HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beantwoording motie 18 windenergie, energie uit biomassa en zonne-energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beantwoording motie 18 windenergie, energie uit biomassa en zonne-energie"

Transcriptie

1 Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beantwoording motie 18 windenergie, energie uit biomassa en zonne-energie HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beknopte samenvatting Statennotitie: Deze notitie gaat in op de vragen zoals gesteld in motie 18. Uit de laatste stand van zaken blijkt dat de doelstelling windenergie voor 2010: 100 MW in vastgestelde plannen, niet wordt gerealiseerd. De voorzichtige conclusie is dat de doelstelling van 140 MW windenergie, op basis van eerste verkennende gesprekken, in samenwerking met gemeenten behaald zou kunnen worden. Maar de ervaringen tot nu toe laten zien dat voorzichtigheid geboden is bij het trekken van conclusies. Binnen een half jaar willen we van de gemeenten, waarvan de wethouders positief of open staan ten aanzien van windenergie, een principe-uitspraak van de gemeenteraad dat zij gezamenlijk de mogelijkheden voor windenergie wil onderzoeken. Hierna volgt de keuze uit de volgende opties: a. Nieuwe structuurvisie op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) b. PS-besluit tot aanwijzen gronden op basis van de Crisis - en herstelwet (Chw) c. Huidig beleid handhaven, geen gronden aanwijzen Indien de doelstelling op basis van vrijwilligheid daadwerkelijk gehaald kan worden, willen we afspraken maken over rollen, termijnen, landschappelijk ontwerp en waar mogelijk financiering van proceskosten. Op deze manier voeren we meer regie dan tot nu toe op het behalen van de doelstelling. Indien we niet voldoende afspraken kunnen maken, zullen we u voorstellen om een structuurvisie te maken. Voor zonne-energie is in elke gemeente draagvlak, en er zijn soms ook concrete projecten, te vinden. Meestal is er geen vastgestelde strategie of visie. Voor bio-energie is de animo wisselend. Ook hiervoor geldt dat er wel grotere en kleinere initiatieven zijn, maar dat een strategie vaak ontbreekt. Voor biovergisting is beleid opgenomen in de structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties. In de praktijk zal moeten blijken of deze structuurvisie en de in voorbereiding zijnde tweede tranche ruimtelijke verordening zullen zorgen voor het ruimtelijk faciliteren van biovergisting. De belemmeringen liggen op dit moment niet in het provinciale beleid, maar op gemeentelijk en rijksniveau. = = = = = Inlichtingen bij mw. F.E.M. Valk, tel. (026) adres:

2 Aan de leden van Provinciale Staten 1. Inleiding Op 31 maart jl. hebben uw Staten motie 18 aangenomen naar aanleiding van de besluitvorming over een inpassingsplan voor de plaatsing van windturbines in Zevenaar. In motie 18 verzoekt u ons: 1. Om in september 2010 met een bijgewerkt overzicht te komen over de voortgang op het gebied van gerealiseerde MW windenergie; 2. Ons (opnieuw) maximaal in te spannen om de windturbines in goed overleg te realiseren; 3. De mogelijke locaties voor biovergisting in beeld te brengen, en aan te geven welke planologische problemen te verwachten zijn, en hoe deze kunnen worden opgepakt; 4. Inzicht te geven welke mogelijkheden zonne-energie nog kan leveren; 5. Dit op termijn uit te werken in een structuurvisie. In deze notitie geven we op deze vragen antwoord. De specifieke kansen voor de verschillende energie-opties komen ook aan de orde in de discussie over de Gelderse energiemix, de mix van wind, bio, water en zonne-energie, en de beleidsevaluatie. Tijdens de lunchbijeenkomst met de commissie Ruimtelijke ordening, Wonen en Milieu (RWM) van 15 september zijn deze notitie, de energiemix en de aanpak van de beleidsevaluatie al kort toegelicht. Fossiele brandstoffen raken op, het klimaat verandert Volgens de Gelderse ambitie moet de mix van wind, bio, zon en water zorgen voor 15 procent duurzame energie-opwekking in Gelderland in 2020 en 40 procent in Duurzame energie is nodig omdat fossiele brandstoffen opraken of slechts onder risicovolle en kostbare omstandigheden te winnen zijn. Deze ambitie voor duurzame energie-opwekking is door uw Staten vastgelegd in het klimaatprogramma Aanpakken en Aanpassen. Leeswijzer In deze notitie komt allereerst de stand van zaken van de huidige plannen voor windenergie aan de orde. Vervolgens gaan we achtereenvolgens in op de gemeentebezoeken en de gevoerde gesprekken met ontwikkelaars in het afgelopen voorjaar. Deze uitkomsten koppelen we aan de mogelijkheden om de doelstelling voor windenergie te behalen. Vervolgens gaan we in op punt drie van de motie: de kansen voor biovergisting. Tot slot presenteren we u de conclusies. 2. Stand van zaken: 36 MW s draaien, 52 MW in de pijplijn In tabel 1 geven we u de huidige stand van zaken (zie volgende pagina). Zoals u uit de tabel kunt lezen, liggen we niet op schema. We halen de doelstelling van 100 MW in 2010 in vastgestelde plannen niet. Belangrijkste oorzaak daarvan zijn de belemmeringen die zich na de vaststelling van een bestemmingsplan voordoen, waardoor een plan (deels) niet meer doorgaat en de doelstelling dus niet wordt 2

3 behaald. Daarnaast liggen de oorzaken in de langere tijd die nodig is voor het ontwikkelen van draagvlak en het feit dat we tot op heden afhankelijk zijn van de planning van gemeenten. Het gaat uiteindelijk om de daadwerkelijke opwekking van duurzame energie. Eén Megawatt aan windenergie levert elektriciteit voor 600 huishoudens. Dit betekent dat op dit moment circa 2.5 procent van de Gelderse huishoudens door windenergie elektriciteit krijgt 1. Bij 88 MW is dat ruim 6 procent en bij 140 MW 10 procent van de Gelderse particuliere huishoudens. Tabel 1: Overzicht lopende projecten Stand van zaken windenergie provincie Gelderland (oktober 2010) gemeente aantal vermogen status turbines MW Zutphen 3x2 MW 6 draaiend Culemborg 3x2 MW 6 draaiend Aalten 8x2 MW 16 draaiend Neder Betuwe 4x2 MW 8 draaiend 36 TOTAAL DRAAIEND Duiven 4x2 MW 8 vastgesteld plan (beroepsprocedure bouwvergunning) Oldebroek 4x2 MW (8) vernietigd door RvS, reparatie wordt nagegaan Buren 4x2 MW 8 vastgesteld plan (beroepsprocedure bouwvergunning) Apeldoorn 5xbijna 3 MW (14) vastgesteld plan ( beroepsprocedure bouwvergunning ) milieuvergunning vernietigd Overbetuwe 4x2 MW 8 vastgesteld plan Ede 2x3 MW 6 vastgesteld plan (beroepsprocedure ziet niet op de windturbines) 30 TOTAAL IN VASTGESTELDE PLANNEN Nijmegen 5x2 MW 10 ontwerpplan (zienswijzen aan het verwerken) Montferland/Oude IJsselstreek 6x2 MW 12 ontwerpplan (zienswijzen aan het verwerken) 22 TOTAAL IN ONTWERPLANNEN 88 TOTAAL TE BEHALEN Belemmeringen bij realiseren winddoelstelling Een voorbeeld van een belemmering is te zien bij het plan in de gemeente Buren. Er is discussie ontstaan rondom de MER-beoordelingsprocedure. De gemeente heeft hierna aangegeven dat de kosten en baten vrijwel niet meer in evenwicht zijn voor de gemeente. De provincie staat nu de 1 In totaal zijn er ca particuliere huishoudens in Gelderland (CBS Statline ijkdatum ) 3

4 gemeente met raad en daad bij. Hierdoor wordt de procedure vooralsnog voortgezet. Een ander voorbeeld is het plan in Oldebroek. Dit is vernietigd door de Raad van State, waardoor er geen sprake meer is van een vastgesteld bestemmingsplan. De gemeenteraad moet nu beslissen of zij opnieuw het plan wil vaststellen. Dit lukt niet meer voor het einde van dit jaar. Daarom hebben we het park niet meegerekend in tabel 1. De milieuvergunning voor de plaatsing van vijf windturbines op de Ecofactorij in Apeldoorn is door de Raad van State vernietigd. Zoals het er nu naar uitziet zal reparatie hiervan dit jaar niet meer gaan lukken en daarom is ook dit park niet meegerekend in de tabel. In eerdere notities aan uw Staten zijn beoogde parken in Neerijnen en Berkelland/Oost-Gelre opgenomen. Deze parken waren, -samen met het park in Zevenaar- nodig om de doelstelling van 140 MW te behalen. De nieuwe colleges in de gemeenten Neerijnen en Oost-Gelre zetten de initiatieven niet voort. 3. In gesprek met de gemeenten Gelderland heeft zich ten doel gesteld 140 MW te realiseren in Dit betekent dat er voor minimaal 52 MW locaties gezocht moet worden. Door de risico s en kans op falen bij planvorming moeten er altijd meer locaties gezocht worden als buffer. Er zal daarom voor meer dan 52 MW locaties gezocht én plannen ontwikkeld moeten worden. Om de nieuwe locaties te vinden, zijn we dit voorjaar op uw verzoek met vrijwel 2 alle gemeenten in gesprek gegaan. Ook met die gemeenten die nu geen zoekzone windenergie -zoals vastgesteld in de structuurvisie Streekplan Gelderland binnen hun gemeente hebben liggen. Vooraf hebben we de gemeenten informatie toegestuurd. Deze informatie in de vorm van een brochure is ook aan u verstrekt. De gemeenten hebben deze aanpak en communicatievorm als positief ervaren. De gesprekken zijn gevoerd door provinciale ambtenaren gespecialiseerd in windenergie en ruimtelijke ordeningvraagstukken met de Gelderse wethouders ruimtelijke ordening en milieu. Met de bestuurders is gesproken over de provinciale doelen voor windenergie, die de provincie graag samen met gemeenten wil realiseren. Voordat we de locaties vaststellen, nodig voor de resterende doelstelling, moeten we de ambitie en plannen kennen van gemeenten. Aan de wethouders is gevraagd hoe zij tegen dit thema aankijken en of zij kansen zien in hun gemeente. Daarnaast is hen gevraagd naar de ambities voor andere duurzame energiebronnen, zoals zonne- en bio-energie, en welke rol zij zien voor de provincie en de regio. Gemeenten willen klimaat- en energieneutraal, maar hoe? De gesprekken leverden veel informatie op. Een groot aantal gemeenten wil in een bepaald jaar klimaat- en energieneutraal zijn. De weg daar naar toe is meestal niet uitgestippeld noch in de tijd in operationele doelen vertaald. De energiemix moet nog bepaald worden. Er zijn vele grotere en kleinere initiatieven op het gebied van bio-energie, zonne-energie en energiebesparing. Een duidelijke strategie of doelen zijn vrijwel niet genoemd. De trajecten zijn bovendien zowel ruimtelijk als financieel moeilijk. Voor zonne-energie is in elke gemeente wel animo te vinden. Voor biovergistingsinstallaties in enkele gevallen niet, met name vanwege het 2 Een aantal gemeenten wenste geen gesprek met ons te hebben over dit thema. 4

5 grootschalige karakter of vanwege de afwezigheid van agrarisch productielandschap. Gemeentelijke ambities ten aanzien van windenergie Circa 15% van de gemeenten heeft zich positief uitgelaten over windenergie en ziet hiervoor ook kansen binnen hun gemeente. Ongeveer 15% is niet uitgesproken voor of tegen, maar staat open voor discussie. De overige 70% ziet geen kansen voor plaatsing van (meer) turbines binnen de gemeentegrenzen. Belangrijk is dat dit op basis van informele gesprekken met wethouders is gebaseerd. Dit zijn geen harde toezeggingen. Het zijn vaak eerste ideeën die nog niet in het college van B&W of de gemeenteraad zijn besproken. Het beeld kan dus nog wijzigen, daarom is -op verzoek van de gemeenten- de rapportage geanonimiseerd. In het overgrote deel van de gemeenten die ambities hebben uitgesproken en bereidwillig zijn om mogelijkheden te verkennen of te realiseren ligt geen zoekzone voor windenergie zoals vastgesteld in de structuurvisie. Provincie: stimuleren of regie? Op de vraag welke rol gemeenten zien voor de provincie en de regio kregen we wisselende antwoorden. Over het algemeen wordt kennis en advies, een platform bieden en een stimulerende rol op het gebied van duurzame energie door elke gemeente genoemd. Gemeenten die positief aankijken tegen een windpark binnen hun gemeente, willen graag dat de provincie helpt bij het in kaart brengen van de haalbaarheid. Een klein aantal gemeenten verwacht van de provincie de regie op het thema windenergie en vindt dat de provincie moet doorpakken om haar doelen te bereiken. Duurzaamheid leeft in de regio s Alle Gelderse regio s zijn in meer of mindere mate actief op het gebied van duurzame energie. De regio Achterhoek heeft de Tafel van Groenlo, een denktank van overheden, ondernemers en het onderwijs over duurzaamheid. De regio Stedendriehoek werkt regionaal samen op het gebied van duurzaamheid vanwege de grensoverschrijdende effecten en het delen van kennis. Zij heeft bijvoorbeeld een quickscan laten uitvoeren om na te gaan welke locaties het meest geschikt zijn voor windenergie. In de Gelderse Vallei is een klimaatadviseur aangesteld. In deze regio ligt het accent op de opwekking van duurzame energie op het gebied van de biomassa. Ook de regio Noord Veluwe heeft sinds kort een klimaatadviseur. De regio beschikt over een Klimaat Actieplan waarin de nadruk ligt op de biovergisting. Binnen de regio Rivierenland is momenteel een reorganisatie gaande waardoor de rol op het gebied van de duurzame energie nog niet duidelijk is. Er bestaat behoefte aan een regio die de gemeenten werk uit handen neemt en zich vooral richt op uitvoering. Binnen de Stadsregio wordt samen met de milieuregio s gewerkt aan een klimaat- en energieplan. 4. In gesprek met ontwikkelaars: subsidie te laag, grote bereidheid om te investeren Er zijn ook gesprekken gevoerd met ontwikkelaars om hen te vragen welke kansen en belemmeringen zij zien in Gelderland voor windenergie. Zij zien kansen in Gelderland, maar betitelen de huidige subsidieregeling van het Rijk als grootste manco, omdat deze gekoppeld is 5

6 aan de stroomprijs. Hierdoor fluctueert de subsidie en is deze eigenlijk net te laag voor Gelderland. Dit weerhoudt de ontwikkelaars en initiatiefnemers er echter niet van om te blijven investeren in Gelderland, omdat zij hopen cq. geloven dat op het moment van het verlenen van de bouwvergunning de situatie gunstiger is geworden. Daarnaast wijzen ze op de vele ruimtelijke belemmeringen die ervoor zorgen dat daadwerkelijk concrete kansen schaarser zijn dan het op het eerste oog lijkt. De verspreid liggende woningbouw wordt als voornaamste belemmering genoemd. Qua windvang is in vrijwel elke gemeente wel een plek te vinden met in principe voldoende wind. De ontwikkelaars zijn tot slot zeker bereid om in gesprek te gaan over de juiste plaats in het landschap en de mogelijkheden voor participatie. 5. Borgen van winddoelen In motie 18 verzoeken uw Staten de duurzame energiedoelen op termijn uit te werken in een structuurvisie. Na de gespreksronde kunnen wij voor windenergie de voorzichtige conclusie trekken dat 140 MW op basis van vrijwilligheid en samenwerking haalbaar lijkt. Belangrijk is dat dit op basis van informele gesprekken met wethouders is gebaseerd. Dit zijn geen harde toezeggingen. Het verleden heeft ons geleerd dat er discrepantie kan ontstaan tussen intenties en het opstellen en vaststellen van ruimtelijke plannen. Op basis van de eerste ideeën hebben we samen met de betrokken wethouders globaal de ruimtelijke kansen ingeschat. Het verleden leert ons echter ook dat bij specifieker onderzoek kansen vanwege ruimtelijke belemmeringen alsnog blijken afvallen. Pas op het moment dat duidelijk is dat de nu uitgesproken intenties ook daadwerkelijk omgezet worden in plannen voor windturbineparken, én dat deze intenties ruimtelijk ook mogelijk zijn, kan een beslissing worden genomen over de borging van de doelen. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden: - Nieuwe structuurvisie op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) -. PS-besluit tot aanwijzen gronden op basis van de Crisis - en herstelwet (Chw) - Huidig beleid handhaven, geen gronden aanwijzen Nieuwe structuurvisie In een structuurvisie wordt een integrale afweging gemaakt. Hierbij is het uitgangspunt een visie op de ruimtelijke samenhang tussen windenergie en het Gelderse landschap, de keuze voor de beste plekken voor windenergie en het voorkomen van verrommeling. Bij de structuurvisie moet een uitvoeringsparagraaf worden geschreven. Hierin staat met welke instrumenten de doelen verwezenlijkt worden. Dit kan bijvoorbeeld trapsgewijs: daar waar kan samen met gemeenten, daar waar moet of daar waar vraag naar is - met een inpassingsplan. In de visie kunnen de gronden zoals bedoeld in de Chw worden aangewezen. De zoekzones uit de Structuurvisie Gelderland 2005 kunnen hiermee vervallen, waarbij aandacht moet zijn voor mogelijk gewekte verwachtingen en de juridische consequenties. Op grond van de wet dient bij de structuurvisie ook een MER te worden uitgevoerd om zo de gronden ook milieutechnisch op 6

7 een juiste wijze te beoordelen. Het opstellen van en de besluitvorming over een structuurvisie duurt twee jaar. Met een structuurvisie en een uitvoeringsparagraaf voor windenergie hebben uw Staten de regie in handen op het bereiken van de provinciale doelen. Aanwijzen gronden In de Chw staat dat er gronden aangewezen moeten zijn voor windenergie waarvoor initiatiefnemers plannen kunnen ontwikkelen. Er staat niet op welke wijze deze gronden aangewezen moeten worden. Een besluit van uw Staten zou kunnen volstaan. Hierdoor kan samen met gemeenten en ontwikkelaars gewerkt worden aan de ontwikkeling van de aangewezen gronden. Zodra een gemeenteraad akkoord is met een windplan, zou tevens de grond aangewezen kunnen worden als Chw-grond 3. Op die manier wordt aan de wens voldaan dat er alleen plannen worden gerealiseerd wanneer gemeenten in kunnen stemmen met een windpark. Met deze werkwijze staat de gemeentelijke ambitie centraal en niet de provinciale doelstelling. In vergelijking met een structuurvisie biedt deze werkwijze minder grip op het totale landschappelijke beeld, waardoor het lastiger is, maar niet onmogelijk, om verrommeling te voorkomen. Het is moeilijker vooraf te overzien wanneer een volgend windpark niet meer passend is en een onrustig beeld oplevert. Geen gronden aanwijzen Een derde optie is geen gronden aan te wijzen. Dit lijkt geen haalbare optie, omdat de Chw uw Staten verplichten gronden aan te wijzen. Op dit moment zijn er in Gelderland geen gronden formeel aangewezen, omdat uw Staten hebben besloten dat de zoekzones in de huidige structuurvisie Gelderland 2005 niet gezien mogen worden als de gronden bedoeld in de Chw. Hoe nu verder? Binnen een half jaar willen we van de gemeenten, waarvan de wethouders positief of open staan ten aanzien van windenergie, een principe-uitspraak van de gemeenteraad dat zij gezamenlijk de mogelijkheden voor windenergie wil onderzoeken. Met de gemeente(raden) die uitspreken een windpark mogelijk te willen maken, willen we gezamenlijk de haalbaarheid onderzoeken. Bij dit haalbaarheidsonderzoek komt ook aan bod hoe we om moeten gaan met het feit dat een groot deel van de gemeenten die ambities hebben uitgesproken geen zoekzone voor windenergie uit onze structuurvisie kent. Indien locaties haalbaar blijken, willen we concrete afspraken maken. Waar mogelijk ook met ontwikkelaars. De afspraken zouden moeten gaan over rollen, termijnen, landschappelijk 3 Voor beide opties, ad. a en b, geldt overigens dat ontwikkelaars en initiatiefnemers, zodra de gronden op basis van de CHW zijn aangewezen, er rechten aan kunnen ontlenen. Indien een gemeente na het besluit van mening verandert, kan de initiatiefnemer bij de provincie een verzoek indienen. Dit verzoek moet dan ingewilligd worden. 7

8 ontwerp en waar mogelijk financiering van proceskosten. Op deze manier voeren we meer regie dan tot nu toe op het behalen van de doelstelling. Afhankelijk van de uitkomsten van afspraken en haalbaarheidsonderzoeken kan gekozen worden voor één van de drie genoemde opties om de afspraken ruimtelijk te borgen: vastleggen in structuurvisie, aanwijzen gronden of het huidige beleid handhaven en niets doen. Mocht over een half jaar blijken dat er geen animo bij gemeenteraden is waar wethouders positief of neutraal zijn, of doordat het ruimtelijke niet haalbaarheid blijkt te zijn, dan zullen wij u dit terugmelden en voorstellen om te kiezen voor een structuurvisie. Meer windenergie in de toekomst? De provinciale doelstelling voor 2015 is 140 MW. Dit is met het Rijk afgesproken. Het Rijk werkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de doelstelling van 2020, in totaal 6000 MW op land. Medio 2011 komt hier duidelijkheid over. Wij hebben via het IPO aangegeven dat de Gelderse ambitie op 140 MW blijft. Indien de doelstelling toch hoger wordt, is de doelstelling niet alleen te behalen met gemeenten die hier zelf ook ambities voor hebben. In dat geval is het noodzakelijk om een nieuwe structuurvisie te maken om zo de juiste plekken te zoeken. 5. Kansen voor biovergisting Wat zijn mogelijke locaties voor biovergisting in Gelderland en tegen welke planologische problemen lopen we aan? En op welke wijze kunnen we deze problemen aanpakken 4? Biomassabedrijvigheid is divers van aard en is daardoor op veel plekken mogelijk. Het zou daarom contraproductief zijn om met zoekzones te werken, zoals bij windenergie is gebeurd. Een kwalitatieve werkwijze zoals beschreven in de structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties is het meest passende middel. Door deze kwalitatieve aanpak is er in principe altijd een passende plek te vinden. In de praktijk zal moeten blijken of deze structuurvisie en de in voorbereiding zijnde tweede tranche ruimtelijke verordening zullen zorgen voor het ruimtelijk faciliteren van biovergisting. Op dit moment ondervinden we vooral problemen door lokale politieke afwegingen. Daarnaast zijn er ook problemen door de grondprijs op bedrijventerreinen die de mogelijkheden belemmert. De landelijke Subsidieregeling Duurzame Energie is hier namelijk niet op afgestemd. Conclusie 1. De doelstelling voor 2010, 100 MW in vastgestelde plannen, wordt op basis van de huidige inzichten niet gerealiseerd. 2. De voorzichtige conclusie is dat de doelstelling van 140 MW windenergie, op basis van eerste verkennende gesprekken, in samenwerking met gemeenten behaald kan worden. Omdat de praktijk uitwijst dat veel plannen in de loop van de tijd alsnog afvallen willen we de plannen die gemeenten willen uitvoeren zo goed mogelijk borgen. Binnen een half jaar willen we van de gemeenten, waarvan de wethouders positief of open staan ten 4 Is vraag 3 uit de motie 8

9 aanzien van windenergie, een principe-uitspraak van de gemeenteraad dat zij gezamenlijk de mogelijkheden voor windenergie wil onderzoeken en tot het aanwijzen van concrete locaties komen. Indien blijkt dat de doelstelling op basis van vrijwilligheid daadwerkelijk gehaald kan worden, willen we afspraken maken over rollen, termijnen, landschappelijk ontwerp en waar mogelijk financiering van proceskosten. Op deze manier voeren we meer regie dan tot nu toe op het behalen van de doelstelling. Afhankelijk van keuzes van gemeenten en resultaten van de onderzoeken volgt de keuze uit de volgende opties om de resultaten ook ruimtelijk te borgen: a. Nieuwe structuurvisie op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) b. PS-besluit tot aanwijzen gronden op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw) c. Huidig beleid handhaven, geen gronden aanwijzen Indien doelrealisatie op basis van vrijwilligheid niet mogelijk blijkt te zijn, zullen we u voorstellen om een structuurvisie te maken. 3. Voor zonne-energie is in elke gemeente draagvlak, en er zijn soms ook concrete projecten te vinden. Meestal is er geen vastgestelde strategie of visie. Voor bio-energie is de animo wisselend. Ook hiervoor geldt dat er wel grotere en kleinere initiatieven zijn, maar dat een strategie vaak ontbreekt. 4. Voor biovergisting is beleid opgenomen in de structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties. In de praktijk zal moeten blijken of deze structuurvisie en de in voorbereiding zijnde tweede tranche ruimtelijke verordening zullen zorgen voor het ruimtelijk faciliteren van biovergisting. De belemmeringen liggen op dit moment niet in het provinciale beleid, maar op gemeentelijk en rijksniveau. Arnhem, - zaaknr. Gedeputeerde Staten van Gelderland C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris code: conceptstatennotitie beantwoording motie 18 versie doc 9

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Windenergie in Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Overleg-/ beslispunten Context Agendaverzoek VVD: Principeverzoek van Raedthuys Windenergie B.V. voor het opstellen van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Windturbines De Grift Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In dit voorjaar heeft de Raad van State

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer:

RAADSCOMMISSIE. Nummer: RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Datum vergadering: 4 februari 2014 Locatieonderzoek kleine windmolens op bedrijventerreinen Hooidijk, Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt.

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Regio Stedendriehoek

Regio Stedendriehoek Regio Stedendriehoek 1 Energieneutrale regio Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander

Nadere informatie

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1 Coöperatie Windunie U.A. Centrum Publieksparticipatie SWOL Postbus 30316 2500 GH Den Haag Churchilllaan 11 Postbus 4098 3502 HB Utrecht tel +31 (0)30 753 3100 fax +31 (0)30 753 3199 secretariaat@windunie.nl

Nadere informatie

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 1 Inhoud Duurzame energie in Weert POL en samenwerking Uitgangspunt

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Informeren Staten m.b.t. Motie 89 (PS2009-736) Duurzaamheid en sportparticipatie

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Nr. 2012/202 6 december 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/202 6 december 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/202 6 december 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Regels energiebesparing en hernieuwbare energie 2013 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 -

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 - Windenergie met beleid Brief aan de raadsleden - 1 - 8 juli, 2009 Geachte raadsleden, De behandeling van het agendapunten windenergie zoals recent heeft plaatsgevonden in de commissievergadering Fysieke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Opzet van vanavond Agenda Noodzaak en meerwaarde voor Goeree-Overflakkee:

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark bij de Spinder te Tilburg; 2. Kaders vast te stellen

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Invulling doelstelling windenergie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over

Nadere informatie

Draagvlak en participatie. Windcongres 6 oktober 2015

Draagvlak en participatie. Windcongres 6 oktober 2015 Draagvlak en participatie Windcongres 6 oktober 2015 Gerrit Modderkolk Procap adviseurs en projectmanagers Procap Procap adviseurs en projectmanagers - Voor ruimtelijke vraagstukken: haalbaar maken en

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten. 22 oktober 2009 2009-018420.

Gedeputeerde Staten. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten. 22 oktober 2009 2009-018420. Gedeputeerde Staten Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten telefoonnummer (026)

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: EZ; 2. De Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Vergadering : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 Plaats : Harderwijk Opdrachtgever : Provincie Gelderland Project :

Nadere informatie

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen 1 E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander Strategie 8 november

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d.

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. 24 juni 2010 De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp De keuze van de gemeente uit de mogelijkheden om het windpark Elzenburg/De Geer te realiseren als begin 2016 wordt besloten om het proces hiervoor voort te zetten. Datum 2 september 2015 Naam

Nadere informatie

ontvangen op - 4 rwjit 2013 Provincie Gelderland

ontvangen op - 4 rwjit 2013 Provincie Gelderland Aan Provinciale Staten van Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM Betreft de gronden genaamd 'Bijvanck' 4-3-2013 ontvangen op - 4 rwjit 2013 Provincie Gelderland Ing. maart 2013 PS2013-24 2013-00458 PS24/4

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie: besparing, opwekking, ruimte 2. AGEM, stand van zaken 3. Programma Zon op Erf De urgente

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Onderverdeeld naar sector bedraagt het energieverbruik procentueel: 32% 18%

Onderverdeeld naar sector bedraagt het energieverbruik procentueel: 32% 18% Aan: gemeenteraad Van: B&W Datum: 9 november 2009 Betreft: Motie 134 "Meetbare stappen Duurzame Energie" In de raadsvergadering van 22 april 2009 is naar aanleiding van het onderwerp Duurzaamheidsplan

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

Op eigen hout. Stimulering duurzame energie uit hout Provincie Gelderland. Johan Willemsen & Jeroen Sluijsmans, 27-01-2011

Op eigen hout. Stimulering duurzame energie uit hout Provincie Gelderland. Johan Willemsen & Jeroen Sluijsmans, 27-01-2011 Op eigen hout Stimulering duurzame energie uit hout Provincie Gelderland Johan Willemsen & Jeroen Sluijsmans, 27-01-2011 1 Doel van de presentatie 1. Informeren over de Gelderse aanpak 2. Inspireren en

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ruimte voor Hernieuwbare Energie Bijeenkomst in het kader van project Tijdelijk Anders Bestemmen

Ruimte voor Hernieuwbare Energie Bijeenkomst in het kader van project Tijdelijk Anders Bestemmen Ruimte voor Hernieuwbare Energie Bijeenkomst in het kader van project Tijdelijk Anders Bestemmen 15 januari 2014 Roy Ellenbroek Sander Kooper Ter herinnering: handreiking vs. TAB-project Presentatie: kritieke

Nadere informatie

Bijlage 0 bij Nota voor GS 2011-123 CONCEPT. Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, 4 januari 2011

Bijlage 0 bij Nota voor GS 2011-123 CONCEPT. Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, 4 januari 2011 Bijlage 0 bij Nota voor GS 2011-123 CONCEPT Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, 4 januari 2011 Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Wind op Land Noord-Holland 2011 1. Inleiding Met het

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang

Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang Inhoud Blz. 1 Vooraf 1 2 Algemeen beeld 1 Bijlage 1 Beoordeling voortgang in detail 4 Bijlage 2 Lijst van beoordeelde stukken 5 Uitgevoerd

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Beschikbaarstelling middelen 2013 aan Stichting Theatergroep Kwatta Agendaverzoek van GS voor de Statenvergadering van 20 maart 2013 PS2013-296 Agendering

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS2009-997 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Invulling doelstelling windenergie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over

Nadere informatie

Windvisie provincie Gelderland. Samenvatting

Windvisie provincie Gelderland. Samenvatting Windvisie provincie Gelderland Samenvatting 1 DEEL A: VISIE EN BELEID INLEIDING Context Windvisie De Gelderse omgevingsvisie is een eerste stap van de provincie om samen te werken aan 'opgaven' die de

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem: Wereldwijd toename energie uit fossiele brandstof Gevolg: CO2 uitstoot, slinkende brandstofvoorraden en toenemende milieubelasting Waarschijnlijk

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid 2013 ronde 2 Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd Stichting Opschalingscluster Sieswerd Schwartzenbergweg 3 8743 KX HICHTUM 06 46257129 sieswerd@sieswerd.nl Aan: Fryslân foar de Wyn info@fryslanfoardewyn.nl Kenmerk: --- Datum: 1 juli 2014 Bijlagen: ---

Nadere informatie

Raadsnotitie. Bijlagen

Raadsnotitie. Bijlagen Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Energiestrategie Venlo Beesel Venray team ROSEB Rn nummer 2013 1 collegevergadering d.d. raadsvergadering 11 december 2012 d.d. 23 januari 2013 programma Veelzijdige

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Er zijn meerdere Green Deals afgesloten, waarvan we er een aantal in het oog springende nader willen benoemen.

Er zijn meerdere Green Deals afgesloten, waarvan we er een aantal in het oog springende nader willen benoemen. Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie Energy Challenges, slim met energie op school. Missie Het thema energie is voor ons van grote economische betekenis. Wij leveren een bijdrage om minder afhankelijk

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe Ondergetekenden 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Regie op energie Wij, de 22 gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen, maken ons sterk voor een versnelde transitie van fossiele

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT -

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - 1. Inleiding Deze notitie bevat het concept Ruimtelijk afwegingskader zonne-energie als antwoord op motie M28.2014 zoals op 23 juni 2014

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016

Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016 Strategisch meerjarenplan Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie, besparing, opwekking, ruimte 2. Resultaten AGEM, stand van

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Duurzame energie in de omgevingsvisie

Duurzame energie in de omgevingsvisie Duurzame energie in de omgevingsvisie Arnhem, 8 november 2012 Introductie omgevingsvisie en energietransitie De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie op de noodzakelijke en gewenste ontwikkeling van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR.

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR. provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Provinciale Staten van de provincie Fryslân www.fryslan.nl

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen.

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen. PER FALK COURIER Aan de gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER Nijmegen, 25 oktober 2006 Ons kenmerk : 20041655 TL/cb Inzake : Boxmeer/Windenergie Doorkiesnummer : 024-382 83 94 Direct faxnummer:

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst

Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst r 2018 Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst Versie: Definitief (inclusief aangenomen amendementen) Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Verrekijker 2018 2. Essentie Duurzaamheidvisie

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Vervolgnotitie Gemeenschappelijke regelingen in het kader van de RUD-vorming: Advies ondernemingsraad PS2012-472 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Raadsvergadering, 12 mei 2009 Voorstel aan de Raad Nr: 302 Agendapunt: 8 Datum: 21 april 2009 Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie