BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN"

Transcriptie

1 K.U.LEUVEN Universiteitsplein 1 B-2610 Wilrijk Prof.dr Ria Janvier Tel: Fax: Website: E. Van Evenstraat 2A B-3000 Leuven Prof.dr Annie Hondeghem Algemeen coördinator: Prof.dr Geert Bouckaert Tel: Fax: Website: Voskenslaan 270 B-9000 Gent Prof. dr Filip De Rynck Tel: Fax: Website : habe.hogent.be Sint-Pietersnieuwstraat 25 B-9000 Gent Prof. dr Hans Waege Tel: Fax: Website: Algemeen secretariaat Steunpunt beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN E. Van Evenstraat 2 C - B-3000 Leuven - BELGIE Tel: Fax: D/2004/10106/022 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke organisatie Vlaanderen Niets uit deze uitgave mag, zelfs gedeeltelijk, openbaar gemaakt worden, gereproduceerd, vertaald of aangepast, onder enige vorm ook, hierin begrepen fotokopie, microfilm, bandopname behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de uitgever.

2

3 Spoor Financieel Management INTERNATIONALE TRENDS IN DE MODERNISERING VAN DE OVERHEIDSBOEKHOUDING Bram Scheers Prof. dr Geert Bouckaert Rapport D/2004/10106/ Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN E. VAN EVENSTRAAT 2 C - B-3000 LEUVEN BELGIE TEL: FAX:

4

5 Internationale trends in de modernisering van de overheidsboekhouding ABSTRACT In heel wat OESO-landen is er een evolutie merkbaar met betrekking tot de boekhouding. Het kas- en verplichtingenstelsel voldoet niet meer aan de hedendaagse realiteit waarin resultaatgericht management een grote rol speelt. Er is dan ook een evolutie merkbaar naar boekhoudsystemen die niet enkel de kasstromen en de verplichtingen registreren, maar ook de opbrengsten en de kosten. De doelstelling van dit rapport is een stand van zaken te geven van de hervormingen inzake het overheidsboekhouden in een selectie van OESO-landen (Australië, Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden). Hierbij wordt zowel gefocust op de boekhoudhervormingen zelf (boekhoudfuncties, -procedures en formattering) als op de implementatiestrategie die werd of wordt gevolgd bij het invoeren ervan. Uit deze gedetailleerde landeninformatie worden dan algemene trends opgemaakt om aldus Vlaanderen te kunnen positioneren in de internationale context. De bepalingen in verband met de boekhouding in het voorontwerp van comptabiliteitsdecreet sluiten nauw aan bij deze die we internationaal waarnemen. Er kunnen dan ook lessen worden getrokken uit de buitenlandse cases om de implementatie ervan zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Bram Scheers I

6

7 Internationale trends in de modernisering van de overheidsboekhouding INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERZOEKSVRAGEN METHODOLOGIE ANALYTISCH RAAMWERK STRUCTUUR VAN HET RAPPORT 4 BRONNEN EN VERWIJZINGEN 4 HOOFDSTUK 2 AUSTRALIA DESCRIPTION OF THE ACCOUNTING REFORMS Accounting functions Historical overview of the reforms Actors involved in the reforms Pretext of the reforms Objectives of the reforms Conclusion: functions of the reforms Accounting procedures Accounting legislation and standards Valuation rules Most important actors Required reports Accounting format Cash or accrual accounting? Format of the annual report Format of the financial statements Time horizon Consolidation IMPLEMENTATION STRATEGY OF THE REFORMS General Critical success and failure factors 15 REFERENCE LIST 16 APPPENDIX: EXTRACTS FROM ILLUSTRATIVE FINANCIAL STATEMENTS 17 HOOFDSTUK 3 CANADA DESCRIPTION OF THE ACCOUNTING REFORMS Accounting functions Historical overview of the reforms Actors involved in the reforms Pretext of the reforms Objectives of the reforms Conclusion: functions of the reforms Accounting procedures Accounting legislation and standards Valuation rules 28 Bram Scheers III

8 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek bestuurlijke organisatie Vlaanderen Most important actors Required reports Accounting format Cash or accrual accounting? Format of the annual report Format of the financial statements Time horizon Consolidation IMPLEMENTATION STRATEGY OF THE REFORMS 32 REFERENCE LIST 33 APPENDIX: TEMPLATES OF THE MANDATORY FINANCIAL TABLES 34 HOOFDSTUK 4 THE NETHERLANDS DESCRIPTION OF THE ACCOUNTING REFORMS Accounting functions Historical overview of the reforms Actors involved in the reforms Pretext of the reforms Objectives of the reforms Conclusion: functions of the reforms Accounting procedures Accounting legislation and standards Valuation rules Most important actors Required reports Accounting format Cash or accrual accounting? Format of the annual report Format of the financial statements Time horizon Consolidation IMPLEMENTATION STRATEGY OF THE REFORMS 46 REFERENCE LIST 47 APPENDIX: EXTRACTS FROM THE FINANCIAL STATEMENTS 2002 OF THE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 49 HOOFDSTUK 5 SWEDEN DESCRIPTION OF THE ACCOUNTING REFORMS Accounting functions Historical overview of the reforms Actors involved in the reforms Pretext of the reforms Objectives of the reforms Conclusion: functions of the reforms Accounting procedures Accounting legislation and standards Valuation rules Most important actors 54 Spoor financieel management IV

9 Internationale trends in de modernisering van de overheidsboekhouding Required reports Accounting format Cash or accrual accounting? Format of the annual report Format of the financial statements Time horizon Consolidation IMPLEMENTATION STRATEGY OF THE REFORMS 57 REFERENCE LIST 58 APPENDIX: EXTRACTS FROM THE ESV 2002 FINANCIAL STATEMENTS 60 HOOFDSTUK 6 UNITED KINGDOM DESCRIPTION OF THE ACCOUNTING REFORMS Accounting functions Historical overview of the reforms Actors involved in the reforms Pretext of the reforms Objectives of the reforms Conclusion: functions of the reforms Accounting procedures Accounting legislation and standards Valuation rules Most important actors Required reports Accounting format Cash or accrual accounting? Format of the annual report and accounts of departments Format of the department financial statements Time horizon Consolidation IMPLEMENTATION STRATEGY OF THE REFORMS General Critical success and failure factors 73 REFERENCE LIST 75 APPENDIX: EXTRACTS FROM THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE DEPARTMENT OF CULTURE, MEDIA AND SPORT 76 HOOFDSTUK 7 UNITED STATES DESCRIPTION OF THE ACCOUNTING REFORMS Accounting Functions Historical overview of the reforms Actors involved in the reforms Pretext of the reforms Objectives of the reforms Conclusion: functions of the reforms Accounting procedures Accounting legislation and standards Valuation rules 84 Bram Scheers V

10 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek bestuurlijke organisatie Vlaanderen Most important actors Required reports Accounting format Cash or accrual accounting? Format of the annual report Format of the financial statements Time horizon Consolidation IMPLEMENTATION STRATEGY OF THE REFORMS 88 REFERENCE LIST 89 APPENDIX: EXTRACTS FROM ILLUSTRATIVE FINANCIAL STATEMENTS 91 HOOFDSTUK 8 CONCLUSIE: SITUERING VLAANDEREN IN EEN INTERNATIONALE CONTEXT BOEKHOUDFUNCTIES Historiek van de hervormingen Actoren Aanleiding voor de boekhoudhervormingen Doelstellingen van de boekhoudhervormingen BOEKHOUDPROCEDURES Regelgeving en boekhoudnormen Waarderingsregels Belangrijkste actoren in het boekhoudproces Vereiste rapporten FORMATTERING VAN DE BOEKHOUDING Kas of accrual boekhouding? Inhoud van het jaarrapport Formattering van de financiële rekeningen Tijdshorizon Consolidatie IMPLEMENTATIESTRATEGIE VAN DE HERVORMINGEN VERBAND BOEKHOUDSYSTEMEN EN PRESTATIEMEETSYSTEMEN Functies Procedures Formattering 115 Spoor financieel management VI

11 Hoofdstuk 1: Inleiding HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1. ONDERZOEKSVRAGEN Dit rapport behandelt het tweede component van de financiële cyclus, namelijk de boekhouding. Na de beschrijving van de begrotingshervormingen in het eerste onderzoeksjaar, stonden de boekhoudhervormingen op de agenda van Ter verduidelijking van het onderzoeksopzet worden de verschillende dimensies van het beschrijvend luik van het onderzoek binnen het spoor financieel management hier nogmaals schematisch geïllustreerd (Scheers, Sterck, Van Reeth, and Bouckaert, 2002 pp.12): begroting planning 2002 F I P F I P 2003 I boekhouding F I P III monitoring F I P II 2004 audit F I P evaluatie F I P financiële cyclus beleids- en beheerscyclus Figuur De onderzoeksdimensies van het beschrijvend luik. De onderzoeksvraag die in dit rapport wordt behandeld betreft de interne consistentie van de boekhoudsystemen (nummer I in de figuur): - wat zijn de dominante boekhoudfuncties (symbool F)? - volgens welke procedures verloopt het boekhoudproces (symbool P)? - wat is de informatie-inhoud of formattering van de rapporteringsdocumenten (symbool I)? - in welke mate zijn de boekhoudfuncties (F), de boekhoudprocedures (P) en de formattering (I) van de rapporten op mekaar afgestemd? De focus van dit rapport is enkel gericht op de boekhouding. Facetten als interne controle, interne audit en externe controle komen volgend jaar aan bod. Deze facetten worden immers beschouwd als componenten van de controlecyclus of het auditproces. Het betreft dus het Bram Scheers 1

12 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek bestuurlijke organisatie Vlaanderen boekhoudproces in enge zin. Het component monitoring (nummer II in de figuur) van de beleids- en beheerscyclus wordt behandeld in een verwant onderzoeksrapport (Sterck and Bouckaert, 2003). De samenhang tussen de boekhouding en monitoring (nummer III) komt onder andere oppervlakkig aan bod bij de bespreking van de variabele inhoud van het jaarrapport (zie verder). Daarin wordt kort geschetst hoe de niet-financiële en de financiële informatie al dan niet met elkaar zijn geïntegreerd. Bovendien wordt er ter afsluiting van dit rapport een overzicht gegeven van het verband, de gemeenschappelijke punten en de verschilpunten tussen de boekhoud- en prestatiemeetsystemen. Een bijkomende onderzoeksvraag die wordt bekeken, slaat op de strategie die wordt gevolgd bij de implementatie van de hervormingen. Hoe en door wie worden de hervormingen aangestuurd? Worden er organisatorische, budgettaire of wetgevingsaanpassingen gerealiseerd voor de invoering van het nieuwe systeem? Deze onderzoeksvragen kunnen het huidige veranderingsproces in de Vlaamse overheid ondersteunen. De toekomstige Vlaamse comptabiliteit is momenteel uitgetekend in het voorontwerp van comptabiliteitsdecreet. Er dienen echter nog heel wat concrete vragen te worden beantwoord: - welk financieel systeem is betrouwbaar en in staat de vereiste informatie te leveren? - hoe zullen het rekeningenstelsel en boekhoudplan er concreet uitzien? - volgens welk model zal de analytische boekhouding worden uitgebouwd? - welke analytische informatie dient ter beschikking te zijn? - hoe kan de mindsetting van de mensen die er mee werken worden veranderd? - hoe kan de implementatie zo efficiënt en effectief mogelijk gebeuren? Deze implementatievragen voor Vlaanderen kunnen worden verbonden met de onderzoeksvragen uit het internationaal vergelijkend onderzoek. Op die manier kunnen de bevindingen en resultaten van het onderzoek een set van mogelijke antwoorden op de vragen vormen, op basis waarvan aanbevelingen voor de implementatie van de hervormingen in Vlaanderen geformuleerd kunnen worden METHODOLOGIE Net zoals bij het onderzoek omtrent de begroting en planning betreft het onderzoek naar de boekhouding een internationale vergelijking van de hervormingen in een aantal pilootlanden van de OESO. De landen zijn Australië, Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden. De bevindingen van deze beschrijvende fase van het onderzoek werden voornamelijk gebaseerd op de analyse van secundaire bronnen. Op basis daarvan worden een aantal landen geselecteerd voor dewelke in een volgende fase een verklarend onderzoek naar de oorzaken van de vastgestelde bevindingen zal worden opgestart ANALYTISCH RAAMWERK Net zoals bij de begroting worden de boekhoudhervormingen beschreven aan de hand van de parameters functies, procedures en formattering. De modernisering van financiële systemen beïnvloedt immers zowel de functies van de financiële systemen, hun informatie-inhoud en formattering van de documenten, als de procedures waarmee sturings- en verantwoordingsrelaties worden gedefinieerd (Van Reeth and Bouckaert, 1997). Spoor financieel management 2

13 Hoofdstuk 1: Inleiding We beschouwen het boekhoudsysteem als een multifunctioneel systeem met verschillende, soms conflicterende gebruikswijzen. De boekhouding kan onder andere financiële informatie genereren voor: - het opvolgen van de begroting, - het ondersteunen van het beheer, - het ondersteunen van het beleid, - het ondersteunen van het macro-economische beleid, - het informeren van de allocatiebeslissingen, - het afleggen van verantwoording. De doelstelling van het boekhouden in se is het genereren van financiële informatie voor de gebruikers, waartoe onder andere de instelling zelf, de toezichthoudende overheid, het Parlement, de burger en de supranationale overheid behoren (Bouckaert and Van Nuffel, 2000). De financiële rapportage moet dus aan uiteenlopende eisen voldoen en zal naargelang de invalshoek een verschillende functie vervullen. Teneinde aan deze verschillende eisen tegemoet te komen, dient de boekhouding verschillende informatie te kunnen genereren. Welke boekhoudfuncties zijn permanent en welke functies worden hieraan toegevoegd? Aan de hand van de beschrijving van de historiek van de boekhoudinitiatieven, de rol van de initiatiefnemers, de aanleiding en de doelstellingen van de hervormingen wordt onderscheiden welke de evolutie is van de boekhoudfuncties en welke functies dominant zijn. Bij de beschrijving van de boekhoudprocedures wordt nagegaan in welke mate de hervormingen leiden tot een aanpassing in de boekhoudsystemen en tot wijzigingen in de rolverdeling van de betrokken actoren. Hiertoe worden volgende variabelen onderzocht: - de regelgeving en boekhoudnormen, - de waarderingsregels, - de belangrijkste actoren in het boekhoudproces, - de vereiste rapporten. De variabele vereiste rapporten gaat na welke rapporten volgens de boekhoudprocedure moeten worden afgeleverd en op welk tijdstip. Er wordt echter niet ingegaan op de formattering van de rapporten. Dit komt aan bod bij de derde parameter: formattering van de boekhouding. Bij de internationale vergelijking van de boekhoudformatteringen worden de volgende variabelen gebruikt: - kas of accrual boekhouding, - inhoud van het jaarrapport, - formattering van de financiële rekeningen, - tijdshorizon, - consolidatie. De variabele kas of accrual boekhouding slaat op het feit dat kas en accrual twee uitersten van een reeks mogelijke aanrekeningsbasissen voor een boekhouding zijn (Blöndal, 2003 pp.44). Een kasboekhouding is een boekhouding die enkel de kasstromen die in het boekjaar plaats vinden gaat registreren. Een accrual of bedrijfseconomische boekhouding gaat, analoog met wat in de private sector gebruikelijk is, boeken op transactiebasis en niet op kasbasis. Kosten, opbrengsten, schulden en vorderingen worden geboekt volgens het accrual accounting principe. Dit geeft een zo getrouw mogelijke weerspiegeling van de prestaties van de organisatie. Het kas- en verplichtingenstelsel is een tussenvorm die naast de zuivere kasstromen ook de verplichtingen gaat opvolgen. Ondanks het feit dat het ook een procedure- Bram Scheers 3

14 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek bestuurlijke organisatie Vlaanderen element is, wordt deze variabele bij de parameter formattering opgenomen omdat deze keuze de opmaak van de rekeningen visueel grondig verandert. Aan de hand van de rekeningen kan onmiddellijk worden gezien of ze opgemaakt zijn op basis van een kasboekhouding of op basis van een economische boekhouding. Zo is het belangrijkste financiële rapport van een kasboekhouding het overzicht van de kasstromen. Een accrual boekhouding daarentegen maakt het opmaken van een balans en resultatenrekening mogelijk. Het is ook belangrijk een onderscheid te maken tussen landen die het accrual stelsel enkel toepassen voor verslaggeving door individuele agentschappen en departementen en landen die het accrual stelsel eveneens gebruiken voor hun globale geconsolideerde overheidsboekhouding. Dit wordt bekeken onder de variabele consolidatie. Naast deze drie parameters ter beschrijving van de boekhoudhervormingen, wordt er ook telkens aandacht besteed aan de gevolgde implementatiestrategie. Net zoals bij de begrotingshervormingen wordt er onder andere gekeken naar de volgende variabelen: - aansturing van de hervorming: top-down of bottom-up, - organisatorische en financiële ondersteuning, - organisatorische dekkingsgraad: allomvattend of partieel, - uniformiteit van de hervormingsstrategie: systematisch of ad hoc, - ritme van de hervormingen: incrementeel of big bang, - wettelijke verankering van de hervorming: de jure of de facto. Voor de context van de hervormingen wordt verwezen naar het rapport over de begrotings- en planningshervormingen (Scheers et al., 2002) STRUCTUUR VAN HET RAPPORT In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt van de boekhoudsystemen en hervormingen in Australië, Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden. Iedere landenstudie beslaat een hoofdstuk. Per landenstudie worden de parameters functies, procedures en formattering en de implementatiestrategie beschreven. De parameters worden verder opgedeeld in de hierboven beschreven variabelen. Dit zorgt voor een betere vergelijkbaarheid van de systemen en hervormingen over de landen heen. In het concluderend hoofdstuk worden de bevindingen van de landenstudies samengebracht om algemene trends te definiëren. Hierbij wordt Vlaanderen gepositioneerd ten opzichte van de geïdentificeerde internationale trends. Er wordt zowel rekening gehouden met de huidige Vlaamse situatie als met de toekomstige zoals uitgeschreven in het voorontwerp van comptabiliteitsdecreet. Ook wordt het verband tussen de boekhoudsystemen en de prestatiemeetsystemen verduidelijkt. BRONNEN EN VERWIJZINGEN Blöndal, J. R. (2003). Accrual accounting and budgeting: key issues and recent developments. OECD Journal on Budgeting, 3 (1): Bouckaert, G. & Van Nuffel, L. (2000). Financieel overheidsmanagement: internationale tendensen van begroting, boekhouding en audit. Brugge: Die Keure Spoor financieel management 4

15 Hoofdstuk 1: Inleiding Scheers, B., Sterck, M., Van Reeth, W. & Bouckaert, G. (2002). Internationaal vergelijkend onderzoek naar de modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus: Begroting en planning. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, pp Sterck, M. & Bouckaert, G. (2003). Internationale trends in prestatiemeting bij de overheid. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, pp Van Reeth, W. & Bouckaert, G. (1997). Een financieel systeem voor de overheid: over stekkers en stopcontacten. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 2 (4): Bram Scheers 5

16

17 Hoofdstuk 2: Australia HOOFDSTUK 2 AUSTRALIA 2.1. DESCRIPTION OF THE ACCOUNTING REFORMS Accounting functions Historical overview of the reforms Initiative Period Objectives Financial Management Devolution of responsibility, Improvement Program - Running cost, (FMIP) - Program management and budgeting, - User charging, - Contracting out, - Corporate planning, Accrual reporting for departments De Commonwealth Authorities and Companies Act (CAC Act) De Financial Management and Accountability Act (FMA Act) De Auditor-General Act (AG Act) Charter of Budget Honesty Act The establishment of the Department of Finance and Administration Accrual-based Outcomes & Outputs Budgeting and Reporting Framework The Australian Securities and Investments Commission Act 1995 (decision) 1998 (implemented) - Commercialisation. - To obtain more informative, complete and accurate financial information To establish a single set of core requirements with respect to the financial, audit, corporate governance and accountability arrangements To draw up the regulatory, accounting and accountability framework for dealing with and managing the money and property of the Commonwealth To improve Commonwealth public sector administration and accountability To disclose any issues that might influence the actual budget outcome in future years in a Statement of Risks in each Economic and Fiscal Outlook Report, - To increase the transparency of the fiscal projections To integrate the authorities of finance and public management in one department 1996 (decision) (implemented) - To move to accrual-based accounting, budgeting and reporting, - Delegation of the financial, performance and risk management towards the agencies, - To increase the transparency of the government expenses by giving information about costs and results To establish new institutional arrangements for setting Australian accounting standards Table 2.1 Historical overview of the accounting reforms in the Commonwealth of Australia. Bram Scheers 7

18 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek bestuurlijke organisatie Vlaanderen The requirement to include accrual information in annual reports has existed for an extended period. Since 1983, all Commonwealth companies and statutory authorities have been required to prepare accounts on an accrual basis. Similarly, department business undertakings were expected to operate on the same basis. However, it was not until late 1992 than an announcement was made that all departments were to produce Accrual Financial Reporting (AFR). The policy instrument was by the introduction of three new pieces of legislation to replace the Audit Act 1901 (Guthrie, 1998 pp.8). Currently, the applicable legislation is thus the CAC Act, the FMA Act and the AG Act Actors involved in the reforms The following table gives an overview of the actors who play an important role in the achievement of the accounting reforms: Actor Australian Accounting Research Foundation (AARF) Role - To improve the quality of auditing and assurance services through the development of auditing and assurance standards and guidance Australian Accounting Standards Board (AASB) - To develop a conceptual framework, - To make accounting standards, - To participate in and contribute to the development of a single set of accounting standards for world-wide use. Public Sector Accounting Standards Board (PSASB) - To review public sector practice and recommend changes Financial Reporting Council (FRC) - To provide broad oversight of the process for setting accounting standards in Australia and to give the Minister reports and advice on that process CPA Australia, Public Sector Centre of Excellence Department of Finance and Administration (DOFA) Joint Committee of Public Accounts and Audit (JCPAA) - To provide members and the community with advice on public sector financial management issues, - To identify and report on emerging policy and compliance issues relating to public sector financial management, - To provide a network which facilitates the development, exchange and distribution of valuable knowledge on key public sector financial management issues. - To provide accounting policy advice, - To improve government operations through the delivery of an efficient and effective financial framework (the accrual-based outcomes and outputs budgeting and reporting framework). - To express a parliamentary desire to move to accrual-based accounting, budgeting and reporting, - To publish reports on the progress of and recommendations concerning the accrual framework. Spoor financieel management 8

19 Hoofdstuk 2: Australia Australian National Audit Office (ANAO) - To encourage improved accounting and financial management practices that contribute to the efficient administrative processes, functioning and transparency of the public sector Table Actors involved in the accounting reforms in the Commonwealth of Australia. Different actors were involved in the accounting reforms. During the 1980s, AARF and associated standard settings boards, the AASB and PSASB, were promoting the idea of accrual-based General Purpose Financial Statements (GPFS) for both the public and the private sector. Thus, in Australia the accounting concepts were developed jointly by the public and private sector boards, with the clear aim that there should be no major divergences between the standards of the two sectors. PSASB was established by professional bodies and governments to review public sector practice and recommend changes. This body began to push for more complete financial statements by government entities (including operating or profit and loss statements, cash statements, and balance sheets with full disclosure of assets and liabilities). Along with Treasury departments the board was active in pursuing problems in public sector accounting such as asset valuation of public entities, provision for asset replacement, depreciation, and identification of liabilities. Various commissions of audit undertaken within Australian jurisdictions were also instrumental in promoting more business-like forms of accrual accounting (O'Faircheallaigh, Wanna, and Weller, 1999 pp.137). From 1 January 2001, PSASB and AASB have been put together in the reconstituted AASB by means of the legislation that established the new institutional arrangements for setting Australian accounting standards, the Australian Securities and Investments Commission Act Thus, the new AASB has responsibility for both private and public sector Pretext of the reforms The pretext of the accounting reforms is among other things the changed philosophy of government management. Governments operate in a more competitive environment, producing their goods and services in a contestable market. Areas of government that are not operating efficiently and effectively are subject to outsourcing or privatisation. In a contestable market, managers need to know the full cost and the full implications of their decisions for the bottom line, so the move to accrual accounting was essential (Miley, 1999) Objectives of the reforms The introduction of accrual accounting had several objectives. It has been asserted that the adoption of accrual accounting will result in improved accountability by governments to their constituents, better financial management by public service managers and greater comparability of management performance between jurisdictions Conclusion: functions of the reforms In the Commonwealth of Australia, there is a long tradition concerning the use of accrual financial reporting. In order to make departments produce AFR three new pieces of legislation were introduced. The focus of the accounting reforms was the improvement of financial management by public service managers. The management function was and is thus a very important issue in the reforms. This is also why in Australia there is now one professional Bram Scheers 9

20 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek bestuurlijke organisatie Vlaanderen accounting standard-setter for both the public and the private sector and why the government follows the decisions of this independent standard-setter (Blöndal, 2003 pp.51). It was also the intention to increase the accountability, but the question is whether this is the case as most politicians do not understand the accrual-based reports Accounting procedures Accounting legislation and standards The reporting requirements for the agencies are the following (Guthrie, 1998 pp.10): - Finance Minister s Orders (FMOs), - Department of Finance Guidance Releases, - Australian Accounting Standards, - Statements of Accounting Concepts (SACs). The fact that the financial reporting requirements for Commonwealth agencies and authorities are contained in the FMOs is based on Schedule 1 under section 49 of the FMA Act and Schedule 1 under section 48 of the CAC Act. In Australia, it was the objective to have no major divergences between the private and the public sector. There are of course standards in the Australian suite that relate only to the public sector: AAS27 on Local Government, AAS29 on Departmental Accounting and AAS31 on the Whole of Government. They were written to deal with the transition from cash accounting to accrual accounting. AAS29 Financial Reporting by Government Departments was first issued in October For the first time, an accounting standard prescribed the form and content of general purposes financial reports of government departments. For departments this meant moving from cash to accrual accounting. However, the question arises as to whether there is a need at all for separate standards like these. There are now some inconsistencies and duplications between these standards and other standards and SACs. Furthermore there may be a requirement to provide additional guidance on some issues resulting from the recent introduction of Accrual Output Management in many jurisdictions. Therefore, AASB is currently reviewing the accounting standards which relate specifically to the public sector (Larsen, 2002). In addition to the FMOs, where necessary, additional guidance on the particular requirements of budget preparation, monthly or annual financial reporting have been provided under other guidance notes. A series of Finance Briefs is issued by the Accounting Centre of Excellence (ACE), which is a part of DOFA, to clarify issues not covered either by Accounting Standards or FMOs. AASB ensures that compliance with Australian accounting standards results in compliance with International Accounting Standards (IASs). In order to lead to the establishment of a set of high quality global accounting standards supported by national standard-setting bodies around the world, in 2001 the former International Accounting Standards Committee (IASC) was reconstituted as the International Accounting Standards Board (IASB). IASB does not have a role to set Public Sector specific standards. However, AASB wanted by means of Exposure Draft ED 102 International Convergence and Harmonisation Policy to be evenhanded concerning Private and Public Sector standard-setting. Hence ED 102 gives equal recognition to the need to harmonise AASB standards with not only IASB standards but also the IFAC Public Sector Committee (PSC) standards. The International Federation of Accountants (IFAC) is the international professional body of the accountancy profession. The PSC Standards Project, actioned in late 1996, is directed at developing International Public Spoor financieel management 10

Do financial analysts take into account risk management and internal control information?

Do financial analysts take into account risk management and internal control information? UNIVERSITEIT GENT FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION ACADEMIC YEAR 2013-2014 Do financial analysts take into account risk management and internal control information? Master thesis to obtain

Nadere informatie

THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD.

THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad Master of Science in de Toegepaste

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. PERSMEDEDELING Contactpersoon: Alain Pronost, CFO Tel.: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. Pompey, (Frankrijk), 13 februari 2008 GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext:

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van kernpunten van de controle 2013

Praktijkvoorbeelden van kernpunten van de controle 2013 Praktijkvoorbeelden van kernpunten van de controle 2013 N.B. De volgende voorbeelden van kernpunten van de controle zijn slechts ter illustratie van onderwerpen die in de kernpunten van de controle aan

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006. PERSMEDEDELING Contactpersonen: Johan Volckaerts, CEO Tel.: + 32 2 647 80 70 Alain Pronost, CFO Tel: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006. Pompey, (Frankrijk),

Nadere informatie

Studio 100 NV. (company incorporated with limited liability in Belgium (naamloze vennootschap/société anonyme)) Public offer in Belgium

Studio 100 NV. (company incorporated with limited liability in Belgium (naamloze vennootschap/société anonyme)) Public offer in Belgium Studio 100 NV (company incorporated with limited liability in Belgium (naamloze vennootschap/société anonyme)) Public offer in Belgium 3.35 % Fixed Rate Bonds due 23 June 2022 Issue Price: 101.875% Redemption

Nadere informatie

Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010. Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA

Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010. Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010 Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA Belangrijkste ontwikkelingen tweede kwartaal 2010 De omzet kwam ongewijzigd

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 15 March 2007

This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 15 March 2007 This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM dated 15 March 2007 RECOMMENDED CASH OFFER o 00 ui O vo o Rkket ROCKET SOFTWARE EUROPE HOLDING

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Meerjarenplan Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Publicatiedatum: 15/12/2011 P a r t 3 A c r o n i e m : V L A S Pagina

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

OFFER MEMORANDUM RECOMMENDED CASH OFFER

OFFER MEMORANDUM RECOMMENDED CASH OFFER This Offer expires at 17:40 hours CET on 10 February 2015 unless extended OFFER MEMORANDUM dated 15 December 2014 RECOMMENDED CASH OFFER BY EIGER ACQUISITION B.V. (a private company with limited liability

Nadere informatie

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY M.W. Ludema, Delft University of Technology (Technology, Policy & Management) J. van der Leur, Ricoh NRG Direct

Nadere informatie

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL Master thesis University of Twente Faculty of management and governance Master Health Sciences Management track Author Willemien

Nadere informatie

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

Implementation and Dissemination of Physical Activity Promotion for Older Persons A policy analysis

Implementation and Dissemination of Physical Activity Promotion for Older Persons A policy analysis TNO report KvL/B&G 2008.051 Implementation and Dissemination of Physical Activity Promotion for Older Persons A policy analysis Prevention and Health Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden The

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Use Social Media To Your Advantage!

Use Social Media To Your Advantage! Use Social Media To Your Advantage! The validation of the Social Media Strategy Design framework in the municipality of Enschede Master thesis Business Administration UNIVERSITEIT TWENTE. Author: Reinier

Nadere informatie

New Perspectives on Investment in Infrastructures

New Perspectives on Investment in Infrastructures New Perspectives on Investment in Infrastructures The series Verkenningen comprises studies commissioned by the wrr that are deemed to be of such quality and importance that their publication is desirable.

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend.

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Study Guide Faculty of Spatial Sciences Adres: / Visiting Adress: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen / Faculty of Spatial Sciences Landleven 1 9747 AD Groningen Postadres: / Postal Adress: Postbus 800

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 Study Guide Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 1 2 Contents 1 Foreword 6 2 Organization of the study programme 8 2.1 Professional profile... 8 2.1.1 Profession... 8

Nadere informatie

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA About this publication Selection of Research Data; Guidelines for appraising and selecting research data A report by DANS

Nadere informatie