Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Insinger de Beaufort Income Plus Fund"

Transcriptie

1 Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013

2 - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie Organisatiestructuur Verslaggeving en fondsenstructuur Profiel Meerjarenoverzicht Verslag van de Beheerder Terugblik Ontwikkelingen binnen het Fonds Resultaat Overige Risicobeoordeling Fund Governance Verklaring inzake de bedrijfsvoering Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en Verliesrekening Mutatieoverzicht Fondsvermogen Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Algemeen Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Waarderingsgrondslagen voor de opstelling van de balans Grondslagen voor de resultaatbepaling Toelichting bij specifieke posten in de balans Beleggingen Risico s ten aanzien van financiële instrumenten Liquiditeiten Crediteuren en overlopende passiva Fondsvermogen Toelichting bij specifieke posten in de winst- en verliesrekening Rentebaten Kostenparagraaf Resultaat per participatie

4 INHOUDSOPGAVE (vervolg) 9 Toelichting indirecte beleggingen Overige toelichtingen Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Voorstel dividenduitkeringen over het boekjaar Gebeurtenissen na balansdatum Belangen van de Beheerder en Commissarissen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Appendix Beleggingsportefeuille per 31 december

5 Algemene informatie Organisatiestructuur Statutaire zetel Insinger de Beaufort Income Plus Fund Herengracht BV Amsterdam Telefoon: Fax: Internet: Beheerder Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Samenstelling directie: G.S. Wijnia P.D. Yeo Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg CZ Den Haag Belastingadviseur Ernst & Young Belastingadviseurs LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Depotbank Bank Insinger de Beaufort N.V. Herengracht BV Amsterdam Bewaarder Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Herengracht BV Amsterdam - 5 -

6 Verslaggeving en fondsenstructuur Verslaggeving Hierbij wordt verslag uitgebracht over de ontwikkelingen in het jaar 2013 van het door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde en naar Nederlands recht opgerichte Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Profiel Het Insinger de Beaufort Income Plus Fund, hierna te noemen het Fonds, is een zogenoemd open-end fonds voor gemene rekening. Het vermogen van het Fonds is verdeeld in participaties elk rechtgevend op een evenredig aandeel in het gemeenschappelijk vermogen. Het vermogen (intrinsieke waarde) wordt dagelijks berekend en luidt in euro s. Het Fonds is statutair gevestigd te Amsterdam. Tevens is het Fonds geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Risico/rendement en referentie-index Het Fonds zal zijn belegd in de beleggingscategorieën aandelen, overheids- en bedrijfsobligaties en liquide middelen. De belegging van het Fonds in deze beleggingscategorieën zal grotendeels indirect plaatsvinden middels het nemen van posities in beleggingsinstellingen. Dit zullen met name beleggingsinstellingen zijn waarbij de Beheerder als beheerder of adviseur fungeert. Eventuele kosten die door deze onderliggende fondsen worden aangerekend, zullen niet aan het Fonds worden terugbetaald. Door de combinatie van aandelen, overheids- en bedrijfsobligaties heeft het Fonds een gemiddeld risico (minder dan dat van aandelenfondsen, maar meer dan dat van obligatiefondsen), waartegenover ook een gemiddeld rendement staat dat slechts beperkt fluctueert. Mixfondsen zoals het Fonds zijn daarom met name geschikt voor dat gedeelte van het vermogen van een belegger dat naar verwachting voor meer dan een jaar niet hoeft te worden aangewend voor het levensonderhoud. De prestaties van het Fonds worden niet afgemeten tegen een index. Hoewel de Beheerder er naar streeft door een optimale verdeling tussen aandelen en obligaties en een goede selectie van individuele aandelen en obligaties een zeker rendement te genereren, kan het resultaat van het Fonds in positieve als in negatieve zin bewegen. Fiscaal Het Fonds is in fiscale zin een "besloten" beleggingsfonds. Als gevolg daarvan is het Fonds niet onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Het besloten karakter brengt eveneens mee dat (in fiscale zin) de activa en passiva en de opbrengsten van beleggingen en vermogensmutaties rechtstreeks worden toegerekend aan de participanten. Toezicht Door de AFM is op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) aan Insinger de Beaufort Asset Management N.V., de Beheerder, per 22 juni 2006 een vergunning verleend. De Beheerder is opgenomen in het register zoals bijgehouden door de Autoriteit Financiële Markten

7 Meerjarenoverzicht Hieronder volgt een overzicht van de kerncijfers van het Fonds over de afgelopen vijf jaar. Kerncijfers (Bedragen in EUR) Algemeen Fondsvermogen Aantal bij derden geplaatste participaties Intrinsieke waarde per participatie 1 41,20 37,85 35,56 38,11 37,71 Transactieprijs 41,16 37,81 35,51 38,05 37,65 Rendement van het Fonds 10,98% 9,34% (5,33%) 3,98% 14,48% Dividenduitkering 0,74 1,01 1,01 1,06 1,20 Omloopsnelheid 0,66 0,42 0,25 (0,02) 0,34 Gemiddeld aantal uitstaande participaties Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen ( ) Kosten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto beleggingsresultaat ( ) Waardeontwikkeling per participatie Inkomsten 0,74 0,76 0,75 0,63 0,56 Waardeveranderingen 3,62 2,81 (2,01) 1,03 4,16 Kosten (0,29) (0,27) (0,26) (0,25) (0,22) Netto beleggingsresultaat 4,07 3,30 (1,52) 1,41 4,50 1 De intrinsieke waarde per participatie van het Fonds wordt dagelijks berekend

8 Verslag van de Beheerder Terugblik 2013 Net als het jaar ervoor werden de markten in 2013 beheerst door het monetaire beleid van de belangrijkste centrale banken. In 2012 was het vooral de ECB die van zich deed spreken met het ter beschikking stellen van meer dan EUR mrd aan 3-jaars leningen aan Europese banken en de belofte van voorzitter Draghi in juli 2012 tot alles bereid te zijn om de euro te steunen. Eind 2012 namen de Amerikaanse Fed en de Bank of Japan het stokje over van de ECB met de aankondiging van omvangrijke kwantitatieve verruimingsprogramma s. Het QE3-programma van de Fed trok de meeste aandacht, maar het Japanse programma was naar verhouding het grootst. Het koersverlies van de dollar ten opzichte van de euro bleef in 2013 beperkt tot 4%, maar de yen verloor 21%. Vooral de Japanse en Amerikaanse aandelenmarkten wisten te profiteren van de omvangrijke liquiditeit, met koerswinsten van 57% voor de Japanse Nikkei en van bijvoorbeeld 41% voor de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Voor eurobeleggers ging een groot gedeelte van de Japanse koerswinsten weliswaar verloren aan de forse verzwakking van de yen, maar ook in euro s uitgedrukt behoorde de Nikkei nog tot de beter presterende markten met een koerswinst van 23%. In euro s uitgedrukt bereikte de Japanse aandelenmarkt echter al eind mei haar hoogste niveau, terwijl zij in yen nog doorsteeg tot het einde van het jaar. De Europese aandelenmarkten profiteerden in mindere mate van het zeer ruime monetaire beleid, zodat de koersstijgingen in de meeste Europese landen beperkt bleven tot circa 20%. De MSCI Europe index boekte, inclusief dividend, een resultaat van circa 19%. Doordat zowel in de VS als in Europa de stijging van de bedrijfswinsten zeer beperkt was, liepen de koers-winstverhoudingen in de loop van het jaar sterk op tot bijna 20 in de VS en circa 15 in Europa. Grootste slachtoffers in 2013 waren de opkomende landen, die vooral te lijden hadden van de aankondiging van de Fed in mei 2013 dat het lopende QE3 programma mogelijk later in het jaar op een lager pitje zou worden gezet ( tapering ). Dit was het signaal voor beleggers om niet alleen hun obligaties te verkopen, maar ook om zich terug te trekken uit de opkomende landen. Hierdoor kwamen niet alleen de obligaties, maar ook de aandelen en de valuta s in veel van die landen zwaar onder druk. De MSCI Emerging Markets aandelenindex verloor, inclusief dividend, bijna 7% in 2013, in sterk contrast tot de vaak hoge winsten in de westerse markten en Japan

9 Nadat de obligatiemarkten in 2012 nog flinke winsten hadden geboekt, werden ook zij slachtoffer van de taperingvoornemens van de Fed. De rente op Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties verdubbelde bijna, van 1,6% begin mei tot 3,0% begin september. Op dit hoogste niveau werd het jaar ook afgesloten. De Duitse 10-jaars rente vertoonde een vergelijkbare ontwikkeling, zij het op een veel lager niveau: een stijging van 1,2% begin mei tot 2,0% begin september. Opvallend was dat de Duitse rente, in tegenstelling tot de Amerikaanse, het jaar iets onder het hoogste niveau beëindigde (1,9%). Het verlies op Duitse staatsobligaties bleef dan ook beperkt tot circa 5%, terwijl de Amerikaanse ongeveer 9% in koers inleverden. De staatsobligaties van perifere eurolanden deden het veel beter, doordat zowel de risicobereidheid van beleggers als het vertrouwen in de euro bleven toenemen. Zo daalde de Spaanse 10- jaarsrente in de loop van 2013 met meer dan een vol procentpunt tot circa 4% op jaareinde. Ook bedrijfsobligaties profiteerden van verder dalende risicopremies, waardoor vooral de meer risicovolle bedrijfsobligaties nog een duidelijk positief rendement konden boeken. Europese high yield obligaties realiseerden, inclusief lopende rente, zelfs een rendement van circa 10%. Obligaties van opkomende landen profiteerden in de eerste vier maanden van het jaar nog wel van verder dalende risicopremies, maar kwamen daarna onder druk. Vooral in de obligaties in lokale valuta liepen de verliezen hoog op, met een gemiddeld verlies van circa 13%. Onder de alternatieve beleggingen liepen de rendementen sterk uiteen. Converteerbare obligaties profiteerden van de sterke aandelenmarkten en boekten een positief rendement van circa 13%. Ook Europees onroerend goed had een goed jaar met een totaalrendement van ruim 10%. Hedgefondsen beleefden een redelijk goed jaar met een rendement van circa 6%. Goud behoorde echter tot de grootste slachtoffers van de taperingvoornemens van de Fed: in euro s uitgedrukt daalde de goudprijs met ruim 30%. Door de stijging van de reële rente verloren westerse beleggers hun belangstelling voor het edelmetaal. De vraag van beleggers uit het oosten, en dan met name de grote aankopen van de Chinese centrale bank, bleken niet voldoende om een forse prijsdaling te voorkomen. Ook de prijzen van grondstoffen stonden vrijwel het hele jaar onder druk, met een gemiddeld verlies van circa 13% in euro s tot gevolg

10 Ontwikkelingen binnen het Fonds Er zijn door de Beheerder verschillende wijzigingen aangebracht in de asset allocatie gedurende de verslagperiode. Het Fonds begon het jaar met een overweging in aandelen. In februari is de aandelenallocatie licht verhoogd ten laste van de allocatie naar bedrijfsobligaties en staatsleningen. naar aanleiding van de voortgaande positieve effecten van de verruimingsacties van de ECB, de FED en de Japanse BOJ. Eind maart is de aandelenallocatie wederom verhoogd, dit keer ten laste van de allocatie naar bedrijfsobligaties. Verbeterende macro economische cijfers uit Europa in combinatie met ruime liquiditeit door de verruimingsacties van de verschillende centrale banken zorgden voor een positieve tendens op de aandelenbeurzen. Eind april werd wederom de aandelenallocatie verhoogd, dit keer ten laste van staatsobligaties, de tendens op de aandelenbeurzen bleef positief, de kans op een verlaging van de rente door de ECB werd groot geacht terwijl er op de obligatiemarkten sprake was van een mogelijke overwaardering van staatspapier (voornamelijk Nederland en Duitsland). In juni werd wederom de overweging in aandelen verhoogd ten laste van staatsobligaties. Het rendement op staatsleningen bleef relatief laag terwijl op de aandelenbeurzen het sentiment positief was, ook de zogenaamde Leading Indicators voor Europa lieten een verbetering zien terwijl ook de verhouding tussen vraag en aanbod bleef wijzen op de waarschijnlijkheid van een verdere stijging van de aandelenkoersen. In september werd de aandelenallocatie verlaagd in combinatie met de allocatie naar bedrijfsobligaties, de vrijgekomen middelen werden geïnvesteerd in staatsleningen. De aankondiging van de FED dat het dacht aan het afbouwen van het monetaire verruimingsbeleid zorgde voor onrust op de beurzen, met name de opkomende markten verloren behoorlijk terrein en ook de aandelenbeurzen in de ontwikkelde landen daalden. In dit kader werd het verstandig geacht om, tijdelijk, meer geld te beleggen in de meest veilige categorie, namelijk staatsleningen. Bijkomend voordeel was dat de rente op staatsleningen gestegen was in de weken daarvoor. In oktober werd in twee stappen opnieuw de aandelenallocatie verhoogd ten laste van de allocaties naar bedrijfsobligaties en staatsleningen. Deze stappen werden ingegeven doordat het optimisme over de (met name Europese) economie toe nam waardoor een stijging van de aandelenmarkten waarschijnlijker werd. De laatste allocatie beslissing in 2013 werd eind november genomen waarbij de aandelenallocatie werd verlaagd ten gunste van de allocatie naar staatsleningen. Deze stap werd ingegeven doordat stemming op de beurzen dermate enthousiast was geworden dat de kans op een correctie toenam. Hoewel de lange termijn vooruitzichten nog steeds positief waren werd besloten om de aandelenallocatie te verlagen maar het jaar nog altijd te eindigen met een overwogen positie op aandelen

11 Binnen aandelen leverde het Insinger de Beaufort Equity Income Fund de grootste contributie aan het rendement van het Fonds. Dit is voornamelijk te verklaren door het sterke absolute rendement en de grote weging in het Fonds, de manager wist zelfs haar referentie benchmark te verslaan. De nadruk op solide aandelen met een goed dividendrendement betaalde zich uit in Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. maakt geen gebruik van een benchmark, maar tegen een vergelijkbare markt (MSCI EMU Midcap) heeft het met minder risico een betere performance behaald. Ondanks het feit dat het fonds een gedeelte in cash aanhield, zorgde een goede aandelenselectie ervoor dat het fonds een beter rendement behaalde dan de MSCI EMU Midcap index. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. leverde daarmee eveneens een positieve contributie aan het rendement. Het fonds is overwegend gepositioneerd in Europese kwaliteitsbedrijven met een vereiste om minimaal een derde van de posities te investeren in Nederlandse bedrijven. Het Parvest Equity High Dividend Europe bleef achter bij de benchmark hoewel dit door de kleine weging van het fonds geen grote impact had op de prestaties van het Fonds. Doordat de fondsmanager van het Parvest Equity High Dividend Europe Fund meer de nadruk legde op aandelen met defensieve kwaliteiten dan op cyclische aandelen en juist deze laatste aandelen in 2013 het best presteerden bleef het fonds achter bij de benchmark. Multiple Managers SICAV European Bond Fund, de grootste vastrentende positie binnen de portefeuille, leverde als enig fonds een negatieve bijdrage aan het rendement van het Fonds. Vanwege de nadruk op vermogensbehoud belegde het Multiple Managers SICAV European Bond Fund vooral in relatief veilige staatsleningen (geen periferie en een nadruk op Nederlandse staatsleningen). Dit werkte negatief in 2013, gedurende het jaar presteerden juist staatsleningen uit de periferie relatief goed terwijl staatsleningen uit relatief veilige landen terrein verloren (o.a. door stijging van de rente). Het BlueBay Investment Grade Bond Fund versloeg wederom zijn benchmark onder meer door tijdig een positie op te bouwen in achtergestelde obligaties van financiële instellingen. Het risico dat deze posities met zich mee kunnen brengen werd deels gecompenseerd door een gelijktijdige grote positie in AAA staatsleningen. Omdat de benchmark slechts een beperkt positief rendement opleverde was de bijdrage van BlueBay aan de performance van het Fonds ondanks de outperformance beperkt. Ook het Parvest Bond Euro Corporate Fund wist haar benchmark te verslaan, onder andere door de keuze voor een obligatieportefeuille met een gemiddeld lagere rating dan de benchmark wist het fonds te profiteren van het kleiner worden van de zogenaamde spread bij met name obligaties met een BBB rating. Binnen de allocatie naar alternatieve beleggingen is het Fonds voor een deel belegd in Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus, dat op zijn beurt belegt in twee onderliggende multi-manager hedgefondsen, te weten Absolute Return Strategy SICAV Directional Managers en Absolute Return Strategy SICAV Multi Manager (voorheen genoemd Absolute Return Strategy SICAV Market Neutral). Deze twee fondsen beleggen in specialistische hedgefondsmanagers. Onder de alternatieve beleggingen liepen de rendementen sterk uiteen. Converteerbare obligaties profiteerden van de sterke aandelenmarkten en behaalden een positief rendement van circa 13%. Ook Europees onroerend goed had een goed jaar met een totaalrendement van ruim 10%. Hedgefondsen beleefden een redelijk goed jaar met een rendement van circa 6%

12 Equity long/short managers konden profiteren van de aandelenrally dit resulteerde in het beste jaar voor deze strategie sinds 2009, gekeken naar de HFRX Equity Hedge Index. De resultaten van alle substrategieën waren positief, waarbij fundamental value strategieën de hoogste rendementen noteerden. Sinds eind 2012 is er een duidelijke trend waarneembaar van intra-stock decorrelatie. Dit betekent dat aandelen onderling minder dezelfde kant op bewegen, maar meer op basis van hun eigen fundamentele waarde. Dit is de beste situatie voor stock-pickers die niet zozeer kijken naar macro ontwikkelingen, maar investeren op basis van fundamenteel onderzoek. Door de verwachte lage rente voor 2014 zullen investeerders waarschijnlijk een voorkeur houden voor aandelen boven obligaties. Net als 2012 was ook 2013 een moeizaam jaar voor global macro managers. Discretionaire managers zetten in op macro economische verschuivingen op basis van fundamentele analyses en aangezien markten in 2013 nog steeds werden gedreven door politieke beslissingen, (hoewel in mindere mate dan in het voorgaande jaar) bleven de omstandigheden lastig voor deze strategieën. De managers hadden de neiging om terughoudend te zijn met blootstelling aan de markten en dit heeft geresulteerd in vlakke resultaten. Door strikte risicorichtlijnen te hanteren zijn verliezen over het algemeen beperkt, maar managers die wel wat offensievere posities innamen behaalden zeer volatiele rendementen. Systematische strategieën hadden last van plotselinge trendomkeringen wat resulteerde in veel omschakelingen van long naar short en omgekeerd. Event Driven bleef dit jaar zeer goed presteren en was na equity long/short de best presterende strategie. Distressed managers bleven profiteren van de nalatenschap van onder andere Lehman Brothers, TXU en IJslandse banken en daarnaast ook van gedwongen verkopen van distressed bank activa. Legacy structured credit was dit jaar ook winstgevend. Het herstel van de hypotheekmarkt, gesteund door het beleid van de FED was een katalysator voor een rally in RMBS en CMBS markten. Op het gebied van merger & arbitrage hebben we een verbetering gezien in het aantal deals sinds het begin van het jaar. De tapering aankondiging van de FED bracht hoge volatiliteit in de vastrentende markten en dit bleek een lastige omgeving voor fixed income relative value fondsmanagers. De verhoogde decorrelatie en dislocatie tussen markten bracht wel specifieke mogelijkheden voor handelaren, bijvoorbeeld met betrekking tot grondstoffen, volatiliteit (opties, converteerbare obligaties) en spreads (futures, obligaties, kapitaalstructuur arbitrage). De daling van handelsactiviteiten bij investeringsbanken werkte ook in hun voordeel. Het Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund leverde een positieve bijdrage aan het rendement. De Europese vastgoed markt presteerde redelijk. Het fonds wist ca. 60 % van de performance van de markt te realiseren met een gemiddelde netto long blootstelling van 45%. Het Insinger de Beaufort Global Convertible Fund, beheerd door BNP Paribas Investment Partners, heeft een aanzienlijk positief resultaat behaald, hetzij wel een lage contributie aan het resultaat van het Fonds. Gezien het aandelen component in de converteerbare obligaties heeft de sterke aandelenmarkt in 2013 bijgedragen aan een goed jaar voor de converteerbare obligatie markt als geheel

13 Resultaat De koers van het Fonds per 31 december 2013 was EUR 41,20. Het Fonds behaalde een resultaat van 10,98% na aftrek van alle kosten en gecorrigeerd met dividendbedrag van EUR 0,74 uitgekeerd in Overige De Beheerder en Bewaarder hebben in verband met de al maar stijgende kosten voor het Fonds om te voldoen aan relevante regelgeving zoals AIFMD en FATCA voorgesteld het Fonds op te heffen en te vereffenen met de participanten door uitbetaling in zowel contanten als in natura. Het voorstel tot opheffen, de uitvoering hiervan en de wijze van vereffening aan de participanten is op de Buitengewone Vergadering van Participanten van het Fonds op 25 april 2014 goedgekeurd. Laatste handelsdag van het Fonds zal op 25 juni 2014 zijn en de uitbetaling aan de participanten zal op 30 juni 2014 plaatsvinden. Participanten zullen uitbetaald krijgen in aandelen Insinger de Beaufort Multi-Manager Balanced (EUR klasse), een subfonds van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV en het restant van het vermogen van het Fonds in contanten. De uitkering (aandelen en contanten) zal in de verhouding overeenkomstig de gehouden participaties in het Fonds per 26 juni 2014 aan betreffende participant plaatsvinden. Het Fonds zal na deze vereffening worden opgeheven en ophouden te bestaan. Risicobeoordeling Wij verwijzen naar punt 2 in de Toelichting bij specifieke posten in de balans voor de specificatie van de risico's van het Fonds

14 Fund Governance De Nederlandse wetgever heeft in artikel 17 lid 5 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen ( Bgfo ) het voorschrift opgenomen dat de fondsbeheerder, de (zelfstandige) beleggingsinstelling of de bewaarders daarvan moeten zorg dragen voor onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid en de procedures en maatregelen van de organisatie van de fondsbeheerder. Binnen de brancheorganisatie Dufas heeft de sector zich ingezet voor zelfregulering op dit gebied wat geresulteerd heeft in de Dufas Principles of Fund Governance. Hiermee wordt gericht invulling gegeven aan de wettelijke bepalingen voor integere bedrijfsvoering als genoemd in de Wet op het financieel toezicht, waarvan artikel 17 lid 5 Bgfo een nadere uitwerking vormt. De heer P.G. Sieradzki en de heer R. Mooij als leden van de Raad van Commissarissen ( RvC ) voor Insinger de Beaufort Asset Management N.V., de Beheerder van het Fonds zijn tenminste twee keer per jaar aanwezig bij de kwartaal directievergaderingen van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. In deze vergadering worden beleidsplannen inzake de Insinger de Beaufort fondsen behandeld en eventueel hierover besluit genomen. In bovengenoemde paragraaf Overige zijn de besluiten aangegeven. Middels de Principles of Fund Governance, die de Beheerder heeft gepubliceerd op de website geeft Insinger de Beaufort Asset Management N.V. invulling aan haar governance beleid. Verklaring inzake de bedrijfsvoering Wij beschikken over een beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het jaar 2013 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Amsterdam, 25 april 2014 De Beheerder Insinger de Beaufort Asset Management N.V

15 Jaarrekening Balans per 31 december (Bedragen in EUR, en vóór resultaatbestemming) Beleggingen Aandelenfondsen Obligatiefondsen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Crediteuren en overlopende passiva 4 (33.296) (27.525) (33.296) (27.525) Uitkomst van overige activa minus verplichtingen Uitkomst van activa minus verplichtingen Fondsvermogen Fondsvermogen participaties Uitkeringsrekening ( ) ( ) Resultaat lopend boekjaar Totaal Fondsvermogen

16 Winst- en Verliesrekening (Bedragen in EUR) Resultaat uit beleggingen Direct resultaat Rentebaten Dividendopbrengsten Rentelasten - (135) Transactiekosten (1.767) (1.767) Indirect resultaat Waardeveranderingen van beleggingen Totaal resultaat beleggingen Overig resultaat Op- en afslagvergoeding Totaal overig resultaat Kosten 7 Beheervergoeding ( ) ( ) Bewaarloon (6.334) (4.543) Vergoeding voor administratieve diensten (41.100) (41.100) Accountants- en fiscale advieskosten (11.562) (11.186) Overige operationele kosten (21.533) (21.919) Totaal kosten ( ) ( ) Netto beleggingsresultaat Resultaat per participatie 4,07 3,

17 Mutatieoverzicht Fondsvermogen (Bedragen in EUR) Fondsvermogen participaties Beginstand Uitgifte participaties Inkoop participaties ( ) ( ) Eindstand Uitkeringsrekening Beginstand ( ) ( ) Dividenduitkering ( ) ( ) Resultaatbestemming vorig boekjaar ( ) Eindstand ( ) ( ) Resultaat lopend boekjaar Beginstand ( ) Resultaatbestemming vorig boekjaar ( ) Saldo baten en lasten Eindstand Totaal Fondsvermogen Beginstand Uitgifte participaties Inkoop participaties ( ) ( ) Dividenduitkering ( ) ( ) Saldo baten en lasten Eindstand Aantal participaties Beginstand Uitgifte participaties Inkoop participaties (92.880) ( ) Eindstand

18 Kasstroomoverzicht (Bedragen in EUR) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ontvangsten uit hoofde van beleggingen Aankopen van beleggingen ( ) ( ) Verkopen van beleggingen Betaalde beheerkosten ( ) ( ) Betaalde organisatie- en operationele kosten (76.377) (86.713) Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij plaatsing eigen participaties Betaald bij inkoop eigen participaties ( ) ( ) Ontvangen op- en afslagvergoeding Uitgekeerd dividend ( ) ( ) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten ( ) ( ) Netto kasstroom ( ) Liquiditeiten aan het begin van het jaar Netto kasstroom ( ) Liquiditeiten aan het einde van het jaar De liquiditeiten bestaan uit de liquide middelen en de schulden aan kredietinstellingen (indien aanwezig)

19 Toelichting op de jaarrekening Algemeen De jaarrekening van Insinger de Beaufort Income Plus Fund is ingericht overeenkomstig de modellen zoals deze krachtens Titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor beleggingsmaatschappijen van toepassing zijn verklaard. Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening was de datum van het meest recente prospectus juli De jaarrekening is opgesteld conform de eisen van de Wft. Het voorstel van de Beheerder en de Bewaarder om het Fonds per 30 juni 2014 op te heffen is op de Buitengewone Vergadering van Participanten van het Fonds op 25 april 2014 goedgekeurd. Participanten zullen uitbetaald krijgen in aandelen Insinger de Beaufort Multi-Manager Balanced (EUR klasse), een subfonds van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV en het restant van het vermogen van het Fonds in contanten. De uitkering (aandelen en contanten) zal in de verhouding overeenkomstig de gehouden participaties in het Fonds per 26 juni 2014 aan betreffende participant plaatsvinden. Het Fonds zal na deze vereffening worden opgeheven en ophouden te bestaan. Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Hieronder volgt een samenvatting van de waarderingsgrondslagen van het Fonds. De jaarrekening is opgesteld op basis van liquidatiegrondslagen. Er bestaat geen noemenswaardig verschil tussen de waardering op basis van liquidatiegrondslagen en waardering op basis van going concern grondslagen aangezien de beleggingen zijn gewaardeerd tegen de reële waarde welke, gegeven de liquiditeit van de beleggingen, niet afwijkt van de liquidatiewaarde. De overige activa en passiva kennen ook geen noemenswaardig verschil tussen liquidatiewaarde en de nominale waarde. De vergelijkende cijfers zijn opgesteld op basis van nominale waarde, met dien verstande dat de aangehouden beleggingen en alle derivaten, indien van toepassing, op reële waarde worden gewaardeerd. In de paragraaf over de toelichting op de beleggingen staat weergegeven hoe de reële waarde per financieel instrument wordt bepaald. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie