vba katernen VBA Performance Presentatie Standaarden 2003 the Dutch translation of GIPS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vba katernen VBA Performance Presentatie Standaarden 2003 the Dutch translation of GIPS"

Transcriptie

1 vba katernen 8 # VBA Performance Presentatie Standaarden 2003 the Dutch translation of GIPS Effective 1 January 2003, As endorsed by the Investment Performance Council (IPC) as Translation of GIPS (TG) on 26 September 2002 Vereniging van BeleggingsAnalisten

2 De Vereniging van BeleggingsAnalisten Weteringschans 87 e 1017 RZ Amsterdam ISBN Vormgeving en realisatie: Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de VBA.

3 VBA Commissie Performance Presentatie Standaarden Voorzitter: Drs. W. (Willem) Hensbergen, RBA (Lombard Odier Darier Hentsch) Secretaris: Drs. P.W.P. (Paul) de Beus (Ernst & Young Actuarissen B.V.) Drs. J.H.M. (Jacques) Backbier Drs. M.B. (Bart) Bos (KPMG) Drs J.W. (Jan Willem) Deurvorst RA (PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.) N.M.R. (Mark) van Eijk Drs. R.E. (Erik) Hulshof (Mn Services) T.V. (Tjark) Graafsma (Ernst & Young Accountants) Drs. C.A.G.M. (Corné) Reniers RBA (Robeco) Drs. A.J. (Lex) Solleveld (Deloitte & Touche) Drs. E.C. (Emile) Wiersma (LogicaCMG) 3

4 Preface (In English) Since the beginning of 1998 the VBA Performance Presentatie Standaarden (VBA- PPS 1998) 1 are effective in The Netherlands. The claim of compliancy with these Standards by investment firms, assures consultants and potential and existing clients of these investment firms that the performance information of the composites is both complete and fairly presented. In practise this means that composite results are subject to a certain number of requirements with respect to the time period to be presented, the calculation methodology, the composite construction and the disclosures. Regularly, investment firms will also adhere to those recommendations of the Standards that are of relevance to the composite and/or to the firm. The goal of this presentation of composite performance is to enable consultants/potential clients to gain an understanding of the firm s historical performance (track record) for a certain investment strategy or a certain investment product. The composite also serves to facilitate a meaningful dialogue between consultants/prospective clients and the investment firm about the critical issues of how the performance was achieved and about future investment strategies. On the introduction of VBA-PPS 1998 the connection with the American AIMR 2 -PPS Standards and the, at that time recently developed, Global Investment Performance Standards (GIPS) was pointed out. Simultaneously the intention was announced to finetune VBA-PPS to international standards and to keep them up-to-date. The ultimate goal is to reach the status of worldwide readily accepted Performance Presentation Standards. This process has been set in motion in the last few years, encouraged by the activities of AIMR and the Investment Performance Council (IPC), the board of GIPS. The IPC is responsible for the propagation and expansion of and adherence to the GIPS standards. In recent years, several country-specific organisations have either adopted GIPS as their country Standard (through a translation of GIPS, TG), or they have developed a local version of GIPS (a country version of GIPS, CVG). A CVG minimally requires adherence to all requirements set out in GIPS, but additional requirements or recommendations can be made. Generally this will be the case if it concerns an aspect which is local market practise for the country. For example, in the UK version of GIPS (UKIPS, a CVG), it is required to have the compliance claim verified, while this is merely strongly recommended in GIPS. The VBA Committee Performance Presentatie Standaarden is of the opinion that now is the right time to harmonise the Dutch Standards with international developments. This allows the option to choose 1) a local version of GIPS (CVG), in which the current differences between VBA-PPS 1998 and GIPS persist partially or completely, or 2) to harmonise completely with GIPS, i.e. adopt GIPS as the Standard. Based on several arguments, amongst others the strong international orientation of investment firms in The Netherlands, the Committee has deliberately decided to fully adopt GIPS as the Standard. The Netherlands will therefore have a Translation of GIPS (TG) Vereniging van Beleggings Analisten (VBA) 2 Association for Investment Management and Research

5 Voorwoord Sinds begin 1998 zijn in ons land de zogenaamde VBA Performance Presentatie Standaarden (VBA-PPS 1998) 1 van kracht. Door het claimen dat voldaan wordt aan deze Standaarden door vermogensbeheerinstellingen, kunnen consultants en potentiële cliënten van deze instellingen er zeker van zijn dat de performance-gegevens van daartoe opgestelde composites volledig zijn en op een faire wijze zijn samengesteld. In de praktijk houdt dit in dat in de composite-resultaten aan een aantal vereisten wordt voldaan ten aanzien van de tijdshorizon, de berekeningswijze, de composite-samenstelling en de daarbij gegeven toelichtingen. Tevens zal de vermogensbeheerinstelling regelmatig voldoen aan de voor deze composite/instelling relevante aanbevelingen uit de Standaarden. Doelstelling van deze opstelling van composite performance-gegevens is dat de consultant/potentiële cliënt zich een beeld kan vormen van de historische prestatie van de vermogensbeheerinstelling op het terrein van een bepaalde beleggingsstrategie c.q. van een bepaald beleggingsproduct. Daarnaast dient de composite de consultant/potentiële cliënt in staat te stellen om een wezenlijke dialoog te voeren met de vermogensbeheerinstelling over hoe de performance tot stand is gekomen en hoe in de toekomst belegd zal gaan worden. Bij de introductie van de VBA-PPS 1998 is reeds gewezen op de aansluiting bij de Amerikaanse AIMR 2 -PPS Standaarden en de toenmalig recent ontwikkelde Global Investment Performance Standards (GIPS). Vermeld is toen ook de doelstelling om de VBA- PPS internationaal af te stemmen en actueel te houden. Het oogmerk hierbij is om te komen tot een set van wereldwijd geaccepteerde Performance Presentatie Standaarden. Deze ontwikkeling is in de laatste jaren volop in gang gezet, daartoe aangemoedigd door AIMR en de Investment Performance Council (IPC), het hoogste orgaan binnen GIPS. Dit IPC is verantwoordelijk voor de verspreiding, uitbreiding en naleving van de GIPS Standaarden. Diverse landen-organisaties hebben in de recente jaren hetzij GIPS volledig van kracht verklaard voor hun land via een vertaling van GIPS ( Translation of GIPS, TG), hetzij een eigen lokale versie van GIPS ontwikkeld (een country version of GIPS, CVG). Bij deze CVG s geldt dat minimaal ook aan alle vereisten van GIPS voldaan moet worden. Daarnaast kunnen de eisen of aanbevelingen uitgebreider zijn dan bij GIPS; dit zal in het algemeen het geval zijn indien het een voor het betreffende land gebruikelijk aspect betreft ( local market practice ). Zo is in de UK-versie van GIPS (UKIPS, een CVG) de verificatie van de compliance claim een verplichting, terwijl binnen GIPS dit een sterke aanbeveling is. De VBA Commissie Performance Presentatie Standaarden acht de tijd nu rijp om ook met de Nederlandse Standaarden bij de internationale ontwikkelingen aan te sluiten. De keuze die hierbij gemaakt moest worden is 1) of een eigen lokale versie (CVG) wordt geïntroduceerd, waarbij geheel of gedeeltelijk wordt vastgehouden aan de verschillen die bestaan tussen VBA-PPS 1998 en GIPS, 2) of dat geheel wordt aangesloten bij de regels van GIPS. Gegeven onder andere het sterk internationale karakter van de vermogensbeheerinstellingen in ons land, heeft de Commissie doelbewust de keuze gemaakt voor een volledige aansluiting bij GIPS. Met andere woorden, er is gekozen voor een vertaling van GIPS (TG) Vereniging van Beleggings Analisten (VBA) 2 Association for Investment Management and Research 5

6 This decision implies that, as of the effective date which is January 1, 2003 compliance with VBA-PPS also entails compliance with GIPS. This means that as from January 1, 2003 firms have to meet all requirements set out in GIPS, which differ from the VBA- PPS 1998 requirements in several respects. An example of this is that a compliance claim for an individual composite, which was possible under VBA-PPS 1998, is no longer allowed. From January 1, 2003, a compliance claim must be firmwide (i.e. for all composites as defined by the firm). The VBA Performance Presentatie Standaarden (VBA-PPS 2003, The Dutch Translation of GIPS) are a direct translation of the GIPS Standards. A compliance claim to VBA-PPS after January 1, 2003 therefore implies meeting the requirements of the new version (VBA-PPS 2003) and GIPS. It is specifically pointed out that all requirements have to be met retroactively. Therefore, compliance requires firmwide compliance for a minimum of period of 5 years (or since inception of the firm), and not compliance for an individual composite, which was as mentioned earlier possible under VBA-PPS The name VBA-PPS 2003, The Dutch Translation of GIPS was deliberately chosen in order to express that the old version (VBA-PPS 1998) is officially replaced. It emphasises that this name does not entail Standards that are in any respect different from GIPS. To draw attention to the link between the original English text and the Dutch translation they are presented side by side. Furthermore, Global Investment Performance Standards and its abbreviation GIPS remain untranslated. The VBA-PPS 2003, The Dutch Translation of GIPS were formally endorsed by the Investment Performance Council (IPC) as a TG on September 26, The VBA Committee Performance Presentatie Standaarden recommends all relevant parties in the Dutch investment industry to comply with GIPS and/or VBA-PPS 2003, The Dutch Translation of GIPS after January 1, Willem Hensbergen Chairman VBA Committee Performance Presentatie Standaarden September

7 Deze keuze betekent dat vanaf de ingangsdatum, 1 januari 2003, compliance met VBA-PPS tevens compliance met GIPS inhoudt. Dit houdt dus in dat vanaf 1 januari 2003 geheel moet worden voldaan aan de GIPS-eisen, die op verschillende onderdelen afwijken van de eisen van VBA-PPS Een voorbeeld hiervan is dat geen compliance meer kan worden geclaimd per composite, zoals dat binnen VBA-PPS 1998 wel kon, doch dat instellingsbreed ( firmwide, voor alle gedefinieerde composites gezamenlijk) compliance moet worden geclaimd. De vanaf 1 januari 2003 geldende VBA Performance Presentatie Standaarden (VBA- PPS 2003, de Nederlandse Vertaling van GIPS) zijn een letterlijke vertaling van de GIPS Standaarden. Een compliance claim aan VBA-PPS na 1 januari 2003 houdt derhalve in dat voldaan wordt aan de nieuwe versie (VBA-PPS 2003, de Nederlandse Vertaling van GIPS) en aan GIPS. Met nadruk zij gesteld dat met terugwerkende kracht aan de eisen voldaan moet worden. Compliance moet derhalve voor een minimale periode van 5 jaar (of sinds inceptie van de vermogensbeheerinstelling) instellingsbreed ( firmwide ) zijn en niet voor een betreffende composite alleen gelden, ook al was dat zoals vermeld onder VBA-PPS 1998 wel mogelijk. De naam VBA-PPS 2003, de Nederlandse Vertaling van GIPS is gekozen om aan te geven dat hiermee de oude versie (VBA-PPS 1998) vervangen wordt; met nadruk wordt gesteld dat de naam niet tot uitdrukking brengt dat het gaat om van GIPS afwijkende Standaarden. Om de lezer te attenderen op de link tussen de oorspronkelijke engelse tekst en de Nederlandse vertaling worden deze naast elkaar gepresenteerd. Daarnaast zijn Global Investment Performance Standards en de afkorting GIPS onvertaald gelaten. De VBA-PPS 2003, de Nederlandse Vertaling van GIPS zijn formeel bekrachtigd door de Investment Performance Council (IPC) op 26 september De VBA Commissie Performance Presentatie Standaarden raadt alle betrokkenen in de Nederlandse vermogensbeheerindustrie aan om uiterlijk vanaf 1 januari 2003 te voldoen aan GIPS en/of VBA-PPS 2003, de Nederlandse Vertaling van GIPS. Drs. W. Hensbergen, RBA Voorzitter VBA Commissie Performance Presentatie Standaarden september

8 Outline I. introduction Preamble: Why Is a Global Standard Needed? Vision Statement Objectives Overview Scope Compliance Relationship of GIPS with Country-Specific Laws, Regulations, and Industry Standards II. III. content of the global investment performance standards Input Data Calculation Methodology Composite Construction Disclosures Presentation and Reporting verification A. Scope and Purpose of Verification B. Required Verification Procedures C. Detailed Examinations of Investment Performance Presentations appendix a: sample presentation 8

9 Inhoud I. inleiding Preambule: waarom is een wereldwijde standaard nodig? Visie Doelstellingen Samenvatting Reikwijdte Compliance De relatie tussen GIPS en landspecifieke wetgeving, regelingen en bedrijfstakstandaarden II. III. inhoud van de global investment performance standards Input data Berekeningsmethodologie Samenstelling van Composites Toelichtingen Presentatie en Rapportage verificatie A. Reikwijdte en Doel van Verificatie B. Verplichte Verificatieprocedures C. Gedetailleerd Onderzoek van de Beleggingsperformance Presentaties appendix a: presentatievoorbeeld 9

10 global investment performance standards 2003 I. Introduction preamble: why is a global standard needed? 1. The financial markets and the investment management industry are becoming increasingly global in nature. Given the variety of financial entities and countries involved, this globalization of the investment process and the exponential growth of assets under management demonstrate the need to standardize the calculation and presentation of investment performance. 2. Prospective clients and asset managers will benefit from an established standard for investment performance measurement and presentation that is recognized worldwide. Investment practices, regulation, performance measurement, and reporting of performance results vary considerably from country to country. Some countries have guidelines that are widely accepted within their borders, and others have few recognized standards for presenting investment performance. 3. Requiring investment managers to adhere to performance presentation standards will help assure investors that the performance information is both complete and fairly presented. Firms in countries with minimal presentation standards will be able to compete for business on an equal footing with firms from countries that have more developed standards. Firms from countries with established practices will have more confidence of being fairly compared to local firms when competing for business in countries that have not previously adopted performance standards. 4. Both prospective and existing clients of investment firms will benefit from a global investment performance standard by having a greater degree of confidence in the performance numbers presented by the firms. Performance standards that are accepted in all countries enable all investment firms to measure and present their investment performance so that clients can readily compare investment performance among firms. vision statement 5. A global investment performance standard leads to readily accepted presentations of investment performance that (1) present performance results that are readily comparable among investment managers, without regard to geographic location, and (2) facilitate a dialogue between investment managers and their prospective clients about the critical issues of how the manager achieved performance results and future investment strategies. 10

11 vba performance presentatie standaarden 2003 I. Inleiding preambule: waarom is een wereldwijde standaard nodig? 1. De financiële markten en de vermogensbeheerbedrijfstak worden steeds mondialer van aard. Gegeven de grote variëteit aan financiële instellingen en het aantal betrokken landen, leidt deze globalisatie van het beleggingsproces en de exponentiële groei van het beheerd vermogen tot de noodzaak om de berekening en de presentatie van performance te standaardiseren. 2. Potentiële cliënten en vermogensbeheerders zullen baat hebben bij een wereldwijd aanvaarde standaard voor de performancemeting en presentatie van de beleggingsresultaten. De beleggingspraktijk, regulering, performancemeting en de rapportage van performance variëren aanzienlijk van land tot land. Sommige landen hebben richtlijnen die algemeen aanvaard zijn binnen hun grenzen, terwijl andere landen nauwelijks erkende standaarden kennen voor de presentatie van performance. 3. Het vereisen dat vermogenbeheerders zich houden aan performance presentatie standaarden zal ertoe bijdragen dat beleggers zich verzekerd weten van volledige en op een eerlijke wijze gepresenteerde performance. Vermogensbeheerinstellingen in landen met minimale presentatiestandaarden zullen in staat zijn om op gelijke voet te concurreren met instellingen uit landen met meer ontwikkelde standaarden. Vermogensbeheerinstellingen uit landen met algemeen aanvaarde gebruiken zullen er meer vertrouwen in kunnen hebben dat ze op eerlijke wijze vergeleken worden met lokale instellingen, wanneer ze concurreren in landen waar voorheen geen performancestandaarden werden aanvaard. 4. Zowel potentiële als bestaande cliënten van vermogensbeheerinstellingen zullen baat hebben bij een wereldwijde performancestandaard, omdat ze een grotere mate van vertrouwen kunnen hebben in de performance die gepresenteerd wordt door de vermogensbeheerinstelling. Performancestandaarden die wereldwijd worden geaccepteerd maken het voor vermogensbeheerinstellingen mogelijk om hun performance op een zodanige wijze te meten en te presenteren, dat cliënten eenvoudig de informatie van verschillende vermogensbeheerinstellingen kunnen vergelijken. visie 5. Een wereldwijde standaard voor performance leidt tot algemeen aanvaarde presentaties, zodat (1) informatie eenvoudig vergelijkbaar is tussen vermogensbeheerders onderling zonder rekening te houden met de locatie, en (2) een dialoog mogelijk maakt tussen vermogensbeheerinstellingen en hun potentiële cliënten over de wezenlijke aspecten van de bereikte performance en over de toekomstige beleggingsstrategieën. 11

12 global investment performance standards 2003 objectives 6. To obtain worldwide acceptance of a standard for the calculation and presentation of investment performance in a fair, comparable format that provides full disclosure. 7. To ensure accurate and consistent investment performance data for reporting, record keeping, marketing, and presentation. 8. To promote fair, global competition among investment firms for all markets without creating barriers to entry for new firms. 9. To foster the notion of industry self-regulation on a global basis. overview 10. The Global Investment Performance Standards (GIPS) have several key characteristics: a. GIPS are ethical standards for investment performance presentation to ensure fair representation and full disclosure of an investment firm s performance history. b. GIPS exist as a minimum worldwide standard where local or country-specific law, regulation, or industry standards may not exist for investment performance measurement and/or presentation. c. GIPS require managers to include all actual fee-paying discretionary portfolios in composites defined according to similar strategy and/or investment objective and require firms to show GIPS compliant history for a minimum of five years, or since inception of the firm or composite if in existence less than five years. d. GIPS require firms to use certain calculation and presentation methods and to make certain disclosures along with the performance record. e. GIPS rely on the integrity of input data. The accuracy of input data is critical to the accuracy of the performance presentation. For example, benchmarks and composites should be created/selected on an ex ante basis, not after the fact. f. GIPS consist of guidelines that firms are required to follow in order to claim compliance. The adoption of other elements of GIPS is recommended for firms to achieve best practice in performance presentation. g. GIPS apply to the presentation of investment performance of assets managed on behalf of a third party. 12

13 vba performance presentatie standaarden 2003 doelstellingen 6. Het bereiken van wereldwijde acceptatie van een standaard voor de berekening en presentatie van performance op een eerlijke wijze en in een vergelijkbaar formaat, dat volledige toelichting verschaft. 7. Het verzekeren van accurate en consistente performance ten behoeve van rapportage, registratie, marketing en presentatie. 8. Het bevorderen van eerlijke, wereldwijde concurrentie tussen vermogensbeheerinstellingen op alle markten zonder barrières te creëren voor de toetreding van nieuwe instellingen. 9. Het stimuleren van het concept van wereldwijde zelfregulering onder vermogensbeheerders. samenvatting 10. De Global Investment Performance Standards hebben verschillende kenmerken: a. GIPS zijn ethische standaarden voor de presentatie van beleggingsperformance, om een faire weergave met volledige toelichting te verzekeren omtrent de performancehistorie van een investment firm. b. GIPS gelden als wereldwijde basisstandaard daar waar lokale of landspecifieke wetgeving, regelgeving of bedrijfstakstandaarden ontbreken voor de meting en/of presentatie van beleggingsperformance. c. GIPS vereisen van vermogensbeheerders om alle daadwerkelijk beheersvergoedingbetalende discretionaire portefeuilles van een firm in te delen in composites, die op basis van de gevolgde strategieën en/of beleggingsdoelstellingen worden samengesteld. Firms zijn verplicht, om een GIPS-compliant historie te tonen van minimaal vijf jaar of, indien de firm of de composite minder dan vijf jaar bestaat, voor de periode sinds oprichting van de firm of het aanvangsmoment van de composite. d. GIPS vereisen van firms om bepaalde bereken- en presentatiemethoden te gebruiken, alsmede om bepaalde toelichtingen te geven bij de performancerapportage. e. GIPS steunen op de integriteit van de data die als input gelden. De nauwkeurigheid van de input data is van essentieel belang voor de nauwkeurigheid van de performance presentatie. Bijvoorbeeld benchmarks en composites dienen niet achteraf te worden samengesteld/geselecteerd, maar op een ex ante basis. f. GIPS bestaan uit richtlijnen die vermogensbeheerinstellingen verplicht zijn te volgen om compliance te kunnen claimen. Het wordt firms aanbevolen om andere onderdelen van GIPS toe te passen ten einde een best practice situatie te bereiken bij performancepresentaties. g. GIPS zijn van toepassing op de performancepresentatie van vermogen, welke in opdracht van een derde partij wordt beheerd. 13

14 global investment performance standards 2003 h. GIPS should be applied with the goal of full disclosure and fair representation of investment performance. Meeting the objective of full and fair disclosure is likely to require more than compliance with the minimum requirements of GIPS. If an investment firm applies GIPS in a performance situation that is not addressed specifically by the Standards or is open to interpretation, disclosures other than those required by GIPS may be necessary. To fully explain the performance included in a presentation, firms are encouraged to present all relevant supplemental information. i. In cases in which applicable local or country-specific law or regulation conflicts with GIPS, the Standards require firms to comply with the local law or regulation and make full disclosure of the conflict. j. GIPS do not address every aspect of performance measurement, valuation, attribution, or coverage of all asset classes. GIPS will evolve over time to address additional aspects of investment performance. Certain recommended elements in GIPS may become requirements in the future. scope 11. Application of GIPS. Investment management firms from any country may come into compliance with GIPS. Compliance with GIPS will facilitate a firm s participation in the investment management industry on a global level. 12. Definition of a Firm. GIPS must be applied on a firmwide basis. A firm may define itself as a. an entity registered with the appropriate national regulatory authority overseeing the entity s investment management activities; or b. an investment firm, subsidiary, or division held out to clients or potential clients as a distinct business unit (e.g., a subsidiary firm or distinct business unit managing private client assets may claim compliance for itself without its parent organization being in compliance); c. (until January 1, 2005), all assets managed to one or more base currencies (for firms managing global assets). When presenting investment performance in compliance with GIPS, an investment management firm must state how it defines itself as a firm. 14

15 vba performance presentatie standaarden 2003 h. GIPS dienen te worden toegepast met het doel van volledige toelichting en eerlijke voorstelling van beleggingsperformance. Om aan de doelstelling van volledige toelichting en eerlijke voorstelling te voldoen is waarschijnlijk meer vereist dan alleen compliance met de minimumeisen van GIPS. Indien een firm GIPS in een performancesituatie toepast die niet specifiek is voorgeschreven door de standaarden of die interpretatieverschillen mogelijk maakt, zouden extra toelichtingen, die niet worden voorgeschreven door GIPS, nodig kunnen zijn. Om de performance die is opgenomen in een presentatie volledig te verklaren, wordt aanbevolen dat alle relevante aanvullende informatie wordt verschaft door de vermogensbeheerinstellingen. i. In het geval dat lokale of landspecifieke wetgeving en regelingen conflicteren met GIPS, zijn volgens de standaarden vermogensbeheerinstellingen verplicht om te voldoen aan de lokale wetgeving of regeling en daarbij volledige toelichting van de tegenstrijdigheden te geven. j. GIPS omvatten niet alle aspecten van performancemeting, waardering en performance-attributie en dekken niet alle asset categorieën. GIPS zullen zich op termijn verder ontwikkelen om additionele aspecten van performance te behandelen. Bepaalde aanbevelingen in GIPS kunnen in de toekomst vereisten worden. reikwijdte 11. Toepassing van GIPS. Investment management firms uit elk land kunnen in compliance komen met GIPS. Compliance met GIPS bevordert de participatie op mondiaal niveau van de vermogensbeheerinstelling. 12. Definitie van een firm. GIPS dienen te worden toegepast op een firmwide basis. Een firm kan zichzelf definiëren als: a. een entiteit geregistreerd bij de aangewezen nationale regelgevende autoriteit die toezicht houdt op de vermogensbeheeractiviteiten van de entiteit; of b. een investment firm, dochteronderneming, of divisie die als afzonderlijk bedrijfsonderdeel naar buiten wordt gepresenteerd aan cliënten of potentiële cliënten (bijv. een dochteronderneming of afzonderlijk bedrijfsonderdeel waar particulier vermogen beheerd wordt, kan voor zichzelf compliance claimen zonder dat de moederorganisatie in compliance is); c. (tot 1 januari 2005), het totale vermogen dat wordt beheerd in één of meerdere basisvaluta (voor vermogensbeheerinstellingen die internationaal vermogen beheren). Als de beleggingsperformance in compliance met GIPS wordt gepresenteerd, dient de vermogensbeheerinstelling te vermelden hoe zij de firm definieert. 15

16 global investment performance standards Historical Performance Record. a. A firm is required to present, at a minimum, five years of annual investment performance that is compliant with GIPS. If the firm or composite has been in existence less than five years, firms must present performance since the inception of the firm or composite. b. After a firm presents five years of compliant history, firms must present additional annual performance up to ten years. For example, after a firm presents five years of compliant history, the firm must add an additional year of performance each year so that after five years of claiming compliance, the firm presents a ten year performance record. c. A firm may link a non-gips-compliant performance record to their compliant history so long as no non-compliant performance is presented for periods after January 1, and the firm discloses the periods of non-compliance and explains how the presentation is not in compliance with GIPS. Nothing in this section shall prevent firms from immediately presenting more than five years of performance results. compliance 14. Requirements. Firms must meet all the requirements set forth in GIPS to claim compliance with GIPS. Although GIPS requirements must be met immediately by a firm claiming compliance, the following requirements do not go into effect until a future date: a. Portfolios must be valued at least monthly for periods beginning January 1, b. Time-weighted rates of return adjusted for cash flows are required. Firms must use time-weighted rates of return adjusted for daily-weighted cash flows for periods beginning January 1, c. For periods beginning January 1, 2010, firms will likely be required to value portfolios on the date of any external cash flow. d. Firms must use trade-date accounting for periods beginning January 1, e. Accrual accounting must be used for dividends (as of the ex dividend date) for periods beginning January 1, Until these future requirements become effective, these provisions should be considered recommendations. Firms are encouraged to implement these requirements prior to their effective date. To ease compliance with GIPS when the future requirements take effect, firms should design performance software to incorporate these future requirements. 16

17 vba performance presentatie standaarden Historische Performance. a. Een firm is verplicht om ten minste van de afgelopen vijf jaar de jaarlijkse beleggingsperformance die compliant is met GIPS te presenteren. Indien de firm of composite minder dan vijf jaar bestaat, dient de performance sinds oprichting van de firm of het aanvangsmoment van de composite te worden gepresenteerd. b. Nadat een firm een compliant vijfjaars GIPS-record heeft gepresenteerd, dient additioneel elk jaar de performance te worden toegevoegd en te worden gepresenteerd totdat een overzicht van tien jaar is bereikt. Bijvoorbeeld, nadat een firm vijf jaar historie heeft gepresenteerd, dient elk jaar een additioneel jaar met performancecijfers te worden toegevoegd. Nadat een firm vervolgens vijf jaar compliance heeft geclaimd kan een tienjaars rapport met performance worden gepresenteerd. c. Een firm kan een rapportage van de performance, die niet-gips-compliant is, koppelen aan de historie die wel in compliance is, zolang er geen performance die niet in compliance is wordt gepresenteerd over perioden na 1 januari 2000, en de firm toelicht op welke manier de presentatie niet in compliance is met GIPS. Niets in deze sectie zal firms weerhouden om direct meer dan vijf jaar performance te presenteren. compliance 14. Vereisten. Firms dienen aan alle vereisten van GIPS te voldoen om compliance met GIPS te kunnen claimen. Alhoewel aan de GIPS-vereisten door een firm die compliance claimt per direct moet worden voldaan, zullen de volgende vereisten niet in werking treden tot aan een toekomstige datum: a. Vanaf 1 januari 2001 dienen portefeuilles tenminste maandelijks te worden gewaardeerd. b. Time-weighted rates of return aangepast voor kasstromen zijn vereist. Vanaf 1 januari 2005 moeten firms gebruik maken van time-weighted rates of return aangepast voor dagelijks gewogen kasstromen. c. Vanaf 1 januari 2010 zullen firms waarschijnlijk verplicht zijn om portefeuilles te waarderen op de datum van iedere externe kasstroom. d. Vanaf 1 januari 2005 moeten firms gegevens op basis van transactiedatum administreren. e. Vanaf 1 januari 2005 moet administratie volgens het principe van opgelopen inkomsten worden toegepast voor dividenden (vanaf de ex-dividend datum). Totdat deze toekomstige vereisten van kracht worden, moeten deze regels als aanbevelingen worden beschouwd. Het wordt vermogensbeheerinstellingen aanbevolen om deze vereisten te implementeren voorafgaand aan de datum waarop ze van kracht worden. Om compliance met GIPS te vergemakkelijken op het moment dat de toekomstige vereisten van kracht worden, is het raadzaam dat vermogensbeheerinstellingen performance software ontwerpen die rekening houdt met deze toekomstige vereisten. 17

18 global investment performance standards Compliance Check. Firms must take all steps necessary to ensure that they have satisfied all of the requirements of GIPS before claiming compliance with GIPS. Firms are strongly encouraged to perform periodic internal compliance checks and implement adequate business controls on all stages of the investment performance process from data input to presentation material to ensure the validity of compliance claims. 16. Third-Party Performance Measurement and Composite Construction. GIPS recognize the role of independent third-party performance measurers and the value they can add to the firm s performance-measurement activities. Where third-party performance measurement is an established practice or is available, firms are encouraged to use this service as it applies to the investment firm. Similarly, where the practice is to allow third parties to construct composites for investment firms, firms can use such composites in a GIPS-compliant presentation only if the composites comply with GIPS. 17. Claim of Compliance. Once a firm has met all of the required elements of GIPS, the firm may use the following Compliance Statement to indicate that the performance presentation is in compliance with GIPS: [Insert name of firm] has prepared and presented this report in compliance with the Global Investment Performance Standards (GIPS). If the performance presentation does not meet all of the requirements of GIPS, firms cannot represent that the performance presentation is in compliance with the Global Investment Performance Standard except for. Statements referring to the calculation methodology used in a presentation as being in accordance (or compliance) with the Global Investment Performance Standards are prohibited except when applied to the performance of a single, existing client. 18. Sample Presentation. A sample presentation, shown in Appendix A, provides an example of what a GIPS-compliant performance presentation could look like, including disclosures. 18

19 vba performance presentatie standaarden Compliance controle. Firms dienen alvorens compliance met GIPS te claimen, alle noodzakelijke stappen te zetten, om te waarborgen dat zij aan alle vereisten van GIPS hebben voldaan. Het wordt firms sterk aanbevolen om periodiek intern de compliance te toetsen. Daarnaast wordt sterk aanbevolen om adequate beheersmechanismen te implementeren in alle stadia van de performancemeting (van data-invoer tot presentatiemateriaal), om de geldigheid van de compliance claim zeker te stellen. 16. Performancemeting en compositesamenstelling door derden. GIPS erkennen de rol van onafhankelijke derden op het gebied van performancemeting en de waarde die zij toe kunnen voegen aan de performancemetingsactiviteiten van de vermogensbeheerinstelling. Waar performancemeting door een derde partij ingeburgerd of beschikbaar is, wordt vermogensbeheerinstellingen aanbevolen gebruik te maken van deze diensten. Evenzo kunnen, waar het gebruikelijk is dat derden composites samenstellen, dergelijke composites alleen in een GIPS-compliant presentatie worden gebruikt als de composites in overeenstemming met GIPS zijn opgesteld. 17. Compliance Claim. Indien een firm aan alle vereiste elementen van VBA-PPS 2003 heeft voldaan, mag de firm de volgende Compliance-verklaring gebruiken om aan te geven dat de presentatie van de performance in overeenstemming met VBA- PPS 2003 is opgesteld: [Naam van de Vermogensbeheerinstelling] heeft dit rapport opgesteld en gepresenteerd in compliance met de VBA-PPS 2003, de Nederlandse vertaling van GIPS. Indien de presentatie van de performance niet aan alle vereisten van GIPS voldoet, is het niet mogelijk dat een firm de performance presenteert als in compliance met de VBA Performance Presentatie Standaarden 2003, de Nederlandse vertaling van GIPS met uitzondering van. Verklaringen die wijzen naar de berekeningsmethodologie die is gehanteerd in de presentatie als in overeenstemming (of in compliance) met VBA-PPS 2003, de Nederlandse vertaling van GIPS, zijn niet toegestaan, tenzij deze van toepassing zijn op de performance van een individuele, bestaande cliënt. 18. Voorbeeld van een presentatie. Het voorbeeld in appendix A toont hoe een GIPS-compliant compositepresentatie inclusief toelichtingen er uit zou kunnen zien. 19

20 global investment performance standards 2003 relationship of gips with country-specific laws, regulations, and industry standards 19. GIPS fill the void where no country standards exist. Regulators and investment organizations worldwide are strongly encouraged to recognize and adopt GIPS as the performance presentation standard applicable to their constituencies. If there is a need for country-specific guidelines that go beyond GIPS, regulators and organizations are encouraged to develop and implement such guidelines to augment, but not conflict with, GIPS. Regulators are urged to supervise country compliance with GIPS and any country-specific standards that may exist. 20. Where existing laws, regulations, or industry standards already impose performance presentation standards, firms are strongly encouraged to comply with GIPS in addition to those local requirements. Compliance with applicable law or regulation does not necessarily lead to compliance with GIPS. When complying with GIPS and local law or regulation, firms must disclose any local laws and regulations that conflict with GIPS. 21. The establishment of GIPS will minimize the complexities that result with the existing contingent reciprocity agreements among organizations with their own standards. Organizations are encouraged to recognize GIPS rather than establish country-to-country reciprocity agreements for country-specific standards. When a country or group establishes local performance presentation standards, such standards should incorporate all of the required elements of the GIPS and state that compliance with GIPS is equivalent to compliance with the local standards. 20

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

JULI 2007. 14e JAARGANG NUMMER 4. Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds

JULI 2007. 14e JAARGANG NUMMER 4. Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds JULI 2007 14e JAARGANG NUMMER 4 Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds FINANCI√čLE STUDIEVERENIGING Amsterdam JULI 2007 Bijzonder betrokken Heb jij de juiste kwaliteiten

Nadere informatie

BOUWEN AAN VERTROUWEN

BOUWEN AAN VERTROUWEN BOUWEN AAN VERTROUWEN Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties ( Wta ) September 2014 E.V.A. Eijkelenboom J.B.S. Hijink (kernred.) Instituut voor Ondernemingsrecht / IvO Center for Financial

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. version 4 Approved of by the University Council 16-June 2014 CHAPTER 1: GENERAL

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006. PERSMEDEDELING Contactpersonen: Johan Volckaerts, CEO Tel.: + 32 2 647 80 70 Alain Pronost, CFO Tel: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006. Pompey, (Frankrijk),

Nadere informatie

Do financial analysts take into account risk management and internal control information?

Do financial analysts take into account risk management and internal control information? UNIVERSITEIT GENT FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION ACADEMIC YEAR 2013-2014 Do financial analysts take into account risk management and internal control information? Master thesis to obtain

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Product approval proces

Product approval proces Product approval proces Op zoek naar een nieuw evenwicht tussen risico's, rendement en het belang van de klant. Geactualiseerd - januari 2015 Product approval en review procedure 1 Inleiding Productaanbieders

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING A turn in Dutch long-term care as organizational change met een uitwerking voor zorgorganisatie Spes Bona Teun Wolters Working paper nr 2014/1 Wittenborg

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. PERSMEDEDELING Contactpersoon: Alain Pronost, CFO Tel.: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. Pompey, (Frankrijk), 13 februari 2008 GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext:

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL Master thesis University of Twente Faculty of management and governance Master Health Sciences Management track Author Willemien

Nadere informatie

vba journaal 19e jaargang maart 2003 Verenigingsnieuws 5 Global stock, country and sector momentum strategies 8

vba journaal 19e jaargang maart 2003 Verenigingsnieuws 5 Global stock, country and sector momentum strategies 8 vba journaal 1nummer 19e jaargang maart 2003 Verenigingsnieuws 5 Global stock, country and sector momentum strategies 8 Focusbeleggen met Warren Buffett: more an art than a science 15 8 Defined Benefit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V.

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V. Algemene voorwaarden General Terms and Conditions Parentix B.V. 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH Versie 2.1 - Nederlands / Version 2.1 - U.S. English i Inleiding / Introduction Nederlands Dit document bevat

Nadere informatie

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie