De doorbraak in zicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De doorbraak in zicht"

Transcriptie

1 De doorbraak in zicht Landelijke tussenrapportage Doorbraakproject Werkplekleren Tilburg, juni 2011 Prof.dr. A.F.M. Nieuwenhuis Dr. D.J.J.M. Nijman Drs. M.P. Kat - de Jong K.E. de Ries MSc Drs. M.M. van Vijfeijken IVA beleidsonderzoek en advies

2 ii De doorbraak in zicht Uitgever: IVA Warandelaan 2 Postbus LE Tilburg Telefoonnummer: Telefax: IVA is gelieerd aan Tilburg University Het rapport is tot stand gekomen binnen het Doorbraakproject Werkplekleren, een Innovatiearrangement mogelijk genaakt door Het Platform Beroepsonderwijs. Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat de deelnemende instellingen beschikbaar hebben gesteld voor het overkoepelend onderzoek binnen dit doorbraakproject. De zeven participerende instellingen, die tevens mede opdrachtgever zijn van het voorliggende rapport, zijn: De Politieacademie; ROC de Leijgraaf; ROC Eindhoven; ROC Leiden; ROC Midden Nederland; ROC van Twente; ROC Zadkine. mbo 2010 en COLO spelen een ondersteunende rol in dit project IVA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IVA. Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning bij artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 IVA beleidsonderzoek en advies iii Inhoudsopgave 1 Inleiding Waarschuwing Leeswijzer Werkplekleren: een caleidoscoop Gezamenlijk leren en experimenteren in een doorbraakproject Werkplekleren in onderzoek Beroepsonderwijs in internationaal perspectief Werkplekleren in het beroepsonderwijs Rendement van werkplekleren Vormgeving van werkplekleren Leerprocessen Werkplekleren Werkplekleren in verhouding tot leren van andere situaties Rationaliteiten van werkplekleren Kwaliteit van de werkplek Sequens Begeleiding en Assessment Co-makership Conclusie Thema s in het Doorbraakproject Werklplekleren...26 Thema 1: Leerprocessen Formeel en informeel leren Samenvatting Inleiding Onderzoeksvragen Resultaten Conclusie Samenwerkend leren en de vergelijking van werkplekken Samenvatting...43

4 iv De doorbraak in zicht 4.2 Inleiding Onderzoeksvragen: Samenwerkend Leren Onderzoeksvragen: Vergelijking van Werkplekken Resultaten Conclusie Leren en begeleiden van volwassenen Samenvatting Inleiding Onderzoeksvragen Resultaten Conclusie...70 Thema 2: Praktijksequens Werkplekanalyse Samenvatting Inleiding Onderzoeksvragen Conclusie...94 Thema 3: Begeleiding en beoordeling Professionalisering Samenvatting Inleiding Onderzoeksvragen Resultaten Conclusie Beoordeling en assessment Samenvatting Inleiding Onderzoeksvragen Resultaten Conclusie...142

5 IVA beleidsonderzoek en advies v Thema 4: Co-makership in de regio Co-makership Samenvatting Eerste deelonderzoek Tweede deelonderzoek Inleiding Onderzoeksvragen Resultaten Conclusie Beschouwing op het ontwerp van werkplekleren Thema 1: Leerprocessen Thema 2: Praktijksequens Thema 3: Begeleiding en beoordeling Thema 4: Co-makership Beschouwing op de doorbraakmethodiek Een stukje historie De ambitie De realisatie Tot slot Literatuur...189

6

7 IVA beleidsonderzoek en advies 7 1 Inleiding 1.1 Waarschuwing Dit boek is niet om te lezen, maar om in te grasduinen. Het bevat de resultaten van landelijke deelonderzoeken en analyses, die zijn uitgevoerd in het kader van het HPBO Doorbraakproject Werkplekleren. Meerdere opleidingen in zeven instellingen voor beroepsonderwijs hebben in dit project, samen met het omringend bedrijfsleven en aanpalende hbo-instellingen, gewerkt aan het verbeteren van diverse vormen van werkplekleren. De regionale projecten hebben elk een eigen focus gehad, afhankelijk van het opleidingstype en specifieke ontwikkelwensen. Daar bovenop hebben ze samengewerkt in het landelijke project. Kennisuitwisseling, ervaringsuitwisseling en vergelijkend onderzoek waren de activiteiten in het landelijk project. In telkens wisselende combinaties zijn deelaspecten van werkplekleren opgepakt in de deelonderzoeken die in deze uitgave zijn gebundeld Leeswijzer Het kan u niet zijn ontgaan: voor u ligt een flink boekwerk, een bundeling van theorie, resultaten van deelonderzoeken en reflectie. Laat u niet afschrikken door het formaat, maar bepaal welk deel van het boek voor u het meest interessant is. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van wat bekend is over de opbrengst en de inrichting van werkplekleren. We voegen daar in de hoofdstukken 3 t/m 9 nieuwe, veelal praktische kennis aan toe, afkomstig uit de uitgevoerde deelonderzoeken (met name interessant voor lezers die werkzaam zijn in de praktijk van het beroepsonderwijs). Hoofdstuk 10 beschouwt deze kennis inhoudelijk, terwijl hoofdstuk 11 ingaat op de gehanteerde methodiek in dit project. Een overzicht van de gebruikte literatuur vindt u aan het einde van dit boek. 1.2 Werkplekleren: een caleidoscoop Werkplekleren is een complex fenomeen. Mensen leren tijdens het uitvoeren van hun werk, soms impliciet maar soms ook expliciet en georganiseerd. In het kader van beroepsopleidingen is dit leren altijd expliciet: het staat in dienst van gerichte competentieontwikkeling. Dit is soms strijdig met de economische aard van werk: in echte werksituaties gaat productiviteit boven leren. Dit zorgt ervoor dat de effectiviteit van werkplekleren niet alleen afhangt van kenmerken van de werkplek (het leerpotentieel van de werkplek), maar ook van de inbedding die de opleidingen verzorgen. In het doorbraakproject is Co-makership tussen school en bedrijf een belangrijk aandachtspunt geweest. We hebben dit het extended team genoemd: voor een goede beroepsopleiding heb je een team van docenten en werkbegeleiders nodig, die samen zorgen voor kwaliteit.

8 8 De doorbraak in zicht Werkplekleren is ervaringsleren. Grofweg bestaat het leren in een beroepsopleiding uit twee soorten leren: declaratief leren, dat vooral plaats vindt in instructieve lessen en workshops, en ervaringsleren, dat vooral plaats vindt in authentieke leersituaties. Vaak worden leerprocessen in werksituaties niet afgemaakt: men doet wel de noodzakelijke ervaring op, maar voor verdieping en reflectie is weinig ruimte. De werkplek is een productieomgeving, die niet in eerste instantie is ingericht voor leeractiviteiten. Om dit wel mogelijk te maken zoeken scholen naar varianten van werkplekleren, in de vorm van binnenschoolse leerwerkbedrijven en andere vormen van praktijksimulatie. Begeleiding van werkplekleren vraagt om inzicht in de werkprocessen in de praktijk en om verbinding van ervaringsleren en declaratief leren. Het bedrijfsleven geeft deelnemers de mogelijkheid om authentieke ervaringen op te doen; de opleiding zal die ervaringen moeten verwerken tot diep vakmanschap. Het gaat er niet alleen om de mores en routines van de praktijk te leren kennen, maar ook om de kennisbasis die daaraan ten grondslag ligt, te beheersen. In een goede prove van bekwaamheid komen die twee elementen dan ook terug: demonstreren dat je een relevante prestatie kunt leveren én uitleggen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Begeleiding en beoordeling van werkplekleren liggen in elkaars verlengde. Een beroepsopleiding bestaat uit een gebalanceerde mix van verschillende vormen van leren. De praktijksequens, een afwisseling van verschillende vormen van praktijkleren, vormt daarvan de ruggengraat. Die sequens ondersteunt de deelnemer op weg van novice naar competent vakmanschap. De ontwikkeling van expertise vergt uur deliberate practice. Poortman en Nieuwenhuis (2008) hebben het model van Dreyfus & Dreyfus, van novice tot expert, gebruikt om het praktijkcurriculum van het beroepsonderwijs te duiden. De stadia van expertiseontwikkeling (novice, gevorderd, competent, ervaren en expert) kunnen worden gezien als stadia in een beroepsloopbaan. Het initieel beroepsonderwijs doet al erg goed zijn werk als afgestudeerden het middelste stadium van competent hebben bereikt. Dit maakt ook meteen duidelijk dat een ervaren vakman of vakvrouw zich pas na afstuderen kan ontwikkelen. Een beroepsopleiding is slechts de start van een lerende loopbaan: wil expertise tot wasdom komen dan is zeker nog 5 á 6 jaar begeleid werken nodig, na afloop van de opleiding. Initieel onderwijs en volwassenenonderwijs liggen in elkaars verlengde. In deze rapportage zijn de ervaringen van de zeven regionale projecten geordend in vier thema s die hierboven in vogelvlucht zijn aangestipt: 1. Leerprocessen; 2. Praktijksequens; 3. Begeleiding en beoordeling; 4. Co-makership in de regio. De landelijke deelprojecten zijn op deze thema s geordend en worden in de hiernavolgende hoofdstukken gepresenteerd. Het is een caleidoscopisch beeld geworden; de complexiteit van werkplekleren en de variëteit aan deelnemende opleidingen zijn hieraan debet.

9 IVA beleidsonderzoek en advies Gezamenlijk leren en experimenteren in een doorbraakproject Vernieuwing en verbetering van het werkplekleren in competentiegerichte opleidingen staat centraal in dit project. Als methodiek is gekozen voor de doorbraakmethode, in navolging van kennisontwikkelingsmodellen in de zorgsector: onderwijsvernieuwing moet evidence-based zijn, er moet systematisch naar bewijzen van werkzaamheid worden gezocht. In dit project wordt dat ingericht door in de regionale combinaties van mbo en hbo lokale vernieuwing te organiseren, die met vergelijkend onderzoek en waar mogelijk zelfs met experimenteel onderzoek op landelijk niveau op zijn merites wordt getoetst en vergeleken met de huidige praktijk van werkplekleren. Deze wijze van onderwijsvernieuwing is op zichzelf innovatief: de scholen en de deelnemende opleidingen stellen zich kwetsbaar op door de deur open te zetten voor vergelijkend onderzoek. Dit in de hoop dat er een lerende cultuur ontstaat, waarin onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering hand in hand gaan. Politiek is hiervoor belangstelling, gezien de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem (2008): geen implementatie van vernieuwing zonder bewijsvoering. Maar er is ook urgentie: rapporten van de Rekenkamer (2008), de Inspectie (2008) en sociale partners (2009) wijzen uit dat het leren in de beroepspraktijk nog niet goed is geregeld door het beroepsonderwijs, terwijl beroepspraktijkvorming één van de essentiële pijlers is van het nieuw competentiegerichte onderwijs. In dit doorbraakproject komen twee cycli voor kenniscreatie bij elkaar: het praktijksysteem en het onderzoekssysteem. In een praktijksysteem vindt (leren door) vernieuwing al doende plaats. In het eindverslag van het project Innovatieregisseur (Nieuwenhuis e.a., 2008) is beschreven dat succesvolle onderwijsvernieuwingtrajecten gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Op grond van allerlei interne en externe redenen kunnen professionele teams tot de conclusie komen dat verbetering van handelingspatronen en werkprotocollen noodzakelijk is. Kenmerkend voor praktische vernieuwingstrajecten is dat men zoekt naar werkbare alternatieven: het is economisch vaak niet verantwoord om naar optimale alternatieven te zoeken. Werkbare alternatieven worden ingepast in de lokale werktheorie en men werkt verder aan volgende problemen en urgente zaken. Bedrijfseconomisch en professioneel is dit een goed werkend model voor het ontwikkelen van adequaat fungerende handelingspatronen. In het onderzoekssysteem is men niet zozeer op zoek naar werkbare kennis maar naar theoretische verklaringen en bewijzen. Hier geldt een ander regime van kennisontwikkeling, waarin de empirische cyclus (de Groot, 1961) een belangrijke rol speelt. Onderzoekers zijn niet van nature geïnteresseerd in de economische betekenis van kennis.

10 10 De doorbraak in zicht Figuur 1: Kenniscreatie door or interactie. Naar Ellström (2008) In een doorbraakproject worden deze twee kennissystemen bij elkaar gebracht: vernieuwing van praktische systemen wordt gebaseerd op empirische evidentie van de werking van vernieuwingsideeën. De ontmoeting van de twee kennissystemen is niet zonder problemen, omdat de grondslagen en doelstellingen verschillen. In de figuur van Ellström (zie hierboven) wordt dit eenvoudigweg door een stevige stip weergegeven, maar veel ervaring met dit type onderzoeks- en ontwikkelingswerk is er nog niet opgedaan. De doorbraakmethodiek is voor onderwijsontwikkeling zelf een nog niet uitgekristalliseerde sociale innovatie. De deelnemende instellingen en onderzoeksinstituten zijn een avontuur aangegaan, waarvan de uitkomst nog niet eenduidig is. De doelstelling van het Doorbraakproject Werkplekleren was en is tweeledig: Er ontstaat een leeromgeving voor docenten, werkbegeleiders en hun instellingsorganisatie, waarin via netwerken en uitwisseling een meer professionele aanpak van werkplekleren wordt ontwikkeld; Voor werkplekleren ontwikkelt zich een set empirisch onderbouwde handelingsvoorschriften voor opleidingsteams en hun partners in de praktijk.

11 IVA beleidsonderzoek en advies 11 Het project sluit aan bij lopende initiatieven en activiteiten in de deelnemende regio s. Het project moet geen vreemde eend zijn in de bijt van lopende onderwijsontwikke- ling en vernieuwing, maar deze juist versterken en aanvullen. Dat lijkt paradoxaal met de ambitie van competitieve vergelijking van praktijken, maar de meeste mboen hbo-instellingen lingen verkeren in dezelfde situatie: invoering van cgo, de ontwikkeling van de bachelor-master structuur, arbeidsmarktprojecten als β-techniek en Zorg en de algemene vraag naar flexibel vakmanschap. Scholen zoeken in deze complexe beleidsruimte naar vergelijkbare oplossingen, deels vanwege landelijke regelgeving en publieke discussie, deels omdat men al bij elkaar inspiratie zoekt en vindt. Eén van de regionale projecten, bij ROC de Leijgraaf, heeft het model van Ellström dan ook omgebouwd vanuit het eigen perspectief. In deze weergave is het leerproces van het extended team centraal gezet, en is de bijdrage vanuit de onderzoeksinfrastructuur in een meer bescheiden rol geplaatst. Dat past bij en zelfbewuste, professionele onderwijssector. Figuur 2: Kennisontwikkeling rondom werkplekleren (Leijgraaf, 2010) Uitgangspunt van het doorbraakproject is het benutten van theoretische en praktische inzichten en hierop voortbouwen in praktijknabij onderzoek. Daarbij is het van belang dat het onderzoek wordt uitgevoerd door het extended team van de opleiding (inclusief betrokken bedrijven), met ondersteuning van zowel landelijke als regionale onderzoekers. De landelijke onderzoekers hebben daarbij de rol wetenschappelijke inzichten te benutten voor het in kaart brengen en vergelijken van de huidige praktijken. Door verschillende vormen van werkplekleren op ontwerp, uitvoering en effectiviteit met elkaar te vergelijken, aan de hand van op de wetenschappelijke literatuur

12 12 De doorbraak in zicht gebaseerde analysekaders, kunnen uitspraken worden gedaan over wat werkt, binnen welke contexten, en waarom dat zo is. Door de inbreng van verschillende varianten van werkplekleren worden de deelnemende instellingen in staat gesteld om van elkaar te leren en sterke punten over te nemen, om daarmee te komen tot bewezen handelingsvoorschriften ten gunste van de vormgeving van het werkplekleren in de instellingen.

13 IVA beleidsonderzoek en advies 13 2 Werkplekleren in onderzoek 2.1 Beroepsonderwijs in internationaal perspectief Het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland is internationaal gezien een uniek stelsel, dat kan worden getypeerd als een mixed model. Dagopleidingen (BOL) en leerlingwezen (BBL) fungeren min of meer als communicerende vaten: in hoogconjunctuur groeit de BBL, terwijl in tijden van economische crisis de BOL het tekort aan leerplaatsen in de bedrijven op kan vangen. Ook is de betrokkenheid van zowel de overheid als het bedrijfsleven bij inrichting en vormgeving van het mbo bijzonder. Op de Nederlandse arbeidsmarkt voor middelbaar vakmanschap vindt iedereen het gewoon en wenselijk dat deelnemers fors investeren in beroepskwalificaties: werkgevers rekenen hier op bij sollicitatieprocedures, de overheid financiert het stelsel rijkelijk en ouders en leerlingen zijn zich bewust van de noodzaak tot kwalificeren. Uit de recente OECD studie Learning for Jobs (2009) wordt duidelijk dat een dergelijk stelsel eerder uitzondering dan regel is: alleen in Noord-West Europa vinden we op het middelbaar niveau uitgekristalliseerde beroepsgerichte arbeidsmarkten, met bijhorende stelsels voor beroepsonderwijs: Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen en Tsjechië hebben samen met Nederland goed functionerende vormen van middelbaar beroepsonderwijs. In de meeste andere OECD landen wordt de arbeidsmarkt gekenmerkt als een interne arbeidsmarkt, waarin jongeren die niet naar het hoger onderwijs kunnen, zich melden op een flexibele arbeidsmarkt, waar zij voor hun beroepsgerichte scholing afhankelijk zijn van hun toekomstige werkgevers. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië zijn voorbeelden van dergelijke interne arbeidsmarkten. 1 Crouch, Finegold en Sako (1999) komen tot de conclusie dat geen enkel stelsel van beroepsonderwijs optimaal is om alle aansluitingsproblemen tussen onderwijs en arbeid op te vangen. Zij stellen dat staatsgestuurde stelsels, die qua uitvoering ver verwijderd zijn van de werkvloer, het slechtste af zijn, omdat de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven dan veel te groot is, en er kwalificaties worden afgeleverd, waar niemand op zit te wachten. Anderzijds is een firm based skill policy ook gedoemd te mislukken, omdat bedrijven dan geen belang hebben bij een breed en hoog opgeleide beroepsbevolking. De recente OECD studie adviseert daarom een gemengd publiek stelsel van beroepsopleidingen, dat zowel aan werkgeverswensen voldoet als aan studentenvoorkeuren. Gemengde financieringsmodellen (overheid, bedrijf en deelnemer), betrokkenheid van sociale partners bij curriculumontwikkeling (productdefinities) en een mix van generieke en beroepsspecifieke kwalificaties zijn de thema s van het ideale plaatje voor de OECD. 1 Voor een uitgebreide beschrijving, zie: Nelen c.s. (2010).

14 14 De doorbraak in zicht 2.2 Werkplekleren in het beroepsonderwijs Leren op de werkplek is een essentieel onderdeel van een dergelijk mixed model, gecombineerd met off-the-job training en instructie. Uit de review van Nelen c.s. komt naar voren dat leren op de werkplek rendeert, zowel in termen van leeropbrengsten (directe effecten; evidence is hierbij mager) als in termen van arbeidsmarkteffecten (indirecte effecten; evidence is hier sterker, zij het gefragmenteerd). In een paar onderzoeken worden zelfs opbrengsten voor de werkgever hard gemaakt (verhoogde productiviteit en innovatiekracht). Het combineren van leren en werken is dus een krachtig instrument om de werking van beroepsgerichte arbeidsmarkten te vergroten. De werking hiervan kan nader worden aangeduid, met behulp van de vier sociologische functies van het (beroeps)onderwijs: Kwalificatie: werkplekleren is van belang voor het verwerven van competenties. Hier speelt vooral de vraag wat er geleerd kan worden door het combineren van verschillende leer- en werkplekken (school, leerbedrijven, simulaties, stages, BBL-plaats). Socialisatie: werkplekleren is van belang voor het ingroeien in het beroep en maatschappij (ook wel de participatiefunctie genoemd). Hoe verloopt het inburgeringsproces van jongeren in de wereld van werk en wat kun je leren op de verschillende leerwerkplekken? Allocatie: werkplekleren speelt volgens Learning for Jobs een belangrijke rol bij het verwerven van een arbeidsplaats. Voor jongeren zelf is het ook een belangrijke gelegenheid voor beroepskeuzeprocessen en identiteitsontwikkeling. 2 Selectie: voor werkgevers is werkplekleren een goede mogelijkheid voor selectie van kandidaten. Andersom kunnen leerlingen ook uitproberen welke werkomstandigheden wel of niet bij hen passen. Uit de review komt echter ook duidelijk naar voren dat combinaties van werken en leren alleen renderen onder conditie van goede uitvoering. De internationale onderzoeksliteratuur genereert daarvoor helaas geen directe handreikingen. Daarvoor zijn de onderzochte stelsels te divers en is de onderzoeksliteratuur te gefragmenteerd. Er worden veel verschillende effectmaten gehanteerd en er worden veel verschillende stelselonderdelen en onderwijskundige interventies onderzocht. De maatschappelijke omgeving van een Amerikaans community college is lastig vergelijkbaar met die van een Nederlands ROC, juist op het niveau van middelbaar vakmanschap 3. Poortman en Visser (2008) en Nijhof en Nieuwenhuis (2008) hebben overzichten verzorgd van de laatste stand van (wetenschappelijke) kennis op het terrein van werkplekleren, waaruit blijkt dat er wel veel kennis aanwezig is, maar nog niet in hanteerbare en toepasbare vorm. Voor een professionele inrichting van varianten van werkplekleren is gerichter en specifieker ontwikkel- en onderzoekswerk nodig. Niet alleen aan de kant van het wetenschappelijk onderzoek, maar juist ook via gerichte experimenten door en voor professionals in de praktijk van school en bedrijf. Onderzoek in de prak- 2 Sommige ROC s hanteren binnenschoolse leerbedrijven om hun risicoleerlingen niet bloot te stellen aan de echte praktijk. De vraag is of dat verstandig is: juist die leerlingen hebben belang bij allocatie en socialisatie in de echte praktijk (maar onder goede begeleiding van bedrijf en school), om snel en goed in te groeien in de arbeidspraktijk. 3 Stelsels voor primair onderwijs én voor hoger onderwijs zijn eenvormiger ingericht, en dus beter vergelijkbaar.

15 IVA beleidsonderzoek en advies 15 tijk van werken en leren is nodig om van de abstractere kennis uit wetenschappelijk onderzoek hanteerbare werkmodellen voor de onderwijspraktijk te ontwikkelen. Ellströms model (2008) voor de ontmoeting van wetenschap en praktijk laat zien dat dit nog niet eenvoudig is: er is sprake van twee verschillende leerprocessen. Professionals in de praktijk zijn geïnteresseerd in de werking van modellen, terwijl onderzoekers meer geïnteresseerd zijn in de verklaring ervan. Het blijkt dat die twee perspectieven elkaar lang niet altijd aanvullen, waardoor er een kloof is ontstaan tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk (zie ook Martens, 2010). 2.3 Rendement van werkplekleren Stages en andere praktijkcomponenten worden verwacht te leiden tot bepaalde beoogde leerprocessen en leereffecten. Bailey, Hughes en Moore (2004) noemen vier positieve veronderstellingen/verwachtingen ten aanzien van werkplekleren: 1. Academische bekrachtiging / theoretische kennis (academic reinforcement); 2. Vaardigheden en loopbaanperspectieven (skills and careers); 3. Ontwikkeling van jongeren / zelfontplooiing (youth development); 4. Nieuwe manieren van denken (new modes of thought). Op basis van een meta-analyse van 25 jaar onderzoek in de Verenigde Staten benoemen ze dat drie van de vier verwachtingen gegrond zijn, namelijk: De verwachting ten aanzien van het bevorderen van theoretische kennis en inzichten wordt verworpen; De verwachting dat studenten vaardigheden leren die nodig zijn om in een bepaald beroep te werken wordt ondersteund; De verwachting dat werkplekleren leidt tot zelfontplooiing wordt bevestigd; Het bevorderen van nieuwe manieren van denken heeft volgens Bailey (speculatief) een positief effect op schoolse leerprocessen en de carrière. In Nelen c.s. staan directe rendementen van werkplekleren voor de lerende benoemd. Dit zijn: Leermotivatie en waardering voor de opleiding. Cognitieve competenties: het verwerven en ontwikkelen van kennis en het cognitieve handelen verbonden met denk- en verwerkingsprocessen. Sociale en communicatieve competenties. Deze hebben betrekking op het omgaan met collega s en klanten of patiënten. Beroepsspecifieke competenties: hieronder vallen technische vaardigheden, het uitvoeren van beroepshandelingen, psychomotorische vaardigheden. Leer- en loopbaancompetenties: dit gaat om beroepsoriëntatie, leren leren en de loopbaan leren sturen vanuit eigen mogelijkheden en wensen (Meijers, 2007).

16 16 De doorbraak in zicht Werkproceskennis (Boreham, 2004): een toepassingsgerichte integratie van theoretische en ervaringskennis, die kennis van het werkproces in de organisatie als geheel veronderstelt. Persoonlijke ontwikkeling. 2.4 Vormgeving van werkplekleren In het beroepsonderwijs is van oudsher een groot vertrouwen in het leren in de beroepspraktijk: een beroep leer je pas echt in de realiteit van het werk (Illeris & Associates, 2004; Streumer 2005). Ook in het competentiegericht onderwijs is de beroepspraktijk een belangrijke component van het onderwijsleerarrangement. Kennis en vaardigheden kan men binnenschools oefenen en instuderen, maar competenties moeten in de echte beroepspraktijk beproefd worden. Er zijn dan ook nauwelijks beroepsopleidingen aan te wijzen waar werkplekleren geen belangrijk onderdeel van vormt. De volgende paragrafen gaan in op de verschillende inzichten over werkplekleren die gevonden zijn in eerder uitgevoerd onderzoek, uitmondend in de concepten die voor het doorbraakproject als uitgangspunt zijn genomen en waar in de regio s op verschillende manieren onderzoek naar is gedaan. Gestart wordt met het concept dat het uitgangspunt is voor de vormgeving van werkplekleren, namelijk het leerproces. 2.5 Leerprocessen Leren geeft aan dat er sprake is van een verandering in gedrag of eventueel een verandering in het vermogen bepaald gedrag te vertonen, een verandering die bovendien relatief stand houdt/van langdurige aard is, en een verandering die het gevolg is van oefening of ervaring (Poortman, 2007). Het lijkt niet te kunnen dat er bij leren (en dus bij werkplekleren) sprake is van een gedragsverandering zonder dat die op individueel niveau waarneembaar is, een individuele basis heeft. Werkplekleren vereist zodoende dat een individu op/van de werkplek leert. Op wat voor manier dat leren plaatsvindt kan verschillen. Hier zal paragraaf 2.5 verder op ingaan. Naast verschillende rationaliteiten bij het leren op de werkplek zijn er ook te onderscheiden vormen van leren. Een eerste onderscheid dat gemaakt wordt door onder andere Alkema, Van Dam, Kuipers, & Tjerkstra (2006) is tussen intentioneel en nietintentioneel leren. Een groot deel van wat mensen leren gebeurt door middel van imitatie of spel. Spelenderwijs leren sluit aan bij de belangstelling of interesses van die persoon. Dit leren kan vorm krijgen door imitatie, identificatie, spel, oefenen en is veelal onbewust. Daarnaast is er een bewuste vorm van leren, het klassikaal onderwijs is voornamelijk bewust of intentioneel. Hoe je dan iets leert hangt af van wat je moet leren, maar er is een duidelijk omschreven te behalen eindresultaat.

17 IVA beleidsonderzoek en advies 17 Een ander onderscheid is formeel leren en niet-/non-/informeel leren. De termen niet- /non-/informeel leren worden door verschillende auteurs gebruikt. Een aantal auteurs (zoals Berings, Doornbos en Simons, 2006) spreken van informeel werkplek leren. Andere auteurs spreken liever van non-formeel ter vervanging van de term informeel, terwijl er ook publicaties zijn die een onderscheid maken tussen formeel, nonformeel en informeel leren op de werkplek (Lankhuijzen 2002). Uit het onderzoek van Lankhuijzen komt naar voren dat zowel het informele werkplekleren als het formele leren (op of buiten de werkplek) een belangrijke rol spelen. Bovendien lijkt er geen voorkeur te bestaan voor een bepaalde vorm van leren, beide vormen zijn juist complementair. Tjepkema (2002) omschrijft informeel werkplekleren als betrekking hebbende op situaties waarin het leerproces niet, of in geringe mate, is gestructureerd of gepland. Informeel leren gebeurt dikwijls spontaan en onbewust, als een soort bijproduct van alledaagse werkzaamheden. Formeel leren kan zowel op als buiten de werkplek plaatsvinden. Bij on-the-job training is sprake van leeractiviteiten, georganiseerd op de werkplek. In tegenstelling tot informeel werkplekleren is er structuur in het leerproces aangebracht, en is er alle tijd voor het leerproces; er wordt niet tegelijk een echte bijdrage aan het arbeidsproces geleverd. Typische vormen van on-the-job training zijn werkplekinstructie en werkplekzelfstudie. Bij off-the-job training of cursussen is er buiten de werkplek een leersituatie gecreëerd. Deze vorm van leren is vooral geschikt in situaties waarin oefenen op het werk niet mogelijk of niet veilig is, of waar afstand tot het dagelijks werk nodig is bij het leren (bijvoorbeeld bij leervragen in het kader van persoonlijke ontwikkeling of loopbaanontwikkeling). Vervolgens is er het onderscheid dat Sfard (1998) maakt tussen de participatie en acquisitie metafoor. Sfard beschrijft dat leren wordt gezien als het acquireren van bijvoorbeeld kennis of vaardigheden. Hieraan ligt de assumptie ten grondslag dat het menselijk brein een container is die gevuld kan worden met bepaalde gegevens of informatie en dat de lerende daarmee eigenaar wordt van deze gegeven en informatie. Een aantal concepten, dat gekoppeld wordt aan de te verwerven gegevens of informatie zijn: kennis, begrip, opvattingen, ideeën, notie, misvattingen, betekenissen, besef, schema s, feiten, representaties, gegevens en inhoud. Als de lerende de informatie heeft eigengemaakt kan deze toegepast, overgeplaatst (naar een andere context) en gedeeld worden. De acquisitie metafoor omschrijft het leerproces als zijnde een beredeneerd perifere participatie of als een leerlingschap (apprenticeship) in denken. Daarbij worden leeractiviteiten nooit los gezien van de context waarin zij plaatsvinden, mede omdat de context deels het leerproces beïnvloed. De lerende wordt daarbij gezien als een persoon die geïnteresseerd is in participatie in bepaalde activiteiten. Leren wordt verder omschreven als het proces van lid worden van een bepaalde gemeenschap. De acquisitie metafoor benadrukt het persoonlijk verstand en wat daarin gaat alsook de inwaartse beweging van kennis, terwijl de participatie meta-

18 18 De doorbraak in zicht foor de nadruk legt op de ontwikkelende relaties tussen het individu en anderen en daarmee het gemeenschappelijke of wederkerige karakter van de deel-geheel relatie. Bovengenoemde manieren van onderscheid zijn samengevoegd in een onderzoek van Onstenk (1994) in opdracht van het Max Goote Kenniscentrum, waar onderscheid wordt gemaakt tussen een zestal vormen van leren op de werkplek. Deze zijn weergegeven het volgende schema en daarna op basis van dat rapport kort toegelicht: Tabel 2.1 Zestal vormen van leren (Onstenk, 1994) Benadering Informeel leren Zelfstandig leren Immanent leren Gesitueerd leren Kritisch reflectief leren Arbeidssocialisatie Leer / werk aspect Niet-georganiseerd; nevenaspect Ervaring Zelfsturing leerproces Leerproject Uitvoering van activiteiten Object-Methode-Regels Doel-motief Werkomgeving Collega s Beroepsgemeenschap Innovatie Besluitvorming Reflectie op eigen handelen Bedrijfs- en beroepscultuur Hiërarchie, machtsverhoudingen Persoonlijkheidsontwikkeling Daarbij worden de eerste twee vormen van leren gekenmerkt door de afwezigheid van structurering van het leerproces door de leeromgeving en komt daarmee het accent te liggen op de lerende zelf. Immanent leren is vooral gericht op het beheersen van de te verrichten taak of activiteiten en heeft betrekking op de arbeid zelf als leerproces. Gesitueerd leren is nauw verwant aan het cognitive apprenticeship (Nieuwenhuis, 1991) en benadrukt het leren in en van de fysieke, symbolische en sociale werkomgeving. Bij kritisch reflectief leren gaat het om door reflectie en feedback het lerend vermogen en de leerbereidheid te vergroten (leren leren). De laatste vorm van leren is voornamelijk gericht op het functioneren in arbeidsorganisaties, met aandacht voor het culturele aspect van de werkplek (normen en waarden) alsook het leren omgaan met verschillende groepen, de hiërarchie en machtsverhoudingen in een bedrijf.

19 IVA beleidsonderzoek en advies Werkplekleren Hoewel het werkplekleren op het eerste oog lijkt te onderscheiden tussen de werkplek en andere locaties, bestaat er ten aanzien van werkplekleren wel wat onduidelijkheid over wat als werkplek kan worden beschouwd. Het leren van leerlingen in een werksituatie kan anders zijn dan dat van beroepsbeoefenaren door verschillen in de invulling en uitvoering van het werk/ functie (denk aan een beperkter takenpakket, een andere invulling van taken in een functie), verschillen in de werkcontext (denk aan aanpassingen in werkdruk, begeleiding, verantwoordelijkheden, e.d.) en verschillen in opvattingen over het werk/de werkzaamheden (denk aan het belang van werk voor identiteit in verhouding tot het belang van stage in deze, het belang van werk voor salaris, e.d.). De Laat, Poell, Simons & Van der Krogt (2001, p.3) geven in dit kader aan dat er een verschil is tussen lerend werken en werkend leren. Bij het eerste staat het werken op de voorgrond, bij het laatste het leren. Achter de begrippen gaan belangen schuil van de arbeidsorganisatie en de opleiding, daarnaast zijn uiteraard belangen van de lerende (deelnemer) te onderscheiden. In relatie tot werkplekleren refereert Blokhuis (2006) in de eerste plaats aan het verschil tussen learning on- the-job en learning off-the-job; learning on-the-job heeft betrekking op leren dat plaatsvindt tijdens deelname aan werkprocessen, terwijl learning off-the-job betrekking heeft betrekking heeft op leren dat op een andere locatie gebeurt dan daar waar het werk wordt uitgevoerd. Leren op de werkplek en leren op andere locaties kunnen op verschillende manieren worden geprogrammeerd en gecombineerd. Ten aanzien van het leren on the job zijn ook meerdere modellen te onderscheiden. Blokhuis maakt hierbij ruw onderscheid naar: Traditioneel leerlingschap ( traditional apprenticeship), waarin leerlingen leren door werkende experts te observeren en imiteren; Cultureel leerlingschap ( cultural apprenticeship ), waarbij leerlingen leren in een community of practice zoals een team of gemeenschap; Leerhavens/leerstations ( learning bays / learn stations ), waarin intentioneel leren, ervaringsleren en werken sterk zijn verweven. Poortman & Visser (2008) benoemen zes methodes of vormen van leren op de werkplek, namelijk: Het overdrachtsmodel; Mentoring en coaching; Begeleid leren; Action Learning; Peripheral participation in communities of practice; Jobrotatie. Volgens Streumer (2005) vindt bovendien leren plaats op drie niveaus: 1. Individueel leren; 2. Collectief leren; 3. Organisatieleren.

20 20 De doorbraak in zicht Werkplekleren in verhouding tot leren van andere situaties Een belangrijke vraag ten aanzien van het stimuleren van werkplekleren (in het onderwijs) is wat werkplekleren meer biedt dan andere vormen van leren met name schools leren? Poortman (2007) refereert aan twee categorieën argumenten voor een mogelijk verschil. In de eerste plaats zou werkplekleren bij kunnen dragen aan het bevorderen van een leven lang leren ; enerzijds veranderen eisen van het werk sneller en biedt werkplekleren een mogelijk passend (tijdig) antwoord op deze, anderzijds is het mogelijk dat werkplekleren al tijdens het initieel onderwijs lerenden motiveert om ook na dat onderwijs door te blijven leren en dat in sterkere mate dan het traditionele klassikale leren. In de tweede plaats biedt werkplekleren mogelijk een antwoord op de transferproblematiek; door de nauwe(-re) verwantschap van de leeren werksituatie wordt verwacht dat transfer van leren naar toepassing van het geleerde (in het werk) makkelijker verloopt Rationaliteiten van werkplekleren Nieuwenhuis & Van Woerkom (2006) verwijzen naar een aantal clusters van achtergronden van werkplekleren, en gebruiken hiervoor het begrip doelrationaliteit: een gerichte inzet van middelen om een bepaalde doelstelling te bereiken (p.343). Vanuit deze definitie zien zij vier doelrationaliteiten bij het leren op de werkplek: voorbereiding, optimalisatie, vitalisatie en een persoonlijke rationaliteit. Deze worden in Tabel 2.2 toegelicht, aan de hand van een beschrijving, de situatie in welke rationaliteiten herkend kunnen worden en de bijbehorende categorie van leerdoelen. Tabel 2.2 Rationaliteiten, instituties en leerdoelen (Nieuwenhuis en Van Woerkom, 2006) Rationaliteit Beschrijving Betrokken situatie Leerdoel Voorbereiding Leren als voorbereiding op Onderwijs en training werk Kwalificatie Optimalisatie Leren tijdens werk Baan, functie, arbeidsorganisatie Productiviteit, kwaliteit Vitaliteit Leren voor innovatie Markt, (globale) economie Concurrentie Persoonlijk Leren voor het leven Individuen in gemeenschappen Persoonlijke ontwikkeling Onder leerprocessen worden alle inzichten en (praktijk)theorieën, waarin uitspraken worden gedaan over de wijze van verwerven van competenties en skills/kennis/attitudes, gerekend. Competenties als bredere categorie (expertise, vakmanschap), waarin het gaat om geïntegreerde toepassingen van beroepsvaardigheden; skills/kennis/attitudes als smallere categorieën. De metaforen acquisitie, participatie en creatie spelen onder dit thema een belangrijke rol. Om de gewenste leerprocessen op de werkplek op een goede manier vorm te geven, worden er verschillende eisen gesteld aan de leercontext, de lerende en de organisatie waarbinnen het leren plaatsvindt. Deze aspecten komen nu aan de orde.

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo Over leerloopbanen en loopbaanleren Loopbaancompetenties in het (v)mbo F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker Februari 2006 Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: Samenwerkende brancheorganisaties beroepsonderwijs

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS. studie

COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS. studie COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS studie COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS OVER SCHUIFJES EN BEGRENZERS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919.

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Lifelong learning in Nederland: wat is het en waarom?

Lifelong learning in Nederland: wat is het en waarom? 17.1-3. Lifelong learning in Nederland: wat is het en waarom? Dr. T. van Dellen Handboek Effectief Opleiden 55/159 september 2011 17.1-3.01 17.1 EXTERNE RANDVOORWAARDEN/ VOLWASSENENONDERWIJS Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Professionalisering van leraren op de werkplek

Professionalisering van leraren op de werkplek Professionalisering van leraren op de werkplek Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 Redactie Isabelle Diepstraten Hartger Wassink Sjef Stijnen Rob Martens Jos Claessen Ruud de Moor Centrum Open Universiteit

Nadere informatie

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE REÏNTEGRATIE VAN DE WWB, WW EN AO POPULATIE EEN LITERATUURSTUDIE Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arie Gelderblom Jaap de Koning m.m.v.

Nadere informatie

Advies. Een eigentijds curriculum

Advies. Een eigentijds curriculum Advies Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum 1 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Voorwoord Welk urgent maatschappelijk probleem is het best oplosbaar?

Nadere informatie

Leren van innoveren: vijf sleutels voor succes

Leren van innoveren: vijf sleutels voor succes Leren van innoveren: vijf sleutels voor succes Product van de kenniskring Lerende Organisatie in het kader van de Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2003 en 2004 CINOP, s-hertogenbosch José van

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling?

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Studies naar het bevorderen van regievoering door leraren Onderzoeksrapportage Rosa Hessing Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Wilma Willems

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Advies. Over de drempel van postinitieel leren

Advies. Over de drempel van postinitieel leren Advies Over de drempel van postinitieel leren Over de drempel van postinitieel leren Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie