vba katernen VBA Performance Presentatie Standaarden 2003 the Dutch translation of GIPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vba katernen VBA Performance Presentatie Standaarden 2003 the Dutch translation of GIPS"

Transcriptie

1 vba katernen 8 # VBA Performance Presentatie Standaarden 2003 the Dutch translation of GIPS Effective 1 January 2003, As endorsed by the Investment Performance Council (IPC) as Translation of GIPS (TG) on 26 September 2002 Vereniging van BeleggingsAnalisten

2 De Vereniging van BeleggingsAnalisten Weteringschans 87 e 1017 RZ Amsterdam ISBN Vormgeving en realisatie: Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de VBA.

3 VBA Commissie Performance Presentatie Standaarden Voorzitter: Drs. W. (Willem) Hensbergen, RBA (Lombard Odier Darier Hentsch) Secretaris: Drs. P.W.P. (Paul) de Beus (Ernst & Young Actuarissen B.V.) Drs. J.H.M. (Jacques) Backbier Drs. M.B. (Bart) Bos (KPMG) Drs J.W. (Jan Willem) Deurvorst RA (PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.) N.M.R. (Mark) van Eijk Drs. R.E. (Erik) Hulshof (Mn Services) T.V. (Tjark) Graafsma (Ernst & Young Accountants) Drs. C.A.G.M. (Corné) Reniers RBA (Robeco) Drs. A.J. (Lex) Solleveld (Deloitte & Touche) Drs. E.C. (Emile) Wiersma (LogicaCMG) 3

4 Preface (In English) Since the beginning of 1998 the VBA Performance Presentatie Standaarden (VBA- PPS 1998) 1 are effective in The Netherlands. The claim of compliancy with these Standards by investment firms, assures consultants and potential and existing clients of these investment firms that the performance information of the composites is both complete and fairly presented. In practise this means that composite results are subject to a certain number of requirements with respect to the time period to be presented, the calculation methodology, the composite construction and the disclosures. Regularly, investment firms will also adhere to those recommendations of the Standards that are of relevance to the composite and/or to the firm. The goal of this presentation of composite performance is to enable consultants/potential clients to gain an understanding of the firm s historical performance (track record) for a certain investment strategy or a certain investment product. The composite also serves to facilitate a meaningful dialogue between consultants/prospective clients and the investment firm about the critical issues of how the performance was achieved and about future investment strategies. On the introduction of VBA-PPS 1998 the connection with the American AIMR 2 -PPS Standards and the, at that time recently developed, Global Investment Performance Standards (GIPS) was pointed out. Simultaneously the intention was announced to finetune VBA-PPS to international standards and to keep them up-to-date. The ultimate goal is to reach the status of worldwide readily accepted Performance Presentation Standards. This process has been set in motion in the last few years, encouraged by the activities of AIMR and the Investment Performance Council (IPC), the board of GIPS. The IPC is responsible for the propagation and expansion of and adherence to the GIPS standards. In recent years, several country-specific organisations have either adopted GIPS as their country Standard (through a translation of GIPS, TG), or they have developed a local version of GIPS (a country version of GIPS, CVG). A CVG minimally requires adherence to all requirements set out in GIPS, but additional requirements or recommendations can be made. Generally this will be the case if it concerns an aspect which is local market practise for the country. For example, in the UK version of GIPS (UKIPS, a CVG), it is required to have the compliance claim verified, while this is merely strongly recommended in GIPS. The VBA Committee Performance Presentatie Standaarden is of the opinion that now is the right time to harmonise the Dutch Standards with international developments. This allows the option to choose 1) a local version of GIPS (CVG), in which the current differences between VBA-PPS 1998 and GIPS persist partially or completely, or 2) to harmonise completely with GIPS, i.e. adopt GIPS as the Standard. Based on several arguments, amongst others the strong international orientation of investment firms in The Netherlands, the Committee has deliberately decided to fully adopt GIPS as the Standard. The Netherlands will therefore have a Translation of GIPS (TG) Vereniging van Beleggings Analisten (VBA) 2 Association for Investment Management and Research

5 Voorwoord Sinds begin 1998 zijn in ons land de zogenaamde VBA Performance Presentatie Standaarden (VBA-PPS 1998) 1 van kracht. Door het claimen dat voldaan wordt aan deze Standaarden door vermogensbeheerinstellingen, kunnen consultants en potentiële cliënten van deze instellingen er zeker van zijn dat de performance-gegevens van daartoe opgestelde composites volledig zijn en op een faire wijze zijn samengesteld. In de praktijk houdt dit in dat in de composite-resultaten aan een aantal vereisten wordt voldaan ten aanzien van de tijdshorizon, de berekeningswijze, de composite-samenstelling en de daarbij gegeven toelichtingen. Tevens zal de vermogensbeheerinstelling regelmatig voldoen aan de voor deze composite/instelling relevante aanbevelingen uit de Standaarden. Doelstelling van deze opstelling van composite performance-gegevens is dat de consultant/potentiële cliënt zich een beeld kan vormen van de historische prestatie van de vermogensbeheerinstelling op het terrein van een bepaalde beleggingsstrategie c.q. van een bepaald beleggingsproduct. Daarnaast dient de composite de consultant/potentiële cliënt in staat te stellen om een wezenlijke dialoog te voeren met de vermogensbeheerinstelling over hoe de performance tot stand is gekomen en hoe in de toekomst belegd zal gaan worden. Bij de introductie van de VBA-PPS 1998 is reeds gewezen op de aansluiting bij de Amerikaanse AIMR 2 -PPS Standaarden en de toenmalig recent ontwikkelde Global Investment Performance Standards (GIPS). Vermeld is toen ook de doelstelling om de VBA- PPS internationaal af te stemmen en actueel te houden. Het oogmerk hierbij is om te komen tot een set van wereldwijd geaccepteerde Performance Presentatie Standaarden. Deze ontwikkeling is in de laatste jaren volop in gang gezet, daartoe aangemoedigd door AIMR en de Investment Performance Council (IPC), het hoogste orgaan binnen GIPS. Dit IPC is verantwoordelijk voor de verspreiding, uitbreiding en naleving van de GIPS Standaarden. Diverse landen-organisaties hebben in de recente jaren hetzij GIPS volledig van kracht verklaard voor hun land via een vertaling van GIPS ( Translation of GIPS, TG), hetzij een eigen lokale versie van GIPS ontwikkeld (een country version of GIPS, CVG). Bij deze CVG s geldt dat minimaal ook aan alle vereisten van GIPS voldaan moet worden. Daarnaast kunnen de eisen of aanbevelingen uitgebreider zijn dan bij GIPS; dit zal in het algemeen het geval zijn indien het een voor het betreffende land gebruikelijk aspect betreft ( local market practice ). Zo is in de UK-versie van GIPS (UKIPS, een CVG) de verificatie van de compliance claim een verplichting, terwijl binnen GIPS dit een sterke aanbeveling is. De VBA Commissie Performance Presentatie Standaarden acht de tijd nu rijp om ook met de Nederlandse Standaarden bij de internationale ontwikkelingen aan te sluiten. De keuze die hierbij gemaakt moest worden is 1) of een eigen lokale versie (CVG) wordt geïntroduceerd, waarbij geheel of gedeeltelijk wordt vastgehouden aan de verschillen die bestaan tussen VBA-PPS 1998 en GIPS, 2) of dat geheel wordt aangesloten bij de regels van GIPS. Gegeven onder andere het sterk internationale karakter van de vermogensbeheerinstellingen in ons land, heeft de Commissie doelbewust de keuze gemaakt voor een volledige aansluiting bij GIPS. Met andere woorden, er is gekozen voor een vertaling van GIPS (TG) Vereniging van Beleggings Analisten (VBA) 2 Association for Investment Management and Research 5

6 This decision implies that, as of the effective date which is January 1, 2003 compliance with VBA-PPS also entails compliance with GIPS. This means that as from January 1, 2003 firms have to meet all requirements set out in GIPS, which differ from the VBA- PPS 1998 requirements in several respects. An example of this is that a compliance claim for an individual composite, which was possible under VBA-PPS 1998, is no longer allowed. From January 1, 2003, a compliance claim must be firmwide (i.e. for all composites as defined by the firm). The VBA Performance Presentatie Standaarden (VBA-PPS 2003, The Dutch Translation of GIPS) are a direct translation of the GIPS Standards. A compliance claim to VBA-PPS after January 1, 2003 therefore implies meeting the requirements of the new version (VBA-PPS 2003) and GIPS. It is specifically pointed out that all requirements have to be met retroactively. Therefore, compliance requires firmwide compliance for a minimum of period of 5 years (or since inception of the firm), and not compliance for an individual composite, which was as mentioned earlier possible under VBA-PPS The name VBA-PPS 2003, The Dutch Translation of GIPS was deliberately chosen in order to express that the old version (VBA-PPS 1998) is officially replaced. It emphasises that this name does not entail Standards that are in any respect different from GIPS. To draw attention to the link between the original English text and the Dutch translation they are presented side by side. Furthermore, Global Investment Performance Standards and its abbreviation GIPS remain untranslated. The VBA-PPS 2003, The Dutch Translation of GIPS were formally endorsed by the Investment Performance Council (IPC) as a TG on September 26, The VBA Committee Performance Presentatie Standaarden recommends all relevant parties in the Dutch investment industry to comply with GIPS and/or VBA-PPS 2003, The Dutch Translation of GIPS after January 1, Willem Hensbergen Chairman VBA Committee Performance Presentatie Standaarden September

7 Deze keuze betekent dat vanaf de ingangsdatum, 1 januari 2003, compliance met VBA-PPS tevens compliance met GIPS inhoudt. Dit houdt dus in dat vanaf 1 januari 2003 geheel moet worden voldaan aan de GIPS-eisen, die op verschillende onderdelen afwijken van de eisen van VBA-PPS Een voorbeeld hiervan is dat geen compliance meer kan worden geclaimd per composite, zoals dat binnen VBA-PPS 1998 wel kon, doch dat instellingsbreed ( firmwide, voor alle gedefinieerde composites gezamenlijk) compliance moet worden geclaimd. De vanaf 1 januari 2003 geldende VBA Performance Presentatie Standaarden (VBA- PPS 2003, de Nederlandse Vertaling van GIPS) zijn een letterlijke vertaling van de GIPS Standaarden. Een compliance claim aan VBA-PPS na 1 januari 2003 houdt derhalve in dat voldaan wordt aan de nieuwe versie (VBA-PPS 2003, de Nederlandse Vertaling van GIPS) en aan GIPS. Met nadruk zij gesteld dat met terugwerkende kracht aan de eisen voldaan moet worden. Compliance moet derhalve voor een minimale periode van 5 jaar (of sinds inceptie van de vermogensbeheerinstelling) instellingsbreed ( firmwide ) zijn en niet voor een betreffende composite alleen gelden, ook al was dat zoals vermeld onder VBA-PPS 1998 wel mogelijk. De naam VBA-PPS 2003, de Nederlandse Vertaling van GIPS is gekozen om aan te geven dat hiermee de oude versie (VBA-PPS 1998) vervangen wordt; met nadruk wordt gesteld dat de naam niet tot uitdrukking brengt dat het gaat om van GIPS afwijkende Standaarden. Om de lezer te attenderen op de link tussen de oorspronkelijke engelse tekst en de Nederlandse vertaling worden deze naast elkaar gepresenteerd. Daarnaast zijn Global Investment Performance Standards en de afkorting GIPS onvertaald gelaten. De VBA-PPS 2003, de Nederlandse Vertaling van GIPS zijn formeel bekrachtigd door de Investment Performance Council (IPC) op 26 september De VBA Commissie Performance Presentatie Standaarden raadt alle betrokkenen in de Nederlandse vermogensbeheerindustrie aan om uiterlijk vanaf 1 januari 2003 te voldoen aan GIPS en/of VBA-PPS 2003, de Nederlandse Vertaling van GIPS. Drs. W. Hensbergen, RBA Voorzitter VBA Commissie Performance Presentatie Standaarden september

8 Outline I. introduction Preamble: Why Is a Global Standard Needed? Vision Statement Objectives Overview Scope Compliance Relationship of GIPS with Country-Specific Laws, Regulations, and Industry Standards II. III. content of the global investment performance standards Input Data Calculation Methodology Composite Construction Disclosures Presentation and Reporting verification A. Scope and Purpose of Verification B. Required Verification Procedures C. Detailed Examinations of Investment Performance Presentations appendix a: sample presentation 8

9 Inhoud I. inleiding Preambule: waarom is een wereldwijde standaard nodig? Visie Doelstellingen Samenvatting Reikwijdte Compliance De relatie tussen GIPS en landspecifieke wetgeving, regelingen en bedrijfstakstandaarden II. III. inhoud van de global investment performance standards Input data Berekeningsmethodologie Samenstelling van Composites Toelichtingen Presentatie en Rapportage verificatie A. Reikwijdte en Doel van Verificatie B. Verplichte Verificatieprocedures C. Gedetailleerd Onderzoek van de Beleggingsperformance Presentaties appendix a: presentatievoorbeeld 9

10 global investment performance standards 2003 I. Introduction preamble: why is a global standard needed? 1. The financial markets and the investment management industry are becoming increasingly global in nature. Given the variety of financial entities and countries involved, this globalization of the investment process and the exponential growth of assets under management demonstrate the need to standardize the calculation and presentation of investment performance. 2. Prospective clients and asset managers will benefit from an established standard for investment performance measurement and presentation that is recognized worldwide. Investment practices, regulation, performance measurement, and reporting of performance results vary considerably from country to country. Some countries have guidelines that are widely accepted within their borders, and others have few recognized standards for presenting investment performance. 3. Requiring investment managers to adhere to performance presentation standards will help assure investors that the performance information is both complete and fairly presented. Firms in countries with minimal presentation standards will be able to compete for business on an equal footing with firms from countries that have more developed standards. Firms from countries with established practices will have more confidence of being fairly compared to local firms when competing for business in countries that have not previously adopted performance standards. 4. Both prospective and existing clients of investment firms will benefit from a global investment performance standard by having a greater degree of confidence in the performance numbers presented by the firms. Performance standards that are accepted in all countries enable all investment firms to measure and present their investment performance so that clients can readily compare investment performance among firms. vision statement 5. A global investment performance standard leads to readily accepted presentations of investment performance that (1) present performance results that are readily comparable among investment managers, without regard to geographic location, and (2) facilitate a dialogue between investment managers and their prospective clients about the critical issues of how the manager achieved performance results and future investment strategies. 10

11 vba performance presentatie standaarden 2003 I. Inleiding preambule: waarom is een wereldwijde standaard nodig? 1. De financiële markten en de vermogensbeheerbedrijfstak worden steeds mondialer van aard. Gegeven de grote variëteit aan financiële instellingen en het aantal betrokken landen, leidt deze globalisatie van het beleggingsproces en de exponentiële groei van het beheerd vermogen tot de noodzaak om de berekening en de presentatie van performance te standaardiseren. 2. Potentiële cliënten en vermogensbeheerders zullen baat hebben bij een wereldwijd aanvaarde standaard voor de performancemeting en presentatie van de beleggingsresultaten. De beleggingspraktijk, regulering, performancemeting en de rapportage van performance variëren aanzienlijk van land tot land. Sommige landen hebben richtlijnen die algemeen aanvaard zijn binnen hun grenzen, terwijl andere landen nauwelijks erkende standaarden kennen voor de presentatie van performance. 3. Het vereisen dat vermogenbeheerders zich houden aan performance presentatie standaarden zal ertoe bijdragen dat beleggers zich verzekerd weten van volledige en op een eerlijke wijze gepresenteerde performance. Vermogensbeheerinstellingen in landen met minimale presentatiestandaarden zullen in staat zijn om op gelijke voet te concurreren met instellingen uit landen met meer ontwikkelde standaarden. Vermogensbeheerinstellingen uit landen met algemeen aanvaarde gebruiken zullen er meer vertrouwen in kunnen hebben dat ze op eerlijke wijze vergeleken worden met lokale instellingen, wanneer ze concurreren in landen waar voorheen geen performancestandaarden werden aanvaard. 4. Zowel potentiële als bestaande cliënten van vermogensbeheerinstellingen zullen baat hebben bij een wereldwijde performancestandaard, omdat ze een grotere mate van vertrouwen kunnen hebben in de performance die gepresenteerd wordt door de vermogensbeheerinstelling. Performancestandaarden die wereldwijd worden geaccepteerd maken het voor vermogensbeheerinstellingen mogelijk om hun performance op een zodanige wijze te meten en te presenteren, dat cliënten eenvoudig de informatie van verschillende vermogensbeheerinstellingen kunnen vergelijken. visie 5. Een wereldwijde standaard voor performance leidt tot algemeen aanvaarde presentaties, zodat (1) informatie eenvoudig vergelijkbaar is tussen vermogensbeheerders onderling zonder rekening te houden met de locatie, en (2) een dialoog mogelijk maakt tussen vermogensbeheerinstellingen en hun potentiële cliënten over de wezenlijke aspecten van de bereikte performance en over de toekomstige beleggingsstrategieën. 11

12 global investment performance standards 2003 objectives 6. To obtain worldwide acceptance of a standard for the calculation and presentation of investment performance in a fair, comparable format that provides full disclosure. 7. To ensure accurate and consistent investment performance data for reporting, record keeping, marketing, and presentation. 8. To promote fair, global competition among investment firms for all markets without creating barriers to entry for new firms. 9. To foster the notion of industry self-regulation on a global basis. overview 10. The Global Investment Performance Standards (GIPS) have several key characteristics: a. GIPS are ethical standards for investment performance presentation to ensure fair representation and full disclosure of an investment firm s performance history. b. GIPS exist as a minimum worldwide standard where local or country-specific law, regulation, or industry standards may not exist for investment performance measurement and/or presentation. c. GIPS require managers to include all actual fee-paying discretionary portfolios in composites defined according to similar strategy and/or investment objective and require firms to show GIPS compliant history for a minimum of five years, or since inception of the firm or composite if in existence less than five years. d. GIPS require firms to use certain calculation and presentation methods and to make certain disclosures along with the performance record. e. GIPS rely on the integrity of input data. The accuracy of input data is critical to the accuracy of the performance presentation. For example, benchmarks and composites should be created/selected on an ex ante basis, not after the fact. f. GIPS consist of guidelines that firms are required to follow in order to claim compliance. The adoption of other elements of GIPS is recommended for firms to achieve best practice in performance presentation. g. GIPS apply to the presentation of investment performance of assets managed on behalf of a third party. 12

13 vba performance presentatie standaarden 2003 doelstellingen 6. Het bereiken van wereldwijde acceptatie van een standaard voor de berekening en presentatie van performance op een eerlijke wijze en in een vergelijkbaar formaat, dat volledige toelichting verschaft. 7. Het verzekeren van accurate en consistente performance ten behoeve van rapportage, registratie, marketing en presentatie. 8. Het bevorderen van eerlijke, wereldwijde concurrentie tussen vermogensbeheerinstellingen op alle markten zonder barrières te creëren voor de toetreding van nieuwe instellingen. 9. Het stimuleren van het concept van wereldwijde zelfregulering onder vermogensbeheerders. samenvatting 10. De Global Investment Performance Standards hebben verschillende kenmerken: a. GIPS zijn ethische standaarden voor de presentatie van beleggingsperformance, om een faire weergave met volledige toelichting te verzekeren omtrent de performancehistorie van een investment firm. b. GIPS gelden als wereldwijde basisstandaard daar waar lokale of landspecifieke wetgeving, regelgeving of bedrijfstakstandaarden ontbreken voor de meting en/of presentatie van beleggingsperformance. c. GIPS vereisen van vermogensbeheerders om alle daadwerkelijk beheersvergoedingbetalende discretionaire portefeuilles van een firm in te delen in composites, die op basis van de gevolgde strategieën en/of beleggingsdoelstellingen worden samengesteld. Firms zijn verplicht, om een GIPS-compliant historie te tonen van minimaal vijf jaar of, indien de firm of de composite minder dan vijf jaar bestaat, voor de periode sinds oprichting van de firm of het aanvangsmoment van de composite. d. GIPS vereisen van firms om bepaalde bereken- en presentatiemethoden te gebruiken, alsmede om bepaalde toelichtingen te geven bij de performancerapportage. e. GIPS steunen op de integriteit van de data die als input gelden. De nauwkeurigheid van de input data is van essentieel belang voor de nauwkeurigheid van de performance presentatie. Bijvoorbeeld benchmarks en composites dienen niet achteraf te worden samengesteld/geselecteerd, maar op een ex ante basis. f. GIPS bestaan uit richtlijnen die vermogensbeheerinstellingen verplicht zijn te volgen om compliance te kunnen claimen. Het wordt firms aanbevolen om andere onderdelen van GIPS toe te passen ten einde een best practice situatie te bereiken bij performancepresentaties. g. GIPS zijn van toepassing op de performancepresentatie van vermogen, welke in opdracht van een derde partij wordt beheerd. 13

14 global investment performance standards 2003 h. GIPS should be applied with the goal of full disclosure and fair representation of investment performance. Meeting the objective of full and fair disclosure is likely to require more than compliance with the minimum requirements of GIPS. If an investment firm applies GIPS in a performance situation that is not addressed specifically by the Standards or is open to interpretation, disclosures other than those required by GIPS may be necessary. To fully explain the performance included in a presentation, firms are encouraged to present all relevant supplemental information. i. In cases in which applicable local or country-specific law or regulation conflicts with GIPS, the Standards require firms to comply with the local law or regulation and make full disclosure of the conflict. j. GIPS do not address every aspect of performance measurement, valuation, attribution, or coverage of all asset classes. GIPS will evolve over time to address additional aspects of investment performance. Certain recommended elements in GIPS may become requirements in the future. scope 11. Application of GIPS. Investment management firms from any country may come into compliance with GIPS. Compliance with GIPS will facilitate a firm s participation in the investment management industry on a global level. 12. Definition of a Firm. GIPS must be applied on a firmwide basis. A firm may define itself as a. an entity registered with the appropriate national regulatory authority overseeing the entity s investment management activities; or b. an investment firm, subsidiary, or division held out to clients or potential clients as a distinct business unit (e.g., a subsidiary firm or distinct business unit managing private client assets may claim compliance for itself without its parent organization being in compliance); c. (until January 1, 2005), all assets managed to one or more base currencies (for firms managing global assets). When presenting investment performance in compliance with GIPS, an investment management firm must state how it defines itself as a firm. 14

15 vba performance presentatie standaarden 2003 h. GIPS dienen te worden toegepast met het doel van volledige toelichting en eerlijke voorstelling van beleggingsperformance. Om aan de doelstelling van volledige toelichting en eerlijke voorstelling te voldoen is waarschijnlijk meer vereist dan alleen compliance met de minimumeisen van GIPS. Indien een firm GIPS in een performancesituatie toepast die niet specifiek is voorgeschreven door de standaarden of die interpretatieverschillen mogelijk maakt, zouden extra toelichtingen, die niet worden voorgeschreven door GIPS, nodig kunnen zijn. Om de performance die is opgenomen in een presentatie volledig te verklaren, wordt aanbevolen dat alle relevante aanvullende informatie wordt verschaft door de vermogensbeheerinstellingen. i. In het geval dat lokale of landspecifieke wetgeving en regelingen conflicteren met GIPS, zijn volgens de standaarden vermogensbeheerinstellingen verplicht om te voldoen aan de lokale wetgeving of regeling en daarbij volledige toelichting van de tegenstrijdigheden te geven. j. GIPS omvatten niet alle aspecten van performancemeting, waardering en performance-attributie en dekken niet alle asset categorieën. GIPS zullen zich op termijn verder ontwikkelen om additionele aspecten van performance te behandelen. Bepaalde aanbevelingen in GIPS kunnen in de toekomst vereisten worden. reikwijdte 11. Toepassing van GIPS. Investment management firms uit elk land kunnen in compliance komen met GIPS. Compliance met GIPS bevordert de participatie op mondiaal niveau van de vermogensbeheerinstelling. 12. Definitie van een firm. GIPS dienen te worden toegepast op een firmwide basis. Een firm kan zichzelf definiëren als: a. een entiteit geregistreerd bij de aangewezen nationale regelgevende autoriteit die toezicht houdt op de vermogensbeheeractiviteiten van de entiteit; of b. een investment firm, dochteronderneming, of divisie die als afzonderlijk bedrijfsonderdeel naar buiten wordt gepresenteerd aan cliënten of potentiële cliënten (bijv. een dochteronderneming of afzonderlijk bedrijfsonderdeel waar particulier vermogen beheerd wordt, kan voor zichzelf compliance claimen zonder dat de moederorganisatie in compliance is); c. (tot 1 januari 2005), het totale vermogen dat wordt beheerd in één of meerdere basisvaluta (voor vermogensbeheerinstellingen die internationaal vermogen beheren). Als de beleggingsperformance in compliance met GIPS wordt gepresenteerd, dient de vermogensbeheerinstelling te vermelden hoe zij de firm definieert. 15

16 global investment performance standards Historical Performance Record. a. A firm is required to present, at a minimum, five years of annual investment performance that is compliant with GIPS. If the firm or composite has been in existence less than five years, firms must present performance since the inception of the firm or composite. b. After a firm presents five years of compliant history, firms must present additional annual performance up to ten years. For example, after a firm presents five years of compliant history, the firm must add an additional year of performance each year so that after five years of claiming compliance, the firm presents a ten year performance record. c. A firm may link a non-gips-compliant performance record to their compliant history so long as no non-compliant performance is presented for periods after January 1, and the firm discloses the periods of non-compliance and explains how the presentation is not in compliance with GIPS. Nothing in this section shall prevent firms from immediately presenting more than five years of performance results. compliance 14. Requirements. Firms must meet all the requirements set forth in GIPS to claim compliance with GIPS. Although GIPS requirements must be met immediately by a firm claiming compliance, the following requirements do not go into effect until a future date: a. Portfolios must be valued at least monthly for periods beginning January 1, b. Time-weighted rates of return adjusted for cash flows are required. Firms must use time-weighted rates of return adjusted for daily-weighted cash flows for periods beginning January 1, c. For periods beginning January 1, 2010, firms will likely be required to value portfolios on the date of any external cash flow. d. Firms must use trade-date accounting for periods beginning January 1, e. Accrual accounting must be used for dividends (as of the ex dividend date) for periods beginning January 1, Until these future requirements become effective, these provisions should be considered recommendations. Firms are encouraged to implement these requirements prior to their effective date. To ease compliance with GIPS when the future requirements take effect, firms should design performance software to incorporate these future requirements. 16

17 vba performance presentatie standaarden Historische Performance. a. Een firm is verplicht om ten minste van de afgelopen vijf jaar de jaarlijkse beleggingsperformance die compliant is met GIPS te presenteren. Indien de firm of composite minder dan vijf jaar bestaat, dient de performance sinds oprichting van de firm of het aanvangsmoment van de composite te worden gepresenteerd. b. Nadat een firm een compliant vijfjaars GIPS-record heeft gepresenteerd, dient additioneel elk jaar de performance te worden toegevoegd en te worden gepresenteerd totdat een overzicht van tien jaar is bereikt. Bijvoorbeeld, nadat een firm vijf jaar historie heeft gepresenteerd, dient elk jaar een additioneel jaar met performancecijfers te worden toegevoegd. Nadat een firm vervolgens vijf jaar compliance heeft geclaimd kan een tienjaars rapport met performance worden gepresenteerd. c. Een firm kan een rapportage van de performance, die niet-gips-compliant is, koppelen aan de historie die wel in compliance is, zolang er geen performance die niet in compliance is wordt gepresenteerd over perioden na 1 januari 2000, en de firm toelicht op welke manier de presentatie niet in compliance is met GIPS. Niets in deze sectie zal firms weerhouden om direct meer dan vijf jaar performance te presenteren. compliance 14. Vereisten. Firms dienen aan alle vereisten van GIPS te voldoen om compliance met GIPS te kunnen claimen. Alhoewel aan de GIPS-vereisten door een firm die compliance claimt per direct moet worden voldaan, zullen de volgende vereisten niet in werking treden tot aan een toekomstige datum: a. Vanaf 1 januari 2001 dienen portefeuilles tenminste maandelijks te worden gewaardeerd. b. Time-weighted rates of return aangepast voor kasstromen zijn vereist. Vanaf 1 januari 2005 moeten firms gebruik maken van time-weighted rates of return aangepast voor dagelijks gewogen kasstromen. c. Vanaf 1 januari 2010 zullen firms waarschijnlijk verplicht zijn om portefeuilles te waarderen op de datum van iedere externe kasstroom. d. Vanaf 1 januari 2005 moeten firms gegevens op basis van transactiedatum administreren. e. Vanaf 1 januari 2005 moet administratie volgens het principe van opgelopen inkomsten worden toegepast voor dividenden (vanaf de ex-dividend datum). Totdat deze toekomstige vereisten van kracht worden, moeten deze regels als aanbevelingen worden beschouwd. Het wordt vermogensbeheerinstellingen aanbevolen om deze vereisten te implementeren voorafgaand aan de datum waarop ze van kracht worden. Om compliance met GIPS te vergemakkelijken op het moment dat de toekomstige vereisten van kracht worden, is het raadzaam dat vermogensbeheerinstellingen performance software ontwerpen die rekening houdt met deze toekomstige vereisten. 17

18 global investment performance standards Compliance Check. Firms must take all steps necessary to ensure that they have satisfied all of the requirements of GIPS before claiming compliance with GIPS. Firms are strongly encouraged to perform periodic internal compliance checks and implement adequate business controls on all stages of the investment performance process from data input to presentation material to ensure the validity of compliance claims. 16. Third-Party Performance Measurement and Composite Construction. GIPS recognize the role of independent third-party performance measurers and the value they can add to the firm s performance-measurement activities. Where third-party performance measurement is an established practice or is available, firms are encouraged to use this service as it applies to the investment firm. Similarly, where the practice is to allow third parties to construct composites for investment firms, firms can use such composites in a GIPS-compliant presentation only if the composites comply with GIPS. 17. Claim of Compliance. Once a firm has met all of the required elements of GIPS, the firm may use the following Compliance Statement to indicate that the performance presentation is in compliance with GIPS: [Insert name of firm] has prepared and presented this report in compliance with the Global Investment Performance Standards (GIPS). If the performance presentation does not meet all of the requirements of GIPS, firms cannot represent that the performance presentation is in compliance with the Global Investment Performance Standard except for. Statements referring to the calculation methodology used in a presentation as being in accordance (or compliance) with the Global Investment Performance Standards are prohibited except when applied to the performance of a single, existing client. 18. Sample Presentation. A sample presentation, shown in Appendix A, provides an example of what a GIPS-compliant performance presentation could look like, including disclosures. 18

19 vba performance presentatie standaarden Compliance controle. Firms dienen alvorens compliance met GIPS te claimen, alle noodzakelijke stappen te zetten, om te waarborgen dat zij aan alle vereisten van GIPS hebben voldaan. Het wordt firms sterk aanbevolen om periodiek intern de compliance te toetsen. Daarnaast wordt sterk aanbevolen om adequate beheersmechanismen te implementeren in alle stadia van de performancemeting (van data-invoer tot presentatiemateriaal), om de geldigheid van de compliance claim zeker te stellen. 16. Performancemeting en compositesamenstelling door derden. GIPS erkennen de rol van onafhankelijke derden op het gebied van performancemeting en de waarde die zij toe kunnen voegen aan de performancemetingsactiviteiten van de vermogensbeheerinstelling. Waar performancemeting door een derde partij ingeburgerd of beschikbaar is, wordt vermogensbeheerinstellingen aanbevolen gebruik te maken van deze diensten. Evenzo kunnen, waar het gebruikelijk is dat derden composites samenstellen, dergelijke composites alleen in een GIPS-compliant presentatie worden gebruikt als de composites in overeenstemming met GIPS zijn opgesteld. 17. Compliance Claim. Indien een firm aan alle vereiste elementen van VBA-PPS 2003 heeft voldaan, mag de firm de volgende Compliance-verklaring gebruiken om aan te geven dat de presentatie van de performance in overeenstemming met VBA- PPS 2003 is opgesteld: [Naam van de Vermogensbeheerinstelling] heeft dit rapport opgesteld en gepresenteerd in compliance met de VBA-PPS 2003, de Nederlandse vertaling van GIPS. Indien de presentatie van de performance niet aan alle vereisten van GIPS voldoet, is het niet mogelijk dat een firm de performance presenteert als in compliance met de VBA Performance Presentatie Standaarden 2003, de Nederlandse vertaling van GIPS met uitzondering van. Verklaringen die wijzen naar de berekeningsmethodologie die is gehanteerd in de presentatie als in overeenstemming (of in compliance) met VBA-PPS 2003, de Nederlandse vertaling van GIPS, zijn niet toegestaan, tenzij deze van toepassing zijn op de performance van een individuele, bestaande cliënt. 18. Voorbeeld van een presentatie. Het voorbeeld in appendix A toont hoe een GIPS-compliant compositepresentatie inclusief toelichtingen er uit zou kunnen zien. 19

20 global investment performance standards 2003 relationship of gips with country-specific laws, regulations, and industry standards 19. GIPS fill the void where no country standards exist. Regulators and investment organizations worldwide are strongly encouraged to recognize and adopt GIPS as the performance presentation standard applicable to their constituencies. If there is a need for country-specific guidelines that go beyond GIPS, regulators and organizations are encouraged to develop and implement such guidelines to augment, but not conflict with, GIPS. Regulators are urged to supervise country compliance with GIPS and any country-specific standards that may exist. 20. Where existing laws, regulations, or industry standards already impose performance presentation standards, firms are strongly encouraged to comply with GIPS in addition to those local requirements. Compliance with applicable law or regulation does not necessarily lead to compliance with GIPS. When complying with GIPS and local law or regulation, firms must disclose any local laws and regulations that conflict with GIPS. 21. The establishment of GIPS will minimize the complexities that result with the existing contingent reciprocity agreements among organizations with their own standards. Organizations are encouraged to recognize GIPS rather than establish country-to-country reciprocity agreements for country-specific standards. When a country or group establishes local performance presentation standards, such standards should incorporate all of the required elements of the GIPS and state that compliance with GIPS is equivalent to compliance with the local standards. 20

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

VBA Katernen #13. vba Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals. www.gipsstandards.org BEROEPSVERENIGING VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS (VBA)

VBA Katernen #13. vba Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals. www.gipsstandards.org BEROEPSVERENIGING VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS (VBA) CFA Centre - Dutch GIPS Cover Nov 2009:Layout 1 11/3/2009 2:38 PM Page 1 VBA Katernen #13 2005 BEROEPSVERENIGING VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS (VBA) HERENGRACHT 479 1017 BS AMSTERDAM T. 020-618 2812 E. SECRETARIAAT@NVBA.NL

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

Scope of this ISA 1-3 Reikwijdte van deze ISA 1-3. Effective Date 4 Ingangsdatum 4. Objective 5 Doelstelling 5. Definitions 6-7 Definities 6-7

Scope of this ISA 1-3 Reikwijdte van deze ISA 1-3. Effective Date 4 Ingangsdatum 4. Objective 5 Doelstelling 5. Definitions 6-7 Definities 6-7 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 800 SPECIAL CONSIDERATIONS AUDITS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH SPECIAL PURPOSE FRAMEWORKS (Effective for audits of financial statements for periods

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance Amsterdam, De Makroon Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance November 2016 Daan Tettero genda Introductie Syntrus Achmea Real Estate & Finance 7, 5,2 1,4 Zorgvastgoed voor

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain.

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain. Domino tiles Dominoes is a game played with rectangular domino 'tiles'. Today the tiles are often made of plastic or wood, but in the past, they were made of real stone or ivory. They have a rectangle

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals

Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals Jacco Minnaar - Triodos Investment Management 8 juni 2017 Instituut voor Pensioeneducatie 0 Triodos in een oogopslag Triodos Bank Onafhankelijke

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252 49 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 252 A. TITEL Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te s-gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Resultaatsturing Mark Smit Teamleider Informatie-,Proces-,Projectmanagement Gemeente Zaanstad

Resultaatsturing Mark Smit Teamleider Informatie-,Proces-,Projectmanagement Gemeente Zaanstad Resultaatsturing Mark Smit Teamleider Informatie-,Proces-,Projectmanagement Gemeente Zaanstad Legal Disclaimer This Presentation contains forward-looking statements, including, but not limited to, statements

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Informatiefolder Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Kinderbijschrijvingen worden afgeschaft Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100 56 (1974) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 100 A. TITEL Verdrag inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences, met bijlage; Genève, 6 april 1974 B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ELAW BASISCURSUS WBP EN ANDERE PRIVACYWETGEVING DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING Gerrit-Jan Zwenne 28 november 2013 general data protection regulation een snelle vergelijking DP Directive 95/46/EC

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

Genetic code. Assignment

Genetic code. Assignment Genetic code The genetic code consists of a number of lines that determine how living cells translate the information coded in genetic material (DNA or RNA sequences) to proteins (amino acid sequences).

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE AANDEELHOUDERS

BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE AANDEELHOUDERS db x-trackers Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Maatschappelijke zetel: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (de Vennootschap ) BELANGRIJK

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+ PRESTATIEVERKLARING Nr. 0055 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer termoz CN 8 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Kunststof verbindingen voor gebruik in beton en metselwerk Beoogd

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation TeleBank Contents Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation Introduction - TeleBank Automatic bank services Initiates a Dialog with

Nadere informatie

Scope of this ISA 1 2 Toepassingsgebied van deze ISA 1 2. Effective Date 5 Ingangsdatum 5. Objectives 6 Doelstellingen 6. Definitions 7 Definities 7

Scope of this ISA 1 2 Toepassingsgebied van deze ISA 1 2. Effective Date 5 Ingangsdatum 5. Objectives 6 Doelstellingen 6. Definitions 7 Definities 7 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 610 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 610 USING THE WORK OF INTERNATIONAL AUDITORS GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS (Effective for audits of financial

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants)

Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) ISA 800 (Herzien) Bijzondere overwegingen controles van financiële overzichten

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

Statistische steekproeven in juist perspectief

Statistische steekproeven in juist perspectief Statistische steekproeven in juist perspectief Inhoudsopgave Naheffingsaanslag in eerste aanleg en eindresultaat Een praktijkvoorbeeld Omkering van de bewijslast Onze werkwijze Streekproef als vast onderdeel

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Introductie XBRL GL XBRL Nederland Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Inhoud XBRL Nederland Huidige situatie XBRL/ SBR XBRL Global Ledger (GL) Proces en voordelen XBRL

Nadere informatie

Welke functies moeten ingevuld worden?

Welke functies moeten ingevuld worden? Welke functies moeten ingevuld worden? De herziene Wod van papier naar praktijk! Jan-Bas Prins 17 juni 2014 Relevante documenten Europa 2010/63/EU EC Implementation, interpretation and terminology of Directive

Nadere informatie