Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale"

Transcriptie

1 Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale anticoagulantia (NOAC) Update: november 2014 Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding en doel Algemeen Indicatiestelling NOAC Contra-indicaties voor NOAC: Interacties Laboratoriumtesten Beleid bij ingrepen algemeen Beleid bij electieve ingrepen Postoperatief herstarten van NOAC s Beleid bij niet-electieve ingrepen NOAC en regionale anesthesie Acuut herseninfarct en trombolyse Longembolie en trombolyse Puncties en injecties Lumbaalpunctie Vaccinaties Overdosering Overzetten van en naar NOAC Beleid bij bloedingen Registratie van patiënten op NOAC en eventuele complicaties Verantwoording Bijlage 1 Interferentie NOAC met uitslag overige routine stollingstesten Radboudumc Bijlage 2 aanmeldingsformulier NOAC Bijlage 3 Registratieformulier complicaties Bijlage 4 afmelding trombosedienst Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 2

3 1 Inleiding en doel Eind 2012 is de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen 1 verschenen in opdracht van het Ministerie voor Volksgezondheid en opgesteld door een werkgroep van vertegenwoordigers uit de direct betrokken wetenschappelijke verenigingen. In de regio Nijmegen zijn diverse vertegenwoordigers vanuit UMC St Radboud, CWZ, Sint Maartenskliniek, INR trombosedienst en Maasziekenhuis Pantein bij elkaar gekomen om deze leidraad te vertalen in een gezamenlijk protocol, dat in het eigen ziekenhuis geïmplementeerd kan worden. Na de publicatie van de eerste versie in juni 2013 is dit protocol ieder kwartaal geëvalueerd en bijgesteld op basis van recente literatuur en casuïstiek. De leden van de werkgroep staan vermeld bij Verantwoording (pag 35). In het verdere document zal de afkorting voor Non- VKA (Vitamine K Antagonist) Orale Anticoagulantia NOAC gebruikt worden in plaats van Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOAC). In deze versie is het beleid weergegeven voor de NOAC s Dabigatran en Rivaroxaban en Apixaban. Doel: Afspraken hoe binnen het UMC St Radboud en regio om te gaan met Rivaroxaban en Dabigatran en Apixaban. Tevens wordt beschreven welke indicaties en contra-indicaties zijn en hoe over te zetten van Vitamine K antagonist (VKA) naar Dabigatran/Rivaroxaban/Apixaban en van NOAC naar VKA. 2 Algemeen Een NOAC worden in een vaste dosering voorgeschreven. De dosering wordt aangepast aan nierfunctie (zie tabel beneden), die in dit document wordt aangegeven als de MDRD (ml/min). Tabel 1: Kenmerken van de middelen Dabigatran Rivoraxaban Apixaban Stofnaam Pradaxa Xarelto Eliquis Mechanisme IIa remming Xa remming Xa remming Biologische beschikbaarheid 6% 66% a 50% Piek na inname 2-4 uur 2-4 uur 3-4 uur Halfwaardetijd T ½ b MDRD > 50 ml/min MDRD ml/min MDRD < 30 ml/min uur uur uur e 5-13 uur c 9-13 uur Onbekend f 8-15 uur d uur 18 uur g Renale klaring actieve metaboliet 80% 33% 27% a bijna 100%. Voor doses > 10 mg mits inname met voeding. b In de literatuur worden diverse halfwaardetijden aangegeven. Bovenstaande waarden zijn een schatting van de halfwaardetijd, overgenomen uit Spyropoulos and Doukatis , Heidbuchel , Mueck , Chang 5, Klindt Poulsen , Stangier , Kubitza 8 c T ½ 5-9 uur in jonge populatie (20-45 jr), bij ouderen (voornaamste doelgroep) T ½ uur 4 d T ½ van 8 uur met name bij jonge proefpersonen (18-45 jr) e Data afkomstig beperkte onderzoeksgroep (n= 17) 7 f Data uit beperkte onderzoeksgroep (n=8) : de AUC neemt bij klaring < 30 nauwelijks toe 8 g Data afkomstig beperkte onderzoeksgroep (n = 7) ; echter op basis van de beperkte renale klaring van apixaban lijkt het aannemelijk dat dit juist is 5 Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 3

4 Daarnaast heeft gelijktijdige behandeling met P-glycoproteïne remmers/inductoren en CYP3A4 remmers/inductoren invloed op de plasmaspiegels. Zie hiervoor hoofdstuk 5 Interacties en tevens het Farmacotherapeutisch Kompas. 3 Indicatiestelling NOAC Dabigatran, rivaroxaban en apixaban zijn geregistreerd voor primaire preventie van veneuze tromboembolische aandoeningen na electieve totale knie- of heupvervangende operatie. Sinds 2012 wordt het met artsenverklaring ook vergoed door het geneesmiddelvergoedingssyteem (GVS). Dabigatran, rivaroxaban en apixaban zijn verder geregistreerd voor de preventie van een cerebrovasculair accident of systemische embolie bij patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren met een of meer risicofactoren. Dabigatran wordt sinds 2012 en rivaroxaban/apixaban wordt sinds 2013 vergoed met artsenverklaring door het GVS. Dabigatran, rivaroxaban en apixaban zijn daarnaast geregistreerd voor de behandeling van diep veneuze trombose en longembolie en voor secundaire preventie na doorgemaakte veneuze trombose/longembolie. Het verzoek tot vergoeding van rivaroxaban voor deze indicaties is in 2014 is afgewezen door het GVS. Wel is teruggave aanvragen mogelijk via De vergoedingsstatus van dabigatran en apixaban is nog onbekend. Rivaroxaban is tot slot geregistreerd voor de preventie van atherotrombotische complicaties na acuut coronair syndroom en wordt hiervoor ook vergoed. Voor artsenverklaring, zie link: https://www.zn.nl/zn-formulieren/formulieren-overzicht/ Wij volgen de aanbevelingen uit de landelijke richtlijn onder auspiciën van OMS. Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen dan wel aanscherpingen in de lokale richtlijn opgenomen. 3.1 Atriumfibrilleren Op grond van de huidige beschikbare kennis wordt gesteld dat iedere patiënt met non-valvulair atriumfibrilleren die potentieel geschikt zou zijn om een NOAC te krijgen (zie oa hoofdstukken contra-indicaties en interacties) op basis van een adequaat informed consent de keuzemogelijkheid tussen behandeling middels VKA of NOAC moet krijgen. Uit de fase III studies blijkt dat behandeling met een NOAC ofwel non-inferieur en soms superieur aan behandeling met een VKA is, ofwel dat behandeling met een NOAC een lager risico op ernstige (majeure) bloedingen a geeft. Postmarketing data lijken deze uitkomsten te bevestigen. 3,9 Zie tevens paragraaf voor aanwijzingen bij het maken van een keuze tussen de verschillende NOAC. Overweeg daarnaast een NOAC bij patiënten die: - geen VKA kunnen verdragen door intolerantie of allergie, comorbiditeit, comedicatie of andere reden (bron Leidraad, ESC richtlijn, aanbeveling IB). - patiënten die niet goed instelbaar zijn met VKA en/of labiele INR hebben (bron Leidraad, ESC richtlijn, aanbeveling IB) (cave : non compliance, zie contra-indicaties). a Ernstige (majeure) bloedingen zijn fatale bloedingen, bloedingen die leiden tot een verlaging van de hemoglobineconcentratie van 1,24 mmol/l of meer, bloedingen die leiden tot een transfusiebehoefte van twee of meer eenheden bloed, bloedingen op kritische plaatsen (bv. intracraniaal) of bloedingen die nopen tot het staken van de behandeling. Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 4

5 Er bestaat geen medische noodzaak om patiënten die goed zijn ingesteld op een VKA actief om te zetten naar NOAC-therapie. Een overweging hierbij is dat de superioriteit in het voorkomen van trombo-embolische complicaties ten opzichte van VKA wegvalt, indien de patiënt in het merendeel van de tijd goed (TTI >70%) is ingesteld (bron Leidraad ) 1. Dosering Dabigatran 150 mg mits MDRD > 50, is 2dd 150 mg de dosis van keuze. In patiënten met nonvalvulair atriumfibrilleren met een extra risicofactor is dabigatran in fase III onderzoek superieur in vermindering op het risico op ischemisch CVA/ systemische embolie vergeleken met vitamine K antagonisten. Het overall aantal bloedingen ten opzichte van Vitamine K -antagonisten is dan niet hoger en de incidentie van intracraniële bloedingen is lager; wel worden meer maagbloedingen gezien. Advies: Indien MDRD < 50 en/of leeftijd > 80 jaar dosisaanpassing (dan 2 dd 110 mg). Bij gelijktijdig gebruik van verapamil, dabigatran niet voorschrijven (zie hoofdstuk interacties) of dosis aanpassen 2dd 110 mg en tevens gelijktijdig met dabigtran innemen. Voor overige contra-indicaties en interacties zie paragraaf 4 en 5. Dabigatran 110 mg indien MDRD < 50 en > 30 en het streven is een gelijkwaardig alternatief te starten op het gebied van stroke preventie, met een lager aantal intracraniële en andere bloedingen dan op Vitamine K- antagonisten, dan is 2 dd 110 mg dabigatran een optie. Rivaroxaban 20 mg/15 mg mits MDRD > 30 en het streven is een gelijkwaardig alternatief te starten op het gebied van stroke preventie, met een lagere kans op intracraniële bloedingen, en een gelijkwaardige incidentie van het totale aantal bloedingen, dan is rivaroxaban 1 dd 20 mg een optie. Bij een MDRD 30 en <50 wordt de dosering van 1 dd 15 mg aangeraden. Apixaban 5 mg/2,5 mg - mits MDRD > 30, is 2 dd 5 mg de dosis van keuze. Een dosis reductie overwogen te worden naar 2 dd 2,5 mg/dag indien er sprake is van 2 van de volgende items: 80 jaar, lichaamsgewicht 60 kg, serum creatinine > 133 umol/l. In patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren met een extra risicofactor is in de fase III RCT apixaban superieur in vermindering op het risico op ischemische CVA/ systemische embolie en sterfte vergeleken met vitamine K antagonisten. De kans op ernstige bloedingen en intracraniële bloedingen door apixaban is eveneens verlaagd ten opzichte van een vitamine K-antagonist. Welke NOAC voor wie bij patiënten met atriumfibrilleren Algemeen Bij het lezen van onderstaande keuze mogelijkheden en adviezen, dient gerealiseerd te worden dat geen van de middelen tot dusver onderling vergeleken is in gerandomiseerde studies. De huidige besliscriteria zijn opgesteld op basis van de tot dusver beschikbare data van de verschillende NOACs, zoals deze zich verhouden ten opzichte van vitamine K antagonisten. Specifiek In de figuur staan diverse patiëntenkarakteristieken beschreven die, ieder afzonderlijk, meegewogen dienen te worden bij de keuze voor een specifieke NOAC. Indien de nadruk ligt op een superieure effectiviteit (eindpunt stroke/systemische embolie) ten opzichte van vitamine K antagonisten hebben dabigatran 150 mg en apixaban de voorkeur. Indien de nadruk puur ligt op de preventie van ischemische CVA s is dabigatran 150 mg de best onderbouwde Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 5

6 keus. Zoals gezegd dient de afweging gebaseerd te worden op alle in de figuur genoemde factoren, zoals o.a. de nierfunctie. Met betrekking tot de veiligheid geldt dat elke NOAC een lagere kans geeft op intracraniele bloedingen dan een vitamine K antagonist. Echter, overige veiligheidsaspecten verschillen enigszins per NOAC. Met betrekking tot gastro-intestinale bloedingen hebben dabigatran 150 mg en rivaroxaban een licht verhoogd risico ten opzichte van vitamine K antagonisten. Dit dient in perspectief te worden gezien van het feit dat het totale aantal bloedingen op deze NOACs zich niet nadelig verhoudt ten opzichte van vitamine K antagonisten. Dabigatran 110 mg en apixaban lieten ten opzichte van vitamine K antagonisten geen verhoogd risico zien op gastro-intestinale bloedingen, bij een significant lager aantal totaal bloedingen. Indien de nadruk niet ligt op superieure effectiviteit of veiligheid, maar m.n. op gebruikersgemak, is rivaroxaban een alternatief met gelijkwaardige effectiviteit en veiligheid t.o.v. vitamine K antagonisten, met een lagere kans op intracraniele bloedingen. Gezien het belang van compliance, benadrukken wij dat het eenmaal daags gebruik van rivaroxaban meer dan alleen gebruikersgemak behelst. Monitoring nierfunctie tijdens therapie Bij alle patiënten die worden behandeld met een NOAC, maar met name bij gebruik van dabigatran, dient de nierfunctie te worden bepaald in situaties waarin de nierfunctie naar verwachting zal afnemen of verslechteren, zoals bijvoorbeeld ziekenhuisopname. 3.2 Acuut coronair syndroom Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 6

7 Nieuw atriumfibrilleren Bij nieuw ontstaan atriumfibrilleren en status na een recent doorgemaakt ACS waarbij twee trombocytenaggregatieremmers worden gegeven, bestaat een strikte contra-indicatie voor het gebruik van een NOAC. Indien een indicatie bestaat voor orale antistolling naast de dubbele antiplaatjestherapie, wordt een vitamine K antagonist geadviseerd (eventueel met aangepaste target INR ). Afhankelijk van patiëntenkarakteristieken en het klinisch beloop zal gedurende follow-up de aspirine na enige tijd worden gestaakt. Reeds bestaand atriumfibrilleren Bij een patiënt, behandeld met een NOAC in verband met atriumfibrilleren bij wie een acuut coronair syndroom ontstaat, dient een NOAC per direct gestaakt te worden. Pas zodra er geen indicatie meer is voor behandeling met twee trombocytenaggregatieremmers kan ervoor gekozen worden een NOAC te herstarten. Cave: In de studies over NOAC bij atriumfibrilleren zijn geen patiënten geïncludeerd met een acuut of semirecent myocardinfarct (zie contra-indicaties). 3.3 Cardioversies Gezien het ontbreken van een duidelijk standpunt in de Leidraad met betrekking tot het beleid rond cardioversies bij het gebruik van een NOAC verwijzen wij naar het werkdocument wat is samengesteld door de cardiologievakgroepen van het CWZ en Radboudumc. 3.4 DVT en LE In de leidraad wordt de indicatiestelling voor NOAC bij acute diepe veneuze trombose beschreven. In het besluit van de minister is gekozen voor vergoeding van NOAC bij atriumfibrilleren, maar nog niet voor DVT en LE. Voorkeur is voorlopig te starten met LMWH en vitamine K-antagonisten gezien de gelijkwaardige behandeling. Rivaroxaban is reeds beoordeeld door het GVS voor de behandeling van acute diepe veneuze trombose en longembolie en secundaire preventie na doorgemaakte veneuze trombo-embolie, maar wordt voor beide registraties momenteel niet vergoed. Dosering Rivaroxaban bij DVT Er wordt alleen gebruik gemaakt van rivaroxaban in dosering van 2 dd 15 mg voor drie weken, 1 dd 20 mg onderhoudsdosering. Dosering bij nierfunctiestoornissen: MDRD ml/min; oplaaddosering 2 dd 15 mg, onderhoudsdosering 1 dd 15 mg. Cave: een MDRD < 30 ml/min is een absolute contra-indicatie. 3.5 Tromboseprofylaxe na orthopedische ingrepen: We sluiten ons aan bij de Leidraad om in deze gevallen nog geen NOAC in te zetten vanwege het ontbreken van voldoende gegevens over veiligheid. Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 7

8 4 Contra-indicaties voor NOAC: Let op: alhier worden absolute en relatieve contra-indicaties vermeldt. Interacties en eventuele daaruit volgende contra-indicaties staan genoemd onder hoofdstuk 5. Absolute contra-indicaties Kleplijden en/of kunstkleppen Leeftijd < 18 jaar Nierfunctiestoornissen o o MDRD < 30 ml/min MDRD > 30 en < 50 ml/min in combinatie met hartfalen (alleen hiervan afwijken na intercollegiaal overleg) Leverfunctiestoornis o ALAT, ASAT, AF > 2x ULN o Totaal bilirubine >1,5x ULN (tenzij alternatieve oorzakelijke factor is gevonden). o Actieve hepatitis A, B en/of C o Leveraandoening die gepaard gaat met stollingsstoornissen en een relevant bloedingsrisico, waaronder patiënten met een levercirrose klasse Child-Pugh B en C Zwangerschap(swens) en geven van borstvoeding Twijfel aan therapietrouw Acute fase van het acuut coronair syndroom Anemie (Hb < 6.2 mmol/l) Trombocytopenie (trombocyten < 50 X 10 9 /L) Doorgemaakte intracraniële bloeding (alleen afwijken hiervan na overleg met/goedkeuring van neuroloog) < 2 weken na een invaliderend herseninfarct Katheter voor acute pijnbestrijding (epiduraal of zenuwblokkade met een relatief hoog geschat potentieel risico op een ernstige bloedingscomplicatie) in situ Te verwachten invasieve ingreep of interventie binnen 48 uur Relatieve contra-indicaties Nierfunctiestoornis o MDRD > 30 en < 50mL/min zonder hartfalen: relatieve contra-indicatie, afhankelijk NOAC is een dosisaanpassing geïndiceerd Trombopenie > 50 en < 100 x 10 9 /L (overweeg dosis aanpassing) Bij kwetsbare ouderen (zoals omschreven in het VMS-programma) dient in ieder geval voor het starten van antistollingstherapie overleg met huisarts of verpleeghuisarts plaats te vinden Voorgeschiedenis met recente opname ivm acuut coronair syndroom Neurostimulator, intrathecaal catheter voor chronische pijn in situ (indien een NOAC overwogen wordt bij neurostimulator, intrathecaal catheter in situ voor chronische pijn dient er eerst overlegd worden een neurochirurg of dienstdoende neurochirurg) Polyfarmacie* : 5 of meer geneesmiddelen (richtlijn polyfarmacie *Toelichting op polyfarmacie als relatieve contra-indicatie voor NOACs In de huidige landelijke richtlijn is polyfarmacie niet opgenomen als contra-indicatie voor gebruik van NOAC. Wel wordt de kwetsbare oudere uitgesloten, waarbij de VMS criteria worden gehanteerd. In deze criteria is polyfarmacie niet opgenomen. Desondanks is polyfarmacie als relatieve contra-indicatie voor gebruik van NOAC in onze regio opgenomen op basis van de volgende argumenten: Naarmate het aantal geneesmiddelen dat een patiënt gebruikt toeneemt wordt het risico groter dat onbekende of onvermoede interacties optreden tussen deze geneesmiddelen. Omdat op dit moment het effect van NOAC nog niet betrouwbaar in bloed kan worden vastgesteld, zal een potentieel fatale trombotische of bloedingscomplicatie de eerste uiting zijn van zo n onvermoede interactie met een NOAC. Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 8

9 5 Interacties Het voorschrijven van een NOAC vergt maatwerk. Voor alle NOAC geldt dat zij substraten zijn van P-gp en/of CYP 3A4, maar zelf geen inhiberend effect hebben. Farmacokinetische interacties kunnen zorgen voor een toe of afname van de plasmaconcentratie van het anticoagulans. Daarnaast bestaan er farmacodynamische interacties met een toegenomen bloedingsrisico voor alle NOAC met plaatjesaggregatieremmers, andere anticoagulantia en trombolytica. Onderstaande tabel vat dit samen (gebaseerd op Heidbuchel, Europace 2013), de kleurcodes corresponderen met te verrichten actie. 3 Met dosisverlaging wordt bedoeld: dabigatran 2dd 110 mg; rivaroxaban 1dd 15 mg; apixaban 2 dd 2,5 mg. Rood: Oranje : Geel: gecontra-indiceerd dosis verlaging geïndiceerd bij aanwezigheid van 2 of meer gele interacties (medicijn of risicoverhogende factor) is evaluatie door een expert (apotheker, klinisch farmacoloog, vasculair geneeskundige) noodzakelijk. Dit kan leiden tot advies niet voor te schrijven, of een dosisaanpassing Let op: de inhoud van deze tabel moet geupdate worden, zie (update nov 2014) Type interactie Gevolg Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Gecontraindiceerd Azolen Ketoconazol a Posaconazol a Voricanazol a Itraconazol a HIV protease remmers a Ritonavir e.a. Azolen Ketoconazol a,b Posaconazol a,b Voricanazol a,b Itraconazol a,b HIV protease remmers a,b Ritonavir e.a. Azolen Ketoconazol a,b Posaconazol a,b Voricanazol a,b Itraconazol a,b HIV protease remmers a,b Ritonavir e.a. Toename in plasmaconcentratie anticoagulans (bloedingsrisico) Dosis aanpassing anticoagulans Dronedarone a Ticagrelor a, f Tacrolimus a Cyclosporine a Verapamil (2dd 110 mg bij gelijktijdige inname) a Dronedarone a,b Ticagrelor a,b,f Dronedarone a,b,e Ticagrelor a,b,f Overleg expert indien > 2 medicijnen uit deze categorie of in combinatie met de volgende factoren: MDRD ml/min g, leeftijd 75 jr, of gewicht 60 kg Leeftijd > 80 jr Amiodaron a Kinidine a Claritromycine a Erytromycine a Verapami a,b, l h Diltiazem a,b,h Amiodarone a, h Kinidine a Cyclosporine a Tacrolimus a Fluconazol b Claritromycine a,b Erytromycine a,b Verapamil a,b, e Diltiazem a,b Amiodarone a,e Kinidine a,e Cyclosporine a, e Tacrolimus a, e Fluconazol b, e Claritromycine a,b,e Erytromycine a,b,e Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 9

10 Afname in plasmaconcentratie anticoagulans (stollingsrisico) Gecontraindiceerd Overleg expert indien > 2 medicijnen uit deze categorie Carbamazepine c Rifampicine c St Jan s kruid c Fenytoine c Fenobarbital c Carbamazepine c d Rifampicine c,d St Jan s kruid c,d Fenytoine c, d Fenobarbital c, d Carbamazepine c,d Rifampicine c,d St Jan s kruid c,d Fenytoine c, d Fenobarbital c, d Farmacodynamisch (bloedingsrisico) ASA NSAID s Plaatjesaggregatieremmers i Anticoagulantia j Trombolytica k Systemische corticosteroiden ASA NSAID s Plaatjes aggregatieremmers i Anticoagulantia j Trombolytica k Systemische corticosteroiden ASA NSAID s Plaatjes aggregatieremmers i Anticoagulantia j Trombolytica k Systemische corticosteroiden Farmacokinetisch: A. P glycoproteine (P-gp) inhibitie/competitie B. CYP3A4 inhibitie C. P glycoproteine (P-gp) inductie D. CYP3A4 inductie Overig: E. Nog geen data bekend. Apixaban is uit praktische overwegingen gelijk gesteld aan rivaroxaban op basis van overeenkomstige farmacokinetiek, waarbij de onderlinge te verwachten verschillen klein zijn. Mogelijk is apixaban minder afhankelijk van CYP3A4 metabolisme dan rivaroxaban. 3 F. Niet opgenomen in Heidbuchel. Ticagrelor remmer en substraat CYP3A4 en Pgp. Bij dabigatran stijging AUC 46%. Gezien ook farmacodynamische interactie gebruik gecontraindiceerd. Voor rivaroxaban en apixaban geen gegevens bekend, op basis van mechanistische argumenten gelijk gesteld met dabigatran G. Er wordt vanuit gegaan dat een klaring < 30 ml/min een contraindicatie is voor het voorschrijven van een NOACNOAC. Voor apixaban is in de ARISTOTLE studie een dosisaanpassing geadviseerd indien 2 van volgende 3 kenmerken: creat 133 umol/l, leeftijd > 80 jaar, gewicht < 60 kg ; echter op basis farmacokinetische argumenten en praktische overwegingen is gekozen voor huidige MDRD-waardes ipv creatinine-afkappunt. H. P-gp competitie en zwakke CYP3A4 inhibitie. Voorzichtigheid in gebruik geboden, met name indien andere gele factoren/medicijnen aanwezig. Farmacodynamisch: I. Plaatjes aggregatie remmers: abciximab, clopidogrel, dipyridamol, eptifibatide, prasugrel, ticagrelor, ticlopidne, tirofiban J. Anticoagulantia: argatroban, bivalirudine, danaparoid, fondaparinux, heparine, LMWheparines (dalteparine, enoxaparine, nadroparine, tinzaparine) lepidurine, vitamin K antagonisten K. Trombolytica: alteplase, reteplase, tenecteplase Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 10

11 6 Laboratoriumtesten Routine controle van het gebruik van de NOAC met behulp van laboratoriumtesten is niet noodzakelijk. De waarde van screeningstesten zoals APTT en PT is beperkt Bij vermoeden van falen therapie, therapieontrouw, intoxicaties, acute chirurgie, ernstige of levensbedreigende bloedingen kan laboratoriumonderzoek met specifieke testen overwogen worden. Bloed voor een piekspiegel dient 3 uur na inname te worden afgenomen. NOACs kunnen andere diagnostische stollingstesten beïnvloeden. Dit dient voor elk laboratorium afzonderlijk in kaart te worden gebracht. Screeningstesten (kwalitatief: aantonen-uitsluiten) Bij dabigatran gebruik: APTT Een volledig normale APTT (UMC 34 sec, CWZ 34 s, Pantein 32 sec, SMK 32 sec) sluit een relevante dabigatran spiegel nagenoeg uit. Na recente (< 2 uur) inname kan de waarde van de APTT nog normaal zijn en is de uitslag niet betrouwbaar. De mate van verlenging van de APTT is geen maat voor de antistollingsintensiteit. Bij rivaroxaban en apixaban gebruik: Zowel de APTT en PT zoals routinematig gebruikt in het Radboudumc zijn onvoldoende gevoelig om gebruik van rivaroxaban of apixaban met voldoende zekerheid uit te sluiten. 9,10,11 Specifieke testen (kwantitatief: concentratie-bepaling op basis van antistollingsactiviteit) Met specifieke testen wordt de afgeleide concentratie van de NOAC gemeten en zij geven de mate van antistolling weer. Bij dabigatran gebruik Anti-IIa test + dabigatran calibrator: Hemoclot. Concentratie dabigatran wordt weergegeven in ng/ml: relevante dabigatran concentratie afwezig indien < 10 ng/ml De te verwachten concentratie hangt af van de dosering en het meetmoment ten opzichte van laatste inname. Er zijn slechts beperkte data beschikbaar, de data in de tabel zijn uitsluitend richtinggevend. Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 11

12 Vrijwel afwezig indien Waargenomen concentraties (ng/ml) Waargenomen concentraties bij overdosering (ng/ml) Dosis Dabigatran Piek na 2-4 uur Dal na 12/24 uur Piek na 2-4 uur Dal na 12/24 uur 1 dd 220mg < 10 ng/ml >450 >67 2 dd 150mg < 10 ng/ml >450 >200 2 dd 110mg < 10 ng/ml >450 >200 Overgenomen uit Leidraad 1 tabel 2B blz 12. Bij rivaroxaban gebruik Anti Xa test + rivaroxaban calibrator. Concentratie rivaroxaban wordt weergegeven in ng/ml : relevante rivaroxaban concentratie afwezig indien < 5ng/ml. De te verwachten concentratie hangt af van de dosering en het meetmoment ten opzichte van laatste inname. Er zijn slechts beperkte data beschikbaar, de data in de tabel zijn uitsluitend richtinggevend. Vrijwel afwezig indien Waargenomen concentraties (ng/ml) Waargenomen concentraties bij overdosering (ng/ml) Dosis Rivaroxaban Piek na 2-4 uur Dal na 24 uur Piek na 2-4 uur Dal na 12/24 uur 1 dd 10 mg < 5 ng/ml >300 >100 1 dd 20mg < 5 ng/ml > 350 > 120 Overgenomen uit Leidraad 1 tabel 2D blz 13 Bij apixaban gebruik AntiXa test + apixaban calibrator (let op: afname alleen iom klinisch chemicus en stollingsarts/vasculair geneeskundige) Concentratie apixaban wordt weergegeven in ng/ml : data over relevante apixaban concentratie afwezig indien volgt op korte termijn Data of piek of dal concentraties en interferentie met overige stoltesten zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Vrijwel afwezig indien Waargenomen concentraties (ng/ml) Dosis apixaban Piek na 2-4 uur Dal na 24 uur 2 dd 2,5 mg 2 dd 5 mg Waargenomen concentraties bij overdosering (ng/ml) Piek na 2-4 uur Dal na 12/24 uur Er zijn slechts beperkte data beschikbaar over interferentie NOACs met uitslag overige routine stollingstesten UMCN. Voor zover bekend zijn deze weergegeven in bijlage 2. Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 12

13 7 Beleid bij ingrepen algemeen De handelswijze wordt bepaald door: a. tijdstip laatste dosis in relatie chirurgie b. nier/(lever)functie van de betreffende patiënt c. bijkomende medicatie d. bloedingsrisico van ingreep, anesthesietechniek (zie tabel 4) e. bloedingsanamnese bij eerdere ingrepen f. risico op trombo-emboliën na stoppen. Het beleid is hieronder uitgesplitst in beleid bij electieve ingrepen en bij niet-electieve ingrepen. Tabel 4: Indeling ingreep naar bloedingsrisico Onderstaande tabel (afkomstig uit Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmedicatie ) 1 is slechts indicatief. Het risico dient op individuele basis te worden gesteld. Bloedingsrisico Ingreep Laag Behandeling door mondhygiëniste Tandheelkundige ingrepen extractie van 1-3 tanden of kiezen operatieve verstandskies verwijdering parodontale behandelingen operatieve wortelkanaalbehandelingen abcesincisie plaatsen van implantaten Kleine dermatologische excisies Cataract en glaucoomoperatie, indien GEEN retrobulbaire anesthesie wordt toegepast Iedere ingreep waarbij goede lokale hemostase maatregelen mogelijk zijn Diagnostische gastro- of sigmoïdo-scopie, al dan niet met biopsie. ERCP zonder sfincterotomie, eventueel met biliaire of pancreas stent. Endo-echoscopie ZONDER punctie Standaard Hartkatheterisatie Ritme-ablaties Colonoscopie al dan niet met biopsie, zonder verwijdering van poliepen Ongecompliceerde laparoscopische procedures, zoals cholecystectomie Radiologische puncties en/of stenting met goede hemostase-mogelijkheid na ingreep (wordt ook wel gerekend tot laag) Cataract en glaucoomoperatie MET retrobulbaire anesthesie Intra musculaire injecties en vaccinaties Thoraxdrain Gewrichtspunctie standaard Hoog Operatie > 45 min Hartchirurgie (inclusief pericardiale ingrepen) Wissel en/of eerste implantatie van device (pacemaker, ICD, CRT) Neurochirurgische ingrepen (intracerebraal, intraspinaal of epiduraal) Grote herniaoperaties Grote buikchirurgie Grote urologische ingrepen (+ TURP) Grote gynaecologische chirurgie Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 13

14 Orthopedische ingrepen Chirurgie met uitgebreide weefseldestructie: maligniteit, gewrichtsartroplastiek of reconstructieve plastische ingreep Vaatheelkundige ingrepen Colonoscopie met verwijdering van poliepen ERCP met sfincterotomie Pneumodilatatie Dilatatie PEG plaatsing Laser / Argon, coagulatie-therapie Oesophagus varices therapie Endo-echoscopie MET punctie Radiologische puncties en/of stenting zonder goede hemostase-mogelijkheid na ingreep(bijvoorbeeld nier, prostaat, lever) Centrale neuraxis blokkade (spinaal/epiduraal) ; interventionele pijninterventies (zie separate richtlijn) Perifere zenuwblokkade met relatief hoog geschat potentieel risico op een ernstige bloedingscomplicatie Diagnostische en therapeutische lumbaalpunctie Microscoop chirurgie 8 Beleid bij electieve ingrepen Uitgangspunten: Op basis van werkingsprofiel is bridging c.q. preoperatieve start LMWH profylaxe in het algemeen niet nodig. 1,12 Overleg alleen bij patiënten met een hoog tromboserisico na staken van het NOAC(op grond van huidige indicatiestelling beperkt tot chronische/paroxysmaal atriumfibrilleren èn CHADS2-score 3 of CHA2DS2VASc-score 5 ) over bridging met hoofdbehandelaar/voorschrijver en/of lokaal aangewezen instantie. In tabel 5 wordt schematisch het minimale interval aangegeven tussen laatste inname en ingreep. Deze is afhankelijk van de NOAC, nierfunctie, bloedingsrisico van de ingreep, risico rondom zenuwblokkade en laboratoriumtesten. Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 14

15 Tabel 5: Schema handelen bij (electieve) ingrepen, neuraxis-blokkade en hoog risico perifere zenuw-blokkade Ingreep met laag/standaard bloedingsrisico 1 Ingreep met hoog bloedingsrisico 2 NOAC MDRD en/of perifere zenuw blokkade met relatief laag geschat potentieel risico op een ernstige bloedingscomplicatie en/of Neuraxis-blokkade & perifere zenuw blokkade met relatief hoog geschat potentieel risico op een ernstige bloedingscomplicatie Dag OK als er sprake is van risicosituatie 3 Op indicatie 4 Dabigatran Tijd tussen laatste inname en ingreep Test > uur 48 uur aptt 5 < 34 (of normaal waarde lokaal) uur 72 uur aptt 5 < 34 (of normaal waarde lokaal) uur 96 uur aptt 5 < 34 (of normaal waarde lokaal) Rivaroxaban Tijd tussen laatste inname en ingreep Test >30 24 uur 48 uur PT ⁶ nvt Apixaban Tijd tussen laatste inname en ingreep Test >30 24 uur 48 uur PT half waardetijden tussen laatste dosis en ingreep halfwaardetijden tussen laatste dosis en ingreep 3. bijvoorbeeld patiënt met een MDRD onder de 50 ml/min, leverziekte en kwetsbare ouderen of bij operatieve ingrepen waarbij complete hemostase essentieel is. 4. Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban vrijwel afwezig bij deze waarden. 5. Sluit klinisch relevante dosering dabigatran uit mits inname > 2 uur tevoren. Bij een verlengde stollingstest en de beslissing een ingreep uit te stellen kan de mate van antistolling bepaald door Hemoclot (dabigatran) behulpzaam zijn. Normaalwaardes APTT UMC 34sec, CWZ 34 sec, Pantein 32 sec, SMK 32 sec. 6. Normale PT sluit een relevante concentratie apixaban of rivaroxaban niet uit 7. Data over ondergrens van detectie van anti-xa apixaban volgt op korte termijn nvt Dabigatran (Hemoclot) < 10 ng/ml 4 Dabigatran (Hemoclot) < 10 ng/ml 4 Dabigatran (Hemoclot) < 10 ng/ml 4 Anti-Xa rivaroxaban < 5 ng/ml 4 Anti-Xa apixaban⁷ Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 15

16 9 Postoperatief herstarten van NOAC s Omdat de NOAC al 2-3 uur na toediening een therapeutisch antistollend effect geven, moet voorzichtigheid worden betracht. Absolute contra-indicaties voor hervatten NOAC postoperatief zijn Neuraxiaal (spinaal/epiduraal) katheter in situ of perifere zenuw blokkade met relatief hoog geschat potentieel risico op een ernstige bloedingscomplicatie (dit geldt ook voor profylactische dosering NOAC) Binnen 24 uur na verwijderen van neuraxiaal katheter of perifere zenuw blokkade met relatief hoog geschat potentieel risico op een ernstige bloedingscomplicatie Geen orale intake/resorptie mogelijk, drain in situ Onvoldoende chirurgische hemostase /stollingstoornissen/ mogelijkheid heroperatie MDRD < 30 ml/min Binnen 48 uur bij patiënten met hoog bloedingsrisico en/of ingrepen waarbij bloedingscomplicaties ernstige gevolgen heeft. Herstart Dabigatran / Rivaroxaban / Apixaban (na beoordeling hemostase en risico heroperatie door de operateur) Bij patiënten met een perioperatief laag tromboserisico Bij patiënten op de dagbehandeling/kleinere ingrepen minimaal 24 uur na einde ingreep Bij patiënten met hoog bloedingsrisico en/of ingrepen waarbij bloedingscomplicaties ernstige gevolgen heeft na 48 uur. Bij patiënten met een hoog tromboserisico ingreep en/of patiënten met zelf een hoog tromboserisico Tot 6 uur na procedure GEEN antithrombotische therapie uur na procedure: o Overweeg een profylactische (intensieve) dosis LMWH o Alternatief (bij voorkeur niet) kan zijn: NOAC dosis zoals geadviseerd voor profylaxe veneuze tromboembolie indien geen contra-indicaties (zie boven). Als er contra-indicaties zijn voor herstart NOAC of voor een ander therapeutisch alternatief 48 uur na ingreep dient door hoofdbehandelaar overlegd te worden met lokaal aan te wijzen instantie aangaande het antistollingsbeleid. Het peri-operatieve beleid ten aanzien van NOACs is weergegeven in onderstaande figuren: Figuur 1a zonder bridgen (in het algemeen) of Figuur 1b met bridgen (alleen in overleg) Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 16

17 Figuur 1A NOAC gebruik rondom ingrepen zonder bridgen Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 17

18 Figuur 1B NOAC gebruik rondom ingrepen MET bridgen Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 18

19 10 Beleid bij niet-electieve ingrepen Beleid bij acute ingrepen en NOAC gebruik Bij acute ingrepen is er bij gebruik van een NOAC sprake van een verhoogd bloedingsrisico. Zo mogelijk moet daarom tot minimaal uur na laatste inname van een NOAC worden gewacht met de ingreep. De afweging tot interventie in relatie tot het bloedingsrisico kan worden ondersteund door bepaling van de mate van antistolling (zie tabel 5). Het beleid is schematisch ook weergegeven verderop in dit hoofdstuk. Acute ingrepen worden internationaal onderverdeeld in 3 categorieën: 1. Onmiddellijke interventie vereist wegens een direct levensbedreigende (of ledemaat of orgaanbedreigende) medische conditie. Ingreep < 30 min. 2. Spoed interventie vereist wegens een acuut ontstane medische conditie of een dermate verslechterende medische conditie dat een levensbedreigende (of ledemaat of orgaan-bedreigende) situatie kan ontstaan. Ingreep > 30 min en < 6 uur. 3. Versnelde interventie vereist bij een stabiele patiënt voor een medische conditie welke niet levensbedreigend (of ledemaat of orgaan-bedreigend) is maar niet langer dan 24 uur kan bestaan. Ingreep > 6 uur < 24 uur. 1. Onmiddelijke interventie vereist wegens een direct levensbedreigende (of ledemaat of orgaanbedreigende) medische conditie. Ingreep <30 min Laboratoriumonderzoek Cito APTT en PT (normale APTT UMC 34 sec, CWZ 34 s, Pantein 32 sec, SMK 32 sec ; normale PT UMC 14 sec, CWZ 13s, Pantein 11,5 sec, SMK 10 sec) a Specifiek bij dabigatran anti-iia test, in UMC: Hemoclot Specifiek bij rivaroxaban anti- Xa inhibitor test met rivaroxaban calibrator Specifiek bij apixaban anti-xa inhibitor test met apixaban calibrator Creatinine (MDRD), trombocyten en hemoglobine (Hb) Veelal zullen de labwaarden niet bekend zijn bij aanvang van de operatie. Gezien de noodzaak van de acute interventie gaan we uit van het schema van hoog bloedingsrisico ingrepen (zie tabel 4). Maak op basis van tijdstip laatste inname NOAC (en de geschatte) MDRD een inschatting van het antistollingsniveau. Ingrepen met een hoog-bloedingsrisico en innametijd < 2x T1/2 of onbekend: Vierstollingsfactor concentraat (Cofact, Beriplex ) IE/kg (max. 160 ml) Controleer aptt, PT, trombocyten, fibrinogeen, Hemoclot of anti-xa rivaroxaban of anti-xa apixaban 30 minuten na gift Ondersteundende maatregelen o Lokale hemostase, mechanische compressie o Hemodynamische ondersteuning, adequate diurese o Indien hemodynamisch instabiel RBC: plasma=1:1 (cave volume overbelasting bij geïsoleerde intracraniele bloedingen) o Trombocytentransfusie indien trombocyten < 100 x 109/L of bloedplaatjesaggregatieremming a NB Een normale PT sluit een relevante concentratie apixaban of rivaroxaban niet uit Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 19

20 o Overweeg tranexaminezuur b 1gram, bij bloedingscomplicaties eventueel herhalen na 6 uur o GEEN centrale neuraxisanesthesie Intracraniele/neuraxiale ingrepen: Bij gebruik dabigatran: geactiveerd protrombinecomplex (FEIBA ) 50 IE/kg c. Indien geactiveerd protrombinecomplex niet aanwezig vierstollingsfactorconcentraat (Cofact, Beriplex ) 50 IE/kg (max. 160 ml) Bij gebruik rivoraxaban: vierstollingsfactorconcentraat (Cofact, Beriplex ) 50 IE/kg (max. 160 ml) Bij gebruik apixaban: vierstollingsfactorconcentraat (Cofact, Beriplex ) 50 IE/kg (max. 160 ml) Indien onbekend welk middel conform dabigatran Controleer aptt, PT, trombocyten, fibrinogeen, Hemoclot of antixa rivaroxaban en apixaban 30 minuten na gift. Ondersteunende maatregelen o Lokale hemostase, mechanische compressie o Hemodynamische ondersteuning, adequate diurese o Indien hemodynamisch instabiel/dilutie coagulopathie RBC: plasma=1:1 (cave volume overbelasting bij geïsoleerde intracraniële bloedingen) o Trombocytentransfusie indien trombocyten < 100 x 109/L of plaatjes-aggregatieremming o Overweeg tranexaminezuur b 1gram i.v., bij bloedingscomplicaties eventueel herhalen na 6 uur o GEEN centrale neuraxisanesthesie o Per en postoperatief beleid op geleide van eventuele bloedingen i.c.m. lab resultaten 2. Spoed interventie vereist wegens een acuut ontstane medische conditie of een dermate verslechterende medische conditie dat een levensbedreigende (of ledemaat of orgaanbedreigende) situatie kan ontstaan. Ingreep > 30 min en < 6 uur Laboratoriumonderzoek Cito APTT en PT (normale APTT UMC 34 sec, CWZ 34 s, Pantein 32 sec, SMK 32 sec ; normale PT UMC 14 sec, CWZ 13 sec, Pantein 11,5 sec, SMK 10 sec ) d Specifiek bij dabigatran anti IIa test, in UMC: Hemoclot, Specifiek bij rivaroxaban anti-xa inhibitor test met rivaroxaban calibrator Specifiek bij apixaban anti-xa inhibitor test met apixaban calibrator Creatinine (MDRD), trombocyten en hemoglobine (Hb) Maak op basis van tijdstip laatste inname NOAC, de MDRD en de uitslag van stollingsonderzoek een inschatting van het antistollingsniveau. Volg afhankelijk van het bloedingsrisico van de ingreep het onderstaande schema (conform electieve ingrepen zijn bij ingrepen met laag bloedingsrisico geen maatregelen nodig). Indien de laatste dosis NOAC meer dan 2 uur geleden is ingenomen EN Dabigatran: aptt normaal en/of de concentratie 50 ng/ml Rivaroxaban: concentratie 20 ng/ml (PT nvt) Apixaban: overleg met stollingsdeskundige (PT nvt) b tenzij contra-indicaties : Macroscopische hematurie. Trans-urethrale prostatectomie (TURP). Subarachnoïdale bloedingen. Bij aanwijzingen voor diffuus intravasale stolling alleen iom stollingsdeskundige. c Daar bij toediening van geactiveerd protrombinecomplex (FEIBA ) rekening moet worden gehouden met een hoger tromboserisico dan met vierstollingsfactorenconcentraat (PCC) lijkt het gerechtvaardigd om een lagere dosering apcc 50 IE/kg te geven dan bij behandeling van een factor VIII-remmer. d NB Een normale PT sluit een relevante concentratie apixaban of rivaroxaban niet uit Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 20

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie mei 2012 Verantwoordelijk voor de richtlijn: Kwaliteitscommissie NfN Contact: ATM Jorna, secretaris kwaliteitscommissie,

Nadere informatie

De waarde van trombosediensten in Nederland

De waarde van trombosediensten in Nederland De waarde van trombosediensten in Nederland Position paper Mei 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Trombosepatiënten in Nederland 10 3. Antistollingsbehandelingen in Nederland 15 4. Resultaten

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct M83 NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct Huisarts Wet 2005:48(5):220-31. Grundmeijer HGLM, Van Bentum STB, Rutten FH, Bakx JC, Hendrick JMA, Bouma M, Eizenga WH, Verduijn MM Kernboodschappen

Nadere informatie

Keten trombosezorg niet sluitend

Keten trombosezorg niet sluitend Keten trombosezorg niet sluitend Risico s door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen Den Haag, oktober 2010 Keten trombosezorg niet sluitend oktober

Nadere informatie

De kunst van het doseren

De kunst van het doseren De kunst van het doseren Richtlijn, leidraad en informatie voor het doseren van vitamine K-antagonisten De state-of-the-art voor de antistollingsbehandeling met VKA s in Nederland. Voorschoten, mei 2010

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) De Hart&Vaatgroep Koninklijk

Nadere informatie

Richtlijn. Foto(chemo)therapie en systemische therapie. bij ernstige chronische plaque psoriasis

Richtlijn. Foto(chemo)therapie en systemische therapie. bij ernstige chronische plaque psoriasis Richtlijn Foto(chemo)therapie en systemische therapie bij ernstige chronische plaque psoriasis Richtlijn: Foto(chemo)therapie en systemische therapie bij ernstige chronische plaque psoriasis Colofon Richtlijn

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 3 februari 2009 GMT/VDG 2909435 29 juni 2009

Uw brief van Uw kenmerk Datum 3 februari 2009 GMT/VDG 2909435 29 juni 2009 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum 3 februari 2009 GMT/VDG 2909435 29 juni 2009 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Coöperatie Zorggroep Katwijk U.A. Duizendschoon 39 2231 PV Rijnsburg tel 071 4091054 fax 071 4081940 e-mail info@zgkatwijk.nl www.zgkatwijk.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet 5 mg, tabletten Medikinet 10 mg, tabletten Medikinet 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Medikinet

Nadere informatie

NHG-Standaard Beroerte

NHG-Standaard Beroerte Beroerte NHG-Standaard Deze standaard moet worden geciteerd als: Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, Burgers JS, Wiersma Tj, Verburg AFE. NHG-Standaard

Nadere informatie

Achtergrondtekst Interacties

Achtergrondtekst Interacties Achtergrondtekst Interacties KNMP 2011 - versie 1 1 ALGEMEEN Inleiding Bij het aanschrijven van recepten wordt je vaak geconfronteerd met interacties. Deze interacties moeten afgehandeld worden. Aanwijzingen

Nadere informatie

Richtlijn Antistolling bij hemodialyse

Richtlijn Antistolling bij hemodialyse Richtlijn Antistolling bij hemodialyse Namens de kwaliteitscommissie verantwoordelijk voor de richtlijn: dr BC van Jaarsveld, b.jaarsveld@vumc.nl De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene aard. Het

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT [HERZIENING 2011]

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT [HERZIENING 2011] MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT (HERZIENING 2011) In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak van sterfte

Nadere informatie

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 Platform Vitale Vaten 26 SEPTEMBER 2013 INHOUD 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Patiëntenperspectief op cardiovasculair risicomanagement... 5 3

Nadere informatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie Richtlijn Detox Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie 2 Richtlijn Detox > Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie Voorwoord Voor u ligt de richtlijn

Nadere informatie

Rapport. Acute ziekenhuisopnamen die mogelijk zijn gerelateerd aan geneesmiddelbijwerkingen

Rapport. Acute ziekenhuisopnamen die mogelijk zijn gerelateerd aan geneesmiddelbijwerkingen Rapport Acute ziekenhuisopnamen die mogelijk zijn gerelateerd aan geneesmiddelbijwerkingen Dit rapport is opgesteld voor het Ministerie van VWS vanuit een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC (Rotterdam),

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Copyright 2004, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. All Rights Reserved. Received:...; Accepted:... Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Een tussenrapportage als

Nadere informatie

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Informatie over trombose 5 Wat is trombose? 5 De bloedsomloop 5 Ziekten door trombose 6 De behandeling van trombose 7 De

Nadere informatie

Richtlijn Voorzorgsmaatregelen bij jodiumhoudende contrastmiddelen

Richtlijn Voorzorgsmaatregelen bij jodiumhoudende contrastmiddelen 5 Richtlijn Voorzorgsmaatregelen bij jodiumhoudende contrastmiddelen INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Radiologie ORGANISATIE Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO PARTICIPERENDE VERENIGINGEN/INSTANTIES

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008

Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Het resultaat telt ziekenhuizen

Het resultaat telt ziekenhuizen Het resultaat telt ziekenhuizen 213 Utrecht, februari 215 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Inleiding voor de resultaten 12 1 Operatief proces 16 1.1 Pijn na een operatie 21 1.2 Heupfractuur 26 1.3

Nadere informatie

Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE. Pagina 1 van 47

Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE. Pagina 1 van 47 Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE Pagina 1 van 47 Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING RICHTLIJN BEHANDELING VAN DE PROXIMALE FEMURFRACTUUR BIJ DE OUDERE MENS...

Nadere informatie

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland X SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), juni 2006 Voorbereidingscommissie:

Nadere informatie

Richtlijn. Polyneuropathie

Richtlijn. Polyneuropathie Richtlijn Polyneuropathie Colofon Richtlijn Polyneuropathie ISBN 90-8523-040-3 2005, Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

RICHTLIJN MEDICAMENTEUZE PIJNBEHANDELING TIJDENS DE BEVALLING

RICHTLIJN MEDICAMENTEUZE PIJNBEHANDELING TIJDENS DE BEVALLING RICHTLIJN MEDICAMENTEUZE PIJNBEHANDELING TIJDENS DE BEVALLING Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie MET ONDERSTEUNING VAN: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie