Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ"

Transcriptie

1 Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ 20 maart 2009 Vanwege de nieuwe maatregelen in de AWBZ per 1 januari 2009 is deze brochure op enkele punten achterhaald. Hieronder vindt u de wijzigingen en aanpassingen. Ondersteunende en activerende begeleiding vervalt In deze brochure wordt nog gesproken over activerende en ondersteunende begeleiding. Deze functies zijn er alleen nog voor lopende indicaties die voor 2009 zijn gesteld. Bij nieuwe indicaties, vanaf 1 januari 2009, komen deze functies geheel te vervallen. Hiervoor in de plaats is gekomen de functie begeleiding. Consequenties voor budgethouders De invoering van de nieuwe beleidsregels heeft voor de volgende budgethouders wel/geen gevolgen: Voor nieuwe budgethouders De nieuwe regels gaan in op 1 januari Voor budgethouders van wie de indicatie voor ondersteunende en/of activerende begeleiding afloopt in 2009 De nieuwe regels gaan in bij herindicatie. Bij herindicatie kunnen budgethouders alleen aanspraak maken op een gewenningsperiode als er geen begeleiding meer wordt geïndiceerd. Deze is zes maanden als het indicatiebesluit afloopt vóór 1 juli Na 1 juli 2009 is de gewenningsperiode maximaal drie maanden, tot uiterlijk 1 januari Voor budgethouders van wie de indicatie voor 2009 is gesteld, van wie de indicatie afloopt in de jaren na 2009 en aan wie ondersteunende of activerende begeleiding in uren is toegekend Zij worden allemaal in 2009 opgeroepen voor een vervroegde herindicatie, zodat de nieuwe indicatie kan ingaan op 1 januari Voor budgethouders met een lopende indicatie in en na 2009 zonder ondersteunende of activerende begeleiding in uren Geen gevolgen. Voor budgethouders met een zorgzwaartepakket Geen gevolgen. 1

2 Wmo De begeleiding die uitsluitend gericht is op participatie of deelname aan het maatschappelijke, sociale en burgerlijke leven, komt niet meer voor rekening van de AWBZ. Hierbij gaat het om het zelfstandig onderhouden en opbouwen van contacten met familie en met anderen, het zelfstandig deelnemen aan clubs en verenigingen en de vrijetijdsbesteding buitenshuis, zoals sporten, wandelen, uitgaan en het zelfstandig naar winkels, bibliotheek en andere algemene voorzieningen gaan. Budgethouders bij wie deze functie vervalt bij de herindicatie AWBZ, kunnen voor ondersteuning een beroep doen op hun eigen gemeente. Zij heeft hierin in het kader van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) een taak. Veel gemeenten geven echter aan dat zij in 2009 nog niet zijn voorbereid op vragen om individuele begeleiding. Budgethouders kunnen voor ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen terecht bij MEE. Pgb s in andere wetten Pgb-Wsw Naast de pgb s in de AWBZ en de Wmo is het voor mensen met een Wsw-indicatie die bij een gewone baas willen werken mogelijk een pgb aan te vragen. Zij krijgen het budget echter niet zelf in handen. Wel kunnen zij zelf een werkgever kiezen én iemand die hen daarbij gaat begeleiden. Ook kan een deel van het budget worden besteed aan aanpassingen op de werkplek en aan vervoersvoorzieningen. Pgb-Zvw Budgethouders met een psychiatrische achtergrond kunnen een pgb voor behandeling en begeleiding aanvragen via de zorgverzekeraar (pgb-ggz) en hiermee vervolgens hun eigen behandeling en begeleiding inkopen. Pagina 5: Zorgfuncties in de AWBZ per 1 januari 2009 Persoonlijke verzorging (PV) Verpleging (VP) Begeleiding (BG-ind en BG-groep**) Behandeling (BH)* Tijdelijk verblijf (TV), bijvoorbeeld logeren** Verblijf (VB), in de vorm van een zorgzwaartepakket * Bij AWBZ-behandeling gaat het om de continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (zogenoemde cslm-zorg). Het doel is niet herstel, maar het voorkomen van erger. Het gaat om multidisciplinaire zorg en wordt vaak geboden in zorg in natura. ** Bij BG-groep en TV kan een medische indicatie voor vervoer worden toegekend. 2

3 Pagina 5: Zorgfuncties In plaats van activerende en ondersteunende begeleiding De indicatiesteller kan in plaats van activerende en/of ondersteunende begeleiding individuele begeleiding indiceren (BG-ind) en/of begeleiding in groepsverband (BG-groep). De BG-groep kan geïndiceerd blijven worden tot en met negen dagdelen. Lerende begeleiding De oude functie van activerende begeleiding blijft voor een klein gedeelte overeind in de nieuwe functie begeleiding. Het heet lerende begeleiding en is teruggebracht tot het leren toepassen van reeds aangeleerde vaardigheden. Het aanleren van vaardigheden is overgebracht naar de functie behandeling. Voor behandeling is geen pgb mogelijk. Voorbeeld: iemand die blind is leert met een stok of hond te lopen (= zorgverzekeraar). Vervolgens leert die persoon de vaardigheid toe te passen in zijn of haar dagelijkse omgeving (= AWBZ). Functies die vervallen Er vallen een aantal toepassingen weg uit de AWBZ. Het gaat hierbij om: ondersteunende begeleiding bij de persoonlijke verzorging: de indicatiesteller zal bekijken of uw zorgvraag onder de functie persoonlijke verzorging valt ondersteunende begeleiding bij het huishoudelijke leven: hiervoor moet u nu bij de gemeente zijn, dit valt onder huishoudelijke hulp in de Wmo ondersteunende begeleiding bij problemen met het psychische welbevinden: hier gaat het om problemen als angstig zijn, verlies van belangstelling en betrokkenheid en gemis van persoonlijke relaties; heeft u te veel last van deze problemen dan kunt u terecht bij de lokale maatschappelijke dienstverlening of bij een behandelaar binnen de gezondheidszorg Tarief Voor de nieuwe functie begeleiding is een nieuw tarief gekomen. Dit is vastgesteld op 1.952,00 per jaar voor klasse 1 (gemiddeld 1 uur individuele begeleiding per week). Dit is 37,36 per uur. Ter vergelijking: het uurtarief ondersteunende begeleiding in 2009 is 35,23 en het uurtarief activerende begeleiding in 2009 is 54,04. Pagina 5: Zorgfuncties Nieuwe functie begeleiding De functie begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid. Deze begeleiding is bedoeld voor mensen met een matige tot zware belemmering in hun functioneren. Een lichte belemmering valt niet meer onder de AWBZ. De begeleiding bij een lichte belemmering bestaat uit stimuleren en toezicht, zonder dat er daadwerkelijk taken overgenomen moeten worden. Bij matige en zware beperkingen is er wel sprake van overnemen van taken. Deze mensen zouden zonder deze begeleiding moeten verblijven in een instelling of zij zouden verwaarlozen. Begeleiding kan individueel (in uren) of in een groep toegekend worden (bijvoorbeeld dagbesteding). 3

4 Onder de nieuwe functie begeleiding vallen problemen en tekorten op vijf gebieden: sociale zelfredzaamheid* zich bewegen en verplaatsen** probleemgedrag psychisch functioneren*** oriëntatie- en geheugenproblemen * Bij sociale zelfredzaamheid let de indicatiesteller op problemen met: begrijpen wat anderen zeggen, een gesprek voeren, zich begrijpelijk maken, initiatief nemen voor en uitvoeren van eenvoudige taken, kunnen lezen, schrijven en rekenen, communicatiehulpmiddel gebruiken, dagelijkse bezigheden, problemen oplossen en besluiten nemen, dagelijkse routine regelen, zelf geld beheren, initiatief nemen voor en uitvoeren van complexere taken, zelf administratie bijhouden. ** Bij bewegen en verplaatsen gaat het om begeleiding die niet lijfsgebonden is (met lijfsgebonden begeleiding wordt bedoeld begeleiding bij het opstaan, naar bed gaan, douchen, wc; dit is persoonlijke verzorging) *** Bij psychisch functioneren gaat het om concentratie- of informatieverwerkingsproblemen, problemen van het geheugen en denken, en problemen bij de waarneming van de omgeving. Pagina 5: Zorgfuncties Onderscheid tussen persoonlijke verzorging en verpleging De verschillen tussen persoonlijke verzorging en verpleging zijn aangescherpt en er zijn normtijden benoemd. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde tijd voor het wassen van het hele lichaam vastgesteld op 20 minuten. Onder persoonlijke verzorging vallen nu ook handelingen die vroeger onder verpleging konden vallen zoals stomaverzorging bij lokaal intacte huid, stomazakje wisselen, katheterzak legen/ wisselen, blaasspoelen via bestaande katheter, uritip aanbrengen, CAPD/CCPD, sondevoeding toedienen (inclusief aan- en afkoppelen), sondevoeding toedienen bij kinderen, sondevoeding via PEG (bij volwassenen en kinderen), medicijnen aanreiken, medicijnen toedienen (oraal), aanbrengen medicinale pleister, toedienen oog-, oor- of neusdruppels of ooggel, medicatie toedienen (vaginaal of rectaal), vernevelen. Onder verpleging vallen: het toedienen van medicatie bij lokaal niet-intacte huid, zoals het geval is bij injecteren en het aanbrengen van medicatie in een wond, het schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma) bij een lokaal nietintacte huid, het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters en dergelijke, het toedienen van vloeistoffen in de bloedbaan (infuus). Pagina 5/6: Zorgfuncties Zorgzwaartepakket Vanaf 2009 is het voor budgethouders die een zorgzwaartepakket ge(her)indiceerd krijgen mogelijk hun budget in te zetten voor huishoudelijke hulp. Let op: er wordt geen extra budget voor verstrekt, maar het is toegestaan van het toegekende budget huishoudelijke hulp te betalen. 4

5 Pagina 6/7: De indicatiestelling Gebruikelijke zorg Voorheen kreeg een budgethouder een indicatie als er aanmerkelijk meer zorg en begeleiding nodig was dan gebruikelijk. Gebruikelijke zorg is bijvoorbeeld de zorg die alle ouders aan hun kinderen dienen te geven, of ze nu wel of geen handicap hebben. De extra zorg bovenop de gebruikelijke zorg vanwege de beperking van het kind, valt onder de AWBZ. In de nieuwe beleidsregels 2009 is een nieuwe norm vastgesteld: het eerste uur van de extra zorg boven de gebruikelijke zorg valt niet onder de AWBZ. Dit uur is voortaan voor rekening van de mantelzorgers. Pagina 8: De samenstelling van uw budget Eigen bijdrage In juli 2009 gaat de eigen bijdrage voor een aantal mensen omhoog als gevolg van de verhoging van de maximale eigen bijdrage voor mensen die over ,00 of meer aan verzamelinkomen beschikken. De maximale bijdrage gaat omhoog van 1.800,00 naar 2.000,00. In de pakketmaatregel is het voorstel opgenomen dat budgethouders vanaf 18 jaar vanaf 1 januari 2010 voor begeleiding een eigen bijdrage gaan betalen. Voor de functies verpleging en persoonlijke verzorging in de AWBZ gold deze eigen bijdrage al. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en wordt bepaald door het CAK. Het is vanaf 2009 niet meer mogelijk om de betaalde eigen bijdrage op te voeren als aftrekpost bij de belastingsopgaaf. Daartegenover staat dat de te betalen eigen bijdrage met 33% zal worden verminderd als u zelf u zorg thuis regelt Pagina 9: Verantwoording afleggen Zorgfuncties per 1 januari 2009 Bij nieuwe en herindicaties zijn de nieuwe zorgfuncties van kracht: Persoonlijke verzorging (PV) Verpleging (VP) Begeleiding (BG-ind en BG-groep**) Behandeling (BH)* Tijdelijk verblijf (TV), bijvoorbeeld logeren** Verblijf (VB), in de vorm van een zorgzwaartepakket Pagina 21: Aanmeldformulier Psychosociale grondslag Op grond van psychosociale problemen kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op begeleiding vanuit de AWBZ. Alle mensen met deze problematiek, c.q. grondslag - met of zonder een lopende indicatie - kunnen voor begeleiding per 1 januari 2009 terecht bij hun gemeente (Wmo). Mensen met de grondslag psychosociaal met een lopende indicatie voor ondersteunende begeleiding in dagdelen of persoonlijke verzorging behouden deze toekenning zolang de indicatie in 2009 nog loopt. Verloopt de indicatie gedurende dit jaar, dan is er voor deze groep budgethouders geen recht op een gewenningperiode. Informatie voor alle informatie rondom het pgb én Per Saldo. Informatielijn Per Saldo:

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014 Bijlage 13 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg

Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg Inleiding In de brochure Florence Thuiszorg vindt u belangrijke informatie over de zorgverlening die wij thuis bieden. Als u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Protocol Gebruikelijke zorg Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Postadres: CIZ Postbus 232 3970 AE Driebergen Tel: 030-698 16 30 E-mail: info@ciz.nl Voorwoord Dit protocol komt

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1 Informatie voor cliënten 2015 Info Cavent 1 s-gravendeel Strijen Cavent Vlashof Wonen en zorg Bolkafstraat 1 3295 TA 078 6739730 Informatie Voor meer informatie of het opvragen van folders, een kopie van

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie