Deliverable 3.2 Cases kosten en baten security

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deliverable 3.2 Cases kosten en baten security"

Transcriptie

1 Deliverable 3.2 Cases kosten en baten security Inhoud Blz. 1 Aanleiding 1 2 Belangrijkste resultaten 4 Bijlage 1 Case havenbedrijf EECV 8 Bijlage 2 Case logistiek dienstverlener Tiemex 12 Bijlage 3 Case verlader: Solvay 16 Bijlage 4 Case short sea keten (anoniem) 19 Uitgevoerd in opdracht van: PROTECT Buck Consultants International Nijmegen, december 2005

2 1 Aanleiding Binnen het werkpakket 3 van het PROTECT project wordt onderzoek verricht naar de kosten en baten van de invoering van security maatregelen in de logistieke keten. In eerste instantie is via een literatuurstudie gezocht naar inzichten die in de internationale literatuur zijn verzameld. In de deliverable 3.1 is hiervan verslag gedaan. Opmerkelijk is dat in de internationale literatuur wel inzichten worden gegeven in de kosten van verschillende maatregelen, maar dat voor wat betreft de baten slechts vermoedens worden uitgesproken. Verondersteld wordt dat security maatregelen leiden tot meer inzichten in de goederenstromen, waardoor in de keten kosten kunnen worden bespaard. Het ontbreken van voldoende inzichten in de literatuur is aanleiding geweest om in de dagelijkse logistieke praktijk te zoeken naar een verdieping van de inzichten, met name in de baten van security maatregelen. Om zicht te krijgen op de werkelijke kosten en baten voor bedrijven als het gaat om de invoering van security maatregelen (gedwongen én / of vrijwillig) worden er in deze taak een viertal case studies uitgewerkt. 1.1 Selectie deelmarkten Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat security maatregelen verschillend kunnen uitwerken voor de onderscheiden partijen in de logistieke keten. In dit praktijkonderzoek wordt daarom geprobeerd informatie te verzamelen bij de verschillende typen spelers op de logistieke markten. In eerste instantie is aandacht besteed aan de meer traditionele indeling van partijen: De verlader / opdrachtgever De logistiek dienstverlener / vervoerder Het overslagbedrijf in de haven. Omdat naar verwachting het merendeel van de invloeden van security maatregelen het gevolg zijn van oplegde verplichtingen (zoals ISPS, 24-hour rule en verzekeringseisen), is vervolgens in de selectie van bedrijven waarbij praktijkinzichten worden verzameld vooral gezocht naar bedrijven die met deze kenmerken te maken hebben gekregen. Tevens is gepoogd inzicht te verwerven in de relatie tussen diefstalgevoeligheid van de producten en de kosten en baten van security maatregelen. Deze combinatie heeft geleid tot de volgende pré selectie van bedrijven: Buck Consultants International 1

3 1. Een deepseaterminal in Rotterdam Terminals in de zeehavens moeten voldoen aan de eisen uit de ISPS code. Bedrijven met overslag van relatief laagwaardige producten hebben meer nieuwe maatregelen moeten treffen, dan bedrijven die reeds op grond van diefstalrisico s in het verleden maatregelen hebben getroffen. De case in de haven wordt daarom ondergebracht bij een bulkterminal. De focus zal daarbij liggen op de relatie tussen over het algemeen laagwaardige producten en de kosten c.q. baten van security maatregelen. 2. Een internationale logistieke dienstverlener In deze case komt de nadruk te liggen op de maatregelen die door een logistiek dienstverlener genomen worden rond de beveiliging van het DC, waar grote hoeveelheden zendingen binnenkomen en vertrekken. Doel is te kijken welke maatregelen in deze dynamische omgeving het beste aansluiten bij de werkwijze van de logistiek dienstverlener, welke kosten hiermee gemoeid zijn en welke meerwaarde de maatregelen voor de dienstverlener en/of klanten kan hebben. 3. Een internationale verlader Maatregelen die een verlader kan nemen kunnen vanuit twee rollen worden ingevuld, als ontvanger van zendingen of als verzender. Gelet op de grotere invloed van de verlader, zal in deze case naar een invulling vanuit de rol van afzender worden gekeken, de ervaringen van de verlader bij export, bijvoorbeeld naar de VS, als inzicht in de kosten en baten van maatregelen. 4. Een internationale keten In de toekomstige Europese regelgeving zullen voorschriften worden opgenomen voor intra- Europese goederenstromen. In deze case wordt hierbij aangesloten, waarbij een internationaal traject binnen de EU wordt bestudeerd. Bij voorkeur is sprake van verschillende modaliteiten, met diverse momenten van overgang tussen deze modaliteiten. Opties zijn: Traject UK Europees achterland, bijvoorbeeld transport van verlader in UK naar DC van logistiek dienstverlener in een ander EU-land, waarbij gebruik wordt gemaakt van short sea verbindingen; Exportstroom van Nederlandse verlader naar Europese bestemming, bij voorkeur met inschakeling van spoorvervoer 1.2 Opzet cases Voor de uitwerking van de cases is aansluiting gezocht bij de bedrijfslevendeelnemers uit PROTECT. Gezocht is naar bedrijven in de achterbannen van de deelnemende organisaties, waarbij de eerste selectie door deze organisaties is uitgevoerd. De hiervoor gegeven algemene beschrijving van de vier cases is hierbij als uitgangspunt genomen. Buck Consultants International 2

4 Via de organisaties zijn de contacten met de bedrijven gelegd, waarna vervolgens met de betrokken medewerkers van deze bedrijven in een interview informatie is verzameld. In de interviews is op de volgende onderwerpen ingegaan: Algemene kenmerken van de bedrijfsprocessen, met bijzondere aandacht voor beveiligingsmaatregelen in de logistieke activiteiten Inventarisatie van getroffen maatregelen Inzicht in de achtergronden van de getroffen maatregelen (verplichting klant, verplichting overheid, verplichting verzekeringsmaatschappij, eigen initiatief etc.) Per maatregel een concrete beschrijving van investeringen en activiteiten Een kwalitatieve beschrijving van de gevolgen van de maatregelen voor de bedrijfsvoering. Eerste indicaties van de mogelijke opbrengsten. In deze notitie wordt verslag gedaan van de praktijkinzichten. De belangrijkste uitkomsten worden in het volgende hoofdstuk weergegeven, detailinformatie is in de bijlagen opgenomen. Buck Consultants International 3

5 2 Belangrijkste resultaten Dit hoofdstuk start met een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten van de individuele cases. In de bijlagen bij deze rapportage zijn de meer gedetailleerde beschrijvingen opgenomen van de bedrijven waarbij in de praktijk is gekeken naar de kosten en baten van het treffen van maatregelen rond logistieke security. Vervolgens worden de belangrijkste conclusies op basis van het veldwerk beschreven en worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 2.1 Situatie per case Hieronder worden de belangrijkste uitkomsten van de vier case beschreven. Een meer gedetailleerde uitwerking is als bijlage bij deze rapportage opgenomen. Havenbedrijf EECV moet voldoen aan de ISPS-voorschriften en heeft daarom moeten investeren in beveiligingsmaatregelen. Deze zijn zoveel mogelijk gecombineerd met de uitbreiding van het bedrijf met de kolenterminal. De belangrijkste fysieke maatregelen waren het plaatsen van een hekwerk rond het gehele bedrijf en de inzet van camera toezicht. Verder zijn er maatregelen getroffen rond de inzet van beveiligingspersoneel en de procedures op het terrein. De totale investeringen komen uit op ruim 2 miljoen Euro. Door de combinatie van maatregelen met reeds geplande investeringen, is het overigens moeilijk om inzicht te krijgen in de specifieke meerkosten van deze beveiligingsmaatregelen. Op basis van de gebruikelijke afschrijvingstermijnen en de exploitatie van een aantal voorzieningen (met name extra personeelskosten c.q. kosten van de ingehuurde dienstverleners), komen de jaarlijkse kosten uit op ruim vierhonderdduizend euro. Het bedrijf heeft geen directe baten van de extra beveiliging vast kunnen stellen. De verzekeringspremie is niet aangepast na het aanbrengen van de voorzieningen. Wel wordt aangegeven dat er sprake is van indirecte baten, zoals het voorkomen van ongewenste bezoekers, betere dienstverlening aan de klanten en een betere relatie met de autoriteiten als gevolg van de gezamenlijke activiteiten bij de invoering van de maatregelen. Buck Consultants International 4

6 Logistiek dienstverlener Volgens de algemene voorwaarden voor opslag die logistiek dienstverleners hanteren (Fenexcondities), ligt het risico voor diefstal of beschadiging van de producten die de logistiek dienstverlener opslaat bij de klant. Alleen bij grove nalatigheid kan de logistiek dienstverlener hierop aangesproken worden. Dit heeft de volgende gevolgen voor het onderwerp security binnen het bedrijfsbeleid: Eisen aan diefstalbeveiliging worden door de verzekeraar van de klanten gedicteerd. Binnen de branche wordt hierbij gewerkt met standaardnormen, die door een groot deel van de klanten en hun dienstverleners worden toegepast. Omdat het risico bij de klant ligt, leidt een hoger security-niveau niet tot lagere verzekeringspremies voor de logistiek dienstverlener. Security en preventie van terrorisme spelen vooralsnog geen enkele rol binnen de bedrijfsvoering. De maatregelen die Tiemex heeft getroffen zijn voortgekomen uit de noodzaak iets te doen aan preventie van criminaliteit en brand: Elektronisch alarm Omheining van het terrein Er zijn geen aanvullende voorzieningen (zoals camera s). Wel wordt in aanvulling hierop in het dagelijkse bedrijfsproces ook aandacht besteed aan security. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de deelname aan de collectieve beveiliging van het bedrijventerrein, vaste kanalen voor het aantrekken van nieuw personeel en voorschriften voor bezoekende chauffeurs. Omdat het bedrijf niet in een eigen pand heeft geïnvesteerd, zijn de beveiligingskosten onderdeel van de huurprijs. De kosten voor de collectieve voorziening op het bedrijventerrein bedragen globaal 2000 euro per jaar. Het bedrijf heeft geen directe baten van de beveiliging vast kunnen stellen. De verzekeringspremie is niet aangepast na het aanbrengen van de voorzieningen. Wel is het huidige beveiligingsniveau noodzakelijk om het klantenbestand te kunnen blijven bedienen en nieuwe klanten aan te trekken. Daarmee is dit een essentieel onderdeel van de marktpropositie van het bedrijf Verlader Op grond van de bedrijfsactiviteiten (werken met chemicaliën en productie van medicijnen), moet de verlader al aan veel algemene veiligheidseisen voldoen. Specifieke logistieke eisen worden binnen het bedrijf niet onderscheiden, ook niet op grond van de aangescherpte security voorschriften in de belangrijke exportmarkt in de VS. Indien hiervoor aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen, wordt de verantwoordelijkheid hiervoor (en ook de kosten) bij de logistiek dienstverlener neergelegd. Baten zijn nauwelijks zichtbaar te maken. Deze komen tot uitdrukking in de mogelijkheden om voor de eigen markten te kunnen blijven produceren. Buck Consultants International 5

7 Internationale keten In deze case zijn de ervaringen beschreven met de toepassing van een nieuw systeem voor containerbeveiliging op een short sea route binnen de EU. Hierbij is aandacht besteed aan de kosten en opbrengsten voor alle stappen in de route; de trucking van de productielocatie naar de haven en van de haven naar de eindbestemming, de handling in de havens, het zeetransport en de overdracht van goederen aan de klant. Over de kosten voor de voorzieningen wordt in het kader van deze proef niet gerapporteerd, omdat deze nog te veel afwijken van de kosten na grootschalige invoering. Verwacht wordt wel dat de kosten per container en per handling zeer beperkt zullen zijn. De baten zijn vooral kwalitatief ingeschat. Door de toepassing van de voorzieningen, heeft de opdrachtgever real time inzicht in de positie van de goederen en de activiteiten die worden ondernomen. Daarnaast is er direct inzicht in de veiligheidssituatie, waardoor bij incidenten snel ingegrepen kan worden. Verwacht wordt dat bedrijven die een hoog diefstalrisico lopen door deze maatregelen de schade als gevolg van criminaliteit aanzienlijk kunnen beperken. Er is geen inzicht in de daadwerkelijke besparingen. 2.2 Analyse belangrijkste uitkomsten In alle interviews komt naar voren dat bedrijven tot op heden weinig inspanningen hebben verricht om inzicht te verwerven in de kosten en baten van security maatregelen. De inspanningen worden vaak gezien als onderdeel van een ander en commercieel belangrijker aspect van de bedrijfsvoering. Enkele voorbeelden hiervan: Bij nieuwbouw van het DC van de logistiek dienstverlener wordt voldaan aan algemeen geldende eisen voor de bouw van logistieke voorzieningen. Op grond van eisen van de verzekeraar, worden algemene maatregelen getroffen om de brandveiligheid te verhogen en het diefstalrisico te verminderen. De kosten van deze voorzieningen worden echter niet expliciet gemaakt in de nieuwbouwplanning of de huurkosten van de logistieke voorzieningen. Beveiligingspersoneel heeft binnen de bedrijven meerdere taken. Naast de eigenlijke taak, zoals bijvoorbeeld in de ISPS-code beschreven, verzorgen de beveiligers ook de ontvangst van klanten, beheer van algemene voorzieningen en de afhandeling van administratieve werkzaamheden. Juist de combinatie van functies maakt het bedrijfseconomisch verantwoord om de voorzieningen te handhaven. Bij de export van medicijnen naar de Verenigde Staten moet voldaan worden aan strenge eisen die voortvloeien uit de specifieke regelgeving voor deze producten. Deze eisen wegen commercieel zwaarder dan de aanvullende eisen die vanuit logistieke security worden gesteld; Veel spelers in de logistieke keten voelen zich niet verantwoordelijk voor het treffen van securitymaatregelen of het dragen van de kosten hiervan. Dit sluit aan bij de algemene werkwijze in de logistiek, waarbij bedrijven aan de dienstverleners waaraan bepaalde activiteiten worden uitbesteed stringente eisen stellen, zonder hiervoor bijzondere beloningen in het vooruitzicht te stellen. Het algemene beeld is dat bedrijven die deze logistieke activitei- Buck Consultants International 6

8 ten uitvoeren in het kader van hun bedrijfsvoering al voldoen aan de eisen, waarbij dit een algemeen onderdeel is van de normale activiteiten van de bedrijven. Enkele voorbeelden: Voor warehouses wordt uitgegaan van een standaard beveiligingsniveau (klasse 3). Bedrijven die niet aan deze eisen voldoen worden niet door de verzekering van hun klanten geaccepteerd. Zonder dit veiligheidsniveau is het dus niet mogelijk om deze opslagactiviteiten te ontplooien. De invoering van de ISPS-code heeft in de bulkoverslag niet geleid tot aanpassing van de tarieven voor de op- en overslag activiteiten De verlader in de case geeft aan weinig inzicht te hebben in de kosten van de maatregelen die de logistiek dienstverleners verder in de keten moeten maken. Dit is volgens de verlader de verantwoordelijkheid van logistiek dienstverlener, en moet binnen de reguliere tarieven opgevangen worden. Tenslotte valt op dat de bedrijven nauwelijks inzicht hebben in de mogelijke baten van security maatregelen. De belangrijkste bate is de mogelijkheid om in de eigen bedrijfstak actief te blijven. Bedrijven die niet aan de specifieke eisen voldoen, zijn niet in staat om nieuwe klanten te verwerven en zullen door bestaande klanten verstoten worden. Een tweede bate heeft betrekking op de hoogte van de verzekeringspremies. Opvallend is dat deze vaak niet terecht komt bij de partijen die de voorzieningen treffen en dus kosten moeten maken om het beveiligingsniveau te verhogen. Zo geven de logistiek dienstverleners aan dat het diefstalrisico wordt afgedekt door de verzekering van de verlader die gebruik maakt van de diensten van de logistiek diensverlener. Er is geen inzicht in de hoogte van de premies die de verzekeraar bij de verlader in rekening brengt. Baten voor de dagelijkse bedrijfsvoering zijn moeilijker te verwoorden. Zelfs in de situatie waarbij in pilotvorm getoetst is of nieuwe security voorzieningen bruikbaar zijn, wordt in de rapportages geen harde en concrete baten beschreven. Ook hier blijven de baten beperkt tot vermoedens over lagere kosten in het logistieke proces door verbetering van de informatievoorziening. 2.3 Vervolgactiviteiten De uitkomsten van de analyse van kosten en baten in de cases onderschrijven de algemene benadering in het PROTECT-project, waarbij uitgegaan wordt van een ketenbenadering van security. Zichtbaar is dat veel maateregelen worden getroffen omdat andere partijen in de keten hierom vragen. Kosten en baten komen niet noodzakelijkerwijs bij dezelfde partijen in de keten terecht, waardoor ook het inzicht achterblijft. Aanbevolen wordt om in het vervolg van het PROTECT project vooral naar de kosten en baten in de gehele keten te kijken, inzicht te geven in de onderlinge verhoudingen tussen de schakels in de keten en de mechanismen te beschrijven voor de wijze waarop een evenwichtige doorbelasting van kosten en baten in de keten mogelijk is. Buck Consultants International 7

9 Bijlage 1 Case havenbedrijf EECV Bedrijf: Contactpersoon: Ertsoverslagbedrijf Europoort CV (EECV) Theo Stahl, Port Facility Security Officer en Arbo-/Milieu- /Kwaliteitscoördinator Korte beschrijving bedrijfsactiviteiten EECV is een dedicated terminal voor de overslag van grondstoffen voor de staalindustrie in het Ruhrgebied. Het bedrijf is eigendom van ThyssenKrupp Stahl, HKM en ThyssenKrupp Veerhaven BV. In eerste instantie is het bedrijf opgericht voor de overslag en opslag van ijzererts. Dit erts wordt in bulkschepen aangevoerd uit o.a. Brazilië en Canada, tijdelijk opgeslagen op de terminal en per duwbak afgevoerd maar de afnemers in het Ruhrgebied. Enkele jaren geleden is het bedrijf uitgebreid met een kolenterminal. Er worden nu drie producten overgeslagen: ijzererts, cokes-kolen en eindblaaskolen. De planning van de transportactiviteiten wordt verzorgd door de moederbedrijven in Duitsland. Het bedrijf beschikt reeds over een ISO-certificaat (ISO 9000). Dit wordt in 2006 gecombineerd met het BLU-certificaat, dat specifiek bedoeld is voor de veiligheid bij de interface tussen wal en schip. EECV is gevestigd in Europoort, de overslag van ertsen uit zeeschepen wordt uitgevoerd aan de kade langs het Calandkanaal, de overslag naar binnenschepen in de Dintelhaven. Buck Consultants International 8

10 Enkele cijfers: Overslag ijzererts 27 miljoen ton per jaar Overslag kolen 5,5 miljoen ton per jaar 280 medewerkers, vijfploegendienst Opslagcapaciteit ijzererts 2,5 miljoen ton Aanvoer per zeeschip, kolen met capesize (tot ton), ijzererts met pendelschip uit Brazilië ( ton) Afvoer per duwbak (2/3) en per spoor (1/3) o Afvoer ijzererts per duwbak (4 of zesbaks), bakken per jaar o Afvoer kolen per trein (1 trein per dag met 44 wagons á 60 ton) en per duwbak (500 per jaar) Buck Consultants International 9

11 Security EECV moet voldoen aan de ISPS-voorschriften. Om aan deze eisen te kunnen voldoen heeft het bedrijf moeten investeren in beveiligingsmaatregelen. Deze zijn zoveel mogelijk gecombineerd met de uitbreiding van het bedrijf met de kolenterminal. De volgende maatregelen zijn getroffen: 1. Fysieke maatregelen Cameratoezicht. Op het terrein zijn 27 camera s geïnstalleerd. Een deel wordt gebruikt voor procesbewaking, de rest voor beveiliging Verplaatsen van de hoofdingang Combinatie van stofhek en bedrijfshek Verplaatsen portiersloge (gepland) 2. Organisatorische maatregelen Overgang naar nieuwe dienstverlener voor beveiliging terrein Uitbreiding van de poortbewaking (van 8 uur per dag naar 24/7) Wijziging takenpakket portier (concentratie op beveiligingstaken, overige taken overgeheveld naar andere collega s) Procedures voor toegang tot terrein (landzijde en waterzijde) en schepen 3. Overig geen Kosten Tabel 1 Investeringen Type Bedrag (euro) Hekwerk (stofhek en bedrijfshek) Loge Mandagen voorbereiding ISPS (100) Extern advies onbekend 1) totale investering; investering stofhek was niet nodig voor ISPS Buck Consultants International 10

12 Tabel 2 Exploitatiekosten Type Bedrag (euro) Onderhoudskosten voorzieningen per jaar Afschrijvingskoten (10 jaar) per jaar Management (25 dagen per jaar) Kosten uitbesteding beveiliging Onbekend Extern advies Onbekend Administratieve lasten bij 10% van de schapen (vreem-onbekende schepen, opmaken DOS-document) Baten Het bedrijf heeft geen directe baten van de extra beveiliging vast kunnen stellen. De verzekeringspremie is niet aangepast na het aanbrengen van de voorzieningen. Indirecte baten Veiligheid op het terrein is verbeterd, doordat het hek voorkomt dat er vreemden op het terrein komen. Zonder de verplichting op grond van de ISPS was het hekwerk niet gebouwd. Het accent ligt hier op het voorkomen van kosten: o Illegalen o Ongevallen met ongewenste bezoekers Betere dienstverlening aan bezoekers door 24-uurs bezetting van de portiersloge Verbetering van de samenwerking met het HBR, dit heeft uiteindelijk ook geleid tot lagere kosten: o Toepassen toolkit voor implementatie ISPS o Intensivering contacten, ook op andere terreinen dan beveiliging. Buck Consultants International 11

13 Bijlage 2 Case logistiek dienstverlener Tiemex Bedrijf: Contactpersoon: Tiemex BV Frank Tiemissen (directeur) Korte beschrijving bedrijfsactiviteiten Tiemex is 16 jaar geleden gestart door een oud-werknemer van het transportbedrijf Intrado. Na een start als bevrachtingskantoor is het bedrijf uitgegroeid tot een logistiek dienstverlener die gespecialiseerd is in distributie van stukgoed en deelladingen door geheel Europa en warehousing voor klanten die gebruik maken van dit distributienetwerk. Klanten worden op basis van het netwerk geworven. Belangrijke klanten zijn actief in de automotive, food, en electronica markt. Het bedrijf heeft vestigingen in Zevenaar en Nijmegen, waarbij de laatste vestiging is ingebracht in het samenwerkingsverband MIDL. Enkele kenmerken: 32 personeelsleden aangevuld met een pool van uitzendkrachten ± m2 opslagruimtes, waarvan 4800 m 2 / 12 meter hoog op hoofdvestiging Zevenaar EN NEN ISO 9002 gecertificeerd HACCP gecertificeerd Partner & aandeelhouder in C.T.L Buck Consultants International 12

14 Bedrijfsproces Tiemex ontvangt voor haar klanten importlading (o.a. uit China), die per container wordt aangevoerd (Rotterdam barge Container Terminal Nijmegen truck Tiemex Zevenaar). Producten worden in het warehouse opgeslagen en via eigen netwerk gedistribueerd binnen Nederland en geheel Europa. Daarnaast wordt het netwerk ook ingezet voor vervoer van deelladingen dat niet via de eigen DC s loopt (bijvoorbeeld automotive spareparts, kriskras door Europa). Transport verloopt via vaste charters (wagenladingen voor grote partijen en vervoer naar hubs in het netwerk) en via vervoerders die door CTL worden ingezet. Security 1. Algemeen Volgens de algemene voorwaarden voor opslag die logistiek dienstverleners hanteren (Fenex), ligt het risico voor diefstal of beschadiging van de producten die de logistiek dienstverlener opslaat bij de klant. Alleen bij grove nalatigheid kan de logistiek dienstverlener hierop aangesproken worden. Dit heeft de volgende gevolgen voor het onderwerp security binnen het bedrijfsbeleid: Eisen aan diefstalbeveiliging worden door de verzekeraar van de klanten gedicteerd. Binnen de branche wordt hierbij gewerkt met standaardnormen, die door een groot deel van de klanten en hun dienstverleners worden toegepast. Omdat het risico bij de klant ligt, leidt een hoger security-niveau niet tot lagere verzekeringspremies voor de logistiek dienstverlener. De maatregelen die Tiemex heeft getroffen zijn voortgekomen uit de noodzaak iets te doen aan preventie van criminaliteit en brand. Security en preventie van terrorisme spelen vooralsnog geen enkele rol binnen de bedrijfsvoering. Buck Consultants International 13

15 2. Fysieke maatregelen Het DC in Zevenaar is na een brand anderhalf jaar geleden volledig nieuw opgebouwd (m.u.v. achterste deel warehouse). Bij de nieuwbouw zijn door de eigenaar/verhuurder direct alle voorzieningen getroffen die voor de beveiliging noodzakelijk zijn. Het bedrijf beschikt nu over een certificaat voor beveiliging klasse 3. Hiervoor zijn de volgende voorzieningen aan het pand getroffen: Elektronisch alarm Omheining van het terrein Er zijn geen aanvullende voorzieningen (zoals camera s). 3. Organisatorische maatregelen Beveiliging Tiemex neemt deel aan de collectieve beveiliging van de bedrijven op het bedrijventerrein Hengelder in Zevenaar Personeel Nieuwe personeelsleden worden niet gescreend op juridische achtergrond. Wel is er een gerichte opbouw van het personeelsbestand een belangrijke strategie voor het bedrijf. Nieuw personeel wordt aangetrokken via vaste kanalen: Stagiaires via het Tituscollege, bij goede ervaringen kan dit leiden tot een dienstverband Een vast uitzendbureau (met vaak ook vaste uitzendkrachten) voor flexwerk Eigen contacten in de markt voor werving op wat hoger niveau. Chauffeurs Moeten zich melden bij de loodsbaas (bij docks). Chauffeurs kunnen aanwezig blijven bij laden en lossen, als zij dat niet doen kunnen ze in de kantine wachten totdat de auto beschikbaar is. Informatie-uitwisseling Met de belangrijkste klanten wordt de informatie over zendingen digitaal uitgewisseld. Hierdoor is voor aankomst van de zendingen alle informatie beschikbaar over ladinggegevens en bijbehorende logistieke gegevens. 4. Overig Voor Tiemex heeft toepassen van de TAPA-standaarden geen toegevoegde waarde. De huidige klanten vragen hier niet om en mogelijke klanten die binnen het TAPA-netwerk actief zijn, zijn niet bereid om extra te betalen voor mogelijke investeringen en hogere kosten die Tiemex hiervoor zou moeten maken. Mogelijke toepassing van het TAPA-regime vermindert tevens de flexibiliteit binnen de eigen bedrijfsvoering, omdat er dan verschillende eisen binnen het bedrijf voor verschillende klanten toegepast moeten worden. Buck Consultants International 14

16 Kosten en baten security Kosten Tabel 3 Investeringen Type Bedrag (euro) Beveiliging - Klasse ,00 Tabel 4 Exploitatiekosten Type Onderhoud alarmsysteem Abonnement beveiliging bedrijventerrein Bedrag (euro) Binnen huurprijs 1.695,96 (jaar) Baten Het bedrijf heeft geen directe baten van de beveiliging vast kunnen stellen. De verzekeringspremie is niet aangepast na het aanbrengen van de voorzieningen. Indirecte baten Huidig beveiligingsniveau is noodzakelijk om huidige klantenbestand te kunnen blijven bedienen en nieuwe klanten aan te trekken. Daarmee is dit een essentieel onderdeel van de marktpropositie van het bedrijf Klantenbinding Buck Consultants International 15

17 Bijlage 3 Case verlader: Solvay Bedrijf: Contactpersoon: Solvay Rein Bruynzeel 1. Bedrijfsprofiel Missie: Building on our scientific, technical and commercial expertise, we responsibly provide innovative products and services related to chemistry and human health to create everincreasing value to our customers, shareholders and employees. Visie: Solvay is an independent and ethical global industrial group with a balanced portfolio of sustainable profitable and growing businesses under careful environmental management: 1. Amongst the world leaders in selected markets and products either alone or with sound complementary business partners. 2. Valued by its customers as a highly competent, reliable and competitive solution provider. Figuur 1 Solvay is een internationaal bedrijf. Veel van hun zendingen gaan van en naar de USA. Buck Consultants International 16

18 3. With a clear motivating organization developing and empowering people and teams through rewarding and challenging jobs. 4. Acting as good corporate citizens, caring for the health, safety and environment of their employees and of the community at large. Figuur 2 Het bedrijf bestaat uit 3 hoofdtakken: Bedrijfsproces Bij het onderdeel pharmaceuticals werken in totaal in Nederland 7000 mensen. Totaal heeft het onderdeel pharmacueticals medewerkers. Tezamen met Frankrijk, Duitsland en Spanje fabriceert deze vestiging in Weesp. Ze doen dat voor de supplycenters in alle 130 landen waar verkoopkantoren zitten. Deze distributie gerelateerde verkoopkantoren zijn of eigen ondernemingen of eigen agenturen. Security Vanuit West Europa vervoert Weesp ca ton medicijnen over de gehele wereld. Kijkend naar de beveiliging kost beveiliging het bedrijf vele tientallen miljoenen per jaar. Deze beveiliging had Solvay zoal zonder al de genoemde guidelines en regulations beschreven in het security boek toch wel gedaan. Ze zijn een chemisch bedrijf die medicijnen maken. Vaak worden deze medicijnen met behulp van chemicaliën verwerkt. In Weesp maar ook op de ander locaties zitten ze in woonkernen. Veiligheid is een bittere noodzaak geweest. Er is de laatste jaren wel een strikter beveiligingsplan geweest ADR/IATA Dangerous goods regulering. Contractpartijen tekenen een beveiligingscontract, waarin onder andere staat hoe ze met het milieu en de veiligheid omgaan. Dat is nieuw. Het bedrijf heeft daarnaast een eigen brandweer en een eigen verpakkingsafdeling. Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten en de markten waarvoor Solvay produceert, wordt van oudsher veel aandacht aan security besteed. Hierdoor is security een geïntegreerd onder- Buck Consultants International 17

19 deel van de bedrijfsprocessen geworden. Overigens zijn er geen specifieke directe extra investeringen gedaan. Wel is er veel aan extra opleiding en bewustwordingsprocessen gedaan. Maar Solvay heeft deze mensen allemaal zelf al in dienst. Daarnaast hebben er extra controles plaatsgevonden in het kader van de luchtvaartwet en wet gevaarlijke stoffen. Hoofd beveiliging en security dienst is er toch. Voor wat betreft het voldoen aan de guidelines en regulations leggen ze deze verantwoordelijkheid neer bij de vervoerders. Een van die huisvervoerders is Schenker. Organisatorische maatregelen Omdat security van steeds groter belang geworden is, hebben er een aantal organisatorische verschuivingen plaatsgevonden. Direct inzicht in de kosten hiervan ontbreekt, maar geschat wordt dat dit maximaal euro extra heeft gekost ( mandagen). Ook zijn er vanwege de opleidingen minder producturen geweest en wordt er beter op security gelet. Maar deze zijn voor Solvay erg lastig in geld uit te drukken. De heer Bruynzeel durft daarover ook geen uitspraak te doen. Er zijn geen mensen qua security of qua taken bijgekomen. Het gebeurt nog steeds met de zelfde groep mensen. Screening gebeurt bij Solvay altijd al zeer secuur. Het is een Amerikaans bedrijf. Er is wat verandert in beleid en aanscherping, maar meer ook niet. Men voldoet volledig aan ISO Dus kortom: strengere arbo en milieumaatregelen (V&W 1.10 ADR)en het maken van een stricter beveilingsplan. Audits worden gecontroleerd door het KIWA. Verder is men bezig geweest binnen Solvay met Responisble care. (VNCI). Conclusie Alle in het handboek genoemde guidelines en regulations in Protect zijn getoetst. Deze zijn niet van toepassing op Solvay pharmaceuticals. De expediteur en/of logistieke dienstverlener heeft de verantwoording en niet de verlader; aldus de heer Bruynzeel. Er is ook niet iets van een speciale security surcharge om deze extra kosten te verhalen. Buck Consultants International 18

20 Bijlage 4 Case short sea keten (anoniem) Algemeen Een Nederlandse producent van security hulpmiddelen heeft de ervaring uit een pilotproject, waarin de nieuwe technieken in de dagelijkse logistieke praktijk zijn beproefd, ingebracht in het PROTECT project. Op verzoek van de producent wordt over de resultaten niet in detail gerapporteerd. In de test is een nieuw systeem voor containerbeveiliging tussen een productielocatie in Europa en het DC van een grote klant elders in Europa beproefd. Bij het vervoer werd zowel gebruik gemaakt van wegtransport (in containers) als van short sea transport. Korte beschrijving van de bedrijven In dit rapport wordt de pilot voor het vervoer van sterke drank van het productiebedrijf in Schotland naar het DC van de distributeur in Spanje beschreven. ZOCA Container Security BV ZOCA is de ontwikkelaar en exploitant van een nieuw security systeem voor nieuwe containers. Het bedrijf levert de technologie en de voorzieningen om dit systeem in de praktijk toe te passen. ZOCA container security heeft een geïntegreerd systeem ontwikkeld voor het tracken en tracen van containers in combinatie met een op afstand bedienbaar slotsysteem. Ter voorbereiding op de marktintroductie, heeft een aantal pilots met het systeem in verschillende supply chains plaatsgevonden. DIAGEO Diageo is wereldleider in de productie van premium drinks. Het gaat hierbij om sterke merken, verdeeld over sterke drank, wijn en bier, zoals Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, J&B, Captain Morgan, Cuervo, Tanqueray, Crown Royal en Beaulieu Vineyard en Sterling Vineyards wijnen. Het bedrijf werkt wereldwijd op zo n 180 markten en is genoteerd aan de beurzen in Londen en New York. In totaal werken er medewerkers. Productievestigingen zijn over de gehele wereld verspreid. Macandrews shipping MacAndrews levert transportdiensten voor zeetransport, luchttransport en wegvervoer. Het bedrijf opereert in een aantal gespecialiseerde markten, en biedt volledige multimodale ketenoplossingen aan haar klanten. Voor de diensten worden ruim 20 eigen schepen ingezet, Buck Consultants International 19

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

Door heel Nederland, de klok rond. Vacature. Loods-medewerker avond en nachtdienst

Door heel Nederland, de klok rond. Vacature. Loods-medewerker avond en nachtdienst Door heel Nederland, de klok rond Vacature Loods-medewerker avond en nachtdienst 1 Vacature Loods medewerker avond en nachtdienst Doelstelling Het beladen en lossen van vrachtwagens en het verplaatsen

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten Barge en shortsea congres Transport/logistiek waste-products van weg naar water Tilburg, 4 februari 2016 Rick Martens, manager logistics Afval: een serieuze partner in de logistieke keten 1 Introductie

Nadere informatie

HANDHAVING IN DE BINNENVAART - TOEZICHT, EEN LAST?

HANDHAVING IN DE BINNENVAART - TOEZICHT, EEN LAST? HANDHAVING IN DE BINNENVAART - TOEZICHT, EEN LAST? Ing. Robert Tieman Secretaris veiligheid en milieu Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam Inleiding De noodzaak

Nadere informatie

EXCEP TIONEEL TRANS PORT

EXCEP TIONEEL TRANS PORT GRENS VER LEGGEND Bolk Transport verlegt grenzen. Bijzonder transport, logistiek en distributie. Geen uitdaging is te groot. Op innovatieve en duurzame wijze. Persoonlijk, flexibel en vakkundig. Door goede

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage ADR audit 2010 Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Veiligheidsadviseurs: Jolmers IVVO Houtigehage M. Jolmers nr. 56647735 S.G. Jolmers nr. 80216811 ADR jaarverslag

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Wij stellen u voor...

Wij stellen u voor... Wij stellen u voor... Missie en visie Missie Het leveren van een full service logistieke dienstverlening, waarbij meerwaarde wordt toegevoegd door ontzorging en procesverbetering. Hierbij staat een sterke

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY)

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) Versie 1.1 Bekende Afzender & AEO: 1 project, 1 partner Dit e-book bevat toelichting over de Bekende Afzender status en AEOcertificering. Wat houden beide erkenningen

Nadere informatie

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL Logistics 3 PL Logistics Warehousing en Opslag Mondial Logistics beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van warehousing,

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Schenker Logistics Nederland Fit for the Future DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Paul Boers 6 november 2011 Introductie Schenker Logistics Nederland Fit for the future De wereld

Nadere informatie

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner adhesives & sealants Samenwerken met je buitenlandse partner - in het kort Lijmen & Kitten Producent van hoogwaardige lijmen & kitten Professionele & Industriële markten (B2B) Internationale scope /wereldspeler

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur

1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur 1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur 1.2 Organisatie Naam KvK- nummer Procuratiehouder Straat Postcode Plaats Land Telefoon Fax Contactpersoon Functie contactpersoon

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Inhoud presentatie Introductie Managen van fiscale risico s binnen de supply chain Risk

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

MOBI PROCES BESCHRIJVING

MOBI PROCES BESCHRIJVING MOBI METHODIEK VOOR EEN OBJECTIEVE BEVEILIGINGSINVENTARISATIE PROCES BESCHRIJVING HAVENBEDRIJF AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE MOBI voor havenfaciliteiten... 2 INLEIDING... 2 ALGEMEEN... 2 PROCES SCHEMA... 5 BIJLAGEN...

Nadere informatie

TRANSPORT & LOGISTIEK

TRANSPORT & LOGISTIEK TRANSPORT & LOGISTIEK Module 1 A.E.O.-Authorised Economic Operator Frank Gielen, Senior Consultant De Putter & Co 1 december 2011 Flanders Expo Gent PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel.

Nadere informatie

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht;

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht; Concept ten behoeve van internetconsultatie september 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van, nr. IENM/BSK-, tot wijziging van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

AHOY ROTTERDAM 29, &

AHOY ROTTERDAM 29, & AHOY ROTTERDAM 29,30 11 2016 & 1 12 2016 www.easyfairs.com/transport-nl DE BEURZEN TRANSPORT, LOGISTIEK & DISTRIBUTIE Netwerken op Europees niveau Onze beurzen staan bekend als de meest effectieve manier

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

1 e. n '- '- Snel en zeker vervoer. VDH Koeriers. Specialiteiten. Onze geschiedenis

1 e. n '- '- Snel en zeker vervoer. VDH Koeriers. Specialiteiten. Onze geschiedenis Specialiteiten VDH Koeriers Snel en zeker vervoer Soms is morgen niet snel genoeg, simpelweg omdat uw zending er voor een bepaalde tijd moet zijn. Geen probleem. VDH Koeriers bewrgt uw internationale e:xpre557.ending

Nadere informatie

Blue Ports - waterknooppunten

Blue Ports - waterknooppunten 1 Blue Ports - waterknooppunten B E R E I K B A A R, D U U R Z A A M E N L E E F B A A R B A RT BOUWENS 1 5 O K TO B E R 2 0 1 0 W W W. M O V A R E S. N L / W A T E R Onze ruimte onder druk? 2 Oorzaak:

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen?

Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen? Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen? School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen? Opdrachtgever Broekman Logistics streeft ernaar een

Nadere informatie

Door heel Nederland, de klok rond. Vacature. Chauffeur trekker/oplegger (nationaal)

Door heel Nederland, de klok rond. Vacature. Chauffeur trekker/oplegger (nationaal) Door heel Nederland, de klok rond Vacature Chauffeur trekker/oplegger (nationaal) 1 Vacature - Chauffeur trekker/oplegger (nationaal) Doelstelling Het laden, stuwen, vervoeren en lossen van stukgoederen

Nadere informatie

Cloud adoptie in Europa:

Cloud adoptie in Europa: Public Briefing / Maart 2015 Cloud adoptie in Europa: Angst voor onveiligheid en gebrek aan kennis temperen implementaties Door: Maurice van der Woude 1 In december 2014 heeft EuroStat, een orgaan van

Nadere informatie

De standaard voor de digitale vrachtbrief

De standaard voor de digitale vrachtbrief De standaard voor de digitale vrachtbrief Onjuiste en onvolledige informatie in de logistieke keten leidt tot vertraging, extra werk en niet-afgeleverde goederen. Bij 5% van alle zendingen gaat bij de

Nadere informatie

Authorised Economic Operator

Authorised Economic Operator Authorised Economic Operator De internationale Douanewereld heeft het afgelopen decennium zijn scope ingrijpend gewijzigd. Was de focus voorheen vooral gericht op fiscaliteit, sinds de aanslagen in de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34899 30 oktober 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 13 oktober 2015, nr. IENM/BSK-2015/105160,

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) Copyright 2012 Portbase. Alle rechten voorbehouden

Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) Copyright 2012 Portbase. Alle rechten voorbehouden Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) 2 Eenvoudig en probleemloos exporteren via Rotterdam en Amsterdam 3 Portbase: Aandeelhouders Havenbedrijf Rotterdam en Haven Amsterdam Gezamenlijk Port Community System

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Het gewicht kan op twee manieren worden vastgesteld: I. Iedere container wereldwijd wegen op een gecertificeerde en gekalibreerde weegbrug.

Het gewicht kan op twee manieren worden vastgesteld: I. Iedere container wereldwijd wegen op een gecertificeerde en gekalibreerde weegbrug. DOSSIER: Verifiëren containergewichten (SOLAS amendement) Het SOLAS Amendement De verplichting van een verlader om het juiste gewicht bij de rederij op te geven, heeft altijd bestaan. Het amendement verscherpt

Nadere informatie

GDF SUEZ LNG Solutions

GDF SUEZ LNG Solutions BECOMES GDF SUEZ LNG Solutions Nationale Distributiedag - 15 oktober 2015 Jan-Joris van Dijk Managing Director GDF SUEZ LNG Solutions GDF SUEZ LNG SOLUTIONS Een nieuw bedrijf binnen de groep met focus

Nadere informatie

1 Partijen. 1.1 De verkoper

1 Partijen. 1.1 De verkoper 1 Partijen 1.1 De verkoper De partij die de brandstoftanks aanbied is Kautex, in België is deze gevestigd in Tessenderlo. Het hoofdkwartier van Kautex is gevestigd in Duitsland, Bonn. Kautex is onderdeel

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Medical Services Textile Services Logistic Services Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Facts & Figures Geïntegreerd procesmanagement STERIMA-VANGUARD wil de first in mind regionale en

Nadere informatie

http://nbd.host.diskad.nl/data/nbd0004/ldbs/6701.html

http://nbd.host.diskad.nl/data/nbd0004/ldbs/6701.html PractiWall Ridderkerk bv http://nbd.host.diskad.nl/data/nbd0004/ldbs/6701.html pagina 1 van 2 16-04-2007 Korte beschrijving PractiWall produceert en levert al jarenlang verplaatsbare scheidingswanden,

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Business Continuity Management

Business Continuity Management Business Continuity Management Aart Bitter - 14 januari 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Praktijk case Wij zijn als bierbrouwerij voorgedragen om onze producten te leveren aan het Holland House tijdens het

Nadere informatie

Uitwerking webcase de papierwinkel

Uitwerking webcase de papierwinkel Uitwerking webcase de papierwinkel opdracht 2 Schrijf een andere naam op voor een vrachtbrief. Vervoeradres Wat verstaat men onder een vrachtbrief? Een vrachtbrief is de vastlegging van een vervoerovereenkomst.

Nadere informatie

Sport Alarm en Communicatie Centrale

Sport Alarm en Communicatie Centrale Sport Alarm en Communicatie Centrale SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

International trade needs international. Brussels Paris Moscow St-Petersburg Boedapest Sofia Prague

International trade needs international. Brussels Paris Moscow St-Petersburg Boedapest Sofia Prague International trade needs international transport ISO 9001 QUALITY 2 0 0 0 Brussels Paris Moscow St-Petersburg Boedapest Sofia Prague Transport naar Oost - Europa, het GOS en de Balkan Wegtransport, Zeetransport

Nadere informatie

di wo do

di wo do In de dynamische havenstad Rotterdam! di 30-1 - wo 31-1 - do 1-2-2018 www.htltotaal.eu Groots presenteren Haven Transport & Logistiek Totaal 2018 gaat zich nationaal en internationaal groots presenteren

Nadere informatie

de sleutelrol in uw beveiliging en logistiek

de sleutelrol in uw beveiliging en logistiek de sleutelrol in uw beveiliging en logistiek de sleutelrol in uw beveiliging en logistiek Zeer betrouwbare beveiliging en soepele logistiek, in één oplossing à la card. Identificatie XS-Key biedt geavanceerde

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Welkom in de wereld van de containers.

Welkom in de wereld van de containers. Welkom in de wereld van de containers. Hoe verloopt het containervervoer over zee? Het containertransport kan je vergelijken met de route of het traject van een lijnbus. Zo n traject herhaalt zich steeds

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Zorgeloos in control met Mediclabel

BUSINESS CASE. Zorgeloos in control met Mediclabel BUSINESS CASE Zorgeloos in control met Mediclabel Over Curan Medical Curan Medical B.V. is gespecialiseerd in het vormgeven, ontwikkelen, produceren en verkopen van intermitterende katheters. Met het hoofdkantoor

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

Extending the terminal gate

Extending the terminal gate Extending the terminal gate Transition to smart network coordination Achtergrond Container terminals zijn belangrijke draaischijven voor international handel tussen Europa en de rest van de wereld. De

Nadere informatie

50,- per m² /Jaar. Bestemming. Bedrijfsruimte Status. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

50,- per m² /Jaar. Bestemming. Bedrijfsruimte Status. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel DC Keyport Copernicusstraat 6003 DE Weert 50,- per m² / jaar Contactpersoon Amy Christiaanse bedrijfsruimte.eindhoven@eu.jll.c 040-2 500 100 Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs 50,- per m² /Jaar Hoofdbestemming

Nadere informatie

1 Het transport. 1.1 Het transport

1 Het transport. 1.1 Het transport 1 Het transport 1.1 Het transport Het transport vertrekt bij Kautex gevestigd in Tessenderlo en heeft bestemming Volvo Car Corporation te Göteborg dat op enkele kilometers van de haven is gevestigd. 1.1.1

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Glijdende schaal van maatregelen

BIJLAGE 1 Glijdende schaal van maatregelen BIJLAGE 1 Glijdende schaal van maatregelen Er is een glijdende schaal van maatregelen geïntroduceerd, waardoor meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk is. De maatregelen hebben betrekking op de woning,

Nadere informatie

Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Functie en Taakomschrijving van de Veiligheidsadviseur

Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Functie en Taakomschrijving van de Veiligheidsadviseur Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Functie en Taakomschrijving van de Veiligheidsadviseur Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Waaldijk 101 2988

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

On the way from Good to Great: Service Excellence!

On the way from Good to Great: Service Excellence! On the way from Good to Great: Service Excellence! MARTIN ZEGERS MANAGING DIRECTOR FOREVER DIRECT EU BV Woensdag 19 april 2017 Bedrijfsprofiel Wie is Forever Direct Forever Direct is het regionale distributiecentrum

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Op de volgende pagina s is een toelichting gegeven op de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Nadere informatie

Functie Profiel. Manager Operatie

Functie Profiel. Manager Operatie Functie Profiel Manager Operatie Bedrijf De Amsterdamse haven is een van s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Het maakt deel uit van de grootste airport-seaport-city combinatie in Europa. Een

Nadere informatie

Samen werken aan een toekomstbestendige sector. ishare-project.org

Samen werken aan een toekomstbestendige sector. ishare-project.org Samen werken aan een toekomstbestendige sector ishare-project.org Samen werken aan een toekomstbestendige sector 2 Het gaat goed met de sector Transport & Logistiek. En dat wil de Nederlandse overheid

Nadere informatie

Procedure Avis bij Verbrugge Terminals B.V. www.verbruggeinternational.com

Procedure Avis bij Verbrugge Terminals B.V. www.verbruggeinternational.com Pagina: 1/8 Procedure Avis bij Verbrugge Terminals B.V. www.verbruggeinternational.com Pagina: 2/3 1. AVIS In de afgelopen jaren heeft onze organisatie, mede door uw steun en vertrouwen, zich verder kunnen

Nadere informatie

DSV XPress. Global Transport & Logistics

DSV XPress. Global Transport & Logistics DSV XPress Global Transport & Logistics Inhoud Diensten in één oogopslag 03 Online software en wereldwijd volgen via het web 05 Aanvullende diensten en toeslagen 07 Maten en gewichten 07 Aanvullende producten

Nadere informatie

Met 123 miljoen kratten, die gemiddeld vijf keer per jaar rouleren, was het budgetteringsproces niet meer hanteerbaar in Excel.

Met 123 miljoen kratten, die gemiddeld vijf keer per jaar rouleren, was het budgetteringsproces niet meer hanteerbaar in Excel. Case Closed Euro Pool System is Europa s grootste logistieke dienstverlener van meermalig te gebruiken verpakkingen voor transport en display van versproducten als groenten en fruit. De organisatie beschikt

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Chinese aanwezigheid in de Rotterdamse haven

Chinese aanwezigheid in de Rotterdamse haven Economie CHINA NU Tekst: Judith van de Bovenkamp Chinese aanwezigheid in de Rotterdamse haven De eerste Chinezen in Nederland vestigden zich in 1911 in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Zij werden vooral

Nadere informatie

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011 Last Mile Beschrijving & case 14 december 2011 Inhoud Last Mile Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO ANTWOORDEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen?

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen? Uitvoeringsplan Deel 1: Wat gaat er veranderen? Binnen Brandweer GNL gaan er een aantal zaken structureel veranderen op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en cultuur. In deze paragraaf wordt hier

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u!

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! Transparantie in Transporttarieven Informatie brochure 2014 Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! 2014 Transport Tender 1 Nederland telt ruim 10.000 vervoersbedrijven.

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Workshop Shortsea en Breakbulk/project cargo. Mei, 2012

Workshop Shortsea en Breakbulk/project cargo. Mei, 2012 Workshop Shortsea en Breakbulk/project cargo Mei, 2012 Hoe SHORTSEA beter afstemmen op de noden van de staalindustrie. 1ArcelorMittal Logistics Shanghai 1 ArcelorMittal Logistics en Europese Shortsea 2011-8,2

Nadere informatie