PRAKTISCHE HANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTISCHE HANDLEIDING"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL

2 Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Un numéro unique gratuit (*): (*) Als u mobiel of in een telefooncel of hotel belt, hebt u misschien geen toegang tot gratis nummers of kunnen kosten worden aangerekend. Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2009 ISBN Doi: /26364 Printed in Belgium GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER

3 EUROPEES PARLEMENT DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING Regionale ontwikkeling

4 AUTEUR Mevrouw Ivana Katsarova, beleidsafdeling B: Structuur- en cohesiebeleid, Europees Parlement TAALVERSIES Oorspronkelijk document: EN Vertalingen: BG CS DA DE EL ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV FOTOGRAFIE Shutterstock, istockphoto, Europees Parlement REDACTIE Om contact op te nemen met de beleidsafdeling of u te abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief, kunt u een sturen naar: Manuscript voltooid in maart 2009 Brussel, Europees Parlement, 2009 DISCLAIMER De meningen die in dit document worden geuit, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur en geven niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het Europees Parlement weer. Nadruk en vertaling met bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden toegestaan, mits de uitgever daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld en een exemplaar krijgt toegestuurd.

5 INHOUD VOORWOORD... 7 ACHTERGROND... 9 PARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN...15 HET BELEID VOOR DE TOEKOMST...23 OVER DE BELEIDSAFDELING...29 AANBEVOLEN LITERATUUR...33 AANVULLENDE INFORMATIEBRONNEN...35 INHOUD

6

7 Wat voor soort Europa willen we voor onszelf en voor toekomstige generaties? Een dynamisch Europa dat wereldleider is op het gebied van wetenschap en technologie? Een productief Europa waar iedereen werk heeft? Een zorgzaam Europa waar voor zieken, ouderen en gehandicapten wordt gezorgd? Een rechtvaardig Europa waar geen discriminatie heerst en waar iedereen gelijke toegang tot werk en onderwijs heeft? Een schoon, groen Europa dat voor het eigen milieu zorgt en daarnaast helpt mondiale doelstellingen te bereiken? Een Europa met gemeenschappelijke waarden die belangrijk voor ons zijn? Ik wil al deze dingen en, belangrijker nog, ik geloof dat ze binnen ons bereik liggen. Fragment uit een toespraak van commissaris Danuta Hübner Warschau, 17 oktober 2006

8

9 VOORWOORD 7 Geacht lid, Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om u welkom te heten bij het Europees Parlement en om u informatie te geven over interne middelen op het gebied van deskundigenadvies. Voor effectieve parlementaire werkzaamheden zijn we afhankelijk van gespecialiseerde, objectieve, kwalitatief hoogwaardige en recente informatie. Om die te kunnen bieden, zijn er vijf eenheden opgericht, beleidsafdelingen genoemd, die verantwoordelijk zijn voor onderzoek. Hun activiteiten bestrijken alle bevoegdheidsgebieden van het Europees Parlement. Zij leveren onafhankelijk, kwalitatief hoogwaardig onderzoek, dat door interne of externe deskundigen wordt uitgevoerd. Beleidsafdeling B: Structuur- en cohesiebeleid is specifiek verantwoordelijk voor vijf beleidsgebieden: landbouw en plattelandsontwikkeling, cultuur en onderwijs, visserij, regionale ontwikkeling en vervoer en toerisme. De afdeling levert een breed spectrum aan instrumenten, variërend van diepteanalyses over complexe wetgevingskwesties tot korte achtergrondnota s en zelfs workshops, waar deskundigen worden uitgenodigd om een presentatie te houden. Het doel van deze instrumenten is het werk van parlementaire organen te ondersteunen, bijvoorbeeld door een directe bijdrage te leveren aan het wetgevingswerk van een bepaalde commissie of door achtergrondinformatie te bieden bij bezoeken aan delegaties door EP-leden. Met uitzondering van enkele vertrouwelijke documenten, worden alle door beleidsafdeling B: Structuur- en cohesiebeleid opgestelde teksten gepubliceerd op de website van het Parlement ten behoeve van alle EP-leden en van het bredere publiek. In deze publicatie treft u beknopte informatie aan over belangrijke beleidsontwikkelingen in de laatste zittingsperiode op het gebied van regionale ontwikkeling. Daarnaast worden de uitdagingen besproken waar regionaal beleid in de nabije toekomst mee te maken zal krijgen. Ten slotte laat dit document u kennismaken met de mogelijkheden op het gebied van interne en externe expertise. Ik wens u veel leesplezier toe! Ismael Olivares Martinez Directeur Directoraat B: Structuur- en cohesiebeleid Directoraat-generaal Intern beleid van de Unie VOORWOORD

10 8

11 ACHTERGROND 9 Economische en sociale samenhang, zoals omschreven in het Verdrag van de Europese Gemeenschappen (artikelen 158 tot 162), is nodig voor de harmonieuze ontwikkeling van de Unie in haar geheel, en om dit te bereiken dienen de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio s, en de achterstand van de minst begunstigde regio s, waartoe ook plattelandsregio s behoren, verkleind te worden. De Europese Unie (EU) bestaat op dit moment uit 27 lidstaten, die samen een gemeenschap en interne markt vormen van 493 miljoen burgers. De economische en sociale verschillen tussen deze landen en hun 271 regio s blijven echter groot. Hoewel de oorsprong van het Gemeenschapsbeleid voor de aanpak van regionale onevenwichtigheden te herleiden is tot het Verdrag van Rome, werd het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) pas in 1975 opgericht. In de beginjaren vonden de activiteiten puur op nationaal niveau plaats, waarbij vooraf bepaalde projecten in de lidstaten werden gefinancierd met weinig Europese of decentrale invloed. Een jaarlijks selectie- en herfinancieringssysteem voor bestaande projecten werd op vergelijkbare wijze toegepast door andere structuurfondsen, zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Oriëntatieen Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL). TEKSTVAK 1 Algemeen wetgevingskader voor regionaal beleid Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999. Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1783/1999. Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999. Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering van territoriale samenwerking. Bron: computersysteem van de auteur. ACHTERGROND

12 10 Kaart 1: Structuurfondsen Convergentie Phasing-out Phasing-in Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid Bron: Europese Commissie, directoraat-generaal Regionaal beleid.

13 Als gevolg hiervan werd aan het begin van de jaren tachtig de efficiëntie van communautaire instrumenten een probleem en werden er enkele proefprogramma s gestart met als doel de instrumenten te integreren. In 1986 zorgden een aantal belangrijke gebeurtenissen, met name de Europese Akte, de toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal en de goedkeuring van het programma voor de interne markt, voor een impuls om een werkelijk Europees cohesiebeleid te ontwikkelen. In maart 1988 besloot de Europese Raad in Brussel 64 miljard ECU aan de structuurfondsen toe te wijzen een verdubbeling van de jaarlijkse middelen over de periode Op 24 juni 1988 nam de Raad de eerste verordening aan waarin de structuurfondsen geintegreerd werden binnen het overkoepelende cohesiebeleid. In deze uiterst belangrijke hervorming werden kernbeginselen geïntroduceerd zoals: aandacht voor de armste regio s en regio s met de grootste ontwikkelingsachterstand, een meerjarenprogrammering, een strategische oriëntering van investeringen en betrokkenheid van regionale en lokale partners. TABEL 1 Tendens in de toewijzing uit de structuurfondsen (EU 12) (EU 12 EU 15) (EU 15 EU 25) (EU 25 EU 27) Begroting van de EU (in miljarden EUR tegen prijzen van 2004) Begroting van structuurfondsen (in miljarden EUR tegen prijzen van 2004) Begroting van structuurfondsen vergeleken met de begroting van de EU (%) Bron: computersysteem van de auteur % 31% 31% 35.7% 11 Het Verdrag betreffende de Europese Unie en het herziene Verdrag betreffende de Europese Gemeenschappen is op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend en op 1 november 1993 in werking getreden. Ten aanzien van regionaal en cohesiebeleid heeft het Verdrag betreffende de Europese Gemeenschappen een nieuw instrument, het Cohesiefonds, en een nieuwe instelling, het Comité van de Regio s ingesteld, en heeft het daarnaast het subsidiariteitsbeginsel geïntroduceerd. In december 1992 nam de Europese Raad een besluit over de nieuwe financiële vooruitzichten voor de periode en werd 168 miljard ECU uitgetrokken voor de structuurfondsen en het Cohesiefonds. Dit was een verdubbeling van de jaarlijkse middelen en maakte een derde van de EU-begroting uit. Op 20 juli 1993 stelde de Raad nieuwe bepalingen voor het cohesiebeleid vast, waarin nu het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij en het Cohesiefonds waren opgenomen. In de nieuwe bepalingen werden de kernbeginselen van het beleid bekrachtigd, namelijk: concentratie, programmering, additionaliteit en partnerschap, en bleven de bestaande vijf doelstellingen min of meer onveranderd. Sommige bepalingen werden aangescherpt, zoals de bepaling over de betrokkenheid van andere instellingen van de EU, met name het Europees Parlement (EP), en de voorschriften inzake partnerschap, evaluatie en publiciteit. Bij de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden op 1 januari 1995 werd er in een wijzigingsverordening een zesde doelstelling opgenomen, waarin de zeer schaars bevolkte regio s van Finland en Zweden begunstigd werden, en waarin een financiële toewijzing voor de drie nieuwe lidstaten werd gedaan. Toewerken naar vereenvoudiging van de ontwikkeling en procedures van het cohesiebeleid en tegelijkertijd doorgaan met de voorbereidingen voor de uitbreiding dit waren de twee hoofdthema s voor de periode De Agenda 2000 was al sinds de tweede helft van de jaren negentig in ontwikkeling en maakte de weg vrij voor de grootste uitbreiding van de EU ooit, met de toetreding van tien nieuwe lidstaten in mei ACHTERGROND

14 12 TEKSTVAK 2 Prestaties BBP vergelijking met belangrijke concurrenten In de Verenigde Staten (VS) lag het bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van de bevolking, uitgedrukt in de koopkrachtstandaard (KKS), in % boven het gemiddelde voor de EU-27 en 43 % boven het gemiddelde voor de EU-15. Slechts twee lidstaten, Ierland en Luxemburg, lagen boven het niveau van de VS. In Japan lag het BBP per hoofd in hetzelfde jaar 19 % boven het gemiddelde voor de EU-27, hoewel er in dit geval zes lidstaten waren die boven dit niveau lagen en vijf lidstaten die slechts iets onder het niveau lagen. Tussen 1995 en 2005 groeide het BBP per hoofd in de EU in nagenoeg hetzelfde tempo als in de VS (2 % groei tegen 2,1 %) en twee maal zo snel als in Japan. De regionale verschillen in het BBP per hoofd zijn veel groter in de EU-27 dan in de VS of Japan, vooral na de twee recente uitbreidingen. In de EU is het hoogste BBP per hoofd acht maal hoger dan het laagste BBP per hoofd. In de VS is het verschil slechts 2,5 maal en in Japan 2 maal. In alle staten van de VS ligt het BBP per hoofd boven dat van het gemiddelde voor de EU. In Japan geldt dat voor 40 van de 47 regio s. De EU staat duidelijk voor een veel grotere uitdaging dan de VS en Japan als het gaat om het terugdringen van regionale verschillen en het bereiken van economische en sociale samenhang binnen de gehele EU. De verschillen tussen de regio s binnen de EU in de groeipercentages van het BBP per hoofd zijn ook veel groter dan in de VS. Over de periode liep de groei op regionaal niveau in de EU uiteen van onder de 0 % tot boven de 8,6 %, terwijl het in de VS varieerde van 0 tot 3,6 %. Deze grotere verschillen in groeipercentage zijn echter in bepaalde mate een positief verschijnsel, gezien de veel grotere noodzaak voor regio s met lagere inkomens om een inhaalslag te maken. In China is het BBP per hoofd, opnieuw uitgedrukt in de KKS, slechts een vijfde van het gemiddelde voor de EU, terwijl het in India, een achtste is. In Roemenië en Bulgarije, landen met het laagste BBP per hoofd van de EU, is het percentage nog twee maal zo hoog als in India en 50 % hoger dan in China. Deze twee landen zijn hun achterstand op de EU echter in snel tempo aan het inlopen. De groei van het BBP per hoofd in India is de afgelopen tien jaar dubbel zo groot als die van de EU geweest en het groeipercentage in China was drie maal zo hoog als dat van de EU. Desondanks zou het, zelfs als een dergelijk hoog groeipercentage in stand wordt gehouden, meer dan veertig jaar duren voor het BBP per hoofd in China in de buurt komt van het huidige niveau in de EU. Ondanks de enorme verschillen in BBP per hoofd, zijn de regionale verschillen in India en China vergelijkbaar met die in de EU. Het niveau van de regio met het hoogste BBP per hoofd in zowel China als India is zeven maal hoger dan dat in de laagste regio s (tegen acht maal in de EU). In India waren de verschillen in regionale groeipercentages van het BBP tussen 2000 en 2004 vergelijkbaar met die in de EU, variërend tussen de 1 % en 13 %, terwijl de verschillen in China veel kleiner waren, namelijk variërend tussen de 6 % en 11 %. Bron: Europese Commissie, vierde verslag over de economische en sociale samenhang, Door deze historische uitbreiding nam de bevolking van de EU met 20 % toe, terwijl het BBP van de EU met slechts 5 % toenam. De uitbreiding bracht grotere verschillen in inkomen en werkgelegenheid met zich mee, aangezien het gemiddelde BBP per hoofd in deze nieuwe lidstaten onder de helft van het gemiddelde voor de EU lag en slechts 56 % van hun bevolking in actieve dienst was, vergeleken met 64 % in de EU-15. Het grondgebied van de nieuwe lidstaten viel bijna volledig onder doelstelling 1, waarmee het in aanmerking kwam voor de grootst mogelijke steun uit de structuurfond-

15 13 sen en het Cohesiefonds. De werkzaamheden waren echter al begonnen vóór de uitbreiding, onder andere het beschikbaar maken van pretoetredingsinstrumenten om de toenmalige kandidaat-lidstaten te helpen zich gereed te maken voor het cohesiebeleid. Na een besluit door de Europese Raad van Berlijn in maart 1999 bestond de begroting voor het cohesiebeleid voor uit 213 miljard EUR voor de vijftien lidstaten samen. Voor de periode werd voorzien in een aanvullende toewijzing van 22 miljard EUR voor de nieuwe lidstaten. In maart 2000 werd er door de Europese Raad in Lissabon overeenstemming bereikt over de Lissabon-strategie, en met haar nadruk op groei, werkgelegenheid en innovatie werd zij steeds meer het leidmotief van EU-beleid, en creëerde het benodigde momentum voor een paradigmawisseling in het cohesiebeleid. Kort samengevat zijn de belangrijkste veranderingen in het cohesiebeleid van de EU voor de huidige periode: de opname van alle regio s; de hoogste concentratie van middelen ooit, gericht op de armste lidstaten en regio s; en een verschuiving van prioriteiten met het doel groei, werkgelegenheid en innovatie te stimuleren. In de EU, die uit 27 lidstaten bestaat, woont een op de drie EU-burgers, 170 miljoen burgers in totaal, in de armste regio s die steun ontvangen in het kader van de convergentie -doelstelling. De economische en sociale verschillen hebben zich bij de laatste uitbreiding aanzienlijk verdiept. Uitgedrukt in het inkomen per hoofd is Luxemburg nu zeven maal rijker dan Roemenië. Op regionaal niveau zijn de verschillen zelfs nog groter: de rijkste regio is de binnenstad van Londen (Inner London) met 290 % van het gemiddelde inkomen per hoofd van de EU-27, terwijl de armste regio, het noordoosten van Roemenië (Nord-Est), een inkomen heeft van slechts 23 % van het gemiddelde van de EU. De Europese Raad heeft in december 2005 overeenstemming bereikt over de begroting voor de periode en 347 miljard EUR toegewezen aan de structuurfondsen en het Cohesiefonds, waarvan 81,5 % is bedoeld om in de convergentie -regio s te worden besteed. Met behulp van vereenvoudigde procedures was er over nagenoeg alle 436 programma s, die alle regio s en lidstaten van de EU bestrijken, vóór eind 2007 overeenstemming bereikt. De radicale verschuiving van prioriteiten betekende dat nu een kwart van de middelen gereserveerd is voor onderzoek en innovatie en circa 30 % voor infrastructuur op milieugebied en maatregelen voor de bestrijding van klimaatverandering. Meer recentelijk is door de economische en financiële crisis het cohesiebeleid en zijn methoden om het economisch herstel in de EU te versnellen, in de schijnwerpers komen te staan. Cohesiebeleid investeert in de reële economie. Circa 70 % van de totale begroting voor (250 miljard EUR) is gereserveerd voor investeringen in de vier prioriteitsgebieden van de groei- en werkgelegenheidsstrategie van de Europese Unie: werkgelegenheid, handelsactiviteiten, infrastructuur en energie, onderzoek en innovatie. Deze nadruk is cruciaal omdat deze prioriteiten zullen bijdragen tot een sneller herstel, het concurrentievermogen zullen verbeteren en de Unie helpen zich aan te passen aan een koolstofarme economie. Door te investeren in prioritaire infrastructuur, in de productiecapaciteit van bedrijven en in het potentieel van menselijk kapitaal, stimuleert cohesiebeleid de interne vraag op de korte termijn, terwijl het tegelijkertijd gericht blijft op duurzaamheid voor de middellange termijn. Op deze manier kan het een belangrijke rol spelen in het herstellen van het vertrouwen in de reële economie. Cohesiebeleid blijkt dus een krachtig stabiliteitsinstrument te zijn omdat het voor veilige financieringsmiddelen zorgt en in middellange- tot langetermijnstrategieën investeert waar de regionale en lokale partners op kunnen vertrouwen. ACHTERGROND

16 14

17 PARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN 15 De wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement ten aanzien van het besluitvormingsproces voor de structuurfondsen zijn in de loop der tijd geleidelijk toegenomen: Europese Akte: samenwerking met de Raad voor de stemming over de algemene verordening betreffende de structuurfondsen; Verdrag van Maastricht: instemmingsprocedure voor de stemming over de algemene verordening; Verdrag van Amsterdam: medebeslissingsprocedure met de Raad voor de stemming over en de tenuitvoerlegging van maatregelen die van toepassing zijn op de algemene verordening; Verdrag van Lissabon: medebeslissing met de Raad voor de stemming over de algemene verordening. Tegenwoordig speelt het Europees Parlement een belangrijke rol bij de besluitvorming rond, de tenuitvoerlegging van en het toezicht op de structuurfondsen. Een lijst van de belangrijkste initiatieven van de Commissie regionale ontwikkeling tijdens deze zittingsperiode is hieronder weergegeven. PARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN

18 16 TEKSTVAK 3 Bevoegdheden van de Commissie regionale ontwikkeling De Commissie regionale ontwikkeling speelt een belangrijke rol bij het informeren van het Europees Parlement voor de aanpak bij de ontwikkeling van de regio s in de EU-27. Zij is verantwoordelijk voor het toezicht houden op en het adviseren van het Parlement over de tenuitvoerlegging van de belangrijkste financieringsinstrumenten van de EU voor regionale ontwikkeling. De verantwoordelijkheden van de Commissie omvatten met name: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds en de overige instrumenten in het kader van het regionale beleid van de Unie; de evaluatie van de gevolgen van andere beleidsvormen van de Unie inzake economische en sociale samenhang; coördinatie van de structuurinstrumenten van de Unie; ultraperifere regio s en eilanden alsmede de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking; de betrekkingen met het Comité van de Regio s, interregionale samenwerkingsorganisaties en de plaatselijke en regionale autoriteiten; de urbane vraagstukken in het regionaal beleid. Naast haar taak rapporten en verslagen op te stellen, waarvan voorbeelden in het volgende tekstvak staan vermeld, is de Commissie belast met de coördinatie van de betrekkingen van het Europees Parlement met andere belangrijke actoren op het gebied van regionale ontwikkeling. Om die reden streeft de Commissie naar een actieve dialoog met de sleutelorganisaties en wil zij ervoor zorgen dat haar werk op grote schaal toegankelijk is voor, en begrepen wordt door, burgers en actoren met aan regionale ontwikkeling verwante activiteiten. De Commissie houdt regelmatig besprekingen met de Europese commissaris voor regionale ontwikkeling. Daarnaast onderhoudt zij namens het Parlement contacten met het Comité van de Regio s en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Leden van die instellingen worden regelmatig gevraagd om een verklaring af te leggen tijdens openbare hoorzittingen die door de Commissie regionale ontwikkeling worden georganiseerd. Bron: computersysteem van de auteur.

19 17 Ondersteuning voor Regionale solidariteit: het europees PARLEMENT geeft goedkeuring aan 308 miljard EUR voor regionale ontwikkeling In juli 2006 verleende het Europees Parlement zijn goedkeuring aan het pakket van regionale ontwikkelingshulp dat bekend staat als de structuurfondsen 1. Over dit pakket werd na soms verhitte onderhandelingen overeenstemming bereikt, waarbij het Europees Parlement zich krachtig opstelde ten aanzien van de roep van sommige lidstaten om een afgeslankt pakket structuurfondsen en zelfs een verlaging van de totale EU-begroting. Het Europees Parlement is erin geslaagd veranderingen vast te leggen op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling, verbeterde toegang voor mensen met een handicap en versterkte raadplegingsprocedures op lokaal niveau, waardoor een zo breed mogelijke inbreng wordt verkregen bij het debat over regionale ontwikkeling. EU-subsidie voor betere huisvesting Het EFRO, dat nieuwe lidstaten in staat stelt EU-hulp aan te vragen voor bepaalde renovatieprojecten van woningen, heeft de doelstelling van behoorlijke en betaalbare huisvesting voor EU-burgers dichter binnen het bereik gebracht. Deze steun is bedoeld om mensen te helpen in hun huis energie te besparen waardoor ze hun energierekening kunnen verlagen, terwijl tegelijkertijd het milieu wordt beschermd. In mei 2007 steunde een meerderheid van het Europees Parlement het voorstel om deze regeling vanaf ook aan oudere lidstaten aan te bieden. Het Europees Parlement baseerde zijn beslissing om vóór te stemmen op de dringende noodzaak voor EU-burgers in alle lidstaten om toegang te hebben tot geschikte huisvesting in stedelijke gebieden, waarvan er vele op dit moment worden bedreigd door materiële achteruitgang en de gevolgen van sociale uitsluiting. 1 Rapporteurs: K. HATZIDAKIS (PPE-DE, EL), C. FAVA (PES, IT), A. Andria (ALDE, IT), J. OLBRYCHT (PPE-DE, PL), J. A. SILVA PENEDA (PPE-DE, PT). 2 Rapporteur: A. ANDRIA (ALDE, IT). PARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN

20 18 Het solidariteitsfonds van de eu: beschikbare middelen voor de bestrijding van terrorisme en gevaren voor de volksgezondheid In mei 2006 stemde het Europees Parlement vóór een uitbreiding van het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds van de EU, zodat hieronder voortaan ook de gevolgen van terroristische aanslagen, ernstige noodsituaties voor de volksgezondheid en industriële rampen 3 zouden vallen. Het Solidariteitsfonds werd in 2002 opgericht naar aanleiding van de ernstige overstroming in Midden-Europa. Per jaar kan tot 1 miljard EUR uit het fonds aan een lidstaat worden uitgekeerd om deze te helpen sneller op dergelijke rampen, zoals overstromingen, bosbranden of droogte, te reageren. Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken vóór maatregelen waardoor financiële hulp zo snel mogelijk beschikbaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld voor het verlenen van onmiddellijke medische hulp en om de bevolking te beschermen, zonder dat daarbij, in het geval van bijvoorbeeld een milieuramp door een industrieel of technologisch ongeval, degenen die verantwoordelijk zijn op enigerlei wijze van hun aansprakelijkheid worden ontslagen (overeenkomstig het principe de vervuiler betaalt ). De innoverende kracht van de EU opbouwen Het dynamische en interactieve proces waardoor de innoverende kracht van de EU kan worden opgebouwd, was het onderwerp van een initiatiefverslag dat in mei 2007 door het Europees Parlement werd goedgekeurd 4. Enkele van de aanbevelingen in het rapport betroffen de principes van gratis of goedkope toegang tot breedbandinternet en ondersteuning voor grensoverschrijdende samenwerking tussen regionale belanghebbenden uit de academische wereld en het bedrijfsleven. Een andere manier waarop grensoverschrijdende samenwerking kan worden bevorderd, is door steun te verlenen aan de ontwikkeling van clusters van onderzoeks- en bedrijfsafdelingen. De Commissie en de lidstaten werden opgeroepen om aan alle burgers van de EU gelijke toegang tot onderwijs te bieden, op ieder niveau. Betere toegang tot op informatie gebaseerd werk moet ondersteund worden, en er moeten gepaste financiële en risicobeheermechanismen ontwikkeld worden, mogelijk voor gebruik naast de bestaande instrumenten van de Europese Investeringsbank/het Europees Investeringsfonds, Jaspers, Jeremie en Jessica. 3 Rapporteur: R. BEREND (PPE-DE, DE). 4 Rapporteur: M. E. JANOWSKI (UEN, PL).

21 19 Ep-leden stellen ongerechtvaardigde verplaatsingen van bedrijven aan de kaak Ondersteuning van het vredesproces in noord-ierland Het Europees Parlement heeft in het kader van zijn toezicht op regionaal ontwikkelingsbeleid ten behoeve van economische en sociale samenhang in de EU in maart 2006 een verslag goedgekeurd waarin de Europese Commissie werd verzocht boetes op te leggen aan bedrijven die zich schuldig maken aan ongerechtvaardigde verplaatsingen 5. Het ging hierbij om bedrijven die, nadat zij in het kader van regionale ontwikkeling EU-steun hadden ontvangen die was toegekend als deel van een breder pakket aan steun voor de regio waarin de onderneming was gevestigd, zich binnen zeven jaar na ontvangst van die steun hadden verplaatst. Een van de belangrijkste bezwaren van het Europees Parlement tegen deze praktijk is de dreiging van banenverlies in regio s die al zwaar getroffen waren door de economische teruggang juist de regio s die geholpen zouden moeten worden door de EU-regelgeving. Leden van het Europees Parlement steunden een oproep aan de Commissie om terugbetaling te eisen van regionale staatshulp die wordt verleend aan een bedrijf dat daarna te vroeg besluit zich te verplaatsen. Het Europees Parlement heeft Noord-Ierland altijd bijgestaan in het proces om vrede en verzoening te bereiken. In 2006 heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring verleend om de EU-steun aan het Internationale Fonds voor Ierland voort te zetten tot het fonds in 2010 wordt opgeheven, gezien de bijdrage van het fonds aan economische en sociale vooruitgang en aan de bevordering van de dialoog tussen nationalisten en unionisten in heel Ierland. In 2008 heeft het Europees Parlement een verslag goedgekeurd waarin de positieve resultaten en beste praktijken die tot dusverre door de Peace-programma s zijn bereikt werden bevestigd 6. Sinds 1995 is aan drie generaties van Peace-programma s in totaal meer dan 2 miljard EUR toegewezen aan een breed scala van sectoren en groeperingen, waardoor verschillende groepen van de samenleving konden samenwerken om bruggen naar elkaar te slaan. 5 Rapporteur: A. HUTCHINSON (PES, BE). 6 Rapporteur: B. DE BRÚN (GUE-NGL, UK). PARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN

22 20 Van territoriale diversiteit een troef maken Het groenboek over territoriale cohesie 7 dat door de Europese Commissie was ingediend, werd gevolgd door een brede openbare raadpleging met regionale en lokale autoriteiten, verenigingen, NGO s en het maatschappelijk middenveld, met als doel het gemeenschappelijke begrip te bevorderen van dit nieuwe concept en van de consequenties daarvan voor de toekomst van het Europees regionaal beleid. In februari 2009 presenteerde het Europees Parlement in een initiatiefverslag zijn inzichten over mogelijke nieuwe richtingen voor het cohesiebeleid, en belichtte het het doel van een geintegreerd territoriaal beleid dat moet zorgen voor een evenwichtige benutting van territoriale middelen, waarbij zowel overbenutting als onderbenutting moet worden voorkomen. Leden van het Europees Parlement benadrukten dat territo- riale samenhang niet beperkt moet blijven tot het effect van het regionaal beleid van de EU op het grondgebied van de Europese Unie, maar zich ook moet richten op de territoriale dimensie van andere sectorale beleidsmaatregelen van de EU die een sterke territoriale impact hebben. Het document riep ook op tot meer aandacht voor de regio s met specifieke geografische kenmerken, om ontwikkeling te stimuleren en te waarborgen dat alle burgers van de EU eerlijke toegang hebben tot diensten van algemeen belang. udadanos de la UE el acceso a los servicios de interés general. 7 Rapporteur: L. VAN NISTELROOIJ (PPE-DE, NL).

23 21 Het herstel van europa bevorderen Als reactie op de voortdurende economische crisis en de verslechtering van de Europese conjunctuur hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie een breed herstelplan voor Europa geïntroduceerd. Het Europese cohesiebeleid levert een aanzienlijke bijdrage aan dit plan. Er is een reeks wetgevingsmaatregelen genomen om de uitvoering van projecten ter plaatse te bespoedigen en om het vertrouwen en de dynamiek van de Europese economie te herstellen. Nieuwe subsidiabele kosten uit het ESF 8 : Het europees parlement heeft voorgesteld forfaitaire financiering ook voor directe kosten mogelijk te maken, de toepassing ervan uit te breiden tot standaardschalen van eenheidskosten, en systemen voor de betaling van vaste bedragen toe te staan. Financieel beheer van het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds 9 : De voorgestelde aanpassingen richten zich op vijf artikelen, die betrekking hebben op financiële instrumentering, subsidiabiliteit van uitgaven, belangrijke projecten en verhoogde voor- schotten voor 2009, om regionale ontwikkelingsprojecten te ondersteunen door versnelde financiering, verhoging van de liquiditeit en vereenvoudiging van de uitvoering. Flexibiliteit om delen van EU- en nationale financiering te kunnen verdelen over hele programmeringsperioden zorgt ervoor dat nationale economieën onmiddellijk de cashflow hebben om de beperkingen in de overheidsuitgaven het hoofd te kunnen bieden. Uitgaven voor energie-efficiëntie gefinancierd uit het EFRO 10 : Door de aanpassing van de regels kunnen regelingen van nationale, regionale of lokale autoriteiten om bijvoorbeeld dubbele beglazing, muurisolatie of zonnepanelen in woningen te installeren of oude systemen te vervangen door energiebesparende, in alle lidstaten medegefinancierd worden met middelen uit het EFRO. Op dit moment worden dergelijke regelingen alleen in de nieuwe lidstaten (EU-12) uit het EFRO gefinancierd, en uitsluitend in gemeenschappelijke ruimtes van een gebouw (of het volledige gebouw, indien het sociale huisvesting betreft) in achtergestelde stadswijken. 8 Rapporteur: J. MADEIRA (PES, PT). 9 Rapporteur: I. GARCÍA PÉREZ (PES, ES). 10 Rapporteur: E. ANGELAKAS (PPE-DE, EL). PARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

COHESIEBELEID 2014-2020

COHESIEBELEID 2014-2020 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013 formeel goedgekeurd

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.6.2016 COM(2016) 414 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD met de beoordeling zoals vereist op grond van artikel 24, lid 3, en artikel 120,

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

SOCIALE INSLUITING IN HET EUROPEES OPENBAAR VERVOER

SOCIALE INSLUITING IN HET EUROPEES OPENBAAR VERVOER DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUUR- EN COHESIEBELEID VERVOER EN TOERISME SOCIALE INSLUITING IN HET EUROPEES OPENBAAR VERVOER SAMENVATTING Inhoud In dit verslag

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 3 april 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RESULTAAT BESPREKINGEN van: Groep civiele bescherming d.d.: 16 april 2002 nr. vorig doc.: 7573/02 prociv

Nadere informatie

HET EFFECT VAN DE SCHEIDING TUSSEN INFRASTRUCTUURBEHEER EN VERVOERSBEHEER OP DE SPOORVERVOERSSECTOR IN DE EUROPESE UNIE

HET EFFECT VAN DE SCHEIDING TUSSEN INFRASTRUCTUURBEHEER EN VERVOERSBEHEER OP DE SPOORVERVOERSSECTOR IN DE EUROPESE UNIE DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID VAN DE UNIE BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUURBELEID EN COHESIE VERVOER EN TOERISME HET EFFECT VAN DE SCHEIDING TUSSEN INFRASTRUCTUURBEHEER EN VERVOERSBEHEER

Nadere informatie

26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) VOOR BESLUIT

26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) VOOR BESLUIT Brussel, 21 december 2010 127 e VERGADERING VAN HET BUREAU VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S 26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS)

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0553 C8-0332/2015),

AANGENOMEN TEKSTEN. gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0553 C8-0332/2015), Europees Parlement 2014-2019 AANGENOMEN TEKSTEN P8_TA(2015)0438 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 13 december 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CO S 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Het Verdrag van Den Haag van 13 januari 2000 over de internationale bescherming van volwassenen

Het Verdrag van Den Haag van 13 januari 2000 over de internationale bescherming van volwassenen DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN Het Verdrag van Den Haag van 13 januari 2000 over de internationale

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 29.10.2014. tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 29.10.2014. tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2014 C(2014) 8190 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 29.10.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België CCI 2014BE16M8PA001

Nadere informatie

MEERJARIG FINANCIEEL KADER

MEERJARIG FINANCIEEL KADER MEERJARIG FINANCIEEL KADER Tot op heden zijn er vijf meerjarige financiële kaders geweest: Delors I (1988-1992), Delors II (1993-1999), Agenda 2000 (2000-2006), het meerjarig financieel kader (MFK) 2007-2013

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2092(BUD)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2092(BUD) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Begrotingscommissie 11.5.2011 2011/2092(BUD) ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van

Nadere informatie

14469/16 nuf/gra/mt 1 DG E 2A

14469/16 nuf/gra/mt 1 DG E 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0277 (COD) 14469/16 AVIATION 231 CODEC 1668 RELEX 949 VERSLAG van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6855/07 SOC 78

Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6855/07 SOC 78 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) 6855/07 SOC 78 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

LERARENOPLEIDINGEN BASISONDERWIJS IN EUROPA: STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

LERARENOPLEIDINGEN BASISONDERWIJS IN EUROPA: STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUURBELEID EN COHESIE CULTUUR EN ONDERWIJS LERARENOPLEIDINGEN BASISONDERWIJS IN EUROPA: STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0346 (NLE) 14116/16 COEST 289 WTO 316 VOORSTEL van: ingekomen: 31 oktober 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE istock Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE Overzicht van het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie 2014-2020 Klimaat Wat is het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie? De Europese staatshoofden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM Betreft: 3002e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU), gehouden

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Europese Unie met het oog op de vaststelling van

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Wat zijn de taken van Europese ondernemingsraden? Europese ondernemingsraden (EOR s) zijn organen die de Europese werknemers

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.1.2017 COM(2017) 45 final Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese

Nadere informatie

Welke rechtsgrondslag moet ervoor het familierecht gebruikt worden? De koers voor de toekomst

Welke rechtsgrondslag moet ervoor het familierecht gebruikt worden? De koers voor de toekomst DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN Welke rechtsgrondslag moet ervoor het familierecht gebruikt worden?

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in

Nadere informatie

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten IP/08/1397 Brussel, 25 september 2008 Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten Hoe kan de EU bereiken dat alle Europeanen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 7.6.2006 COM(2006) 275 definitief Deel I MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET EUROPEES PARLEMENT, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 10.6.2015

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 10.6.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.6.2015 C(2015) 3759 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 10.6.2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.1.2011 COM(2011) 10 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

NOTA "A"-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers

NOTA A-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (07.06) (OR. fr,en,de) 9628/02 PUBLIC LIMITE ELARG 201 NOTA "A"-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad Betreft: UITBREIDING

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2072(BUD) 17.10.2014

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2072(BUD) 17.10.2014 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Begrotingscommissie 17.10.2014 2014/2072(BUD) ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0091 (COD) 7810/16 ENFOPOL 100 CODEC 417 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 8 april 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 oktober 2005 (06.10) (OR. en) 12916/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0195 (CNS) ECOFIN 300 RELEX 496

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 oktober 2005 (06.10) (OR. en) 12916/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0195 (CNS) ECOFIN 300 RELEX 496 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 oktober 2005 (06.10) (OR. en) 12916/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0195 (CNS) ECOFIN 300 RELEX 496 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 30 september 2005 Betreft:

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 29.1.2015 2014/2111(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid Brussel, 25 april 2012 De vandaag door de Commissie voorgestelde EU-ontwerpbegroting voor 2013 geeft invulling

Nadere informatie

Bestaande lacunes en toekomstperspectieven in het Europees internationaal privaatrecht: naar een wetboek van internationaal privaatrecht?

Bestaande lacunes en toekomstperspectieven in het Europees internationaal privaatrecht: naar een wetboek van internationaal privaatrecht? DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN Bestaande lacunes en toekomstperspectieven in het Europees internationaal

Nadere informatie

Tien vragen voor het debat

Tien vragen voor het debat Tien vragen voor het debat Bij de Conclusies en aanbevelingen van het tweede Cohesieverslag zijn tien vragen opgenomen voor een openbaar debat over de toekomst van het cohesiebeleid. In de volgende fiches

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

Brussel, 29 juli 2002 (OR. en) ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN BULGARIJE UE-BG 1909/02

Brussel, 29 juli 2002 (OR. en) ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN BULGARIJE UE-BG 1909/02 ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN BULGARIJE - De Associatieraad - Brussel, 29 juli 2002 (OR. en) UE-BG 1909/02 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Associatieraad EU-Bulgarije

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

Hoedster van de EU financiën

Hoedster van de EU financiën NL Hoedster van de EU financiën EUROPESE REKENKAMER Controle van EU middelen overal ter wereld De Europese Rekenkamer is een EU instelling die in 1977 werd opgericht en is gevestigd in Luxemburg. De Rekenkamer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE REGIO S VOOR ECONOMISCHE VERANDERING {SEC(2006) 1432}

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE REGIO S VOOR ECONOMISCHE VERANDERING {SEC(2006) 1432} NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.11.2006 COM(2006) 675 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE REGIO S VOOR ECONOMISCHE VERANDERING {SEC(2006) 1432} NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.6.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 158/1 I (Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 539/2010 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 juni 2010 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

CULTURELE HOOFDSTEDEN VAN EUROPA LANGETERMIJNEFFECTEN

CULTURELE HOOFDSTEDEN VAN EUROPA LANGETERMIJNEFFECTEN DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUURBELEID EN COHESIE CULTUUR EN ONDERWIJS CULTURELE HOOFDSTEDEN VAN EUROPA LANGETERMIJNEFFECTEN SAMENVATTING IP/B/CULT/IC/2012-082

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 VOORSTEL van: ingekomen: 8 juni 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

; ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

; ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ; ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERKLARINGEN ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 VOORSTEL van: ingekomen: 7 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0222 (NLE) 12579/15 PECHE 331 VOORSTEL van: ingekomen: 1 oktober 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.1.2004 COM(2004) 32 definitief 2004/0009 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD over de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 10.2.2004 SEC(2004) 160 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië NL NL MEDEDELING

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

VERKLARING VAN EUSKADI

VERKLARING VAN EUSKADI VERKLARING VAN EUSKADI De voorzitsters en voorzitters die deelnemen aan de XII Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Parlementen gehouden in Euskadi/Baskenland op 3 en 4 november (Lijst met

Nadere informatie

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2010 (14.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 NOTA - HERZIENE VERSIE van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I);

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (07.10) (OR. en) 13164/03 EEE 40 NOTA I/A-PUNT van: de Groep Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) d.d.: 2 oktober 2003 aan: COREPER II/de Raad Betreft:

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 juli 2004 (06.07) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /04 Interinstitutioneel dossier: 2002/0254 (COD) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 2 juli 2004 (06.07) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /04 Interinstitutioneel dossier: 2002/0254 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juli 2004 (06.07) (OR. en) 11061/04 Interinstitutioneel dossier: 2002/0254 (COD) LIMITE PUBLIC ENV 387 TOUR 14 AGRI 177 MAR 128 IND 91 CODEC 869 NOTA van:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 december 2002 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) 14052/2/02 REV 2 ADD 1 ECO 336 UD 111 CODEC 1406 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Door de Raad op

Nadere informatie

WERKDOCUMENT. NL In verscheidenheid verenigd NL 16.11.2010

WERKDOCUMENT. NL In verscheidenheid verenigd NL 16.11.2010 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 16.11.2010 WERKDOCUMENT over de stand van zaken en toekomstige synergieën voor meer coördinatie tussen het EFRO en andere structuurfondsen

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 september 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 september 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 september 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0265 (COD) 12056/16 ADD 2 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 7 september 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ECOFIN

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

Europa en de. Peter van Dalen. Europarlementariër voor de ChristenUnie

Europa en de. Peter van Dalen. Europarlementariër voor de ChristenUnie Europa en de Peter van Dalen Europarlementariër voor de ChristenUnie Inhoud 1: De ChristenUnie in het EP 2: Europa en de regio s 3: Europa en de Drechtsteden 2 Deel 1: de ChristenUnie in het EP 3 De 3

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2103(INI) Ontwerpadvies Lena Kolarska-Bobińska (PE496.

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2103(INI) Ontwerpadvies Lena Kolarska-Bobińska (PE496. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 17.10.2012 2012/2103(INI) AMENDEMENTEN 1-21 Lena Kolarska-Bobińska (PE496.464v01-00) inzake het Stappenplan Energie 2050 - een toekomst met

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0105 (NLE) 9741/17 VOORSTEL van: ingekomen: 29 mei 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.12.2014 C(2014) 10125 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 17.12.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van het samenwerkingsprogramma "Interreg V-A Vlaanderen-Nederland"

Nadere informatie

Rede van de heer Vítor Caldeira, president van de Europese Rekenkamer

Rede van de heer Vítor Caldeira, president van de Europese Rekenkamer EUROPESE REKENKAMER REDE Luxemburg, 22 november 2012 ECA/12/46 Rede van de heer Vítor Caldeira, president van de Europese Rekenkamer Presentatie van het Jaarverslag 2011 in de voltallige vergadering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-08 Milieuraad Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 VOORSTEL van: ingekomen: 17 augustus 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen.

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 mei 2009 (26.05) (OR. en) 9909/09 DEVGE 147 E ER 187 E V 371 COAFR 172 OTA van: het secretariaat-generaal d.d.: 18 mei 2009 nr. vorig doc.: 9100/09 Betreft: Conclusies

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR DE COMMISSIE CULT EUROPESE CULTURELE INSTELLINGEN IN HET BUITENLAND

ONDERZOEK VOOR DE COMMISSIE CULT EUROPESE CULTURELE INSTELLINGEN IN HET BUITENLAND DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUUR- EN COHESIEBELEID CULTUUR EN ONDERWIJS ONDERZOEK VOOR DE COMMISSIE CULT EUROPESE CULTURELE INSTELLINGEN IN HET BUITENLAND

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties het voortgangsverslag van het voorzitterschap inzake bovengenoemd onderwerp.

Hierbij gaat voor de delegaties het voortgangsverslag van het voorzitterschap inzake bovengenoemd onderwerp. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (19.11) (OR. en) 15277/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0113 (COD) NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad CONSOM 130 JUSTCIV 307 CODEC 1269

Nadere informatie

HET CONCEPT "SNELWEGEN OP ZEE" VERBETEREN

HET CONCEPT SNELWEGEN OP ZEE VERBETEREN DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUUR- EN COHESIEBELEID VERVOER EN TOERISME HET CONCEPT "SNELWEGEN OP ZEE" VERBETEREN SAMENVATTING Inhoud Deze studie biedt een

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR DE COMMISSIE CULT - MINDERHEIDSTALEN EN ONDERWIJS: BESTE PRAKTIJKEN EN VALKUILEN

ONDERZOEK VOOR DE COMMISSIE CULT - MINDERHEIDSTALEN EN ONDERWIJS: BESTE PRAKTIJKEN EN VALKUILEN DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUUR- EN COHESIEBELEID CULTUUR EN ONDERWIJS ONDERZOEK VOOR DE COMMISSIE CULT - MINDERHEIDSTALEN EN ONDERWIJS: BESTE PRAKTIJKEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0194 (COD) 5520/14 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 26 juni 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ECOFIN 49 UEM 12 STATIS

Nadere informatie