Stedenbouwkundige inlichtingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedenbouwkundige inlichtingen"

Transcriptie

1 Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans op slagen hebben. Naast het feit dat u steeds bij de gemeentelijke ambtenaar uw project kunt bespreken, bestaat er een meer officiële wijze om dit na te gaan. Het voordeel van deze procedures is dat het uitgebrachte advies ook een juridisch statuut heeft en m.a.w. de overheid bindt. Stedenbouwkundige inlichtingen Wenst u te weten wat het stedenbouwkundig statuut is van een bepaald perceel grond, dan dient u bij het gemeentebestuur een aanvraag in voor een stedenbouwkundige inlichtingen. U wordt dan op de hoogte gebracht van de stedenbouwkundige bestemming van het terrein zoals bepaald door het gewestplan of, indien dit er is, door een meer gedetailleerd aanlegplan. (algemeen plan van aanleg, bijzonder plan van aanleg, verkaveling...) Stedenbouwkundig attest Wenst u behalve het stedenbouwkundig statuut, ook te weten welk gebouw u zult mogen optrekken, welke oppervlakte u mag bouwen, hoe hoog uw gebouw mag zijn, welke dakvorm te kiezen, enzovoort..., dan vraagt u best een stedenbouwkundig attest aan. Het voordeel van deze procedure bestaat erin dat voor dergelijke aanvraag geen volledig uitgewerkt bouwplan moet worden opgemaakt. Noteer wel dat er voor een aanvraag van een stedenbouwkundig attest, een voorstel van bebouwing moet worden ingediend. De plannen kunnen evenwel beperkt worden tot eenvoudige schetsen, die de voorgestelde inplanting weergeven en het beoogde bouwvolume. Dit betekent wel dat u al een bepaald idee moet hebben van uw bouwprogramma en van de vorm en afmetingen die u aan het gebouw wenst te geven. U hoeft hiervoor geen architect te raadplegen. De aanvraag voor het stedenbouwkundig attest wordt voorgelegd aan alle instanties die later over de eigenlijke stedenbouwkundige aanvraag zullen oordelen. Een openbaar onderzoek wordt evenwel niet georganiseerd. Het stedenbouwkundig attest wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen en blijft 1 jaar geldig. Een gunstig stedenbouwkundig attest is geen stedenbouwkundige vergunning. U mag dus niet op basis van dit attest uw werken starten. Het stedenbouwkundig attest ontslaat u niet van de eigenlijke stedenbouwkundige aanvraag. U weet nu echter wel waaraan u zich moet houden. Indien het bouwontwerp opgevat wordt volgens de bepalingen van het stedenbouwkundig attest, zal erin principe geen probleem zijn om ook een stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen. Indien er naar aanleiding van het bouwontwerp nieuwe elementen zouden opduiken, die niet gekend waren ten tijde van de beslissing over de stedenbouwkundige attestaanvraag dan kan dit toch leiden tot een weigering van de vergunning. Zo kan bijvoorbeeld het openbaar onderzoek, naar aanleiding van de stedenbouwkundige aanvraag nieuwe bezwarende aspecten aan het licht brengen. Doorgaans mag evenwel, na de verlening van een gunstig stedenbouwkundig attest, ook de stedenbouwkundige vergunning zonder problemen worden verwacht. Belangrijk hierbij is te weten dat de stedenbouwkundige aanvraag het best ingediend wordt binnen een termijn van 1 jaar, na de beslissing over het stedenbouwkundig attest. De vergunningverlenende overheid is na deze termijn immers niet meer gebonden aan de bepalingen van het attest.

2 De wetgeving voorziet tegen een negatief stedenbouwkundig attest geen beroepsmogelijkheden. Samenstelling van het aanvraagdossier In heel wat gevallen is de medewerking van een architect vereist voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning (vroeger stedenbouwkundige vergunning genoemd). Die architect zorgt dan in uw plaats dat het aanvraagdossier alle nodige documenten en plannen bevat. Als aanvrager moet u dan enkel die documenten ondertekenen. Is de medewerking van een architect niet vereist? Dan mag u zelf het aanvraagdossier samenstellen. Opgelet sinds 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie,...) behalen. (www.energiesparen.be) Sinds september 2005 zijn de aangepaste stedenbouwkundige verordeningen voor het afkoppelen van regenwater van kracht. Meer informatie hierover op mediatheek/showpub.do?command=display&id=1481 of op levenenwonen/waterbeleid/waterbeleidcontent.jsp?page=1693 Indiening van het aanvraagdossier U (of uw architect) dient de aanvraag op het gemeentehuis in. De aanvraag kan ook met een aangetekende brief worden verzonden. Behandeling van de aanvraag in eerste aanleg De decreten ruimtelijke ordening voorzien in twee vergunningssystemen. Als de gemeenten voldoen aan een aantal voorwaarden, gaan ze over van het oude systeem naar het nieuwe systeem. Door het nieuwe systeem krijgen de gemeenten een grotere autonomie bij het behandelen van de aanvragen. Momenteel is nog in alle Vlaamse gemeenten het oude systeem van toepassing. We beschrijven hier dus enkel dit systeem. Volledigheidscontrole Hebt u uw dossier aan het loket afgegeven? Als het dossier volledig is, krijgt u een ontvangstbewijs. Hebt u het dossier aangetekend opgestuurd? Binnen vijf dagen na ontvangst zendt de gemeente u met een aangetekende brief een ontvangstbewijs of deelt ze u op dezelfde wijze mee dat uw dossier niet volledig is. Openbaar onderzoek Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project. Het schepencollege zal zich moeten uitspreken over die bezwaren. Hebben de klagers gelijk of niet? Bezwaren leiden dus niet automatisch tot een weigering van uw aanvraag. Adviezen inwinnen Soms moet de gemeente adviezen inwinnen over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. De volgende adviezen zijn zelfs bindend, voorzover ze negatief zijn of voorwaarden opleggen: 1. aanvragen voor percelen langs gewestwegen en op minder dan 30 meter van autosnelwegen, hoofdwegen en primaire wegen, worden voor advies voorgelegd aan de administratie Wegen en Verkeer; 2. aanvragen voor percelen langs provinciewegen worden voor advies voorgelegd aan de provinciale administratie die de weg beheert;

3 3. aanvragen met betrekking tot voorlopig of definitief beschermde monumenten of aanvragen gelegen in voorlopig of definitief beschermde stads- en dorpsgezichten of landschappen, zoals bedoeld in de wetgeving tot bescherming van monumenten worden voor advies voorgelegd aan de administratie, bevoegd voor de monumenten en landschappen; 4. aanvragen voor percelen gelegen in voorlopig of definitief beschermdearcheologische monumenten en zones, zoals bedoeld in de wetgeving ter bescherming van het archeologisch patrimonium, worden voor advies voorgelegd aan de dienst van de Vlaamse regering, bevoegd voor het onroerend erfgoed. Deze adviezen dienen steeds binnen dertig dagen na ontvangst van de adviesaanvraag verstuurd te zijn naar het college van burgemeester en schepenen. Als geen advies is verleend binnen die termijn, mag het college aan de adviesvereisten voorbijgaan. Advies van de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw Vroeger moest bijna elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor advies naar de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw. Alleen binnen bijzondere plannen van aanleg en verkavelingen kon de gemeente zelf zonder dit advies beslissingen nemen. Tegenwoordig zijn al vele aanvragen vrijgesteld van dit advies. Beslissing van het schepencollege De gemeente zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met: - de eventuele bezwaren - de eventuele adviezen - de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling - de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting,...). Hierna krijgt u de beslissing van het schepencollege. Het decreet bepaalt dat u deze beslissing krijgt binnen 75 dagen. Dit is slechts een termijn van orde. Dat betekent dat het schepencollege ook nadien nog geldige beslissingen kan nemen. In de praktijk hangt de behandelingstermijn vaak af van de complexiteit van het dossier. Als er geen openbaar onderzoek en geen adviezen nodig zijn, slagen veel gemeenten erin om u in minder dan 75 dagen een beslissing te bezorgen. Maar bij complexere procedures kan het langer duren. Als de 75 dagen verstreken zijn zonder beslissing, dan kunt u wel in beroep gaan bij de bestendige deputatie. Wordt uw aanvraag geweigerd, dan kunt u ook in beroep gaan bij de bestendige deputatie. Krijgt u een stedenbouwkundige vergunning, dan kunt u beginnen te bouwen, op voorwaarde dat u binnen 25 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving ervan geen brief van de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw gekregen hebt, waarmee hij de vergunning schorst. Die ambtenaar heeft immers de taak om na te gaan of de gemeente alle wetten en reglementen wel heeft gerespecteerd. Wordt uw vergunning geschorst, dan moet u wachten! Binnen 40 dagen na kennisgeving kan uw vergunning, zo nodig, door de minister vernietigd worden. Heeft de vernietiging binnen die termijn niet plaats, dan is de schorsing opgeheven en mag u beginnen te bouwen. Beroep bij de bestendige deputatie U kunt als aanvrager binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing van het schepencollege in beroep gaan bij de bestendige deputatie van de provincieraad (Bestendige deputatie van de provincie

4 Vlaams-Brabant - Provincieplein Leuven). Als het schepencollege geen beslissing heeft genomen binnen 75 dagen vanaf de datum van het ontvangstbewijs kunt u eveneens in beroep gaan. Uzelf of uw raadsman, het schepencollege of zijn gemachtigde, en de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw worden op hun verzoek door de bestendige deputatie gehoord. Als een partij gehoord wil worden, worden ook de andere partijen opgeroepen. Van de beslissing van de bestendige deputatie wordt aan u, aan het college en aan de gemachtigde ambtenaar kennis gegeven binnen zestig dagen na de datum van afgifte bij de post van de aangetekende zending die het beroep bevat. Als een hoorzitting wordt gehouden, wordt die termijn met vijftien dagen verlengd. Beroep bij de minister Als de termijn van 60 of 75 dagen verstreken is, kan de aanvrager bij de Vlaamse minister in beroep gaan zolang de bestendige deputatie geen beslissing heeft genomen. Dit beroep wordt aangetekend verzonden naar de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, per adres afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel. Het schepencollege en de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw kunnen ook bij de Vlaamse minister in beroep gaan binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing van de bestendige deputatie tot verlening van een vergunning. Dit beroep, evenals de termijn voor instelling van het beroep, schorst de vergunning. Het wordt terzelfder tijd ter kennis van de aanvrager en van de Vlaamse regering gebracht. Komt de gemachtigde ambtenaar in beroep, dan geeft deze daarvan bovendien kennis aan het college. De aanvrager of zijn raadsman, en het schepencollege of zijn gemachtigde worden op hun verzoek door de Vlaamse minister of diens gemachtigde gehoord. Wanneer een partij gehoord wil worden, worden ook de andere partijen opgeroepen. Van de beslissing van de Vlaamse minister wordt aan de partijen kennis gegeven binnen zestig dagen na afgifte bij de post van de aangetekende zending die het beroep bevat. Als een hoorzitting wordt gehouden, wordt de termijn met vijftien dagen verlengd. Als er geen tijdige beslissing is, kan de aanvrager aangetekend een herinneringsbrief sturen. Deze brief wordt aangetekend, naar de Vlaamse regering, op het hierboven vermelde adres van de bevoegde centrale administratie gezonden. Deze brief bevat alle gegevens die nodig zijn voor een ondubbelzinnige identificatie van het dossier. De gevolgen, indien geen tijdige beslissing na de herinneringsbrief wordt genomen, zijn in het decreet uiteengezet. Begin van de werken U moet het schepencollege op de hoogte brengen van het begin van de vergunde werkzaamheden of handelingen, ten minste acht dagen voor u met de werken begint. Vergeet ook niet voor u met de werken begint en tijdens de hele duur ervan aan de straatzijde aan te plakken dat de vergunning is verleend. Een afschrift van de vergunning en van de goedgekeurde bouwplannen moet steeds op het bouwterrein aanwezig zijn. Inlichtingen

5 Website: : Op de startpagina van deze website vindt u bijkomende nuttige informatie in mensentaal over onder meer de hiernavolgende onderwerpen : Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig? U bouwt een garage of carport U bouwt een veranda U bouwt een tuinhuis U bouwt een openluchtzwembad U legt een terras aan U legt een siervijver aan U plaatst afsluitingen en hagen U plant bomen en hagen Mag u op een perceel grond bouwen? Mag u een gebouw verbouwen? Wat is een stedenbouwkundig attest? Wie licht u in? Is het gebouw dat u wil aankopen, vergund? Welke weg volgt uw aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning? Welke weg volgt uw verkavelingsaanvraag? Welke weg volgt uw aanvraag om een verkaveling te wijzigen? Help, uw gebouw is zonevreemd. Wat nu? Wanneer vervallen stedenbouwkundige vergunningen? Wanneer vervallen verkavelingen?

6

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015 Colofon Contact: Provincie Antwerpen

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

VOLUME I VADEMECUM VOOR WEGVERKEERSLAWAAI IN DE STAD. Het aandeel van de burger in het welslagen van weginrichtingsprojecten

VOLUME I VADEMECUM VOOR WEGVERKEERSLAWAAI IN DE STAD. Het aandeel van de burger in het welslagen van weginrichtingsprojecten VOLUME I VADEMECUM VOOR WEGVERKEERSLAWAAI IN DE STAD Het aandeel van de burger in het welslagen van weginrichtingsprojecten 6 RICHTLIJN VOOR DE LEZER Op de rechter pagina vindt de lezer een geordende en

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Architectenbureau Guido VONCK bvba

Architectenbureau Guido VONCK bvba Architectenbureau Guido VONCK bvba Leon Scheerderslaan 14 9111 BELSELE Tel: +32 3 7770788 Fax: +32 3 7779928 GSM: +32 475 731765 B.T.W. BE 0474.531.918 E-mail: guido.vonck@telenet.be website: www.guidovonck.be

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Oproeping. Oproeping. Mutatis mutandis van toepassing (art. 47, eerste lid).

Oproeping. Oproeping. Mutatis mutandis van toepassing (art. 47, eerste lid). O DERHA DELI G OVERLEG De procedureregels worden hieronder uiteengezet. Bij het volgen van die regels is, volgens de regelgeving, voldaan aan de verplichting tot onderhandelen of overleg. Het succes van

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update januari 2012 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 6 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

De vreemdelingenwet. Een praktische handleiding

De vreemdelingenwet. Een praktische handleiding De vreemdelingenwet Een praktische handleiding Dienst Rechtsbescherming Foyer update april 2013 Inleiding... 4 De asielprocedure... 6 Twee beschermingsgronden... 6 Conventie van Genève (art. 48/3 Vw)...

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update maart 2011 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 5 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie