Milieubeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieubeleidsplan 2006-2010"

Transcriptie

1 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg DROGENBOS 1731 ZELLIK

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Visie op het milieubeleid Doelstellingen Instrumentarium Beleidsinstrumenten Milieubeleidsplan/ milieujaarprogramma Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Samenwerkingsovereenkomst Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Milieubarometer Algemeen Actuele toestand Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Duurzaamheidstoets Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Gemeentelijke dienst Milieudienst Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Mina-werkers Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties...17 Intergemeentelijke milieudienst Haviland Intercommunale 2

3 Duurzaamheidsambtenaar Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Interne milieuzorg Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Inventarisatie en MMIS Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Integratie op gemeentelijk vlak Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Toezicht Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Samenwerkingsverbanden Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Adviesraad voor milieu en natuur Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Milieubeleid per cluster Vaste stoffen Milieuverantwoord productgebruik Algemeen Beleidskader Actuele situatie...28 Intergemeentelijke milieudienst Haviland Intercommunale 3

4 Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Afvalstoffen Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Water Integraal waterbeheer Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Oppervlaktewater Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Grondwater Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Waterbodem Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Duurzaam watergebruik Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Natuurlijke entiteiten...73 Intergemeentelijke milieudienst Haviland Intercommunale 4

5 3.3.1 Natuur Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Landschap Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Bos Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Groen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Hinder Geluidshinder Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Lichthinder Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Geurhinder Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties...99 Intergemeentelijke milieudienst Haviland Intercommunale 5

6 3.4.4 Bodem Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Lucht Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Energie Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Mobiliteit Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Burgers & Doelgroepen Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Gebiedsgericht beleid Algemeen Actuele toestand Lijst met acties Lijst met afkortingen Intergemeentelijke milieudienst Haviland Intercommunale 6

7 1 Inleiding 1.1 Visie op het milieubeleid Het milieubeleidsplan moet een leidraad zijn voor het uitwerken van het gemeentelijk milieubeleid en dit voor de volgende 5 jaar. Jaarlijks wordt dit plan geëvalueerd via de opmaak van een milieujaarprogramma die een rapportering en evaluatie is van de uitgevoerde acties en projecten van het voorbije jaar als ook een planning geeft van de acties die op stapel staan in het komende jaar. Volgende wetgeving en plannen vormen de basis voor het opstellen van het milieubeleidsplan: het Decreet Algemene bepalingen inzake milieubeleid ; de basisprincipes van het Gewestelijk Milieubeleidsplan (MINA-plan 3); het afstemmen van het gemeentelijk milieubeleidplan op het Provinciaal Milieubeleidsplan ; de Samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling ; het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan 1995; het Milieujaarprogramma 2005 en Doelstellingen Het milieubeleidsplan heeft de bescherming van het milieu tot doel en dient gedurende de termijn van 5 jaar als basis voor het uitwerken van het vastgelegde milieubeleid. Het bevat de krijtlijnen voor het voeren van het milieubeleid. De gemeente Drogenbos probeert een duurzaam milieubeleid uit te bouwen dat sterk aanleunt bij het beleid dat op Vlaams en Europees niveau wordt uitgewerkt. De basisdoelstellingen en principes die in het gemeentelijk beleidsplan uitgewerkt worden, zullen op volgende principes gebaseerd zijn: hoog beschermingsniveau, preventief handelen, de vervuiler betaalt, brongerichte maatregelen, voorzorgbeginsel, stand-still principe, integratie. De objectieven kunnen samengevat worden onder volgende punten: het uitbouwen van een milieudienst, het voeren van een sensibilisatiebeleid, het bevorderen van milieubewust gedrag, het behoud en ontwikkeling van de leefomgeving, het voeren van een duurzaam en integraal milieubeleid en het beperken van milieuhinder. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 7

8 2 Instrumentarium 2.1 Beleidsinstrumenten Milieubeleidsplan/ milieujaarprogramma Algemeen Het gemeentelijk milieubeleidsplan vormt de leidraad voor de uitwerking van het gemeentelijk milieubeleid en dit voor een bepaald aantal jaren. Het heeft een strategisch karakter en bevat de hoofdlijnen van het te voeren beleid en kan een breed draagvlak (zowel intern als extern) creëren. Een milieubeleid heeft immers pas kans op slagen als het voldoende gekend, aanvaard en erkend wordt. Het plan omvat de doelstellingen die wensen bereikt te worden, geeft een weergave van de actuele toestand en de daarmee gepaarde knel- en pluspunten met aandacht voor middelen, termijnen en prioriteiten. Belangrijk hierbij is om een kanttekening te maken van de juridische en beleidsmatige bepalingen en dit zowel op gewestelijk, provinciaal als op gemeentelijk vlak. Door middel van planning kan er systematischer en doeltreffender worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt er ondermeer een lange termijnbenadering mogelijk, worden de middelen meer doelmatig ingezet, wordt het beleid inzichtelijker en dit zowel voor de bestuurders als voor de verschillende doelgroepen. Bovendien biedt een plan de mogelijkheid om een werkprogramma op te stellen met duidelijke finaliteiten, terwijl evaluatie of de mogelijkheid tot bijsturing er een onderdeel van uitmaken. Het milieubeleidsplan moet beschouwd worden als een hulpmiddel (basisdocument) bij de beleidsvoering en is dus geen doel op zich. De basis van het Vlaamse milieubeleid werd vastgelegd door het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Hierin staan de bepalingen en procedures beschreven voor het vastleggen van een milieubeleidsplan (cfr. artikel , artikel , artikel en ). Eén van deze artikels bepaalt dat een milieubeleidsplan op een lager bestuursniveau inhoudelijk niet mag afwijken van de bindende bepalingen die opgenomen zijn in een milieubeleidsplan van een hoger bestuursniveau. Er dient dus bij het opstellen van het gemeentelijk milieubeleidsplan rekening gehouden te worden met het gewestelijk milieubeleidsplan (MINA 3) en het provinciaal milieubeleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant Actuele toestand De gemeente Drogenbos bezit tot op heden nog geen milieubeleidplan. Er is nog geen globale visie op het lokale milieubeleid maar de gemeente wenst de opmaak van het milieubeleidsplan aan te grijpen om een duidelijke visie te ontwikkelen. In 2005 besliste de gemeente Drogenbos om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen omdat in dat jaar de instapdrempel voor een kleine gemeente werd verlaagd. Er werd beslist om in te stappen op niveau 1 en dit voor het Instrumentarium en de clusters Vaste Stoffen en Water. Jaarlijks wordt de vooruitgang van het milieubeleid gerapporteerd in het milieujaarprogramma. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 8

9 Door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst engageerde de gemeente zich om uiterlijk tegen 19 september 2005, over een milieubeleidsplan te beschikken. De gemeente Drogenbos was genoodzaakt om een aanvraag tot afwijking in te dienen bij minister Kris Peeters, daar zij de termijn niet zou halen vermits het personeelsbestand van de technische dienst pas in juli 2005 uitgebreid kon worden. De minister kende deze afwijking dan ook toe zodat de definitieve vaststelling van het gemeentelijk milieubeleidsplan in februari 2007 zal plaats vinden. De opmaak- en inspraaktermijn om tot een goed onderbouwd en bruikbaar gemeentelijk milieubeleidsplan te komen, neemt ongeveer een jaar in beslag. Voor de opmaak van het milieubeleidsplan voor de gemeente Drogenbos wordt er een beroep gedaan op de intergemeentelijke milieudienst van de intercommunale Haviland. De indeling van dit milieubeleidsplan is gebaseerd op de clusters van de samenwerkingsovereenkomst. Concreet betekent dit dat de hoofdstukken onderverdeeld zijn per compartiment, de zogenaamde verticale clusters (vaste stoffen, water, natuurlijke entiteiten, hinder, mobiliteit en energie) en horizontale clusters (burgers en doelgroepen en gebiedsgericht beleid). Op basis van inventarissen, overlegmomenten en beleidsnota s werd er een ontwerp opgesteld en vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Het spreekt voor zich dat er tijdens deze ontwerpfase voldoende overleg geweest is tussen het gemeentebestuur van Drogenbos en de intercommunale Haviland. Daarna werd het goedgekeurde ontwerp onderworpen aan een openbaar onderzoek zodat de inwoners van Drogenbos en de hogere instanties hun bemerkingen konden overmaken. Deze werden verwerkt in het definitief milieubeleidsplan dat door de gemeenteraad bekrachtigd werd. Bij de opmaak van het gemeentelijk milieubeleidsplan werd rekening gehouden met: de bepalingen van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; het beleid van het Vlaamse Gewest zoals bepaald in zijn milieubeleidsplan De plandoelstellingen werden geïntegreerd daar deze bindend zijn voor de gemeente; het beleid van de provincie Vlaams-Brabant zoals bepaald in haar milieubeleidsplan ; de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Drogenbos. De gemeente Drogenbos beschikt sinds 1995 wel over een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP). Het GNOP omschrijft het beleid dat de gemeente voor haar grondgebied op vlak van natuur zal voeren. Het is in het bijzonder gericht op het ontwikkelen en het vergroten van de natuurwaarden Knelpunten/ sterktepunten de gemeente beschikt tot op heden niet over een milieubeleidsplan; afstemming van diverse interne en externe plannen gebeurt in beperkte mate; sinds 2005 beschikt de gemeente over een milieujaarprogramma. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 9

10 Doelstellingen Het gemeentelijk milieubeleid wordt uitgewerkt rond volgende beleidstakken: Afvalbeleid, waterbeheer, milieuhinder, natuurbeleid, sensibilisatie, preventie en toepassen van de elementaire beginselen duurzame ontwikkeling. Daarnaast dient er aandacht gegeven te worden aan de uitbreiding van de technische dienst zodat een milieubeleid kan uitgestippeld en opgevolgd worden en deze afgestemd kan worden op het beleid van hogere overheden Samenwerkingsovereenkomst Algemeen De samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die de gemeente afsluit met de Vlaamse overheid op vlak van milieu. In ruil voor het uitvoeren van een aantal taken krijgt ze financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. De Samenwerkingsovereenkomst bestaat enerzijds uit het Instrumentarium en anderzijds uit acht clusters (Figuur 1). Het Instrumentarium en de verschillende verticale clusters (Vaste Stoffen, Water, Natuurlijke Entiteiten, Hinder, Mobiliteit en Energie) zijn elk opgebouwd uit 3 ambitieniveaus. De horizontale cluster Gebiedsgericht Beleid komt enkel voor in ambitieniveau 3 en is gericht op het extra stimuleren van het geïntegreerd milieubeleid. Elke cluster omvat een aantal verplicht uit te voeren acties en in ruil ontvangt de gemeente een subsidie. Door het ondertekenen van deze overeenkomst verbindt de gemeente zich er toe volgende beginselen van duurzaam milieubeleid te respecteren: het voorkomingsbeginsel of beginsel van preventief handelen: milieuschade moet worden voorkomen; het voorzorgsbeginsel: ernstige aanwijzingen zijn voldoende om een mogelijk probleem aan te pakken, zonder dat wetenschappelijke consensus over het oorzakelijk verband tussen verontreiniging en effect nodig is; de voorkeur voor brongerichte maatregelen: het probleem wordt aan de bron aangepakt; het stand-still-principe: minimaal de bestaande kwaliteit blijft minimaal behouden; het beginsel van de vervuiler betaalt : wie schade of verstoring veroorzaakt, moet ook instaan voor de (kosten van de) opruiming of hersteloperatie. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 10

11 Figuur 1: opbouw samenwerkingsovereenkomst Actuele toestand De gemeente heeft in 2005 de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst voor de eerste maal ondertekend. Vermits Drogenbos een kleine gemeente is (4.901 inwoners, cijfer ), werd er beslist om aan de minimaal verplichte bepalingen van niveau 1 te voldoen. Vergelijkbare gemeenten (qua inwoners/ m²) zoals Herne, Bever en Linkebeek tekenden niet in op de samenwerkingsovereenkomst. Enkel de gemeente Pepingen tekende in en dit op ook op niveau 1 maar voor meerderde clusters Knelpunten/ sterktepunten het ambitieniveau van de gemeente is gericht op het behalen van de basisvoorwaarden; de gemeente beschikt niet over een aparte milieudienst; hoewel de gemeente Drogenbos een kleine gemeente is, heeft zij toch de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend; de gemeente ondertekende in 2005 voor de eerste keer de Samenwerkingsovereenkomst en voerde acties uit om te voldoen aan de verplichtingen van de ondertekende clusters; sinds 2005 beschikt de gemeente over een milieujaarprogramma. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 11

12 Doelstellingen De ondertekening en uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst is voor de gemeente Drogenbos een engagement om zich in te zetten voor een beter leefmilieu. Het belangrijkste streven is het verkrijgen van een positieve evaluatie van de ondertekende clusters op het huidige ambitieniveau. Daarnaast kan er onderzocht worden of het haalbaar is om bijkomende verbintenissen aan te gaan door bijvoorbeeld bijkomende clusters of een hoger ambitieniveau te ondertekenen Acties AG 01: een jaarlijkse evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst AG 02: het huidig ambitieniveau versterken door te streven naar een toename van het aantal uitgewerkte acties per jaar Milieubarometer Algemeen De milieubarometer bestaat uit een set van minimum 15 milieu-indicatoren. Deze worden gekozen om de toestand en de belangrijkste ontwikkelingen van het milieu en de natuur op lokaal vlak op te volgen. In de samenwerkingsovereenkomst is de milieubarometer niet verplicht voor niveau 1, vanaf niveau 2 dient deze opgenomen te worden in het Instrumentarium Actuele situatie De gemeente beschikt momenteel niet over een milieu-inventaris die kan dienst doen als basis voor de opmaak van de milieubarometer. Ze beschikt wel over een aantal losse gegevens, denkende aan de afvalhoeveelheden, de inventaris en analyse uit het GNOP en de klachtenregistratie MKROS die eventueel in aanmerking kunnen komen als indicator Knelpunten/ sterktepunten beschikt niet over een milieu-inventaris; een te beperkt overzicht over de toestand en onvoldoende gekend; een aantal losse gegevens die eventueel als indicator kunnen dienst doen Doelstellingen Het verzamelen van gegevens die als basis kunnen dienen voor de opmaak van een milieuinventaris Acties De gemeente is niet van plan om tijdens de periode van dit beleidsplan al uitvoering te geven aan de opmaak van een milieubarometer. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 12

13 2.1.4 Duurzaamheidstoets Algemeen De duurzaamheidstoets is een uitgebreide checklist met criteria die het effect op duurzame ontwikkeling kunnen begroten. Hierbij kan Agenda 21 een handig hulpmiddel zijn. De duurzaamheidstoets is verplicht voor niveau 3, maar optioneel voor niveau Actuele situatie De gemeente Drogenbos maakt tot op heden geen gebruik van een duurzaamheidstoets voor de realisatie van projecten, vermits dit enkel verplicht is vanaf niveau 3 van de samenwerkingsovereenkomst Knelpunten/ sterktepunten integratie van duurzaamheid bij andere diensten zit in een beginfase Doelstellingen Bij de uitwerking van het beleid meer aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling Acties De duurzaamheidstoets is verplicht voor gemeenten die de samenwerkingsovereenkomst op niveau 3 hebben ondertekend, maar optioneel voor niveau 1. Momenteel werkt de gemeente dus nog niet aan de uitvoering van de milieubarometer. 2.2 Gemeentelijke dienst Milieudienst Algemeen Binnen de samenwerkingsovereenkomst wordt het minimale takkenpakket omschreven (cfr. artikel ), van toepassing op de gemeentelijke milieudienst. Volgende taken dienen minstens gerealiseerd te worden: op een geïntegreerde manier uitvoering geven aan de doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomst; uitbouwen van een milieuloket voor eerstelijns milieuzorg; communicatie van het gemeentelijk milieubeleid naar de verschillende doelgroepen en dit zowel intern als extern (bevolking, eigen diensten, scholen, andere); controle op de als hinderlijke ingedeelde inrichtingen van klasse twee en klasse drie bedrijven, conform artikel 58 van Vlarem I; werken aan een geïntegreerd duurzaam lokaal beleid. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 13

14 Actuele situatie De gemeente Drogenbos beschikt niet over een autonome milieudienst. De bevoegdheden vallen onder de technische dienst. Binnen de technische dienst bestaat volgende structuur: administratief: één bediende en een administratieve medewerker die instaan voor de taken van stedenbouw, grondzaken en milieu, uitvoerend: twee statutaire, één stagiair en tien GESCO s. Eind 2004 werden de nieuwe statuten goedgekeurd en zou de structuur van de technische dienst moeten evolueren naar de volgende structuur: administratief: één bediende voor grondgebiedszaken, één bediende voor stedenbouw en/of milieu en één administratieve medewerker, uitvoerend: één ploegbaas, vier statutaire en negen GESCO s. De heer Victor Vastesaeger is als afdelingshoofd grondgebiedszaken verantwoordelijk voor de uitvoering van het milieubeleid van de gemeente en werkt onder de leiding van de schepen van openbare werken, leefmilieu en mobiliteit, mevrouw Fatima Boudjaoui. Op 23 juli 2005 vervoegden de heer Mathieu Bossuwé en mevrouw Kim Pauwels de technische dienst. Mathieu Bossuwé studeerde af als gegradueerde chemie, optie milieukunde en behaalde daarenboven het attest van milieucoördinator B. Vermits er op dit ogenblik nog geen duidelijke aflijning beschikbaar is van het takenpakket kunnen we hem best beschouwen al medewerker van de technische dienst en dit ter ondersteuning van de heer Victor Vastesaeger. De heer Mathieu Bossuwé is in 2006 gestart met het volgen van de Vlarem-opleiding. Mevrouw Kim Pauwels werd aangenomen als administratieve medewerkerster. Als opleiding genoot zij Latijn Moderne Talen. Daarnaast doet de gemeente Drogenbos ook regelmatig beroep op de intergemeentelijke milieudienst van de intercommunale Haviland voor het verlenen van (milieuvergunnings)adviezen, plaatsbezoeken, controles en diverse specifieke opdrachten. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 14

15 Figuur 2: organogram gemeente Drogenbos Figuur 3: organogram grondgebiedszaken gemeente Drogenbos Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 15

16 Het huidige takenpakket voor de beleidstak milieu zijn de volgende: behandeling van milieuvergunningsdossiers, milieu- en klachtenbehandeling, milieuzorgsysteem opzetten, organisatie van afvalophalingen, bijhouden en optimaliseren van een afvalboekhouding, het uitwerken en optimaliseren van een milieuloket, uitwerken van milieusensibilisatieacties, opmaken van diverse milieuplannen, uitwerken van een integraal waterbeleid. In het kader van de toezichtsbepaling is er tot op heden geen toezichthoudend ambtenaar aangesteld. Voor toezicht wordt er beroep gedaan op de politiezone. Daarenboven kan de technische dienst voor informatie, advies en andere milieuaspecten beroep doen op de intergemeentelijke milieudienst van de intercommunale Haviland. Op deze manier wordt er getracht te voldoen aan de bepalingen die vastgelegd werden in de samenwerkingsovereenkomst Knelpunten/ sterktepunten grote administratieve belasting door het steeds groter wordende takenpakket en de huidige structuur van de technische dienst; de gemeente beschikt niet over een autonome milieudienst; er wordt rekening gehouden met andere beleidsniveaus zoals ruimtelijke ordening en mobiliteit doordat de gemeente geen autonome milieudienst heeft Doelstellingen Optimalisatie van de huidige structuur met meer aandacht voor de loketfunctie zodat er een betere service naar de bevolking ontstaat Acties AG 03: één van de personeelsleden de Vlarem-cursus laten volgen zodat het college een toezichthoudend ambtenaar kan aanduiden AG 04: de optimalisatie van de dienst door een duidelijke vastlegging van het takenpakket binnen de technische dienst, door het uitwerken van een volwaardig loket en door het opstarten van een intern milieuzorgsysteem Mina-werkers Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 16

17 Algemeen Het uitgangspunt van het werken met arbeiders uit kansengroepen bestaat erin milieudoelstellingen te realiseren met zoveel mogelijk duurzame arbeid. Binnen de huidige samenwerkingsovereenkomst is de aanwerving van Mina-werkers optioneel en kunnen ze ingezet worden voor de clusters Vaste Stoffen en/ of Natuurlijke Entiteiten. Voor de cluster Vaste Stoffen gaat het om de uitvoering van onder andere volgende projecten en/ of acties: toezicht op het containerpark, ondersteuning van de compostmeesterwerking (toezicht),. Voor de cluster Natuurlijke Entiteiten gaat het om de uitvoering van onder andere volgende acties: maaibeheer, landschapszorg, terreinverbetering, aanplanting, Actuele situatie De gemeente Drogenbos heeft de optie Mina-werkers niet onderschreven. Zij doet wel beroep op de diensten van Pajottenland en Rodea voor enkele taken van de werkplaats. Het gaat meerbepaald over het onderhoud van de trambedding, het onderhoud van de bloembakken, het onderhoud van het kerkhof en de plantsoenen van de sociale woonwijken Knelpunten/ sterktepunten geen aanwerving van MiNa-werker; de intentie is aanwezig (bereidwilligheid) Doelstellingen Arbeiders uit de kansengroepen inzetten voor het realiseren van werkzaamheden in het kader van het natuur-, bos- en groenbeheer Acties Nog geen concrete acties vanuit de gemeente voor het aanwerven van Mina-werkers Duurzaamheidsambtenaar Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 17

18 Algemeen Het is de taak van de duurzaamheidsambtenaar de doelstellingen en acties opgenomen in het gemeentelijk milieubeleidsplan en het gemeentelijk milieujaarprogramma te realiseren met de nodige communicatie zowel intern naar de andere diensten van de gemeente als extern naar de bevolking en andere doelgroepen toe. Dit betekent een uitgebreid en uiteenlopend takenpakket gaande van het stimuleren en implementeren van het duurzaam lokaal milieubeleid, integratie van verschillende milieuonderdelen in andere beleidsdomeinen en diensten en instaan voor de communicatie en sensibilisatie (zowel passief als actief) omtrent duurzame ontwikkeling. Door het aanwerven van een duurzaamheidsambtenaar kan het takenpakket van de milieudienst beter verdeeld worden en ontstaat er een ruimte waardoor er nieuwe concrete projecten en/ of acties kunnen uitgewerkt worden Actuele situatie Omdat de gemeente beslist heeft om op het huidige moment in te tekenen op de samenwerkingsovereenkomst voor het minimumniveau, voldoet zij niet aan de subsidievoorwaarden voor de duurzaamheidsambtenaar. Het inschrijven op alle clusters van niveau 1 is niet realistisch. Hieromtrent is er dan momenteel ook geen initiatief bij het gemeentebestuur Knelpunten/ sterktepunten de voorbereiding en de uitvoering van de sensibilisatieacties komt bovenop het takenpakket van de technische dienst; de technische dienst staat in voor de uitvoering van het takenpakket van de duurzaamheidsambtenaar en dit in de mate van het mogelijke Doelstellingen Indien alle clusters op niveau 1 ondertekend worden, kan de gemeente Drogenbos (minder dan inwoners) minimaal een halftijds duurzaamheidsambtenaar aanwerven Acties Er werden nog geen concrete acties vanuit de gemeente ondernomen voor het aanwerven van een duurzaamheidsambtenaar Interne milieuzorg Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 18

19 Algemeen De gemeenten die de samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben, op niveau 1, zijn verplicht om een intern milieuzorgsysteem op de zetten voor hun eigen diensten. De interne milieuzorg voor de gemeente omvat alle aspecten van het milieu en dit in het kader van de werking van de gemeentelijke diensten. Ook wordt er rekening mee gehouden dat zeker de gekozen clusters aan bod komen Actuele situatie Door het groot aantal taken die de technische dienst dient te behandelen, is het interne milieuzorgsysteem nog niet erg diepgaand. De gemeente Drogenbos hanteert principieel het voorkomingbeginsel en het preventief handelen in haar intern milieubeleid. Hierbij vervult de gemeente, waar mogelijk, haar voorbeeldfunctie. Momenteel bestaat de interne milieuzorg van de gemeente Drogenbos uit: de gebruikte inktcartridges van de printers en gebruikte toners van de kopieerapparaten worden ingezameld en gerecycleerd (intern afvalbeleid); er wordt dubbelzijdig geprint en gekopieerd (intern afvalbeleid); er wordt meer en meer gebruik gemaakt van digitale informatiestromen (intern afvalbeleid); op elke administratieve dienst staat een recipiënt voor papier en karton en voor de restfractie (intern afvalbeleid); de drank voor de gemeentelijke diensten is voorzien in herbruikbare glazen flessen (intern afvalbeleid); het gemeentepersoneel dat per fiets naar het werk komt, heeft recht op een fietsvergoeding (mobiliteit); het gebruik van beeldschermen die voldoen aan de energienormen (EnergyStar) (rationeel energieverbruik); bij het verlaten van een lokaal wordt er steeds op gewezen om de lichten de doven. Meer nog, in de gemeentelijke burelen zijn lichtsensoren (bewegingsmelders) geplaatst (rationeel energieverbruik); sensibilisatie van eigen personeel inzake het uitzetten van computers bij lange onderbrekingen (rationeel energieverbruik); het gemeentepersoneel ontving via mailing in 2005 een interne nota over milieu. In deze nota lag vooral de klemtoon op het correct sorteren; de aankoopdienst werd, tevens in 2005, via mailing attent gemaakt op het feit dat er bij aankoop van materiaal rekening gehouden dient te worden met de milieuaspecten. Hiervoor werd er verwezen naar de website van milieukoopwijzer; op de technische dienst werd er in 2005 gestart met een proefproject. Er werd namelijk een GFT-bakje van acht liter geplaatst in de werkruimte Knelpunten/ sterktepunten Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 19

20 nog niet concreet van start gegaan met een intern milieuzorgsysteem; doordat er geen gestructureerd zorgsysteem opgezet is, is opvolging niet mogelijk; weinig tot geen betrokkenheid van andere diensten; een overlegstructuur is noodzakelijk voor het welslagen van een intern milieuzorgsysteem; sinds de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst werden er enkele initiatieven genomen met betrekking tot interne milieuzorg; omdat de technische dient de meeste beleidsdomeinen, die een relatie hebben met het milieu, omvat kan interne milieuzorg op een eenvoudige manier geïntegreerd worden Doelstellingen Het uitdragen van een voorbeeldfunctie door het toepassing van het voorkomingsprincipe en het milieubewust handelen en denken. Om het interne milieuzorgsysteem langzaam te laten insijpelen in de gemeentelijke diensten, zullen er enkele ludieke acties opgezet worden Acties AG 05: uitbreiding sensibilisatie binnen de gemeentelijke diensten Inventarisatie en MMIS Algemeen Milieu-informatie wordt ter beschikking gesteld en beheerd door het Vlaamse Gewest via het Milieu Management Informatiesysteem (MMIS). De gemeente verbindt er zich toe om met betrekking tot de gegevensinvoer van het MMIS een bijdrage te leveren aan de vier databanken: milieuvergunningenloket (e-mil), milieuklachtenregistratie en opvolgingssyteem (MKROS), rioleringsdatabank (RIOREF), natuurvergunningendatabank. Het doel van het MMIS is om tot efficiënte en vergelijkbare milieu-informatie te komen. Het is duidelijk dat elk bestuur, op elk niveau (gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk), hier zijn rol in dient te vervullen Actuele situatie a) Milieuvergunningenloket (e-mil) Zoals eerder gesteld dient het Vlaamse Gewest het milieuvergunningloket ter beschikking te stellen. Tot op heden is deze nog niet operationeel. Daarom worden alle milieuvergunningen en meldingen in een computerbestand bewaard en ingeschreven in een register. Zodra het vergunningenloket operationeel is, zal de gemeente overschakelen. De voorbereidingen (internettoepassing) voor de aansluiting zijn reeds getroffen, zodat de overschakeling zonder problemen kan plaats vinden. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 20

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten)

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp unaniem vastgesteld door Gemeenteraad van 28 januari 2010 (na unaniem gunstig

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Duurzaam beheer van duurzame materialen

Duurzaam beheer van duurzame materialen Duurzaam beheer van duurzame materialen Sinds enkele jaren hebben de vakbonden een milieuwerking. Dit uit zich onder meer in de organisatie van vorming en het uitgeven van publicaties. Om de bestaande

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid

Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid Veiligheid is een zaak van iedereen. Deze handreiking benadrukt de belangrijke rol die de bestuurlijke overheid als regisseur in dit verhaal dient op te nemen. Vertrekkende van een aantal basisvragen wordt

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie