Degene die een ingreep uitvoert dient zich voor hij/zij de ingreep uitvoert op de hoogte te stellen dat het antistollingsbeleid goed is uitgevoerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Degene die een ingreep uitvoert dient zich voor hij/zij de ingreep uitvoert op de hoogte te stellen dat het antistollingsbeleid goed is uitgevoerd."

Transcriptie

1 Protocol beleid antistollingsbehandeling rondom ingrepen binnen het Rijnland Ziekenhuis Doel Het doel van dit protocol is de werkwijze te omschrijven ten aanzien van het antistollingsbeleid bij patiënten die vitamine K antagonisten (VKA) gebruiken en een operatieve ingreep of invasief onderzoek moeten ondergaan. Verantwoordelijkheden - Voor de ingreep is diegene,die de indicatie stelt om de ingreep/het onderzoek plaats te laten vinden, verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van dit beleid. - Bij de ingreep is diegene die de ingreep/het onderzoek uitvoert verantwoordelijk dat de antistolling zich op het gewenste niveau (INR) bevindt. - Na de ingreep is diegene die de ingreep/het onderzoek heeft uitgevoerd dan wel in geval van een opname de afdelingsarts verantwoordelijk voor het vervolgen van het antistollingsbeleid. Algemene opmerkingen Dit protocol omschrijft in detail het te volgen beleid rondom het zonodig stoppen van de antistollingsbehandeling en de maatregelen die genomen moeten worden om de kans op een trombose of bloeding zo klein mogelijk te maken, daarmee dus ook het zogenaamde bridging (overbruggingsbehandeling). Er bestaat reeds een aantal protocollen binnen het Rijnland Zh waarin voor een bepaald onderzoek of operatie ook het antistollingsbeleid staat aangegeven. Deze protocollen kunnen naar dit protocol verwijzen waardoor er één protocol binnen het Rijnland Zh gehanteerd wordt. Afweging risico s, verantwoordelijkheid, goede communicatie Er dient steeds een zorgvuldige afweging te worden gemaakt van het risico van trombose als gevolg van het onderliggend lijden en de te verrichten ingreep en het risico van bloedingen. De arts die besluit dat een ingreep moet plaatsvinden is verantwoordelijk voor het goed regelen van het antistollingsbeleid. Dit beleid kan gedelegeerd worden naar de trombosedienst. Indien gewenst kan de consulent Interne Geneeskunde (IG) ingeschakeld worden. Het is hierbij essentieel dat duidelijk is wie de regie op welk moment voert. Dit moet duidelijk zijn voor de regievoerders zelf, voor de patiënt en afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld ook voor de trombosedienst. Degene die een ingreep uitvoert dient zich voor hij/zij de ingreep uitvoert op de hoogte te stellen dat het antistollingsbeleid goed is uitgevoerd. Na de ingreep moet, bijvoorbeeld afhankelijk van het optreden van een bloeding tijdens of na de ingreep, beoordeeld worden of het tevoren opgestelde beleid kan worden gevolgd of dat aanpassing nodig is. Afhankelijk van de situatie kan dit degene zijn die de ingreep heeft uitgevoerd of de afdelingsarts waar de patiënt na de ingreep is opgenomen. Dit beleid, al dan niet aangepast, moet goed gecommuniceerd worden naar andere betrokkenen, zoals een arts van een andere afdeling waarnaar de patiënt wordt overgeplaatst en bij ontslag met de patiënt en de trombosedienst. Uitgangspunt is een indeling in 4 behandelschema s. Voor trombo-embolie wordt een indeling in laag risico en hoog risico aangehouden. Voor een groot deel wordt de ACCP consensus 2008 en de Nederlandse CBO consensus gevolgd. Er wordt wel gekozen voor een indeling van het trombo-embolierisico in 2 groepen omdat dit handiger is dan in 3 groepen zoals de CBO-richtlijn doet. In de praktijk betekent dit dat patiënten die in de ACCP en CBO consensus een intermediair risico hebben hier als hoog risico zijn ingedeeld. Het bloedingsrisico van de ingrepen wordt verdeeld in 3 groepen. De eerste groep betreft ingrepen die plaats kunnen vinden onder een laag therapeutisch ingestelde INR (INR ). Hierbij moet de trombosedienst geïnformeerd worden zodat die zorg draagt voor een goed ingestelde INR en hoeven er verder geen maatregelen te worden genomen. De overige ingrepen worden verdeeld in laag en hoog bloedingsrisico. Hierdoor ontstaan 4 groepen met elk een eigen schema. Het te volgen beleid staat hieronder aangegeven. De groep patiënten met een hoog trombo-embolie risico komt in aanmerking voor overbruggingsbehandeling (bridging). Na de ingreep moet het bloedverlies beoordeeld worden. Vervolgens moet beslist worden over het antistollingsbeleid. Afhankelijk van de situatie kan het beleid worden gevolgd zoals dat tevoren was opgesteld of kan langer afgewacht worden voordat de nadroparine (Fraxiparine ) en de VKA worden hervat.

2 Praktische uitvoering beleid antistollingsbehandeling rondom ingrepen binnen het Rijnland Ziekenhuis 1. Bij het inplannen van de ingreep (zie flowschema) Bepaal het bloedingsrisico van de ingreep cq de gewenste INR. Het verdient aanbeveling dat iedere afdeling een uniform beleid formuleert wat het geschatte bloedingsrisico van een ingreep is en welke INR voor de ingreep gewenst is. Hierbij wordt aanbevolen de landelijke en/of internationale consensus te volgen. Zie tabellen A-(a, b, c). -Is het bloedingsrisico zeer laag (gewenste INR 2.0 of hoger, zie tabel A-a) vul dan het ingrepenformulier in en stuur dit naar de trombosedienst. De trombosedienst zorgt voor een adequate INR. Instrueer ook de patiënt goed over het beleid. -Is het bloedingsrisico laag (gewenste INR 2.0, zie tabel A-b) of hoog (gewenste INR 1.5, zie tabel A-c) volg de volgende stappen: -bepaal het trombo-embolierisico (Tabel B) Overleg hierover zonodig met de indicatiestellend specialist, zeker bij hartklepprothesen en atriumfibrillatie met mogelijke bijkomende risicofactoren -bepaal de groep waarin patiënt valt (Tabel C). -vul het ingrepenformulier in conform de groepsindeling (Tabel C) en de schema s 1, 2, 3,en 4 -overleg zo nodig of delegeer (een deel van) het beleid naar de consulent IG of de trombosedienst (let op: de trombosedienst die het betreft is afhankelijk van de woonplaats van de patiënt) Voor patiënten die onder behandeling zijn van de Trombosedienst Leiden kan het coupeer en LMWH beleid (inclusief instructie en recept) worden gedelegeerd naar de trombosedienst. -vul het ingrepenformulier in met bloedingsrisico en trombo-embolierisico -zorg voor recepten, instrueer de patiënt over het beleid en zonodig over nadroparine (Fraxiparine ) injecties; schakel zo nodig thuiszorg in -geef het ingrepenformulier mee aan de patiënt, stuur het op/fax het naar de trombosedienst (evt thuiszorg) en scan het in in het EPD 2. Op de dag van de ingreep. Voor de ingreep: - Controleer of het voorgeschreven beleid is opgevolgd. - Bepaal de INR; voldoet deze aan de eis, dan kan de ingreep doorgang vinden; is de INR te hoog overleg dan met de consulent IG over het geven van 4-factorenconcentraat (Cofact ). Na de ingreep: - Beoordeel of er sprake is van bloedverlies (productie van drains en hematoomvorming) en beslis ten aanzien van het volgen van de mogelijke stappen voor het geven van nadroparine (Fraxiparine ) en VKA. - Bij ontslag: Vul het ingrepenformulier in, bespreek het beleid en de dosering met de patiënt en zorg voor een overdracht (aanmeldingsformulier invullen) naar de trombosedienst en meldt de patiënt daar aan. 3. Dag(en) na de ingreep. - Volg het behandelschema van de groep waarin de patiënt is ingedeeld. - Bepaal de INR. Beoordeel het bloedverlies en beslis tav de mogelijke stappen tav het geven van nadroparine (Fraxiparine ) en VKA. Geef het aan op het formulier. - Beoordeel de mogelijkheid tot ontslag. - Bij ontslag: Vul het ingrepenformulier in, bespreek het beleid en de dosering met de patiënt en zorg voor een overdracht (aanmeldingsformulier invullen) naar de trombosedienst en meldt de patiënt daar aan.

3 Flowschema antistolling bij ingrepen Rijnland Ziekenhuis

4 Tabel A-a: Ingrepen met een zeer laag bloedingsrisico (streef INR ) Maag-, darm-, leverziekten (MDL) Diagnostische gastro-, sigmoïdo-, recto- en coloscopie al dan niet met biopsie/brush ERCP met alleen stentplaatsing Enteroscopie zonder interventie Endosonografie zonder FNA Inbrengen voedingssonde Radiologie Diagnostische en therapeutisch intra-arteriële en intraveneuze procedures cardiologie Oogheelkunde Arteriele of veneuze punctie AngioBekken-Benen Chemo Embolistaie Levertumor (TACE) CTAP Embolisatie Aneurysma Spurium Embolisatie VM Embolisatie Myoom Embolisatie Tumor Embolisatie Vena Spermatica Dialyse Shunt Flebografie PIER PTRA Pulmonalis angio Sampling venen Trombolyse Trombolyse voor arteriele occlusie extremiteit Trombosuctie met Angio-Jet TIPS-controle Levervenedrukmeting Vena Cava filter plaatsen en verwijderen Ballon occlusie Carotis Cerebrale Angiografie Embolisatie Aneurysma Cerebri (Coiling) Embolisatie AVM Cerebri Spinaal Angiografie Stroke IntraArterieleTrombolyse/-suctie Perma-cath / PAC / Hickman Cytologische puncties en histologische biopten van oppervlakkige laesies (afdrukken van de punctieplaats WEL mogelijk) Hartcatheterisatie Maze ablatie Cataractchirurgie zonder retrobulbaire anesthesie Kaakchirurgie Diverse puncties en biopsieën Tandextractie door kaakchirurg (tranexaminezuur mondspoeling volgens voorschrift trombosedienst) Bronchoscopie +/- biopsie Plaatsen en verwijderen centraal veneuze catheter Beenmergaspiratie Ascitespunctie (dunne naald) Pleurapunctie (dunne naald)

5 Tabel A-b: Ingrepen met een laag bloedingsrisico (streef INR 1,5-2.0) Cardiologie (nader overleggen) Arteriepuncties in de lies Chirurgie Gynaecologie Kaakchirurgie Neurochirurgie Oogheelkunde Orthopedie Plastische chirurgie Urologie Diverse puncties en biopsieën Radiologie Pacemaker implantatie Cardiac defibillator (ICD) implantatie Pericardpunctie en drainage Ballondilatatie (dotterprocedure) Mitralisklepdilatatie Angiografie Embolisaties (uitzonderingen zie tabel A-a) Cholecystectomie Hemorrhoidenchirurgie Okselklierdissectie Abdominale hysterectomie Curettage Verstandskiesextractie Carpale tunnelcorrectie Oogchirurgie zonder retrobulbaire anesthesie Schouder/voet/hand chirurgie en arthroscopie Artrocentese Huidkankerexcisie Hydrocele correctie Beenmergbiopsie Lumbaalpunctie Ascitesdrainage pleuradrainage Drainage van vochtcollecties en opheffen van afvloedbelemmeringen Drainage abces JJ catheter Nefrostomie Scleroseren cyste

6 Tabel A-c. Ingrepen met een hoog bloedingsrisico (streef INR 1.5) Thoraxchirurgie Vaatchirurgie Neurochirurgie Urologie Orthopedie/ traumatologie Plastische chirurgie Oogheelkunde Radiologie Maag-darmziekten Diversen Hartklepvervanging Coronaire bypass chirurgie Correctie aneurysma aortae abdominalis Perifere arteriële bypass en andere grote vaatchirurgie Intracraniële en spinale chirurgie Prostaat- en blaaschirurgie Prostaatbiopsie Knie- en heupvervanging Reconstructieve plastische chirurgie Cataractoperatie met retrobulbaire anesthesie Echografisch/CT geleide diepe orgaanbiopsie (afdrukken punctieplaats NIET mogelijk) Nierbiopsie leverbiopsie Vertebroplastiek RFA van de lever of andere diepgelegen organen Cementeren heupprothese (percutaan) Galwegdrainage en wissel Gewrichtspuncties PEG Porta-embolisatie Emboliseren ABC Procedures in combinatie met chirurgie EVAR Abdominaal (ook acuut) EVAR Thoracaal Poliepectomie, mucosa resectie, scleroseren ERCP met papillectomie, sfincterotomie, crush/ basketextractie Endosonografie met FNA PEG-plaatsing Laser ablatie, APC coagulatie Behandeling (scleroseren) oesophagusvarices Dilatatie oesophagus middels Savarydilatatoren/ballon techniek Oesophagusstentplaatsing Endoscopische mucosale resectie Therapeutische dubbelballon enteroscopie Leverbioptie Hoofd/hals chirurgie, abdominale chirurgie en algemene chirurgie > 45 minuten Grote oncologische chirurgie

7 Tabel B: Indeling trombo-embolierisico bij verschillende aandoeningen Voor iedere patiënt dient het trombo-embolierisico te worden vastgesteld. Hiervoor zal het vaak nodig zijn te overleggen met de arts-specialist die de indicatie voor de behandeling heeft gesteld. Als deze de patiënt niet meer controleert kan worden overlegd met de consulent van het betreffende specialisme. Laag risico: geen overbrugging Hoog risico: wel overbrugging Atriumfibrillatie met CHADS2-VASC score 2 (en geen recent (< 3 mdn) ischemisch CVA of TIA) Bileaflet aortaklepprothese zonder risicofactoren, zonder atriumfibrillatie Cerebrovasculaire ziekte Perifeer arterieel vaatlijden +/- vaatprothese VTE langer dan 6 maanden geleden, geen andere risicofactoren Atriumfibrillatie met CHADS2-VASC score 3 Atriumfibrillatie met recente (<3 mdn) ischemisch CVA of TIA Atriumfibrillatie met reumatisch hartkleplijden Mechanische hartklepprothese in mitralispositie Oude (caged ball, tilting disc) mechanische hartklepprothese in aortapositie Bileaflet aortaklepprothese met atriumfibrillatie, doorgemaakt ischemisch CVA of TIA, hypertensie, diabetes, hartfalen, leeftijd > 75 jaar Veneuze trombo-embolie korter dan 6 maanden geleden VTE met antifosfolipidensyndroom Recidiverende veneuze trombo-embolieën VTE met actieve maligniteit Intracardiale trombus Ischemisch CVA of TIA minder dan 6 maanden geleden Recidiverende centrale of perifere arteriële embolieën

8 Tabel C: Groepsindeling Groep 1: laag bloedingsrisico, laag tromboembolierisico Groep 2: hoog bloedingsrisico, laag tromboembolierisico Groep 3: laag bloedingsrisico, hoog tromboembolierisico Groep 4: hoog bloedingsrisico, hoog tromboembolierisico Schema 1 Schema 2 Schema 3 Schema 4 Tabel D: nadroparinedosering Gewicht < 50 kg: Gewicht kg: Gewicht kg: Gewicht > 100 kg: 2dd 3800 E (=0.4 ml Fraxiparine ) 2dd 5700 E (=0.6 ml Fraxiparine ) 2dd 7600 E (=0.8 ml Fraxiparine ) 2dd 9500 E (=1.0 ml Fraxiparine )

9 Schema s voor couperen en overbruggen Schema 1: Groep 1 (laag bloedingsrisico (INR <2.0), laag tromboembolierisico, geen overbrugging) Couperen antistollingsbehandeling Dag -2 Dag -1 Dag -0 Dag +1 Dag +2 tot +4 Stop acenocoumarol Stop fenprocoumon en 5 mg vitamine K per os ( s morgens in te nemen) INR bepaling Operatie/ingreep Start profylaxe Fraxiparine 2850 E 1dd sc volgens algemene protocol profylaxe veneuze trombo-embolie van de afdeling Mits geen bloeding: -herstart acenocoumarol (hoogste aantal tabletten à 1 mg van doseerschema trombosedienst) -herstart fenprocoumon 2-3 tabletten afhankelijk onderhoudsdosis Als wel bloeding: -geen acenocoumarol of fenprocoumon INR bepaling; Mits geen bloeding: dosering acenocoumarol/fenprocoumon op geleide INR en oude dosering Fraxiparine 1dd 2850 E sc volgens procotol Als wel bloeding: geen acenocoumarol of fenprocoumon geen Fraxiparine ; individueel beleid bepalen Controle door trombosedienst 2-4 dagen na ingreep of 2-4 dagen na ontslag

10 Schema 2: Groep 2 (hoog bloedingsrisico (INR <1.5), laag tromboembolierisico, geen overbrugging) Couperen antistollingsbehandeling Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag 0 Dag+1 Dag+2 tot +4 Stop acenocoumarol Stop fenprocoumon en 10 mg vitamine K per os ( s morgens in te nemen) INR bepaling ( door trombosedienst) Als INR 2.0 geen actie Als INR > 2.0 -Bij acenocoumarolgebruik: 3 mg vitamine K -Bij fenprocoumon gebruik: 5 mg vitamine K INR bepaling Operatie/ingreep Start profylaxe Fraxiparine 2850 E 1dd sc volgens algemene protocol profylaxe veneuze trombo-embolie van de afdeling INR bepaling; Mits geen bloeding: Herstart acenocoumarol (hoogste aantal tabletten à 1 mg van doseerschema trombosedienst) Herstart fenprocoumon 2-3 tabletten afhankelijk van onderhoudsdosering Fraxiparine 1dd 2850 E sc volgens protocol Als wel bloeding: geen acenocoumarol of fenprocoumon geen Fraxiparine ; individueel beleid bepalen Controle door trombosedienst 2-4 dagen na ingreep of 2-4 dagen na ontslag

11 Schema 3: Groep 3 (laag bloedingsrisico (INR < 2.0), hoog tromboembolierisico, wel overbrugging) Couperen antistollingsbehandeling en regelen Fraxiparine (evt via trombosedienst) Dag -2 Dag -1 Dag 0 Dag+1 Dag+2 of +3 Stop acenocoumarol Stop fenprocoumon en 5 mg vitamine K per os ( s morgens in te nemen) Start s avonds Fraxiparine 2dd 0.6, 0.8 ml of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht, zie tabel D) Doorgaan Fraxiparine 2dd 0.6, 0.8 of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht) Voor de ingreep géén (therapeutische) Fraxiparine INR bepaling Operatie/ingreep Start profylaxe Fraxiparine 2850 E 1dd sc volgens algemene protocol profylaxe veneuze trombo-embolie van de afdeling Mits geen bloeding: Herstart acenocoumarol (hoogste aantal tabletten à 1 mg van doseerschema trombosedienst) Herstart fenprocoumon 2 3 tabletten afhankelijk van onderhoudsdosis Als wel bloeding: geen acenocoumarol of fenprocoumon INR bepaling; Mits geen bloeding: dosering acenocoumarol/fenprocoumon op geleide INR en onderhouds dosering herstart s morgens Fraxiparine 2dd 0.6, 0.8 of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht) stop Fraxiparine 1dd 2850 E sc Als wel bloeding: geen acenocoumarol of fenprocoumon Fraxiparine : individueel beleid bepalen Controle door trombosedienst 2-3 dagen na ingreep of 2-3 dagen na ontslag als er dan nog Fraxiparine wordt gebruikt. Stop Fraxiparine als INR 2.0 of 2.5 (lage respectievelijk hoge streefwaarden)

12 Schema 4: Groep 4: hoog bloedingsrisico (INR <1.5), hoog tromboembolierisico, wel overbrugging) Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag 0 Dag +1 Dag +2 of 3 Stop acenocoumarol Stop fenprocoumon en 10 mg vitamine K per os ( s morgens in te nemen) Start s avonds Fraxiparine 2dd 0.6, 0.8 ml of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht, zie tabel D) Doorgaan Fraxiparine 2dd 0.6, 0.8 ml of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht) INR bepaling Als INR 2.0 geen actie Als INR > 2.0 Bij acenocoumarolgebruik: 3 mg vitamine K Bij fenprocoumongebruik: 5 mg vitamine K s morgens Fraxiparine 0.6, 0.8 of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht) s avonds geen Fraxiparine INR bepaling Operatie/ingreep Voor de ingreep géén (therapeutische) Fraxiparine Start profylaxe Fraxiparine 2850 E 1dd sc volgens algemene protocol profylaxe veneuze trombo-embolie van de afdeling INR bepaling; Mits geen bloeding: Herstart acenocoumarol (hoogste aantal tabletten à 1 mg van doseerschema trombosedienst) Herstart fenprocoumon 2-3 tabletten afhankelijk van onderhoudsdosering Herstart s morgens Fraxiparine 2dd 0.6, 0.8 ml of 1.0 ml sc (afhankelijk van lichaamsgewicht) Als wel bloeding: geen acenocoumarol of fenprocoumon Fraxiparine : individueel beleid bepalen Controle door trombosedienst 2-3 dagen na ingreep of 2-3 dagen na ontslag als er dan nog Fraxiparine wordt gebruikt. Stop Fraxiparine als INR 2.0 of 2.5 (lage respectievelijk hoge streefwaarden)

Protocol beleid antistollingsbehandeling (vitamine K antagonisten) rondom ingrepen binnen het Rijnland Ziekenhuis

Protocol beleid antistollingsbehandeling (vitamine K antagonisten) rondom ingrepen binnen het Rijnland Ziekenhuis Protocol beleid antistollingsbehandeling (vitamine K antagonisten) rondom ingrepen binnen het Rijnland Ziekenhuis Doel Het doel van dit protocol is de werkwijze te omschrijven ten aanzien van het antistollingsbeleid

Nadere informatie

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen,

Nadere informatie

Perioperatief beleid. van patiënten behandeld met bloedverdunners

Perioperatief beleid. van patiënten behandeld met bloedverdunners Perioperatief beleid van patiënten behandeld met bloedverdunners Perioperatief beleid van patiënten behandeld met plaatjesremmers Aspirine en/of ADP receptor inhibitor (Plavix of clopidogrel, Efient of

Nadere informatie

Problematiek 17/01/2011. Dr. Patrick Schoeters PREVENTIEF ANTISTOLLINGSBELEID BIJ ENDOSCOPISCHE PROCEDURES

Problematiek 17/01/2011. Dr. Patrick Schoeters PREVENTIEF ANTISTOLLINGSBELEID BIJ ENDOSCOPISCHE PROCEDURES Preventief antistollingsbeleid bij endoscopische procedures : een bloedstollend verhaal PREVENTIEF BIJ ENDOSCOPISCHE PROCEDURES Dr. Patrick Schoeters Problematiek Thrombusvorming cruciaal in cardiovasculaire

Nadere informatie

Aanbevelingen perioperatief beleid van patiënten behandeld met plaatjesremmers en anticoagulantia

Aanbevelingen perioperatief beleid van patiënten behandeld met plaatjesremmers en anticoagulantia Aanbevelingen perioperatief beleid van patiënten behandeld met plaatjesremmers en anticoagulantia dr. Tom Vydt, cardioloog AZ Sint-Maarten GR0034AV versie 04-2014 ALGEMEEN YK Perioperatief beleid van patiënten

Nadere informatie

Bereikbaarheid en Protocollen Trombosedienst Emmen (Versie huisartsen)

Bereikbaarheid en Protocollen Trombosedienst Emmen (Versie huisartsen) Bereikbaarheid en Protocollen Trombosedienst Emmen (Versie huisartsen) Protocollen en Bereikbaarheid Trombosedienst Emmen Drs. J.G.J. Pouwels, Medisch Leider Trombosedienst INHOUDSOPGAVE 1. Bereikbaarheid

Nadere informatie

Perioperatief beleid voor patiënten behandeld met vitamine K antagonisten

Perioperatief beleid voor patiënten behandeld met vitamine K antagonisten Perioperatief beleid voor patiënten behandeld met vitamine K antagonisten Algemene principes: De voorgeschreven werkwijze is afhankelijk van 3 factoren: 1. Het bloedingsrisico gepaard met de ingreep. Dit

Nadere informatie

Trombosedienst Leiden en omstreken

Trombosedienst Leiden en omstreken Trombosedienst Leiden en omstreken Saskia van Foeken Verpleegkundige Trombosedienst Leiden Doelstelling Met deze voorlichting willen we bereiken: Dat de cliënt een zo optimaal mogelijke antistollingsbehandeling

Nadere informatie

Perioperatief antistollingsbeleid UMCG. Samenvatting

Perioperatief antistollingsbeleid UMCG. Samenvatting 1 2 Perioperatief antistollingsbeleid UMCG Samenvatting Patiënten ingesteld op antistollingsmiddelen hebben bij continuatie van de antistolling een verhoogde kans op bloedverlies en bij het staken van

Nadere informatie

Nascholing Antistolling

Nascholing Antistolling Nascholing Antistolling Peri-operatief Antistollingsbeleid Nivo 2 3 Een initiatief van de Stuurgroepketen Antistollingsbehandeling versie 2, februari 2012 probleem antistolling peri-operatief Igv doorgaan

Nadere informatie

Voorkom bloedingen. de achtergrond van antistollingsmiddelen, interacties en risicofactoren. Eindhoven, 19 juni 2014

Voorkom bloedingen. de achtergrond van antistollingsmiddelen, interacties en risicofactoren. Eindhoven, 19 juni 2014 Voorkom bloedingen de achtergrond van antistollingsmiddelen, interacties en risicofactoren Eindhoven, 19 juni 2014 dr. M.R. Nijziel, internist-hematoloog Indeling stollingssysteem oude antistollingsmiddelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Aanvraag Trombosedienst

Hoofdstuk 4: Aanvraag Trombosedienst 4 Aanvraag trombosedienst 4.1 Identificatie trombosedienst Vraag naam en geboortedatum en controleer dit op het doserings- of (her)aanmeldingsformulier. Plak op de afgenomen buis van een trombosedienstpatiënt

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL DIEPE VENEUZE TROMBOSE

TRANSMURAAL PROTOCOL DIEPE VENEUZE TROMBOSE TRANSMURAAL PROTOCOL Inleiding De incidentie van diepe veneuze trombose () is ongeveer 2 per 1.000 patiënten per jaar. Voor longembolie gelden vergelijkbare getallen. De huisarts wordt dan ook niet vaak

Nadere informatie

artseninformatie Richtlijnen voor beleid van bloedverdunners in een peri-operatieve fase GezondheidsZorg met een Ziel

artseninformatie Richtlijnen voor beleid van bloedverdunners in een peri-operatieve fase GezondheidsZorg met een Ziel i artseninformatie Richtlijnen voor beleid van bloedverdunners in een peri-operatieve fase GezondheidsZorg met een Ziel 2 Inhoud 1 Richtlijnen voor beleid van bloedverdunners in een peri-operatieve fase...

Nadere informatie

Endoscopie en anticoagulantia: een update.

Endoscopie en anticoagulantia: een update. Endoscopie en anticoagulantia: een update. Dr. Koen Van Dycke, Prof. Dr. Isabelle Colle, Prof. Dr. Martine De Vos. Dienst Gastro-enterologie UZ Gent. De Pintelaan 185 9000 Gent Abstract: Door de toenemende

Nadere informatie

Nascholing Antistolling

Nascholing Antistolling Nascholing Antistolling Algemene module nivo 3 Een initiatief van de Stuurgroepketen Antistollingsbehandeling Dr. R. Fijnheer, versie 4, juli 2012 de stollingsbalans trombose te veel stolling antistolling

Nadere informatie

Tabel 1. Dabigatran en aptt Dabigatran dosering: Afwezig effect: Therapeutisch effect: Te hoog / overdosering:

Tabel 1. Dabigatran en aptt Dabigatran dosering: Afwezig effect: Therapeutisch effect: Te hoog / overdosering: Onderwerp Bloedingen tijdens dabigatran (Pradaxa ) gebruik Operatieve ingrepen tijdens dabigatran (Pradaxa ) gebruik Auteurs Dr. N.R. Bijsterveld, Cardioloog Dr. M. Ten Wolde, Internist-Vasculair Geneeskundige

Nadere informatie

Preventie en behandeling trombo-embolische aandoeningen. FTO 15-10-13 Paul van Buuren

Preventie en behandeling trombo-embolische aandoeningen. FTO 15-10-13 Paul van Buuren Preventie en behandeling trombo-embolische aandoeningen FTO 15-10-13 Paul van Buuren Inhoud Trombo-embolische preventie bij ouderen Preventie bij atriumfibrilleren en behandeling longembolie Formularium

Nadere informatie

NOAC s. Bossche Samenscholingsdagen 2014 N. Péquériaux Laboratoriumarts/Medisch leider trombosedienst M. Jacobs Cardioloog

NOAC s. Bossche Samenscholingsdagen 2014 N. Péquériaux Laboratoriumarts/Medisch leider trombosedienst M. Jacobs Cardioloog NOAC s Bossche Samenscholingsdagen 2014 N. Péquériaux Laboratoriumarts/Medisch leider trombosedienst M. Jacobs Cardioloog Antistollingsmedicatie Toegepast ter preventie en behandeling van arteriële en

Nadere informatie

Wat doet de trombosedienst? Hoe verloopt de communicatie? Ellen van Eekelen

Wat doet de trombosedienst? Hoe verloopt de communicatie? Ellen van Eekelen Wat doet de trombosedienst? en Hoe verloopt de communicatie? Ellen van Eekelen Laboratoria Bloedafnamediensten Patiënten Specialisten Thuiszorg Huisartsen Collegae TD TD Verpleeghuizen Tandartsen Mondhygiënisten

Nadere informatie

ANTITROMBOTISCHE BEHANDELING: INDICATIES EN PRAKTISCHE PROBLEMEN

ANTITROMBOTISCHE BEHANDELING: INDICATIES EN PRAKTISCHE PROBLEMEN ANTITROMBOTISCHE BEHANDELING: INDICATIES EN PRAKTISCHE PROBLEMEN Het doel van dit themanummer is een synthese te geven van de beschikbare informatie over antitrombotische behandeling in de eerste lijn,

Nadere informatie

Kleine chirurgische verrichtingen, wat en hoe door huisarts zelf en wat op POK?

Kleine chirurgische verrichtingen, wat en hoe door huisarts zelf en wat op POK? Kleine chirurgische verrichtingen, wat en hoe door huisarts zelf en wat op POK? 6 maart 2014 Robert Prudhomme van Reine NVT gecertificeerd traumachirurg NVKC gecertificeerd chirurg bij kinderen Hand- en

Nadere informatie

Dienst/afdeling: MST- Breed Datum: 29-03-11

Dienst/afdeling: MST- Breed Datum: 29-03-11 Versie: Medisch Spectrum Twente 1.0 Status: Vastgesteld Soort Document: Code: Protocol PC-001587 Onderwerp/titel: Perioperatief beleid met betrekking tot tromboseprofylaxe en antistolling Dienst/afdeling:

Nadere informatie

Tijdelijk een andere bloedverdunner gebruiken rondom uw ingreep

Tijdelijk een andere bloedverdunner gebruiken rondom uw ingreep Tijdelijk een andere bloedverdunner gebruiken rondom uw ingreep Bridging Informatie voor patiënten F1107-2134 februari 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester

Nadere informatie

Indicatie antistolling. NOAC/DOAC Is de praktijk net zo verwarrend als de naam.? Indicaties VKA in NL Wat gebruikten we. Het stollingsmechanisme

Indicatie antistolling. NOAC/DOAC Is de praktijk net zo verwarrend als de naam.? Indicaties VKA in NL Wat gebruikten we. Het stollingsmechanisme Indicatie antistolling NOAC/DOAC Is de praktijk net zo verwarrend als de naam.? Behandeling DVT/ longembolie Atriumfibrilleren Mechanische hartklep Arterieel vaatlijden Hartfalen met kamerdilatatie ( alleen

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Dr. Bart Oris h.-hartziekenhuis Lier

Dr. Bart Oris h.-hartziekenhuis Lier De klassieke voorstelling van de stollingscascade met een intrinsieke en extrinsieke arm strookt niet met de in vivo stolling Essentieel bij een normale stolling is de aanwezigheid van de fosfolipidenmembraan

Nadere informatie

Samenvatting Vitamine K antagonisten zijn antistollingsmiddelen in tabletvorm. Ze worden voorgeschreven voor de behandeling en preventie van trombose.

Samenvatting Vitamine K antagonisten zijn antistollingsmiddelen in tabletvorm. Ze worden voorgeschreven voor de behandeling en preventie van trombose. 1 Samenvatting Samenvatting Vitamine K antagonisten zijn antistollingsmiddelen in tabletvorm. Ze worden voorgeschreven voor de behandeling en preventie van trombose. Zowel arteriële trombose (trombose

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

ACUUT CORONAIR SYNDROOM. 12 februari 2015 Esther de Haan Verpleegkundig specialist cardiolgie St Antonius Ziekenhuis

ACUUT CORONAIR SYNDROOM. 12 februari 2015 Esther de Haan Verpleegkundig specialist cardiolgie St Antonius Ziekenhuis ACUUT CORONAIR SYNDROOM 12 februari 2015 Esther de Haan Verpleegkundig specialist cardiolgie St Antonius Ziekenhuis Doelen Behandeling van ACS - Medicamenteus - Invasief Complicaties Prognose 2 Behandeling:

Nadere informatie

Nascholing Antistolling

Nascholing Antistolling Nascholing Antistolling Algemene module nivo 1 en 2 Een initiatief van de Stuurgroepketen Antistollingsbehandeling Dr. R. Fijnheer, versie 1, november 2011 doel antistollings therapie behandelen van arteriële

Nadere informatie

Angiografie. (dotterbehandeling / stent)

Angiografie. (dotterbehandeling / stent) Angiografie (dotterbehandeling / stent) Inleiding Angiografie betekent letterlijk het afbeelden van bloedvaten. Bij dit onderzoek wordt met behulp van contrastmiddel foto s gemaakt van de bloedvaten om

Nadere informatie

Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van het acute herseninfarct

Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van het acute herseninfarct Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van het acute herseninfarct Annemarie Wijnhoud neuroloog IJsselland Ziekenhuis Monique Putter-Lander & Thomas Rekveldt huisartsen Rotterdam Belangen 17-4-2015

Nadere informatie

NOACs in de dagelijkse praktijk. Menno Huisman Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden m.v.huisman@lumc.nl

NOACs in de dagelijkse praktijk. Menno Huisman Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden m.v.huisman@lumc.nl NOACs in de dagelijkse praktijk Menno Huisman Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden m.v.huisman@lumc.nl Belangen Voordrachten tijdens wetenschappelijke verenigingen ondersteund door farma; honoraria

Nadere informatie

2/9/2012. Hoe medisch had u de anamnese willen hebben? Nieuwe patiënt.. Denise van Diermen, arts

2/9/2012. Hoe medisch had u de anamnese willen hebben? Nieuwe patiënt.. Denise van Diermen, arts Hoe medisch had u de anamnese willen hebben? Nieuwe patiënt.. 3 februari 2012 Denise van Diermen, arts Eerste indruk Gemiddelde medische anamnese bij de tandarts/mondhygiënist Hoe gaat het met u? Bent

Nadere informatie

Medicijnen thuis Radboud universitair medisch centrum

Medicijnen thuis Radboud universitair medisch centrum Medicijnen thuis Deze folder geeft u informatie over het medicijngebruik in de thuissituatie na ontslag uit het ziekenhuis. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen. Hieronder is aangekruist welke

Nadere informatie

Eerstelijns Samenwerkingsafspraak Specialist ouderengeneeskunde en Trombosedienst Deventer Winterswijk Doetinchem, locatie Winterswijk

Eerstelijns Samenwerkingsafspraak Specialist ouderengeneeskunde en Trombosedienst Deventer Winterswijk Doetinchem, locatie Winterswijk Eerstelijns Samenwerkingsafspraak Specialist ouderengeneeskunde en Trombosedienst Deventer Winterswijk Doetinchem, locatie Winterswijk Inhoud: 1 Inleiding 2 Algemene gegevens Trombosedienst 2.1 Gegevens

Nadere informatie

Behandeling voor trombose en anti-stolling

Behandeling voor trombose en anti-stolling Behandeling voor trombose en anti-stolling 2 Waarom behandeling met een anti-stollingsmiddel? Als bloed in een bloedvat stolt, wordt dit bloedvat afgesloten. Het bloed kan het achterliggende orgaan dan

Nadere informatie

TAR s: Combinaties, Do s & Don ts

TAR s: Combinaties, Do s & Don ts TAR s: Combinaties, Do s & Don ts Congressponsoren AstraZeneca Bayer BoehringerIngelheim Pfizer/BMS Rolf Veldkamp, cardioloog Ravee Rambharose, kaderhuisarts HVZ Aris Prins, apotheker Indeling Trombocytenaggregatie

Nadere informatie

Onderwerp Bloedingen tijdens rivaroxaban (Xarelto ) gebruik Operatieve ingrepen tijdens rivaroxaban (Xarelto ) gebruik

Onderwerp Bloedingen tijdens rivaroxaban (Xarelto ) gebruik Operatieve ingrepen tijdens rivaroxaban (Xarelto ) gebruik Onderwerp Bloedingen tijdens rivaroxaban (Xarelto ) gebruik Operatieve ingrepen tijdens rivaroxaban (Xarelto ) gebruik Auteurs Dr. N.R. Bijsterveld, Cardioloog Dr. M. Ten Wolde, Internist-Vasculair Geneeskundige

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR HUISARTS Preoperatieve Consultatie AZ Jan Portaels

INFORMATIE VOOR HUISARTS Preoperatieve Consultatie AZ Jan Portaels 1 Geachte Collega, Uw patient wordt op geopereerd en wordt hiervoor op. opgenomen. Aard van de ingreep.. De patiënt vulde zelf reeds een vragenlijst in, welke hij/zij u zal voorleggen. Gelieve deze lijst

Nadere informatie

Lijst met CTG codes per ingreep

Lijst met CTG codes per ingreep Bijlage I Lijst met codes per ingreep Voor het maken van de referentiecijfers zijn codes soms samengevoegd, om zo voldoende aantallen operaties te krijgen voor betrouwbare getallen. In deze tabel staan

Nadere informatie

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kennisdocument Antistolling (horend bij LESA Antistolling)

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kennisdocument Antistolling (horend bij LESA Antistolling) Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kennisdocument Antistolling (horend bij Antistolling) Inleiding Antistollingsmiddelen, ook wel antithrombotica genoemd, zijn geneesmiddelen die de stolling

Nadere informatie

ERCP. Ziekenhuis Gelderse Vallei

ERCP. Ziekenhuis Gelderse Vallei ERCP Ziekenhuis Gelderse Vallei Wat is een ERCP? De afkorting ERCP staat voor Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. Een ERCP wordt

Nadere informatie

SAMENVATTING RICHTLIJN NEURAXISBLOKKADE EN ANTISTOLLING

SAMENVATTING RICHTLIJN NEURAXISBLOKKADE EN ANTISTOLLING SAMENVATTING RICHTLIJN NEURAXISBLOKKADE EN ANTISTOLLING Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie 1 INLEIDING Een neuraxiaal hematoom na neuraxisblokkade is een zeldzame, maar ernstige complicatie. Onder

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

BF: Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Tandartsen en Trombosedienst SKB Winterswijk

BF: Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Tandartsen en Trombosedienst SKB Winterswijk Inhoud: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens Trombosedienst 2.1 Gegevens Trombosedienst 2.2 Medisch leider Trombosedienst 2.3 Voor welke vragen neemt u contact op met wie? 2.4 Lijst van afkortingen 3. Behandeling

Nadere informatie

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis Melden op:...(datum en tijd) Onderzoek in de ochtend middag www.mdlcentrum.nl Wat is een EMR? Op advies van uw behandelend

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

Samenvatting medische jaarverslagen 2010

Samenvatting medische jaarverslagen 2010 a aties controlefreq en zelfmanagement streefwa tiëntaantallen kwaliteit indicatie aties controlefrequentie longter gen zelfmanagement streefwaa atiëntaantallen kwaliteit indicati caties controlefrequentie

Nadere informatie

NOAC s: New Oral Anticoagulants

NOAC s: New Oral Anticoagulants NOAC Safety protocol NOAC s: New Oral Anticoagulants Willem Bax, Internist-nefroloog-vasculair geneeskundige Namens Werkgroep NOAC s Werkgroep safety protocol NOAC s Matthijs Westerman, Internist Hematoloog

Nadere informatie

Gebruik plaatjesremmers voorafgaand aan geplande ingreep / procedure. Kleine ingreep / procedure? 1

Gebruik plaatjesremmers voorafgaand aan geplande ingreep / procedure. Kleine ingreep / procedure? 1 1 Gebruik plaatjesremmers voorafgaand aan geplande ingreep / procedure Kleine ingreep / procedure? 1 Ingreep waarbij geringe bloeding grote complicaties kan geven (bv craniële chirurgie)? 2 Recent coronaire

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL CHIRURGIE

TRANSMURAAL PROTOCOL CHIRURGIE TRANSMURAAL PROTOCOL CHIRURGIE (VOOR KLEINE VERRICHTINGEN) Telefoonnummer overleg (voor artsen): 020-566 2992 Telefoonnummer afspraken (voor patiënten): 020-566 2714 Directe verwijzing naar de behandelkamer

Nadere informatie

De plaats van de trombosedienst in de toekomst

De plaats van de trombosedienst in de toekomst De plaats van de trombosedienst in de toekomst Moderator Prof dr H.C.J. Eikenboom 1st author / speaker Felix van der Meer Trombosedienst Leiden en Omstreken LUMC, afdeling Trombose en Hemostase Belangenverklaring

Nadere informatie

15A031 20107023 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met

15A031 20107023 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met Passantentarieven 2014 Deze prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Wij behouden ons het recht voor deze prijslijst aan te passen als de landelijke of interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Nadere informatie

Anesthesie Gelrebreed

Anesthesie Gelrebreed Trefwoord Pijnbestrijding Epidurale pijnbestrijding PCA (Patiënt Controlled Analgesia) PCA pomp (Numeric Rating Scale) Sedatiescore Bestemd voor Verpleegkundigen van de verpleegafdelingen waar patiënten

Nadere informatie

LESA pag. 1/12. Kennisdocument Antistolling (horend bij LESA Antistolling) Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak

LESA pag. 1/12. Kennisdocument Antistolling (horend bij LESA Antistolling) Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak pag. 1/12 Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kennisdocument Antistolling (horend bij LESA Antistolling) Inleiding Antistollingsmiddelen, ook wel antithrombotica genoemd, zijn geneesmiddelen

Nadere informatie

casuistiek: bloedingscomplicaties bij het gebruik van de nieuwe generaties antistollingsmiddelen

casuistiek: bloedingscomplicaties bij het gebruik van de nieuwe generaties antistollingsmiddelen casuistiek: bloedingscomplicaties bij het gebruik van de nieuwe generaties antistollingsmiddelen Dr. Marieke JHA Kruip Internist- hematoloog Erasmus MC inhoud casus indica>es nieuwe orale middelen risico

Nadere informatie

Claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens V-III Claudicatio intermittens Inleiding Deze richtlijnen betreffen alleen de arteriële claudicatio intermittens en niet de veneuze en neurogene claudicatio intermittens. Ze zijn gebaseerd op de consensus

Nadere informatie

13 juni 2015 Landelijke Hartkleppenbijeenkomst van de diagnosegroep Hartfalen Cardiomyopathie en Hartkleppen Een samenvatting van de presentaties

13 juni 2015 Landelijke Hartkleppenbijeenkomst van de diagnosegroep Hartfalen Cardiomyopathie en Hartkleppen Een samenvatting van de presentaties 13 juni 2015 Landelijke Hartkleppenbijeenkomst van de diagnosegroep Hartfalen Cardiomyopathie en Hartkleppen Een samenvatting van de presentaties Samenvatting van de presentatie van interventiecardioloog

Nadere informatie

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) dikke darm Informatie voor klinische patiënten

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) dikke darm Informatie voor klinische patiënten Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) dikke darm Informatie voor klinische patiënten Maatschap Gastro-Enterologie IJsselland Ziekenhuis Datum opname: Datum onderzoek: Wat is een EMR? Op advies van uw

Nadere informatie

Trombosebeen en/of longembolie. Behandeling en begeleiding op de Trombosepolikliniek

Trombosebeen en/of longembolie. Behandeling en begeleiding op de Trombosepolikliniek Trombosebeen en/of longembolie Behandeling en begeleiding op de Trombosepolikliniek Inleiding U heeft van de arts gehoord dat u een trombosebeen en/of longembolie heeft waarvoor u behandeld gaat worden

Nadere informatie

Operatie wegens een vernauwing of afsluiting van één of meerdere beenslagaders

Operatie wegens een vernauwing of afsluiting van één of meerdere beenslagaders Operatie wegens een vernauwing of afsluiting van één of meerdere beenslagaders OPERATIE WEGENS EEN VERNAUWING OF AFSLUITING VAN ÉÉN OF MEERDERE BEENSLAGADERS (FEMORO-POPLITEALE/-CRURALE BYPASS) Deze folder

Nadere informatie

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm Maatschap Gastro-Enterologie IJsselland Ziekenhuis Datum opname: Datum onderzoek: Wat is een EMR? Op advies van uw behandelend arts zult u een Endoscopische

Nadere informatie

Chirurgie Vaatchirurgie Weer naar huis

Chirurgie Vaatchirurgie Weer naar huis Chirurgie Vaatchirurgie Weer naar huis Informatie voor vaatpatiënten in de ontslagperiode Chirurgie Vaatchirurgie Inleiding U heeft van de arts gehoord dat u binnenkort met ontslag mag. Als voorbereiding

Nadere informatie

Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie 20120927

Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie 20120927 Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment Versie 20120927 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en de functie... 3 1.2 Bijzonderheden in de toepassing... 3 1.2.1

Nadere informatie

Fenprocoumon Trainingscentrum Zelfcontrole Trombosedienst

Fenprocoumon Trainingscentrum Zelfcontrole Trombosedienst Handleiding Zelfdoseren Fenprocoumon Trainingscentrum Zelfcontrole Trombosedienst Deze instructie is speciaal geschreven voor trombosedienstcliënten die, na te hebben geleerd zelf de controletest (INR)

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL CHIRURGIE

TRANSMURAAL PROTOCOL CHIRURGIE _Chirurgie_Chirurgie 15-01-10 09:26 Page 1 TRANSMURAAL PROTOCOL CHIRURGIE Telefoonnummer overleg (voor artsen): 020-566 2992 Telefoonnummer afspraken (voor patiënten): 020-566 2714 Directe verwijzing naar

Nadere informatie

Endoscopie en antithrombotica : een update.

Endoscopie en antithrombotica : een update. Endoscopie en antithrombotica : een update. 1. Inleiding Het gebruik van anticoagulantia en plaatjesremmers neemt snel toe. Enerzijds breiden de indicaties uit. We vermelden patiënten met longembolen,

Nadere informatie

1 van 5 12-11-2011 13:10

1 van 5 12-11-2011 13:10 1 van 5 12-11-2011 13:10 Ontdek Omroep.nl MELDINGEN CALAMITEITEN TROMBOSEZORG Meldingen calamiteiten trombosezorg 1-10-2010 tot 5-10-2011 Groen gemarkeerde meldingen zijn niet in de analyse mee genomen.

Nadere informatie

CVRM onderwijs 17 april Vaatchirurgie

CVRM onderwijs 17 april Vaatchirurgie 1 CVRM onderwijs 17 april Vaatchirurgie Perifeer arterieel vaatlijden Aneurysma Aortae Abdominalis Roos van Nieuwenhuizen, chirurg Mauke Pool, huisarts 2 Casus Bij U in de praktijk komt een 70 jarige man

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Stelping en NSAID's ; stolling en antistolling

Stelping en NSAID's ; stolling en antistolling Stelping en NSAID's ; stolling en antistolling Het hemostaseproces bestaat uit 5 stappen. - Vasoconstrictie/retractie van vaten - Adhesie van bloedplaatjes aan de collagene vezels van de vaatwand bij laesies

Nadere informatie

Trombo-embolie bij kinderen

Trombo-embolie bij kinderen Trombo-embolie bij kinderen Datum: mei 2013 Datum revisie: mei 2015 Versie: 3.0 Verantwoording: Kinder Intensive Care Inleiding Veneuze trombo-embolie treedt jaarlijks bij 1 op de 100.000 kinderen van

Nadere informatie

Antistolling: wanneer, hoe en waarom (niet) overbruggen?

Antistolling: wanneer, hoe en waarom (niet) overbruggen? Antistolling: wanneer, hoe en waarom (niet) overbruggen? The when, how and why (not) of bridging anticoagulation drs. M. Piersma-Wichers 1 en dr. K. Meijer 2 Samenvatting Als rondom een ingreep de antistolling

Nadere informatie

Risicofactoren voor een delirium

Risicofactoren voor een delirium 3. Risicofactoren voor een delirium 3.1. VRAAGSTELLING In dit hoofdstuk heeft de werkgroep gezocht naar een antwoord op de volgende uitgangsvraag: Wat zijn de omstandigheden die de kans op het optreden

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Chirurgie Algemeen 2 Liesbreuk 3 Varices lasermethode 3 Bypass chirurgie 1 Carotis chirurgie 1 Colon/rectum chirurgie 2 Mamma chirurgie 2 Nieuwe mamma patient + foto

Nadere informatie

Enteroscopie enkel-ballonscopie via de MOND

Enteroscopie enkel-ballonscopie via de MOND Enteroscopie enkel-ballonscopie via de MOND Informatie voor de poliklinische patiënt Voorbereidingen thuis met MoviPrep MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis Datum onderzoek:. Tijd:... www.mdlcentrum.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carotischirurgie, een halszaak. BRV jaarcongres Reehorst, Ede 12-03-2016

Carotischirurgie, een halszaak. BRV jaarcongres Reehorst, Ede 12-03-2016 Carotischirurgie, een halszaak BRV jaarcongres Reehorst, Ede 12-03-2016 Anatomie Carotis pathologie Stenoserend vaatlijden Dilaterend vaatlijden Dissectie Carotis pathologie Dilaterend Zeldzaam Atherosclerose,

Nadere informatie

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving Poliklinische operatie plastische chirurgie Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving 2 Uw huisarts of specialist heeft u naar de plastische chirurgie van het Canisius-Wilhelmina

Nadere informatie

Preventie bacteriële endocarditis

Preventie bacteriële endocarditis Preventie bacteriële endocarditis Een advies voor artsen en tandartsen, samengesteld door de endocarditis profylaxe commissie van de Nederlandse Hartstichting Commissie Samenstelling van de endocarditis

Nadere informatie

Servier Benelux S.A. PROTELOS. (strontiumranelaat) GIDS EN CHECKLIST VOOR DE ARTS

Servier Benelux S.A. PROTELOS. (strontiumranelaat) GIDS EN CHECKLIST VOOR DE ARTS De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Protelos 2 g. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze

Nadere informatie

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) dikke darm Informatie voor poliklinische patiënten

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) dikke darm Informatie voor poliklinische patiënten Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) dikke darm Informatie voor poliklinische patiënten Maatschap Gastro-Enterologie IJsselland Ziekenhuis Datum opname: Datum onderzoek: Wat is een EMR? Op advies van

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Doel Het behandelen van een patiënt met een bloeding ten tijde van apixaban gebruik Het tijdelijk stoppen van apixaban rondom een operatieve ingreep

Doel Het behandelen van een patiënt met een bloeding ten tijde van apixaban gebruik Het tijdelijk stoppen van apixaban rondom een operatieve ingreep Onderwerp Bloedingen tijdens apixaban (Eliquis ) gebruik Operatieve ingrepen tijden apixaban (Eliquis ) gebruik Auteurs Dr. N.R. Bijsterveld, Cardioloog Dr. M. Ten Wolde, Internist-Vasculair Geneeskundige

Nadere informatie

Werkafspraak Nieuwe Orale anticoagulantia (NOAC)

Werkafspraak Nieuwe Orale anticoagulantia (NOAC) Werkafspraak Nieuwe Orale anticoagulantia (NOAC) Datum richtlijn Datum herziening 15 augustus 2013 februari 2014 Inhoudsopgave ALGEMEEN TRANSMURALE WERKAFSPRAKEN APIXABAN RIVAROXABAN DABIGATRAN BELEID

Nadere informatie

Algemeen Gebruik van Bloedverdunners Sintrom Mitis, marcoumar en acenocoumarol

Algemeen Gebruik van Bloedverdunners Sintrom Mitis, marcoumar en acenocoumarol Algemeen Gebruik van Bloedverdunners Sintrom Mitis, marcoumar en acenocoumarol 2 Inleiding Bloedverdunners (antistollingsmiddelen) vertragen de stolling van het bloed of wel in de volksmond genoemd, het

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

LabWest TROMBOSEDIENST. www.labwest.nl

LabWest TROMBOSEDIENST. www.labwest.nl TROMBOSEDIENST Patiënteninformatie www.labwest.nl Inleiding est Dit patiënten informatieboekje bevat specifieke informatie over de trombosezorg van est. Voor alle algemene patiënten informatie heeft de

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Longembolie. Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 1117

Longembolie. Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 1117 Longembolie Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 1117 Inleiding U bent in het ziekenhuis opgenomen met een longembolie. In deze folder leest u meer over wat een longembolie is en hoe uw behandeling

Nadere informatie

Aneurysma Spurium. Het zorgnetwerk van ons allemaal

Aneurysma Spurium. Het zorgnetwerk van ons allemaal Aneurysma Spurium Disclosure (Potentiële) belangenverstrengeling: Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven: Geen Inhoud Wat is een aneurysma spurium? Oorzaken Symptomen Onderzoek

Nadere informatie

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg neurologie Folkert Hoekstra, huisarts Renske van den Berg-Vos, neuroloog ACUTE FASE stroke ketenzorg START CHRONISCHE FASE 3 NHG standaard beroerte nieuwe standaard

Nadere informatie

TIM heeft Zin. Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o

TIM heeft Zin. Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o TIM heeft Zin Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o Aanleiding TIM West Friesland Melding door huisarts aan Bestuur WFG Na pilot, start TIM ( 2009): Eerst enkele, later alle zorgverleners

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING In het eerste gedeelte van dit proefschrift worden verschillende coagulatie instrumenten tijdens laparoscopische ingrepen geëvalueerd ter voorkoming van bloedingen en gerelateerde

Nadere informatie

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) slokdarm Maatschap Gastro-Enterologie IJsselland Ziekenhuis Datum opname: Datum onderzoek: Wat is een EMR? Op advies van uw behandelend arts zult u een Endoscopische

Nadere informatie

Checklist 1 e aflevering Eliquis

Checklist 1 e aflevering Eliquis Checklist 1 e aflevering Eliquis 1. Juiste product 5. Bevorderen therapietrouw 2. Indicaties en dosering 6. Controleer interacties 3. Werkingsmechanisme 4. Leg belang therapietrouw uit 7. Geef patiëntenmateriaal

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG 0530.2015107627 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus

Nadere informatie

Radiologie Kies rechts in de pagina het onderwerp. Aanvragen MRI/CT voor de huisarts. Barbotage bij schouderklachten

Radiologie Kies rechts in de pagina het onderwerp. Aanvragen MRI/CT voor de huisarts. Barbotage bij schouderklachten Radiologie Kies rechts in de pagina het onderwerp. Aanvragen MRI/CT voor de huisarts Het laten verrichten van MRI of CT onderzoek is tot op heden geen routine onderzoeken voor de huisarts. In overleg met

Nadere informatie

Heelkunde en antitrombotische medicatie Enkele gevalstudies. Dr. K. von Kemp

Heelkunde en antitrombotische medicatie Enkele gevalstudies. Dr. K. von Kemp Heelkunde en antitrombotische medicatie Enkele gevalstudies Dr. K. von Kemp Casus 1: het eenvoudige geval. 2 Man, 76 jaar, met chronische VKF op hypertensief hartlijden. Ventriculaire respons bevredigend

Nadere informatie