LEERPLAATSPROFIEL Stichting Sint Anna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERPLAATSPROFIEL Stichting Sint Anna"

Transcriptie

1 LEERPLAATSPROFIEL Stichting Sint Anna Kleinschalige Woongroep PG Stichting Sint Anna: Het Herenhuis; Poorthuis; De Toren; De Residentie

2 Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

3 Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze bpv plekken. We hopen dat je met deze informatie een goede indruk van onze organisatie en jouw stageafdeling krijgt, zodat je je goed kunt voorbereiden op je bpv (beroepspraktijk-vorming) en je je snel thuis voelt in onze organisatie. Wij streven ernaar om het leerplaatsprofiel zo actueel mogelijk te houden door het elke 2 jaar te evalueren en bij te stellen. Heb jij toch nog tips ter verbetering van het leerplaatsprofiel dan hoort de praktijkopleider en/of werkbegeleider van jouw beroepspraktijkvorming deze graag. Doel van het leerplaatsprofiel Het leerplaatsprofiel is bedoeld om op een actieve manier: De student informatie te bieden bij de start van zijn leerproces op de leerplaats. De student en de netwerkschool ROC Nijmegen houvast te bieden bij het afstemmen van verschillende leerplaatsen gericht op het behalen van alle competenties. De student, de praktijkopleider, de werkbegeleider en de leercoach duidelijkheid te geven over de kansen voor het leren en de leermogelijkheden binnen de leerplaats. Wat staat er in het leerplaatsprofiel? Het leerplaatsprofiel geeft een beschrijving van de kenmerken van de organisatie (algemene gedeelte) en de afdeling van je beroepspraktijkvorming als leerplaats (specifieke gedeelte). Door op een actieve manier gebruik te maken van het leerplaatsprofiel samen met de leer middelen en alle andere belangrijke informatie op de studentportal en trajectplanner, leer je hoe men op de afdeling van je beroepspraktijkvorming tegen zorg en leren aankijkt. Verder staat erin: Hoe de begeleiding is vormgegeven. Hoe, wat en wanneer er getoetst wordt. Onder welke voorwaarde mag worden geleerd en wat er geleerd kan worden. Nog vragen? Neem dan contact op met jouw leercoach of praktijkopleider. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

4 Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

5 Visie en doelstelling van woonzorgcentrum Stichting Sint Anna In de visie van Sint Anna gedijen mensen beter als ze gekend worden, gekend zijn en deel uitmaken van een gemeenschap: dit geeft zin aan het bestaan. In de hectiek van alle maatschappelijke ontwikkelingen, die veelal bepaald worden door individualiteit, wil Sint Anna fundamenteel in contact blijven met haar kernwaarden: Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel. Daarom kiest Sint Anna ervoor om een uniek, zelfstandig en kleinschalig woonzorgcentrum te blijven, waar welzijn, wonen en zorg vanuit de christelijke identiteit centraal staan. Woonzorgcentrum Stichting Sint Anna (verder te noemen Sint Anna) is een kleinschalig verpleeg- en verzorgingshuis met ongeveer 180 religieuze en niet religieuze bewoners. Oorspronkelijk is Sint Anna opgericht als verzorgingshuis voor de Zusters van Julie Postel. Na verloop van tijd zijn ook vele zusters, broeders en paters van andere congregaties verwelkomd. Sinds 2006 wonen ook niet-religieuze bewoners bij Sint Anna. Sint Anna biedt zorg zowel bij somatische als bij psychogeriatrische problematiek. Bij Sint Anna staat wonen en werken vanuit een christelijke identiteit centraal met de nadruk op welzijn, wonen en zorg. Mensgerichte zorg Wonen en welbevinden staan bij Sint Anna voorop. Goede zorg is daarbij een voorwaarde. Daarom gaan wij met de bewoner in gesprek om wensen en gedachten te delen en helpen in te vullen. Met zorgcentra Pantein heeft Sint Anna (met behoud van eigen identiteit) een samenwerkings verband omdat kwaliteit van dienstverlening belangrijk is, met betrekking tot de verpleeghuiszorg. Wonen bij Sint Anna Bij Sint Anna wonen ouderen die behoefte hebben aan verzorging, verpleging en/of individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband. Sint Anna biedt in huis de volgende soorten zorg: Beschermd of kleinschalig wonen bij somatische of psychogeriatrische zorg Wonen met zorg Zorg thuis of extramurale zorg Dagbesteding In het dagelijkse leven kan de bewoner naast de eigen woon- en badkamer ook gebruik maken van de gezellige, gezamenlijke huiskamer die men deelt met een aantal andere bewoners. Hier ontmoet men medebewoners, drinkt men koffie, gebruikt men de maaltijden en kan men gedurende de dag verblijven. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

6 Professionele zorg en behandeling Sint Anna levert veilige en vakbekwame zorg die voldoet aan de norm Verantwoorde Zorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zorgleefplan, zorgprotocollen, bekwaam personeel, deskundigheidsbevordering, veiligheidsbeleid en een kwaliteitssysteem. Sint Anna biedt stage / leerplek(ken) voor de volgende opleidingen: Verzorgende IG Verpleegkundige Helpende zorg en welzijn Maatschappelijke zorg (beperkt) Stagiaires ontvangen een stagevergoeding volgens de bepaling in de CAO Verpleeg, Verzorging en thuiszorg. In het CAO kun je dit vinden onder artikel 3.18 Reiskostenvergoeding valt onder de regeling woon / werkverkeer. Adresgegevens; Woonzorgcentrum Stichting Sint Anna Veerstraat JM Boxmeer Tel: Website: Contactpersoon: Berty van Tilburg (praktijkopleider) mail: Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

7 Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

8 Indeling van de verpleegafdelingen c.q. woonvorm Herenhuis, Poorthuis, de Toren en Residentie Herenhuis, Poorthuis, De Toren en Residentie zijn vier woongroepen waar 6 of 7 psycho-geriatrische bewoners wonen. Deze woongroepen vallen onder het kleinschalig wonen binnen Sint Anna. Het zijn gesloten woongroepen, dit houdt in dat de deuren gesloten zijn ter bescherming van en voor de veiligheid van de bewoner. Elke woongroep heeft een eigen gezamenlijke huiskamer. Hier worden met elkaar de maaltijden genuttigd, koffie gedronken en vinden (allerlei) activiteiten plaats. Personele bezetting Elke woongroep heeft een zorgcoördinator welzijn en zorg en een eigen team van verzorgenden. Een vaste facilitaire medewerker en activiteitenbegeleidster zijn is verbonden aan twee woongroepen die naast elkaar op de afdeling liggen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het welzijn en de zorg van de bewoners binnen de woongroep. De teamleider welzijn en zorg is eindverantwoordelijk voor de totale afdeling. Om het Bottum up werken en laagleggen van verantwoording te stimuleren, is Sint Anna begonnen met het stichtingbreed vorm geven van zelfregulerende teams. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

9 Diensttijden Er zijn dag- en avonddiensten die op elkaar aansluiten van 07:00-23:00, bestaande uit 4-6-of 8 uurs diensten. Tussen 23:00-07:00 is er 1 vaste nachtdienst aanwezig. Voor het gehele huis is daarnaast nog een verpleegkundige 24 uur aanwezig die ingezet wordt bij calamiteiten en bij extra hulpmomenten. Voor stagiaires wordt het rooster (zonodig) vastgesteld in overleg met de werkbegeleider. Dienstlijst / vakantieplanning Medewerkers plannen via een specifiek roosterprogramma hun diensten van voorkeur in en daarnaast de aanvraag voor hun vrije dag en vakantiedagen. Gezamenlijk met het hele team wordt bekeken of het rooster nog wijzigingen nodig heeft en zo niet dan wordt het rooster definitief vastgesteld. Overlegmomenten De dagelijkse overdrachten van de ene dienst naar de andere. Zorgleefplanoverleg: Elke week is er overleg van 1 of meerdere zorgleefplannen Zorgleefplanevaluatie: Wekelijks Teamoverleg: 1 keer per maand Zorgcoördinatoroverleg: 1 keer per maand Samenwerking met andere disciplines Binnen de psychogeriatrische woongroepen wordt er nauw samen gewerkt met de volgende (disciplines) behandelaren van zorgcentra Pantein: specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut, diëtiste. Binnen Sint Anna is er een eigen verpleegkundig team operationeel, waarop (indien nodig) 24 uur per dag een beroep kan worden gedaan. Sint Anna beschikt over een pastoraal werker voor het geestelijk welzijn van de bewoners. Sint Anna heeft een eigen keuken, wasserij en technische dienst. Vrijwilligers ondersteunen bij allerlei activiteiten. Dagindeling Een globale dagindeling voor de bewoners met verpleeghuiszorg: 07:00-10:00 lichamelijke verzorging en ontbijt 10:00 koffie / andere activiteiten 12:00 warme maaltijd, daar na rusten tot ongeveer 14:30 14:30-17:00 koffie /andere activiteiten 17:30 broodmaaltijd 19:00-23:00 avondzorg De dagindeling op de woongroepen is afhankelijk van bewoner en woongroep. Afspraken kun je vinden in het zorgleefplan van de bewoner. Elke woongroep werkt ook met basis werklijsten. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

10 Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

11 Meest voorkomende ziektebeelden Binnen deze woongroepen komen we diverse vormen van dementie tegen met elk hun eigen symptomen en gedragskenmerken. Bij iedere vorm hoort een eigen benadering en behandeling. Benaderingsplan wordt veelal in samenwerking met psycholoog opgesteld. Meest voorkomende ziektebeelden zijn: Parkinson, vasculaire aandoeningen, diabetes, artrose, longaandoeningen, hartfalen, incontinentie, ziekte aan nieren/urinewegen, reuma, terminale zorg. Voorkomende onderzoeken en behandelingen. Alle beperkingen / klachten worden samen met specialist ouderengeneeskunde opgepakt. Daaruit voortvloeiend kan er onderzoek plaatsvinden door overige behandelaren (psycholoog / ergotherapeut / fysiotherapeut/ logopedist /diëtist) en andere specialisten die verbonden zijn aan een ziekenhuis. Meest voorkomende (voorbehouden/risicovolle) handelingen: Injecteren subcutaan/intramusculair Toedienen sondevoeding/medicatie via maagsonde/peg katheter Verzorgen van PEG-sonde Verzorgen van verblijfskatheter/blaasspoelen Bloeddruk meten Bloedglucosewaarde meten met bloedglucosemeter Wondverzorging Compressief zwachtelen Stomazorg Microlax/Klysma toedienen Zuurstof toedienen Vernevelen/inhaleren Binnen Sint Anna krijgen verzorgenden en verpleegkundigen, in een cyclus van vier jaar, scholing aangeboden m.b.t. de verpleegtechnische vaardigheden. Deze scholing is erop gericht dat verzorgenden /verpleegkundigen voldoende kennis hebben van en daarbij ook bekwaam blijven om op een verantwoorde manier de verpleegtechnische vaardigheden uit te oefenen. Medewerkers worden m.b.t. verpleegtechnische vaardigheden getoetst op kennisniveau en praktijkniveau. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

12 Kerntaken, werkprocessen en competenties De student werkt in de stage aan de beroepsprestaties en hiermee toont hij de kerntaken, werkprocessen en competenties aan die hij / zij volgens het kwalificatiedossier van de opleiding moet volgen. Kijk voor meer informatie over deze onderdelen in de onderwijscatalogus van de opleiding. Verwachtingen ten aanzien van de begeleiding Een BOL (Beroep Opleidende Leerweg) student is volledig boventallig, dus werkt altijd met en/of kan altijd terugvallen op een werkbegeleider. De vaste werkbegeleider is een ervaren beroepsbeoefenaar die de basistraining werkbegeleiding van Calibris gevolgd heeft van het C.G.O. = Competentie Gericht Onderwijs. Er is ruimte voor eigen ontwikkeling, inbreng en ideeën. Er is voldoende ruimte voor evaluatiemomenten, die op verzoek van de student worden aangevraagd. De student kan deelnemen aan de volgende overleggen: overdracht, teamoverleg, zorgleefplanevaluatie, zorgleefplanoverleg (multidisciplinair). In overleg is er gelegenheid tot het bijwonen van interne cursussen. Student mag een gunstig leerklimaat verwachten waar voldoende uitdaging is tot leren en waar je je welkom voelt. Verwachtingen ten aanzien van de nieuwe stagiaire. Sint Anna verwacht dat de stagiaire een goede basis(beroeps)houding heeft. Hieronder wordt verstaan: Respect t.a.v. de doelgroep Interesse in de doelgroep Enthousiasme Motivatie Verantwoordelijkheidsgevoel, leergierig opstellen, open leerhouding Privacy waarborgen, geheimhouding Bijdragen aan een goede werksfeer op de afdeling Empatisch kunnen opstellen Verder verwacht Sint Anna dat de student: Goed voorbereid op de stageplaats komt, een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan)en een PAP (Persoonlijk Activiteiten Plan) heeft gemaakt op school ter voorbereiding op de stage Regie heeft over eigen leerproces Eigen ideeën bespreekbaar maakt Een bepaalde mate van zelfstandigheid heeft afhankelijk van het opleidingsniveau en leerjaar Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

13 Beroepsprestaties Opleiding verzorgende niveau 3 Nr. Beroepsprestaties Fase 1 Fase 2 Fase Verzamelen van gegevens x 1.2 Beginnen met zorg x 1.3 Planmatig zorg verlenen 1 x 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen x 1.5 Ondersteunen bij basisbehoeften x 2.1 Vaardig in verpleegtechnieken 2.2 Planmatig zorg verlenen 2 x 2.3 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij pijn en verliesverwerking x 2.5 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (probleemgedrag) x 2.6 Hanteren van een communicatieprobleem x 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Professionaliseren 3.3 Participeren in kwaliteit van zorg x = uitvoerbaar Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

14 Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

15 Verklaring woorden en hyperlinks Parkinson Parkinson is een hersenziekte die ontstaat door een tekort aan de neurotransmitterstof: dopamine. Door het dopaminetekort wordt de aansturing van spierbewegingen aangetast en gaan armen en benen beven. Tegelijkertijd worden spieren stijf, waardoor lichaamsbewegingen moeilijker op gang komen. Vasculaire aandoeningen Dit zijn aandoeningen aan het bloedvaten stelsel: haarvaten, aders en/of slagaders. Vaataandoeningen komen zeer veel voor. Het meest bekend zijn ziekten ten gevolge van aderverkalking. Dan kunt u denken aan het hartinfarct, herseninfarct of beroerte en de vaataandoeningen van de benen. Diabetes Artrose Suikerziekte, ziekte waarbij het lichaam niet in staat is het bloedsuikergehalte op een stabiel peil te houden. Artrose wordt veroorzaakt door verzuring van het gewrichtskraakbeen. Vanaf het 40ste levensjaar kan het lichaam steeds moeilijker zure afvalstoffen neutraliseren en afvoeren. Zuurresten blijven achter in het gewrichtskraakbeen waardoor artrose kan ontstaan. Het lichaam krijgt niet meer de kans om nieuw kraakbeen aan te maken waardoor het veroudert en minder soepel wordt. Verouderd en verzuurd kraakbeenweefsel is ook een ideale plaats voor schimmels en bacteriën, waardoor bij artrose gemakkelijk ontstekingen ontstaan. Klik op het gewricht waar u last van heeft. wgodq1iafa Incontinentie Het onvrijwillig verliezen van urine en/of ontlasting. Ziekten aan nieren en urinewegen Dit zijn tijdelijke of blijvende aandoeningen aan het urinewegstelsel die afhankelijk van de aard behandeld moeten worden. Reumatische aandoeningen Verzamelnaam voor chronische aandoeningen aan pezen, gewrichten en botten. Terminale zorg Verzorging en begeleiding van in de laatste levensfase (terminale fase) verkerende patiënten. De zorg is meestal intensief en kortdurend en kan zowel thuis als binnen een instituut worden geboden. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

16 Diverse vormen van injecteren Een injectie is het toedienen van vloeistoffen met behulp van een injectiespuit met naald. Het toedienen kan op verschillende manieren op verschillende plaatsen in het lichaam: Intraveneus = in een bloedvat. Intramusculair = in de spier. Subcutaan = onder de huid. Intracutaan = in de huid. Wat minder gebruikelijke plaatsen (door arts uitgevoerd): Intra-arterieel = in een slagader. Intra-thecaal = in het ruggemerg. Intra-articular = in het gewricht. Toedienen van sondevoeding Sondevoeding toedienen is geen voorbehouden handeling volgens de wet BIG maar wordt als een risicovolle handeling gezien. Ook voor risicovolle handelingen geldt dat de zorgverlener bevoegd en bekwaam moet zijn voordat hij de handeling mag verrichten. De sondevoeding wordt via een ingebrachte maagkatheter of PEG katheter toegediend. PEG en /of maagkatheter verzorgen PEG staat voor Percutane Endoscopische Gastrostomie. Een chirurgisch aangelegde opening via de buikwand naar de maag. Via een PEG katheter wordt voeding en/of medicijnen toegediend. Maagkatheter is een katheter(sonde) die via de neus, slokdarm ingebracht wordt in de maag. Via deze maagkatheter wordt voeding en/of medicijnen toegediend. Katheteriseren en spoelen van de blaas Een katheter is een soepele, holle slang waardoor urine uit de blaas kan aflopen. De katheter kan eenmalig ingebracht worden of voor langere duur. In geval van langer verblijf, wordt de katheter in de blaas vastgehouden door een klein ballonnetje dat wordt gevuld met vloeistof in de blaas. Via de katheter kan de blaas gespoeld worden met spoelvloeistof, hiermee kan de blaas gereinigd worden of er kan medicatie aan de spoelvloeistof toegevoegd worden. Bloedsuiker bepalen Het bepalen van het bloedglucosegehalte bij zorgvragers met diabetes mellitus om bij schommelend bloedsuiker de hoeveelheid insuline bij te stellen of het dieet aan te passen. Dit gebeurt ook bij verschijnselen van een te hoog of te laag bloedsuikergehalte op verzoek van de arts. Compressief zwachtelen Een speciale techniek van zwachtelen van een lichaamsdeel (benen) waarbij druk wordt uitgeoefend om oedeem (vochtophoping onder de huid) te voorkomen / verminderen Stomaverzorging Stomaverzorging is het verzorgen van een kunstmatige uitgang van het menselijk lichaam. Dit kan gaan om een uitgang voor ontlasting (colon- of ilieostoma), urine (urostoma) of de ademhaling (tracheastoma). Klysma toedienen Het toedienen van een klysma is het rectaal inbrengen van een vloeibare laxans om de goede stoelgang van een zorgvrager te bevorderen. De handeling mag alleen worden verricht door een bevoegd en bekwaam persoon en in opdracht van een arts. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

17 Zuurstof toedienen Het toedienen van zuurstof met behulp van een zuurstofcilinder is een voorbehouden handeling en wordt altijd voorgeschreven door een arts. Je moet dus bevoegd en bekwaam zijn om deze handeling volgens protocol uit te voeren. Specifieke voorbehouden handelingen In de wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) staat een aantal handelingen omschreven die voorbehouden zijn aan zelfstandig bevoegden (artsen, verloskundigen). Aan bepaalde beroepsgroepen kan voor specifieke voorbehouden handelingen een zogenaamde functionele bevoegdheid worden toegekend. Dit betekent dat de voorwaarde van toezicht en tussenkomst door de arts vervalt. Functionele bevoegdheid voor verpleegkundigen Voor de volgende voorbehouden handelingen heeft de verpleegkundige een functionele bevoegdheid (verzorgenden hebben geen functionele bevoegdheid toegewezen gekregen): Katheterisatie van de blaas. Inbrengen van een maagsonde of infuus. Subcutane, intramusculaire en intraveneuze injecties. Venapuncties. Hielprik bij pasgeborenen. De functionele bevoegdheid betekent dat de verpleegkundige, mits bekwaam, de handeling in opdracht van een arts (of een andere zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar) zelfstandig en zonder toezicht en tussenkomst van de arts kan uitvoeren. Planetree gedachtengoed Planetree helpt zorginstellingen met het waarmaken van zorg waarbij cliënten en medewerkers centraal staan. Door de cliënt actief te betrekken en te informeren zijn cliënten in staat om zelf keuzes te maken. Planetree stimuleert veiligheid en verbondenheid voor cliënt en professional, waardoor gezonde relaties kunnen ontstaan. Organisaties veranderen in een omgeving waarin de mens voorop staat, cliënten actieve deelnemers zijn en professionals en vrijwilligers zorg kunnen geven zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Planetree helpt zorginstellingen het verschil te maken tussen willen en doen in mensgerichte zorg. Somatische zorg Somatische zorg is zorg die iemand nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. Somatische zorg kan zowel in de thuissituatie, in de zorgwoning als op de locatie worden gegeven. De somatische zorg bestaat uit huishoudelijke verzorging en/of verzorging en/of verpleging en begeleiding en/of behandeling. Psychogeriatrische zorg De psychogeriatrische zorg richt zich op personen die geestelijke hulp nodig hebben (naast soms ook lichamelijke hulp), zoals mensen die aan geestelijke (ouderdoms)ziekten of stoornissen lijden (geheugenstoornissen, lichte tot sterke desoriëntatie en/of verwardheid en onrust). Meestal zijn het oudere mensen die een vorm van dementie hebben, bijvoorbeeld door de ziekte van Alzheimer. In een enkel geval kan het echter ook gaan om jongere mensen, bij wie door een ziekte of aandoening het geestelijk functioneren achteruit gaat, bijvoorbeeld door de ziekte van Korsakov, dat is dementie als gevolg van veelvuldig alcoholgebruik. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

18 Leerplaatsprofielen 2e interactieve versie, november 2014 Netwerkschool ROC Nijmegen roc-nijmegen.nl/netwerkschool Lokatie De Maasvallei te Boxmeer Postadres: Postbus AA Boxmeer Bezoekadres: Begijnenstraat EM Boxmeer Telefoon Fax (0485) Opmaak ROC Nijmegen, Grafische Werkplaats Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

LEERPLAATSPROFIEL. afdeling Korenbloem

LEERPLAATSPROFIEL. afdeling Korenbloem LEERPLAATSPROFIEL afdeling Korenbloem Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. Welzijn Madeleine

LEERPLAATSPROFIEL. Welzijn Madeleine LEERPLAATSPROFIEL Welzijn Madeleine Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. De Marene Haps

LEERPLAATSPROFIEL. De Marene Haps LEERPLAATSPROFIEL De Marene Haps Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. dagbehandeling Madeleine

LEERPLAATSPROFIEL. dagbehandeling Madeleine LEERPLAATSPROFIEL dagbehandeling Madeleine Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. Parasol Boxmeer

LEERPLAATSPROFIEL. Parasol Boxmeer LEERPLAATSPROFIEL Parasol Boxmeer Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. Klaverblad (Madeleine)

LEERPLAATSPROFIEL. Klaverblad (Madeleine) LEERPLAATSPROFIEL Klaverblad (Madeleine) Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. Norbertushof

LEERPLAATSPROFIEL. Norbertushof LEERPLAATSPROFIEL Norbertushof Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze bpv

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. De Lookant Welzijn

LEERPLAATSPROFIEL. De Lookant Welzijn LEERPLAATSPROFIEL De Lookant Welzijn Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. de Schittering

LEERPLAATSPROFIEL. de Schittering LEERPLAATSPROFIEL de Schittering Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. afdeling de Klaproos Madeleine

LEERPLAATSPROFIEL. afdeling de Klaproos Madeleine LEERPLAATSPROFIEL afdeling de Klaproos Madeleine Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. Thuiszorg Pantein

LEERPLAATSPROFIEL. Thuiszorg Pantein LEERPLAATSPROFIEL Thuiszorg Pantein Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. De Elsendonck / Weijerstaete

LEERPLAATSPROFIEL. De Elsendonck / Weijerstaete LEERPLAATSPROFIEL De Elsendonck / Weijerstaete Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. t Hofke / Maartenshof

LEERPLAATSPROFIEL. t Hofke / Maartenshof LEERPLAATSPROFIEL t Hofke / Maartenshof Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. Huize Loon

LEERPLAATSPROFIEL. Huize Loon LEERPLAATSPROFIEL Huize Loon Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze bpv

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. Op t Hoogveld Sint Anthonis

LEERPLAATSPROFIEL. Op t Hoogveld Sint Anthonis LEERPLAATSPROFIEL Op t Hoogveld Sint Anthonis Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. afdeling Margriet

LEERPLAATSPROFIEL. afdeling Margriet LEERPLAATSPROFIEL afdeling Margriet Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. Zonnebloem

LEERPLAATSPROFIEL. Zonnebloem LEERPLAATSPROFIEL Zonnebloem Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze bpv

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. Zorgcentrum Aldenhorst

LEERPLAATSPROFIEL. Zorgcentrum Aldenhorst LEERPLAATSPROFIEL Zorgcentrum Aldenhorst Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. De Lookant

LEERPLAATSPROFIEL. De Lookant LEERPLAATSPROFIEL De Lookant Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze bpv

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte!

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte! Leerplaatsprofiel Noorderbreedte Welkom bij Noorderbreedte! Beste stagiair, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een stage bij Noorderbreedte! We hebben vele locaties en vele stagemogelijkheden. In dit document,

Nadere informatie

k j J K R D J M C D R D J M

k j J K R D J M C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verpleegkundige KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verwerken

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Bij de samenstelling van het personeel gelden de volgende uitgangspunten:

Bij de samenstelling van het personeel gelden de volgende uitgangspunten: Personele samenstelling Missiehuis Vrijland in Oosterbeek Algemeen De stichting Missiehuis Vrijland is een kloosterverzorgingshuis. In het klooster wonen 45 kloosterlingen. 21 kloosterlingen ontvangen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 Jo-Anna V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 4 WOON EN ZORGAANBOD KLEINSCHALIG WONEN GERONTOPSYCHIATRIE... 2 5

Nadere informatie

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM 1 Verzorgende KD 2011-2012 Fase 1 Ontwikkelingsgericht 1.1 Verzamelen van gegevens 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Het zorgplan: Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen 1.2 Beginnen met zorg Het

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen 2017-2018 MBO Verpleegkunde 2 Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Naam student:

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013 Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg. Opella kan u van dienst zijn!

Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg. Opella kan u van dienst zijn! Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg Opella kan u van dienst zijn! Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg Verpleging thuis Opella verpleging Er kan een moment in uw leven komen, dat u thuis verpleging

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Maandag 16 januari 2012 van 09.00 12.00 Herhalingscursus 1: bloedsuiker bepalen, insuline spuiten, subcutaan en intramusculair injecteren, het toedienen van oor/oog/neus

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 9

Arrangement Zorgzwaartepakket 9 Arrangement Zorgzwaartepakket 9 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 9 toegelicht. Zorgzwaartepakket 9 (ZZP

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Voorbehouden en risicovolle handelingen Voorbehouden en risicovolle handelingen Sonde inbrengen en verwijderen Verzorgenden IG/ verpleegkundigen - De cursist kan adequaat een maagsonde inbrengen via de mond/ keelholte bij een cliënt volgens

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Je bent werkzaam op het gebied van de individuele gezondheidszorg en krijgt daardoor te maken met voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Intensieve zorg in huiselijke sfeer Voelt beter Intensieve zorg in huiselijke sfeer Het eigentijdse Madeleine in Boxmeer biedt als expertisecentrum uitgebreide faciliteiten

Nadere informatie

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Commissie en de Europese Commissie kan niet aansprakelijk

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 10 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

Dat zijn wij samen 1

Dat zijn wij samen 1 1 inhoud 3 Warmande: missie & visie op zorg 3 Onze Zorgverlening 9 Team Behandeling 9 Zorg in de laatste fase 9 Betrokkenheid 12 Vrijwilligerswerk 12 Leefplan 12 Cliëntenraad 16 Klachten 16 Wie betaalt

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Uitgangspunten Fokus bij EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C1 Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C1 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C1 Locatie Dordwijk Albert Schweitzer ziekenhuis Locatie Dordwijk augustus 2014 pavo 0289 Welkom op verpleegafdeling C1 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis,

Nadere informatie

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V Handboek SIPs Overzicht SIPs V&V versie 6.0 September 2008 Inhoudsopgave 1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9 VV)... 2 2: Kortdurend herstelgerichte verpleging en verzorging in

Nadere informatie

Blaasoperatie (Bricker-operatie)

Blaasoperatie (Bricker-operatie) Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Urologie Blaasoperatie (Bricker-operatie) 1 Blaasoperatie (Bricker-operatie) Binnenkort gaat u naar het ziekenhuis voor een blaasoperatie.

Nadere informatie

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10)

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Basisarrangement 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 10 Dit basisarrangement

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven Wonen, welzijn en zorg ViVa! Zorggroep is er voor u ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Voor uzelf, uw partner of ouders wilt u deskundige en persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Nadere informatie

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT Basisdeel Het verpleegplan Persoonlijke basiszorg 1 Persoonlijke basiszorg 2 Begeleiden Voorlichting, advies en instructie Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen Inschatten van zorgsituaties Verpleegdoelen

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 7

Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 7 toegelicht. Zorgzwaartepakket 7 (ZZP

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Verzorging & Verpleging

Verzorging & Verpleging Verzorging & Verpleging Thuiszorg Groot Rijnland Verzorging en verpleging Heeft u hulp nodig bij uw lichamelijke verzorging? Wij zorgen ervoor dat u op een prettige manier zelfstandig kunt blijven wonen.

Nadere informatie

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven Wonen, welzijn en zorg ViVa! Zorggroep is er voor u ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Voor uzelf, uw partner of ouders wilt u deskundige en persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Nadere informatie

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost is de revalidatieafdeling met een Plus. Hier kunt u terecht als u meer zorg en begeleiding nodig

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson

Ziekte van Parkinson Ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening van de hersenen die progressief is. In deze folder leest u meer over deze ziekte en over de polikliniek Neurologie van het Havenziekenhuis.

Nadere informatie

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Handboek SIPs Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Januari 2010 H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Inhoudsopgave 1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9

Nadere informatie

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: de zorg voor een cliënt met een levensbedreigende ziekte die niet of niet meer kan genezen.

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: de zorg voor een cliënt met een levensbedreigende ziekte die niet of niet meer kan genezen. De Hazelaar Hospice De Hazelaar is een afdeling voor terminaal zieke mensen. In een huiselijke sfeer wordt de cliënt ondersteund om de laatste levensfase op een goede manier door te brengen. Hospice De

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Dagcentrum Sonnevanck

Dagcentrum Sonnevanck Vormgeving: FennArt Reclame Marketing B.V. (Steenwijk) Dagcentrum Zorg- en kenniscentrum Sonnevanck Sonnevancklaan 2 4847 LC Harderwijk Telefoon: (0341) 41 49 42 Dagcentrum Sonnevanck BBL-opleiding Verzorgende

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Competenties Werken in een kleinschalige woonomgeving

Competenties Werken in een kleinschalige woonomgeving Competenties Werken in een kleinschalige woonomgeving Basiscompetentie: Werken vanuit de relatie Werkt vanuit de relatie, heeft oprechte aandacht voor de cliëntbewoner en sluit nauw aan bij de cliëntbewoner.

Nadere informatie

Welkom bij Zonnehuis Thuis

Welkom bij Zonnehuis Thuis Thuiszorg Welkom bij Zonnehuis Thuis Zonnehuis Thuis is een onderdeel van Zonnehuisgroep Vlaardingen. Als Vlaardingse organisatie zijn we thuis in de wijk en staan we dicht bij onze cliënten. Vanuit verschillende

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

P.E.G. katheter. Endoscopie afdeling. Percutane Endoscopische Gastrostomie. Plaats: Endoscopie afdeling, straat 10. Datum:

P.E.G. katheter. Endoscopie afdeling. Percutane Endoscopische Gastrostomie. Plaats: Endoscopie afdeling, straat 10. Datum: Endoscopie afdeling P.E.G. katheter Percutane Endoscopische Gastrostomie Plaats: Endoscopie afdeling, straat 10 Datum: Tijd dat u zich moet melden: Tijd van het onderzoek: 1 U heeft met uw specialist/huisarts

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Welzijn en kwaliteit van leven in een huiselijke sfeer Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. In de Zonnehoek

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden Overzicht ZZP 1 t/m 7. Versie 17-05-11. Zorgzwaartepakket 1 = enige begeleiding in een veilige omgeving. U krijgt hulp bij de De medewerker helpt Niet van toepassing. dagelijkse verzorging u om zo veel

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 9 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G.

FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G. FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G. Organisatie : Stichting Vrijwaard Dienst : Zorgdienst Datum : 31 juli 2012 Versienummer : 2.1 KERN/DOEL VAN DE FUNCTIE: Het in continudienst leveren van verzorging

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

De neurologische revalidatie unit (NRU)

De neurologische revalidatie unit (NRU) De neurologische revalidatie unit (NRU) informatie voor cliënt en familie neurologie Rijnland Ziekenhuis Verpleeghuis Leythenrode U bent opgenomen geweest op de afdeling neurologie van Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

Professioneel modern naoberschap

Professioneel modern naoberschap Professioneel modern naoberschap Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Als moderne professionele zorgorganisatie beschikken we over de middelen en de mensen om uw leven zo gezond en plezierig mogelijk

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Bijlage 2 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen van individuele arts of Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistent/PA aan de verpleegkundige/verzorgende

Nadere informatie

Instructieteam. Zorgsaam Thuis

Instructieteam. Zorgsaam Thuis Zorgsaam Thuis Thuiszorg Instructieteam 1 Instructieteam Zorgsaam Thuis Zeeuws-Vlaanderen Deze informatie is bedoeld voor specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, patiënten en diens

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Een zorgprofiel

Nadere informatie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie Lamoraal V1_2011 Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie 'Zorg en wonen voor psychogeriatrische bewoners benadert zoveel mogelijk het dagelijkse leven in een normale thuissituatie. De bewoner

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel verpleegafdeling Neurologie

Leerplaatsprofiel verpleegafdeling Neurologie Leerplaatsprofiel verpleegafdeling Neurologie Beschrijving van de verpleegafdeling Afdeling Neurologie is een specialistische verpleegafdeling. De afdeling maakt deel uit van zorgeenheid neurologie van

Nadere informatie

Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld.

Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld. Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld. 1 2 Wat is Parkinson? De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die ontstaat

Nadere informatie

Inleiding. Reumatische ziekten

Inleiding. Reumatische ziekten De reumatoloog Inleiding Ieder jaar bezoekt een groot aantal mensen de huisarts met klachten van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen en botten). Vaak is de huisarts in staat de diagnose

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie Zorgarrangement ZZP 9b Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4. Welzijn (begeleiding

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

U bent opgenomen op de afdeling longgeneeskunde. De reden is een verergering van uw COPD, ook wel exacerbatie COPD of longaanval genoemd.

U bent opgenomen op de afdeling longgeneeskunde. De reden is een verergering van uw COPD, ook wel exacerbatie COPD of longaanval genoemd. COPD zorgpad U bent opgenomen op de afdeling longgeneeskunde. De reden is een verergering van uw COPD, ook wel exacerbatie COPD of longaanval genoemd. In deze folder vindt u informatie over het COPD-zorgpad.

Nadere informatie