- LANDBOUW EN VISSERIJ -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- LANDBOUW EN VISSERIJ -"

Transcriptie

1 15975/03 (Presse 369) (OR. fr, en) 2555e zitting van de Raad - LANDBOUW EN VISSERIJ - Brussel, 17, 18 en 19 december 2003 Voorzitter: de heer Giovanni ALEMANNO Minister van Land- en Bosbouw van de Italiaanse Republiek 15975/03 (Presse 369)

2 INHOUD 1 DEELNEMERS... 4 BESPROKEN PUNTEN LANDBOUW... 6 IDENTIFICATIE VAN SCHAPEN EN GEITEN... 6 BESCHERMING VAN DIEREN TIJDENS HET VERVOER... 8 OFFICIËLE CONTROLES VAN DIERVOEDERS MAXIMUMGEHALTEN AAN BESTRIJDINGSMIDDELENRESIDUEN LANDBOUWMARKTEN Voorstellen inzake tabak, olijfolie, katoen en hop VISSERIJ TAC'S EN QUOTA'S VOOR Vergelijkende tabel TAC's en quota's 2003/ HERSTELPLANNEN VOOR "KABELJAUW" EN "NOORDELIJKE HEEK ORIËNTATIEPRIJZEN EN COMMUNAUTAIRE PRODUCTIEPRIJZEN VOOR BEPAALDE VISSERIJPRODUCTEN VOOR DIVERSEN Hygiëne van diervoerders Ontwerp van een veterinair akkoord tussen de Europese Unie en de Russische Federatie Invoer van Basmati-rijst Marktsituatie in de sector varkensvlees ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN LANDBOUW Zuivelsector - Azoren...I 1 Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst /03 (Presse 369) 2

3 Biologische landbouw* - Conclusies van de Raad...I Landbouwverzekering* - Conclusies van de Raad... IV Voorlichtingsacties - Conclusies van de Raad... V Toegestane invoer... VI GMO voor hop... VI Oenologische procédés - afwijkingen...vii Zaaizaad...VII Tabak...VII Braaklegging*...VII VISSERIJ Omschakeling van vissers - Overeenkomst met Marokko... VIII JUSTITIE EN BINNEANDSE ZAKEN Overnameovereenkomst met Hong Kong... VIII Europol... VIII Bestrijding van de drugshandel - Resolutie van de Raad... VIII Asiel en migratie... IX Samenwerking in strafzaken... IX E-OVERHEID Interoperabele levering van pan-europese e-overheidsdiensten aan overheidsdiensten* - Openbare beraadslaging... IX LUCHTVAART Subsidiëring en oneerlijke tariefpraktijken* - Openbare beraadslaging... X HANDELSPOLITIEK Antidumping - India - Katoenhoudend beddenlinnen... X Azerbeidzjan, Kazachstan, Tadzjikistan en Turkmenistan - Textielproducten... X WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID Elektromagnetische velden* - Openbare beraadslaging... XI EXTERNE BETREKKINGEN Associatieovereenkomst EU/Egypte - Handelsbepalingen... XI 15975/03 (Presse 369) 3

4 DEELNEMERS XII.2003 De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd: België: mevrouw Sabine LARUELLE de heer Ludo SANNEN de heer José HAPPART Denemarken: mevrouw Mariann FISCHER BOEL Duitsland: mevrouw Renate KÜNAST Griekenland: de heer Georgios DRYS Spanje: de heer Miguel ARIAS CAÑETE Frankrijk: de heer Hervé GAYMARD Ierland: de heer Joe WALSH de heer Dermot AHERN Italië: de heer Giovanni ALEMANNO Luxemburg: de heer Fernand BODEN Nederland: de heer Pieter Cornelis VEERMAN Oostenrijk: de heer Josef PRÖLL Portugal: De heer Armande SEVINATE PINTO Finland: de heer Kare HALONEN Zweden: mevrouw Ann-Christin NYKVIST Verenigd Koninkrijk: mevrouw Margaret BECKETT minister van Middenstand en Landbouw Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking minister van Landbouw en Landelijke aangelegenheden (Waals Gewest) minister van Voedselvoorziening minister van Consumentenbescherming, Voedselvoorziening en Landbouw minister van Landbouw minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening minister van Landbouw, Voedselzaken, Visserij en Plattelandszaken minister van Landbouw en Voedselzaken minister van Communicatie, Mariene en Natuurlijke Hulpbronnen minister van Land- en Bosbouw minister van Land- en Wijnbouw en Plattelandsontwikkeling minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit minister van Land- en Bosbouw, Milieubeheer en Waterhuishouding minister van Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Visserij plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Visserij minister van Milieubeheer, Voedselvoorziening en Plattelandszaken * * * Commissie: de heer Franz FISCHLER de heer David BYRNE Lid Lid 15975/03 (Presse 369) 4

5 De regeringen van de toetredende staten waren als volgt vertegenwoordigd: Tsjechië: de heer Pavel RYBNICEK Estland: de heer Margus RAHUOJA Cyprus: de heer Kornelios KORNELIOU Letland: de heer Mārtiņš ROZE Litouwen: de heer Vidmantas KANOPA Hongarije: de heer Tibor SZANYI Malta: de heer George PULLICINO Polen: de heer Wojciech OLEJNICZAK Slowakije: de heer Ján GOLIAN Slovenië: de heer Franc BUT onderminister, ministerie van Landbouw plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger minister van Landbouw staatssecretaris, ministerie van Landbouw staatssecretaris minister van Plattelandszaken en Milieubeheer minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling staatssecretaris, ministerie van Landbouw minister van Landbouw 15975/03 (Presse 369) 5

6 BESPROKEN PUNTEN LANDBOUW IDENTIFICATIE VAN SCHAPEN EN GEITEN De Raad heeft bij gekwalificeerde meerderheid en in de versie van document 15229/03 de verordening van de Raad aangenomen tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG. De Spaanse, de Griekse en de Portugese delegatie stemden tegen, met name omdat volgens deze delegaties de maatregelen voor elektronische identificatie en de invoering van een gegevensbestand door de Gemeenschap moeten worden gefinancierd vanuit de eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en niet uit plattelandsontwikkelingsmaatregelen. De Britse delegatie, die daarin werd bijgevallen door de Zweedse delegatie, noemde het teleurstellend dat er geen kosten/baten-analyse beschikbaar is bij de inwerkingtreding van de maatregelen. De Zweedse delegatie kantte zich met steun van de Duitse delegatie tegen elke vorm van communautaire financiering van deze maatregelen. Commissielid Byrne sprak zijn voldoening uit over de aanneming van deze verordening. De verordening heeft ten doel de tracering van schapen en geiten te verbeteren en te harmoniseren teneinde de verspreiding van besmettelijke ziekten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De aldus genomen maatregelen vloeien voort uit de ervaringen die zijn opgedaan bij de mond- en klauwzeerepidemie van 2001 in het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel zijn Het geautomatiseerde gegevensbestand wordt verplicht met ingang van 1 januari 2008 en niet op de oorspronkelijk beoogde data in 2004 en /03 (Presse 369) 6

7 Leeftijd waarop het dier geïdentificeerd wordt: alle dieren moeten binnen zes maanden na de geboorte worden geïdentificeerd (in plaats van na 1 maand volgens het oorspronkelijke voorstel), en in elk geval voordat zij het bedrijf verlaten. Voorts zou de verordening volgens het oorspronkelijke voorstel onmiddellijk, met ingang van 1 juli 2003, worden toegepast. In het kader van het compromis beschikken de lidstaten over een aanpassingsperiode van 18 maanden na de bekendmaking van de verordening. Wat de identificatiemiddelen en de datum van inwerkingtreding van de elektronische identificatie betreft, kunnen de lidstaten, hoewel het eerste identificatiemiddel het oormerk in één oor blijft, voortaan als tweede middel opteren voor een tweede oormerk in het andere oor, een tatoeage (voor de binnenlandse handel), een merkteken aan de poot dan wel een elektronisch identificatiemiddel. In het oorspronkelijke voorstel was er geen sprake van tatoeage noch van een merkteken aan de poot (slechts voor geiten). Tot 1 januari 2008 evenwel kan dit tweede identificatiemiddel worden vervangen door een algemeen stelsel dat berust op een identificatie van dieren per bedrijf en individueel (zulks overeenkomstig een herhaaldelijk door Ierland en het Verenigd Koninkrijk geuit verzoek), dat bestemd is voor verplaatsingen van dieren binnen een staat. Met ingang van 1 januari 2008 wordt de elektronische identificatie verplicht voor alle geiten en schapen. Voorafgaand hieraan wordt vóór 30 juni 2006 een tussentijds verslag bij de Raad ingediend, naar aanleiding waarvan deze datum wordt bevestigd of gewijzigd. Volgens het oorspronkelijke voorstel zou de elektronische identificatie per 1 juli 2006 worden toegepast. Daarnaast behelst het compromis een nieuwe afwijking voor die lidstaten waar het bestand minder dan dieren bedraagt /03 (Presse 369) 7

8 BESCHERMING VAN DIEREN TIJDENS HET VERVOER De Raad heeft nota genomen van de in document 15568/03 beschreven technische vorderingen die onder het Italiaanse voorzitterschap zijn gemaakt met het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer; hij kwam overeen de technische bespreking van dit voorstel tijdens het eerste kwartaal van 2004 voort te zetten. Tevens nam de Raad akte van het voornemen van het Ierse voorzitterschap om de werkzaamheden actief voort te zetten opdat, zodra het advies van het Europees Parlement - dat in het voorjaar van 2004 wordt verwacht - is ontvangen, met betrekking tot dit dossier een besluit kan worden genomen. Het voorzitterschap heeft in overweging gegeven de voorschriften betreffende het vervoer van dieren te baseren op de sociale wetgeving voor vervoerders. Deze aanpak zal worden aangevuld met een aantal specifieke eisen in verband met de vervoerde lading (voederen, drenken, rustperioden en veterinaire controles). De Belgische, de Deense, de Zweedse, de Nederlandse en de Oostenrijkse delegatie spraken zich, zonder daarmee iets af te willen doen aan hun bereidheid tot zo'n aanpak, uit voor de vaststelling van een maximale afstand waarover slachtdieren mogen worden vervoerd, alsmede, voor andere dieren, van een maximumaantal opeenvolgende reisetappes, waarbij met name de Zweedse en de Deense delegatie het noodzakelijk achtten meer rekening te houden met het dierenwelzijn, en hiertoe te bevorderen dat dieren geslacht worden in de buurt van de plaats waar ze worden gehouden en dat meer vlees wordt vervoerd, en minder dieren. De Britse, de Nederlandse, de Duitse, de Zweedse en de Deense delegatie verlangden eveneens dat gedurende het gehele vervoer meer controles worden verricht. Commissielid Byrne sprak zijn voldoening uit over de met betrekking tot dit dossier geboekte vooruitgang. In het voorstel worden nieuwe maatregelen geformuleerd, zoals de uitbreiding van de werkingssfeer tot veemarkten en veeschepen, de harmonisatie van het vervoersvergunningsdocument, de definitie van dieren die "ongeschikt" zijn voor vervoer, alsook een vereenvoudigde herzieningsprocedure in het licht van de wetenschappelijke ontwikkelingen /03 (Presse 369) 8

9 Het voorstel voorziet tevens in de versterking of codificatie van bepaalde voorschriften in de wetgeving betreffende het dierenwelzijn tijdens het vervoer, met name door middel van een betere opleiding van het personeel dat thans met de dieren omgaat, een strengere regeling voor het langeafstandsvervoer, en een versterking van de rol van de bevoegde autoriteiten in het toezicht op de transporten, alsmede van de instrumenten voor de controle op de toepassing van de regelgeving. Tot slot worden in het voorstel bepaalde technische normen geactualiseerd op basis van de herziening van de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal vervoer van april /03 (Presse 369) 9

10 OFFICIËLE CONTROLES VAN DIERVOEDERS De Raad nam nota van de vooruitgang die geboekt is met betrekking tot het voorstel voor een verordening inzake officiële controles van diervoeders en levensmiddelen (doc. 6090/03), met name betreffende de vergoedingen en de sancties, en nam akte van het voornemen van het Ierse voorzitterschap om de besprekingen ook over de werkingssfeer, actief voort te zetten, zulks ten einde de Raad zo spoedig mogelijk een algemeen compromis te kunnen voorleggen, waarin tevens rekening zal worden gehouden met het advies in eerste lezing van het Europees Parlement, dat in februari 2004 wordt verwacht /03 (Presse 369) 10

11 MAXIMUMGEHALTEN AAN BESTRIJDINGSMIDDELENRESIDUEN De Raad nam, aan de hand van een tussentijds verslag, nota van de stand van de werkzaamheden betreffende het voorstel voor een verordening tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen. Met het voorstel wordt de invoering beoogd van een systeem tot vaststelling van het maximale gehalte aan bestrijdingsmiddelenresiduen dat zich in een product van dierlijke of plantaardige oorsprong mag bevinden, waarbij dit maximum afhangt van de mate van giftigheid van de bestrijdingsmiddelen. Aldus wordt door dit voorstel het bestaande systeem vereenvoudigd, doordat het bestaande systeem van nationale vergunningen na een overgangsperiode vervangen wordt door een communautaire vergunningsprocedure via de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) op basis van een risico-evaluatie. Door het voorstel wordt de handel tussen lidstaten vergemakkelijkt, en worden in de sector bestrijdingsmiddelenresiduen vier richtlijnen vervangen door een verordening. Een ander aspect van het voorstel is dat voor niettoegestaan gebruik van bestrijdingsmiddelen (bv. onopzettelijk gebruik) een maximumdrempel per overschrijding wordt vastgesteld. Het advies van het Europees Parlement in eerste lezing wordt verwacht voor het voorjaar van Commissielid Byrne zou graag willen dat het Europees Parlement zo spoedig mogelijk advies uitbrengt /03 (Presse 369) 11

12 LANDBOUWMARKTEN Voorstellen inzake tabak, olijfolie, katoen en hop De Raad heeft aan de hand van de twee door de Commissie ingediende wetgevingsvoorstellen een eerste oriënterend beleidsdebat gehouden over de hervorming van de sectoren tabak, katoen, olijfolie en hop en daarbij nota genomen van de standpunten die hierover door de delegaties werden ingenomen. Hij heeft het Speciaal Comité Landbouw opgedragen de behandeling van dit dossier in het licht van het huidige debat actief voort te zetten en hem tijdens een volgende zitting hierover verslag uit te brengen /03 (Presse 369) 12

13 VISSERIJ TAC'S 2 EN QUOTA'S VOOR 2004 Na lange en moeizame discussies heeft de Raad bij gekwalificeerde meerderheid op basis van een door het voorzitterschap opgesteld algemeen compromis, waarbij de Commissie zich heeft aangesloten, zijn goedkeuring gehecht aan de verordening "TAC's en quota's voor 2004", tot vaststelling, voor 2004, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn. De Duitse en de Zweedse delegatie hebben tegengestemd en de Griekse delegatie heeft zich van stemming onthouden. De aanneming van deze verordening door de Raad hangt nauw samen met het akkoord over het voorstel van een verordening tot vaststelling van herstelmaatregelen voor bepaalde kabeljauwbestanden en de algemene oriëntatie betreffende het voorstel voor een verordening tot vaststelling van herstelmaatregelen voor het noordelijke heekbestand. De aanneming van deze besluiten is gepaard gegaan met het afleggen van een aantal verklaringen. Dit compromis omvat mede de verdeling van de visserijmogelijkheden in elke communautaire visserijzone over de lidstaten voor het jaar Met name is in dit compromis een bijlage V opgenomen, waarin voor de periode tussen 1 februari en 31 december 2004 tijdelijke bepalingen zijn opgenomen betreffende de beperking van de visserij-inspanning alsook voorschriften inzake controle, inspectie en toezicht met betrekking tot bepaalde visbestanden. Die bepalingen zijn niet van toepassing op kleine schepen (van minder dan 10 meter). De debatten van de Raad hadden betrekking op de inhoud van deze bijlage, gezien het nauwe verband met de aanneming van de meerjarenherstelplannen voor noordelijke heek en voor kabeljauw. De belangrijkste wijzigingen in bijlage V zijn: de visserijzones waarop de beperking van de visserij-inspanning betrekking heeft, zijn de Noordzee, de wateren ten westen van Schotland, het Skagerrak en het Kattegat, de Ierse Zee en het oostelijk deel van het Kanaal. Het oorspronkelijke voorstel had eveneens betrekking op het westelijke deel van het Kanaal, het Iberisch Schiereiland en de Atlantische kust. 2 Totaal toegestane vangsten /03 (Presse 369) 13

14 Er wordt een afwijking toegepast voor vaartuigen die zijn uitgerust met passende volgsystemen voor vissersvaartuigen (VMS) waarover aan de Commissie een mededeling is gedaan: in bepaalde delen van de wateren ten westen van Schotland geldt de beperking van de visserijinspanning niet voor deze vaartuigen. De definitie van visdagen berust op de dagen van aanwezigheid in het gebied en buitengaatsheid waardoor het begrip "tijd dat is gevist" wordt verbeterd en verduidelijkt. In het oorspronkelijke voorstel werd als criterium om de visserij-inspanning te definiëren slechts rekening gehouden met de buitengaatsheid. De beheersperiode waarover de dagen die voor de visserij-inspanning meetellen, worden opgeteld, beloopt ten hoogste 11 maanden, teneinde het goedgekeurde beperkingssysteem zo flexibel mogelijk te maken. Volgens het oorspronkelijke voorstel zou de beheersperiode 3 maanden bedragen. Het toekennen van extra dagen daarentegen vindt plaats op maandbasis. Hiertoe wordt het maximum aantal dagen van aanwezigheid in het gebied en buitengaatsheid per maand in de betrokken zones in een tabel weergegeven (van 10 tot 22, al naargelang het vistuig). Op dit maximum aantal aanwezigheidsdagen worden echter nieuwe afwijkingen toegestaan wanneer het gebruikte vistuig voorzien is van wijdere mazen, waardoor de vissers voor het oostelijk deel van het Kanaal en het Kattegat tot selectievere vangsten worden gestimuleerd. Van deze beperkingen zijn eveneens vrijgesteld de vaartuigen waarvan de vangst in 2002 voor niet meer dan 5% uit bepaalde soorten (met name kabeljauw, schol en tong) hebben bestaan. Twee extra dagen worden toegekend voor de traditionele visserij in de Ierse Zee als compensatie voor de sluiting van het gebied voor de bescherming van jonge vis teneinde de visserijsterfte bij kabeljauw te verminderen. Over het algemeen hebben de voornaamste verhogingen van TAC's in vergelijking met die voor 2003 betrekking op kabeljauw in de gebieden I en IIb (+34%), op scharretongen in de gebieden VII en VIIIa,b,d,e (+26%), op zeeduivel in de gebieden VIIIa,b,d (+63%) en VII (+32%), op schelvis in de gebieden IIa en de Noordzee (+65%) en VIIa (+156%), op heek in de meeste gebieden (+30%), met uitzondering van de gebieden VIIIc, IX en X, op blauwe wijting (+95%) in de gebieden V, VI, VII, XII en XIV, IIa en de Noordzee, en VIIIa,b,d,e en op tong in het Skagerrak en het Kattegat, gebieden IIIb,c,d,e (+35%) /03 (Presse 369) 14

15 Ter vergelijking: de meest gevoelige verminderingen van de TAC's hebben in hoofdzaak betrekking op de kabeljauwbestanden in het Kattegat (-41%) in de gebieden Vb, VI, XII en XIV (-53%), op zuidelijke witte tonijn in de Atlantische Oceaan (-35%), op scharretong in de gebieden II en de Noordzee (-30%) en de gebieden VIIIc, IX, X, CECAF (-44%), op zeeduivel in de gebieden VIIIc, IX, X, CECAF (-42%), op wijting in de zones VIIIc (-59%) en VIIIb,k (-49%), op schol in het Kattegat (-44%), op zwarte heilbot in NAFO-gebied 3LMNO (-52%), en op tong in gebied VIIe (-50%). De details van deze verordening "TAC's en quota 2003" en de vergelijking per soort tussen de "TAC's 2003", het Commissievoorstel voor 2004 en de door de Raad aangenomen verordening staan in bijlage dezes /03 (Presse 369) 15

16 Vergelijkende tabel TAC's en quota's 2003/2004 Soort (Gebruikelijke naam) Soort (Wetenschappelijke naam) ICES visserijgebied TAC's 2003 (1) Voorstel (2) % verschil RAAD % verschil % verschil TAC's 2004 t.o.v. TAC's 2003 dec t.o.v. TAC's 2003 t.o.v. VOORSTEL 2004 Zandaal Ammodytidae IV (Noorse wateren) , , , Zandaal Ammodytidae IIa, Skagerrak, Kattegat, Noordzee , ,00-21, ,00-10,64 13,51 Zeewolf Anarhichas lupus V, XIV (wateren van Groenland) 300,00 300, ,00-100,00 Zeewolf Anarhichas lupus NAFO 0, 1 (wateren van Groenland) 300,00 300, ,00-100,00 Reuzenhaai Cetorhinus maximus EU-wateren van de zones IV, VI en VII - Haring Clupea harengus Oostzee (Management Unit 3) , ,00 2, ,00 2,00 - Haring Clupea harengus Noorse wateren bezuiden 62 NB 910,00 910,00-910, Haring Clupea harengus Skagerrak en Kattegat , ,00-12, ,00-12,59 - Haring Clupea harengus I, II (EU, internationale en Noorse wateren) , ,00 101, ,00-101,53 Haring Clupea harengus IIIb,c,d (EU wateren), uitgezonderd Management Unit , ,00 5, ,00 5,35 - Haring Clupea harengus IIId (wateren van Estland) - Haring Clupea harengus IIId (wateren van Letland) Haring Clupea harengus IIId (wateren van Litouwen) 2.300,00-100,00 Haring Clupea harengus Noordzee benoorden 53 30' NB , ,00 16, ,00 16,06 - Haring Clupea harengus IVc, VIId , , ,00-11,01 11,01 Haring Clupea harengus Vb, VIaN, VIb , , , Haring Clupea harengus VIaS, VIIb,c , , , Haring Clupea harengus VIa Clyde 1.000, , , Haring Clupea harengus VIIa 4.800, , , Haring Clupea harengus VIIe,f 1.000, , , Haring Clupea harengus VIIg,h,j,k , ,00-15, ,00-18,18 Grenadiervis Coryphaenoides rupestris V, XIV (wateren van Groenland) 2.000, , , Grenadiervis Coryphaenoides rupestris NAFO 0, 1 (wateren van Groenland) 1.350, , , Ansjovis Engraulis encrasicolus VIII , ,00-66, ,00-200,00 Ansjovis Engraulis encrasicolus IX, X, CECAF (EU-wateren) 8.000, ,00-41, ,00-70,21 Kabeljauw Gadus morhua I, II (Noorse wateren) , ,00 23, ,00 23, /03 (Presse 369) 16

17 Soort (Gebruikelijke naam) Soort (Wetenschappelijke naam) ICES visserijgebied TAC's 2003 (1) Voorstel (2) % verschil RAAD % verschil % verschil TAC's 2004 t.o.v. TAC's 2003 dec t.o.v. TAC's 2003 t.o.v. VOORSTEL 2004 Kabeljauw Gadus morhua Skagerrak 3.773, , , Kabeljauw Gadus morhua Kattegat 2.323, ,00-41, ,00-41,33 - Kabeljauw* Gadus morhua Oostzee (deelgebieden EU-wateren) , , Kabeljauw* Gadus morhua Oostzee (deelgebieden EU-wateren) , , Kabeljauw Gadus morhua I, IIb , ,00 23, ,00 34,06 8,96 Kabeljauw Gadus morhua IIa (EU-wateren), Noordzee , , , Kabeljauw Gadus morhua Wateren van Groenland 2.000, , ,00 Kabeljauw Gadus morhua IIIb,c,d (EU-wateren) ,00 Kabeljauw Gadus morhua IIId (wateren van Estland) 650,00 Kabeljauw Gadus morhua IIId (wateren van Letland) 950,00 Kabeljauw Gadus morhua IIId (wateren van Litouwen) 1.100,00 Kabeljauw Gadus morhua Noorse wateren bezuiden 62 NB 426,00 426,00-426, Kabeljauw Gadus morhua Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV 1.808,00 848,00-53,10 848,00-53,10 - Kabeljauw Gadus morhua VIIa 1.950, ,00 10, ,00 10,26 - Kabeljauw Gadus morhua VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF (EU-wateren) 6.700, ,00-47, ,00-14,93 62,02 Kabeljauw en schelvis Gadus morhua en Melanogrammus aeglefinus Vb (wateren van de Faeröer) 500,00 500,00-500, Noordelijke witte tonijn Germo alalunga Atlantische Oceaan (benoorden 5 NB) , ,50 6, ,50 6,45 - Zuidelijke witte tonijn Germo alalunga Atlantische Oceaan (bezuiden 5 NB) 2.962, ,70-35, ,70-35,37 - Witje Glyptocephalus cynoglossus NAFO 2J3KL - - Witje Glyptocephalus cynoglossus NAFO 3NO - - Heilbot Hippoglossus hippoglossus V, XIV (wateren van Groenland) 200,00 200,00-200, Heilbot Hippoglossus hippoglossus NAFO 0, 1 (wateren van Groenland) 200,00 200,00-200, Schol Hippoglossoides platessoides NAFO 3M - - Schol Hippoglossoides platessoides NAFO 3LNO - - Kortvinpijlinktvis Illex illecebrosus NAFO-deelgebieden 3 en 4 Geen specifiek aandeel voor de EU Geen specifiek aandeel voor de EU 15975/03 (Presse 369) 17

18 Soort (Gebruikelijke naam) Soort (Wetenschappelijke naam) ICES visserijgebied TAC's 2003 (1) Voorstel (2) % verschil RAAD % verschil % verschil TAC's 2004 t.o.v. TAC's 2003 dec t.o.v. TAC's 2003 t.o.v. VOORSTEL 2004 Haringhaai Lamna nasus EU-wateren de zones IV, VI en VII Geen beperking Geen beperking Scharretong Lepidorhombus spp. IIa (EU-wateren), Noordzee (EU-wateren) 2.700, ,00-30, ,00-30,00 - Scharretong Lepidorhombus spp. Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV 4.360, ,00-17, ,00-17,43 - Scharretong Lepidorhombus spp. VII , ,00 14, ,00 26,25 10,39 Scharretong Lepidorhombus spp. VIIIa,b,d,e 1.664, ,00 14, ,00 26,26 10,40 Scharretong Lepidorhombus spp. VIIIc, IX, X, CECAF (EU-wateren) 2.400, ,00-55, ,00-44,33 26,16 Geelstaartschar Limanda ferruginea NAFO 3L,N,O 290,00 290,00-290, Gewone schar en bot Limanda limanda en Platichthys flesus IIa (EU-wateren), Noordzee (EU-wateren) , ,00-40, ,00-15,00 Zeeduivel Lophiidae IIa (EU-wateren), Noordzee (EU-wateren) 7.000, ,00-13, ,00-15,68 Zeeduivel Lophiidae Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV 3.180, ,00-13, ,00-15,68 Zeeduivel Lophiidae VII , ,00 26, ,00 32,21 4,37 Zeeduivel Lophiidae VIIIa,b,d,e 3.562, ,00 26, ,00 62,77 28,47 Zeeduivel Lophiidae VIIIc, IX, X, CECAF (EU-wateren) 4.000, ,00-71, ,00-42,50 100,00 Blauwe marlijn Makaira nigricans Atlantische Oceaan 103,00 103,00-103, Lodde Mallotus villosus V, XIV (wateren van Groenland) , , , Lodde Mallotus villosus IIb - - Lodde Mallotus villosus NAFO 0, , , ,00-100,00 Lodde Mallotus villosus NAFO 3NO - - Schelvis Melanogrammus aeglefinus I, II (Noorse wateren) 2.200, , , Schelvis Melanogrammus aeglefinus Noorse wateren, bezuiden 62 NB 789,00 789,00-789, Schelvis Melanogrammus aeglefinus Skagerrak en Kattegat, IIIb,c,d (EU-wateren) 2.143, , , Schelvis Melanogrammus aeglefinus IIa (EU-wateren), Noordzee , ,00-5, ,00 65,65 75,98 Schelvis Melanogrammus aeglefinus VIb, XII, XIV 702,00 702,00-41, /03 (Presse 369) 18

19 Soort (Gebruikelijke naam) Soort (Wetenschappelijke naam) ICES visserijgebied TAC's 2003 (1) Voorstel (2) % verschil RAAD % verschil % verschil TAC's 2004 t.o.v. TAC's 2003 dec t.o.v. TAC's 2003 t.o.v. VOORSTEL 2004 Schelvis Melanogrammus aeglefinus Vb, VIa (EU-wateren) 6.503, ,00 - Schelvis Melanogrammus aeglefinus Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV 8.675,00-100,00 Schelvis Melanogrammus aeglefinus VII, VIII, IX, X, CECAF (EU-wateren) 8.185, ,00 15, ,00 17,29 1,75 Schelvis Melanogrammus aeglefinus VII a 585, ,00 156,41 Wijting Merlangius merlangus Skagerrak en Kattegat 723,00 723,00-723, Wijting Merlangius merlangus IIa (EU-wateren), Noordzee , , , Wijting Merlangius merlangus Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV 2.000, ,00-20, ,00-20,00 - Wijting Merlangius merlangus VIIa 500,00 514,00 2,80 514,00 2,80 - Wijting Merlangius merlangus VIIb-k , ,00-55, ,00-14,83 91,35 Wijting Merlangius merlangus VIII 5.600, ,00-59, ,00-19,64 100,71 Wijting Merlangius merlangus IX, X, CECAF (EU-wateren) 1.360, ,00-25, ,00-25,00 - Wijting en witte koolvis Merlangius merlangus en Pollachius pollachius Noorse wateren bezuiden 62 NB 190,00 190,00-190, Heek Merluccius merluccius Skagerrak en Kattegat, IIIb,c,d (EU-wateren) 904,00 847,00-6, ,00 30,31 39,08 Heek Merluccius merluccius IIa (EU-wateren), Noordzee (EU-wateren) 1.053,00 987,00-6, ,00 30,39 39,11 Heek Merluccius merluccius Vb (EU-wateren), VI, VII, XII, XIV , ,00-6, ,00 30,33 39,15 Heek Merluccius merluccius VIIIa,b,d,e , ,00-6, ,00 30,33 39,15 Heek Merluccius merluccius VIIIc, IX, X, CECAF (EU-wateren) 7.000, ,00-48, ,00-15,00 66,02 Blauwe wijting Micromesistius poutassou I, II (Noorse wateren) 1.000, , , Blauwe wijting Micromesistius poutassou I, II (NEAFC - Jurisdictie) - - Blauwe wijting Micromesistius poutassou V, VI, VII, XII en XIV , ,00 Blauwe wijting Micromesistius poutassou IIa (EU-wateren), Noordzee (EU-wateren) , ,00 95,06 Blauwe wijting Micromesistius poutassou IV (Noorse wateren) , , , Blauwe wijting Micromesistius poutassou Vb (EU-wateren), VI, VII Blauwe wijting Micromesistius poutassou VIIIa,b,d,e , ,00 95,07 Blauwe wijting Micromesistius poutassou VIIIc, IX, X, CECAF (EU-wateren) , ,00 95, /03 (Presse 369) 19

20 Soort (Gebruikelijke naam) Soort (Wetenschappelijke naam) ICES visserijgebied TAC's 2003 (1) Voorstel (2) % verschil RAAD % verschil % verschil TAC's 2004 t.o.v. TAC's 2003 dec t.o.v. TAC's 2003 t.o.v. VOORSTEL 2004 Blauwe wijting Micromesistius poutassou Vb (wateren van de Faeröer) , , , Blauwe wijting Micromesistius poutassou V, XIV (wateren van Groenland) , , ,00-100,00 Tongschar en witje Microstomus kitt en Glyptocephalus IIa (EU-wateren), Noordzee (EU-wateren) 8.262, ,00-40, ,00-15,00 cynoglossus 41,68 Leng en Blauwe leng Molva molva en Molva dypterigia Vb (wateren van de Faeröer) 3.240, , , Langoustine Nephrops norvegicus Skagerrak en Kattegat (EU-wateren), IIIb,c,d (EUwateren) 4.500, ,00 2, ,00 2,22 - Langoustine Nephrops norvegicus IIa (EU-wateren), Noordzee (EU-wateren) , ,00 14, ,00 14,22 - Langoustine Nephrops norvegicus Vb (EU-wateren), VI , ,00-0, ,00-0,35 - Langoustine Nephrops norvegicus VII , , , ,91 1,91 Langoustine Nephrops norvegicus VIII a,b,d,e 3.000, ,00 5, ,00 5,00 - Langoustine Nephrops norvegicus VIIIc 180,00 36,00-80,00 180,00-400,00 Langoustine Nephrops norvegicus IX, X, CECAF (EU-wateren) 600,00 181,00-69,83 600,00-231,49 Noorse garnaal Pandalus borealis Skagerrak en Kattegat 5.420, ,00 5, ,00 5,52 - Noorse garnaal Pandalus borealis IIa (EU-wateren), Noordzee (EU-wateren) 4.880, , , Noorse garnaal Pandalus borealis Noorse wateren bezuiden NB 1.040, , , Noorse garnaal Pandalus borealis V, XIV (wateren van Groenland) 5.675, , , Noorse garnaal Pandalus borealis NAFO 3L - 145,00 144,00-0,69 Peneide garnalen Penaeus spp. Frans-Guyana 4.000, , , Schol Pleuronectes platessa Skagerrak , ,00-28, ,00-28,46 - Schol Pleuronectes platessa Kattegat 3.320, ,00-47, ,00-43,89 6,15 Schol* Pleuronectes platessa IIIb,c,d (EU-wateren) 3.200, , , Schol Pleuronectes platessa IIa (EU-wateren), Noordzee , ,00-41, ,00-16,40 41,71 Schol Pleuronectes platessa Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV 1.534, ,00-20, ,00-20,01 - Schol Pleuronectes platessa VIIa 1.675,00 896,00-46, ,00-20,00 Schol Pleuronectes platessa VIIb,c 160,00 90,00-43,75 160,00 - Schol Pleuronectes platessa VIId,e 5.970, , ,00 1,51 1,51 49,55 77, /03 (Presse 369) 20

21 Soort (Gebruikelijke naam) Soort (Wetenschappelijke naam) ICES visserijgebied TAC's 2003 (1) Voorstel (2) % verschil RAAD % verschil % verschil TAC's 2004 t.o.v. TAC's 2003 dec t.o.v. TAC's 2003 t.o.v. VOORSTEL 2004 Schol Pleuronectes platessa VIIf, g 660,00 470,00-28,79 560,00-15,15 19,15 Schol Pleuronectes platessa VIIh,j,k 582,00 349,00-40,03 466,00-19,93 33,52 Schol Pleuronectes platessa VIII, IX, X, CECAF (EU-wateren) 448,00 448,00-448, Witte koolvis Pollachius pollachius Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV 880,00 704,00-20,00 704,00-20,00 - Witte koolvis Pollachius pollachius VII , , , Witte koolvis Pollachius pollachius VIIIa,b,d,e 1.680, , , Witte koolvis Pollachius pollachius VIIIc 512,00 410,00-19,92 410,00-19,92 - Witte koolvis Pollachius pollachius IX, X, CECAF (EU-wateren) 360,00 288,00-20,00 360,00-25,00 Zwarte koolvis Pollachius virens I, II (Noorse wateren) 3.600, , , Zwarte koolvis Pollachius virens I, II (international wateren) - - Zwarte koolvis Pollachius virens IIa (EU-wateren), Skagerrak en Kattegat, IIIb,c,d (EUwateren), Noordzee , ,00 Zwarte koolvis Pollachius virens Noorse wateren bezuiden 62 NB 982,00 982,00-982, Zwarte koolvis Pollachius virens Vb (wateren van de Faeröer) 2.500, , , Zwarte koolvis Pollachius virens Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV , , ,00-15,15 15,15 Zwarte koolvis Pollachius virens VII, VIII, IX, X, CECAF (EU-wateren) 8.710, ,00-20, ,00-20,00 - Tarbot en griet Psetta maxima en Scophthalmus rhombus IIa (EU-wateren), Noordzee (EU-wateren) 5.738, ,00-40, ,00-15,01 41,65 Rog Rajidae IIa (EU-wateren), Noordzee (EU-wateren) 4.121, ,00-39, ,00-15,00 41,65 Groenlandse heilbot Reinhardtius hippoglossoides I, II (Noorse wateren) 100,00 100,00-100, Groenlandse heilbot Reinhardtius hippoglossoides I, II (internationale wateren) - - Groenlandse heilbot Reinhardtius hippoglossoides IIa (EU-wateren), VI Geen beperking Geen beperking Groenlandse heilbot Reinhardtius hippoglossoides V, XIV (wateren van Groenland) 4.800, , , Groenlandse heilbot Reinhardtius hippoglossoides NAFO 0,1 (wateren van Groenland) 1.500, , , Groenlandse heilbot Reinhardtius hippoglossoides NAFO 3LMNO , ,00-52, ,00-52,38 - Atlantische zalm* Salmo salar IIIb,c,d (EU-wateren) met uitzondering van , , , deelgebied 32 Atlantische zalm Salmo salar IIId (wateren van Estland) 2.000,00-100,00 15, ,00 15, /03 (Presse 369) 21

22 Soort (Gebruikelijke naam) Soort (Wetenschappelijke naam) ICES visserijgebied TAC's 2003 (1) Voorstel (2) % verschil RAAD % verschil % verschil TAC's 2004 t.o.v. TAC's 2003 dec t.o.v. TAC's 2003 t.o.v. VOORSTEL 2004 Atlantische zalm Salmo salar IIId (wateren van Letland) ,00-100,00 Atlantische zalm Salmo salar IIId (wateren van Litouwen) 4.500,00-100,00 Atlantische zalm* Salmo salar Deelgebied 32 van IBSFC (EU-wateren) , ,00-30, ,00-30,00 - Makreel Scomber scombrus IIa (Noorse wateren) , , , Makreel Scomber scombrus IIa (EU-wateren), Skagerrak en Kattegat, IIIb,c,d (EUwateren), Noordzee Makreel Scomber scombrus IIa (niet-eu-wateren), Vb (EU-wateren), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV , ,00-3, ,00-3, , ,00-4, ,00-4,65 - Makreel Scomber scombrus Vb (wateren van de Faeröer) 3.893, ,00-7, ,00-7,81 - Makreel Scomber scombrus VIIIc, IX, X, CECAF (EU-wateren) , ,00-7, ,00-7,70 - Roodbaars Sebastes spp. V, XII, XIV , ,00 0, ,00 0,67 - Roodbaars Sebastes spp. I, II (Noorse wateren) 1.000, , , Roodbaars Sebastes spp. V, XIV (wateren van Groenland) , , , Roodbaars Sebastes spp. NAFO 0, 1 (wateren van Groenland) 5.500, , ,00-100,00 Roodbaars Sebastes spp. Va (wateren van IJsland) 3.000, , , Roodbaars Sebastes spp. Vb (wateren van de Faeröer) 6.300, , , Roodbaars* Sebastes spp. NAFO 3M 3.100, , , Roodbaars Sebastes spp. NAFO 3LN - - Roodbaars Sebastes spp. NAFO IF ,00-100,00 Tong Solea solea Skagerrak en Kattegat, IIIb,c,d (EU-wateren) 347,00 254,00-26,80 520,00 49,86 104,72 Tong Solea solea II, Noordzee , ,00-14, ,00 7,26 25,93 Tong Solea solea Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV 106,00 85,00-19,81 85, ,81 Tong Solea solea VIIa 1.010,00 664,00-34,26 800,00-20,79 20,48 Tong Solea solea VIIb,c 80,00 65,00-18,75 65,00-18,75-0,09 Tong Solea solea VIId 5.400, ,00-16, ,00 9,26 Tong Solea solea VIIe 394,00 197,00-50,00 300,00-23,86 Tong Solea solea VIIf,g 1.240,00 830,00-33, ,00-15,32 30,39 52,28 26, /03 (Presse 369) 22

23 Soort (Gebruikelijke naam) Soort (Wetenschappelijke naam) ICES visserijgebied TAC's 2003 (1) Voorstel (2) % verschil RAAD % verschil % verschil TAC's 2004 t.o.v. TAC's 2003 dec t.o.v. TAC's 2003 t.o.v. VOORSTEL 2004 Tong Solea solea VIIh,j,k 390,00 360,00-7,69 390,00-8,33 Tong Solea solea VIIIa,b 3.800, ,00-26, ,00-5,26 28,57 Tong Solea spp. VIIIcde, IX, X, CECAF (EU-wateren) 1.600, ,00-20, ,00-5,00 18,75 Sprot Sprattus sprattus Skagerrak en Kattegat , , , Sprot* Sprattus sprattus IIIb,c,d (EU-wateren) , ,00 24, ,00 24,42 - Sprot Sprattus sprattus IIId (wateren van Estland) - - Sprot Sprattus sprattus IIId (wateren van Letland) 6.000,00-100,00 Sprot Sprattus sprattus IIId (wateren van Litouwen) ,00-100,00 Sprot Sprattus sprattus IIa (EU-wateren), Noordzee (EU-wateren) , ,00-0, ,00-0,83 - Sprot Sprattus sprattus VIIde 9.600, , , Doornhaai Squalus acanthias IIa (EU-wateren), Noordzee (EU-wateren) 5.640, ,00-20, ,00-20,71 - Witte marlijn Tetrapturus alba Atlantische Oceaan 46,50 46,50-46, Horsmakreel Trachurus spp. IIa (EU-wateren), Noordzee (EU-wateren) , ,00-13, ,00 12,29 29,08 Horsmakreel Trachurus spp. Vb (EU-wateren), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV , ,00-20, ,00 1,45 27,85 Horsmakreel Trachurus spp. VIIIc, IX , ,00-11, ,00-12,47 Horsmakreel Trachurus spp. X, CECAF Azoren 3.200, , , Horsmakreel Trachurus spp. X, CECAF Madeira 1.600, , , Horsmakreel Trachurus spp. X, CECAF Canarische eilanden 1.600, , , Noorse kever Trisopterus esmarki IIa (EU-wateren), Skagerrak en Kattegat, Noordzee (EUwateren) , , , Noorse kever Trisopterus esmarki IV (Noorse wateren) , , , Blauwvintonijn Thunnus thynnus Atlantische Oceaan (ten oosten van 45 WL) en Middellandse Zee , ,00-4, ,00-4,06 - Grootoogtonijn Thunnus obesus Atlantische Oceaan , ,20-2, ,20-2,45 - Zwaardvis Xiphias gladius Atlantische Oceaan (benoorden 5 NB) 6.745, ,30 1, ,30-1,42 Zwaardvis Xiphias gladius Atlantische Oceaan (bezuiden 5 NB) 6.002, ,30-0, ,00-2,53-1,92 Platvis Vb (wateren van de Faeröer) 1.000, , , /03 (Presse 369) 23

24 1) Verordening (EG) nr. 2341/2002 van 20 december 2002, Bijlagen IA, IB, IC, ID, IE en IF. 2) Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de TAC's en quota's voor 2004, Bijlagen IA, IB, IC en IE. * Omvat niet de lidstaten die in mei 2004 tot de Europese Unie zullen toetreden /03 (Presse 369) 24

25 HERSTELPLANNEN VOOR "KABELJAUW" EN "NOORDELIJKE HEEK De Raad heeft met eenparigheid van stemmen, maar niet zonder dat de Belgische delegatie te kennen heeft gegeven zich van stemming te willen onthouden, een politiek akkoord bereikt over de verordening tot vaststelling van herstelmaatregelen voor bepaalde kabeljauwbestanden, waarbij hij kon uitgaan van een door het voorzitterschap tot stand gebracht algemeen compromis waarbij de Commissie zich heeft aangesloten. Tevens heeft de Raad, in afwachting van het advies van het Europees Parlement betreffende de verordening tot vaststelling van herstelmaatregelen voor het noordelijke heekbestand, in dit verband een algemene oriëntatie goedgekeurd. Ten opzichte van de oorspronkelijke voorstellen behelzen het bereikte politieke akkoord en de algemene oriëntatie met betrekking tot de herstelmaatregelen in hoofdzaak de volgende wijzigingen: wat de herstelmaatregelen voor het noordelijk heekbestand betreft zijn de oorspronkelijke bepalingen betreffende de beperking van de visserij-inspanning geschrapt; het politiek akkoord betreffende de kabeljauw behelst een systeem tot beperking van de visserijinspanning dat niet meer gebaseerd is op kilowattdagen, maar op visserijgebieden en vistuig als omschreven in bijlage V van de verordening "Tac's en quota" (zie hierboven); voor de noordelijke heek geldt, om de toe te passen TAC vast te stellen, voortaan een visserijsterfte van 0,25%. Er kan echter geen TAC worden goedgekeurd wanneer in het licht van het meest recente wetenschappelijke advies van de Internationale raad voor het onderzoek van de zee (ICES) geoordeeld wordt dat deze TAC tot vermindering van de biomassa aan volwassen vis zou leiden. In het oorspronkelijke voorstel werd de TAC vastgesteld op grond van de toename van de hoeveelheid volwassen vis; de voorafgaande melding aan de bevoegde autoriteiten door de kapitein van een vissersvaartuig met betrekking tot de aangelande hoeveelheden heek en kabeljauw is uitsluitend van toepassing voor hoeveelheden die groter of gelijk zijn aan een ton voor kabeljauw en twee ton voor heek. Er is een minimumdrempel van 50 kilo vastgesteld waaronder de voorafgaande kennisgeving niet van toepassing is; deze drempel geldt voor wat kabeljauw betreft voor alle soorten en wat noordelijke heek betreft alleen voor gereglementeerde soorten; de toegestane afwijking ten opzichte van de hoeveelheden heek en kabeljauw volgens de logboekgegevens bedraagt 8%; 15975/03 (Presse 369) 25

26 wat de controle door de autoriteiten van een lidstaat op de gevangen hoeveelheden heek en kabeljauw betreft, geldt voortaan een systeem van representatieve steekproeven ten belope van ten minste 20% van de aangelande vangsten, die gewogen worden in aanwezigheid van controleurs van de lidstaten. Dit systeem komt in de plaats van de systematische controles over de totale gevangen hoeveelheden vis. De twee voorstellen "kabeljauw" en "noordelijke heek" strekten tot vervanging van een in december 2001 door de Commissie aanvankelijk ingediend voorstel, dat ten doel had het herstel te verzekeren van de bestanden van deze beide soorten, die volgens de wetenschappelijke adviezen van de Internationale raad voor het onderzoek van zee (ICES) ernstig door overbevissing waren bedreigd. Vervolgens zijn in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid in bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 2341/2002 inzake TAC's en quota's met betrekking tot bepaalde kabeljauwbestanden voorlopige maatregelen genomen. Met de in 2003 ingediende herstelplannen werd beoogd een toename van 10% per jaar tot stand te brengen voor de hoeveelheid volwassen heek in de zee en 30% voor kabeljauw. Deze herstelmaatregelen hebben betrekking op de visserijgebieden Kattegat en Noordzee, met inbegrip van het Skagerrak, en het oostelijk deel van het Kanaal, de wateren ten westen van Schotland en de Ierse zee. De visserijgebieden waarop het voorstel voor heek betrekking heeft, zijn het Kattegat en de Noordzee met inbegrip van het Skagerrak, de wateren ten westen van Schotland, het Kanaal, de Ierse zee, de Keltische zee, de wateren ten westen van Ierland en de Golf van Biskaje. In het kader van deze plannen wordt er een absolute minimumomvang voor de bestanden vastgesteld waaronder deze bestanden naar de mening van de deskundigen groot gevaar lopen volledig te imploderen; deze plannen omvatten tevens vangstbeperkingen doordat de totaal toegestane vangsten (TAC's) zodanig zijn vastgesteld dat de bestanden weer kunnen toenemen (+30% voor kabeljauw, de meeste bedreigde soort, en +10% voor heek). Voorts bevatten beide voorstellen een onderdeel ter beperking van de visserijinspanning op basis van kiolowattdagen. Ten slotte wordt ook gezorgd voor maatregelen inzake controle, inspectie en toezicht /03 (Presse 369)

27 ORIËNTATIEPRIJZEN EN COMMUNAUTAIRE PRODUCTIEPRIJZEN VOOR BEPAALDE VISSERIJPRODUCTEN VOOR 2004 De Raad heeft met eenparigheid van stemmen - de Franse delegatie heeft zich van stemming onthouden - aan de hand van een door de Commissie gesteund compromis van het voorzitterschap de verordening goedgekeurd (zie 15808/1/03 + COR 1) tot vaststelling, voor het visseizoen 2004, van de oriëntatieprijzen en de communautaire productieprijzen voor bepaalde visserijproducten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 104/2000. De Franse delegatie had gewenst dat de oriëntatieprijs voor koolvis ten opzichte van 2003 slechts met 3% zou worden verminderd, terwijl deze vermindering volgens het oorspronkelijke voorstel 6% zou bedragen. Het compromisvoorstel van het voorzitterschap behelst een verlaging van 5%. De wijzigingen ten opzicht van het oorspronkelijke voorstel zijn: de oriëntatieprijs voor kabeljauw is met 0,5% verhoogd tot 1631 euro/ton in plaats van tot 1623 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld; de oriëntatieprijs voor koolvis is met 1% verhoogd tot 766 euro/ton in plaats van tot 758 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld; de oriëntatieprijs voor leng is met 1% verhoogd tot 1214 euro/ton in plaats van tot 1201 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld; de oriëntatieprijs voor schol (van 1/5/2002 tot en met 31/12/2002) is met 1% verhoogd tot 1499 euro/ton in plaats van tot 1484 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld; de oriëntatieprijs voor heek is met 5% verhoogd tot 3731 euro/ton in plaats van tot 3713 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld; de oriëntatieprijs voor schar is met 1% verhoogd tot 877 euro/ton in plaats van tot 868 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld; 15975/03 (Presse 369)

28 de oriëntatieprijs voor witte tonijn in gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop is verhoogd met 2,5% tot 2265 euro/ton in plaats van tot 2210 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld, en voor witte tonijn ontdaan van de ingewanden met 2,1% tot 2515 euro/ton in plaats van de oorspronkelijk voorgestelde 2464 euro/ton; de oriëntatieprijs voor garnalen van de soort crangon crangon is met 1,5% verhoogd tot 2391 euro/ton in plaats van tot 2354 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld; de oriëntatieprijs voor in water gekookte Noorse garnalen is met 1% verhoogd tot 6411 euro/ton in plaats van tot 6344 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld; de oriëntatieprijs voor langoustines in gehele staat is met 0,5% verhoogd tot 5337 euro/ton in plaats van tot 5310 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld; de oriëntatieprijs voor tong is met 0,5% verhoogd tot 6748 euro/ton in plaats van tot 6714 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld; de oriëntatieprijs voor achtarmige inktvis is met 1% verhoogd tot 2119 euro/ton in plaats van tot 2098 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld; de oriëntatieprijs voor pijlinktvis is met 1% verhoogd tot 1168 euro/ton in plaats van tot 1156 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld; de communautaire productieprijs voor geelvintonijn is met 1% verhoogd tot 1219 euro/ton in plaats van tot 1207 euro/ton zoals oorspronkelijk voorgesteld. In artikel 18 van Verordening (EG) nr. 104/2000, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur is bepaald dat er een oriëntatieprijs moet worden vastgesteld voor alle in de bijlagen I en II bij die verordening vermelde producten of groepen van producten. Deze prijs wordt berekend op basis van het gemiddelde van de prijzen die tijdens de drie laatste visseizoenen voorafgaand aan het visseizoen waarvoor deze prijs wordt vastgesteld op de groothandelsmarkten of in de havens voor een belangrijk gedeelte van de communautaire productie zijn geconstateerd. Tevens wordt rekening gehouden met de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de productie en van de vraag. Andere in aanmerking te nemen criteria zijn stabilisering van de marktprijzen, de ondersteuning van het inkomen van de producenten en de belangen van de consument /03 (Presse 369)

29 DIVERSEN Hygiëne van diervoerders Het voorzitterschap heeft de Raad op de hoogte gesteld van de stand van de werkzaamheden betreffende het voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne (zie document 15617/03). De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 14 april 2003 ingediend. Het heeft tot doel voorschriften vast te stellen voor een alomvattend systeem voor de registratie van alle exploitanten van diervoederbedrijven, alsmede voor de productie van diervoeders, met inbegrip van voorschriften voor bedrijven in de diervoedersector in het stadium van de primaire productie. Ontwerp van een veterinair akkoord tussen de Europese Unie en de Russische Federatie De Raad is door het voorzitterschap en de Commissie op de hoogte gesteld van de stand van de onderhandelingen met de Russische Federatie over het ontwerp van een veterinair akkoord na de vergadering van 10 december jongstleden te Moskou. Het voorzitterschap sprak zijn voldoening uit over opbouwende instelling van de bij de onderhandelingen betrokken partijen en over hun bereidheid om voor 1 mei 2004 een akkoord te bereiken, waarbinnen de samenwerking op veterinair gebied tussen beide partijen tot ontwikkeling kan komen. De Ierse delegatie merkte op dat de reeds verrichte werkzaamheden een positieve basis voor discussie vormen met het oog op een binnenkort te bereiken akkoord. Verscheidene delegaties wezen tevens op de noodzaak om snel tot een akkoord te komen. Invoer van Basmati-rijst De Britse delegatie heeft de Raad en de Commissie erop gewezen dat bij het beheerscomité een voorstel is ingediend om, vanwege bij de invoer van Basmati-rijst vastgestelde fraude bepaalde variëteiten Basmati-rijst ("Pusa" en "Super"), uit te sluiten van de vermindering van de invoerrechten met 250 euro/ton; de betreffende uitvoer is voor Pakistan zeer belangrijk, want volgens de Britse delegatie zou 80% van de Pakistaanse uitvoer van Basmati-rijst door de betreffende uitsluiting getroffen worden (doc /03) /03 (Presse 369)

Gezonde visbestanden van de Belgische aanvoer

Gezonde visbestanden van de Belgische aanvoer Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Duurzaamheidsteam Eenheid: Dier - Visserij Ankerstraat 1 B-8400 Oostende, België Tel.: +32 59 342250 Fax: +32 59 330629 www.ilvo.vlaanderen.be Gezonde visbestanden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 23 september 2009 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende

Nadere informatie

Informatiebulletin. Versie oktober 2011. Datum 5 oktober 2011 Status Definitief

Informatiebulletin. Versie oktober 2011. Datum 5 oktober 2011 Status Definitief Informatiebulletin Versie oktober 2011 Datum 5 oktober 2011 Status Definitief Definitief Informatiebulletin 5 oktober 2011 Colofon Contactgegevens Auteurs T 070-3788510 M - F 070-3786452 VR@minlnv.nl Directie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (20.10) (OR. en) 11951/00 LIMITE ELARG 142

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (20.10) (OR. en) 11951/00 LIMITE ELARG 142 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2000 (20.10) (OR. en) 11951/00 LIMITE ELARG 142 NOTA I-PUNT van: de Groep uitbreiding d.d.: 29 september 2000 aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Informatiebulletin. Jannuari 2014

Informatiebulletin. Jannuari 2014 Informatiebulletin Jannuari 2014 Informatiebulletin Januari 2014 Colofon Contactgegevens T 070 3784367 VR@minez.nl Directoraat-generaal Agro Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Postbus 20401

Nadere informatie

2390e zitting van de Raad - VISSERIJ - Brussel, 27 november 2001. Voorzitter:

2390e zitting van de Raad - VISSERIJ - Brussel, 27 november 2001. Voorzitter: 13906/01 (Presse 420) (OR. fr) 2390e zitting van de Raad - VISSERIJ - Brussel, 27 november 2001 Voorzitter: mevrouw Annemie NEYTS-UYTTEBROECK Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken,

Nadere informatie

2339e zitting van de Raad - LANDBOUW - Brussel, 19 maart 2001. Voorzitter: Internet: http://ue.eu.int/newsroom E-mail: press.office@consilium.eu.

2339e zitting van de Raad - LANDBOUW - Brussel, 19 maart 2001. Voorzitter: Internet: http://ue.eu.int/newsroom E-mail: press.office@consilium.eu. 6931/01 (Presse 108) (OR. en) 2339e zitting van de Raad - LANDBOUW - Brussel, 19 maart 2001 Voorzitter: mevrouw Margareta WINBERG Minister van Landbouw van het Koninkrijk Zweden Internet: http://ue.eu.int/newsroom

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 19 maart 2009 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

douane - goederen codes.txt 0101_80 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels 010110_80 fokdieren van zuiver ras 01011010_80 paarden

douane - goederen codes.txt 0101_80 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels 010110_80 fokdieren van zuiver ras 01011010_80 paarden 0101_80 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels 010110_80 fokdieren van zuiver ras 01011010_80 paarden 01011090_80 andere 0101109010_80 ezels 0101109090_80 andere 010190_80 andere 01019011_10 paarden

Nadere informatie

Goederencode 2009. Omschrijving

Goederencode 2009. Omschrijving 01011010 fokpaarden van zuiver ras 01011090 fokezels van zuiver ras 01019011 slachtpaarden 01019019 paarden, levend (m.u.v. fokdieren van zuiver ras en slachtpaarden) 01019030 ezels, levend 01019090 muildieren

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.5.2013 COM(2013) 250 final 2013/0133 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de

Nadere informatie

Goederencode Omschrijving

Goederencode Omschrijving 01011010 fokpaarden van zuiver ras 01011090 fokezels van zuiver ras 01019011 slachtpaarden 01019019 paarden, levend (m.u.v. fokdieren van zuiver ras en slachtpaarden) 01019030 ezels, levend 01019090 muildieren

Nadere informatie

PERS PERSMEDEDELING. Landbouw en Visserij RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 16916/1/08 REV 1 (Presse 361) 2917e zitting van de Raad

PERS PERSMEDEDELING. Landbouw en Visserij RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 16916/1/08 REV 1 (Presse 361) 2917e zitting van de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 16916/1/08 REV 1 (Presse 361) PERSMEDEDELING 2917e zitting van de Raad Landbouw en Visserij Brussel, 18 en 19 december 2008 Voorzitter Michel BARNIER minister van Landbouw en

Nadere informatie

PERS RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. C/05/366 Hong Kong, 13 tot en met 18 december 2005. 15945/05 (Presse 366)

PERS RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. C/05/366 Hong Kong, 13 tot en met 18 december 2005. 15945/05 (Presse 366) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE C/05/366 Hong Kong, 13 tot en met 18 december 2005 15945/05 (Presse 366) PERSMEDEDELING Buitengewone zitting van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen Hong Kong, 13 tot

Nadere informatie

O TWERP- OTULE 1 Betreft: 2825e zitting van de Raad van de Europese Unie (LA DBOUW en VISSERIJ), gehouden te Luxemburg op 22 en 23 oktober 2007

O TWERP- OTULE 1 Betreft: 2825e zitting van de Raad van de Europese Unie (LA DBOUW en VISSERIJ), gehouden te Luxemburg op 22 en 23 oktober 2007 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 maart 2008 (09.04) (OR. en) PUBLIC 14172/07 LIMITE PV/CO S 52 AGRI 340 PECHE 301 O TWERP- OTULE 1 Betreft: 2825e zitting van de Raad van de Europese Unie

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2015 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2015 (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2013/0436 (COD) 6023/15 LIMITE PECHE 48 CODEC 160 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) 13420/09 LIMITE AGRI 380 AGRIORG 85 AGRISTR 35 AGRIMON

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2008 (25.04) (OR. en) 8700/08 POLGEN 40

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2008 (25.04) (OR. en) 8700/08 POLGEN 40 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2008 (25.04) (OR. en) 8700/08 POLGEN 40 NOTA I/A PUNT van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Betreft: Verslag over

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) PUBLIC 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE AGRIORG 80 AGRIFI 81 VERSLAG van: de Groep dierlijke producten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 februari 2000 (10.02) (OR. f) 5593/00 LIMITE PV/CONS 2 AGRI 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 februari 2000 (10.02) (OR. f) 5593/00 LIMITE PV/CONS 2 AGRI 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 februari 2000 (10.02) (OR. f) 5593/00 LIMITE PV/CONS 2 AGRI 9 ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2240e zitting van de Raad (Landbouw) gehouden te Brussel op 24 januari 2000

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 september 2004 (OR. en) 10790/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0130 (ACC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 september 2004 (OR. en) 10790/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0130 (ACC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 september 2004 (OR. en) 10790/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0130 (ACC) EEE 47 N 4 AGRI 169 PECHE 235 UD 91 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0001 (E) 5420/15 PECHE 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34154 10 december 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 december 2013, nr. WJZ/13199912, houdende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie visserij. Voorstel voor een verordening (COM(2003) 237 C5-0237/2003 2003/0090(CNS))

EUROPEES PARLEMENT. Commissie visserij. Voorstel voor een verordening (COM(2003) 237 C5-0237/2003 2003/0090(CNS)) EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie visserij 2004 17 september 2003 PE 325.189/11-20 AMENDEMENTEN 11-20 Ontwerpverslag (PE 325.189) Catherine Stihler over het voorstel voor een verordening van de Raad tot

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166 40 (1972) Nr. 9 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2008 Nr. 166 A. TITEL Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972 B. TEKST

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2003 (27.06) (OR. fr) 8210/03 LIMITE PV/CONS 22 AGRI 104 PECHE 88 ONTWERP-NOTULEN 1.

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2003 (27.06) (OR. fr) 8210/03 LIMITE PV/CONS 22 AGRI 104 PECHE 88 ONTWERP-NOTULEN 1. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2003 (27.06) (OR. fr) PUBLIC 8210/03 LIMITE PV/CONS 22 AGRI 104 PECHE 88 ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2500e zitting van de Raad van de Europese Unie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 17/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: TOETREDINGSAKTE, BIJLAGE IV ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

De zee heeft jou nodig!

De zee heeft jou nodig! De zee heeft jou nodig! Je houdt van producten die uit de zee komen en die doen je goed. Maar de vangst en zelfs de kweek van bepaalde vissoorten heeft nare gevolgen: overbevissing, bedreiging met uitsterven,

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (NLE) PECHE 84

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (NLE) PECHE 84 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (E) PECHE 84 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft BESLUIT VAN DE RAAD houdende goedkeuring,

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht.

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 november 2004 (16.11) (OR. en) PUBLIC 14287/04 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449/B (COD) LIMITE SOC 523 CODEC 1208 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0311 (NLE) 14590/14 PECHE 489 VOORSTEL van: ingekomen: 28 oktober 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde e.a. Artikel 4 lid 1 1. De lidstaten beperken op zijn minst hun jaarlijkse antropogene emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

AF/CARIFORUM/CE/nl 1

AF/CARIFORUM/CE/nl 1 SLOTAKTE AF/CARIFORUM/CE/nl 1 AF/CARIFORUM/CE/nl 2 De vertegenwoordigers van ANTIGUA EN BARBUDA, HET GEMENEBEST VAN DE BAHAMA'S, BARBADOS, BELIZE, HET GEMENEBEST DOMINICA, DE DOMINICAANSE REPUBLIEK, GRENADA,

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.5.2014 C(2014) 3006 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 13.5.2014 tot wijziging van de bijlagen VIII en VIII quater bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van de Raad tot aanpassing van Richtlijn 89/108/EEG

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 juni 2008 (04.06) (OR. en) 10264/08 PECHE 130

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 juni 2008 (04.06) (OR. en) 10264/08 PECHE 130 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 juni 2008 (04.06) (OR. en) 10264/08 PECHE 130 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 5133/15 PECHE 11 VOORSTEL van: ingekomen: 12 januari 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Code GN 2011. Code GN 2012. Omschrijving der goederen (zelfbeschrijvend) 2012 eenheden

Code GN 2011. Code GN 2012. Omschrijving der goederen (zelfbeschrijvend) 2012 eenheden Omschrijving der goederen (zelfbeschrijvend) 0101 10 10 0101 21 00 fokpaarden van zuiver ras p/st 0101 10 90 0101 30 00 ezels, levend p/st 0101 90 11 0101 29 10 slachtpaarden p/st 0101 90 19 0101 29 90

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 september 2006 (10.10) 10661/06 (OR. en) LIMITE PV/CONS 37 AGRI 225 PECHE 207

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 september 2006 (10.10) 10661/06 (OR. en) LIMITE PV/CONS 37 AGRI 225 PECHE 207 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 september 2006 (10.10) PUBLIC 10661/06 (OR. en) LIMITE PV/CONS 37 AGRI 225 PECHE 207 ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2739e zitting van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2724e zitting van de Raad van de Europese Unie (LANDBOUW

Nadere informatie

VERKLARINGEN VOOR DE RAADSNOTULEN. Verklaring over de uitvoering van de steunregeling voor distillatie van bijproducten als bedoeld in artikel 13 ter

VERKLARINGEN VOOR DE RAADSNOTULEN. Verklaring over de uitvoering van de steunregeling voor distillatie van bijproducten als bedoeld in artikel 13 ter RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2008 (28.04) (OR. en/fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0138 (CNS) 8317/08 ADD 1 AGRIORG 34 AGRIFIN 16 WTO 60 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het Speciaal Comité

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

13264/09 OJ CRP1 31 I (1) 2. Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Raad van leden van het Europees Parlement (+)

13264/09 OJ CRP1 31 I (1) 2. Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Raad van leden van het Europees Parlement (+) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 september 2009 (15.09) (OR. en) 13264/09 OJ CRP1 31 VOORLOPIGE AGE DA vergadering: 2287e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) datum:

Nadere informatie

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET

Nadere informatie

OTA BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan

OTA BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 maart 2009 (17.03) (OR. en) PUBLIC 7537/09 LIMITE PECHE 62 OTA Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in

Nadere informatie

In deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 16 juli jl. plaatsvond in Brussel.

In deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 16 juli jl. plaatsvond in Brussel. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/EG/nl 1 De gevolmachtigden van: HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND,

Nadere informatie

H]LWWLQJYDQGH5DDG /$1'%28: %UXVVHOPDDUW

H]LWWLQJYDQGH5DDG /$1'%28: %UXVVHOPDDUW &RQVHLO Brussel, 20 maart 2000 7093/00 (Presse 74) H]LWWLQJYDQGH5DDG /$1'%28: %UXVVHOPDDUW Voorzitter :GHKHHU/XtV&$328/$66$1726 Minister van Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Visserij van de Portugese

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016

Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016 Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016 Titel 1 Notawisseling houdende een Aanvullend Verdrag bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden,

Nadere informatie

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 In dit document wordt antwoord gegeven op een aantal veel gestelde vragen over de aanlandplicht. Aan de publicatie kunnen geen

Nadere informatie

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE AF/CE/BA/nl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte

Nadere informatie

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C Raad van de Europese Unie Brussel, 25 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0010 (COD) 15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213 COMIX 622 CODEC 2289 NOTA van: aan: Betreft:

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen L 268/24 VERORDENING (EG) Nr. 1830/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2006 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds,

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 246 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Gezamenlijke verklaring

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 19 mei 2010 (OR. en) 2009/0026 (COD) LEX 1120 PE-CONS 11/10 ASILE 33 CADREFIN 29 CODEC 303 BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) 9919/04 ENER 150 CODEC 780 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE [EUROPA] SCADPlus BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. HET

Nadere informatie

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing.

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 april 2001 (04.05) (OR. en) 7725/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0211 (COD) LIMITE ENT 55 ENV 166 CODEC 319 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie