TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen BR DEN HAAG. Datum 13 september 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen 40 2595 BR DEN HAAG. Datum 13 september 2010"

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus EC Den Haag TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen BR DEN HAAG Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Bezuidenhoutseweg 30 Postbus EC Den Haag T (algemeen) Behandeld door mevr. drs. C.P. de Zwaan MSc Aanleverpunt A/562 Datum 13 september 2010 Betreft Ontwerp-besluit ontheffing 3.22 Wro (aanvraag A13) T F Ons kenmerk ETM/EM / Uw kenmerk Paraaf Paraaf Paraaf Informatiekopie aan Brouwer Programmamanager rcr Bijlage(n) Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf E. Simons WJZ Akkoord per mail Verzendwijze: Per post Brieftekst op de volgende pagina Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer Datum verzending Paraaf Postkamer

2 > Retouradres Postbus EC Den Haag TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen BR DEN HAAG Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Bezuidenhoutseweg 30 Postbus EC Den Haag T (algemeen) Ons kenmerk ETM/EM / Uw kenmerk Datum Bijlage(n) 2 Betreft Ontwerp-besluit ontheffing 3.22 Wro (aanvraag A13) Ontwerp -besluit OVERWEGINGEN De aanvraag Op 22 oktober 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (Noord-Holland) (hierna: het college) een aanvraag ontvangen van TAQA Energy B.V., te Den Haag (hierna: de aanvrager) voor een tijdelijke ontheffing ten behoeve van de realisatie van het project Gasopslag Bergermeer. op grond artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening van TAQA Energy B.V., te Den Haag. De aanvraag is als gewaarmerkt document opgenomen als bijlage 1 bij onderhavige beschikking. De ontvangst van de aanvraag is middels een schrijven d.d. 6 november 2009, met kenmerk 2009/00494/09uit02168, bevestigd. Voorts heeft het college op 12 juni 2009 respectievelijk 10 november 2009 aanvragen ontvangen voor een bouwvergunning voor een tijdelijke portiersunit respectievelijk tijdelijke (verblijfs)keten op grond van artikel 40 van de Woningwet. Deze beide aanvragen zijn niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, zodat deze, gelet op artikel 46, derde lid, onderdeel a, in samenhang met artikel 44, eerste lid, onderdeel c, van de Woningwet, van rechtswege tevens zijn aangemerkt als aanvragen voor een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening. Achtergrondinformatie De Bergermeer Partnergroep bestaande uit TAQA Energy B.V, Petro-Canada Netherlands B.V., Dyas B.V en Energie Beheer Nederland B.V is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te ontwikkelen onder de naam Bergermeer Gasopslag. Het doel van het project is om tijdens een hoge aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren. Gedurende de realisatiefase van ondermeer de leidingaanleg, zullen tijdelijke verhardingen/wegen en opslag van goederen in het gebied Bergermeer noodzakelijk zijn. Pagina 1 van 8

3 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / De puttenlocatie Bergermeer ligt ten westen van Alkmaar in de gemeente Bergen. Het industrieterrein Boekelermeer Zuid-2 ligt ten zuiden van Alkmaar en ten oosten van de A9. De aanvraag maakt deel uit van het project ondergrondse gasopslag Bergermeer. De nut en noodzaak van het project zijn beschreven in het (ontwerp) inpassingsplan Bergermeer Gasopslag. Ten behoeve van de realisatie van het project Gasopslag Bergermeer zullen gedurende de realisatiefase van onder meer de leidingaanleg, tijdelijke verhardingen/wegen en opslag van goederen nodig zijn. Om onder meer de leidingaanleg te realiseren is er een tijdelijke verbreding van maximaal 30 meter nodig op de toegangsweg naar de Bergermeer locatie, moet het fietspad tijdelijk worden omgelegd en moet er een tijdelijke toegangsweg worden aangelegd naar het leidingtracé. Verder moet er op de Bergermeer locatie een uitvoegstrook worden aangelegd. Dit is nodig om de veiligheid te waarborgen. De Bergermeer locatie moet ook tijdelijk verhard worden om de toegang naar het gebied makkelijker te maken voor de aanvoer van materiaal. Verder is het nodig om een werkstrook aan te leggen van maximaal 50 meter breed voor de aanleg van de leidingen om de toegang tot de leidingen strook te vergemakkelijken. Er zal een werkgebied worden aangelegd rondom de Groeneweg van maximaal 60 x 20 meter. Daarnaast zal een keerpunt worden aangelegd van maximaal 50 x 50 meter omdat het verkeer dat de werkstrook via de Hoeverweg is opgereden dezelfde weg terug moet. Rond deze locatie zal ook een werkstrook worden aangelegd van maximaal 50 meter breed om toegang te krijgen naar de leidingenstrook. Er zal een werkgebied worden aangelegd van maximaal 70 x 20 meter breed rondom de Bergerringsloot. Verder zal er een inrit en uitrit plus materiaal depot van maximaal 50 meter breed ten noorden van de Hoeverweg worden aangelegd en een inrit plus materiaal depot van maximaal 50 meter breed ten zuiden van de Hoeverweg. Er zal een werkgebied rondom de Egmondermeerweg worden aangelegd van maximaal 50 x 20 meter breed. Ook zal er een werkstrook rond het aanknooppunt met de Gasunie, inclusief knooppunt van maximaal 50 x 50 m breed worden aangelegd voor het opstellen van een keet en materiaal. Ook hier zal een werkstrook worden aangelegd van maximaal 55 meter breed om de aanleg van de leidingen mogelijk te maken. Verder wordt een privé weg tijdelijk verbreed tot maximaal 8 meter om de weg geschikt te maken voor zwaar verkeer ten behoeve van de aanvoer van materieel en materiaal. Als laatst zal er nog een werkgebied worden aangelegd van maximaal 50 x 20 meter breed rondom de Hoevervaart. Pagina 2 van 8

4 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / Voorts zullen er tijdelijk mobiele werk-, schaft en materiaalketen (zogenoemde pipokarren ) geplaatst worden. Deze karren zijn als onderkomens voor de werkers aan de aanleg van de leidingen en andere werkzaamheden nodig. Tot slot zal een tijdelijk bouwwerk worden opgericht waarin gedurende de aanlegwerkzaamheden de portier(s) van het werk worden gehuisvest (aangeduid als een tijdelijke portiersunit). Procedure Het onderhavige besluit heeft betrekking op het project Gasopslag Bergermeer. Op grond van artikel 39b, eerste lid, van de Gaswet en artikel 141a, eerste lid, van de Mijnbouwwet is op de voorbereiding van het project Gasopslag Bergermeer artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) van toepassing. De Minister van Economische Zaken is de aangewezen minister, in de zin van artikel 3.35 van de Wro, die deze coördinatie van de besluitvorming op zich neemt. Op grond van artikel 3 en 4 van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten is het onderhavige besluit een besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wro. Uit het voorgaande volgt dat op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing is. Op grond van artikel 3.31, derde lid in samenhang met artikel 3.35, vierde lid van de Wro is dit besluit daarom voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid in samenhang met artikel 3.35, vierde lid van de Wro. De Minister van Economische Zaken heeft als aangewezen minister een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het project Gasopslag Bergermeer bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten op aanvraag als volgt voorbereid: op 20 mei 2009 is een kennisgeving van het voorbereidingsbesluit van 14 mei 2009 met kenmerk ET/EM/ gepubliceerd in de Staatscourant en in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen; het voornoemde voorbereidingsbesluit van 14 mei 2009 heeft van 21 mei 2009 tot en met 1 juli 2009 ter inzage gelegen bij het ministerie van EZ en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer; op 3 juni 2010 is een kennisgeving van het voorbereidingsbesluit van 27 mei 2010 met kenmerk ETM/EM/ gepubliceerd in de Staatscourant. Kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in en de volgende huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen: - Alkmaars Nieuwsblad (9 juni 2010); - Uitkijkpost, ed. Heiloo (8 juni 2010); - Polderexpress (9 juni 2010); - Bergens Nieuwsblad (9 juni 2010); - Contact met de Egmonden (9 juni 2010); Pagina 3 van 8

5 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / De Duinstreek (B) (9 juni 2010) het voornoemde voorbereidingsbesluit van 27 mei 2010 heeft van 10 juni 2010 tot en met 21 juli 2010 ter inzage gelegen bij het ministerie van EZ en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer; op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp van het inpassingsplan en het ontwerp van het besluit gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in de Staatscourant en in enkele huis-aanhuisbladen en regionale dagbladen; op [datum] is door de Minister van Economische Zaken een ontwerp van het besluit aan de initiatiefnemer gezonden; het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij het ministerie van EZ en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer; er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35 van de Wro worden dit besluit en de andere besluiten die vereist zijn voor het project Gasopslag Bergermeer gelijktijdig door de Minister van Economische Zaken bekendgemaakt. Tevens doet de Minister van Economische Zaken daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. De onderhavige vergunning wordt verleend door de Minister van Economische Zaken en door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de ministers), die daarmee in de plaats treden van het college. De grondslag hiervoor is gelegen in artikel 3.36, eerste lid, van de Wro. Overeenkomstig artikel 3.35, vierde lid, in samenhang met artikel 3.31, derde, onderdeel c, van de Wro is aan het college een termijn gesteld waarbinnen het ontwerp voor de onderhavige ontheffing bij de minister van Economische Zaken diende te zijn ingediend. Dit is gebeurd bij schrijven van 9 februari 2010 en vervolgens het betreft een verlenging van de gestelde termijn bij schrijven van 4 mei Bij brief van 9 juli 2010 is de derde en laatste termijn gesteld. De laatst gestelde termijn eindigde op 25 augustus Het college heeft verzuimd binnen de gestelde termijn een ontwerp beschikking toe te zenden aan de minister van Economische Zaken. Overeenkomstig artikel 3.36, eerste lid, van de Wro zijn de ministers hierna in overleg getreden met het college over het voornemen om zelf de beslissing te nemen. Uitvoering gevend aan dit voornemen, gelet op artikel 3.36, eerste lid, van de Wro wordt het onderhavige besluit door de ministers genomen. Het besluit treedt in de plaats van enige beschikking die het college alsnog zou nemen op de betrokken aanvragen. Pagina 4 van 8

6 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / Strijd met bestemmingsplan Het (ontwerp)inpassingsplan maakt de werkzaamheden, voor zover gelegen binnen het plangebied al mogelijk. Voor zover de tijdelijke activiteiten en voorzieningen buiten het plangebied van het inpassingsplan vallen, is een tijdelijke ontheffing nodig omdat de realisatiewerkzaamheden strijdig zijn met de vigerende bestemmingsplannen. Op basis van artikel 3.22 van de Wro kan een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan worden verleend. De bestemmingsplannen waarop het ontheffingsverzoek op grond van artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) betrekking heeft zijn: - Bestemmingsplan Weidegebied van de gemeente Bergen, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 1994 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 14 februari 1995; - Bestemmingsplan Landelijke Gebied 1998 van de gemeente Bergen, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 oktober 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op respectievelijk 8 juni en 8 juli 2003; De gebieden die zullen worden gebruikt voor de realisatiewerkzaamheden zijn gebieden die zijn bestemd voor agrarisch gebruik, recreatie, wonen en nietagrarische bedrijvigheid, wegen en natuur. Ruimtelijke onderbouwing Om de realisatiewerkzaamheden mogelijk te maken is het nodig dat tijdelijke activiteiten en voorzieningen buiten het plangebied van het inpassingsplan worden toegestaan. Milieuaspecten De milieueffecten van de werkzaamheden zijn onderzocht in het kader van de doorlopen milieueffectenprocedure Gasopslag Bergermeer. De in paragraaf 9.6 voor het voorkeursalternatief geformuleerde mitigerende maatregelen zullen bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden getoetst. Natuur en flora en fauna Uit het MER kan worden afgeleid dat tijdens de aanleg van de leidingen de natuur in de Loterijlanden tijdelijke effecten ondervindt. Het traject loopt hier door dotterbloemhooiland. Tijdens de aanleg wordt de bodem en de vegetatie omgewerkt. Beschermde soorten zullen echter tijdelijk worden verplant en later worden teruggeplaatst. Daarnaast zullen de realisatiewerkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden waardoor het geen onaanvaardbaar effect zal hebben op aanwezige vogels. In het jaar na aanleg is de begroeiing nog niet geheel hersteld en zal het broedsucces mogelijk kleiner zijn. Door zorgvuldige afwerking van de werkstrook zal de natuur zich naar verwacht mag worden binnen afzienbare tijd herstellen. Verder treden er andere tijdelijke effecten op. Zo zijn de werkzaamheden zichtbaar, leiden de wegtransporten tot extra verkeer en zijn landbouwgronden tijdelijk niet bruikbaar. Daarnaast zal de natuur ook tijdelijk verstoord worden Pagina 5 van 8

7 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / door de werkzaamheden. Het tracé waarover overigens niet in deze ontheffing, maar in het inpassingsplan wordt besloten - is zo gepland dat overlast zo klein mogelijk is. Waar mogelijk zullen de leidingen van het tracé de bestaande leidingen volgen. Leidingen waarin warm gas zal gaan stromen, zullen worden geïsoleerd om opwarming van de bodem te voorkomen. Na de aanleg zullen er verder geen effecten meer optreden. Verkeersaspecten Onder de tijdelijke werkzaamheden vallen ook enkele maatregelen aan bestaande wegen of de aanleg van tijdelijke wegen. Tijdens de bouwwerkzaamheden zal er op de Bergerweg meer vrachtverkeer zijn voor het aan- en afvoer van materialen. Het gaat hier om een toename van 200 motorvoertuigen per etmaal. Dit verkeer moet vanaf de Bergerweg richting de Bergmeerlocatie. De toename van het vrachtverkeer betekent een verslechtering van de doorstroming en een verlaging van de capaciteit van de weg. Het kruisende verkeer zorgt ook verkeersonveilige situaties. Er is daarom onderzoek gedaan naar de afwikkeling van het vrachtverkeer. Onderzocht zijn de afwikkeling via een bestaande rotonde verderop op de Bergerweg, aanleg van een linksafstrook op de Bergerweg, de aanleg van een nieuwe rotonde en plaatsing van een verkeerslichteninstallatie, Met de wegbeheerder van de Bergerweg, de provincie Noord-Holland, is overleg gevoerd over de mogelijkheid een rotonde of een linksafstrook te realiseren op de Bergerweg. Er is afgesproken om gedurende de periode van de aanlegwerkzaamheden een linksafstrook op de Bergerweg te realiseren ten behoeve van het bouwverkeer. Er is bij de provincie Noord-Holland een ontheffing van de provinciale Wegenverordening aangevraagd. Met de linksafstrook zal de doorstroming op de Bergerweg niet worden beperkt, omdat het vrachtverkeer op de linksafstrook zich kan opstellen. Ook op de verkeersveiligheid heeft de aanleg van een linksafstrook een positief effect.. Met het oog op de veiligheid wordt ook de toegangsweg naar de Bergermeer locatie verbreed. Vrachtwagens kunnen beter in- en uitrijden en bij calamiteiten biedt de verbrede weg een goede vluchtweg. Tijdelijke bebouwing De tijdelijke gebouwen waarop deze ontheffing mede betrekking heeft zijn bouwwerken die gebruikelijk zijn bij deze aanlegwerkzaamheden. De verblijfsketen zal op een aantal locaties langs het tracé worden geplaatst en volgt zo de aanlegwerkzaamheden. De portiersunit zal geplaatst worden op het terrein van de gaswinlocatie Bergermeer. Omdat deze bouwwerken noodzakelijk zijn voor de realisatie en overigens ook van beperkte omvang zijn, wordt een ontheffing verleend. Conclusie Gelet op het nationale en openbare belang van het project en de beperkte tijdelijke activiteiten en voorzieningen kan worden geconcludeerd dat de milieueffecten aanvaardbaar zullen zijn. De realisatiewerkzaamheden zullen tijdelijke effecten met zich meebrengen voor natuur en flora en fauna. Deze zullen Pagina 6 van 8

8 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / echter beperkt blijven omdat er verschillende maatregelen zullen worden getroffen om flora en fauna te beschermen. Zo zullen beschermende planten worden verplant en zullen de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden. Met de te treffen verkeersmaatregelen zal de doorstroming op de Bergerweg zijn gewaarborgd, ook op de verkeersveiligheid hebben de maatregelen een positief effect. De tijdelijke bouwwerken zijn beperkt van omvang en gebruikelijk bij deze werkzaamheden. Op grond van deze overwegingen wordt voor het project Gasopslag Bergermeer de tijdelijke ontheffing verleend. BESLUIT Gezien het op 22 oktober 2009 ingekomen verzoek van TAQA Energy B.V. Prinses Margrietplantsoen BR Den Haag (hierna: Taqa Energy B.V. ) om een tijdelijke ontheffing van vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Bergen ten behoeve van de realisatie van het project Gasopslag Bergermeer, gezien de op 12 juni 2010 respectievelijk 10 november 2009 ingekomen aanvragen van Taqa Energy B.V. om een bouwvergunning voor een tijdelijke portiersunit respectievelijk tijdelijke (verblijfs)keten, gelet op het bepaalde in de artikelen 3.36 en 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 46, derde lid, van de Woningwet wordt tijdelijk, voor een periode van vijf jaar, ontheffing verleend aan TAQA Energy B.V., bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0000.EZto10bgmgasopsl-3000 met de bijbehorende bestanden conform de bij de aanvragen behorende tekeningen en nadere gegevens, alsmede voor het plaatsen van tijdelijk mobiele werk-, schaft en materiaalketen en een tijdelijke portiersunit. Zowel de aanvraag als de daarbij behorende tekeningen worden geacht deel uit te maken van deze ontheffing. Pagina 7 van 8

9 Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt Ons kenmerk ETM/EM / Dit besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt. De Minister van Economische Zaken, namens deze: De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, namens deze: Bij dit besluit behorende, waarmerkte bescheiden zijn: Bijlage 1: - 3x map met aanvraag inclusief tekeningen en overige bescheiden, genummerd als A11, A12 en A13. Voornoemde map vormt bijlage 1 van onderhavig besluit maar is, evenals de bijbehorende tekeningen, ten behoeve van de terinzagelegging in een aparte map opgenomen. Bijlage 2: - plankaart N.B. Wij verzoeken u te allen tijde ons kenmerk bij alle correspondentie te vermelden. Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: Inspraakpunt Gasopslag Bergermeer Bureau Energieprojecten Postbus AE VOORSCHOTEN Pagina 8 van 8

10

11

12

13

14

15 aanvraag tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 Wro GEMEENTE BERGEN ten behoeve de realisatiewerkzaamheden Bergermeer Gasopslag pag 2 van 4 DATUM: Gasopslag Bergermeerproject en rijkscoördinatieregeling De Bergermeer Partnergroep bestaande uit TAQA Energy B.V., Petro-Canada Netherlands B.V., Dyas B.V. en Energie Beheer Nederland B.V. is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te ontwikkelen onder de naam Bergermeer Gasopslag. Bij Koninklijk Besluit van 31 oktober 2008 is het openbaar belang erkend van de werken tot aanleg en instandhouding van leidingen en bijkomende werken voor het transport van gas- en hulpstoffen voor het project Gasopslag Bergermeer. Voor het project is bij wet de rijkscoördinatieregeling voor energie-infrastructuurprojecten van toepassing verklaard dat het nationaal belang van het project verder onderstreept. Concreet houdt het van toepassing zijn van de rijkscoördinatieregeling voor dit project in dat de ruimtelijke inpassing wordt gerealiseerd met een rijksinpassingsplan vastgesteld door het Rijk, en dat de besluiten op zowel de ruimtelijke inpassing als vergunningaanvragen en ontheffingsverzoeken gecoördineerd worden genomen. Reden ontheffingsverzoek Ten behoeve van de realisatie van het project zullen gedurende de realisatiefase van ondermeer de leidingaanleg, tijdelijke verhardingen/wegen en opslag van goederen noodzakelijk zijn. Deze verhardingen worden middels zand en rijplaten aangebracht. Deze activiteiten zullen zich voor het overgrote deel binnen het plangebied van het rijksinpassingplan afspelen. Ook daarbuiten vinden echter deze activiteiten tijdelijk, beperkt, plaats. Het (ontwerp)rijksinpassingsplan maakt binnen het plangebied de werkzaamheden al mogelijk. Het rijksinpassingsplan omvat een herziening van de onderliggende bestemmingsplannen voor het gehele plangebied. De onderlinge relatie tussen de bestemmingen is in het inpassingsplan weergegeven. Werkzaamheden die worden uitgevoerd ter realisatie van het inpassingsplan zijn op basis van het inpassingsplan toegestaan. Voorzover de tijdelijke activiteiten en voorzieningen echter buiten het rijksinpassingsplangebied vallen verzoeken wij u, als onderdeel van de gecoördineerde vergunningen, een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 3.22 Wro van het geldende bestemmingsplan te verlenen. De tijdelijke ontheffing maakt activiteiten ten behoeve van aanleg van de voor het project beoogde installatie-onderdelen of voorzieningen, mogelijk. Juridisch context Bestemmingsplannen kennen een stelsel van aanlegvergunningen op grond van art 3.3 van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van art 3.22 van de Wro kan een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan worden verleend. Deze ontheffing heeft betrekking op het gehele bestemmingsplan, dus inclusief een eventueel aanlegvergunningstelsel. De ontheffing kan voor een periode van maximaal 5 jaar worden verleend. Bestemmingsplannen waarop het ontheffingsverzoek op grond van art Wro betrekking heeft Het gaat om gebieden die vallen onder de volgende bestemmingsplannen: Gemeente Bergen - Bestemmingsplan Weidegebied van de gemeente Bergen, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 1994 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 14 februari Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998 van de gemeente Bergen, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 oktober 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op respectievelijk 8 juni 1999 en 8 juli Gemeente Heiloo - Bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Heiloo, vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 1997 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 16 juni 1998.

16 aanvraag tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 Wro GEMEENTE BERGEN ten behoeve de realisatiewerkzaamheden Bergermeer Gasopslag pag 3 van 4 DATUM: Gemeente Alkmaar - Bestemmingsplan Boekelermeer Zuid 2 van de gemeente Alkmaar, vastgesteld door de gemeenteraad op 31 oktober 2002 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 17 juni Bestemmingsplan Partiële Herziening (Boekelermeer Zuid 2) van de gemeente Alkmaar, vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juni 2007 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 28 augustus Gemeente Schermer - Bestemmingsplan Landelijk gebied 2003 van de gemeente Schermer, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 oktober 2003 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 8 juni Als bijlage bij dit verzoek is een kaart waarop de betreffend gebieden aangegeven staan. Dit overzicht geeft het totaalbeeld van de voor het project benodigde werkzaamheden in de vier gemeenten weer. Het onderhavige verzoek heeft uitsluitend betrekking op het deel binnen uw gemeentegrenzen. De ander drie gemeenten hebben een vergelijkbaar verzoek ontvangen. In onderstaande tabellen worden de gebieden beschreven: De eerste kolom van het overzicht betreft het nummer dat correspondeert met de locatie op de kaart; De tweede kolom is de omschrijving van de werkzaamheden; De derde kolom geeft de motivering van de noodzaak; De vierde kolom geeft de omvang van het gebied (overeenkomstig de kaart); De vijfde kolom geeft een indicatie van de tijdsduur aan en in de laatste kolom zijn voor zover noodzakelijk aanvullende opmerkingen geplaatst. Hoewel de tijdsduur van de meeste werkzaamheden ter plaatse betrekkelijk kort is, zullen de werkzaamheden vanwege de fasering van het project over het gehele project gedurende een periode van drie tot vijf jaren plaatsvinden. Wij verzoeken u daarom om de tijdelijke ontheffing voor de maximale periode van vijf jaren te verlenen. De milieueffecten van de werkzaamheden zijn onderzocht in het kader van de doorgelopen milieueffectenprocedure Gasopslag Bergermeer. Een exemplaar hiervan is in uw bezit. De in paragraaf 9.6 voor het voorkeursalternatief geformuleerde mitigerende maatregelen zullen bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden toegepast. Overige benodigde vergunningen en ontheffingen zullen gecoördineerd bij de betreffende bevoegde gezagen worden aangevraagd.

17 aanvraag tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 Wro GEMEENTE BERGEN ten behoeve de realisatiewerkzaamheden Bergermeer Gasopslag pag 4 van 4 DATUM: Toelichting bijgevoegde kaart (Nummers verwijzen naar opgemerkte gebieden op kaart) Nr Omschrijving Nodig voor 1 Tijdelijke verbreding toegangsweg Bergermeer Veiligheid druk bouwverkeer en ontsnapping in locatie, tijdelijke omlegging fietspad en tijdelijke geval van nood toegangsweg leidingtracé. Linksafstrook of rotonde Bergerweg 2 Tijdelijke verharding Bergermeer locatie Toegang leiding route - opstellen van keten, materiaal en boormaterieel 3 Werkstrook voor aanleg leidingen Toegang leiding strook, deponeren van grond, materiaal en materieel Max. breedte Indicatie van strook duur 30 m 3 jaar 3 jaar 50 m 5 mnd 4 Werkgebied Groeneweg Doorkruising Groeneweg 60 x 20 m 5 mnd 5 Mogelijk keerpunt Indien verkeer dat de werkstrook via Hoeverweg 50 x 50 m 6 mnd is opgereden, dezelfde weg terug moet 6 Werkstrook voor aanleg leidingen Toegang leiding strook, deponeren van grond, 50 m 5 mnd materiaal en materieel 7 Wisseling werkstrook naar andere kant Werkstrook aan beide kanten bestaand tracé 50 m 5 mnd bestaand tracé 8 Werkstrook voor aanleg leidingen Toegang leidingstrook, deponeren van grond, 50 m 5 mnd materiaal en materieel 9 Werkgebied Bergerringsloot Doorkruising Bergerringsloot 70 x 20 m 5 mnd 10a 10b Inrit en uitrit plus materiaaldepot ten noorden van Hoeverweg Inrit plus materiaal depot ten zuiden van Hoeverweg Aanvoer materieel en materiaal en opstelruimte voor boring onder Hoeverweg Aanvoer materieel en materiaal en opstelruimte voor boring onder Hoeverweg 50 m 6 mnd 50 m 6 mnd 11 Werkgebied Egmondermeerweg Doorkruising (boring) Egmondermeerweg 50 x 20 m 5 mnd 12 Werkstrook rond aanknooppunt Gasunie, Opstellen van keet en materiaal 50 x 50 m 5 mnd inclusief knooppunt 13 Werkstrook voor aanleg leidingen Toegang leidingstrook, deponeren van grond, 55 m 5 mnd materiaal en materieel 14 Werkstrook voor aanleg leidingen Toegang leidingstrook, deponeren van grond, 55 m 5 mnd materiaal en materieel. Uitlegstrook HDD boring 15 Tijdelijke verbreding privé weg Weg geschikt maken voor zwaar verkeer t.b.v. 8 m 6 mnd aanvoer materieel en materiaal 16 Werkgebied Hoevervaart Doorkruising Hoevervaart 50 x 20 m 5 mnd

18

19

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

23 «JM» Milieueffectrapportage

23 «JM» Milieueffectrapportage 23 «JM» Milieueffectrapportage de ontsluitingsweg zelf een bestaande weg is die door het voornemen niet wordt gewijzigd, hoeft de weg zelf niet tot de activiteit te worden berekend. Het is evenmin opzienbarend

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD TENNET TSO BV 19 september 2014 077958069:C - Definitief C05058.000052.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.1.1

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Bijlage 9 Nota van zienswijze

Bijlage 9 Nota van zienswijze inpassingsplan 150 kv-verbinding Dinteloord-Roosendaal Bijlage 9 Nota van zienswijze B01055.000582 ARCADIS 307 NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP INPASSINGSPLAN 150 KV- VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL TENNET

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

ZAKELIJKE BESCHRIJVING

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ZAKELIJKE BESCHRIJVING (behorende bij het besluit van Provinciale Staten van Fryslân d.d. 28 november 2012 tot indiening van een verzoek aan de Kroon om onteigening ter uitvoering van het - door Provinciale

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een Gedoogbeschikking t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht Zaaknummer: 09_8540 Kenmerk: 2014/45094 d.d. 26 augustus 2014 Verzonden: Onderwerp Het

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Provinciaal Inpassingsplan 1 1.3 Uitgangspunten PIP Vismigratierivier 2 1.4 Locatie en begrenzing

Nadere informatie

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 101140-1062 Bijl. B - 1 1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening In het kader van het gestelde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde - gemeente titel projectnummer status Reimerswaal Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen. Stichting Oplossing N69 p/a Keersop 15 5551 TG Valkenswaard Aan Provincie Noord-Brabant Aan het College van Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Valkenswaard, 29 juni 2014 Betreft:

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie