ENERGIELOKET 2.0 MARAP PERIODE TOT ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIELOKET 2.0 MARAP PERIODE 01-09-13 TOT 01-07-14 (21-08-14)"

Transcriptie

1 ENERGIELOKET 2.0 MARAP PERIODE TOT ( ) Inhoudsopgave - Vertreksituatie - Wat is het Energieloket 2.0? - Wat wil het Energieloket 2.0 bereiken? - Welke aanpak is gekozen? - Wat heeft het Energieloket 2.0 bereikt? - Budgetoverzicht - Komende activiteiten - Conclusies Vertreksituatie: In de gemeente Tubbergen bestaat sedert 1 maart 2012 het Energieloket 1.0. Daarmee zijn goede ervaringen opgedaan. Vele energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd, o.a. maatregelen tot woningisolatie en het aanbrengen van zonnepanelen. Energieloket 2.0 beoogt daarin verder te gaan. Dinkelland neemt daar ook aan deel. Met gebruikmaking van provinciale financiële faciliteiten (duurzaamheidslening en premies) wordt het energieverbruik teruggedrongen en de duurzaamheid/bestendigheid bevorderd. Het Energieloket 2.0 bestrijkt het uitgestrekte gebied van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland met 19 kernen en enkele buurtschappen. Beide gemeenten hebben ingestemd tot een samenwerking in Energieloket 2.0. Wat is het Energieloket 2.0? Een digitaal en fysiek loket waar inwoners terecht kunnen voor vragen over energiebesparing, subsidiemogelijkheden en duurzame energiesystemen. Het loket heeft een informerende en activerende rol. (o.a. bij de provinciale duurzaamheidspremie en lening). Het loket wordt gefinancierd door provinciale subsidies. Na een aanbesteding is het bureau Zienergie opdracht gegeven het Energieloket 2.0 mede gestalte te geven en voor de uitvoering van de verschillende energiebesparende maatregelen en subsidiëring zorg te dragen. De activiteiten richten zich op de particuliere woningeigenaren. Praktijk is dat Zienergie de leidende rol heeft bij de activiteiten van het Energieloket 2.0. Noaberkracht levert ambtelijke ondersteuning en vervult een klankbordfunctie. De informerende functie wordt vormgegeven door een informatieve website, een digitale en telefonische helpdesk en de mogelijkheid een afspraak te maken met een adviseur van het loket. De activerende rol bestaat uit een marktgerichte benadering waardoor bedrijven en particulieren sneller bij elkaar worden gebracht en elkaar - na afronding van Energieloket 2.0- ook zonder tussenkomst van de overheid weten te vinden. Wat wil het Energieloket 2.0 bereiken? Hoofddoelstelling: in de periode tot 1 oktober 2015 moeten minimaal 500 woningen energetisch verbeterd zijn. (Bijvoorbeeld vloer-, dak- en gevel-/spouwmuurisolatie en isolerende beglazing) Dit is ongeveer 5% van het totale woningbestand van beide gemeenten (ongeveer stuks). Aanvullende doelstelling: minimaal 250 woningeigenaren worden aangezet tot het nemen van energiebesparende maatregelen, anders dan woningisolatie. (Bijvoorbeeld LED-verlichting, zonnepanelen en HR-ketels). Energieloket E MARAP Pagina 1

2 Enerzijds is het doel van het Energieloket 2.0 om inwoners van beide gemeenten zelfstandig energiebesparende maatregelen te laten treffen zonder stimulering, anderzijds worden bedrijven gestimuleerd op duurzaamheid onder de aandacht te brengen en de behoefte te vervullen met energiebesparende producten/diensten. Welke aanpak is gekozen? 1. Inventariseren Eerst inventariseren waar behoefte aan bestaat. Daartoe zoekt het Energieloket 2.0 contact met lokale initiatiefnemers/contactpersonen. Waar deze (nog) niet bekend zijn neemt het loket, daarbij ondersteund door Noaberkracht, actief contact op met de kernraden als representanten van hun kern. 2. Communiceren Onder het uitgangspunt: eerst informeren dan activeren wordt actief informatie verstrekt. Daarbij vervullen de websites van beide gemeenten een belangrijke rol en zijn alle 19 kernraden gevraagd met het loket in gesprek te gaan over de activiteiten die in hun kern samen met het Energieloket 2.0 zouden kunnen worden georganiseerd. Kortom: waar is behoefte aan? Voorts is door middel van flyers, advertorials, info op de gemeentelijke websites en via de gemeentelijke voorlichtingspagina s frequent informatie verstrekt. 3. Activeren Met uiteenlopende tools en een actieve benadering worden kernen/buurten aangezet tot bewustwording en deelname in de doelstellingen. Te denken valt aan energiebespaarwedstrijden, collectieve inkoopactie, uitleenservice voor meetapparatuur, thermografisch onderzoek en het organiseren van gerichte informatieavonden. Wat heeft het Energieloket 2.0 bereikt? Inventariseren Alle 19 kernraden zijn schriftelijk en mondeling benaderd met de vraag of zij als representant voor hun kern willen optreden en een actieve rol willen vervullen. In 8 bijeenkomsten van kernraden (veelal bestuurs- en jaarvergaderingen waarbij ook inwoners aanwezig waren) is een presentatie gegeven. 12 kernraden hebben aangegeven dat zij in principe in een vervolgtraject willen participeren. Agelo (dorpsplan +) Geesteren Rossum-Volthe-Lemselo Vasse Denekamp Harbrinkhoek-Mariaparochie Saasveld Manderveen samen met Vasse) Deurningen Noord Deurningen Tilligte Weerselo 3 kernraden hebben te verstaan gegeven dat dit onderwerp voor hen geen prioriteit heeft: Albergen Ootmarsum Tubbergen 4 kernraden hebben niet gereageerd: Fleringen (wel actief contact met Duurzaam Fleringen)) Langeveen Lattrop-Breklenkamp Reutum Energieloket E MARAP Pagina 2

3 Communicatie Op vele fronten is/wordt gecommuniceerd, de belangrijkste items zijn (in willekeurige volgorde): Contactmomenten inwoners met Energieloket 2.0 (afgehandeld door bureau Zienergie) 270 telefonische contacten 154 contacten per Fysieke contacten tijdens woonbeurzen en informatieavonden in de kernen. Exacte aantal onbekend. Wekelijkse advertenties in huis aan huis bladen websitebezoeken: gemiddeld tussen de 40 en 60 per dag, met pieken op de woensdagen (effect nieuwsitems, advertorials en advertenties en advertorials in voorlichtingspagina huisaan-huis-bladen) In algemene zin zijn inwoners tevreden over het Energieloket. Het streven is om vragen binnen 24 uur te beantwoorden. Er zijn (nog) geen klachten geregistreerd. - Deelname aan de themadag Duurzaam Fleringen op : Tijdens deze themadag heeft het Energieloket 2.0 informatie en folders verstrekt. Naar aanleiding van deze informatiedag zijn 5 woningeigenaren gezamenlijk aan de slag gegaan met woningisolatie. - Infopunt hal gemeentehuizen In de recepties van beide gemeentehuizen zijn banners geplaatst met hierin de volgende brochures: Waar kunt u op besparen? Overzicht terugverdientijden isoleren Duurzaamheidslening Overijsel Thuis isoleren en duurzaam energie opwekken Er is geen aantoonbaar effect van het verstrekken van deze folders. - Assistentie bij de enquête kernraad Geesteren het Energieloket 2.0 heeft geadviseerd in de opzet/vraagstelling van de door de kernraad Geesteren georganiseerde behoeftepeiling en gaat mogelijke initiatieven die daaruit voortkomen begeleiden. - Lancering Zonnekaart Beide gemeenten hebben de zonnekaart aangeschaft. Kortgezegd geeft de zonnekaart belangstellende inwoners de mogelijkheid het rendement van de aanschaf van zonnepanelen op concrete situaties beter in te schatten. De (digitale) zonnekaart is te benaderen via de gemeentelijke websites (www.zonnekaart.nl) - Advertenties en redactionele artikelen op de gemeentelijke voorlichtingspagina s Zeer frequent (bijna wekelijks) wordt via artikelen of advertorials op de voorlichtingspagina s in Op en rond de Essen en Dinkelland Visie de aandacht gevestigd op energiebesparende maatregelen en de mogelijkheden die er zijn voor financiële ondersteuning (subsidie en/of lening). Dat deze inspanning positief effect heeft blijkt uit de statistieken van het aantal bezoekers van het digitale energieloket: op de woensdag (de dag waarop beide huis-aan-huisbladen verschijnen) is er een forse toename in het aantal bezoekers. - Deelname Woonbeurzen Tubbergen en Dinkelland Het Energieloket is aanwezig geweest op de woonbeurzen die in november 2013 in beide gemeentehuizen zijn gehouden. Er was behoorlijke belangstelling voor de werkzaamheden van het loket en met belangstellende inwoners zijn contacten gelegd. - Aanwezig op bedrijvendag bij Busscher serrebouw in Ootmarsum Informatie verstrekt over lening, premie en bespaarmogelijkheden. - Aanwezig op de open dag van de energie neutrale woningen Woningstichting Tubbergen Informatie verstrekt over lening, premie en bespaarmogelijkheden. Energieloket E MARAP Pagina 3

4 - Organisatie informatieavonden Noord Deurningen en Tilligte Informatieavonden in samenwerking met leveranciers van PV panelen en isolatie. RESULTATEN: Dit alles heeft geresulteerd in (stand van zaken per ): Totaal score: Er zijn 637 aanvragen voor de duurzaamheidspremie ingediend en 84 aanvragen voor de duurzaamheidslening. In deze cijfers zit een dubbeltelling waardoor er in totaal 697 huiseigenaren een aanvraag hebben ingediend voor duurzaamheidsmaatregelen. Tubbergen Dinkelland Aantal woningdossiers aangevraagd Aantal reserveringen ingediend Aantal reserveringen uitgevoerd Aantal leningen ingediend Maatregelen premie Glasisolatie Spouwisolatie Dakisolatie Vloerisolatie Maatregelen lening Na isolatie 5 19 Warmtepomp 2 2 PV panelen Pellet kachel 1 0 HRe-ketel 1 0 Bron: voortgangsrapportage Q xlsx (Meer met Minder) Het forse verschil in de aangevraagde maatregelen tussen Tubbergen en Dinkelland wordt verklaard door de tijdelijke subsidieregeling, die in Tubbergen van kracht is geweest in de periode maart oktober Hiervan hebben 196 inwoners gebruik gemaakt. Als deze aanvragen bij de aangevraagde maatregelen worden opgeteld, liggen beide gemeenten qua aanvragen niet ver uit elkaar. Tubbergen telt dan 369 aanvragen en Dinkelland 464. De totale energiebesparing door de maatregelen in Tubbergen en Dinkelland staat ongeveer gelijk aan het gasverbruik van woningen in 1 jaar. Budgetoverzicht Voor de uitvoering van Energieloket 2.0 is per gemeente beschikbaar vanuit de provincie Overijssel. Dit betekent dat het totale budget voor Energieloket bedraagt. Projectkosten 1 Begroot Gerealiseerd - Zienergie (website, helpdesk, drukwerk, pr. mm) , , Mapgear (zonnekaart) 8.992, ,00 Totaal , ,06 Toelichting: 1 De genoemde bedragen zijn exclusief BTW (= verrekenbaar) 2 De bestede bedragen zijn het totaal van beide gemeenten. Energieloket E MARAP Pagina 4

5 Toelichting: Beide gemeenten worden ieder voor de helft van het bedrag belast. Tot het einde van de looptijd van het Energieloket ( ) zal naar verwachting het accent van de kosten meer komen te liggen op uitvoeringsactiviteiten, zoals energiebespaarwedstrijden, uitleen van meetapparatuur etc. (zie hierna onder kopje komende activiteiten ) Komende activiteiten: - Voortzetting reguliere werkzaamheden: Communicatie duurzaamheidslening en premie. Helpdesk energiebesparing en aanvraagprocedure Nieuwsitems lokale media en website - Energie bespaarwedstrijd organiseren tussen de kernen die daarvoor belangstelling hebben, naar aanleiding van gesprekken met kernen. - Afhankelijk van de uitkomsten enquête met Geesteren duurzame initiatieven begeleiden en zo nodig ondersteunen. Meer duidelijkheid medio september. - Met Vasse/Manderveen verder werken aan Buurtkracht. Bespreken collectieve warmtescan en inkoop. - Een uitleenservice voor meetapparatuur opzetten. De uitleenservice biedt inwoners de mogelijkheid om al hun elektrische apparaten te monitoren en waar mogelijk te besparen. - Door Zienergie een Energiecoach opzetten. De energiecoach analyseert de jaarrekening en energiekosten van particuliere huishoudens en geeft op basis van werkelijke kosten en verbruik een bespaar- en inkoopadvies. Hiermee kunnen inwoners direct besparen. - Met Bouwend Nederland in overleg over te organiseren acties in samenwerking met lokale bedrijfsleven. Conclusies: - Gezien de bezoekersaantallen en ingediende aanvragen voorziet het Energieloket 2.0 in een duidelijke behoefte en draagt bij aan het realiseren van een hogere duurzaamheid/bestendigheid in beide gemeenten. Meer dan 400 inwoners hebben sinds 1 september 2013 contact gezocht met het loket. - Op de helft van de rit is een overgroot deel van de hoofddoelstelling gehaald. - Het budget en de beschikbare ambtelijke uren lijken toereikend voor de voortzetting van de werkzaamheden van het Energieloket 2.0 tot het eind van de projectperiode ( ). - Er zijn lokaal zeer zeker initiatieven, die met ondersteuning van het Energieloket sneller vorm krijgen en succesvol navolging kunnen krijgen in andere kernen. Voorbeeld is het inkoopcollectief van Duurzaam Noord Deurningen, waarvoor 30 inwoners zich hebben aangemeld. Afdeling Maatschappelijke Effecten, team KK Gerard Flinkers Energieloket E MARAP Pagina 5

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2013

groene energie JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Energietransitie zet door Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten van 2013 Inkoop groene energie Lokale

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten

Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten Dr. Arlette Hesselink Sibren Huijsmans Dr. Marloes Martens Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners

Nadere informatie

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Informatiepakket. duurzaam zwaag

Informatiepakket. duurzaam zwaag Informatiepakket Duurzaam Zwaag Duurzaam Zwaag is een bewonersinitiatief waarbij we als buurtbewoners ons hebben verenigd in een coöperatie. Ons doel is om onze buurt te verbeteren en te verduurzamen.

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente en samenleving dichter bij elkaar Afdeling BCA, team Communicatie Karin Borsje februari 2009 Inhoud Pagina Hoofdstuk 1:

Nadere informatie