Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal"

Transcriptie

1 Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING VOORLICHTING SUBSIDIËRING GEMEENTELIJKE ORGANISATIE EN BESTUUR Algemeen Gemeentelijke gebouwen en eigendommen Gemeentelijke organisatie/ bestuur en bestuursdienst Gemeentelijk waterbeleid Verkeersbeleid Afvalinzameling/ reiniging (Duurzaam) Bouwen en verbouwen BEWONERS MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN (NON PROFIT) Scholen/onderwijs Overige maatschappelijke instellingen BEDRIJVEN (PROFIT-SECTOR) Bijlagen Bijlage 1: Uitvoering Lokale milieu agenda ; stand van zaken december 2009 Bijlage 2: Overzicht budgetten

3 1. INLEIDING Op 28 januari heeft de gemeenteraad het Milieuprogramma voor 2010 vastgesteld. In het Milieuprogramma waren de paragrafen klimaatbeleid/slok-regeling 1 ( 2.2.1) en Lokale Milieuagenda ( 2.2.2) nog niet uitgewerkt. Deze Lokale milieuagenda moet gezien worden als de uitwerking van deze twee paragrafen. Na vaststelling door de gemeenteraad moet deze Lokale milieuagenda dan ook beschouwd worden als een onderdeel van het Milieuprogramma De oude Lokale milieuagenda kende een grote lijst van activiteiten zonder duidelijke indeling. Ook voor 2010 zijn veel activiteiten gepland. Gepoogd is deze activiteiten op een logische wijze te clusteren. Uiteindelijk is gekozen voor (hoofdzakelijk) een doelgroepenbenadering met daarnaast twee aparte paragrafen over voorlichting en financiële stimulering (subsidies) door de gemeente. Omdat deze twee paragrafen van toepassing zijn op alle doelgroepen worden deze als eerste besproken. Ter afronding van de Lokale milieuagenda wordt in bijlage 1 een overzicht gegeven van de stand van zaken (d.d ) van de uitvoering van de oude actiepuntenlijst. In het overzicht wordt tevens aangegeven of het actiepunt nog een gevolg zal krijgen en (opnieuw) als actiepunt (maar niet altijd met dezelfde benaming) is opgenomen in deze Lokale Agenda In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de beschikbare gelden in 2010 en is een samenvattend overzicht opgenomen van de geraamde besteding van het werkbudget voor de Lokale milieuagenda. 1 SLOK = Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar van het Milieuprogramma 2010 (Reg.nr ). Hierin staat een korte samenvatting van de verplichtingen in de vorm van 11 klimaatprojecten en van de financiële bijdrage die de gemeente hiervoor krijgt van SenterNovem. 2

4 2. VOORLICHTING Voorlichting aan bewoners en bedrijven. Voorlichting vormt het belangrijkste middel dat de gemeente heeft om het (duurzame) gedrag van bewoners en bedrijven positief te beïnvloeden. Door voorlichting en communicatie kan de gemeente wijzen op technische maatregelen en eventuele subsidies daarvoor. De gemeente ziet het als haar taak op verschillende manieren voorlichting te geven over duurzaam gedrag en duurzame maatregelen. Wij willen dit realiseren via het weekblad, de website, het verspreiden van folders, een jaarlijkse milieukrant, een milieumarkt (in 2011), via rechtstreekse contacten met burgers, tijdens bedrijfsbezoeken en door zelf het goede voorbeeld te geven. Ook sluit de gemeente aan bij verschillende landelijke evenementen zoals de Nacht van de Nacht, de Week van de vooruitgang en het Klimaatstraatfeest, alsmede aan regionale acties zoals de Warme Truiendag. In november 2009 is wederom een Milieumarkt in het gemeentehuis gehouden. Deze, inmiddels alweer derde versie, was opnieuw een groot succes. Uit de evaluatie van de Milieumarkt blijkt dat het echter wenselijk is eens van jaargetijde en van locatie te wisselen. De volgende Milieumarkt wordt daarom in het voorjaar van 2011 gehouden. De locatie staat nog niet vast, maar gedacht wordt aan het Dorpshuis van Vogelenzang en omgeving. In 2010 willen wij eenmalig(?) een duurzaamheidkrant uitgeven en huis aan huis verspreiden. Deelname aan het digitaal bespaarloket BespaarDaar.nl wordt in 2010 voortgezet. Middels dit loket kunnen particuliere huiseigenaren specifieke advisering voor hun woning krijgen ten aanzien van energiebesparingsmaatregelen. Door voorlichting willen wij onnodige verlichting van woonhuizen en gebouwen tegengaan. Deelname aan de Nacht van de Nacht past hier goed in en is ook een goed moment om derden hierop te wijzen. De Milieuraad wil in 2010 een jaarlijkse milieuprijs introduceren voor bewoners of organisaties die enthousiast werken aan het verbeteren van het milieu in hun directe leefomgeving en die tot voorbeeld kunnen dienen aan anderen. Voorlichting aan eigen bestuurdienst. Ook onder ambtenaren en bestuurders leven heel wat ideeën over duurzaamheid. Die blijven echter vaak binnenskamers. Het is belangrijk deze ideeën bekend te maken, dat er draagvlak komt voor goede duurzame ideeën en dat goede ideeën ook werkelijk worden uitgevoerd. Op Bloegle (intranet) is een aparte pagina ingericht voor duurzaamheid. Op deze pagina staat een forum waar alle medewerkers ideeën kunnen neerzetten en waarop anderen kunnen reageren. Verder staat er een poll waarvan de resultaten 1 keer per kwartaal worden teruggekoppeld aan het MT/DT. Goede betaalbare ideeën worden uitgevoerd. In de loop van 2010 willen wij iets soortgelijks ook voor de bewoners ontwikkelen op de gemeentelijke website. Concrete actiepunten Geraamde kosten Benodigde Voorbereiden Milieumarkt Uitgeven duurzaamheidkrant p.m. 40 Deelname aan provinciaal digitaal loket Bespaar Daar (abonnementskosten) 1 keer per kwartaal in weekblad derden wijzen op bestaande subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzame energie en energiebesparing en de Energie Investerings Aftrek (wordt betaald uit SLOK-bijdrage) 8 3

5 Doorlopend website actueel houden 16 Aansluiten bij diverse landelijke en regionale acties Introduceren duurzaamheiddesk voor bestuurlijke organisatie; resultaten terugkoppelen aan MT. Introduceren duurzaamheiddesk voor bewoners/bedrijven op website Introductie jaarlijkse milieuprijs Milieuraad klein bedrag uit budget Milieuraad SUBSIDIËRING De gemeente Bloemendaal kent thans drie gemeentelijke subsidieregelingen die als doel hebben om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie te stimuleren: Het gaat om de volgende regelingen: 1. Subsidieregeling zonnepanelen en zonnecollectoren 2007 voor particuliere woningbezitters. Van deze subsidieregeling is veel gebruik gemaakt. Het startbudget eind 2007 was ,-. In het eerste kwartaal van 2010 was het gehele subsidiebudget toegekend aan particulieren. 2. Subsidieregeling duurzame energie non-profitorganisaties. Eind april 2010 waren drie aanvragen voor subsidie ontvangen. Van de resteert nu nog Subsidieregeling duurzame energietechnieken bestaande woningen. Voor 2010 heeft de provincie beschikbaar gesteld. Ad 1 en 2). De eerste twee regelingen zijn gefinancierd met gemeentelijk geld. Ad 3). Voor bepaalde energiebesparende maatregelen en duurzame energietechnieken, opgenomen op een zogenaamde duurzame energielijst stelt de provincie subsidie beschikbaar voor eigenaren/bewoners van bestaande woningen. Uitkering gebeurt echter via de gemeente en niet door de provincie. Hierop zijn de Beleidsregels energiesubsidie Bloemendaal 2009 van toepassing. De gemeente dient van te voren het budget over een kalenderjaar aan te vragen bij de provincie en na afloop hiervan zich te verantwoorden aan GS over de uitkering aan haar burgers. In 2008 bedroeg de door GS toegekende subsidie 8.556,29; in ,02. De projectperiode van de duurzame energielijst van 2008 is verstreken. De subsidie voor 2009 is geheel besteed. Over de uitkering van de subsidies voor beide jaren moet nog wel verantwoording afgelegd worden. Ook voor 2010 heeft de provincie duurzame - energiesubsidie beschikbaar gesteld, namelijk Gebleken is dat subsidiering van de maatregelen op de provinciale duurzame energielijst goed aansluit op de wensen van particuliere woningbezitters. In 2010 willen wij daarom de provinciale subsidieregeling integreren met een nieuwe gemeentelijke subsidieregeling voor particulieren. Voorgesteld wordt om in de nieuwe gecombineerde subsidieregeling, naast het door de provincie beschikbaar gestelde subsidiebudget van een extra bedrag van vanuit het werkbudget Lokale milieu agenda te doteren als gemeentelijke bijdrage. De lijst met maatregelen die de gemeente subsidieert wordt geactualiseerd en samengevoegd met de provinciale lijst. Ondermeer wordt overwogen haalbaarheidsonderzoeken voor warmte/koude-opslag in de bodem van gemeentewege te subsidiëren. Ook het Rijk kent diverse subsidieregelingen. Sommige hiervan hebben echter een zeer tijdelijk karakter. Het team Milieu probeert voortdurend op de hoogte te blijven van de landelijke subsidiemogelijkheden en de informatie hierover op de gemeentelijke website zo actueel mogelijk te houden. Concrete actiepunten Geraamde kosten Benodigde 4

6 Voorlichting geven over de bestaande gemeentelijke subsidieregelingen - 50 Verantwoorden uitgevoerde projecten d.e.-subsidie Aanvragen provinciale d.e.-subsidie 2010 voor eigenaar/bewoners (reeds gebeurd) Opstellen nieuwe subsidieregeling voor particulieren in combinatie met provinciale duurzame energielijst uit werkbudget 9000 (Provincie) Uitvoeren subsidieregelingen voor particulieren en non-profit GEMEENTELIJKE ORGANISATIE EN BESTUUR 4..1 Algemeen In 2009 is door het bureau Climate Partners de CO2 voetafdruk van de gemeentelijke organisatie voor het peiljaar 2008 berekend. Hierbij is gekeken naar de bedrijfsvoering van de gehele gemeentelijke organisatie inclusief muziekschool, openbare verlichting, pompen en gemalen. Op grond van de rapportage van deze berekening bedroeg de CO 2- voetafdruk van de gemeentelijke organisatie in ton CO 2-equivalenten. Op 1 januari 2010 is de gemeente voor 100% overgestapt op groene stroom. Hierdoor wordt de CO 2-voetafdruk gereduceerd tot ca. 580 ton CO 2. (bron: Rapportage CO2 voetafdruk gemeentelijke organisatie 2008 door Climate Partners; reg.nr ). Door zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders is duurzaamheid aangewezen als speerpunt van beleid. Het gemeentebestuur streeft op termijn een klimaatneutrale gemeente na. Hierbij hebben het gemeentelijk bestuur en de gemeentelijke organisatie een belangrijke voorbeeldrol. In het collegeprogramma is ondermeer de doelstelling opgenomen 3% energie te besparen per jaar (hierop zijn met name de acties toegesneden die worden genoemd in 4.2). Hiermee wil het college in 2012 de CO 2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie hebben verminderd tot maximaal 550 ton en de resterende uitstoot compenseren zodat de gemeentelijke organisatie zichzelf klimaatneutraal mag noemen. Duurzaamheid is veel breder dan alleen milieu. Duurzaamheid betreft naast milieu (planet), ook mensen (people) en economie (profit). Het college heeft op 9 maart besloten om met externe ondersteuning een gemeentelijke beleidsvisie ten aanzien van duurzaamheid op te stellen voor de lange termijn (2030) met hieraan gekoppeld een actieplan voor de komende jaren. Met dit traject is inmiddels gestart. Tijdens een expertmeeting op 15 april is de raad geïnformeerd en heeft de eerste workshop plaats gehad. In mei zullen twee volgende workshops gehouden worden, o.a. met de externe partijen. Als het traject volgens planning verloopt wordt de duurzaamheidvisie in september ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Concrete actiepunten Inkopen 100% groene stroom vanaf 1 januari 2010 (gerealiseerd) Opstellen lange termijn (2030) gemeentelijke duurzaamheidvisie. Opstellen actieplan Geraamde kosten Benodigde Stichting Rijk Gemeentelijke gebouwen en eigendommen Gebouwen bestuursdienst. In 2007 en 2008 zijn energiebesparingsonderzoeken uitgevoerd voor de gebouwen aan de Brouwerkolk en het gemeentehuis in Overveen. Rendabele energiebesparende 5

7 maatregelen zijn ter plaatse van beide locaties uitgevoerd. Het voormalige gemeentehuis van Bennebroek willen wij in 2010 laten onderzoeken. Verder worden de bedrijfsenergieplannen van de gebouwen in Overveen geactualiseerd en uitgevoerd. Het uitvoeren van maatregelen wordt afhankelijk gesteld van de genomen keuze in de centrale huisvesting en de termijn waarop deze wordt gerealiseerd. Bij de plannen voor een centrale huisvesting zijn door de milieudienst IJmond de duurzaamheidaspecten van de varianten uitgewerkt. Hierbij is als ambitieniveau het energielabel A gehanteerd. Het huidige gemeentehuis heeft energielabel F. Gemeentewoningen. In 2008 zijn Energie Prestatie Adviezen opgesteld voor de gemeentewoningen (huurwoningen in eigendom van de gemeente). Hiermee is de energetische kwaliteit van de woningen beoordeeld en zijn de energielabels van de woningen bepaald. Uit de onderzoeken blijkt dat de energetische kwaliteit van de gemeentewoningen zeer matig tot slecht is. De energielabels van de woningen variëren van E tot G. Op basis van een benoemde Bloemendaalvariant, die uitgaat van een zo laag mogelijk energieverbruik bij een maximale terugverdientijd van 10 jaar, is per woning een maatwerkadvies opgeteld. Omdat er in 2009 sprake was van de verkoop van de gemeentelijke woningen aan de woningbouwvereniging Brederode is tot nu toe nog niets gedaan met de aanbevolen maatregelen uit de maatwerkadviezen. Inmiddels is bekend dat deze verkoop niet doorgaat. Wel worden bij vertrek van bewoners, de woningen aan de particuliere markt verkocht. Op grond van, nog door voorgaande colleges vastgestelde vervangingsbeleid wordt bij onderhoud aan de gemeentewoningen op basis van 1 op 1 vervangen. Dit betekent dat er in principe geen energiebesparende maatregelen worden aangebracht bij onderhoud of renovatie. Het vervangen van een c.v.-ketel is hierop een uitzondering. Bij vervanging van een c.v.-ketel wordt een HR-ketel geplaatst als dat fysiek mogelijk is. Het meerjaren onderhoudsprogramma is op dit 1 op 1 vervang-beleid gebaseerd. In de praktijk worden er wel eens op verzoek van de bewoner bij renovatie energiebesparende maatregelen aangebracht. In dat geval komen de meerkosten voor de bewoner en wordt er een huurverhoging gevraagd. Het huidige beleid past niet in een duurzame gemeente. Het team Eigendommen gaat aangeven welk pakket van maatregelen uit de maatwerkadviezen zij bij een duurzame gemeente vinden passen en wat de kosten daarvoor zijn. Om deze kosten in beeld te brengen wordt een extern bureau ingeschakeld. De kosten voor het inhuren van een extern bureau worden bekostigd uit de ontvangen SLOK-gelden en/of het werkbudget lokale milieuagenda. Nadat het college het nieuwe beleid heeft vastgesteld zal er een apart budget voor het energiezuiniger maken van de woningen moeten worden gereserveerd. Goede uitgangspunten zouden zijn dat het energiezuiniger maken van woningen alleen op vrijwillige basis gebeurt én nog deze college periode wordt gerealiseerd. De woningen van bewoners die zelf mee participeren worden hierbij voorgetrokken. Voorgesteld wordt om bij woningen die op korte termijn vrijkomen en verkocht worden prestatieafspraken (op grond van het betreffende maatwerkadvies) te maken met de nieuwe eigenaar. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan een financiële beloning als de nieuwe eigenaar binnen een jaar de geadviseerde energiebesparingsmaatregelen uitvoert of laat uitvoeren. Tetterodehal 6

8 In 2010 (en naar verwachting in 2011) wordt de Tetterodehal aangepast. De plannen bestaan uit de vervanging van het dak (in 2010). De heaters en pompen zijn aan de beurt in De nieuwe exploitant heeft laten weten geïnteresseerd te zijn in het aanbrengen van lichtkoepels in het dak. Hier liggen kansen voor energiebesparing. Mogelijk wordt er in de toekomst ook kinderdagopvang en/of buitenschoolse opvang en/of kantoorruimte in de hal gevestigd. De gemeente kan in een vroeg stadium eisen stellen aan de exploitant. Vervanging gemeentelijke voertuigen Bij de vervanging van gemeentelijke voertuigen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de milieubelasting (emissie naar de lucht, zuinigheid) van de nieuwe voertuigen. In 2008 is een beslisboom door het college vastgesteld; deze wordt in voorkomende gevallen gevolgd. De meerkosten voor schone voertuigen worden gedeeltelijk bekostigd uit het werkbudget lokale milieuagenda indien het budget van de vakafdeling hierin nog niet geheel voorziet. Openbare verlichting In 2010 wordt een nieuw beleidsplan voor de openbare verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. Het team Civiele Techniek en Verkeer bereidt dit voor. In het beleidsplan worden doelstellingen ten aanzien van energiebesparing opgenomen. Thans wordt in kaart gebracht welke besparingen haalbaar zijn en op welke termijn. De advieskosten energiebesparing worden deels vergoed door de provincie Noord-Holland. Concrete actiepunten Geraamde kosten Benodigde Uitvoeren energieonderzoek bestuurslocatie Bennebroek Uitvoeren rendabele energiebesparende maatregelen (gemeentelijke gebouwen) Advisering m.b.t. duurzame maatregelen centrale huisvesting Inhuren extern bureau inzake bepaling pakket van maatregelen gemeentewoningen en kosten hiervan Opstellen nieuw onderhoudsbeleid gemeentelijke woningen pm 24 Maken prestatieafspraken met nieuwe eigenaren bij verkoop gemeentewoningen. Belonen bij nakomen afspraken. Vervanging gemeentelijke voertuigen. Advies en eventuele meerprijs schone brandstoffen. pm Uit opbrengt verkoop 16 pm Milieudienst IJmond Team Eigendommen Team Groenvoorz./ Reiniging Beleidsplan openbare verlichting - Team CTV 4..3 Gemeentelijke organisatie/ bestuur en bestuursdienst Zoals bij de paragraaf voorlichting staat beschreven, is er op Bloegle (intranet) een aparte pagina ingericht voor duurzaamheid. Ook met dit hulpmiddel wordt een begin gemaakt met de omvorming naar een duurzame medewerker (ambtenaar of bestuurder). Duurzaamheid moet tussen de oren gaan zitten en hierdoor vanzelfsprekend worden. Een heldere duurzaamheidvisie (zie ook 4.1) dient hierbij te helpen en kan het draagvlak voor duurzaamheid vergroten. Om het autogebruik van de medewerkers terug te dringen wordt de deelname aan de Fiets naar je werk-campagne (= fietsen scoort) in 2010 voortgezet. Duurzaam Inkopen Duurzaam inkopen betekent letten op milieucriteria (bijvoorbeeld voor energie of materialen) en maatschappelijke aspecten (zoals kinderarbeid, maar ook communicatie met bewoners). Om de Nederlandse markt te verduurzamen is extra inzet nodig. Hierover zijn 7

9 landelijke afspraken gemaakt. De rijksoverheid geeft het goede voorbeeld door per 2010 alle inkopen duurzaam te doen. Gemeenten streven naar 75 procent in 2010 en 100 procent in Provincies en waterschappen hebben 100 procent in 2015 als doel gesteld. Op dit moment wordt Duurzaam inkoopbeleid regionaal voorbereid. Ten aanzien van de rolverdeling tussen de gemeente (budgethouder), de inkoper (st. RIJK) en de milieudienst IJmond zijn afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het document "rolverdeling verantwoordelijken". De inkoop van producten, diensten en werken zijn primair de verantwoordelijkheid van de budgethouder. Stichting RIJK biedt hierin inkooptechnisch ondersteuning en begeleiding. Op het gebied van duurzaamheid dient de Milieudienst IJmond, als materiedeskundige, de budgethouder te adviseren. Gedacht kan worden aan hoe duurzaam te specificeren. Door duurzaam te specificeren wordt het begrip duurzaamheid uitvoerbaar en meetbaar gemaakt, bijvoorbeeld door de inbreng van technische kennis aangaande CO2 emissiereductie. Daartoe zullen de eisen van Agentschap NL als minimaal uitgangspunt worden gehanteerd. Aanvullende eisen kunnen, indien de ambities van de betreffende gemeente hier aanleiding toe geven worden gesteld. Uiteraard ondersteunen de inkoper en de milieudienst elkaar over en weer, waardoor de invulling duurzaamheid en de uiteindelijke vertaling daarvan in het programma van eisen / de offerteaanvraag op een hoger niveau komt. Het duurzaam inkoopbeleid wordt in het najaar ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. In het aanbestedingsbeleid hebben wij een voorkeur voor lokale/ regionale bedrijven. Wij willen zoveel als mogelijk is lokale ondernemers met kennis van zaken betrekken bij concrete projecten. Concrete actiepunten Terugdringen autogebruik woon-werk door deelname aan landelijke actie Fietsen scoort; regelmatige oproep aan collega s om mee te doen. Opstellen duurzaam inkoopbeleid Geraamde kosten Benodigde Uit personeelsbudget 8 Stichting Rijk 4..4 Gemeentelijk waterbeleid Het gemeenschappelijke waterbeleid van de gemeente Bloemendaal en het hoogheemraadschap van Rijnland is vastgelegd in het Waterplan Bloemendaal. Het waterplan geeft de richting voor een duurzame omgang met water. Enkele projecten uit het waterplan zijn de afgelopen jaren verder uitgewerkt en zijn of worden momenteel uitgevoerd. Zoals de optimalisatie van drainagesystemen, het afkoppelen van regenwater van de riolering en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Concrete actiepunten Planvorming inrichting duinrel Schaepmanlaan Planvorming optimalisatie drainagestelsel Schaepmanlaan / Alberdingk Thijmlaan Afkoppelen regenwater van de riolering (doorlopend) Aanleg natuurvriendelijke oevers Vogelenzang (inmiddels gerealiseerd) Opstellen afkoppelbeleid particulieren Geraamde kosten Benodigde Team CTV 8

10 4..5 Verkeersbeleid In samenspraak met de winkeliersvereniging gaat de gemeente het fietsen naar de winkels stimuleren door nieuwe fietsenrekken te plaatsen in Overveen en Bloemendaal (naast ander nieuw straatmeubilair). Samen met de gemeenten Zandvoort en Haarlemmermeer, alsmede met het Nationale Park Zuid Kennemerpark pleiten wij bij de provincie voor een nieuwe fietsroute door de AWD naar het strand. Voor de strandpaviljoens bemiddelt de gemeente bij de provincie en Connexxion om de pachters te faciliteren bij het inhuren van touringcars om feestpubliek s avonds af te voeren naar NS Zandvoort. Inmiddels rijdt er een strandbus van de ondernemers. Met bedrijven die deelauto s aanbieden is geregeld contact; de gemeente denkt graag mee over hun bedrijfsplan als ze kunnen aantonen dat er in een bepaalde buurt genoeg animo is. Dat marktonderzoek moeten de aanbieders zelf doen. GreenWheels heeft in april 2010 een concrete aanvraag ingediend voor twee gereserveerde parkeerplaatsen. Volgens de aanvraag heeft GreenWheels inmiddels ongeveer 15 huishoudens in Bloemendaal en Overveen die nu nog van GreenWheel auto s in Haarlem gebruik maken. Wij zijn voornemens de aanvraag te honoreren. Het betreft een parkeerplaats nabij het station Bloemendaal en een parkeerplaats onder het viaduct van de Westelijke Randweg (Julianalaan/Willem de Zwijgerlaan). Concrete actiepunten Plaatsen nieuwe fietsenrekken in winkelstraten en bij stations Bloemendaal en Overveen Bepleiten nieuwe fietsroute door AWD Ondersteunen strandpaviljoens door bemiddeling in vervoer feestgangers strand Bij voldoende animo faciliteren parkeerplaatsen deelauto s Geraamde kosten Benodigde 4..6 Afvalinzameling/ reiniging Het afvalbeleidsplan is op 16 februari 2010 door B&W vastgesteld en voor inspraak naar de raad gestuurd ( ). Het beleidsplan is gericht op het collegeprogramma dus het aspect duurzaam is daar volledig in meegenomen. Voor het plan zijn uitgangspunten zoals ketenbeleid (de milieupreventie zo vroeg als mogelijk is in de productieketen neerleggen) en cradle-to-cradle de basis. De nadruk van het afvalbeleid ligt op bevordering van afvalscheiding en dienstverlening op maat. In verband met de harmonisatie van de afvalinzameling vanwege de fusie met Bennebroek zijn vier scenario s van inzameling uitgewerkt. Over het nieuwe afvalbeleid en de vier scenario s is een speciale afvalinfo brochure verspreid onder de bewoners. Hierin wordt de bewoners gevraagd hun voorkeur aan te geven voor één van de scenario s door middel van het invullen en retourneren van een in de brochure opgenomen antwoordkaart. De mening van de bewoners willen wij zwaar laten meewegen in ons uiteindelijke keuze. En advies aan de gemeenteraad. De Meerlanden bouwt op dit moment een vergistingsinstallatie voor GFT. Deze is bijna klaar. Dat betekent dat het GFT van Bennebroek binnenkort wordt vergist. Het GFT van Bloemendaal wordt nog gewoon gecomposteerd tot het einde van het jaar (Duurzaam) Bouwen en verbouwen Duurzaam Bouwen is afgeleid van het begrip Duurzame Ontwikkeling. Het is op een zodanige manier (ver)bouwen, dat aan de huidige vraag voldaan wordt zonder dat de 9

11 mogelijkheden van andere volken en toekomstige generaties worden beperkt. Door Duurzaam Bouwen (dubo) ontstaan zo weinig mogelijk milieuproblemen bij de bouw, tijdens het gebruik en de eventuele sloop van de gebouwde omgeving. Het gemeentelijk beleid voor dubo wordt in 2010 geactualiseerd. De collegedoelstellingen zoals een ten opzichte van de wettelijke norm met 10% verscherpte EPN worden hierin meegenomen. Bij de opstelling van het beleidskader wordt nauw samengewerkt met de dubospecialisten van de Milieudienst IJmond. Bij relevante bouwprojecten adviseert het team Milieu en of de specialisten van de Milieudienst IJmond, over duurzaam bouwen aspecten. Uitgangspunt vormt hierbij minimaal het ambitieniveau uit het gemeentelijk dubo-beleid. Maar Duurzaam bouwen blijft maatwerk en waar mogelijk wordt gestreefd naar hogere doelstellingen. De gemeentelijke ambities op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid worden tevens opgenomen in de gemeentelijke woonvisie en in nieuwe bestemmingsplannen. Project Bouwtransparant In de bouwwetgeving worden eisen aan de energieprestatienorm van een gebouw gesteld. Omdat uit een landelijk onderzoek van VROM bleek dat 25 % van de nieuwbouwwoningen niet aan de energiepresatie norm voldeed heeft het CO2-servicepunt het project bouwtransparant opgezet. In dit project worden voorafgaande aan de bouw instructiebijeenkomsten voor bouwers, ontwikkelaars en inspecteurs georganiseerd. Via een rekenprogramma wordt de (theoretische) EPC door de bouwinspecteur gecontroleerd waarna vlak voor oplevering van de woning deze EPN bij de woning (in de praktijk) uitgebreid wordt getoetst door externe deskundigen. Bij deze toetsing worden infraroodopnames gemaakt, en worden kierdichtheid-, lucht- en geluidmetingen gedaan. Dit project heeft een leerdoel en dient om ervaring op et doen. De gemeente Bloemendaal doet in 2010 met twee nieuwbouwwoningen mee aan dit project. Op termijn dient op grond van de aangegane verplichting in het kader van de SLOK-regeling bij minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen toezicht uitgevoerd te worden op de EPN op de bouwplaats. Pilotproject Duurzaam Vogelenzang. In Vogelenzang wordt met verschillende partijen het voorbeeldproject Dorpshuis Vogelenzang e.o (duurzaam Vogelenzang) uitgewerkt. De eigenaren en gebruikers van het dorpshuis, de sportverenigingen, de basisscholen en de woningbouwvereniging Brederode willen verschillende duurzame energie-technieken toepassen en gezamenlijk benutten. De technische en economische haalbaarheid van een aantal van deze technieken is inmiddels onderzocht. Ten behoeve van de realisering van het project wordt een programma van eisen Duurzaam Vogelenzang door een extern adviseur opgesteld en uitgewerkt. Vooralsnog wordt gereserveerd vanuit het werkbudget als gemeentelijke bijdrage in de kosten. Concrete actiepunten Geraamde kosten Benodigde Formuleren en vaststellen nieuw gemeentelijk beleid Duurzaam Bouwen. Deelname aan het project Bouwtransparant. Duurzaam Vogelenzang: - deelname in projectgroep (secretariaat) - opstellen programma van eisen - gemeentelijke bijdrage in de kosten van de-technieken (wordt betaald uit SLOK gelden)

12 5. BEWONERS Omdat Bloemendaal vooral een woongemeente is (er is nauwelijks industrie) vormen de inwoners van Bloemendaal de belangrijkste doelgroep. Ter vergelijking: de CO2-emissie van de bestaande woningen (53 kton) bedraagt alleen al ruim 50% van de totale CO2-emissie van de gehele gemeente (101 kton). (Bron: rapportage Op weg naar klimaatneutraal Bloemendaal door het CO2 servicepunt ) Gebaseerd op de afspraken in het kader van de SLOK-regeling en de tekst van het collegeprogramma zijn voor de doelgroep bewoners de volgende (minimale) doelstellingen geformuleerd: Een verbetering van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad jaarlijks met 1% per jaar (SLOK 6); Bij verkeer en vervoer een besparing van 1% per jaar op het brandstofgebruik (SLOK 9) Als 5% van de huishoudens energiezuinig gedrag vertonen (SLOK 7) Om deze doelstellingen te bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van de instrumenten voorlichting/communicatie en subsidiëring. Deze instrumenten zijn besproken in de paragrafen 2 en MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN (NON PROFIT) In 2009 heeft de gemeenteraad de Subsidieverordening duurzame energie nonprofitorganisaties 2009 vastgesteld. Op grond van deze regeling kunnen non-profit instellingen, zoals scholen en sportverenigingen, een beroep doen op een gemeentelijke bijdrage in de kosten voor het toepassen van bepaalde duurzame energietechnieken. De technieken die voor vergoeding in aanmerking komen worden in bijlage 1 bij de regeling genoemd. De subsidie is 50 % van de aanschafkosten tot een maximum van 5.000,-- per jaar per non-profit instelling. De raad heeft voor de uitvoering van de verordening een budget beschikbaar gesteld van ,-- onder het motto van op = op. Op het moment van schrijven van deze agenda was nog subsidie beschikbaar Scholen/onderwijs In december 2009 heeft het college besloten een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van de rijkssubsidieregeling Verbetering binnenklimaat en energiemaatregelen basisscholen. Subsidie is gevraagd voor het vervangen van enkel glas door dubbel glas bij 14 van de 17 basisscholen. De projectkosten worden geraamd op maximaal ; de rijkssubsidie bedraagt (maximaal) Het verschil wordt als gemeentelijk aandeel bekostigd vanuit het budget onderwijs. Het dubbel glas wordt in 2010 aangebracht. Over de uitvoering vindt overleg plaats met de scholen. Hierbij wordt tevens aangedrongen op het aanbrengen van overige rendabele energiemaatregelen. Een beroep op de subsidieregeling non-profit organisaties is hierbij bespreekbaar. Mogelijk is voor het subsidiëren van bepaalde maatregelen wel een aanpassing van deze regeling noodzakelijk. De schoolbesturen wordt tevens gevraagd om in navolging van de gemeente over te stappen op de afname van 100% groene stroom. Ook in 2010 zal de gemeente weer deelnemen aan de landelijke Week van de Vooruitgang. In dit kader wordt de basisscholen weer gevraagd deel te nemen aan de actie dag Op voeten en fietsen naar schooldag. Aan de kinderen die op die dag lopend of op de fiets naar school worden gebracht willen wij net als in voorgaande jaren een presentje uitreiken. Hiervoor willen wij weer een beroep doen op de raadsleden. De kosten 11

13 voor de presentjes zijn al meegerekend bij paragraaf 2 (aansluiten bij diverse landelijke en regionale acties) In het afvalbeleidsplan is o.a. opgenomen dat we willen communiceren over afval door afvallessen te geven op de basisscholen. Dit is in 2009 ook gedaan door Koos de Vuilnisman en dat was een groot succes vonden de scholen. Een deel van de kosten ( 2.500) is in 2009 bekostigd door de door Bennebroek gewonnen prijs met betrekking tot het scheiden van glasafval. Het restant van de kosten is ten laste gebracht van het werkbudget lokale milieuagenda. Wij zijn van plan ook in 2010 Koos de Vuilnisman te vragen afvallessen te geven op onze basisscholen. De voorzitter van de vereniging van Bloemendaalse schooldirecteuren heeft hierom ook verzocht vanwege het succes in De kosten voor de lessen op alle basisscholen in onze gemeente bedragen circa Bezien wordt nog van welk(e) budget(ten) deze kosten ten laste gebracht worden (budget afval, NME of mogelijk deels Milieu). Los van de bovenstaande afvallessen kunnen de basisscholen op grond van Bijlage D van de Verordening materiële financiële gelijkstelling Bloemendaal 2009 een tegemoetkoming vragen voor de kosten van natuur- en milieueducatie (NME). De maximale bijdrage bedraagt per school waarvan 411 bestemd is voor een bezoek aan Thijsse s Hof. De aanvragen voor een vergoeding worden behandeld door het team Samenleving. Concrete actiepunten Vervangen enkel glas door dubbel glas bij 14 basisscholen Geraamde kosten ± (budget Onderwijs) Bespreken en stimuleren van overige energiemaatregelen pm 20 Schoolbesturen oproepen tot afname 100% groene stroom 4 Actiedag op voeten en fietsen naar school ; scholen benaderen; aanschaf presentjes voor kinderen Afvallessen op basisscholen door Koos de Vuilnisman Behandelen aanvragen subsidie voor NME basisscholen (budget samenleving) Benodigde 8 Team Samenleving 6..2 Overige maatschappelijke instellingen In het pilotproject Duurzaam Vogelenzang participeert de woningbouwvereniging Brederode actief. De woningbouwvereniging is voornemens tot het toepassen van warmte en koude opslag in de bodem ten behoeve van de 37 nieuwe woningen aan de Teylingerweg. Dit was mede de aanleiding voor het starten van het pilotproject. Bij nieuwbouw van huurwoningen committeert het bestuur van de woningbouwvereniging zich al aan het streven van de gemeente tot een verscherpte EPN norm (zie 4.7). Met betrekking tot de bestaande huurwoningen willen wij met het bestuur van de woningbouwvereniging in gesprek gaan over het maken van prestatieafspraken maken. Wij willen er bij de besturen van sportclubs nogmaals op aandringen de leden op te roepen vaker op de fiets te komen en op zijn minst te carpoolen. Concrete actiepunten In gesprek gaan met de woningbouwvereniging Brederode over het maken van prestatieafspraken bestaande huurwoningen Geraamde kosten Sportverenigingen oproepen vaker op de fiets te komen 8 Benodigde 8 12

14 7. BEDRIJVEN (PROFIT-SECTOR) De gemeente Bloemendaal is voorstander van duurzaam ondernemen en probeert het duurzaam ondernemen te stimuleren. Duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd, is ondernemen waarbij evenwicht bestaat tussen economische-, sociale- en milieubelangen. Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen naar de huidige gevolgen daarvan, maar ook naar de gevolgen in de toekomst. Duurzaam ondernemen betekent dat bedrijven naar vermogen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en milieuproblemen die met de onderneming samenhangen. Het vereist dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord willen gedragen en daarmee verder willen gaan dan de wet- en regelgeving hen voorschrijft. Om de huidige milieuproblemen op te lossen of te beheersen zijn structurele maatschappelijke veranderingen of transities nodig. Voorbeelden zijn de transitie naar duurzame energie, duurzame mobiliteit of duurzame landbouw. Zonder een gezamenlijke inzet van overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en consumenten zijn transities niet mogelijk. Mede daarom is duurzaam ondernemen harde noodzaak. Duurzaam ondernemen heeft veel pluspunten voor het imago van bedrijven. Een beter imago levert betere publiciteit op. Verder kunnen ondernemingen belang hebben bij een schonere omgeving en betere voorzieningen in de buurt. Daarnaast betekent een gezonder leefklimaat tevens een gezonder werkklimaat. Dat betekent ook dat werknemers zich beter voelen en de onderneming in de nabije omgeving een goede naam opbouwt. Een goed voorbeeld van een onderneming die duurzaam ondernemen ter harte heeft genomen is Parnassia aan Zee. Onlangs is aan het paviljoen het Green Key keurmerk toegekend op het hoogst haalbare niveau van goud. Green Key is het internationale keurmerk voor milieuvriendelijke bedrijven en de toerisme- en recreatiebranch. Naast het reeds behaalde keurmerk wil de onderneming het komende jaar tevens nog zonnepanelen aanbrengen en als pilot windbollen plaatsen. Via website, weekblad, bijeenkomsten en persoonlijke contacten willen wij bedrijven en instellingen blijven informeren over de voordelen van meer klimaatvriendelijk /duurzaam ondernemen Energie besparing wordt standaard meegenomen bij bedrijfscontroles die in het kader van de Wet milieubeheer worden uitgevoerd door jet team Milieu en de Milieudienst IJmond. De ondernemer wordt hierbij actief voorgelicht over de technische mogelijkheden en de (ook financiële) voordelen. Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar worden desnoods (indien wettelijk mogelijk) afgedwongen. Met de supermarktvestigingen van Albert Heijn zijn harde afspraken gemaakt over het afdekken van de koel- en vriesmeubelen. De AH-vestiging in Bennebroek heeft deze energiebesparende maatregelen bij de verbouwing in 2009 reeds uitgevoerd. Wij willen in kaart brengen in welke mate terrasverwarmers in Bloemendaal voorkomen en indien hier aanleiding toe is onderzoeken of het mogelijk is deze te verbieden en op welke manier. Landelijk zijn er ontwikkelingen gaande met betrekking tot energieverlies door open winkelgevels. Deze ontwikkelingen zullen wij volgen al hebben wij de indruk dat open winkelgevels niet of nauwelijks voorkomen in Bloemendaal. Een aantal strandpaviljoenhouders op het strand van Bloemendaal heeft duurzaamheidplannen, ook vanwege tekortkomingen in de huidige stroomlevering. 13

15 Eneco/Joulz is in contact gebracht met de paviljoenhouders, maar er zijn nog geen concrete duurzaamheidplannen bekend. Concrete actiepunten Voorlichting geven en communiceren over duurzaam ondernemen via o.a. website en persoonlijke contacten (zie ook 2) Bij bedrijfscontroles standaard duurzaamheidaspecten meenemen Inventariseren aantal terrasverwarmers in Bloemendaal; onderzoeken of verbod mogelijk is Landelijke ontwikkelingen open winkelgevels volgen. Aantal open winkelgevels in kaart brengen Ontwikkelingen duurzaam strand volgen en indien opportuun hierin participeren/faciliteren Geraamde kosten pm Benodigde Reeds meegenomen bij 2 40 (extra) 8 8 pm 14

16 Gemeente Bloemendaal Bijlage 1 Stand van zaken december 2009 uitvoering Lokale Milieu Agenda (Corsa ) 1

17 Gemeente Bloemendaal Bijlage 2 Overzicht budgetten 2

18 Bijlage 2. Samenvatting van (nog) beschikbare financiële middelen in 2010 Werkbudget Lokale milieuagenda Voor de uitvoering van het speerpunt duurzaamheid heeft de gemeenteraad via de kadernota 2009 een structureel budget van beschikbaar gesteld voor de jaren Omdat reeds voor 2010 was gereserveerd vanuit de reserve energiebesparing betekent dit een werkbudget van in Lokale milieuagenda/duurzaamheidprogramma Wij denken het werkbudget (samengevat) als volgt te besteden: Geraamde besteding werkbudget Lokale milieuagenda in 2010 Opstellen Duurzaamheidsvisie ,00 Voorbereiding Milieumarkt 2011 (voorjaar) 5.000,00 Gemeentelijke bijdrage aan duurzame energiemaatregelen aan particulieren ,00 Opstellen programma van eisen voorbeeldproject Duurzaam Vogelenzang 7.000,00 Bijdrage aan duurzame energietechnieken voorbeeldproject Duurzaam Vogelenzang ,00 Onderzoek mogelijkheden energiebesparing en duurzaamheid voormalig gemeentehuis Bennebroek 3.000,00 Uitvoeren rendabele duurzaamheids/besparingsmaatregelen gemeentelijke gebouwen ,00 Deelname en gemeentelijke bijdragen aan diverse landelijke projecten zoals Klimaatstraatfeest, Week van de vooruitgangs etc ,00 Nog nader te bepalen (zie ook diverse pm posten in agenda) ,00 Nog ter beschikking zijnde gelden huidige gemeentelijke subsidieregelingen Stimulering duurzame energie (non-profit) Subsidie Zonnepanelen/collectoren particulieren ± Restant Fonds energiebesparing In 2010 te ontvangen SLOK-gelden ,00 3

Duurzaamheidprogramma en Milieuprogramma voor 2011 Gemeente Bloemendaal

Duurzaamheidprogramma en Milieuprogramma voor 2011 Gemeente Bloemendaal Duurzaamheidprogramma en Milieuprogramma voor 2011 Gemeente Bloemendaal Datum : november 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010030204 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 2. DUURZAAMHEID (SUBPRODUCT 8.1)...

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Hoe zuinig is uw nieuwe woning?

Hoe zuinig is uw nieuwe woning? Hoe zuinig is uw nieuwe woning? verhuisplannen? een initiatief van: Warm welkom in Rivierenland Verhuist u binnenkort naar een koopwoning in Rivierenland? Tijd misschien voor een nieuwe keuken of badkamer?

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 79

Provinciaal blad 2010, 79 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 79 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264154 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf:

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf: ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 17-11-2009 Openbaar Onderwerp : subsidie voor verbetering energieverbruik en binnenklimaat scholen Portefeuillehouder(s) : P. C. Tange Afdelingshoofd/hoofd

Nadere informatie

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. ja nes Binnen extra uren communicatie en coördinatie

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. ja nes Binnen extra uren communicatie en coördinatie Speerpunt/ onderwerp Doelstelling speerpunt Verantwoordelijk Team/onderdeel activiteiten Bestaand budget / nee Extra budget tov huidig per jr Bestaande capaciteit /nee Extra Capaciteit tov huidig per jr

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

sßk Aan de raad van de gemeente Emmen emmen,nl Geachte leden van de raad,

sßk Aan de raad van de gemeente Emmen emmen,nl Geachte leden van de raad, Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl sßk Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en Infrastructuur

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel Brugge 3 juni 2015 Kris Van Dijck Burgemeester Dessel 9.500 inwoners 27 km² Landelijk maar Nucleaire industrie Opslag nucleair afval Witzand winning Sportgemeente Dessel en Witgoor Sport BMX Sportpark

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 62 Gemeente Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 27 september 2007 Nummer : 62 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder drs. Th.H.M. Wolf mpa Afdeling : II-Bouwen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Bijlage bij RIB Einddoelen programma Duurzaamheid Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid Energie

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Datum Agendapunt Nummer. 9 november R11S007

Datum Agendapunt Nummer. 9 november R11S007 Datum Agendapunt Nummer 9 november 2010 12 R11S007 Onderwerp Duurzaamheidsprogramma Zeewolde Raadsvoorstel Beoogd effect Met het duurzaamheidsprogramma Zeewolde wordt een overkoepelend kader geschetst

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

EPA maatwerkadvies en energielabelling bestaande vrije sector woningen.

EPA maatwerkadvies en energielabelling bestaande vrije sector woningen. 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp EPA maatwerkadvies en energielabelling bestaande vrije sector woningen. Samenvatting Eén van de actiepunten uit BEN 2040 is het is ondersteuning

Nadere informatie

Deelname van gemeente Heusden aan landelijke Stimuleringsregeling voor lokale Klimaatinitiatieven (SloK)

Deelname van gemeente Heusden aan landelijke Stimuleringsregeling voor lokale Klimaatinitiatieven (SloK) Samenvatting: Inleiding: In de voorbereiding van de Duurzaamheidsagenda heeft uw college ingestemd met de indiening van een gemeentelijke aanvraag ter verkrijging van een uitkering uit het Gemeentefonds

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

: Communicatie Subsidieverordening Maatregelenplan Duurzaamheid

: Communicatie Subsidieverordening Maatregelenplan Duurzaamheid Memo Aan : Van : Rienk Sijbrandij Bureau : Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu Datum : 29 november 2011 Onderwerp : Communicatie Subsidieverordening Maatregelenplan Duurzaamheid De gemeenteraad van Strijen

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie Titel: CO2-Prestatieladder Participatieplan Rapport: CO2-2014/R-05; rev. 0; d.d. 07-04-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Vervolgblad : 1 van 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten 2011-2013 Energiebesparing Betaalbaarheid van wonen Gezondheid van binnenmilieu en comfort Kansen voor de lokale economie Redenen

Nadere informatie

klik hier voor de reactie dd. 27 februari 2007 van het college van B&W

klik hier voor de reactie dd. 27 februari 2007 van het college van B&W klik hier voor de reactie dd. 27 februari 2007 van het college van B&W initiatiefvoorstel Datum raadsvergadering/ Nummer raadsvoorstel 14 maart 2007 / 62/2007 Naar een klimaatplan...een goed klimaat voor

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Adviesnota aan Gemeenteraad Gemeenteblad 2010, nr. 8. Onderwerp Deelname aan de vervolgregeling Limburgse Energie Subsidie (LES2) Datum 14 januari 2010 Naam steller Hanny van Dinther Kenmerk Afdelingsmanager

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel:

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel: Voorstel aan de raad Nummer: 131026465 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing 2.3 Leefbare stad W.J. Stinissen /

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Workshop J De kracht van een klimaatfonds. 05 april 2011

Workshop J De kracht van een klimaatfonds. 05 april 2011 Workshop J De kracht van een klimaatfonds 05 april 2011 Presentatie Ad Phernambucq Zeeuws Klimaatfonds: Klimaatneutraal met Zeeuwse Projecten Nationaal Energie- en klimaatbeleid Doelstelling: Duurzame

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Revolving fund sportverenigingen - Evaluatie en Vervolg Reg.nr. : 3803259 B&W verg. : 20 mei 2014 Commissie : Cie_verg. : Raadsverg. : 24 juni 2014 1) Status Op grond

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0791 B.17.0791 Landgraaf, 16 mei 2017 ONDERWERP: Verordening 'Verbeteren energielabel particuliere woningvoorrraad' Landgraaf

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein enlijst B&W Smallingerland - week 41-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 3 oktober 2013 BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein Belanghebbende heeft verzocht om vergoeding van planschade en schade als

Nadere informatie

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN RAPPORTAGE PANELRONDE DECEMBER 2012 DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om

Nadere informatie

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade 2 Voorwoord Beste mensen, voor u ligt de folder over het convenant energiebesparing 2009 2011. Dit is een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING STIMULERING BEDRIJVEN (2010)

TOELICHTING OP DE BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING STIMULERING BEDRIJVEN (2010) TOELICHTING OP DE BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING STIMULERING BEDRIJVEN (2010) De spelregels voor het aanvragen en verstrekken van subsidie zijn verwoord in de beleidsregel Subsidieverstrekking Stimulering

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Auteurs: Bettina Blok, Frieda den Heyer Goedgekeurd door: Karin Cornet Datum: 14.06.2017 Versie: 0.2 Actieplan: MVI - MVS Pagina 1 Aanleiding Meerdere gemeenten,

Nadere informatie

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Meteren, 15 januari 2014 Inleiding Coöperatieve vereniging 11duurzaam heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet voor duurzaamheid

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 31 januari 2013 Agendapunt 06-03 Onderwerp: subsidie Veluws Bureau voor Toerisme, 2013 en 2014. Portefeuillehouder: C. van

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG MILIEU & DUURZAAMHEID

STADSPANEL DEN HAAG MILIEU & DUURZAAMHEID STADSPANEL DEN HAAG MILIEU & DUURZAAMHEID Publicatiedatum 21 december2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 3500, die met enige regelmaat wordt gevraagd

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

A.S. Wedzinga

A.S. Wedzinga Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 14raad00066 Toepassing zonnepanelen op gemeentelijke

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 *Z01290330C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitvoering moties duurzaamheid Aard : Motie raad Portefeuillehouder : H.A.W.M. Daandels Datum college :

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Een 10 puntenplan gemeenten die echt iets aan het klimaatprobleem willen doen

Een 10 puntenplan gemeenten die echt iets aan het klimaatprobleem willen doen Een 10 puntenplan voor gemeenten die echt iets aan het klimaatprobleem willen doen Doet uw gemeente voldoende aan het klimaatprobleem? Iedere aanpak van het klimaatprobleem begint lokaal. Internationaal

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV juni 2011 2010.0001-07 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Nr.: 20131210 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 19 november 2013 Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Vaals 2012-2015

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Vaals 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Vaals 2012-2015 Projectcode GEMEENTE 1 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen Doelstelling Het verbeteren van de energieprestatie van gemeentelijke gebouwen door 3%

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 Duurzaam Ondernemen en DGMR Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 1. Inleiding Deze DuOn-beleidsvisie is het overkoepelende document voor het beleid en de initiatieven van DGMR op het gebied

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. 17 december 2009. Raad. : Beleidsvisie Duurzaamheid Achtkarspelen. Opiniërend. Status. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. 17 december 2009. Raad. : Beleidsvisie Duurzaamheid Achtkarspelen. Opiniërend. Status. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status 17 december 2009 Opiniërend Onderwerp Beleidsvisie Duurzaamheid Achtkarspelen Punt no. 22 Korte toelichting In deze beleidsvisie willen wij u een beeld schetsen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Afdeling : Ruimtelijk ontwikkeling Registernummer: bi/z17-015897-1776a

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Aanvragen cofinancieringsfonds Holland Rijnland 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met

Nadere informatie

Onderwerp Bijdrage gemeente t.b.v. subsidie verbetering binnenklimaat en energiezuinigheid primair onderwijs

Onderwerp Bijdrage gemeente t.b.v. subsidie verbetering binnenklimaat en energiezuinigheid primair onderwijs OPENBAAR Adviseur: S. de Jong (WSO, tst. 848) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 09.16084 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 januari 2010 Raadsvergadering d.d. 28 januari 2010 Voorstel

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen Gemeenteraad Motie Datum : 30 juni 2016 Fractie Onderwerp : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen : Duurzaamheid in Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 30 juni 2016, Constateert

Nadere informatie

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Inhoud 1. Maak van uw gemeente een Energieke Regio... 2 2. De start... 3 3. Het vervolg... 4 4. Aanbod... 5 1 1. Maak van uw gemeente een Energieke

Nadere informatie

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend NOTITIE PROJECT CO 2 -Servicepunt ONDERWERP Gemeentelijke subsidie DATUM 4 januari 2010 STATUS Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend 1 Inleiding Meerdere Noord-Hollandse gemeenten en Amsterdamse

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage bij raadsvoorstel Het proces van planvorming De planvorming door de stichting is gestart na het gesprek in mei 2011 met het college van B&W en diverse

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Per milieuonderwerp is gekozen voor een ambitieniveau. Hierbij gaat het om volgende drie ambitieniveau s:

Per milieuonderwerp is gekozen voor een ambitieniveau. Hierbij gaat het om volgende drie ambitieniveau s: Bijlage 1: Projectenboek 1. Inleiding Voor u ligt bijlage 1 van het milieubeleidsplan, het Projectenboek. In het projectenboek worden de projecten voor het milieubeleid benoemd die in de periode van 2009

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

u kunt er niet omheen

u kunt er niet omheen EPA-W Advies Het energielabel: u kunt er niet omheen Eigenaren van woningen zijn bij de verkoop of verhuur verplicht om een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Als erkend EPA-W Adviseur

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 1 edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2015: het edup

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM Het bestuur van stichting MAST; overwegende: dat het bestuur van stichting MAST budget heeft gereserveerd voor bijdragen in de kosten van het treffen

Nadere informatie

Voorgestelde beslissing :

Voorgestelde beslissing : Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Duurzame scholen, een goede prestatie Bijlage(n) : 1. Notitie 'Duurzame scholen,

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 80421 20 juni 2016 Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Nr.BW16-0252 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 24 november 2016 16-078 Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties Aan de raad, Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Veko Lightsystems International B.V. Auteur(s): T. van Kleef, Operations

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. nvt nee Max 700 uur per jaar voor periode van maxiamaal 4 jaar

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. nvt nee Max 700 uur per jaar voor periode van maxiamaal 4 jaar Speerpunt/ onderwerp Doelstellling speerpunt Verantwoord -elijk Team/onderdeel activiteiten Bestaand budget / nee Extra budget tov huidig per jr Bestaande capaciteit /nee Extra Capaciteit tov huidig per

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie