Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich"

Transcriptie

1 Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Master of Crisis and Disaster Management drs Otto Visscher april 2007

2 Samenvatting Deze scriptie beschrijft mijn onderzoek naar Human Resource Management in het algemeen en Competentiemanagement in het bijzonder. Ik maak een vergelijking tussen enkele voorbeelden uit het bedrijfsleven en de overheid, toegespitst op de gemeente, politie en brandweer. In hoofdstuk 1 en 2 geef ik het doel van dit onderzoek evenals ook de probleemstelling en de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 3 start ik met een literatuuronderzoek naar de ontwikkelingen in de stroming rond personeel & organisatie. In hoofdstuk 4 beschrijf ik de door mij aangetroffen praktijk ten aanzien van HRM en Competentiemanagement waarna in hoofdstuk 5 de deelvragen beantwoord worden. Het theoretisch perspectief op Human Resource Management laat een lange ontwikkeling zien waarin Personeel & Organisatie een steeds wijzigende positie kreeg. Het begin van structurele aandacht voor de mens als productiefactor van betekenis ligt bij Taylor. De essentie van zijn manier van denken bestond er uit dat er geen vaardigheid nodig was voor het maken van producten. Alle werk was naar zijn inzicht feitelijk hetzelfde en het kon allemaal stap voor stap worden geanalyseerd. Taylor was daarmee de eerste die echt nadacht over de feitelijke handelingen waaruit het werk bestond in plaats van zaken als vanzelfsprekend te beschouwen. Na hem kwam Mayo met de theorie van Human Relations. De kern van deze visie wordt gevormd door het inzicht dat als het management goede betrekkingen onderhoudt met het personeel dit ten goede zal komen aan de motivatie en dus aan de prestatie van iedere werknemer. Na de Tweede Wereldoorlog komt er een stroming tot ontwikkeling die heel veel invloed heeft gehad op de theorie van het personeelsmanagement. Deze staat ook wel bekend als de stroming van de humanistische bedrijfspsychologie of wel het Revisionisme, met als meest bekende vertegenwoordigers Maslow, Herzberg, Likert en McGregor. Hun gemeenschappelijke drijfveer bestond uit het revisioneren van de conceptuele fundamenten van de human-relationsbeweging. Zij verweten deze leer dat zij in het streven naar optimaal gemotiveerde werknemers een veelzeggend aspect over het hoofd zagen namelijk de inhoud van het werk zelf. Vervolgens ontstond er in de tachtiger jaren van de vorige eeuw een verzakelijking binnen Personeel & Organisatie wat vorm kreeg in het Human Resource Management. Het centrale uitgangspunt waaraan de benadering haar naam te danken heeft is de visie op de werknemer als human resource of human asset of human capital. Het personeelsmanagement bekijkt de werknemer niet langer als kostenpost of een lastpost. Het beleid krijgt juist vorm vanuit de visie dat de werknemer een bron van opbrengsten is waarin je, net als met andere kapitaalgoederen, moet investeren. De argumentatie is niet langer vanuit het humanistische of sociale gedachtegoed, maar veel meer van strikt zakelijke en economische aard. Er zijn twee grondmodellen aan te wijzen binnen HRM te weten het Michigan-model en het Harvardmodel. Het meest opvallende verschil tussen beide modellen betreft het feit dat Michigan meent dat de in samenhang ontwikkelde ondernemingsstrategie en personeelsinstrumenten leiden tot betere resultaten en gemotiveerde werknemers terwijl Harvard de visie aanhangt dat op maat gemaakte arbeidssystemen hoger commitment veroorzaken en dat het commitment leidt tot de betere resultaten. Eén van de systemen binnen HRM betreft het Competentiemanagement. Er zijn vele definities van Competentiemanagement in gebruik en ik hanteer in deze scriptie de omschrijving van een Competentie als de set van vaardigheden, kennis en attitudes die (groepen) medewerkers in staat stellen om de specifieke taken of

3 bezigheden succesvol uit te voeren. Mijn veronderstelling is dat binnen Human Resource Management in het bedrijfsleven (m.a.w. bij grotere bedrijven) er meer structurele aandacht is voor dit instrument dan bij de hulpdiensten zoals politie, brandweer en ook bij de gemeente waar de brandweer (nog steeds) een ambtelijk organisatieonderdeel van is. De in dit onderzoek onderzochte nulhypothese gaat er dan ook vanuit dat competentiemanagement een kwalitatieve bijdrage kan leveren aan het product van de brandweer, de incidentbestrijding maar dat er nog geen passende strategie is ontwikkeld. Tijdens mijn onderzoek bij enkele gemeenten, politiekorpsen en brandweer heb ik onvoldoende gegevens aangetroffen om deze onderzoekshypothese te kunnen verwerpen. Mijn verwondering na mijn overstap van het Human Resources Management bij een private onderneming naar een managementfunctie bij de Brandweer is in dat opzicht dus terecht gebleken. Het is inderdaad zo dat binnen grotere bedrijven men veel verder is met denkbeelden over competentiemanagement en de toepassing daarvan in vergelijking met de hulpdiensten. Enerzijds kan dit te maken hebben met de omvang van de hulpdiensten ten opzichte van de grotere bedrijven. Anderzijds kan deze constatering te maken hebben met het feit dat politie en brandweer van oudsher (de laatste in meerdere mate dan de eerste) sterk vasthouden aan oude tradities en een functionele organisatiestructuur kennen. De functionele organisatie is primair ingericht op materiedeskundigheid en verantwoordelijkheden. De kleinste organisatorische eenheden zijn gerangschikt volgens hiërarchische lijnen waarlangs bevoegdheden en verantwoordelijkheden lopen. Het accent ligt daarbij op bevoegdheid: je hebt geen recht van spreken wegens je bekwaamheid, maar wegens de stoel waarop je zit en de afdeling waartoe deze stoel behoort. De functiebeschrijving heeft een arbeidsrechtelijke oorsprong en legt van nature de nadruk op de rechtspositie van de functionaris. De individuele beloning is afgestemd op de functiewaardering, en niet op de te leveren prestaties. Daarnaast speelt zeker bij de brandweer een grote rol dat deze van oorsprong functionele organisatie het kloppende hart vormt. Het onderscheid tussen warme en koude functies of beter gezegd tussen enerzijds repressieve operationele en anderzijds beheersmatige taken is in theorie wel aanwezig, maar in de praktijk worden er nog maar weinig leidinggevende posities bekleed door mensen die niet inhoudelijk deskundig zijn. En misschien is dat wel de grootste uitdaging in bevordering van mobiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden, en meer aandacht voor HRM en Competentiemanagement. Zeker nu er een akkoord ligt waarbij operationele inhoudelijk deskundigen na 20 jaar verplicht zijn hun competenties op een andere wijze te benutten. Vooruitzien is tenslotte regeren; dat geldt ook voor de hulpdiensten!

4 Inhoudsopgave 1 INLEIDING Aanleiding Onderwerp Plaatsbepaling OPZET VAN HET ONDERZOEK Probleemstelling Doelstelling Centrale vraagstelling Deelvragen Onderzoekshypothese Methode Relevantie Afbakening THEORETISCH PERSPECTIEF Human Resources Management Scientific Management Human Relations Management Revisionisme Human Resource Management Michigan-model Harvard-model Integratie Competentiedenken Opkomst van competentiemanagement Definities Competenties Competentiemanagement Samenhang in theoretische concepten: naar operationalisering Tenslotte EMPIRISCH PERSPECTIEF Twee voorbeelden uit het bedrijfsleven Twee politiekorpsen Twee gemeenten Twee Brandweerkorpsen Tenslotte CONCLUSIES Deelvragen Onderzoeksresultaten Onderzoekshypothese Adviezen Naschrift...44 Gesprekspartners Literatuurlijst

5 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding In het kader van de leergang Master of Crisis and Disaster Management dient er voor de afronding van het commandeursgedeelte een scriptie geschreven te worden over een relevant onderwerp binnen crisis- en rampenbestrijding dat een raakvlak heeft met diverse modulen binnen de opleiding. In 2001 ben ik als zij-instromer gestart met een loopbaan binnen de brandweer. Na ruim 13 jaar in diverse operationele en strategische HRM-functies binnen het bedrijfsleven gewerkt te hebben viel mij na de overstap een aantal zaken op. Eén van die onderwerpen betrof de status van Human Resources Management in het algemeen en van het competentiedenken in het bijzonder. Waar bij grotere bedrijven al nagedacht, geëxperimenteerd en ook al volop gewerkt wordt met ver doorontwikkelde vormen van competentiemanagement bleek dat gedachtegoed bij de mij bekende brandweerkorpsen nog helemaal niet of slechts marginaal aan de orde te zijn. Als overtuigd maar tegelijkertijd ook ex HRM-er verbaasde mij de afwezigheid van dit instrumentarium. Temeer omdat ik zelf geloof in de praktische werking van deze manier van denken binnen Human Resource Management. Ik maak daarom graag gebruik van deze mogelijkheid om te onderzoeken of mijn verwondering op terechte waarneming gebaseerd is. 1.2 Onderwerp Het afgelopen decennium heeft zich in zowel de praktijk als in de theorie van het management van personeel en organisatie een grote omwenteling voltrokken. Zo heet het personeels- of sociaal beleid nu strategisch human resource management, zijn training en opleiding onderdeel geworden van kennismanagement binnen een lerende organisatie en is werving-, selectie- en loopbaanbeleid geïntegreerd om de employability van de werknemer te vergroten. Veel personeelsafdelingen tooien zich met het etiket human resources en personeelschefs zijn managers geworden van human talent. Eén ding is daarmee zeker: het beleidsgebied van personeel en organisatie heeft een enorme opwaardering ondergaan. Van een reactief en strategisch ondergeschoven beleidsgebied is het management van personeel en organisatie opgeklommen naar de status van kritieke succesfactor. Maar binnen de professie zelf zijn zeker ook kritische geluiden waar te nemen. Zo schreef Van der Zee (1999) bijvoorbeeld een kritisch artikel over het competentiebegrip en competentieontwikkeling. 1 Inderdaad zien we de laatste jaren van de vorige eeuw vooral in het bedrijfsleven binnen de genoemde ontwikkeling van Human Resource Management een hausse van competentiegebonden artikelen. Zoals gewoonlijk is de kwaliteit van de artikelen niet gelijk aan de kwantiteit daarvan. In de artikelen komen uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals competentieontwikkeling, competentiemanagement, competentieprofielen, kerncompetenties, competentiegerichte werving en selectie, competentiegericht opleiden, competentiegericht organiseren, etc. In de eerste jaren van de nieuwe eeuw ontstaat de belangstelling ervoor binnen de overheid en ook met name in het brandweerveld. Het enige opleidingsinstituut voor de brandweer maakt een fors veranderingsproces door wanneer de zo vertrouwde 1 Zee, H. van der, Competentiemanagement is het zondagsconcept van de jaren negentig, Tijdschrift voor Opleiding & Ontwikkeling, mei

6 officiersopleiding in ieder geval uiterlijk fundamentele veranderingen ondergaat. Dit baseer ik op de waarneming dat de jarenlang collectief toegepaste klassikale structuur overboord wordt gezet en men overgaat tot het competentiegericht opleiden. Uit een onderzoek van Berenschot (1998) blijkt dat competentiemanagement vanuit het niets op de tweede plaats stond in de top-tien van HRM prioriteiten in Europa (in Nederland stond het op de derde plaats achter management development en personeelsinformatiemanagementsystemen). Daarnaast blijkt binnen geheel Europa een vergrote nadruk op de mens als kritische succesfactor in organisaties. Denken vanuit competenties doen mensen al jaren, maar om dat als integraal concept vanuit personeelsmanagement te zien is blijkbaar een novum aldus de schrijvers van het onderzoek. Maar wat verstaat men nu eigenlijk onder competenties en wat draagt het praten over, denken in en werken met competentie(s) bij aan de kwaliteit van opleidingen en aan het functioneren van organisaties en de daarin werkzame mensen? Wat is de meerwaarde van dit competentiedenken voor de hulpverlening bij incidenten, crises en rampen? Dit inventariserend onderzoek wil een bijdrage leveren aan het inzicht welke bijdrage competentiemanagement kan leveren aan de kwaliteit van hulpverlening. 1.3 Plaatsbepaling Het onderzoek wordt gehouden bij enkele operationele diensten met ieder een geheel eigen en specifieke rol binnen de crisis- en rampenbestrijding. Daarnaast wordt ter vergelijking, op basis van literatuuronderzoek, een beschrijving gegeven van competentiemanagement bij een willekeurig gekozen organisatie in de private sector. 2

7 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 2.1 Probleemstelling Het lijkt er op dat veel organisaties inmiddels met het concept van competentiedenken werken, maar dat er geen duidelijk zicht is op hoe sterk het gebruik daarvan werkelijk verbreid is. En ook niet hoe ver de organisaties zijn die met het concept werken. De vraag doet zich voor of er alleen nog maar over gepraat wordt of dat er ook competentieprofielen zijn ontwikkeld en ook daadwerkelijk gebruikt worden bij werving & selectie, beoordeling & beloning en opleiding & ontwikkeling. Er zijn, zeker in het bedrijfsleven, veel redenen te bedenken voor de invoering van competentiemanagement, maar interessant is te weten waarom de overheid er voor kiest. Is het een met de trend meegaan en volgt de overheid gewoon(lijk) wat later, of voegt het competentiegericht werken echt iets toe aan de bestaande concepten en instrumenten? Meer specifiek voor het terrein van onderzoek binnen het kader van de leergang MCDM is het interessant om er achter te komen of competentiemanagement van betekenis kan zijn voor de hulpverleningsdiensten Doelstelling Het doel van dit onderzoek is: 1. Kennis te verwerven over competentiedenken als managementconcept op het terrein van Human Resources Management, in het bijzonder waar het gaat om de opzet, definities en de toepassing daarvan; in dit onderzoek staat de instrumentele kant van competentiemanagement niet centraal. 2. Informatie te leveren die gebruikt kan worden voor de ondersteuning en structurering van het denken in competenties bij hulpverleningsdiensten Centrale vraagstelling In hoeverre is competentiedenken als onderdeel van Human Resources Management een hanteerbaar concept voor organisaties in de keten van rampen en crisisbestrijding in vergelijking met het bedrijfsleven? Deelvragen 1. wat zijn de theoretische ontwikkelingen in Human Resources Management 2. wat wordt verstaan onder het competentiedenken 3. is competentiedenken in de te onderzoeken organisaties verbonden aan de strategie van de organisaties (m.a.w. is er sprake van verticale integratie)? 4. is competentiedenken in de te onderzoeken organisaties gekoppeld aan andere HRM instrumenten bijvoorbeeld werving en selectie, beoordelingsgesprekken en beloningssystemen, opleiding en ontwikkeling (m.a.w. is er sprake van horizontale integratie)? 3

8 5. zijn er verschillen in de mate van implementatie tussen deze organisaties en zo ja, wat zijn de oorzaken en wat valt hieruit te leren? De deelvragen 3 en 4 volgen uit de behandeling van deelvraag 1 en 2 en zijn pas toegevoegd na het schrijven van het theoretisch perspectief in hoofdstuk Onderzoekshypothese Bovenstaande empirische onderzoeksvragen behoren tot het domein van het sociaalwetenschappelijk onderzoek. Ze zijn van beschrijvende en ook van verklarende aard. Onderzoek dat op dergelijke onderzoeksvragen wordt gebaseerd, tracht deze op een gefundeerde manier te beantwoorden door het verzamelen en verwerken van empirische gegevens. Deze empirische onderzoeksvragen kunnen geherformuleerd worden tot een hypothese, die verder bouwt op vroeger empirisch onderzoek of op een theoretisch kader. Empirische onderzoekshypothesen moeten dan wel zo geformuleerd zijn dat ze falsifieerbaar zijn, d.w.z. dat ze weerlegd kunnen worden op basis van het empirisch onderzoek. 2 De te onderzoeken hypothese die ik hier aansluitend formuleer, baseer ik op mijn waarneming als ex HRM-er binnen het bedrijfsleven. Zoals ik in de Inleiding geschreven heb, is het mij opgevallen dat het gedachtegoed over competentiedenken grotendeels afwezig is bij de mij bekende brandweerkorpsen. En op het instituut voor de brandweerofficieren heeft men het wel over competentiegericht opleiden, maar daar blijft het dan toch wel bij. Het theoretisch kader rondom deze hypothese wordt hierna in het volgende hoofdstuk beschreven. De hypothese van onderzoek luidt: De kwaliteit van hulpverlening bij crisis- en rampenbestrijding is gediend met een passende HRM strategie waarin competentiedenken een integrale plaats heeft verworven. Deze strategie is nog niet ontwikkeld. 2.2 Methode Binnen de sociaalwetenschappelijke traditie maakt men onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen. Daarbij dient de gekozen methode helder en duidelijk te worden beschreven, zodat het onderzoek door anderen herhaald en eventueel verbeterd of bekritiseerd (intersubjectiviteit) kan worden. Tevens moet de methode geschikt zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden rekening houdend met eventuele alternatieve methoden (adequaatheid van de methode). En uiteraard zal de gekozen methode moeten leiden tot nauwkeurige gegevens en heldere en hanteerbare inzichten opleveren (accuraatheid van de methode). Om de onderzoeksvragen in deze scriptie te beantwoorden, heb ik een literatuurstudie uitgevoerd. In de afgelopen jaren zijn er vele artikelen over Human Resource Management en Competentiemanagement gepubliceerd. Ik verwijs voor de geraadpleegde bronnen graag naar 2 Richtlijnen voor het opstellen van een doctoraatsvoorstel ten behoeve van de doctoraatscommissie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Leuven te België, 2006, bladzijde 6 4

9 de betreffende bijlage. Op grond daarvan voldoe ik aan het criterium intersubjectiviteit. Immers, de bronnen zijn door onafhankelijk te raadplegen. Daarnaast heb ik open interviews gehouden met diverse functionarissen binnen Brandweer, Politie en het ministerie van BZK. De interviews zijn door mij vooraf in algemene zin voorbereid en in de gesprekken is getracht eenzelfde rode draad te hanteren. Ik heb de interviews iedere keer gestart met dezelfde vragen, namelijk of er een HRM notitie in de organisatie aanwezig was, of in die notitie ingegaan werd op competentiemanagement, of er sprake was van horizontale en verticale integratie binnen het HRM beleid en in hoeverre er evaluatiegesprekken over dit onderwerp met leidinggevenden gehouden waren. Door bij alle bezoeken in elk geval deze vragen te stellen meen ik sociaal wenselijke antwoorden enigszins uitgesloten te hebben. Ik besef echter terdege dat deze werkwijze een beperkende werking veroorzaakt heeft ten aanzien van de genoemde methodologische criteria en in het bijzonder de accuraatheid van de methode. Echter, mede op grond van de beperkte tijdsspanne en het relatief oriënterende karakter van dit onderzoek heb ik gemeend deze beperking te mogen accepteren, waarbij ik mij zeer bewust ben van het feit dat de in hoofdstuk 5 geformuleerde conclusies daarom met een zekere voorzichtigheid overwogen dienen te worden. 2.3 Relevantie Dit onderzoek is relevant omdat het een bijdrage levert aan het inzicht in de toegevoegde waarde van competentiemanagement binnen de operationele hulpverleningsdiensten. Het zal een beeld schetsen van de situatie en het biedt zo de mogelijkheid om van elkaar te leren en verder te komen in de professionalisering van de HRM-strategie als onderscheidende factor. Niet in de zin van het bevorderen van concurrentiekracht zoals in het bedrijfsleven, maar als waarde waarmee de kwaliteit van de taakuitvoering en daarmee van de dienstverlening aan de burgers verhoogd kan worden. 2.4 Afbakening Deze scriptie zal geen handleiding worden met recepten, snelle oplossingen of met de zoveelste procedure voor de brandweer. Ik zal wel een verbinding maken tussen het concept van competentiemanagement en de toepassing daarvan binnen de hulpverleningsdiensten. Het onderzoek is in die zin beperkt dat ik niet in staat ben om een representatief aantal functionarissen binnen een groot aantal korpsen en diensten te interviewen. Daarom is de reikwijdte van dit onderzoek niet meer dan slechts een begin van een inventarisatie en het geven van een signaal. 5

10 3 THEORETISCH PERSPECTIEF 3.1 Human Resources Management Zolang ik werkzaam ben geweest in het HRM-werkveld 3 is er altijd discussie gevoerd over de toegevoegde waarde van Pz, P&O en HRM. Ik herinner mij nog levendig de introductie van een boek over nieuwe zakelijkheid in de jaren tachtig van de vorige eeuw. 4 Binnen de toenmalige opleiding Personeelswerk laaide de discussie hoog op. 5 De kernvraag was destijds of de personeelswerker er voor het personeel was of voor het management. Halverwege jaren negentig werd ik via de studie Organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam geconfronteerd met nieuwere visies en het Harvard model van HRM in het boek Managing Human Assets 6. Hoewel dit laatste idee niet veel later dan het idee over nieuwe zakelijkheid opgeschreven is, duurde het wel veel langer voordat het Harvard-model in Nederland bekendheid kreeg. De discussie over HRM liep langs twee lijnen. De eerste ging over de vraag in hoeverre het nu eigenlijk verschilt van het gewone personeelsmanagement. De andere lijn liep langs de vraag of er voldoende onderbouwing bestond van de conceptuele begrippen over HRM. Het gaat dan uiteindelijk om de vraag in hoeverre HRM meer is dan een voorbijgaande hype. Deze vraag kun je ook nu stellen over het competentiemanagement. Feitelijk is personeelsmanagement altijd een bonte verzameling geweest van elkaar opeenvolgende stromingen in het denken over hoe de werknemer het best te motiveren is. Het is daarbij opvallend dat deze opvattingen naast elkaar zijn blijven bestaan. In veel boeken wordt HRM als sluitstuk voorgesteld van een ontwikkeling die zich vanuit het scientific management, human relations en revisionisme heeft voorgedaan. 7 In HRM zijn ook ideeën en praktijken herkenbaar die vaak tot het gedachtegoed van de voorgaande stromingen worden gerekend. Dat is weer een argument om te stellen dat HRM en ook competentiemanagement niet meer is dan oude wijn in nieuwe zakken. In de volgende paragrafen zal ik kort aangeven wat de betekenis was van deze oude stromingen. De weergave van deze stromingen heb ik ontleend aan literatuuronderzoek 8 en de collegereeks Organisatie Adviesprocessen en Human Resource Management gedurende mijn studie Organisatiesociologie Scientific Management Taylor was de grondlegger van het wetenschappelijk management, hoewel dit etiket nu anders zou doen vermoeden. De wetenschap van Taylor was gebaseerd op een gedetailleerde waarneming van de beste manier waarop een taak kon worden uitgevoerd. Als deze beste manier eenmaal was gevonden, konden mensen worden geïnstrueerd om deze, tot op de seconde exact, op voorgeschreven wijze uit te voeren. Taylor probeerde op deze wijze het : ik heb zowel operationele als ook strategische HRM functies vervuld binnen de private sector. 4 Heemstra, J.M.R. (1981), Nieuwe Zakelijkheid; Scenario voor zinvol en doeltreffend organiseren, Deventer : Sociale Academie te Zwolle, richting Personeelswerk 6 Beer, M. e.a. (1984), Managing Human Assets, New York/London, 7 Voor geraadpleegde bronnen zie literatuurlijst 8 Voor geraadpleegde bronnen zie literatuurlijst : Organisatie Adviesprocessen door prof. dr. A.W.M. Teulings / Human Resource Management door dr. H. Andersson en dr. R. Hulst, Universiteit van Amsterdam 6

11 werk te rationaliseren. Al doende legde hij hiermee de basis voor de technieken voor massaproductie die snel opgang maakten. De essentie van zijn manier van denken bestond er uit dat er geen vaardigheid nodig was voor het maken en verplaatsen van dingen. Al dat soort werk was hetzelfde en het kon allemaal stap voor stap worden geanalyseerd. Alsof het een serie ongeschoolde handelingen betrof die tot iedere mogelijke taak konden worden gecombineerd. De rol van de manager reikt niet veel verder dan het hanteren van de stopwatch en het aansporen of ontslaan van kwaadwilligen of slechte presteerders. Bovendien legde Taylor meer de nadruk op kwantiteit dan op kwaliteit. 10 Zijn theorie heeft grote gevolgen gehad. Tijdens mijn HRM periode in de wereld van fast moving consumer goods rond 1994 werkte deze theorie uitermate goed om de productiviteitsnorm vast te stellen. De Tayloriaanse stappen om te komen tot een goede normering waren eenvoudig te nemen 11 : men bezocht diverse filialen en volgde met stopwatch in de hand meerdere dagen diverse medewerkers totdat alle functies onderzocht waren men stelde de reeks elementaire handelingen vast die elk van de medewerkers uitvoerde en berekende op grond van de tijdswaarnemingen een gemiddelde tijd welke benodigd zou zijn voor de uitvoering van de taak alle bewegingen en momenten die zinloos waren, zoals het zich met twee personen naar het magazijn begeven om iets op te halen o.i.d., werden feilloos aangewezen en geëlimineerd. de uit te voeren taken werden opnieuw gegroepeerd en zo ontstonden de meest efficiënte en effectieve functies binnen de winkel. Aan de hand van omzetgegevens en de benodigde tijd om alle taken in de winkel uit te voeren stelde men de minimale productiviteitsnorm vast. De Tayloristische bedrijfsvoering staat voor een strategie van organisatieontwerp, gebaseerd op arbeidssplitsing, de creatie van monotone taken, scheiding van beleidsmatige en uitvoerende arbeid en van een strakke centralistische en hiërarchische structuur. De personeelsstrategie is gebaseerd op het wantrouwen van de medewerkers, die onder scherp toezicht gedwongen moeten worden tot het leveren van een prestatie die hen niet echt interesseert en zij alleen maar verrichten om een inkomen te hebben. Wellicht dat de moderne manager de concepten van Taylor onmenselijk en beperkt vindt, hij was wel de eerste die echt nadacht over de feitelijke handelingen waaruit het werk bestond in plaats van zaken als vanzelfsprekend te beschouwen! Human Relations Management Het Human Relations Management dateert uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Mayo wordt beschouwd als grondlegger. In deze managementleer wordt voor het eerst het zelfstandig belang van de sociale factor voor het succes van de bedrijfsvoering beklemtoond. Deze beweging van menselijke betrekkingen wordt dan ook wel gezien als de oorsprong van de theorie van personeelsmanagement. De kern van deze visie wordt gevormd door het inzicht dat als het management goede betrekkingen onderhoudt met het personeel dit ten goede zal 10 Benschop A. Concept augustus 1996, Arbeidssociologie - Een inleiding. 11 Betreft een sterk vereenvoudigde weergave van de werkmethodiek zoals die in 1994 gebruikt werd door Onderzoeksbureau Johannes de Vries in het kader van productiviteitsonderzoeken bij een supermarktketen. 7

12 komen aan de motivatie en dus aan de prestatie van iedere werknemer. Aan het leiderschap werd daarbij de meest vernieuwende rol toegeschreven. Leiders moeten niet alleen productiegericht zijn, maar ook meer oog krijgen voor de sociale dimensies van leidinggeven. Participatie van medewerkers op de werkvloer stond daarbij centraal. Door middel van het betrekken van medewerkers in de besluitvorming op operationeel niveau (wat iets anders is dan de macht hebben deze beslissing ook daadwerkelijk te nemen: die bleef natuurlijk voorbehouden aan de leider), hoopte men de weerstand van werknemers tegen het management te verminderen, hun tevredenheid te verhogen en zo hun medewerking te verkrijgen bij de besluiten van de leiding. 12 Deze impuls begon met de Hawthorne-onderzoeken naar attitudes en gedragingen van arbeiders, uitgevoerd tussen 1927 en 1932 in de fabriek van Western Electric in Hawthorne, Chicago. Deze onderzoeken genereerden het Hawthorne-effect, dat veel besproken en bediscussieerd is. Men ontdekte dat de productiviteit van arbeiders toenam zodra ze dachten dat het management zich inzette voor hun welzijn. Een andere, cynischer opvatting is dat hun prestaties alleen verbeterden omdat het experiment plaatsvond. De Hawthorneonderzoeken waren belangrijk omdat ze lieten zien dat opvattingen over het gedrag van managers een cruciaal aspect vormden in de motivatie en prestatieverbetering van mensen. Bovendien maakte het onderzoek duidelijk hoe belangrijk het werken in informele teams was. Mayo beweerde dat zelfrespect essentieel was voor doeltreffende prestaties en dat managers consensus met zowel teams als met individuen moeten zien te bewerkstelligen. In een vervolg op de conclusies van de Hawthorne-onderzoeken pleitte Mayo voor efficiënte en erkende communicatiekanalen tussen arbeiders en management, zodat individuen en groepen zich beter met de ondernemingsdoelstellingen konden identificeren Revisionisme Na de Tweede Wereldoorlog komt er een stroming tot ontwikkeling die heel veel invloed heeft gehad op de theorie van het personeelsmanagement. Deze staat ook wel bekend als de stroming van de humanistische bedrijfspsychologie, met als meest bekende vertegenwoordigers Maslow, Herzberg, Likert en McGregor. Hun gemeenschappelijke drijfveer bestond uit het revisioneren van de conceptuele fundamenten van de humanrelationsbeweging. Zij verweten deze leer dat zij in het streven naar optimaal gemotiveerde werknemers een veelzeggend aspect over het hoofd zag, namelijk de inhoud van het werk zelf. Hoe kun je, was het algemene verwijt, gemotiveerde en betrokken werknemers krijgen als zij werk moeten verrichten dat uitermate geestdodend is en geen enkel appèl doet op eigen talenten en bekwaamheden. Met name McGregor heeft het best de aanklacht tegen de principes van het Taylorisme verwoord en die principes zijn door de humanrelationsbeweging niet bekritiseerd. Onomwonden werd door hem gesteld dat Tayloristische arbeidsorganisaties werknemers niet beschouwen als volwassen mensen die in staat zijn verantwoordelijkheden te dragen en eigen initiatieven te ontwikkelen. Uit deze hoek worden dan ook de eerste onderbouwde ideeën aangedragen voor het herontwerp van arbeid en 12 Open Universiteit, Module Organisatie & Management, cursuscode B

13 organisatie. Deze vormden de basis voor de eerste experimenten met werkstructurering en horizontale en verticale taakverrijking. McGregor zorgde met zijn Theorie X en Y voor een duurzame bijdrage. 13 Theorie X was gebaseerd op het traditionele en direct herkenbare stok-achter-de-deur denken. Men ging er vanuit dat arbeiders van nature lui waren, dat ze toezicht en motivatie nodig hadden en dat werken voor hen een noodzakelijk kwaad was om aan geld te komen. Theorie Y was optimistischer van aard en ging er van uit dat mensen niet alleen moesten, maar ook wilden werken. Managers moesten streven naar de inzet van het individu voor de doelstellingen van het bedrijf en manieren vinden om de capaciteiten van de werknemer beter te benutten. Schematisch weergegeven staat X en Y voor de volgende typeringen: 14 Het werk van Maslow dateert uit dezelfde periode als dat van McGregor. Maslow ontwikkelde de behoeftehiërarchie. Hierin werd een oplopende reeks van menselijke behoeften weergegeven. De hiërarchie was gebaseerd op het idee dat mensen niet langer door een behoefte worden gedomineerd wanneer deze eenmaal bevredigd is. Na Maslow kwam Herzberg die hygiënefactoren aanwees als economische behoeften in tegenstelling tot motivatiefactoren die aan diepere wensen tegemoet kwamen. Goede hygiëne is noodzakelijk maar op zichzelf niet voldoende om voor motivatie te zorgen. Wanneer we de theorieën van Maslow en Herzberg naast elkaar zetten, zien we dat in termen van Maslow de satisfiers hoog en de dissatisfiers laag zitten in de hiërarchie van behoeften. Dit duidt erop dat volgens Maslow medewerkers niet alleen te motiveren zijn met uitsluitend basale behoeften, maar pas tot gedrevenheid komen wanneer aan de factoren hoger in de behoeftepiramide wordt voldaan. Nieuwenhuis (2006) bekijkt in dit kader ook naar het recente en zeer populaire werk van Stephen R. Covey (De achtste eigenschap van effectief leiderschap) en laat met onderstaand model zien welke verrassende overeenkomsten er tussen deze theorieën zijn: McGregor, D., The human side of enterprise, McGraw-Hill, Twijnstra Gudde; Kennisbank online. 15 Nieuwenhuis, M.A., The Art of Management (the-art.nl),

14 Nieuwenhuis zegt hierover het volgende: 16 Goed beschouwd is het model van Covey voor een compleet mens met compleet werk niet veel meer dan een voortzetting van de klassieke theorieën over motivatie van McGregor, Maslow en Herzberg. Het lichaam staat model voor de meest basale, fysieke behoeften, terwijl met het hart de hiërarchisch hogere behoeften van aandacht en respect bedoeld worden. Wanneer we de behoeften hiërarchie van Maslow verder volgen komen we bij het hoofd dat staat voor ontplooiing en uitdagend werk, om tenslotte te eindigen bij de ziel: zelfverwezenlijking, een zinvolle bijdrage leveren en er werkelijk toe doen Human Resource Management In de literatuur worden over het algemeen twee toonaangevende grondmodellen van human resource management onderscheiden. Deze worden genoemd naar de Amerikaanse business schools van waaruit ze ontwikkeld zijn. Het ene model wordt geassocieerd met Harvard en is geschreven door Beer e.a. onder de titel Managing Human Assets (1984). Aan deze titel refereerde ik al eerder in paragraaf 3.1. Het andere model is ontwikkeld binnen Michigan en is geschreven door Fonbrum e.a. in het boek Strategic Human Resource Management (1984). 16 Nieuwenhuis, M.A., The Art of Management (the-art.nl),

15 Uitgangspunten van HRM Het centrale uitgangspunt waaraan de benadering haar naam te danken heeft is de visie op de werknemer als human resource of human asset of human capital. Het personeelsmanagement bekijkt de werknemer niet langer als kostenpost of een lastpost. Het beleid krijgt juist vorm vanuit de visie dat de werknemer een bron van opbrengsten is waarin je, net als met andere kapitaalgoederen, moet investeren. De argumentatie is niet langer vanuit het humanistische of sociale gedachtegoed, maar veel meer van strikt zakelijke en economische aard. Het succes van ondernemingen in de concurrentieslag wordt in deze tijd niet langer bepaald door technische, financiële en andere zogenaamd harde kritieke factoren. In een tijd waarin de markt hoge eisen stelt aan kwaliteit, flexibiliteit en innovatievermogen is het de menselijke of sociale factor die de uiteindelijke kritische succesfactor zal blijken te zijn. Tijdens mijn periode waarin ik eindverantwoordelijk was voor het HRbeleid van een supermarktketen binnen het grootwinkelbedrijf in levensmiddelen heb ik daarom tot HR-thema gemaakt: de mensen maken het verschil. Als de mensen dan van kostenpost naar kritieke succesfactor opgewaardeerd zijn, kan het niet anders of het personeelsmanagement is dan ook een integraal onderdeel van het strategisch ondernemingsbeleid. Dit klinkt mooi, maar betekent dat niet alleen de strategische keuzes op het gebied van technologie, marketing, investeringen, etc. worden beoordeeld op hun sociale en organisatorische gevolgen, maar ook dat de sociale en organisatorische eigenschappen wel eens eisen en beperkingen kunnen stellen aan de strategische bedrijfsvoering. Personeelsmanagement kan zich in die positie ook niet meer exclusief richten op autonome sociale doelstellingen, maar de doelstellingen van strategisch HRM-beleid dienen te worden gekoppeld aan de realisatie van de functie eisen die aan een moderne onderneming (of hulpverleningsdienst) worden gesteld zoals innovatie, productiviteit, kwaliteit en flexibiliteit. Ook volgt uit de strategische positionering van HRM dat het niet juist is om de verantwoordelijkheid voor HRM bij een stafspecialist neer te leggen, maar bij het topmanagement en de tactische en operationele uitvoering van dit beleid in de lijnfunctie te integreren. Verder wordt HRM gekenmerkt door het inzicht dat een succesvol personeelsmanagement alleen mogelijk is als de verschillende instrumenten in onderlinge samenhang zijn ontwikkeld. Instrumenten van werving en selectie, beoordeling en beloning, opleiding en ontwikkeling moeten onderling consistent zijn en elkaar versterken. Dit aspect wordt in beide genoemde HRM-modellen op toch wat verschillende wijze uitgewerkt. Concreet betekent het dat het HRM-beleid in een supermarktketen voor werving en selectie en beloning wezenlijk zal verschillen met beleid op die gebieden bij een verkoop- en marketingorganisatie in huishoudelijke apparatuur waarvan er geen betere te vinden is alwaar ik ook HRM eindverantwoordelijkheid gedragen heb. En ook dat het zal verschillen met dat beleid binnen hulpverleningsdiensten. Tot slot typeert HRM zich door de congruentie te zoeken tussen de doelen van de onderneming en die van de individuele werknemer. Hieruit volgt dat er niet alleen sprake moet zijn van een fit tussen de objectieve kenmerken zoals de functie-eisen en de competenties van medewerkers, maar ook tussen de subjectieve belangen zoals de houding van de werknemer en de cultuur van de werkgever. 11

16 Hoewel het lijkt alsof HRM een volledige trendbreuk betekende met de voorgaande stromingen is dat niet helemaal het geval. In HRM zijn twee principes van Taylor overgenomen namelijk: 1. dat succesvol personeelsmanagement bijdraagt aan het economisch succes van de onderneming 2. dat er een koppeling bestaat tussen inzet van de werknemer en het bedrijfsresultaat o.a. door middel van beloning HRM heeft verder met de Human Relations beweging gemeen dat bij HRM de participatie van de medewerkers één van de sleutelconcepten is voor een effectief personeelsmanagement en zo de tevredenheid van de werknemers kan verhogen. Evenals het Revisionisme huldigt HRM het idee dat men de werknemers moet behandelen als een potentieel van talenten, die bereid is initiatieven te nemen en verantwoordelijkheden te dragen. Zoals hierboven aangegeven zijn er in de stroming HRM twee grondmodellen aan te geven waarop de meeste visies en ideeën in meer of mindere mate op terugvallen. Daarom zal ik kort deze modellen weergeven Michigan-model 17 De kernfuncties van personeelsmanagement staan in dit model centraal. Het concentreert zich op de vier beleidsgebieden van selectie, beoordeling, beloning en ontwikkeling. Het beleid en de instrumenten op deze vier kernfuncties zijn uiteindelijk bepalend voor de prestatie van de werknemer en daarmee voor het resultaat en succes van de onderneming. De instrumenten op deze kernfuncties moeten in onderlinge samenhang worden ontwikkeld vanuit het perspectief van de strategische doelen van de onderneming. Fonbrum e.a. hebben aan de hand hiervan het Michigan model ontwikkeld wat men ook wel de Human Resource Cycle noemt. Men spreekt van een cyclus omdat de onderdelen met elkaar samenhangen en elkaar versterken. De vier HRM-aandachtsgebieden zijn: 1. Instroom: selectie, promotie en plaatsing. Hieronder vallen alle activiteiten gericht op het afstemmen van de menselijke kwaliteiten op de te verrichten taken binnen de organisatie 2. Beloning: er moet een koppeling bestaan tussen beloning en prestatie 3. Ontwikkeling: hieronder vallen alle activiteiten die erop gericht zijn individuen toe te rusten met vaardigheden en kennis om de functies te kunnen vervullen. 17 Fonbrum, C. Strategic Human Resource Management, New York. 12

17 4. Beoordeling: hieronder wordt begrepen het waarderen van de menselijke hulpbronnen in relatie tot de organisatorische criteria. Belangrijk hierbij is dat beoordeling de input vormt voor de beloning en de ontwikkeling en deze laatste twee weer de loupe vormen richting het resultaat (performance). In deze benadering concentreert de aanpak zich dus met name op het instrumentarium en de strategie van de onderneming. Instrumenten op de vier beleidsgebieden moeten in samenhang worden ontwikkeld, met als centraal doel een verhoging van het prestatieniveau, zowel van het individu als ook van de organisatie als geheel. Uitgangspunt is daarbij de aanname dat dit doel slechts bereikt kan worden als deze instrumenten congruent gemaakt zijn met de bedrijfsstrategie. De strategische beleidsvoering is daarmee de allesbepalende factor geworden voor de invulling van het personeelsmanagement. Het vraagstuk van gelijkwaardigheid en integratie van personeelsmanagement in de strategische beleidsvoering lijkt daarmee wat naar de achtergrond gedrongen te worden Harvard-model 18 In deze benadering ligt eveneens de klemtoon op het feit dat HRM een zaak is van het hele management en niet uitsluitend van stafspecialisten. De hoofdtaak van de ondernemingsleiding is het ontwikkelen van een strategische visie op het personeelsmanagement en het integreren van de verschillende activiteiten in de strategische ondernemingsplanning. Bij vergelijking van de twee theoretische modellen zit het verschil met het vorige model voornamelijk in de aandacht die dit Harvard model geeft aan het arbeidssysteem en de werknemersinvloed. Deze twee elementen zijn expliciet opgenomen in tegenstelling tot het Michigan model. Daarmee lijkt het Harvard model vollediger te zijn omdat het meer oog heeft voor externe invloeden (contingentietheorie 19 ) en de werknemersinvloed in het centrum van het model heeft staan. Volgens Beer e.a. is de meest cruciale strategische vraag die van de invloedsverdeling tussen management en de diverse groepen van werknemers. Ik zie daarin hun veronderstelling, veel meer dan bij Fonbrum e.a., dat het ontstaan van een belangenovereenstemming tussen werknemers en de leiding (immers één van de belangrijkste uitkomsten van HRM) afhankelijk is van de hoeveelheid invloed die werknemers in de onderneming kunnen uitoefenen. Hierbij wordt door hen vooral gedacht aan de informele 18 Beer, M. e.a., Managing Human Assets, 1984, New York, p De Vries, J., Publieke Organisatie module 2 MCDM; november

18 invloed op de werkplek en de arbeidstaak zelf. De nadruk ligt naar mijn inzicht in dit model veel meer op het arbeidssysteem. In het ontwerp van dit systeem dienen de belangen en de doelen van de leiding en die van de werknemers een gelijkwaardige rol te vervullen. Uiteindelijk is dat dan bepalend voor de mate waarin de bekwaamheden van de medewerkers optimaal kunnen worden benut en ook voor de mate waarin werknemers zich betrokken voelen bij de doelen en de strategie van de organisatie. Er is in dit model daarmee een duidelijke voorkeur voor het ontwikkelen van arbeidssystemen waardoor werknemers gestimuleerd worden hun bekwaamheden verder te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering van hun taken. De strategie van sociotechnisch systeemontwerp, autonome groepen, kwaliteitskringen etc. staan hoog in het vaandel van het Harvard model. Het derde beleidsveld in dit model wordt gevormd door de dagelijkse in-, door- en uitstroom van de medewerkers. Hieronder vallen de traditionele taken van personeelsmanagement zoals werving, selectie, beoordeling, opleiding, loopbaanplanning, ontslag, etc. Ook op deze gebieden is het cruciaal dat er een consistent beleid gevoerd wordt afgestemd op de strategie van de onderneming en afgestemd op de verwachtingen van de werknemer. Tenslotte wordt het vierde beleidsveld gevormd door de beloningssystemen. Het beloningsbeleid geeft in hun visie een inhoudelijke boodschap aan de werknemers over wat voor een organisatie het management wil creëren en wat voor een soort gedrag en houding het management van zijn werknemers verwacht. En, hoe kan het ook anders, ook ten aanzien van de beloningssystemen moet er overeenstemming zijn met de strategie, de verwachtingen van het personeel en de andere instrumenten van personeelsmanagement. Naar mijn mening wordt er in dit model veel meer nadruk gelegd op de bijdrage en de rol van de werknemers dan in het Michigan-model. Waar het Michigan-model nogal eenzijdig de nadruk legt op de bedrijfsstrategie en er expliciet vanuit gaat dat werknemers zich in gedrag en houding aan de eisen van deze strategie dienen aan te passen, is er in het Harvard-model meer ruimte voor een rol van de werknemers. Er wordt hier minder sterk geredeneerd vanuit een eenvoudige gelijkschakeling tussen ondernemingsdoelen en werknemersbelangen, maar die congruentie kan alleen maar bereikt worden als er rekening wordt gehouden met de bekwaamheden en verwachtingen van de werknemers. De centrale boodschap in het Harvardmodel is dat door middel van zorgvuldig organisatie en taakontwerp er een commitment aan de doelen en de strategie van de onderneming kan ontstaan. De effecten op korte termijn worden dan gedefinieerd als commitment, competence, congruence and cost-effectiveness. De resultaten op deze vier aspecten bieden volgens het model uiteindelijk resultaten op de lange termijn in termen van individueel welbevinden, effectiviteit van de organisatie en maatschappelijk welzijn Integratie Het meest opvallende verschil tussen beide modellen betreft het feit dat Michigan meent dat de in samenhang ontwikkelde strategie en instrumenten leiden tot betere resultaten en gemotiveerde werknemers terwijl Harvard de visie aanhangt dat op maat gemaakte arbeidssystemen hoger commitment veroorzaakt en dat het commitment leidt tot de betere resultaten. Omdat het Harvard-model in mijn beleving completer is, met meer oog voor de specifieke omgevingscontext van de onderneming als de stakeholders interests, de situational factors en de HRM-policies in een breder perspectief plaatst, heb ik in de afgelopen jaren altijd deze visie gepresenteerd als uitgangspunt en richtsnoer voor mijn handelen als verantwoordelijke voor strategisch HRM-beleid. Het bood mij iedere keer weer de unieke mogelijkheid om P&O te profileren als partner in business, organisatiesensitief en omgevingsbewust, in staat om 14

19 over de eigen schutting heen te kijken naar datgene wat wel tot de mogelijkheden kon behoren in plaats van uit te dragen dat zaken niet te realiseren waren, met eigen ruimte en daarmee respect uitdragen voor de inbreng van ieder uniek individu binnen de onderneming. In dat licht bezien kan ik ook enthousiast zijn over het competentiemanagement omdat dit, zoals hierboven aangegeven, een expliciet onderdeel kan zijn binnen het Harvard-model. Met andere woorden, in welke mate zorgt het beleid ervoor werknemers aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen met bekwaamheden die de organisatie in casu de hulpverleningsdiensten en de samenleving nodig heeft? In toekomstgericht HRM-perspectief zal steeds meer rekening gehouden moeten worden met de vereisten van diverse interne en externe partijen. De eerste benadering van HRM conform het Michigan-model is een harde benadering: men benadrukte de systeemkant van HR terwijl in de tweede benadering van HRM conform het Harvard-model veel meer de mens als human resource met zijn behoeften en potentieel voor mogelijke groei centraal staat. Vloeberghs 20 heeft deze benaderingen en de historische ontwikkeling van het klassieke personeelsmanagement in een overzichtelijk schema samengevat: Met dit schema en de beschrijving van de historische ontwikkeling en de twee grondmodellen is een beeld ontstaan van Human Resource Management. Dit theoretisch kader is noodzakelijk om het concept van competentiedenken goed te kunnen plaatsen en te kunnen begrijpen. Het is niet zomaar een plots opkomend verschijnsel, maar het heeft een lange weg van ontwikkeling doorgemaakt en is daarmee feitelijk een logische stap in de opeenvolgende visies op ontwikkeling en sturing van mensen binnen organisaties. En daarmee ben ik dan aangeland bij het tweede deel van het onderzoeksthema van deze scriptie namelijk een weergave het theoretisch perspectief op competentiemanagement. 20 Vloeberghs, D. in HRM Fundamenten en perspectieven, 2004, p

20 3.2 Competentiedenken Opkomst van competentiemanagement Het onderwerp competentiemanagement staat al enkele jaren in het middelpunt van de belangstelling. Sinds Hamel en Prahalad hun artikel The Core Competence of the Corporation in 1990 schreven, zijn de begrippen (kern)competentie, competentiemanagement en de daarmee samenhangende ideeën over competenties binnen organisaties niet meer weg te denken uit de literatuur. Hoewel sommigen menen dat competentiemanagement niet veel meer is dan oude wijn in nieuwe zakken, zijn steeds meer mensen het erover eens dat competentiemanagement zijn bestaansrecht heeft bewezen. Grote organisaties zijn inmiddels ook zichtbaar aan de slag met competenties en competentiemanagement. Interessant is om na te gaan wat de redenen zijn voor de snel groeiende belangstelling en implementatie van competentiemanagement. Zowel Kruijff e.a 21 en Mulder 22 hebben onderzoek gedaan naar deze redenen en komen onder andere tot de volgende opsomming: 1. Snel veranderende omgeving: organisaties willen en moeten sneller kunnen reageren op externe ontwikkelingen, om op die manier de concurrentie voor te blijven. 2. De verandering van de productiemaatschappij naar de kennismaatschappij. Werk is in veel sectoren steeds complexer en kennisintensiever geworden. Dat houdt in dat kennis steeds meer wordt opgevat als productiefactor. En kennis is een belangrijk onderdeel van de competentie van medewerkers in de organisatie. 3. De technologische veranderingen zoals informatisering waar alle organisaties mee te maken hebben gehad, veroorzaakten een belangrijk deel van de toegenomen complexiteit van de arbeid. 4. Demografische ontwikkelingen, de multiculturele samenleving en de uitstroom van ouderen en afname van instroom van jongeren 5. Verzakelijking van de collectieve sector en toename van de individuele verantwoordelijkheid 6. Werknemers zijn veeleisender geworden en minder gebonden aan één werkgever 7. De verandering van lifetime employment naar lifelong learning 8. Veranderende beelden over de interne organisatie: in het verleden werd de organisatie voornamelijk bepaald door externe factoren zoals marktpositie, concurrenten en klanten. De organisatie moet echter steeds meer een beeld hebben van de eigen capaciteiten en kwaliteiten om die middelen met succes te kunnen exploiteren. Het competentiemanagement wordt als een aantrekkelijk concept gezien waarmee organisaties veranderingen flexibeler kunnen vormgeven. Competentiedenken kan een bijdrage leveren aan een grotere dynamiek in het personeelsmanagement. Er kan een betere link gelegd worden tussen de organisatiedoelen, gewenste prestaties en de sturing van de medewerkers, en er kan een betere afstemming plaatsvinden tussen de verschillende personeelsinstrumenten. Kortom, met competentiedenken kan volgens de auteurs een betere link gelegd worden tussen organisatie-, HRM- en HRD-beleid en -praktijk. 21 Kruijf, M.A. e.a.; Managen met competenties, 2002, Utrecht, p Mulder M.; Competentieontwikkeling in organisaties, 2002, s-gravenhage, p

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen. PDF-reeks 11. Grip op het bedrijf. Corporaties excelleren

Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen. PDF-reeks 11. Grip op het bedrijf. Corporaties excelleren Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen PDF-reeks 11 Grip op het bedrijf Corporaties excelleren September 2007 Grip op het bedrijf Corporaties excelleren Auteur Aldert Dreimüller in samenwerking met

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS. studie

COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS. studie COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS studie COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS OVER SCHUIFJES EN BEGRENZERS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919.

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

1 Human Resource Management in een publieke context

1 Human Resource Management in een publieke context 1 Human Resource Management in een publieke context Bram Steijn, Ben Kuipers en Marco de Witte 1.1 Inleiding: waar gaat dit boek over? Weer een boek over HRM?, is een logische vraag die waarschijnlijk

Nadere informatie

Institutionele omgeving. (sociaal-cultureel-wetgeving) Aanbod. Personeel

Institutionele omgeving. (sociaal-cultureel-wetgeving) Aanbod. Personeel 7 Verandervermogen van publieke organisaties Marco de Witte, Ben Kuipers en Tessa Janssen Marktomgeving (product-markt-technologie) Institutionele omgeving (sociaal-cultureel-wetgeving) Organisatie Organisatie

Nadere informatie

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scriptie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Docent én intrapreneur, een spanningsveld?

Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Een casestudy naar intrapreneurship onder docenten en de strategische rol van Human Resource Management Strategisch HRM Organisatiekenmerken Kennismanagement

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

De chemie van organisatieverandering

De chemie van organisatieverandering De chemie van organisatieverandering Ervaringen met niet-hiërarchisch gedrag in hiërarchische organisaties Dr. Gertjan Schuiling Thierry&Schuiling organizational learning Dit is een heruitgave van het

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit?

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Copyright 2007 Hogeschool INHOLLAND Alle rechten

Nadere informatie

Leiderschap en cultuur bij de Koninklijke Marine

Leiderschap en cultuur bij de Koninklijke Marine Leiderschap en cultuur bij de Koninklijke Marine Leadership and culture at the Royal Netherlands Navy Scriptie 21 juni 2011 Opleiding: Afstudeerkring: Naam: Studentnummer Begeleider/examinator: Medebeoordelaar:

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

Goed leiderschap in deze tijd

Goed leiderschap in deze tijd Goed leiderschap in deze tijd Een onderzoek naar de betekenis van normatieve professionalisering voor leiderschap Masterscriptie, Universiteit voor Humanistiek Master(s): Kritische Organisatie en Interventiestudies

Nadere informatie

Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst.

Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst. Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst. Ino Kouwenhoven Master of Crisis and Disastermanagement 2004 Teamwork, een kwestie van selectie?

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen In de ban van de communicatie Over controllers en communicatieproblemen Eindscriptie van Remco Foppen in het kader van de Postdoctorale Controllersopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mei 2005

Nadere informatie