SUPER WINKEL FONDS BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUPER WINKEL FONDS BV"

Transcriptie

1 1 Halfjaarbericht ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS BV HALFJAARBERICHT 2013 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan XX Amsterdam

2 2 Halfjaarbericht INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1. Verslag van de directie 3 2. Winst- en verliesrekening 8 3. Balans 9 4. Kasstroom overzicht 10

3 3 Halfjaarbericht VERSLAG VAN DE DIRECTIE Algemeen Met dit bericht rapporteren wij u over de resultaten, de financiële positie en de ontwikkelingen van Super Winkel Fonds over het eerste halfjaar van De resultaten van het eerste halfjaar worden daarbij afgezet tegen de helft van de begroting zoals tijdens de jaarvergadering in april is toegelicht. Fondskenmerken De belangrijkste kenmerken van Super Winkel Fonds vatten wij hier voor u samen. - Fonds bestaat uit 24 supermarkten, 1 parkeergarage, 1 kantoor, MediaMarkt en dagwinkels - Ca. 68% van de huurinkomsten betreffen supermarkten - Ca. 60% van de huurinkomsten van de supermarkten betreft Albert Heijn - 22 locaties verspreid over Nederland - Fondsomvang ca. 143,0 miljoen - Financiering ca. 90,3 miljoen - Loan to Value *) is ca. 64%. - Huurwaarde ca. 10,3 miljoen - Bezettingsgraad van ca. 95,5% op basis van m2 - Gemiddelde kapitalisatiefactor is 13,5 k.k. van de huurwaarde - Gemiddelde restant looptijd van de huurovereenkomsten is 7,1 jaar - Gemiddelde rentevaste periode ca. 2,5 jaar - Gemiddelde rente ca. 4,25% - Aantal uitstaande certificaten van aandelen is Intrinsieke waarde per certificaat van aandeel per 30 juni 2013 is 37,48 - Gemiddeld dividendrendement **) over de jaren 2008 tot en met 2012 is 7,1%. *) financiering ten opzichte van de reële waarde van het vastgoed **) uitgekeerde dividend ten opzichte van de intrinsieke waarde per einde van het jaar Resultaten Het fonds heeft in de eerste helft van 2013 een resultaat na belasting behaald van , wat overeenkomt met 1,28 per certificaat. Dit resultaat bestaat uit een direct beleggingsresultaat van en een indirect beleggingsresultaat van negatief. Het indirect beleggingsresultaat bestaat uit afschrijvingen op de bijkomende kosten van aangekochte panden in afgelopen jaren alsmede afschrijvingen van immateriële vaste activa en geamortiseerde financieringskosten. Waardering van het vastgoed vindt jaarlijks aan het einde van het jaar plaats. Per certificaat bedraagt het directe beleggingsresultaat 1,54 positief en indirecte beleggingsresultaat 0,26 negatief. Het resultaat is hoger dan begroot, wat met name het gevolg is van: 1. hoger dan verwachte huuropbrengsten, door een betere bezetting, een eerder dan verwachte uitbreiding en een eenmalige afkoop van een huurverplichting. 2. hogere exploitatielasten door hogere dan verwachte eigenaarsbijdragen aan de VvE s van objecten in Moordrecht en Amersfoort. Daarnaast zijn er extra leegstandskosten opgenomen van circa bij Maagjesbolwerk. 3. lagere rentelasten als gevolg van lagere rentes bij herfinanciering dan begroot en 4. uitstel op onderhoudswerkzaamheden aan de daken in Drachten en Zwolle (Maagjesbolwerk).

4 4 Halfjaarbericht Dividend Uitgangspunt van het dividendbeleid is om het fiscale beleggingsresultaat als dividend aan de aandeelhouders uit te keren. Het fiscale beleggingsresultaat over het eerste halfjaar 2013 bedraagt , wat per certificaat neerkomt op 1,51. Begroot was een fiscaal beleggingsresultaat van Het hoger dan begrote fiscale beleggingsresultaat laat zich verklaren door de hiervoor onder de punten 1, 2 en 3 genoemde zaken. Medio juni 2013 is conform besluitvorming tijdens de jaarvergadering in april ,40 per certificaat uitgekeerd als dividend, bestaande uit 1,35 interim-dividend 2013 en 0,05 slotdividend Medio december verwachten wij overeenkomstig hetgeen is toegelicht tijdens de jaarvergadering 1,40 interim-dividend uit te keren over Gezien de ontwikkeling van het resultaat zoals hiervoor beschreven en het feit dat Super Winkel Fonds het gehele gerealiseerde fiscale resultaat binnen 8 maanden van het afsluiten van het boekjaar dient uit te keren zal na vaststelling van het jaarresultaat over 2013 een voorstel worden gedaan over het slotdividend over geheel Intrinsieke waarde Op balansdatum 30 juni 2013 bedraagt het eigen vermogen van Super Winkel Fonds Het aantal uitstaande certificaten bedraagt Het verloop van het eigen vermogen in het eerste halfjaar van 2013 is als volgt: (afgerond op 1.000,-) Eigen vermogen Per certificaat Stand per 1 januari ,60 Commercieel resultaat 1e halfjaar ,28 (Interim) dividend ,40 Stand per 30 juni ,48 Waardering van de portefeuille Per 30 juni 2013 bedraagt de waarde (inclusief bijkomende kosten) van de gehele portefeuille circa , dit is een stijging van ten opzichte van eind Deze stijging bestaat enerzijds uit afschrijving van bijkomende kosten en anderzijds op een toename als gevolg van de investeringsbijdrage aan Ahold ten behoeve van de uitbreiding van de supermarkt in Oostburg met 350m2. Tegenover deze investeringsbijdrage staat een verhoging van de huuropbrengst van per jaar. Externe waardering van het vastgoed vindt jaarlijks in december plaats. In onderstaande tabel is de inbreng c.q. aankoopwaarde van het vastgoed met alle bijkomende kosten weergegeven. Per eind juni 2013 was de drempelwaarde circa Indien bij verkoop van vastgoed in zijn geheel (of gedeeltelijk) een meeropbrengst wordt gerealiseerd ontvangt de directie een performance fee van 20% (excl. BTW) over de meeropbrengst. De drempelwaarde geeft de bodemwaarde aan waarover de meeropbrengst berekend wordt. Inbrengwaarde/ Bijkomende Begeleidings- en Financierings- Drempelwaarde aankoopwaarde kosten oprichtingskosten kosten Per 31 december Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Per 30 juni

5 5 Halfjaarbericht Financiering De totale hypothecaire financiering die het fonds bij ING Bank, FGH Bank en Syntrus Achmea heeft aangetrokken bedraagt circa , dit komt overeen met ca. 64% (eind 2012: ca. 65%) van de waarde van het vastgoed. De solvabiliteit, zijnde de verhouding tussen het eigen vermogen en het fondsvermogen, is circa 34% (eind 2012: 37%). De verhouding tussen de hypothecaire schulden aan de kredietinstellingen en de fiscale waarde (zijnde de aankoopwaarde plus bijkomende kosten) van de vastgoedportefeuille bedraagt circa 59% (eind 2012: ca. 59%), waarmee wordt voldaan aan het financieringsvereiste die voor een fiscale beleggingsinstelling geldt. Eind januari 2013 is overeenstemming bereikt met de FGH bank over een totale herfinanciering van 37,8 miljoen met een verlenging tot 1 maart 2016, waarbij voor circa 29,0 miljoen het rentetarief gefixeerd is tegen gemiddeld 3,7%: Voor circa 8,8 miljoen is het rentetarief variabel gehouden op basis van 3-maands Euribor met een opslag van 2,61%, wat overeen komt met circa 2,85% (per eind februari 2013). Begin juli 2013 is besloten om van de 8,8 miljoen voor een bedrag van 5,3 miljoen eveneens te fixeren tot 1 maart 2016 tegen een rentetarief van 3,24%. De oude rente op de geherfinancierde leningen bedroeg gemiddeld 4,6%. Op 1 april 2014 lopen een drietal hypothecaire leningen bij de ING Bank af. Het bedrag wat geherfinancierd dient te worden bij de ING Bank is circa 12,0 miljoen. ING Bank heeft aangegeven in het najaar de portefeuille te laten taxeren, om te bepalen onder welke voorwaarden en condities zij gaan herfinancieren. Afhankelijk van de uitkomsten van de taxatie kan mogelijk sprake zijn van een geringe aflossing. Gezien de recente ontwikkelingen bij de objecten die het betreft, namelijk Maagjesbolwerk en Winkelcentrum Parijsplein is de verwachting dat ING Bank onder normale marktconforme voorwaarden en condities zal gaan herfinancieren. Ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille Ahold In het eerste kwartaal van 2013 zijn de onderhandelingen met Ahold inzake huurprijsherzieningen en het afsluiten van een groot aantal nieuwe huurovereenkomsten afgerond. In gezamenlijk overleg is in het tweede kwartaal een nieuwe standaard huurovereenkomst tot stand gekomen. In totaal zijn de huurprijzen van 10 locaties opnieuw vastgesteld en zijn voor 8 locaties nieuwe 10-jarige huurovereenkomsten gesloten. Leegstand De leegstand op basis van oppervlak is teruggedrongen van 4,8% per 31 december 2012 naar 4,5% per 30 juni Borne, Marktplein 27 Ahold heeft aangegeven ongeveer in het tweede kwartaal van 2014 te willen verhuizen naar een grotere locatie 100 meter verderop in het dorp. Einddatum van hun contract is echter 12 december 2015 en de huurprijs die Ahold betaalt is fors. We zijn in gesprek met zowel huidig huurder Ahold, de eigenaar van de nieuwe locatie, de buurman aan de achterzijde van het Marktplein ten behoeve van een eventuele uitbreiding en een potentieel opvolgend supermarkthuurder om tot een goede oplossing te komen. De verwachting is dat in het tweede halfjaar hier meer duidelijkheid over komt. Oostburg, Torenweidelaan 2 In het afgelopen kwartaal heeft huurder Ahold een uitbreiding van 350 m2 gerealiseerd en de winkel voorzien van de nieuwste formule. Super Winkel Fonds BV heeft een bedrag van exclusief BTW geïnvesteerd in ruil voor een huurverhoging van exclusief BTW en een nieuwe tienjarige overeenkomst.

6 6 Halfjaarbericht Drachten, Dwarswijk 88 De beheerder bekijkt de noodzakelijke renovatie aan het verwarmingssysteem en het dak. Deze zomer zal worden overgegaan naar een digitaal meetsysteem voor de warmtelevering. De VvE heeft een te groot bedrag gereserveerd voor groot onderhoud en dit bedrag kan wellicht aangewend worden voor het dak en om de puien en luifels van de winkels wat te moderniseren. Hierover lopen gesprekken met de VvE. Lochem, Prins Bernhardweg Albert Heijn heeft besloten niet naar een nieuwe grotere supermarktlocatie binnen Lochem te verhuizen. Er is met ingang van juli 2013 een nieuwe tienjarige huurovereenkomst afgesloten. De beheerder spreekt met Ahold om het pand te optimaliseren en uit te breiden. Huurder s wens is om deze verbeteringen in 2016 uit te gaan voeren. De indeling van het parkeerterrein kan ook efficiënter. De beheerder en Ahold zullen gezamenlijk optrekken richting de gemeente. Winschoten, Venne- (48-50) en Vissersdijk Recent is bekend geworden, dat de C1000 supermarkt niet wordt omgebouwd naar Jumbo. C1000 wilde de exploitatie zelfs gaan staken. De beheerder heeft C1000 echter gesommeerd de winkel tot einddatum 31 december 2015 ongewijzigd te blijven exploiteren als supermarkt. Partijen zoeken samen naar een opvolgend supermarkthuurder. De Provincie stelt binnen nu en 2 jaar een aanzienlijk bedrag beschikbaar om het centrum van Winschoten te versterken. De beheerder voert intensief gesprekken met de wethouder binnen de gemeente, eigenaresse van het naastgelegen winkelcentrum t Rond, actieve winkeliers in de Zuidpool en andere belanghebbenden om een zo groot mogelijk deel van de subsidiegelden naar dit centrumdeel te krijgen. Wellicht is dit het moment om de structurele leegstand op te heffen door sloop en terugbouw van courante supermarktmeters. Huurder Dier & Zo heeft haar huurovereenkomst met 3 jaar verlengd. De hoekunit is met ingang van 1 juli 2013 aansluitend verhuurd aan Run & Walk Sport voor een periode van jaar met een breakoptie na 2 jaar. De kleine unit is op basis van een tijdelijk contract verhuurd aan hobbywinkel t Quiltschuurtje. Zwolle, Jufferenwal 2-14, 20 en 32 (Maagjesbolwerk) De beheerder ziet meer mogelijkheden in deelverhuur van het kantoor dan in verhuur van het kantoor aan één partij. In de afgelopen periode is door meerdere kandidaten bezichtigd, waarvan een kandidaat serieus interesse heeft voor de gehele tweede verdieping van ca. 800 m². Deze huurkandidaat heeft inmiddels een concept huurovereenkomst ontvangen. De FlexOffiZ-huurders zijn erg tevreden en de beheerder blijft de kantoorruimte actief promoten. Als het aantal verhuurde werkplekken wordt gedeeld door het aantal mogelijk te verhuren werkplekken is de bezettingsgraad per 30 juni %. De werkzaamheden rondom de dakrenovatie zijn in volle gang, verwachting is dat de oplevering in het najaar gaat plaatsvinden. Den Haag (Lage Veld), Parijsplein, Laan van Wateringseveld Met kapper Your in Hair is met ingang van 14 februari 2013 een nieuwe tienjarige huurtermijn overeengekomen voor de helft van de ruimte. Met ingang van 1 juli 2013 is de andere helft verhuurd aan de heer De Zwart ten behoeve van een viswinkel, een mooie aanvulling op de branchering van het winkelcentrum. Naar aanleiding van een rechtzaak de huurovereenkomst te ontbinden, zijn met huurder Diamond Corner met ingang van 1 januari 2013 nieuwe afspraken gemaakt om zijn huurachterstand te saneren. Huurder heeft zich hier tot op heden aan gehouden. Mocht huurder zich hier op enig moment niet meer aan houden dan zal direct de rechtszaak weer worden hervat.

7 7 Halfjaarbericht De ruimten van Bruna en Gall & Gall worden per 1 september 2013 verhuurd aan Lidl ten behoeve van een uitbreiding van de supermarkt. Lidl zal de winkel compleet vernieuwen en een bake-off aan de winkel toevoegen. Tevens zal de ingang van de supermarkt naar het plein draaien wat een verbetering is voor de beleving van dit centrum. Met Lidl is een nieuwe 10-jarige termijn overeengekomen. In ruil voor eerder vertrek, zal Ahold namens Gall&Gall een bijdrage doen in het opknappen van de parkeergarage en is de huur van de supermarkt in Heemstede verhoogd. Kerkrade, Carboonplein De beheerder is op verzoek van huurder Brainwash akkoord gegaan met een beëindiging van de huurovereenkomst per 1 juli 2013 in ruil voor een volledige afkoopsom van de resterende contractuele huurverplichting van ruim ,- en het achterlaten van de tegelvloer, koelinginstallatie en pantry in het gehuurde. Voor deze winkelruimte is reeds een nieuwe kandidaat huurder gevonden, waar inmiddels overeenstemming mee is bereikt over de huurvoorwaarden. Indien de franchisegever van huurkandidaat akkoord gaat met de verhuizing zal de huurkandidaat uiterlijk per 1 september 2013 de winkelruimte gaan huren. Per 20 november 2013 zal de winkelruimte van Chamar Shoes aansluitend voor jaar worden verhuurd aan de dochter van vertrekkend huurder. Er zijn extra zware zekerheden bedongen in de vorm van persoonlijke garanties van vertrekkend huurder. De beheerder vernam uit de markt, dat huurder Rabobank hun adviesbalie voortijdig wilde sluiten. Daarop heeft de beheerder overleg gevoerd met Rabobank en hen gesommeerd te blijven exploiteren tot einddatum 10 mei 2020, omdat leegstand in het winkelcentrum ongewenst is. Zij willen de geldautomaten in de toekomst wel aanhouden. De beheerder heeft aangegeven mee te willen denken in oplossingen indien een opvolgend kandidaat wordt aangedragen van dezelfde naam en faam als Rabobank, die voldoende solvabel is en qua branchering een versterking vormt voor het winkelcentrum. Utrecht (Gagelhof), Niger-, Oranjerivier en Zambesidreef Huurders Dirk van den Broek, de grillroom, de kapper en Makker Hoortoestellen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun huurovereenkomst op te zeggen. Deze contracten lopen daarom wederom met vijf jaar door. Met betrekking tot de overige huurders en locaties zijn geen bijzonderheden te melden. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Voor de grondslagen van de waardering en resultaatbepaling wordt verwezen naar de jaarrekening 2012 van Super Winkel Fonds. Accountantscontrole Op dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole uitgevoerd. In het voorjaar van 2014 wordt een accountantscontrole uitgevoerd op de jaarrekening over geheel 2013, waarvan de cijfers van deze periode onderdeel uitmaken. Vooruitzichten Gezien de resultaatontwikkeling in het eerste halfjaar is de verwachting dat deze trend zich voortzet in de tweede helft van De verwachting is dan ook dat het jaar 2013 met een beter direct resultaat afgesloten kan worden dan begroot. Uitspraken over de waardeontwikkeling zijn niet concreet te maken, aangezien taxatie van de portefeuille zoals gebruikelijk in december zal plaatsvinden. Amsterdam, 27 augustus 2013 De directie: Annexum Beheer B.V.

8 8 Halfjaarbericht WINST- EN VERLIESREKENING PER 30 JUNI 2013 Super Winkel Fonds BV Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2013 Bedragen zijn afgerond op Realisatie Begroting 1e helft e helft 2013 Verschil Opbrengst uit beleggingen -Theoretische huuropbrengst Huurwaarde leegstand winkels (68.000) ( ) Huurwaarde leegstand kantoor ( ) ( ) Huuropbrengst Exploitatielasten 2. ( ) ( ) (86.000) -Vastgoedmanagement ( ) ( ) (9.000) Netto huuropbrengst Directievergoeding ( ) ( ) Overige vennootschapkosten (56.000) (48.000) (8.000) -Rentebaten en lasten 3. ( ) ( ) Fiscaal resultaat Groot onderhoud 4. (65.000) ( ) Toevoeging fiscale voorziening Mutatie fiscale voorziening ( ) Direct beleggingsresultaat Herwaardering vastgoed 5. pm pm pm -Afschrijvingen ( ) ( ) (22.000) ( ) ( ) (22.000) Commercieel resultaat Resultaten per certificaat -Direct rendement per aandeel 1,54 1,32 0,22 -Indirect rendement per aandeel (0,26) (0,24) (0,02) -Totaal rendement per aandeel 1,28 1,08 0,20 Toelichting winst- en verliesrekening: 1.) De huuropbrengst is hoger dan begroot aangezien er sprake was van minder leegstand dan was ingeschat en een hogere huuropbrengst in Oostburg in verband met de uitbreiding. Eazy Hair Holland BV heeft een afkoopsom betaald van circa voor de ruimte op het Carboonplein welke is meegenomen in de huuropbrengst. 2.) De exploitatielasten zijn hoger door hogere dan vewachte eigenaarsbijdragen aan de VvE's van Moordrecht en Amersfoort. Daarnaast is er een voorziening leegstandskosten opgenomen van circa in verband met Maagjesbolwerk. 3.) De rentelasten zijn lager dan begroot, dit komt door dat de rentepercentages bij de geherfinancierde leningen van de FGH Bank voor circa 38 miljoen uiteindelijk lager zijn dan begroot. Daarnaast is er optimaal gebruik gemaakt van de rekening courant faciliteit van de FGH bank. 4.) In het eerste halfjaar zijn de werkelijke onderhoudskosten lager dan begroot. Voornamelijk omdat het onderhoud aan de daken van Maagjesbolwerk en Drachten is uitgesteld. Waarschijnlijk zal het onderhoud aan het dak bij Maagjesbolwerk in de tweede helft van 2013 worden afgerond. 5.) In de tweede helft van het jaar zal de vastgoedportefeuille opnieuw getaxeerd worden.

9 9 Halfjaarbericht BALANS PER 30 JUNI 2012 Balans per 30 juni 2013 (vóór resultaatbestemming) Bedragen zijn afgerond op Activa 30 juni december 2012 Beleggingen Vastgoed Vorderingen Huurdebiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Overige activa Immateriële vaste activa Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden Hypothecaire kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Belastingen Vooruitontvangen huur Overige kortlopende schulden

10 10 Halfjaarbericht KASSTROOM OVERZICHT PER 30 JUNI 2012 Kasstroomoverzicht tot en met 30 juni 2013 (Volgens indirecte methode) Bedragen zijn afgerond op juni december 2012 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten ( ) Ongerealiseerde waardeverandering Afschrijvingen/ amortisatie Investeringen ( ) ( ) Mutatie werkkapitaal ( ) Mutatie performance fee - ( ) Kasstroom uit operationele activiteiten Opname (aflossing) leningen (78.000) ( ) Opname (aflossing) R/C- faciliteit Uitgekeerd dividend ( ) ( ) Kasstroom uit financierings activiteiten ( ) ( ) Netto kasstroom ( ) ( ) Mutatie geldmiddelen Geld middelen per 1 januari Geld middelen per einde rapportage periode Toe- (af)name geldmiddelen ( ) ( ) Geld middelen per einde rapportage periode Opnameruimte rekening-courant (FGH + ING) Beschikbare geldmiddelen op 30 juni/31 december

SUPER WINKEL FONDS BV

SUPER WINKEL FONDS BV 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS BV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

SUPER WINKEL FONDS BV

SUPER WINKEL FONDS BV 1 Halfjaarbericht - 2012 ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS BV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Super Winkel Fonds. Halfjaarbericht 2010

Super Winkel Fonds. Halfjaarbericht 2010 Super Winkel Fonds Halfjaarbericht 2010 Algemeen Met dit bericht rapporteren wij u over de ontwikkelingen van Super Winkel Fonds in het eerste halfjaar van 2010. Wij gaan daarbij onder andere in op de

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

SUPER WINKEL FONDS NV

SUPER WINKEL FONDS NV ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS NV KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2017 JULI 2017 DISCLAIMER DIT DOCUMENT IS EEN INTERNE MANAGEMENTRAPPORTAGE WAAROP GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE IS TOEGEPAST. ALHOEWEL DE IN DEZE KWARTAALRAPPORTAGE

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SUPER WINKEL FONDS B.V.

SUPER WINKEL FONDS B.V. ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS B.V. JAARRAPPORT 2013 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrapport 2013 3 Kerncijfers 4 Bericht van de Raad

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V.

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. ANNEXUM ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beherend Vennoot Zorgveste De Residentie Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren

Nadere informatie

SUPER WINKEL FONDS B.V.

SUPER WINKEL FONDS B.V. ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS B.V. JAARRAPPORT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam www.annexum.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrapport 2014 3 Kerncijfers 4 Bericht

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Amsterdam, 9 april 2015. Betreft: Super Winkel Fonds B.V. Geachte Relatie,

Amsterdam, 9 april 2015. Betreft: Super Winkel Fonds B.V. Geachte Relatie, Amsterdam, 9 april 2015 Betreft: Super Winkel Fonds B.V. Geachte Relatie, Op 2 april jl. hebben wij u de uitnodiging voor de jaarvergadering van Super Winkel Fonds op 30 april a.s. toegestuurd, vergezeld

Nadere informatie

SUPER WINKEL FONDS NV

SUPER WINKEL FONDS NV ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS NV KWARTAALRAPPORTAGE Q3 2017 OKTOBER 2017 DISCLAIMER DIT DOCUMENT IS EEN INTERNE MANAGEMENTRAPPORTAGE WAAROP GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE IS TOEGEPAST. ALHOEWEL DE IN DEZE KWARTAALRAPPORTAGE

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

SUPER WINKEL FONDS NV

SUPER WINKEL FONDS NV ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS NV KWARTAALRAPPORTAGE Q3 2015 NOVEMBER 2015 DISCLAIMER DIT DOCUMENT IS EEN INTERNE MANAGEMENTRAPPORTAGE WAAROP GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE IS TOEGEPAST. ALHOEWEL DE IN DEZE KWARTAALRAPPORTAGE

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

SUPER WINKEL FONDS B.V.

SUPER WINKEL FONDS B.V. ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS B.V. JAARRAPPORT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrapport 2012 3 Kerncijfers 4 Bericht van de Raad

Nadere informatie

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2017 Renpart Retail XIV C.V. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2017 Renpart Retail XIV C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag Handelsregisternummer

Nadere informatie

DUTCHVESTE CALANDRIA C.V.

DUTCHVESTE CALANDRIA C.V. ANNEXUM DUTCHVESTE CALANDRIA C.V. HALFJAARBERICHT 2015 Beherend Vennoot Dutchveste Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XIII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2016 Renpart Retail XIV C.V. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2016 Renpart Retail XIV C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag Handelsregisternummer

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

SUPER WINKEL FONDS N.V.

SUPER WINKEL FONDS N.V. ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS N.V. JAARRAPPORT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC,G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam www.annexum.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrapport 2015 3 Bericht van de Raad

Nadere informatie

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013 Renpart Retail XI C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Loan to Value ( LtV ) : 65,8%

Loan to Value ( LtV ) : 65,8% Amsterdam, 8 april 2016 Betreft: Super Winkel Fonds N.V. Geachte participant, Op 1 april jl. hebben wij u de uitnodiging voor de jaarvergadering van Super Winkel Fonds op 20 april a.s. toegestuurd, vergezeld

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011

Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011 Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011 1 Inhoud Blad Jaarrapport 2011 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de directie over 2011 5 Jaarrekening 17 Balans per 31 december 2011 18 Winst-

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2017 Renpart Retail XI C.V. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2017 Renpart Retail XI C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag Handelsregisternummer

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het derde kwartaal 2005 wederom goede resultaten geboekt. Het directe resultaat

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013 Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen Concept Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Financiële positie 3 Concept Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XI C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt PERSBERICHT Kerncijfers 2008 2008 2007 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 101.692 89.635 Netto huuropbrengsten 88.257 78.749 Direct beleggingsresultaat 50.037 47.810 Indirect beleggingsresultaat

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2013 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2013 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht HALFJAARVERSLAG 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Algemene informatie 5 Profiel 6 Verslag van de Beheerder 7 Halfjaarrekening 2013 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht 10 10 10 11

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Kerncijfers 3 2. Verslag van de Beheerder

Nadere informatie

Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Havik te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Havik te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2015 Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Havik te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1. SAMENSTELVERKLARING OVER 2015... 4 2. ALGEMEEN... 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie