LEERPLAATSPROFIEL Stichting Sint Anna

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERPLAATSPROFIEL Stichting Sint Anna"

Transcriptie

1 LEERPLAATSPROFIEL Stichting Sint Anna Kleinschalige Woongroep PG Stichting Sint Anna: Het Herenhuis; Poorthuis; De Toren; De Residentie

2 Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

3 Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze bpv plekken. We hopen dat je met deze informatie een goede indruk van onze organisatie en jouw stageafdeling krijgt, zodat je je goed kunt voorbereiden op je bpv (beroepspraktijk-vorming) en je je snel thuis voelt in onze organisatie. Wij streven ernaar om het leerplaatsprofiel zo actueel mogelijk te houden door het elke 2 jaar te evalueren en bij te stellen. Heb jij toch nog tips ter verbetering van het leerplaatsprofiel dan hoort de praktijkopleider en/of werkbegeleider van jouw beroepspraktijkvorming deze graag. Doel van het leerplaatsprofiel Het leerplaatsprofiel is bedoeld om op een actieve manier: De student informatie te bieden bij de start van zijn leerproces op de leerplaats. De student en de netwerkschool ROC Nijmegen houvast te bieden bij het afstemmen van verschillende leerplaatsen gericht op het behalen van alle competenties. De student, de praktijkopleider, de werkbegeleider en de leercoach duidelijkheid te geven over de kansen voor het leren en de leermogelijkheden binnen de leerplaats. Wat staat er in het leerplaatsprofiel? Het leerplaatsprofiel geeft een beschrijving van de kenmerken van de organisatie (algemene gedeelte) en de afdeling van je beroepspraktijkvorming als leerplaats (specifieke gedeelte). Door op een actieve manier gebruik te maken van het leerplaatsprofiel samen met de leer middelen en alle andere belangrijke informatie op de studentportal en trajectplanner, leer je hoe men op de afdeling van je beroepspraktijkvorming tegen zorg en leren aankijkt. Verder staat erin: Hoe de begeleiding is vormgegeven. Hoe, wat en wanneer er getoetst wordt. Onder welke voorwaarde mag worden geleerd en wat er geleerd kan worden. Nog vragen? Neem dan contact op met jouw leercoach of praktijkopleider. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

4 Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

5 Visie en doelstelling van woonzorgcentrum Stichting Sint Anna In de visie van Sint Anna gedijen mensen beter als ze gekend worden, gekend zijn en deel uitmaken van een gemeenschap: dit geeft zin aan het bestaan. In de hectiek van alle maatschappelijke ontwikkelingen, die veelal bepaald worden door individualiteit, wil Sint Anna fundamenteel in contact blijven met haar kernwaarden: Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel. Daarom kiest Sint Anna ervoor om een uniek, zelfstandig en kleinschalig woonzorgcentrum te blijven, waar welzijn, wonen en zorg vanuit de christelijke identiteit centraal staan. Woonzorgcentrum Stichting Sint Anna (verder te noemen Sint Anna) is een kleinschalig verpleeg- en verzorgingshuis met ongeveer 180 religieuze en niet religieuze bewoners. Oorspronkelijk is Sint Anna opgericht als verzorgingshuis voor de Zusters van Julie Postel. Na verloop van tijd zijn ook vele zusters, broeders en paters van andere congregaties verwelkomd. Sinds 2006 wonen ook niet-religieuze bewoners bij Sint Anna. Sint Anna biedt zorg zowel bij somatische als bij psychogeriatrische problematiek. Bij Sint Anna staat wonen en werken vanuit een christelijke identiteit centraal met de nadruk op welzijn, wonen en zorg. Mensgerichte zorg Wonen en welbevinden staan bij Sint Anna voorop. Goede zorg is daarbij een voorwaarde. Daarom gaan wij met de bewoner in gesprek om wensen en gedachten te delen en helpen in te vullen. Met zorgcentra Pantein heeft Sint Anna (met behoud van eigen identiteit) een samenwerkings verband omdat kwaliteit van dienstverlening belangrijk is, met betrekking tot de verpleeghuiszorg. Wonen bij Sint Anna Bij Sint Anna wonen ouderen die behoefte hebben aan verzorging, verpleging en/of individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband. Sint Anna biedt in huis de volgende soorten zorg: Beschermd of kleinschalig wonen bij somatische of psychogeriatrische zorg Wonen met zorg Zorg thuis of extramurale zorg Dagbesteding In het dagelijkse leven kan de bewoner naast de eigen woon- en badkamer ook gebruik maken van de gezellige, gezamenlijke huiskamer die men deelt met een aantal andere bewoners. Hier ontmoet men medebewoners, drinkt men koffie, gebruikt men de maaltijden en kan men gedurende de dag verblijven. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

6 Professionele zorg en behandeling Sint Anna levert veilige en vakbekwame zorg die voldoet aan de norm Verantwoorde Zorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zorgleefplan, zorgprotocollen, bekwaam personeel, deskundigheidsbevordering, veiligheidsbeleid en een kwaliteitssysteem. Sint Anna biedt stage / leerplek(ken) voor de volgende opleidingen: Verzorgende IG Verpleegkundige Helpende zorg en welzijn Maatschappelijke zorg (beperkt) Stagiaires ontvangen een stagevergoeding volgens de bepaling in de CAO Verpleeg, Verzorging en thuiszorg. In het CAO kun je dit vinden onder artikel 3.18 Reiskostenvergoeding valt onder de regeling woon / werkverkeer. Adresgegevens; Woonzorgcentrum Stichting Sint Anna Veerstraat JM Boxmeer Tel: Website: Contactpersoon: Berty van Tilburg (praktijkopleider) mail: Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

7 Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

8 Indeling van de verpleegafdelingen c.q. woonvorm Herenhuis, Poorthuis, de Toren en Residentie Herenhuis, Poorthuis, De Toren en Residentie zijn vier woongroepen waar 6 of 7 psycho-geriatrische bewoners wonen. Deze woongroepen vallen onder het kleinschalig wonen binnen Sint Anna. Het zijn gesloten woongroepen, dit houdt in dat de deuren gesloten zijn ter bescherming van en voor de veiligheid van de bewoner. Elke woongroep heeft een eigen gezamenlijke huiskamer. Hier worden met elkaar de maaltijden genuttigd, koffie gedronken en vinden (allerlei) activiteiten plaats. Personele bezetting Elke woongroep heeft een zorgcoördinator welzijn en zorg en een eigen team van verzorgenden. Een vaste facilitaire medewerker en activiteitenbegeleidster zijn is verbonden aan twee woongroepen die naast elkaar op de afdeling liggen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het welzijn en de zorg van de bewoners binnen de woongroep. De teamleider welzijn en zorg is eindverantwoordelijk voor de totale afdeling. Om het Bottum up werken en laagleggen van verantwoording te stimuleren, is Sint Anna begonnen met het stichtingbreed vorm geven van zelfregulerende teams. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

9 Diensttijden Er zijn dag- en avonddiensten die op elkaar aansluiten van 07:00-23:00, bestaande uit 4-6-of 8 uurs diensten. Tussen 23:00-07:00 is er 1 vaste nachtdienst aanwezig. Voor het gehele huis is daarnaast nog een verpleegkundige 24 uur aanwezig die ingezet wordt bij calamiteiten en bij extra hulpmomenten. Voor stagiaires wordt het rooster (zonodig) vastgesteld in overleg met de werkbegeleider. Dienstlijst / vakantieplanning Medewerkers plannen via een specifiek roosterprogramma hun diensten van voorkeur in en daarnaast de aanvraag voor hun vrije dag en vakantiedagen. Gezamenlijk met het hele team wordt bekeken of het rooster nog wijzigingen nodig heeft en zo niet dan wordt het rooster definitief vastgesteld. Overlegmomenten De dagelijkse overdrachten van de ene dienst naar de andere. Zorgleefplanoverleg: Elke week is er overleg van 1 of meerdere zorgleefplannen Zorgleefplanevaluatie: Wekelijks Teamoverleg: 1 keer per maand Zorgcoördinatoroverleg: 1 keer per maand Samenwerking met andere disciplines Binnen de psychogeriatrische woongroepen wordt er nauw samen gewerkt met de volgende (disciplines) behandelaren van zorgcentra Pantein: specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut, diëtiste. Binnen Sint Anna is er een eigen verpleegkundig team operationeel, waarop (indien nodig) 24 uur per dag een beroep kan worden gedaan. Sint Anna beschikt over een pastoraal werker voor het geestelijk welzijn van de bewoners. Sint Anna heeft een eigen keuken, wasserij en technische dienst. Vrijwilligers ondersteunen bij allerlei activiteiten. Dagindeling Een globale dagindeling voor de bewoners met verpleeghuiszorg: 07:00-10:00 lichamelijke verzorging en ontbijt 10:00 koffie / andere activiteiten 12:00 warme maaltijd, daar na rusten tot ongeveer 14:30 14:30-17:00 koffie /andere activiteiten 17:30 broodmaaltijd 19:00-23:00 avondzorg De dagindeling op de woongroepen is afhankelijk van bewoner en woongroep. Afspraken kun je vinden in het zorgleefplan van de bewoner. Elke woongroep werkt ook met basis werklijsten. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

10 Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

11 Meest voorkomende ziektebeelden Binnen deze woongroepen komen we diverse vormen van dementie tegen met elk hun eigen symptomen en gedragskenmerken. Bij iedere vorm hoort een eigen benadering en behandeling. Benaderingsplan wordt veelal in samenwerking met psycholoog opgesteld. Meest voorkomende ziektebeelden zijn: Parkinson, vasculaire aandoeningen, diabetes, artrose, longaandoeningen, hartfalen, incontinentie, ziekte aan nieren/urinewegen, reuma, terminale zorg. Voorkomende onderzoeken en behandelingen. Alle beperkingen / klachten worden samen met specialist ouderengeneeskunde opgepakt. Daaruit voortvloeiend kan er onderzoek plaatsvinden door overige behandelaren (psycholoog / ergotherapeut / fysiotherapeut/ logopedist /diëtist) en andere specialisten die verbonden zijn aan een ziekenhuis. Meest voorkomende (voorbehouden/risicovolle) handelingen: Injecteren subcutaan/intramusculair Toedienen sondevoeding/medicatie via maagsonde/peg katheter Verzorgen van PEG-sonde Verzorgen van verblijfskatheter/blaasspoelen Bloeddruk meten Bloedglucosewaarde meten met bloedglucosemeter Wondverzorging Compressief zwachtelen Stomazorg Microlax/Klysma toedienen Zuurstof toedienen Vernevelen/inhaleren Binnen Sint Anna krijgen verzorgenden en verpleegkundigen, in een cyclus van vier jaar, scholing aangeboden m.b.t. de verpleegtechnische vaardigheden. Deze scholing is erop gericht dat verzorgenden /verpleegkundigen voldoende kennis hebben van en daarbij ook bekwaam blijven om op een verantwoorde manier de verpleegtechnische vaardigheden uit te oefenen. Medewerkers worden m.b.t. verpleegtechnische vaardigheden getoetst op kennisniveau en praktijkniveau. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

12 Kerntaken, werkprocessen en competenties De student werkt in de stage aan de beroepsprestaties en hiermee toont hij de kerntaken, werkprocessen en competenties aan die hij / zij volgens het kwalificatiedossier van de opleiding moet volgen. Kijk voor meer informatie over deze onderdelen in de onderwijscatalogus van de opleiding. Verwachtingen ten aanzien van de begeleiding Een BOL (Beroep Opleidende Leerweg) student is volledig boventallig, dus werkt altijd met en/of kan altijd terugvallen op een werkbegeleider. De vaste werkbegeleider is een ervaren beroepsbeoefenaar die de basistraining werkbegeleiding van Calibris gevolgd heeft van het C.G.O. = Competentie Gericht Onderwijs. Er is ruimte voor eigen ontwikkeling, inbreng en ideeën. Er is voldoende ruimte voor evaluatiemomenten, die op verzoek van de student worden aangevraagd. De student kan deelnemen aan de volgende overleggen: overdracht, teamoverleg, zorgleefplanevaluatie, zorgleefplanoverleg (multidisciplinair). In overleg is er gelegenheid tot het bijwonen van interne cursussen. Student mag een gunstig leerklimaat verwachten waar voldoende uitdaging is tot leren en waar je je welkom voelt. Verwachtingen ten aanzien van de nieuwe stagiaire. Sint Anna verwacht dat de stagiaire een goede basis(beroeps)houding heeft. Hieronder wordt verstaan: Respect t.a.v. de doelgroep Interesse in de doelgroep Enthousiasme Motivatie Verantwoordelijkheidsgevoel, leergierig opstellen, open leerhouding Privacy waarborgen, geheimhouding Bijdragen aan een goede werksfeer op de afdeling Empatisch kunnen opstellen Verder verwacht Sint Anna dat de student: Goed voorbereid op de stageplaats komt, een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan)en een PAP (Persoonlijk Activiteiten Plan) heeft gemaakt op school ter voorbereiding op de stage Regie heeft over eigen leerproces Eigen ideeën bespreekbaar maakt Een bepaalde mate van zelfstandigheid heeft afhankelijk van het opleidingsniveau en leerjaar Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

13 Beroepsprestaties Opleiding verzorgende niveau 3 Nr. Beroepsprestaties Fase 1 Fase 2 Fase Verzamelen van gegevens x 1.2 Beginnen met zorg x 1.3 Planmatig zorg verlenen 1 x 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen x 1.5 Ondersteunen bij basisbehoeften x 2.1 Vaardig in verpleegtechnieken 2.2 Planmatig zorg verlenen 2 x 2.3 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij pijn en verliesverwerking x 2.5 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (probleemgedrag) x 2.6 Hanteren van een communicatieprobleem x 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Professionaliseren 3.3 Participeren in kwaliteit van zorg x = uitvoerbaar Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

14 Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

15 Verklaring woorden en hyperlinks Parkinson Parkinson is een hersenziekte die ontstaat door een tekort aan de neurotransmitterstof: dopamine. Door het dopaminetekort wordt de aansturing van spierbewegingen aangetast en gaan armen en benen beven. Tegelijkertijd worden spieren stijf, waardoor lichaamsbewegingen moeilijker op gang komen. Vasculaire aandoeningen Dit zijn aandoeningen aan het bloedvaten stelsel: haarvaten, aders en/of slagaders. Vaataandoeningen komen zeer veel voor. Het meest bekend zijn ziekten ten gevolge van aderverkalking. Dan kunt u denken aan het hartinfarct, herseninfarct of beroerte en de vaataandoeningen van de benen. Diabetes Artrose Suikerziekte, ziekte waarbij het lichaam niet in staat is het bloedsuikergehalte op een stabiel peil te houden. Artrose wordt veroorzaakt door verzuring van het gewrichtskraakbeen. Vanaf het 40ste levensjaar kan het lichaam steeds moeilijker zure afvalstoffen neutraliseren en afvoeren. Zuurresten blijven achter in het gewrichtskraakbeen waardoor artrose kan ontstaan. Het lichaam krijgt niet meer de kans om nieuw kraakbeen aan te maken waardoor het veroudert en minder soepel wordt. Verouderd en verzuurd kraakbeenweefsel is ook een ideale plaats voor schimmels en bacteriën, waardoor bij artrose gemakkelijk ontstekingen ontstaan. Klik op het gewricht waar u last van heeft. wgodq1iafa Incontinentie Het onvrijwillig verliezen van urine en/of ontlasting. Ziekten aan nieren en urinewegen Dit zijn tijdelijke of blijvende aandoeningen aan het urinewegstelsel die afhankelijk van de aard behandeld moeten worden. Reumatische aandoeningen Verzamelnaam voor chronische aandoeningen aan pezen, gewrichten en botten. Terminale zorg Verzorging en begeleiding van in de laatste levensfase (terminale fase) verkerende patiënten. De zorg is meestal intensief en kortdurend en kan zowel thuis als binnen een instituut worden geboden. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

16 Diverse vormen van injecteren Een injectie is het toedienen van vloeistoffen met behulp van een injectiespuit met naald. Het toedienen kan op verschillende manieren op verschillende plaatsen in het lichaam: Intraveneus = in een bloedvat. Intramusculair = in de spier. Subcutaan = onder de huid. Intracutaan = in de huid. Wat minder gebruikelijke plaatsen (door arts uitgevoerd): Intra-arterieel = in een slagader. Intra-thecaal = in het ruggemerg. Intra-articular = in het gewricht. Toedienen van sondevoeding Sondevoeding toedienen is geen voorbehouden handeling volgens de wet BIG maar wordt als een risicovolle handeling gezien. Ook voor risicovolle handelingen geldt dat de zorgverlener bevoegd en bekwaam moet zijn voordat hij de handeling mag verrichten. De sondevoeding wordt via een ingebrachte maagkatheter of PEG katheter toegediend. PEG en /of maagkatheter verzorgen PEG staat voor Percutane Endoscopische Gastrostomie. Een chirurgisch aangelegde opening via de buikwand naar de maag. Via een PEG katheter wordt voeding en/of medicijnen toegediend. Maagkatheter is een katheter(sonde) die via de neus, slokdarm ingebracht wordt in de maag. Via deze maagkatheter wordt voeding en/of medicijnen toegediend. Katheteriseren en spoelen van de blaas Een katheter is een soepele, holle slang waardoor urine uit de blaas kan aflopen. De katheter kan eenmalig ingebracht worden of voor langere duur. In geval van langer verblijf, wordt de katheter in de blaas vastgehouden door een klein ballonnetje dat wordt gevuld met vloeistof in de blaas. Via de katheter kan de blaas gespoeld worden met spoelvloeistof, hiermee kan de blaas gereinigd worden of er kan medicatie aan de spoelvloeistof toegevoegd worden. Bloedsuiker bepalen Het bepalen van het bloedglucosegehalte bij zorgvragers met diabetes mellitus om bij schommelend bloedsuiker de hoeveelheid insuline bij te stellen of het dieet aan te passen. Dit gebeurt ook bij verschijnselen van een te hoog of te laag bloedsuikergehalte op verzoek van de arts. Compressief zwachtelen Een speciale techniek van zwachtelen van een lichaamsdeel (benen) waarbij druk wordt uitgeoefend om oedeem (vochtophoping onder de huid) te voorkomen / verminderen Stomaverzorging Stomaverzorging is het verzorgen van een kunstmatige uitgang van het menselijk lichaam. Dit kan gaan om een uitgang voor ontlasting (colon- of ilieostoma), urine (urostoma) of de ademhaling (tracheastoma). Klysma toedienen Het toedienen van een klysma is het rectaal inbrengen van een vloeibare laxans om de goede stoelgang van een zorgvrager te bevorderen. De handeling mag alleen worden verricht door een bevoegd en bekwaam persoon en in opdracht van een arts. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

17 Zuurstof toedienen Het toedienen van zuurstof met behulp van een zuurstofcilinder is een voorbehouden handeling en wordt altijd voorgeschreven door een arts. Je moet dus bevoegd en bekwaam zijn om deze handeling volgens protocol uit te voeren. Specifieke voorbehouden handelingen In de wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) staat een aantal handelingen omschreven die voorbehouden zijn aan zelfstandig bevoegden (artsen, verloskundigen). Aan bepaalde beroepsgroepen kan voor specifieke voorbehouden handelingen een zogenaamde functionele bevoegdheid worden toegekend. Dit betekent dat de voorwaarde van toezicht en tussenkomst door de arts vervalt. Functionele bevoegdheid voor verpleegkundigen Voor de volgende voorbehouden handelingen heeft de verpleegkundige een functionele bevoegdheid (verzorgenden hebben geen functionele bevoegdheid toegewezen gekregen): Katheterisatie van de blaas. Inbrengen van een maagsonde of infuus. Subcutane, intramusculaire en intraveneuze injecties. Venapuncties. Hielprik bij pasgeborenen. De functionele bevoegdheid betekent dat de verpleegkundige, mits bekwaam, de handeling in opdracht van een arts (of een andere zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar) zelfstandig en zonder toezicht en tussenkomst van de arts kan uitvoeren. Planetree gedachtengoed Planetree helpt zorginstellingen met het waarmaken van zorg waarbij cliënten en medewerkers centraal staan. Door de cliënt actief te betrekken en te informeren zijn cliënten in staat om zelf keuzes te maken. Planetree stimuleert veiligheid en verbondenheid voor cliënt en professional, waardoor gezonde relaties kunnen ontstaan. Organisaties veranderen in een omgeving waarin de mens voorop staat, cliënten actieve deelnemers zijn en professionals en vrijwilligers zorg kunnen geven zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Planetree helpt zorginstellingen het verschil te maken tussen willen en doen in mensgerichte zorg. Somatische zorg Somatische zorg is zorg die iemand nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. Somatische zorg kan zowel in de thuissituatie, in de zorgwoning als op de locatie worden gegeven. De somatische zorg bestaat uit huishoudelijke verzorging en/of verzorging en/of verpleging en begeleiding en/of behandeling. Psychogeriatrische zorg De psychogeriatrische zorg richt zich op personen die geestelijke hulp nodig hebben (naast soms ook lichamelijke hulp), zoals mensen die aan geestelijke (ouderdoms)ziekten of stoornissen lijden (geheugenstoornissen, lichte tot sterke desoriëntatie en/of verwardheid en onrust). Meestal zijn het oudere mensen die een vorm van dementie hebben, bijvoorbeeld door de ziekte van Alzheimer. In een enkel geval kan het echter ook gaan om jongere mensen, bij wie door een ziekte of aandoening het geestelijk functioneren achteruit gaat, bijvoorbeeld door de ziekte van Korsakov, dat is dementie als gevolg van veelvuldig alcoholgebruik. Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

18 Leerplaatsprofielen 2e interactieve versie, november 2014 Netwerkschool ROC Nijmegen roc-nijmegen.nl/netwerkschool Lokatie De Maasvallei te Boxmeer Postadres: Postbus AA Boxmeer Bezoekadres: Begijnenstraat EM Boxmeer Telefoon Fax (0485) Opmaak ROC Nijmegen, Grafische Werkplaats Leerplaatsprofiel ROC Nijmegen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Beroepsprofiel zorgkundige

Beroepsprofiel zorgkundige Beroepsprofiel zorgkundige DEEL 2 Beroepsprofiel zorgkundige Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 2 V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige 1 Colofon V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met:

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met: ARBO EN TRAININGEN Cursusaanbod 2013-2014 Voorwoord Maartje, onderdeel van Zorggroep Sint Maarten en Behandelcentrum Sint Maarten B.V. heeft een uitgebreid aanbod van trainingen, cursussen en arbodiensten.

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie 1 Visie op het menselijk functioneren 1.1 Gezondheid 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie Het is niet makkelijk om de begrippen gezondheid en ziekte duidelijk te omschrijven. > > Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Ontdek of jij de Zorg-factor hebt!

Ontdek of jij de Zorg-factor hebt! magazine over leren en werken in de zorg Ontdek of jij de Zorg-factor hebt! Gezondheidszorg & techniek Belangrijk werk?! Iets goed doen voor een ander? COLOFON De Z factor is een uitgave van de vereniging

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie