Succesvolle eradicatie bij gecompliceerd MRSA dragerschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succesvolle eradicatie bij gecompliceerd MRSA dragerschap"

Transcriptie

1 Home no. 4 Augustus 2014 Eerdere edities Verenso.nl Succesvolle eradicatie bij gecompliceerd MRSA dragerschap Drs. Suzan Shaker, specialist ouderengeneeskunde, Het Dorp Arnhem Drs. Saskia S.L. Mol, huisarts-docent, Juliuscentrum, UMC-Utrecht Drs. Ellen M. Mascini, arts microbioloog Rijnstate ziekenhuis Arnhem Sylvia Vogel, stafverpleegkundige Siza Jet Gisolf, internist-infectioloog Rijnstate ziekenhuis Arnhem Begin 2013 bleek een bewoner in de woonvorm 'Het Dorp' drager te zijn van MRSA. In dit artikel beschrijven wij wat de gevolgen hiervan waren voor deze instelling voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. We gaan in op de screening, het ingezette beleid en de resultaten daarvan.

2 Daarna doen wij aan de hand van de opgedane ervaring enige aanbevelingen voor eventuele uitbraken in zorginstellingen elders. Inleiding Vrijwel overal ter wereld is Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) endemisch in gezondheidszorginstellingen. Er wordt daarnaast een sterke toename gezien van MRSA in de algemene bevolking. 1 De infecties zijn moeilijk te behandelen omdat er slechts een beperkt arsenaal aan effectieve antibiotica is. De infecties gaan gepaard met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. De geassocieerde sterfte bij een MRSA bacteriëmie is bijna twee keer zo hoog als bij een stafylokok die wel gevoelig is voor gangbare antibiotica. 2 In Nederland en Scandinavië is de prevalentie laag mede dankzij het 'Search and Destroy' (S&D) beleid. Dit houdt in dat er actief naar MRSA-besmetting gezocht wordt, en dat er bij gekoloniseerde individuen een inperkend beleid gevoerd wordt. 3 De afgelopen decennia is de aandacht voor infectie, preventie en controle (IP&C) verschoven van ziekenhuis gerelateerde (nosocomiale) infecties naar infecties die samenhangen met gezondheidszorg-in-het-algemeen. Deze zorginfecties doen zich voor in het gehele extra-, semi- en intramurale zorgnetwerk, ondanks de verschillen in doelgroepenbeleid tussen zorginstellingen en de heterogene populaties per instelling, omdat bewoners zich binnen het zorgnetwerk bewegen en de IP&C overal in dit netwerk kwetsbaar is. 4 De oorzaken van kolonisatie met MRSA zijn complex. Een belangrijke risicofactor is het bestaan van een porte d entrée door huidziekten en wonden maar ook door het gebruik van invasieve hulpmiddelen zoals een katheter, PEG sonde of tracheostoma. Risicofactoren voor langdurig dragerschap zijn comorbiditeit, chronische longziekten, besmetting van meerdere lichaamsopeningen en ADL-afhankelijkheid. MRSA-dragerschap kan na verloop van tijd spontaan verdwijnen of persisteren. 5,6,7,8

3 Achtergrond Naar aanleiding van een index patiënt met MRSA is er begin januari 2013, tijdens een uitbraak van MRSA in de woonvorm voor lichamelijke gehandicapten 'Het Dorp' te Arnhem, onderzoek naar de verspreiding gedaan en behandeling ingezet. Methode Dit is een retrospectieve studie naar de verspreiding van de MRSA, de ingezette behandeling bij dragers van MRSA en de effectiviteit hiervan. Bewoners met een actieve huidlaesie en/of bekend met lichaamsvreemd materiaal zijn met name hierin geïncludeerd. Resultaten Begin 2013 bleek een bewoner in de woonvorm 'Het Dorp' drager te zijn van Meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Bij onderzoek op drie locaties met in totaal 67 bewoners werden elf bewoners met MRSA- dragerschap gevonden. Acht van de bewoners met MRSA-dragerschap hadden risicofactoren voor langdurig MRSA-dragerschap zoals huidlaesie(s), een verblijfskatheter, tracheostoma en/of een urostoma. Vijf van hen hadden zelfs twee of meer portes d entrées. Bij MRSA-dragers met vreemd materiaal zoals katheters of PEG-sondes is de kans op eradicatie klein. Deze dienen bij voorkeur verwijderd te worden. Dit was bij de betreffende bewoners niet mogelijk. Eradicatie lukte bij al deze bewoners. Conclusie Het succes van inperking van deze uitbraak is waarschijnlijk te danken aan de combinatie van een gunstig resistentiepatroon (gevoeligheid voor trimethoprim), snelle eradicatie, de aanhoudende aandacht voor hygiëne volgens de MRSA-richtlijnen, een goede multidisciplinaire samenwerking en een duidelijke taakverdeling tussen de specialist ouderengeneeskunde, coördinerend verpleegkundige, de stafverpleegkundige, deskundige infectiepreventie, arts-microbioloog en infectioloog. Zelfs in geval van gecompliceerd MRSA-dragerschap kan dekolonisatietherapie succesvol zijn, mits risicofactoren als huidlaesies zo gericht mogelijk behandeld worden en de nodige expertise hiervoor ingeschakeld wordt.

4 Methode Er is retrospectief gekeken met behulp van patiëntendossiers naar de verspreiding van de MRSA, de ingezette behandeling bij gecompliceerde dragers van MRSA en de effectiviteit hiervan. Bewoners met een actieve huidlaesie en/of bekend met lichaamsvreemd materiaal zijn hierin geïncludeerd. Voor de definitie van gecompliceerd dragerschap (zie figuur 1) werd de definitie van de SWAB 3 gevolgd. Definitie succesvolle eradicatie MRSA Voor de definitie van gecompliceerd dragerschap (zie figuur 1) werd de definitie van de SWAB 3 gevolgd. Er bestaat internationaal geen overeenstemming over het aantal kweeksets dat afgenomen moet worden om in te schatten of de eradicatiebehandeling succesvol was. In een van de literatuurstudies wordt van succesvolle eradicatie gesproken als er vijf opeenvolgende kweeksets negatief geweest zijn. 9 De landelijke Werkgroep Infectie Preventie (WIP) 10 stelt in haar richtlijn MRSA: Verpleeghuis, over infectiepreventie voor Verpleeghuizen, Woon- en thuiszorg, voor dat er minimaal drie achtereenvolgende negatieve kweeksets moeten zijn afgenomen alvorens de beschermende maatregelen in een verpleeghuis kunnen worden opgeheven. In de WIPrichtlijn 'MRSA: ziekenhuis' wordt de MRSA-drager pas vrij verklaard na minimaal een jaar nadat de eerste test MRSA negatief is. 11 We hanteren beide criteria van bovenstaande WIP richtlijnen. Na het staken van de behandeling doen we de controle kweken op de volgende momenten: een, twee en drie weken, na drie en zes maanden en na een jaar.

5 Resultaten Begin januari 2013 werd de indexpatiënt (is de eerste patiënt in een gezin of een andere groep met een bepaalde aandoening, meestal een infectie, die aanleiding is voor onderzoek naar andere patiënten met dezelfde aandoening/infectie) een bewoner uit Het Dorp, opgenomen in het ziekenhuis in verband met decompensatio cordis. Tijdens opname werd MRSA-dragerschap geconstateerd aan de hand van een positieve wondkweek; dit werd met de medische dienst van 'Het Dorp' gecommuniceerd. De betrokken microbioloog had een sterk vermoeden dat de MRSA uit 'Het Dorp' afkomstig was omdat bron- en contactonderzoek in het ziekenhuis alleen een medewerker met transiënt dragerschap van dezelfde MRSA-stam had opgeleverd.

6 Van de locatie A (zie tabel 1), waar de indexpatiënt woont, werden alle 70 medewerkers gescreend middels kweken van neus, keel en eventuele huidlaesies. Conform de nieuwe WIP-richtlijn zouden ook rectumkweken van medewerkers op MRSA onderzocht moeten worden, maar omdat de opbrengst daarvan beperkt is en vanwege de kosten hebben we deze niet verricht. 10 Onder de medewerkers waren verzorgenden, begeleiders, voedingsassistenten, huishoudelijk medewerkers, verpleegkundigen en de huisarts. Alle bewoners van locatie A werden gescreend middels kweken van keel, neus en perineum. Van bewoners met huidlaesies en/of lichaamsvreemd materiaal (dat een verbinding vormt tussen milieu interieur en milieu exterieur) werden bovendien op die plaatsen kweken afgenomen. Op grond van de resultaten van deze eerste ronde werden alle bewoners van locatie B op dezelfde wijze gescreend. Een van de dragers van locatie A onderhield namelijk nauw contact met een bewoner van locatie B. Op locatie C is een kweekronde geweest naar aanleiding van een toevalsbevinding van MRSA-dragerschap tijdens een consult bij de chirurg. Bij de kweek inventarisatieronde op locatie C zijn er geen nieuwe dragers onder bewoners of medewerkers gevonden. De bron van deze besmetting is tot nu toe niet bekend. Zover bekend is deze besmetting tot de drager beperkt gebleven. Uit de eerste inventarisatie op locatie A bleken 5 van de 25 bewoners en 3 van de 70 medewerkers MRSA positief. Bij de hierop uitgezette meerdere ringonderzoeken waarbij er nieuwe bewoners en medewerkers werden gekweekt, werden er meer MRSA dragers gevonden resulterend in dragerschap bij elf bewoners en zes medewerkers (zie tabel 2).

7 Op locatie A, waar met name kwetsbare ouderen wonen, waren er acht bewoners MRSA drager en op locatie B waar 36 bewoners wonen waren dat er twee. Op Locatie C was er maar één drager van MRSA. Alle MRSA dragende bewoners van de drie locaties, op één bewoner van locatie B na, waren besmet met dezelfde MRSA-(t 008) stam, resistent tegen penicilline, flucloxacilline, augmentin en erythromycine. In 'Het Dorp' werden direct alle noodzakelijke infectiepreventie maatregelen getroffen conform het MRSA protocol. Dit protocol, gebaseerd op de richtlijn MRSA Verpleeghuis en thuiszorg (WIP), is aangepast aan de specifieke woonsituatie in Het Dorp. 3,10 De aanpassing betrof met name een versoepeling van de isolatiemaatregelen omdat de woonsituatie in 'Het Dorp', waar cliënten verblijven op hun eigen woonadres, verschilt van een verpleeghuis of thuissituatie. Uitgangspunt was een evenwicht tussen de wenselijkheid en de praktische uitvoerbaarheid van de te nemen maatregelen en daarnaast de wens cliënten niet langdurig uit te sluiten van sociale activiteiten. Er werd een team samengesteld bestaande uit de teamleider, stafverpleegkundige, verpleegkundig coördinator, bedrijfsarts, deskundige infectiepreventie en specialist ouderengeneeskunde. Alle dragers onder medewerkers en ongecompliceerde dragers onder bewoners werden conform de SWAB-richtlijn behandeld. Acht van de bewoners met MRSA-dragerschap hadden huidlaesie(s), een verblijfskatheter, tracheostoma en/of een urostoma (zie tabel 1). Vijf van hen hadden zelfs twee of meer portes d entrées. Bij MRSA-dragers met vreemd materiaal zoals katheters of PEG-sondes is de kans op succesvolle eradicatie klein en daarom dienen deze bij voorkeur verwijderd te worden. Dit was bij de betreffende bewoners niet mogelijk. Huidlaesies, zoals psoriasis of een ulcus, verkleinen eveneens de kans op eradicatie. Daarom werd bij deze bewoners ten eerste ingezet op optimale behandeling daarvan, alvorens tot eradicatie werd overgegaan. Zo nodig werd er een dermatoloog of chirurg geraadpleegd. De gecompliceerde dragers zijn na overleg met de internistinfectioloog, indien van toepassing na behandeling van huidlaesies, behandeld (in grote lijnen op dezelfde manier als gebruikelijk bij de andere behandelingen - zie tabel 2). Bij zeven van de acht gecompliceerde MRSA-dragers is de eradicatie na de eerste poging geslaagd. Bij hen waren er drie of meer negatieve vervolgkweken. De eradicatie bij de achtste drager is pas na de derde poging geslaagd, vermoedelijk door een chronisch

8 ulcus cruris dat niet goed op therapie reageerde. De eradicatie van MRSA bij de bewoners van Het Dorp speelde tussen januari en juni Inmiddels zijn vijf cliënten na een follow-up periode van een jaar met controlekweken, nog steeds MRSA vrij. Drie bewoners met MRSA-dragerschap zijn gaandeweg het proces van eradicatie en kweken aan de gevolgen van hart en/of nierfalen overleden, en niet ten gevolge van MRSA. Psychosociale impact van de MRSA-uitbraak De MRSA-uitbraak in 'Het Dorp' heeft een grote impact gehad op zowel de bewoners met MRSA-dragerschap, als de familie, medebewoners en de medewerkers van de desbetreffende locaties. Voor bewoners met MRSA was het vervelend dat zij beperkt werden in hun bewegingsvrijheid. Daarbij was het belastend dat het voor anderen zichtbaar werd dat men een besmettelijke bron was, door de naast de deur opgeslagen beschermende kleding en handalcohol. Door de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de medewerkers met MRSA-dragerschap vormde de personeelsbezetting een probleem. Er waren ook aanzienlijke kosten gemoeid met de uitbraak vanwege het afnemen van kweken, laboratorium onderzoek, behandeling, aanschaf van beschermende kleding en desinfectantia en speciale schoonmaak maatregelen.

9 Discussie Het samen zijn van veel zieke mensen, de zorgafhankelijkheid binnen een beperkte ruimte voor een langere periode, en het grote team van medewerkers, heeft het nadeel dat de verspreiding van micro-organismen in de hand wordt gewerkt. 12 In 'Het Dorp', waar een groot deel van de bewoners afhankelijk is van invasieve hulpmiddelen zoals een urinekatheter, PEG-sonde, urostoma of tracheostoma, is eradicatie van MRSA moeilijk te realiseren. Eradicatie is weinig kansrijk indien er een permanente porte d entrée is. Bij MRSAdragerschap is zowel de aanwezigheid van een blijvend invasief hulpmiddel in het lichaam als het bestaan van huidlaesies, een relatieve contra-indicatie voor eradicatie behandeling. 3,7,8 De indicatie voor de eradicatie bij dragerschap berust in het algemeen op een afweging van de gevolgen van MRSA-dragerschap voor de betreffende persoon en diens omgeving, de bijwerkingen van de behandeling en de kans op een succesvolle behandeling. 3 De ervaring in 'Het Dorp' heeft echter geleerd dat ook bij relatieve contra-indicaties eradicatie succesvol kan verlopen: alle dragers, ook zij die twee of meer risicofactoren hadden, zijn met succes behandeld. Dit succes is mede te danken aan de goede samenwerking onder professionals, de duidelijke rolverdeling en het goed opvolgen van infectie preventie maatregelen (instellingsbeleid en WIP beleid). Soortgelijke ervaringen met bestrijding van verspreiding van MRSA zijn eerder opgedaan in een instelling voor verstandelijk gehandicapte bewoners. 13 Opvallend genoeg werd bij een bewoner van een andere locatie ook MRSA-dragerschap - met een andere stam vastgesteld, zonder verspreiding. Dit toont aan dat MRSA circuleert.

10 Onze bevindingen zijn niet direct te generaliseren naar elke uitbraak van MRSA in een instelling voor langdurig verblijf. Het betrof een relatief klein aantal dragers. Het betrof een subtype MRSA (Staphylococcen genotype (Spa) t008) waarvan de resistentie vooralsnog beperkt is (zie figuur 2). Anderzijds is deze stam positief voor het Panton- Valentine Leukocidine gen, dat sterk gecorreleerd is aan stammen die zich gemakkelijk verspreiden in groepen in de bevolking buiten het ziekenhuis en hardnekkige infecties van huid en weke delen kunnen veroorzaken. Dat maakt de succesvolle aanpak van deze MRSA-uitbraak des te opmerkelijker. Het MRSA-dragerschap bleek een grote impact te hebben op zowel de drager zelf als op zijn omgeving. Een balans tussen de wenselijkheid en praktische uitvoerbaarheid van behandeling en isolatiemaatregelen blijft een uitdaging die zowel veelvuldig overleg met deskundigen als creatieve oplossingen vergt. Aanbevelingen De kans op eradicatie bij een gecompliceerd dragerschap is klein. Om de kans op succes te vergroten is het belangrijk om risicofactoren als huidlaesies zo gericht mogelijk te behandelen en de nodige expertise hiervoor in te schakelen.

11 Ook bij verblijfskatheters en ander materiaal dat niet verwijderd kan worden, evenals bij aanwezigheid van andere risicofactoren, lijkt het de moeite waard om een poging tot eradicatie te ondernemen, mits dit onderdeel is van een goed gecoördineerd multidisciplinair plan. Het eradiceren van gecompliceerde dragers blijft een uitdaging. Er zijn voldoende onderzoeken gepubliceerd over de risicofactoren op langdurige dragerschap en de oorzaken van het falen van behandeling. Echter, onderzoek naar succesfactoren bij het eradiceren van MRSA-besmettingen in instellingen voor langdurig verblijf is schaars, en zouden we daarom willen aanbevelen. Literatuur 1. European Antimicrobial Resistence Surveillance System Annual report Bilthoven: RIVM, Cosgrove SE, Sakoulas G, Perencevich EN, Schwaber MJ, Karchmer AW, Carmeli Y. Comparison of mortality associated with methicillin-resistant and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus bacteremia: a meta-analysis. Clin Infect Dis 2003 Jan 1;36(1): Stichting werkgroep antibiotica beleid (SWAB). Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland XI. Richtlijn behandeling MRSA-dragers.Amsterdam, AMC Afd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en AIDS Grundmann H, Hellriegel B. Mathematical modelling: a tool for hospital infection control. Lancet Infect Dis 2006 Jan;6(1): Niessen WJ, Mithoe GD, Möller AV, Broer J, van der Have J, Ott A. MRSA dragerschap in gezinnen van MRSA-patiënten. Ned Tijdschr Geneeskd 2011;155:A Ammerlaan HS, Kluytmans JA, Wertheim HF, Nouwen JL, Bonten MJ. Eradication of methicillin-resistant Staphylococcus aureus carriage: a systematic review. Clin Infect Dis 2009 Apr 1;48(7): doi: / Ammerlaan HS, Kluytmans JA, Berkhout H, Buiting A, de Brauwer EI, van den Broek PJ, et al (MRSA Eradication Study Group). Eradication of carriage with methicillin-resistant Staphylococcus aureus: effectiveness of a national guideline. J Antimicrob Chemother Oct;66(10): doi: /jac/dkr Scanvic A, Denic L, Gaillon S, Giry P, Andremont A, Lucet JC Duration of colonization by methicillin-resistant Staphylococcus aureus after hospital discharge and risk factors for prolonged carriage. Clin infect dis 2001;32(10): doi: /

12 9. Mollema FP, Severin JA, Nouwen JL, Ott A, Verbrugh HA, Vos MC. Successful treatment for carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and importance of follow-up. Antimicrob Agents Chemother 2010 Sep;54(9): doi: /AAC Werkgroep infectiepreventie (WIP). MRSA, verpleeghuis revisie Werkgroepinfectiepreventie (WIP). MRSA, ziekenhuis revisie 2012 (P15). 12. Vandenbroucke-Grauls CMJE. Leven in verpleeghuizen, met elkaar en multiresistente microorganismen.tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. 2013;38: Mascini EM, Oldenkamp-Berkelaar C, Schenk A, van Kempen P, Waegemaekers C, Kok WJJ. Een multidisciplinaire aanpak bij uitbraken van MRSA in een instelling met verstandelijk gehandicapte bewoners. Infectieziekten Bulletin 2012; 22:262-6.

MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum

MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum Verpleeghuis- woon- en thuiszorg MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld.

Nadere informatie

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens. MRSA 1 U wordt behandeld in een zorginstelling en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, thuiszorg

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, thuiszorg Verpleeghuis- woon- en thuiszorg MRSA, thuiszorg Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en

Nadere informatie

MRSA Radboud universitair medisch centrum

MRSA Radboud universitair medisch centrum MRSA U wordt behandeld in het Radboudumc en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking komt

Nadere informatie

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten?

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten? MRSA In deze folder leest u wat MRSA is, welke gevolgen dit kan hebben voor uw opname en behandeling en welke maatregelen er genomen worden om de verspreiding van MRSA te voorkomen. U wordt behandeld

Nadere informatie

MRSA; informatie voor huisartsen

MRSA; informatie voor huisartsen MRSA; informatie voor huisartsen Het St. Jansdal ziekenhuis vindt het belangrijk om een goede samenwerking te onderhouden met zijn zorgpartners, waaronder de huisartsen. Belangrijk in deze samenwerking

Nadere informatie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 00 MRSA-bacterie 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 1 Inleiding MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie

Nadere informatie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie MRSA Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus Afdeling Infectiepreventie Inleiding U bezoekt de polikliniek van het Amphia Ziekenhuis of u bent in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Maatregelen bij mogelijke dragers

Maatregelen bij mogelijke dragers Maatregelen bij mogelijke dragers van MRSA Omdat u mogelijk drager bent van een bijzondere bacterie (MRSA-bacterie), gelden voor u isolatiemaatregelen. In deze brochure kunt u meer lezen over deze bacterie

Nadere informatie

MRSA-positief, wat nu?

MRSA-positief, wat nu? Infectiepreventie MRSA-positief, wat nu? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is MRSA?... 3 Wie loopt het meeste risico MRSA op te lopen?... 3 MRSA-dragerschap... 4 Verspreiding van MRSA voorkomen...

Nadere informatie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie MRSA positief Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie Inleiding Bij u is vastgesteld dat u drager bent van de MRSA-bacterie. MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus. Dit is een bacterie

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over MRSA

De meest gestelde vragen over MRSA De meest gestelde vragen over MRSA Inleiding In deze brochure treft u de meest gestelde vragen aan over MRSA en de antwoorden daarop. De brochure is een aanvulling op de ziekenhuisfolder waarin algemene

Nadere informatie

Ziekenhuizen. MRSA, ziekenhuis

Ziekenhuizen. MRSA, ziekenhuis Ziekenhuizen MRSA, ziekenhuis Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: september 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis

Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis LCI-RIVM en Werkgroep Infectiepreventie (WIP) Versie 16/6/2011 1. Bacteriologisch onderzoek Bacteriologisch onderzoek 1.1 Soorten

Nadere informatie

Beheersen van BRMO in de regio

Beheersen van BRMO in de regio Beheersen van BMO in de regio Miriam Beerens specialist ouderengeneeskunde Laura van Dommelen arts-microbioloog Danielle van Oudheusden arts infectieziektebestrijding Marjolijn Wegdam- Blans arts-microbioloog

Nadere informatie

Verpleeghuizen. MRSA, verpleeghuis

Verpleeghuizen. MRSA, verpleeghuis Verpleeghuizen MRSA, verpleeghuis Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits

Nadere informatie

MRSA in verpleeghuizen

MRSA in verpleeghuizen Verpleeghuizen MRSA in verpleeghuizen Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van dat u de meest

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Ziekenhuizen. Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Ziekenhuizen Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: december 2012 Revisie: december 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid

Nadere informatie

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die bij 20-60% van gezonde personen voorkomt op de huid.

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 48. Inleiding... 48 Definities... 49

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 48. Inleiding... 48 Definities... 49 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 48 MRSA, thuiszorg Inhoudsopgave Inleiding... 48 Definities... 49 1 Risicocategorieën... 50 1.1 Overzicht 1, Cliënten

Nadere informatie

Draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg

Draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg Draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg April 2005 Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding Adriaen van Ostadelaan 140 Postbus 85300 3508 AH Utrecht T 030 252 50 99 F 030 251 18

Nadere informatie

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? MRSA Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? 2 Wat is MRSA? MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Stafylokokken zijn bacteriën

Nadere informatie

Dragerschap en behandeling van MRSA

Dragerschap en behandeling van MRSA Er is bij u besmetting met de bacterie MRSA (Methicilline resistente Staphylococcus aureus) ontdekt. S. aureus is een bacterie die tot de normale huidbewoners van de mens behoort. Daarnaast staat hij bekend

Nadere informatie

MRSA verklaring. Naam + initialen Geboortedatum Naam leidinggevende Datum start werkzaamheden: Telefoon/mobiel nummer:

MRSA verklaring. Naam + initialen Geboortedatum Naam leidinggevende Datum start werkzaamheden: Telefoon/mobiel nummer: MRSA verklaring Naam leidinggevende start werkzaamheden: Telefoon/mobiel nummer: Ik ga in het AVL werken op een afdeling waar patiënten verblijven/aanwezig zijn: Nee ga direct naar de ondertekening van

Nadere informatie

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA Via deze folder geven wij u antwoorden op de enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die in veel gevallen

Nadere informatie

Opname: na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis nadat u in contact bent geweest met varkens of vleeskalveren.

Opname: na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis nadat u in contact bent geweest met varkens of vleeskalveren. Opname: na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis nadat u in contact bent geweest met varkens of vleeskalveren (MRSA-bacterie) Als u in het buitenland in het ziekenhuis bent behandeld, bestaat de

Nadere informatie

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt Volgens landelijk beleid controleert Gelre ziekenhuizen patiënten die mogelijk de MRSA bacterie bij zich dragen. Het gaat om patiënten die horen bij de volgende

Nadere informatie

Infectieziekten Bulletin

Infectieziekten Bulletin Jaargang 22 nummer 8 oktober 2011 Themanummer MRSA MRSA in Nederland: Het water stijgt, maar de dijken houden stand Colofon Hoofdredactie Mw. W.L.M. Ruijs, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding,

Nadere informatie

Beleidswijziging LA-MRSA

Beleidswijziging LA-MRSA Beleidswijziging LA-MRSA Een project over veegerelateerde MRSA in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven Jamie Meekelenkamp, deskundige infectiepreventie Wat is MRSA? Staphylococcus aureus

Nadere informatie

MRSA, revalidatiecentrum

MRSA, revalidatiecentrum Revalidatiecentra MRSA, revalidatiecentrum Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2009 Revisie: juli 2014 MRSA, revalidatiecentrum 1 Disclaimer: Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

De zin of onzin van MRSA-contactonderzoek bij medewerkers na beschermd contact

De zin of onzin van MRSA-contactonderzoek bij medewerkers na beschermd contact De zin of onzin van MRSA-contactonderzoek bij medewerkers na beschermd contact Willemien Maathuis-de Haan 1, Ellen van Luijtelaar-Boot 1, Annet Troelstra 1, 2. 1 Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie,

Nadere informatie

MRSA positief: wat betekent dat?

MRSA positief: wat betekent dat? MRSA positief: wat betekent dat? Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door geven per e-mail: patienteninformatiewkz@umcutrecht.nl

Nadere informatie

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ De inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Infectiepreventie regio Utrecht: casus antibioticaresistentie i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 j j,, p Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Disclosure Belangenverstrengeling:

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen

Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen Infectiepreventie Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een BRMO... 3 Gevolgen... 4 Onderzoek...

Nadere informatie

Isolatiemaatregelen bij ESBL op de dialyseafdeling. Inhoudsopgave

Isolatiemaatregelen bij ESBL op de dialyseafdeling. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en probleemstelling 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Probleemstelling 6 2. Doel- en vraagstelling 7 2.1 Doelstelling 7 2.2 Vraagstelling 7 2.2.1 Deelvragen 7 3. Methode van onderzoek 8

Nadere informatie

Bedrijfseconomische impact

Bedrijfseconomische impact Bedrijfseconomische impact van infectieziekten 22 september 2009 Drs. Chrétien Haenen Coördinator Kwaliteitszorg Atrium Medisch Centrum Parkstad To help protect your privacy, PowerPoint prevented this

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek De ziekenhuisbacterie MRSA Contactonderzoek Inleiding Op de afdeling waar u verblijft of opgenomen bent geweest, is bij een patiënt de ziekenhuisbacterie MRSA aangetoond. Om te controleren of de bacterie

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0638 Inleiding Op de afdeling waar u verblijft is een patiënt opgenomen (geweest) waarbij onverwacht

Nadere informatie

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen?

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen? Maatregelen MRSA 1 Inleiding In deze brochure vindt u informatie over de bacterie MRSA. Wat is het, waarom nemen wij maatregelen bij (een verdenking op) MRSA en welke maatregelen zijn dat? Wat is MRSA?

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO Bijzonder Resistente Micro-Organismen Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO In deze folder vindt u meer informatie over Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) en Extended Spectrum Beta-Lactamase

Nadere informatie

MRSA Ongevoelige of resistente bacterie

MRSA Ongevoelige of resistente bacterie MRSA Ongevoelige of resistente bacterie Via deze folder proberen wij u antwoord te geven op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die in veel

Nadere informatie

Infectiepreventie. Dragerschap van resistente bacteriën (behalve van MRSA)

Infectiepreventie. Dragerschap van resistente bacteriën (behalve van MRSA) Infectiepreventie Dragerschap van resistente bacteriën (behalve van MRSA) Drager van resistente bacteriën Er is geconstateerd dat u drager bent van een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor bepaalde

Nadere informatie

Transmurale Richtlijn MRSA

Transmurale Richtlijn MRSA Transmurale Richtlijn MRSA Colofon De Transmurale Richtlijn MRSA is opgesteld door een projectgroep bestaande uit R. Ballering (beleidsmedewerker Transmuraal Netwerk Midden-Holland), D. Beaujean (beleidsmedewerker

Nadere informatie

MRSA : wat te doen als varkenshouder? Dr. B. Gordts AZ Sint Jan, Brugge Federaal platform voor ziekenhuishygiëne bart.gordts@azbrugge.

MRSA : wat te doen als varkenshouder? Dr. B. Gordts AZ Sint Jan, Brugge Federaal platform voor ziekenhuishygiëne bart.gordts@azbrugge. MRSA : wat te doen als varkenshouder? Dr. B. Gordts AZ Sint Jan, Brugge Federaal platform voor ziekenhuishygiëne bart.gordts@azbrugge.be 1 Schatting van de impact van verschillende soorten ziekenhuisinfecties

Nadere informatie

Protocol MRSA VSV Helmond

Protocol MRSA VSV Helmond Protocol MRSA VSV Helmond 1.0 Definitie MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een bacterie die resistent is voor de meeste antibiotica en daardoor in geval van infectie moeilijk te bestrijden.

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

Ondertekening MRSA verklaring

Ondertekening MRSA verklaring MRSA verklaring (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus) Naam start werkzaamheden: Tot welke MRSA risicocategorie behoor je? Ik ga in het AVL werken op een afdeling waar patiënten verblijven / aanwezig

Nadere informatie

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten?

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? 24 e dag van de ziekenhuishygiene, 15 december Gent De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? dr. Ina (L.E.) Willemsen Consultant Infectiepreventie Amphia

Nadere informatie

Jan Kluytmans, Greet Vos, Christina Vandenbroucke-Grauls, Alexander W. Friedrich,

Jan Kluytmans, Greet Vos, Christina Vandenbroucke-Grauls, Alexander W. Friedrich, Nederland groen in 2025: Hoe antibiotica resistentie optimaal te bestrijden. Jan Kluytmans, Greet Vos, Christina Vandenbroucke-Grauls, Alexander W. Friedrich, Andreas Voss en Marc Bonten Juni 2014 Al sinds

Nadere informatie

Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal

Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal Zorg dat de basis goed is Mari van der Most Deskundige infectiepreventie 29 januari 2015 Disclosure belangen spreker (potentiële)

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie Expertise en ondersteuning infectiepreventie Ziekenhuizen Privéklinieken/ ZBC s Tandheelkundige klinieken Verpleeg- en verzorghuizen Sinds 2006 Gezelschapsdierenkliniek KNMvD Sinds 2013 app: InfectionGuide

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Dienst Ziekenhuishygiëne. Leven met CA-MRSA thuis. GezondheidsZorg met een Ziel

Patiënteninformatie. Dienst Ziekenhuishygiëne. Leven met CA-MRSA thuis. GezondheidsZorg met een Ziel i Patiënteninformatie Dienst Ziekenhuishygiëne Leven met CA-MRSA thuis GezondheidsZorg met een Ziel 1 Wat is CA-MRSA? Methicilline Resistente Staphylococcus aureus, ook wel MRSA genoemd, wordt in de eerste

Nadere informatie

Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie

Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie Infectiepreventie Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie Juli 2015 Algemene vragen en antwoorden 1. Wat is een VRE-bacterie? VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De

Nadere informatie

Informatie over de MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) ziekenhuisbacterie. MRSA positief in het ziekenhuis en thuis

Informatie over de MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) ziekenhuisbacterie. MRSA positief in het ziekenhuis en thuis MRSA positief in het ziekenhuis en thuis Informatie over de MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) ziekenhuisbacterie MRSA positief in het ziekenhuis en thuis 1. Inleiding 3 2. MRSA positief

Nadere informatie

Bijzonder resistente micro-organismen/ BRMO

Bijzonder resistente micro-organismen/ BRMO Patiënteninformatie Bijzonder resistente micro-organismen/ BRMO Informatie over resistente bacteriën anders dan MRSA 1234567890-terTER_ Bijzonder resistente micro-organismen/ BRMO Informatie over resistente

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting Neutropenie & Antibiotica resistentie Heleen Klein Wolterink Research verpleegkundige Medische Oncologie UMC Utrecht Schiphol introductie Neutropenie: Definitie Symptomen MASSC

Nadere informatie

Patiënteninformatie. ca-mrsa bacterie

Patiënteninformatie. ca-mrsa bacterie Patiënteninformatie ca-mrsa bacterie Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Informatie over ca-mrsa... 3 Wat is ca-mrsa?... 3 Hoe wordt ca-mrsa overgedragen?... 4 Hoe wordt ca-mrsa opgespoord?... 4 Preventieve

Nadere informatie

Casus: is MRSA een beroepsgebonden infectie? 1

Casus: is MRSA een beroepsgebonden infectie? 1 Beroepsinfectieziekten uit volksgezondheidskundig perspectief Jim van Steenbergen LCI, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven Casus: is MRSA een beroepsgebonden infectie? 1 Volksgezondheidskundig

Nadere informatie

Determinanten van dragerschap van meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in woonzorgcentra

Determinanten van dragerschap van meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in woonzorgcentra Jans B, Latour K, Catry B Schoevaerdts D, Huang Te-Din D, Berhin C, Bogaerts P, Glupczynski Y Nonhoff C, Deplano A, Denis O Mauro Gandolfi, 1792 Determinanten van dragerschap van meticilline resistente

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bewoners en familieleden rond MRSA

Informatiebrochure voor bewoners en familieleden rond MRSA Uw zorg, onze zorg Vallen en fixatie Palliatieve zorg Wondzorg Zorg voor de bewoner Incontinentiezorg Vroegtijdige zorgplanning Mentorschap Aandachtspersoon Voeding RZL Dementie Informatiebrochure voor

Nadere informatie

Persoonlijke hygiëne medewerkers

Persoonlijke hygiëne medewerkers Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Persoonlijke hygiëne medewerkers Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. Uw kind is drager van de MRSA-bacterie Hoe pakken we dit samen aan? Intensieve neonatale zorg / Ziekenhuishygiëne

PATIËNTENINFO. Uw kind is drager van de MRSA-bacterie Hoe pakken we dit samen aan? Intensieve neonatale zorg / Ziekenhuishygiëne PATIËNTENINFO Uw kind is drager van de MRSA-bacterie Hoe pakken we dit samen aan? Intensieve neonatale zorg / Ziekenhuishygiëne Beste ouders, U hebt net vernomen dat bij uw kind de bacterie met de naam

Nadere informatie

Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving

Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving Algemene gegevens: Projectcoördinator Münsterland: Dr. med. A.W. Friedrich mede-projectcoördinator: Dr. med. A.K. Sonntag Tel: +49-251-83 55366 Projectcoördinator

Nadere informatie

Antivirale middelen tijdens een grieppandemie

Antivirale middelen tijdens een grieppandemie Antivirale middelen tijdens een grieppandemie Standpunt van de overheid over het gebruik ter voorkoming van ziekte 1. Samenvatting Bedrijven en organisaties die een vitale rol spelen bij het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA

Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA A41 Bijlage II Vragenlijst voor een persoon met MRSA t.b.v. bron- en contactonderzoek door de GGD Datum - - Vragenlijst ingevuld door (naam): GGD-medewerker

Nadere informatie

SAMENVATTING 149 Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven omtrent biomateriaal-gerelateerde infecties in de Orthopedie. Als doelstelling van dit proefschrift wordt geformuleerd

Nadere informatie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie Isolatiemaatregelen Infectiepreventie Inleiding Ieder mens draagt miljarden bacteriën met zich mee. Bacteriën worden ook wel micro-organismen genoemd omdat zij niet met het blote oog te zien zijn maar

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Scabiës. Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: februari 2008 Revisie: februari 2013. Scabiës 1

Ziekenhuizen. Scabiës. Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: februari 2008 Revisie: februari 2013. Scabiës 1 Ziekenhuizen Scabiës Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: februari 2008 Revisie: februari 2013 Scabiës 1 Disclaimer: Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep

Nadere informatie

Werkgroep MRSA- en infectiepreventie. De Montil Affligem 24 maart 2007

Werkgroep MRSA- en infectiepreventie. De Montil Affligem 24 maart 2007 Werkgroep MRSA- en infectiepreventie De Montil Affligem 24 maart 2007 In 2006 sessie omtrent MRSA Belangrijke topic voor dialysewerkvloer Variatie in aanpak in diverse centra Nood aan intervisie en evidence

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie

Hygiëne en Infectiepreventie Hygiëne en Infectiepreventie Wat betekent dit voor jou als doktersassistente? donderdag 12 november 2015 Wat is Infectiepreventie? Wie/wat zijn deskundigen infectiepreventie? Wat is de rol van medewerkers

Nadere informatie

!"#!$#%!$&' over mensen, bacteriën en antibiotica. goedkoop is duurkoop. Jan Kluytmans. antibiotica

!#!$#%!$&' over mensen, bacteriën en antibiotica. goedkoop is duurkoop. Jan Kluytmans. antibiotica over mensen, bacteriën en antibiotica goedkoop is duurkoop Jan Kluytmans antibiotica $' Two is a company De gevolgen van resistentie!"""# $%%%# $%%$# $%%&# $%%+# $%%"# $%%!# $%%'# $%%(# $%%)# $%%*#! Behandeling

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken antibioticaresistentie in de zorg

Bestuurlijke afspraken antibioticaresistentie in de zorg Bestuurlijke afspraken antibioticaresistentie in de zorg Inleiding Antibiotica zijn in de eerste plaats nodig voor het bestrijden van bacteriële infecties. Antibiotica zijn daarnaast onmisbaar voor het

Nadere informatie

Urineweginfecties Rubriekhouder: Mw. Dr. E.E. Stobberingh (RIVM)(2014)

Urineweginfecties Rubriekhouder: Mw. Dr. E.E. Stobberingh (RIVM)(2014) Urineweginfecties Rubriekhouder: Mw. Dr. E.E. Stobberingh (RIVM)(2014) Inleiding Urineweginfecties zijn veel voorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk. De incidentie varieert afhankelijk van de

Nadere informatie

Samenvatting. Etiologie. samenvatting

Samenvatting. Etiologie. samenvatting Samenvatting Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding op dit proefschrift. Luchtweginfecties zijn veel voorkomende aandoeningen, die door een groot aantal verschillende virussen en bacteriën veroorzaakt kunnen

Nadere informatie

Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO, inclusief MRSA en VRE) Informatie en maatregelen

Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO, inclusief MRSA en VRE) Informatie en maatregelen Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO, inclusief MRSA en VRE) Informatie en maatregelen Inleiding...3 Wat zijn BRMO s?...3 De meest bekende BRMO s...3 De gevolgen van een BRMO-besmetting...4 Wanneer

Nadere informatie

Maatregelen bij Bijzonder Resistent Microorganismen

Maatregelen bij Bijzonder Resistent Microorganismen BRMO en isolatie Maatregelen bij Bijzonder Resistent Microorganismen Deze folder geeft u informatie over bijzonder resistente microorganismen (BRMO) en de extra maatregelen die binnen het Laurentius Ziekenhuis

Nadere informatie

KPC uitbraak in verpleeghuis

KPC uitbraak in verpleeghuis KPC uitbraak in verpleeghuis Eliane Thewessen, Raad van Bestuur Symposium Screenen aan de poort Fontys Hogeschool, Eindhoven 22 mei 2014 Aan bod komen: ü beschrijving KPC-uitbraak ü stand van zaken infectiepreventie

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Ikazia ziekenhuis op 28 mei 2015 te Rotterdam

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Ikazia ziekenhuis op 28 mei 2015 te Rotterdam Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Ikazia ziekenhuis op 28 mei 2015 te Rotterdam Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Marijke Bilkert inspecteur HKM-ers-Fontis 26 april 2 De inhoud van deze presentatie De rol van de inspectie voor de gezondheidszorg Relevante

Nadere informatie

BRMO uitbraak in een verpleeghuis. Veronica Weterings Deskundige Infectiepreventie Amphia ziekenhuis, Breda

BRMO uitbraak in een verpleeghuis. Veronica Weterings Deskundige Infectiepreventie Amphia ziekenhuis, Breda BRMO uitbraak in een verpleeghuis Veronica Weterings Deskundige Infectiepreventie Amphia ziekenhuis, Breda Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers

Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers Achtergrond Het RIVM en Vernet Verzuimnetwerk B.V. hebben een onderzoek uitgevoerd onder ziekenhuismedewerkers naar de relatie tussen de influenza vaccinatiegraad

Nadere informatie

Pragmatisch beleid ivm MDRO in de woonzorgcentra

Pragmatisch beleid ivm MDRO in de woonzorgcentra Pragmatisch beleid ivm MDRO in de woonzorgcentra Koen Verhofstadt - Huisarts in Gentse groepspraktijk - CRA in woonzorgcentrum DOMINO, Gent - Verantwoordelijke uitgever van het WZC- Formularium en de Geneesmiddelenbrief

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Geïsoleerd verplegen

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Geïsoleerd verplegen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Geïsoleerd verplegen 1 Geïsoleerd verplegen U bent opgenomen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en wordt hier geïsoleerd

Nadere informatie

ARBEIDSGEZONDHEIDSKUNDIGE SCREENING

ARBEIDSGEZONDHEIDSKUNDIGE SCREENING ARBEIDSGEZONDHEIDSKUNDIGE SCREENING Inleiding Werken in een gezondheidszorginstelling brengt specifieke risico s met zich mee. Eén daarvan is dat medewerkers in aanraking kunnen komen met patiëntenmateriaal.

Nadere informatie

WORKSHOP 21ste symposium voor verpleegkundigen en paramedici Donderdag 11 juni 2015

WORKSHOP 21ste symposium voor verpleegkundigen en paramedici Donderdag 11 juni 2015 WORKSHOP 21 ste symposium voor verpleegkundigen en paramedici Donderdag 11 juni 2015 H.Tefsen, MANP verpleegkundig specialist hoofd-hals oncologie J. de Heij-van den Tweel, hoofd- hals/oncologieverpleegkundige

Nadere informatie

Dijlift. Plastische chirurgie

Dijlift. Plastische chirurgie Dijlift Plastische chirurgie Het kan voorkomen dat de huid van de dijen slap en rimpelig wordt. Ook kan het zijn dat vetweefsel aan de binnenkant van de dij slap wordt en uitzakt, waardoor er frictie tussen

Nadere informatie

De perfecte isolatiekamer: een kraakpand voor micro-organismen

De perfecte isolatiekamer: een kraakpand voor micro-organismen Inhoud De perfecte isolatiekamer: een kraakpand voor micro-organismen Lia de Graaf-Miltenburg Deskundige infectiepreventie VCCN Den Bosch mei 2015 - Isolatie vormen - Microbiologie en virologie - Bacteriën

Nadere informatie

Patiënteninformatie (CPE)

Patiënteninformatie (CPE) Patiënteninformatie Carbapenemaseproducerende enterobacteriën (CPE) Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Informatie over CPE... 3 Wat zijn enterobacteriën?... 3 Wat zijn Carbapenemase-Producerende Enterobacteriën

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie Ziekenhuizen Strikte isolatie Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie

Nadere informatie

Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)-producerende bacteriën

Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)-producerende bacteriën Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)-producerende bacteriën Inleiding U ontvangt deze folder omdat u mogelijk ESBL-drager bent. In deze folder kunt u lezen meer over ESBL zoals wat het is, hoe het wordt

Nadere informatie

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile 2 Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat bij u de ziekenhuisbacterie Clostridium difficile aanwezig is. Deze folder geeft informatie over deze bacterie. Ook leest u in deze folder

Nadere informatie

Resistentie. Toegespitst naar onze regio. Een internationaal probleem

Resistentie. Toegespitst naar onze regio. Een internationaal probleem Resistentie Toegespitst naar onze regio Een internationaal probleem 19 e Grande Conférence Verona 2013 Indeling bacteriën Indeling bacteriën Coccen Staven Gram positief Staphylococcen Streptococcen Pneumococ

Nadere informatie

Een gebroken heup. Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2013 pavo 0174

Een gebroken heup. Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2013 pavo 0174 Een gebroken heup Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2013 pavo 0174 Inleiding U bent met spoed opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis omdat u een gebroken heup heeft. U en uw naasten hebben zich

Nadere informatie