VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE WONEN EN LEEFOMGEVING VAN 18 mei 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE WONEN EN LEEFOMGEVING VAN 18 mei 2009"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE WONEN EN LEEFOMGEVING VAN 18 mei 2009 Aanwezig: de heer H. Bouwers (voorzitter) en de leden de heren J. Brink, H. Buitenhuis, H.J. Schut, H. Nijmeijer, J.J. Geertsema, G. Serlie, L. Zwaan, B.W. Ensink, mevr. M.E. de Vries en mevr. F.C. Stoffels-Boersma. wethouder dhr. G.H. Braam. ambtenaar: de heer F.A.C. Lucassen (commissiegriffier). Afwezig: mevr. A. Kramer-van Os en de heer F. Ronda (met kennisgeving) Publiek: 13 personen. Agendapunten 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 2. Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Inspreekrecht Van het inspreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 4. Vaststelling van de verslagen van de vergaderingen van 16 maart en 14 april 2009 De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Mededelingen/ingekomen stukken/terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen Er zijn geen mededelingen / ingekomen stukken. 6. Informatie van het college aan de commissie Aangezien de geplande presentatie is vervallen, geeft wethouder Braam eerst een toelichting op de aanpak van de LED-verlichting in de woonwijk Ossehaar. Volgens de wethouder was energiezuinigheid de oorspronkelijke reden voor de duurzame LED-straatverlichting in de woonwijk Ossehaar. Vanuit het oogpunt van uniformiteit wordt de straatverlichting in fase B en C ook in fase A toegepast. De LED-verlichting in de wijk Ossehaar is tweemaal in Huis-Aan- Huis gepubliceerd, waarop niet is gereageerd. Naar aanleiding van een handtekeningenactie vanuit de wijk, is de wethouder samen met de betrokken bewoners in de wijk geweest. De verlichting is vervolgens op een aantal plekken bijgesteld, en voor het overige voldoet de LEDverlichting aan de uitgangspunten. De wethouder erkent dat er nog verschil van mening is met een aantal (ontevreden) bewoners, omdat de verstrooiing minder is dan de verlichting in het verleden. De taak van de gemeente beperkt zich echter tot de verlichting van het openbaar gebied en zij heeft geen verplichting t.a.v. die van de gevels. De heer Ensink vraagt op welke wijze de interactiviteit met de betrokken bewoners heeft plaatsgevonden. Vervolgens geeft hij de wethouder in overweging de LED-verlichting / armaturen eerst samen met de bewoners te testen, alvorens een keuze te maken. Voorts merkt hij op dat in het kader van de uniformiteit de straatverlichting van fase B en C ook in fase A wordt toegepast. Hij plaatst een kanttekening bij het duurzame karakter van deze maatregel, aangezien de oorspronkelijke armaturen worden verplaatst. 1

2 In reactie hierop antwoordt de wethouder dat het college de keuze heeft gemaakt, aangezien de enige gesprekspartner van de gemeente, de buurtvereniging, zich niet inlaat met dit soort zaken. De keuze voor de LED-verlichting / armaturen is op basis van deskundigheid eveneens door het college gemaakt. Tenslotte zegt de wethouder dat uniformiteit een van de kenmerken is van de woonwijk Ossehaar, dat ook in de straatverlichting wordt toegepast. Overigens worden de oorspronkelijke armaturen elders hergebruikt. Afsluitend zegt de heer Ensink dat hij een volstrekt andere visie heeft t.a.v. interactiviteit. - Beleidsregel stimulering duurzaam bouwen door particuliere bouwers in Ossehaar De Velden (fase B), B&W-besluit van 7 april De heer Geertsema betreurt het dat de kennis op het gebied van woningisolatie moet worden ingehuurd en wil dat de gemeente deze expertise zelf in huis heeft. De kosten van de inhuur bedragen ( = 1 manjaar ). Behalve een zwakke onderbouwing vindt de heer Geertsema dit een hoog bedrag voor de beoordeling van een (serie)plan. Tenslotte merkt hij op dat de begeleiding 21% van de totale kosten uitmaakt; hij beschouwt dit als een forse investering om daar toezicht op te houden. De heer Buitenhuis vindt de beleidsregel een prima regeling. Hij zal de stimulering van energiemaatregelen / olievlekwerking betrekken bij de behandeling van het conceptklimaatbeleidsplan (agendapunt 9). Met de duurzaamheidsregeling wil wethouder Braam burgers verleiden om met bepaalde milieumaatregelen aangenaam te wonen tegen lagere woonlasten. Voor een lagere EPCwaarde (0,5 of 0,6) wordt door de gemeente subsidie verleend. Aan de bewoners wordt aan het begin van het traject (bij de bouwtekening) ondersteuning aangeboden bij het beoordelen van isolatiewaarden en andere energiebesparende maatregelen. De regeling is erop gericht het hele proces te begeleiden als dienstverlening aan de koper. In antwoord op een vraag van de heer Geertsema zegt de wethouder dat een reguliere bouwvergunning moet voldoen aan de eis van 0,8 EPC. Voor een lagere EPC-waarde dient echter externe specialistische kennis te worden ingehuurd. Op termijn zal de gemeente proberen zich die kennis wel toe te eigenen. - Evaluatie Notitie Uitgangspunten open plekken, B&W-besluit van 7 mei Mevr. Stoffels is erg geschrokken van de uitwerking van de notitie, die inmiddels vijf jaar oud is. De notitie is volgens haar een handvat, waarvan niet mag worden afgeweken. Voorts werkt het open plekken-beleid grondspeculatie in de hand. Haar mening dat het geen goed beleid is, wordt daarmee bevestigd. Naar aanleiding van de voorstellen rijst de vraag op welke wijze / aan de hand van welke criteria de gronden waarop wel / niet mag worden gebouwd, worden geïnventariseerd. In plaats daarvan pleit zij voor een bestemmingsplanwijziging. Voor het overige merkt zij op, dat de provincie een aantal kernen als waardevolle plekken heeft aangewezen, o.a. de lintbebouwing in Steenwijksmoer. De heer Nijmeijer vraagt zich af of het bevriezen van de notitie niet is voorbehouden aan de raad. De heer Nijmeijer stemt in met de evaluatie, waarbij hij aantekent dat het beleid zijns inziens eerder tegen het licht had moeten worden gehouden. De heer Brink merkt op dat meerdere partijen in 2004 vraagtekens hebben gezet bij de notitie open plekken. De evaluatie in 2009 en de voorlopige bevriezing van de betrokken notitie kunnen zijn goedkeuring wegdragen. De heer Zwaan sluit zich aan bij de woorden van de vorige spreker, waarbij hij wijst op de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO): het bebouwen van open plekken kan dan alleen via een bestemmingsplanwijzing. In antwoord op een vraag van de heer Zwaan inzake lopende aanvragen, zegt wethouder Braam dat die op grond van de oude notitie worden beoordeeld. 2

3 De heer Geertsema is van mening dat de evaluatie op tal van punten niet voldoet: het is geen weloverwogen evaluatie en er worden geen conclusies getrokken. Volgens hem zijn de politieke opmerkingen uit het verleden niet in de evaluatie verwerkt, zoals de beoordeling van de ambtelijke organisatie in de afgelopen jaren, de ruimte voor max. twee woningen en de woningcontingentering. Voorts vraagt de heer Geertsema zich af of het college bevoegd is de werking van de notitie open plekken op te schorten. In reactie hierop zegt wethouder Braam dat het college een afweging heeft gemaakt en dat het besluit tot bevriezing reeds is gepubliceerd. Naar aanleiding van bovenstaande verwijst wethouder Braam naar het begin van het traject, waarbij de raad heeft ingestemd met de notitie open plekken c.q. de beoordeling van individuele aanvragen. In de evaluatie wordt een aantal problemen opgesomd, waaruit blijkt dat een aantal zaken onvoldoende is gedefinieerd. De wethouder erkent dat er sprake is van een probleem. Inmiddels zijn 19 aanvragen toegestaan; een aantal dat nodig is om te kunnen evalueren. Op grond van de beoordeling blijkt dat notitie op een aantal definities niet helder is, naar aanleiding waarvan het college heeft besloten de notitie eerst te bevriezen en vervolgens aan te passen. Nieuwe aanvragen worden daarna op grond van de nieuwe nota beoordeeld. Omwille van de zorgvuldigheid / prioriteitsstelling zal de herziene notitie in indien nodig via de raad- worden vastgesteld. Volgens de heer Geerstema leidt het blokkeren van de notitie tot rechtsongelijkheid. Bovendien neemt de aanpassing van de notitie zijns inziens geen manjaar in beslag. Mevr. Stoffels pleit voor een zorgvuldige evaluatie, die aan de raad moet worden voorgelegd. De heer Brink wil eveneens een snellere doch zorgvuldige evaluatie, waarbij de nieuwe WRO moet worden betrokken. Met inachtneming van bovenstaande op- en/of aanmerkingen wordt de beleidsregel duurzaam bouwen en de evaluatie open plekken voor kennisgeving aangenomen. 7. Rondvraag De Nijmeijer verwijst naar een eerdere inspraakreactie van de EMCO-groep, waarbij tevens aandacht is gevraagd voor de verkeersveiligheid van de betrokken medewerkers op de Monierweg in de vorm van een voetgangersoversteekplaats. De fractie van Gemeentebelangen vraagt of hier op korte termijn uitvoering kan worden gegeven. Wethouder Braam erkent het gevoel van onveiligheid langs deze drukke verkeersweg. Er zijn echter geen signalen bekend dat deze plek gevaarlijker is dan andere plekken bij bedrijven die ook aan de Monierweg zijn gevestigd. De wethouder heeft wel aandacht -, maar niet direct een oplossing voor deze kwestie. De heer Serlie meldt dat zijn fractie de presentatie van de plannen Stieltjeskanaal heeft bijgewoond, waaruit blijkt dat onder de plaatselijke bevolking behoorlijk veel verzet is tegen de plannen.tevens heeft de heer Hebels tijdens de afgelopen raadsvergadering ingesproken namens de werkgroep 80 is prachtig om de ingebrachte bezwaren tegen de plannen nogmaals voor het voetlicht te brengen. Naar aanleiding hiervan vraagt de heer Serlie wat de vervolgstappen zijn, binnen welke termijn en of de werkgroep 80 is prachtig bij de plannen wordt betrokken? Naar aanleiding van de informatieavond over verkeersmaatregelen Stieltjeskanaal vraagt de heer Ensink wat de conclusie is voor de te voeren procedure rond de 60 km-zone en of de raad erop kan vertrouwen dat hieraan uitvoering wordt gegeven conform het bij de begrotingsvergadering door de raad genomen besluit. 3

4 In reactie op bovenstaande zegt wethouder Braam dat de betrokken weg langs het Stieltjeskanaal bij de categorisering van wegen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) als erfontsluitingsweg is aangewezen. In het GVVP is de keuze voor een 60 km-zone gemaakt. Op verzoek van de raad is besloten het project naar voren te trekken, hiervoor een plan te maken en uit te voeren. Overigens zijn de BDU-gelden gelabeld aan dit project. Vervolgens heeft het college een plan opgesteld en i.o.m. de Klankbordgroep heeft dat geleid tot een bepaalde inrichting van het gebied. Bij de informatiebijeenkomst blijkt dat het plan op onvoldoende draagvlak kan rekenen, waarschijnlijk als gevolg van de afsluiting van de weg. Vervolgens heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden naar het college en is de raad geïnformeerd. De wethouder merkt op dat het hele GVVP is gebouwd op duurzaam veilig, op basis waarvan alle wegen in Coevorden t.z.t. worden ingericht. Het college houdt vast aan de situatie in het GVVP en de categorisering van wegen. Binnen de kaders van het GVVP (binnen de 60 km-zone) zullen voor het betrokken gebied functionele maatregelen worden getroffen, zonder dat de weg wordt afgesloten. De wethouder zal de raad hierover schriftelijk informeren. Een en ander vereist echter een zorgvuldig proces om voldoende draagvlak te creëren. De wethouder is in gesprek met de Klankbordgroep om een nieuwe Klankbordgroep samen te stellen. Voorts neemt hij contact op met de gesprekspartner, de contactgroep Dalerveen / Stieltjeskanaal. Het is de bedoeling dit jaar met de uitvoering te beginnen. In geval van uitstel wordt dit aan de raad voorgelegd. Volgens de heer Serlie is o.a. door de aanleg van de weg richting Schoonbeek de urgentie inmiddels minder urgent. De heer Ensink is tevreden met het antwoord van de wethouder (de inrichting 60 km-zone), zolang het GVVP niet wordt gewijzigd. Volgens hem is de situatie op basis van eerder verricht onderzoek wel urgent en hij dringt erop aan dit jaar met de uitvoering te beginnen. 8. Presentatie beleidsplan Op weg naar een professionele organisatie van de Stichting Toeristisch Recreatief Coevorden Door de heren Jansen en Dijenborgh van de Stichting ToReCo wordt het beleidsplan Op weg naar een professionele organisatie nader toegelicht. Na de presentatie krijgen de commissieleden de gelegenheid om vragen te stellen, die tijdens de vergadering worden beantwoord.tot slot benadrukken de heer Ensink en de heer Geertsema resp. het belang van wandel / fiets vrijetijdsbesteding en het oprekken van het seizoen richting voor-/naseizoen. Ter advisering: 9. Concept-Klimaatbeleidsplan 2009 en verder De commissie wordt in de gelegenheid gesteld o.a. wijzigingen in kaderstelling voor te stellen, bepaalde onderdelen aan te scherpen of af te zwakken, projecten toe te voegen of te verwijderen. De heer Buitenhuis plaatst de volgende opmerkingen bij het concept-beleidsplan: - hij spreekt de wens uit, als gemeente extra inspanning te verrichten om schone / innovatieve bedrijven aan te trekken; - hij wil de energiebesparende maatregelen (o.a. voor bestaande woningen) extra onder de aandacht brengen van de bevolking; - hij wijst op de milieubelasting van biogasproductie/ alternatieve energie voor het buitengebied. Hij pleit ervoor dergelijke bedrijven te vestigen op aparte bedrijfsterreinen; - hij wijst op de ambitie om in % duurzaam in te kopen. Hij spreekt zijn bezorgdheid uit over de inbedding van het nieuwe inkoopbeleid in de ambtelijke organisatie en vraagt zich af of deze norm in 2010 kan worden gerealiseerd; Afwegende de voors en tegens van het concept-klimaatbeleidsplan, geeft de heer Nijmeijer een positief advies. 4

5 De heer Ensink pleit ervoor het accent meer te leggen op zonne-energie. Deze vorm van energie moet in het concept-plan meer worden aangescherpt, aangezien zonne-energie zijns inziens de toekomst heeft (b.v. in combinatie met de voormalige NAVO-hallen). Zowel t.a.v. windenergie als t.a.v. biomassa-installaties vraagt hij zich af welke richting door de gemeente wordt ingeslagen. Hij wil hiervoor een beter beleid afdwingen in de vorm van clustering van installaties in plaats van b.v. de plaatsing van een enkele windmolen dichtbij de woonwijk De Heege. Duurzame mobiliteit is volgens de heer Ensink goed in de notitie verwoord; behalve nieuwe brandstoffen wil hij dit aspect ook bevorderen door dit o.a. in het verkeersbeleid te formuleren. De heer Zwaan wijst op de kaderstellende rol van de raad en de voorwaardenscheppende taak van de gemeente t.b.v. de marktwerking. Vervolgens vraagt hij aandacht voor de volgende punten: - hij wil vaart zetten achter de plaatsing van windmolens (b.v. langs het Schoonebekerdiep); - hij pleit voor het stellen van realistische doelen zoals het plaatsen van zonnecollectoren / - boilers op (grote) daken van sporthallen en op het voormalige NAVO-depôt; - hij wijst op het pionierschap van biovergistingsinstallaties, passend bij het betrokken bedrijf en met goede meststof als restantproduct; - hij pleit voor de bevordering van ketenefficiency / hergebruik van restwarmte (b.v. in de tuinbouw en van de biovergistingsinstallatie in Noord-Sleen); - de heer Zwaan is voorstander van energiezuinig bouwen, waarbij hij echter de plusvariant (energiezuiniger dan wettelijk verplicht) niet verplicht wil stellen; - tenslotte wijst hij op de afspraken met Domesta en Woonservice en benadrukt hij het belang van goede voorlichting aan de bevolking inzake stimuleringspremies. Volgens de heer Geertsema biedt de notitie weinig houvast. Hij vraagt zich af op welke wijze in het traject keuzes worden gemaakt; hoe ga je concretiseren en aan de hand van welke criteria. De heer Geertsema pleit voor een verdere concrete uitwerking van het plan. De heer Buitenhuis is van mening, dat in het plan een heldere lijn is uitgezet; in de afzonderlijke jaarschijven moet worden aangegeven welke inspanning de gemeente moet verrichten. De heer Ensink zegt dat de raad aan zet is om prioriteiten te stellen. Volgens hem moet voor de periode scherper/concreter worden aangeven wat er moet gebeuren. Hij pleit voor de uitvoering van zonne-energie, en een realistische aanpak van windenergie en biovergistingsinstallaties. Voor het overige vindt hij, dat het aspect duurzame mobiliteit goed in het concept-plan is verwoord. Naar aanleiding hiervan zegt wethouder Braam dat het concept-plan een goede basis is voor de discussie; de projecten en de consequenties worden in de jaarschijven benoemd die desgewenst door de raad kunnen worden geamendeerd. Het milieubeleidsplan wordt op deze wijze als bespreekpunt geagendeerd in een volgende raadsvergadering zonder tussenkomst van de commissie. In antwoord op de vraag inzake duurzaam inkopen merkt de wethouder op, dat dit wordt betrokken bij het inkoopbeleid. In de eerste helft van dit jaar worden er keuzes gemaakt, die eveneens aan de raad worden voorgelegd. Overigens is de wethouder van mening, dat de doelstelling: 75% duurzaam inkopen, in 2010 wordt gehaald. Advies: Door de commissie wordt geadviseerd, het Concept-klimaatbeleidsplan 2009 en verder als Bespreekpunt te agenderen voor een volgende raadsvergadering (C). 5

6 10. Bestemmingsplan Chaletpark De Eeke Voorstel van B&W aan de Raad: 1. akkoord te gaan met de Notitie inzake wijziging ontwerpbestemmingsplan en de zienswijzen ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk over te nemen; 2. akkoord te gaan met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen; 3. het Bestemmingsplan Chaletpark De Eeke gewijzigd vast te stellen; 4. voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. Met uitzonderring van de PAC-fractie geeft de commissie een positief advies. Mevr. Stoffels plaatst een tweetal kanttekeningen: - er wordt zonder motivatie een tweede bedrijfswoning gebouwd, nadat eerder een bedrijfswoning al tot een burgerwoning is omgebouwd; - in het bestemmingsplan staat dat de uitbreiding is gericht op kwaliteitsverbetering van het bestaande bedrijf, zonder dat dit uit de voorschriften blijkt. Mevr. Stoffels maakt nog een voorbehoud. In principe stemt zij in met de agendering van het voorstel als hamerstuk, tenzij haar fractie een andere mening is toegedaan. Advies: De meerderheid van commissie brengt een positief advies uit aan de raad (A). 11. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 6

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR VAN 21 februari 2006.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR VAN 21 februari 2006. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR VAN 21 februari 2006. Aanwezig: de heer G. Roeles (voorzitter) en de leden de heren R. Frensen, H. Buitenhuis, A.H. Jansen, F. Ronda,

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE WONEN EN LEEFOMGEVING VAN 15 mei 2006

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE WONEN EN LEEFOMGEVING VAN 15 mei 2006 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE WONEN EN LEEFOMGEVING VAN 15 mei 2006 Aanwezig: de heer J. Westerhof (voorzitter) en de leden de heren H.J. Schut, F. Ronda, J. Brink, F. Klasen, L. Zwaan, G.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DINSDAG 10 APRIL 2007 TE 19.30 UUR.

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DINSDAG 10 APRIL 2007 TE 19.30 UUR. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DINSDAG 10 APRIL 2007 TE 19.30 UUR. Voorzitter: Griffier: de heer B.J. Bouwmeester, burgemeester. de heer B. Kunnen Aanwezig

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123 Raadsvoorstel gs % Gcmcente *Zl IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. 64809 Woon- en leefomgeving

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

gemeente roerdalen R. Notermans, griffier

gemeente roerdalen R. Notermans, griffier Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondzaken, gehouden op dinsdag, 14 januari 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Schaapsweg 20 te Sint Odiliënberg. Aanwezig: H. Minkenberg, voorzitter

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. College V200900379 Onderwerp: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. Advies: Wij stellen u voor bijgaand

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsavond Programma Onderwerp Hoogeveen Ontwikkelt Bestemmingsplan Bentinckspark 2009 Samenvatting Het bestemmingsplan Bentinckspark 2009 wordt ter vaststelling

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 09-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 09-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Aanschaf dienstvoertuig t.b.v. toezicht en handhaving VVH Van meerdere kanten zijn wij er op gewezen dat het uit veiligheidsoverwegingen in toenemende mate ongewenst is dat de toezichthouders/handhavers

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 15 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 3 maart 2005 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Referendabel: ja nee Verzoek om planschadevergoeding.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 januari 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 januari 2015 1. 7839 Herziening bestemmingsplan bedrijventerreinen Stem in om offerte te vragen aan tenminste drie stedenbouwkundige adviesbureaus voor de actualisering van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen. Actualisering

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Raadsvergadering, 12 mei 2009 Voorstel aan de Raad Nr: 302 Agendapunt: 8 Datum: 21 april 2009 Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat'

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat' g e m e e n t e Rijssen-Holter\v Rijssen, 16 juni 2015 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 24 september 2015 agendanummer: 12 opgemaakt door: WOEV portefeuillehouder: R.J. Cornelissen

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen

Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 2012/3128 B&W d.d. 15-5-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

COEVORDE N Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Tel. 0524-598598 Fax 0524-598555 E-mail: gemeente@coevorden.nl Website: www.coevorden.

COEVORDE N Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Tel. 0524-598598 Fax 0524-598555 E-mail: gemeente@coevorden.nl Website: www.coevorden. El COEVORDE N Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Tel. 0524-598598 Fax 0524-598555 E-mail: gemeente@coevorden.nl Website: www.coevorden.nl Bezoekadres: Locatie Dalen Hoofdstraat 2 Aan: Ermerstrand BV

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 09/09/2008 Hennekam B (Wethouder), aanwezig Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Bakker H.T.M. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Voorstel: 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2010 wat betreft het verbod voor vrachtwagens,

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2012 87 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma portefeuillehouder Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE KAMERS 3 EN 4 VAN DE GEMEEN- TERAAD VAN DE GEMEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 21 OKTOBER 2010 om 21.00 UUR.

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE KAMERS 3 EN 4 VAN DE GEMEEN- TERAAD VAN DE GEMEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 21 OKTOBER 2010 om 21.00 UUR. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE KAMERS 3 EN 4 VAN DE GEMEEN- TERAAD VAN DE GEMEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 21 OKTOBER 2010 om 21.00 UUR. Voorzitter : mevrouw H. Lugies. Griffier : de heer B.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 99 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. B010.0307 Op grond van art. 30 lid 1 van de Archiefwet 1995 draagt het college van B&W de zorg voor de gemeentelijke archiefbescheiden. Conform artikel 14 van de

Nadere informatie

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Bijlage 3 Verklaring Van Geen Bedenkingen -2- Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 januari 2012 Nummer : 16 Commissie : Commissie Grondgebied

Nadere informatie

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Raadsinformatiebrief Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Inleiding/aanleiding Op 29 september 2010 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 12/01/2010 Smits C. (Secretaris), niet aanwezig (afgemeld) Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Vries H. de (Loco-secretaris), aanwezig Jong J. de

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86..

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86.. Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 2012/14233 B&W d.d. START 4 september 2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd Agenda bestuurlijke commissie Milieu en Mobiliteit Datum: donderdag 14 april 2011, 10.30 12.30 uur Plaats: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag, Deetman zaal Tijdstip Onderwerp Bijlage 01. 10.30 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Agenda Besluit in de Raad

Agenda Besluit in de Raad Datum: 20 JUNI 2012 Tijd: 20.00 uur Locatie: gemeentehuis/ raadszaal Agenda Besluit in de Raad Tijd Onderwerp met toelichting Portefeuillehouder 20.00 uur Vragenhalfuurtje van 20.00 uur Gelegenheid voor

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 september 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 22/02/2011 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Gurp J.H. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen College Onderwerp: V200700988 aanvraag van verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten met betrekking tot de vrijstellingsprocedure ten behoeve van de uitbreiding van de woning aan de Inlaagdijk

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied'

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied' Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00035* GR16.00035 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 6 april 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 20 april 2016 Agendanummer

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Projectbesluit. Onderwerp: Vaststelling Projectbesluit bestemmingswijziging Zuidbuurt 10a te Maassluis

Projectbesluit. Onderwerp: Vaststelling Projectbesluit bestemmingswijziging Zuidbuurt 10a te Maassluis Projectbesluit Onderwerp: Vaststelling Projectbesluit bestemmingswijziging Zuidbuurt 10a te Maassluis Burgemeester en wethouders van Maassluis Gelet op: Projectbesluitprocedure Op grond van het artikel

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen en kennisgeving

Nota van Zienswijzen en kennisgeving Nota van Zienswijzen en kennisgeving Inhoudsopgave Zienswijzen 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Zienswijze... 3 Indiener 1 (brief van 5 maart 2012 en ontvangen op 6 maart 2012, kenmerk INK12/1318). 3 Kennisgeving

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering EXTRA raadscommissie Algemene Zaken op 9 september 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering EXTRA raadscommissie Algemene Zaken op 9 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, mw. Dral, dhr. T. Flens, dhr. Ras, mw. Zondervan, mw. Keijzer, mw. Vos, mw. Boom, mw. Van der Pol en dhr. Klinkhamer Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann,

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: 0. ADV/M/15/09555 Agenda college 1. ADV/M/15/09548 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 10 maart 2015 2. ADV/M/15/09553 Ingekomen stukken week 11 De ingekomen stukken van week

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd. Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures

Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd. Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling oktober 2010 1. Inleiding

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voor raadsvergadering d.d.: 25-10-2011 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie Volglijst per 17 januari 2013 bijgewerkt tot en met 12 februari 2013 Nummer Datum toezegging Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Wonen op bedrijventerreinen. Hoe nu verder? Woensdag 15 juli

Wonen op bedrijventerreinen. Hoe nu verder? Woensdag 15 juli Hoe nu verder? Woensdag 15 juli Agenda 19:30 Opening 19:35 Wethouder Johan Sluiter 19:45 Aanleiding handhaving Samir Lamkadmi 20:05 Handhaving; hoe nu verder? Erik Nas (ODRA) 20:25 Plenaire afsluiting

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 14-04-2010. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs, Jeanette

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 DECEMBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi,

Nadere informatie