Schoolondersteuningsprofiel SBO De Steenen Kamer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel SBO De Steenen Kamer"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel SBO De Steenen Kamer November 2013 Ron Benjamins Inschool Postbus CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T F

2 2

3 1.Inleiding Algemene gegevens Algemene gegevens van de school Kengetallen leerlingenpopulatie Aantal leerlingen besproken in het ZAT (Zorgteam) Leerlingen met een REC-indicatie: verwijzingen SO of een rugzakje Aantal (terug)plaatsingen vanuit het SBO Aantal gediagnosticeerde hoogbegaafde leerlingen Basisondersteuning Basiskwaliteit volgens de Inspectie Standaarden Handelingsgericht Werken Aanwezige deskundigheid Groepsgrootte en formatie Preventieve en licht curatieve interventies Ruimtelijke omgeving Samenvattend: de mogelijkheden en grenzen van de school Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Leer en ontwikkeling Fysiek en Medisch Sociaal emotioneel en gedrag Thuissituatie

4 4

5 1.Inleiding Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van school voor speciaal basisonderwijs De Steenen Kamer. Het geeft een beeld van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Uit het complete profiel blijkt of de school voldoet aan de basiszorg die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband wordt vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het team een arrangement heeft. Het geeft ook de ambities van het team weer. Op basis van het ondersteuningsprofiel kan het team een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, het samenwerkingsverband, het regulier basisonderwijs, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg. Als school voor speciaal basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband, zijn er vanzelfsprekend hogere verwachtingen ten aanzien van de basiszorg en basisondersteuning die de school moet kunnen bieden. De basiszorg en basisondersteuning die de school kan bieden, is aansluitend en aanvullend op de mogelijkheden die de reguliere basisscholen hierin kunnen bieden en als dusdanig te interpreteren als een voorziening binnen de extra ondersteuning. De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het samenwerkingsverband geven een beeld van het continuüm van onderwijsondersteuning op het niveau van het schoolbestuur en het samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het samenwerkingsverband bepalen voor welke kinderen op welke plek voorzieningen en lesplaatsen zijn of kunnen worden ingericht. Schoolbesturen en het samenwerkingsverband kunnen vervolgens beleid ontwikkelen waarmee zij voldoen aan de zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. Zo vormen de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de ondersteuningstoewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren van een goed antwoord op de behoeften van leerlingen. Dit schoolondersteuningsprofiel van de school is opgesteld op basis van een ingevulde facts&findingslijst, waarin feitelijke gegevens over de school zijn verzameld. In een werkconferentie begeleid door adviseurs van Inschool hebben scholen op een rij gezet wat zij ervaren als extra ondersteuning die de school kan bieden en dat geformuleerd als arrangement. De facts & findings en de arrangementen zijn bij elkaar gevoegd in deze rapportage die in samenwerking tussen een adviseur van Inschool en de school is opgesteld. Waar nodig kan de school teruggrijpen op documenten die als bron voor dit schoolondersteuningsprofiel hebben gediend. 5

6 2.Algemene gegevens 2.1.Algemene gegevens van de school De naam van de school is: SBO De Steenen Kamer. Het brinnummer van de school is: 00UE. De school maakt deel uit van het bestuur Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden (SPON). De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SWV PO ZHZ. De visie/het schoolconcept wordt als volgt omschreven: De Steenen Kamer is een school voor speciaal basisonderwijs. Binnen het model van de 1-zorgroute ( 1 stap verder met de 1-zorgroute ) werkt de school met een aanbod van basis, verdiepte en intensieve arrangementen binnen de groepen (convergente differentiatie). Deze arrangementen sluiten aan bij de mogelijkheden en de uitstroomniveaus van onze leerlingenpopulatie. Bij de vakken rekenen, (technisch)lezen en spelling is het ook mogelijk om niveaus groepsdoorbroken aan te bieden. Onze aanpak kenmerkt zich door handelingsgericht en opbrengstgericht werken, met als doel de mogelijkheden van onze leerlingen optimaal tot ontwikkeling te laten komen. De missie van de school is: Ieder kind gelijk, ieder kind uniek. Hiermee willen wij aangeven dat wij ieder kind gelijke kansen willen bieden, rekening houdend met de unieke eigenschappen, beperkingen en talenten van ieder kind. 2.2.Kengetallen leerlingenpopulatie Het aantal leerlingen op 1 oktober 2011 was Aantal leerlingen besproken in het ZAT (Zorgteam). De zorgstructuur op De Steenen Kamer is als volgt georganiseerd: Tijdens de groepsbesprekingen tussen de leerkracht en de ib-er (2x per schooljaar) worden de groepsplannen, het klassenmanagement en de korte- en lange termijndoelen besproken. Vanzelfsprekend kan hier ook de ontwikkeling van individuele leerlingen worden besproken. Vervolgens is hiervoor gelegenheid in de leerlingbespreking. Uitgangspunt bij de verschillende besprekingen en de begeleiding van de leerlingen vormt het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Het ontwikkelingsperspectief wordt voor iedere leerling opgesteld en jaarlijks besproken en waar nodig aangepast. 6

7 Bij complexe hulpvragen vindt een vervolg van de leerlingbespreking plaats in het Zorgteam (de commissie van onderzoek en begeleiding). Hierin zitten een orthopedagoog, een schoolarts, een schoolmaatschappelijk werker, de ib-er en de directeur van de school. Op afroep kunnen ook andere deskundigen voor een zorgteambespreking worden uitgenodigd. De leden van het Zorgteam zijn deskundig op het gebied van de sociaal-emotionele, de cognitieve en de fysieke ontwikkeling van kinderen. Er bestaat ook een ZAT op gemeenteniveau. De afgelopen vier schooljaren heeft De Steenen Kamer hiervan geen gebruik gemaakt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat deze rol overnemen (CJG-casus overleg) Deze ontwikkeling wordt momenteel in een pilot Handelingsgericht Arrangeren (HGA) in het Samenwerkingsverband vorm gegeven. De school gaat de huidige Commissie van Onderzoek en begeleiding omvormen tot een Zorgteam, vergelijkbaar met de zorgteams binnen het regulier basisonderwijs. De aanleiding hiervoor vormen de ontwikkelingen binnen passend onderwijs en de verbinding met het CJG. 7

8 2.2.2.Leerlingen met een REC-indicatie: verwijzingen SO of een rugzakje Verwijzingen SO cl Verwijzingen SO cl Verwijzingen SO cl Verwijzingen SO cl oktober oktober 2011 Aantal rugzakjes cl Aantal rugzakjes cl Aantal rugzakjes cl Aantal rugzakjes cl De bovenste van bovenstaande figuren laten zien hoeveel leerlingen van de school in de schooljaren tot en met een indicatie hebben gekregen voor één van de clusters én zijn verwezen naar een school voor speciaal onderwijs. In totaal ging het in die periode om 5 leerlingen. De figuur eronder laat zien hoeveel leerlingen met een rugzak er op de school zaten op respectievelijk 1 oktober 2010 en 1 oktober Op 1 oktober 2011 betrof dit 4,11% van de leerlingenpopulatie. Landelijk gemiddelde van kinderen met een rugzakje in het basisonderwijs is 1,38% (bron: totaal aantal leerlingen met een rugzak, zowel op het BO als SBO, in het schooljaar ). 8

9 2.2.3.Aantal (terug)plaatsingen vanuit het SBO Aantal terugplaatsingen per schooljaar vanuit SBO Bovenstaand figuur laat zien dat in schooljaar één leerling terug is geplaatst naar het regulier basisonderwijs Aantal gediagnosticeerde hoogbegaafde leerlingen Het aantal gediagnosticeerde hoogbegaafde leerlingen over de teldata 1 oktober 2008 t/m 2011 was 0. 9

10 3.Basisondersteuning De basisondersteuning geeft het niveau van ondersteuning weer, waaraan alle scholen in het samenwerkingsverband zullen (gaan) voldoen. Mede op basis van de ondersteuningsprofielen van alle deelnemende scholen stelt het samenwerkingsverband het niveau van basisondersteuning vast. De basisondersteuning heeft betrekking op vier aspecten: - basiskwaliteit (het oordeel van de inspectie over de school); - preventieve en licht curatieve interventies (zoals een aanpak voor pesten of dyslexie); - onderwijsondersteuningsstructuur (goede afspraken over de organisatie van ondersteuning binnen de school); - planmatig werken (het volgen van de resultaten van de leerlingen en het inrichten van het onderwijs op basis daarvan). In de vragenlijst die voor deze rapportage is gebruikt, zijn scholen over deze vier aspecten van basisondersteuning bevraagd. Deze zijn als volgt weergegeven. - De school heeft kunnen aangeven wat het meest recente oordeel van de inspectie was over de basiskwaliteit van de school. - De kwaliteit van de ondersteuningsstructuur en het planmatig werken is in beeld gebracht aan de hand van een aantal standaarden. Deze standaarden hebben betrekking op de mate waarin de school het handelingsgericht werken beheerst. - De kwaliteit van de ondersteuningsstructuur en het planmatig werken is verder in beeld gebracht met gegevens over de deskundigheid die op de school aanwezig is en de formatie die de school hiervoor heeft ingezet. - De school heeft kunnen aangeven welke preventieve en licht curatieve interventies zij aanbiedt. - Tot slot heeft de school een oordeel gegeven over de mogelijkheden van haar gebouw. 3.1.Basiskwaliteit volgens de Inspectie De inspectie heeft de basiskwaliteit van de school tijdens haar laatste oordeel akkoord bevonden 10

11 3.2.Standaarden Handelingsgericht Werken Zwak Voldoende Goed Excellent Leerkrachten verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen Leerkrachten bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's Leerkrachten analyseren en interpreteren de toetsresultaten ten einde zicht te krijgen op de opbrengsten en het OPP en onderwijsbehoeften van de leerling Leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het schoolteam Leerkrachten signaleren vroegtijdig op basis van de verzamelde gegevens leerlingen die de komende periode extra instructie, ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeen en oplossingen van leerlingen Alle teamleden zijn open naar collega's, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. Leerkrachten nemen systematisch en regelmatig methodeonafhankelijke en methode gebonden toetsen af om de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen te volgen Leerkrachten stellen hun instructie, aanbod, verwerking en onderwijstijd af op de verschillen in ontwikkeling en onderwijsbehoeften tussen leerlingen Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak Leerkrachten evalueren systematisch na afronding van het groepsplan of de gestelde doelen bereikt zijn Leerkrachten houden na afronding van elke cyclus in school een groepsbespreking met de Intern Begeleider en besluiten tot leerlingbespreking en een oudergesprek indien noodzakelijk voor een of meerdere leerlingen Leerkrachten benoemen hoge, reele SMARTI-doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geevalueerd met leerlingen, ouders en collega's Leerkrachten werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepjes en mogelijk een individuele leerling beschrijven Leerkrachten bespreken minstens drie keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de intern begeleider De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer Bovenstaande geeft aan dat de school zichzelf op 14 van de hier genoemde 18 standaarden als goed beoordeelt en op 4 als excellent. 11

12 3.3.Aanwezige deskundigheid aanwezig zonder diploma aanwezig met diploma niet aanwezig Orthopedagoog Psycholoog Schoolmaatschappelijk werker Remedial teacher Ambulant Begeleider Motorische Remedial Teaching Intern Begeleider Taal/leesspecialist Reken/wiskundespecialist Gedragsspecialist Sociale vaardigheden specialist Hoogbegaafdheid specialist Coaching en Video Interactie Begeleiding Speltherapeut Dyslexie specialist Naast bovenstaande deskundigen zijn nog de volgende andere deskundigen werkzaam in het team: - Logopedie (1 persoon, 0,7 formatie) - Psychomotorisch kindertherapeut (1 persoon, geen formatie) De intern begeleider heeft de volgende opleiding gehad: kortdurende opleiding IB HBO master SEN Post HBO 1 jaar IB Post HBO 1 jaar top opleiding IB Geen Anders: Midden management De intern begeleider heeft de volgende kortdurende nascholing gehad op het gebied van: Ja Nee Dyslexie Dyscalculie Ook heeft de intern begeleider kortdurende nascholing gehad op het gebied van: - aanvankelijk lezen en rekenen 12

13 niet aanwezig wel aanwezig geen formatie 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 meer dan 0,5 meer dan 1 meer dan 2 - rots en water trainer - onderwijscontinuüm CED - intervisie Daarnaast is de volgende deskundigheid buiten het eigen team beschikbaar ( op inhuur ) voor de school: Ambulant begeleider Speltherapeut Dyslexiespecialist Anders (vul in bij toelichting) Daarnaast: - fysiotherapeut 3.4.Groepsgrootte en formatie Bezetting van de groep: Er is één professional in de klas. Binnen de school is één onderwijsassistent werkzaam. Haar inzet vindt vooral plaatst binnen de jongste groepen. Onderstaande tabel geeft weer hoeveel formatie er voor de eerder genoemde deskundigen op de school beschikbaar is. Orthopedagoog Psycholoog Schoolmaatschappelijk werker Remedial teacher Motorische remedial teacher Intern begeleider Taal/leesspecialist Reken/wiskundespecialist Gedragsspecialist Sociale vaardigheden specialist Hoogbegaafdheid specialist Coaching en video interactie specialist Speltherapeut Dyslexiespecialist Anders (vul in welke deskundigheid nog meer aanwezig en beschikbaar is bij het veld toelichting) 13

14 NB: logopedie 0,7, psychomotorisch kindertherapeut geen formatie De expertise van de medewerkers in kolom 2 ( wel aanwezig, geen formatie ) kan wel ingezet worden binnen de school, maar er is geen ambulante tijd ingeroosterd. 3.5.Preventieve en licht curatieve interventies Hieronder wordt aangegeven in hoeverre de school beschikt over de hier genoemde preventieve en licht curatieve interventies. Ja Nee toelichting De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyscalculie De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyslexie In ontwikkeling. Wij werken volgens de LIST-aanpak (lezen is top) voor het sbo. Een aanpak voor leerlingen met ernstige leesproblemen (binnen LIST) is in ontwikkeling. Leerlingen met een grote leesachterstand kunnen (beperkt) begeleid worden door de logopedist. Aanvullende methodiek/aanpak: RALFI en Connect De school heeft een protocol voor medische handelingen De school biedt fysieke toegankelijkheid voor leerlingen die dit nodig hebben De school biedt aangepaste werk- en instructieruimtes voor leerlingen die dit nodig hebben. De school biedt de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben. De school heeft een aanpak gericht op sociale veiligheid De school beschikt over een rolstoelopgang bij de ingangen en twee invalidetoiletten. De school werkt met de methode Leefstijl (sociale vaardigheden), beschikt over een pestprotocol en werkt met de aanpak Sta op tegen pesten. De school heeft een aanpak gericht op het voorkomen van gedragsproblemen De school werkt met de methode Leefstijl (sociale vaardigheden). Daarnaast wordt in de groepen 3 t/m 5 aandacht besteed aan geleid spelen. Binnen de school is veel aandacht voor een positief pedagogisch klimaat, ook wordt er gezorgd voor een duidelijke structuur en voorspelbaarheid. In vrije situaties (bijv. schoolplein) hanteren de leerlingen een driestappen-plan voor het oplossen van onenigheid. De school heeft een onderwijsprogramma en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie De school heeft een onderwijsprogramma en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie. De school heeft een aanbod gericht op de werkhouding van leerlingen De school werkt met een basis, een verdiept en een intensief arrangement, passend bij de leerlingenpopulatie. Het basisarrangement richt zich op het uitstroomniveau VMBO-LWOO (en Pro). 14

15 Hieronder wordt aangegeven van welke voorzieningen (binnen het samenwerkingsverband) de leerlingen van de school wel en niet gebruik maken. Daarbij wordt tevens aangegeven om hoeveel leerlingen het hierbij gaat. n.v.t meer dan 20 Time-out Observatieklas Autiklas Voorschool Regionaal Interventie Team Preventieve ambulante begeleiding Ambulante begeleiding Hoogbegaafdengroep Schakelklas Taalklas Anders (vul in bij toelichting) 3.6.Ruimtelijke omgeving Er is ruimte in de groep voor één-op-één begeleiding Er is ruimte op de gang voor één-op-één begeleiding Er is een prikkelarme werkplek Er is ruimte voor een time-out De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften Er zijn ruimten met specifieke functies voor bewegings- en leerbehoeften (fysiotherapie, schooltuin, enzovoort) Er zijn werkplekken voor leerlingen beschikbaar op de gang of in flexibele ruimten Anders (vul in bij Toelichting) Slecht Matig Voldoende Goed Zeer goed Zijn de werkruimten afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen? Is de inrichting van de lokalen afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen? 15

16 3.7.Samenvattend: de mogelijkheden en grenzen van de school De school stelt dat de opgevraagde gegevens het volgende betekenen voor de mogelijkheden die zij ziet, nu en in de toekomst, om op de school passend onderwijs te bieden voor leerlingen met specifieke en/of aanvullende onderwijsbehoeften: Als school voor speciaal basisonderwijs willen wij binnen passend onderwijs de rol van brede zorgschool (met elementen van inclusief) vervullen binnen het samenwerkingsverband. Onze brede expertise geeft ons een ideale positie tussen het regulier basisonderwijs en de verschillende vormen van speciaal onderwijs, met het voordeel van thuisnabij onderwijs. Het samenwerkingsverband kan een beroep op de school doen voor de volgende leerlingen met specifieke en/of aanvullende onderwijsbehoeften: Voor welke leerlingen met speciale onderwijsbehoeften mag uw school zeker gebeld worden? Voor vrijwel alle speciale onderwijsbehoeften kan gebeld worden. De mogelijkheden van de school worden over het algemeen niet begrensd door de soort maar door de ernst van de problematiek en/of speciale onderwijsbehoefte. Gespecificeerd: - Leerlingen met specifieke SBO-problematiek, dus leerlingen met leer-, gedragsontwikkelings- en/of opvoedingsproblematiek. - Leerlingen met een cluster 2 indicatie/problematiek met taalproblematiek of (lichte) gehoorproblematiek. - Leerlingen met een cluster 3 indicatie/problematiek en een IQ boven de Leerlingen met een cluster 4 indicatie/problematiek, m.n. met adhd en/of een stoornis in het autistisch spectrum. - Leerlingen met leesproblematiek. De school stelt hierbij de volgende voorwaarden: Als school voor speciaal basisonderwijs moet wij werken aan het realiseren van de kerndoelen en valt de school onder de wet op het primair onderwijs (WPO). De school is altijd welwillend en ziet veel mogelijkheden, maar het extra aanbod mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het reguliere (sbo)onderwijs binnen de school. Verder stelt de school: Met het interpreteren van dit schoolondersteuningsprofiel moet rekening worden gehouden met onze positie van school voor speciaal basisonderwijs. De basisondersteuning van de school is op zichzelf al aanvullend op het aanbod van het regulier basisonderwijs en overlapt deels met het aanbod binnen het speciaal onderwijs. 16

17 4.Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften In het volgende hoofdstuk wordt in kaart gebracht in hoeverre de school in staat is een aanbod te hebben voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze behoeften kunnen betrekking hebben op: leer- en ontwikkelingskenmerken; fysieke en medische kenmerken; sociaal-emotionele en gedragsmatige kenmerken; de thuissituatie. Er wordt beschreven welke aanpak de school heeft voor de verschillende aandachtsgebieden. Voor het beschrijven van deze onderwijsondersteuningsarrangementen is informatie verzameld over: deskundigheid die de school heeft of binnen handbereik heeft; tijd en aandacht die de school aan leerlingen kan besteden; specifieke materialen of voorzieningen waarover de school beschikt; mogelijkheden van het schoolgebouw en samenwerking met relevante organisaties. 17

18 4.1.Leer en ontwikkeling Leer- en ontwikkelingskenmerken hebben betrekking op leer- en ontwikkelingshulpvragen, leerachterstand, taalhulpvragen en ontwikkelingsvoorsprong Huidige situatie wat doen/kunnen we nu al? Invulling 1. Leerlingen met een lagere intelligentie Door ons aanbod waarbij het basisarrangement is gericht op uitstroomniveau vmbo-lwoo (en praktijkonderwijs), heeft de school in het basisaanbod binnen de groepen, voldoende mogelijkheden om ook te voldoen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met een lagere intelligentie (IQ vanaf ± 60), leerachterstanden, ontwikkelingsachterstanden en/of specifieke leerproblematiek. Door te werken met arrangementen binnen het onderwijscontinuüm van de CED (basis, verdiept, intensief en specifiek), kan de school een passend aanbod bieden binnen een groepsaanpak voor vrijwel alle leerlingen binnen de school. Deskundigheid - Teamscholing gericht op de didactische aanpak binnen onze doelgroep. - Leerkrachten met kennis, ervaring en affiniteit met onze doelgroep. - Orthopedagoog. - Deskundige intern begeleider met aantoonbare ervaring met deze doelgroep. - Verschillende deskundigen op het gebied van lezen/rekenen (master SEN). Aandacht en tijd - Onderwijsaanbod binnen kleinere groepen (gemiddeld 15 leerlingen). - Onderwijsassistent binnen de onderbouw. - Mogelijkheden om leerlingen groepsdoorbroken op een niveau passend bij hun onderwijsbehoeften te laten werken. Voorzieningen - Een positief pedagogisch en didactisch klimaat met rust, structuur, duidelijkheid en veiligheid. - Het leerstofaanbod en de instructie zijn aangepast aan de onderwijsbehoeften van de doelgroep. Gebouw - Voldoende ruimte binnen het gebouw en de klassen. - Beschikbaarheid van extra ruimtes. Samenwerking - Met collega sbo (sbo De kameleon). 18

19 2. LIST (technisch lezen) Aanbod technisch lezen t/m groep 8. De school werkt volgens de LIST-aanpak bij het vakgebied technisch lezen. LIST ( Lezen is top ) is een aanpak waarbij wordt gewerkt vanuit het betrokkenheidsperspectief van het lezen. De LIST-aanpak richt zich op de kern van het leesonderwijs. Deskundigheid - Teamscholing gericht op technisch lezen volgens de LIST-aanpak. Aandacht en tijd - Onderwijsaanbod binnen kleinere groepen (gemiddeld 15 leerlingen). - Mogelijkheden om leerlingen groepsdoorbroken op een niveau passend bij hun onderwijsbehoeften te laten werken. - De mogelijkheid om leerlingen t/m groep 8 voldoende tijd te geven voor het verwerven (en onderhouden) van de leesvaardigheid. Voorzieningen - Een positief pedagogisch en didactisch klimaat met rust, structuur, duidelijkheid en veiligheid. - Het leerstofaanbod en de instructie zijn aangepast aan de onderwijsbehoeften van de doelgroep. Gebouw - Voldoende ruimte binnen het gebouw en de klassen. - Beschikbaarheid van extra ruimtes. Samenwerking - Met collega sbo (sbo De Kameleon) - LIST-begeleider (gedurende invoeringstraject). - LIST-project vanuit Hogeschool Utrecht (gedurende invoeringstraject). 19

20 3. Ontwikkelingsperspectieven voor alle leerlingen. De school stelt ontwikkelingsperspectieven op voor alle leerlingen vanaf groep 3. Vanaf eind groep 6 wordt in het perspectief ook een prognose gegeven van het uitstroomniveau. Deze perspectieven worden twee maal per jaar (waar nodig) aangepast en jaarlijks met ouders besproken. Het werken met ontwikkelingsperspectieven maakt het mogelijk om voor individuele leerlingen beredeneerde keuzes te maken m.b.t. leerstofaanbod, arrangement en differentiatie. Deskundigheid - Orthopedagoog. - Intern begeleider. - Ervaring met het werken met ontwikkelingsperspectieven bij leerkrachten. Aandacht en tijd - Van iedere nieuwe leerling wordt het eerste ontwikkelingsperspectief opgesteld door de orthopedagoog en de intern begeleider. - Jaarlijks wordt voldoende tijd ingepland voor het bespreken van het ontwikkelingsperspectief met ouders. Voorzieningen - Het werken met het ontwikkelingsperspectief is ingebed in de organisatie van het onderwijs binnen de school. - De ontwikkelingsperspectieven worden opgeslagen in het digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys. Gebouw Samenwerking - Met collega sbo (sbo De Kameleon) Ambitie; wat willen we veranderen/verbeteren? Wat hebben we hiervoor nodig? Het werken met passende perspectieven voor de verschillende leerroutes/uitstroomprofielen. Op basis van de prognose uitstroom in het ontwikkelingsperspectief, maakt de school vanaf groep 6 of 7 beredeneerde keuzes met betrekking tot het onderwijsaanbod. Teamscholing en het opdoen van ervaring. Het uitwerken van de verschillende leerroutes/arrangementen. In eerste instantie betreft het hier de vakgebieden taal en wereldoriëntatie. 20

21 4.2.Fysiek en Medisch Fysiek en medisch hebben betrekking op hulp- en ondersteuningsvragen van gehoor, gezicht, spraak en/of taal, motoriek en/of fysieke belemmeringen (epilepsie, diabetes, etc.) Huidige situatie wat doen/kunnen we nu al? Invulling 1. Maatwerk Het rekening houden met en inspelen op specifieke (onderwijs)behoeften van leerlingen, is volledig ingebed in het onderwijsaanbod en de schoolcultuur. Hierdoor is het over het algemeen goed mogelijk om ook voor leerlingen met een specifieke hulpvraag of onderwijsbehoefte op medisch/fysiek gebied passend onderwijs te kunnen verzorgen. Deskundigheid - Teamscholing gericht op de didactische en pedagogische aanpak voor onze doelgroep. - Leerkrachten met kennis, ervaring en affiniteit met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. - Orthopedagoog. - Intern begeleider. - Verschillende deskundigen op het gebied van lezen/rekenen/gedrag (master SEN). - Logopedist. - Schoolmaatschappelijk werker. Aandacht en tijd - Onderwijsaanbod binnen kleinere groepen (gemiddeld 15 leerlingen). - Mogelijkheden om leerlingen groepsdoorbroken op een niveau passend bij hun onderwijsbehoeften (niveau) te laten werken. Voorzieningen - Een positief pedagogisch en didactisch klimaat met rust, structuur en duidelijkheid. Hierdoor wordt een veilig leerklimaat gecreëerd. - Het leerstofaanbod en de instructie zijn aangepast aan de onderwijsbehoeften van de doelgroep. - Het werken met ontwikkelingsperspectieven. Gebouw - Voldoende ruimte binnen het gebouw en de klassen. - Beschikbaarheid van extra ruimtes. 21

22 Samenwerking - Externe deskundigen en instanties. - Jeugdarts/schoolarts. 2. Gehoorproblemen De school heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen met gehoorproblemen (clst 2). De ervaring met deze leerlingen leert dat het reguliere aanbod binnen de school op veel punten tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met (lichte) gehoorproblemen. De rust en structuur binnen de school zorgen voor een gunstig leerklimaat voor deze leerlingen. Het onderwijsaanbod is minder talig dan het aanbod binnen het regulier basisonderwijs. Deskundigheid - Ervaring met cluster-2 leerlingen. - Het schoolteam heeft kennis en ervaring in het begeleiden van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Aandacht en tijd - Onderwijsaanbod binnen kleinere groepen (gemiddeld 15 leerlingen). Voorzieningen - Een positief pedagogisch en didactisch klimaat met rust, structuur en duidelijkheid. Hierdoor wordt een veilig leerklimaat gecreëerd. - Het leerstofaanbod en de instructie zijn aangepast aan de onderwijsbehoeften van de doelgroep. Gebouw - Voldoende ruimte binnen het gebouw en de klassen. - Beschikbaarheid van extra ruimtes. Samenwerking 3. Spraak-taal problematiek De school heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen met spraak/taal problematiek (clst 2). Het standaardaanbod van de school blijkt hier goed op in te spelen. De rust en Deskundigheid - Logopedist - Ervaring met cluster-2 leerlingen. - Het schoolteam heeft kennis en ervaring in het begeleiden van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. - Het schoolteam heeft kennis en 22

23 structuur binnen de school zorgt voor deze leerlingen voor een gunstig leerklimaat. Het onderwijsaanbod is minder talig dan het aanbod binnen het regulier basisonderwijs. ervaring in het begeleiden van leerlingen met achterstanden in de taalontwikkeling. Aandacht en tijd - Onderwijsaanbod binnen kleinere groepen (gemiddeld 15 leerlingen). - Mogelijkheden om leerlingen groepsdoorbroken op een niveau passend bij hun onderwijsbehoeften (niveau) te laten werken. Voorzieningen - Een positief pedagogisch en didactisch klimaat met rust, structuur en duidelijkheid. Hierdoor wordt een veilig leerklimaat gecreëerd. - Het leerstofaanbod en de instructie zijn aangepast aan de onderwijsbehoeften van de doelgroep. - Het onderwijsaanbod is afgestemd op leerlingen die behoefte hebben aan een minder talige instructie en verwerking. Gebouw - Voldoende ruimte binnen het gebouw en de klassen. - Beschikbaarheid van extra ruimtes. Samenwerking Ambitie; wat willen we veranderen/verbeteren? Wat hebben we hiervoor nodig? De mogelijkheden voor het begeleiden van leerlingen met fysieke problemen verbeteren. Het gaat hierbij om leerlingen die een relatief lichte begeleiding nodig hebben. - Opstellen protocollen (epilepsie, diabetes). - Teamscholing. 23

24 4.3.Sociaal emotioneel en gedrag Sociaal-emotioneel en gedrag hebben betrekking op hulp- en ondersteuningsvragen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag ((faal)angst, teruggetrokkenheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid, positie in de groep en contactname; het invoelen van emoties en dit kunnen toepassen). Gedragshulpvragen kunnen betrekking hebben op allerlei vormen van concreet waarneembaar externaliserend of internaliserend gedrag. Huidige situatie wat doen/kunnen we nu al? Invulling 1. Structuur, veiligheid en begeleiding Het pedagogisch klimaat van de school biedt leerlingen een pedagogische (leer)omgeving met voldoende structuur, veiligheid en begeleiding. Hierdoor is de school goed in staat leerlingen met (onderwijs)behoeften op het gebied van structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid adequaat te begeleiden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan leerlingen met adhd, ass, enz. Deskundigheid - Teamscholing op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsproblematiek. - Gedragsspecialisten (master SEN) - Schoolteam met ervaring en affiniteit met deze doelgroep. - Orthopedagoog. - Schoolmaatschappelijk werker. - Commissie van onderzoek en begeleiding (ondersteuningsteam) bestaande uit: directeur, intern begeleider, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts. Aandacht en tijd - Kleinere groepen (± 15). Voorzieningen - Sova-methode Leefstijl (standaard aanbod binnen alle groepen). - Aanbod geleid spelen binnen de onderbouw. - Mogelijkheden voor het aanbieden van een Rots en Water training. - Volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling (ZIEN). - Mogelijkheden voor het opstellen van een groepsplan of individueel hulpplan. Gebouw 24 - Voldoende ruimte binnen de school en de lokalen. - Beschikbaarheid van extra ruimtes.

25 - Mogelijkheden voor time-out. Samenwerking - Collega sbo - Externe deskundigen en instanties (SARR, Yulius, enz.) 2. Sociaal-emotionele problematiek Passend onderwijs bieden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op basis van sociaal-emotionele problematiek. Door de aanwezigheid van ervaring en expertise, is de school in staat om op basis van een zorgvuldig opgesteld ontwikkelingsperspectief, beredeneerde keuzes te maken en een passend didactisch en pedagogisch onderwijsaanbod te realiseren. Het opstellen van en werken met individuele hulpplannen (handelingsplannen) gericht op sociaal-emotionele problematiek als praktische uitwerking van de ontwikkelingsperspectieven. Deskundigheid - Teamscholing op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsproblematiek. - Gedragsspecialisten (master SEN) - Schoolteam met ervaring en affiniteit met deze doelgroep. - Orthopedagoog. - Schoolmaatschappelijk werker. - Commissie van onderzoek en begeleiding (ondersteuningsteam) bestaande uit: directeur, intern begeleider, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts. - Ervaring en expertise in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven en hulpplannen. Aandacht en tijd - Kleinere groepen (± 15). Voorzieningen De problematiek waarop dit van toepassing is kan zeer divers zijn, bijvoorbeeld: faalangst, ad(h)d, pdd-nos, hechtingsproblematiek, angsten, enz. - Zorgstructuur met het ontwikkelingsperspectief van de leerling als uitgangspunt. - Leerlingvolgsysteem met daarin opgenomen de ontwikkelingsperspectieven en individuele handelingsplannen. - Volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling (ZIEN). - Mogelijkheden voor het opstellen voor een groepsplan. Gebouw - Voldoende ruimte binnen de school en de lokalen. - Beschikbaarheid van extra ruimtes. - Mogelijkheden voor time-out. 25

26 Samenwerking - Collega sbo - Externe deskundigen en instanties (SARR, Yulius, enz.) Ambitie; wat willen we veranderen/verbeteren? Wat hebben we hiervoor nodig? Een aanbod creëren voor leerlingen die wegens sociaal-emotionele problematiek/ gedragsproblematiek onvoldoende profiteren van het aanbod binnen het reguliere basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het opstarten van één of twee structuurgroepen. - Financiën - Kennis - Ruimte Binnen structuurgroepen een omgeving bieden waarbij de nadruk ligt op een positief (ortho)pedagogisch klimaat. Het toevoegen van een kleutergroep (groep 1/2) aan de school. Leerlingen in deze leeftijdsgroep die aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs, kunnen binnen ons samenwerkingsverband nu alleen geplaatst worden op onze collega sbo in Papendrecht (of uitwijken naar Dordrecht). Het opstarten van een sbo-kleutergroep (1/2). - Medewerking van het samenwerkingsverband. - Financiën - Ruimte Omdat het lastig is om bij jonge kinderen de problematiek en onderwijsbehoeften helder te krijgen, wil de school de mogelijkheid bieden voor een verbrede toelating. Gedurende groep 1 en 2 kan de onderwijsbehoefte goed in beeld gebracht worden, waarna intern of extern het meest passende onderwijsaanbod geboden kan worden. 26

27 4.4.Thuissituatie Thuissituatie Gaat om hulp- en ondersteuningsvragen die voornamelijk te maken hebben met de thuis- of gezinssituatie van het kind ((pedagogische) verwaarlozing, overbescherming, etc.) Huidige situatie wat doen/kunnen we nu al? Invulling 1. Ouderadvies De school heeft veel kennis en deskundigheid in huis om ouders te kunnen adviseren m.b.t. pedagogische hulp- en ondersteuningsvragen. - Leerkrachten - Ib-er - Orthopedagoog - Schoolmaatschappelijk werker Deskundigheid - Kennis en ervaring van het schoolteam. - Ib-er - Orthopedagoog - Schoolmaatschappelijk werk - Commissie van onderzoek en begeleiding (ondersteuningsteam) bestaande uit: directeur, intern begeleider, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts. Aandacht en tijd - Voldoende tijd voor het voeren van oudergesprekken. - Leerkrachten leggen een huisbezoek af bij nieuwe leerlingen. - Medewerkers van de school brengen ouders zo snel mogelijk op de hoogte van bijzonderheden in de schoolsituatie van het kind. Voorzieningen Gebouw Samenwerking - externe deskundigen en instanties. 2. Signaleren De school is in staat problemen in de thuissituatie tijdig te signaleren en (in overleg met ouders) contacten te leggen met externe deskundigen/instanties. Deskundigheid - Kennis en ervaring van het schoolteam. - Ib-er - Orthopedagoog - Schoolmaatschappelijk werk - Commissie van onderzoek en begeleiding (ondersteuningsteam) bestaande uit: directeur, intern begeleider, orthopedagoog, 27

28 schoolmaatschappelijk werker, schoolarts. Aandacht en tijd - Voldoende tijd voor het voeren van oudergesprekken. - Leerkrachten leggen een huisbezoek af bij nieuwe leerlingen. - Medewerkers van de school brengen ouders zo snel mogelijk op de hoogte van bijzonderheden in de schoolsituatie van het kind. Voorzieningen Gebouw Samenwerking - Externe deskundigen en instanties. Ambitie; wat willen we veranderen/verbeteren? Wat hebben we hiervoor nodig? De verbinding tussen de school en jeugdzorg/cjg is nog onvoldoende aanwezig. Overleg met vertegenwoordigers van de gemeente. Veel van onze leerlingen komen uit Hendrik Ito Ambacht, maar de contacten met (het cjg van) die gemeente zijn nog minimaal. 28

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Kameleon

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Kameleon Schoolondersteuningsprofiel SBO De Kameleon Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool

Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander 4 december 2013 Liesbeth Luycx, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool Oktober 2013 Miep Dam Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl

Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl Februari 2014 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool Januari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool

Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool Januari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Anne de Vries

Schoolondersteuningsprofiel Anne de Vries Schoolondersteuningsprofiel Anne de Vries Maart 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant

Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant Januari 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Waterlelie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Waterlelie Schoolondersteuningsprofiel OBS De Waterlelie Oktober 2013 Miep Dam Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Oranje-Nassau

Schoolondersteuningsprofiel Oranje-Nassau Schoolondersteuningsprofiel Oranje-Nassau Januari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Dolfijn

Schoolondersteuningsprofiel De Dolfijn Schoolondersteuningsprofiel De Dolfijn Februari 2014 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prins Floris

Schoolondersteuningsprofiel Prins Floris Schoolondersteuningsprofiel Prins Floris November 2013 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel School met de bijbel Het Kompas

Schoolondersteuningsprofiel School met de bijbel Het Kompas Schoolondersteuningsprofiel School met de bijbel Het Kompas December 2013 Liesbeth Luycx Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Toermalijn

Schoolondersteuningsprofiel De Toermalijn Schoolondersteuningsprofiel De Toermalijn Januari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prins Constantijn

Schoolondersteuningsprofiel Prins Constantijn Schoolondersteuningsprofiel Prins Constantijn Februari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Inschool Facts & findings

Inschool Facts & findings Inschool Facts & findings Resultaten rapportage o.b.s. De Polsstok, 10TC Rien Gebraad (Polsstok)/Miep Dam (Inschool) 19/02/2013 Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel obs Dubbeldam. Co-funded by the Europian Union. Januari 2015

Schoolondersteuningsprofiel obs Dubbeldam. Co-funded by the Europian Union. Januari 2015 Co-funded by the Europian Union Schoolondersteuningsprofiel obs Dubbeldam Januari 2015 Eikenlaan 25 3319 SC Dordrecht Dubbelsteynlaan-West 54 3319 EL Dordrecht T 078 61 60 151 info.dubbeldam@opod.nl www.obsdubbeldam.opod.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Ichthusschool te Boskoop

Schoolondersteuningsprofiel Ichthusschool te Boskoop Schoolondersteuningsprofiel Ichthusschool te Boskoop Datum: 8 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool te Boskoop

Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool te Boskoop Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool te Boskoop Datum: 26 november 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Keijzerschool te Moerkapelle

Schoolondersteuningsprofiel De Keijzerschool te Moerkapelle Schoolondersteuningsprofiel De Keijzerschool te Moerkapelle Datum: 19 december 2013 Adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Basisschool de Pionier

Basisschool de Pionier 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Pionier Algemene gegevens School Basisschool de Pionier BRIN 17RL Directeur J. de Leeuw Adres Adenstraat 21, 3067MN, Rotterdam Telefoon 0104550111

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Bolwerk

Schoolondersteuningsprofiel Het Bolwerk Schoolondersteuningsprofiel Het Bolwerk Resultaten rapportage April 2013 Inschool, Miep Dam Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Boei

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Boei Schoolondersteuningsprofiel SBO De Boei Maart 2013 Door Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Ark

Schoolondersteuningsprofiel De Ark Schoolondersteuningsprofiel De Ark Mei 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL EBEN-HAËZERSCHOOL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL EBEN-HAËZERSCHOOL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL EBEN-HAËZERSCHOOL Pagina 1 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens..6 2.1 Algemene gegevens van de school.. 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept.. 2.3 Kengetallen leerlingenpopulatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

De van Oldenbarneveltschool

De van Oldenbarneveltschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De van Oldenbarneveltschool Algemene gegevens School De van Oldenbarneveltschool BRIN 08CL Directeur Anita van der Kooi Adres Jagthuisstraat 14, 3022 PR Rotterdam

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Mytylschool de Brug BRIN 20RX Directeur J. Kraaijenbrink Adres Ringdijk 84, 3054 KV Rotterdam Telefoon 010-2111774 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Talmaschool Algemene gegevens School Talmaschool BRIN 05 SR Directeur Mevr. M. Degeling Adres Vaandrigstraat 15, 3034PX Rotterdam Telefoon 010 413 6676 E-mail

Nadere informatie

Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek

Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek November 2015 Basisondersteuning Kinderen krijgen binnen het samenwerkingsverband de ondersteuning die past bij hun

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel t Reigerbos

Schoolondersteuningsprofiel t Reigerbos Schoolondersteuningsprofiel t Reigerbos November 2013 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Zaaier Wijngaarden

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Zaaier Wijngaarden 2015 Schoolondersteuningsprofiel CBS De Zaaier Wijngaarden Inleiding Zakelijke gegevens: CBS De Zaaier Dorpstraat 32a 3366BD Wijngaarden info@cbswijngaarden.nl www.cbswijngaarden.nl Brinnummer: 04TC In

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 05VU Casimirschool Datum: 10 oktober 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 05VU Casimirschool Datum: 10 oktober 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 05VU Casimirschool Datum: 10 oktober 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Bijstelling Schoolondersteuningsplan

Bijstelling Schoolondersteuningsplan Bijstelling Schoolondersteuningsplan Bijstelling september 2014 Obs. De Reijer Het huidige schoolondersteuningsprofiel (SOP) is vastgesteld in maart 2012. In de afgelopen twee jaar is er met betrekking

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 08KA De Goudakker Datum: 10 oktober 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 08KA De Goudakker Datum: 10 oktober 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 08KA De Goudakker Datum: 10 oktober 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Ridderslag

Schoolondersteuningsprofiel De Ridderslag Schoolondersteuningsprofiel De Ridderslag Februari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Mw. Willemijn Visser

Mw. Willemijn Visser School: Columbusschool Contact gegevens: Marcopoloroute 56 1363 LA Almere (036)767 01 50 info@columbusschool.asg-almere.nl Directie en IB: Dhr. Thijs Remmers Mw. Willemijn Visser Inleiding Alle scholen

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS Theo Thijssen

Onderwijsondersteuningsprofiel OBS Theo Thijssen Onderwijsondersteuningsprofiel OBS Theo Thijssen Versie 27 februari 2013 Annette Jansen-Beuving, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 11KG De Triangel Datum: 10 oktober 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 11KG De Triangel Datum: 10 oktober 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 11KG De Triangel Datum: 10 oktober 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Zoeker

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Zoeker Schoolondersteuningsprofiel OBS De Zoeker April 2013 Annette Jansen-Beuving, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Koningin Wilhelminaschool

Koningin Wilhelminaschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Telefoon 010-2130296 E-mail Bestuur Basisondersteuning Koningin Wilhelminaschool 15 FO

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

CSBO Bergkristal. l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl

CSBO Bergkristal. l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl Algemene gegevens School BRIN Directeur Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CSBO Bergkristal CSBO Bergkristal 03 AF Mw. L. de Jong Adres Bergsingel 132 Telefoon 010 4144696 E-mail l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Basisschool De Hoeksteen

Basisschool De Hoeksteen Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Hoeksteen Algemene gegevens School Basisschool De Hoeksteen BRIN 12 PF 00 Directeur Theo Visser Adres Kerkwervesingel 24-30 Telefoon 010-4801179

Nadere informatie

Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen

Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen Definitieve versie / november 2013 Omslag Naam school: Koningin Beatrix te Buren Versienummer / datum: november 2015 Inhoudsopgave: 1. Passend onderwijs

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Inschool Facts & findings

Inschool Facts & findings Inschool Facts & findings Resultaten rapportage Rehobothschool Inschool 19/11/2012 Met updates (dec. 2014): Bijlage 1 op pag. 28 Passend Onderwijs op de Rehobothschool En bijlage 2 op pag. 29 Leerlingen

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool Müllerpier Algemene gegevens School BRIN Directeur Intern begeleider Adres Basisschool Müllerpier 18AA03 Lisette Tobé Janneke van t Wout St. Jobskade

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Naam School 1 LOGO SCHOOL Algemene gegevens Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School School Vereniging de Rotterdamse Montessorischool BRIN 08CK Directeur J.G. Dirksen Adres Essenburgsingel 25 C Telefoon

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool 't Kempken. adres: Beuksveld 6 postcode: 7104 BD Meddo telefoon nr.: 0543-569406 website: www.tkempken.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool 't Kempken. adres: Beuksveld 6 postcode: 7104 BD Meddo telefoon nr.: 0543-569406 website: www.tkempken. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool 't Kempken adres: Beuksveld 6 postcode: 7104 BD Meddo telefoon nr.: 0543-569406 website: www.tkempken.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Inleiding...

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Extra ondersteuning binnen de school Basisondersteuning Realisatie

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Mr Van Eijckschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Mr Van Eijckschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Mr Van Eijckschool Algemene gegevens School Mr Van Eijck BRIN 17AB00 Directeur Mignon de Veer Adres Ruimersdijk 100 3079 HK Rotterdam Telefoon 010 4833222 E-mail

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2015-2016 LEERBROEK

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2015-2016 LEERBROEK SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2015-2016 LEERBROEK Eben-Haëzerschool Leerbroekseweg 7 4245KR Leerbroek 0345599567 www.eben-haezerleerbroek.nl directie@pcbsleerbroek.nl 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

CBS Het Hoge. Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019

CBS Het Hoge. Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019 Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019 vastgesteld door het bestuur op 25 november 2015 vastgesteld door de MR op 07 januari 2016 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies SOP 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Obs de Boog, Bospolder

Obs de Boog, Bospolder 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Obs de Boog, Bospolder Algemene gegevens School Obs de Boog, Bospolder BRIN 13 LW Directeur H. de Koning Adres Catherina Beersmansstraat 80 Telefoon 010-4760114

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van obs de Regenboog

Schoolondersteuningsprofiel van obs de Regenboog Schoolondersteuningsprofiel van obs de Regenboog Stichting ATOS Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 Schooljaar 2014-2015 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel De Bron, school met de Bijbel Januari 2014 Adviseur Peter Lakke Inschool De Bron, school met de Bijbel J.Huurmanlaan 10, 2831 XT Gouderak T:0182-372575 @: directie@debrongouderak.nl

Nadere informatie