Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school"

Transcriptie

1 Verantwoord omgaan met WiFi en gsmstraling op school 1

2 Verantwoord omgaan met WiFi en gsmstraling op school

3 Voorwoord Computers, gsm s en allerhande moderne communicatietechnologie zijn niet meer weg te denken uit de leefwereld van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren en in toenemende mate ook hun ouders, verwachten dat ze hun toestellen ook op school mogen gebruiken. Het gebruik van deze toestellen veronderstelt evenwel radiogolven die elektromagnetische straling veroorzaken. Schoolpersoneel, ouders en leerlingen vragen zich af of er gezondheidsrisico s zijn voor kinderen en jongeren. Scholen worden immers verondersteld om veilige omgevingen te zijn, waar gezondheidsrisico s voor kinderen en jongeren minimaal zijn. In Vlaanderen hebben de drie bevoegde beleidsdomeinen verschillende maatregelen genomen om de gezondheid van kinderen in scholen te garanderen: Het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur, dat onder meer de normering van zendmasten in Vlaanderen voorbereidt en de naleving van die normen controleert via de Milieuinspectie. Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat de voorwaarden creëert waarbinnen het welzijns en gezondheidsniveau van de huidige en toekomstige Vlaamse bevolking kan bevorderd, bewaakt, behoed of hersteld worden. Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming dat onder meer via de eindtermen en ontwikkelingsdoelen kinderen en jongeren de nodige competenties wil laten ontwikkelen om in de kennismaatschappij van morgen op een gezonde manier te functioneren. De beleidsdomeinen werkten samen met het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie aan informatie die scholen moet toelaten om correct om te gaan met ongerustheden over elektromagnetische straling. Het resultaat van die samenwerking kan u in dit document terugvinden. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

4 Inleiding Gezondheidseffecten Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over mogelijke gezondheidseffecten? Hoe omgaan met de conclusies uit wetenschappelijk onderzoek? Het voorzorgsprincipe Is de SARwaarde van een gsmtoestel een goede referentie voor de inschatting van blootstelling aan straling? Naar een schoolbeleid voor het verantwoord omgaan met nieuwe communicatietechnologieën Vertrekken van een schoolvisie Uitstippelen van een schoolbeleid Educatie Regulatie: regels en afspraken met betrekking tot gebruik van nieuwe communicatietechnologie op school. Een gsmverbod voor leerlingen? Voorbeeldfunctie van de leraar Facilitatie (structurele maatregelen) Draadloos of bekabeld werken? Wat met zendmasten op, of in de omgeving van de school? Zorg en doorverwijzing Communicatie Een doelgerichte communicatie voorzien Wie communiceert? Wanneer communiceren? Hoe communiceer je? Valkuilen in de communicatie 26 4 Wetgeving De Vlaamse norm voor vast opgestelde zendantennes De cumulatieve norm Norm per antenne voor zendantennes Conformiteitsattest voor zendmasten Controle via metingen Mag de overheid om gezondheidsredenen een stedenbouwkundige vergunning of een attest weigeren? Kunnen zendantennes niet beter buiten de bebouwde kom geplaatst worden? Productnormen Welke wetgeving bestaat er omtrent gsmtoestellen en WiFi? Moeten WiFi access points ook voldoen aan de normen?

5 Technologie Wat is elektromagnetische straling? Hoe werkt een gsmnetwerk? Zendantennes Hoe werkt een zendantenne? Welke soorten technologieën bestaan er om draadloos te communiceren? Enkele voorbeelden van verschillende soorten antennes Hoeveel antennes kunnen er maximaal op een mast staan? Gsmtoestellen Straling van gsm s Wat is de SARwaarde van een gsmtoestel? Hoe wordt de SARwaarde gemeten? WiFi DECTtelefoon Wat is Bluetooth en met welke vermogens werkt Bluetooth? Hoe werken digitale borden? Over welke vermogens spreken we in het kader van draadloze toepassingen? Geeft een vaste telefoon ook straling af zoals een gsmtoestel? Extra materiaal, bronnen en ondersteuning Meer lezen Een infostand en een elektrokoffer uitlenen voor op school Webwijzer Organisaties die ondersteuning bieden Bijlage 1: Vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen (ET) en ontwikkelingsdoelen (OD) die in verband kunnen gebracht worden met straling Bijlage 2: Verklarende woordenlijst Referenties Colofon

6 6 Verantwoord omgaan met WiFi en gsmstraling op school

7 1 Inleiding Dat de moderne communicatietechnologie een belangrijke rol speelt in het leven van kinderen en jongeren blijkt uit het vierde onderzoek van Apestaartjaren (Segal, B. 2012). 99% van de jongeren heeft thuis toegang tot een computer met internet. Meer dan de helft (54%) van de kinderen in het lager onderwijs heeft een gsm. Bij jongeren uit het secundair onderwijs is dat liefst 98%. Kinderen en jongeren en in toenemende mate ook hun ouders, verwachten dat ze hun toestellen op school mogen gebruiken. Gsm s worden dan ook overal en bijna altijd gebruikt: thuis, onderweg, tijdens het wachten op vervoer én op school: 73% gebruikt zijn gsm tijdens de speeltijd en 47% zelfs tijdens de les. Mobiele technologie (zoals de gsm, smartphone en tablet) is bovendien aan een sterke opmars bezig. Tablets raken meer en meer ingeburgerd. Ze zijn handig en licht en geven gebruikers om het even waar toegang tot games, ebooks, , filmpjes,... De tablets zijn echter zo gebouwd dat een snelle en draadloze internetconnectie noodzakelijk is. Hoe groter de verspreiding van smartphones en tablets, hoe groter de vraag naar draadloze internettoegang. Het gebruik van de nieuwe communicatietoestellen veronderstelt aanpassingen in de infrastructuur. Eens die nieuwe infrastructuur aanwezig, moet ze natuurlijk ook gebruikt worden. Inoefenen van leerstof, communiceren, opzoeken van informatie, presenteren, gebeurt meer en meer met mobiele technologie in plaats van met vaste computers. Innovatieve scholen en creatieve leraren zoeken ook naar andere methoden om tijdens de lessen van de mobiele technologie zoals de smartphone en tablet gebruik te maken. Het computergebruik is bovendien niet langer plaatsgebonden maar kan ook ingezet worden buiten de klasmuren, op excursie, om het even waar. De hierboven beschreven evolutie leidt tot heel wat vragen bij ouders, leraren en directies over het correct gebruik van moderne communicatietechnologie binnen de schoolmuren en de eventuele impact van de elektromagnetische straling op de gezondheid van de kinderen en jongeren. Soms gaat het over een zendantenne die op of in de nabijheid van een schoolterrein geplaatst wordt. Andere keren gaat het over de beslissing van een school om een draadloos netwerk te installeren. Sommige ouders maken zich ook ongerust over het gebruik van gsm, smartphone, tablet, door hun kinderen, zowel voor privé gebruik als op school. Scholen vragen zich af hoe ze met dit gegeven moeten omgaan. Enerzijds willen ze kinderen en jongeren voorbereiden op het omgaan met moderne technologieën. Hiervoor rusten ze hun klassen uit met computers/tablets en installeren ze in sommige gevallen omvangrijke draadloze internetverbindingen of ze voorzien WiFi in leraarslokalen en ontspanningsruimtes zodat er tijdens de pauze draadloze internettoegang is. Anderzijds willen scholen ook een antwoord geven op de vragen die aan hen worden gesteld i.v.m. mogelijke gezondheidseffecten van straling. Deze publicatie wil aan scholen een houvast bieden m.b.t. het verantwoord omgaan met moderne communicatietechnologie. De suggesties die erin verwerkt zijn, kunnen scholen helpen om bepaalde keuzes te maken. Het staat de scholen uiteraard volledig vrij om eender welke methodiek aan te wenden om tot een verantwoord beleid over het omgaan met moderne communicatietechnologie te komen. Bij het formuleren van de reflectievragen over het beleid werd inspiratie gehaald uit de gezonde scholenmethodiek van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Daarnaast wordt rekening gehouden met resultaten uit onderzoeken naar gezondheidseffecten van straling en met de daarop vastgelegde normering. Tot slot wordt ook achtergrondinformatie over de technologie zelf, de regelgeving en normen voor toestellen en zendmasten meegegeven. Scholen die nog meer willen lezen en zich in één of ander thema willen verdiepen, vinden achteraan referenties naar extra materiaal, bronnen en organisaties. 7

8 2 Gezondheidseffecten In dit onderdeel vind je meer informatie over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Voor dit luik werd er vertrokken van de studie Inventarisatie en kritische evaluatie van internationale rapporten betreffende gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden, die Prof. Dr. Luc Verschaeve van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) in 2011 maakte in opdracht van de Vlaamse overheid. Ook het officieel standpunt van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid werd in de tekst verwerkt. 2.1 Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over mogelijke gezondheidseffecten? Als rapporten van experten worden samengelegd, dan is de conclusie dat wetenschappelijk onderbouwd onderzoek niet kan bewijzen dat elektromagnetische straling van toepassingen zoals gsm, zendantennes, draadloos internet en draadloze telefoons (zgn. DECTtelefoons) schadelijk is, op voorwaarde dat de normen niet overschreden worden. Welke deze normen zijn lees je in hoofdstuk 4. Wetenschappers kunnen op dit ogenblik wel nog geen definitieve uitspraak doen over langetermijneffecten omdat draadloze toepassingen nog niet zolang zo intensief gebruikt worden. Onderzoek hiernaar werd al opgestart, maar de resultaten zijn pas over enkele jaren ter beschikking. Er gebeurde wel al veel onderzoek op proefdieren en op cellijnen om het effect op lange termijn in te kunnen schatten. Op basis van dat onderzoek verwachten wetenschappers geen effecten op lange termijn. Wanneer het gaat over mogelijke effecten van straling op de gezondheid vormen kinderen een bijzondere doelgroep. Er zijn echter geen aanwijzingen dat bij de huidige normering over de zendantennes of bij productnormen zoals die zijn vastgelegd gevaren voor de gezondheid van kinderen zouden bestaan. Vrijblijvend kunnen er wel een aantal aanbevelingen worden opgevolgd om de straling bij kinderen te beperken. In hoofdstuk 3 over schoolbeleid vind je daarover meer informatie. Scholen die zich wensen te verdiepen in wetenschappelijke studies over mogelijke effecten van straling op de gezondheid, kunnen terecht op: 2.2 Hoe omgaan met de conclusies uit wetenschappelijk onderzoek? Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat er zowat in alle studiedomeinen (epidemiologie, in vitro en in vivo studies ) resultaten zijn die effecten aantonen en resultaten die geen effecten bewijzen. Het risico bestaat dan dat enkel die studieresultaten gebruikt worden die passen binnen de eigen overtuiging. De wetenschappelijke aanpak voor het beoordelen van mogelijke gezondheidsschade bestaat echter uit het samenleggen van alle beschikbare gegevens, zowel de studies die wijzen op schadelijke effecten als de studies die daar niet op wijzen. Die aanpak maakt het mogelijk om te beoordelen of dit type straling schadelijk is of niet, gebaseerd op alle wetenschappelijke informatie en niet op één of enkele studies. De conclusie van het samenleggen van al het wetenschappelijk onderzoek levert geen bewijs dat elektromagnetische straling van mobiele communicatiesystemen de gezondheid schaadt. Deze stelling geldt enkel op voorwaarde dat de normen ook gerespecteerd worden. Niet alle wetenschappelijk onderzoek voldoet echter aan kwaliteitseisen. Voor onderzoek naar effecten van straling op gezondheid is het belangrijk dat dit kan bekeken worden vanuit een multidisciplinaire invalshoek, waarbij verschillende disciplines samenkomen: geneeskunde, dermatologie, oogheelkunde, epidemiologie, biologie, fotobiologie, fysiologie, natuurkunde, elektrotechniek en dosimetrie, statistiek, psychologie en communicatiewetenschappen. Ook de gebruikte methodes zullen verschillende resultaten opleveren. Bij het lezen van resultaten van dergelijke onderzoeken is het belangrijk daarmee rekening te houden. 8 Verantwoord omgaan met WiFi en gsmstraling op school

9 Richtlijnen van diverse organisaties De richtlijnen van het International Committee on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) over de effecten van opwarming van het lichaam door straling Het International Committee on Non Ionizing Radiation Protection bestaat uit deskundigen in de verschillende wetenschappelijke disciplines die noodzakelijk zijn voor onderzoeken naar nietioniserende straling. Het is officieel erkend door onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als een internationaal onafhankelijk adviesorgaan. Hoofddoel van het ICNIRP is het geven van informatie en advies over de mogelijke gevaren voor de gezondheid bij blootstelling aan nietioniserende straling. Veel van de informatie die ICNIRP biedt, is gepubliceerd in de vorm van wetenschappelijke evaluaties en rapporten. Het ICNIRP heeft richtlijnen voor elektromagnetische straling opgesteld die bescherming bieden tegen schadelijke effecten. De Europese Commissie heeft aan de lidstaten aanbevolen om de ICNIRP richtlijnen toe te passen op zendantennes. In Vlaanderen zijn de normen voor zendantennes ook gebaseerd op de ICNIRP richtlijnen. Ook de productnormen, die opgelegd worden door Europa, voor apparaten die gebruik maken van draadloze technologie zijn gebaseerd op de ICNIRP richtlijnen. De IARCclassificatie m.b.t. kanker Het International Agency for Research on Cancer (IARC) is onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het IARC deelt chemische stoffen in op basis van hun kankerverwekkend vermogen. IARC maakt die indeling op basis van alle wetenschappelijk onderbouwde informatie die beschikbaar is. Al die gegevens samen leiden tot een eindevaluatie waarbij de stof kan worden onderverdeeld in één van vijf mogelijke groepen: Groep 1: kankerverwekkend Groep 2A: waarschijnlijk kankerverwekkend Groep 2B: mogelijk kankerverwekkend Groep 3: niet in te delen wegens onvoldoende gegevens Groep 4: waarschijnlijk niet kankerverwekkend Onderzoek leert dat mensen die gedurende 10 jaar een gsmtoestel hebben gebruikt, niet meer risico op kanker hebben. Voor langere perioden is het nog te vroeg om uitspraken te doen. Het International Agency for Research on Cancer (IARC), heeft elektromagnetische straling ingedeeld als mogelijk kankerverwekkend (groep 2B). Dit wil zeggen dat er geen definitief wetenschappelijk bewijs is dat elektromagnetische straling geen kankerverwekkend vermogen zou hebben. Internationale expertenrapporten hebben naar aanleiding van de indeling in 2B het advies over gsmgebruik vooralsnog niet veranderd, maar wijzen erop dat er nog geen bewijs is dat gsmstraling verantwoordelijk kan zijn voor kanker. De meeste internationale expertenrapporten zeggen wel dat er onderzoek nodig is omdat gsm s op steeds jongere leeftijd gebruikt worden en dus ook langer gebruikt zullen worden. Ter vergelijking nog dit: ruwe dieselolie, roet, magneetvelden van hoogspanningslijnen, koffie, talkpoeder en in zuur ingelegde groenten zijn door de IARC ook ingedeeld bij groep 2B, als mogelijk kankerverwekkend. Het advies van de Raad van Europa De Raad van Europa is een internationale organisatie met zetel in het Franse Straatsburg waarvan 47 Europese landen lid zijn en de Europese Culturele Conventie hebben ondertekend. De Raad van Europa maakt geen deel uit van de Europese Unie maar is wel actief op diverse terreinen zoals mensenrechten, democratie, sociaaleconomische thema s, cultuur en milieu. De Raad adviseert om, in het kader van het voorzorgsprincipe, de voorkeur te geven aan bekabeld internet en het stellen van regels voor het gebruik van mobiele telefoons op scholen. De volledige passage van de resolutie van de Raad van Europa m.b.t. onderwijs luidt als volgt: develop within different ministries (education, environment and health) targeted information campaigns aimed at teachers, parents and children to alert them to the specific risks of early, illconsidered and prolonged use of mobiles and other devices emitting microwaves for children in general, and particularly in schools and classrooms, give preference to wired Internet connections, and strictly regulate the use of mobile phones by schoolchildren on school premises. 9

10 2.3 Het voorzorgsprincipe Het voorzorgsprincipe bepaalt dat, wanneer er een ernstig risico mogelijk is, wetenschappelijke onzekerheid niet mag gebruikt worden als reden om maatregelen ter voorkoming van het mogelijke risico uit te stellen. Het voorzorgsprincipe moet worden toegepast in overeenstemming met de ernst van het mogelijke risico. Bij een ernstig risico kan de wetgeving een beperking bij de bron eisen. Denk hierbij bv. aan het verbod op gebruik van Bisphenol A in flesjes voor babyvoeding. Bij een minder ernstig risico kan het toepassen van voorzorg neerkomen op het geven van gedragstips en sensibilisatie. In de praktijk zijn de meest voorkomende maatregelen in het kader van voorzorg: Verbod: een risico niet meer toestaan en dus uit voorzorg alle mogelijk risico vermijden. (bv. het stilleggen van de kerncentrale van Doel 3). ALARA (as low as reasonably achievable): het ALARAprincipe stelt dat de blootstelling aan straling zo laag als redelijkerwijs mogelijk moet zijn. Dit betekent dat maatregelen om blootstelling te beperken moeten genomen worden, tenzij dat in alle redelijkheid niet kan. Het is een aanpak om bekende risico s zo klein mogelijk te maken, waarbij overwegingen van kosten, technologie, voordelen voor de gezondheid en veiligheid en andere economische en maatschappelijke overwegingen worden meegenomen. BBT (best beschikbare technieken): dit is de techniek die in de praktijk al wordt toegepast en die vooral op vlak van milieu goede resultaten oplevert, bv. risicobeheer van genetisch gemanipuleerde organismen. BBT wordt in het Vlaamse milieuvergunningsbeleid vaak gebruikt als basis voor het vastleggen van milieuvergunningsvoorwaarden. Prudent Avoidance of verstandig vermijden betekent het nemen van eenvoudige, gemakkelijk uit te voeren en goedkope maatregelen om blootstelling aan bv. elektromagnetische velden te verminderen, zelfs als er geen aantoonbaar risico aanwezig is. Over het algemeen gebruiken overheden dit principe alleen bij nieuwe toepassingen, waar beperkte wijzigingen in installaties het blootstellingniveau voor de bevolking kan verminderen. Acceptatie is het aanvaarden van een risico zonder er iets aan te doen. In het geval van straling zeggen wetenschappelijk onderbouwde expertrapporten dat de huidige normen volstaan om gezondheidseffecten te voorkomen. Een verbod op gsm s of gsmantennes op school is in het kader van voorzorg bijgevolg niet nodig. Ook als er geen wetenschappelijk aangetoond risico is, kunnen toch vrijblijvende maatregelen voorgesteld worden die mensen zelf kunnen nemen. Dat komt neer op het toepassen van prudent avoidance. Zo n vrijblijvende maatregel kan zijn om te smsen i.p.v. te bellen. Voor een overzicht van dergelijke maatregelen verwijzen we naar hoofdstuk 3 (pagina 16) over het schoolbeleid. 2.4 Is de SARwaarde van een gsmtoestel een goede referentie voor de inschatting van blootstelling aan straling? De SARwaarde van een gsmtoestel geeft aan hoeveel energie het toestel maximaal kan afgeven aan het lichaam. Om effecten op gezondheid te vermijden, mogen de SARwaarden van gsmtoestellen niet hoger zijn dan 2 Watt per kg lichaamsgewicht (W/kg). Zoveel straling mag er maximaal in je lichaam terechtkomen als je belt met een gsm. Om zeker te zijn dat de grenswaarde van 2 W/kg onder geen enkele omstandigheid overschreden wordt, voorziet de meetprocedure dat een gsmfabrikant een maximaal mogelijke SARwaarde meet, die een gsmtoestel kan veroorzaken. De op die manier gemeten SARwaarde vind je in de gebruiksaanwijzing van een gsmtoestel. Je werkelijke blootstelling (werkelijke SARwaarde) ligt altijd lager dan de SARwaarde vermeld in de gebruiksaanwijzing. Een goede ontvangst, een efficiënt werkende antenne van het toestel of het gebruik van oortjes zullen de straling die in je lichaam terechtkomt, sterk doen dalen. In hoofdstuk 5 vind je meer informatie over de SARwaarde van gsmtoestellen. 10 Verantwoord omgaan met WiFi en gsmstraling op school

11 11

12 3 Naar een schoolbeleid voor het verantwoord omgaan met nieuwe communicatietechnologieën. Door de komst van nieuwe (draadloze) communicatietechnologieën zoeken scholen naar manieren om kinderen en jongeren hiermee verantwoord te leren omgaan, hierbij rekening houdend met kansen (leermogelijkheden) en risico s (eventuele gezondheidseffecten). In dit luik passen we de gezonde scholenmethodiek toe op de thematiek van straling. Er wordt met andere woorden niet ingegaan op het ICTbeleid, cyberpesten, mediawijsheid, Daarvoor verwijzen we o.a. naar de website 3.1 Vertrekken van een schoolvisie De overheid legt normen op voor zendantennes en producten die draadloos werken. Deze normen bieden voldoende bescherming tegen gezondheidseffecten ten gevolge van straling (zie hoofdstuk 4). Er zijn op dit moment geen wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat straling afkomstig van gsmtoestellen, draadloze toepassingen, WiFi, DECTtelefoons op lange termijn ongezond is indien deze normen worden nageleefd. Wie dat wil kan toch vrijblijvend een aantal aanbevelingen volgen om de blootstelling aan straling te verminderen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het principe van prudent avoidance of verstandig vermijden (zie 2.3). Bij de visieontwikkeling rond het verantwoord gebruik van nieuwe communicatietechnologieën zal de school echter niet enkel rekening moeten houden met mogelijke gezondheidseffecten maar ook met haar educatieve opdracht om er kinderen en jongeren op een verantwoorde wijze te leren mee omgaan. Dit houdt concreet in dat wordt nagedacht over hoe leerlingen nieuwe communicatietechnologieën op school mogen gebruiken en hoe ze gestimuleerd worden tot een verantwoord gebruik ervan. 3.2 Uitstippelen van een schoolbeleid Scholen vertrekken bij het uitstippelen van een schoolbeleid over het verantwoord gebruik van nieuwe communicatietechnologieën vaak niet van nul. Deze thematiek is waarschijnlijk al aan bod gekomen in het kader van het ICTgebruik in diverse vak of leergebieden, de lessen informatica, mediaprojecten of in het kader van het tegengaan van cyberpesten. Eventueel zijn er al lessen of andere educatieve activiteiten betreffende dit thema doorgegaan, heeft de school al een aantal maatregelen genomen bij de inrichting van bv. het eigen draadloos netwerk of zijn er al afspraken gemaakt met betrekking tot het gsmgebruik op school. Globaal heeft een schoolbeleid met betrekking tot het verantwoord omgaan met nieuwe communicatietechnologieën aandacht voor volgende aspecten: Educatie met betrekking tot kennis over de nieuwe communicatietechnologieën, straling en de effecten ervan en het stimuleren van verantwoord gebruik van nieuwe communicatietechnologieën. Een beleid met betrekking tot aankoop en plaatsing van elektronische apparatuur en nieuwe communicatietechnologieën op school dat rekening houdt met gegevens over straling. Afspraken met betrekking tot het aanwenden van nieuwe communicatietechnologieën tijdens educatieve activiteiten. Regels en afspraken over het individueel gebruik van nieuwe communicatietoestellen op school voor zowel leerlingen als leraren. Aandacht voor doorverwijzing van leerlingen en personeel die klachten linken aan gevoeligheid voor elektromagnetische straling. Transparante communicatie naar leerlingen, de ouders en het schoolteam. Het schoolbeleid rond het verantwoord gebruik van nieuwe communicatietechnologie is steeds afhankelijk van de eigen situatie en het eigen opvoedingsproject. Het schoolbeleid vertrekt best vanuit een inventarisatie van wat er al is. 12 Verantwoord omgaan met WiFi en gsmstraling op school

13 Verder hou je bij het uitstippelen van een schoolbeleid best rekening met de wensen en verwachtingen die hieromtrent leven bij leerlingen, ouders en schoolpersoneel: ouders verwachten dat kinderen op extramuros activiteiten bereikbaar zijn, leraren willen niet dat hun lessen gestoord worden door gsmgebruik van leerlingen, ouders stellen zich vragen bij de zendmast in de buurt van de school,. Op basis van de schoolvisie, vanuit het prudent avoidance principe en vanuit de analyse van wat de school doet en wat leerlingen, ouders en schoolpersoneel verwachten, kan de school dan haar doelstellingen uitklaren en acties uittekenen. Het staat scholen vanzelfsprekend vrij om bij de uitbouw van hun beleid een methodiek te kiezen om maatregelen en acties vorm te geven en uit te werken. Bij het uitwerken van dit document werd inspiratie geput uit de gezonde scholenmethodiek van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Het beleid van de school steunt daarin op vier pijlers: educatie, regulatie (afspraken), facilitatie (structurele maatregelen) en zorg en begeleiding en dit op verschillende niveaus (leerling, klas, school, omgeving). Zie voor meer informatie de website: de_school.html. In wat volgt gaan we in op elk van deze elementen uit de gezonde scholenmethodiek. Na elk onderdeel geven we een aantal reflectievragen mee ter ondersteuning. Figuur 1: schematische voorstelling van de gezonde scholenmethodiek 3.3 Educatie Educatie verwijst naar de organisatie en de invulling van het curriculum binnen de school, maar ook naar de deskundigheidsbevordering van het schoolteam. Het overzicht van een aantal relevante eindtermen en ontwikkelingsdoelen die betrekking hebben op straling in bijlage 1 toont aan dat er vanuit eindtermen en ontwikkelingsdoelen al heel wat kapstokken zijn om rond straling te werken tijdens de lessen. Lesactiviteiten zijn er vooral op gericht om kinderen en jongeren kennis bij te brengen met betrekking tot het verantwoord gebruik en de voordelen van de nieuwe communicatietechnologieën, straling en de effecten ervan. Hierna vind je enkele voorbeelden van lessuggesties om kinderen en jongeren te stimuleren om zelf met nieuwe communicatietechnologie verantwoord om te gaan. Daarnaast kan je dit thema aangrijpen om andere leerdoelen aan te pakken zoals veilig en verantwoord ICTgebruik, aandacht voor privacy, sensibiliseren over cyberpesten, enz. Suggesties voor lesideeën daarvoor kunnen worden gevonden op: en 13

14 Lesidee: Elektromagnetische straling Doelgroep Secundair onderwijs Vak of leergebied Natuurwetenschappen Aardrijkskunde Leerdoelen Inzicht verwerven in elektromagnetisme als natuurlijk en nietnatuurlijk fenomeen. De wisselwerking tussen de natuurwetenschappen, de technologische ontwikkeling en de leefomstandigheden van de mens kunnen illustreren. De effecten van de interactie tussen elektromagnetische straling en materie beschrijven aan de hand van verschijnselen zoals het fotoelektrisch effect en elektromagnetische spectra. Beschrijving en procedure Stap 1: Geef instructie over de werking van gsm, WiFi of zendmasten en de rol van elektromagnetische straling. Gebruik daarvoor deel 5 van deze publicatie. Andere bronnen hiervoor zijn: zendantennes straling Stap 2: Ga op zoek naar verschillende stralingsbronnen in de school of in de nabije omgeving van de school. De locaties van gsmantennes en antennes voor draadloos internet worden op een kaart (kadaster) aangeduid. Je kan die kaart raadplegen via Bij elke antennelocatie kan je ook het conformiteitsattest en technisch dossier raadplegen. Dit kan je gebruiken voor je wetenschapsles. Naast vast opgestelde zendantennes zijn er uiteraard ook de andere stralingsbronnen zoals de antenne van een gsmtoestel, de verplaatsbare router van het draadloos netwerk, de antenne van de laptop. Stap 3 (uitbreiding): Zoek op internet naar nieuwsartikels over elektromagnetische straling. Deze kan je als inleiding gebruiken voor een klasdiscussie over gezondheidseffecten van elektromagnetische stralen. Richtvragen zijn: Welke mogelijke risico s zijn er verbonden aan elektromagnetische straling? Hebben wetenschappers zekerheid hierover? Hoe ga je ermee om als er geen wetenschappelijke zekerheid is. Hoofdstuk 2 kan je gebruiken bij het beantwoorden van bovenstaande richtvragen. Maak van de gelegenheid gebruik om het toepassen van het voorzorgsprincipe ( ALARAprincipe, Prudent Avoidance, ) aan bod te laten komen en te duiden. Extra informatie en bronnen Uitgeverij Abimo ontwikkelde een lespakket over gsmgebruik op school: 14 Verantwoord omgaan met WiFi en gsmstraling op school

15 Lesidee: Regels voor het gsmgebruik Doelgroep 3e graad lager onderwijs Secundair onderwijs Vak of leergebied De les beoogt het realiseren van diverse sets van eindtermen en ontwikkelingsdoelen, o.a. sociale vaardigheden, ICT en mediawijsheid. Leerdoelen Deze les leert reflecteren over regels voor gsmgebruik en is ideaal als je de leerlingen op klas of schoolniveau wil laten participeren bij het opstellen van (nieuwe) regels voor gsmgebruik. Beschrijving en procedure Stap 1: Leg uit waarom regels i.v.m. het gsmgebruik op school nodig zijn, waar en hoe een gsm problemen kan stellen (bv. in functie van orde en aandacht in de klas) en waarom een gsmcontract nuttig kan zijn bij het oplossen van dergelijke problemen. Stap 2: Laat de leerlingen vervolgens in kleinere groepen regels opstellen. Richtvragen kunnen zijn: Waar en wanneer kunnen gsm s gebruikt worden? In de klas, tijdens pauzes, Waarvoor mag je de gsm gebruiken en hoelang? In welke situaties moet hij zeker afstaan? Waar laat je je gsm tijdens de sportlessen? Wat gebeurt er bij verlies of diefstal? En hoe kan dat voorkomen worden? Welke specifieke regels moeten er komen over filmen en fotograferen met de gsm (privacy!). Wat met specifieke evenementen, uitstappen, schoolreis, schoolvoorstelling,? Hoe kunnen de regels worden opgevolgd? Bespreek de resultaten van de discussies klassikaal. Welke elementen kwamen in alle groepen voor? Zijn de regels haalbaar en nuttig voor alle partijen? Bieden ze een afdoende antwoord voor de problemen die vooraf gesteld zijn? Stap 3: Laat de leerlingen in een tweede ronde nadenken over mogelijke sancties indien iemand zich niet aan de regels houdt. Bespreek de resultaten van de discussies klassikaal. Maak een rangorde van sancties beginnende bij de minst strenge. Stap 4: Bezorg de input aan de leerlingenraad. Giet de afgesproken regels en sancties eventueel in een officieel gsmcontract dat door elke leerling en zijn ouders en door de vertegenwoordiger van de school wordt ondertekend. Aandachtspunten De functionaliteit van een gsm verandert erg snel. Bekijk de afspraken dan ook regelmatig opnieuw en pas ze aan indien nodig. Extra informatie en bronnen Tim Vanhecke publiceerde een uitgebreide bundel met tal van werkbladen, quizvragen en andere methodieken over nieuwe communicatiemiddelen, waaronder de gsm. Je kan de bundel gratis downloaden van klascement.net/docs/3258 (je moet je wel vooraf registreren op Klascement). Maak van de les gebruik om basiskennis of basisvaardigheden te oefenen of te introduceren, bv. kennis over het gebruik van het noodnummer 112, over de privacywetgeving,... Gebruik als werkblad of als infomateriaal een zelfgemaakt gsmcontract. Inspiratie vind je in het gsmcontract van Klasse: gsm_contract.pdf Let wel! Dit contract is afgestemd op gsmgebruik thuis en niet op een schoolcontext. Voor info over privacyrecht kan je de onderwijswebsite van de privacycommissie raadplegen: Er zijn aparte secties voor kinderen, jongeren, leraren en ouders. Om de deskundigheid van uw schoolteam te bevorderen kan u eventueel een nascholing organiseren; onder andere bij de gemeentelijke milieuambtenaar of het Logo (www.vlaamselogos.be) kan u informeren over welke mogelijkheden er zijn. 15

Informatie over wifi- en gsm-straling

Informatie over wifi- en gsm-straling Informatie over wifi- en gsm-straling 1 Inhoudstafel 1 Hoe werkt straling? 4 Wat is straling? 4 Hoe ontstaat straling? 5 Wat is het effect van straling? 5 Ioniserende en niet-ioniserde straling 5 2 Meer

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Definitieve handleiding «Afspraken rond sociale media integreren in het schoolreglement.»

Definitieve handleiding «Afspraken rond sociale media integreren in het schoolreglement.» Dit document kan als leidraad dienen bij het opstellen van een sterk en goed onderbouwd schoolbeleid rond sociale media. Binnen dit document vindt u enkele noodzakelijke topics omtrent een sociaal mediabeleid,

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen 1 Dankwoord Dit handboek is tot stand gekomen naar aanleiding van twee congressen: Risk Perception, Risk Communication and its

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL OUDERBLIK Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL 2013 Sociale media, school en ouders Inhoudsopgave Sociale media, school en ouders... 2 Sociale watte?... 3 1. Leren

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

BACHELORPROEF. - Afspraken rond sociale media integreren in het schoolreglement -

BACHELORPROEF. - Afspraken rond sociale media integreren in het schoolreglement - Campus Kattenberg Arteveldehogeschool Kattenberg 9 9000 GENT BACHELORPROEF - Afspraken rond sociale media integreren in het schoolreglement - Promotor: dhr. Pedro De Bruyckere Bachelorproef voorgedragen

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie