Richtlijn Misselijkheid en braken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn Misselijkheid en braken"

Transcriptie

1 Richtlijn Misselijkheid en braken Misselijkheid en braken 1

2 Colofon De eerste versie van de richtlijn misselijkheid en braken werd in 1996 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De huidige versie werd in samenwerking met de Werkgroep Palliatieve Zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland en de Werkgroep Quapal van het Integraal Kankercentrum Oost in 2005 herschreven door: A. de Graeff, internist-oncoloog, UMC Utrecht M.B. Kuyper, huisarts, Integraal Kankercentrum Oost, Nijmegen G.M. Hesselmann, verpleegkundig specialist palliatieve zorg, UMC Utrecht Commentaar werd geleverd door: A.M.S. van Aarnhem, huisarts J. van Andel, huisarts H. Bet, huisarts M. van den Beuken-van Everdingen, internist J. de Boer, verpleegkundige M. van Bommel, huisarts M. Booms, verpleegkundig consulent thuiszorgtechnologie J. Breugem, huisarts V. Dijkers, verpleeghuisarts B. Ekdom, verpleeghuisarts J. de Heer, huisarts M.B.M. Hermans, verpleeghuisarts D.J. van der Hoeven, muziektherapeut J. Hoornweg, huisarts J. Jonker, verpleeghuisarts M. Koelewijn, huisarts H.M.M. Kuipers, verpleeghuisarts M. Nolet, huisarts T. Olden, verplegingswetenschapper A. Pet, psychologe J.B. Prins, klinisch psycholoog K. Schuit, huisarts L. Tjioe, apotheker C.A.H.H.V.M. Verhagen, internist-oncoloog A.P.E. Vielvoye-Kerkmeer, anesthesioloog D.J.Th. Wagener, internist-oncoloog P.O. Witteveen, internist-oncoloog A.N.M. Wymenga, internist-oncoloog C. van Zuylen, internist-oncoloog 2 Misselijkheid en braken

3 Misselijkheid en braken Inleiding Misselijkheid is een subjectieve gewaarwording, die moeilijk valt te definiëren. Het is een onaangenaam gevoel in de buik, vaak gepaard gaande met ziektegevoel en (aandrang tot) braken. Braken is het krachtig uitstoten van de maaginhoud via de mond. Kokhalzen ( retching ) is een ritmische beweging in de vorm van heftige oprispingen, die al dan niet gevolgd kan worden door braken. Regurgitatie is het passief opgeven van de inhoud van de slokdarm in de mond en gaat niet gepaard met misselijkheid. Misselijkheid en braken treden vaak, maar niet altijd, in combinatie met elkaar op. Hierbij is er vaak sprake van speekselvloed, bleekheid, zweten, snelle hartslag en aandrang tot defecatie. Misselijkheid en braken hebben een zeer negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Persisterende klachten van misselijkheid en braken kunnen uiteindelijk leiden tot dehydratie, metabole ontregeling (nierfunctiestoornissen, hypokaliëmie, metabole alkalose), ondervoeding, bloedbraken door scheurtjes in de oesofagus (Mallory- Weiss syndroom), aspiratiepneumonie, niet kunnen of willen innemen van medicatie of staken van radio- of chemotherapie. Epidemiologie Misselijkheid treedt op bij 20-50% en braken bij 10-30% van de patiënten in een vergevorderd stadium van kanker. De prevalentie is sterk afhankelijk van geslacht, leeftijd, diagnose en stadium van de ziekte. Misselijkheid en braken treden vaker op bij vrouwen en op jongere leeftijd. Ze komen vaker dan gemiddeld voor bij patiënten met een mammacarcinoom, gynaecologische tumoren of maagcarcinoom en relatief minder vaak bij patiënten met een bronchuscarcinoom of hersentumor. Vijftien tot dertig procent van de patiënten, die opioïden gebruiken heeft last van misselijkheid, met name in de eerste week van de behandeling. Pathofysiologie Het optreden van misselijkheid en braken wordt gereguleerd door het braakcentrum, gelokaliseerd in de hersenstam. Hierbij zijn verschillende neurotransmitters betrokken. Het braakcentrum bevat vooral morfine-, histamine-, serotonine (5HT3)-, en acetylcholinereceptoren. De belangrijkste aanvoerende banen zijn afkomstig van (zie figuur 1): de nervus vagus (dopamine-, acetylcholine- en serotonine(5ht3)-receptoren) de chemoreceptor trigger zone, eveneens gelokaliseerd in de hersenstam, maar buiten de bloed-hersenbarrière; deze zone bevat vooral (centrale) dopamine-2-, Neurokinine-1 (NK1) - en serotonine(5ht3)-receptoren het evenwichtsorgaan (histamine- en acetylcholinereceptoren) Misselijkheid en braken 3

4 hogere corticale centra (serotonine (5HT3)-receptoren, histamine- en acetylcholinereceptoren) De meeste receptoren geven aanleiding tot activatie; alleen de mu-receptor is inhibitoir. Perifere stimulatie van chemo- en mechanoreceptoren in maag, darm, lever en peritoneum kan via de nervus vagus aanleiding geven tot activatie van het braakcentrum. Sommige medicamenten en metabole afwijkingen (bijv. hypercalciëmie, nierinsufficiëntie) kunnen via centrale stimulatie van de receptoren in de chemoreceptor trigger zone het braakcentrum activeren. Vestibulaire en psychogene factoren oefenen hun invloed uit via de aanvoerende banen vanuit respectievelijk het evenwichtsorgaan en de hogere corticale centra. Vestibulaire centra Hogere centra Hist AC 5HT3 AC Hist Chemoreceptor trigger zone Braakcentrum (hersenstam) NK1 D2 5HT3 5HT2/3 AC Hist Mu Mechano- en chemoreceptoren in darm, lever, serosa en andere viscera D2 Nervus vagus 5HT3 AC Figuur 1. Pathofysiologie van misselijkheid en braken. Hist = Histamine-receptor; AC = Acetylcholine-receptor; NK1 = Neurokinine 1-receptor; D2 = Dopamine-2-receptor; 5HT2/3 = Serotonine-receptoren; Mu = µ-opioïdreceptor. Het braakcentrum stimuleert het diafragma (via de nervus phrenicus), het dwarsgestreepte spierweefsel van de buikwand en de thorax (via de spinale zenuwen) en het spierweefsel van de maag, oesophagus, larynx en farynx (via de nervus vagus). Deze stimulatie leidt tot het gevoel van misselijkheid, de daarbij horende verschijnselen en 4 Misselijkheid en braken

5 het optreden van kokhalzen c.q. braken. Prokinetica (metoclopramide, domperidon) bevorderen de maagontlediging door blokkade van D2-receptoren in de maagwand; metoclopramide activeert bovendien de 5HT4-receptoren in de maagwand, waardoor acetylcholine vrijkomt, hetgeen de maagontlediging verder bevordert. Etiologie Er zijn diverse oorzaken van misselijkheid en/of braken, die tegelijkertijd kunnen voorkomen en elkaar kunnen versterken. In 30% van de gevallen zijn er meerdere factoren aanwijsbaar. De volgende oorzaken zijn bekend: 1. Vertraagde maagontlediging (35%) gastroparese ( floppy stomach syndrome ) t.g.v.: - medicamenten (opioïden, middelen met anticholinerge (bij)werking) - paraneoplastische autonome neuropathie (vaak als onderdeel van het anorexie-cachexie-syndroom) obstructie van de pylorus of het duodenum, bijv. door pancreascarcinoom opvulling ( small stomach syndrome ) c.q. compressie ( squashed stomach syndrome ) van de maagholte door maagcarcinoom resp. hepatomegalie, tumor buiten de maag of ascites gastritis of ulcus - peptisch - medicamenteus: aspirine, NSAID s, mucolytica, antibiotica - radiotherapie waarbij de maag in het bestralingsveld ligt (van laagthoracale en lumbale wervelkolom of buik) 2. Andere abdominale oorzaken (25%) infiltratie of tractie van mesenterium of peritoneum door peritonitis carcinomatosa (met of zonder ascites) obstipatie ileus (tumorgerelateerd of benigne oorzaken) levermetastasen (door rekking van het leverkapsel) infecties van slokdarm (o.a. Candida) of maagdarmkanaal pancreatitis, cholecystitis, hepatitis galstenen, nierstenen hoesten of hik met reflectoir braken 3. Chemisch/metabool (30%) medicamenten: - opioïden; NB deze middelen kunnen via verschillende mechanismen (vertraagde maagontlediging, chemisch/metabool en vestibulair (zie verderop)) leiden tot misselijkheid en braken - chemotherapeutica; het optreden van misselijkheid en braken is sterk afhankelijk van de dosering en van de aard van de gebruikte middelen Misselijkheid en braken 5

6 Sterk emetogeen Matig emetogeen Weinig of niet emetogeen Carmustine Cisplatinum Cyclofosfamide (hoge doses) Dacarbazine Mitoxine Procarbazine Streptozotocine Adriamycine Carboplatine Cyclofosfamide (lage doses) Cytarabine (ara-c) Daunorubicine Epirubicine Etoposide (VP-16) Ifosfamide Irinotecan (CPT-11) Oxaliplatine Temozolomide Bleomycine Busulfan Capecitabine Chloorambucil Docetaxel Fludarabine 5-Fluorouracil Gemcitabine Hydroxurea Methotrexaat Mitomycine Mitoxantrone Paclitaxel Tioguanine Topotecan Vinca-alkaloïden Misselijkheid en braken kunnen acuut (binnen 24 uur na toediening) en vertraagd (>24 uur na toediening) optreden; waarschijnlijk spelen hierbij verschillende mechanismen een rol - andere medicamenten (o.a. anti-epileptica, theofylline, digoxine, ijzerpreparaten, SSRI s, anesthetica) hypercalciëmie hyponatriëmie nierinsufficiëntie bacteriële toxines 4. Cerebraal/psychologisch hersenmetastasen of primaire hersentumor met verhoogde intracraniële druk meningitis (carcinomatosa, infectieus, chemisch) pijn angst en spanning bij anticipatoire misselijkheid of braken veroorzaken stimuli die door tijd of plaats geassocieerd zijn met de oorspronkelijke stimuli (bijv. chemotherapie) misselijkheid of braken als gevolg van klassieke conditionering 5. Vestibulair medicamenteus (opioïden, aspirine) aandoening labyrint: wagenziekte, ziekte van Ménière of labyrintitis tumor van binnen- of middenoor/schedelbasis Diagnostiek Anamnese medische voorgeschiedenis aanwezigheid, duur, beloop en ernst van misselijkheid frequentie en hoeveelheid van het kokhalzen en/of braken; aspect en geur; aanwezigheid van voedselresten en/of bloed in het braaksel; relatie tot de maaltijden 6 Misselijkheid en braken

7 relatie c.q. ontbreken van relatie tussen misselijkheid en braken; verbetering van misselijkheid na braken beïnvloedende factoren (voeding, houdingsverandering of beweging, recente radiotherapie of chemotherapie) gebruik van anti-emetica en het effect daarvan bijkomende klachten zoals: anorexie, slik- of passageklachten, maagklachten, snelle verzadiging en/of vol gevoel na het eten, buikpijn of -krampen, opgezette buik, rommelingen in de buik, obstipatie, dorst, polyurie, pijn, hoesten, hik, duizeligheid, gehoorsklachten, hoofdpijn, neurologische stoornissen gewichtsbeloop angst, spanning, somberheid en de invloed daarvan op de klachten alcoholgebruik (wijziging van) medicatie De anamnese kan belangrijke informatie opleveren over de oorzaak van de misselijkheid en/of het braken: Het opgeven van onverteerd, niet zuur voedsel direct na het slikken wijst op een afwijking in de oesophagus; hierbij is er geen sprake van braken, maar van regurgitatie. Het opgeven van grote hoeveelheden braaksel enige uren na de maaltijd, waarbij nogal eens de hik optreedt, wijst op een vertraagde maagontlediging ten gevolge van een partiële obstructie van de pylorus of het duodenum. Heftig braken, met als gevolg snelle dehydratie, wijst op de zelden voorkomende totale obstructie van pylorus of duodenum. Kleine hoeveelheden braken zonder tekenen van maagretentie past bij een opvulling van de maagholte door tumor of externe compressie. Kleine hoeveelheden braken met een wisselende mate van misselijkheid en een uitgezette maag met vocht wijst op een gastroparese. Braken in combinatie met toename van de buikomvang en kortademigheid kan wijzen op ascites. Houdingsafhankelijke misselijkheid en braken kunnen optreden bij stase van vocht in de maag, infiltratie van het mesenterium/peritoneum of bij overprikkelbaarheid van het vestibulaire apparaat (als zeldzame bijwerking van opioïden of t.g.v. tumor in binnen- of middenoor). (Ochtend)braken (vaak zonder misselijkheid) gecombineerd met hoofdpijn en/of neurologische uitval wijst op intracraniële drukverhoging. Braken in combinatie met dorst, polyurie, obstipatie, sufheid en/of verwardheid kan wijzen op hypercalciëmie. Lichamelijk onderzoek algemeen: voedingstoestand, hydratietoestand, psychische gesteldheid inspectie van de mond en farynx (m.n. candidiasis) buikonderzoek: operatielittekens, peristaltiek, tekenen van ascites (shifting dullness Misselijkheid en braken 7

8 = houdingsafhankelijke demping bij percussie, undulatie = opwekken van vloeistofgolf in de flanken), uitgezette maag (clapotage = klotsend geluid bij druk in de maagstreek), levergrootte, abnormale weerstanden, drukpijn, rectaal toucher fundusonderzoek/neurologisch onderzoek bij verdenking op intracraniële drukverhoging inspectie van het braaksel; grote hoeveelheden met voedselresten wijzen op obstructie van de pylorus of het duodenum of op een (hoge) ileus Aanvullend onderzoek Indien gewenst, kan op indicatie aanvullend onderzoek worden verricht: bloedonderzoek: - ter vaststelling van de mate van dehydratie, nierfunctiestoornissen en/of kaliumverlies: serumcreatinine, serumkalium - ter vaststelling van hypercalciëmie: totaal calcium (bij laag serumalbumine corrigeren m.b.v. formule: Ca 2+ = Serumcalcium + 1,0 (0,025 x serumalbumine)) of Ca 2+ (hoeft niet te worden gecorrigeerd voor laag serumalbumine) - bij verdenking op levermetastasen: leverfuncties (bilirubine, AF, gamma-gt, ASAT, ALAT) - bij verdenking op hyponatriëmie: natrium - bij gebruik van digoxine, anti-epileptica, theofylline: spiegels beeldvormende diagnostiek: - bij verdenking op obstipatie of ileus: X-buikoverzicht, dunne darmfoto met gastrografine - bij verdenking op obstructie van de maag, levermetastasen, ascites of peritonitis carcinomatosa: echo of CT-scan van de buik - bij verdenking op hersenmetastasen of meningitis carcinomatosa: CT-scan of MRI van de hersenen bij verdenking op gastritis, ulcus, compressie of obstructie van de maag: gastroscopie Beleid Integrale benadering Voorlichting Geef informatie over de mogelijke oorzaak, beïnvloedende factoren en verwachte duur van de misselijkheid en het braken. Wijs hierbij ook op de verschijnselen en gevolgen en risico s van eventuele dehydratie. Geef informatie over het doel, de werking en de mogelijke bijwerkingen van antiemetica. Geef voorlichting over de (beperkte) plaats van toediening van parenteraal vocht. 8 Misselijkheid en braken

9 Communicatie Ga na of er sprake is van angst, spanning of andere psychogene factoren. Bespreek met patiënt en naasten de veranderde rol ten aanzien van het belang van voeding in relatie tot de prognose. Bespreek het gebruik van een klachtendagboek ter ondersteuning van de communicatie. Ondersteunende zorg Ga na of ondersteuning door een diëtist wenselijk is in verband met voedingsadviezen. Bespreek invloed van ontspanning en afleiding bij situaties waarbij angst een rol speelt. Ter behandeling kan contact worden opgenomen met een fysiotherapeut (voor ontspanning en massage), psycholoog (ontspanning, hypnose) of muziektherapeut (ontspanning en afleiding). Overweeg medicamenteuze ondersteuning van angst en spanning door anxiolytica. Continuïteit van zorg Draag zorg voor een goede overdracht tussen verschillende hulpverleners. Richt de inzet van aanvullende zorgvormen voornamelijk op vormen die de patiënt thuis (of in het ziekenhuis) kan uitvoeren, eventueel met ondersteuning van mantelzorgers. Behandeling van de onderliggende oorzaak gerichte anti-tumortherapie (chirurgie, radiotherapie of chemotherapie) moet alleen worden overwogen bij een redelijke kans op respons en een geringe kans op (ernstige) bijwerkingen aanpassen c.q. staken van medicatie; bij opioïden: overweeg opioïdrotatie of verandering van toedieningsweg bij obstructie van maaguitgang of duodenum: - bij een levensverwachting van weken tot maanden kan plaatsing van een stent worden overwogen - bij een levensverwachting van enkele maanden of langer kan worden overwogen om een gastrojejunostomie aan te laten leggen door de chirurg behandeling van ulcus pepticum, gastritis, pancreatitis, cholelithiasis, nephrolithiasis, obstipatie, pijn of hoesten behandeling van elektrolytstoornissen: - hypercalciëmie: zoledroninezuur 4 mg i.v. of APD 90 mg i.v l 0,9% NaCl/24 uur (zie Richtlijn Hypercalciëmie); dit impliceert vaak opname in verband met de toediening van het vocht - hyponatriëmie: vochtbeperking (bij SIADH) of bouillon/0,9% NaCl i.v. (indien er tevens sprake is van dehydratie) Misselijkheid en braken 9

10 bij ascites: overweeg ontlastende ascitespunctie (zie Richtlijn Ascites) bij ileus (zie ook Richtlijn Ileus): - overleg met chirurg over mogelijkheid en wenselijkheid van chirurgie - indien chirurgie geen optie is: conservatieve therapie: - evt. maaghevel (neussonde) in acute stadium (m.n. bij heftig braken) - somatostatine-analoga: octreotide 3 dd microgram s.c./ microgram per 24 uur continu s.c. of i.v. (met name bij heftig braken) of (in stabiele fase, bij bewezen werkzaamheid van octreotide) lanreotide PR 30 mg i.m. 1x per 2 weken - butylscopolamine mg/24 uur s.c. of i.v. - bij persisterende misselijkheid en braken ondanks medicamenteuze therapie: continue maagdrainage m.b.v. neussonde of percutane endoscopische gastrostomie (PEG)-katheter bij hersenmetastasen: corticosteroïden (dexamethason 1 dd 4 mg oraal, s.c. of i.v.; zonodig kunnen hogere doseringen gegeven worden, zie Richtlijn Hersenmetastasen) en eventueel radiotherapie Symptomatische behandeling: niet-medicamenteus Algemene en voedingsadviezen aanwezigheid van opvangmateriaal, tissues en water om de mond te spoelen rustige omgeving en frisse lucht ruimzittende kleding vermijd sterk ruikende parfums vermijd de aanblik en de geur van eten; haal eten dat de patiënt niet op kan of wil eten direct weer weg goede mondhygiëne en mondverzorging rechtopzittende houding gedurende minuten na voedselinname kleine, frequente maaltijden; vermijd te vet, te warm, sterk gekruid en geurig eten; in sommige gevallen kan het eten beter koud worden opgediend; laat de patiënt eten wat hij lekker vindt en goed verdraagt. drinken van cola (niet te koud!) zuigen op een ijsklontje, een waterijsje of een stukje fruit uit de ijskast (ananas, kiwi of appel) probeer bij heftig braken ervoor te zorgen dat de maag gevuld is (mits er geen sprake is van een maagretentie) overweeg consult van een diëtist overweeg bij insufficiënte voeding het gebruik van voedingssupplementen; deze worden vaak echter slecht verdragen en verergeren nogal eens de klachten Toediening van vocht en elektrolyten Indien er op grond van anamnese, lichamelijk onderzoek en evt. laboratoriumonderzoek aanwijzingen zijn voor (dreigende) dehydratie kan parenterale vochttoediening 10 Misselijkheid en braken

11 worden overwogen, afhankelijk van de levensverwachting en de wens van de patiënt; indien er sprake is van hypokaliëmie, kan kalium i.v. worden gesuppleerd. Maagsonde Het gebruik van een maagsonde heeft een beperkte plaats in de palliatieve fase, tenzij er sprake is van een totale obstructie van de pylorus of het duodenum, een ileus of een niet te behandelen gastroparese. Bij onbehandelbaar braken kan in deze situaties een maagsonde via de neus of een PEG-katheter gebruikt worden als hevel om de maaginhoud af te laten lopen en zo braken te voorkomen. Psychologische technieken Psychologische technieken worden met name toegepast bij misselijkheid en braken wanneer psychische factoren (angst en spanning) en conditionering (anticipatoire misselijkheid en braken) een belangrijke rol spelen. Deze vorm van misselijkheid en braken reageert vaak slecht op anti-emetica. Psychologische technieken zijn werkzaam door het teweeg brengen van ontspanning, afleiding en/of gevoel van zelfcontrole. In eerste instantie is instructie door een psycholoog noodzakelijk. In veel gevallen kan de arts of de verpleegkundige dan wel de patiënt zelf de techniek daarna zelfstandig toepassen. De volgende technieken kunnen worden toegepast (zie ook Richtlijn Complementaire Zorg): afleiding ontspanningsoefeningen geleide fantasie systematische desensitisatie zelfhypnose biofeedback luisteren naar muziek De gekozen benadering moet worden afgestemd op de copingstijl van de patiënt. De ene patiënt zal meer baat hebben bij een lichaamsgerichte benadering gericht op ontspanning, terwijl voor de andere een meer actieve gedragstherapeutische wijze van hanteren aangewezen is. Symptomatische behandeling: medicamenteus Kennis van de etiologie is noodzakelijk om gericht anti-emetica toe te dienen. Antiemetica kunnen oraal, rectaal, transdermaal of parenteraal worden toegediend. Bij chronische misselijkheid (waarbij er vaak sprake is van verminderde maagontlediging) en braken moeten anti-emetica rectaal of eventueel parenteraal worden toegediend. Sommige middelen hebben meerdere werkingsmechanismen en grijpen op verschillende neurotransmitters aan. De volgende middelen worden als anti-emetica gebruikt (zie Tabel 1): dopamineantagonisten: remmen centrale dopamine (D2)-receptoren in de chemoreceptor trigger zone (metoclopramide, haloperidol, levomepromazine) Misselijkheid en braken 11

12 prokinetica: bevorderen de maagontlediging door remming van dopamine-receptoren in de maag (metoclopramide, domperidon, erytromycine); metoclopramide stimuleert tevens de perifere 5HT4-receptoren, waardoor de afgifte van acetylcholine uit de myenterische plexus wordt gestimuleerd en de peristaltiek wordt bevorderd serotonine(5ht3)-antagonisten (ondansetron, granisetron, tropisetron) neurokinine-antagonisten (aprepitant) corticosteroïden (dexamethason) antihistaminica (cyclizine, levomepromazine) anticholinerge middelen (cyclizine, butylscopolamine, levomepromazine) octreotide/lanreotide (analoga van somatostatine: gastro-intestinaal hormoon, dat secretie remt in het maagdarmkanaal) Domperidon Tablet, suspensie, zetpil Erytromycine Haloperidol Tablet, druppels, injectie Ondansetron Tablet, smelttablet, stroop, zetpil, injectie Granisetron Tablet, injectie Geneesmiddel/ Toedieningsvormen Metoclopramide Tablet, drank, zetpillen, injectie Werkingsmechanisme Dopamine-2- antagonist (centraal + perifeer) Zwakke serotonine (5HT3)-antagonist 5HT4-agonist (bevordert maagontlediging) Dopamine-2- antagonist (perifeer) Dopamine-3- antagonist Dopamine-2- antagonist (centraal) Serotonine (5HT3)- antagonist (centraal + perifeer) Serotonine (5HT3)- antagonist (centraal + perifeer) Dosering 3-4 dd mg p.o. of supp mg/24 hr s.c. of i.v. Dosering p.o. : rectaal : s.c./i.v. = 1 : 2 :1 3-4 dd 10 mg p.o 3-4 dd 60 mg supp 2-3 dd 250 mg 2 dd 1-2 mg p.o. 2-5 mg/24 hr s.c. of i.v. Dosering p.o. : s.c./ i.v. = 2 : dd 8 mg p.o. of i.v. 1 dd 16 mg supp mg/24 hr s.c. of i.v. 2 dd 1 mg p.o. 1-3 dd 3 mg i.v. Bijzonderheden Kan koliekachtige buikpijn bij ileus doen verergeren Niet combineren met anticholinergica Extrapiramidale bijwerkingen, sufheid Alternatief voor metoclopramide bij extrapiramidale bijwerkingen of sufheid Kan koliekachtige buikpijn bij ileus doen verergeren Niet combineren met anticholinergica O.a. bij misselijkheid t.g.v. opioïden M.n. bij chemotherapie of radiotherapie Obstipatie als bijwerking M.n. bij chemotherapie of radiotherapie Obstipatie als bijwerking 12 Misselijkheid en braken

13 Aprepitant Tablet Dexamethason Tablet, injectie Cyclizine Tablet, zetpil Scopolamine Pleister Butylscopolamine Injectie Olanzapine Tablet, injectie Levomepromazine Tablet, injectie Octreotide Injectie Lanreotide PR Injectie Tabel 1. Anti-emetica. Geneesmiddel/ Toedieningsvormen Tropisetron Tablet, injectie Werkingsmechanisme Serotonine (5HT3)- antagonist (centraal + perifeer) Neurokinine-1 (NK1)-antagonist Vermindering hersenoedeem en mogelijk ook oedeem rondom tumor c.q. metastasen Andere mechanismen onbekend Antihistaminicum Anticholinergicum (centraal) Dosering Bijzonderheden 1 dd 5 mg p.o. of i.v. M.n. bij chemotherapie of radiotherapie Obstipatie als bijwerking 1 dd 125 mg op dag 1 1 dd 80 mg op dag dd 2-4 mg p.o., s.c. of i.v. Dosering p.o. = s.c./i.v. 3-4 dd 50 mg p.o. 3 dd 100 mg supp. Anticholinergicum 1-2 pleisters à 1,5 mg om de 3 dagen Anticholinergicum Dopamine-1/4- antagonist Serotonine (5HT2,3,6)antagonist Antihistaminicum Anticholinergicum Dopamine-2- antagonist 5-HT2-antagonist Antihistaminicum Anticholinergicum mg/24 hr s.c. of i.v. Bij vertraagde misselijkheid en braken t.g.v. chemotherapie M.n. bij chemotherapie (acute en vertraagde misselijkheid en braken) of verhoogde hersendruk Bij therapieresistente misselijkheid en braken Niet combineren met prokinetica Alleen vergoed bij recept voor chronisch gebruik Achter het oor plakken Niet combineren met prokinetica Wordt niet vergoed Bij ileus Niet combineren met prokinetica 1-2 dd 5 mg p.o. Verhoogd risico op CVA en overlijden bij oudere demente patiënten Startdosis 1 dd 6,25 mg p.o. a.n. of 3,12 mg s.c. (als bolus of als continue infusie), zo nodig ophogen tot max. 25 mg dd Dosis p.o. : s.c. = 2 : 1 Antisecretoir middel 3 dd microgr of microgr/24 h s.c. of i.v. Antisecretoir middel 30 mg i.m. 1x per 2 weken Sedatie, droge mond Kan ook in de wangzak worden toegediend Als monotherapie bij therapie-resistente misselijkheid en braken Wordt niet vergoed Bij ileus Bij ileus, goed reagerend op octreotide Misselijkheid en braken 13

14 De keuze van de middelen is afhankelijk van de mechanismen die leiden tot misselijkheid en braken en de betrokken receptoren: prokinetica (metoclopramide of domperidon, evt. erytromycine) bij gastritis of stase van vocht in de maag metoclopramide of haloperidol bij misselijkheid en braken door stimulatie van de chemoreceptor trigger zone door medicamenten (m.n. opioïden), hypercalciëmie of nierinsufficiëntie serotonine(5ht3)-antagonisten (eventueel in combinatie met dexamethason) bij misselijkheid en braken postoperatief of na radiotherapie en chemotherapie (alleen gedurende de eerste 24 uur) aprepitant bij vertraagde misselijkheid en braken na chemotherapie corticosteroïden bij misselijkheid door chemotherapie (in combinatie met serotonine-antagonisten), bij verhoogde intracraniële druk en bij resistentie tegen andere anti-emetica cyclizine of scopolaminepleister bij vestibulaire oorzaken van misselijkheid en braken octreotide/lanreotide en/of butylscopolamine bij de conservatieve behandeling van ileus levomepromazine, serotonine-antagonisten of olanzapine bij misselijkheid en braken, refractair tegen andere behandelingen In ongeveer 30% van de gevallen is een combinatie van verschillende anti-emetica noodzakelijk. Bij persisterend braken en wanneer er geen rectale toedieningsvorm is c.q. de rectale toediening niet uitvoerbaar is, kan parenterale toediening worden overwogen van: metoclopramide: mg/24 uur s.c. of i.v. als continue infusie haloperidol: 2-5 mg/24 uur s.c. of i.v. als continue infusie dexamethason: 1 dd 2-4 mg s.c. (bij voorkeur niet als continue infusie) ondansetron: 16 mg/24 uur s.c. of i.v. levomepromazine: 3,25-25 mg s.c. a.n. of als continue infusie Met uitzondering van dexamethason kunnen bovengenoemde middelen goed met elkaar en met andere middelen (bijv. morfine) in één oplossing worden gecombineerd. Dit heeft echter wel het bezwaar dat de dosering van de middelen afzonderlijk niet kan worden gevarieerd en dat het geven van een bolusinjectie niet goed meer mogelijk is. Aangezien metoclopramide en haloperidol beide dopamine-antagonisten zijn, is het niet rationeel om deze middelen te combineren ter bestrijding van misselijkheid. Haloperidol kan wel worden toegevoegd als het wordt gegeven ter behandeling van een delier; er bestaat dan echter wel een verhoogd risico op het optreden van extrapiramidale bijwerkingen. NB Cannabis (in sigaretten of thee of als tetrahydrocannabinol (THC)) heeft een beperkte plaats bij de behandeling van misselijkheid en braken, met name bij chemotherapie. Het wordt i.h.a. niet aangeraden vanwege de bijwerkingen, met name dysforie bij oudere patiënten. 14 Misselijkheid en braken

15 Stappenplan Diagnostiek 1. Anamnese en lichamelijk onderzoek 2. Ter vaststelling van dehydratie en/of kaliumverlies: serumcreatinine, serumkalium 3. Bij verdenking op specifieke oorzaak: laboratoriumonderzoek (Na, Ca 2+, leverfuncties, spiegels), X-BOZ, echo/ CT-scan van de buik, gastroscopie, CT-scan/MRI van de hersenen) Beleid 1. Indien mogelijk: behandeling van de oorzaak 2. Symptomatische behandeling: indien noodzakelijk: suppletie van vocht en kalium leefregels en voedingsadviezen bij heftig braken door obstructie van pylorus, ileus of gastroparese: tijdelijke of blijvende maaghevel m.b.v. neussonde of PEG-katheter medicamenteuze symptomatische therapie: Eerste stap In eerste instantie wordt gekozen voor monotherapie. De keuze van het antiemeticum is afhankelijk van de oorzaak (zie ook Tabel 1) en van de betrokken receptoren en neurotransmitters: - bij vertraagde maagontlediging of abdominale oorzaken (exclusief ileus, zie boven): - metoclopramide 3-4 dd mg p.o. of supp./ mg/24 hr s.c. of i.v. - alternatief (bij bijwerkingen van metoclopramide): domperidon 3-4 dd mg p.o. of 3-4 dd 60 mg supp. - bij onvoldoende effect van metoclopramide/domperidon: erytromycine 2-3 dd 250 mg p.o. - bij chemotherapie of radiotherapie: - bij radiotherapie of chemotherapie <24 uur na toediening: ondansetron 1 dd 8 mg p.o. of i.v. /1 dd 16 mg supp., granisetron 2 dd 1 mg p.o. of tropisetron 1 dd 5 mg p.o. of i.v., evt. in combinatie met dexamethason 1 dd 4 mg p.o. - bij cisplatinum bevattende chemotherapie: aprepitant 1 dd 125 mg p.o. op dag 1 en 1 dd 80 mg op dag 2 en 3 p.o. in combinatie met dexamethason 1 dd 8 mg p.o. op dag bij vertraagde misselijkheid en braken (>24 uur) na toediening van andere chemotherapie: dexamethason 1 dd 8 mg p.o. op dag 1-4 in combinatie met metoclopramide 3-4 dd mg p.o. of supp. - bij anticipatoire misselijkheid of braken: 1-2 mg lorazepam p.o. of i.v., voorafgaande aan chemotherapie Misselijkheid en braken 15

16 - bij misselijkheid ten gevolge van opioïden: - metoclopramide 3-4 dd mg p.o. of supp. - alternatief: haloperidol 2 dd 1-2 mg p.o. - bij andere chemische/metabole oorzaken: - haloperidol 2 dd 1-2 mg p.o. - alternatief: metoclopramide 3-4 dd mg p.o. of supp. - bij hersenmetastasen, niet reagerend op dexamethason, of bij meningitis carcinomatosa: - cyclizine 3-4 dd 50 mg p.o. of 3 dd 100 mg supp. - alternatief: haloperidol 2 dd 1-2 mg p.o. - bij vestibulaire oorzaken: - scopolamine TTS 1-2 pleisters à 1,5 mg per 72 uur - alternatief: cyclizine 3-4 dd 50 mg p.o. of 3 dd 100 mg supp. - indien psychische factoren mede een rol spelen: - oxazepam 3 dd 10 mg p.o. of lorazepam 1-2 mg p.o. of i.v. - psychologische technieken (met name bij misselijkheid en braken bij chemotherapie) Tweede stap In ongeveer 30% van de gevallen is een combinatie van verschillende antiemetica geïndiceerd. Dit heeft alleen zin als deze op verschillende neurotransmitters aangrijpen. Bij onvoldoende reactie op monotherapie kan gekozen worden voor de volgende combinaties: - metoclopramide + dexamethason 1 dd 2-4 mg p.o. - haloperidol + dexamethason - haloperidol + cyclizine Derde stap Indien de combinatie van metoclopramide of haloperidol met dexamethason onvoldoende resultaat oplevert, kunnen worden overwogen: - serotonine(5ht3)-antagonisten: ondansetron 2 dd 8 mg p.o./1 dd 16 mg supp., granisetron 2 dd 1 mg p.o. of tropisetron 1 dd 5 mg p.o., in principe in combinatie met dexamethason 1 dd 4 mg p.o. Bezwaren: hoge kosten, obstipatie als bijwerking - levomepromazine: startdosis 1 dd 6,25 mg p.o. a.n. of 3,12 mg s.c., zo nodig ophogen tot max. 25 mg dd (als monotherapie; wordt niet vergoed, maar is goedkoop); kan ook in de wangzak worden toegediend (1 ml=25 mg toevoegen aan 9 ml kraanwater; dosis 1 ml van deze verdunning = 2,5 mg) - olanzapine 1-2 dd 5 mg (als monotherapie) 16 Misselijkheid en braken

17 Niveaus van bewijsvoering Behandeling Opioïdrotatie of verandering van toedieningsweg van opioïden Niveau Referentie(s) van bewijsvoering 2 Bruera 1995, Drexel 1989, Heiskanen 1997, Kalso 1990, Mercadante 1998 Stentplaatsing duodenum 2 Jeong 2004, Johnston 2002, Kaw 2003, Mittal 2004, Park 1999, Tang 2003 Ascitespunctie 3 McNamara 2000 Chirurgie bij ileus in geselecteerde gevallen 3 Ripamonti 2001 Neussonde/PEG-katheter bij obstructie maaguitgang/ileus 3 Brooksbank 2002, Gemlo 1986, Malone 1986, Watson 1997 Octreotide bij ileus 2 Khoo 1994, Mercadante 2000, Ripamonti 2000, Mystakidou 2000 Butylscopolamine bij ileus 3 Mercadante 2000, Ripamonti 2000 Voedingsadviezen 4 Metoclopramide 2 Bruera 1994, Bruera 1996, Bruera 2000, Shivshankar 1983, Wilson 2002 Erythromycine bij vertraagde maagontlediging 3 Maganti Haloperidol 4 Critchley 2001 Serotonine (5HT3)-antagonisten bij misselijkheid en braken door radioof chemotherapie Serotonine (5HT3)-antagonisten bij misselijkheid en braken door andere oorzaken Dexamethason bij misselijkheid en braken door chemotherapie (combinatie met serotonine (5HT3)- antagonisten) Dexamethason bij misselijkheid en braken door andere oorzaken (in combinatie met andere anti-emetica) Aprepitant bij vertraagde misselijkheid en braken door chemotherapie 1 Gandara 1998, Kris 2005, Rosenthal Cole 1998, Currow 1997, Mystakidou , Mystakidou , Nicholson 1992, Porcel 1998, Sussman Gandara 1998, Kris Bruera 1996, Hardy 2001, Mystakidou , Bruera Van Belle 2002, Campos 2001, Hesketh 2003, Kris 2005, Navari 1999, Poli-Bigelli 2003, De Wit 2003 Cyclizine 4 Scopolamine 4 Levomepromazine 3 Eisenchlas 2005, Kennett 2005, Skinner 1999, Twycross 1997 Olanzapine 3 Jackson 2003, Passik 2002, Srivastava 2003 Psychologische technieken 3 Albersnagel 2001, Fortuin 1992, Quirijnen 1991, Vickers Onderzoek bij patiënten met idiopathische of diabetische gastroparese; geen gegevens over gebruik bij patiënten met kanker in de palliatieve fase Misselijkheid en braken 17

18 Niveau 1 = gebaseerd op systematische review of tenminste twee gerandomiseerde onderzoeken van goede kwaliteit. Niveau 2 = gebaseerd op tenminste twee vergelijkende klinische onderzoeken van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of andere vergelijkende onderzoeken. Niveau 3 = gebaseerd op 1 vergelijkend onderzoek of op niet-vergelijkend onderzoek. Niveau 4 = gebaseerd op mening van deskundigen. 18 Misselijkheid en braken

19 Literatuur Albersnagel FA, van der Graaf WTA. Misselijkheid en braken. In: De Haes JCJM, Gulathérie van Wezel LM, Sanderman R, van de Wiel HBM. Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Assen: Van Gorkum 2001, pp Van Belle S, Lichinitser MR, Navari RM, Garin AM et al. Prevention of cisplatin-induced acute and delayed emesis by the selective neurokini-1 antagonists L-758,298 and MK-869. Cancer 2002; 94: Bentley A, Boyd K. Use of clinical pictures in the management of nausea and vomiting: a prospective audit. Palliative Medicine 2001; 15: Van den Beuken-van Everdingen MHJ, Janssen-Jongen MLE, Eyck MAMF. Het palliatief formularium, een praktische leidraad. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum, Brooksbank MA, Game PA, Ashby MA. Palliative venting gastrostomy in malignant intestinal obstruction. Palliative Medicine 2002; 16: Bruera E. Chronic nausea and anorexia in advanced cancer patients: a possible role for autonomic dysfunction. Journal of Pain and Symptom Management 1987; 2: Bruera E, MacEachern T, Spachynski K et al. Comparison of the efficicacy, safety, and pharmacokinetics of controlled release and immediate release meteclopramide for the management of chronic nausea in patients with advanced cancer. Cancer 1994; 74: Bruera E, Fainsinger R, Spachinsky K, Suarez-Almazor M, Inturrusi C. Clinical efficacy and safety of a novel controlled-release morphine suppository and subcutaneous morphine in cancer pain: a randomised evaluation. Journal of Clinical Oncology 1995; 13: Bruera E, Seifert L, Watanabe S et al. Chronic nausea in advanced cancer patients: a retrospective assessment of a metoclopramide-based antiemetic regimen. Journal of Pain and Symptom Management 1996; 11: Bruera E, Belzile M, Neumann C et al. A double-blind, crossover study of controlled-release metoclopramide and placebo for the chronic nausea and dyspepsia of advanced cancer. Journal of Pain and Symptom Management 2000; 19: Bruera E, Moyano JR, Sala R et al. Dexamethasone in addition to metoclopramide for chronic nausea in patients with advanced cancer: a randomised controlled trial. Journal of Pain and Symptom Management 2004; 28: Campos D, Pereira JR, Reinhardt RR et al. Prevention of cisplatin-induced emesis by the oral neurokinin-1 antagonist, MK-879 in combination with granisetron and dexamethason or with dexamethason alone. Journal of Clinical Oncology 2001; 19: Cole R, Robinson F, Harvey L, Trethowank K, Murdoch V. Successful control of intractable nausea and vomiting requiring combined ondansetron and haloperidol in a patient with advanced cancer. Journal of Pain and Symptom Management 1998; 16: Misselijkheid en braken 19

20 Corli O. Effectiveness of levosulpiride versus metoclopramide for nausea and vomiting in advanced cancer patients: a double-blind, randomized, crossover study. Journal of Pain and Symptom Management 1995; 10: Coyle N, Adelhart J, Foley KM, Portenoy RK. Character of terminal illness-the advanced cancer patiënt: Pain and other symptoms during the last four weeks of life. Journal of Pain and Symptom Management 1990; 5: Critchley P, Plach H, Grantham M et al. Efficacy of haloperidol in the treatment of nausea and vomiting in the palliative patient: a systematic review. Journal of Pain and Symptom Management 2001; 22: Currow DC, Coughlan M, Fardell B, Cooney NJ. Use of ondansetron in palliative medicine. Journal of Pain and Symptom Management 1997; 13: Drexel H, Dzien A, Spiegel RW et al. Treatment of severe pain by low-dose continuous subcutaneous morphine. Pain 1989; 36: Eisenchlas JH, Garrigue N, Junin M, De Simone GG. Low-dose levomepromazine in refractory emesis in advanced cancer patients: an open label study. Palliative Medicine 2005; 19: Fortuin AA. Hypnose als anti-emeticum [proefschrift]. Universiteit Amsterdam, Gandara DR, Roila F, Warr D et al. Consensus proposal for 5HT3 antagonists in the prevention of acute emesis related to highly emetogenic chemotherapy. Supportive Care in Cancer 1998; 6: Gemlo B, Rayner AA, Lewis B. Home support of patients with end-stage malignant bowel obstruction using hydration and venting gastrostomy. American Journal of Surgery 1986; 152: Glare P, Pereira G, Kristjanson LJ, Stockler M, Tattersall M. Systematic review of the efficacy of antiemetics in the treatment of nausea and vomiting in patients with far-advanced disease. Supportive Care in Cancer 2004; 12: Grunberg SM, Osoba D, Hesketh PJ et al. Evaluation of new antiemetic agents and definition of antineoplastic emetogenicity an update. Supportive Care in Cancer 2005; 13: Hardy JR, Rees E, Ling J, Burman R et al. A prospective survey of the use of dexamethasone on a palliative care unit. Palliative Medicine 2001; 15: 3-8. Hardy J, Daly S, McQuade B et al. A double-blind, randomized, parallel group, multinational, multicentre group comparing a single dose of ondansetron 24 mg p.o. with placebo and metoclopramide 10 mg t.d.s. p.o. in the treatment of opioid-induced nausea and emesis in cancer patients. Supportive Care in Cancer 2002; 10: Heiskanen T, Kalso E. Controlled-release oxycodone and morphine in cancer-related pain. Pain 1997; 73: Misselijkheid en braken

Richtlijn Delier. Delier 1

Richtlijn Delier. Delier 1 Richtlijn Delier Delier 1 Colofon De eerste versie van de richtlijn delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De

Nadere informatie

Richtlijn Dehydratie en vochttoediening

Richtlijn Dehydratie en vochttoediening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Richtlijn Dehydratie en vochttoediening Colofon De eerste versie van de richtlijn Dehydratie en vochttoediening werd in 2001 geschreven als onderdeel

Nadere informatie

Richtlijn Zorg in de stervensfase

Richtlijn Zorg in de stervensfase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Richtlijn Zorg in de stervensfase Colofon De Richtlijn Zorg in de stervensfase werd in 2009 geschreven door: Lia van Zuylen, internist-oncoloog, Erasmus Medisch Centrum

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten Richtlijn, Versie: 1.0 Datum goedkeuring: september 2013

Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten Richtlijn, Versie: 1.0 Datum goedkeuring: september 2013 Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten Richtlijn, Versie: 1.0 Datum goedkeuring: september 2013 Colofon De eerste versie van de richtlijn Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten werd in de periode

Nadere informatie

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP Pijn & Symptoomcontrole Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project Peter De Meulenaere Versie 12

Nadere informatie

Maatregelen ter bevordering van maagontlediging bij enterale voeding. 1. Algoritme: Maatregelen ter bevordering van de maagontlediging bij

Maatregelen ter bevordering van maagontlediging bij enterale voeding. 1. Algoritme: Maatregelen ter bevordering van de maagontlediging bij Maatregelen ter bevordering van maagontlediging bij enterale voeding HM Oudemans-van Straaten, h.m.oudemans-vanstraaten@olvg.nl 1. Algoritme: Maatregelen ter bevordering van de maagontlediging bij enterale

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker Richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker Richtlijn Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker ISBN: 978-90-8523-168-4 Diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

Ook mannen hebben opvliegers

Ook mannen hebben opvliegers Ook mannen hebben opvliegers Neuro-endocriene tumoren, een kanker in vele gedaantes Dr. Babs Taal Carmen-Miranda Kleinegris Willy Brinkman Ook mannen hebben opvliegers Neuro-endocriene tumoren, een kanker

Nadere informatie

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM Samenstelling van de commissie:

Nadere informatie

Probiotica pancreatitis

Probiotica pancreatitis Probiotica pancreatitis De Consumentenbond rukt het onderzoek naar de toepassing van probiotica bij mensen met een acute alvleesklierontsteking geheel uit zijn verband en bedrijft paniekvoetbal. Dat schrijft

Nadere informatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie Richtlijn Detox Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie 2 Richtlijn Detox > Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie Voorwoord Voor u ligt de richtlijn

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) De Hart&Vaatgroep Koninklijk

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008

Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS

RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS DIABETISCHE KETO-ACIDOSE EN HYPEROSMOLAIR HYPERGLYCEMISCH NON-KETOTISCH SYNDROOM 2005 INHOUDSOPGAVE SAMENSTELLING WERKGROEP...2

Nadere informatie

Richtlijn. NSAID-gebruik en preventie van maagschade

Richtlijn. NSAID-gebruik en preventie van maagschade Richtlijn NSAID-gebruik en preventie van maagschade Richtlijn NSAID-gebruik en preventie van maagschade Colofon Richtlijn NSAID-gebruik en preventie van maagschade ISBN: 90-76906-69-6 2003, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Deze FTR moet worden geciteerd als: Fraanje WL, Giesen PHJ, Knobbe K, Van Putten AM, Draijer LW. Farmacotherapeutische

Nadere informatie

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Rapport Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Op 29 september 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Stichting DBC Onderhoud en Nederlandse

Nadere informatie

Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden.

Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden. Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden. Schols JMGA 1, Groot CPGM de 2, Cammen TJM van der 3, Olde Rikkert MGM 4 1. Vakgroep Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

READER. Cursus Sepsis : herkennen en behandelen in de prehospitale setting

READER. Cursus Sepsis : herkennen en behandelen in de prehospitale setting READER Cursus Sepsis : herkennen en behandelen in de prehospitale setting Rationale achter logo Druppel bloed beeldt sepsis uit. Sepsis valt als een druppel naar beneden, dit is hoe snel het kan toeslaan

Nadere informatie

Richtlijnen. Elektrolytstoornissen

Richtlijnen. Elektrolytstoornissen Richtlijnen Elektrolytstoornissen Colofon Richtlijnen Elektrolytstoornissen ISBN 90-8523-080-2 Richtlijnen Elektrolytstoornissen 2005, Nederlandsche Internisten Vereeniging Postbus 20066, 3502 LB Utrecht

Nadere informatie

uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra.

uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra. 26e jaargang, 2007 nr 30 Officiële uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra. nr 30 Van de hoofdredactie Beste lezers, In dit nummer hebben

Nadere informatie

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Dehydratie bij ouderen Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Alert, doelgericht, inspirerend Dehydratie bij ouderen preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte

Nadere informatie

Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs W.L. van der Pol M.C. de Rijk (voorzitter) C. Verhamme P.W. Wirtz

Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs W.L. van der Pol M.C. de Rijk (voorzitter) C. Verhamme P.W. Wirtz BOERHAAVE SYMPOSIUM Prinses Beatrix Fonds symposium neuromusculaire ziekten Acute zorg en chronische problemen bij neuromusculaire aandoeningen Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs

Nadere informatie

Informatie voor de huisarts over. Multiple Endocriene Neoplasie (MEN)

Informatie voor de huisarts over. Multiple Endocriene Neoplasie (MEN) Informatie voor de huisarts over Multiple Endocriene Neoplasie (MEN) Algemene aandachtspunten bij de begeleiding van patiënten met zeldzame ziekten Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen bepaalde aandachtspunten

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Palliatieve zorg Richtlijnen voor de praktijk Schema ter beoordeling voor klankbordgroep somatisch vs. Psychiatrisch

Palliatieve zorg Richtlijnen voor de praktijk Schema ter beoordeling voor klankbordgroep somatisch vs. Psychiatrisch Palliatieve zrg Richtlijnen vr de praktijk Schema ter berdeling vr klankbrdgrep smatisch vs. Psychiatrisch Inhudspgave: 1. Amytrfische laterale sclerse... 4 Beleid en behandeling:... 4 2. Angst... 4 Beleid

Nadere informatie

Preventie en behandeling van somatische. Somatische Complicaties bij Antipsychoticagebruik

Preventie en behandeling van somatische. Somatische Complicaties bij Antipsychoticagebruik overzichtsartikel Preventie en behandeling van somatische complicaties bij antipsychoticagebruik w. cahn, d. ramlal, r. bruggeman, l. de haan, f.e. scheepers, m.m. van soest, j. assies, c.j. slooff achtergrond

Nadere informatie

NHG-Standaard Beroerte

NHG-Standaard Beroerte Beroerte NHG-Standaard Deze standaard moet worden geciteerd als: Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, Burgers JS, Wiersma Tj, Verburg AFE. NHG-Standaard

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van ernstig astma

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van ernstig astma Richtlijn Diagnostiek en behandeling van ernstig astma Initiatief: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) Organisatie: Kwaliteitsinstituut van de Orde van Medisch Specialisten

Nadere informatie