VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE WONEN EN LEEFOMGEVING VAN 18 mei 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE WONEN EN LEEFOMGEVING VAN 18 mei 2009"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE WONEN EN LEEFOMGEVING VAN 18 mei 2009 Aanwezig: de heer H. Bouwers (voorzitter) en de leden de heren J. Brink, H. Buitenhuis, H.J. Schut, H. Nijmeijer, J.J. Geertsema, G. Serlie, L. Zwaan, B.W. Ensink, mevr. M.E. de Vries en mevr. F.C. Stoffels-Boersma. wethouder dhr. G.H. Braam. ambtenaar: de heer F.A.C. Lucassen (commissiegriffier). Afwezig: mevr. A. Kramer-van Os en de heer F. Ronda (met kennisgeving) Publiek: 13 personen. Agendapunten 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 2. Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Inspreekrecht Van het inspreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 4. Vaststelling van de verslagen van de vergaderingen van 16 maart en 14 april 2009 De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Mededelingen/ingekomen stukken/terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen Er zijn geen mededelingen / ingekomen stukken. 6. Informatie van het college aan de commissie Aangezien de geplande presentatie is vervallen, geeft wethouder Braam eerst een toelichting op de aanpak van de LED-verlichting in de woonwijk Ossehaar. Volgens de wethouder was energiezuinigheid de oorspronkelijke reden voor de duurzame LED-straatverlichting in de woonwijk Ossehaar. Vanuit het oogpunt van uniformiteit wordt de straatverlichting in fase B en C ook in fase A toegepast. De LED-verlichting in de wijk Ossehaar is tweemaal in Huis-Aan- Huis gepubliceerd, waarop niet is gereageerd. Naar aanleiding van een handtekeningenactie vanuit de wijk, is de wethouder samen met de betrokken bewoners in de wijk geweest. De verlichting is vervolgens op een aantal plekken bijgesteld, en voor het overige voldoet de LEDverlichting aan de uitgangspunten. De wethouder erkent dat er nog verschil van mening is met een aantal (ontevreden) bewoners, omdat de verstrooiing minder is dan de verlichting in het verleden. De taak van de gemeente beperkt zich echter tot de verlichting van het openbaar gebied en zij heeft geen verplichting t.a.v. die van de gevels. De heer Ensink vraagt op welke wijze de interactiviteit met de betrokken bewoners heeft plaatsgevonden. Vervolgens geeft hij de wethouder in overweging de LED-verlichting / armaturen eerst samen met de bewoners te testen, alvorens een keuze te maken. Voorts merkt hij op dat in het kader van de uniformiteit de straatverlichting van fase B en C ook in fase A wordt toegepast. Hij plaatst een kanttekening bij het duurzame karakter van deze maatregel, aangezien de oorspronkelijke armaturen worden verplaatst. 1

2 In reactie hierop antwoordt de wethouder dat het college de keuze heeft gemaakt, aangezien de enige gesprekspartner van de gemeente, de buurtvereniging, zich niet inlaat met dit soort zaken. De keuze voor de LED-verlichting / armaturen is op basis van deskundigheid eveneens door het college gemaakt. Tenslotte zegt de wethouder dat uniformiteit een van de kenmerken is van de woonwijk Ossehaar, dat ook in de straatverlichting wordt toegepast. Overigens worden de oorspronkelijke armaturen elders hergebruikt. Afsluitend zegt de heer Ensink dat hij een volstrekt andere visie heeft t.a.v. interactiviteit. - Beleidsregel stimulering duurzaam bouwen door particuliere bouwers in Ossehaar De Velden (fase B), B&W-besluit van 7 april De heer Geertsema betreurt het dat de kennis op het gebied van woningisolatie moet worden ingehuurd en wil dat de gemeente deze expertise zelf in huis heeft. De kosten van de inhuur bedragen ( = 1 manjaar ). Behalve een zwakke onderbouwing vindt de heer Geertsema dit een hoog bedrag voor de beoordeling van een (serie)plan. Tenslotte merkt hij op dat de begeleiding 21% van de totale kosten uitmaakt; hij beschouwt dit als een forse investering om daar toezicht op te houden. De heer Buitenhuis vindt de beleidsregel een prima regeling. Hij zal de stimulering van energiemaatregelen / olievlekwerking betrekken bij de behandeling van het conceptklimaatbeleidsplan (agendapunt 9). Met de duurzaamheidsregeling wil wethouder Braam burgers verleiden om met bepaalde milieumaatregelen aangenaam te wonen tegen lagere woonlasten. Voor een lagere EPCwaarde (0,5 of 0,6) wordt door de gemeente subsidie verleend. Aan de bewoners wordt aan het begin van het traject (bij de bouwtekening) ondersteuning aangeboden bij het beoordelen van isolatiewaarden en andere energiebesparende maatregelen. De regeling is erop gericht het hele proces te begeleiden als dienstverlening aan de koper. In antwoord op een vraag van de heer Geertsema zegt de wethouder dat een reguliere bouwvergunning moet voldoen aan de eis van 0,8 EPC. Voor een lagere EPC-waarde dient echter externe specialistische kennis te worden ingehuurd. Op termijn zal de gemeente proberen zich die kennis wel toe te eigenen. - Evaluatie Notitie Uitgangspunten open plekken, B&W-besluit van 7 mei Mevr. Stoffels is erg geschrokken van de uitwerking van de notitie, die inmiddels vijf jaar oud is. De notitie is volgens haar een handvat, waarvan niet mag worden afgeweken. Voorts werkt het open plekken-beleid grondspeculatie in de hand. Haar mening dat het geen goed beleid is, wordt daarmee bevestigd. Naar aanleiding van de voorstellen rijst de vraag op welke wijze / aan de hand van welke criteria de gronden waarop wel / niet mag worden gebouwd, worden geïnventariseerd. In plaats daarvan pleit zij voor een bestemmingsplanwijziging. Voor het overige merkt zij op, dat de provincie een aantal kernen als waardevolle plekken heeft aangewezen, o.a. de lintbebouwing in Steenwijksmoer. De heer Nijmeijer vraagt zich af of het bevriezen van de notitie niet is voorbehouden aan de raad. De heer Nijmeijer stemt in met de evaluatie, waarbij hij aantekent dat het beleid zijns inziens eerder tegen het licht had moeten worden gehouden. De heer Brink merkt op dat meerdere partijen in 2004 vraagtekens hebben gezet bij de notitie open plekken. De evaluatie in 2009 en de voorlopige bevriezing van de betrokken notitie kunnen zijn goedkeuring wegdragen. De heer Zwaan sluit zich aan bij de woorden van de vorige spreker, waarbij hij wijst op de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO): het bebouwen van open plekken kan dan alleen via een bestemmingsplanwijzing. In antwoord op een vraag van de heer Zwaan inzake lopende aanvragen, zegt wethouder Braam dat die op grond van de oude notitie worden beoordeeld. 2

3 De heer Geertsema is van mening dat de evaluatie op tal van punten niet voldoet: het is geen weloverwogen evaluatie en er worden geen conclusies getrokken. Volgens hem zijn de politieke opmerkingen uit het verleden niet in de evaluatie verwerkt, zoals de beoordeling van de ambtelijke organisatie in de afgelopen jaren, de ruimte voor max. twee woningen en de woningcontingentering. Voorts vraagt de heer Geertsema zich af of het college bevoegd is de werking van de notitie open plekken op te schorten. In reactie hierop zegt wethouder Braam dat het college een afweging heeft gemaakt en dat het besluit tot bevriezing reeds is gepubliceerd. Naar aanleiding van bovenstaande verwijst wethouder Braam naar het begin van het traject, waarbij de raad heeft ingestemd met de notitie open plekken c.q. de beoordeling van individuele aanvragen. In de evaluatie wordt een aantal problemen opgesomd, waaruit blijkt dat een aantal zaken onvoldoende is gedefinieerd. De wethouder erkent dat er sprake is van een probleem. Inmiddels zijn 19 aanvragen toegestaan; een aantal dat nodig is om te kunnen evalueren. Op grond van de beoordeling blijkt dat notitie op een aantal definities niet helder is, naar aanleiding waarvan het college heeft besloten de notitie eerst te bevriezen en vervolgens aan te passen. Nieuwe aanvragen worden daarna op grond van de nieuwe nota beoordeeld. Omwille van de zorgvuldigheid / prioriteitsstelling zal de herziene notitie in indien nodig via de raad- worden vastgesteld. Volgens de heer Geerstema leidt het blokkeren van de notitie tot rechtsongelijkheid. Bovendien neemt de aanpassing van de notitie zijns inziens geen manjaar in beslag. Mevr. Stoffels pleit voor een zorgvuldige evaluatie, die aan de raad moet worden voorgelegd. De heer Brink wil eveneens een snellere doch zorgvuldige evaluatie, waarbij de nieuwe WRO moet worden betrokken. Met inachtneming van bovenstaande op- en/of aanmerkingen wordt de beleidsregel duurzaam bouwen en de evaluatie open plekken voor kennisgeving aangenomen. 7. Rondvraag De Nijmeijer verwijst naar een eerdere inspraakreactie van de EMCO-groep, waarbij tevens aandacht is gevraagd voor de verkeersveiligheid van de betrokken medewerkers op de Monierweg in de vorm van een voetgangersoversteekplaats. De fractie van Gemeentebelangen vraagt of hier op korte termijn uitvoering kan worden gegeven. Wethouder Braam erkent het gevoel van onveiligheid langs deze drukke verkeersweg. Er zijn echter geen signalen bekend dat deze plek gevaarlijker is dan andere plekken bij bedrijven die ook aan de Monierweg zijn gevestigd. De wethouder heeft wel aandacht -, maar niet direct een oplossing voor deze kwestie. De heer Serlie meldt dat zijn fractie de presentatie van de plannen Stieltjeskanaal heeft bijgewoond, waaruit blijkt dat onder de plaatselijke bevolking behoorlijk veel verzet is tegen de plannen.tevens heeft de heer Hebels tijdens de afgelopen raadsvergadering ingesproken namens de werkgroep 80 is prachtig om de ingebrachte bezwaren tegen de plannen nogmaals voor het voetlicht te brengen. Naar aanleiding hiervan vraagt de heer Serlie wat de vervolgstappen zijn, binnen welke termijn en of de werkgroep 80 is prachtig bij de plannen wordt betrokken? Naar aanleiding van de informatieavond over verkeersmaatregelen Stieltjeskanaal vraagt de heer Ensink wat de conclusie is voor de te voeren procedure rond de 60 km-zone en of de raad erop kan vertrouwen dat hieraan uitvoering wordt gegeven conform het bij de begrotingsvergadering door de raad genomen besluit. 3

4 In reactie op bovenstaande zegt wethouder Braam dat de betrokken weg langs het Stieltjeskanaal bij de categorisering van wegen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) als erfontsluitingsweg is aangewezen. In het GVVP is de keuze voor een 60 km-zone gemaakt. Op verzoek van de raad is besloten het project naar voren te trekken, hiervoor een plan te maken en uit te voeren. Overigens zijn de BDU-gelden gelabeld aan dit project. Vervolgens heeft het college een plan opgesteld en i.o.m. de Klankbordgroep heeft dat geleid tot een bepaalde inrichting van het gebied. Bij de informatiebijeenkomst blijkt dat het plan op onvoldoende draagvlak kan rekenen, waarschijnlijk als gevolg van de afsluiting van de weg. Vervolgens heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden naar het college en is de raad geïnformeerd. De wethouder merkt op dat het hele GVVP is gebouwd op duurzaam veilig, op basis waarvan alle wegen in Coevorden t.z.t. worden ingericht. Het college houdt vast aan de situatie in het GVVP en de categorisering van wegen. Binnen de kaders van het GVVP (binnen de 60 km-zone) zullen voor het betrokken gebied functionele maatregelen worden getroffen, zonder dat de weg wordt afgesloten. De wethouder zal de raad hierover schriftelijk informeren. Een en ander vereist echter een zorgvuldig proces om voldoende draagvlak te creëren. De wethouder is in gesprek met de Klankbordgroep om een nieuwe Klankbordgroep samen te stellen. Voorts neemt hij contact op met de gesprekspartner, de contactgroep Dalerveen / Stieltjeskanaal. Het is de bedoeling dit jaar met de uitvoering te beginnen. In geval van uitstel wordt dit aan de raad voorgelegd. Volgens de heer Serlie is o.a. door de aanleg van de weg richting Schoonbeek de urgentie inmiddels minder urgent. De heer Ensink is tevreden met het antwoord van de wethouder (de inrichting 60 km-zone), zolang het GVVP niet wordt gewijzigd. Volgens hem is de situatie op basis van eerder verricht onderzoek wel urgent en hij dringt erop aan dit jaar met de uitvoering te beginnen. 8. Presentatie beleidsplan Op weg naar een professionele organisatie van de Stichting Toeristisch Recreatief Coevorden Door de heren Jansen en Dijenborgh van de Stichting ToReCo wordt het beleidsplan Op weg naar een professionele organisatie nader toegelicht. Na de presentatie krijgen de commissieleden de gelegenheid om vragen te stellen, die tijdens de vergadering worden beantwoord.tot slot benadrukken de heer Ensink en de heer Geertsema resp. het belang van wandel / fiets vrijetijdsbesteding en het oprekken van het seizoen richting voor-/naseizoen. Ter advisering: 9. Concept-Klimaatbeleidsplan 2009 en verder De commissie wordt in de gelegenheid gesteld o.a. wijzigingen in kaderstelling voor te stellen, bepaalde onderdelen aan te scherpen of af te zwakken, projecten toe te voegen of te verwijderen. De heer Buitenhuis plaatst de volgende opmerkingen bij het concept-beleidsplan: - hij spreekt de wens uit, als gemeente extra inspanning te verrichten om schone / innovatieve bedrijven aan te trekken; - hij wil de energiebesparende maatregelen (o.a. voor bestaande woningen) extra onder de aandacht brengen van de bevolking; - hij wijst op de milieubelasting van biogasproductie/ alternatieve energie voor het buitengebied. Hij pleit ervoor dergelijke bedrijven te vestigen op aparte bedrijfsterreinen; - hij wijst op de ambitie om in % duurzaam in te kopen. Hij spreekt zijn bezorgdheid uit over de inbedding van het nieuwe inkoopbeleid in de ambtelijke organisatie en vraagt zich af of deze norm in 2010 kan worden gerealiseerd; Afwegende de voors en tegens van het concept-klimaatbeleidsplan, geeft de heer Nijmeijer een positief advies. 4

5 De heer Ensink pleit ervoor het accent meer te leggen op zonne-energie. Deze vorm van energie moet in het concept-plan meer worden aangescherpt, aangezien zonne-energie zijns inziens de toekomst heeft (b.v. in combinatie met de voormalige NAVO-hallen). Zowel t.a.v. windenergie als t.a.v. biomassa-installaties vraagt hij zich af welke richting door de gemeente wordt ingeslagen. Hij wil hiervoor een beter beleid afdwingen in de vorm van clustering van installaties in plaats van b.v. de plaatsing van een enkele windmolen dichtbij de woonwijk De Heege. Duurzame mobiliteit is volgens de heer Ensink goed in de notitie verwoord; behalve nieuwe brandstoffen wil hij dit aspect ook bevorderen door dit o.a. in het verkeersbeleid te formuleren. De heer Zwaan wijst op de kaderstellende rol van de raad en de voorwaardenscheppende taak van de gemeente t.b.v. de marktwerking. Vervolgens vraagt hij aandacht voor de volgende punten: - hij wil vaart zetten achter de plaatsing van windmolens (b.v. langs het Schoonebekerdiep); - hij pleit voor het stellen van realistische doelen zoals het plaatsen van zonnecollectoren / - boilers op (grote) daken van sporthallen en op het voormalige NAVO-depôt; - hij wijst op het pionierschap van biovergistingsinstallaties, passend bij het betrokken bedrijf en met goede meststof als restantproduct; - hij pleit voor de bevordering van ketenefficiency / hergebruik van restwarmte (b.v. in de tuinbouw en van de biovergistingsinstallatie in Noord-Sleen); - de heer Zwaan is voorstander van energiezuinig bouwen, waarbij hij echter de plusvariant (energiezuiniger dan wettelijk verplicht) niet verplicht wil stellen; - tenslotte wijst hij op de afspraken met Domesta en Woonservice en benadrukt hij het belang van goede voorlichting aan de bevolking inzake stimuleringspremies. Volgens de heer Geertsema biedt de notitie weinig houvast. Hij vraagt zich af op welke wijze in het traject keuzes worden gemaakt; hoe ga je concretiseren en aan de hand van welke criteria. De heer Geertsema pleit voor een verdere concrete uitwerking van het plan. De heer Buitenhuis is van mening, dat in het plan een heldere lijn is uitgezet; in de afzonderlijke jaarschijven moet worden aangegeven welke inspanning de gemeente moet verrichten. De heer Ensink zegt dat de raad aan zet is om prioriteiten te stellen. Volgens hem moet voor de periode scherper/concreter worden aangeven wat er moet gebeuren. Hij pleit voor de uitvoering van zonne-energie, en een realistische aanpak van windenergie en biovergistingsinstallaties. Voor het overige vindt hij, dat het aspect duurzame mobiliteit goed in het concept-plan is verwoord. Naar aanleiding hiervan zegt wethouder Braam dat het concept-plan een goede basis is voor de discussie; de projecten en de consequenties worden in de jaarschijven benoemd die desgewenst door de raad kunnen worden geamendeerd. Het milieubeleidsplan wordt op deze wijze als bespreekpunt geagendeerd in een volgende raadsvergadering zonder tussenkomst van de commissie. In antwoord op de vraag inzake duurzaam inkopen merkt de wethouder op, dat dit wordt betrokken bij het inkoopbeleid. In de eerste helft van dit jaar worden er keuzes gemaakt, die eveneens aan de raad worden voorgelegd. Overigens is de wethouder van mening, dat de doelstelling: 75% duurzaam inkopen, in 2010 wordt gehaald. Advies: Door de commissie wordt geadviseerd, het Concept-klimaatbeleidsplan 2009 en verder als Bespreekpunt te agenderen voor een volgende raadsvergadering (C). 5

6 10. Bestemmingsplan Chaletpark De Eeke Voorstel van B&W aan de Raad: 1. akkoord te gaan met de Notitie inzake wijziging ontwerpbestemmingsplan en de zienswijzen ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk over te nemen; 2. akkoord te gaan met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen; 3. het Bestemmingsplan Chaletpark De Eeke gewijzigd vast te stellen; 4. voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. Met uitzonderring van de PAC-fractie geeft de commissie een positief advies. Mevr. Stoffels plaatst een tweetal kanttekeningen: - er wordt zonder motivatie een tweede bedrijfswoning gebouwd, nadat eerder een bedrijfswoning al tot een burgerwoning is omgebouwd; - in het bestemmingsplan staat dat de uitbreiding is gericht op kwaliteitsverbetering van het bestaande bedrijf, zonder dat dit uit de voorschriften blijkt. Mevr. Stoffels maakt nog een voorbehoud. In principe stemt zij in met de agendering van het voorstel als hamerstuk, tenzij haar fractie een andere mening is toegedaan. Advies: De meerderheid van commissie brengt een positief advies uit aan de raad (A). 11. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 6

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR VAN 21 februari 2006.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR VAN 21 februari 2006. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR VAN 21 februari 2006. Aanwezig: de heer G. Roeles (voorzitter) en de leden de heren R. Frensen, H. Buitenhuis, A.H. Jansen, F. Ronda,

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Gemeente Venlo Projectnummer BRO: 211x08099 Identificatienummer: NL.IMRO.0983.BP201605MDDNWG8791-VA01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

gemeente roerdalen R. Notermans, griffier

gemeente roerdalen R. Notermans, griffier Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondzaken, gehouden op dinsdag, 14 januari 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Schaapsweg 20 te Sint Odiliënberg. Aanwezig: H. Minkenberg, voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE WONEN EN LEEFOMGEVING VAN 15 mei 2006

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE WONEN EN LEEFOMGEVING VAN 15 mei 2006 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE WONEN EN LEEFOMGEVING VAN 15 mei 2006 Aanwezig: de heer J. Westerhof (voorzitter) en de leden de heren H.J. Schut, F. Ronda, J. Brink, F. Klasen, L. Zwaan, G.

Nadere informatie

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123 Raadsvoorstel gs % Gcmcente *Zl IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. 64809 Woon- en leefomgeving

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg'

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg' meppel.nl Agendapunt: IX/12. Meppel, 10 mei 2016 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 974776 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DINSDAG 10 APRIL 2007 TE 19.30 UUR.

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DINSDAG 10 APRIL 2007 TE 19.30 UUR. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DINSDAG 10 APRIL 2007 TE 19.30 UUR. Voorzitter: Griffier: de heer B.J. Bouwmeester, burgemeester. de heer B. Kunnen Aanwezig

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden en 2 e wijziging APV, Hoofdstuk 4, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden en 2 e wijziging APV, Hoofdstuk 4, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden Onderwerp Portefeuillehouder Broekhuizen en Siebenga Datum collegebesluit 21 februari 2017 Opsteller mevr. H. Huisman Registratie GF17.20016 Agendapunt Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel

Nadere informatie

Artikel 34 In dit artikel zijn nu alle nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven geregeld. Er staan geen verwijzingen naar andere bestemmingen in.

Artikel 34 In dit artikel zijn nu alle nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven geregeld. Er staan geen verwijzingen naar andere bestemmingen in. Raadsvoorstel ^ _ Gemeente w e III K B tl l K Usselstein Aan de raad van de gemeente Usselstein Zaaknummer "142784 Programma : Woon- en leefomgeving Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. College V200900379 Onderwerp: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. Advies: Wij stellen u voor bijgaand

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 15 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 3 maart 2005 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Referendabel: ja nee Verzoek om planschadevergoeding.

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan Borculo, uitbreiding park gemeentehuis Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Bestemmingsplan Borculo, uitbreiding park gemeentehuis Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan Borculo, uitbreiding park gemeentehuis 21. Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 1 november 2016 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J.Luteijn Secretaris: A. Buijserd Aanwezig: B. Boelhouwers, A. Buijserd, H.J. Flieringa,

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 2010" Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Onderwerp Bestemmingsplan Neede, De Berg 2010 Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 21" Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk MEMO Aan Van Betreft Gemeenteraad Montferland Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk Aanvullende informatie inzake Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening Datum 12

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vierde partiële herziening Noordoost, HC IJsseloever

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vierde partiële herziening Noordoost, HC IJsseloever Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 443111 Programma : Woon- en leefomgeving Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. J.H. Lappee Informatie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

N O T U L E N. van de vergadering van de vaste Commissie van Advies van de gemeente Rozendaal d.d. 8 maart 2016

N O T U L E N. van de vergadering van de vaste Commissie van Advies van de gemeente Rozendaal d.d. 8 maart 2016 N O T U L E N van de vergadering van de vaste Commissie van Advies van de gemeente Rozendaal d.d. 8 maart 2016 BLOK VOLKSHUISVESTING, RO, MILIEU, OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERVOER Aanwezig: Commissieleden:

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Nr.: 40 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van Mierlo M.

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

F. Berting B. Halman. Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

F. Berting B. Halman. Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp:Onderwerp Besluitvorming inzake vrijstelling artikel 19 lid 2 WRO en aanvraag bouwvergunning voor het uitbreiden van een woning en bouwen van een carport, berging en overkapping aan het Hollandscheveldse

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders 31 januari 2017 nummer 1182689 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 8 november 2016 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0023 Rv. nr.: 09.0023 B&W-besluit d.d.: 03-03-2009 B&W-besluit nr.: 09.0192 Naam programma +onderdeel: Nr.7, stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Van Vollenhovenkade

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer Besluitvormende nota Raad/14-00122 Datum voorstel: 7 oktober 2014 Agendapunt: Vergadering: 28 oktober 2014 Portefeuillehouder: Dhr. B.H.M. Brands Behandelend ambtenaar: Onderwerp: Mevr. K.W. Ammerdorffer

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto Nota Zienswijzen

Bestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto Nota Zienswijzen Bestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto Nota Zienswijzen Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto heeft vanaf vrijdag 6 september 2013 tot en met donderdag 17 oktober 2013 ter

Nadere informatie

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Aansluitend vindt een besloten vergadering plaats (vaststellen notulen) Spreekrecht voor inwoners: Inwoners kunnen maximaal 5 minuten tijdens de commissievergadering het woord

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 22-08-2006 Onderwerp: Nationaal Park Wieden-Weerribben in oprichting Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: Bestuurlijk traject: Overlegd

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Someren, 2e partiële herziening, bedrijfswoningen Vlasakkers Soort: Besluitvormend Opsteller: W.J.H.M. van Soerland Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsavond Programma Onderwerp Hoogeveen Ontwikkelt Bestemmingsplan Bentinckspark 2009 Samenvatting Het bestemmingsplan Bentinckspark 2009 wordt ter vaststelling

Nadere informatie

gemeente?all Zoetermeer I I Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat Zaaknummer Documentnummer DOC

gemeente?all Zoetermeer I I Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat Zaaknummer Documentnummer DOC gemeente?all Zoetermeer I I B&W-voorstel Onderwerp Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 Zaaknummer -2016-000644 Documentnummer DOC-2016-004837 AKKOORD Versie Auteur Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Stukken ter bespreking in presidium, commissies en gemeenteraad

Stukken ter bespreking in presidium, commissies en gemeenteraad Openbare besluitenlijst vergadering van College van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013. Algemene stukken 1. Besluitenlijst 2. Openbare besluitenlijst 3. Akkoord stukken Besluitenlijst van de

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Raadsvergadering, 12 mei 2009 Voorstel aan de Raad Nr: 302 Agendapunt: 8 Datum: 21 april 2009 Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : RvE Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.: 2010005933 Onderwerp : Voorstel tot evaluatie van de Beleidsnotitie Bed and Breakfast Programma : 3. Cultuurbehoud, natuur

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 26 november 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 23.45 uur Sluiting: 24.00 uur

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-10-2017 17-082 Onderwerp Aan de raad, Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Wonen & Werken van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Geachte commissieleden, Namens de plv.

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen en kennisgeving

Nota van Zienswijzen en kennisgeving Nota van Zienswijzen en kennisgeving Augustus 2015 Inhoudsopgave Zienswijzen 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Zienswijzen... 3 1.2.1. Indiener 1 (Zaaknummer Z27761)... 3 Kennisgeving 6 1.3. Algemeen... 6 1.4.

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 29/11/2011 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Brummen J. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W vergadering

Besluitenlijst B&W vergadering Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014 Aanwezig: De heer A.H.M. Verhoeven (burgemeester) De heer P.H.G. Verlinden (wethouder) De heer P.J.M. Vogels (wethouder) De heer R.G.M. Thomassen

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Gemeenteraad Raadsvergadering van 9-2-2017. Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Samenvatting: Uw raad heeft in 2008 een geurgebiedsvisie en geurverordening

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

15 augustus 2017 SO/ Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'

15 augustus 2017 SO/ Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Dordrecht Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma Betreft 15 augustus 2017 SO/1902554 Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan

Nadere informatie

Wonen & Ruimte 08 januari 2007

Wonen & Ruimte 08 januari 2007 Wonen & Ruimte 08 januari 2007 Aanvang: 19.30 uur Locatie: in de raadzaal Nr. 1 Opening en vaststelling agenda 2 Presentatie: Bestemmingsplannen (i.h.k.v. het leertraject RO) RIS.2437 Presentatie in het

Nadere informatie

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 99 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 09-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 09-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Aanschaf dienstvoertuig t.b.v. toezicht en handhaving VVH Van meerdere kanten zijn wij er op gewezen dat het uit veiligheidsoverwegingen in toenemende mate ongewenst is dat de toezichthouders/handhavers

Nadere informatie

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening Onderwerp Volgnr. 2014-001 Delegatie vaststelling Exploitatieplan art. 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar S. Ouwerkerk Afdeling Ruimte Datum voorstel

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 19 april 2005

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 19 april 2005 burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 2. Bestuurszaken. 1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2005. Conform vastgesteld. 2. Ingekomen stukken opgenomen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Voorstel: 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2010 wat betreft het verbod voor vrachtwagens,

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.: 2014.11886 Onderwerp : Programma : 11. Bouwen en wonen Agenda nr. : 13, 2014/53 Voorstel tot het (gewijzigd)

Nadere informatie

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 49 DINSDAG 6 DECEMBER OPENBAAR

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 49 DINSDAG 6 DECEMBER OPENBAAR Aanwezig: Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen, de wethouders P.L.J. Loermans, R.W.M. Engels, G.W.R. Gerrits, A.M.J. Schaap en gemeentesecretaris G.W. Goedmakers 1. SECR Verheijen Besluitenlijst openbaar B&W

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Grave *Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : 16 juni 2014 : Doorstart project snippergroen Portefeuillehouder Afdeling Commissie : H.A.W.M.

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen. 2. De ingekomen zienswijze te weerleggen.

Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen. 2. De ingekomen zienswijze te weerleggen. De gemeenteraad van Wijchen 14 RZ 017 Beslisnota Vaststelling bestemmingsplan Wegelaar 7 Wijchen, 22 april 2014 Geachte leden van de raad, Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE KAMERS 3 EN 4 VAN DE GEMEEN- TERAAD VAN DE GEMEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 21 OKTOBER 2010 om 21.00 UUR.

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE KAMERS 3 EN 4 VAN DE GEMEEN- TERAAD VAN DE GEMEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 21 OKTOBER 2010 om 21.00 UUR. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE KAMERS 3 EN 4 VAN DE GEMEEN- TERAAD VAN DE GEMEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 21 OKTOBER 2010 om 21.00 UUR. Voorzitter : mevrouw H. Lugies. Griffier : de heer B.

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie