NIEUWE BELEIDSREGELS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWE BELEIDSREGELS"

Transcriptie

1 [ EIGENWIJS NIEUWE BELEIDSREGELS AWBZ] Indicatiestelling AWBZingrijpend gewijzigd NIEUWE BELEIDSREGELS De indicatiestelling in de AWBZ(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is sinds I januari 2009 ingrijpend veranderd. Alle budgethouders gaan hiermee te maken krijgen, want in 2009 wordt iedereen opnieuw geïndiceerd. EigenWijs legt uit welke zorgvragen nog wel en welke niet meer worden gehonoreerd. Plus tips, zodat u zich goed kunt voorbereiden op uw (her)indicatie. [Tekst: Frans van der Pas] [onverslaanbaar] [verplaa* zich bjplbshuis met hulpmiddelen] \. DOE MEE MET PER SALDO Per Saldo roept budgethouders op om de gevolgen van de nieuwe indicaties te melden. Vul op onze website het formulier Herindicatie in of bel Per Saldo en laat ons weten of de nieuwe indicatie lager, gelijk of hoger is geworden. U mag daarbij vertellen welke problemen de nieuwe indicatie tot gevolg heeft en wat de gevolgen daar van zijn. 4 EigenWijs [nr, I 09 J

2 [ EIGENWIJS NIEUWE BELEIDSREGELS AWBZ] OP EEN RIJ Het kabinet heeft besloten te bezuinigen en de uitgaven voor de AWBZ met 1,1 miljard te verminderen. Dit hoopt het kabinet te bereiken door een verhoging van de eigen bijdrage in juli en de invoering van een eigen bijdrage voor begeleiding vanaf Daarnaast wordt de doelgroep van de AWBZ kleiner: mensen met psychosociale problemen kunnen geen beroep meer doen op de AWBZ en zijn aangewezen op de gemeente en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Verder is de functie begeleiding op meerdere onderdelen ingrijpend veranderd. Het kabinet wil dat iedereen vanaf 2010 een indicatie heeft volgens de nieuwe regels. Daarom gaat iedereen in 2009 een nieuwe indicatie krijgen van het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) en BJZ(Bureau Jeugdzorg). Als uw indicatie formeel eindigt in 2010 of later, krijgt u dit jaar een briefvan het CIZ en Bureau Jeugdzorg. Daarin zal staan dat u dit jaar vervroegd een herindicatie krijgt, die ingaat op 1januari WAT VALT ONDER WELKE FUNCTIE? Wilt u nauwkeurig nalezen wat er onder welke functie van de AWBZ valt, dan kan dat in de Beleidsregels AWBZ Op vindt u onder pgb-awbz een link naar de beleidsregels Daar vindt u ook de verwijzingen naar de uitleg in de elz indicatie wijzer en de werkinstructie voor Bureau Jeugdzorg. U kunt een papieren versie aanvragen via het Centraallnformatiepunt AWBZ-zorg, T (lokaal tarief). 8 veranderingen op een rij 1. Nieuwe functie begeleiding vervangt ondersteunende en activerende begeleiding De functies ondersteunende en activerende begeleiding zijn vervangen door de nieuwe functie begeleiding. De indicatiesteller kan individuele begeleiding indiceren (BG-ind) of begeleiding in groepsverband (BG-groep). De BG-groep blijft buiten de bezuinigingen en kan geïndiceerd blijven worden tot en met 9 dagdelen. Voor de nieuwe functie begeleiding is een nieuw tarief gekomen. Voorlopig is dat 1.848,00 per jaar voor klasse 1 (gemiddeld 1 uur individuele begeleiding per week). 2. Niet alle begeleidingsvragen zijn nog verzekerd in de AWBZ Vanaf 1 januari 2009 zijn niet alle begeleidingsvragen 'in uren' meer verzekerd in de AWBZ. Weggevallen zijn begeleidingsvragen bij de persoonlijke verzorging. De indicatiesteller zal bekijken of uw zorgvraag onder de functie persoonlijke verzorging valt. Ook begeleiding bij het huishoudelijke leven is niet meer mogelijk in de AWBZ. Hiervoor moet u nu bij de gemeente zijn; dit valt onder huishoudelijke hulp in de Wmo. Begeleiding bij problemen met het psychische welbevinden valt niet meer onder de AWBZ. Het gaat om problemen als angstig zijn, verlies van belangstelling en betrokkenheid en gemis van persoonlijke relaties. Heeft u te veel last van deze problemen dan kunt u een psychiater raadplegen. Kosten zijn voor rekening van uw zorgverzekeraar. Het overgrote deel van de zorgvragen dat niet meer in de AWBZ verzekerd is, valt onder de functie begeleiding bij participatie en integratie in de samenleving. Geschrapt is de begeleiding, die uitsluitend is gericht op participatie of deelname aan het maatschappelijke, sociale en burgerlijke leven. Argumenten hiervoor zijn: het is allereerst de eigen verantwoordelijkheid van mensen om problemen bij participatie zelf op te lossen. Daarnaast is het nu een taak van de gemeente, vanwege de Wmo. Bij participatie gaat het om het zelfstandig onderhouden en opbouwen van contacten met familie en met anderen, het zelfstandig aan clubs en verenigingen deelnemen en de vrijtijdsbesteding buitenshuis, zoals sporten, wandelen, uitgaan en het zelfstandig naar winkels, bibliotheek en andere algemene voorzieningen gaan. Begeleiding die uitsluitend hierop is gericht zit niet meer in de AWBZ. 'Uitsluitend' wil zeggen dat de begeleiding enkel en alleen de genoemde activiteit tot doel heeft en niet gericht is op andere problemen, zoals bij problemen in de zelfredzaamheid (zie onder 3, de nieuwe functie begeleiding). 3. De nieuwe functie begeleiding De functie begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid. De begeleiding is bedoeld voor mensen met een matige tot zware belemming/beperking, die zonder deze begeleiding zouden moeten verblijven in een instelling of zouden verwaarlozen.» EigenWijs [nr 1 I 09 I

3 [ EIGENWIJS NIEUWE BELEIDSREGELS AWBZ] Onder de nieuwe functie begeleiding vallen problemen en tekorten op vijf gebieden: sociale zelfredzaamheid zich bewegen en verplaatsten probleemgedrag psychisch functioneren oriëntatie- en geheugen problemen Bij sociale zelfredzaamheid let de indicatiesteller op de volgende problemen: begrijpen wat anderen zeggen, een gesprek voeren, zich begrijpelijk maken, initiatief nemen voor en uitvoeren van eenvoudige taken, kunnen lezen, schrijven en rekenen, communicatiehulpmiddel gebruiken, dagelijkse bezigheden, problemen oplossen en besluiten nemen, dagelijkse routine regelen, zelf geld beheren, initiatief nemen voor en uitvoeren van complexere taken, zelf administratie bijhouden. HOE WORDT BEOORDEELD? Wilt u weten waar indicatiestellers op letten als ze beoordelen of de begeleidingsvraag onder de AWBZ valt? Kijk in bijlage 6 van de beleidsregels. Toelichtingen vindt u in de elz indicatiewijzer en de werkinstructie voor Bureau Jeugdzorg voor jongeren tot 18 jaar met een psychiatrische beperking. Op vindt u onder pgb-awbz een link naar de beleidsregels Daar vindt u ook de verwijzing naar de uitleg in de CIZ indicatiewijzer en de werkinstructie voor Bureau Jeugdzorg. 4. Lichte begeleidingsvragen zijn niet langer verzekerd in de AWBZ De indicatiesteller heeft een vragenlijst voor elk van de vijf gebieden waarmee hij de zwaarte van de begeleiding vaststelt. Dit doet hij omdat lichte begeleidingsvragen niet langer in aanmerking komen; wel matige tot ernstige begeleidingsvragen. De indicatiesteller stelt de zwaarte vast en geeft hiervoor een cijfer tussen de 0 en de 3. Alleen met een score 2 of 3 is er begeleiding mogelijk vanuit de AWBZ. De score 0 betekent dat iemand de activiteit zelf kan uitvoeren en geen hulp van een ander nodig heeft. De scorel wordt toegekend als iemand de activiteit wel zelf kan maar iemand anders nodig heeft, die moet toezien of stimuleren. Er is geen noodzaak tot het overnemen van taken. De begeleiding is af en toe nodig. Dit is een lichte beperking en dus niet verzekerd. Bij een score 2 kan iemand de activiteit slechts met veel moeite en heeft hij iemand nodig die helpt. De activiteit moet regelmatig gedeeltelijk worden overgenomen. Dit heet een matige beperking en is wel verzekerd in de AWBZ. Met een score 3 kan iemand de activiteit niet zelfstandig uitvoeren. Iemand anders moet die in alle situaties geheel overnemen. Het is een zware beperking die wel verzekerd is. Om het verschil in zwaarte nog duidelijker vast te stellen, is in de beleidsregels per probleemgebied een uitgewerkte omschrijving gegeven van de score. Neem de sociale zelfredzaamheid. In de beleidsregels staat: 'Lichte beperkingen (scoor 1) bij de zelfredzaamheid houden in: de persoon met een beperking heeft lichte problemen met de dagelijkse routine en met het uitvoeren van met name complexere activiteiten. Met enige stimulans en/of toezicht is hij in staat het sociale leven zelfstandig vorm te geven, aankopen te doen en geld te beheren. Wat betreft hefaangaan en onderhouden van sociale relaties, op school, op het werk, met het sociale netwerk, is er met praten bij te sturen: vanuit gezin, het sociale netwerk en/of school. Hij kan zelf om hulp vragen en er is geen noodzaak tot het daadwerkelijk overnemen van taken'. Matige beperkingen (scoor 2) bij de sociale zelfredzaamheid houden in: 'Het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse routine (gebrek aan dag- en nachtritme) zijn niet vanzelfsprekend en leveren af en toe zodanige problemen op dat hij afhankelijk is van hulp. De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat hij soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen en/of zichzelf soms niet voldoende begrijpelijk kan maken. Het niet inzetten van begeleiding kan leiden tot verwaarlozing of zelfs opname.' 5. Maxima voor uren begeleiding per week Voor begeleiding in uren kan de indicatiesteller drie soorten begeleidingsactiviteiten indiceren. Deze zijn aan maxima gebonden, zowel afzonderlijk als in combinatie: la. Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, of het voeren van regie over het eigen leven. Samen met lb kan maximaal tot 10 uur begeleiding per week worden geïndiceerd (klasse 4). 6 EigenWijs [or 1 I 091

4 [ EIGENWIJS NIEUWE BElEIDSREGELS AWBZ] De begeleiding en ondersteuning richt zich vooral op de beperkingen en stoornissen in de sociale redzaamheid, oriëntatiestoornissen, probleemgedrag en psychosociale functies. De begeleiding kan bestaan uit: Hulp bij initiëren of compenseren van eenvoudige of complexe taken, besluiten nemen en gevolgen daarvan wegen. Hulp bij het regelen van randvoorwaarden op gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/ betalen, het stimuleren tot en voorbereiden van een gesprek met dit type instanties (dit betreft niet het meegaan naar of aanwezig zijn bij het gesprek). Hulp bij plannen, stimuleren en voorbespreken van activiteiten. Hulp bij het initiatief nemen of compenseren van op-/bijstellen van dag/weekplanning, bij dagelijkse routine. Inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten. Hulp bij zich aan regels, afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag. lb. Het ondersteunen bij praktische vaardigheden of handelingen ten behoeve van zelfredzaamheid. Samen met la kan maximaal tot 10 uur begeleiding per week worden geïndiceerd (klasse 4). De begeleiding richt zich vooral op de beperkingen in de sociale zelfredzaamheid en het zich bewegen en verplaatsen zoals: Hulp bij uitvoeren of overnemen van eenvoudige of complexe taken/activiteiten, of bij oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen. Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens AWBZ- of ggz-behandeling, zoals sociale vaardigheden. Hulp bij het beheren van (zak)geld en administratie. Hulp bij gebruik van het openbaar vervoer. Hulp bij of overnemen van post openmaken, voorlezen en regelen afhandeling praktische zaken. Hulp bij plannen en stimuleren contact in persoonsgebonden sociale omgeving en in mindere mate bij kinderen met een psychiatrisch probleem. Hulp bij communicatie in de persoonsgebonden omgeving bij bijvoorbeeld spraaktaal moeilijkheden. Hulp bij of overnemen van oppakken, aanreiken, verplaatsen van dagelijks noodzakelijke dingen zoals het oppakken van dingen die op de grond zijn gevallen, het aanreiken van dingen die buiten bereik zijn geraakt zoals een kussen, het verplaatsen van boek, telefoon e.d. 2. Het overnemen van toezicht op de persoon met een beperking. Maximaal is 4 uur per week mogelijk. De begeleiding richt zich op: Toezicht op en het aansturen van gedrag ten gevolge van een stoornis, thuis of elders (bijvoorbeeld tijdens onderwijs). Toezicht bij en ingrijpen bij verergering van de medische situatie, bijvoorbeeld bij benauwdheid en koorts. 3. Oefenen met het aanbrengen van structuur, c.q. het voeren van regie en/of het uitvoeren van handelingen, die zelfredzaamheid tot doel hebben. Oefenen is lerende begeleiding. Voor lerende begeleiding is de indicatie maximaal tot 3 uur per week en kan maximaal een jaar worden geïndiceerd. Het oefenen door de verzekerde zelf: oefenen met vaardigheden (al dan niet aangeleerd tijdens AWBZof ggz-behandeling) zoals gebruik hulpmiddelen voor communicatie, stimuleren van wenselijk gedrag, inslijpen van gedrag. Het oefenen van de mantelzorger/gebruikelijke zorger hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de verzekerde. De combinatie van deze vormen van begeleiding in uren is maximaal klasse 6 (tot 16 uur) te indiceren. Bij ernstige gedragsproblemen kunnen er nog maximaal drie uur bijkomen.» LET OP! Als u echt extra begeleidingsuren nodig hebt, kunnen indicatiestellers meer indiceren dan deze maxima. Zij hebben deze bevoegdheid. Meld het Per Saldo als u vindt dat u onterecht niet meer uren krijgt dan de maxima aangeven. Wilt u de maxima nauwkeurig bestuderen lees dan de CIZ indicatiewijzer (zie > PGB AWBZ>beleidsregels 2009> CIZ indicatiewijzer vanaf pagina 92). EigenWijs [nr 1 Iog I 7

5 TIPS VOOR BIJ DE INDICATIESTELLING laat u tijdens gesprekken met de indicatiesteller niet verleiden om de problemen terug te brengen tot begeleiding bij zwemmen, paardrijden, winkelen, kleren kopen en uitgaan. Dan loopt u kans dat de indicatiesteller oordeelt dat u op zoek bent naar begeleiding bij integratie en participatie. En die zijn uit de AWBZ gevallen. Als het om zelfredzaamheidsproblemen gaat dan moet u deze ook duidelijk benoemen, zoals problemen met de dagstructuur, het nemen van besluiten, eigen regie voeren en uitvoeren van taken. Mensen die zelfredzaam zijn, kunnen zelf een dagindeling maken wat ze die dag gaan doen en doen dat dan ook. Maar er zijn mensen die dat niet goed kunnen. Bij hen moet de begeleider (ouder of partner bijvoorbeeld) steeds in de gaten houden wat er gebeurt, bijsturen en inspringen. Zonder deze begeleiding is iemand besluiteloos, impulsief in wat hij doet of onvoorspelbaar. Zonder deze begeleiding kan iemand hopeloos verstrikt raken in zijn relaties met andere mensen.: hij gaat verkeerd reageren en dit kan zelfs leiden tot verstorend of agressief gedrag. Geef een realistisch beeld Bent u een ouder van een kind dat niet zelfredzaam is? Dan moet u aan de indicatiesteller vertellen dat u, of een andere begeleider, regelmatig actief moet ingrijpen, activiteiten moet overnemen of escalatie moet voorkomen. U moet dus ook de zwaarte van de begeleiding onder woorden brengen. Als u een mooier beeld schetst dan de werkelijke zwaarte van de problemen, loopt u de kans dat de indicatiesteller de begeleidingsvraag als licht bestempeld. Stel dat u tegen de indicatieverteller trots vertelt dat uw zoon eigenlijk wel voor zichzelf kan zorgen, terwijl de wer- kelijkheid is dat u steeds in de buurt bent en alert moet zijn om bij te sturen en in te grijpen. Dan maakt u van de benodigde geleiding een vorm van lichte begeleiding en krijgt u geen indicatie op de nieuwe functie begeleiding. Een extra hulpmiddel om de zwaarte in beeld te krijgen, is dat u zich eens voor moet stellen dat er geen begeleider is: wat gebeurt er dan? Het kan zijn dat als er geen begeleiding is iemand volledig stilvalt of binnen een paar minuten ontspoort. In het uiterste geval is er zonder begeleiding maar één oplossing: opname in een instelling. U vraagt begeleiding aan om dit te voorkomen. De persoon in kwestie heeft deze begeleiding nodig omdat er structurele tekorten zijn in de zelfredzaamheid. Schrijf op wat u doet Veel ouders of partners die begeleiding geven, zijn zo gewend aan het geven van begeleiding, dat ze het gewoon en normaal vinden. Voor een goede indicatiestelling is het nodig dat u een goed beeld geeft van wat er iedere dag (en nacht) aan begeleiding nodig is om de persoon met een beperking te helpen. Een hulpmiddel is om eens nauwgezet in een schriftje bij te houden wat u allemaal doet en hoeveel tijd u ermee bezig bent. Voordat u daarmee begint, leest u de beleidsregels door, zodat u weet op welke activiteiten indicatiestellers extra 'etten. Als deze activiteiten aan de orde zijn moet u deze in elk geval opschrijven. Ook is het raadzaam de tijd die u ermee kwijt bent te noteren. De indicatiesteller werkt namelijk met normtijden (zie de beleidsregels) en die kunnen in de praktijk sterk verschillen met de werkelijke tijd die u aan de zorg en begeleiding besteedt. Door deze te noteren heeft u de werkelijke tijd in beeld gebracht. 6. Aanscherping van de norm voor gebruikelijke zorg Bij de oude regels kreeg je een indicatie als er aanmerkelijk meer zorg en begeleiding nodig was dan gebruikelijke zorg. Dat een kind van 4jaar geholpen moet worden met aankleden en tandenpoetsen, noemen we gebruikelijke zorg. Als een kind van 17 jaar deze hulp nodig heeft,.dan is dit niet-gebruikelijke zorg en heeft hij dus aanmerkelijk meer zorg nodig dan gebruikelijk. De nieuwe norm is dat van het totaal aantal toegekende uren begeleiding er standaard 1 uur vanaf getrokken wordt. Dat uur per dag is voor eigen rekening. 7. Persoonlijke verzorging en verpleging Indicatiestellers passen nauwgezet de verschillen tussen persoonlijke verzorging en verpleging toe. Deze verschil- len zijn aangescherpt en er zijn normtijden benoemd. U kunt ze lezen in de beleidsregels in bijlage 4 en 5. Onder persoonlijke verzorging vallen nu ook activiteiten die vroeger onder verpleging konden vallen zoals stomaverzorging bij lokaal intacte huid, stomazakje wisselen, katheterzak legen/wisselen, blaasspoelen via bestaande katheter, uritip aanbrengen, CAPD/CCPD, sondevoeding toedienen (inclusief aan4 en afkoppelen), sondevoeding toedienen bij kinderen, sondevoeding via PEG (bij volwassenen en kinderen), medicijnen aanreiken, medicijnen toedienen (oraal), aanbrengen medicinale pleister, toedienen oog-, oor- of neusdruppels of ooggel, medicatie toedienen (vaginaal of rectaal), vernevelen. Onder verpleging (voor volledig overzicht zie bijlage 5 van de beleidsregels) vallen: het toedienen van medica- 8 EigenWijs [nr 1 I 091

6 [ EIGENWIJS NIEUWE BElEIDSREGELS AWBZ] tie bij lokaal niet-intacte huid, zoals het geval is bij injecteren en het aanbrengen van medicatie in een wond, het schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma) bij een lokaal niet-intacte huid, het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters en dergelijke, het toedienen van vloeistoffen in de bloedbaan (infuus). 8. Medisch specialist betekent geen indicatie AWBZ Indicatiestellers zullen er strak op toezien wanneer een medisch specialist verantwoordelijk is voor de behandeling, dit niet vanuit de AWBZ kan worden vergoed. Deze zorg valt onder de zorgverzekeringswet en wordt betaald door uw zorgverzekeraar. In de beleidsregels staat in bijlage 5 verpleging, punt 3.1: 'Verpleegkundige handelingen, die voortvloeien uit de zorg zoals een medisch specialist en/of huisarts die pleegt te bieden, vallen niet onder de aanspraken van de AWBZ. Nadat is vastgesteld dat de verpleegkundige zorg niet direct tot de aanspraak Zorgverzekeringswet behoort, is de frequentie van de verpleegkundige zorg in relatie met de beperkingen van de verzekerde doorslaggevend bij het bepalen of sprake is van een aanspraak AWBZ: De verpleegkundige handeling, die ten minste 1 keer per dag (of vaker) moet plaatsvinden (ook bij een mobiele verzekerde), behoort tot de aanspraak AWBZ. De verpleegkundige handeling die minder frequent (minder dan 1 keer per week) plaatsvindt, behoort tot de aanspraak Zorgverzekeringswet. De verpleegkundige handeling, die vaker dan één keer per week, maar niet dagelijks moet plaatsvinden en de verzekerde ten gevolge van zijn beperkingen niet in staat is de huisarts te bezoeken, behoort tot de aanspraak AWBZ:_ Laat ons weten hoe uw herindicatie uitpakt! 'n giet oan', zoals de Friezen het zo mooi zeggen, De besluiten zijn gevallen en we gaan niet meer terugkijken hoe het anders had gekund, maar we zetten onze blik op de toekomst. Bij ons wordt heel erg hard gewerkt om de wijzigingen die worden doorgevoerd goed in beeld te krijgen, Daarom stellen wij ook veel lastige vragen aan het ministerie van VWS en het CIZ waardoor nu al knelpunten naar boven komen waarover de beleidsmakers niet goed hebben nagedacht. En gelukkig luisteren ze naar ons en zullen hopelijk snel zaken worden bijgestuurd, Ook werken we er hard aan om u zo goed mogelijk te informeren over de veranderingen binnen de AVVBZen u zoveel mogelijk handvatten te geven, zodat u zich goed kunt instellen op de nieuwe situatie, De twintig voorlichtingsbijeenkomsten door het hele land over de nieuwe maatregelen hebben we zojuist afgerond, Voor mensen die niet in de gelegenheid waren te komen, is ook alles te lezen op onze site, Hier is veel informatie te vinden over de nieuwe beleidsregels en we proberen de website zo actueel mogelijk te houden, ook al is dat niet altijd eenvoudig met die enorme hoeveelheid aan veranderingen, Daarnaast kunnen we ook nog niet goed inschatten hoe de nieuwe maatregelen precies zullen uitpakken, Veel mensen worden dit jaar opnieuw geïndiceerd, zitten in onzekerheid en hebben veel vragen: hoe zal de indicatie uitpakken, wat betekent dat voor mijn uren, zal mijn pgb verlaagd worden? Per Saldo gaat dit jaar heel zorgvuldig bekijken hoe de nieuwe maatregelen voor iedereen uitpakken, Maar daar hebben wij u bij nodig! Daarom wil ik u bij deze oproepen ons te laten weten hoe uw herindicatie is uitgevallen, Heeft u hetzelfde gekregen, juist minder of meer? En op welk onderdeel? En als u minder hebt gekregen, hoe gaat u dat oplossen? Kunt u het überhaupt wel oplossen? Laat ons dit allemaal weten door het formulier in te vullen dat is te vinden op onze website: www:pghnl, Het is belangrijk om ons te vertellen welke indicatie u voorheen had en wat u krijgt na herindicatie, Want alles wat u ons vertelt, melden wij aan staatsecretaris Bussemaker én de Tweede Kamer, Ik kan me goed voorstellen dat u een beetje murw bent geworden van al die veranderingen waardoor u het misschien niet de moeite vindt het te melden als uw uren bij de herindicatie hetzelfde zijn gebleven of maar een beetje omlaag zijn gegaan, Maar toch wil ik u vragen dat wél te doen, Ook als u bij uw herindicatie méér uren krijgt, trouwens, We willen graag een reëel beeld krijgen van wat de nieuwe maatregelen hebben bereikt, Zodat we de mensen in Den Haag goed kunnen informeren, Ik hoor graag van u! Aline Saers, directeur EigenWijs [nr 1 I09 I 9

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ 20 maart 2009 Vanwege de nieuwe maatregelen in de AWBZ per 1 januari 2009 is deze brochure op enkele punten achterhaald. Hieronder vindt u de wijzigingen

Nadere informatie

Zorgfuncties AWBZ en Wmo

Zorgfuncties AWBZ en Wmo Zorgfuncties AWBZ en Wmo Definitie De term zorgfunctie wordt gebruikt in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee wordt de soort zorg beschreven

Nadere informatie

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv. Begeleiding Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 33101 Begeleiding individueel... 3 2 33102 Module Ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 6. Begeleiding

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 6. Begeleiding 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid 4 2.3 Directe omgeving 4 2.4 Het bieden van een dagprogramma ter

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 4. Persoonlijke Verzorging

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 4. Persoonlijke Verzorging 2011 Persoonlijke verzorging Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Inhoud 4 2.3 Onderscheid tussen en Begeleiding 3 Indicatiecriteria 6 3.1 Afbakening

Nadere informatie

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel Samenvatting AWBZ pakketmaatregel In 2008 is er 1,85 miljard uitgetrokken voor het PGB, in 2009 zal dit 2,2 miljard zijn. Begin 2008 waren er 98.000 budgethouders, er komen er maandelijks 15.000 bij, de

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 4. Persoonlijke Verzorging

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 4. Persoonlijke Verzorging 2009 Versie 1 januari 2009 Persoonlijke verzorging Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Inhoud 4 2.3 Onderscheid tussen en Begeleiding 3 Indicatiecriteria

Nadere informatie

Dit gaat er veranderen. 2 jaar Wmo Nog niet overal op orde. Met je pgb op vakantie Wat mag wel en wat niet? [ nr 1 februari 09 ]

Dit gaat er veranderen. 2 jaar Wmo Nog niet overal op orde. Met je pgb op vakantie Wat mag wel en wat niet? [ nr 1 februari 09 ] [ nr 1 februari 09 ] Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget Nieuwe beleidsregels AWBZ Dit gaat er veranderen 2 jaar Wmo Nog niet overal op orde Met je pgb op vakantie Wat mag wel en wat niet?

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie

Indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie Indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie Inhoudsopgave Inleiding 2 Relevante wet- en regelgeving 2 Indicatiecriteria 3 Nadere duiding van de inhoud van de ADL-assistentie 3 Aanvraag indicatie

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2009. Bijlage 6. Begeleiding

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2009. Bijlage 6. Begeleiding 2009 Versie 1 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 10 2.1 Algemeen 10 2.2 Het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid 10 2.3 Directe omgeving 10 2.4 Het bieden van

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2012 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2012 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2012 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

1 Januari Veranderingen in de AWBZ en de gevolgen voor lokaal beleid

1 Januari Veranderingen in de AWBZ en de gevolgen voor lokaal beleid 1 Januari 2009 - Veranderingen in de AWBZ en de gevolgen voor lokaal beleid Informatie voor lokale belangenbehartigers December 2008 Inhoud Voorwoord blz. 3 1. Ondersteunende en activerende begeleiding

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

Omvang van de functie begeleiding in beleidsregels is richtlijn en geen absoluut maximum

Omvang van de functie begeleiding in beleidsregels is richtlijn en geen absoluut maximum Onderwerp: Samenvatting: Omvang van de functie begeleiding in beleidsregels is richtlijn en geen absoluut maximum Per 1 januari 2009 is de omvang van de nieuwe functie begeleiding gemaximeerd al naar gelang

Nadere informatie

1 Januari Veranderingen in de AWBZ en de gevolgen voor lokaal beleid

1 Januari Veranderingen in de AWBZ en de gevolgen voor lokaal beleid 1 Januari 2009 - Veranderingen in de AWBZ en de gevolgen voor lokaal beleid Informatie voor lokale belangenbehartigers Februari 2009 Inhoud Voorwoord blz. 3 1. Ondersteunende en activerende begeleiding

Nadere informatie

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Wat individueel (AWBZ) en wat collectief (gemeente) De rol van MEE bij de pakketmaatregel Catrien Rijk Manager MEE Oost-Gelderland Wat is MEE? Een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 6. Begeleiding

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 6. Begeleiding 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 9 2.1 Algemeen 9 2.2 Het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid 9 2.3 Directe omgeving 9 2.4 Het bieden van

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren 0 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Postbus 0011 00 ea Den Haag www.rijksoverheid.nl Maand 0 B-0000 0 tips

Nadere informatie

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Met deze vragenlijst kunt u zich voorbereiden op het invullen van de digitale versie op www.hhm.nl/pgbregiodenhelder Volgens onze inschatting kost

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling

Beleidsregels indicatiestelling Beleidsregels indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie 2018 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Indicatiecriteria 4 Hoofdstuk 2 Inhoud van de ADL-assistentie Hoofdstuk 3 Aanvraag indicatie

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Individuele Begeleiding Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving individuele begeleiding 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Per Saldo: inperkingen AWBZ veel te rigoureus

Per Saldo: inperkingen AWBZ veel te rigoureus Bij de voorgestelde Pakketmaatregelen AWBZ 2009, VWS 13 juni 2008 Onderdeel reactie Per Saldo, Utrecht, 17 juni 2008 Per Saldo: inperkingen AWBZ veel te rigoureus Per Saldo, de belangenvereniging van mensen

Nadere informatie

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Onderwerp Zorgvorm Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Kortdurend verblijf Datum 25 april 2014 Uitgebracht aan Soort uitspraak Samenvatting CIZ Advies als bedoeld in artikel 58 AWBZ

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: ZZP en begeleiding in groepsverband schoolgaande verzekerde In dit geschil gaat het om de vraag of een schoolgaande verzekerde met een ZZP in aanmerking kan komen voor begeleiding

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Vaststellen productwijziging middelen ondersteunende begeleiding psychosociaal

Vaststellen productwijziging middelen ondersteunende begeleiding psychosociaal Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 08.1271, d.d. 16 december 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vaststellen productwijziging middelen ondersteunende begeleiding psychosociaal - De bijgaande productwijziging

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Handboek SIPs Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Januari 2010 H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Inhoudsopgave 1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie

Beleidsregels indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie Beleidsregels indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie 2 Beleidsregels indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie Inhoudsopgave Inleiding 4 Relevante wet- en regelgeving

Nadere informatie

Balans Professional Organizing 1

Balans Professional Organizing 1 PGB in vogelvlucht Ontstaan en soorten PGB s Indicatie aanvragen bij CIZ of BJ Zorgkantoren Verplichtingen PGB-houder CAK WMO Wie staat er voor u? Pyc Mori-Hemerik 47 jaar Rotterdam Balans Professional

Nadere informatie

Datum: 20 juni 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 20 juni 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Zware beperkingen op het gebied van de sociale redzaamheid zijn geen voorwaarde voor kortdurend verblijf Het CIZ concludeert dat er dat er geen sprake zou zijn

Nadere informatie

De gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ per 1 januari 2009 voor het gemeentelijke Wmo-beleid. Aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief

De gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ per 1 januari 2009 voor het gemeentelijke Wmo-beleid. Aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief De gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ per 1 januari 2009 voor het gemeentelijke Wmo-beleid Aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief Pagina 1 van 10 Uitgave Zorgbelang Brabant Lage Witsiebaan 2-b

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2011 in de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2011 in de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2011 in de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: AWBZ-zorg en gedeeltelijke ontheffing van de leerplicht Als een kind leerplicht is, is onderwijs in beginsel voorliggend op de inzet van begeleiding of behandeling

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

MAGENTAZORG. Indicatiewijzer 1 mei 2017

MAGENTAZORG. Indicatiewijzer 1 mei 2017 MAGENTAZORG Indicatiewijzer 1 mei 2017 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Cliëntprofiel zzp 4 VV (Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging) 05 Cliëntprofiel zzp 5 VV (Beschermd wonen

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een Toelichting bij aanvraagformulier AWBZ-indicatie (PGB/ZIN) U dient deze aanvraag bij Bureau Jeugdzorg in, omdat u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor zorg die bekostigd wordt op basis van de Algemene

Nadere informatie

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek.

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Bij verzekerde is sprake van de grondslagen verstandelijke handicap en psychiatrische aandoening. Zowel

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Er is in de praktijk onduidelijkheid over de grens tussen de Wlz en de Wmo / Jeugdwet. Inhoud: - Aanspraak Wmo

Nadere informatie

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)... 2 1.2 Inhoud en doelgroep... 2 1.3 Beoogd eindresultaat... 3 1.4 Werkwijze... 3 1.5 Aanpak... 3 1.6 Door wie... 4 1.7 Duur... 4 1.8 Waar... 4 1.9 Op welke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2014:6963

ECLI:NL:RBROT:2014:6963 ECLI:NL:RBROT:2014:6963 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18082014 Datum publicatie 18082014 Zaaknummer ROT 13/6804 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Bodemzaak

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Zorgplan en zorgbeschrijving

Zorgplan en zorgbeschrijving Zorgplan en zorgbeschrijving Inhoud Pagina Wat is een zorgplan, wat is een zorgbeschrijving?... 1 Waarom een zorgplan, waarom een zorgbeschrijving?... 1 Wanneer een zorgplan, wanneer een zorgbeschrijving?...

Nadere informatie

Datum: 21 februari 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 21 februari 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Indicatie voor verblijf voor dakloze verzekerden Dakloosheid op zich leidt niet tot een aanspraak op AWBZ-verblijf. Er moet sprake zijn van een grondslag op basis

Nadere informatie

Aanvraagsjabloon Meerzorg PGB 2017 December 2016

Aanvraagsjabloon Meerzorg PGB 2017 December 2016 Aanvraagsjabloon Meerzorg PGB 2017 December 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene gegevens... 5 Wat vind ik belangrijk en wil ik bereiken in mijn leven?..6 Wat kan ik doen om mijn persoonlijk plan

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Verordening Ondersteunende Begeleiding (WMO) Gemeente Nuth 2009

Verordening Ondersteunende Begeleiding (WMO) Gemeente Nuth 2009 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54197_1 4 oktober 2016 Verordening Ondersteunende Begeleiding (WMO) Gemeente Nuth 2009 De raad van de gemeente Nuth, gelezen het voorstel van het college, gelet

Nadere informatie

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Aanleiding en kern van de boodschap Er zijn veel landelijke ontwikkelingen rondom de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo en de toekomst

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging Langer thuis wonen Met hulp van het team Wijkverpleging U woont zelfstandig, thuis in uw vertrouwde omgeving. U redt zich aardig, soms met hulp van familie of buren. Maar er zijn ook zaken waar u professionele

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 mei 2010 Uitgebracht aan: Verblijf-tijdelijk en Begeleiding-groep. Onderstaand de volledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 mei 2010 Uitgebracht aan: Verblijf-tijdelijk en Begeleiding-groep. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Relevante criteria respijtzorg; begeleiding ter vervanging van school en kinderopvang Respijtzorg kan geïndiceerd worden in geval van (dreigende) overbelasting van de verzorger(s),

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo!

Kom op cursus bij Per Saldo! Kom op cursus bij Per Saldo! Wilt u precies weten wat u nu wel of niet aan begeleiding mag inkopen? Of wilt u zich goed voorbereiden op uw (her)indicatie? Of hebt u net een persoonsgebonden budget en wilt

Nadere informatie

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant Eigen keuze Pgb is een keuze Voordeel: eigen regie, ruime mogelijkheden Maar wel: zelf regelen Ook keuze mogelijk voor zorg in natura : alles wordt

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 122132 16 december 2015 Gemeente Sittard-Geleen, Team Zorg afdeling Sociale Zaken Bijlage Maatwerkvoorziening Ondersteuning behorende bij

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-M A I L: I N F O@ P E N N E M E S. NL - W E B S I T E : W W W.PENN E M E S.NL K AM E R V A

Nadere informatie

PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD

PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD Individuele begeleiding 2017 PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD Perceel Categorie 2015 2016 Productnaam 2015-2016

Nadere informatie