Degene die een ingreep uitvoert dient zich voor hij/zij de ingreep uitvoert op de hoogte te stellen dat het antistollingsbeleid goed is uitgevoerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Degene die een ingreep uitvoert dient zich voor hij/zij de ingreep uitvoert op de hoogte te stellen dat het antistollingsbeleid goed is uitgevoerd."

Transcriptie

1 Protocol beleid antistollingsbehandeling rondom ingrepen binnen het Rijnland Ziekenhuis Doel Het doel van dit protocol is de werkwijze te omschrijven ten aanzien van het antistollingsbeleid bij patiënten die vitamine K antagonisten (VKA) gebruiken en een operatieve ingreep of invasief onderzoek moeten ondergaan. Verantwoordelijkheden - Voor de ingreep is diegene,die de indicatie stelt om de ingreep/het onderzoek plaats te laten vinden, verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van dit beleid. - Bij de ingreep is diegene die de ingreep/het onderzoek uitvoert verantwoordelijk dat de antistolling zich op het gewenste niveau (INR) bevindt. - Na de ingreep is diegene die de ingreep/het onderzoek heeft uitgevoerd dan wel in geval van een opname de afdelingsarts verantwoordelijk voor het vervolgen van het antistollingsbeleid. Algemene opmerkingen Dit protocol omschrijft in detail het te volgen beleid rondom het zonodig stoppen van de antistollingsbehandeling en de maatregelen die genomen moeten worden om de kans op een trombose of bloeding zo klein mogelijk te maken, daarmee dus ook het zogenaamde bridging (overbruggingsbehandeling). Er bestaat reeds een aantal protocollen binnen het Rijnland Zh waarin voor een bepaald onderzoek of operatie ook het antistollingsbeleid staat aangegeven. Deze protocollen kunnen naar dit protocol verwijzen waardoor er één protocol binnen het Rijnland Zh gehanteerd wordt. Afweging risico s, verantwoordelijkheid, goede communicatie Er dient steeds een zorgvuldige afweging te worden gemaakt van het risico van trombose als gevolg van het onderliggend lijden en de te verrichten ingreep en het risico van bloedingen. De arts die besluit dat een ingreep moet plaatsvinden is verantwoordelijk voor het goed regelen van het antistollingsbeleid. Dit beleid kan gedelegeerd worden naar de trombosedienst. Indien gewenst kan de consulent Interne Geneeskunde (IG) ingeschakeld worden. Het is hierbij essentieel dat duidelijk is wie de regie op welk moment voert. Dit moet duidelijk zijn voor de regievoerders zelf, voor de patiënt en afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld ook voor de trombosedienst. Degene die een ingreep uitvoert dient zich voor hij/zij de ingreep uitvoert op de hoogte te stellen dat het antistollingsbeleid goed is uitgevoerd. Na de ingreep moet, bijvoorbeeld afhankelijk van het optreden van een bloeding tijdens of na de ingreep, beoordeeld worden of het tevoren opgestelde beleid kan worden gevolgd of dat aanpassing nodig is. Afhankelijk van de situatie kan dit degene zijn die de ingreep heeft uitgevoerd of de afdelingsarts waar de patiënt na de ingreep is opgenomen. Dit beleid, al dan niet aangepast, moet goed gecommuniceerd worden naar andere betrokkenen, zoals een arts van een andere afdeling waarnaar de patiënt wordt overgeplaatst en bij ontslag met de patiënt en de trombosedienst. Uitgangspunt is een indeling in 4 behandelschema s. Voor trombo-embolie wordt een indeling in laag risico en hoog risico aangehouden. Voor een groot deel wordt de ACCP consensus 2008 en de Nederlandse CBO consensus gevolgd. Er wordt wel gekozen voor een indeling van het trombo-embolierisico in 2 groepen omdat dit handiger is dan in 3 groepen zoals de CBO-richtlijn doet. In de praktijk betekent dit dat patiënten die in de ACCP en CBO consensus een intermediair risico hebben hier als hoog risico zijn ingedeeld. Het bloedingsrisico van de ingrepen wordt verdeeld in 3 groepen. De eerste groep betreft ingrepen die plaats kunnen vinden onder een laag therapeutisch ingestelde INR (INR ). Hierbij moet de trombosedienst geïnformeerd worden zodat die zorg draagt voor een goed ingestelde INR en hoeven er verder geen maatregelen te worden genomen. De overige ingrepen worden verdeeld in laag en hoog bloedingsrisico. Hierdoor ontstaan 4 groepen met elk een eigen schema. Het te volgen beleid staat hieronder aangegeven. De groep patiënten met een hoog trombo-embolie risico komt in aanmerking voor overbruggingsbehandeling (bridging). Na de ingreep moet het bloedverlies beoordeeld worden. Vervolgens moet beslist worden over het antistollingsbeleid. Afhankelijk van de situatie kan het beleid worden gevolgd zoals dat tevoren was opgesteld of kan langer afgewacht worden voordat de nadroparine (Fraxiparine ) en de VKA worden hervat.

2 Praktische uitvoering beleid antistollingsbehandeling rondom ingrepen binnen het Rijnland Ziekenhuis 1. Bij het inplannen van de ingreep (zie flowschema) Bepaal het bloedingsrisico van de ingreep cq de gewenste INR. Het verdient aanbeveling dat iedere afdeling een uniform beleid formuleert wat het geschatte bloedingsrisico van een ingreep is en welke INR voor de ingreep gewenst is. Hierbij wordt aanbevolen de landelijke en/of internationale consensus te volgen. Zie tabellen A-(a, b, c). -Is het bloedingsrisico zeer laag (gewenste INR 2.0 of hoger, zie tabel A-a) vul dan het ingrepenformulier in en stuur dit naar de trombosedienst. De trombosedienst zorgt voor een adequate INR. Instrueer ook de patiënt goed over het beleid. -Is het bloedingsrisico laag (gewenste INR 2.0, zie tabel A-b) of hoog (gewenste INR 1.5, zie tabel A-c) volg de volgende stappen: -bepaal het trombo-embolierisico (Tabel B) Overleg hierover zonodig met de indicatiestellend specialist, zeker bij hartklepprothesen en atriumfibrillatie met mogelijke bijkomende risicofactoren -bepaal de groep waarin patiënt valt (Tabel C). -vul het ingrepenformulier in conform de groepsindeling (Tabel C) en de schema s 1, 2, 3,en 4 -overleg zo nodig of delegeer (een deel van) het beleid naar de consulent IG of de trombosedienst (let op: de trombosedienst die het betreft is afhankelijk van de woonplaats van de patiënt) Voor patiënten die onder behandeling zijn van de Trombosedienst Leiden kan het coupeer en LMWH beleid (inclusief instructie en recept) worden gedelegeerd naar de trombosedienst. -vul het ingrepenformulier in met bloedingsrisico en trombo-embolierisico -zorg voor recepten, instrueer de patiënt over het beleid en zonodig over nadroparine (Fraxiparine ) injecties; schakel zo nodig thuiszorg in -geef het ingrepenformulier mee aan de patiënt, stuur het op/fax het naar de trombosedienst (evt thuiszorg) en scan het in in het EPD 2. Op de dag van de ingreep. Voor de ingreep: - Controleer of het voorgeschreven beleid is opgevolgd. - Bepaal de INR; voldoet deze aan de eis, dan kan de ingreep doorgang vinden; is de INR te hoog overleg dan met de consulent IG over het geven van 4-factorenconcentraat (Cofact ). Na de ingreep: - Beoordeel of er sprake is van bloedverlies (productie van drains en hematoomvorming) en beslis ten aanzien van het volgen van de mogelijke stappen voor het geven van nadroparine (Fraxiparine ) en VKA. - Bij ontslag: Vul het ingrepenformulier in, bespreek het beleid en de dosering met de patiënt en zorg voor een overdracht (aanmeldingsformulier invullen) naar de trombosedienst en meldt de patiënt daar aan. 3. Dag(en) na de ingreep. - Volg het behandelschema van de groep waarin de patiënt is ingedeeld. - Bepaal de INR. Beoordeel het bloedverlies en beslis tav de mogelijke stappen tav het geven van nadroparine (Fraxiparine ) en VKA. Geef het aan op het formulier. - Beoordeel de mogelijkheid tot ontslag. - Bij ontslag: Vul het ingrepenformulier in, bespreek het beleid en de dosering met de patiënt en zorg voor een overdracht (aanmeldingsformulier invullen) naar de trombosedienst en meldt de patiënt daar aan.

3 Flowschema antistolling bij ingrepen Rijnland Ziekenhuis

4 Tabel A-a: Ingrepen met een zeer laag bloedingsrisico (streef INR ) Maag-, darm-, leverziekten (MDL) Diagnostische gastro-, sigmoïdo-, recto- en coloscopie al dan niet met biopsie/brush ERCP met alleen stentplaatsing Enteroscopie zonder interventie Endosonografie zonder FNA Inbrengen voedingssonde Radiologie Diagnostische en therapeutisch intra-arteriële en intraveneuze procedures cardiologie Oogheelkunde Arteriele of veneuze punctie AngioBekken-Benen Chemo Embolistaie Levertumor (TACE) CTAP Embolisatie Aneurysma Spurium Embolisatie VM Embolisatie Myoom Embolisatie Tumor Embolisatie Vena Spermatica Dialyse Shunt Flebografie PIER PTRA Pulmonalis angio Sampling venen Trombolyse Trombolyse voor arteriele occlusie extremiteit Trombosuctie met Angio-Jet TIPS-controle Levervenedrukmeting Vena Cava filter plaatsen en verwijderen Ballon occlusie Carotis Cerebrale Angiografie Embolisatie Aneurysma Cerebri (Coiling) Embolisatie AVM Cerebri Spinaal Angiografie Stroke IntraArterieleTrombolyse/-suctie Perma-cath / PAC / Hickman Cytologische puncties en histologische biopten van oppervlakkige laesies (afdrukken van de punctieplaats WEL mogelijk) Hartcatheterisatie Maze ablatie Cataractchirurgie zonder retrobulbaire anesthesie Kaakchirurgie Diverse puncties en biopsieën Tandextractie door kaakchirurg (tranexaminezuur mondspoeling volgens voorschrift trombosedienst) Bronchoscopie +/- biopsie Plaatsen en verwijderen centraal veneuze catheter Beenmergaspiratie Ascitespunctie (dunne naald) Pleurapunctie (dunne naald)

5 Tabel A-b: Ingrepen met een laag bloedingsrisico (streef INR 1,5-2.0) Cardiologie (nader overleggen) Arteriepuncties in de lies Chirurgie Gynaecologie Kaakchirurgie Neurochirurgie Oogheelkunde Orthopedie Plastische chirurgie Urologie Diverse puncties en biopsieën Radiologie Pacemaker implantatie Cardiac defibillator (ICD) implantatie Pericardpunctie en drainage Ballondilatatie (dotterprocedure) Mitralisklepdilatatie Angiografie Embolisaties (uitzonderingen zie tabel A-a) Cholecystectomie Hemorrhoidenchirurgie Okselklierdissectie Abdominale hysterectomie Curettage Verstandskiesextractie Carpale tunnelcorrectie Oogchirurgie zonder retrobulbaire anesthesie Schouder/voet/hand chirurgie en arthroscopie Artrocentese Huidkankerexcisie Hydrocele correctie Beenmergbiopsie Lumbaalpunctie Ascitesdrainage pleuradrainage Drainage van vochtcollecties en opheffen van afvloedbelemmeringen Drainage abces JJ catheter Nefrostomie Scleroseren cyste

6 Tabel A-c. Ingrepen met een hoog bloedingsrisico (streef INR 1.5) Thoraxchirurgie Vaatchirurgie Neurochirurgie Urologie Orthopedie/ traumatologie Plastische chirurgie Oogheelkunde Radiologie Maag-darmziekten Diversen Hartklepvervanging Coronaire bypass chirurgie Correctie aneurysma aortae abdominalis Perifere arteriële bypass en andere grote vaatchirurgie Intracraniële en spinale chirurgie Prostaat- en blaaschirurgie Prostaatbiopsie Knie- en heupvervanging Reconstructieve plastische chirurgie Cataractoperatie met retrobulbaire anesthesie Echografisch/CT geleide diepe orgaanbiopsie (afdrukken punctieplaats NIET mogelijk) Nierbiopsie leverbiopsie Vertebroplastiek RFA van de lever of andere diepgelegen organen Cementeren heupprothese (percutaan) Galwegdrainage en wissel Gewrichtspuncties PEG Porta-embolisatie Emboliseren ABC Procedures in combinatie met chirurgie EVAR Abdominaal (ook acuut) EVAR Thoracaal Poliepectomie, mucosa resectie, scleroseren ERCP met papillectomie, sfincterotomie, crush/ basketextractie Endosonografie met FNA PEG-plaatsing Laser ablatie, APC coagulatie Behandeling (scleroseren) oesophagusvarices Dilatatie oesophagus middels Savarydilatatoren/ballon techniek Oesophagusstentplaatsing Endoscopische mucosale resectie Therapeutische dubbelballon enteroscopie Leverbioptie Hoofd/hals chirurgie, abdominale chirurgie en algemene chirurgie > 45 minuten Grote oncologische chirurgie

7 Tabel B: Indeling trombo-embolierisico bij verschillende aandoeningen Voor iedere patiënt dient het trombo-embolierisico te worden vastgesteld. Hiervoor zal het vaak nodig zijn te overleggen met de arts-specialist die de indicatie voor de behandeling heeft gesteld. Als deze de patiënt niet meer controleert kan worden overlegd met de consulent van het betreffende specialisme. Laag risico: geen overbrugging Hoog risico: wel overbrugging Atriumfibrillatie met CHADS2-VASC score 2 (en geen recent (< 3 mdn) ischemisch CVA of TIA) Bileaflet aortaklepprothese zonder risicofactoren, zonder atriumfibrillatie Cerebrovasculaire ziekte Perifeer arterieel vaatlijden +/- vaatprothese VTE langer dan 6 maanden geleden, geen andere risicofactoren Atriumfibrillatie met CHADS2-VASC score 3 Atriumfibrillatie met recente (<3 mdn) ischemisch CVA of TIA Atriumfibrillatie met reumatisch hartkleplijden Mechanische hartklepprothese in mitralispositie Oude (caged ball, tilting disc) mechanische hartklepprothese in aortapositie Bileaflet aortaklepprothese met atriumfibrillatie, doorgemaakt ischemisch CVA of TIA, hypertensie, diabetes, hartfalen, leeftijd > 75 jaar Veneuze trombo-embolie korter dan 6 maanden geleden VTE met antifosfolipidensyndroom Recidiverende veneuze trombo-embolieën VTE met actieve maligniteit Intracardiale trombus Ischemisch CVA of TIA minder dan 6 maanden geleden Recidiverende centrale of perifere arteriële embolieën

8 Tabel C: Groepsindeling Groep 1: laag bloedingsrisico, laag tromboembolierisico Groep 2: hoog bloedingsrisico, laag tromboembolierisico Groep 3: laag bloedingsrisico, hoog tromboembolierisico Groep 4: hoog bloedingsrisico, hoog tromboembolierisico Schema 1 Schema 2 Schema 3 Schema 4 Tabel D: nadroparinedosering Gewicht < 50 kg: Gewicht kg: Gewicht kg: Gewicht > 100 kg: 2dd 3800 E (=0.4 ml Fraxiparine ) 2dd 5700 E (=0.6 ml Fraxiparine ) 2dd 7600 E (=0.8 ml Fraxiparine ) 2dd 9500 E (=1.0 ml Fraxiparine )

9 Schema s voor couperen en overbruggen Schema 1: Groep 1 (laag bloedingsrisico (INR <2.0), laag tromboembolierisico, geen overbrugging) Couperen antistollingsbehandeling Dag -2 Dag -1 Dag -0 Dag +1 Dag +2 tot +4 Stop acenocoumarol Stop fenprocoumon en 5 mg vitamine K per os ( s morgens in te nemen) INR bepaling Operatie/ingreep Start profylaxe Fraxiparine 2850 E 1dd sc volgens algemene protocol profylaxe veneuze trombo-embolie van de afdeling Mits geen bloeding: -herstart acenocoumarol (hoogste aantal tabletten à 1 mg van doseerschema trombosedienst) -herstart fenprocoumon 2-3 tabletten afhankelijk onderhoudsdosis Als wel bloeding: -geen acenocoumarol of fenprocoumon INR bepaling; Mits geen bloeding: dosering acenocoumarol/fenprocoumon op geleide INR en oude dosering Fraxiparine 1dd 2850 E sc volgens procotol Als wel bloeding: geen acenocoumarol of fenprocoumon geen Fraxiparine ; individueel beleid bepalen Controle door trombosedienst 2-4 dagen na ingreep of 2-4 dagen na ontslag

10 Schema 2: Groep 2 (hoog bloedingsrisico (INR <1.5), laag tromboembolierisico, geen overbrugging) Couperen antistollingsbehandeling Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag 0 Dag+1 Dag+2 tot +4 Stop acenocoumarol Stop fenprocoumon en 10 mg vitamine K per os ( s morgens in te nemen) INR bepaling ( door trombosedienst) Als INR 2.0 geen actie Als INR > 2.0 -Bij acenocoumarolgebruik: 3 mg vitamine K -Bij fenprocoumon gebruik: 5 mg vitamine K INR bepaling Operatie/ingreep Start profylaxe Fraxiparine 2850 E 1dd sc volgens algemene protocol profylaxe veneuze trombo-embolie van de afdeling INR bepaling; Mits geen bloeding: Herstart acenocoumarol (hoogste aantal tabletten à 1 mg van doseerschema trombosedienst) Herstart fenprocoumon 2-3 tabletten afhankelijk van onderhoudsdosering Fraxiparine 1dd 2850 E sc volgens protocol Als wel bloeding: geen acenocoumarol of fenprocoumon geen Fraxiparine ; individueel beleid bepalen Controle door trombosedienst 2-4 dagen na ingreep of 2-4 dagen na ontslag

11 Schema 3: Groep 3 (laag bloedingsrisico (INR < 2.0), hoog tromboembolierisico, wel overbrugging) Couperen antistollingsbehandeling en regelen Fraxiparine (evt via trombosedienst) Dag -2 Dag -1 Dag 0 Dag+1 Dag+2 of +3 Stop acenocoumarol Stop fenprocoumon en 5 mg vitamine K per os ( s morgens in te nemen) Start s avonds Fraxiparine 2dd 0.6, 0.8 ml of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht, zie tabel D) Doorgaan Fraxiparine 2dd 0.6, 0.8 of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht) Voor de ingreep géén (therapeutische) Fraxiparine INR bepaling Operatie/ingreep Start profylaxe Fraxiparine 2850 E 1dd sc volgens algemene protocol profylaxe veneuze trombo-embolie van de afdeling Mits geen bloeding: Herstart acenocoumarol (hoogste aantal tabletten à 1 mg van doseerschema trombosedienst) Herstart fenprocoumon 2 3 tabletten afhankelijk van onderhoudsdosis Als wel bloeding: geen acenocoumarol of fenprocoumon INR bepaling; Mits geen bloeding: dosering acenocoumarol/fenprocoumon op geleide INR en onderhouds dosering herstart s morgens Fraxiparine 2dd 0.6, 0.8 of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht) stop Fraxiparine 1dd 2850 E sc Als wel bloeding: geen acenocoumarol of fenprocoumon Fraxiparine : individueel beleid bepalen Controle door trombosedienst 2-3 dagen na ingreep of 2-3 dagen na ontslag als er dan nog Fraxiparine wordt gebruikt. Stop Fraxiparine als INR 2.0 of 2.5 (lage respectievelijk hoge streefwaarden)

12 Schema 4: Groep 4: hoog bloedingsrisico (INR <1.5), hoog tromboembolierisico, wel overbrugging) Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag 0 Dag +1 Dag +2 of 3 Stop acenocoumarol Stop fenprocoumon en 10 mg vitamine K per os ( s morgens in te nemen) Start s avonds Fraxiparine 2dd 0.6, 0.8 ml of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht, zie tabel D) Doorgaan Fraxiparine 2dd 0.6, 0.8 ml of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht) INR bepaling Als INR 2.0 geen actie Als INR > 2.0 Bij acenocoumarolgebruik: 3 mg vitamine K Bij fenprocoumongebruik: 5 mg vitamine K s morgens Fraxiparine 0.6, 0.8 of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht) s avonds geen Fraxiparine INR bepaling Operatie/ingreep Voor de ingreep géén (therapeutische) Fraxiparine Start profylaxe Fraxiparine 2850 E 1dd sc volgens algemene protocol profylaxe veneuze trombo-embolie van de afdeling INR bepaling; Mits geen bloeding: Herstart acenocoumarol (hoogste aantal tabletten à 1 mg van doseerschema trombosedienst) Herstart fenprocoumon 2-3 tabletten afhankelijk van onderhoudsdosering Herstart s morgens Fraxiparine 2dd 0.6, 0.8 ml of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht) Als wel bloeding: geen acenocoumarol of fenprocoumon Fraxiparine : individueel beleid bepalen Controle door trombosedienst 2-3 dagen na ingreep of 2-3 dagen na ontslag als er dan nog Fraxiparine wordt gebruikt. Stop Fraxiparine als INR 2.0 of 2.5 (lage respectievelijk hoge streefwaarden)

De waarde van trombosediensten in Nederland

De waarde van trombosediensten in Nederland De waarde van trombosediensten in Nederland Position paper Mei 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Trombosepatiënten in Nederland 10 3. Antistollingsbehandelingen in Nederland 15 4. Resultaten

Nadere informatie

Keten trombosezorg niet sluitend

Keten trombosezorg niet sluitend Keten trombosezorg niet sluitend Risico s door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen Den Haag, oktober 2010 Keten trombosezorg niet sluitend oktober

Nadere informatie

De kunst van het doseren

De kunst van het doseren De kunst van het doseren Richtlijn, leidraad en informatie voor het doseren van vitamine K-antagonisten De state-of-the-art voor de antistollingsbehandeling met VKA s in Nederland. Voorschoten, mei 2010

Nadere informatie

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Informatie over trombose 5 Wat is trombose? 5 De bloedsomloop 5 Ziekten door trombose 6 De behandeling van trombose 7 De

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie mei 2012 Verantwoordelijk voor de richtlijn: Kwaliteitscommissie NfN Contact: ATM Jorna, secretaris kwaliteitscommissie,

Nadere informatie

Het resultaat telt ziekenhuizen

Het resultaat telt ziekenhuizen Het resultaat telt ziekenhuizen 213 Utrecht, februari 215 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Inleiding voor de resultaten 12 1 Operatief proces 16 1.1 Pijn na een operatie 21 1.2 Heupfractuur 26 1.3

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Coöperatie Zorggroep Katwijk U.A. Duizendschoon 39 2231 PV Rijnsburg tel 071 4091054 fax 071 4081940 e-mail info@zgkatwijk.nl www.zgkatwijk.nl

Nadere informatie

Machtiging en aanspraakbeperking

Machtiging en aanspraakbeperking Algemeen Machtiging en aanspraakbeperking www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG037 / Machtiging en aanspraakbeperking / 01-06-2013 2 Machtiging

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Afdeling Orthopedie Ziekenhuis Gelderse Vallei Het team van C2 afdeling Orthopedie heet u van harte welkom. Wij streven naar goede kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid en professionaliteit. Duidelijke

Nadere informatie

Aanvullende informatie over Taakherschikking. Verschillende verpleegkundige disciplines

Aanvullende informatie over Taakherschikking. Verschillende verpleegkundige disciplines Aanvullende informatie over Taakherschikking Verschillende verpleegkundige disciplines Juli 2012 Aanvullende informatie over Taakherschikking Verschillende verpleegkundige disciplines Inleiding Zowel Verenso

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. voor PATIËNTEN van de TROMBOSEDIENST VOOR HET GOOI

INFORMATIEBOEKJE. voor PATIËNTEN van de TROMBOSEDIENST VOOR HET GOOI INFORMATIEBOEKJE voor PATIËNTEN van de TROMBOSEDIENST VOOR HET GOOI Belangrijke aanwijzingen Geef bijzonderheden zoveel mogelijk door bij de bloedcontrole. Wees op de dag van controle telefonisch bereikbaar

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Een hartklepimplantatie via uw lies

Een hartklepimplantatie via uw lies Cardiologie Een hartklepimplantatie via uw lies www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Hoe werken de hartkleppen van een gezond hart?... 3 Wat is aortaklepstenose?... 4 Oorzaken van aortaklepstenose... 5 Klachten...

Nadere informatie

NHG-Standaard Beroerte

NHG-Standaard Beroerte Beroerte NHG-Standaard Deze standaard moet worden geciteerd als: Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, Burgers JS, Wiersma Tj, Verburg AFE. NHG-Standaard

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Rapport Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Op 29 september 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Stichting DBC Onderhoud en Nederlandse

Nadere informatie

Een kijkoperatie van de enkel

Een kijkoperatie van de enkel Een kijkoperatie van de enkel Een arthroscopie van de enkel Orthopedie Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Anatomie van de voet en enkel 4 De symptomen van beknelling 5 De symptomen van kraakbeenletsel 6

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Wel of niet reanimeren In het Albert Schweitzer ziekenhuis

Wel of niet reanimeren In het Albert Schweitzer ziekenhuis Wel of niet reanimeren In het Albert Schweitzer ziekenhuis Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 0974 Inleiding Iedere patiënt die in ons ziekenhuis een hartstilstand krijgt, wordt in principe

Nadere informatie

Richtlijn. Diabetische voet

Richtlijn. Diabetische voet Richtlijn Diabetische voet Colofon Richtlijn Diabetische voet ISBN-10: 90-8523-142-6 ISBN-13: 978-90-8523-142-4 2007 Nederlandsche Internisten Vereeniging Postbus 20066, 3502 LB Utrecht Uitgever Van Zuiden

Nadere informatie

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0 Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager versie 1.0 1 2 Achtergrond en samenvatting Inleiding Het komt in de dagelijkse praktijk de laatste jaren steeds vaker voor dat werknemers en bedrijfsartsen

Nadere informatie

MCC NIEUWSbrief FEBRUARI 2012

MCC NIEUWSbrief FEBRUARI 2012 13e jaargang nummer 1 MCC NIEUWSbrief FEBRUARI 2012 REDACTIONEEL Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van 2012. Een uitgebreid nummer met daarin een herziening van de werkafspraak Osteoporose en fracuurpreventie.

Nadere informatie

Endoscopiecentrum Onderzoek van de maag, slokdarm en twaalfvingerige darm

Endoscopiecentrum Onderzoek van de maag, slokdarm en twaalfvingerige darm Endoscopiecentrum Onderzoek van de maag, slokdarm en twaalfvingerige darm (gastroscopie) Endoscopiecentrum Inleiding U bent naar het Endoscopiecentrum verwezen voor een onderzoek van uw maag, slokdarm

Nadere informatie

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar Totale heup Orthopedie Beter voor elkaar 2 Hartelijk welkom op afdeling 5A U wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Ikazia Ziekenhuis. Om tijdens uw opname alles goed te laten verlopen,

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Hoofdrapport

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Hoofdrapport Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Hoofdrapport Februari 2013 Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Hoofdrapport Zorgverzekeraars Nederland Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Hoofdrapport Inhoudsopgave 1. Introductie...

Nadere informatie