Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Insinger de Beaufort Income Plus Fund"

Transcriptie

1 Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013

2 - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie Organisatiestructuur Verslaggeving en fondsenstructuur Profiel Meerjarenoverzicht Verslag van de Beheerder Terugblik Ontwikkelingen binnen het Fonds Resultaat Overige Risicobeoordeling Fund Governance Verklaring inzake de bedrijfsvoering Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en Verliesrekening Mutatieoverzicht Fondsvermogen Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Algemeen Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Waarderingsgrondslagen voor de opstelling van de balans Grondslagen voor de resultaatbepaling Toelichting bij specifieke posten in de balans Beleggingen Risico s ten aanzien van financiële instrumenten Liquiditeiten Crediteuren en overlopende passiva Fondsvermogen Toelichting bij specifieke posten in de winst- en verliesrekening Rentebaten Kostenparagraaf Resultaat per participatie

4 INHOUDSOPGAVE (vervolg) 9 Toelichting indirecte beleggingen Overige toelichtingen Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Voorstel dividenduitkeringen over het boekjaar Gebeurtenissen na balansdatum Belangen van de Beheerder en Commissarissen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Appendix Beleggingsportefeuille per 31 december

5 Algemene informatie Organisatiestructuur Statutaire zetel Insinger de Beaufort Income Plus Fund Herengracht BV Amsterdam Telefoon: Fax: Internet: Beheerder Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Samenstelling directie: G.S. Wijnia P.D. Yeo Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg CZ Den Haag Belastingadviseur Ernst & Young Belastingadviseurs LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Depotbank Bank Insinger de Beaufort N.V. Herengracht BV Amsterdam Bewaarder Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Herengracht BV Amsterdam - 5 -

6 Verslaggeving en fondsenstructuur Verslaggeving Hierbij wordt verslag uitgebracht over de ontwikkelingen in het jaar 2013 van het door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde en naar Nederlands recht opgerichte Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Profiel Het Insinger de Beaufort Income Plus Fund, hierna te noemen het Fonds, is een zogenoemd open-end fonds voor gemene rekening. Het vermogen van het Fonds is verdeeld in participaties elk rechtgevend op een evenredig aandeel in het gemeenschappelijk vermogen. Het vermogen (intrinsieke waarde) wordt dagelijks berekend en luidt in euro s. Het Fonds is statutair gevestigd te Amsterdam. Tevens is het Fonds geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Risico/rendement en referentie-index Het Fonds zal zijn belegd in de beleggingscategorieën aandelen, overheids- en bedrijfsobligaties en liquide middelen. De belegging van het Fonds in deze beleggingscategorieën zal grotendeels indirect plaatsvinden middels het nemen van posities in beleggingsinstellingen. Dit zullen met name beleggingsinstellingen zijn waarbij de Beheerder als beheerder of adviseur fungeert. Eventuele kosten die door deze onderliggende fondsen worden aangerekend, zullen niet aan het Fonds worden terugbetaald. Door de combinatie van aandelen, overheids- en bedrijfsobligaties heeft het Fonds een gemiddeld risico (minder dan dat van aandelenfondsen, maar meer dan dat van obligatiefondsen), waartegenover ook een gemiddeld rendement staat dat slechts beperkt fluctueert. Mixfondsen zoals het Fonds zijn daarom met name geschikt voor dat gedeelte van het vermogen van een belegger dat naar verwachting voor meer dan een jaar niet hoeft te worden aangewend voor het levensonderhoud. De prestaties van het Fonds worden niet afgemeten tegen een index. Hoewel de Beheerder er naar streeft door een optimale verdeling tussen aandelen en obligaties en een goede selectie van individuele aandelen en obligaties een zeker rendement te genereren, kan het resultaat van het Fonds in positieve als in negatieve zin bewegen. Fiscaal Het Fonds is in fiscale zin een "besloten" beleggingsfonds. Als gevolg daarvan is het Fonds niet onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Het besloten karakter brengt eveneens mee dat (in fiscale zin) de activa en passiva en de opbrengsten van beleggingen en vermogensmutaties rechtstreeks worden toegerekend aan de participanten. Toezicht Door de AFM is op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) aan Insinger de Beaufort Asset Management N.V., de Beheerder, per 22 juni 2006 een vergunning verleend. De Beheerder is opgenomen in het register zoals bijgehouden door de Autoriteit Financiële Markten

7 Meerjarenoverzicht Hieronder volgt een overzicht van de kerncijfers van het Fonds over de afgelopen vijf jaar. Kerncijfers (Bedragen in EUR) Algemeen Fondsvermogen Aantal bij derden geplaatste participaties Intrinsieke waarde per participatie 1 41,20 37,85 35,56 38,11 37,71 Transactieprijs 41,16 37,81 35,51 38,05 37,65 Rendement van het Fonds 10,98% 9,34% (5,33%) 3,98% 14,48% Dividenduitkering 0,74 1,01 1,01 1,06 1,20 Omloopsnelheid 0,66 0,42 0,25 (0,02) 0,34 Gemiddeld aantal uitstaande participaties Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen ( ) Kosten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto beleggingsresultaat ( ) Waardeontwikkeling per participatie Inkomsten 0,74 0,76 0,75 0,63 0,56 Waardeveranderingen 3,62 2,81 (2,01) 1,03 4,16 Kosten (0,29) (0,27) (0,26) (0,25) (0,22) Netto beleggingsresultaat 4,07 3,30 (1,52) 1,41 4,50 1 De intrinsieke waarde per participatie van het Fonds wordt dagelijks berekend

8 Verslag van de Beheerder Terugblik 2013 Net als het jaar ervoor werden de markten in 2013 beheerst door het monetaire beleid van de belangrijkste centrale banken. In 2012 was het vooral de ECB die van zich deed spreken met het ter beschikking stellen van meer dan EUR mrd aan 3-jaars leningen aan Europese banken en de belofte van voorzitter Draghi in juli 2012 tot alles bereid te zijn om de euro te steunen. Eind 2012 namen de Amerikaanse Fed en de Bank of Japan het stokje over van de ECB met de aankondiging van omvangrijke kwantitatieve verruimingsprogramma s. Het QE3-programma van de Fed trok de meeste aandacht, maar het Japanse programma was naar verhouding het grootst. Het koersverlies van de dollar ten opzichte van de euro bleef in 2013 beperkt tot 4%, maar de yen verloor 21%. Vooral de Japanse en Amerikaanse aandelenmarkten wisten te profiteren van de omvangrijke liquiditeit, met koerswinsten van 57% voor de Japanse Nikkei en van bijvoorbeeld 41% voor de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Voor eurobeleggers ging een groot gedeelte van de Japanse koerswinsten weliswaar verloren aan de forse verzwakking van de yen, maar ook in euro s uitgedrukt behoorde de Nikkei nog tot de beter presterende markten met een koerswinst van 23%. In euro s uitgedrukt bereikte de Japanse aandelenmarkt echter al eind mei haar hoogste niveau, terwijl zij in yen nog doorsteeg tot het einde van het jaar. De Europese aandelenmarkten profiteerden in mindere mate van het zeer ruime monetaire beleid, zodat de koersstijgingen in de meeste Europese landen beperkt bleven tot circa 20%. De MSCI Europe index boekte, inclusief dividend, een resultaat van circa 19%. Doordat zowel in de VS als in Europa de stijging van de bedrijfswinsten zeer beperkt was, liepen de koers-winstverhoudingen in de loop van het jaar sterk op tot bijna 20 in de VS en circa 15 in Europa. Grootste slachtoffers in 2013 waren de opkomende landen, die vooral te lijden hadden van de aankondiging van de Fed in mei 2013 dat het lopende QE3 programma mogelijk later in het jaar op een lager pitje zou worden gezet ( tapering ). Dit was het signaal voor beleggers om niet alleen hun obligaties te verkopen, maar ook om zich terug te trekken uit de opkomende landen. Hierdoor kwamen niet alleen de obligaties, maar ook de aandelen en de valuta s in veel van die landen zwaar onder druk. De MSCI Emerging Markets aandelenindex verloor, inclusief dividend, bijna 7% in 2013, in sterk contrast tot de vaak hoge winsten in de westerse markten en Japan

9 Nadat de obligatiemarkten in 2012 nog flinke winsten hadden geboekt, werden ook zij slachtoffer van de taperingvoornemens van de Fed. De rente op Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties verdubbelde bijna, van 1,6% begin mei tot 3,0% begin september. Op dit hoogste niveau werd het jaar ook afgesloten. De Duitse 10-jaars rente vertoonde een vergelijkbare ontwikkeling, zij het op een veel lager niveau: een stijging van 1,2% begin mei tot 2,0% begin september. Opvallend was dat de Duitse rente, in tegenstelling tot de Amerikaanse, het jaar iets onder het hoogste niveau beëindigde (1,9%). Het verlies op Duitse staatsobligaties bleef dan ook beperkt tot circa 5%, terwijl de Amerikaanse ongeveer 9% in koers inleverden. De staatsobligaties van perifere eurolanden deden het veel beter, doordat zowel de risicobereidheid van beleggers als het vertrouwen in de euro bleven toenemen. Zo daalde de Spaanse 10- jaarsrente in de loop van 2013 met meer dan een vol procentpunt tot circa 4% op jaareinde. Ook bedrijfsobligaties profiteerden van verder dalende risicopremies, waardoor vooral de meer risicovolle bedrijfsobligaties nog een duidelijk positief rendement konden boeken. Europese high yield obligaties realiseerden, inclusief lopende rente, zelfs een rendement van circa 10%. Obligaties van opkomende landen profiteerden in de eerste vier maanden van het jaar nog wel van verder dalende risicopremies, maar kwamen daarna onder druk. Vooral in de obligaties in lokale valuta liepen de verliezen hoog op, met een gemiddeld verlies van circa 13%. Onder de alternatieve beleggingen liepen de rendementen sterk uiteen. Converteerbare obligaties profiteerden van de sterke aandelenmarkten en boekten een positief rendement van circa 13%. Ook Europees onroerend goed had een goed jaar met een totaalrendement van ruim 10%. Hedgefondsen beleefden een redelijk goed jaar met een rendement van circa 6%. Goud behoorde echter tot de grootste slachtoffers van de taperingvoornemens van de Fed: in euro s uitgedrukt daalde de goudprijs met ruim 30%. Door de stijging van de reële rente verloren westerse beleggers hun belangstelling voor het edelmetaal. De vraag van beleggers uit het oosten, en dan met name de grote aankopen van de Chinese centrale bank, bleken niet voldoende om een forse prijsdaling te voorkomen. Ook de prijzen van grondstoffen stonden vrijwel het hele jaar onder druk, met een gemiddeld verlies van circa 13% in euro s tot gevolg

10 Ontwikkelingen binnen het Fonds Er zijn door de Beheerder verschillende wijzigingen aangebracht in de asset allocatie gedurende de verslagperiode. Het Fonds begon het jaar met een overweging in aandelen. In februari is de aandelenallocatie licht verhoogd ten laste van de allocatie naar bedrijfsobligaties en staatsleningen. naar aanleiding van de voortgaande positieve effecten van de verruimingsacties van de ECB, de FED en de Japanse BOJ. Eind maart is de aandelenallocatie wederom verhoogd, dit keer ten laste van de allocatie naar bedrijfsobligaties. Verbeterende macro economische cijfers uit Europa in combinatie met ruime liquiditeit door de verruimingsacties van de verschillende centrale banken zorgden voor een positieve tendens op de aandelenbeurzen. Eind april werd wederom de aandelenallocatie verhoogd, dit keer ten laste van staatsobligaties, de tendens op de aandelenbeurzen bleef positief, de kans op een verlaging van de rente door de ECB werd groot geacht terwijl er op de obligatiemarkten sprake was van een mogelijke overwaardering van staatspapier (voornamelijk Nederland en Duitsland). In juni werd wederom de overweging in aandelen verhoogd ten laste van staatsobligaties. Het rendement op staatsleningen bleef relatief laag terwijl op de aandelenbeurzen het sentiment positief was, ook de zogenaamde Leading Indicators voor Europa lieten een verbetering zien terwijl ook de verhouding tussen vraag en aanbod bleef wijzen op de waarschijnlijkheid van een verdere stijging van de aandelenkoersen. In september werd de aandelenallocatie verlaagd in combinatie met de allocatie naar bedrijfsobligaties, de vrijgekomen middelen werden geïnvesteerd in staatsleningen. De aankondiging van de FED dat het dacht aan het afbouwen van het monetaire verruimingsbeleid zorgde voor onrust op de beurzen, met name de opkomende markten verloren behoorlijk terrein en ook de aandelenbeurzen in de ontwikkelde landen daalden. In dit kader werd het verstandig geacht om, tijdelijk, meer geld te beleggen in de meest veilige categorie, namelijk staatsleningen. Bijkomend voordeel was dat de rente op staatsleningen gestegen was in de weken daarvoor. In oktober werd in twee stappen opnieuw de aandelenallocatie verhoogd ten laste van de allocaties naar bedrijfsobligaties en staatsleningen. Deze stappen werden ingegeven doordat het optimisme over de (met name Europese) economie toe nam waardoor een stijging van de aandelenmarkten waarschijnlijker werd. De laatste allocatie beslissing in 2013 werd eind november genomen waarbij de aandelenallocatie werd verlaagd ten gunste van de allocatie naar staatsleningen. Deze stap werd ingegeven doordat stemming op de beurzen dermate enthousiast was geworden dat de kans op een correctie toenam. Hoewel de lange termijn vooruitzichten nog steeds positief waren werd besloten om de aandelenallocatie te verlagen maar het jaar nog altijd te eindigen met een overwogen positie op aandelen

11 Binnen aandelen leverde het Insinger de Beaufort Equity Income Fund de grootste contributie aan het rendement van het Fonds. Dit is voornamelijk te verklaren door het sterke absolute rendement en de grote weging in het Fonds, de manager wist zelfs haar referentie benchmark te verslaan. De nadruk op solide aandelen met een goed dividendrendement betaalde zich uit in Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. maakt geen gebruik van een benchmark, maar tegen een vergelijkbare markt (MSCI EMU Midcap) heeft het met minder risico een betere performance behaald. Ondanks het feit dat het fonds een gedeelte in cash aanhield, zorgde een goede aandelenselectie ervoor dat het fonds een beter rendement behaalde dan de MSCI EMU Midcap index. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. leverde daarmee eveneens een positieve contributie aan het rendement. Het fonds is overwegend gepositioneerd in Europese kwaliteitsbedrijven met een vereiste om minimaal een derde van de posities te investeren in Nederlandse bedrijven. Het Parvest Equity High Dividend Europe bleef achter bij de benchmark hoewel dit door de kleine weging van het fonds geen grote impact had op de prestaties van het Fonds. Doordat de fondsmanager van het Parvest Equity High Dividend Europe Fund meer de nadruk legde op aandelen met defensieve kwaliteiten dan op cyclische aandelen en juist deze laatste aandelen in 2013 het best presteerden bleef het fonds achter bij de benchmark. Multiple Managers SICAV European Bond Fund, de grootste vastrentende positie binnen de portefeuille, leverde als enig fonds een negatieve bijdrage aan het rendement van het Fonds. Vanwege de nadruk op vermogensbehoud belegde het Multiple Managers SICAV European Bond Fund vooral in relatief veilige staatsleningen (geen periferie en een nadruk op Nederlandse staatsleningen). Dit werkte negatief in 2013, gedurende het jaar presteerden juist staatsleningen uit de periferie relatief goed terwijl staatsleningen uit relatief veilige landen terrein verloren (o.a. door stijging van de rente). Het BlueBay Investment Grade Bond Fund versloeg wederom zijn benchmark onder meer door tijdig een positie op te bouwen in achtergestelde obligaties van financiële instellingen. Het risico dat deze posities met zich mee kunnen brengen werd deels gecompenseerd door een gelijktijdige grote positie in AAA staatsleningen. Omdat de benchmark slechts een beperkt positief rendement opleverde was de bijdrage van BlueBay aan de performance van het Fonds ondanks de outperformance beperkt. Ook het Parvest Bond Euro Corporate Fund wist haar benchmark te verslaan, onder andere door de keuze voor een obligatieportefeuille met een gemiddeld lagere rating dan de benchmark wist het fonds te profiteren van het kleiner worden van de zogenaamde spread bij met name obligaties met een BBB rating. Binnen de allocatie naar alternatieve beleggingen is het Fonds voor een deel belegd in Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus, dat op zijn beurt belegt in twee onderliggende multi-manager hedgefondsen, te weten Absolute Return Strategy SICAV Directional Managers en Absolute Return Strategy SICAV Multi Manager (voorheen genoemd Absolute Return Strategy SICAV Market Neutral). Deze twee fondsen beleggen in specialistische hedgefondsmanagers. Onder de alternatieve beleggingen liepen de rendementen sterk uiteen. Converteerbare obligaties profiteerden van de sterke aandelenmarkten en behaalden een positief rendement van circa 13%. Ook Europees onroerend goed had een goed jaar met een totaalrendement van ruim 10%. Hedgefondsen beleefden een redelijk goed jaar met een rendement van circa 6%

12 Equity long/short managers konden profiteren van de aandelenrally dit resulteerde in het beste jaar voor deze strategie sinds 2009, gekeken naar de HFRX Equity Hedge Index. De resultaten van alle substrategieën waren positief, waarbij fundamental value strategieën de hoogste rendementen noteerden. Sinds eind 2012 is er een duidelijke trend waarneembaar van intra-stock decorrelatie. Dit betekent dat aandelen onderling minder dezelfde kant op bewegen, maar meer op basis van hun eigen fundamentele waarde. Dit is de beste situatie voor stock-pickers die niet zozeer kijken naar macro ontwikkelingen, maar investeren op basis van fundamenteel onderzoek. Door de verwachte lage rente voor 2014 zullen investeerders waarschijnlijk een voorkeur houden voor aandelen boven obligaties. Net als 2012 was ook 2013 een moeizaam jaar voor global macro managers. Discretionaire managers zetten in op macro economische verschuivingen op basis van fundamentele analyses en aangezien markten in 2013 nog steeds werden gedreven door politieke beslissingen, (hoewel in mindere mate dan in het voorgaande jaar) bleven de omstandigheden lastig voor deze strategieën. De managers hadden de neiging om terughoudend te zijn met blootstelling aan de markten en dit heeft geresulteerd in vlakke resultaten. Door strikte risicorichtlijnen te hanteren zijn verliezen over het algemeen beperkt, maar managers die wel wat offensievere posities innamen behaalden zeer volatiele rendementen. Systematische strategieën hadden last van plotselinge trendomkeringen wat resulteerde in veel omschakelingen van long naar short en omgekeerd. Event Driven bleef dit jaar zeer goed presteren en was na equity long/short de best presterende strategie. Distressed managers bleven profiteren van de nalatenschap van onder andere Lehman Brothers, TXU en IJslandse banken en daarnaast ook van gedwongen verkopen van distressed bank activa. Legacy structured credit was dit jaar ook winstgevend. Het herstel van de hypotheekmarkt, gesteund door het beleid van de FED was een katalysator voor een rally in RMBS en CMBS markten. Op het gebied van merger & arbitrage hebben we een verbetering gezien in het aantal deals sinds het begin van het jaar. De tapering aankondiging van de FED bracht hoge volatiliteit in de vastrentende markten en dit bleek een lastige omgeving voor fixed income relative value fondsmanagers. De verhoogde decorrelatie en dislocatie tussen markten bracht wel specifieke mogelijkheden voor handelaren, bijvoorbeeld met betrekking tot grondstoffen, volatiliteit (opties, converteerbare obligaties) en spreads (futures, obligaties, kapitaalstructuur arbitrage). De daling van handelsactiviteiten bij investeringsbanken werkte ook in hun voordeel. Het Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund leverde een positieve bijdrage aan het rendement. De Europese vastgoed markt presteerde redelijk. Het fonds wist ca. 60 % van de performance van de markt te realiseren met een gemiddelde netto long blootstelling van 45%. Het Insinger de Beaufort Global Convertible Fund, beheerd door BNP Paribas Investment Partners, heeft een aanzienlijk positief resultaat behaald, hetzij wel een lage contributie aan het resultaat van het Fonds. Gezien het aandelen component in de converteerbare obligaties heeft de sterke aandelenmarkt in 2013 bijgedragen aan een goed jaar voor de converteerbare obligatie markt als geheel

13 Resultaat De koers van het Fonds per 31 december 2013 was EUR 41,20. Het Fonds behaalde een resultaat van 10,98% na aftrek van alle kosten en gecorrigeerd met dividendbedrag van EUR 0,74 uitgekeerd in Overige De Beheerder en Bewaarder hebben in verband met de al maar stijgende kosten voor het Fonds om te voldoen aan relevante regelgeving zoals AIFMD en FATCA voorgesteld het Fonds op te heffen en te vereffenen met de participanten door uitbetaling in zowel contanten als in natura. Het voorstel tot opheffen, de uitvoering hiervan en de wijze van vereffening aan de participanten is op de Buitengewone Vergadering van Participanten van het Fonds op 25 april 2014 goedgekeurd. Laatste handelsdag van het Fonds zal op 25 juni 2014 zijn en de uitbetaling aan de participanten zal op 30 juni 2014 plaatsvinden. Participanten zullen uitbetaald krijgen in aandelen Insinger de Beaufort Multi-Manager Balanced (EUR klasse), een subfonds van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV en het restant van het vermogen van het Fonds in contanten. De uitkering (aandelen en contanten) zal in de verhouding overeenkomstig de gehouden participaties in het Fonds per 26 juni 2014 aan betreffende participant plaatsvinden. Het Fonds zal na deze vereffening worden opgeheven en ophouden te bestaan. Risicobeoordeling Wij verwijzen naar punt 2 in de Toelichting bij specifieke posten in de balans voor de specificatie van de risico's van het Fonds

14 Fund Governance De Nederlandse wetgever heeft in artikel 17 lid 5 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen ( Bgfo ) het voorschrift opgenomen dat de fondsbeheerder, de (zelfstandige) beleggingsinstelling of de bewaarders daarvan moeten zorg dragen voor onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid en de procedures en maatregelen van de organisatie van de fondsbeheerder. Binnen de brancheorganisatie Dufas heeft de sector zich ingezet voor zelfregulering op dit gebied wat geresulteerd heeft in de Dufas Principles of Fund Governance. Hiermee wordt gericht invulling gegeven aan de wettelijke bepalingen voor integere bedrijfsvoering als genoemd in de Wet op het financieel toezicht, waarvan artikel 17 lid 5 Bgfo een nadere uitwerking vormt. De heer P.G. Sieradzki en de heer R. Mooij als leden van de Raad van Commissarissen ( RvC ) voor Insinger de Beaufort Asset Management N.V., de Beheerder van het Fonds zijn tenminste twee keer per jaar aanwezig bij de kwartaal directievergaderingen van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. In deze vergadering worden beleidsplannen inzake de Insinger de Beaufort fondsen behandeld en eventueel hierover besluit genomen. In bovengenoemde paragraaf Overige zijn de besluiten aangegeven. Middels de Principles of Fund Governance, die de Beheerder heeft gepubliceerd op de website geeft Insinger de Beaufort Asset Management N.V. invulling aan haar governance beleid. Verklaring inzake de bedrijfsvoering Wij beschikken over een beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het jaar 2013 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Amsterdam, 25 april 2014 De Beheerder Insinger de Beaufort Asset Management N.V

15 Jaarrekening Balans per 31 december (Bedragen in EUR, en vóór resultaatbestemming) Beleggingen Aandelenfondsen Obligatiefondsen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Crediteuren en overlopende passiva 4 (33.296) (27.525) (33.296) (27.525) Uitkomst van overige activa minus verplichtingen Uitkomst van activa minus verplichtingen Fondsvermogen Fondsvermogen participaties Uitkeringsrekening ( ) ( ) Resultaat lopend boekjaar Totaal Fondsvermogen

16 Winst- en Verliesrekening (Bedragen in EUR) Resultaat uit beleggingen Direct resultaat Rentebaten Dividendopbrengsten Rentelasten - (135) Transactiekosten (1.767) (1.767) Indirect resultaat Waardeveranderingen van beleggingen Totaal resultaat beleggingen Overig resultaat Op- en afslagvergoeding Totaal overig resultaat Kosten 7 Beheervergoeding ( ) ( ) Bewaarloon (6.334) (4.543) Vergoeding voor administratieve diensten (41.100) (41.100) Accountants- en fiscale advieskosten (11.562) (11.186) Overige operationele kosten (21.533) (21.919) Totaal kosten ( ) ( ) Netto beleggingsresultaat Resultaat per participatie 4,07 3,

17 Mutatieoverzicht Fondsvermogen (Bedragen in EUR) Fondsvermogen participaties Beginstand Uitgifte participaties Inkoop participaties ( ) ( ) Eindstand Uitkeringsrekening Beginstand ( ) ( ) Dividenduitkering ( ) ( ) Resultaatbestemming vorig boekjaar ( ) Eindstand ( ) ( ) Resultaat lopend boekjaar Beginstand ( ) Resultaatbestemming vorig boekjaar ( ) Saldo baten en lasten Eindstand Totaal Fondsvermogen Beginstand Uitgifte participaties Inkoop participaties ( ) ( ) Dividenduitkering ( ) ( ) Saldo baten en lasten Eindstand Aantal participaties Beginstand Uitgifte participaties Inkoop participaties (92.880) ( ) Eindstand

18 Kasstroomoverzicht (Bedragen in EUR) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ontvangsten uit hoofde van beleggingen Aankopen van beleggingen ( ) ( ) Verkopen van beleggingen Betaalde beheerkosten ( ) ( ) Betaalde organisatie- en operationele kosten (76.377) (86.713) Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij plaatsing eigen participaties Betaald bij inkoop eigen participaties ( ) ( ) Ontvangen op- en afslagvergoeding Uitgekeerd dividend ( ) ( ) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten ( ) ( ) Netto kasstroom ( ) Liquiditeiten aan het begin van het jaar Netto kasstroom ( ) Liquiditeiten aan het einde van het jaar De liquiditeiten bestaan uit de liquide middelen en de schulden aan kredietinstellingen (indien aanwezig)

19 Toelichting op de jaarrekening Algemeen De jaarrekening van Insinger de Beaufort Income Plus Fund is ingericht overeenkomstig de modellen zoals deze krachtens Titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor beleggingsmaatschappijen van toepassing zijn verklaard. Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening was de datum van het meest recente prospectus juli De jaarrekening is opgesteld conform de eisen van de Wft. Het voorstel van de Beheerder en de Bewaarder om het Fonds per 30 juni 2014 op te heffen is op de Buitengewone Vergadering van Participanten van het Fonds op 25 april 2014 goedgekeurd. Participanten zullen uitbetaald krijgen in aandelen Insinger de Beaufort Multi-Manager Balanced (EUR klasse), een subfonds van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV en het restant van het vermogen van het Fonds in contanten. De uitkering (aandelen en contanten) zal in de verhouding overeenkomstig de gehouden participaties in het Fonds per 26 juni 2014 aan betreffende participant plaatsvinden. Het Fonds zal na deze vereffening worden opgeheven en ophouden te bestaan. Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Hieronder volgt een samenvatting van de waarderingsgrondslagen van het Fonds. De jaarrekening is opgesteld op basis van liquidatiegrondslagen. Er bestaat geen noemenswaardig verschil tussen de waardering op basis van liquidatiegrondslagen en waardering op basis van going concern grondslagen aangezien de beleggingen zijn gewaardeerd tegen de reële waarde welke, gegeven de liquiditeit van de beleggingen, niet afwijkt van de liquidatiewaarde. De overige activa en passiva kennen ook geen noemenswaardig verschil tussen liquidatiewaarde en de nominale waarde. De vergelijkende cijfers zijn opgesteld op basis van nominale waarde, met dien verstande dat de aangehouden beleggingen en alle derivaten, indien van toepassing, op reële waarde worden gewaardeerd. In de paragraaf over de toelichting op de beleggingen staat weergegeven hoe de reële waarde per financieel instrument wordt bepaald. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Halfjaarverslag 2012 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2014 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - 3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund. Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni)

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund. Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Halfjaarverslag 2008 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...4 Organisatiestructuur... 4 Halfjaarverslag 2008 Insinger de Beaufort Alchemy N.V....5 Balans... 5 Winst- en

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity. Jaarverslag 2012-2 -

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity. Jaarverslag 2012-2 - Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Jaarverslag 2012-2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel...

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Portfolio

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel...

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur...- 6 - Profiel...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE - 5 - Algemene informatie... Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Jaarverslag 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Portfolio Managers...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur...- 6 - Profiel...- 6 - Meerjarenoverzicht...-

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Jaarverslag 2009 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie............- 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht............-

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Jaarverslag 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Portfolio

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni 2017 Lynx Rendement Fonds Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Lynx Rendement Fonds... 4 Profiel... 5 Halfjaarcijfers...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2009 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie............- 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2008 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie............5 Organisatiestructuur... 5 Verslaggeving en fondsenstructuur... 7 Profiel... 7 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag Geen accountantscontrole toegepast op dit halfjaarverslag

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag Geen accountantscontrole toegepast op dit halfjaarverslag Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur...- 6 - Profiel...- 7 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Emerging Companies

Insinger de Beaufort Emerging Companies Insinger de Beaufort Emerging Companies Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur...- 6 - Profiel...- 6 - Meerjarenoverzicht...-

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag 2014 (over de periode eindigend 30 juni) 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur...-

Nadere informatie