TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen BR DEN HAAG. Datum 13 september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen 40 2595 BR DEN HAAG. Datum 13 september 2010"

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus EC Den Haag TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen BR DEN HAAG Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Bezuidenhoutseweg 30 Postbus EC Den Haag T (algemeen) Behandeld door mevr. drs. C.P. de Zwaan MSc Aanleverpunt A/562 Datum 13 september 2010 Betreft Ontwerp-besluit ontheffing 3.22 Wro (aanvraag A13) T F Ons kenmerk ETM/EM / Uw kenmerk Paraaf Paraaf Paraaf Informatiekopie aan Brouwer Programmamanager rcr Bijlage(n) Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf E. Simons WJZ Akkoord per mail Verzendwijze: Per post Brieftekst op de volgende pagina Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer Datum verzending Paraaf Postkamer

2 > Retouradres Postbus EC Den Haag TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen BR DEN HAAG Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Bezuidenhoutseweg 30 Postbus EC Den Haag T (algemeen) Ons kenmerk ETM/EM / Uw kenmerk Datum Bijlage(n) 2 Betreft Ontwerp-besluit ontheffing 3.22 Wro (aanvraag A13) Ontwerp -besluit OVERWEGINGEN De aanvraag Op 22 oktober 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (Noord-Holland) (hierna: het college) een aanvraag ontvangen van TAQA Energy B.V., te Den Haag (hierna: de aanvrager) voor een tijdelijke ontheffing ten behoeve van de realisatie van het project Gasopslag Bergermeer. op grond artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening van TAQA Energy B.V., te Den Haag. De aanvraag is als gewaarmerkt document opgenomen als bijlage 1 bij onderhavige beschikking. De ontvangst van de aanvraag is middels een schrijven d.d. 6 november 2009, met kenmerk 2009/00494/09uit02168, bevestigd. Voorts heeft het college op 12 juni 2009 respectievelijk 10 november 2009 aanvragen ontvangen voor een bouwvergunning voor een tijdelijke portiersunit respectievelijk tijdelijke (verblijfs)keten op grond van artikel 40 van de Woningwet. Deze beide aanvragen zijn niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, zodat deze, gelet op artikel 46, derde lid, onderdeel a, in samenhang met artikel 44, eerste lid, onderdeel c, van de Woningwet, van rechtswege tevens zijn aangemerkt als aanvragen voor een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening. Achtergrondinformatie De Bergermeer Partnergroep bestaande uit TAQA Energy B.V, Petro-Canada Netherlands B.V., Dyas B.V en Energie Beheer Nederland B.V is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te ontwikkelen onder de naam Bergermeer Gasopslag. Het doel van het project is om tijdens een hoge aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren. Gedurende de realisatiefase van ondermeer de leidingaanleg, zullen tijdelijke verhardingen/wegen en opslag van goederen in het gebied Bergermeer noodzakelijk zijn. Pagina 1 van 8

3 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / De puttenlocatie Bergermeer ligt ten westen van Alkmaar in de gemeente Bergen. Het industrieterrein Boekelermeer Zuid-2 ligt ten zuiden van Alkmaar en ten oosten van de A9. De aanvraag maakt deel uit van het project ondergrondse gasopslag Bergermeer. De nut en noodzaak van het project zijn beschreven in het (ontwerp) inpassingsplan Bergermeer Gasopslag. Ten behoeve van de realisatie van het project Gasopslag Bergermeer zullen gedurende de realisatiefase van onder meer de leidingaanleg, tijdelijke verhardingen/wegen en opslag van goederen nodig zijn. Om onder meer de leidingaanleg te realiseren is er een tijdelijke verbreding van maximaal 30 meter nodig op de toegangsweg naar de Bergermeer locatie, moet het fietspad tijdelijk worden omgelegd en moet er een tijdelijke toegangsweg worden aangelegd naar het leidingtracé. Verder moet er op de Bergermeer locatie een uitvoegstrook worden aangelegd. Dit is nodig om de veiligheid te waarborgen. De Bergermeer locatie moet ook tijdelijk verhard worden om de toegang naar het gebied makkelijker te maken voor de aanvoer van materiaal. Verder is het nodig om een werkstrook aan te leggen van maximaal 50 meter breed voor de aanleg van de leidingen om de toegang tot de leidingen strook te vergemakkelijken. Er zal een werkgebied worden aangelegd rondom de Groeneweg van maximaal 60 x 20 meter. Daarnaast zal een keerpunt worden aangelegd van maximaal 50 x 50 meter omdat het verkeer dat de werkstrook via de Hoeverweg is opgereden dezelfde weg terug moet. Rond deze locatie zal ook een werkstrook worden aangelegd van maximaal 50 meter breed om toegang te krijgen naar de leidingenstrook. Er zal een werkgebied worden aangelegd van maximaal 70 x 20 meter breed rondom de Bergerringsloot. Verder zal er een inrit en uitrit plus materiaal depot van maximaal 50 meter breed ten noorden van de Hoeverweg worden aangelegd en een inrit plus materiaal depot van maximaal 50 meter breed ten zuiden van de Hoeverweg. Er zal een werkgebied rondom de Egmondermeerweg worden aangelegd van maximaal 50 x 20 meter breed. Ook zal er een werkstrook rond het aanknooppunt met de Gasunie, inclusief knooppunt van maximaal 50 x 50 m breed worden aangelegd voor het opstellen van een keet en materiaal. Ook hier zal een werkstrook worden aangelegd van maximaal 55 meter breed om de aanleg van de leidingen mogelijk te maken. Verder wordt een privé weg tijdelijk verbreed tot maximaal 8 meter om de weg geschikt te maken voor zwaar verkeer ten behoeve van de aanvoer van materieel en materiaal. Als laatst zal er nog een werkgebied worden aangelegd van maximaal 50 x 20 meter breed rondom de Hoevervaart. Pagina 2 van 8

4 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / Voorts zullen er tijdelijk mobiele werk-, schaft en materiaalketen (zogenoemde pipokarren ) geplaatst worden. Deze karren zijn als onderkomens voor de werkers aan de aanleg van de leidingen en andere werkzaamheden nodig. Tot slot zal een tijdelijk bouwwerk worden opgericht waarin gedurende de aanlegwerkzaamheden de portier(s) van het werk worden gehuisvest (aangeduid als een tijdelijke portiersunit). Procedure Het onderhavige besluit heeft betrekking op het project Gasopslag Bergermeer. Op grond van artikel 39b, eerste lid, van de Gaswet en artikel 141a, eerste lid, van de Mijnbouwwet is op de voorbereiding van het project Gasopslag Bergermeer artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) van toepassing. De Minister van Economische Zaken is de aangewezen minister, in de zin van artikel 3.35 van de Wro, die deze coördinatie van de besluitvorming op zich neemt. Op grond van artikel 3 en 4 van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten is het onderhavige besluit een besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wro. Uit het voorgaande volgt dat op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing is. Op grond van artikel 3.31, derde lid in samenhang met artikel 3.35, vierde lid van de Wro is dit besluit daarom voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid in samenhang met artikel 3.35, vierde lid van de Wro. De Minister van Economische Zaken heeft als aangewezen minister een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het project Gasopslag Bergermeer bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten op aanvraag als volgt voorbereid: op 20 mei 2009 is een kennisgeving van het voorbereidingsbesluit van 14 mei 2009 met kenmerk ET/EM/ gepubliceerd in de Staatscourant en in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen; het voornoemde voorbereidingsbesluit van 14 mei 2009 heeft van 21 mei 2009 tot en met 1 juli 2009 ter inzage gelegen bij het ministerie van EZ en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer; op 3 juni 2010 is een kennisgeving van het voorbereidingsbesluit van 27 mei 2010 met kenmerk ETM/EM/ gepubliceerd in de Staatscourant. Kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in en de volgende huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen: - Alkmaars Nieuwsblad (9 juni 2010); - Uitkijkpost, ed. Heiloo (8 juni 2010); - Polderexpress (9 juni 2010); - Bergens Nieuwsblad (9 juni 2010); - Contact met de Egmonden (9 juni 2010); Pagina 3 van 8

5 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / De Duinstreek (B) (9 juni 2010) het voornoemde voorbereidingsbesluit van 27 mei 2010 heeft van 10 juni 2010 tot en met 21 juli 2010 ter inzage gelegen bij het ministerie van EZ en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer; op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp van het inpassingsplan en het ontwerp van het besluit gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in de Staatscourant en in enkele huis-aanhuisbladen en regionale dagbladen; op [datum] is door de Minister van Economische Zaken een ontwerp van het besluit aan de initiatiefnemer gezonden; het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij het ministerie van EZ en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer; er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35 van de Wro worden dit besluit en de andere besluiten die vereist zijn voor het project Gasopslag Bergermeer gelijktijdig door de Minister van Economische Zaken bekendgemaakt. Tevens doet de Minister van Economische Zaken daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. De onderhavige vergunning wordt verleend door de Minister van Economische Zaken en door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de ministers), die daarmee in de plaats treden van het college. De grondslag hiervoor is gelegen in artikel 3.36, eerste lid, van de Wro. Overeenkomstig artikel 3.35, vierde lid, in samenhang met artikel 3.31, derde, onderdeel c, van de Wro is aan het college een termijn gesteld waarbinnen het ontwerp voor de onderhavige ontheffing bij de minister van Economische Zaken diende te zijn ingediend. Dit is gebeurd bij schrijven van 9 februari 2010 en vervolgens het betreft een verlenging van de gestelde termijn bij schrijven van 4 mei Bij brief van 9 juli 2010 is de derde en laatste termijn gesteld. De laatst gestelde termijn eindigde op 25 augustus Het college heeft verzuimd binnen de gestelde termijn een ontwerp beschikking toe te zenden aan de minister van Economische Zaken. Overeenkomstig artikel 3.36, eerste lid, van de Wro zijn de ministers hierna in overleg getreden met het college over het voornemen om zelf de beslissing te nemen. Uitvoering gevend aan dit voornemen, gelet op artikel 3.36, eerste lid, van de Wro wordt het onderhavige besluit door de ministers genomen. Het besluit treedt in de plaats van enige beschikking die het college alsnog zou nemen op de betrokken aanvragen. Pagina 4 van 8

6 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / Strijd met bestemmingsplan Het (ontwerp)inpassingsplan maakt de werkzaamheden, voor zover gelegen binnen het plangebied al mogelijk. Voor zover de tijdelijke activiteiten en voorzieningen buiten het plangebied van het inpassingsplan vallen, is een tijdelijke ontheffing nodig omdat de realisatiewerkzaamheden strijdig zijn met de vigerende bestemmingsplannen. Op basis van artikel 3.22 van de Wro kan een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan worden verleend. De bestemmingsplannen waarop het ontheffingsverzoek op grond van artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) betrekking heeft zijn: - Bestemmingsplan Weidegebied van de gemeente Bergen, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 1994 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 14 februari 1995; - Bestemmingsplan Landelijke Gebied 1998 van de gemeente Bergen, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 oktober 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op respectievelijk 8 juni en 8 juli 2003; De gebieden die zullen worden gebruikt voor de realisatiewerkzaamheden zijn gebieden die zijn bestemd voor agrarisch gebruik, recreatie, wonen en nietagrarische bedrijvigheid, wegen en natuur. Ruimtelijke onderbouwing Om de realisatiewerkzaamheden mogelijk te maken is het nodig dat tijdelijke activiteiten en voorzieningen buiten het plangebied van het inpassingsplan worden toegestaan. Milieuaspecten De milieueffecten van de werkzaamheden zijn onderzocht in het kader van de doorlopen milieueffectenprocedure Gasopslag Bergermeer. De in paragraaf 9.6 voor het voorkeursalternatief geformuleerde mitigerende maatregelen zullen bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden getoetst. Natuur en flora en fauna Uit het MER kan worden afgeleid dat tijdens de aanleg van de leidingen de natuur in de Loterijlanden tijdelijke effecten ondervindt. Het traject loopt hier door dotterbloemhooiland. Tijdens de aanleg wordt de bodem en de vegetatie omgewerkt. Beschermde soorten zullen echter tijdelijk worden verplant en later worden teruggeplaatst. Daarnaast zullen de realisatiewerkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden waardoor het geen onaanvaardbaar effect zal hebben op aanwezige vogels. In het jaar na aanleg is de begroeiing nog niet geheel hersteld en zal het broedsucces mogelijk kleiner zijn. Door zorgvuldige afwerking van de werkstrook zal de natuur zich naar verwacht mag worden binnen afzienbare tijd herstellen. Verder treden er andere tijdelijke effecten op. Zo zijn de werkzaamheden zichtbaar, leiden de wegtransporten tot extra verkeer en zijn landbouwgronden tijdelijk niet bruikbaar. Daarnaast zal de natuur ook tijdelijk verstoord worden Pagina 5 van 8

7 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / door de werkzaamheden. Het tracé waarover overigens niet in deze ontheffing, maar in het inpassingsplan wordt besloten - is zo gepland dat overlast zo klein mogelijk is. Waar mogelijk zullen de leidingen van het tracé de bestaande leidingen volgen. Leidingen waarin warm gas zal gaan stromen, zullen worden geïsoleerd om opwarming van de bodem te voorkomen. Na de aanleg zullen er verder geen effecten meer optreden. Verkeersaspecten Onder de tijdelijke werkzaamheden vallen ook enkele maatregelen aan bestaande wegen of de aanleg van tijdelijke wegen. Tijdens de bouwwerkzaamheden zal er op de Bergerweg meer vrachtverkeer zijn voor het aan- en afvoer van materialen. Het gaat hier om een toename van 200 motorvoertuigen per etmaal. Dit verkeer moet vanaf de Bergerweg richting de Bergmeerlocatie. De toename van het vrachtverkeer betekent een verslechtering van de doorstroming en een verlaging van de capaciteit van de weg. Het kruisende verkeer zorgt ook verkeersonveilige situaties. Er is daarom onderzoek gedaan naar de afwikkeling van het vrachtverkeer. Onderzocht zijn de afwikkeling via een bestaande rotonde verderop op de Bergerweg, aanleg van een linksafstrook op de Bergerweg, de aanleg van een nieuwe rotonde en plaatsing van een verkeerslichteninstallatie, Met de wegbeheerder van de Bergerweg, de provincie Noord-Holland, is overleg gevoerd over de mogelijkheid een rotonde of een linksafstrook te realiseren op de Bergerweg. Er is afgesproken om gedurende de periode van de aanlegwerkzaamheden een linksafstrook op de Bergerweg te realiseren ten behoeve van het bouwverkeer. Er is bij de provincie Noord-Holland een ontheffing van de provinciale Wegenverordening aangevraagd. Met de linksafstrook zal de doorstroming op de Bergerweg niet worden beperkt, omdat het vrachtverkeer op de linksafstrook zich kan opstellen. Ook op de verkeersveiligheid heeft de aanleg van een linksafstrook een positief effect.. Met het oog op de veiligheid wordt ook de toegangsweg naar de Bergermeer locatie verbreed. Vrachtwagens kunnen beter in- en uitrijden en bij calamiteiten biedt de verbrede weg een goede vluchtweg. Tijdelijke bebouwing De tijdelijke gebouwen waarop deze ontheffing mede betrekking heeft zijn bouwwerken die gebruikelijk zijn bij deze aanlegwerkzaamheden. De verblijfsketen zal op een aantal locaties langs het tracé worden geplaatst en volgt zo de aanlegwerkzaamheden. De portiersunit zal geplaatst worden op het terrein van de gaswinlocatie Bergermeer. Omdat deze bouwwerken noodzakelijk zijn voor de realisatie en overigens ook van beperkte omvang zijn, wordt een ontheffing verleend. Conclusie Gelet op het nationale en openbare belang van het project en de beperkte tijdelijke activiteiten en voorzieningen kan worden geconcludeerd dat de milieueffecten aanvaardbaar zullen zijn. De realisatiewerkzaamheden zullen tijdelijke effecten met zich meebrengen voor natuur en flora en fauna. Deze zullen Pagina 6 van 8

8 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / echter beperkt blijven omdat er verschillende maatregelen zullen worden getroffen om flora en fauna te beschermen. Zo zullen beschermende planten worden verplant en zullen de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden. Met de te treffen verkeersmaatregelen zal de doorstroming op de Bergerweg zijn gewaarborgd, ook op de verkeersveiligheid hebben de maatregelen een positief effect. De tijdelijke bouwwerken zijn beperkt van omvang en gebruikelijk bij deze werkzaamheden. Op grond van deze overwegingen wordt voor het project Gasopslag Bergermeer de tijdelijke ontheffing verleend. BESLUIT Gezien het op 22 oktober 2009 ingekomen verzoek van TAQA Energy B.V. Prinses Margrietplantsoen BR Den Haag (hierna: Taqa Energy B.V. ) om een tijdelijke ontheffing van vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Bergen ten behoeve van de realisatie van het project Gasopslag Bergermeer, gezien de op 12 juni 2010 respectievelijk 10 november 2009 ingekomen aanvragen van Taqa Energy B.V. om een bouwvergunning voor een tijdelijke portiersunit respectievelijk tijdelijke (verblijfs)keten, gelet op het bepaalde in de artikelen 3.36 en 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 46, derde lid, van de Woningwet wordt tijdelijk, voor een periode van vijf jaar, ontheffing verleend aan TAQA Energy B.V., bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0000.EZto10bgmgasopsl-3000 met de bijbehorende bestanden conform de bij de aanvragen behorende tekeningen en nadere gegevens, alsmede voor het plaatsen van tijdelijk mobiele werk-, schaft en materiaalketen en een tijdelijke portiersunit. Zowel de aanvraag als de daarbij behorende tekeningen worden geacht deel uit te maken van deze ontheffing. Pagina 7 van 8

9 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / Dit besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt. De Minister van Economische Zaken, namens deze: De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, namens deze: Bij dit besluit behorende, waarmerkte bescheiden zijn: Bijlage 1: - 3x map met aanvraag inclusief tekeningen en overige bescheiden, genummerd als A11, A12 en A13. Voornoemde map vormt bijlage 1 van onderhavig besluit maar is, evenals de bijbehorende tekeningen, ten behoeve van de terinzagelegging in een aparte map opgenomen. Bijlage 2: - plankaart N.B. Wij verzoeken u te allen tijde ons kenmerk bij alle correspondentie te vermelden. Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: Inspraakpunt Gasopslag Bergermeer Bureau Energieprojecten Postbus AE VOORSCHOTEN Pagina 8 van 8

10

11

12

13

14

15 aanvraag tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 Wro GEMEENTE BERGEN ten behoeve de realisatiewerkzaamheden Bergermeer Gasopslag pag 2 van 4 DATUM: Gasopslag Bergermeerproject en rijkscoördinatieregeling De Bergermeer Partnergroep bestaande uit TAQA Energy B.V., Petro-Canada Netherlands B.V., Dyas B.V. en Energie Beheer Nederland B.V. is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te ontwikkelen onder de naam Bergermeer Gasopslag. Bij Koninklijk Besluit van 31 oktober 2008 is het openbaar belang erkend van de werken tot aanleg en instandhouding van leidingen en bijkomende werken voor het transport van gas- en hulpstoffen voor het project Gasopslag Bergermeer. Voor het project is bij wet de rijkscoördinatieregeling voor energie-infrastructuurprojecten van toepassing verklaard dat het nationaal belang van het project verder onderstreept. Concreet houdt het van toepassing zijn van de rijkscoördinatieregeling voor dit project in dat de ruimtelijke inpassing wordt gerealiseerd met een rijksinpassingsplan vastgesteld door het Rijk, en dat de besluiten op zowel de ruimtelijke inpassing als vergunningaanvragen en ontheffingsverzoeken gecoördineerd worden genomen. Reden ontheffingsverzoek Ten behoeve van de realisatie van het project zullen gedurende de realisatiefase van ondermeer de leidingaanleg, tijdelijke verhardingen/wegen en opslag van goederen noodzakelijk zijn. Deze verhardingen worden middels zand en rijplaten aangebracht. Deze activiteiten zullen zich voor het overgrote deel binnen het plangebied van het rijksinpassingplan afspelen. Ook daarbuiten vinden echter deze activiteiten tijdelijk, beperkt, plaats. Het (ontwerp)rijksinpassingsplan maakt binnen het plangebied de werkzaamheden al mogelijk. Het rijksinpassingsplan omvat een herziening van de onderliggende bestemmingsplannen voor het gehele plangebied. De onderlinge relatie tussen de bestemmingen is in het inpassingsplan weergegeven. Werkzaamheden die worden uitgevoerd ter realisatie van het inpassingsplan zijn op basis van het inpassingsplan toegestaan. Voorzover de tijdelijke activiteiten en voorzieningen echter buiten het rijksinpassingsplangebied vallen verzoeken wij u, als onderdeel van de gecoördineerde vergunningen, een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 3.22 Wro van het geldende bestemmingsplan te verlenen. De tijdelijke ontheffing maakt activiteiten ten behoeve van aanleg van de voor het project beoogde installatie-onderdelen of voorzieningen, mogelijk. Juridisch context Bestemmingsplannen kennen een stelsel van aanlegvergunningen op grond van art 3.3 van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van art 3.22 van de Wro kan een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan worden verleend. Deze ontheffing heeft betrekking op het gehele bestemmingsplan, dus inclusief een eventueel aanlegvergunningstelsel. De ontheffing kan voor een periode van maximaal 5 jaar worden verleend. Bestemmingsplannen waarop het ontheffingsverzoek op grond van art Wro betrekking heeft Het gaat om gebieden die vallen onder de volgende bestemmingsplannen: Gemeente Bergen - Bestemmingsplan Weidegebied van de gemeente Bergen, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 1994 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 14 februari Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998 van de gemeente Bergen, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 oktober 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op respectievelijk 8 juni 1999 en 8 juli Gemeente Heiloo - Bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Heiloo, vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 1997 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 16 juni 1998.

16 aanvraag tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 Wro GEMEENTE BERGEN ten behoeve de realisatiewerkzaamheden Bergermeer Gasopslag pag 3 van 4 DATUM: Gemeente Alkmaar - Bestemmingsplan Boekelermeer Zuid 2 van de gemeente Alkmaar, vastgesteld door de gemeenteraad op 31 oktober 2002 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 17 juni Bestemmingsplan Partiële Herziening (Boekelermeer Zuid 2) van de gemeente Alkmaar, vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juni 2007 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 28 augustus Gemeente Schermer - Bestemmingsplan Landelijk gebied 2003 van de gemeente Schermer, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 oktober 2003 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 8 juni Als bijlage bij dit verzoek is een kaart waarop de betreffend gebieden aangegeven staan. Dit overzicht geeft het totaalbeeld van de voor het project benodigde werkzaamheden in de vier gemeenten weer. Het onderhavige verzoek heeft uitsluitend betrekking op het deel binnen uw gemeentegrenzen. De ander drie gemeenten hebben een vergelijkbaar verzoek ontvangen. In onderstaande tabellen worden de gebieden beschreven: De eerste kolom van het overzicht betreft het nummer dat correspondeert met de locatie op de kaart; De tweede kolom is de omschrijving van de werkzaamheden; De derde kolom geeft de motivering van de noodzaak; De vierde kolom geeft de omvang van het gebied (overeenkomstig de kaart); De vijfde kolom geeft een indicatie van de tijdsduur aan en in de laatste kolom zijn voor zover noodzakelijk aanvullende opmerkingen geplaatst. Hoewel de tijdsduur van de meeste werkzaamheden ter plaatse betrekkelijk kort is, zullen de werkzaamheden vanwege de fasering van het project over het gehele project gedurende een periode van drie tot vijf jaren plaatsvinden. Wij verzoeken u daarom om de tijdelijke ontheffing voor de maximale periode van vijf jaren te verlenen. De milieueffecten van de werkzaamheden zijn onderzocht in het kader van de doorgelopen milieueffectenprocedure Gasopslag Bergermeer. Een exemplaar hiervan is in uw bezit. De in paragraaf 9.6 voor het voorkeursalternatief geformuleerde mitigerende maatregelen zullen bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden toegepast. Overige benodigde vergunningen en ontheffingen zullen gecoördineerd bij de betreffende bevoegde gezagen worden aangevraagd.

17 aanvraag tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 Wro GEMEENTE BERGEN ten behoeve de realisatiewerkzaamheden Bergermeer Gasopslag pag 4 van 4 DATUM: Toelichting bijgevoegde kaart (Nummers verwijzen naar opgemerkte gebieden op kaart) Nr Omschrijving Nodig voor 1 Tijdelijke verbreding toegangsweg Bergermeer Veiligheid druk bouwverkeer en ontsnapping in locatie, tijdelijke omlegging fietspad en tijdelijke geval van nood toegangsweg leidingtracé. Linksafstrook of rotonde Bergerweg 2 Tijdelijke verharding Bergermeer locatie Toegang leiding route - opstellen van keten, materiaal en boormaterieel 3 Werkstrook voor aanleg leidingen Toegang leiding strook, deponeren van grond, materiaal en materieel Max. breedte Indicatie van strook duur 30 m 3 jaar 3 jaar 50 m 5 mnd 4 Werkgebied Groeneweg Doorkruising Groeneweg 60 x 20 m 5 mnd 5 Mogelijk keerpunt Indien verkeer dat de werkstrook via Hoeverweg 50 x 50 m 6 mnd is opgereden, dezelfde weg terug moet 6 Werkstrook voor aanleg leidingen Toegang leiding strook, deponeren van grond, 50 m 5 mnd materiaal en materieel 7 Wisseling werkstrook naar andere kant Werkstrook aan beide kanten bestaand tracé 50 m 5 mnd bestaand tracé 8 Werkstrook voor aanleg leidingen Toegang leidingstrook, deponeren van grond, 50 m 5 mnd materiaal en materieel 9 Werkgebied Bergerringsloot Doorkruising Bergerringsloot 70 x 20 m 5 mnd 10a 10b Inrit en uitrit plus materiaaldepot ten noorden van Hoeverweg Inrit plus materiaal depot ten zuiden van Hoeverweg Aanvoer materieel en materiaal en opstelruimte voor boring onder Hoeverweg Aanvoer materieel en materiaal en opstelruimte voor boring onder Hoeverweg 50 m 6 mnd 50 m 6 mnd 11 Werkgebied Egmondermeerweg Doorkruising (boring) Egmondermeerweg 50 x 20 m 5 mnd 12 Werkstrook rond aanknooppunt Gasunie, Opstellen van keet en materiaal 50 x 50 m 5 mnd inclusief knooppunt 13 Werkstrook voor aanleg leidingen Toegang leidingstrook, deponeren van grond, 55 m 5 mnd materiaal en materieel 14 Werkstrook voor aanleg leidingen Toegang leidingstrook, deponeren van grond, 55 m 5 mnd materiaal en materieel. Uitlegstrook HDD boring 15 Tijdelijke verbreding privé weg Weg geschikt maken voor zwaar verkeer t.b.v. 8 m 6 mnd aanvoer materieel en materiaal 16 Werkgebied Hoevervaart Doorkruising Hoevervaart 50 x 20 m 5 mnd

18

19

aanvraag tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 Wro GEMEENTE SCHERMER ten behoeve de realisatiewerkzaamheden Bergermeer Gasopslag pag 2 van 3 DATUM: 20-10-2009 Gasopslag Bergermeerproject en rijkscoördinatieregeling

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer 2015.0494 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend door TenneT TSO B.V. ten

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015. Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.0499 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

GEMEENTEHUIS f Raadhuisplein 1 Postbus 1 e bankrekening: Heiloo 1850 AA Heiloo i

GEMEENTEHUIS f Raadhuisplein 1 Postbus 1 e bankrekening: Heiloo 1850 AA Heiloo i GEMEENTE HEILOO t 072 535 66 66 GEMEENTEHUIS f 072 535 67 88 Raadhuisplein 1 Postbus 1 e info@heiloo.nl bankrekening: Heiloo 1850 AA Heiloo i www.heiloo.n1 28.50.03.658 UW KENMERK PvdS.09.10.20b TAQA Energy

Nadere informatie

Behandeld door mevrouw 18 september Wommels,

Behandeld door mevrouw 18 september Wommels, permittingnl@vermilionenergy.com ; ; ; ; VERZONDEN ALS PDF Uw brief : Uw kenmerk : 1976389 Ingeboekt onder nr. : Ons kenmerk : 2015154.avr230 Bijlagen : Onderwerp : ontwerpbeschikking Aan: Vermilion Oil

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning Nummer: W2014-0271 Z -14-28738 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee; beschikkende op de aanvraag van: Windpark Krammer BV wonende/gevestigd: Postbus

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15151

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15151 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140207 Behorend bij: 14ink15151 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING *U16.06324* *U16.06324* ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING W-2016-0124 Beschikking op de aanvraag van Tennet TSO B.V. Gevestigd Postbus 718 6800 AS ARNHEM Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 31 maart

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. "Rv&O I O / >2.2- Oat. ontv.: 10 JUN 2010. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Rv&O I O / >2.2- Oat. ontv.: 10 JUN 2010. Routing Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Provincie Overijssel Provinciale Staten Postbus 10078 8000 BB Zwolle Datum Betreft Geachte Staten, 0 8 JUN 2010 PROVINCIALE

Nadere informatie

gemeente [111A Doetinchem

gemeente [111A Doetinchem gemeente [111A Doetinchem Omgevingsvergunning aanpassen van het onderstation met nr. 2014.0437 Aanvraag Op 25 juni 2014 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend door TenneT TSO B.V. ten behoeve

Nadere informatie

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20140445.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20140445. ONTWERP Omgevingsvergunning bouw mast 94A inclusief hekwerk, fundering en opstijgpunt en het kappen van houtopstanden en aanleggen tijdelijk werkterreinen Aanvraag Op 20 juni 2014 is een aanvraag om een

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST

ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST Groningen, Nummer 15-23376 ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST Beslist bij dit besluit op de aanvraag van de vergunningaanvraag van TenneT TSO B.V. te Arnhem 1. Aanhef

Nadere informatie

Dit ontwerpbesluit betreft dus nog niet het definitieve besluit dan wel de definitieve omgevingsvergunning.

Dit ontwerpbesluit betreft dus nog niet het definitieve besluit dan wel de definitieve omgevingsvergunning. @nuon.com Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw Hoekenrode 8 1102 BR AMSTERDAM Verzenddatum Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact 1/4 T 088 321 Geachte mevrouw, Op

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140206 Behorend bij: 14ink15152 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode BR AMSTERDAM. Geachte mevrouw Deimel,

Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode BR AMSTERDAM. Geachte mevrouw Deimel, Verzenddatum Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode 8 1102 BR AMSTERDAM Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact 1/7 Geachte mevrouw Deimel, Op

Nadere informatie

Aanleg bovengrondse 380-kV-verbinding tussen Doetinchem en Wesel. Omgevingsvergunning

Aanleg bovengrondse 380-kV-verbinding tussen Doetinchem en Wesel. Omgevingsvergunning TenneT TSO B.V. Dhr. K. Bakker Postbus 718 6800 AS Arnhem Uw kenmerk: Verzenddatum: Ons kenmerk: W-2014-0306 Poststuknummer: 14uit30602 Onderwerp: Aanleg bovengrondse 380-kV-verbinding tussen Doetinchem

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering wordt verwezen naar de hiervoor vermelde bijlage(n).

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering wordt verwezen naar de hiervoor vermelde bijlage(n). FiS i gemeente w 111 PeelenMaas Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 12 augustus 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een 48" stalen aardgastransportleiding

Nadere informatie

gemeente Oude I sselstreek

gemeente Oude I sselstreek gemeente Oude I sselstreek TenneT TSO B.V. Dhr. K. Bakker Postbus 718 6800 AS ARNHEM Bezoekadres: Staringstraat 25, Gendringen Postbus 42 7080 AA Gendringen Telefoon: (0315) 292 292 Fax: (0315) 292 293

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning UV

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning UV Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning UV 20150625 Burgemeester en Wethouders hebben op 18 september 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen op het perceel plaatselijk bekend: 1. nabij

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING W

OMGEVINGSVERGUNNING W *U16.06324* *U16.06324* OMGEVINGSVERGUNNING W-2016-0124 Beschikking op de aanvraag van Tennet TSO B.V. Gevestigd Postbus 718 6800 AS ARNHEM Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 31 maart 2016 een

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning kappen van 34 bomen en een houtopstand, staande aan de Broekstraat 14 in Wehl

ONTWERP Omgevingsvergunning kappen van 34 bomen en een houtopstand, staande aan de Broekstraat 14 in Wehl ONTWERP Omgevingsvergunning kappen van 34 bomen en een houtopstand, staande aan de Broekstraat 14 in Wehl Aanvraag Op.. maart 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van het

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM TAQA Energy B.V. Postbus 11550 2502 AN Den Haag Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon C. Vrolijk 5HV/VG/OMG Doorkiesnummer (023) 514 3857 vrol ij kc@noord-holland.nl

Nadere informatie

Het bestemmingsplan legt gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden planologisch-juridisch

Het bestemmingsplan legt gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden planologisch-juridisch voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Vaststelling bestemmingsplan Steenen Kruis. Raadsvoorstelnummer: 63 PROGRAMMA 2. Ruimte en Herstructurering Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning kappen van 34 bomen en een houtopstand, staande aan de Broekstraat 14 in Wehl

ONTWERP Omgevingsvergunning kappen van 34 bomen en een houtopstand, staande aan de Broekstraat 14 in Wehl ONTWERP Omgevingsvergunning kappen van 34 bomen en een houtopstand, staande aan de Broekstraat 14 in Wehl Aanvraag Op 17 april 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

(Ontwerp)Besluit van de Minister van Economische Zaken:

(Ontwerp)Besluit van de Minister van Economische Zaken: > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag TenneT TSO B.V. T.a.v. de heer I.F.M. Hermans Postbus 718 6800 AS ARNHEM Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag Datum Betreft

Nadere informatie

het kappen van een boom en een singel, staande nabij de Liemersweg in Wehl. Het gaat hier om kadastraal perceel: Wehl, sectie L, nummer 277.

het kappen van een boom en een singel, staande nabij de Liemersweg in Wehl. Het gaat hier om kadastraal perceel: Wehl, sectie L, nummer 277. ONTWERP Omgevingsvergunning kappen van een boom en een singel van 150 m2 bestaande uit wilg, veldesdoorn, eik en es, staande nabij de Liemersweg in Wehl Aanvraag Op 10 november 2014 is een aanvraag om

Nadere informatie

TAQA Energy B.V. Postbus AN Den Haag. Betreft: 23. Bergermeer Gasopslag. Geachte heer Van der Sman,

TAQA Energy B.V. Postbus AN Den Haag. Betreft: 23. Bergermeer Gasopslag. Geachte heer Van der Sman, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM TAQA Energy B.V. Postbus 11550 2502 AN Den Haag Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon C. Vrolijk SHV/VG/OMG Doorkiesnummer (023) 514 3857 vrolij kc@noord-holland.nl 1 18 Betreft:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Mevr. S.D. van der Veen voor het oprichten van een kleinschalige koffie- en theeschenkerij met kleine kaart en tevens verkoop van meubelen, curiosa, planten en

Nadere informatie

het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. het bouwen van een bouwwerk (vernieuwing van de Wilhelminasluis)

het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. het bouwen van een bouwwerk (vernieuwing van de Wilhelminasluis) gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075 antwoord@zaanstad.nl www.zaanstad.nl DATUM ONS KENMERK BIJLAGE(N) O20130318 diverse

Nadere informatie

B28c. Provincie Noord-Holland. TAQA Energy B.V. de heer P.J.G. van der Sman. Postbus 11550 2502 AN DEN HAAG

B28c. Provincie Noord-Holland. TAQA Energy B.V. de heer P.J.G. van der Sman. Postbus 11550 2502 AN DEN HAAG Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM TAQA Energy B.V. de heer P.J.G. van der Sman B28c Postbus 11550 2502 AN DEN HAAG Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon A.P.J. van Berkom SHV/VG/OMG

Nadere informatie

Artikel 19, lid 2 WRO procedure bouw serre Golden Tulip BESLUITEN

Artikel 19, lid 2 WRO procedure bouw serre Golden Tulip BESLUITEN B&W-nr.: 06.1286 d.d. 14-11-2006 Onderwerp Artikel 19, lid 2 WRO procedure bouw serre Golden Tulip BESLUITEN 1. Voornemens te zijn vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Schuttersveld ten behoeve

Nadere informatie

Omgevingsvergunning kappen van een beuk, staande aan de Keppelseweg ongenummerd in Doetinchem

Omgevingsvergunning kappen van een beuk, staande aan de Keppelseweg ongenummerd in Doetinchem Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140718 / 2015.16314 inlichtingen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG Omgevingsvergunning Documentnummer: 01-CG10-00938 Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning kappen van een boom en een singel van 150 m2 bestaande uit wilg, veldesdoorn, eik en es, staande nabij de Liemersweg in Wehl

Omgevingsvergunning kappen van een boom en een singel van 150 m2 bestaande uit wilg, veldesdoorn, eik en es, staande nabij de Liemersweg in Wehl Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140716/ 2015.16308 inlichtingen

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

GE E^CAf^D OP. J 9 -^S. 2on. Gernee nie Oostzaan AUG. tm' Voorontwerp inpassingsplan Transformatorstation Oostzaan

GE E^CAf^D OP. J 9 -^S. 2on. Gernee nie Oostzaan AUG. tm' Voorontwerp inpassingsplan Transformatorstation Oostzaan -l J rei 'MihsJ^ Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De gemeenteraad van Oostzaan Postbus 20 1530 AA OOSTZAAN Datum Betreft Geachte raad. GE E^CAf^D OP J 9 -^S.

Nadere informatie

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert,

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert, Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140715 / 2015.16305 inlichtingen

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 Beschikking 283742 *17.130142* 17.130142 WIJZIGINGSVERGUNNING nr.

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 941097 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 6 april 2016 hebben

Nadere informatie

RWE Innogy Windpower Netherlands B.V. Windpark Vermeer Noord B.V. Windpark Vermeer Midden B.V. Windpark Vermeer Zuid B.V.

RWE Innogy Windpower Netherlands B.V. Windpark Vermeer Noord B.V. Windpark Vermeer Midden B.V. Windpark Vermeer Zuid B.V. VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998 verleend aan RWE Innogy Windpower Netherlands B.V. Windpark Vermeer Noord B.V. Windpark Vermeer Midden B.V. Windpark Vermeer Zuid B.V. voor het oprichten en in werking

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Documentnummer Ontvangstdatum Documentdatum Kennisgeving aanvraag Ons Streekblad d.d. Z-2012-072 18 april 2012 15 mei 2012 26 april 2012 A a n v r a a g Aanvrager

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

g em e en t e [gdi Doetinchem

g em e en t e [gdi Doetinchem g em e en t e [gdi Doetinchem Omgevingsvergunning hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, nummer 2014.0255 Aanvraag Op 31 maart 2014 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend door TenneT

Nadere informatie

Gemeente Bergen T.a.v de heer K. Datum 22 oktober 2009. Reactie op uw brief over Bergermeer gasopslag. Geachte heer K.,

Gemeente Bergen T.a.v de heer K. Datum 22 oktober 2009. Reactie op uw brief over Bergermeer gasopslag. Geachte heer K., > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Gemeente Bergen T.a.v de heer K. Directoraat -generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.ez.nl Datum 22

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Inhoudsopgave De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van deze omgevingsvergunning.

Inhoudsopgave De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van deze omgevingsvergunning. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 4 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bijgebouw en buitenzwembad op de locatie Laar 3a te Maasbree.

Nadere informatie

Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering omgevingsvergunning Oprichting Vleesvarkensstallen, voerkeuken, luchtwassers, loods, mest- en sleufsilo s Klevar B.V. te gemeente Horst aan

Nadere informatie

Ontwerpomgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Ontwerpomgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Kopie Pondera Consult, t.a.v. de heer J.W.F. Rijntalder, Welbergweg 49, 7556PE Hengelo Ov Nr. HZ_WABO 2014-0139 Ontwerpomgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Voor de activiteit ro

Nadere informatie

voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van

voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM TAQA Energy B.V. de heer P. van der Sman Postbus 11550 2502 AN 's GRAVENHAGE Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon P.H.M. Huits SHV/VG/BOD Doorkiesnummer (023) 514 3087 huitsp@noord-holland.nl

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert,

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert, Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140717 / 2015.16310 inlichtingen

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 911615 behandeld door de heer PMA Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596791 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerp omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. M.R.E. Bos Gerbrandylaan 13 2314 EX Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

Procedure coördinatieregeling Wro

Procedure coördinatieregeling Wro Procedure coördinatieregeling Wro Mogelijkheid: tot coördinatie van alle besluiten die nodig zijn voor een ruimtelijk project in één procedure tot en met het beroep bij de rechter. Twee coördinatiemogelijkheden:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Virol Metaal BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Virol Metaal BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Virol Metaal BV ten behoeve van de activiteit bouwen "Aanbouw vakverdeling" (locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 15 november 2013 Zaaknummer: 488776 Procedure

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2151548/5862/118604 /15392 op de op 27 juni 2014 bij hen ingekomen aanvraag van Rundveebedrijf Alders VOF (handelsnaam Vlako BV), om vergunning

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 910257 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 2 februari

Nadere informatie

Activiteit: Het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Activiteit: Het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Omgevingsvergunning Activiteit: Het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd hebben op 13 januari 2017 een aanvraag voor

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het vestigen van een bouwbedrijf, bouwen van een kantoor, werkplaats en opslagruimte handelen in strijd met regels ruimtelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Someren, 2e partiële herziening, bedrijfswoningen Vlasakkers Soort: Besluitvormend Opsteller: W.J.H.M. van Soerland Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland

Nadere informatie

( O n t w e r p ) O m g e v i n g s v e r g u n n i n g

( O n t w e r p ) O m g e v i n g s v e r g u n n i n g ( O n t w e r p ) O m g e v i n g s v e r g u n n i n g Besluit d.d. Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de aanleg van tijdelijke werkwegen en/of werkterreinen ten behoeve van de bouw hoogspanningsmasten

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 1033092 1. Inleiding Op 4 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een beweegbare fiets- en voetgangersbrug over de Oude

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 Burgemeester en Wethouders hebben op 24 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een erfafscheiding/toegangspoort. De

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld, Vilstersestraat 28

Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld, Vilstersestraat 28 Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld, Vilstersestraat 28 Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Procedure 4 Hoofdstuk 3 Planomschrijving 5 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en):

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en): gemeente minuut Gemeente Maassluis De heer E. Endlich Postbus 55 3140 AB MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis T 14-010 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl uw brief van uw kenmerk 23 augustus 2012

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Ontwerp Omgevingsvergunning Zaaknummer 1905981 (dossier 2015-06674) 1. Inleiding Op 23 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van het perceel in strijd met

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201512630 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de bestemming Wonen-Linten en Groenvoorzieningen Veenweg ongenummerd ter hoogte

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

Herbo Groenleven B.V. t.a.v. mevrouw M. Bolink De Ynfaert GM HEEREVEEN. Geachte mevrouw Bolink,

Herbo Groenleven B.V. t.a.v. mevrouw M. Bolink De Ynfaert GM HEEREVEEN. Geachte mevrouw Bolink, Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Herbo Groenleven B.V. t.a.v. mevrouw M. Bolink De Ynfaert 7 400 8447 GM HEEREVEEN Onderwerp Ontwerpbesluit - Verlening Geachte mevrouw Bolink, Op 20 mei 2016 ontvingen

Nadere informatie

kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Gezien het standpunt van Amsterdam Airport Schiphol tijdens het voortraject inzake 38 kv Noordring;

kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Gezien het standpunt van Amsterdam Airport Schiphol tijdens het voortraject inzake 38 kv Noordring; Nummer -2014/2948 Betreft Ontheffing ex artikel 8.12 Wet luchtvaart, Randstad 380 kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Saturnusstraat 50 Hoofddorp Postbus 575 2130 AN Hoofddorp Contactpersoon H.J. Stikfort

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 2010" Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Onderwerp Bestemmingsplan Neede, De Berg 2010 Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 21" Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING OV

OMGEVINGSVERGUNNING OV Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 31 januari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruiken van een parkeerterrein van Maxima Medisch Centrum door personeel van

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

TAQA Energy B.V. Postbus 11550 2502 AN Den Haag. Betreft: 24. Bergermeer Gasopslag. Geachte heer Van der Sman,

TAQA Energy B.V. Postbus 11550 2502 AN Den Haag. Betreft: 24. Bergermeer Gasopslag. Geachte heer Van der Sman, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM TAQA Energy B.V. Postbus 11550 2502 AN Den Haag Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon L. van Bakel SHV/VGjOMG Doorkiesnummer (023) 514 3161 bakell@noord-holland.nl 1 I 12 Betreft:

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Doelstelling Door de bestemmingsplanherziening wordt de legale en bestaande situatie planologisch juist opgenomen.

gemeente Eindhoven Doelstelling Door de bestemmingsplanherziening wordt de legale en bestaande situatie planologisch juist opgenomen. gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu Raadsnummer 10R4104 Inboeknummer 10bst02151 Beslisdatum B&W 9 november 2010 Dossiernummer 045.252 Raadsvoorsteltot het gewijzigd vaststellen van het

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 1033710 1. Inleiding Op 11 september 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van het kozijn aan de voorzijde van de woning en het

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

HOOFDSTUK 1 INLEIDING TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad van Soest het bestemmingsplan Landelijk gebied vastgesteld. Het perceel aan Birkstraat 148 heeft op basis van

Nadere informatie

voorstel raad en raadsbesluit Programma

voorstel raad en raadsbesluit Programma voorstel raad en raadsbesluit Programma GEMEENTE LANDGRAAF PROGRAMMA 2. Ruimte en Herstructurering Organisatieonderdeel: Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken Documentnummer Landgraaf, Verantwoordelijke

Nadere informatie