ZORGOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALISTISCHE VERPLEGING IN DE THUISSITUATIE (MSVT) 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALISTISCHE VERPLEGING IN DE THUISSITUATIE (MSVT) 2015"

Transcriptie

1 ZORGOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALISTISCHE VERPLEGING IN DE THUISSITUATIE (MSVT) 2015 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3401 MX) IJsselstein aan de Lorentzlaan 3, hierna te noemen: de zorgverzekeraars;, gevestigd te, AGB-code, hierna te noemen: de zorgaanbieder; van wie de verdere gegevens hieronder zijn vermeld: Postadres : Postcode : Plaats : Telefoonnummer : Faxnummer : Website : IBAN : Tenaamstelling : Plaatsnaam : Vestigingsadres(sen): Adres Postcode Plaats komen overeen als volgt: Artikel 1 Inhoud van de zorgovereenkomst 1. Op deze zorgovereenkomst zijn tevens de Algemene Inkoopvoorwaarden Multizorg VRZ van toepassing. De zorgaanbieder verklaart een exemplaar van deze voorwaarden te hebben ontvangen en daarvan te hebben kennisgenomen. 2. De volgende bijlagen maken deel uit van deze zorgovereenkomst: - Bijlage 1: Zorgverzekeraars Bijlage 2: Indicatie MSVT Artikel 2 Definities 1. Laag complexe zorg: de zorg zoals omschreven onder code in de NZatariefbeschikking met nummer AL/TB-0005 op basis van de beleidsregel AL/BR-0007 en opvolgende toepasselijke beleidsregels. Deze omschrijving is nader uitgewerkt in het indicatieformulier MSVT (bijgevoegd in bijlage 2), waar de handelingen worden beschreven die onder laag complexe zorg worden verstaan. Pagina 1 van 11

2 Hoog complexe zorg: de zorg zoals omschreven onder code in de NZatariefbeschikking met nummer AL/TB-0005 op basis van de beleidsregel AL/BR-0007 en opvolgende toepasselijke beleidsregels. Deze omschrijving is nader uitgewerkt in het indicatieformulier MSVT, waar de handelingen worden beschreven die onder hoog complexe zorg worden verstaan. 3. Intensieve kindzorg: medisch specialistische verpleegkundige zorg die aan zorgintensieve kinderen (0-18 jaar) wordt geleverd door (kinder)thuiszorgorganisaties, door verpleegkundige kinderdagverblijven (leeftijd 0-5 jaar) en kinderhospices. Binnen de doelgroep Intensieve kindzorg zijn twee profielen (A en B) te onderscheiden. 4. Intensieve kindzorg profiel A: kinderen met zwaar complexe somatische problematiek (inclusief palliatief terminale zorg en chronische beademing) waarbij permanent toezicht noodzakelijk is c.q. leveringsvoorwaarde 24 uur per dag direct aanwezig van toepassing is. 5. Intensieve kindzorg profiel B: kinderen met lichtere complexe problematiek, waarbij één of meerdere speciale verpleegkundige handelingen nodig zijn en waarbij voortdurend hulp/toezicht in de nabijheid nodig is. Hieronder vallen tevens de ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen met zware epilepsie, waarbij vanwege het risico op levensgevaar bij een insult binnen 15 minuten moet worden ingegrepen door middel van het toedienen van medicatie via de wangzak of via het rectum. Artikel 3 Zorg 1. De zorgaanbieder en de bij hem werkzame verpleegkundigen verlenen verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg aan verzekerden, zoals bedoeld in artikel 2.10 van het Besluit zorgverzekering, die volgens de daarvoor gestelde regels naar de zorgaanbieder zijn verwezen, en berekent het door middel van het tarief afgesproken in deze zorgovereenkomst. Deze regels zijn in het indicatieformulier MSVT vastgelegd. 2. De zorgaanbieder schakelt voor de uitvoering van deze zorgovereenkomst verpleegkundigen in als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. 3. Deze zorgovereenkomst geldt niet voor: a. verpleging noodzakelijk in verband met thuisbeademing; b. verpleging in verband met palliatief terminale zorg; c. verpleging aan verzekerden jonger dan 18 jaar die onder verpleging Intensieve kindzorg profiel A of B vallen; d. verpleging aan verzekerden die tussen 9 juli 2013 en 31 december 2014 de leeftijdsgrens van 18 jaar passeren en onder verpleging Intensieve kindzorg profiel A of B vallen; e. verpleging aan verzekerden jonger dan 18 jaar die vóór 1 januari 2012 al een indicatie voor MSVT hebben. 4. De zorgaanbieder behandelt verzekerden volgens de opdrachten van de medisch specialist zoals aangegeven op het indicatieformulier MSVT. 5. De zorgaanbieder neemt alleen verzekerden aan voor MSVT indien er een door of in opdracht van de medisch specialist ondertekend indicatieformulier voor verpleging, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg in de thuissituatie, aanwezig is waarin de medisch specialist zichzelf eindverantwoordelijk stelt voor de MSVT. Op verzoek van de zorgverzekeraars stelt de zorgaanbieder dit formulier beschikbaar. 6. De zorgaanbieder levert de prestatie die is beschreven in de NZa Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg met nummer AL/BR-0007 en opvolgende toepasselijke beleidsregels. 7. De zorgaanbieder verleent alleen hoog complexe zorg indien zij over een gespecialiseerd verpleegkundig team beschikt. 8. De zorgaanbieder informeert de zorgverzekeraars over welke nevenvestingen deel uitmaken van de zorgaanbieder en welke prestaties vanuit deze vestigingen geleverd kunnen worden. Pagina 2 van 11

3 Artikel 4 Kwaliteit 1. De zorgaanbieder voorziet de zorgverzekeraars op hun verzoek van informatie over de wijze waarop informatievoorziening aan verzekerden is vastgelegd en geborgd op het gebied van (zorg)aanbod, toegang, financiële aspecten en klachtenafhandeling. 2. De zorgaanbieder beschikt over een toelating als bedoeld in de Wet Toelating Zorginstellingen. 3. De zorgaanbieder beschikt over een kwaliteitssysteem dat erkend is en onafhankelijk getoetst wordt. In dit kwaliteitssysteem zijn de landelijke kwaliteitskaders voor de relevante care-sector(en) geïntegreerd. De zorgaanbieder verantwoordt zich hierover in het Jaardocument. 4. De zorgaanbieder bewaakt de kwaliteit van de geleverde zorg door naast vaststelling van de bevoegdheid van verpleegkundigen (voor hoog complexe zorg minimaal niveau 4), zorg te dragen voor een toereikende bevoegdheid en bekwaamheid in medisch specialistische verpleegkundige handelingen door voldoende frequentie in uitvoering (dagelijks) van deze medisch specialistische verpleegkundige handelingen en hierop gerichte periodieke bij- en nascholing. 5. De zorgaanbieder draagt zorg voor continuïteit door gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week op verzoek van de aanvragend specialist medisch specialistische verpleegkundige handelingen uit te voeren middels een daartoe beschikbaar team. 6. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat zijn verpleegkundigen de verzekerden binnen een uur kunnen bereiken. 7. De verpleegkundigen van de zorgaanbieder krijgen periodieke bij- en nascholing. 8. De verpleegkundigen van de zorgaanbieder hebben voldoende ervaring met het verlenen van MSVT. Artikel 5 Tarieven Het tarief is vastgesteld op tarief voor laag complexe zorg (19001) en tarief voor hoog complexe zorg (19002) onder voorbehoud dat het geldende maximum NZa-tarief niet wordt overschreden. Indien de maximumtarieven neerwaarts worden aangepast door de Nederlandse Zorgautoriteit zullen de overeengekomen tarieven worden aangepast wanneer de aangepaste maximumtarieven lager uitkomen dan de gecontracteerde tarieven. De tarieven kunnen alleen in rekening worden gebracht voor patiëntgebonden tijd in delen van vijf minuten. Artikel 6 Weigering of beëindiging van de levering van de zorg 1. Van een weigering of beëindiging gedurende de behandeling doet de zorgaanbieder, nadat overleg heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden, onverwijld mededeling aan de verzekerde of de medisch specialist van de verzekerde en - schriftelijk- aan de zorgverzekeraars. 2. In het geval de continuïteit van de zorgverlening niet gewaarborgd kan worden, neemt de zorgaanbieder vóór aanvang van behandeling van verzekerde contact op met de zorgverzekeraars. Artikel 7 Informatie en controle 1. Informatieverplichtingen tussen partijen: In aanvulling op hetgeen bepaald in de Algemene Inkoopvoorwaarden artikel 7 lid 5 legt de zorgaanbieder in zijn administratie vast: AGB-code ziekenhuis; AGB-code en handtekening verwijzend/indicerend specialist; Identificerende gegevens van de betrokken transferverpleegkundige; Verwijzing c.q. voorschrift van de behandelend medisch specialist: - Medische indicatie; - Omvang per levering; - Frequentie van levering; Pagina 3 van 11

4 Duur van levering. Voor deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd. Deze bewaartermijnen zijn ook van toepassing indien de verzekerde is overleden. 2. De zorgaanbieder toetst de indicatie van de medisch specialist op basis van de normtijden zoals beschreven in het indicatieformulier en levert vervolgens de MSVT. Er kan uitsluitend met objectiveerbare argumentatie, vastgelegd in het zorgdossier (zoals ernstige immobiliteit, contracturen of gedragsproblematiek), worden afgeweken van deze normtijden. 3. De zorgaanbieder dient alert te zijn op onjuistheden in het voorschrift en de medische indicatie. Indien deze niet meer inhoudelijk adequaat of doelmatig is, vraagt de zorgaanbieder aan de behandelend medisch specialist om een hernieuwde beoordeling en/of voorschrift. Artikel 8 - Duur van de zorgovereenkomst De zorgovereenkomst is van kracht vanaf 1 januari 2015 en eindigt op 31 december Aldus in tweevoud opgemaakt te IJsselstein, 22 juli Namens de zorgverzekeraars, Multizorg VRZ B.V., namens de zorgaanbieder, I.C. Castricum Directeur a.i. naam: functie: Pagina 4 van 11

5 BIJLAGE 1 ZORGVERZEKERAARS MSVT Zorgverzekeraars met bijbehorende labels: ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. gevestigd te Houten ONVZ Zorgverzekeraar (Uzovi-code 3343) VvAA zorgverzekering (Uzovi-code 3343) PNOzorg (Uzovi-code 3343) ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V. gevestigd te Amersfoort De Amersfoortse Verzekeringen (Uzovi-code 9018) Ditzo Zorgverzekering (Uzovi-code 3336) BeterDichtbij (Uzovi-code 3339) Eno Zorgverzekeraar N.V. en Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. gevestigd te Deventer Salland verzekeringen (Uzovi-code 7032) HollandZorg (Uzovi-code 7032) Energiek (Uzovi-code 7032) Salland ZorgDirect (Uzovi-code 7032) Volmachten: Aevitae B.V. gevestigd te Heerlen Aevitae (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 3328) IAK Volmacht B.V. gevestigd te Eindhoven IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 8973) Caresco B.V. gevestigd te Amersfoort Caresco (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 8959) Pagina 5 van 11

6 Bijlage 2 Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist) Zorgverzekeringswet (Zvw) Naam ziekenhuis AGB code Gegevens/ sticker patiënt/cliënt: en uitvoerend thuiszorgorganisatie Datum 1 ste aanvraag:..... Naam:... geslacht: M / V Voorletters:.. geboortedatum... Telefoonnummer:. Adres:...huisnummer... Postcode: Woonplaats: Zorgverzekeraar nummer verzekering BSN:... Thuiszorgorganisatie: Criterium: Onderstaande uit te voeren handelingen vallen alleen onder MSVT wanneer de uitvoering onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist valt. Hoogcomplex Infuustechnologie, toedienen medicatie/vocht/bloed nr normtijd Afwijkende tijd 1 inzetten/starten medicatietoediening via een pomp (morfine, dormicum) 60 2 het toedienen of aansluiten van intraveneuze medicatie 30 3 toedienen te prepareren medicatie via rechtstreekse intraveneuze injectie of via 20 een lopend infuus 4 inbrengen perifere catheter 30 5 aanwezigheid gedurende de toediening van medicatie, bv antibiotica of chemo en aansluiten en afkoppelen 6 aansluiten en afkoppelen elastomeerpomp/infuuspomp 45 7 aanprikken PAC of aankoppelen CVC of PICC tbv toedienen van medicatie / vocht 30 8 afsluiten medicatie en of flushen, plaatsen van slot (heparineslot/ NaCl slot) bij 30 CVC, PICC of PAC en verwijderen grippernaald bij een PAC 9 verzorging insteek/uittrede plaats PAC, CVC, PICC of perifeerinfuus TPV aan en of afkoppelen intrathecaal medicatie toediening / wissel bacteriefilter oplossen / bereiden medicatie 30 13a bloedtransfusie voorbereiding 60 13b aanwezigheid bij inloop bloedtransfusie per zak c afsluiten en materiaal retour lab 60 Hoogcomplex Overige verpleegkundige handelingen 14 uitzuigen trachea, mond/keelholte verwisselen van de buitencanule drainage maag/ thorax peritoneaal dialyse? Laagcomplex Wond- en/of stomazorg 1 verzorging wonden/niet-intacte huid rondom onnatuurlijke lichaamsopeningen 15 2 wondverzorging 30 3 zalven niet-intacte huid 10 4 aanleggen druk/steunverband na wondverzorging per lokalisatie 15 5 VAC therapie stomazorg bij complicaties 30 7 spoelen van een drain /katheter in een niet natuurlijke lichaamsopening 20 Laagcomplex Overige verpleegkundige handelingen 8 compressief zwachtelen 1 been / 2 benen 15/25 9 inbrengen peritoneaal sonde (PEG, Mickeybutton) subcutane injecties 10 Indien extra tijd geïndiceerd boven normtijd, toelichting reden: Pagina 6 van 11

7 Aantal zorgmomenten..x per dag / week / anders nl..... startdatum... (verwachte) einddatum: Indien verwachte einddatum niet is te stellen, is verwachte einddatum gelijk aan de maximale termijn van 3 maanden. In uitzonderingsgevallen kan gebruik worden gemaakt van een indicatie voor maximaal 6 of 12 maanden. Zie hiervoor de bijgevoegde handleiding indicatie MSVT. De uitzonderingssituatie dient onderbouwd te zijn in het overdrachtsformulier zorg en/ of uitvoeringsverzoek (wat van toepassing is) en kort toegelicht op dit indicatieformulier. Indicatiestelling: 6 / 12 maanden na startdatum, reden:... Bereikbaarheid ziekenhuis.. Specialist... zie het uitvoeringsverzoek Identificatie: Afdeling/specialisme.... AGB code:... Naam specialist handtekening Indien van toepassing Datum 1 ste verlenging. (herziene verwachte) einddatum.. (max 3 mnd) Indien van toepassing Datum 2e verlenging. (herziene verwachte) einddatum.. (max 3mnd) Betreft uitzonderingssituatie, daarom verlenging max 6 mnd / max 12 mnd na vervaldatum 1 e aanvraag : reden.. Betreft uitzonderingssituatie, daarom verlenging: max 6 mnd / max 12 mnd na vervaldatum 1ste verlenging: reden.. Handtekening:.... Handtekening:. Pagina 7 van 11

8 Handleiding indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist) Zorgverzekeringswet (Zvw) In deze handleiding wordt toegelicht wanneer er sprake is van MSVT in de Zvw en wordt de handelswijze uitgelegd voor het opstellen van een indicatie MSVT. 1. Toelichting MSVT (medische specialistische verpleging thuis) in de Zvw 1.1 Wat is MSVT? Als iemand verpleging thuis ontvangt in vervolg op een behandeling in het ziekenhuis is het nodig om te bepalen of deze zorg al dan niet onder de Zvw valt. In artikel 2.11 van het Besluit zorgverzekering staat beschreven dat verpleging die in het kader van medisch specialistische zorg wordt gegeven onder de Zvw valt. Er is sprake van MSVT in de Zvw wanneer de uitvoering onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist plaats vindt. Het criterium is de verantwoordelijkheid voor de behandeling Niet: op voorschrift van. Immers, de medisch specialist kan een handeling voorschrijven, maar die overdragen aan een huisarts. MSVT is zorg die direct samenhangt met medisch specialistische zorg. Het gaat in ieder geval om: Voorbehouden handelingen die in opdracht van de medisch specialist worden uitgevoerd, Andere activiteiten en handelingen waarover de medisch specialist de directe regie voert (opdracht geeft, instrueert en terugkoppeling krijgt), De noodzakelijke instructie en voorlichting die direct samenhangt met de behandeling. 1.2 Beoordelingscriteria Bij de beoordeling of verpleging die verband houdt met medisch specialistische zorg onder de Zvw valt, spelen de volgende factoren een rol: Ernst van de aandoening/ ingreep (levensbedreigend/ risicovol) Complexiteit van de situatie (instabiel, onvoorspelbaar); Mate van bemoeienis van de medisch specialist (aanwijzingen, toezicht, tussenkomst, controle). Een polibezoek na ontslag wil nog niet zeggen dat de medisch specialist de directe regie voert over de behandeling thuis. De meeste patiënten hebben bij ontslag uit het ziekenhuis een polibezoek. Wanneer de verantwoordelijkheid voor de behandeling is overgedragen aan de huisarts, behoort de verpleging niet tot de Zvw. 1.3 Verpleging die vanuit de AWBZ vergoed wordt en niet onder de MSTV vallen zijn: Palliatief terminale zorg Kinderen die in de doelgroep omschrijving van de BIKZ passen; zie daarvoor de bijgevoegde omschrijving In 2012; kinderen tot 18 jaar reeds in bezit van een door het CIZ ambtshalve tot verlengde indicatie voor intensieve kindzorg. Thuisbeademing Specialistische verpleegkundige handelingen in opdracht van de huisarts Pagina 8 van 11

9 2. Handvatten indicatiestelling MSVT in de Zvw 2.1 Handelingenlijst niet limitatief MSVT is opgesplitst in hoog complexe en laag complexe handelingen. De standaard vermelde handelingen zijn de meest voorkomende handelingen met een MSVT indicatie. Echter de lijst is niet limitatief. Staat een handeling niet op de lijst, maar wordt deze wel als MSVT geïndiceerd dan kan deze worden opgeschreven in de vrije tekst ruimte onder de handelingen. Voor deze handelingen dient de transferverpleegkundige een normtijd in te vullen en aan te geven of dit een hoog of lage complexe handeling is. 2.2 Afbakeningsdiscussies Tot op heden is het nog niet mogelijk om de verantwoordelijkheid van de medisch specialist volledig te duiden met concrete criteria. Een exacte scheidslijn is niet altijd scherp te stellen. Hierdoor zullen voorlopig in de praktijk grijze gebieden blijven bestaan over de afbakening verantwoordelijkheid medisch specialist in de thuissituatie. Zorgverzekeraars zijn zich hiervan bewust. Het is mogelijk dat een handeling in de ene casus wel als MSVT geïndiceerd kan worden en in de andere niet. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij zeer risicovolle situaties. Zie daarvoor ook de beoordelingscriteria onder 1.2. De huidige handelingenlijst is dan ook geen statische lijst, maar zal op basis van evaluaties bijgesteld worden. In de praktijk is gebleken dat er een aantal handelingen zijn die zeer regelmatig tot afbakeningsdiscussies leiden. De meest voorkomende handelingen worden hieronder toegelicht. Stomazorg Stomazorg is alleen MSVT wanneer er sprake is van complicaties. Denk bijvoorbeeld ernstige necrose of loslating van de stoma. Subcutaan injecteren Het subcutaan injecteren van bijvoorbeeld insuline en fraxiparine zijn over het algemeen geen handelingen die geïndiceerd worden als MSVT. De behandeling wordt overgedragen aan de huisarts, de medisch specialist geeft de patiënt een voorschrift. In uitzonderlijke gevallen kan het subcutaan injecteren van bijvoorbeeld insuline geïndiceerd worden als MSVT. Het gaat dan om een zeer ernstig ontregelde diabeet waarbij alleen de medisch specialist de dosering in de thuissituatie kan bijstellen (directe regie). Peritoneaal dialyse Indien de patiënt instructie en begeleiding nodig heeft voor het aanleren van het zelfstandig uitvoeren van peritoneaal dialyse dan kan deze zorg voor maximaal 6 weken als hoogcomplexe handeling onder MSVT worden geïndiceerd. Wanneer na deze 6 weken blijkt dat de patiënt niet zelfstandig zijn peritoneaal dialyse kan uitvoeren en blijvende ondersteuning noodzakelijk is, dient deze zorg geïndiceerd te worden als laagcomplexe MSVT handeling zolang de medisch specialist verantwoordelijk is. Wondverzorging Wondverzorging wordt normaliter overgedragen aan de huisarts en is daarmee geen MSVT. De medisch specialist heeft weliswaar het wondbehandelplan bij ontslag voorgeschreven, maar in de thuissituatie is de huisarts verantwoordelijk. Complexe wondzorg is daarentegen wel MSVT aangezien het een handeling betreft waarbij de medisch specialist het proces volgt, verantwoordelijk blijft voor de uitvoering en het wondbehandelplan daar waar nodig bijstelt. Hier is dus sprake van complexiteit en directe regie van de medisch specialist. Pagina 9 van 11

10 2.3 Continuering van de indicatie MSVT De thuiszorgorganisatie dient na het verstrijken van de indicatie MSVT contact op te nemen met de medisch specialist. Dit contact kan lopen via het transferbureau van het ziekenhuis. Hoe het contact wordt afgestemd zal per ziekenhuis verschillen. Het is aan de ziekenhuizen om dit te organiseren. 2.4 Scheiding indicatie MSVT en uitvoeringsverzoek De indicatie MSVT en het uitvoeringsverzoek behoren op afzonderlijke formulieren te worden opgesteld aangeleverd aan de thuiszorgorganisatie. Een indicatie en een uitvoeringsverzoek zijn twee verschillende zaken. Een indicatie dient voor het bekostigen en declareren van de zorg en een uitvoeringsverzoek is een opdracht van een arts aan een verpleegkundige om voorbehouden en risicovolle handelingen uit te voeren. Let er dus op dat bij ontslag zowel een indicatie MSVT aanwezig is als een uitvoeringsverzoek. 3. Toelichting indicatiestellingsformulier MSVT Voor het eenduidig opstellen van een indicatie MSVT dienen de onderstaande richtlijnen gevolgd te worden; hierbij dienen alle velden die van toepassing zijn duidelijk leesbaar (handmatig/digitaal) ingevuld te worden. 3.1 Vul de volgende patiëntgegevens in naam, geslacht, voorletters, geboortedatum, telefoonnummer, adres, postcode en woonplaats ( een patiënten sticker met bovenstaande informatie voldoet ook) zorgverzekeraar en verzekeringsnummer BSN Uitvoerende thuiszorgorganisatie 3.2 Uit te voeren handeling Vink in betreffende kolom de uit te voeren handeling(en) aan. Dit kunnen zowel hoog complexe als laag complexe handelingen tegelijkertijd zijn. De handelingen dienen dan wel eenzelfde start als einddatum te hebben. Ingeval start- en einddatum niet gelijk zijn dient er een afzonderlijk indicatie MSVT uitgeschreven te worden. Dit laatste is ook van toepassing wanneer het aantal zorgmomenten niet gelijk is. 3.3 Normtijden Normtijden zijn de maximale richttijden en zijn richtinggevend. Uitgangspunt is dat er realistische tijden worden geïndiceerd. Het kan voorkomen, bijvoorbeeld doordat meerdere handelingen in combinatie worden uitgevoerd, dat van deze tijden afgeweken wordt naar een kleinere tijdsinvestering dan de normtijd aangeeft, dus naar beneden. Het kan bij uitzondering ook voorkomen dat de geïndiceerde tijd hoger dient te zijn dan normtijd aangeeft, dus afwijkt naar boven. Het overschrijden van de normtijd door de zorgaanbieder wordt alleen door de zorgverzekeraar geaccepteerd indien hiervoor een casus gerelateerde reden wordt aangegeven. Hiervoor is ruimte ingebouwd in het indicatieformulier. Wanneer bij opstellen van de indicatie MSVT blijkt dat de tijdsinvestering voor de uitvoering afwijkt van de normtijd dient de transferverpleegkundige de geïndiceerde tijd in de kolom afwijkende tijd in te vullen. Pagina 10 van 11

11 3.4 Inhoudelijke informatie/geldigheidsduur van de opdrachtverlening voor MSVT - Vul aantal zorgmomenten per dag/week of anders in. - Vul start en (verwachte) einddatum in. Ingeval de einddatum niet bekend is, mag de indicatie MSVT voor maximaal 3 maanden worden afgegeven. Uitzonderingen zijn de behandelingen waarvan vooraf al duidelijk is dat deze zeker langer dan 3 maanden zullen duren. Voor deze patiënten kan er een indicatie voor MSVT met een geldigheid van maximaal 6 of 12 maanden worden afgegeven. Denk hierbij aan een chronisch patiëntencategorie waarbij de medisch specialist voortdurend verantwoordelijk is in de thuissituatie. Voorbeelden zijn patiënten die TNF alfaremmers subcutaan krijgen toegediend of chronisch afhankelijk zijn van TPV. De reden hiervoor dient in het indicatieformulier te worden ingevuld. 3.5 Bereikbaarheid Vul het telefoonnummer in waarop de medisch specialist bereikbaar is. 3.6 Identificatie Invullen naam afdeling/specialisme, AGB code medisch specialist. Indien de medisch specialist geen eigen AGB code heeft, mag ook de AGB code van het medisch afdelingshoofd ingevuld worden. De medisch specialist dient het formulier te ondertekenen. 3.7 Verlenging In geval de indicatie MSVT na het verlopen van de einddatum gecontinueerd wordt, kan deze, mits er sprake is van ongewijzigd beleid, tot maximaal 2 keer toe worden verlengd. Bij verlengingen met een geldigheid van meer dan drie maanden dient telkens de reden te worden aangegeven. Na de 2 e verlenging dient er een nieuwe indicatie voor MSVT te worden uitgeschreven. 3.8 Ondertekening De ondertekening dient plaats te vinden door de verantwoordelijke medisch specialist. Eventueel kan ondertekening plaats vinden door de transferverpleegkundige waarbij duidelijk wordt aangegeven dat dit in opdracht van (i.o.v.) de medisch specialist gebeurt. Pagina 11 van 11

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg DEEL I ZORGAANBIEDERGEBONDEN DEEL A. De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: Statutair gevestigd en kantoorhoudend: In deze mede

Nadere informatie

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Ingevolge artikel 40, vierde lid juncto artikel 38, zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014 Bijlage 13 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1.NZa prestatiebeschrijving 2.Zorgaanbieder 3.Zorgverlening 4.Procedure 5.Eisen 6.Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7.Controle verzekeringsgerechtigheid 8.Praktijkadres

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

Protocol Fysiotherapie 2013

Protocol Fysiotherapie 2013 Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1. NZa prestatiebeschrijving 2. Zorgaanbieder 3. Zorgverlening 4. Procedure 5. Eisen 6. Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7. Controle verzekeringsgerechtigheid

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 Beleidsregel TH/BR-007 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 december 2012 Inhoud 1. Inleiding 7 1.1 Reikwijdte 7 1.2 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 8 1.3

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24278 6 augustus 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Groot en Klein Genieten

Groot en Klein Genieten Groot en Klein Genieten Je hebt voor het GeboorteHotel Maasstad gekozen. Goede keuze! Want in het GeboorteHotel kun je in alle rust bevallen en daarna lekker bijkomen en genieten van de kleine. Daarnaast

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie