Deliverable 3.2 Cases kosten en baten security

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deliverable 3.2 Cases kosten en baten security"

Transcriptie

1 Deliverable 3.2 Cases kosten en baten security Inhoud Blz. 1 Aanleiding 1 2 Belangrijkste resultaten 4 Bijlage 1 Case havenbedrijf EECV 8 Bijlage 2 Case logistiek dienstverlener Tiemex 12 Bijlage 3 Case verlader: Solvay 16 Bijlage 4 Case short sea keten (anoniem) 19 Uitgevoerd in opdracht van: PROTECT Buck Consultants International Nijmegen, december 2005

2 1 Aanleiding Binnen het werkpakket 3 van het PROTECT project wordt onderzoek verricht naar de kosten en baten van de invoering van security maatregelen in de logistieke keten. In eerste instantie is via een literatuurstudie gezocht naar inzichten die in de internationale literatuur zijn verzameld. In de deliverable 3.1 is hiervan verslag gedaan. Opmerkelijk is dat in de internationale literatuur wel inzichten worden gegeven in de kosten van verschillende maatregelen, maar dat voor wat betreft de baten slechts vermoedens worden uitgesproken. Verondersteld wordt dat security maatregelen leiden tot meer inzichten in de goederenstromen, waardoor in de keten kosten kunnen worden bespaard. Het ontbreken van voldoende inzichten in de literatuur is aanleiding geweest om in de dagelijkse logistieke praktijk te zoeken naar een verdieping van de inzichten, met name in de baten van security maatregelen. Om zicht te krijgen op de werkelijke kosten en baten voor bedrijven als het gaat om de invoering van security maatregelen (gedwongen én / of vrijwillig) worden er in deze taak een viertal case studies uitgewerkt. 1.1 Selectie deelmarkten Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat security maatregelen verschillend kunnen uitwerken voor de onderscheiden partijen in de logistieke keten. In dit praktijkonderzoek wordt daarom geprobeerd informatie te verzamelen bij de verschillende typen spelers op de logistieke markten. In eerste instantie is aandacht besteed aan de meer traditionele indeling van partijen: De verlader / opdrachtgever De logistiek dienstverlener / vervoerder Het overslagbedrijf in de haven. Omdat naar verwachting het merendeel van de invloeden van security maatregelen het gevolg zijn van oplegde verplichtingen (zoals ISPS, 24-hour rule en verzekeringseisen), is vervolgens in de selectie van bedrijven waarbij praktijkinzichten worden verzameld vooral gezocht naar bedrijven die met deze kenmerken te maken hebben gekregen. Tevens is gepoogd inzicht te verwerven in de relatie tussen diefstalgevoeligheid van de producten en de kosten en baten van security maatregelen. Deze combinatie heeft geleid tot de volgende pré selectie van bedrijven: Buck Consultants International 1

3 1. Een deepseaterminal in Rotterdam Terminals in de zeehavens moeten voldoen aan de eisen uit de ISPS code. Bedrijven met overslag van relatief laagwaardige producten hebben meer nieuwe maatregelen moeten treffen, dan bedrijven die reeds op grond van diefstalrisico s in het verleden maatregelen hebben getroffen. De case in de haven wordt daarom ondergebracht bij een bulkterminal. De focus zal daarbij liggen op de relatie tussen over het algemeen laagwaardige producten en de kosten c.q. baten van security maatregelen. 2. Een internationale logistieke dienstverlener In deze case komt de nadruk te liggen op de maatregelen die door een logistiek dienstverlener genomen worden rond de beveiliging van het DC, waar grote hoeveelheden zendingen binnenkomen en vertrekken. Doel is te kijken welke maatregelen in deze dynamische omgeving het beste aansluiten bij de werkwijze van de logistiek dienstverlener, welke kosten hiermee gemoeid zijn en welke meerwaarde de maatregelen voor de dienstverlener en/of klanten kan hebben. 3. Een internationale verlader Maatregelen die een verlader kan nemen kunnen vanuit twee rollen worden ingevuld, als ontvanger van zendingen of als verzender. Gelet op de grotere invloed van de verlader, zal in deze case naar een invulling vanuit de rol van afzender worden gekeken, de ervaringen van de verlader bij export, bijvoorbeeld naar de VS, als inzicht in de kosten en baten van maatregelen. 4. Een internationale keten In de toekomstige Europese regelgeving zullen voorschriften worden opgenomen voor intra- Europese goederenstromen. In deze case wordt hierbij aangesloten, waarbij een internationaal traject binnen de EU wordt bestudeerd. Bij voorkeur is sprake van verschillende modaliteiten, met diverse momenten van overgang tussen deze modaliteiten. Opties zijn: Traject UK Europees achterland, bijvoorbeeld transport van verlader in UK naar DC van logistiek dienstverlener in een ander EU-land, waarbij gebruik wordt gemaakt van short sea verbindingen; Exportstroom van Nederlandse verlader naar Europese bestemming, bij voorkeur met inschakeling van spoorvervoer 1.2 Opzet cases Voor de uitwerking van de cases is aansluiting gezocht bij de bedrijfslevendeelnemers uit PROTECT. Gezocht is naar bedrijven in de achterbannen van de deelnemende organisaties, waarbij de eerste selectie door deze organisaties is uitgevoerd. De hiervoor gegeven algemene beschrijving van de vier cases is hierbij als uitgangspunt genomen. Buck Consultants International 2

4 Via de organisaties zijn de contacten met de bedrijven gelegd, waarna vervolgens met de betrokken medewerkers van deze bedrijven in een interview informatie is verzameld. In de interviews is op de volgende onderwerpen ingegaan: Algemene kenmerken van de bedrijfsprocessen, met bijzondere aandacht voor beveiligingsmaatregelen in de logistieke activiteiten Inventarisatie van getroffen maatregelen Inzicht in de achtergronden van de getroffen maatregelen (verplichting klant, verplichting overheid, verplichting verzekeringsmaatschappij, eigen initiatief etc.) Per maatregel een concrete beschrijving van investeringen en activiteiten Een kwalitatieve beschrijving van de gevolgen van de maatregelen voor de bedrijfsvoering. Eerste indicaties van de mogelijke opbrengsten. In deze notitie wordt verslag gedaan van de praktijkinzichten. De belangrijkste uitkomsten worden in het volgende hoofdstuk weergegeven, detailinformatie is in de bijlagen opgenomen. Buck Consultants International 3

5 2 Belangrijkste resultaten Dit hoofdstuk start met een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten van de individuele cases. In de bijlagen bij deze rapportage zijn de meer gedetailleerde beschrijvingen opgenomen van de bedrijven waarbij in de praktijk is gekeken naar de kosten en baten van het treffen van maatregelen rond logistieke security. Vervolgens worden de belangrijkste conclusies op basis van het veldwerk beschreven en worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 2.1 Situatie per case Hieronder worden de belangrijkste uitkomsten van de vier case beschreven. Een meer gedetailleerde uitwerking is als bijlage bij deze rapportage opgenomen. Havenbedrijf EECV moet voldoen aan de ISPS-voorschriften en heeft daarom moeten investeren in beveiligingsmaatregelen. Deze zijn zoveel mogelijk gecombineerd met de uitbreiding van het bedrijf met de kolenterminal. De belangrijkste fysieke maatregelen waren het plaatsen van een hekwerk rond het gehele bedrijf en de inzet van camera toezicht. Verder zijn er maatregelen getroffen rond de inzet van beveiligingspersoneel en de procedures op het terrein. De totale investeringen komen uit op ruim 2 miljoen Euro. Door de combinatie van maatregelen met reeds geplande investeringen, is het overigens moeilijk om inzicht te krijgen in de specifieke meerkosten van deze beveiligingsmaatregelen. Op basis van de gebruikelijke afschrijvingstermijnen en de exploitatie van een aantal voorzieningen (met name extra personeelskosten c.q. kosten van de ingehuurde dienstverleners), komen de jaarlijkse kosten uit op ruim vierhonderdduizend euro. Het bedrijf heeft geen directe baten van de extra beveiliging vast kunnen stellen. De verzekeringspremie is niet aangepast na het aanbrengen van de voorzieningen. Wel wordt aangegeven dat er sprake is van indirecte baten, zoals het voorkomen van ongewenste bezoekers, betere dienstverlening aan de klanten en een betere relatie met de autoriteiten als gevolg van de gezamenlijke activiteiten bij de invoering van de maatregelen. Buck Consultants International 4

6 Logistiek dienstverlener Volgens de algemene voorwaarden voor opslag die logistiek dienstverleners hanteren (Fenexcondities), ligt het risico voor diefstal of beschadiging van de producten die de logistiek dienstverlener opslaat bij de klant. Alleen bij grove nalatigheid kan de logistiek dienstverlener hierop aangesproken worden. Dit heeft de volgende gevolgen voor het onderwerp security binnen het bedrijfsbeleid: Eisen aan diefstalbeveiliging worden door de verzekeraar van de klanten gedicteerd. Binnen de branche wordt hierbij gewerkt met standaardnormen, die door een groot deel van de klanten en hun dienstverleners worden toegepast. Omdat het risico bij de klant ligt, leidt een hoger security-niveau niet tot lagere verzekeringspremies voor de logistiek dienstverlener. Security en preventie van terrorisme spelen vooralsnog geen enkele rol binnen de bedrijfsvoering. De maatregelen die Tiemex heeft getroffen zijn voortgekomen uit de noodzaak iets te doen aan preventie van criminaliteit en brand: Elektronisch alarm Omheining van het terrein Er zijn geen aanvullende voorzieningen (zoals camera s). Wel wordt in aanvulling hierop in het dagelijkse bedrijfsproces ook aandacht besteed aan security. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de deelname aan de collectieve beveiliging van het bedrijventerrein, vaste kanalen voor het aantrekken van nieuw personeel en voorschriften voor bezoekende chauffeurs. Omdat het bedrijf niet in een eigen pand heeft geïnvesteerd, zijn de beveiligingskosten onderdeel van de huurprijs. De kosten voor de collectieve voorziening op het bedrijventerrein bedragen globaal 2000 euro per jaar. Het bedrijf heeft geen directe baten van de beveiliging vast kunnen stellen. De verzekeringspremie is niet aangepast na het aanbrengen van de voorzieningen. Wel is het huidige beveiligingsniveau noodzakelijk om het klantenbestand te kunnen blijven bedienen en nieuwe klanten aan te trekken. Daarmee is dit een essentieel onderdeel van de marktpropositie van het bedrijf Verlader Op grond van de bedrijfsactiviteiten (werken met chemicaliën en productie van medicijnen), moet de verlader al aan veel algemene veiligheidseisen voldoen. Specifieke logistieke eisen worden binnen het bedrijf niet onderscheiden, ook niet op grond van de aangescherpte security voorschriften in de belangrijke exportmarkt in de VS. Indien hiervoor aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen, wordt de verantwoordelijkheid hiervoor (en ook de kosten) bij de logistiek dienstverlener neergelegd. Baten zijn nauwelijks zichtbaar te maken. Deze komen tot uitdrukking in de mogelijkheden om voor de eigen markten te kunnen blijven produceren. Buck Consultants International 5

7 Internationale keten In deze case zijn de ervaringen beschreven met de toepassing van een nieuw systeem voor containerbeveiliging op een short sea route binnen de EU. Hierbij is aandacht besteed aan de kosten en opbrengsten voor alle stappen in de route; de trucking van de productielocatie naar de haven en van de haven naar de eindbestemming, de handling in de havens, het zeetransport en de overdracht van goederen aan de klant. Over de kosten voor de voorzieningen wordt in het kader van deze proef niet gerapporteerd, omdat deze nog te veel afwijken van de kosten na grootschalige invoering. Verwacht wordt wel dat de kosten per container en per handling zeer beperkt zullen zijn. De baten zijn vooral kwalitatief ingeschat. Door de toepassing van de voorzieningen, heeft de opdrachtgever real time inzicht in de positie van de goederen en de activiteiten die worden ondernomen. Daarnaast is er direct inzicht in de veiligheidssituatie, waardoor bij incidenten snel ingegrepen kan worden. Verwacht wordt dat bedrijven die een hoog diefstalrisico lopen door deze maatregelen de schade als gevolg van criminaliteit aanzienlijk kunnen beperken. Er is geen inzicht in de daadwerkelijke besparingen. 2.2 Analyse belangrijkste uitkomsten In alle interviews komt naar voren dat bedrijven tot op heden weinig inspanningen hebben verricht om inzicht te verwerven in de kosten en baten van security maatregelen. De inspanningen worden vaak gezien als onderdeel van een ander en commercieel belangrijker aspect van de bedrijfsvoering. Enkele voorbeelden hiervan: Bij nieuwbouw van het DC van de logistiek dienstverlener wordt voldaan aan algemeen geldende eisen voor de bouw van logistieke voorzieningen. Op grond van eisen van de verzekeraar, worden algemene maatregelen getroffen om de brandveiligheid te verhogen en het diefstalrisico te verminderen. De kosten van deze voorzieningen worden echter niet expliciet gemaakt in de nieuwbouwplanning of de huurkosten van de logistieke voorzieningen. Beveiligingspersoneel heeft binnen de bedrijven meerdere taken. Naast de eigenlijke taak, zoals bijvoorbeeld in de ISPS-code beschreven, verzorgen de beveiligers ook de ontvangst van klanten, beheer van algemene voorzieningen en de afhandeling van administratieve werkzaamheden. Juist de combinatie van functies maakt het bedrijfseconomisch verantwoord om de voorzieningen te handhaven. Bij de export van medicijnen naar de Verenigde Staten moet voldaan worden aan strenge eisen die voortvloeien uit de specifieke regelgeving voor deze producten. Deze eisen wegen commercieel zwaarder dan de aanvullende eisen die vanuit logistieke security worden gesteld; Veel spelers in de logistieke keten voelen zich niet verantwoordelijk voor het treffen van securitymaatregelen of het dragen van de kosten hiervan. Dit sluit aan bij de algemene werkwijze in de logistiek, waarbij bedrijven aan de dienstverleners waaraan bepaalde activiteiten worden uitbesteed stringente eisen stellen, zonder hiervoor bijzondere beloningen in het vooruitzicht te stellen. Het algemene beeld is dat bedrijven die deze logistieke activitei- Buck Consultants International 6

8 ten uitvoeren in het kader van hun bedrijfsvoering al voldoen aan de eisen, waarbij dit een algemeen onderdeel is van de normale activiteiten van de bedrijven. Enkele voorbeelden: Voor warehouses wordt uitgegaan van een standaard beveiligingsniveau (klasse 3). Bedrijven die niet aan deze eisen voldoen worden niet door de verzekering van hun klanten geaccepteerd. Zonder dit veiligheidsniveau is het dus niet mogelijk om deze opslagactiviteiten te ontplooien. De invoering van de ISPS-code heeft in de bulkoverslag niet geleid tot aanpassing van de tarieven voor de op- en overslag activiteiten De verlader in de case geeft aan weinig inzicht te hebben in de kosten van de maatregelen die de logistiek dienstverleners verder in de keten moeten maken. Dit is volgens de verlader de verantwoordelijkheid van logistiek dienstverlener, en moet binnen de reguliere tarieven opgevangen worden. Tenslotte valt op dat de bedrijven nauwelijks inzicht hebben in de mogelijke baten van security maatregelen. De belangrijkste bate is de mogelijkheid om in de eigen bedrijfstak actief te blijven. Bedrijven die niet aan de specifieke eisen voldoen, zijn niet in staat om nieuwe klanten te verwerven en zullen door bestaande klanten verstoten worden. Een tweede bate heeft betrekking op de hoogte van de verzekeringspremies. Opvallend is dat deze vaak niet terecht komt bij de partijen die de voorzieningen treffen en dus kosten moeten maken om het beveiligingsniveau te verhogen. Zo geven de logistiek dienstverleners aan dat het diefstalrisico wordt afgedekt door de verzekering van de verlader die gebruik maakt van de diensten van de logistiek diensverlener. Er is geen inzicht in de hoogte van de premies die de verzekeraar bij de verlader in rekening brengt. Baten voor de dagelijkse bedrijfsvoering zijn moeilijker te verwoorden. Zelfs in de situatie waarbij in pilotvorm getoetst is of nieuwe security voorzieningen bruikbaar zijn, wordt in de rapportages geen harde en concrete baten beschreven. Ook hier blijven de baten beperkt tot vermoedens over lagere kosten in het logistieke proces door verbetering van de informatievoorziening. 2.3 Vervolgactiviteiten De uitkomsten van de analyse van kosten en baten in de cases onderschrijven de algemene benadering in het PROTECT-project, waarbij uitgegaan wordt van een ketenbenadering van security. Zichtbaar is dat veel maateregelen worden getroffen omdat andere partijen in de keten hierom vragen. Kosten en baten komen niet noodzakelijkerwijs bij dezelfde partijen in de keten terecht, waardoor ook het inzicht achterblijft. Aanbevolen wordt om in het vervolg van het PROTECT project vooral naar de kosten en baten in de gehele keten te kijken, inzicht te geven in de onderlinge verhoudingen tussen de schakels in de keten en de mechanismen te beschrijven voor de wijze waarop een evenwichtige doorbelasting van kosten en baten in de keten mogelijk is. Buck Consultants International 7

9 Bijlage 1 Case havenbedrijf EECV Bedrijf: Contactpersoon: Ertsoverslagbedrijf Europoort CV (EECV) Theo Stahl, Port Facility Security Officer en Arbo-/Milieu- /Kwaliteitscoördinator Korte beschrijving bedrijfsactiviteiten EECV is een dedicated terminal voor de overslag van grondstoffen voor de staalindustrie in het Ruhrgebied. Het bedrijf is eigendom van ThyssenKrupp Stahl, HKM en ThyssenKrupp Veerhaven BV. In eerste instantie is het bedrijf opgericht voor de overslag en opslag van ijzererts. Dit erts wordt in bulkschepen aangevoerd uit o.a. Brazilië en Canada, tijdelijk opgeslagen op de terminal en per duwbak afgevoerd maar de afnemers in het Ruhrgebied. Enkele jaren geleden is het bedrijf uitgebreid met een kolenterminal. Er worden nu drie producten overgeslagen: ijzererts, cokes-kolen en eindblaaskolen. De planning van de transportactiviteiten wordt verzorgd door de moederbedrijven in Duitsland. Het bedrijf beschikt reeds over een ISO-certificaat (ISO 9000). Dit wordt in 2006 gecombineerd met het BLU-certificaat, dat specifiek bedoeld is voor de veiligheid bij de interface tussen wal en schip. EECV is gevestigd in Europoort, de overslag van ertsen uit zeeschepen wordt uitgevoerd aan de kade langs het Calandkanaal, de overslag naar binnenschepen in de Dintelhaven. Buck Consultants International 8

10 Enkele cijfers: Overslag ijzererts 27 miljoen ton per jaar Overslag kolen 5,5 miljoen ton per jaar 280 medewerkers, vijfploegendienst Opslagcapaciteit ijzererts 2,5 miljoen ton Aanvoer per zeeschip, kolen met capesize (tot ton), ijzererts met pendelschip uit Brazilië ( ton) Afvoer per duwbak (2/3) en per spoor (1/3) o Afvoer ijzererts per duwbak (4 of zesbaks), bakken per jaar o Afvoer kolen per trein (1 trein per dag met 44 wagons á 60 ton) en per duwbak (500 per jaar) Buck Consultants International 9

11 Security EECV moet voldoen aan de ISPS-voorschriften. Om aan deze eisen te kunnen voldoen heeft het bedrijf moeten investeren in beveiligingsmaatregelen. Deze zijn zoveel mogelijk gecombineerd met de uitbreiding van het bedrijf met de kolenterminal. De volgende maatregelen zijn getroffen: 1. Fysieke maatregelen Cameratoezicht. Op het terrein zijn 27 camera s geïnstalleerd. Een deel wordt gebruikt voor procesbewaking, de rest voor beveiliging Verplaatsen van de hoofdingang Combinatie van stofhek en bedrijfshek Verplaatsen portiersloge (gepland) 2. Organisatorische maatregelen Overgang naar nieuwe dienstverlener voor beveiliging terrein Uitbreiding van de poortbewaking (van 8 uur per dag naar 24/7) Wijziging takenpakket portier (concentratie op beveiligingstaken, overige taken overgeheveld naar andere collega s) Procedures voor toegang tot terrein (landzijde en waterzijde) en schepen 3. Overig geen Kosten Tabel 1 Investeringen Type Bedrag (euro) Hekwerk (stofhek en bedrijfshek) Loge Mandagen voorbereiding ISPS (100) Extern advies onbekend 1) totale investering; investering stofhek was niet nodig voor ISPS Buck Consultants International 10

12 Tabel 2 Exploitatiekosten Type Bedrag (euro) Onderhoudskosten voorzieningen per jaar Afschrijvingskoten (10 jaar) per jaar Management (25 dagen per jaar) Kosten uitbesteding beveiliging Onbekend Extern advies Onbekend Administratieve lasten bij 10% van de schapen (vreem-onbekende schepen, opmaken DOS-document) Baten Het bedrijf heeft geen directe baten van de extra beveiliging vast kunnen stellen. De verzekeringspremie is niet aangepast na het aanbrengen van de voorzieningen. Indirecte baten Veiligheid op het terrein is verbeterd, doordat het hek voorkomt dat er vreemden op het terrein komen. Zonder de verplichting op grond van de ISPS was het hekwerk niet gebouwd. Het accent ligt hier op het voorkomen van kosten: o Illegalen o Ongevallen met ongewenste bezoekers Betere dienstverlening aan bezoekers door 24-uurs bezetting van de portiersloge Verbetering van de samenwerking met het HBR, dit heeft uiteindelijk ook geleid tot lagere kosten: o Toepassen toolkit voor implementatie ISPS o Intensivering contacten, ook op andere terreinen dan beveiliging. Buck Consultants International 11

13 Bijlage 2 Case logistiek dienstverlener Tiemex Bedrijf: Contactpersoon: Tiemex BV Frank Tiemissen (directeur) Korte beschrijving bedrijfsactiviteiten Tiemex is 16 jaar geleden gestart door een oud-werknemer van het transportbedrijf Intrado. Na een start als bevrachtingskantoor is het bedrijf uitgegroeid tot een logistiek dienstverlener die gespecialiseerd is in distributie van stukgoed en deelladingen door geheel Europa en warehousing voor klanten die gebruik maken van dit distributienetwerk. Klanten worden op basis van het netwerk geworven. Belangrijke klanten zijn actief in de automotive, food, en electronica markt. Het bedrijf heeft vestigingen in Zevenaar en Nijmegen, waarbij de laatste vestiging is ingebracht in het samenwerkingsverband MIDL. Enkele kenmerken: 32 personeelsleden aangevuld met een pool van uitzendkrachten ± m2 opslagruimtes, waarvan 4800 m 2 / 12 meter hoog op hoofdvestiging Zevenaar EN NEN ISO 9002 gecertificeerd HACCP gecertificeerd Partner & aandeelhouder in C.T.L Buck Consultants International 12

14 Bedrijfsproces Tiemex ontvangt voor haar klanten importlading (o.a. uit China), die per container wordt aangevoerd (Rotterdam barge Container Terminal Nijmegen truck Tiemex Zevenaar). Producten worden in het warehouse opgeslagen en via eigen netwerk gedistribueerd binnen Nederland en geheel Europa. Daarnaast wordt het netwerk ook ingezet voor vervoer van deelladingen dat niet via de eigen DC s loopt (bijvoorbeeld automotive spareparts, kriskras door Europa). Transport verloopt via vaste charters (wagenladingen voor grote partijen en vervoer naar hubs in het netwerk) en via vervoerders die door CTL worden ingezet. Security 1. Algemeen Volgens de algemene voorwaarden voor opslag die logistiek dienstverleners hanteren (Fenex), ligt het risico voor diefstal of beschadiging van de producten die de logistiek dienstverlener opslaat bij de klant. Alleen bij grove nalatigheid kan de logistiek dienstverlener hierop aangesproken worden. Dit heeft de volgende gevolgen voor het onderwerp security binnen het bedrijfsbeleid: Eisen aan diefstalbeveiliging worden door de verzekeraar van de klanten gedicteerd. Binnen de branche wordt hierbij gewerkt met standaardnormen, die door een groot deel van de klanten en hun dienstverleners worden toegepast. Omdat het risico bij de klant ligt, leidt een hoger security-niveau niet tot lagere verzekeringspremies voor de logistiek dienstverlener. De maatregelen die Tiemex heeft getroffen zijn voortgekomen uit de noodzaak iets te doen aan preventie van criminaliteit en brand. Security en preventie van terrorisme spelen vooralsnog geen enkele rol binnen de bedrijfsvoering. Buck Consultants International 13

15 2. Fysieke maatregelen Het DC in Zevenaar is na een brand anderhalf jaar geleden volledig nieuw opgebouwd (m.u.v. achterste deel warehouse). Bij de nieuwbouw zijn door de eigenaar/verhuurder direct alle voorzieningen getroffen die voor de beveiliging noodzakelijk zijn. Het bedrijf beschikt nu over een certificaat voor beveiliging klasse 3. Hiervoor zijn de volgende voorzieningen aan het pand getroffen: Elektronisch alarm Omheining van het terrein Er zijn geen aanvullende voorzieningen (zoals camera s). 3. Organisatorische maatregelen Beveiliging Tiemex neemt deel aan de collectieve beveiliging van de bedrijven op het bedrijventerrein Hengelder in Zevenaar Personeel Nieuwe personeelsleden worden niet gescreend op juridische achtergrond. Wel is er een gerichte opbouw van het personeelsbestand een belangrijke strategie voor het bedrijf. Nieuw personeel wordt aangetrokken via vaste kanalen: Stagiaires via het Tituscollege, bij goede ervaringen kan dit leiden tot een dienstverband Een vast uitzendbureau (met vaak ook vaste uitzendkrachten) voor flexwerk Eigen contacten in de markt voor werving op wat hoger niveau. Chauffeurs Moeten zich melden bij de loodsbaas (bij docks). Chauffeurs kunnen aanwezig blijven bij laden en lossen, als zij dat niet doen kunnen ze in de kantine wachten totdat de auto beschikbaar is. Informatie-uitwisseling Met de belangrijkste klanten wordt de informatie over zendingen digitaal uitgewisseld. Hierdoor is voor aankomst van de zendingen alle informatie beschikbaar over ladinggegevens en bijbehorende logistieke gegevens. 4. Overig Voor Tiemex heeft toepassen van de TAPA-standaarden geen toegevoegde waarde. De huidige klanten vragen hier niet om en mogelijke klanten die binnen het TAPA-netwerk actief zijn, zijn niet bereid om extra te betalen voor mogelijke investeringen en hogere kosten die Tiemex hiervoor zou moeten maken. Mogelijke toepassing van het TAPA-regime vermindert tevens de flexibiliteit binnen de eigen bedrijfsvoering, omdat er dan verschillende eisen binnen het bedrijf voor verschillende klanten toegepast moeten worden. Buck Consultants International 14

16 Kosten en baten security Kosten Tabel 3 Investeringen Type Bedrag (euro) Beveiliging - Klasse ,00 Tabel 4 Exploitatiekosten Type Onderhoud alarmsysteem Abonnement beveiliging bedrijventerrein Bedrag (euro) Binnen huurprijs 1.695,96 (jaar) Baten Het bedrijf heeft geen directe baten van de beveiliging vast kunnen stellen. De verzekeringspremie is niet aangepast na het aanbrengen van de voorzieningen. Indirecte baten Huidig beveiligingsniveau is noodzakelijk om huidige klantenbestand te kunnen blijven bedienen en nieuwe klanten aan te trekken. Daarmee is dit een essentieel onderdeel van de marktpropositie van het bedrijf Klantenbinding Buck Consultants International 15

17 Bijlage 3 Case verlader: Solvay Bedrijf: Contactpersoon: Solvay Rein Bruynzeel 1. Bedrijfsprofiel Missie: Building on our scientific, technical and commercial expertise, we responsibly provide innovative products and services related to chemistry and human health to create everincreasing value to our customers, shareholders and employees. Visie: Solvay is an independent and ethical global industrial group with a balanced portfolio of sustainable profitable and growing businesses under careful environmental management: 1. Amongst the world leaders in selected markets and products either alone or with sound complementary business partners. 2. Valued by its customers as a highly competent, reliable and competitive solution provider. Figuur 1 Solvay is een internationaal bedrijf. Veel van hun zendingen gaan van en naar de USA. Buck Consultants International 16

18 3. With a clear motivating organization developing and empowering people and teams through rewarding and challenging jobs. 4. Acting as good corporate citizens, caring for the health, safety and environment of their employees and of the community at large. Figuur 2 Het bedrijf bestaat uit 3 hoofdtakken: Bedrijfsproces Bij het onderdeel pharmaceuticals werken in totaal in Nederland 7000 mensen. Totaal heeft het onderdeel pharmacueticals medewerkers. Tezamen met Frankrijk, Duitsland en Spanje fabriceert deze vestiging in Weesp. Ze doen dat voor de supplycenters in alle 130 landen waar verkoopkantoren zitten. Deze distributie gerelateerde verkoopkantoren zijn of eigen ondernemingen of eigen agenturen. Security Vanuit West Europa vervoert Weesp ca ton medicijnen over de gehele wereld. Kijkend naar de beveiliging kost beveiliging het bedrijf vele tientallen miljoenen per jaar. Deze beveiliging had Solvay zoal zonder al de genoemde guidelines en regulations beschreven in het security boek toch wel gedaan. Ze zijn een chemisch bedrijf die medicijnen maken. Vaak worden deze medicijnen met behulp van chemicaliën verwerkt. In Weesp maar ook op de ander locaties zitten ze in woonkernen. Veiligheid is een bittere noodzaak geweest. Er is de laatste jaren wel een strikter beveiligingsplan geweest ADR/IATA Dangerous goods regulering. Contractpartijen tekenen een beveiligingscontract, waarin onder andere staat hoe ze met het milieu en de veiligheid omgaan. Dat is nieuw. Het bedrijf heeft daarnaast een eigen brandweer en een eigen verpakkingsafdeling. Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten en de markten waarvoor Solvay produceert, wordt van oudsher veel aandacht aan security besteed. Hierdoor is security een geïntegreerd onder- Buck Consultants International 17

19 deel van de bedrijfsprocessen geworden. Overigens zijn er geen specifieke directe extra investeringen gedaan. Wel is er veel aan extra opleiding en bewustwordingsprocessen gedaan. Maar Solvay heeft deze mensen allemaal zelf al in dienst. Daarnaast hebben er extra controles plaatsgevonden in het kader van de luchtvaartwet en wet gevaarlijke stoffen. Hoofd beveiliging en security dienst is er toch. Voor wat betreft het voldoen aan de guidelines en regulations leggen ze deze verantwoordelijkheid neer bij de vervoerders. Een van die huisvervoerders is Schenker. Organisatorische maatregelen Omdat security van steeds groter belang geworden is, hebben er een aantal organisatorische verschuivingen plaatsgevonden. Direct inzicht in de kosten hiervan ontbreekt, maar geschat wordt dat dit maximaal euro extra heeft gekost ( mandagen). Ook zijn er vanwege de opleidingen minder producturen geweest en wordt er beter op security gelet. Maar deze zijn voor Solvay erg lastig in geld uit te drukken. De heer Bruynzeel durft daarover ook geen uitspraak te doen. Er zijn geen mensen qua security of qua taken bijgekomen. Het gebeurt nog steeds met de zelfde groep mensen. Screening gebeurt bij Solvay altijd al zeer secuur. Het is een Amerikaans bedrijf. Er is wat verandert in beleid en aanscherping, maar meer ook niet. Men voldoet volledig aan ISO Dus kortom: strengere arbo en milieumaatregelen (V&W 1.10 ADR)en het maken van een stricter beveilingsplan. Audits worden gecontroleerd door het KIWA. Verder is men bezig geweest binnen Solvay met Responisble care. (VNCI). Conclusie Alle in het handboek genoemde guidelines en regulations in Protect zijn getoetst. Deze zijn niet van toepassing op Solvay pharmaceuticals. De expediteur en/of logistieke dienstverlener heeft de verantwoording en niet de verlader; aldus de heer Bruynzeel. Er is ook niet iets van een speciale security surcharge om deze extra kosten te verhalen. Buck Consultants International 18

20 Bijlage 4 Case short sea keten (anoniem) Algemeen Een Nederlandse producent van security hulpmiddelen heeft de ervaring uit een pilotproject, waarin de nieuwe technieken in de dagelijkse logistieke praktijk zijn beproefd, ingebracht in het PROTECT project. Op verzoek van de producent wordt over de resultaten niet in detail gerapporteerd. In de test is een nieuw systeem voor containerbeveiliging tussen een productielocatie in Europa en het DC van een grote klant elders in Europa beproefd. Bij het vervoer werd zowel gebruik gemaakt van wegtransport (in containers) als van short sea transport. Korte beschrijving van de bedrijven In dit rapport wordt de pilot voor het vervoer van sterke drank van het productiebedrijf in Schotland naar het DC van de distributeur in Spanje beschreven. ZOCA Container Security BV ZOCA is de ontwikkelaar en exploitant van een nieuw security systeem voor nieuwe containers. Het bedrijf levert de technologie en de voorzieningen om dit systeem in de praktijk toe te passen. ZOCA container security heeft een geïntegreerd systeem ontwikkeld voor het tracken en tracen van containers in combinatie met een op afstand bedienbaar slotsysteem. Ter voorbereiding op de marktintroductie, heeft een aantal pilots met het systeem in verschillende supply chains plaatsgevonden. DIAGEO Diageo is wereldleider in de productie van premium drinks. Het gaat hierbij om sterke merken, verdeeld over sterke drank, wijn en bier, zoals Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, J&B, Captain Morgan, Cuervo, Tanqueray, Crown Royal en Beaulieu Vineyard en Sterling Vineyards wijnen. Het bedrijf werkt wereldwijd op zo n 180 markten en is genoteerd aan de beurzen in Londen en New York. In totaal werken er medewerkers. Productievestigingen zijn over de gehele wereld verspreid. Macandrews shipping MacAndrews levert transportdiensten voor zeetransport, luchttransport en wegvervoer. Het bedrijf opereert in een aantal gespecialiseerde markten, en biedt volledige multimodale ketenoplossingen aan haar klanten. Voor de diensten worden ruim 20 eigen schepen ingezet, Buck Consultants International 19

De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers

De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers Rapport van de Taskforce Ketenherinrichting Den Haag maart 2007

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek Voorsprong door initiatief en focus Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Panteia/NEA Panteia/NEA Redactie mr. M.C.

Nadere informatie

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 20655 / 10288 Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 11 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima EINDRAPPORTAGE TRACK & TRACE BRONNEN VOOR HET CBS Marco

Nadere informatie

Handreiking Security Management. www.vrom.nl

Handreiking Security Management. www.vrom.nl Handreiking Security Management www.vrom.nl Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan 07 1. Inleiding Security Managementsysteem 09

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

Eindrapportage Evaluatie Pilots van de Veiligheidsprestatieindicatoren in het beroepsgoederenvervoer

Eindrapportage Evaluatie Pilots van de Veiligheidsprestatieindicatoren in het beroepsgoederenvervoer TNO Arbeid TNO-rapport 018.17275\14546Gor.vre Eindrapportage Evaluatie Pilots van de Veiligheidsprestatieindicatoren in het beroepsgoederenvervoer Datum 19 september 2003 Auteurs drs J. Gort ir. D. Henstra

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Risicomanagement en informatiebeveiliging

Risicomanagement en informatiebeveiliging PART 13-B Risicomanagement en informatiebeveiliging Dit rapport heeft 65 pagina s CC/sk/rn Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Begrippen in risicomanagement en informatiebeveiliging 4 3 In beeld brengen van

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Hoe veilig is uw supply chain? Over preventie en samenwerking. Klantactie. by tnt express lente 2014

Hoe veilig is uw supply chain? Over preventie en samenwerking. Klantactie. by tnt express lente 2014 by tnt express lente 2014 Klantactie Goed zichtbaar? Maak kans op veiligheidsvest! Zie blz. 19 Hoe veilig is uw supply chain? Over preventie en samenwerking supply chain security van schakel tot schakel

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Vrije Economische Zone

Vrije Economische Zone Vrije Economische Zone Bedrijfsbegeleider: Paul Janssen Kennislab begeleider: Jan-Willen Wesselink HvA begeleider: Johan Kalkoven In Samenwerking met: SADC Gemaakt door: Jesper van Tol 500608406 Mark Vleij

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/82533

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie