NIEUWE BELEIDSREGELS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWE BELEIDSREGELS"

Transcriptie

1 [ EIGENWIJS NIEUWE BELEIDSREGELS AWBZ] Indicatiestelling AWBZingrijpend gewijzigd NIEUWE BELEIDSREGELS De indicatiestelling in de AWBZ(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is sinds I januari 2009 ingrijpend veranderd. Alle budgethouders gaan hiermee te maken krijgen, want in 2009 wordt iedereen opnieuw geïndiceerd. EigenWijs legt uit welke zorgvragen nog wel en welke niet meer worden gehonoreerd. Plus tips, zodat u zich goed kunt voorbereiden op uw (her)indicatie. [Tekst: Frans van der Pas] [onverslaanbaar] [verplaa* zich bjplbshuis met hulpmiddelen] \. DOE MEE MET PER SALDO Per Saldo roept budgethouders op om de gevolgen van de nieuwe indicaties te melden. Vul op onze website het formulier Herindicatie in of bel Per Saldo en laat ons weten of de nieuwe indicatie lager, gelijk of hoger is geworden. U mag daarbij vertellen welke problemen de nieuwe indicatie tot gevolg heeft en wat de gevolgen daar van zijn. 4 EigenWijs [nr, I 09 J

2 [ EIGENWIJS NIEUWE BELEIDSREGELS AWBZ] OP EEN RIJ Het kabinet heeft besloten te bezuinigen en de uitgaven voor de AWBZ met 1,1 miljard te verminderen. Dit hoopt het kabinet te bereiken door een verhoging van de eigen bijdrage in juli en de invoering van een eigen bijdrage voor begeleiding vanaf Daarnaast wordt de doelgroep van de AWBZ kleiner: mensen met psychosociale problemen kunnen geen beroep meer doen op de AWBZ en zijn aangewezen op de gemeente en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Verder is de functie begeleiding op meerdere onderdelen ingrijpend veranderd. Het kabinet wil dat iedereen vanaf 2010 een indicatie heeft volgens de nieuwe regels. Daarom gaat iedereen in 2009 een nieuwe indicatie krijgen van het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) en BJZ(Bureau Jeugdzorg). Als uw indicatie formeel eindigt in 2010 of later, krijgt u dit jaar een briefvan het CIZ en Bureau Jeugdzorg. Daarin zal staan dat u dit jaar vervroegd een herindicatie krijgt, die ingaat op 1januari WAT VALT ONDER WELKE FUNCTIE? Wilt u nauwkeurig nalezen wat er onder welke functie van de AWBZ valt, dan kan dat in de Beleidsregels AWBZ Op vindt u onder pgb-awbz een link naar de beleidsregels Daar vindt u ook de verwijzingen naar de uitleg in de elz indicatie wijzer en de werkinstructie voor Bureau Jeugdzorg. U kunt een papieren versie aanvragen via het Centraallnformatiepunt AWBZ-zorg, T (lokaal tarief). 8 veranderingen op een rij 1. Nieuwe functie begeleiding vervangt ondersteunende en activerende begeleiding De functies ondersteunende en activerende begeleiding zijn vervangen door de nieuwe functie begeleiding. De indicatiesteller kan individuele begeleiding indiceren (BG-ind) of begeleiding in groepsverband (BG-groep). De BG-groep blijft buiten de bezuinigingen en kan geïndiceerd blijven worden tot en met 9 dagdelen. Voor de nieuwe functie begeleiding is een nieuw tarief gekomen. Voorlopig is dat 1.848,00 per jaar voor klasse 1 (gemiddeld 1 uur individuele begeleiding per week). 2. Niet alle begeleidingsvragen zijn nog verzekerd in de AWBZ Vanaf 1 januari 2009 zijn niet alle begeleidingsvragen 'in uren' meer verzekerd in de AWBZ. Weggevallen zijn begeleidingsvragen bij de persoonlijke verzorging. De indicatiesteller zal bekijken of uw zorgvraag onder de functie persoonlijke verzorging valt. Ook begeleiding bij het huishoudelijke leven is niet meer mogelijk in de AWBZ. Hiervoor moet u nu bij de gemeente zijn; dit valt onder huishoudelijke hulp in de Wmo. Begeleiding bij problemen met het psychische welbevinden valt niet meer onder de AWBZ. Het gaat om problemen als angstig zijn, verlies van belangstelling en betrokkenheid en gemis van persoonlijke relaties. Heeft u te veel last van deze problemen dan kunt u een psychiater raadplegen. Kosten zijn voor rekening van uw zorgverzekeraar. Het overgrote deel van de zorgvragen dat niet meer in de AWBZ verzekerd is, valt onder de functie begeleiding bij participatie en integratie in de samenleving. Geschrapt is de begeleiding, die uitsluitend is gericht op participatie of deelname aan het maatschappelijke, sociale en burgerlijke leven. Argumenten hiervoor zijn: het is allereerst de eigen verantwoordelijkheid van mensen om problemen bij participatie zelf op te lossen. Daarnaast is het nu een taak van de gemeente, vanwege de Wmo. Bij participatie gaat het om het zelfstandig onderhouden en opbouwen van contacten met familie en met anderen, het zelfstandig aan clubs en verenigingen deelnemen en de vrijtijdsbesteding buitenshuis, zoals sporten, wandelen, uitgaan en het zelfstandig naar winkels, bibliotheek en andere algemene voorzieningen gaan. Begeleiding die uitsluitend hierop is gericht zit niet meer in de AWBZ. 'Uitsluitend' wil zeggen dat de begeleiding enkel en alleen de genoemde activiteit tot doel heeft en niet gericht is op andere problemen, zoals bij problemen in de zelfredzaamheid (zie onder 3, de nieuwe functie begeleiding). 3. De nieuwe functie begeleiding De functie begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid. De begeleiding is bedoeld voor mensen met een matige tot zware belemming/beperking, die zonder deze begeleiding zouden moeten verblijven in een instelling of zouden verwaarlozen.» EigenWijs [nr 1 I 09 I

3 [ EIGENWIJS NIEUWE BELEIDSREGELS AWBZ] Onder de nieuwe functie begeleiding vallen problemen en tekorten op vijf gebieden: sociale zelfredzaamheid zich bewegen en verplaatsten probleemgedrag psychisch functioneren oriëntatie- en geheugen problemen Bij sociale zelfredzaamheid let de indicatiesteller op de volgende problemen: begrijpen wat anderen zeggen, een gesprek voeren, zich begrijpelijk maken, initiatief nemen voor en uitvoeren van eenvoudige taken, kunnen lezen, schrijven en rekenen, communicatiehulpmiddel gebruiken, dagelijkse bezigheden, problemen oplossen en besluiten nemen, dagelijkse routine regelen, zelf geld beheren, initiatief nemen voor en uitvoeren van complexere taken, zelf administratie bijhouden. HOE WORDT BEOORDEELD? Wilt u weten waar indicatiestellers op letten als ze beoordelen of de begeleidingsvraag onder de AWBZ valt? Kijk in bijlage 6 van de beleidsregels. Toelichtingen vindt u in de elz indicatiewijzer en de werkinstructie voor Bureau Jeugdzorg voor jongeren tot 18 jaar met een psychiatrische beperking. Op vindt u onder pgb-awbz een link naar de beleidsregels Daar vindt u ook de verwijzing naar de uitleg in de CIZ indicatiewijzer en de werkinstructie voor Bureau Jeugdzorg. 4. Lichte begeleidingsvragen zijn niet langer verzekerd in de AWBZ De indicatiesteller heeft een vragenlijst voor elk van de vijf gebieden waarmee hij de zwaarte van de begeleiding vaststelt. Dit doet hij omdat lichte begeleidingsvragen niet langer in aanmerking komen; wel matige tot ernstige begeleidingsvragen. De indicatiesteller stelt de zwaarte vast en geeft hiervoor een cijfer tussen de 0 en de 3. Alleen met een score 2 of 3 is er begeleiding mogelijk vanuit de AWBZ. De score 0 betekent dat iemand de activiteit zelf kan uitvoeren en geen hulp van een ander nodig heeft. De scorel wordt toegekend als iemand de activiteit wel zelf kan maar iemand anders nodig heeft, die moet toezien of stimuleren. Er is geen noodzaak tot het overnemen van taken. De begeleiding is af en toe nodig. Dit is een lichte beperking en dus niet verzekerd. Bij een score 2 kan iemand de activiteit slechts met veel moeite en heeft hij iemand nodig die helpt. De activiteit moet regelmatig gedeeltelijk worden overgenomen. Dit heet een matige beperking en is wel verzekerd in de AWBZ. Met een score 3 kan iemand de activiteit niet zelfstandig uitvoeren. Iemand anders moet die in alle situaties geheel overnemen. Het is een zware beperking die wel verzekerd is. Om het verschil in zwaarte nog duidelijker vast te stellen, is in de beleidsregels per probleemgebied een uitgewerkte omschrijving gegeven van de score. Neem de sociale zelfredzaamheid. In de beleidsregels staat: 'Lichte beperkingen (scoor 1) bij de zelfredzaamheid houden in: de persoon met een beperking heeft lichte problemen met de dagelijkse routine en met het uitvoeren van met name complexere activiteiten. Met enige stimulans en/of toezicht is hij in staat het sociale leven zelfstandig vorm te geven, aankopen te doen en geld te beheren. Wat betreft hefaangaan en onderhouden van sociale relaties, op school, op het werk, met het sociale netwerk, is er met praten bij te sturen: vanuit gezin, het sociale netwerk en/of school. Hij kan zelf om hulp vragen en er is geen noodzaak tot het daadwerkelijk overnemen van taken'. Matige beperkingen (scoor 2) bij de sociale zelfredzaamheid houden in: 'Het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse routine (gebrek aan dag- en nachtritme) zijn niet vanzelfsprekend en leveren af en toe zodanige problemen op dat hij afhankelijk is van hulp. De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat hij soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen en/of zichzelf soms niet voldoende begrijpelijk kan maken. Het niet inzetten van begeleiding kan leiden tot verwaarlozing of zelfs opname.' 5. Maxima voor uren begeleiding per week Voor begeleiding in uren kan de indicatiesteller drie soorten begeleidingsactiviteiten indiceren. Deze zijn aan maxima gebonden, zowel afzonderlijk als in combinatie: la. Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, of het voeren van regie over het eigen leven. Samen met lb kan maximaal tot 10 uur begeleiding per week worden geïndiceerd (klasse 4). 6 EigenWijs [or 1 I 091

4 [ EIGENWIJS NIEUWE BElEIDSREGELS AWBZ] De begeleiding en ondersteuning richt zich vooral op de beperkingen en stoornissen in de sociale redzaamheid, oriëntatiestoornissen, probleemgedrag en psychosociale functies. De begeleiding kan bestaan uit: Hulp bij initiëren of compenseren van eenvoudige of complexe taken, besluiten nemen en gevolgen daarvan wegen. Hulp bij het regelen van randvoorwaarden op gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/ betalen, het stimuleren tot en voorbereiden van een gesprek met dit type instanties (dit betreft niet het meegaan naar of aanwezig zijn bij het gesprek). Hulp bij plannen, stimuleren en voorbespreken van activiteiten. Hulp bij het initiatief nemen of compenseren van op-/bijstellen van dag/weekplanning, bij dagelijkse routine. Inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten. Hulp bij zich aan regels, afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag. lb. Het ondersteunen bij praktische vaardigheden of handelingen ten behoeve van zelfredzaamheid. Samen met la kan maximaal tot 10 uur begeleiding per week worden geïndiceerd (klasse 4). De begeleiding richt zich vooral op de beperkingen in de sociale zelfredzaamheid en het zich bewegen en verplaatsen zoals: Hulp bij uitvoeren of overnemen van eenvoudige of complexe taken/activiteiten, of bij oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen. Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens AWBZ- of ggz-behandeling, zoals sociale vaardigheden. Hulp bij het beheren van (zak)geld en administratie. Hulp bij gebruik van het openbaar vervoer. Hulp bij of overnemen van post openmaken, voorlezen en regelen afhandeling praktische zaken. Hulp bij plannen en stimuleren contact in persoonsgebonden sociale omgeving en in mindere mate bij kinderen met een psychiatrisch probleem. Hulp bij communicatie in de persoonsgebonden omgeving bij bijvoorbeeld spraaktaal moeilijkheden. Hulp bij of overnemen van oppakken, aanreiken, verplaatsen van dagelijks noodzakelijke dingen zoals het oppakken van dingen die op de grond zijn gevallen, het aanreiken van dingen die buiten bereik zijn geraakt zoals een kussen, het verplaatsen van boek, telefoon e.d. 2. Het overnemen van toezicht op de persoon met een beperking. Maximaal is 4 uur per week mogelijk. De begeleiding richt zich op: Toezicht op en het aansturen van gedrag ten gevolge van een stoornis, thuis of elders (bijvoorbeeld tijdens onderwijs). Toezicht bij en ingrijpen bij verergering van de medische situatie, bijvoorbeeld bij benauwdheid en koorts. 3. Oefenen met het aanbrengen van structuur, c.q. het voeren van regie en/of het uitvoeren van handelingen, die zelfredzaamheid tot doel hebben. Oefenen is lerende begeleiding. Voor lerende begeleiding is de indicatie maximaal tot 3 uur per week en kan maximaal een jaar worden geïndiceerd. Het oefenen door de verzekerde zelf: oefenen met vaardigheden (al dan niet aangeleerd tijdens AWBZof ggz-behandeling) zoals gebruik hulpmiddelen voor communicatie, stimuleren van wenselijk gedrag, inslijpen van gedrag. Het oefenen van de mantelzorger/gebruikelijke zorger hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de verzekerde. De combinatie van deze vormen van begeleiding in uren is maximaal klasse 6 (tot 16 uur) te indiceren. Bij ernstige gedragsproblemen kunnen er nog maximaal drie uur bijkomen.» LET OP! Als u echt extra begeleidingsuren nodig hebt, kunnen indicatiestellers meer indiceren dan deze maxima. Zij hebben deze bevoegdheid. Meld het Per Saldo als u vindt dat u onterecht niet meer uren krijgt dan de maxima aangeven. Wilt u de maxima nauwkeurig bestuderen lees dan de CIZ indicatiewijzer (zie > PGB AWBZ>beleidsregels 2009> CIZ indicatiewijzer vanaf pagina 92). EigenWijs [nr 1 Iog I 7

5 TIPS VOOR BIJ DE INDICATIESTELLING laat u tijdens gesprekken met de indicatiesteller niet verleiden om de problemen terug te brengen tot begeleiding bij zwemmen, paardrijden, winkelen, kleren kopen en uitgaan. Dan loopt u kans dat de indicatiesteller oordeelt dat u op zoek bent naar begeleiding bij integratie en participatie. En die zijn uit de AWBZ gevallen. Als het om zelfredzaamheidsproblemen gaat dan moet u deze ook duidelijk benoemen, zoals problemen met de dagstructuur, het nemen van besluiten, eigen regie voeren en uitvoeren van taken. Mensen die zelfredzaam zijn, kunnen zelf een dagindeling maken wat ze die dag gaan doen en doen dat dan ook. Maar er zijn mensen die dat niet goed kunnen. Bij hen moet de begeleider (ouder of partner bijvoorbeeld) steeds in de gaten houden wat er gebeurt, bijsturen en inspringen. Zonder deze begeleiding is iemand besluiteloos, impulsief in wat hij doet of onvoorspelbaar. Zonder deze begeleiding kan iemand hopeloos verstrikt raken in zijn relaties met andere mensen.: hij gaat verkeerd reageren en dit kan zelfs leiden tot verstorend of agressief gedrag. Geef een realistisch beeld Bent u een ouder van een kind dat niet zelfredzaam is? Dan moet u aan de indicatiesteller vertellen dat u, of een andere begeleider, regelmatig actief moet ingrijpen, activiteiten moet overnemen of escalatie moet voorkomen. U moet dus ook de zwaarte van de begeleiding onder woorden brengen. Als u een mooier beeld schetst dan de werkelijke zwaarte van de problemen, loopt u de kans dat de indicatiesteller de begeleidingsvraag als licht bestempeld. Stel dat u tegen de indicatieverteller trots vertelt dat uw zoon eigenlijk wel voor zichzelf kan zorgen, terwijl de wer- kelijkheid is dat u steeds in de buurt bent en alert moet zijn om bij te sturen en in te grijpen. Dan maakt u van de benodigde geleiding een vorm van lichte begeleiding en krijgt u geen indicatie op de nieuwe functie begeleiding. Een extra hulpmiddel om de zwaarte in beeld te krijgen, is dat u zich eens voor moet stellen dat er geen begeleider is: wat gebeurt er dan? Het kan zijn dat als er geen begeleiding is iemand volledig stilvalt of binnen een paar minuten ontspoort. In het uiterste geval is er zonder begeleiding maar één oplossing: opname in een instelling. U vraagt begeleiding aan om dit te voorkomen. De persoon in kwestie heeft deze begeleiding nodig omdat er structurele tekorten zijn in de zelfredzaamheid. Schrijf op wat u doet Veel ouders of partners die begeleiding geven, zijn zo gewend aan het geven van begeleiding, dat ze het gewoon en normaal vinden. Voor een goede indicatiestelling is het nodig dat u een goed beeld geeft van wat er iedere dag (en nacht) aan begeleiding nodig is om de persoon met een beperking te helpen. Een hulpmiddel is om eens nauwgezet in een schriftje bij te houden wat u allemaal doet en hoeveel tijd u ermee bezig bent. Voordat u daarmee begint, leest u de beleidsregels door, zodat u weet op welke activiteiten indicatiestellers extra 'etten. Als deze activiteiten aan de orde zijn moet u deze in elk geval opschrijven. Ook is het raadzaam de tijd die u ermee kwijt bent te noteren. De indicatiesteller werkt namelijk met normtijden (zie de beleidsregels) en die kunnen in de praktijk sterk verschillen met de werkelijke tijd die u aan de zorg en begeleiding besteedt. Door deze te noteren heeft u de werkelijke tijd in beeld gebracht. 6. Aanscherping van de norm voor gebruikelijke zorg Bij de oude regels kreeg je een indicatie als er aanmerkelijk meer zorg en begeleiding nodig was dan gebruikelijke zorg. Dat een kind van 4jaar geholpen moet worden met aankleden en tandenpoetsen, noemen we gebruikelijke zorg. Als een kind van 17 jaar deze hulp nodig heeft,.dan is dit niet-gebruikelijke zorg en heeft hij dus aanmerkelijk meer zorg nodig dan gebruikelijk. De nieuwe norm is dat van het totaal aantal toegekende uren begeleiding er standaard 1 uur vanaf getrokken wordt. Dat uur per dag is voor eigen rekening. 7. Persoonlijke verzorging en verpleging Indicatiestellers passen nauwgezet de verschillen tussen persoonlijke verzorging en verpleging toe. Deze verschil- len zijn aangescherpt en er zijn normtijden benoemd. U kunt ze lezen in de beleidsregels in bijlage 4 en 5. Onder persoonlijke verzorging vallen nu ook activiteiten die vroeger onder verpleging konden vallen zoals stomaverzorging bij lokaal intacte huid, stomazakje wisselen, katheterzak legen/wisselen, blaasspoelen via bestaande katheter, uritip aanbrengen, CAPD/CCPD, sondevoeding toedienen (inclusief aan4 en afkoppelen), sondevoeding toedienen bij kinderen, sondevoeding via PEG (bij volwassenen en kinderen), medicijnen aanreiken, medicijnen toedienen (oraal), aanbrengen medicinale pleister, toedienen oog-, oor- of neusdruppels of ooggel, medicatie toedienen (vaginaal of rectaal), vernevelen. Onder verpleging (voor volledig overzicht zie bijlage 5 van de beleidsregels) vallen: het toedienen van medica- 8 EigenWijs [nr 1 I 091

6 [ EIGENWIJS NIEUWE BElEIDSREGELS AWBZ] tie bij lokaal niet-intacte huid, zoals het geval is bij injecteren en het aanbrengen van medicatie in een wond, het schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma) bij een lokaal niet-intacte huid, het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters en dergelijke, het toedienen van vloeistoffen in de bloedbaan (infuus). 8. Medisch specialist betekent geen indicatie AWBZ Indicatiestellers zullen er strak op toezien wanneer een medisch specialist verantwoordelijk is voor de behandeling, dit niet vanuit de AWBZ kan worden vergoed. Deze zorg valt onder de zorgverzekeringswet en wordt betaald door uw zorgverzekeraar. In de beleidsregels staat in bijlage 5 verpleging, punt 3.1: 'Verpleegkundige handelingen, die voortvloeien uit de zorg zoals een medisch specialist en/of huisarts die pleegt te bieden, vallen niet onder de aanspraken van de AWBZ. Nadat is vastgesteld dat de verpleegkundige zorg niet direct tot de aanspraak Zorgverzekeringswet behoort, is de frequentie van de verpleegkundige zorg in relatie met de beperkingen van de verzekerde doorslaggevend bij het bepalen of sprake is van een aanspraak AWBZ: De verpleegkundige handeling, die ten minste 1 keer per dag (of vaker) moet plaatsvinden (ook bij een mobiele verzekerde), behoort tot de aanspraak AWBZ. De verpleegkundige handeling die minder frequent (minder dan 1 keer per week) plaatsvindt, behoort tot de aanspraak Zorgverzekeringswet. De verpleegkundige handeling, die vaker dan één keer per week, maar niet dagelijks moet plaatsvinden en de verzekerde ten gevolge van zijn beperkingen niet in staat is de huisarts te bezoeken, behoort tot de aanspraak AWBZ:_ Laat ons weten hoe uw herindicatie uitpakt! 'n giet oan', zoals de Friezen het zo mooi zeggen, De besluiten zijn gevallen en we gaan niet meer terugkijken hoe het anders had gekund, maar we zetten onze blik op de toekomst. Bij ons wordt heel erg hard gewerkt om de wijzigingen die worden doorgevoerd goed in beeld te krijgen, Daarom stellen wij ook veel lastige vragen aan het ministerie van VWS en het CIZ waardoor nu al knelpunten naar boven komen waarover de beleidsmakers niet goed hebben nagedacht. En gelukkig luisteren ze naar ons en zullen hopelijk snel zaken worden bijgestuurd, Ook werken we er hard aan om u zo goed mogelijk te informeren over de veranderingen binnen de AVVBZen u zoveel mogelijk handvatten te geven, zodat u zich goed kunt instellen op de nieuwe situatie, De twintig voorlichtingsbijeenkomsten door het hele land over de nieuwe maatregelen hebben we zojuist afgerond, Voor mensen die niet in de gelegenheid waren te komen, is ook alles te lezen op onze site, Hier is veel informatie te vinden over de nieuwe beleidsregels en we proberen de website zo actueel mogelijk te houden, ook al is dat niet altijd eenvoudig met die enorme hoeveelheid aan veranderingen, Daarnaast kunnen we ook nog niet goed inschatten hoe de nieuwe maatregelen precies zullen uitpakken, Veel mensen worden dit jaar opnieuw geïndiceerd, zitten in onzekerheid en hebben veel vragen: hoe zal de indicatie uitpakken, wat betekent dat voor mijn uren, zal mijn pgb verlaagd worden? Per Saldo gaat dit jaar heel zorgvuldig bekijken hoe de nieuwe maatregelen voor iedereen uitpakken, Maar daar hebben wij u bij nodig! Daarom wil ik u bij deze oproepen ons te laten weten hoe uw herindicatie is uitgevallen, Heeft u hetzelfde gekregen, juist minder of meer? En op welk onderdeel? En als u minder hebt gekregen, hoe gaat u dat oplossen? Kunt u het überhaupt wel oplossen? Laat ons dit allemaal weten door het formulier in te vullen dat is te vinden op onze website: www:pghnl, Het is belangrijk om ons te vertellen welke indicatie u voorheen had en wat u krijgt na herindicatie, Want alles wat u ons vertelt, melden wij aan staatsecretaris Bussemaker én de Tweede Kamer, Ik kan me goed voorstellen dat u een beetje murw bent geworden van al die veranderingen waardoor u het misschien niet de moeite vindt het te melden als uw uren bij de herindicatie hetzelfde zijn gebleven of maar een beetje omlaag zijn gegaan, Maar toch wil ik u vragen dat wél te doen, Ook als u bij uw herindicatie méér uren krijgt, trouwens, We willen graag een reëel beeld krijgen van wat de nieuwe maatregelen hebben bereikt, Zodat we de mensen in Den Haag goed kunnen informeren, Ik hoor graag van u! Aline Saers, directeur EigenWijs [nr 1 I09 I 9

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Op weg naar een participatiewet?!

Op weg naar een participatiewet?! [ nr 4 augustus 08 ] Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget Op weg naar een participatiewet?! Per Saldo voert actie tegen bezuinigingen AWBZ Budgethouders over het participatiebudget Colofon

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Trend- en signaleringsrapportage. MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Trend- en signaleringsrapportage. MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012 MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012 MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012 Inhoud 3 Inleiding 4 Trends- en actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit rapport? Mail dan naar wmo@gg-v.nl INHOUD 1 STARTFOTO, MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING.. 3 2 STARTFOTO, MENSEN

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Protocol Gebruikelijke zorg Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Postadres: CIZ Postbus 232 3970 AE Driebergen Tel: 030-698 16 30 E-mail: info@ciz.nl Voorwoord Dit protocol komt

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Journalistieke samenvatting door Malou van Hintum van het rapport Kwetsbare ouderen, Cretien van Campen (redactie), Martijn Huisman, Dorly

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie