OGO-project 3.2. Energiebutler voor gebouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OGO-project 3.2. Energiebutler voor gebouwen"

Transcriptie

1 OGO-project 3.2 Energiebutler voor gebouwen

2 OGO-project 3.2 Opleiding Installatietechnologie Technische Universiteit Eindhoven Energiebutler voor gebouwen Met het oog op een flexibele energievoorziening Mike van der Heijden Roel Loonen Sander ter Mors Mark Niesen Linda Pennings Maart 2007 OGO Energiebutler

3 Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat van een project voor derdejaars studenten installatietechnologie aan Technische Universiteit Eindhoven. In dit project is een agentsysteem ontwikkeld die op een voor de bewoners aanvaardbare wijze de productie en het verbruik van energie optimaliseert. Het eindresultaat is mede tot stand gekomen in samenwerking met ECN. Wij willen in het bijzonder Maarten Hommelberg van ECN bedanken voor zijn hulp bij dit project. Verder willen wij dhr. G. Boxem en dhr. M.A. van Houten van de TU/e bedanken voor hun begeleiding. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit rapport. M.G.M van der Heijden R.C.G.M. Loonen S. ter Mors M.J. Niesen L.W.H.A. Pennings OGO Energiebutler

4 Samenvatting In dit rapport is de opbouw geschetst van een energiebutler. Het idee van de energiebutler vindt zijn oorsprong in het toenemende aantal duurzame, veelal decentrale energieopwekkers. Omdat het aanbod van energie, door deze ontwikkeling, in de toekomst niet meer centraal geregeld kan worden is men op zoek gegaan naar systemen, gebruik makend van agents, die de afstemming van de vraag en productie van energie kunnen optimaliseren. De energiebutler moet er voor zorgen dat dit op een voor de gebruiker acceptabele manier gebeurt, waarbij ook rekening gehouden dient te worden met economische en ecologische aspecten. Na het doen van een korte literatuurstudie zijn de eisen voor een energiebutler opgesteld: De concrete doelen die bereikt dienen te worden zijn: De energiebutler moet een kostenbesparing opleveren voor de gebruiker. Het grillige patroon van kleinschalige duurzame opwekeenheden moet worden opgevangen. De energiebutler moet een milieubesparende werking hebben. De energiebutler moet de gebruiker dienen in comfort. De uiteindelijke vorm van de energiebutler ziet er als volgt uit. Een energiebutler communiceert met de gebruiker. Om aan de wensen van de gebruiker te voldoen maakt hij gebruik van de energievraag en aanbod, en eventueel kan hij gebruik maken van diensten van andere energiebutlers, die op deze manier hun overschotten of tekorten aan energie kunnen verwerken. De energiebutler bestaat uit een EnergyController (EC) en een Assistant. Een Assistant, een agent van een apparaat, communiceert met de gebruiker over zijn behoeftes. Ook kent hij de eigenschappen van het apparaat waar hij bij hoort. Met deze gegevens communiceert hij met de EnergyController. De EnergyController combineert en optimaliseert de totale vraag en aanbod van energie en stuurt vervolgens de apparaten aan, hiervoor moet hij samenwerken met de verschillende Assistants Het succes van een energiebutler is in grote mate afhankelijk van de mate waarin het systeem begrepen en geaccepteerd wordt door de gebruiker. Een zeer belangrijke schakel hierin is de user-interface. Die is erop gericht om op een zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijke manier te communiceren met de gebruiker. In dit rapport is de interne werking van de energiebutler beschreven in de algemene modelleertaal UML. Op deze manier is het mogelijk het concept verder uit te werken, en zelfs te implementeren in een softwareprogramma. OGO Energiebutler

5 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 SAMENVATTING 4 INHOUDSOPGAVE 5 1. INLEIDING 7 2. INTRODUCTIE REEDS BESTAANDE PROJECTEN HUIDIGE ENERGIEREGELING POWERMATCHER INTRODUCTIE IN DE UML USE CASE KLASSENDIAGRAM SEQUENTIEDIAGRAM AGENTS TYPEN EIGENSCHAPPEN EISEN REGELEN VAN VRAAG EN AANBOD ENERGIEVERBRUIK EN AANBOD FUNCTIES VAN APPARATEN ENERGIEBUTLER DEFINITIE REQUIREMENTS STATISCHE ASPECTEN SCHEMA S ENERGYCONTROLLER DEFINITIE EISEN USE-CASE DIAGRAM KLASSENDIAGRAM SEQUENTIEDIAGRAMMEN ASSISTANT MODELEREN VAN DE STATISCHE ASPECTEN VAN HET SYSTEEM DEFINITIE REQUIREMENTS USE-CASEDIAGRAM 26 OGO Energiebutler

6 5.1.4 HET KLASSENDIAGRAM MODELLEREN VAN DE DYNAMISCHE ASPECTEN VAN HET SYSTEEM SEQUENTIEDIAGRAM IMPLEMENTATIE INTERFACE KOPPELING VAN ENERGIEBUTLERS KEUZE VAN ARCHITECTUUR MOGELIJKE UITBREIDINGEN ENERGIEBESPARING DOOR OPTIMALISATIE COMFORT, ECONOMIE, ECOLOGIE CONCLUSIE LITERATUURLIJST 43 OGO Energiebutler

7 1. Inleiding In de twintigste eeuw ging een ongelooflijke toename van de industriële ontwikkeling gepaard met een bijna even ongeremde uitputting van delfstoffen. Het besef dat alles wat we uit de bodem halen niet onuitputtelijk is drong pas enkele jaren geleden echt tot ons door. Recente schattingen vertellen dat ongeveer de helft van de olie die ooit in de grond heeft gezeten opgemaakt is. De resterende helft is nog goed voor een veertigjarige consumptie. Om te streven naar een oplossing voor het invullen van energieverbruik moeten andere technologieën om energie op te wekken verder ontwikkeld worden. De verwachting is dat in de toekomst de nadruk zal komen te liggen op decentrale opwekking, zoals zonnecellen, windenergie en micro-wkk s. De probleemstelling die in dit rapport verder wordt uitgewerkt is Vraag en aanbod van energie op elkaar afstemmen, door efficiënt gebruik te maken van de mogelijkheden van de apparaten en bronnen. Het doel van dit project is. Het ontwikkelen van een energiebutler voor een woning die op een voor de bewoners aanvaardbare wijze de productie en het verbruik van energie optimaliseert. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden is het idee van de energiebutler ontstaan. Als leidraad voor dit project wordt de powermatcher van ECN gebruikt. De powermatcher is een concept gericht op de marktwerking van vraag en aanbod. Deze markt is bedoeld om de algemene kloof tussen vraag en aanbod van elektriciteit te verkleinen, waarbij het mogelijk is de productie van de decentrale opwekeenheden te optimaliseren. Voor het slagen van dit systeem is het van essentieel belang dat het hele systeem wordt begrepen en geaccepteerd door de gebruiker. In dit rapport zijn de eisen aan een energiebutler geformuleerd. Met behulp van deze eisen is een energiebutler ontwikkeld, waarvan de interne werking, met behulp van UML wordt beschreven. In hoofdstuk 2 is er een introductie gegeven met informatie over reeds bestaande projecten, UML, agenten, regelen en energieverbruik en productie. In hoofdstuk 3 is de energiebutler beschreven. In hoofdstuk 4 is er een beschrijving over de EnergyController gemaakt en in hoofdstuk 5 is er een beschrijving over de Assistant gemaakt. In hoofdstuk 6 is de topologie van het netwerk beschreven. Hoofdstuk 7 zijn mogelijke uitbreidingen op het systeem. De conclusie is beschreven in hoofdstuk 8. OGO Energiebutler

8 2. Introductie In dit hoofdstuk wordt er ingeleid en inzicht verschaft in de literatuuronderzoeken die vooraf gegaan zijn aan de ontwikkeling van de energiebutler. 2.1 Reeds bestaande projecten Huidige energieregeling Op dit moment wordt de vraag naar elektrische energie centraal geregeld. De hoeveelheid geproduceerde elektriciteit dient gelijk de zijn aan de afname, omdat er geen mogelijkheid is tot opslag van energie. Om er voor te zorgen dat er altijd voldoende productievermogen in bedrijf is, worden er afspraken gemaakt tussen de energiebedrijven over de verwachte belasting, voor de volgende dag, week, maand, en zelfs jaren, en er wordt besproken hoe deze energie opgewekt wordt. De lange termijnplanning is ervoor om te zorgen dat in de toekomst het geïnstalleerde vermogen groot genoeg is om de stijging van het elektriciteitsgebruik op te vangen. De taak van de korte termijnplanning is er voor te zorgen dat er steeds voldoende productievermogen in bedrijf is, of tijdig in bedrijf kan worden genomen, om aan de vraag naar elektrische energie te kunnen voldoen. Met behulp van de weekmaxima van het voorafgaande jaar en de te verwachten groei van het verbruik, wordt in combinatie met het onderhoudsplan het inzetschema opgesteld. Naarmate de betreffende periode dichterbij komt wordt dit schema zonodig verfijnd of bijgesteld. Voor de dagprognoses gaat men uit van het soort dag (werkdag, weekend, seizoen), de weersverwachting, speciale evenementen, en vooral voorafgaande dagbelastingskrommen. Door gebruik te maken van het sterke koppelnet in Europa is het mogelijk pieken op te vangen om zo tot een robuustere energielevering te komen Powermatcher De huidige tendens op het gebied van distributie van elektriciteit is decentralisatie, er wordt steeds meer elektriciteit decentraal opgewekt. Een goed voorbeeld daarvan zijn de zonnepanelen op de daken van woningen en windmolens op wijkniveau. Decentralisatie van het aanbod van energie leidt tot de vraag van nieuwe concepten gericht op een goede regeling, zoals de PowerMatcher. De PowerMatcher is een concept gericht op de marktwerking van vraag en aanbod. Deze markt is bedoeld om de algemene kloof tussen vraag en aanbod van elektriciteit te verkleinen door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van apparaten die elektriciteit vragen en opwekken. Het is een product ontworpen door ECN in samenwerking met zijn industriële en academische partners. In de PowerMatcher is elk apparaat vertegenwoordigd door een agent. Een agent kan in het algemeen gedefinieerd worden als een zelfstandig dynamisch object dat zonder aanroeping actie kan bewerkstelligen en kan reageren op een externe aanvraag. In het geval van de PowerMatcher zal de agent de elektriciteit die geproduceerd of verbruikt wordt tijdens het proces, in samenwerking met de agenten van de elektronische markt, economische zo goed mogelijk regelen. OGO Energiebutler

9 De elektronische markt wordt geregeld via een web structuur van verschillende PowerMatchers, zoals in bovenstaande figuur te zien is. Elke PowerMatcher vergelijkt vraag en aanbod van zijn onderliggende niveau en zijn eigen niveau. Met behulp van deze gegevens zal hij met een nieuwe gevormde prijs communiceren met een bovenliggende PowerMatcher. Bij onderliggende niveaus maakt de PowerMatcher geen onderscheid tussen agents van apparaten en onderliggende PowerMatchers vanwege gelijke communicatie. De hoofd PowerMatcher bevat een of meerdere definities van de markt. Doormiddel van deze definities worden de kenmerken van de markt bepaald. De PowerMatcher principes: Coördinatie en locale besluiten gebaseerd op economische parameters. Uniforme communicatie gebaseerd op energie hoeveelheden en prijzen. Efficiëntie: globale optimalisering, lokale behoeften op elkaar afstemmen. Decentrale aanpassing van parameters van de agent. 2.2 Introductie in de UML De Unified Modelling Language (UML) is een standaardtaal die gecreëerd is om objectgeoriënteerde analyses en ontwerpen voor informatiesystemen te kunnen maken UML maakt gebruik van een aantal diagrammen die helpen bij het specificeren, visualiseren, construeren en documenteren van softwaresystemen. In dit rapport is gebruik gemaakt van een 3-tal van deze diagrammen, die hieronder kort besproken worden Use case De interacties met het systeem kunnen worden beschreven in een use-casediagram, hierin is het gedrag van het systeem of een deel van het systeem uitgewerkt. Elke use-case is een beschrijving van een aantal dynamische processen (sequentie). Use-casediagrammen staan centraal tijdens het modelleren van het gedrag van een systeem, een subsysteem of een klasse. Het Use case diagram plaatst een systeem in zijn context en beschrijft het verwachte gedrag van het systeem in die context. Doordat de interne werking in deze diagrammen niet beschreven wordt zijn ze uitermate geschikt voor het beschrijven van de gebruikerseisen die ten grondslag liggen aan het systeem. Een use-casediagram laat een set van use-cases zien in relatie met actoren en afhankelijkheden. De inhoud van use-case diagrammen zijn: OGO Energiebutler

10 - use-cases - actoren - afhankelijkheden, generalisatie en associatie relaties Klassendiagram Het klassendiagram is een van de meest gebruikte diagrammen in het modeleren van object georiënteerde systemen. Het statische overzicht biedt inzicht in de functionele eisen van het systeem en de diensten die het systeem moet teruggeven aan de eindgebruikers. Een klassendiagram laat een set van klassen, interfaces, collaborations en relaties zien. Klassendiagrammen geven een globale beschrijving van het systeem, maar ook de detail aspecten, zoals operaties en attributen. Door een klassendiagram op te stellen, en dat in verschillende stappen uit te diepen, kan een overzicht van het totale probleem gegeven worden. Meestal bestaat de inhoud uit: - Classes - Interfaces - Collaborations - Dependency, generalization, and association relationships - Notes and constraints Sequentiediagram Een sequentiediagram wordt gebruikt voor het modelleren van interactie. Op deze manier is het mogelijk inzicht te krijgen in de dynamische eigenschappen van het systeem. Het doel van een sequentiediagram is om de stroom van berichten tussen objecten in de tijd weer te geven. Het beeld van een typisch sequentiediagram geeft alle interacties met berichten weer voor een use-case. Dit diagram bevat: - objecten - relaties - berichten De verticale lifelines representeren de objecten. Berichten gaan tussen de lifelines van de objecten en tijd is te herkennen van boven naar beneden, een lifeline. 2.3 Agents Een agent kan beschouwd worden als iets dat zij omgeving in de gaten kan houden door middel van sensoren en daar op kan reageren met behulp van actuatoren. [4] Een agent is van een bepaald type, of meerdere types, en kan verschillende eigenschappen hebben. Deze opdeling wordt gedaan op basis van de mogelijkheden van de agent, welke acties deze uit kan voeren Typen Simple Reflex Agents, werkt met een set regels, en sensoren. Als de sensoren een bepaalde situatie waarnemen, staat in de regels wat gedaan moet worden. Model Based Agents, heeft een intern model van zijn omgeving, met behulp van de sensoren houdt hij zijn omgeving in de gaten, en past het model hierop aan. In het model kunnen verschillende acties uitgeprobeerd worden, om de beste te kiezen. Goal Based Agents, hebben een of meerdere doel gesteld, waar ze naartoe werken. Een goal based agent neemt ook de factor tijd mee in zijn redenatie. Utility Based Agents, deze neemt ook de factor tijd mee, maar probeert constant een zo hoog mogelijke utiliteit te waarborgen voor de gebruiker. Market Based Agents, gekoppeld aan de markt, waardoor ze hierop kunnen reageren Eigenschappen Mobiel - agenten kunnen zich verplaatsen naar daar waar zij nodig zijn, OGO Energiebutler

11 mogelijk een route volgend. Reactief - agenten kunnen real-time gebeurtenissen opmerken en daarop anticiperen. Coöperatief - agenten coördineren en overleggen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Ze zijn zelforganiserend en kunnen delegeren. Adaptief - agenten passen zich dynamisch aan, aan hun omgeving. Ze passen zich aan, aan onzekerheid en verandering. Autonoom - agenten zijn pro-actief, doelgericht en voeren hun taken uit voor de gebruiker zonder noodzakelijke initiatie, confirmatie of notificatie van de gebruiker. Interactief - agenten hebben interactie met mensen, andere agenten en informatiebronnen. Persoonlijkheid - agenten laten karaktertrekken zien zoals emoties Eisen Om de eisen voor de in dit project relevante agents te bekijken is er voor gekozen twee verschillende soorten agents te bekijken, die van en wasmachine, en van een wkk. De agent voor de wasmachine moet in ieder geval Market Based zijn, zodat deze de wasmachine kan laten draaien op een voordelig moment. Deze moet ook interactief zijn, zodat deze ook de informatie van andere agents kan krijgen, bijvoorbeeld over een wkk, of een andere wasmachine. Interactie is ook nodig omdat de gebruiker moet kunnen aangeven wanneer de was klaar moet zijn. De agent voor de wkk moet Market Based en reactief zijn, om te weten wanneer het voordeliger is om zelf energie op te wekken. Deze moet ook sociaal zijn, om samen te werken met andere opwekkers, zodat er geen energieoverschot ontstaat door de wkk. Hij moet autonoom werken. 2.4 Regelen van vraag en aanbod Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en te optimaliseren moet er inzicht verkregen worden in verschillende zaken die een rol gaan spelen tijdens opwekking en verbruik van energie, in het volgende hoofdstuk is uitgewerkt welke eigenschappen belangrijk zijn. Ten eerste is duidelijk geworden dat het steeds toenemende energieverbruik is voortgekomen uit de toenemende welvaart en ontwikkeling op het gebied van technische apparaten. Door deze welvaart groeien de behoeften van de gebruikers en hiermee dus ook de vraag naar een bepaalde hoeveelheid energie. Om in deze behoeften te voorzien moeten de eisen die een gebruiker stelt aan zijn woonomgeving worden meegenomen in een goede regeling tussen vraag en aanbod van energie. Waarom een goede regeling? Een gebruiker stelt eisen aan zijn leefomgeving, daarnaast stelt het milieu bestaande uit gemeenschap, gedierte, ijskappen, ozonlaag enz. ook eisen aan het produceren van de energie die uit de behoeften van de gebruiker voortkomen. Door een hoge CO2 uitstoot, veroorzaakt door het individu, smelten de ijskappen, tevens heeft dit invloed op de weersomstandigheden, de fossiele bronnen raken uitgeput waardoor er dadelijk geen energie meer over is. Door gebruik te maken van andere vormen van energiebronnen, zoals duurzame energie of kernenergie wordt het milieu in mindere maten aangetast. Tevens zijn natuurlijk de economische aspecten van belang in de afstemming tussen vraag en aanbod. Het economische vraagstuk omvat onder meer productie, distributie, welvaart en consumptie. Door deze drie aspecten mee te nemen in een regeling kan er een evenwichtige keuze worden gemaakt om te voorzien in energie. OGO Energiebutler

12 In het volgende hoofdstuk is uitgewerkt hoe er inzicht kan worden verkregen in verschillende eigenschappen die een rol spelen bij het produceren en verbruiken van energie. 2.5 Energieverbruik en aanbod Energieverbruik en aanbod zijn direct gerelateerd aan de wijze en mate van gebruik van een specifiek apparaat. Apparaten kunnen worden gebruikt voor bepaalde functies om de behoeften van een gebruiker te vervullen. Voorgaande aan dit rapport is er een analyse gemaakt van typen apparaten die in de leefomgeving van een gebruiker staan opgesteld. Verbruikende apparaten die direct inzetbaar moeten zijn. (koffiezetapparaat) Verbruikende apparaten die inzetbaar zijn in de tijd (wasmachine) Opwekkers die niet schakelbaar zijn (zonnecellen, windmolen). Opwekkers die schakelbaar zijn (zonneboiler) Opwekkers die schakelbaar zijn en het geleverde vermogen binnen bepaalde grenzen variabel is. (CV ketel) Buffers die energie kunnen opslaan. (koelkast) Buffers die energie kunnen opslaan en op een later tijdstip kunnen leveren. (accu) Functies van apparaten In een apparaat kunnen zich bepaalde processen afspelen, soms kunnen er wel meerdere worden aangestuurd. Onder een proces wordt bijvoorbeeld een bepaald type wasprogramma verstaan. Of bij een airconditioner de verschillende processen die zich onderscheiden als het verwarmen of koelen van lucht. In apparaten kunnen deze verschillende processen worden aangestuurd. Deze aansturing geschiedt afhankelijk van het type apparaat. Een wasmachine wordt aangestuurd door een gebruiker, een ketel wordt aangestuurd door een thermostaatregeling of een algemene regeling voor verwarmen. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen van een proces wordt er energie verbruikt en/of geproduceerd. Hieronder zijn enkele voorbeelden uitgelegd van apparaten waarin verschillende eigenschappen van processen zijn te herkennen zoals hierboven is uitgelegd. OGO Energiebutler

13 Energieverbruik Energieverbruik Proces Apparaat Koffiezetapparaat. Een koffiezetapparaat wordt aangestuurd door een gebruiker. Door handelingen van deze gebruiker wordt er een bepaald proces op gang gezet (koffie zetten). Dit proces heeft een bepaalde energiebehoefte en deze moet direct naar het koffiezetapparaat worden verzonden, omdat de gebruiker de behoefte heeft aan koffie. Dit energieverbruik kan dus niet worden uitgesteld in de tijd. Deze informatie over de eigenschappen, hoeveelheid, soort energie e.d. kunnen worden verzonden naar de EnergyController en het apparaat kan worden aangestuurd. Wasmachine: Door de gebruiker is er een aanvraag gedaan om een bepaald programma te wassen (aanstuurbaar proces). Afhankelijk van het soort proces dat er wordt gedraaid wordt er een bepaalde hoeveelheid van elektrische energie verbruikt. Mogelijk is dat er ook een productie is van warmte die elders kan worden gebruikt (energieproductie). Bij een wasmachine kan afhankelijk van de wensen van de gebruiker het tijdstip van energieverbruik worden uitgesteld, wat ten goede komt voor de optimalisatie van vraag en aanbod. Op het moment dat er aan de agent van de wasmachine wordt aangegeven dat het proces kan worden gestart (draaiend proces) heeft de wasmachine een bepaalde hoeveelheid energievraag die elders vandaan moet komen en een energieproductie die misschien ergens anders kan worden ingezet om te optimaliseren. Dit aansturen gebeurt door de gebruiker of EnergyController (monitoren en optimalisatie van energiestromen) die de eigenschappen (inzetbaar in de tijd, energieverbruik en opwekking, aanstuurbaar) in de gaten houdt. Ketel: Een ketel bevat het proces van verwarmen om te voorzien in warmtebehoefte van gebruikers tegen een bepaalde hoeveelheid andere energie. De ketel heeft de eigenschappen dat de energie die deze produceert regelbaar is in vermogen. Stel dat er ergens in huis behoefte is voor een bepaalde vraag van warmte, met de eigenschappen van de energiebutler wordt dit door de EnergyController geregistreerd. En deze informeert de ketel over een hoeveelheid energie die deze kan leveren tegen een bepaalde prijs. De agent van de ketel weet welke processen deze kan aansturen om in een bepaalde warmtevraag te voorzien tegen bepaalde rendementen en prijs en moet in staat zijn deze informatie terug te geven of daadwerkelijk deze processen aansturen. Een zonnecel: Een zonnecel produceert energie zonder dat deze aanstuurbaar, regelbaar, schakelbaar of inzetbaar is omdat deze afhankelijk is van de invloed van OGO Energiebutler

14 omgevingsvariabelen. Deze energieproductie kan worden gezien als een proces dat altijd draaiende is en een variabele energieproductie heeft. Deze agent kan dus informeren over de hoeveelheid energie dat deze kwijt moet. Een koelkast Een koelkast wordt door een gebruiker ingesteld op een bepaalde temperatuur. Deze temperatuur moet binnen bepaalde marges gehaald worden om de gebruiker te voorzien in de behoefte. Deze temperatuur wordt gehaald door het aan en uit sturen van het koelelement van de koelkast rekening houdend met de capaciteit die op het moment al aanwezig is. De opname van dit vermogen van het koelelement kan worden gezien als een proces dat kan worden aangestuurd en waarbij rekening moet worden gehouden met de capaciteit die aanwezig is. Kortom deze koelkast kan worden gezien als een buffer. Als er aan de agent van een koelkast wordt gevraagd of deze energie kan gebruiken om op te slaan, kan de agent van de koelkast dit afwegen op de eigenschappen (capaciteit) waarmee rekening gehouden moet worden bij aansturing van de processen. Een accu Een accu heeft de eigenschap dat deze energie kan opslaan verbruiken en leveren. Het opslaan, verbruiken en leveren kan worden gezien als afzonderlijke processen die niet gelijktijdig kunnen optreden. Een accu kan worden aangestuurd door een gebruiker, bijvoorbeeld omdat deze de batterijen in een bepaalde tijd wil hebben opgeladen. Hierbij moet er de mogelijkheid worden gecreëerd om ook inzetbaar in de tijd energie te verbruiken. Als het een accu van bijvoorbeeld een laptop betreft kan deze tegelijkertijd worden opgeladen als deze wordt gebruikt. De capaciteit van de accu neemt dan in mindere mate toe en heeft een hogere energievraag. Op het moment dat deze energie levert is het afhankelijk van capaciteit die deze kan terugleveren. Afhankelijk van de lopende processen heeft een accu een bepaald vraag of leverpatroon. Met de eigenschappen die worden meegestuurd (opslaan of niet) kunnen deze processen worden herkend door de EnergyController en worden stopgezet. Om terug te komen op de verschillende functies die een apparaat kan bevatten afhankelijk van de wijze van het gebruik, dus de keuze van het proces kunnen we concluderen dat afhankelijk van een proces, wensen van de gebruiker de volgende functies kunnen erkennen aan ieder energieverbruikend of producerend proces. Regelbaar (is energieverbruik of productie regelbaar in vermogen) Schakelbaar (is het mogelijk om dit energieverbruik of productie aan te sturen) Verschuifbaar (is het mogelijk om dit energieverbruik of productie uit te stellen) Opslagmogelijkheid (wordt de energie verbruikt om op te slaan) Teruglever mogelijkheid (is het mogelijk om de energie die opgeslagen wordt achteraf terug te leveren) Energieproductie (is het een energieproductie) Energieverbruik (is het een energieverbruik. Tegenwoordig staat energiebesparing hoog in het vaandel, daaruit vloeit voort dat apparaten die bijvoorbeeld warmte produceren bij een verbruik van elektriciteit, deze warmte ergens anders nuttig kan worden ingezet. Met behulp van de functies die zich in verschillende processen afspelen is dit te beschrijven. Deze eigenschappen gerelateerd aan een proces zijn belangrijk om een optimale energieverdeling te verkrijgen. Daarnaast zijn hoeveelheid en soort energie (tevens afhankelijk van een apparaat) gegevens waarop een regeling kan worden afgesteld. Omdat al de functies die in dit hoofdstuk zijn opgesomd afhankelijk zijn van een apparaat en het gebruik hiervan, zal het gemakkelijk zijn deze eigenschappen te communiceren om de energie optimaal te regelen. OGO Energiebutler

15 3. Energiebutler In dit hoofdstuk komen de doelen en eisen van een energiebutler aan bod. Ook wordt er aandacht besteed aan de wijze waarop de energiebutler is opgebouwd. In de volgende hoofdstukken wordt er dieper ingegaan op de interne werking van de energiebutler. 3.1 Definitie De taak van een energiebutler is het afstemmen van vraag en aanbod van energie rekening houdend met de behoefte van de gebruiker, economische en ecologische aspecten, door te informeren over de huidige toestand. De concrete doelen die hierbij bereikt dienen te worden zijn: De energiebutler moet een kostenbesparing opleveren voor de gebruiker. Het grillige patroon van kleinschalige duurzame opwekeenheden moet worden opgevangen. De energiebutler moet een milieubesparende werking hebben. De energiebutler moet de gebruiker dienen in comfort. Hierbij is het zeer belangrijk, en zelfs cruciaal voor het slagen van het systeem, dat de energiebutler wordt begrepen en geaccepteerd door de gebruiker. Om aan deze voorwaarde te voldoen worden er aan het systeem een aantal eisen gesteld die ook gelden voor een persoon die in dienst is in een huishouden als butler. 3.2 Requirements Een voorwaarde voor het slagen van een project als de energiebutler is dat het geaccepteerd wordt door de gebruiker. Hiervoor is het noodzakelijk dat de consument de voordelen inziet die het systeem met zich meebrengt. Om dit te bewerkstelligen zal de energiebutler op een heldere en eenvoudige wijze moeten communiceren met de gebruiker. De gebruiker moet bijvoorbeeld direct te weten kunnen komen wat de invloed is van een actie, en wat de eventuele besparing is die het hem oplevert. Verder is het van groot belang dat de energiebutler zich aanpast aan de gebruiker; de gebruiker moet bepalen wat de energiebutler doet, en niet andersom. Hierbij moet de energiebutler kunnen anticiperen op veranderende situaties. De volgende eisen worden aan de energiebutler gesteld. Terugkoppeling geven aan de gebruiker. Informatie verlenen over energieverbruik en aanbod. Regelen van energieverbruik en aanbod op economische en ecologische aspecten en de behoefte van de gebruiker. 3.3 Statische aspecten De energiebutler kan volgens de eisen die eraan gesteld zijn bestaan dat uit twee deelsystemen. Een deelsysteem hiervan is een systeem dat de eigenschappen van energieverbruik en aanbod ter beschikking stelt, en de communicatie met de gebruiker voor zijn rekening neemt; de zogenaamde Assistant. Een ander deelsysteem is een regelaar die de eigenschappen van verbruik en aanbod combineert en hiervoor een optimale regeling bedenkt voor het aansturen van apparatuur die hiervoor geschikt zijn, de EnergyController Schema s De Energiebutler stemt energievraag en aanbod op elkaar af, op een voor de gebruiker acceptabele manier. Hierbij kan hij gebruik maken van een netwerk van andere energiebutlers, die samen tot een zo optimaal mogelijk resultaat komen. OGO Energiebutler

16 EB 2 EB 1 energie vraag gebruiker energie aanbod Hieronder is te zien hoe de energiebutler is opgedeeld in de twee deelsystemen, de EnergyController en de Assistant. Ook is te zien dat de EnergyController van de ene energiebutler kan communiceren met de EnergyController van een andere energiebutler Door een opsplitsing te maken in verschillende soorten apparaten is er een onderscheid te maken in verschillende soorten Assistants. De UserAssistant heeft de mogelijkheid te communiceren met de gebruiker. Dit type wordt gebruikt bij apparaten die energie vragen. De EnergyAssistant wordt gebruikt bij de energieopwekkers. Bij apparaten die zowel de mogelijkheid hebben energie te vragen en te leveren worden de UA en de EA gebruikt. OGO Energiebutler

17 4. EnergyController 4.1 Definitie De EnergyController combineert en optimaliseert energievraag en aanbod, en stuurt apparaten aan. Energiebutler UA EC EA 4.2 Eisen De EnergyController krijgt informatie door van de Assistants. Deze Assistants kunnen energie leveren, dan zien we deze als een EnergyAssistant, of energie vragen, dan zien we deze als UserAssistant. Het verschil hiertussen zit dus alleen in de waarde van de eigenschappen die binnen komen, maar omdat deze informatie op verschillende manieren moet worden verwerkt, maken we hier wel onderscheid tussen. Communicatie Communicatie van Assistant naar EC: Eigenschappen van de Assistant ontvangen: ID, Schakelbaar,Inzetbaar,Opslag,Teruglever,Info,Draaiend Energieaanbod van de Assistant ontvangen: Energy, EnergyType, EnergyPrice, Time Communicatie van EC naar Assistant: Aansturen van UA Energie informatie aanvragen: Energy, EnergyType, EnergyPrice, Time Communicatie van EC naar andere EnergyController Energie informatie aanvragen: Aanvraag Energie informatie teruggeven: Energy, EnergyType, EnergyPrice, Time Aansturen van EnergyController: Communicatie van andere EnergyController naar EC Energie informatie aanvraag krijgen: Aanvraag Energieaanbod van de Energy Controller krijgen: Energy, EnergyType, EnergyPrice, Time Intelligentie De EC weet van alle apparaten, zowel opwekkers als verbruikers, wat de eigenschappen ervan zijn. Deze informatie wordt door de afzonderlijke Assistants doorgegeven. De eigenschappen van de andere Energiebutler zijn standaardwaarden, die al bekend zijn. De EC moet met de mogelijkheden die de apparaten hem bieden een optimale afstemming maken tussen energievraag en aanbod. Hij zal een energieverbruiker het liefst inplannen op een moment dat een energieopwekker tegen lage kosten kan leveren. Energiebalans opmaken Wanneer er energie nodig is, moet de EC een opwekker [EA] zoeken die dit op gaat wekken. Dit kan alleen maar bij de opwekkers die schakelbaar zijn, en die nog niet draaiend zijn. Als een opwekker niet schakelbaar is, en energie levert [bijvoorbeeld een zonnecel], dan is deze energie sowieso beschikbaar. Ook moet er gekeken worden naar de mogelijkheid tot inkopen van energie, van een andere Energiebutler. Van al deze mogelijke energieopwekkers wordt de Soort [EnergyType], Hoeveelheid [Energy], Tijd [Time] en Prijs [EnergyPrice] van de te leveren energie vergeleken. Deze informatie wordt gebruikt bij het inplannen van de OGO Energiebutler

18 energiestromen. Van de energieverbruikers is de energievraag bekend, hierbij zijn alleen de eigenschappen Soort [EnergyType], Hoeveelheid [Energy] en Tijd [Time] van belang bij het opmaken van de energiebalans. Inplannen van energiestromen: Het inplannen van de energiestromen wordt gedaan door het aansturen van apparaten, zowel opwekkers als verbruikers, en mogelijk het inkopen of verkopen van energie. Dit moet dan op een zo efficiënt mogelijke manier gebeuren. Bij het aansturen van een verbruiker [UA] moet de EC rekening houden met de energievraag van het apparaat, en de manieren waarop deze energievraag in de energiebalans te verschuiven is. Door de eigenschappen Schakelbaar, Inzetbaar, Opslag, Teruglever, Info en Draaiend is bekend wat er mogelijk is in de regeling en planning van het apparaat, en aan de energievraag moet op een efficiënte manier voldaan worden door een opwekker. Wanneer er voor de gehele periode van energieverbruik van het apparaat een efficiënte manier van opwekking [EA] mogelijk is, zullen de verbruiker en opwekker beide aangestuurd worden. Is er bijvoorbeeld nog een kleine energiereserve, maar moet er daarna tegen hoge kosten bijgeleverd worden, dan zal er voor gekozen moeten worden om het proces nog uit te stellen tot deze kosten lager zijn. Wanneer een extra energiesoort, bijvoorbeeld restwarmte, nuttig gebruikt kan worden, moet de EC dit meenemen in zijn planning. De EC moet dan wel weten waar de restwarmte voor gebruikt kan worden. Deze informatie over deze restwarmte wordt ook doorgegeven door de Assistant, in de vorm van een energieaanbod. Er moet alleen gekozen worden om te gaan bufferen indien er een energieoverschot is, en er geen apparaten meer zijn die nog een openstaande energievraag hebben. De EC weet van de apparaten of ze energie kunnen gebruiken, en ook of ze deze energie eventueel later terug zouden kunnen leveren, of later minder vraag hebben. Er kan dan een Assistant aangestuurd worden die deze mogelijkheid biedt. Handelen Wanneer er een energieoverschot is, en er kan voor een goede prijs aan een andere Energiebutler verkocht worden, zal dit gedaan worden. De prijs waarvoor de energie aangeboden wordt is afhankelijk van de kosten die gemaakt worden bij het opwekken, en de prijs die de andere Energiebutlers doorgeven. Wanneer de prijs op de markt hoog is, zal dus ook de prijs waarvoor de EC zijn energie aanbiedt hoger zijn. Wanneer het inkopen van energie bij een andere Energiebutler mogelijk is, en dit de meest voordelige optie is om aan de energievraag te voldoen, kan dit gedaan worden. Er moet geen energie ingekocht worden wanneer er geen vraag naar is, omdat er dan onnodige energiestromen ontstaan. OGO Energiebutler

19 4.3 Use-Case diagram OGO Energiebutler

20 4.4 Klassendiagram OGO Energiebutler

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Architectuur analyse van de slimme meter

Architectuur analyse van de slimme meter Master Thesis Architectuur analyse van de slimme meter Doelstellingen, privacy en security Auteur: ing. Hans van Bijnen (s0826006) Onderwijsinstelling: Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit: Faculteit

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

HET REBOUNDEFFECT. Een onderzoek naar aanwijzingen voor het reboundeffect op de Nederlandse woningmarkt. Afstudeeronderzoek

HET REBOUNDEFFECT. Een onderzoek naar aanwijzingen voor het reboundeffect op de Nederlandse woningmarkt. Afstudeeronderzoek Afstudeeronderzoek HET REBOUNDEFFECT Een onderzoek naar aanwijzingen voor het reboundeffect op de Nederlandse woningmarkt Auteur ing. R.F.E. Adrians Id nummer 0636800 Datum 13 oktober 2010 Plaats: Eindhoven

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar?

Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar? Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar? Scriptie Afdeling Studie Schooljaar Afstudeerblok Startdatum Einddatum Begeleider/examinator Expert/examinator Versie Datum Student

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam

Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam Peter den Hartog Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam Januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het onderzoek 5 2. Probleemstelling 2.1 De onderzoeksvraag 7 2.2

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

CERISE. Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids. TKI Smart Grid Project: TKISG01010

CERISE. Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids. TKI Smart Grid Project: TKISG01010 Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids TKI Smart Grid Project: TKISG01010 Werkpakket 10 Lead partner: TNO 12 maart 2013 Versie 1.0 Publiek Pagina i DOCUMENT

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica 2011 2012 Masterproef Proces simulatie software : een vergelijkende studie

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Bauke Maarse Juli 2010 Logistieke Kengetallen Transparant

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Slim bedrijf van elektriciteitsnetten met ICT. Intreerede prof.dr. René Kamphuis 8 maart 2013. / Faculteit Electrical Engineering

Slim bedrijf van elektriciteitsnetten met ICT. Intreerede prof.dr. René Kamphuis 8 maart 2013. / Faculteit Electrical Engineering Intreerede prof.dr. René Kamphuis 8 maart 2013 / Faculteit Electrical Engineering Slim bedrijf van elektriciteitsnetten met ICT Where innovation starts Intreerede prof.dr. René Kamphuis Slim bedrijf van

Nadere informatie