ZORGOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALISTISCHE VERPLEGING IN DE THUISSITUATIE (MSVT) 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALISTISCHE VERPLEGING IN DE THUISSITUATIE (MSVT) 2015"

Transcriptie

1 ZORGOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALISTISCHE VERPLEGING IN DE THUISSITUATIE (MSVT) 2015 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3401 MX) IJsselstein aan de Lorentzlaan 3, hierna te noemen: de zorgverzekeraars;, gevestigd te, AGB-code, hierna te noemen: de zorgaanbieder; van wie de verdere gegevens hieronder zijn vermeld: Postadres : Postcode : Plaats : Telefoonnummer : Faxnummer : Website : IBAN : Tenaamstelling : Plaatsnaam : Vestigingsadres(sen): Adres Postcode Plaats komen overeen als volgt: Artikel 1 Inhoud van de zorgovereenkomst 1. Op deze zorgovereenkomst zijn tevens de Algemene Inkoopvoorwaarden Multizorg VRZ van toepassing. De zorgaanbieder verklaart een exemplaar van deze voorwaarden te hebben ontvangen en daarvan te hebben kennisgenomen. 2. De volgende bijlagen maken deel uit van deze zorgovereenkomst: - Bijlage 1: Zorgverzekeraars Bijlage 2: Indicatie MSVT Artikel 2 Definities 1. Laag complexe zorg: de zorg zoals omschreven onder code in de NZatariefbeschikking met nummer AL/TB-0005 op basis van de beleidsregel AL/BR-0007 en opvolgende toepasselijke beleidsregels. Deze omschrijving is nader uitgewerkt in het indicatieformulier MSVT (bijgevoegd in bijlage 2), waar de handelingen worden beschreven die onder laag complexe zorg worden verstaan. Pagina 1 van 11

2 Hoog complexe zorg: de zorg zoals omschreven onder code in de NZatariefbeschikking met nummer AL/TB-0005 op basis van de beleidsregel AL/BR-0007 en opvolgende toepasselijke beleidsregels. Deze omschrijving is nader uitgewerkt in het indicatieformulier MSVT, waar de handelingen worden beschreven die onder hoog complexe zorg worden verstaan. 3. Intensieve kindzorg: medisch specialistische verpleegkundige zorg die aan zorgintensieve kinderen (0-18 jaar) wordt geleverd door (kinder)thuiszorgorganisaties, door verpleegkundige kinderdagverblijven (leeftijd 0-5 jaar) en kinderhospices. Binnen de doelgroep Intensieve kindzorg zijn twee profielen (A en B) te onderscheiden. 4. Intensieve kindzorg profiel A: kinderen met zwaar complexe somatische problematiek (inclusief palliatief terminale zorg en chronische beademing) waarbij permanent toezicht noodzakelijk is c.q. leveringsvoorwaarde 24 uur per dag direct aanwezig van toepassing is. 5. Intensieve kindzorg profiel B: kinderen met lichtere complexe problematiek, waarbij één of meerdere speciale verpleegkundige handelingen nodig zijn en waarbij voortdurend hulp/toezicht in de nabijheid nodig is. Hieronder vallen tevens de ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen met zware epilepsie, waarbij vanwege het risico op levensgevaar bij een insult binnen 15 minuten moet worden ingegrepen door middel van het toedienen van medicatie via de wangzak of via het rectum. Artikel 3 Zorg 1. De zorgaanbieder en de bij hem werkzame verpleegkundigen verlenen verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg aan verzekerden, zoals bedoeld in artikel 2.10 van het Besluit zorgverzekering, die volgens de daarvoor gestelde regels naar de zorgaanbieder zijn verwezen, en berekent het door middel van het tarief afgesproken in deze zorgovereenkomst. Deze regels zijn in het indicatieformulier MSVT vastgelegd. 2. De zorgaanbieder schakelt voor de uitvoering van deze zorgovereenkomst verpleegkundigen in als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. 3. Deze zorgovereenkomst geldt niet voor: a. verpleging noodzakelijk in verband met thuisbeademing; b. verpleging in verband met palliatief terminale zorg; c. verpleging aan verzekerden jonger dan 18 jaar die onder verpleging Intensieve kindzorg profiel A of B vallen; d. verpleging aan verzekerden die tussen 9 juli 2013 en 31 december 2014 de leeftijdsgrens van 18 jaar passeren en onder verpleging Intensieve kindzorg profiel A of B vallen; e. verpleging aan verzekerden jonger dan 18 jaar die vóór 1 januari 2012 al een indicatie voor MSVT hebben. 4. De zorgaanbieder behandelt verzekerden volgens de opdrachten van de medisch specialist zoals aangegeven op het indicatieformulier MSVT. 5. De zorgaanbieder neemt alleen verzekerden aan voor MSVT indien er een door of in opdracht van de medisch specialist ondertekend indicatieformulier voor verpleging, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg in de thuissituatie, aanwezig is waarin de medisch specialist zichzelf eindverantwoordelijk stelt voor de MSVT. Op verzoek van de zorgverzekeraars stelt de zorgaanbieder dit formulier beschikbaar. 6. De zorgaanbieder levert de prestatie die is beschreven in de NZa Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg met nummer AL/BR-0007 en opvolgende toepasselijke beleidsregels. 7. De zorgaanbieder verleent alleen hoog complexe zorg indien zij over een gespecialiseerd verpleegkundig team beschikt. 8. De zorgaanbieder informeert de zorgverzekeraars over welke nevenvestingen deel uitmaken van de zorgaanbieder en welke prestaties vanuit deze vestigingen geleverd kunnen worden. Pagina 2 van 11

3 Artikel 4 Kwaliteit 1. De zorgaanbieder voorziet de zorgverzekeraars op hun verzoek van informatie over de wijze waarop informatievoorziening aan verzekerden is vastgelegd en geborgd op het gebied van (zorg)aanbod, toegang, financiële aspecten en klachtenafhandeling. 2. De zorgaanbieder beschikt over een toelating als bedoeld in de Wet Toelating Zorginstellingen. 3. De zorgaanbieder beschikt over een kwaliteitssysteem dat erkend is en onafhankelijk getoetst wordt. In dit kwaliteitssysteem zijn de landelijke kwaliteitskaders voor de relevante care-sector(en) geïntegreerd. De zorgaanbieder verantwoordt zich hierover in het Jaardocument. 4. De zorgaanbieder bewaakt de kwaliteit van de geleverde zorg door naast vaststelling van de bevoegdheid van verpleegkundigen (voor hoog complexe zorg minimaal niveau 4), zorg te dragen voor een toereikende bevoegdheid en bekwaamheid in medisch specialistische verpleegkundige handelingen door voldoende frequentie in uitvoering (dagelijks) van deze medisch specialistische verpleegkundige handelingen en hierop gerichte periodieke bij- en nascholing. 5. De zorgaanbieder draagt zorg voor continuïteit door gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week op verzoek van de aanvragend specialist medisch specialistische verpleegkundige handelingen uit te voeren middels een daartoe beschikbaar team. 6. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat zijn verpleegkundigen de verzekerden binnen een uur kunnen bereiken. 7. De verpleegkundigen van de zorgaanbieder krijgen periodieke bij- en nascholing. 8. De verpleegkundigen van de zorgaanbieder hebben voldoende ervaring met het verlenen van MSVT. Artikel 5 Tarieven Het tarief is vastgesteld op tarief voor laag complexe zorg (19001) en tarief voor hoog complexe zorg (19002) onder voorbehoud dat het geldende maximum NZa-tarief niet wordt overschreden. Indien de maximumtarieven neerwaarts worden aangepast door de Nederlandse Zorgautoriteit zullen de overeengekomen tarieven worden aangepast wanneer de aangepaste maximumtarieven lager uitkomen dan de gecontracteerde tarieven. De tarieven kunnen alleen in rekening worden gebracht voor patiëntgebonden tijd in delen van vijf minuten. Artikel 6 Weigering of beëindiging van de levering van de zorg 1. Van een weigering of beëindiging gedurende de behandeling doet de zorgaanbieder, nadat overleg heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden, onverwijld mededeling aan de verzekerde of de medisch specialist van de verzekerde en - schriftelijk- aan de zorgverzekeraars. 2. In het geval de continuïteit van de zorgverlening niet gewaarborgd kan worden, neemt de zorgaanbieder vóór aanvang van behandeling van verzekerde contact op met de zorgverzekeraars. Artikel 7 Informatie en controle 1. Informatieverplichtingen tussen partijen: In aanvulling op hetgeen bepaald in de Algemene Inkoopvoorwaarden artikel 7 lid 5 legt de zorgaanbieder in zijn administratie vast: AGB-code ziekenhuis; AGB-code en handtekening verwijzend/indicerend specialist; Identificerende gegevens van de betrokken transferverpleegkundige; Verwijzing c.q. voorschrift van de behandelend medisch specialist: - Medische indicatie; - Omvang per levering; - Frequentie van levering; Pagina 3 van 11

4 Duur van levering. Voor deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd. Deze bewaartermijnen zijn ook van toepassing indien de verzekerde is overleden. 2. De zorgaanbieder toetst de indicatie van de medisch specialist op basis van de normtijden zoals beschreven in het indicatieformulier en levert vervolgens de MSVT. Er kan uitsluitend met objectiveerbare argumentatie, vastgelegd in het zorgdossier (zoals ernstige immobiliteit, contracturen of gedragsproblematiek), worden afgeweken van deze normtijden. 3. De zorgaanbieder dient alert te zijn op onjuistheden in het voorschrift en de medische indicatie. Indien deze niet meer inhoudelijk adequaat of doelmatig is, vraagt de zorgaanbieder aan de behandelend medisch specialist om een hernieuwde beoordeling en/of voorschrift. Artikel 8 - Duur van de zorgovereenkomst De zorgovereenkomst is van kracht vanaf 1 januari 2015 en eindigt op 31 december Aldus in tweevoud opgemaakt te IJsselstein, 22 juli Namens de zorgverzekeraars, Multizorg VRZ B.V., namens de zorgaanbieder, I.C. Castricum Directeur a.i. naam: functie: Pagina 4 van 11

5 BIJLAGE 1 ZORGVERZEKERAARS MSVT Zorgverzekeraars met bijbehorende labels: ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. gevestigd te Houten ONVZ Zorgverzekeraar (Uzovi-code 3343) VvAA zorgverzekering (Uzovi-code 3343) PNOzorg (Uzovi-code 3343) ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V. gevestigd te Amersfoort De Amersfoortse Verzekeringen (Uzovi-code 9018) Ditzo Zorgverzekering (Uzovi-code 3336) BeterDichtbij (Uzovi-code 3339) Eno Zorgverzekeraar N.V. en Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. gevestigd te Deventer Salland verzekeringen (Uzovi-code 7032) HollandZorg (Uzovi-code 7032) Energiek (Uzovi-code 7032) Salland ZorgDirect (Uzovi-code 7032) Volmachten: Aevitae B.V. gevestigd te Heerlen Aevitae (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 3328) IAK Volmacht B.V. gevestigd te Eindhoven IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 8973) Caresco B.V. gevestigd te Amersfoort Caresco (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 8959) Pagina 5 van 11

6 Bijlage 2 Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist) Zorgverzekeringswet (Zvw) Naam ziekenhuis AGB code Gegevens/ sticker patiënt/cliënt: en uitvoerend thuiszorgorganisatie Datum 1 ste aanvraag:..... Naam:... geslacht: M / V Voorletters:.. geboortedatum... Telefoonnummer:. Adres:...huisnummer... Postcode: Woonplaats: Zorgverzekeraar nummer verzekering BSN:... Thuiszorgorganisatie: Criterium: Onderstaande uit te voeren handelingen vallen alleen onder MSVT wanneer de uitvoering onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist valt. Hoogcomplex Infuustechnologie, toedienen medicatie/vocht/bloed nr normtijd Afwijkende tijd 1 inzetten/starten medicatietoediening via een pomp (morfine, dormicum) 60 2 het toedienen of aansluiten van intraveneuze medicatie 30 3 toedienen te prepareren medicatie via rechtstreekse intraveneuze injectie of via 20 een lopend infuus 4 inbrengen perifere catheter 30 5 aanwezigheid gedurende de toediening van medicatie, bv antibiotica of chemo en aansluiten en afkoppelen 6 aansluiten en afkoppelen elastomeerpomp/infuuspomp 45 7 aanprikken PAC of aankoppelen CVC of PICC tbv toedienen van medicatie / vocht 30 8 afsluiten medicatie en of flushen, plaatsen van slot (heparineslot/ NaCl slot) bij 30 CVC, PICC of PAC en verwijderen grippernaald bij een PAC 9 verzorging insteek/uittrede plaats PAC, CVC, PICC of perifeerinfuus TPV aan en of afkoppelen intrathecaal medicatie toediening / wissel bacteriefilter oplossen / bereiden medicatie 30 13a bloedtransfusie voorbereiding 60 13b aanwezigheid bij inloop bloedtransfusie per zak c afsluiten en materiaal retour lab 60 Hoogcomplex Overige verpleegkundige handelingen 14 uitzuigen trachea, mond/keelholte verwisselen van de buitencanule drainage maag/ thorax peritoneaal dialyse? Laagcomplex Wond- en/of stomazorg 1 verzorging wonden/niet-intacte huid rondom onnatuurlijke lichaamsopeningen 15 2 wondverzorging 30 3 zalven niet-intacte huid 10 4 aanleggen druk/steunverband na wondverzorging per lokalisatie 15 5 VAC therapie stomazorg bij complicaties 30 7 spoelen van een drain /katheter in een niet natuurlijke lichaamsopening 20 Laagcomplex Overige verpleegkundige handelingen 8 compressief zwachtelen 1 been / 2 benen 15/25 9 inbrengen peritoneaal sonde (PEG, Mickeybutton) subcutane injecties 10 Indien extra tijd geïndiceerd boven normtijd, toelichting reden: Pagina 6 van 11

7 Aantal zorgmomenten..x per dag / week / anders nl..... startdatum... (verwachte) einddatum: Indien verwachte einddatum niet is te stellen, is verwachte einddatum gelijk aan de maximale termijn van 3 maanden. In uitzonderingsgevallen kan gebruik worden gemaakt van een indicatie voor maximaal 6 of 12 maanden. Zie hiervoor de bijgevoegde handleiding indicatie MSVT. De uitzonderingssituatie dient onderbouwd te zijn in het overdrachtsformulier zorg en/ of uitvoeringsverzoek (wat van toepassing is) en kort toegelicht op dit indicatieformulier. Indicatiestelling: 6 / 12 maanden na startdatum, reden:... Bereikbaarheid ziekenhuis.. Specialist... zie het uitvoeringsverzoek Identificatie: Afdeling/specialisme.... AGB code:... Naam specialist handtekening Indien van toepassing Datum 1 ste verlenging. (herziene verwachte) einddatum.. (max 3 mnd) Indien van toepassing Datum 2e verlenging. (herziene verwachte) einddatum.. (max 3mnd) Betreft uitzonderingssituatie, daarom verlenging max 6 mnd / max 12 mnd na vervaldatum 1 e aanvraag : reden.. Betreft uitzonderingssituatie, daarom verlenging: max 6 mnd / max 12 mnd na vervaldatum 1ste verlenging: reden.. Handtekening:.... Handtekening:. Pagina 7 van 11

8 Handleiding indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist) Zorgverzekeringswet (Zvw) In deze handleiding wordt toegelicht wanneer er sprake is van MSVT in de Zvw en wordt de handelswijze uitgelegd voor het opstellen van een indicatie MSVT. 1. Toelichting MSVT (medische specialistische verpleging thuis) in de Zvw 1.1 Wat is MSVT? Als iemand verpleging thuis ontvangt in vervolg op een behandeling in het ziekenhuis is het nodig om te bepalen of deze zorg al dan niet onder de Zvw valt. In artikel 2.11 van het Besluit zorgverzekering staat beschreven dat verpleging die in het kader van medisch specialistische zorg wordt gegeven onder de Zvw valt. Er is sprake van MSVT in de Zvw wanneer de uitvoering onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist plaats vindt. Het criterium is de verantwoordelijkheid voor de behandeling Niet: op voorschrift van. Immers, de medisch specialist kan een handeling voorschrijven, maar die overdragen aan een huisarts. MSVT is zorg die direct samenhangt met medisch specialistische zorg. Het gaat in ieder geval om: Voorbehouden handelingen die in opdracht van de medisch specialist worden uitgevoerd, Andere activiteiten en handelingen waarover de medisch specialist de directe regie voert (opdracht geeft, instrueert en terugkoppeling krijgt), De noodzakelijke instructie en voorlichting die direct samenhangt met de behandeling. 1.2 Beoordelingscriteria Bij de beoordeling of verpleging die verband houdt met medisch specialistische zorg onder de Zvw valt, spelen de volgende factoren een rol: Ernst van de aandoening/ ingreep (levensbedreigend/ risicovol) Complexiteit van de situatie (instabiel, onvoorspelbaar); Mate van bemoeienis van de medisch specialist (aanwijzingen, toezicht, tussenkomst, controle). Een polibezoek na ontslag wil nog niet zeggen dat de medisch specialist de directe regie voert over de behandeling thuis. De meeste patiënten hebben bij ontslag uit het ziekenhuis een polibezoek. Wanneer de verantwoordelijkheid voor de behandeling is overgedragen aan de huisarts, behoort de verpleging niet tot de Zvw. 1.3 Verpleging die vanuit de AWBZ vergoed wordt en niet onder de MSTV vallen zijn: Palliatief terminale zorg Kinderen die in de doelgroep omschrijving van de BIKZ passen; zie daarvoor de bijgevoegde omschrijving In 2012; kinderen tot 18 jaar reeds in bezit van een door het CIZ ambtshalve tot verlengde indicatie voor intensieve kindzorg. Thuisbeademing Specialistische verpleegkundige handelingen in opdracht van de huisarts Pagina 8 van 11

9 2. Handvatten indicatiestelling MSVT in de Zvw 2.1 Handelingenlijst niet limitatief MSVT is opgesplitst in hoog complexe en laag complexe handelingen. De standaard vermelde handelingen zijn de meest voorkomende handelingen met een MSVT indicatie. Echter de lijst is niet limitatief. Staat een handeling niet op de lijst, maar wordt deze wel als MSVT geïndiceerd dan kan deze worden opgeschreven in de vrije tekst ruimte onder de handelingen. Voor deze handelingen dient de transferverpleegkundige een normtijd in te vullen en aan te geven of dit een hoog of lage complexe handeling is. 2.2 Afbakeningsdiscussies Tot op heden is het nog niet mogelijk om de verantwoordelijkheid van de medisch specialist volledig te duiden met concrete criteria. Een exacte scheidslijn is niet altijd scherp te stellen. Hierdoor zullen voorlopig in de praktijk grijze gebieden blijven bestaan over de afbakening verantwoordelijkheid medisch specialist in de thuissituatie. Zorgverzekeraars zijn zich hiervan bewust. Het is mogelijk dat een handeling in de ene casus wel als MSVT geïndiceerd kan worden en in de andere niet. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij zeer risicovolle situaties. Zie daarvoor ook de beoordelingscriteria onder 1.2. De huidige handelingenlijst is dan ook geen statische lijst, maar zal op basis van evaluaties bijgesteld worden. In de praktijk is gebleken dat er een aantal handelingen zijn die zeer regelmatig tot afbakeningsdiscussies leiden. De meest voorkomende handelingen worden hieronder toegelicht. Stomazorg Stomazorg is alleen MSVT wanneer er sprake is van complicaties. Denk bijvoorbeeld ernstige necrose of loslating van de stoma. Subcutaan injecteren Het subcutaan injecteren van bijvoorbeeld insuline en fraxiparine zijn over het algemeen geen handelingen die geïndiceerd worden als MSVT. De behandeling wordt overgedragen aan de huisarts, de medisch specialist geeft de patiënt een voorschrift. In uitzonderlijke gevallen kan het subcutaan injecteren van bijvoorbeeld insuline geïndiceerd worden als MSVT. Het gaat dan om een zeer ernstig ontregelde diabeet waarbij alleen de medisch specialist de dosering in de thuissituatie kan bijstellen (directe regie). Peritoneaal dialyse Indien de patiënt instructie en begeleiding nodig heeft voor het aanleren van het zelfstandig uitvoeren van peritoneaal dialyse dan kan deze zorg voor maximaal 6 weken als hoogcomplexe handeling onder MSVT worden geïndiceerd. Wanneer na deze 6 weken blijkt dat de patiënt niet zelfstandig zijn peritoneaal dialyse kan uitvoeren en blijvende ondersteuning noodzakelijk is, dient deze zorg geïndiceerd te worden als laagcomplexe MSVT handeling zolang de medisch specialist verantwoordelijk is. Wondverzorging Wondverzorging wordt normaliter overgedragen aan de huisarts en is daarmee geen MSVT. De medisch specialist heeft weliswaar het wondbehandelplan bij ontslag voorgeschreven, maar in de thuissituatie is de huisarts verantwoordelijk. Complexe wondzorg is daarentegen wel MSVT aangezien het een handeling betreft waarbij de medisch specialist het proces volgt, verantwoordelijk blijft voor de uitvoering en het wondbehandelplan daar waar nodig bijstelt. Hier is dus sprake van complexiteit en directe regie van de medisch specialist. Pagina 9 van 11

10 2.3 Continuering van de indicatie MSVT De thuiszorgorganisatie dient na het verstrijken van de indicatie MSVT contact op te nemen met de medisch specialist. Dit contact kan lopen via het transferbureau van het ziekenhuis. Hoe het contact wordt afgestemd zal per ziekenhuis verschillen. Het is aan de ziekenhuizen om dit te organiseren. 2.4 Scheiding indicatie MSVT en uitvoeringsverzoek De indicatie MSVT en het uitvoeringsverzoek behoren op afzonderlijke formulieren te worden opgesteld aangeleverd aan de thuiszorgorganisatie. Een indicatie en een uitvoeringsverzoek zijn twee verschillende zaken. Een indicatie dient voor het bekostigen en declareren van de zorg en een uitvoeringsverzoek is een opdracht van een arts aan een verpleegkundige om voorbehouden en risicovolle handelingen uit te voeren. Let er dus op dat bij ontslag zowel een indicatie MSVT aanwezig is als een uitvoeringsverzoek. 3. Toelichting indicatiestellingsformulier MSVT Voor het eenduidig opstellen van een indicatie MSVT dienen de onderstaande richtlijnen gevolgd te worden; hierbij dienen alle velden die van toepassing zijn duidelijk leesbaar (handmatig/digitaal) ingevuld te worden. 3.1 Vul de volgende patiëntgegevens in naam, geslacht, voorletters, geboortedatum, telefoonnummer, adres, postcode en woonplaats ( een patiënten sticker met bovenstaande informatie voldoet ook) zorgverzekeraar en verzekeringsnummer BSN Uitvoerende thuiszorgorganisatie 3.2 Uit te voeren handeling Vink in betreffende kolom de uit te voeren handeling(en) aan. Dit kunnen zowel hoog complexe als laag complexe handelingen tegelijkertijd zijn. De handelingen dienen dan wel eenzelfde start als einddatum te hebben. Ingeval start- en einddatum niet gelijk zijn dient er een afzonderlijk indicatie MSVT uitgeschreven te worden. Dit laatste is ook van toepassing wanneer het aantal zorgmomenten niet gelijk is. 3.3 Normtijden Normtijden zijn de maximale richttijden en zijn richtinggevend. Uitgangspunt is dat er realistische tijden worden geïndiceerd. Het kan voorkomen, bijvoorbeeld doordat meerdere handelingen in combinatie worden uitgevoerd, dat van deze tijden afgeweken wordt naar een kleinere tijdsinvestering dan de normtijd aangeeft, dus naar beneden. Het kan bij uitzondering ook voorkomen dat de geïndiceerde tijd hoger dient te zijn dan normtijd aangeeft, dus afwijkt naar boven. Het overschrijden van de normtijd door de zorgaanbieder wordt alleen door de zorgverzekeraar geaccepteerd indien hiervoor een casus gerelateerde reden wordt aangegeven. Hiervoor is ruimte ingebouwd in het indicatieformulier. Wanneer bij opstellen van de indicatie MSVT blijkt dat de tijdsinvestering voor de uitvoering afwijkt van de normtijd dient de transferverpleegkundige de geïndiceerde tijd in de kolom afwijkende tijd in te vullen. Pagina 10 van 11

11 3.4 Inhoudelijke informatie/geldigheidsduur van de opdrachtverlening voor MSVT - Vul aantal zorgmomenten per dag/week of anders in. - Vul start en (verwachte) einddatum in. Ingeval de einddatum niet bekend is, mag de indicatie MSVT voor maximaal 3 maanden worden afgegeven. Uitzonderingen zijn de behandelingen waarvan vooraf al duidelijk is dat deze zeker langer dan 3 maanden zullen duren. Voor deze patiënten kan er een indicatie voor MSVT met een geldigheid van maximaal 6 of 12 maanden worden afgegeven. Denk hierbij aan een chronisch patiëntencategorie waarbij de medisch specialist voortdurend verantwoordelijk is in de thuissituatie. Voorbeelden zijn patiënten die TNF alfaremmers subcutaan krijgen toegediend of chronisch afhankelijk zijn van TPV. De reden hiervoor dient in het indicatieformulier te worden ingevuld. 3.5 Bereikbaarheid Vul het telefoonnummer in waarop de medisch specialist bereikbaar is. 3.6 Identificatie Invullen naam afdeling/specialisme, AGB code medisch specialist. Indien de medisch specialist geen eigen AGB code heeft, mag ook de AGB code van het medisch afdelingshoofd ingevuld worden. De medisch specialist dient het formulier te ondertekenen. 3.7 Verlenging In geval de indicatie MSVT na het verlopen van de einddatum gecontinueerd wordt, kan deze, mits er sprake is van ongewijzigd beleid, tot maximaal 2 keer toe worden verlengd. Bij verlengingen met een geldigheid van meer dan drie maanden dient telkens de reden te worden aangegeven. Na de 2 e verlenging dient er een nieuwe indicatie voor MSVT te worden uitgeschreven. 3.8 Ondertekening De ondertekening dient plaats te vinden door de verantwoordelijke medisch specialist. Eventueel kan ondertekening plaats vinden door de transferverpleegkundige waarbij duidelijk wordt aangegeven dat dit in opdracht van (i.o.v.) de medisch specialist gebeurt. Pagina 11 van 11

Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist)

Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist) Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist) Zorgverzekeringswet (Zvw) Naam ziekenhuis...... AGB code Gegevens/ sticker patiënt/cliënt: en uitvoerend

Nadere informatie

Verpleging in de thuissituatie in verband met medisch specialistische zorg in 2015 (MSVT).

Verpleging in de thuissituatie in verband met medisch specialistische zorg in 2015 (MSVT). Zorginkoopbeleid MSVT 2015 Verpleging in de thuissituatie in verband met medisch specialistische zorg in 2015 (MSVT). MSVT is verpleegkundige zorg in de thuissituatie in opdracht en onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Addendum bij de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018 Oude Medisch Specialistische Verpleging Thuis Hoog Complexe Zorg

Addendum bij de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018 Oude Medisch Specialistische Verpleging Thuis Hoog Complexe Zorg Addendum bij de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018 Oude Medisch Specialistische Verpleging Thuis Hoog Complexe Zorg De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V.

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST HOOG COMPLEXE EN LAAG COMPLEXE MEDISCH SPECIALISTISCHE VERPLEGING IN DE THUISSITUATIE (MSVT 2016)

ZORGOVEREENKOMST HOOG COMPLEXE EN LAAG COMPLEXE MEDISCH SPECIALISTISCHE VERPLEGING IN DE THUISSITUATIE (MSVT 2016) ZORGOVEREENKOMST HOOG COMPLEXE EN LAAG COMPLEXE MEDISCH SPECIALISTISCHE VERPLEGING IN DE THUISSITUATIE (MSVT 2016) Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ

Nadere informatie

Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen

Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen Vrijdag 8 februari 2013, NEVI Zorgcongres E.R. (Esther) Vastenavond - Nijboer MSc Hoofd Inkoop, Deventer Ziekenhuis Ruim 2.000

Nadere informatie

Wij verzoeken u bijgaande formulierenset per 1 juli 2011 in uw ziekenhuis te implementeren en ons te informeren over de voortgang.

Wij verzoeken u bijgaande formulierenset per 1 juli 2011 in uw ziekenhuis te implementeren en ons te informeren over de voortgang. Geachte heer/mevrouw, De medisch specialistische verpleging in de thuissituatie (MSVT) valt sinds 1.1.2010 wat bekostiging betreft onder de Zorgverzekeringswet. Hoewel de regelgeving m.b.t. indicatiestelling

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VERPLEEGKUNDIGE DAGOPVANG BIJ INTENSIEVE KINDZORG 2018

ZORGOVEREENKOMST VERPLEEGKUNDIGE DAGOPVANG BIJ INTENSIEVE KINDZORG 2018 ZORGOVEREENKOMST VERPLEEGKUNDIGE DAGOPVANG BIJ INTENSIEVE KINDZORG 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST MEDISCHE KINDZORG 2018

ZORGOVEREENKOMST MEDISCHE KINDZORG 2018 ZORGOVEREENKOMST MEDISCHE KINDZORG 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 [briefnr] [datum] Zorgovereenkomst verloskunde 2013 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats. corr_postcodecorr_hu isnr

Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats. corr_postcodecorr_hu isnr Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats corr_postcodecorr_hu isnr Datum: verzenddatum Doorkiesnummer: 030-68 69 177 Ons Kenmerk: H\RW\1509043 Contactpersoon: Zorginkoopsupport

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 3 komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie: een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) een overige deelprestatie een prestatie GBGGZ b. Prestatie GBGGZ: (één van) de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) Aevitae Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats. corr_postcodecorr_hu isnr

Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats. corr_postcodecorr_hu isnr Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats corr_postcodecorr_hu isnr Datum: verzenddatum Doorkiesnummer: 030-68 69 177 Ons Kenmerk: H\RW\1509043 Contactpersoon: Contractbeheer

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en per e-mail versturen naar teampgb@vvaazorgverzekering.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en per e-mail versturen naar teampgb@vvaazorgverzekering.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN PERSOONLIJKE VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1 en 2) voor het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie GBGGZ: (één van) de prestaties als omschreven in de beleidsregel Generalistische basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 H/SB/1409038 6 november 2014 Zorgovereenkomst Hulpmiddelenzorg 2015 Gehoorhulpmiddelen

Contractbeheer 030 68 69 177 H/SB/1409038 6 november 2014 Zorgovereenkomst Hulpmiddelenzorg 2015 Gehoorhulpmiddelen Contractbeheer 030 68 69 177 H/SB/1409038 6 november 2014 Zorgovereenkomst Hulpmiddelenzorg 2015 Gehoorhulpmiddelen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst Hulpmiddelen

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst eerstelijns

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG 2018 - KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie Impact van een nieuwe duiding

Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie Impact van een nieuwe duiding Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie Impact van een nieuwe duiding Amsterdam, 27 oktober 2016 Pagina 1 van 52 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 6 1.1. Achtergrond... 6 1.2.

Nadere informatie

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden toegevoegd

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2. Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

.CCnieuws van Mediq CombiCare/november 2013 INLEIDING

.CCnieuws van Mediq CombiCare/november 2013 INLEIDING VAN PRODUCTGERICHT NAAR ZORGGERICHT CLIQ. WAT IS DAT? MEDIQ COMBICARE EDUCATIEF.CCnieuws van Mediq CombiCare/november 2013 PROFESSIONEEL INHOUD MEDISCH SPECIALISTISCHE VERPLEGING THUIS 2 VAN PRODUCTGERICHT

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. Geriatrische Revalidatiezorg. Multizorg VRZ. «ANaam»

Zorgovereenkomst. Geriatrische Revalidatiezorg. Multizorg VRZ. «ANaam» AGB-code:«IPZCode_Inst» Zorgovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Multizorg VRZ en «ANaam» Zorgovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in Bijlage

Nadere informatie

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar:

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar: AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW-PGB) DEEL 1: verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult u samen met de in of de vult dit deel samen met uw (wettelijke)

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1-2017. Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget deel 1: Verpleegkundig deel. Dit deel vult de verpleegkundige samen met u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VERPLEGING EN VERZORGING 2018

ZORGOVEREENKOMST VERPLEGING EN VERZORGING 2018 ZORGOVEREENKOMST VERPLEGING EN VERZORGING 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) zorgenzekerheid.nl DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017

DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:...

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:... AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET DEEL 2 VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW PGB) DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 2 komen overeen als volgt: Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. AIP Apotheekinkoopprijs, zoals vermeld in de toepasselijke G-standaard van Z-index B.V. b. Apotheek De ruimte van waaruit zorg

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 De Amersfoortse Verzekeringen Afdeling Zorg Postbus 2072 3500 HB Utrecht Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw pgb) deel 2 DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel

Nadere informatie

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Er is in de praktijk onduidelijkheid over de grens tussen de Wlz en de Wmo / Jeugdwet. Inhoud: - Aanspraak Wmo

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar: 2. Aanvrager Voor wie vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Hierbij vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging.

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw,

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 aan voor de aan Multizorg

Nadere informatie

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016 Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Let op! Sla dit formulier eerst op bij uw documenten op uw computer. Vul daarna het formulier in. Aanvraagformulier - Deel 1 Deel 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door u of uw (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s).

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s). REGELING Verpleging en verzorging Gelet op artikel 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld: Verpleging en verzorging.

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VERLOSKUNDE 2018

ZORGOVEREENKOMST VERLOSKUNDE 2018 ZORGOVEREENKOMST VERLOSKUNDE 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi- 7085) hierna

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke)

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst Farmacie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst Farmacie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Bedrijfsnaam T.a.v. voorletters Achternaam Adres Postcode PLAATS Postcode Contractbeheer 030 68-69 177 Ons Kenmerk 26 september 2014 Zorgovereenkomst Farmacie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Deel 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden toegevoegd

Nadere informatie

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw pgb) DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s)

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s) a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s) Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf...

Nadere informatie

Reader indicatiestelling kindzorg 2013/2014 Kinderen zijn geen kleine volwassenen

Reader indicatiestelling kindzorg 2013/2014 Kinderen zijn geen kleine volwassenen Reader indicatiestelling kindzorg 2013/2014 Kinderen zijn geen kleine volwassenen Pagina 1 van 26 Inhoud Inleiding... 3 1. Huidige wet- en regelgeving met betrekking tot kindzorg in Nederland... 4 1.2

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 OHRA Zorgverzekering Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Audiologische Centra

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Audiologische Centra a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Audiologische Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Telefoonnummer. Verpleging en/of verzorging. Intensieve kindzorg (IKZ)** Medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) Of de zorgvraag betreft

Telefoonnummer. Verpleging en/of verzorging. Intensieve kindzorg (IKZ)** Medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) Of de zorgvraag betreft Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 1: Verpleegkundige deel aanvraag Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel Verpleging en verzorging (Zvw-) - Deel 2-2017. Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget deel 2: Verzekerde deel. Dit deel vult u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger in. 1 Wij verzoeken u voor het invullen

Nadere informatie

Team High-Care (MTH-team) Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie

Team High-Care (MTH-team) Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie Team High-Care (MTH-team) Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie Meander Thuiszorg (onderdeel van MeanderGroep Zuid-Limburg) beschikt al jaren over een team van gekwalificeerde verpleegkundigen

Nadere informatie

MTH-team Almelo Transmuraal team Hengelo

MTH-team Almelo Transmuraal team Hengelo MTH-team Almelo Transmuraal team Hengelo Palliatieve zorg, wat is thuis mogelijk? Voorstellen Ingrid Podt MTH-verpleegkundige Almelo Verpleegkundige Palliatieve Zorg Doelstelling MTH-team Curatieve of

Nadere informatie

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s).

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s). REGELING Verpleging en verzorging Gelet op artikel 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld: Verpleging en verzorging.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 80 Vragen van het lid Bergkamp

Nadere informatie

Aanvraagformulier pgb

Aanvraagformulier pgb Aanvraagformulier pgb Deel 2: Verzekerde deel pgb verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Dit deel vult u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger in. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement pgb Verpleging

Nadere informatie