Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG"

Transcriptie

1 Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum Onderwerp Subsidieregeling stimulering duurzame energievoorzieningen Categorie B DIS Nummer 2010/3791 Portefeuillehouder Wethouder E. Beimers Commissie openbaar gebied Behandeld door mevr. N.A.S. Buitenweg Samenvatting In deze brief wordt u geïnformeerd over de subsidieregeling stimulering duurzame energievoorzieningen Leidschendam-Voorburg. In het vorig jaar vastgestelde Klimaatplan is als uitvoeringsmaatregel de stimuleringsmaatregel particuliere woningeigenaren opgenomen. De bijgevoegde subsidieregeling is hiervan de uitwerking. Met deze regeling hopen wij particuliere woningeigenaren( inclusief Verenigingen van eigenaren VVE en particuliere verhuurders) te stimuleren tot aanschaf van duurzame energievoorzieningen. Voor deze uitvoeringsmaatregel is in de periode jaarlijks , - beschikbaar vanuit het op 2 juni 2009 vastgestelde Klimaatplan en de Voorjaarsnota Dit bedrag wordt ingezet voor subsidie inclusief uitvoering- en communicatiekosten. 1. Inleiding In het vorig jaar vastgestelde Klimaatplan is als uitvoeringsmaatregel de stimuleringsmaatregel particuliere woningeigenaren opgenomen. De bijgevoegde subsidieregeling is hiervan de uitwerking. Met deze regeling hopen wij particuliere woningeigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen en/of over te gaan op duurzame energie, samengevat duurzame energievoorzieningen. In deze raadsbrief lichten wij de subsidieregeling toe. Ingegaan wordt op de volgende punten: Achtergrond en wettelijk kader; Toelichting op de regeling (het waarom van een subsidieregeling, doelgroepen, welke duurzame energievoorzieningen, subsidiebedragen); Communicatie; Uitvoering; Financiële consequenties; Monitoren; Inspraak en planning.

2 Pagina 2/6 2. Achtergrond en wettelijk kader Met het Rijk hebben wij het Klimaatakkoord gesloten. Het vorig jaar vastgestelde Klimaatplan is hiervan de verdere uitwerking. In het Klimaatplan is als uitvoeringsmaatregel opgenomen: Stimuleringsmaatregel particuliere woningen. De bijgevoegde subsidieregeling is de door ons nader uitgewerkte stimuleringsmaatregel. Hiermee willen wij particuliere woningeigenaren stimuleren te investeren in duurzame energievoorzieningen. Op grond van artikel 149 van de gemeentewet kunnen wij een subsidieverordening vaststellen. Deze regeling draagt bij aan CO2-reductie, vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, energiebesparing en een vergroting van het aandeel duurzame energie. Bijkomende voordelen zijn een lagere energierekening voor de eigenaar van de woning, meer comfort (bij de isolerende maatregelen), werkgelegenheid voor de bedrijven in deze branche en een waardevermeerdering van de woningen. 3. Toelichting op de subsidieregeling Stimuleringsmogelijkheden: waarom subsidie? Er zijn drie opties denkbaar om de particuliere woningeigenaar te stimuleren tot energiebesparing over te gaan: 1. Een voorlichtingscampagne gericht op de aanschaf van kleine energiebesparende maatregelen inclusief gedragsadviezen; 2. De zogenaamde Duurzaamheidlening; 3. Een subsidieregeling. Ad 1:Voorlichtingscampagne Dit is vergelijkbaar met het project energieservice aan huis voor de minima dat in 2009 is gestart. De minima kunnen gebruik maken van een energiebesparingbox met kleine energiebesparende maatregelen (denk aan spaarlamp, standby-killer of douchecoach) inclusief adviezen van een energieadviseur aan huis. Berekeningen tonen aan dat een dergelijk project in verhouding minder CO2-reductie en energiebesparing oplevert dan één uit te voeren grote maatregel als bijv. dakisolatie. Deze maatregel is op zichzelf onvoldoende om de gemeentelijke klimaatdoelstellingen te halen. Uiteraard nemen wij deze optie wel mee in de communicatie rond de subsidieregeling, het versterkt de subsidieregeling. Ad 2: Duurzaamheidlening Dit is een lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) waarbij de gemeente een bepaald bedrag stort in een revolverend fonds, waarmee het fonds

3 Pagina 3/6 na een paar jaar weer gevuld wordt voor nieuwe leningen. Woningeigenaren kunnen tegen een lage rente duurzaamheidmaatregelen financieren. Er zijn gemeenten die deze lening mogelijk maken, bijvoorbeeld Delft en Apeldoorn. Binnen het project particuliere woningverbetering Voorburg Noord wordt een vergelijkbare regeling ook gebruikt, maar dan voor onderhoudsmaatregelen aan de woningen. Met de vorig jaar ingestelde rijksgarantielening zijn er ook andere regelingen op de markt. Dit betreft het energiebesparingkrediet van Greenloans en Freo. Ook is de regeling groenprojecten beschikbaar. Omdat er nu voldoende alternatieven zijn achten wij het thans niet noodzakelijk om het beschikbaar gestelde geld voor de stimuleringsregeling in te zetten voor aansluiting bij het SVn. Ad 3: een subsidieregeling Verschillende gemeenten en provincies werken met dit instrument en de ervaring leert dat woningeigenaren hier goed gebruik van maken. Voorbeelden hiervan zijn de provincie Noord- Holland (regelling sinds 2001, jaarlijks budget ieder jaar op), Zoetermeer (90 aanvragen sinds 1 september 2009), Veldhoven (sinds november 2009 in twee maanden bijna ,-- aan subsidie verstrekt) en Delft is dit jaar gestart. Subsidie helpt de terugverdientijden van de maatregelen te verkorten waardoor het aantrekkelijk wordt hierin te investeren. Het voorstel is om in Leidschendam-Voorburg een subsidieregeling in te stellen voor de duur van vier jaar. Doelgroepen De subsidieregeling is bestemd voor vier doelgroepen: Particuliere woningeigenaren. Appartementeigenaren binnen Verenigingen van eigenaren voor het deel waarvoor de Vereniging van eigenaren gezamenlijk niet verantwoordelijk is; Verenigingen van eigenaren; Particuliere verhuurders van meergezinswoningen. Bij zowel de Verenigingen van eigenaren (bijna 1600, met circa 6500 woningen) als de particuliere woningeigenaren/verhuurders is een groot energiebesparingpotentieel aanwezig. Deze subsidieregeling ondersteunt het project Particuliere woningverbetering Voorburg- Noord. De woningcorporaties zijn uitgezonderd van deze subsidieregeling. Voor woningcorporaties zijn fiscale en andere financiële regelingen beschikbaar, vooral vanuit het rijk. Voor de woningcorporaties Wooninvest en Vidomes zijn binnen ISV-3 (waarnaar verwezen wordt in de Stimuleringsregeling wonen) gelden beschikbaar voor het realiseren van een extra energielabelstijging of het optimaal benutten van de maatlat voor de groenfinanciering. Het energiethema is onderdeel van de maatlat groenfinanciering. Overigens zetten de woningcorporaties zich ook in voor energiebesparing als uitwerking van de afspraken die de woningcorporaties via koepelorganisatie Aedes met het rijk gemaakt hebben in het convenant energiebesparing corporatiesector.

4 Pagina 4/6 Welke duurzame energievoorzieningen? De geselecteerde duurzame energievoorzieningen geven een naar verhouding grote energiebesparing per maatregel (een energielabelsprong). Concreet kan op grond van de voorgestelde subsidieregeling subsidie worden aangevraagd voor de volgende duurzame energievoorzieningen, die ook door de ons omliggende gemeenten worden gesubsidieerd en gestapeld mogen worden met hogere regelingen 1 : Dakisolatie; Vloer en/of bodemisolatie; (Spouw)muur- of gevelisolatie; HR++ -glas; Energiezuinig monumentaal glas; Zonnepanelen 2 ; Zonneboiler (alleen voor nieuwbouwwoningen); Vegetatiedak. Door voor deze maatregelen te kiezen wordt een brede doelgroep bereikt die een maatregel kunnen kiezen die bij hun woning het beste past. Extra toegevoegd is het vegetatiedak dat naast een isolerende werking in zomer en winter ook een positief effect heeft op de waterafvoer en het groene aanzien van de gemeente. Bij nieuwbouwwoningen worden alleen het vegetatiedak, zonnepanelen en de zonneboiler gesubsidieerd. Dit omdat isolatiemaatregelen en HR++ glas bij nieuwbouw als gangbare techniek worden beschouwd die geen extra stimulans behoeven. Het stimuleringspakket is tevens gebaseerd op de thans bekende rijksregelingen. De rijksregelingen zijn over het algemeen kortlopend (HR++ glas tot eind 2010). Ook kennen zij vaak aanvullende voorwaarden zoals het maatwerkadvies 3 aan te vragen en de uitvoering via een Meer met Minder -aanbieder(de Meer met Minder subsidie 4 ). De SDE-regeling zonnepanelen is op zich een interessante regeling maar was vorig jaar al in één dag overtekend. De SDE-regeling maakt de aanschafkosten van de zonnepanelen niet 1 Dit geldt bijvoorbeeld niet voor zonneboilers, microwkk (incl.hr-e) en warmtepomp, het rijk geeft subsidie via de regeling duurzame warmte. Een eventuele gemeentelijke subsidie wordt eerst in mindering gebracht op de rijksregeling. 2 Voor zonnepanelen geldt dat in de meeste gevallen geen bouwvergunning nodig is als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Met de Welstandcommissie e.a. zal nog overlegd worden hoe om te gaan met zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht en bij monumenten. 3 Het maatwerkadvies geeft aan wat het energielabel van het huis is in de huidige situatie en welke energiebesparende maatregelen getroffen kunnen worden om een hoger energielabel te bereiken. 4 De Meer met Minder subsidie houdt in dat bij een energiereductie van 20-30% 300,-- subsidie wordt verstrekt. Bij een energiereductie van 30% of meer 750,-- subsidie. Voorwaarden zijn wel het maatwerkadvies en uitvoering door een Meer met Minder aanbieder.

5 Pagina 5/6 lager, maar betekent een 15 jaar lang gegarandeerde opbrengst voor de door de zon opgewekte energie. De SDE-regeling is door het beperkte budget cq looptijd geen goede stimuleringsvorm. Vandaar dat wij inzetten op het stimuleren van de aanschaf van zonnepanelen. Subsidiebedragen Het subsidiebedrag bedraagt 25% van de aanschaf- en installatiekosten van de duurzame energievoorzieningen tot een maximum van 2.500,-- per woningeigenaar. Het minimale subsidiebedrag bedraagt 250,-- per woningeigenaar, de minimale kosten van aanschaf en installatie zijn 1.000, -. Subsidie wordt pas verstrekt na uitvoering van de maatregelen door een erkend bedrijf. In de uitzonderingsgevallen waarbij een bouw- of monumentvergunning is vereist zal eerst subsidie worden gereserveerd en volgt uitbetaling nadat zowel de vergunning is verleend als de energiebesparende maatregel is uitgevoerd. 4. Communicatie De slaagkans van dit project vergroten we door te zorgen voor voldoende voorlichting. De communicatie is op alle bewoners gericht. Om het energiebesparingeffect te vergroten zal in de communicatie ook aandacht besteedt worden aan overige energiebesparingmogelijkheden, bijvoorbeeld gedragsmaatregelen en verlichting. In de communicatie zal ingegaan worden op het maatwerkadvies dat op dit moment door het rijk wordt gesubsidieerd en de regelingen die het Rijk subsidieert (bijvoorbeeld Meer met Minder). In een aantal wijken zal in het najaar een informatieavond worden gehouden, hiervoor worden verschillende aanbieders van duurzame energievoorzieningen uitgenodigd. 5. Uitvoering Gezien het budget, met een reservering voor uitvoeringskosten en communicatie van 12% ( , -) en de subsidie (tussen de 250, - en 2.500, -) kan het aantal aanvragen variëren tussen 100 en 1000 aanvragen per jaar. Gezien de ervaringen in Zoetermeer verwachten we 500 aanvragen op jaarbasis. Dit kan worden ingepast in de uitvoeringsorganisatie van subsidies (inboeken, volledigheidstoets van de aanvragen en uiteindelijke financiële afwikkeling van de subsidies). Voor de inhoudelijke toets worden nog tools ontwikkeld om de tijdsbesteding zo laag mogelijk te houden. Er zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd. 6. Financiële consequenties Op 2 juni 2009 heeft de raad bij de Voorjaarsnota 2009 een bedrag van , - beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de stimuleringsmaatregel particuliere

6 Pagina 6/6 woningeigenaren. Het budget is , - per jaar in de periode voor subsidie inclusief uitvoering- en communicatiekosten. 7. Monitoren/ effectindicator Effectindicator is het aantal uitgevoerde maatregelen, via de formulieren te achterhalen, waarbij zonnepanelen en vegetatieaken apart worden vermeld. Ook zal de CO2-reductie gemonitord worden gebaseerd op de dentalen per maatregel. 8. Inspraak en planning Het inspraakproces start na het vrijgeven door het college van het ontwerp van de subsidieregeling. De planning is als volgt: 23 februari 2010: Collegebesluit tot vrijgeven subsidieregeling voor inspraak 5 maart t/m 1 april 2010 Inspraakperiode april 2010: Collegebesluit voorstel tot vaststellen definitieve verordening 1 juni 2010: Raadscommissie Openbaar Gebied 23 juni 2010: Raad: vaststelling Subsidieregeling Het college van LEIDSCHENDAM-VOORBURG, G. Brinkman, MBA drs. J.W. van der Sluijs Secretaris burgemeester Bijlage(n) 1r. Datum Onderwerp 1 Subsidieregeling stimulering duurzame energievoorzieningen

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht

Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht Laatst bijgewerkt op: 08-07-2015 Inhoudsopgave 1. BTW tarief 6%... 5 2. VvE Energiebespaarlening... 5 3. Subsidieregeling voor zonneboilers, na-isolatie en groene

Nadere informatie

THUIS ISOLEREN EN DUURZAAM ENERGIE OPWEKKEN

THUIS ISOLEREN EN DUURZAAM ENERGIE OPWEKKEN THUIS ISOLEREN EN DUURZAAM ENERGIE OPWEKKEN Tot 1.050,- premie of aantrekkelijke lening EERST RESERVEREN, DAN PAS ISOLEREN! www.slimenergiethuis.nl SLIM Energie Thuis Een energiezuinig, comfortabel huis

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 1. Aanleiding De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet waarmee

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken 2 Een huis kopen? Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken. Hoe dan ook

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Duurzame Waddeneilanden

Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Secretariaat De Waddeneilanden

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS2009-997 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap!

Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap! Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap! 6 Voorwoord Energieprojecten, de volgende stap! In de afgelopen jaren heeft de reeks IPO publicaties Slim Financieren de basisbegrippen en uitgangspunten

Nadere informatie