Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten"

Transcriptie

1 Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten

2 Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Uitgangspunten Fokus bij EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden handelingen 4 Indeling EVA-handelingen 5 Bekwame ADL-assistenten 6 Overzicht EVA-handelingen 7 Projectmap en cliëntmap EVA 13 Niet eerder gevraagde EVA-handelingen 13 Acute situaties 14 Als er iets mis gaat 14 Meer informatie 16

3 Eenvoudige verpleegtechnische assistentie EVA staat voor eenvoudige verpleegtechnische assistentie. Deze handelingen worden door ADL-assistenten uitgevoerd op verzoek van de cliënt. Voor een aantal EVA-handelingen gelden speciale voorwaarden vanwege wet- en regelgeving. Deze voorwaarden garanderen een kwalitatief goede uitvoering van deze ADL-assistentie. Fokus wil EVAhandelingen deskundig uitvoeren, zodat cliënten tevreden zijn over de kwaliteit ervan. In deze brochure staat hoe Fokus de uitvoering van de EVAhandelingen regelt. Deze brochure is bedoeld voor cliënten en ADL-assistenten. Ook is de brochure geschikt om professionals in de zorg te informeren over de mogelijkheden van Fokus. 3

4 Uitgangspunten Fokus bij EVA-handelingen Voorbehouden en nietvoorbehouden handelingen Fokus biedt ADL-assistentie op afroep en op aanwijzing van de cliënt. Dit geldt ook voor de meeste EVA-handelingen. Voor een aantal EVA-handelingen gelden speciale voorwaarden. Dit zijn de handelingen die risicovol of complex zijn. De ADL-assistent heeft bij die handelingen meer nodig dan alleen de aanwijzing van de cliënt. Bijvoorbeeld een instructie of een tevoren opgesteld handelingsschema (protocol). Het opstellen gebeurt in overleg met de cliënt en een deskundige. De locatiemanager zorgt dat aan de voorwaarden wordt voldaan om een EVAhandeling goed uit te voeren. Hij maakt afspraken met de cliënt. Bij sommige handelingen maakt hij in overleg met de cliënt ook afspraken met bijvoorbeeld een arts of verpleegkundige. De locatiemanager zorgt ook dat ADL-assistenten instructie krijgen en ingewerkt worden. Daarom kost het soms tijd voordat bepaalde EVA-handelingen in de praktijk uitgevoerd kunnen worden. Het begrip eenvoudige verpleegtechnische assistentie (EVA) staat voor een aantal handelingen dat valt onder de AWBZ-functies persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) of onder de zorgverzekeringswet (Zvw). Fokus is aanbieder van alle PV-handelingen in en om de woning, maar kan onder bepaalde voorwaarden ook verpleegkundige handelingen en handelingen uit de Zvw uitvoeren. De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) maakt onderscheid tussen voorbehouden en niet-voorbehouden handelingen. In die wet is geregeld dat voorbehouden handelingen alleen uitgevoerd mogen worden door artsen en enkele andere specifiek in de wet BIG genoemde beroepsbeoefenaren. In deze wet is geregeld dat andere beroepsbeoefenaren ook voorbehouden handelingen mogen uitvoeren, als aan de juiste voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden staan in de voorbeeldhandelingsschema s van Fokus. Alle niet-voorbehouden handelingen (PV en VP) mogen door alle beroepsbeoefenaren uitgevoerd worden. Hiervoor geldt als voorwaarde dat men zichzelf bekwaam vindt. Ook ADL-assistenten in dienst van Fokus mogen deze handelingen dus uitvoeren, mits zij daartoe bekwaam zijn. 4

5 Indeling EVA-handelingen Fokus heeft de EVA-handelingen die ADLassistenten kunnen uitvoeren ingedeeld in drie categorieën: Categorie A > Handelingen uit de functie PV waaraan weinig tot geen risico s verbonden zijn. > Deze handelingen worden op aanwijzing van de cliënt uitgevoerd. > De ADL-assistent heeft geen instructie nodig. > Er hoeven geen afspraken te worden gemaakt. > De uitvoering van de handeling kan direct starten als de cliënt daarom vraagt. Categorie B > Handelingen uit de functie PV of VP die meer risicovol zijn en waarvoor instructie vereist is. > Voor sommige handelingen uit categorie B zijn de aanwijzingen in een ondertekend handelingsschema vastgelegd. De ADL-assistent volgt dit handelingsschema precies op. > Als aanpassingen nodig zijn, gebeuren deze na overleg tussen cliënt, locatiemanager en de deskundige. De wijzigingen worden in het handelingsschema verwerkt. Dit handelingsschema wordt opnieuw ondertekend door alle betrokkenen. Pas hierna werkt de ADL-assistent volgens het nieuwe handelingsschema. Categorie C > Handelingen uit de functie VP die voorbehouden zijn. > ADL-assistenten mogen in hun werk bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren mits: hiervoor een uitvoeringsverzoek gedaan is door een (huis)arts; samenwerkingsafspraken zijn gemaakt door de locatiemanager met de betrokken arts en de cliënt; de betrokken arts, cliënt en locatiemanager een handelingsschema opgesteld en ondertekend hebben. > De ADL-assistent voert de voorbehouden handeling uit: na een theoretische en praktische instructie; na toetsing van de bekwaamheid en ontvangst van een bekwaamheidsverklaring of certificaat; precies zoals in het ondertekende handelingsschema beschreven staat. 5

6 Bekwame ADL-assistenten Voor alle EVA-handelingen die worden uitgevoerd, zorgt Fokus voor de nodige informatie, scholing en instructie zodat de gevraagde handelingen door bekwame ADL-assistenten kunnen worden uitgevoerd. Locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van het EVA-beleid en voor de ADLassistenten aan wie zij leiding geven. Elke ADL-assistent is zelf verantwoordelijk voor het eigen handelen. Dat wil zeggen dat men geen handelingen mag verrichten wanneer men zichzelf daartoe niet bekwaam acht. Altijd geldt: bij onbekwaamheid geen handeling uitvoeren. Hieronder staat hoe Fokus de bekwaamheid organiseert. > Bij B- en C-handelingen wordt bekwaamheid verkregen door de benodigde instructie te volgen. Dit is per EVA-handeling beschreven. Tijdens het inwerken en instrueren op het project en bij de opleiding voor ADL-assistenten wordt theoretische kennis overgedragen en worden praktische vaardigheden aangeleerd. Daarna is de ADL-assistent bevoegd de handeling uit te voeren. Bij A-handelingen is de aanwijzing van de cliënt voldoende. > Als een ADL-assistent zich niet bekwaam voelt, bijvoorbeeld omdat ze de in het handelingsschema gegeven informatie en de instructie niet voldoende vindt, dan biedt Fokus de mogelijkheid tot een uitgebreidere instructie en/of inwerkperiode. De ADL-assistent kan hierom vragen bij de locatiemanager. De locatiemanager zorgt dat een andere ADLassistent de handeling uitvoert (ervan uitgaande dat afspraken zijn gemaakt tussen de locatiemanager en de cliënt). > Over de bekwaamheid kan twijfel ontstaan, als de situatie waarin de handeling wordt uitgevoerd, verandert. De omstandigheden bij een cliënt kunnen zodanig zijn dat de ADL-assistent, die de handeling beheerst, zich in deze specifieke situatie niet voldoende bekwaam voelt. De ADL-assistent voert de handeling dan niet uit en overlegt met de cliënt en de locatiemanager. > Gemaakte afspraken en de vaardigheid van de ADL-assistenten worden jaarlijks geëvalueerd. 6

7 Overzicht EVA-handelingen De EVA-handelingen die bij Fokus uitgevoerd kunnen worden, staan in een overzicht. Van elke handeling is een voorbeeld handelingsschema. Elk voorbeeldschema heeft een eigen nummer. Deze handelingsschema s zijn te verkrijgen via de locatiemanager. Verpleegtechnische handelingen die niet in dit overzicht genoemd staan, kunnen soms toch door Fokus worden uitgevoerd. De locatiemanager neemt dan contact op met de adviseur ADL-assistentie en de regiomanager. In het overzicht op de volgende pagina s staan alle C-handelingen vetgedrukt. 7

8 1 Ondersteuning bij uitscheiding Functie Handeling Nummer PV A uritip/condoomkatheter aanbrengen 1.10 PV A katheterzakje legen/wisselen 1.12 PV B verzorgen ontlasting-stoma (eendelig systeem) PV B verzorgen ontlasting-stoma (tweedelig systeem) PV B verzorgen urine-stoma (eendelig systeem) PV B verzorgen urine-stoma (tweedelig systeem) PV B blaaskloppen 1.13 PV B blaasspoelen via bestaande katheter 1.14 PV B aanbrengen peri-cup systeem 1.15 PV B verzorgen insteekopening katheter buikwand PV B aanbrengen/verwijderen van anaaltampon 1.19 PV B blaas/darm stimuleren met blaasstimulator 1.20 PV B blaasdrukken 1.21 PV B peritoneaaldialyse (CAPD/CCPD) 1.23 VP B toedienen kant-en-klaarklysma 1.05 VP B klysma geven hoogopgaand/darm spoelen 1.06 VP B klysma geven microlax 1.07 VP B manueel ontlasting verwijderen 1.08 VP B ontlasting opwekken door prikkelen darm 1.09 VP B inbrengen rectumcanule 1.22 VP C katheteriseren van de blaas bij een man 1.17 VP C katheteriseren van de blaas bij een vrouw Verzorging insteekopening en stoma s vallen onder PV als de huid intact is; anders valt de handeling onder VP (wondverzorging, niet voorbehouden) 8

9 2 Medicatie Functie Handeling Nummer PV A aanreiken medicijnen 2.01 PV A toedienen oogdruppels 2.02 PV A aanbrengen van oogzalf of -gel 2.03 PV A toedienen oordruppels 2.04 PV A toedienen neusdruppels/neusspray 2.05 PV A zalven van intacte huid 2.06 PV A oraal toedienen medicijnen 2.07 PV A rectaal toedienen medicijnen 2.08 PV A vaginaal toedienen medicijnen 2.09 PV A gebruik poederinhalator 2.12 PV A gebruik medicijnverstuiver 2.13 PV A aanbrengen van medicinale pleister 2.14 PV B medicatie via PEG-voedingssonde 2.15 PV B medicatie via neusvoedingssonde 2.16 PV B vernevelen medicijnen middels vernevelaar (niet bij beademing) 2.17 PV B vernevelen medicijnen bij beademing 2.18 VP C injecteren met prikpen

10 3 Sondevoeding Functie Handeling Nummer PV B PEG-sonde: toedienen van sondevoeding met druppelsysteem 3.01 PV B afkoppelen fles/flacons bij sondevoeding 3.02 PV B PEG-sonde: verzorgen insteekopening PV B PEG-sonde: toedienen van sondevoeding met spuit 3.04 PV B neussonde toedienen voeding met spuit 3.05 PV B neussonde toedienen sondevoeding met druppelsysteem Wondverzorging PV A verzorging smetplekken 4.01 PV A verzorgen schaaf- en snijwonden 4.02 PV A decubituspreventie (intacte huid) 4.03 VP B decubitusverzorging (niet-intacte huid) 4.04 VP B verzorging overige wonden Verzorging insteekopening en stoma s vallen onder PV als de huid intact is;1 anders valt de handeling onder VP (wondverzorging, niet voorbehouden) 10

11 5 Beademing Functie Handeling Nummer PV B verzorging van tracheastoma PV B tegengaan slaapapneu middels neuskapje 5.16 VP B verwisselen van binnencanule 5.05 VP B ballonneren/handbeademen 5.07 VP B beademing middels een neuskapje 5.08 VP B zuurstoftoediening via een neusbrilletje of -kapje 5.09 VP B helpen ophoesten (comprimeren/exprimeren) 5.10 VP B coughlator/hoestmachine 5.11 VP B airstacken 5.12 VP B aan- en afkoppelen van de slang van de beademing 5.13 VP B druppelen tracheastoma 5.15 VP C bronchiaal toilet 5.14 VP C uitzuigen van de luchtwegen 5.01 VP C verwisselen van zilveren buitencanule 5.02 VP C verwisselen van kunststof canule zonder cuff 5.03 VP C verwisselen van kunststof canule met cuff Verzorging insteekopening en stoma s vallen onder PV als de huid van de opening intact is; anders valt de handeling onder VP (4.08 verzorging overige wonden) 11

12 6 Controle lichaamsfunctie Functie Handeling Nummer VP B controle bloedsuikergehalte Overigen PV B aanbrengen T.E.N.S PV B aantrekken elastische kousen 4.05 VP B compressief zwachtelen onderbenen 4.06 VP B zwachtelen stomp

13 Projectmap en cliëntmap EVA In elke ADL-eenheid ligt de projectmap EVA. Hierin kunnen ADL-assistenten het volgende opzoeken: 1 achtergrondinformatie over het EVAbeleid; 2 een overzicht van op het project uitgevoerde EVA-handelingen; 3 alle handelingsschema s met gemaakte afspraken; 4 de registratie van de bekwaamheidsverklaringen voor voorbehouden handelingen; 5 de registratie van het minimaal halfjaarlijks uitvoeren van voorbehouden handelingen. Voor alle B- en C-handelingen die bij een cliënt worden uitgevoerd kan de ADLassistent de handelingsschema s in de cliëntmap EVA in de woning van de cliënt raadplegen. Niet eerder gevraagde EVAhandelingen Een cliënt kan vragen een verpleegtechnische handeling uit te voeren die nog niet eerder bij hem is uitgevoerd. PV A-handelingen kunnen direct en zonder tussenkomst van de locatiemanager worden uitgevoerd. Dit gebeurt op aanwijzing van de cliënt. Als de aanwijzing van de cliënt voor de ADLassistent onvoldoende is, kan deze een collega om hulp vragen of het voorbeeld handelingsschema raadplegen. Voor alle B- en C-handelingen verwijst de ADL-assistent de cliënt naar de locatiemanager. De locatiemanager beoordeelt of de gevraagde handeling kan worden uitgevoerd. Daarbij overlegt de locatiemanager met de cliënt. Zo nodig wordt de adviseur ADL-assistentie, een arts of een verpleegkundige om advies gevraagd. Handelingen uit de functie PV worden altijd door Fokus uitgevoerd. VPhandelingen worden uitgevoerd als bij de cliënt sprake is van een stabiele situatie en de handeling voor langere tijd uitgevoerd zal worden. De gevraagde handeling moet na instructie (en toetsing) verantwoord kunnen worden uitgevoerd door ADLassistenten. 13

14 Acute situaties Als er iets mis gaat Het komt voor dat een cliënt met spoed een nieuwe EVA-handeling vraagt. Bijvoorbeeld na ontslag uit een ziekenhuis. Het is belangrijk om te weten dat Fokus alleen PV A-handelingen per direct uitvoert op aanwijzing van de cliënt. Voor PV B-handelingen is instructie een voorwaarde. Hiervoor is tijd nodig. Eventueel zal Fokus de handelingen (tijdelijk) uitbesteden aan een andere (zorg)aanbieder. Voor een VP B- of VP C-handeling die met spoed wordt gevraagd, verwijst de locatiemanager de cliënt altijd naar de deskundigen van de thuiszorg of het betreffende ziekenhuis. Zo nodig neemt de locatiemanager na overleg met de cliënt zelf contact op met een deskundige. Op een later moment wordt de handeling door Fokus overgenomen, mits aan de bijbehorende voorwaarden wordt voldaan. Als tijdens of na de assistentie bij eenvoudige verpleegtechnische handelingen schade ontstaat, gelden de regels voor aansprakelijkheid volgens het Burgerlijk Wetboek. De cliënt of diens familie kan de ADL-assistent of diens werkgever eventueel aansprakelijk stellen voor geleden schade. Meestal zal de werkgever (Fokus) worden aangesproken. Een ADL-assistent is op basis van de Wet Big strafbaar als: > de ADL-assistent een voorbehouden handeling uitvoert waarvoor geen opdracht is gegeven door de betrokken arts; > de ADL-assistent de voorbehouden handeling uitvoert en hiervoor onvoldoende bekwaam is: onbekwaam betekent onbevoegd; > de ADL-assistent zich niet houdt aan de aanwijzingen van de betrokken arts, zoals beschreven in het handelingsschema. 14

15 15

16 Meer informatie Zijn er vragen of is overleg gewenst met betrekking tot eenvoudige verpleegtechnische assistentie? Neem dan contact op met de locatiemanager van het betreffende Fokusproject. Fokus Postbus HC Groningen T (050) E I Deze brochure is een uitgave van Fokus. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure mag zonder toestemming van Fokus worden vermenigvuldigd of overgenomen. Fokus april 2011 vormgeving: studio Tineke Wieringa bno Fokus, april 2011

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen.

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen. Doel: Dit protocol heeft als doel het in kaart brengen van juridische aspecten verbonden aan de functie van Triagist op een huisartsenpost van de Coöperatie en Triagisten daarin inzicht en sturing te geven

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Zorgen voor het medicijngebruik 7 1.1 Het medicijngebruik controleren 7 Praktijk: Nieuwe medicijnen

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0 Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager versie 1.0 1 2 Achtergrond en samenvatting Inleiding Het komt in de dagelijkse praktijk de laatste jaren steeds vaker voor dat werknemers en bedrijfsartsen

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Juni 2013 Inhoudsopgave Achtergrond en samenvatting Inleiding De probleemstelling Doel, inhoud en reikwijdte van de leidraad Gebruikte afkortingen Samenvatting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

Aanvullende informatie over Taakherschikking. Verschillende verpleegkundige disciplines

Aanvullende informatie over Taakherschikking. Verschillende verpleegkundige disciplines Aanvullende informatie over Taakherschikking Verschillende verpleegkundige disciplines Juli 2012 Aanvullende informatie over Taakherschikking Verschillende verpleegkundige disciplines Inleiding Zowel Verenso

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Sondevoeding via een voedingsstoma

Sondevoeding via een voedingsstoma 1/8 Interne Geneeskunde Sondevoeding via een voedingsstoma Inleiding In Nederland krijgen veel mensen tijdelijk of permanent sondevoeding via een voedingsstoma. Vaak gaat het om mensen die door hun ziekte

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden'

Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden' Rapport Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden' Op 17 november 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 268 (Herziene druk d.d. 28 januari 2009)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie