Duurzaam Wonen. Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010. Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth. In opdracht van wijkraad Noordoost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam Wonen. Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010. Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth. In opdracht van wijkraad Noordoost"

Transcriptie

1 Duurzaam Wonen Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010 Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth In opdracht van wijkraad Noordoost

2 2

3 Utrecht, juli 2010 Deze wijkraadpleging is uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met wijkraad Noordoost. Wijkraad Noordoost Postbus RJ UTRECHT E: W: Labyrinth Onderzoek & Advies Ondiep Zuidzijde BW UTRECHT T: (030) E: W: Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag - door iemand anders dan de opdrachtgever - worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 3

4 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 4 SAMENVATTING... 5 BEWONERSONDERZOEK... 5 WIJKBIJEENKOMST... 6 CONCLUSIE INLEIDING... 8 AANLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK... 8 ONDERZOEKSSTAPPEN... 8 STAP 1: WEBSITE... 8 STAP 2: ONLINE BEWONERSONDERZOEK... 9 STAP 3: WIJKBIJEENKOMST LEESWIJZER UITKOMSTEN BEWONERSONDERZOEK KLIMAATVERANDERING ZELF IN ACTIE KOMEN GEZAMENLIJK DUURZAAM WONEN UITKOMSTEN WIJKBIJEENKOMST PRESENTATIE DUURZAME WIJKINITIATIEVEN TAFELDISCUSSIES OVERIGE WIJKINITIATIEVEN BIJLAGE 1: OPMERKINGEN BEWONERSONDERZOEK BIJLAGE 2: NOTULEN WIJKBIJEENKOMST TAFEL TAFEL TAFEL TAFEL TAFEL 5:

5 Samenvatting In de wijkraadpleging van 2009/2010 heeft de wijkraad het thema Duurzaam Wonen centraal gesteld. De wijkraad heeft zich met dit onderzoek ten doel gesteld om bewoners te informeren over het belang en de mogelijkheden van duurzaam wonen en om (op kleine schaal) te inventariseren hoe bewoners hierover denken en wat zij momenteel zelf ondernemen. Daarnaast moet het onderzoek duidelijk maken of er onder wijkbewoners bereidheid bestaat om gezamenlijk duurzaamheidsinitiatieven op te zetten en wat de (on)mogelijkheden hierbij zijn. Ook moet blijken hoe belangrijk de regierol vanuit de gemeente is en welke gemeentelijke ondersteuning wenselijk is om (gezamenlijke) duurzame projecten te laten slagen. Om de beoogde doelstellingen te bereiken, zijn de wijkraadplegingen van 2009 en 2010 gecombineerd. In deze periode heeft Labyrinth een informatieve website ontwikkeld over duurzaam wonen (www.wijkraadnoordoost.nl/duurzaamwijkhuis), is een online bewonersonderzoek uitgevoerd en heeft een wijkbijeenkomst plaatsgevonden, waar met ruim 50 bewoners werd nagedacht over de mogelijkheden om gezamenlijk duurzame initiatieven op touw te zetten. Hieronder vindt u de belangrijkste uitkomsten van het online bewonersonderzoek en de wijkbijeenkomst. Bewonersonderzoek De uitkomsten van het online bewonersonderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden van 100 wijkbewoners die affiniteit hebben met het thema duurzaam wonen. Het gaat hierbij om bewoners die hoog zijn opgeleid, veelal werken (relatief veel zelfstandige ondernemers) en om relatief veel respondenten van midden veertig tot midden vijftig. Voor deze bewonersgroep geldt het volgende: Een meerderheid maakt zich veel zorgen over mondiale klimaatveranderingen en driekwart is van mening dat menselijk handelen op zijn minst behoorlijke invloed heeft op dit proces. Een ruime meerderheid vindt dat huishoudens meer gebruik zouden moeten maken van duurzame energie en de respondenten zijn daar in grote mate ook zelf toe bereid. Er zijn een drietal thema s waarbinnen respondenten de meeste besparingen realiseren: o Isolatie: vooral de grotere investeringen dubbel glas, vloerisolatie en dakisolatie; o Verlichting: het gebruiken van spaar- en led-lampen en bewust minder verlichten; o Verwarming: vooral gedragsveranderingen m.b.t. minder stoken. Het milieu (91%) is de belangrijkste motivatie om zuinig met energie om te gaan, maar ook voordelen voor de eigen portemonnee spelen mee (54%). Respondenten zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden om thuis energie te besparen, maar over de subsidiemogelijkheden voor duurzame investeringen bestaat veel minder duidelijkheid. De helft zou zeker in een duurzame buurt willen wonen waar bewoners gezamenlijk bezig zijn met duurzaam wonen, een derde zou dit misschien wel willen. Een ruime meerderheid denkt dat wonen in zo n buurt ook een positieve invloed heeft op de saamhorigheid en leefbaarheid van de buurt. 38% is bereid om samen met buurtbewoners duurzaamheidsinitiatieven op touw te zetten, bijna de helft is hier misschien toe bereid. Er is dus potentie, hoewel er nog enige terughoudendheid bestaat bij een grote groep. Gezamenlijk groene energie opwekken, gezamenlijk isoleren en gezamenlijk groene energie inkopen, zijn volgens de respondenten 5

6 interessante initiatieven op dit gebied. Wijkbijeenkomst Tijdens de wijkbijeenkomst die op 1 juni 2010 over het thema duurzaam wonen werd georganiseerd, stonden drie vragen centraal: 1. Wat doen bewoners nu op het gebied van duurzaam wonen? 2. Wat zou je samen (met buurtbewoners) op dit gebied kunnen doen en waar moet je hierbij op letten? 3. Hoe zou de gemeente Utrecht dit kunnen ondersteunen of welke (andere) acties op het gebied van duurzaam wonen zou de gemeente moeten nemen? Tijdens de bijeenkomst werd aan vijf tafels gediscussieerd over deze vragen. Het bleek dat een breed scala aan gedragsveranderingen en (kleine) duurzame investeringen nu al plaatsvindt onder bewoners die affiniteit hebben met het thema duurzaam wonen. De aanwezigen waren het er over eens dat er nog veel meer mogelijk is en dat gezamenlijke initiatieven een grote kans bieden om kostenefficiënter en op grotere schaal duurzame maatregelen te realiseren. De belangrijkste constateringen en overwegingen t.a.v. het gezamenlijk opzetten van duurzaamheidsinitiatieven zijn de volgende: Om een project op buurtniveau te laten slagen heb je voortrekkers nodig die niet snel opgeven. Het is namelijk een langdurig proces met als grote uitdaging het bij elkaar brengen van mensen. Bewoners moeten voorbeelden zien om geïnspireerd te worden en (gezamenlijk) iets op te pakken. Een interessante mogelijkheid is samenwerking tussen bewoners die in eenzelfde type woning wonen. Een energieadvies (EPA) kan zo worden gekopieerd en buren kunnen gezamenlijk subsidies aanvragen en kostenefficiënt aannemers inhuren. Zoek bij het uitvoeren van een gezamenlijk initiatief naar lokale aannemers. Aannemers hoeven dan de wijk niet uit en dit scheelt verkeer op de weg. Daarnaast kunnen aannemers lokale kennis opbouwen, waardoor ze precies weten wat waar aan energiezuinige maatregelen mogelijk is. Lokale aannemers moeten wel gestimuleerd worden om zelf subsidiemogelijkheden mee te nemen in hun offerte. Een databank op buurtniveau met hierin bestaande initiatieven en deskundigheid kan het voor bewoners makkelijker maken om elkaar te vinden. De voormalige milieupunten zouden ontwikkeld kunnen worden tot (fysieke) steunpunten duurzaamheid op wijkniveau. Hier kunnen bewoners met al hun vragen over duurzaam wonen terecht. Ook zou je van hieruit bewoners uit dezelfde buurt aan elkaar kunnen koppelen en van de juiste kennis voorzien om succesvol samen initiatieven op te pakken. Het oprichten van coöperaties tussen buurtbewoners kan leiden tot een sterke positie van buurtbewoners en ook kan hier lokale kennis gebundeld worden. Opgedane kennis in een wijk of buurt kan worden gedeeld met andere wijken. Zo hoeft niet iedere buurt of wijk het wiel opnieuw uit te vinden. 6

7 Met betrekking tot ondersteuning of stimulerende maatregelen vanuit de gemeente komen een aantal interessante voorstellen naar voren: De gemeente zou een voortrekkersrol moeten nemen bij alles wat over duurzaamheid gaat. Zo zouden overheidsgebouwen als eerste energieneutraal moeten worden en zouden er zonnepanelen op scholen of (andere) (semi-)overheidsgebouwen moeten komen. Ontwikkel de voormalige milieupunten door tot (fysieke) steunpunten duurzaamheid op wijkniveau (eventueel in samenwerking met het wijkbureau) waar bewoners met al hun vragen terecht kunnen (bij een energiecoördinator of energieloket) en van waaruit gezamenlijke initiatieven ondersteund worden. Aan deze steunpunten zou een wijkforum gekoppeld kunnen worden, waar bewoners ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen vinden om gezamenlijk initiatieven op te pakken. De gemeente moet helpen bij het bekend maken van voorbeeldprojecten ( best practices ) om zo bewoners te stimuleren dit voorbeeld (gezamenlijk) na te volgen. Ook zouden (gemeentelijke) subsidiemogelijkheden voor duurzame initiatieven overzichtelijk aan de burger gepresenteerd moeten worden. Maak ook duidelijk wat op termijn de financiële consequenties zijn als je geen duurzame maatregelen neemt. De gemeentelijke webpagina Utrecht creëert nieuwe energie zou hiervoor uitgebreid kunnen worden. Het komt erop neer dat je als gemeente moet zorgen dat ook burgers gebruik kunnen maken van de aanwezige deskundigheid. De gemeente zou bij renovaties en nieuwbouwprojecten direct strengere duurzaamheidseisen moeten stellen. Bij renovaties kun je dan denken aan duurzame isolatiemaatregelen, bij nieuwbouw moet het gaan om klimaatneutraal wonen. De gemeente moet aan alle kanten duurzaam wonen stimuleren en het belang hiervan benadrukken. Dit sluit ook aan bij haar eigen beleid (CO2-neutraal in 2030). Belangrijk hierbij is om ook verhuurders aan te sporen energiezuinige maatregelen toe te passen. Nu worden zij hier niet toe gestimuleerd, omdat de energiekosten door de huurder worden betaald. Conclusie De conclusie is dat er momenteel een kleine basis is van duurzame wijkinitiatieven, maar dat er onder (energiebewuste) bewoners zeker potentie aanwezig is om dit uit te breiden. Hiervoor moet echter nog meer bewustzijn worden gecreëerd en moet beter inzichtelijk worden gemaakt wat de (on)mogelijkheden van duurzame initiatieven zijn. Hier zou ook de gemeente Utrecht een belangrijke faciliterende rol in moeten spelen. Bovenstaande overwegingen en voorstellen kunnen de basis vormen voor het advies dat de wijkraad aan het college van B&W gaat geven. Hierbij zal de wijkraad vooral moeten ingaan op de rol van de gemeente m.b.t. het stimuleren van (gezamenlijke) duurzaamheidsinitiatieven in de wijk. 7

8 1. Inleiding Aanleiding en doel van het onderzoek De wijkraad van Utrecht Noordoost heeft in 2008 een wijkraadpleging uitgevoerd met als thema de toekomst van de wijk. Hierin kwam naar voren dat bewoners kiezen voor kleinschaligheid en leefbaarheid in de wijk en niet voor economische groei met meer woningen, verkeer, etc. In de wijkraadpleging van 2009/2010 bouwt de wijkraad voort op deze duidelijke keuze door het thema Duurzaam Wonen centraal te stellen. Labyrinth Onderzoek & Advies is gevraagd de wijkraadpleging uit te voeren. Het thema duurzaam wonen past uitstekend binnen de gemeentelijke doelstelling om in 2030 in iedere wijk van Utrecht CO2-neutraal te zijn. CO2-neutraal wonen betekent dat het energiegebruik in en om de woning niet zorgt voor een toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. De wijkraad heeft zich met dit onderzoek drie zaken ten doel gesteld: 1. Wijkbewoners informeren over het belang van duurzaam wonen en de mogelijkheden hiertoe ( olievlekwerking : bestaande initiatieven boven water halen, zodat geïnteresseerden deze kunnen overnemen); 2. Inventariseren hoe bewoners op dit moment denken over duurzaam wonen en wat zij hier zelf aan doen; 3. Duidelijk maken of er onder wijkbewoners bereidheid bestaat om gezamenlijk duurzaamheidsinitiatieven op te zetten en wat de (on)mogelijkheden hierbij zijn. Ook moet blijken hoe belangrijk de regierol vanuit de gemeente is en welke gemeentelijke ondersteuning wenselijk is om (gezamenlijke) duurzame projecten te laten slagen. Onderzoeksstappen Om de beoogde doelstellingen te bereiken, zijn de wijkraadplegingen van 2009 en 2010 gecombineerd. In deze periode hebben een drietal onderzoeksstappen plaatsgevonden: 1. De ontwikkeling van een informatieve website over duurzaam wonen (doelstelling 1); 2. Het uitvoeren van een online bewonersonderzoek (doelstelling 2 en in mindere mate 3). De nadruk binnen de wijkraadpleging ligt echter op de eerste en derde stap (en dus ook op de eerste en derde doelstelling); het online onderzoek vormt een interessante aanvulling en goede input voor de wijkbijeenkomst (stap 3); 3. Het organiseren van een wijkbijeenkomst over duurzaam wonen (doelstelling 1 en 3). De uitkomsten van de stappen 2 en 3 zijn in deze rapportage weergegeven. Stap 1: Website Labyrinth heeft in samenwerking met Plato-webdesign het duurzame wijkhuis ontwikkeld. Dit wijkhuis is te raadplegen op Het wijkhuis heeft als doel om de burger van Utrecht Noordoost te informeren over het belang en mogelijkheden van duurzaam wonen. Op de site worden onder meer slimme energietips gegeven en komen bewoners zelf in een aantal filmpjes aan het woord. Ook vindt u hier een reportage over Het Groene Dak, een ecologische buurt in Voordorp waar bewoners bewust met energie omgaan. 8

9 In december 2009 is de website online gegaan en heeft tot nu toe steeds een redelijk bezoekersaantal gehad. De website is gepromoot d.m.v. een aan geïnteresseerden uit vorige wijkraadplegingen, aankondigingen in wijkkrantjes, via de website van de wijkraad en ook heeft de wijkraad in haar eigen netwerk ruchtbaarheid gegeven aan het bestaan van het duurzame wijkhuis. In mei 2010 heeft een flyeractie plaatsgevonden op een aantal drukke punten in de wijk (onder meer bij winkelcentrum De Gaard en bij de winkels aan de Merelstraat). Hier hebben op een tweetal zaterdagen interviewers van Labyrinth de website en de wijkbijeenkomst gepromoot. Het wijkhuis is tevens gebruikt als aankondiging voor het onlineonderzoek (stap 2) en de wijkbijeenkomst over duurzaam wonen (stap 3). Stap 2: Online bewonersonderzoek In deze wijkraadpleging ligt de nadruk op de eerste en derde doelstelling; toch is het ook belangrijk om een indruk te krijgen hoe bewoners zelf denken over duurzaam wonen en wat zij momenteel op dit gebied ondernemen. Het online onderzoek dat hiertoe ontwikkeld is, geeft tevens een eerste inzicht in de bereidheid van bewoners om gezamenlijk initiatieven op touw te zetten. Tot slot heeft dit onderzoek input geboden voor de wijkbijeenkomst die Labyrinth in een later stadium van het onderzoek heeft georganiseerd. Het bewonersonderzoek is net als het duurzame wijkhuis begin december 2009 online gegaan en is via een link op deze website te bezoeken geweest. Daarnaast is het onderzoek gepromoot d.m.v. een uitnodiging aan geïnteresseerden uit vorige wijkraadplegingen en hebben een aantal aankondigingen in diverse wijkkrantjes gestaan. Op 10 juni 2010 is het onderzoek afgesloten en hadden precies 100 respondenten de vragenlijst op internet ingevuld. Al met al geeft het onlineonderzoek een goed beeld van wat er leeft bij bewoners die betrokken zijn bij het thema duurzaam wonen. De respondenten van het onderzoek zijn afkomstig uit alle delen van de wijk Noordoost. Bijna evenveel mannen als vrouwen hebben deelgenomen en de gemiddelde leeftijd is 47 jaar. Wat opvalt, is dat er relatief veel deelnemers van midden-40 tot midden-50 zijn. Daarnaast is 9 op de 10 hoog opgeleid (Noordoost is ook een relatief hoog opgeleide wijk) en 80% is werkend, waarvan een aanzienlijk deel (ruim een kwart) als zelfstandig ondernemer. Ongeveer 10% van de respondenten is met pensioen. Het onderzoek beoogt geen representativiteit voor de gehele wijk, maar geeft wel een beeld van wat er leeft bij bewoners die affiniteit hebben met het thema duurzaam wonen 1. De achtergrondgegevens van de respondenten (hoog opgeleid, veelal werkend, 1 Dat de respondenten zich betrokken voelen bij het thema duurzaam wonen blijkt ook uit het feit dat ruim driekwart op de hoogte gehouden wil worden van het vervolg van het onderzoek. In vergelijking met andere 9

10 relatief veel zelfstandig ondernemers, veel respondenten van midden 40 tot midden 50) geven een indicatie van het type bewoner dat zich vooral met dit thema bezighoudt. Stap 3: Wijkbijeenkomst Op 1 juni 2010 heeft de wijkraad samen met Labyrinth een wijkbijeenkomst georganiseerd om te komen tot een verdieping van het thema. Het doel was om bewoners te informeren over bestaande initiatieven in de wijk, om samen met bewoners te bekijken welke duurzame initiatieven er momenteel leven, welke van deze (of andere) initiatieven zich lenen voor een gezamenlijke aanpak en welke ondersteuning vanuit de gemeente wenselijk is. Op deze bijeenkomst moest het thema duurzaam wonen nader geconcretiseerd worden en moest een aanzet gegeven worden om gezamenlijke initiatieven tussen buurtbewoners of met een hele buurt meer op de agenda te krijgen. De bijeenkomst was voor velen inderdaad inspirerend. Op de bijeenkomst waren ruim 50 bewoners (waarvan een aantal wijkraadsleden) in goede sfeer bijeen gekomen. Allereerst presenteerde Labyrinth de uitkomsten van het online bewonersonderzoek en vervolgens kwamen vertegenwoordigers van drie interessante wijkinitiatieven in Noordoost aan het woord: Energieteam Voordorp, project Van Swindenstraat en Nova-Zembla. Hun duurzame initiatieven waarbij verschillende buurtbewoners betrokken zijn, vormden een goede inspiratie om in kleine groepen verder na te denken over initiatieven die zich lenen voor een gezamenlijke aanpak. Mede op basis van deze bijeenkomst zal de wijkraad aanbevelingen doen aan de gemeente om beter faciliterend op te treden om zo (gezamenlijk) duurzaam wonen in Noordoost te stimuleren. Leeswijzer Deze rapportage start met een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het onlineonderzoek en de wijkbijeenkomst. Na de inleiding (hoofdstuk 1) worden in het tweede hoofdstuk de uitkomsten van het bewonersonderzoek gepresenteerd en in het derde hoofdstuk volgt een overzicht van het verloop van de wijkbijeenkomst. In bijlage 1 zijn vervolgens interessante suggesties van respondenten van het bewonersonderzoek opgenomen. In bijlage 2 vindt u tot slot de notulen van de tafeldiscussies, die zijn gemaakt tijdens de wijkbijeenkomst van 1 juni onderzoeken die Labyrinth uitvoert, is dit een hoog percentage. 10

11 2. Uitkomsten bewonersonderzoek In dit hoofdstuk zullen we eerst stilstaan bij de zorgen die respondenten hebben over mondiale klimaatveranderingen en welke invloed de mens volgens hen hierop heeft. In de tweede paragraaf staat het zelf in actie komen centraal: hoe belangrijk vinden respondenten het om zuiniger met energie om te gaan, zijn ze bekend met de mogelijkheden hiertoe en welke acties nemen zij momenteel zelf? In de laatste paragraaf wordt tot slot ingegaan op de bereidheid om samen met buurtbewoners duurzame initiatieven op touw te zetten. Klimaatverandering Het mondiale klimaat lijkt aan verandering onderhevig. Steeds vaker klinken geluiden over (mogelijke) zeespiegelstijgingen, verdroging en vernatting, extremere temperaturen en zo meer. Klimaatverandering zou ook gevolgen kunnen hebben voor het leven van mensen op aarde. Een meerderheid van alle respondenten maakt zich behoorlijke zorgen over klimaatverandering, 17% maakt zich zelfs heel veel zorgen. Slechts een klein percentage (13%) maakt zich weinig tot geen zorgen. Klimaatverandering is dus een belangrijk thema onder de respondenten. Dit is weergegeven in figuur 1: Figuur 1: In hoeverre maakt u zich zorgen over mondiale klimaatveranderingen? (n=100) 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17% 41% 29% 13% Heel veel zorgen Behoorlijke zorgen Enige zorgen Weinig tot geen zorgen Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2010 Foto van een kolencentrale waarmee niet-duurzame energie wordt opgewekt. 11

12 Driekwart van de respondenten is van mening dat menselijk handelen op zijn minst behoorlijke invloed heeft op het proces van klimaatverandering. De helft van deze groep gaat zelfs uit van heel veel invloed. Dit is weergegeven in figuur 2: Figuur 2: Welke invloed denkt u dat menselijk handelen (energieverbruik) heeft op mondiale klimaatveranderingen? (n=100) 50% 40% 30% 20% 10% 0% 37% 39% 18% Heel veel invloed Behoorlijke invloed Enige invloed Weinig tot geen invloed 5% Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2010 In het Milieubeleidsplan van de gemeente Utrecht (2004) laat de gemeente de ambitie horen om in 2030 CO2-neutraal te zijn, onder meer op het gebied van wonen. CO2-neutraal wonen betekent dat het energiegebruik in en om de woning niet zorgt voor een toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Het broeikaseffect zal dan in ieder geval niet verder versterkt worden, omdat op grote schaal duurzame energie zal worden toegepast. De overgrote meerderheid van de respondenten (81%) vindt deze ambitie van de gemeente heel goed. Slechts 5% vindt de ambitie niet goed, waarbij sommige respondenten melden dat met het huidige ingrijpen van de gemeente deze ambitie nooit gehaald gaat worden. In figuur 3 is de mening van respondenten over de CO2-neutrale ambitie weergegeven: Figuur 3: Wat vindt u van de ambitie van de gemeente Utrecht om in 2030 in alle woonwijken (waaronder Utrecht Noordoost) volledig CO2-neutraal te zijn? (n=100) 81% 14% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Heel goed Redelijk Niet (zo) goed Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies,

13 Zelf in actie komen We hebben in de vorige paragraaf gezien dat de respondenten zich zorgen maken over klimaatverandering en de mens hier voor een groot deel voor verantwoordelijk houden. In het verlengde hiervan vinden 9 van de 10 respondenten het (zeer) belangrijk dat huishoudens meer gebruik gaan maken van duurzame energie. Dit is weergegeven in figuur 4: Figuur 4: In hoeverre vindt u het belangrijk dat huishoudens meer gebruik gaan maken van duurzame of groene energie ( groene stroom )? (n=99) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% 25% Zeer belangrijk Belangrijk Een beetje belangrijk Niet of nauwelijks belangrijk 4% 8% Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2010 Belangrijk is ook de vraag in hoeverre de respondenten ook zelf bereid zijn om thuis zuiniger met energie om te gaan. De helft van alle respondenten blijkt hiertoe bereid, maar geeft aan er nu al goed op te letten. Bijna 40% is hier ook toe bereid en geeft aan dat het inderdaad zuiniger kan. Slechts 12% is niet bereid om thuis zuiniger met energie om te gaan, vooral omdat deze respondenten van mening zijn hier al voldoende op te letten. Maar de meeste respondenten erkennen dat er bij hun nog energiewinst te behalen is en zijn ook bereidheid om zuiniger te leven. Dit is weergegeven in figuur 5: Figuur 5: Bent u persoonlijk bereid om zuiniger met energie om te gaan, in en om uw huis? (n=100) 10% 2% Daar ben ik toe bereid, want het kan zuiniger 39% Daar ben ik toe bereid, ook al let ik er nu al op 49% Daar ben ik niet toe bereid, want ik let er al voldoende op Daar ben ik niet toe bereid, ook al kan het zuiniger Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies,

14 Het is interessant om te bezien welke motivaties bestaan om thuis zuiniger met energie om te gaan. Voor bijna alle respondenten (91%) is het milieu de belangrijkste reden om dit te doen. Voor iets meer dan de helft is daarnaast de eigen portemonnee een goede motivatie, want met energie besparen, bespaar je doorgaans ook op je eigen portemonnee. Een aantal respondenten noemt nog een andere reden om zuinig met energie om te gaan: het willen zijn tot een voorbeeld voor anderen, bijvoorbeeld voor hun kinderen. In figuur 6 zijn de belangrijkste motivaties weergegeven: Figuur 6: Wat zijn of zouden voor u de redenen zijn om thuis zuiniger met energie om te gaan? (n=100) Milieu 91% Portemonnee 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2010 Bijna 60% van alle respondenten is redelijk op de hoogte van de bestaande besparingsmogelijkheden thuis, een kwart is zelfs erg goed op de hoogte. Dit zijn hoge cijfers in vergelijking met de bekendheid van subsidiemogelijkheden voor duurzame investeringen. Slechts 4% is hier goed van op de hoogte en een derde is redelijk op de hoogte. Bijna 30% is niet of nauwelijks op de hoogte. De respondenten kennen dus wel de bestaande mogelijkheden, maar de weg naar subsidies is veel minder bekend. Dit is weergegeven in figuur 7: Figuur 7: In hoeverre bent u op de hoogte van a) bestaande besparingsmogelijkheden thuis en b) van subsidiemogelijkheden voor duurzame investeringen? (n=100) 70% 60% 50% 58% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 4% 33% 35% 17% 1% 29% Erg goed op de hoogte Redelijk op de hoogte Een beetje op de hoogte Niet op nauwelijks op de hoogte Besparingsmogelijkheden thuis Subsidiemogelijkheden voor investeringen Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies,

15 We hebben dus gezien dat respondenten het belangrijk vinden om zuinig(er) met energie om te gaan, maar welke concrete acties nemen zij momenteel op het gebied van duurzaam wonen? Iedere respondent heeft een vijftal maatregelen kunnen noemen die hij zelf al genomen heeft of momenteel neemt. Een drietal thema s waarbinnen respondenten besparingen realiseren, springen er uit: isolatie, verlichting en verwarming. 1. Isolatie: Het gaat hierbij vooral om grotere investeringen: dubbel glas, vloerisolatie en dakisolatie. Ook kleinere investeringen worden af en toe genoemd, zoals het aanbrengen van tochtstrippen of folie achter de radiatoren; 2. Verlichting: Meestal gaat het om het gebruik van spaarlampen of led-lampen (kleinere investeringen). Daarnaast zijn veel respondenten bewust bezig met hun gedrag: eerder lichten uit doen en kamers waar je niet bent niet verlichten; 3. Verwarming: Bij dit thema gaat het in hoofdzaak om gedragsverandering: minder stoken door de verwarming lager te zetten, verwarming eerder uit doen en alleen de plaatsen verwarmen waar mensen zijn. Daarnaast gaat het ook om warmer aankleden thuis en deuren en ramen dichthouden om zo warmte niet verloren te laten gaan. Het gebruik van een hoogrendementsketel wordt ook af en toe genoemd (maar zeker niet door een meerderheid van de respondenten). Grasdak van gemeenschapshuis in Het Groene Dak, Voordorp. Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2009 Naast bovengenoemde investeringen worden op kleinere schaal ook genoemd het gebruik van zonnepanelen en de inkoop van groene stroom. Toch gaat het maar om een beperkt aantal respondenten dat zich hiermee bezighoudt. Tot slot zijn er nog diverse gedragsveranderingen die niet op grote schaal in de antwoorden terugkomen, maar wel geregeld genoemd worden: Water besparen in de douche: Korter/minder douchen, aanschaf waterbesparende douchekop/toilet; Water besparen vaatwasser/wasmachine: Apparaten alleen vol laten draaien of op lagere temperatuur wassen; (Sluip)verbruik elektra tegengaan: Laders uit stopcontact halen, apparaten uitzetten i.p.v. stand-by, aanschaf van zuinigere apparaten; Bewust omgaan met voedsel: Consuminderen (zodat minder voedsel geproduceerd hoeft te worden), thuis minder afval produceren. Tot slot zijn er ook respondenten die aangeven geen auto te hebben of hier heel selectief gebruik van maken. Eigenlijk valt dit thema buiten de scope van dit onderzoek. Vervoerskeuze is breder dan duurzaam wonen, maar past wel binnen het thema duurzaam leven. 15

16 Gezamenlijk duurzaam wonen In Nederland komen steeds meer ecologische woonwijken of worden oudere wijken gerenoveerd, waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. In veel van dit soort projecten wordt in en om het huis gebruik gemaakt van duurzame materialen en worden energiebesparende maatregelen toegepast. Ook bewoners worden vaak actief betrokken in deze projecten en werken soms samen in het verhogen van de duurzaamheid. Van alle respondenten geeft iets meer dan de helft aan zelf zeker in zo n duurzame buurt te willen wonen, waar bewoners gezamenlijk bezig zijn met duurzaam wonen. Nog eens 35% zou dit misschien wel willen, slechts 11% staat hier niet positief tegenover. Dit is weergegeven in figuur 8: Figuur 8: Zou u in een duurzame buurt willen wonen, waar bewoners gezamenlijk bezig zijn met duurzaam wonen (dit kan ook in uw huidige buurt zijn)? (n=97) 11% 35% 54% Ja zeker Misschien wel Liever niet Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2010 Een ruime meerderheid van de respondenten (84%) denkt dat wonen in een duurzame buurt ook een positieve invloed kan hebben op de saamhorigheid en leefbaarheid in de buurt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het elkaar makkelijker aanspreken op gedrag, elkaar helpen met klusjes of een keer de auto delen. Hoe respondenten over deze mogelijke gevolgen van wonen in een duurzame wijk denken, is weergegeven in figuur 9: Figuur 9: Denkt u dat wonen in een duurzame buurt een positieve invloed heeft op de saamhorigheid en leefbaarheid in de buurt? (n=87) 50% 40% 30% 20% 39% 45% 10% 0% 10% Ja zeker Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Zeker niet 6% Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies,

17 Aan de respondenten is gevraagd of zij samen met andere buurtbewoners bepaalde duurzaamheidsinitiatieven zouden willen opzetten. 38% is hier direct toe bereid, maar de grootste groep (45%) zegt misschien wel. Er is dus nog sprake van een zekere terughoudendheid, hoewel dit antwoord wel potentie uitstraalt. Slechts 17% zegt op voorhand dit niet te willen. Dit is weergegeven in figuur 10: Figuur 10: Zou u bereid zijn om met medebewoners uit uw buurt (vrijblijvend) bepaalde duurzaamheidsinitiatieven op touw te zetten? (n=98) 50% 40% 30% 20% 38% 45% 10% 0% 17% Ja Misschien wel Nee Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2010 Aan de (potentieel) geïnteresseerde bewoners zijn vier initiatieven voorgelegd die samen met buurtbewoners ondernomen kunnen worden. Drie van de vier initiatieven blijken erg interessant voor respondenten. Gezamenlijk groene energie opwekken gaat aan kop (58%), gevolgd door gezamenlijk isoleren (54%) en gezamenlijk groene energie inkopen (44%). Het gezamenlijk inkopen van zuinige verwarmingsketels is wat minder interessant, wellicht omdat een deel van de respondenten al zo n ketel in gebruik heeft. Bij het gezamenlijk opwekken van energie wordt gedacht aan het plaatsen van zonnepanelen of het opwekken van aardwarmte. Bij gezamenlijk isoleren denken respondenten bijvoorbeeld aan het aanleggen van gras- of sedumdaken. De interesse van respondenten in gezamenlijke initiatieven is weergegeven in figuur 11: Figuur 11: Welk initiatief zou dan uw interesse hebben? (n=85)* Gezamenlijk groene energie opwekken Gezamenlijk isoleren 54% 58% Gezamenlijk groene energie inkopen 44% Gezamenlijk zuinige verwarmingsketels inkopen 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2010 * Deze vraag is alleen gesteld aan de respondenten die in figuur 10 ja of misschien wel hebben geantwoord. 17

18 3. Uitkomsten wijkbijeenkomst Op 1 juni 2010 organiseerde de wijkraad samen met Labyrinth een wijkbijeenkomst over het thema duurzaam wonen. Deze bijeenkomst was bedoeld als verdieping op het thema, waarbij allereerst vertegenwoordigers van een aantal duurzame initiatieven uit de wijk hun kennis met bewoners deelden. Op deze manier werden bewoners geïnspireerd om ook zelf stappen te ondernemen richting duurzame wijkinitiatieven (de eerste doelstelling van de wijkraadpleging). Na deze presentaties gingen bewoners met elkaar in gesprek. Sprekers van de volgende wijkinitiatieven gaven een presentatie: Presentatie duurzame wijkinitiatieven Energieteam Voordorp (Transition Towns): Een aantal Voordorpers is enthousiast bezig met het thema duurzaamheid in de wijk. Dit initiatief heet Voordorp op Eigen Kracht en maakt onderdeel uit van de beweging Transition Towns (www.transitiontowns.nl). Tijdens de avonden die tot nu toe georganiseerd zijn, is met steeds meer buurtbewoners gepraat en zijn ideeën uitgewisseld om Voordorp duurzamer en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. Er is niet alleen gepraat, maar er zijn ook concrete plannen gemaakt. Zo is recentelijk het Energieteam Voordorp gestart. Dit is een klein groepje bewoners, maar als bewoners van de wijk willen zij initiatieven ontwikkelen om samen met andere bewoners het energie verbruik in de wijk te verminderen en eigen energie opwekking te stimuleren. Ze willen beginnen met het opzetten van een databank van bewoners die ervaring hebben met energiebesparende en energieopwekkende maatregelen en die bereid zijn hun kennis te delen met andere bewoners in Voordorp Project Van Swindenstraat: In de Van Swindenstraat is in januari 2010 een initiatiefgroep gestart. Het doel is om te kijken hoe bewoners actief betrokken kunnen worden bij het energieneutraal maken van woonhuizen (bouwjaar ) en het verhogen van de leefbaarheid in de straat. Concrete doelstellingen zijn het aanpakken van vloerisolatie, aanleg van sedumdaken, gezamenlijk inkopen van groene energie en zonnepanelen en het maken van een groenplan voor de straat. Doelstellingen voor de langere termijn zijn het introduceren van windenergie, en het ontkoppelen van hemelwaterafvoer. Energieteam Nova-Zembla: In de Nova-Zembla buurt heeft een groep bewoners de handen ineen geslagen en zich aangemeld voor een EPA (Energie Prestatie Advies). Op basis hiervan kan voor verschillende onderdelen een gezamenlijke inkooptraject worden opgestart. Hiermee bespaar je uiteindelijk op je energienota en draag je bij aan een beter milieu. De organisatie is in handen van het E-team van de Nova-Zemblabuurt. Tafeldiscussies Na de presentaties van bovenstaande wijkinitiatieven en de uitkomsten van het onlinebewonersonderzoek, werd afgesloten met een interactief gedeelte. Hierbij werd aan vijf tafels onder leiding van een tafelvoorzitter van Labyrinth nagedacht over drie vragen: 1. Wat doen bewoners nu op het gebied van duurzaam wonen? 2. Wat zou je samen (met buurtbewoners) op dit gebied kunnen doen en waar moet je hierbij 18

19 op letten? 3. Hoe zou de gemeente Utrecht dit kunnen ondersteunen of welke (andere) acties op het gebied van duurzaam wonen zou de gemeente moeten nemen? Deze vragen zijn gekoppeld aan de derde doelstelling van de wijkraadpleging (onderzoeken of er onder wijkbewoners bereidheid bestaat om gezamenlijk duurzaamheidsinitiatieven op te zetten en welke gemeentelijke ondersteuning hierbij wenselijk is). De aanwezige bewoners (en een aantal raadsleden) toonden zich betrokken bij het thema en er bestond motivatie om samen met buurtbewoners (meer) gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen. Verschillende interessante mogelijkheden werden besproken, waarvan er hier een drietal kort uitgelicht worden: Gluren bij de buren is de naam van een kunstroute in Tuindorp. Maak er gluren bij de buren van m.b.t. energiebesparende maatregelen die buurtbewoners getroffen hebben. Zo kun je kennis en ervaring delen. Met de hele straat een energie plan van aanpak (EPA) laten opstellen door een bedrijf. Dit drukt de kosten per huishouden en de energiebesparende maatregelen die hieruit volgen kunnen op grotere schaal (bijvoorbeeld in een hele straat) worden toegepast. Het vergelijken van energierekeningen/-verbruik per vergelijkbare woning, waardoor bewustwording van het (hoge) energiegebruik ontstaat. Vervolgens werd nagedacht over de (on)mogelijkheden van het uitvoeren van dergelijke gezamenlijke initiatieven en de wenselijke ondersteuning vanuit de gemeente. Een aantal belangrijke constateringen werden gedaan: Om een project op buurtniveau te laten slagen heb je voortrekkers nodig die niet snel opgeven. Het is namelijk een langdurig proces met als grote uitdaging het bij elkaar brengen van mensen. Bewoners moeten voorbeelden zien om geïnspireerd te worden en (gezamenlijk) iets op te pakken. Een databank op buurtniveau met hierin bestaande initiatieven en deskundigheid kan het voor bewoners makkelijker maken om elkaar te vinden. De gemeente moet aan alle kanten duurzaam wonen stimuleren en het belang hiervan benadrukken. Dit sluit ook aan bij haar eigen beleid (CO2-neutraal in 2030). De voormalige milieupunten zouden ontwikkeld kunnen worden tot (fysieke) steunpunten duurzaamheid op wijkniveau (eventueel in samenwerking met het wijkbureau). Hier moeten bewoners met al hun vragen terecht kunnen (bij een energiecoördinator of energieloket) en van hieruit kunnen gezamenlijke initiatieven ondersteund worden. Aan deze steunpunten zou een wijkforum gekoppeld kunnen worden, waar bewoners ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen vinden om gezamenlijk initiatieven op te pakken. De gemeente moet helpen bij het bekend maken van voorbeeldprojecten ( best practices ) om zo bewoners te stimuleren dit voorbeeld (gezamenlijk) na te volgen. Ook zouden (gemeentelijke) subsidiemogelijkheden voor duurzame initiatieven overzichtelijk aan de burger gepresenteerd moeten worden. De gemeente zou ook duidelijk moeten maken wat op termijn de financiële consequenties zijn als je geen duurzame maatregelen neemt. Het komt erop neer dat je als gemeente moet zorgen dat ook burgers gebruik kunnen maken van de aanwezige deskundigheid. 19

20 De conclusie is dat er momenteel een kleine basis is van duurzame wijkinitiatieven, maar dat er onder (energiebewuste) bewoners zeker potentie aanwezig is om dit uit te breiden. Hiervoor moet echter nog meer bewustzijn worden gecreëerd en moet beter inzichtelijk worden gemaakt wat de (on)mogelijkheden van duurzame initiatieven zijn. Hier zou ook de gemeente een belangrijke faciliterende rol in moeten spelen. Het volledige overzicht van alles wat aan de tafels is besproken, vindt u in de tweede bijlage. In de samenvatting voorin deze rapportage vindt u een handig overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de tafeldiscussies. Hieronder een impressie van de wijkbijeenkomst van 1 juni 2010: Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies,

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten

Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten Dr. Arlette Hesselink Sibren Huijsmans Dr. Marloes Martens Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

EnergyStyle JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS

EnergyStyle JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS EnergyStyle Ik wil niet meer van de aarde vragen dan mij toekomt BEWONERS AAN HET WOORD Ik wil niet meer van de aarde vragen dan mij toekomt BEWONERS AAN HET WOORD

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI: Bijlage VII: Bijlage VIII: Bijlage IX: Kansenkaart windmolens Samenvattingen interviews Samenvatting brainstormavond Enquête

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

ENERGIEKRANT DUURZAME 3 BEWUST CADEAUBON. WE WILLEN MET DE HELE WIjK EEN 10 VOOR ENERGIE SCOREN! SUBSIDIE VOOR BESPARENDE MAATREGELEN

ENERGIEKRANT DUURZAME 3 BEWUST CADEAUBON. WE WILLEN MET DE HELE WIjK EEN 10 VOOR ENERGIE SCOREN! SUBSIDIE VOOR BESPARENDE MAATREGELEN ENERGIEKRANT WE WILLEN MET DE HELE WIjK EEN 10 VOOR ENERGIE SCOREN! 10 voor Energie is een initiatief van de aangesloten gemeenten van Milieu & Afval Regio Breda. INWONERS AAN HET WOORD 10 voor Energie!

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Milieu van later, wiens zorg nu?

Milieu van later, wiens zorg nu? 23 Milieu van later, wiens zorg nu? Desirée Verbeek en Jeroen Boelhouwer 23.1 Generatieperspectief in duurzame ontwikkeling 525 23.2 Hoe milieubewust is de Nederlandse bevolking? 527 23.3 Wat is milieuvriendelijk

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie