Milieubeleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieubeleidsplan 2006-2010"

Transcriptie

1 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg DROGENBOS 1731 ZELLIK

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Visie op het milieubeleid Doelstellingen Instrumentarium Beleidsinstrumenten Milieubeleidsplan/ milieujaarprogramma Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Samenwerkingsovereenkomst Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Milieubarometer Algemeen Actuele toestand Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Duurzaamheidstoets Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Gemeentelijke dienst Milieudienst Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Mina-werkers Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties...17 Intergemeentelijke milieudienst Haviland Intercommunale 2

3 Duurzaamheidsambtenaar Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Interne milieuzorg Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Inventarisatie en MMIS Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Integratie op gemeentelijk vlak Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Toezicht Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Samenwerkingsverbanden Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Adviesraad voor milieu en natuur Algemeen Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Milieubeleid per cluster Vaste stoffen Milieuverantwoord productgebruik Algemeen Beleidskader Actuele situatie...28 Intergemeentelijke milieudienst Haviland Intercommunale 3

4 Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Afvalstoffen Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Water Integraal waterbeheer Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Oppervlaktewater Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Grondwater Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Waterbodem Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Duurzaam watergebruik Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Natuurlijke entiteiten...73 Intergemeentelijke milieudienst Haviland Intercommunale 4

5 3.3.1 Natuur Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Landschap Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Bos Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Groen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Hinder Geluidshinder Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Lichthinder Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Geurhinder Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties...99 Intergemeentelijke milieudienst Haviland Intercommunale 5

6 3.4.4 Bodem Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Lucht Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Energie Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Mobiliteit Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Burgers & Doelgroepen Algemeen Beleidskader Actuele situatie Knelpunten/ sterktepunten Doelstellingen Acties Gebiedsgericht beleid Algemeen Actuele toestand Lijst met acties Lijst met afkortingen Intergemeentelijke milieudienst Haviland Intercommunale 6

7 1 Inleiding 1.1 Visie op het milieubeleid Het milieubeleidsplan moet een leidraad zijn voor het uitwerken van het gemeentelijk milieubeleid en dit voor de volgende 5 jaar. Jaarlijks wordt dit plan geëvalueerd via de opmaak van een milieujaarprogramma die een rapportering en evaluatie is van de uitgevoerde acties en projecten van het voorbije jaar als ook een planning geeft van de acties die op stapel staan in het komende jaar. Volgende wetgeving en plannen vormen de basis voor het opstellen van het milieubeleidsplan: het Decreet Algemene bepalingen inzake milieubeleid ; de basisprincipes van het Gewestelijk Milieubeleidsplan (MINA-plan 3); het afstemmen van het gemeentelijk milieubeleidplan op het Provinciaal Milieubeleidsplan ; de Samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling ; het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan 1995; het Milieujaarprogramma 2005 en Doelstellingen Het milieubeleidsplan heeft de bescherming van het milieu tot doel en dient gedurende de termijn van 5 jaar als basis voor het uitwerken van het vastgelegde milieubeleid. Het bevat de krijtlijnen voor het voeren van het milieubeleid. De gemeente Drogenbos probeert een duurzaam milieubeleid uit te bouwen dat sterk aanleunt bij het beleid dat op Vlaams en Europees niveau wordt uitgewerkt. De basisdoelstellingen en principes die in het gemeentelijk beleidsplan uitgewerkt worden, zullen op volgende principes gebaseerd zijn: hoog beschermingsniveau, preventief handelen, de vervuiler betaalt, brongerichte maatregelen, voorzorgbeginsel, stand-still principe, integratie. De objectieven kunnen samengevat worden onder volgende punten: het uitbouwen van een milieudienst, het voeren van een sensibilisatiebeleid, het bevorderen van milieubewust gedrag, het behoud en ontwikkeling van de leefomgeving, het voeren van een duurzaam en integraal milieubeleid en het beperken van milieuhinder. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 7

8 2 Instrumentarium 2.1 Beleidsinstrumenten Milieubeleidsplan/ milieujaarprogramma Algemeen Het gemeentelijk milieubeleidsplan vormt de leidraad voor de uitwerking van het gemeentelijk milieubeleid en dit voor een bepaald aantal jaren. Het heeft een strategisch karakter en bevat de hoofdlijnen van het te voeren beleid en kan een breed draagvlak (zowel intern als extern) creëren. Een milieubeleid heeft immers pas kans op slagen als het voldoende gekend, aanvaard en erkend wordt. Het plan omvat de doelstellingen die wensen bereikt te worden, geeft een weergave van de actuele toestand en de daarmee gepaarde knel- en pluspunten met aandacht voor middelen, termijnen en prioriteiten. Belangrijk hierbij is om een kanttekening te maken van de juridische en beleidsmatige bepalingen en dit zowel op gewestelijk, provinciaal als op gemeentelijk vlak. Door middel van planning kan er systematischer en doeltreffender worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt er ondermeer een lange termijnbenadering mogelijk, worden de middelen meer doelmatig ingezet, wordt het beleid inzichtelijker en dit zowel voor de bestuurders als voor de verschillende doelgroepen. Bovendien biedt een plan de mogelijkheid om een werkprogramma op te stellen met duidelijke finaliteiten, terwijl evaluatie of de mogelijkheid tot bijsturing er een onderdeel van uitmaken. Het milieubeleidsplan moet beschouwd worden als een hulpmiddel (basisdocument) bij de beleidsvoering en is dus geen doel op zich. De basis van het Vlaamse milieubeleid werd vastgelegd door het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Hierin staan de bepalingen en procedures beschreven voor het vastleggen van een milieubeleidsplan (cfr. artikel , artikel , artikel en ). Eén van deze artikels bepaalt dat een milieubeleidsplan op een lager bestuursniveau inhoudelijk niet mag afwijken van de bindende bepalingen die opgenomen zijn in een milieubeleidsplan van een hoger bestuursniveau. Er dient dus bij het opstellen van het gemeentelijk milieubeleidsplan rekening gehouden te worden met het gewestelijk milieubeleidsplan (MINA 3) en het provinciaal milieubeleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant Actuele toestand De gemeente Drogenbos bezit tot op heden nog geen milieubeleidplan. Er is nog geen globale visie op het lokale milieubeleid maar de gemeente wenst de opmaak van het milieubeleidsplan aan te grijpen om een duidelijke visie te ontwikkelen. In 2005 besliste de gemeente Drogenbos om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen omdat in dat jaar de instapdrempel voor een kleine gemeente werd verlaagd. Er werd beslist om in te stappen op niveau 1 en dit voor het Instrumentarium en de clusters Vaste Stoffen en Water. Jaarlijks wordt de vooruitgang van het milieubeleid gerapporteerd in het milieujaarprogramma. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 8

9 Door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst engageerde de gemeente zich om uiterlijk tegen 19 september 2005, over een milieubeleidsplan te beschikken. De gemeente Drogenbos was genoodzaakt om een aanvraag tot afwijking in te dienen bij minister Kris Peeters, daar zij de termijn niet zou halen vermits het personeelsbestand van de technische dienst pas in juli 2005 uitgebreid kon worden. De minister kende deze afwijking dan ook toe zodat de definitieve vaststelling van het gemeentelijk milieubeleidsplan in februari 2007 zal plaats vinden. De opmaak- en inspraaktermijn om tot een goed onderbouwd en bruikbaar gemeentelijk milieubeleidsplan te komen, neemt ongeveer een jaar in beslag. Voor de opmaak van het milieubeleidsplan voor de gemeente Drogenbos wordt er een beroep gedaan op de intergemeentelijke milieudienst van de intercommunale Haviland. De indeling van dit milieubeleidsplan is gebaseerd op de clusters van de samenwerkingsovereenkomst. Concreet betekent dit dat de hoofdstukken onderverdeeld zijn per compartiment, de zogenaamde verticale clusters (vaste stoffen, water, natuurlijke entiteiten, hinder, mobiliteit en energie) en horizontale clusters (burgers en doelgroepen en gebiedsgericht beleid). Op basis van inventarissen, overlegmomenten en beleidsnota s werd er een ontwerp opgesteld en vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Het spreekt voor zich dat er tijdens deze ontwerpfase voldoende overleg geweest is tussen het gemeentebestuur van Drogenbos en de intercommunale Haviland. Daarna werd het goedgekeurde ontwerp onderworpen aan een openbaar onderzoek zodat de inwoners van Drogenbos en de hogere instanties hun bemerkingen konden overmaken. Deze werden verwerkt in het definitief milieubeleidsplan dat door de gemeenteraad bekrachtigd werd. Bij de opmaak van het gemeentelijk milieubeleidsplan werd rekening gehouden met: de bepalingen van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; het beleid van het Vlaamse Gewest zoals bepaald in zijn milieubeleidsplan De plandoelstellingen werden geïntegreerd daar deze bindend zijn voor de gemeente; het beleid van de provincie Vlaams-Brabant zoals bepaald in haar milieubeleidsplan ; de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Drogenbos. De gemeente Drogenbos beschikt sinds 1995 wel over een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP). Het GNOP omschrijft het beleid dat de gemeente voor haar grondgebied op vlak van natuur zal voeren. Het is in het bijzonder gericht op het ontwikkelen en het vergroten van de natuurwaarden Knelpunten/ sterktepunten de gemeente beschikt tot op heden niet over een milieubeleidsplan; afstemming van diverse interne en externe plannen gebeurt in beperkte mate; sinds 2005 beschikt de gemeente over een milieujaarprogramma. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 9

10 Doelstellingen Het gemeentelijk milieubeleid wordt uitgewerkt rond volgende beleidstakken: Afvalbeleid, waterbeheer, milieuhinder, natuurbeleid, sensibilisatie, preventie en toepassen van de elementaire beginselen duurzame ontwikkeling. Daarnaast dient er aandacht gegeven te worden aan de uitbreiding van de technische dienst zodat een milieubeleid kan uitgestippeld en opgevolgd worden en deze afgestemd kan worden op het beleid van hogere overheden Samenwerkingsovereenkomst Algemeen De samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die de gemeente afsluit met de Vlaamse overheid op vlak van milieu. In ruil voor het uitvoeren van een aantal taken krijgt ze financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. De Samenwerkingsovereenkomst bestaat enerzijds uit het Instrumentarium en anderzijds uit acht clusters (Figuur 1). Het Instrumentarium en de verschillende verticale clusters (Vaste Stoffen, Water, Natuurlijke Entiteiten, Hinder, Mobiliteit en Energie) zijn elk opgebouwd uit 3 ambitieniveaus. De horizontale cluster Gebiedsgericht Beleid komt enkel voor in ambitieniveau 3 en is gericht op het extra stimuleren van het geïntegreerd milieubeleid. Elke cluster omvat een aantal verplicht uit te voeren acties en in ruil ontvangt de gemeente een subsidie. Door het ondertekenen van deze overeenkomst verbindt de gemeente zich er toe volgende beginselen van duurzaam milieubeleid te respecteren: het voorkomingsbeginsel of beginsel van preventief handelen: milieuschade moet worden voorkomen; het voorzorgsbeginsel: ernstige aanwijzingen zijn voldoende om een mogelijk probleem aan te pakken, zonder dat wetenschappelijke consensus over het oorzakelijk verband tussen verontreiniging en effect nodig is; de voorkeur voor brongerichte maatregelen: het probleem wordt aan de bron aangepakt; het stand-still-principe: minimaal de bestaande kwaliteit blijft minimaal behouden; het beginsel van de vervuiler betaalt : wie schade of verstoring veroorzaakt, moet ook instaan voor de (kosten van de) opruiming of hersteloperatie. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 10

11 Figuur 1: opbouw samenwerkingsovereenkomst Actuele toestand De gemeente heeft in 2005 de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst voor de eerste maal ondertekend. Vermits Drogenbos een kleine gemeente is (4.901 inwoners, cijfer ), werd er beslist om aan de minimaal verplichte bepalingen van niveau 1 te voldoen. Vergelijkbare gemeenten (qua inwoners/ m²) zoals Herne, Bever en Linkebeek tekenden niet in op de samenwerkingsovereenkomst. Enkel de gemeente Pepingen tekende in en dit op ook op niveau 1 maar voor meerderde clusters Knelpunten/ sterktepunten het ambitieniveau van de gemeente is gericht op het behalen van de basisvoorwaarden; de gemeente beschikt niet over een aparte milieudienst; hoewel de gemeente Drogenbos een kleine gemeente is, heeft zij toch de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend; de gemeente ondertekende in 2005 voor de eerste keer de Samenwerkingsovereenkomst en voerde acties uit om te voldoen aan de verplichtingen van de ondertekende clusters; sinds 2005 beschikt de gemeente over een milieujaarprogramma. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 11

12 Doelstellingen De ondertekening en uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst is voor de gemeente Drogenbos een engagement om zich in te zetten voor een beter leefmilieu. Het belangrijkste streven is het verkrijgen van een positieve evaluatie van de ondertekende clusters op het huidige ambitieniveau. Daarnaast kan er onderzocht worden of het haalbaar is om bijkomende verbintenissen aan te gaan door bijvoorbeeld bijkomende clusters of een hoger ambitieniveau te ondertekenen Acties AG 01: een jaarlijkse evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst AG 02: het huidig ambitieniveau versterken door te streven naar een toename van het aantal uitgewerkte acties per jaar Milieubarometer Algemeen De milieubarometer bestaat uit een set van minimum 15 milieu-indicatoren. Deze worden gekozen om de toestand en de belangrijkste ontwikkelingen van het milieu en de natuur op lokaal vlak op te volgen. In de samenwerkingsovereenkomst is de milieubarometer niet verplicht voor niveau 1, vanaf niveau 2 dient deze opgenomen te worden in het Instrumentarium Actuele situatie De gemeente beschikt momenteel niet over een milieu-inventaris die kan dienst doen als basis voor de opmaak van de milieubarometer. Ze beschikt wel over een aantal losse gegevens, denkende aan de afvalhoeveelheden, de inventaris en analyse uit het GNOP en de klachtenregistratie MKROS die eventueel in aanmerking kunnen komen als indicator Knelpunten/ sterktepunten beschikt niet over een milieu-inventaris; een te beperkt overzicht over de toestand en onvoldoende gekend; een aantal losse gegevens die eventueel als indicator kunnen dienst doen Doelstellingen Het verzamelen van gegevens die als basis kunnen dienen voor de opmaak van een milieuinventaris Acties De gemeente is niet van plan om tijdens de periode van dit beleidsplan al uitvoering te geven aan de opmaak van een milieubarometer. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 12

13 2.1.4 Duurzaamheidstoets Algemeen De duurzaamheidstoets is een uitgebreide checklist met criteria die het effect op duurzame ontwikkeling kunnen begroten. Hierbij kan Agenda 21 een handig hulpmiddel zijn. De duurzaamheidstoets is verplicht voor niveau 3, maar optioneel voor niveau Actuele situatie De gemeente Drogenbos maakt tot op heden geen gebruik van een duurzaamheidstoets voor de realisatie van projecten, vermits dit enkel verplicht is vanaf niveau 3 van de samenwerkingsovereenkomst Knelpunten/ sterktepunten integratie van duurzaamheid bij andere diensten zit in een beginfase Doelstellingen Bij de uitwerking van het beleid meer aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling Acties De duurzaamheidstoets is verplicht voor gemeenten die de samenwerkingsovereenkomst op niveau 3 hebben ondertekend, maar optioneel voor niveau 1. Momenteel werkt de gemeente dus nog niet aan de uitvoering van de milieubarometer. 2.2 Gemeentelijke dienst Milieudienst Algemeen Binnen de samenwerkingsovereenkomst wordt het minimale takkenpakket omschreven (cfr. artikel ), van toepassing op de gemeentelijke milieudienst. Volgende taken dienen minstens gerealiseerd te worden: op een geïntegreerde manier uitvoering geven aan de doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomst; uitbouwen van een milieuloket voor eerstelijns milieuzorg; communicatie van het gemeentelijk milieubeleid naar de verschillende doelgroepen en dit zowel intern als extern (bevolking, eigen diensten, scholen, andere); controle op de als hinderlijke ingedeelde inrichtingen van klasse twee en klasse drie bedrijven, conform artikel 58 van Vlarem I; werken aan een geïntegreerd duurzaam lokaal beleid. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 13

14 Actuele situatie De gemeente Drogenbos beschikt niet over een autonome milieudienst. De bevoegdheden vallen onder de technische dienst. Binnen de technische dienst bestaat volgende structuur: administratief: één bediende en een administratieve medewerker die instaan voor de taken van stedenbouw, grondzaken en milieu, uitvoerend: twee statutaire, één stagiair en tien GESCO s. Eind 2004 werden de nieuwe statuten goedgekeurd en zou de structuur van de technische dienst moeten evolueren naar de volgende structuur: administratief: één bediende voor grondgebiedszaken, één bediende voor stedenbouw en/of milieu en één administratieve medewerker, uitvoerend: één ploegbaas, vier statutaire en negen GESCO s. De heer Victor Vastesaeger is als afdelingshoofd grondgebiedszaken verantwoordelijk voor de uitvoering van het milieubeleid van de gemeente en werkt onder de leiding van de schepen van openbare werken, leefmilieu en mobiliteit, mevrouw Fatima Boudjaoui. Op 23 juli 2005 vervoegden de heer Mathieu Bossuwé en mevrouw Kim Pauwels de technische dienst. Mathieu Bossuwé studeerde af als gegradueerde chemie, optie milieukunde en behaalde daarenboven het attest van milieucoördinator B. Vermits er op dit ogenblik nog geen duidelijke aflijning beschikbaar is van het takenpakket kunnen we hem best beschouwen al medewerker van de technische dienst en dit ter ondersteuning van de heer Victor Vastesaeger. De heer Mathieu Bossuwé is in 2006 gestart met het volgen van de Vlarem-opleiding. Mevrouw Kim Pauwels werd aangenomen als administratieve medewerkerster. Als opleiding genoot zij Latijn Moderne Talen. Daarnaast doet de gemeente Drogenbos ook regelmatig beroep op de intergemeentelijke milieudienst van de intercommunale Haviland voor het verlenen van (milieuvergunnings)adviezen, plaatsbezoeken, controles en diverse specifieke opdrachten. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 14

15 Figuur 2: organogram gemeente Drogenbos Figuur 3: organogram grondgebiedszaken gemeente Drogenbos Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 15

16 Het huidige takenpakket voor de beleidstak milieu zijn de volgende: behandeling van milieuvergunningsdossiers, milieu- en klachtenbehandeling, milieuzorgsysteem opzetten, organisatie van afvalophalingen, bijhouden en optimaliseren van een afvalboekhouding, het uitwerken en optimaliseren van een milieuloket, uitwerken van milieusensibilisatieacties, opmaken van diverse milieuplannen, uitwerken van een integraal waterbeleid. In het kader van de toezichtsbepaling is er tot op heden geen toezichthoudend ambtenaar aangesteld. Voor toezicht wordt er beroep gedaan op de politiezone. Daarenboven kan de technische dienst voor informatie, advies en andere milieuaspecten beroep doen op de intergemeentelijke milieudienst van de intercommunale Haviland. Op deze manier wordt er getracht te voldoen aan de bepalingen die vastgelegd werden in de samenwerkingsovereenkomst Knelpunten/ sterktepunten grote administratieve belasting door het steeds groter wordende takenpakket en de huidige structuur van de technische dienst; de gemeente beschikt niet over een autonome milieudienst; er wordt rekening gehouden met andere beleidsniveaus zoals ruimtelijke ordening en mobiliteit doordat de gemeente geen autonome milieudienst heeft Doelstellingen Optimalisatie van de huidige structuur met meer aandacht voor de loketfunctie zodat er een betere service naar de bevolking ontstaat Acties AG 03: één van de personeelsleden de Vlarem-cursus laten volgen zodat het college een toezichthoudend ambtenaar kan aanduiden AG 04: de optimalisatie van de dienst door een duidelijke vastlegging van het takenpakket binnen de technische dienst, door het uitwerken van een volwaardig loket en door het opstarten van een intern milieuzorgsysteem Mina-werkers Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 16

17 Algemeen Het uitgangspunt van het werken met arbeiders uit kansengroepen bestaat erin milieudoelstellingen te realiseren met zoveel mogelijk duurzame arbeid. Binnen de huidige samenwerkingsovereenkomst is de aanwerving van Mina-werkers optioneel en kunnen ze ingezet worden voor de clusters Vaste Stoffen en/ of Natuurlijke Entiteiten. Voor de cluster Vaste Stoffen gaat het om de uitvoering van onder andere volgende projecten en/ of acties: toezicht op het containerpark, ondersteuning van de compostmeesterwerking (toezicht),. Voor de cluster Natuurlijke Entiteiten gaat het om de uitvoering van onder andere volgende acties: maaibeheer, landschapszorg, terreinverbetering, aanplanting, Actuele situatie De gemeente Drogenbos heeft de optie Mina-werkers niet onderschreven. Zij doet wel beroep op de diensten van Pajottenland en Rodea voor enkele taken van de werkplaats. Het gaat meerbepaald over het onderhoud van de trambedding, het onderhoud van de bloembakken, het onderhoud van het kerkhof en de plantsoenen van de sociale woonwijken Knelpunten/ sterktepunten geen aanwerving van MiNa-werker; de intentie is aanwezig (bereidwilligheid) Doelstellingen Arbeiders uit de kansengroepen inzetten voor het realiseren van werkzaamheden in het kader van het natuur-, bos- en groenbeheer Acties Nog geen concrete acties vanuit de gemeente voor het aanwerven van Mina-werkers Duurzaamheidsambtenaar Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 17

18 Algemeen Het is de taak van de duurzaamheidsambtenaar de doelstellingen en acties opgenomen in het gemeentelijk milieubeleidsplan en het gemeentelijk milieujaarprogramma te realiseren met de nodige communicatie zowel intern naar de andere diensten van de gemeente als extern naar de bevolking en andere doelgroepen toe. Dit betekent een uitgebreid en uiteenlopend takenpakket gaande van het stimuleren en implementeren van het duurzaam lokaal milieubeleid, integratie van verschillende milieuonderdelen in andere beleidsdomeinen en diensten en instaan voor de communicatie en sensibilisatie (zowel passief als actief) omtrent duurzame ontwikkeling. Door het aanwerven van een duurzaamheidsambtenaar kan het takenpakket van de milieudienst beter verdeeld worden en ontstaat er een ruimte waardoor er nieuwe concrete projecten en/ of acties kunnen uitgewerkt worden Actuele situatie Omdat de gemeente beslist heeft om op het huidige moment in te tekenen op de samenwerkingsovereenkomst voor het minimumniveau, voldoet zij niet aan de subsidievoorwaarden voor de duurzaamheidsambtenaar. Het inschrijven op alle clusters van niveau 1 is niet realistisch. Hieromtrent is er dan momenteel ook geen initiatief bij het gemeentebestuur Knelpunten/ sterktepunten de voorbereiding en de uitvoering van de sensibilisatieacties komt bovenop het takenpakket van de technische dienst; de technische dienst staat in voor de uitvoering van het takenpakket van de duurzaamheidsambtenaar en dit in de mate van het mogelijke Doelstellingen Indien alle clusters op niveau 1 ondertekend worden, kan de gemeente Drogenbos (minder dan inwoners) minimaal een halftijds duurzaamheidsambtenaar aanwerven Acties Er werden nog geen concrete acties vanuit de gemeente ondernomen voor het aanwerven van een duurzaamheidsambtenaar Interne milieuzorg Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 18

19 Algemeen De gemeenten die de samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben, op niveau 1, zijn verplicht om een intern milieuzorgsysteem op de zetten voor hun eigen diensten. De interne milieuzorg voor de gemeente omvat alle aspecten van het milieu en dit in het kader van de werking van de gemeentelijke diensten. Ook wordt er rekening mee gehouden dat zeker de gekozen clusters aan bod komen Actuele situatie Door het groot aantal taken die de technische dienst dient te behandelen, is het interne milieuzorgsysteem nog niet erg diepgaand. De gemeente Drogenbos hanteert principieel het voorkomingbeginsel en het preventief handelen in haar intern milieubeleid. Hierbij vervult de gemeente, waar mogelijk, haar voorbeeldfunctie. Momenteel bestaat de interne milieuzorg van de gemeente Drogenbos uit: de gebruikte inktcartridges van de printers en gebruikte toners van de kopieerapparaten worden ingezameld en gerecycleerd (intern afvalbeleid); er wordt dubbelzijdig geprint en gekopieerd (intern afvalbeleid); er wordt meer en meer gebruik gemaakt van digitale informatiestromen (intern afvalbeleid); op elke administratieve dienst staat een recipiënt voor papier en karton en voor de restfractie (intern afvalbeleid); de drank voor de gemeentelijke diensten is voorzien in herbruikbare glazen flessen (intern afvalbeleid); het gemeentepersoneel dat per fiets naar het werk komt, heeft recht op een fietsvergoeding (mobiliteit); het gebruik van beeldschermen die voldoen aan de energienormen (EnergyStar) (rationeel energieverbruik); bij het verlaten van een lokaal wordt er steeds op gewezen om de lichten de doven. Meer nog, in de gemeentelijke burelen zijn lichtsensoren (bewegingsmelders) geplaatst (rationeel energieverbruik); sensibilisatie van eigen personeel inzake het uitzetten van computers bij lange onderbrekingen (rationeel energieverbruik); het gemeentepersoneel ontving via mailing in 2005 een interne nota over milieu. In deze nota lag vooral de klemtoon op het correct sorteren; de aankoopdienst werd, tevens in 2005, via mailing attent gemaakt op het feit dat er bij aankoop van materiaal rekening gehouden dient te worden met de milieuaspecten. Hiervoor werd er verwezen naar de website van milieukoopwijzer; op de technische dienst werd er in 2005 gestart met een proefproject. Er werd namelijk een GFT-bakje van acht liter geplaatst in de werkruimte Knelpunten/ sterktepunten Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 19

20 nog niet concreet van start gegaan met een intern milieuzorgsysteem; doordat er geen gestructureerd zorgsysteem opgezet is, is opvolging niet mogelijk; weinig tot geen betrokkenheid van andere diensten; een overlegstructuur is noodzakelijk voor het welslagen van een intern milieuzorgsysteem; sinds de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst werden er enkele initiatieven genomen met betrekking tot interne milieuzorg; omdat de technische dient de meeste beleidsdomeinen, die een relatie hebben met het milieu, omvat kan interne milieuzorg op een eenvoudige manier geïntegreerd worden Doelstellingen Het uitdragen van een voorbeeldfunctie door het toepassing van het voorkomingsprincipe en het milieubewust handelen en denken. Om het interne milieuzorgsysteem langzaam te laten insijpelen in de gemeentelijke diensten, zullen er enkele ludieke acties opgezet worden Acties AG 05: uitbreiding sensibilisatie binnen de gemeentelijke diensten Inventarisatie en MMIS Algemeen Milieu-informatie wordt ter beschikking gesteld en beheerd door het Vlaamse Gewest via het Milieu Management Informatiesysteem (MMIS). De gemeente verbindt er zich toe om met betrekking tot de gegevensinvoer van het MMIS een bijdrage te leveren aan de vier databanken: milieuvergunningenloket (e-mil), milieuklachtenregistratie en opvolgingssyteem (MKROS), rioleringsdatabank (RIOREF), natuurvergunningendatabank. Het doel van het MMIS is om tot efficiënte en vergelijkbare milieu-informatie te komen. Het is duidelijk dat elk bestuur, op elk niveau (gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk), hier zijn rol in dient te vervullen Actuele situatie a) Milieuvergunningenloket (e-mil) Zoals eerder gesteld dient het Vlaamse Gewest het milieuvergunningloket ter beschikking te stellen. Tot op heden is deze nog niet operationeel. Daarom worden alle milieuvergunningen en meldingen in een computerbestand bewaard en ingeschreven in een register. Zodra het vergunningenloket operationeel is, zal de gemeente overschakelen. De voorbereidingen (internettoepassing) voor de aansluiting zijn reeds getroffen, zodat de overschakeling zonder problemen kan plaats vinden. Intergemeentelijke milieudienst Intercommunale Haviland 20

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM..

Nadere informatie

BASISNIVEAU verwijzing MJP

BASISNIVEAU verwijzing MJP Bijlage ALGEMEEN - Gemeenten Index Milieujaarprogramma 214 (rapportering 213) Samenwerkingsovereenkomst 28-213 Opgelet: voor de uitgevoerde acties op onderscheidingsniveau is een apart tabblad voorzien.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos

Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieujaarprogramma MJP 2008 Inhoudsopgave 1. INSTRUMENTARIUM...5 1.1. BELEIDSINSTRUMENTEN...5 1.1.1. Milieubeleidsplan...5 1.1.2. Milieujaarprogramma...6 1.1.3.

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

1. De gemeente... 3. 2. Instrumentarium... 4

1. De gemeente... 3. 2. Instrumentarium... 4 Inhoud 1. De gemeente... 3 2. Instrumentarium... 4 2.1 Beleidsinstrumenten... 4 2.1.1 Milieubeleidsplan / Milieujaarprogramma... 4 2.1.2 Samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens 99 MILIEU ENNATUUR 100 Milieu en natuur De zorg voor het milieu is een gedeelde opdracht: zowel lokale besturen als inwoners en het bedrijfsleven hebben de taak duurzaam om te springen met de leefomgeving.

Nadere informatie

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven. Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1 3120 Tremelo

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven. Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1 3120 Tremelo Milieubeleidsplan 2011-2015 Tremelo COLOFON Opdrachthouder: Uitvoerders: Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven Frieda Stroobans Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1

Nadere informatie

GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN

GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN GEMEENTE BEVEREN GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN 2006-2010 Tekstdeel BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE vzw W. de Croylaan 48 3001 Leuven-Heverlee INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VAN HET LAND VAN WAAS

Nadere informatie

Ontwerp Milieubeleidsplan

Ontwerp Milieubeleidsplan HOOFDSTUK I : ALGEMEEN MILIEUBELEID Doelstellingen Uit het stedelijk beleidsplan 2008-2013: In het stedelijk beleidsplan worden de missie, de strategische en tactische doelstellingen voor de beleidsperiode

Nadere informatie

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSOPGAVE DEEL I. BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE BRONNEN VAN HET (MILIEUHYGIËNE) RECHT 4 1. Overzicht 4 2. Kenbronnen

Nadere informatie

Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel

Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel Jaarverslag 2007 Inhoudstafel 1. De beleidsdomeinen van de Interlokale Vereniging in 2007 3 2. Partners van de Interlokale Vereniging in 2007 4 3. Uitgevoerde opdrachten

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Deskundige milieu en natuur (B1-B3)

Deskundige milieu en natuur (B1-B3) Deskundige milieu en natuur (B1-B3) Aanwervingsvoorwaarden In het bezit zijn van Bachelordiploma, of een diploma dat hiermee gelijkgesteld werd, in de richting van chemie, biologie of milieuzorg of een

Nadere informatie

Gemeentelijk MilieuJaarProgramma 2008

Gemeentelijk MilieuJaarProgramma 2008 Gemeente Wetteren Gemeentelijk MilieuJaarProgramma 2008 Gemeente Wetteren Milieujaarprogramma 2008 2 Oppervlakte gemeente: 3665 ha Aantal inwoners: 23.299 inw. (op 1/1/2007) Adres gemeentehuis: Markt 1,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Milieutrefdag 4 juni 2009 Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Doelstelling Workshop: Alle gemeenten warm maken voor een inspirerende Campagne Ecologische voetafdruk Ecologische Voetafdruk in jouw gemeente

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige inspectie (toezichthouder)

Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige inspectie (toezichthouder) Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige inspectie (toezichthouder) Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING GOA OF GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR

OMGEVINGSVERGUNNING GOA OF GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR OMGEVINGSVERGUNNING GOA OF GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR Leiedal en WVI Beernem, Deerlijk 29 september 2016 Aanwijzing van GOA s De GOA krijgen een belangrijke rol binnen de diverse procedures en stappen

Nadere informatie

ONTHAAL WELKOM! Lokale handhavingsplannen en handhavingsprotocols inzake ruimtelijke ordening

ONTHAAL WELKOM! Lokale handhavingsplannen en handhavingsprotocols inzake ruimtelijke ordening ONTHAAL WELKOM! Lokale handhavingsplannen en handhavingsprotocols inzake ruimtelijke ordening PROGRAMMA VANDAAG - Algemeen kader - Concreet voorbeeld: stad Leuven - Vragen ALGEMEEN KADER Jan Mellaerts

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR MILIEURAAD PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR Omschrijving en doelstellingen De milieuraad wenst de bevolking van Oudenaarde te sensibiliseren voor milieuzorg in de ruime zin van

Nadere informatie

Analyseren van hinderklachten. Gunther Van Broeck Annemie Wynands

Analyseren van hinderklachten. Gunther Van Broeck Annemie Wynands Gunther Van Broeck Annemie Wynands Contracttekst SO Art. 1.1 Analyseren en rapporteren van hinderklachten Jaarlijks analyseert de gemeente de geregistreerde hinderklachten. Indien zij de hinderklachten

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het. bedrijfsleven over de aanpak van zwerfvuil

De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het. bedrijfsleven over de aanpak van zwerfvuil RVB 2016_14 Overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het bedrijfsleven over de aanpak van zwerfvuil Standpunt Raad van Bestuur VVSG Dit document is bestemd voor Het betreft Gewenste beslissing van de RVB

Nadere informatie

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp Bijlagen Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke 2005-2009 december 2004, ontwerp Lijst met gebruikte afkortingen AEEA Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur AMINAL Administratie voor Milieu-,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE NATUUR - EN LANDSCHAPSPLOEGEN. Lokale besturen en sociale economie zetten samen het natuurbeleid om in de praktijk

INTERGEMEENTELIJKE NATUUR - EN LANDSCHAPSPLOEGEN. Lokale besturen en sociale economie zetten samen het natuurbeleid om in de praktijk INTERGEMEENTELIJKE NATUUR - EN LANDSCHAPSPLOEGEN Lokale besturen en sociale economie zetten samen het natuurbeleid om in de praktijk INL: EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING De samenwerking tussen het lokale

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT -

EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT - EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT - 1 Deel 1: beschrijving en motivering van de te ondernemen acties in functie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke

Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke 2005-2009 december 2004, ontwerp Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal Opdrachtgever: Gemeente Harelbeke Projectleiding en coördinatie:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Milieubeleidsplan

Gemeente Pepingen Milieubeleidsplan Inhoudstafel Algemeen 7 1. Instrumentarium 9 1.1 Uitgangspunt doelstellingen en beginselen voor het Pepingse milieubeleid 1.1.1 Uitgangspunt 9 1.1.2 Doelstellingen en beginselen 9 1.2 Beleidsinstrumenten

Nadere informatie

Infosessie duurzaam aankopen. papier en drukwerk

Infosessie duurzaam aankopen. papier en drukwerk Infosessie duurzaam aankopen papier en drukwerk mei 2006: gestart als duurzaamheidsambtenaar in Dilsen-Stokkem Milieuverantwoord productgebruik: - veel wantrouwen bij collega s - velen zien het als een

Nadere informatie

AFKORTINGEN Afgedankte elektrische en elektronische apparaten Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen Afdeling natuur & bos Bond Beter

AFKORTINGEN Afgedankte elektrische en elektronische apparaten Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen Afdeling natuur & bos Bond Beter AFKORTINGEN AEEA AGIV ANB BBL CSA DIFTAR DO DULO EG EPC FSC GAS GEN GENO GFT GGO GNOP GRIS GRS IBA ICT IE IGO IVON KGA KMO KWZI LOGO MAR MAT MBP MINA MKROS MMIS MMK NGO NMBS OVAM PMD PRS REG RWA RWZI STOP

Nadere informatie

DE HEER KRIS PEETERS ACTIEPLAN CADMIUM

DE HEER KRIS PEETERS ACTIEPLAN CADMIUM DE HEER KRIS PEETERS Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur ACTIEPLAN CADMIUM Maandag 13 februari 2006 Doelstelling: - probleem cadmiumverontreining Vlaanderen in kaart brengen

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur?

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Lokale milieuraden zijn een goed instrument om de verschillende belangengroepen, en in het bijzonder de milieubeweging, inspraak te geven bij het

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde Inleiding Inleiding Bedoeling van het document Structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd biedt een ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde zijn gewenste toekomstontwikkeling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

1. Hoofdstuk 1 Definities... 3. 2. Hoofdstuk 2 Duur en ondertekening en evaluatieprocedure... 3

1. Hoofdstuk 1 Definities... 3. 2. Hoofdstuk 2 Duur en ondertekening en evaluatieprocedure... 3 S AME NWE R K INGS OVE R E E NK OMS T (MIL IE U CONVE NANT ) 2005-2007 volledige contracttekst 2005-2007 van de Samenwerkingsovereenkomst Vlaams gewest - gemeenten "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling"

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige milieu werkt als intern preventieadviseur onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige milieu werkt als intern preventieadviseur onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige milieu Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot het welzijn van haar

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen Over de enquête Deze enquête werd verstuurd naar de milieudiensten van alle Vlaamse Steden en Gemeenten, alsook naar de duurzaamheidsambtenaren

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning VVSG-Ronde van Vlaanderen Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid VVSG-Interafval Structuur Algemeen kader Mogelijkheid

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Intergemeentelijke aanpak omgevingshandhaving

Intergemeentelijke aanpak omgevingshandhaving Intergemeentelijke aanpak omgevingshandhaving Veneco 17 november 2016 Werner Van Hoof teammanager gebiedsontwikkeling Klaartje Verrijcken jurist/manager omgevingshandhaving VOORTRAJECT Powerpoint-presentatie

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Clusterfiches SO fase 2 : 2005-2007. Toelichting op de provinciale infodagen. November/December 2004.

Clusterfiches SO fase 2 : 2005-2007. Toelichting op de provinciale infodagen. November/December 2004. Toelichting op de provinciale infodagen. November/December 2004. Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN Clusterfiches

Nadere informatie

MilieujaarprogrammaOverijse 2012

MilieujaarprogrammaOverijse 2012 MilieujaarprogrammaOverijse 2012 Vergadering RAMINA 8maart 2013 Milieudienst Overijse SITUERING MJP 2012 werd integraal goedgekeurd en bracht een subsidiebedrag op van 77.718 euro op; Ondertekening voor2012

Nadere informatie

DE IMPLEMENTATIE VAN HET MILIEUHANDHAVINGSDECREET OP GEMEENTELIJK NIVEAU

DE IMPLEMENTATIE VAN HET MILIEUHANDHAVINGSDECREET OP GEMEENTELIJK NIVEAU DE IMPLEMENTATIE VAN HET MILIEUHANDHAVINGSDECREET OP GEMEENTELIJK NIVEAU Congres Lokale Milieuhandhaving Voorstelling van de resultaten van de studie 26-11-2012 INHOUD PRESENTATIE Bondige voorstelling

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

datum Contactpersoon adres status September 2017 Annelien Maebe SVZ Webpagina Sept 2017

datum Contactpersoon  adres status September 2017 Annelien Maebe SVZ Webpagina Sept 2017 WAARDEvol besturen Dienst Administratieve en juridische ondersteuning 02 240 07 60 datum Contactpersoon e-mailadres status September 2017 Annelien Maebe Annelien.mebe@vclb-koepel.be SVZ Webpagina Sept

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdrachten inbouwen in lokaal beleid. Leen Van der Meeren

Duurzame overheidsopdrachten inbouwen in lokaal beleid. Leen Van der Meeren Duurzame overheidsopdrachten inbouwen in lokaal beleid Leen Van der Meeren Een opdracht voor lokale besturen? Verkleinen ecologische voetafdruk Groene impuls aan de markt Voorbeeldfunctie: leading by example

Nadere informatie

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016 Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid Ledendag 2016 Grote lijnen conceptnota Eerste ontwerp: februari 2016 Principiële goedkeuring Vlaamse Regering juli 2016 Actieplan Strategische Opties Actieplan

Nadere informatie

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Ondergrondse inzamelsystemen Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Agenda IOK Afvalbeheer waarom afval ondergronds knelpunten uit het verleden rol van de intercommunale opmaak verordening en stedenbouwkundige

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3 1.1. WETGEVING 1.1.1. INLEIDING I Een overzicht geven van alle wetgeving in verband met milieu is haast onbegonnen werk. Hieronder wordt de belangrijkste milieuwetgeving per thema weergegeven. In voorkomend

Nadere informatie

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Goedgekeurd op 11 maart 2010 4e Afvalplan Nieuwe wettelijke context In Brussel : plan van onbepaalde duur, onderworpen

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen dienst duurzaamheid en milieu Bredabaan 182 T 03 650 02 90 milieudienst@brasschaat.be zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen Verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren krijgen een subsidie.

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie