!!" # $ %&' )!!! 12--1!33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!" # $ %&' )!!! 12--1!33"

Transcriptie

1

2

3 !!" # $ %&' ('''$ )!!! ""%*+, -.''/-&.0(-.'' 12--1!33

4 !"#$%& '( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((' )( *+ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((),( -+(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((,.( ++ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((. 03(3 1!% &3 6"! 1! (( 0303(3 6"!11%" (( # (. /( 0++ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('1 83(3 "!1 % (5 83.3! % (/ 83&3 :!! % ' " ' 1( % +(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((). (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()1 '(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((,2

5 If men define situations as real, they are real in their consequences naar W.I. Thomas

6 '( ; " 1 63*1 6! 1 %! " <.'('= 1! 3! 1 " 1 %" 1 "3 ;14;>#1 %! ( 11 1!!11%" "" 6 %6 1 % % <6!!")?.''5= "! " %" 1 % 3 % %A1 3*! 1" B <7(%=" 7(% 11 %"1 %5&% 5(% 34:., & C#; #; %"! / 87%3 1!1 1 %!! 1 % 1 %" " " 3 D! " <= %" 6 11 " 6 "!"<6! ""?1.'''E!?).''&E.''0= % 1!1! 3 C! % %6 1! +36! 6!6 " 1 " 3C "6%1 6%- 2 6%! 6 6 "" %!! 92" 6 1 % 9*!! " 9 "6 6!!! " "9 4 " 6! " " 1 3 6!" 1 "3;1 3C" " 6"6""69 $% 2 1 % 1 "! %9 F " 1 " 1!!% 6% %"9 ( 4;>1 %!! 1)! G $ H $G"! <$$= 3! " &'3''' (0 1 1!!11%" ""361.'''.''03. :!6!!!1!1 "3 4 1 (778#.''' 1 % 87/% 1 1 5'( %3! 6 %" 1! 6 6% " < " = 1 "1" 6 " % " % 1 <?*.''5=3 &, 6!" "1!1% 3D (778.''&"%88# 50#%.70I(778 &/7I.''' 0&8I.''&<;).''8=3 1!1 1""" :! 1 "6 " 1 1 1""%<?*.''5=3 -(

7 1 ""%"6%! 1 " 3 J " " 1!!!!% " 1 " %6 6 6 "<! ""3.'''85=3D! 6! 3;6 "%!1 1 < 6!1= <?*".''..''8=3F"1 "!!!!! 11! 6%6 3 * 6 "1! " 6!- " 1 6"%"3 " " 1!! %6!11%" ""3 6" %6%3 )( *+!$B%!505%(78' /K& %.'''3!!% <.''0=!/78%2/58% K.0% 3 D (78'.''0!%(0 %E % (8%3 4 6 %1 <(78'#.''0=! % 1 " % 5% % &% % < " 1 $G?!1(77K8&E:;! #!"!! 4 <4= E #LM"!<N==3 ; " 1 % 58% 1"%" %!3 4 ) : 4B, $B J N "%"! 158%0'% 0 % % 1!3 % 1 " " E 3 "6"1!$! 3* 6! " :"%" N "%" <? *".'''=3 1 +2! " 3 6! " % 1! 6 "3 >?"<.''/= 6 1 3!% 6 <6 *!.''5 6A!2 3.''/=3 %!# 6"" 3J% 6" " " "6"1 3 3<.''/88#85="6% 1 6 "6 1! 6 6% 3 4 1! 1 # 6"! %!11! %"!! 6"3 ; ! 6% " %6 3 $ 6 % " 1 % 6 1 " 1 $B 1

8 %! " 1 "3! 1 3 6% %" %6!<;)! %6 4F: O3=3 6 " <%= 3 <.''0= 8' %6 %6 %6 6 3 " 1 % % 6 % "6%! "6% 1! "6%!! 6" <%! % 1 #" " 1 ="6%"3!"<.'''(.=%B.I 1 "" 3; " " 6% 1! 2!!!!! 66 1% 1 " %"6%<!".''&=3 1 %"3! " <D%?.''5(.=3 9 " A"!! 6"%" ! %"! 3 D %6 1 1! < (705 (750= 1 6 1" <" 1 " %" 61 "1 1! % = 11 3J%% 1 %!! " 9C %1 " 9*P 6 3 $ F A 1 "!1 3 " 6 6% % 1%6 6! 6 1 " < 58 % /8%=E % 1! % 3*%"% $B :"%" %" 1 % J! 6 16" " <;).''.=3 > 6% 1 6! "" 1 3 J 1!1 3,( -+ $% 1 6 % " " "$A3 6 " 3 6 " " ;;< ;6 ";= " '% 0 *" 1.''& 1"1 6-#6 63!! %6!13*";;6! 1 6!1"!! +<6 " 8=< !-+3=3 -&

9 1!!!1 R" R3! % 1!! 2 6!!! % % 3 61.''(#.''.3 F 6 " % ) $ "# >6 <)$>= % %"%6! "13 6%! P 6 "!!%" %""E 6%6%6 %"!!1 R R R"R % 6 "! 1 3, " %" 6% 3$%6 1 " " R<S.3&/0=3 6 "< 11 = 6)$>#!?$ <.''0=<.''&= 1! "" 3 " "$A )$>4;>#1 %!3 1 LM " 1 %.''& < 1 &378/ " % 1 838'' 1 2.'58%=3 4 %"%4;>#1 %! %3% 1 6 <> ) : )!= 1! 1 1 3*! # 1 3 LM 11 6 C?) %<.''0=) %<.''0=3.( ++ :$B"6 6 %" 88 50%3C! 1!% !! 1! " 1 3.('( &* "6 $B!!3;1 D 1.''' " (8 1!!"3F 16! 1T.'('! 1!"6 "6 < " " 1 %=.'('/'I 6 8'I " 8 *)$> " $%" $A N!C6% "6 >61C>3 5 4(77( )$>1 LM 1.'# 0'#% " 6% < 11 6 " 6 2 )? )L(770(778E?)L.'''=3LM" 1 1!!!1!A<=1!13 #

10 8850%" 6%36% 1 $B6"6" %6 %88#13 4$B&.I88# 50#% "<..I E0.I =E 1.80&I<&0I E8.I= ('1!1<313 / E!%.''8 K =3!1 1 T $B " %"2 6% 6"%" " 6! $"%" 1 " " T %" "6 % T#.8!6% %<6 (=3 Figuur 1 Werkzaamheidsgraad naar geslacht en leeftijd, Vlaams Gewest, België en EU-25 (in %), cijfers V M V M V M V M jaar jaar jaar jaar Vlaams Gewest België Europese Unie-25 $ 2 11C J %"<(8#.0%= <88#50%= " 134 % 1<.8#80 %= 3 > C <.''8=" "6 2 (3 " 6 1" " %"%6%1! 1% / (%.''/ 1 C" <C= 1 1C"!! <C=3 K!%.''5% "11!"3-8

11 % 3> 2 % 18'#50% "3.3 "! 3* " 1 E "" 6%1 <6=3 4. %" 6 "6 88# 50# % >T#(8 1 (777.''83 "6 %" 88#50 % " 1(8 7 3!% 88#50 % 6 6%3 "6 (777.''8 /5 1!1E 1 T#(8 871!13 88#50% 1"3 %6""66 T#(8 " " % 1 88#87%6 %% 34 15'#50%% 1!3 Figuur 2 De werkzaamheidsgraad bij mannen en vrouwen van 55 tot 64 jaar over de periode : Vlaams Gewest en EU-15 (in %) % 60 53, , ,2 33,6 35, , ,1 14, M jaar - Vl Gewest V jaar - Vl Gewest M jaar - EU-15 V jaar - EU-15 $ 24N<"1C=.()( + +1 " "!6" 1 3;1! 1%.''0&' 1" 3 6" " 1 % 1 % " 3* $!; <$;= 1 7 %" " 1.83 $

12 %" 1 " " < N.''0&7=3 * C" <.''0 K5=! " " 6%" 1 %""!!!" % <! =!" " % 1 13 * >1! < !- 1!3= 1 1%" 3D! 6 " 6! 1 %6 3;" " 1%" % 6! 13 >1 "6 %1 " %"! 1 1""<6=3 $ * :!B.''(! 1! %6 (' 3$.''.!! %6 <)=3 4 %%".''0! % %6 %" " % &I 1! <1= 1.''&#.'&' <* :!B.''0=3D.'(' 1!" " 1!#! %E1 %66 %.'((#.'(.1 3 C " %6 < I 1= " 11 ) 1 1.'''#.'&' 6%"" % &(I <.''.= 85I <.''8=3 D " %3 1 % 1.'''#.'('3%#'/I(/I<1.'('#.'&'% "! %&7I=3 1.'''#.'('! 6 A % %"<'/I 1(5I=3 *.''5" %61.''8#.'8' <S %= 1 8KI 1 <&7I 1 &/I #((I " #'5I "% #'(I 1 =3) ""! >1! (( 1!1! 1!B'(5I13;1" %" >1!! % %" % >1! 1 " 113 %" 1 1%63 (' 4"81.''(<$(01.''(=! 1!6 < 1.'('#.'&' +# %" 1 %6=3 (( " 1 1 %8K5'% E 1 1" % 5.%E %" 1 % 3 % " %" 1 % 3 " 6! >1!"6 C 3<.''5=3 -/

13 " 11, $" $B <.''5= 1 %" 13 %6! 16% 1!3 J!/'I%.'&' " % 1!5(I3 $ " 6 %! !%%" 6 %(/8I1"%% 1.8%(08I 1% 3 " 1 1!% 1! "1 " <% % 1 " 1! #! 6"%" "6! 1! =3; " 1 " " 6%! 6!1!3J!"! %6.'&' 1KI $! "! % A/' 3 <.''5=!% " ) " 1"!! 1"6 6! 1 " 6 66%" 3 *%.''/!11 ) 1 1% 1! <%%"(/8I=" <KI= 6" 1%31! " " <! A=3 " %61.''5#.'8' 15.I1%'01!1.''53 4! %6 6 1! 1 3D!! 3*!!!2 %" 6 " 6!" " 3 %", <*"?.''&(8.= " :"%"$B<;).''55'=3&'! (! & <F.''0&&=3 *! 6 %"! " + 6 " 1" 1 3 * 1 %" (. 3 D( 6!!!!1 "88 50%!1 #"3 (. 1!%""2 6 "?<.''8=3 %

14 Tabel 1 Mannen en vrouwen van jaar naar sociaaleconomische positie, Vlaams Gewest, 2005 (in %) jaar jaar Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Pensioen of vervroegd pensioen (1) 7,5 7,8 42,8 48,7 Brugpensioen 15,9 7,5 21,7 4,9 Werkloos 5,7 10,1 5,5 4,6 Arbeidsongeschikt 8,7 6,7 8,2 2,6 Huishouden 0,5 33,6 0,2 30,0 Andere (2) 2,2 2,6 0,8 1,1 Totaal niet-beroepsactief 40,5 68,3 79,2 91,9 Totaal werkend 59,5 31,7 20,8 8,1 Totale bevolking <(=J 1NE 1 <.=; 1 "-%" $ 24UN<"1C= T %" 1 1 %" "6%%88# 87#% "6"!! " 3 $% 1 % "6 " % <1 1 1! = 1 %" " "!"3 " < 6 6- =3 $ %" 5'#50% 1 "%"3 $ 6%! %!1 %<C 3.''5=3F " % óó 6! 1 3, %!!U " U " 13 6% " 3 J % <*.''5=3! % P 1 < C 3.''5=3 $% 6% 6! 61 3 " 1 6 < =" % $% " "31 - " " % 2! 3 % "! 3 " 6% 1! "!B 3 %" " 6 1 6% %2 6!! " "% 11! "3.(,( 3 6" 1 "! % %" "3!;)#11 <.''5="" 1 1 2)* +, -,

15 03 N """ % 2 66 "1 " 66%!6""! 6% " " % "13! 1! " 1 6 6%! 3, " 1! 3 "! " 6! 1 " " 1! "3 F 1! 1!B 6 ;) <.''5= 6%1! 1!! 3> 1! %B 3 6 "6% 1 %!!!B3$ 6 6 ;)#11 6% 1" 3 * 6! 13 " <.''&= 113) ! - 03 $ 1% <!! 1 6" 1! # % = 1% < 6" 6 1 1= "" 3, " 6! 3 "" 1% %" 1 1 %" 1 3; 1 <;N#: <$=>1 ) =6 11%! % %" % <F.''/ 0.=3 $ " 1" " 1 1 <= 1" " 1!13 3 N <.''/= "! "% 1%! "" % % 3 1% " 1 6" " 1 %3 N %" " 1 1%3 ; " $ AC3<.''/=%1% (& 1 (77&#.''& B 6% 0.I3 "" 6 6%%6 1!13J 1 1% % " 1 2 " 6 1!1 " %3 1 %6 11% 3 1 %" 1 6% % 1 (0 "!B 13 1 " <! %=3 (& * "3 (0 4.''5!1"" " ''/.''K /

16 %"! 6% $ 1"3 4 6% 1! "1 11"<F.''085=36 " %" 1344;>#1 %!%6 A 1 " " 1 2( ! 1 &3%" (8 3 1 " 1! < &7I= "6 %"26 <&5I=3"6!! 34C #% "8&I %" <!!"?!.''5 08 K5=3 1 " "6 % % " <!! " % " =3.(.( +++ " % " 1!! " %3 $B 11"1 $! " (8% " 1.''5< $B.''5=3;11 $B! 6$ 1" 1 3;11.8I$ 1"!!.0I3 1 T#.8 1!%" 07I ".0I.&I!! 3 1 " A 161<(&I= 1% # E 1 <('I=3;1"%"! $ 6 <.'' =" " 1 <8'I=6 11"1 <&'I=3, 1 " >1!% 1 1 " %"! 3 $%" 1 1 $B!! 3 6! 1 1! 1!1 3 *" " 1! 1 %11!11%" "" 1 1 %6!!3 " "!11%" 1 %61 <% "" 1 1!! 1 " 1 9=3 " A %%" % 1 "1 (38'', $ > $* %" > 1 1 ""!11%"#R3 < Q-QQ! 3= (8 "4;> ((

17 4%!11%"1 1 6"1 3.''5%"1 " %% 3T%" 1 6"" 1 (775#.''5!%(777.'''<6.=3 Tabel 2 Maatschappelijke problemen in de periode , top 5 in 2006: Vlaanderen (in %) Druggebruik bij jongeren 41,6 37,9 39,7 40,4 40,2 35,7 Pensioenzekerheid 27,7 28,3 24,7 24,2 31,9 33,2 De werkloosheid 52,8 49,5 35,3 18,5 34,0 31,7 Het wegvallen van normen en waarden bij de mensen 25,6 24,2 22,8 29,6 29,3 31,5 De onveiligheid op straat 27,8 21,5 22,7 30,2 31,1 28,5 $ 2)#.''524,.''/ C %" 1 " 1 6" 11% 12 " %/8# K8#%3 %" ;;Q(" #1 6! 6 " 1 " 3 " 1 " 2 " " " " %-6% 6" 9" " LMR$ "$R 6% 1 <" " " "9=3 > 6%88%!6 1 " 3 1 " <RRR R"(8I=3 4('I 66! 6 6 " 1 3F 0 1('"6!6 3 Tabel 3 Mate van bezorgdheid over de uitbetaling van de pensioenen in de toekomst naar leeftijdsklasse (in %) Maakt zich.. zorgen? jaar jaar jaar Totaal Zeer veel Veel Een beetje Weinig Geen Weet niet/geen antwoord N (100%)= $ 2)$>;;Q( $% 11 ;;Q(#!! "" %"! 1 " 6! 6 "3 % 12 6! <6= 6 " %88# 50#% % 1.

18 <(/I % A % 1=3 % 1! " %! % (5 6%! %" 6% 13,%""!1 6! 6 3 C - 6% 6 3, 61! < =<=-1"6!6 "3 ; "! %"6 P 2 6! <!%"! =6%1 " 1 3J!!1 6! "! # " (/ 61! 6 1 "3 ; 6! U! < =-1 " 6% " % E 6 % O U % 1! %!!!< 1" =6!!1!! 3!%6 % "%"!!3*!" %"!"16! "6!! 1" "%" 3 C!!! B 1"!E! B6%!<6 2!".''5=3 4 6 %! 1 % %6 A " 6 1 A3 " "%"! 1 "%"! "%" 3 $%!! U "%"U "!! B "! 346 1" % 1" 6!6 "" 6!6 " 1 " 3! &8" 16!6 "&8! 3* 1 " ( E " 2(- 34 "! "3! %(3 (5 41.''(#.''.<%1;;Q(#=0&I 88#1 % E0&I6!!! % (0I % <! =3 (/!"%!!<! =""" E! "!! <! = -<! =6 #!!"1 <6 "?.''0=3 -(&

19 41!#!!!!!!P! 1 " " 1! #!! % 6" 6 " 1 3 ;1"%"! 6 1 6%- 6 68%3> 6! 8% 6!! (8 " 6! 6 "3! 6 " " 6! 6!B! L3 " " 6"!"" 66% %" 6 " 3; 6!! P!!!!1 < 6 " "" O3= " 6 3C!!! < 6 =!! # 6%!3 6!!!1! 16!6 " 1 " 3"!! " 6!"% 6 (&"" 6! 6 " 1! !!!!!! 6% " (K 3C %" 6 %" %0"!<6= 6!6 " 1 " 3 %" ; " " 1 3 > " 1 6 %"" - " 6 1< 0& = 1" "!"< &5 =3; " 12 % " % " % (8 " 6! 6 " 1 3! % % 6%!3 " 1!6 %"! 1! 6%3 * ",!! 1 %! %" 3 >! "6! 6 1 1"!3 1"%"" " 6 6 "6%3* " "! 1 " 1 " "3;1! " 6 " "! 6 " <6 N (777 KK2 )4-0=3 4 ;;Q( < 6%- = 1% %1 (K " C!3.#

20 "-! " 6 1 "-! "3" 6 % %!B1 1 5I 1 " "3 4 " 6 &'I/I<?$.''0(/5=3$ </8# 7'#%=!B1 1 "6 "1 <(7I 7I=3! 1 " %! < ;;Q( 6% 88# 50#%=2 % 0'I "1/I =3 F.'58%" 1"!B %" 4;># 3 > " " 1 " %" "<60=3 Tabel 4 Welke taken acht u belangrijk voor de overheid? (in %) Taken voor de overheid - dat er genoeg geld is om de pensioenen te blijven betalen - dat er voldoende voorzieningen zijn voor een goede gezondheidszorg voor iedereen - dat jongeren een job kunnen vinden - dat er voldoende zorgvoorzieningen voor ouderen zijn - dat vrouwen een job beter kunnen combineren met het hebben van kinderen - dat vrouwen een job gemakkelijker kunnen combineren met de zorg voor anderen - dat mannen een job beter kunnen combineren met het hebben van kinderen - dat mannen een job gemakkelijker kunnen combineren met de zorg voor anderen - dat er meer mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder een job kunnen blijven uitoefenen % belangrijk 93 $ "$A *" 6 "6% 1 3 " 1! 6 1 %! % " 1 "! " " 6 "6!6 6 %"3 % 6% " E 1 3F! " 4;># 6 " % <.'#.7#% "1 =1 % % 1 8'# 50#% <!!" 3.''/ < "==3 " 1 1 % 6%1")4 - -0)4-0 % 1" )4-0) 5!, 0 " %6 % 1 "%% (8

21 1E" 1 1" B 3 F 1!11%" 6 " 6"!11%" 3 6 " 63 /( "! 6%1 " 3F " 1 " % 3 F! <= %" 1 1 %3 4 1 "3!! 1 %%6 1!!1 %3 D %1" %"%1 3 /('( & *** %"! 1 %! 6%34%6 "! %6 % " % "3!! % " 33 1 " %% %"% % 3;6 " <6 33$ 3(777E$?.''8/K=3! " 6%" 1!188# 50#%3 %"1 6%!B3 * " 1 1!!B% "! %"6%! 3 % 1 1 %" 6 "!!3D!!?) <.''&(.=!! %! 1 % "!% 3 *!11%"!%"1"#3 C "%1 "119 4 ;;Q(#LM % 88#1.''(#.''. 88# 50# %1 11 <.''0.5'33=3;1 % 1! (S %" 8S6 %"" 6!1"! 3J 1 11!!! B %! 3R%6% R 5'I 1 R%"R <&8I= R6 %"R <.8I= E &&/3 1" ;;Q(%"! 2R " 6R <.K&=3 %" % "-% 1 + %O 3 % R 6 R %3 % % %1 $ <.''.= R% R3V' ! "7.$

22 6%J 6 ".'''% % <;.'''=3>1 16"1 6 5'% 11 1 %5'3!(8I" %583* 11 %6%R % R WW %583" 1 1 " 1 "2 6% 1 %"2 % ""3 1 1";;Q( R1 " % R <./'=3; 1 1 %" 6 %"E 8.I % 6 1 " % %"! 1 3 %" %" "?<(77/=%1""1 "" %!B" % %" 1"3 R* 1 6 R < " "" = 112/8I <= %"3!3 $ " 13%" )$># 6 " "D;#LM<!).''&= "" 11! "85 87%3;1 6 " 6 "6R!%%"R R6"R3D!6 6 1 " 6 "" " % 3* " %" 08I08# 58#% " 3 %" "! "<;).''.(7(=3 >!<>=) % 1 "! 1 "%"111! ! % 1 " 6 1<>.''(=3&1 - - &7 " < C 3.''5=3 % 1"11 %! 3;1 "%"! 11 1! % 13 /()( * %"2 1 % % 1 " 1 E! 1 % "! 1 "3J! %%" % 1" %" 1 %6 3 -(/

23 Tabel 5 De gewenste, de verwachte, de feitelijke en de wettelijke pensioenleeftijd in een aantal Europese landen Land Gewenste pensioenleeftijd (1) Verwachte pensioenleeftijd (2) Gemiddelde leeftijd van het verlaten van de arbeidsmarkt, 2001 (3) Wettelijke pensioenleeftijd (4) M V M V M V M V België 55,9 60,6 55,5 53, * Finland 57,7 58,6 62,0 62,3 57,3 58, Nederland 58,7 58,3 62,7 61,7 61,1 60, Oostenrijk 58,1 55,4 63,0 60,1 59,9 58, West- 59,1 58,1 63,9 62,8 60,9 60,4 65** 65** Duitsland <(=<.=2 14;>#.''&6 $B-6 13 $B" 6 "C +6% 11!<!%.''&=3 <&=2 1, $ "3 <0=2 43G.''83 X % %" 1 ""6.''758% 3 XX.''/ 15/%!<%" Y (%%"1.'(.#.'.&.1.'.0#.'.7=<1!, 3('=3 ;" %"1 %6 58 % 6%! $B 1 %" 6% " 6! "3; ",1 " "WW %5' 6 %5'3 >! 1 % 6% 1 * 1 <*#LM= 1 % 8'#1 (( 1 "$B3*%"! 12" 6 ( P! 6! 6! 1 6 %" 88I "! 6 (0.I <$!?.''8=3; " %" 1 6%" 6 6 "!! 3*1 6 %"1 %, # 1 J# 1 6 J3 4 :"%" 8/IE 1% 5/I, &(I3 ;;Q( % 6 3 C 88# 50#% 6% 1 # 1 %" 6 " 6!3 6!! !1 " < "!E 6 3(775=3* 6 " % "" "<! S&// 1!( 8= 6 <! S&/&=! 6% 1 6% 6 <.''0.58=3 N%? <.''8= 6 6! 1!1"3J 6 1!1 (7 $B6%6"1%.''/!" 3.%

24 *#16%""% %8'# 50%6 6 6 "3 J! 13*! %"6% 1"E "! "3 ;6 " C + $!!!% %&3''' ".''&.''5 % 1" 1 2 %%! 85%<6 &=3F % 1"!1 %%25'5%.''&5.'%.''53* " 6" 3 D %"!1! 3 1 6!3 % C +# 6 "! 1 %! 1!2! "! "<5&.%=% "<5.5%=3! " 15'%1 " 18/7 % %" 185(%3 %" 1!1 %6 " 0'% 58% % 1 1 % 0'#1! 5'% 1 "3; " " 1 >1!1 2 " 11! 1 % 58% 6% 6! 63 C!6 1 "-! % 1! "3*%"1 % " 1 1 6% ""%"2 " "6 1 " P % 1 11"3 Figuur 3 Gewenste en verwachte pensioenleeftijd en verschil tussen beide in jaren: periode , , leeftijd ,8 4,6 verschil in jaren , , gewenste pensioenleeftijd verwachte pensioenleeftijd verschil (in jaren) ts verwachte en gewenste pensioenleeftijd 4 $ 2 1C;Z -(7

25 ; "# #LM1.''8% 1%$ % 16!1 3 LM $ 1 87% 1 6! "%" 1 " %5.%3!%" " 3 /(,( * ;1*<*= 6 " F!<=*%?> # <.''(= 6 "! 6% 1!1 %"3 "1 (770 /.."8&5&% 3 6 "" &(I! 1 % " 1!B %! 3!! 1 "" " 3 " 1! 2 1 %" 1! % 1 % 1 1! , 6 "%"! " 1 % 16" 1<6 33?*"(777=3F "%" 3 ;1* 1!!B! 2%" 1 1 < 1= "!"" # " < " =11 3* %" 1 1%"!1 % 6 " <6 33[*?F (777=3! 3 C %"!% /(.( + (+(( 3 $%1%88#1 %" 1 " <;;Q(= %&'I ;;Q(#! <6 5=3 % %" %3D%..I88# 50#%.KI 158 /0%6 00I % /83*%" 63 "! 1 <..I=34 % 1" 1 %1 %" 3;11(&I"!%3 1 %" 11 ('I3 6% 1 1! %2 "%" "1 ""<0I="1!! % <.I= %" 1 "<(I=3 C 6.'! ".' 50%%" %""6 " " % 3! (I 1 " 11.'I" 1.' J "$A%6 3;;Q( 6 6 %" R R " 11 R"R9 6 %" +1! 6 LM R$ " $R! %" 1 1%3 /

26 13 "!%.0I"6(7I34 1 "%" " 1 " " <('I "6(0I =.( 3 Tabel 6 Oordeel van de burger over de wijze waarop de overheid de uitbetaling van de pensioenen veilig kan stellen - Basis: LOVO_1 en de enquête Bevolking en Beleid (in %) Maatregel Welke maatregel verkiezen? Bron: LOVO_1 Welke maatregel zeker niet verkiezen? Bron: Enquête Bevolking en Beleid Welke maatregel eerste plaats? Welke maatregel tweede plaats? De pensioenleeftijd verhogen De sociale bijdragen verhogen De maandelijkse pensioenuitkering verminderen Kinderen verplichten hun bejaarde ouders financieel bij te staan Het vervroegd pensioen afschaffen De pensioenuitkeringen afhankelijk maken van aantal kinderen Andere 20 * - - Weet niet of geen antwoord N (100%) = X(I 4 LM R$ " $R" &'I " %"! 1 "3$ %8' 3; ";;Q(#LM " 6 " %" "1! 3 6!" %".'I ;;Q(#1 13 <%8'I= """ 1< =1 3; " "LMR$ "$R%" ;;Q( 1 < 1 6 %"= 1 " % 1% ( 14;> ; # 1! "1 ""3 -.(

27 $% %6 %".'''! 6 " 1 (K 58 % 1 %" 13 B 1..! % <87I= " 1 " <&(I=3* 1"" 1 % 1 1 1<('I" =3! ""3<.'''5(=%" 1! " 6!1!!! 2 ) 0 "7 ""%"%" 3;" 6 " " 1 3 )$>#LM <"6! 1 =3 C 6" 6 "6 % % ;;#1 %" 6 1! %36 1 " "%"6%! 1"!!34 %% 6" "6 " 1 "!.(I 1(.I 1 %3;1"1! 1-6""66%3F 6" 3 Tabel 7 Wijze waarop de overheid de uitbetaling van de pensioenen veilig kan stellen: welk middel verkiezen, naar opleidingsniveau (in %) De overheid kan verscheidene middelen aanwenden om in de toekomst de uitbetaling van de pensioenen te waarborgen. Welk middel zou u verkiezen? lager onderwijs of minder Opleiding lager sec + hoger sec hoger onderwijs De pensioenleeftijd verhogen De sociale bijdragen verhogen De maandelijkse pensioenuitkering verminderen Kinderen verplichten hun bejaarde ouders financieel bij te staan 1 1 * Het vervroegd pensioen afschaffen De pensioenuitkeringen afhankelijk maken van het aantal kind Andere Weet niet of geen antwoord Totaal n (100%)= X(I $ 2)$>;;Q(.. 2V4$B1"%6 " 1 %" 1 6"%" 6 6%3 6 "%! B2 <=2 "% " "" E <=2 "% %61 E <!=2 "6 %1! 1 % 3 N " 1!""9 C "9\

28 Tabel 8 Wijze waarop de overheid de uitbetaling van de pensioenen veilig kan stellen: welk middel ZEKER NIET verkiezen, naar opleidingsniveau (in %) De overheid kan verscheidene middelen aanwenden om in de toekomst de uitbetaling van de pensioenen te waarborgen. Welk middel zou u zeker niet verkiezen? lager onderwijs of minder Opleiding lager sec + hoger sec hoger onderwijs De pensioenleeftijd verhogen De sociale bijdragen verhogen De maandelijkse pensioenuitkering verminderen Kinderen verplichten hun bejaarde ouders financieel bij te staan Het vervroegd pensioen afschaffen De pensioenuitkeringen afhankelijk maken van het aantal kinderen Andere * * - Weet niet of geen antwoord Totaal n (100%) = X(I $ 2)$>;;Q( *! % "! %! B 1! 1 "6 % 1 " <6 /=3 ; 6" "6 6%! 1 <K=3 1 4;> 6% $B :"6 1! 1 1 %!% 1 <!3.''5 0K7=3 $ 6% 13* 6 6% " 1 B %3 C!"", 2(77'.''.3;1 6 % %", (77' 1 180I 1 "! 1E.&I 1! E 1! %(.I3 4.''."6,!1<&KI= 1 1 "! 1 <&8I=3; " 1 %" ""%" <(/I=3 6%" 6% 1 (77'.''. #1 " " 6" " <?*".''0&K#&7=3 -.&

29 1( % + * 6 "! 1 %"! % 1 1!2 " 6% 6! 6 % " 66% 1%26!%3 J! 6 " 1 3 F 188#1"6!6 " 3 ;1"%"!B! "!! 1 6% 6!6 "3;6!!!!"""6!6 " 1 3! 6 " 1 3*!B12 "!""6!6 3!! +" 6"%"! %61""3*"" %" 1 3* " 1! % 1"""! %" 3:!B! 1 "3 + %"3 ; " 61 < 1"=" 1"%"3*" "%"113 J6""6!! 6 1 "6 6 3 " 1!""<6?* <.''5==2 1 # " 6" 6 %"" " %3, 1 1 " " 1 "%3 * "! 2 3 * 1 + " + " %"3* # %1 #! " 341 " 6 R R ""3 ""! 1" 6% 1 " 3* 3 6 "2 " <6 11"! =3D" 3 D 6%"!1 1%3 *! 1 " 1 1! 3 ; " " 6!1"" " " 3 $ %6"346>1!%"13 ;" " 1" 1 "6 6 %" 8'% " 111! " 63 "1!1 1!1!3 4! " 3 C! 1 % 1 " " #

30 1!3D! 11 1 <C ".''.=3 % " " 1!11%" > 1 % "3;6 "%6 "6 " 1 3 F %" 1 " %3, %" < >1! 1 "= "! " "2 +% 1 A % " " 11 % 1 6% %" 3* %" % " 1 "3*"! 11 <!= " "3,% 1 " 1 " " 3*1 " 1 16! 6"3 $ 6 6%! 1 %! 3 *% 6 1"2!!!11 3!! 1!6% 1 "2""! 1 %"! "! 66% ! ""%" " %"!! 1! " 3 D 1!11%" 6 " 6 3 "" 1 6 " %"3 1 %11 1""61 1 " <=3 6 " 6 6 %" " ""!3 -.8

31 3 F 3)? 3)3)L <(770= $2) $ "#>6)$>#C "!303 3 F 3)? 3)3)L <(778= $2 #! 6 342*3F?3 <3=9! 8- ' 7 : - ; 7 (3;+ 2) 113K(#('(3 ) %F3<.''0=! 7 ; 5< )= = 6 $2) $ "# >6)$># C "!383 $!3?D3<.''8=! "2 1! , ('&!.''83 $G 3? 3!1 <(77K= 1C "1.'.;)3 $ F33 36?:3!<(777=! ; K7#&..3 $ 3?3<.''8=D+A1 1L342 C ;5 D ' 1!K.113//#K03 $ 33<.''.=D: 342C 1.''.3 N 3<.''0=*1 D%! 1C 3&113&8#0.3 >3 <.''0= E/ 3 2 *!"3 F 3<.''5= 344, (K-.''53 33>?3"<.''/= 6 (7/8#.''87 42$3) N3$!?3 1130&#/K3!"*3<.'''=1 3C=(=1.''0)!3!F3?3) <.''&=A $B$3 >N3?3C <.''8=A 7 H 7 1C " 3 > F3<.''(=1-97 :- 1 9 : 3)#*'K0#'8#'( 3 *% N3?*3> # <.''(=C4!+1! C "942C 1 : 30/3 *"N3?*3 <.''&= 1 342,3, 43 = I //J *2, $

32 * C3 <.''5= 7 ; - 71C " 3 * C " <.''0= //#$2: F "3 * :!B <.''0=! %6 K U //#3 * :!B<.''8=! %63K L //E3 * :!B<.''5=! %63K L //$3 * :!B<.''/=! %63K L //G7! D33?3$ 7 EE( 712>3 N%3?:3<.''8=? - ;3 4 -! 11 (KK/4 $ 3 NT3<.''/=' 9 A-3 1 A$-(&-'.-.''/3 N F 3 <(777= 1! 2 " 342; (113K(#('03 >3<.''5= :, $"$BC "1('.3!<.''5#.''/=I 7./7 3)3?N3*" <(777= F ")!!) ; F,2) C " 3 42 A 3 (#.113('(#((73 F 3 <.''0= > 1 1 ] D%! 1C 3&113.K#&03 F3<.''0=.''3'''% 9 342M0/(/.& 11385#5'3 F >3 <.''/= > ''/ ;)<.''.= 3 0 E/ =53 ;) <.''8= C- 7! I-! 8! I7 ;)<.''5=?! 31 3 ; >3<.'''=:! ' (! 9 - :$!" 1! RF %!R)! D ".7#&'D " /

33 3?3<.''8=N 3 # 6 "1 4) $3 3 <.''&= 31 04!)!!!2R!!!R18#/.''&3!"3<.''5=; > B#D!!11.''5-&3!!"33?3! <.''5=1 -! ;- :34;>11, 3KC 3!!"3F3)?3<.''5=;D D D7 O,P11) L4:A < = 1.''53!!" 3 F 3) 3? 3! <.''/= )3*G3?43N "9! 9 9 <! B7! ""3F 3?>31<.'''= >3>3! ""?$3) 7! 2>11388#/.3 C;Z <.''5= Q ?3<(77/=' E/P2 3 G43 <.''8= A 9 9 :! 4;>11, 30C N3 3 3? 3 <(775=,+1 #1!!1 2 "!342: K ;-(0&113.''.#.'(.3 1I //G! $3 D%3?D3<.''5== - P 7 2!! 3 *33?N3*"<.'''=* 1"" "9;( =.0.'''3 *33?N3*"<.''.=# 2! "9: '7#.&(3 *33? N3*" <.''0= "3 = A&&(.7#5'3 *33? N3*" <.''8= D 2!,3A &' 11357&#/('3 )3?3)3)L<.'''=: 9 ;7 8 ; - )9 9- :03 $2) $ "# >6)$>#C "!3K3 %

34 C 3F3D*3D 3<.''5=A " 3!" :3 <.''&= %6 $! 2 " "3423$3N<3=? 3. 3*2T113.5&#.K(3! N3 N3*"?*33 <.''5= 1!1!9;1 1 C 19 : /8# <.''&= % %3 1 88# 50# %3 D%! 1 C " 0113(0(#(053 3<.''0=;88 50%342D3! 3? 3 7 EE( 12>113.8&#./83 3?3<.''0=;!!!342D3! 3? 3 7 EE( 12>113.'8#..&3 3? 3 $ <.''0= J 3 42 D3! 3? 3 7 EE( 12>113(&7#(K'3 N3?3* <.''5=1 7 I 2$;3 C " 3 <.''.=! 3! C <(=113(.(#(&73 C3?F3) %<.''0=95< )= = 07 >(B7$2) $ "#>6)$># C "!3.3 C >33)3!?F 3#3J!<.''/= 1 $ R! #5.7 [[3 3*?)33 F <(777= C 1 :

35 ' Verband tussen het zich zorgen maken over de uitbetaling van de pensioenen in de toekomst (zeer veel/veel/een beetje versus weinig/geen) en kenmerken van de respondenten Resultaten van de logistische regressieanalyse Leeftijd (ref. 80 en +) Burgerlijke staat (ref. verweduwd) Huishoudsamenstelling (ref. met E/P én kinderen) Opleidingsniveau (ref. lager Oddsratio Zeer veel, veel of beetje zorgen (ref. weinig/geen zorgen) 55-59jaar 3,304* jaar 2,625* jaar 1, jaar 1, jaar 1,329 Ongehuwd 1,075 Gehuwd 1,397 Gescheiden 1,032 Andere huishoudsamenstelling 0,821 Alleenwonend 1,598 Enkel met E/P 1,137 Enkel met kind 1,137 Hoger onderwijs 1,411*** onderwijs of minder) Secundair onderwijs 1,180 Inkomensevaluatie (ref. gemakkelijk of zeer gemakkelijk) Voornaamste inkomensbron (ref. inkomen uit investering, sparen of eigendom) Eigendomstitel (ref. eigenaar zonder afbetaling) Zeer moeilijk of moeilijk 3,872* Eerder moeilijk 2,476* Eerder gemakkelijk 1,450** Ander inkomen dan genoemd 1,565 Loon/wedde of inkomen uit zelfstandige arbeid Eigen pensioen, gezinspensioen of pensioen van partner Werkloosheidsuitkering of andere sociale uitkering 4,291* 3,221** 3,609** Eigenaar met afbetaling 1,200 Huurder 0,971 Vruchtgebruiker of kosteloos inwonend 0,844 Eenzaam (ref. nooit eenzaam) Dikwijls of soms eenzaam 1,314*** Wenst meer verticale contacten (ref. neen) Ja 1,569** J/

36 Wenst meer collaterale contacten (ref. neen) Wenst meer niet-familiale contacten (ref. neen) Gezondheidsbeleving (ref. slecht of Ja 1,355 Ja 1,174 Zeer goed en goed 1,327 zeer slecht) Gaat wel 1,140 Gezondheid nu vergeleken met 5 Slechter 1,526*** jaar terug (ref. beter) Hetzelfde 1,071 Model Chi² 235,140 p<0,001 Nagelkerke R² 0,161 X1^'''(XX1^''(XXX1^''8 -&(

37 $ %&' ('''$T

! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***( $ 2..33

! # $%# & # $% ' ( )* +***( $ 2..33 ! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***(!!, " -& "#./**0.)/1+.*1/ $ 2.. %&'(")*+ ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-.

Nadere informatie

!"!!!""!# "$% &'(!")!" #*#+

!!!!!# $% &'(!)! #*#+ !"!""!# "$% &'(!")!" #*#+ ,-. /& 0102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223

Nadere informatie

)*$ +, -! ($.!$/, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167

)*$ +, -! ($.!$/, 3!$ 4$$%,!(!!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8 7 )$$%9! 7 :$% $8 7, : (!, 0 167 !"#$%!&"'!!($" )*$ +, -! ($.!$/ 012, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 0162 -#$%", 01,2 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167 ;!*7 +!! $$"$%3!$ " (! $%(&!!(83!(33"!("

Nadere informatie

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (.

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. Inhoudsopgave! "#$% &'(#% ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( ( #( (. ( /# ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( (. *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. (, # ( 5 ( ( 6( ( -,)(,) # 7% )( )% )( % 6( "((% 6( 6 88888888888888888888888888888888888

Nadere informatie

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö ^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö bîá=abhbkp éêçãçíçê=w mêçñkçêkáê=cê~åë=ibjbfob = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

! # % $ # & ' ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

# $% & & ' # $ ( &# ! "##$!! "##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1

# $% & & ' # $ ( &# ! ##$!! ##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 !""""!" $% & & & ' $ ( &! "$!! "% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 ' $%&' & & ) & & ' * &' ( & ) " +,,&& -. -//0 ) 1 2 3! ( & ( '.45 (& &,,,3, 6 5' * $)*"!+!,-* ( ) *% %+, %"%"%-%+%''%.&%%/0),01%+-

Nadere informatie

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Habi_deel_omslag meijer 25-10-2007 11:44 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Veel variatie en volop in ontwikkeling Frits Meijer m.m.v. Amarins van

Nadere informatie

! "!""#$! $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + # $5 6(" $5(" $"$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

! !#$! $( )!*!+,-.// #$ +$$!$ 0 1!! $!'!2! +%& + # $5 6( $5( $$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ! "# $%" $&"' $ ' ()*$ *+! "!""#$! %&"'"" $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + %&"%"+- '3+'3!2$4" # $5 6(" $5(" $"$! "!*"!$! & " $7#)8 9*6$!! $"'""!'178::!0;

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen Toets om inhoudsopgave (bladwijzers) wel/niet te tonen Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen!!"# $%% &!!" # '&!!" # ( &% H4a H4b H4c pw-2 pw-3 pw-1 pw-3 pw-2 pw-1 pw-3 pw-2 pw-3 pw-1 pw-1 pw-2 pw-3

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

Voetballen zonder doel

Voetballen zonder doel Voetballen zonder doel Onderzoek naar het economisch beleidsplan 2002-2007 van de gemeente Borger-Odoorn April 2008 Rekenkamercommissie Borger-Odoorn Rekenkamercommissie Borger-Odoorn April 2008 ! " #

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2010 2011 Masterproef Windenergie in Limburg: een economische analyse. Onderzoek naar het potentieel

Nadere informatie

! " # $ % & ' ( "( ) *+ $& ' ( "( %, -'./ 0! 1. 0 & " - "( 2 3 + 4. 5*2 0

! # $ % & ' ( ( ) *+ $& ' ( ( %, -'./ 0! 1. 0 & - ( 2 3 + 4. 5*2 0 ! "#$ % &'("()*+$&'("(%,-'./0!1.0 & "- "(23+ 4.5*20 Inhudspgave &+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8

Nadere informatie

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75,

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!5 75, !" #$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75, !" +5!+ 8 ++9" + :!! 5 + "*!!!5 :+;! " 78+5"5 +! 58+=!: 5!85" >+! =8!8? +' +"* + + ' +@8:+8 "(855

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma !"#" $% #!&'!()!!$% *!$ + ), -!. /!& $ 0 ( 1 & & $ $ 1 ( #!& #!& #!& &% 2/3*""4 $$%/"32"4 5 ) 66 &. ) #!& ) 7 &, 89 8.9,7 !!:%$ " # $ # % $ & $ ;!!! $!:%$ 1!!! 0 0!!! ;, *!$ *!# + ; *! *!* *!-

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http:www.zorg-en-gezondheid.bealgemene-sterftecijfers.aspx - juli 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

/01('2 3 4 5(4 3 4 # %%11 (

/01('2 3 4 5(4 3 4 # %%11 ( ! "!#$% &'()!*+", -()!*+",. /01('2 3 4 5(4 3 4 #1( # %%11 ( 0/%6*789:1;;%$3-*789:%111 %+ 0/*789:11+ 03*?8+ @

Nadere informatie

#!!$!"%$!!!&!'"#(' " '!"%"$" "$! )! * )! '* +&!' $$"!!$!#+ $! $ #('! $!','' $! " ' -!$$ #.!$'! " ' $$$ /!.-!0! &##23- '!' ' &###4- ' $"!

#!!$!%$!!!&!'#(' '!%$ $! )! * )! '* +&!' $$!!$!#+ $! $ #('! $!','' $! ' -!$$ #.!$'! ' $$$ /!.-!0! &##23- '!' ' &###4- ' $! !" #!!$!"%$!!!&!'"#(' " '!"%"$" "$! )! * )! '* )!$'! "* +&!' $$"!!$!#+ $! $ #('! $!'!'!#,'' $! " ' -!$$ #.!$'! " ' $$$ /!.-!0!!' '&$!$' $' "'"!1 &##23- '!' ' 1 &###4- ' $"!!!!!""'#."!'!' - " 556' $ &'!!

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

! " # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *#

! # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *# ! " $% & '()( $$* II " +,--. /,--. + (+&( + &(+ ++& (+( & ( & & $ ( &( +!+ & )( ( " 4 + &)(+ ( $ ( + & & ( $ + & + + + ( % &+(+" 4 5& +( & ( + ( 6 & 6 * + ( 6 ( &$& (+ 5 '7-- + + 6 &+ + (...... 6 77...

Nadere informatie

!"#$%" $"&! ' *+,+-. /.001.002

!#$% $&! ' *+,+-. /.001.002 !"#$%" $"&! ' "!&(&$)"!! *+,+-. /.001.002 3 4 / * +5* 3 6 7 78 +5 3 8 7 3 7 /8 9 8 8 7 + // 8 4 7 +) 4 : 7 7 8 8 +/ 8 / *+) 7 / +5 +& 7 7 6 383 + )*1 7 7; 33* 3 + / 8 4/ 8 * 7 *8 + 3 7 7 / 8 8 7 4 47 /

Nadere informatie

!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

! # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..(! +..$&(/- +&!/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ $!!# $..%' %!',*.3 !" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

Nadere informatie

Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel. Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel.

Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel. Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel. Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel. 0114-312156 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Van de Redactie...4 Carnaval 2006...5

Nadere informatie

!"#$ %#&'( )* + * *$ *$! ")*!"( '$, - * $)* $ ** * $* "!.

!#$ %#&'( )* + * *$ *$! )*!( '$, - * $)* $ ** * $* !. !"#$ %#&'( )* + * *$ *$ &$ *)))*! ")*!"( '$, - * $)* $ **!"!" #!$! * $* "!. +/)0 '1$ !" #$!... 4!!"... 4 +"%2&"!"1"3&'... 4 +224&"5/"651&75"5.!%+2"7... 4 1-8"%%2%66565!%+265&'... 5 % &&... 5 ' &$!# (!!

Nadere informatie

"#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3

#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3 =! "$%&' ()$* ()+, (-.- /%01 22 /2'/ $3435627 $3+, $3 12 1 / /% 22 2 0 ' 1 8 $(7 323(23 23, - 3 7 97 *, 8 42,, + :,, : ; 7 ; 2 ;, /22 ; / 2 3 7 2 7 7 2 1, &, 2 < /22 3 '5: ' 22 ' 22'37 7 ' 32 (7' 3'77'3

Nadere informatie

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. /

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. / !" #!$%&# '&( ) * $*+$,*-. */(+* $! $.*!- *!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ */#!!* $,, * /% $,$+. / &**$,+*+*$,, $,, */"$, /'$,/ %$-+*$!$-$,* -.*/ 2 4/% 4/45. 4/2 +-. 4/6-.

Nadere informatie

" # $ %& & ' * +,,& - & . & ' /

 # $ %& & ' * +,,& - & . & ' / ! " # $ % ' () $ *,, -. ' / ( 0 "( 0 ( # 34 0 56 5 7 7 7 87 #! 5 5 5 5 # 9 : ; $ 7 !"#$!%%$' ()$*#$' (

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

" & ' ( ) % " % * + & " ' % " " + & " " 3

 & ' ( ) % % * + & ' %  + &  3 1 "# $% 2 "&'( )% " % *+& "'% " "+& " " 3 ,% -./"0 -./*1& $02& 3 3 5 $0*, $0/ ) $0/ )42+ $06* 7./* 8.*9' :/./*./.(% 4 " # $ -% % -% ;% * + % *'(% % * % % *&++&+%&4% %&+& *&+ +&&+'.1?+&

Nadere informatie

Betrokkenheid in kaart gebracht

Betrokkenheid in kaart gebracht Betrokkenheid in kaart gebracht Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 20 Betrokkenheid in kaart gebracht Ontwikkeling en gebruik van de Triadekaart in de GGZ Jooske T. van Busschbach Kerstin J.K. Wolters Hannie

Nadere informatie

!"#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34''!"#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.(! 56!789:86;<9=>>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#'

!#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34''!#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.(! 56!789:86;<9=>>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#' "#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34'' "#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.( 56789:86;>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#' (*$$+' 2#%' "#%' ).-*/#AB'3/#'-1.3#'(%#**/+C#+'3#'D$$*'/+C11/#+'#+'3/#'2##&'3$+'11/%'D/0"D#*E'

Nadere informatie

Informatiemodel. Maatschappelijke dienstverlening 2012. Versienummer: 1.0

Informatiemodel. Maatschappelijke dienstverlening 2012. Versienummer: 1.0 Informatiemodel Maatschappelijke dienstverlening 2012 Versienummer: 1.0 Colofon Informatiemodel Maatschappelijke dienstverlening 2012 Versienummer 1.0 Uitgave! "#$%# & '()*+$# )%,)%'%! Opgesteld#-"*."

Nadere informatie

!"# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*)" -. ' &/0 1 0 * *))!2

!# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*) -. ' &/0 1 0 * *))!2 !"#$ $ %&'()!*) +,'()!*)" -.'&/010 **))!2 3! 42 45122 2 6 2 22 512 2. 52 22 512 2 512) 2) 712 28 970772" +:10 ;&7:0 < 2 6 &:10 ;&7:0 < 2 =1 70 1 &:10 ;001

Nadere informatie

Jaarverslag Orthopedie 2011

Jaarverslag Orthopedie 2011 !"# # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% %$ & '()'*'!## $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

! "! # $ %!#$% &'()* +,!!!- &./!'!0! 1 +!222 ) 1 %! -3445! 2 2),&! %' -! 2!!222),& -!!.! #! -!- ),6!%!!72 8!, --!!! 3449! ),&)- 2!!222!

! ! # $ %!#$% &'()* +,!!!- &./!'!0! 1 +!222 ) 1 %! -3445! 2 2),&! %' -! 2!!222),& -!!.! #! -!- ),6!%!!72 8!, --!!! 3449! ),&)- 2!!222! " # $ %#$% &'()* +, - &./'0 1 + 222 ) 1 % -3445 2 2),& %' - 2 222),& -. # -- ),6 % 72 8, -- 3449 ),&)- 2 222 0-. 2 2 )-9 : - 2 2 ),&7;2-3449 3445#$%#),& '", 2 2 %'? 7 0&3 ),&&= 7 078$ ),&0&3

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2:

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2: #%%& ' () *+,-./.01 # % & 223 & 2# 4 25, 2% '% ' 2 6 2 22 3 2 2 7 25 25 28 29 # 2: 2; 2, 2; - 24 5, 2 5 52, 5 < 5 55 8 9= & %() * 52(< 5% 5 5% 55 52 59> 5 58?@ 55 #% +,-- # 92 59 9< 5: 2 *+,-./.01.% /

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

,9H45'7:"(&H*'7'A'("(&'() NX(6&'(68'H6'$$'() )

,9H45'7:(&H*'7'A'((&'() NX(6&'(68'H6'$$'() ) "#$%""&'(*+%,-#&'.,/'$,%&(###&'0$010'2344"#-567 "#$%&'( "#$%&',3P- "#$%&'(*"# +''$,-.'/01''$,9H45'7:"(&H*'7'A'("(&'( NX(6&'(68'H6'$$'( "#$%""&'(*+%,-#&'./0'$,%&(###&'1$121'3455"#-678 "#$%&'(,3456'78"(&4*'7'9'("(&'(>?

Nadere informatie

" "" "#$%&$'%%( "$" * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$" 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. "" "#$%&$'%%( #$" / - / / : $$ '-$ /

 #$%&$'%%( $ * + ) ) ), -- #$%&$'%%(,$ 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. #$%&$'%%( #$ / - / / : $$ '-$ / ! "#$ % &#'('%&$!)*$$ % +, + -. / ++/+0+ 12-/+0! "' -$ -% -3 #' -$$% $ +33 #!)* $ ' 4&% /! "-' -$ -% 4&% /! "-' -$ -% (#$ % &#'4&%! " "" "#$%&$'%%( "$" 5$3' 6 '$$ ' ) ) ) * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$"

Nadere informatie

!"#$%&'$'#()*+",-"%.('/0#'1)2&,3%&&(&&#+&$&#)

!#$%&'$'#()*+,-%.('/0#'1)2&,3%&&(&&#+&$&#) bel vrijblijvend 010-2582929 pagina 1 / 60 "#$%&'$'#(*+",-"%.('/0#'12&,3%&&(&&#+&$&# Vanas N.V. Zwaluwbeekstraat, 10 Kruibeke B-9150 Page - 1 - bel vrijblijvend 010-2582929 pagina 2 / 60 4567809 " :5;?>>7>9>7

Nadere informatie

! " "" "#$%&$'%%( "$"

!  #$%&$'%%( $ !" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,#$ / 01 #) ( 2,,0 20!" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,0#$ 1/!"()% )))1" )%))#, "# *+)))#) 3(&))))$ % (!)% )))3(&))))$ % 4 ( 4!)% )))'" #$ % &"3(&))))$ %! " "" "#$%&$'%%( "$" ' ""

Nadere informatie

Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg

Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg!"#$%&'() *"+&(,) (%-". /$&0-,) #*%$$1!'( *$% "2$#$$&(,) (1, 3445 6" 7"""68 """6! 9" $ " +" :( 1;< ;3;4-$ # = ;>3445 $= 3; 3445 9 $,"$ 1 $ ' ( "#$%$$1!'(

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten + + + + + + = + + + + + + =! " "" ## $!! % &#' % #! %!% $ % "$ ()*+," "!!""-.$!"" -.!-!%! " $-.#" &#! / 0 & ) ))) ))))), 1 & )))) ) ))) ), $ " % "-! #-!-!""

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Het bos van konijn Fluwijn 1

Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 2! " # $ && & & & '( &&! ) '& +,- " # $ '(./0 +,,1223,142-5 2,!+6//441 5 2,!+6///40 $ 7 8 7 ( & & 9" & &. & :& " && Het bos van konijn Fluwijn 3

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'(')*+,-.$%./$.$01+2*33$04506$789$:1;79$301.%.,,.?997@*.,,74$0A91906$789$:B>@A5CD "##$%$&'($)*++%,$'+-.$)/01$(2-1(.$3$-1(45*$6547+%.$)*$%6$)14*-#.14.$)8+9 +:$),55%4$655;(7+%.$).++%61..$#*5).%-;

Nadere informatie

Cryptologie. Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH. Stichting Vierkant voor Wiskunde

Cryptologie. Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH. Stichting Vierkant voor Wiskunde Cryptologie Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH Stichting Vierkant voor Wiskunde !"!#%$&$&#'"(#*)+##%-,.0/1.!-$2.33.54%#65879#6!:7;.":! @?A

Nadere informatie

Actieplan tegen geweld

Actieplan tegen geweld Actieplan tegen geweld 4299 0609 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKRELATIES

Nadere informatie

! "! # $ % &' (" ) " % *!!

! ! # $ % &' ( ) % *!! ! "! #$%&(") " %*!! +,&-&.&/.01-2/&&13&3&-/&1&4.3&/3 ++ " +++ " ++ -$ ++6 7 ++8 17 ++9 :$7 ++; /$ + /# +6 1!,&/3/."/.01-2/&% + &1,&&:

Nadere informatie

!"#$%"&&'() '*& * "## *& *+*, % -!*.&/. $"&*01-

!#$%&&'() '*& * ## *& *+*, % -!*.&/. $&*01- !!"#$%"&&'() "## *& *+*, $# '*& * % -!*.&/. $"&*01-23 )4 '% ( &# (' ' ' * $'.5 $ ( ) * 6 " ** *$ * *( + $ 6 # $* * $$ ** (, - (. *(/ -(/. )(## * &# &# 3 68*"3 3 3 08(' +'*, *& 0 9 :; &%,*&/#&& 3 :; ' '

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Bepalingen uit het decreet... 3 1.2 Overleg tussen OCMW en gemeente... 3 1.3 Integratie lokaal beleid kinderopvang...

Nadere informatie

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Blad 1 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN!" Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten Rechtsgeleerdheid en

Nadere informatie

! " # # $ ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + 3 / #

! # # $ ( ) * +, ( - +. ( '. / 0 0 + 3 / # ! " # # $ % & ' ! " # # $! """" #### #### """" $" """ #### #### %%%% &&&& '''' (((( (((( )))) ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + + ( + ( ' ( 1 ( 1 / *! ( 0 2 /! " 3 / # - +. 1 ,,,, %%%% //// + + + + + + +

Nadere informatie

Ouderen en eindeloopbaan in 50 tabellen

Ouderen en eindeloopbaan in 50 tabellen Ouderen en eindeloopbaan in 50 tabellen Genderjaarboek 2006 MV United De publicatie Genderjaarboek 2006 is de opvolger van het Genderzakboekje dat op initiatief van het ESF-Agentschap Vlaanderen de voorbije

Nadere informatie

!""#$%#&'"()*+,-) "#$%&'(%)*+'&,($-,!.)!/&',)*!

!#$%#&'()*+,-) #$%&'(%)*+'&,($-,!.)!/&',)*! ""#$%#&'"()*+,-) "#$%&'(%)*+'&,($-,.)/&',)* * "##$%&$'(#)*+,-./0'#$1'&23$#410546&7#$4&2 8/0'#$1'&23$#410546&7#$4&2 9&2&$##(%#28&/1':(##2,;< =>,?@AB3&(CDD$2 EEEFC&3#$4&2FD$) 8/0'#$1'&2G HFIFJK./C&( LFMFI/20#

Nadere informatie

!"!#!!!$ % %& '" (% ) * +, --+./ +,0- +1 23.4$ 5 +,16-0 2 +6++ 7$5 +6 10, *8 +6++1+

!!#!!!$ % %& ' (% ) * +, --+./ +,0- +1 23.4$ 5 +,16-0 2 +6++ 7$5 +6 10, *8 +6++1+ " # $ % %& '" (% ) * +, --+./ +,0- +1 23.4$ 5 +,16-0 2 +6++ 7$5 +6 10, *8 +6++1+ #55 $% +6 $ 5%9% ' " 55 5 5% 5 5. '.5 +6 : +6 ( # ;& < 5% 5 5 555" 5 5 ;& # % $ % +6% 55 55 5 5% 5 5 5= 52 % +6 > 5 5 55

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011 !" "# $ % & $$ ' ()( '*+ '%,'-./012& /0.3.-4,4, 5 5 1 %++& & & $ &&& + ' 7+' ' +'& 8 9: 1 && 7+"& 7+ + 9&: && +& & %&+& && ()( '*+ '%,'-./012& ; /0.3.-4,? ; /@@0.///// 1&5 2

Nadere informatie

!"#$%&'()*"#) +''$),-)./012''$)

!#$%&'()*#) +''$),-)./012''$) "#$%""&'(*+&#&',-.'$/%&0###&'1$121'3455"#6789 "#$%&'(*"# +''$,-./012''$ "#$%&'( 3'4"5"'4%("#$%&',67-,859:';

Nadere informatie

!! " # $! % & '( % ) * +!, %! ( - & -. / 0-1, 2,,

!! # $! % & '( % ) * +!, %! ( - & -. / 0-1, 2,, !! " #$!%& '(%)*+! %! ( - &-./ 0-12 (3453 6! $! %!% %& '(%.*+!&%! 7.7/& (&!!! -(%'3+*'3+ $ (&!!! 8 9 $ : $! %!!& % ; '+ 3 $ $& $& %! %&! # % $! &!%!!! $! %! $ %!!!%&! $& %! %&!: %% &!! &!! &! 3% &! % %!!!

Nadere informatie

Raad van 25 maart 2015

Raad van 25 maart 2015 Raad van 25 maart 2015 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Debusschere M.-T., Heirman K., Henderickx S., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

!"#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%"'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>?

!#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>? !"#%&#'#%(%)*%+*+%##'%**%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*+3% % 4*%5*)*'6#)7*%81'(7+*%"'-./*9-)%(%**%,*':.(6)%6#)7;1#0?@A=>B@% % % % %!"#"%&'(()*+,-./01(2/3456788 9(/0&1/:1,;0,&),?&1/,0&,0@&,%&)

Nadere informatie

Armoedewijken in profiel

Armoedewijken in profiel Habi_deel_omslag vd land 9-3-2006 15:29 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Armoedewijken in profiel Een analyse van keuzeruimte en buurtbeleving in stedelijke concentratiegebieden Helen Kruythoff Wenda

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

Als men het aan de Vlamingen en de Nederlanders zelf vraagt:

Als men het aan de Vlamingen en de Nederlanders zelf vraagt: Als men het aan de Vlamingen en de Nederlanders zelf vraagt: De aanvaardbaarheid van eventueel overheidsbeleid gericht op het betaalbaar houden van de pensioenen Corijn, M. (2004).. CBGS-Werkdocument 5,

Nadere informatie

Evaluatie inschakeling van externen door de gemeente Alkmaar

Evaluatie inschakeling van externen door de gemeente Alkmaar Evaluatie inschakeling van externen door de gemeente Alkmaar Rekenkamercommissie Gemeente Alkmaar Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar Samenstelling Externe leden: R.M.C. Strijker RA (voorzitter) drs.

Nadere informatie

Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg

Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg Belevingen en verwachtingen van bestuur en betrokkenen bij de hulpverlening Colofon Uitgave!" # $$$% $&'%() *'$'+%,-$.$.

Nadere informatie

$ % $ +,,- $ &/0!0! 00 $ */)0001003!"4%/0&0*0&0

$ % $ +,,- $ &/0!0! 00 $ */)0001003!4%/0&0*0&0 In opdracht van Dura Vermeer Railinfra BV Auteur H.H.J. van Schaik Risicomanagement binnen Dura Vermeer Railinfra BV Afstudeeronderzoek $ % & $! ' $ ( ) $ * $ +,,-. $ &/**1 & $,,,2-,- $ &/!.% /(! $ */)13!"4%/&*&

Nadere informatie

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Leen Heylen, CELLO, Universiteit Antwerpen Thomas More Kempen Het begrip eenzaamheid Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een

Nadere informatie

! &'(!)*+,-!'+!./01'23'+(4/.!

! &'(!)*+,-!'+!./01'23'+(4/.! &'()*+,-'+./01'23'+(4/. GEZAMENLIJKE ARTISTIEKE EN ZAKELIJKE VISIE I NHOUDSOPGAVE I n t e g r a t i n g d a n c e a n d m u s i c i n t o o u r d a i l y l i v e s KUNST BINNENSTEBUITEN 5 617+)*+,-'+./01'23'+(4/.8+9

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING Datum Ontvangst: Ontvangen door: Registratienummer: ( Datum Ontvangst, Ontvangen door en Registratienummer in te vullen door medewerker Langewold Beheer BV) 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Appeltaart voor managers

Appeltaart voor managers Appeltaart voor managers Recepten om te coachen Donatus Thöne & Judith de Koeijer!"#$""%$&'()*+,"$-+%$!'*(+.$/0""1.+%2$ Inhoud Inleiding Deel 1_ Het 9C Coachingmodel!"#$%&$&'()*+,-.'/"0 1.1$ 1"$20"34",

Nadere informatie

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR)

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) 3 RIJBEWIJSBEZIT TABEL 1 VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) Cumulative Cumulative RYBEWYS Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De toekomst van de welvaartsstaat Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De actieve welvaartsstaat herbekeken De duurzaamheid van het succes van de welvaartsstaat Investeren in kinderen Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

!"#!!"$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

!#!!$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& !#!!$& ''()*+&,!#!$!)-..'! ) #*/- 0.+!$. -1 &!)'.!+1 2 +'.)''.)##!$-!.3.'4)1 2& 35 73 81 22 7 98: 2; 7 ;& > ;2 -#?@ ;2& ) &A ;22 3 &A ;2; ) && ;21 && ''()*+2,!.!#!$3.'4)/2AAB!

Nadere informatie

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei GROEIEN IN CHRISTUS samen werken aan geloofsgroei 14 samen werken aan geloofsgroei TER INTRODUCTIE... 4 GROEIEN!... 5 AANWIJZINGEN VOOR LEIDER/LEIDSTER... 12 TRAINEN!... 16 SAMEN GROEIEN IN CHRISTUS...

Nadere informatie

Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006

Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006 Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006 Publicatiedatum: 29 januari 2007 Inleiding Informatie over de enquête!!" #$$%& '%"(!"!$%! %")%! $$%! ** Kwaliteit van de Steekproef +!%,"-!$%%% Resultaten,"' " '%"!!$ Meer

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. 1. Inleiding 8 1.1 Uitgangspunten 9 1.2 Leeswijzer 9

Inhoud. Voorwoord 4. 1. Inleiding 8 1.1 Uitgangspunten 9 1.2 Leeswijzer 9 Basiskustlijn 2012 Basiskustlijn 2012 Inhoud Voorwoord 4 1. Inleiding 8 1.1 Uitgangspunten 9 1.2 Leeswijzer 9 2. Beleid en beheer 10 2.1 Dynamisch handhaven en BKL 10 2.2 Kustlijnzorg 11 2.3 Waterwet

Nadere informatie

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Barema's vanaf 01.12.2012 SPILINDEX 119,62 (Jaarbedragen in euro) 1. De wet van 27 februari 1987 De wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen

Nadere informatie

! "# # "$# % # & '$ '( & ) & " ) ( ) ) ' ( " & & & * $& & & ) ' $ && & )

! # # $# % # & '$ '( & ) & ) ( ) ) ' ( & & & * $& & & ) ' $ && & ) ! "# # "$# % # & $ ( & ( & ) & " ) ( ) ) ( " & & & * $& & & ) $ && & ) 1 ( & & +,- ).- / 0 1 2 3 #! # # ) $# & $,# 4 && 5% 6 & & 5 6. $# # & " & " & 7 8 8 9 ) ) : 7 8 8 9,. $ &7 8 8 ; && )" ) 7 8 8 ;

Nadere informatie

Meer of minder uren werken

Meer of minder uren werken Meer of minder uren werken Jannes de Vries Een op de zes mensen die minstens twaalf uur per week werken (de werkzame beroeps bevolking) wil meer of juist minder uur werken. Van hen heeft minder dan de

Nadere informatie

Wat gebeurt er met uw vermogen als u er niet meer bent? Een onderzoek door SeniorenNet.be en Rode Kruis-Vlaanderen

Wat gebeurt er met uw vermogen als u er niet meer bent? Een onderzoek door SeniorenNet.be en Rode Kruis-Vlaanderen Wat gebeurt er met uw vermogen als u er niet meer bent? Een onderzoek door SeniorenNet.be en Rode Kruis-Vlaanderen Structuur van de presentatie 1. Opzet & methode 2. Demografisch profiel 3. Analyse van

Nadere informatie

/ ), '/ ;8 (,$+4<5""

/ ), '/ ;8 (,$+4<5 "##$ & ' )* +, -**.- /001.- /---2.-3 '" 4 2, ) '30 "5 ""/ 62,$+454$ *+,307 8 9:. 2.2 / ), '/ ;8,$+4

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH RUIMTE VOOR RUIMTE GEMEENTE BERNHEZE 2012. Crijns Rentmeesters bv. Crijns Rentmeesters BV

BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH RUIMTE VOOR RUIMTE GEMEENTE BERNHEZE 2012. Crijns Rentmeesters bv. Crijns Rentmeesters BV Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH 5711 CN Someren T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

Uitgerust op rustpensioen

Uitgerust op rustpensioen Uitgerust op rustpensioen Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen Herremans, W. (2005). Uitgerust op rustpensioen. Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen. Steunpunt WAV, in opdracht van

Nadere informatie

&'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(&

&'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(& ! " !"#$% &'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(& &'' *,+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(-!"#! $% & '! & &'&' $ *''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(!!"'(

Nadere informatie

BIJLAGE: LIJST VAN DE INDICATOREN VAN LAKEN

BIJLAGE: LIJST VAN DE INDICATOREN VAN LAKEN BIJLAGE BIJLAGE: LIJST VAN DE INDICATOREN VAN LAKEN Het Social Protection Commitee (SPC) heeft in het kader van zijn mandaat voor 2001 een verslag voorgesteld met een eerste reeks van tien primaire indicatoren

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA% Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA >@J)&$3'"2./$+$-I.'4#/60$+'4K,6L6/$.L'$0L$#$2+0 '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'

Nadere informatie

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels Trends Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels #$%&'() *+,+*-.$ ' /+(%', *+$01 /')/ 2'(.3++4 5+6*7.$ 2'(.3++4 +8$%(9:.$;

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Hoe denken Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid? Dit is het onderwerp van een peiling van OIS in opdracht van AT onder Amsterdammers. Methode

Nadere informatie