SUPER WINKEL FONDS BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUPER WINKEL FONDS BV"

Transcriptie

1 1 Halfjaarbericht ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS BV HALFJAARBERICHT 2013 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan XX Amsterdam

2 2 Halfjaarbericht INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1. Verslag van de directie 3 2. Winst- en verliesrekening 8 3. Balans 9 4. Kasstroom overzicht 10

3 3 Halfjaarbericht VERSLAG VAN DE DIRECTIE Algemeen Met dit bericht rapporteren wij u over de resultaten, de financiële positie en de ontwikkelingen van Super Winkel Fonds over het eerste halfjaar van De resultaten van het eerste halfjaar worden daarbij afgezet tegen de helft van de begroting zoals tijdens de jaarvergadering in april is toegelicht. Fondskenmerken De belangrijkste kenmerken van Super Winkel Fonds vatten wij hier voor u samen. - Fonds bestaat uit 24 supermarkten, 1 parkeergarage, 1 kantoor, MediaMarkt en dagwinkels - Ca. 68% van de huurinkomsten betreffen supermarkten - Ca. 60% van de huurinkomsten van de supermarkten betreft Albert Heijn - 22 locaties verspreid over Nederland - Fondsomvang ca. 143,0 miljoen - Financiering ca. 90,3 miljoen - Loan to Value *) is ca. 64%. - Huurwaarde ca. 10,3 miljoen - Bezettingsgraad van ca. 95,5% op basis van m2 - Gemiddelde kapitalisatiefactor is 13,5 k.k. van de huurwaarde - Gemiddelde restant looptijd van de huurovereenkomsten is 7,1 jaar - Gemiddelde rentevaste periode ca. 2,5 jaar - Gemiddelde rente ca. 4,25% - Aantal uitstaande certificaten van aandelen is Intrinsieke waarde per certificaat van aandeel per 30 juni 2013 is 37,48 - Gemiddeld dividendrendement **) over de jaren 2008 tot en met 2012 is 7,1%. *) financiering ten opzichte van de reële waarde van het vastgoed **) uitgekeerde dividend ten opzichte van de intrinsieke waarde per einde van het jaar Resultaten Het fonds heeft in de eerste helft van 2013 een resultaat na belasting behaald van , wat overeenkomt met 1,28 per certificaat. Dit resultaat bestaat uit een direct beleggingsresultaat van en een indirect beleggingsresultaat van negatief. Het indirect beleggingsresultaat bestaat uit afschrijvingen op de bijkomende kosten van aangekochte panden in afgelopen jaren alsmede afschrijvingen van immateriële vaste activa en geamortiseerde financieringskosten. Waardering van het vastgoed vindt jaarlijks aan het einde van het jaar plaats. Per certificaat bedraagt het directe beleggingsresultaat 1,54 positief en indirecte beleggingsresultaat 0,26 negatief. Het resultaat is hoger dan begroot, wat met name het gevolg is van: 1. hoger dan verwachte huuropbrengsten, door een betere bezetting, een eerder dan verwachte uitbreiding en een eenmalige afkoop van een huurverplichting. 2. hogere exploitatielasten door hogere dan verwachte eigenaarsbijdragen aan de VvE s van objecten in Moordrecht en Amersfoort. Daarnaast zijn er extra leegstandskosten opgenomen van circa bij Maagjesbolwerk. 3. lagere rentelasten als gevolg van lagere rentes bij herfinanciering dan begroot en 4. uitstel op onderhoudswerkzaamheden aan de daken in Drachten en Zwolle (Maagjesbolwerk).

4 4 Halfjaarbericht Dividend Uitgangspunt van het dividendbeleid is om het fiscale beleggingsresultaat als dividend aan de aandeelhouders uit te keren. Het fiscale beleggingsresultaat over het eerste halfjaar 2013 bedraagt , wat per certificaat neerkomt op 1,51. Begroot was een fiscaal beleggingsresultaat van Het hoger dan begrote fiscale beleggingsresultaat laat zich verklaren door de hiervoor onder de punten 1, 2 en 3 genoemde zaken. Medio juni 2013 is conform besluitvorming tijdens de jaarvergadering in april ,40 per certificaat uitgekeerd als dividend, bestaande uit 1,35 interim-dividend 2013 en 0,05 slotdividend Medio december verwachten wij overeenkomstig hetgeen is toegelicht tijdens de jaarvergadering 1,40 interim-dividend uit te keren over Gezien de ontwikkeling van het resultaat zoals hiervoor beschreven en het feit dat Super Winkel Fonds het gehele gerealiseerde fiscale resultaat binnen 8 maanden van het afsluiten van het boekjaar dient uit te keren zal na vaststelling van het jaarresultaat over 2013 een voorstel worden gedaan over het slotdividend over geheel Intrinsieke waarde Op balansdatum 30 juni 2013 bedraagt het eigen vermogen van Super Winkel Fonds Het aantal uitstaande certificaten bedraagt Het verloop van het eigen vermogen in het eerste halfjaar van 2013 is als volgt: (afgerond op 1.000,-) Eigen vermogen Per certificaat Stand per 1 januari ,60 Commercieel resultaat 1e halfjaar ,28 (Interim) dividend ,40 Stand per 30 juni ,48 Waardering van de portefeuille Per 30 juni 2013 bedraagt de waarde (inclusief bijkomende kosten) van de gehele portefeuille circa , dit is een stijging van ten opzichte van eind Deze stijging bestaat enerzijds uit afschrijving van bijkomende kosten en anderzijds op een toename als gevolg van de investeringsbijdrage aan Ahold ten behoeve van de uitbreiding van de supermarkt in Oostburg met 350m2. Tegenover deze investeringsbijdrage staat een verhoging van de huuropbrengst van per jaar. Externe waardering van het vastgoed vindt jaarlijks in december plaats. In onderstaande tabel is de inbreng c.q. aankoopwaarde van het vastgoed met alle bijkomende kosten weergegeven. Per eind juni 2013 was de drempelwaarde circa Indien bij verkoop van vastgoed in zijn geheel (of gedeeltelijk) een meeropbrengst wordt gerealiseerd ontvangt de directie een performance fee van 20% (excl. BTW) over de meeropbrengst. De drempelwaarde geeft de bodemwaarde aan waarover de meeropbrengst berekend wordt. Inbrengwaarde/ Bijkomende Begeleidings- en Financierings- Drempelwaarde aankoopwaarde kosten oprichtingskosten kosten Per 31 december Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Per 30 juni

5 5 Halfjaarbericht Financiering De totale hypothecaire financiering die het fonds bij ING Bank, FGH Bank en Syntrus Achmea heeft aangetrokken bedraagt circa , dit komt overeen met ca. 64% (eind 2012: ca. 65%) van de waarde van het vastgoed. De solvabiliteit, zijnde de verhouding tussen het eigen vermogen en het fondsvermogen, is circa 34% (eind 2012: 37%). De verhouding tussen de hypothecaire schulden aan de kredietinstellingen en de fiscale waarde (zijnde de aankoopwaarde plus bijkomende kosten) van de vastgoedportefeuille bedraagt circa 59% (eind 2012: ca. 59%), waarmee wordt voldaan aan het financieringsvereiste die voor een fiscale beleggingsinstelling geldt. Eind januari 2013 is overeenstemming bereikt met de FGH bank over een totale herfinanciering van 37,8 miljoen met een verlenging tot 1 maart 2016, waarbij voor circa 29,0 miljoen het rentetarief gefixeerd is tegen gemiddeld 3,7%: Voor circa 8,8 miljoen is het rentetarief variabel gehouden op basis van 3-maands Euribor met een opslag van 2,61%, wat overeen komt met circa 2,85% (per eind februari 2013). Begin juli 2013 is besloten om van de 8,8 miljoen voor een bedrag van 5,3 miljoen eveneens te fixeren tot 1 maart 2016 tegen een rentetarief van 3,24%. De oude rente op de geherfinancierde leningen bedroeg gemiddeld 4,6%. Op 1 april 2014 lopen een drietal hypothecaire leningen bij de ING Bank af. Het bedrag wat geherfinancierd dient te worden bij de ING Bank is circa 12,0 miljoen. ING Bank heeft aangegeven in het najaar de portefeuille te laten taxeren, om te bepalen onder welke voorwaarden en condities zij gaan herfinancieren. Afhankelijk van de uitkomsten van de taxatie kan mogelijk sprake zijn van een geringe aflossing. Gezien de recente ontwikkelingen bij de objecten die het betreft, namelijk Maagjesbolwerk en Winkelcentrum Parijsplein is de verwachting dat ING Bank onder normale marktconforme voorwaarden en condities zal gaan herfinancieren. Ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille Ahold In het eerste kwartaal van 2013 zijn de onderhandelingen met Ahold inzake huurprijsherzieningen en het afsluiten van een groot aantal nieuwe huurovereenkomsten afgerond. In gezamenlijk overleg is in het tweede kwartaal een nieuwe standaard huurovereenkomst tot stand gekomen. In totaal zijn de huurprijzen van 10 locaties opnieuw vastgesteld en zijn voor 8 locaties nieuwe 10-jarige huurovereenkomsten gesloten. Leegstand De leegstand op basis van oppervlak is teruggedrongen van 4,8% per 31 december 2012 naar 4,5% per 30 juni Borne, Marktplein 27 Ahold heeft aangegeven ongeveer in het tweede kwartaal van 2014 te willen verhuizen naar een grotere locatie 100 meter verderop in het dorp. Einddatum van hun contract is echter 12 december 2015 en de huurprijs die Ahold betaalt is fors. We zijn in gesprek met zowel huidig huurder Ahold, de eigenaar van de nieuwe locatie, de buurman aan de achterzijde van het Marktplein ten behoeve van een eventuele uitbreiding en een potentieel opvolgend supermarkthuurder om tot een goede oplossing te komen. De verwachting is dat in het tweede halfjaar hier meer duidelijkheid over komt. Oostburg, Torenweidelaan 2 In het afgelopen kwartaal heeft huurder Ahold een uitbreiding van 350 m2 gerealiseerd en de winkel voorzien van de nieuwste formule. Super Winkel Fonds BV heeft een bedrag van exclusief BTW geïnvesteerd in ruil voor een huurverhoging van exclusief BTW en een nieuwe tienjarige overeenkomst.

6 6 Halfjaarbericht Drachten, Dwarswijk 88 De beheerder bekijkt de noodzakelijke renovatie aan het verwarmingssysteem en het dak. Deze zomer zal worden overgegaan naar een digitaal meetsysteem voor de warmtelevering. De VvE heeft een te groot bedrag gereserveerd voor groot onderhoud en dit bedrag kan wellicht aangewend worden voor het dak en om de puien en luifels van de winkels wat te moderniseren. Hierover lopen gesprekken met de VvE. Lochem, Prins Bernhardweg Albert Heijn heeft besloten niet naar een nieuwe grotere supermarktlocatie binnen Lochem te verhuizen. Er is met ingang van juli 2013 een nieuwe tienjarige huurovereenkomst afgesloten. De beheerder spreekt met Ahold om het pand te optimaliseren en uit te breiden. Huurder s wens is om deze verbeteringen in 2016 uit te gaan voeren. De indeling van het parkeerterrein kan ook efficiënter. De beheerder en Ahold zullen gezamenlijk optrekken richting de gemeente. Winschoten, Venne- (48-50) en Vissersdijk Recent is bekend geworden, dat de C1000 supermarkt niet wordt omgebouwd naar Jumbo. C1000 wilde de exploitatie zelfs gaan staken. De beheerder heeft C1000 echter gesommeerd de winkel tot einddatum 31 december 2015 ongewijzigd te blijven exploiteren als supermarkt. Partijen zoeken samen naar een opvolgend supermarkthuurder. De Provincie stelt binnen nu en 2 jaar een aanzienlijk bedrag beschikbaar om het centrum van Winschoten te versterken. De beheerder voert intensief gesprekken met de wethouder binnen de gemeente, eigenaresse van het naastgelegen winkelcentrum t Rond, actieve winkeliers in de Zuidpool en andere belanghebbenden om een zo groot mogelijk deel van de subsidiegelden naar dit centrumdeel te krijgen. Wellicht is dit het moment om de structurele leegstand op te heffen door sloop en terugbouw van courante supermarktmeters. Huurder Dier & Zo heeft haar huurovereenkomst met 3 jaar verlengd. De hoekunit is met ingang van 1 juli 2013 aansluitend verhuurd aan Run & Walk Sport voor een periode van jaar met een breakoptie na 2 jaar. De kleine unit is op basis van een tijdelijk contract verhuurd aan hobbywinkel t Quiltschuurtje. Zwolle, Jufferenwal 2-14, 20 en 32 (Maagjesbolwerk) De beheerder ziet meer mogelijkheden in deelverhuur van het kantoor dan in verhuur van het kantoor aan één partij. In de afgelopen periode is door meerdere kandidaten bezichtigd, waarvan een kandidaat serieus interesse heeft voor de gehele tweede verdieping van ca. 800 m². Deze huurkandidaat heeft inmiddels een concept huurovereenkomst ontvangen. De FlexOffiZ-huurders zijn erg tevreden en de beheerder blijft de kantoorruimte actief promoten. Als het aantal verhuurde werkplekken wordt gedeeld door het aantal mogelijk te verhuren werkplekken is de bezettingsgraad per 30 juni %. De werkzaamheden rondom de dakrenovatie zijn in volle gang, verwachting is dat de oplevering in het najaar gaat plaatsvinden. Den Haag (Lage Veld), Parijsplein, Laan van Wateringseveld Met kapper Your in Hair is met ingang van 14 februari 2013 een nieuwe tienjarige huurtermijn overeengekomen voor de helft van de ruimte. Met ingang van 1 juli 2013 is de andere helft verhuurd aan de heer De Zwart ten behoeve van een viswinkel, een mooie aanvulling op de branchering van het winkelcentrum. Naar aanleiding van een rechtzaak de huurovereenkomst te ontbinden, zijn met huurder Diamond Corner met ingang van 1 januari 2013 nieuwe afspraken gemaakt om zijn huurachterstand te saneren. Huurder heeft zich hier tot op heden aan gehouden. Mocht huurder zich hier op enig moment niet meer aan houden dan zal direct de rechtszaak weer worden hervat.

7 7 Halfjaarbericht De ruimten van Bruna en Gall & Gall worden per 1 september 2013 verhuurd aan Lidl ten behoeve van een uitbreiding van de supermarkt. Lidl zal de winkel compleet vernieuwen en een bake-off aan de winkel toevoegen. Tevens zal de ingang van de supermarkt naar het plein draaien wat een verbetering is voor de beleving van dit centrum. Met Lidl is een nieuwe 10-jarige termijn overeengekomen. In ruil voor eerder vertrek, zal Ahold namens Gall&Gall een bijdrage doen in het opknappen van de parkeergarage en is de huur van de supermarkt in Heemstede verhoogd. Kerkrade, Carboonplein De beheerder is op verzoek van huurder Brainwash akkoord gegaan met een beëindiging van de huurovereenkomst per 1 juli 2013 in ruil voor een volledige afkoopsom van de resterende contractuele huurverplichting van ruim ,- en het achterlaten van de tegelvloer, koelinginstallatie en pantry in het gehuurde. Voor deze winkelruimte is reeds een nieuwe kandidaat huurder gevonden, waar inmiddels overeenstemming mee is bereikt over de huurvoorwaarden. Indien de franchisegever van huurkandidaat akkoord gaat met de verhuizing zal de huurkandidaat uiterlijk per 1 september 2013 de winkelruimte gaan huren. Per 20 november 2013 zal de winkelruimte van Chamar Shoes aansluitend voor jaar worden verhuurd aan de dochter van vertrekkend huurder. Er zijn extra zware zekerheden bedongen in de vorm van persoonlijke garanties van vertrekkend huurder. De beheerder vernam uit de markt, dat huurder Rabobank hun adviesbalie voortijdig wilde sluiten. Daarop heeft de beheerder overleg gevoerd met Rabobank en hen gesommeerd te blijven exploiteren tot einddatum 10 mei 2020, omdat leegstand in het winkelcentrum ongewenst is. Zij willen de geldautomaten in de toekomst wel aanhouden. De beheerder heeft aangegeven mee te willen denken in oplossingen indien een opvolgend kandidaat wordt aangedragen van dezelfde naam en faam als Rabobank, die voldoende solvabel is en qua branchering een versterking vormt voor het winkelcentrum. Utrecht (Gagelhof), Niger-, Oranjerivier en Zambesidreef Huurders Dirk van den Broek, de grillroom, de kapper en Makker Hoortoestellen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun huurovereenkomst op te zeggen. Deze contracten lopen daarom wederom met vijf jaar door. Met betrekking tot de overige huurders en locaties zijn geen bijzonderheden te melden. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Voor de grondslagen van de waardering en resultaatbepaling wordt verwezen naar de jaarrekening 2012 van Super Winkel Fonds. Accountantscontrole Op dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole uitgevoerd. In het voorjaar van 2014 wordt een accountantscontrole uitgevoerd op de jaarrekening over geheel 2013, waarvan de cijfers van deze periode onderdeel uitmaken. Vooruitzichten Gezien de resultaatontwikkeling in het eerste halfjaar is de verwachting dat deze trend zich voortzet in de tweede helft van De verwachting is dan ook dat het jaar 2013 met een beter direct resultaat afgesloten kan worden dan begroot. Uitspraken over de waardeontwikkeling zijn niet concreet te maken, aangezien taxatie van de portefeuille zoals gebruikelijk in december zal plaatsvinden. Amsterdam, 27 augustus 2013 De directie: Annexum Beheer B.V.

8 8 Halfjaarbericht WINST- EN VERLIESREKENING PER 30 JUNI 2013 Super Winkel Fonds BV Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2013 Bedragen zijn afgerond op Realisatie Begroting 1e helft e helft 2013 Verschil Opbrengst uit beleggingen -Theoretische huuropbrengst Huurwaarde leegstand winkels (68.000) ( ) Huurwaarde leegstand kantoor ( ) ( ) Huuropbrengst Exploitatielasten 2. ( ) ( ) (86.000) -Vastgoedmanagement ( ) ( ) (9.000) Netto huuropbrengst Directievergoeding ( ) ( ) Overige vennootschapkosten (56.000) (48.000) (8.000) -Rentebaten en lasten 3. ( ) ( ) Fiscaal resultaat Groot onderhoud 4. (65.000) ( ) Toevoeging fiscale voorziening Mutatie fiscale voorziening ( ) Direct beleggingsresultaat Herwaardering vastgoed 5. pm pm pm -Afschrijvingen ( ) ( ) (22.000) ( ) ( ) (22.000) Commercieel resultaat Resultaten per certificaat -Direct rendement per aandeel 1,54 1,32 0,22 -Indirect rendement per aandeel (0,26) (0,24) (0,02) -Totaal rendement per aandeel 1,28 1,08 0,20 Toelichting winst- en verliesrekening: 1.) De huuropbrengst is hoger dan begroot aangezien er sprake was van minder leegstand dan was ingeschat en een hogere huuropbrengst in Oostburg in verband met de uitbreiding. Eazy Hair Holland BV heeft een afkoopsom betaald van circa voor de ruimte op het Carboonplein welke is meegenomen in de huuropbrengst. 2.) De exploitatielasten zijn hoger door hogere dan vewachte eigenaarsbijdragen aan de VvE's van Moordrecht en Amersfoort. Daarnaast is er een voorziening leegstandskosten opgenomen van circa in verband met Maagjesbolwerk. 3.) De rentelasten zijn lager dan begroot, dit komt door dat de rentepercentages bij de geherfinancierde leningen van de FGH Bank voor circa 38 miljoen uiteindelijk lager zijn dan begroot. Daarnaast is er optimaal gebruik gemaakt van de rekening courant faciliteit van de FGH bank. 4.) In het eerste halfjaar zijn de werkelijke onderhoudskosten lager dan begroot. Voornamelijk omdat het onderhoud aan de daken van Maagjesbolwerk en Drachten is uitgesteld. Waarschijnlijk zal het onderhoud aan het dak bij Maagjesbolwerk in de tweede helft van 2013 worden afgerond. 5.) In de tweede helft van het jaar zal de vastgoedportefeuille opnieuw getaxeerd worden.

9 9 Halfjaarbericht BALANS PER 30 JUNI 2012 Balans per 30 juni 2013 (vóór resultaatbestemming) Bedragen zijn afgerond op Activa 30 juni december 2012 Beleggingen Vastgoed Vorderingen Huurdebiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Overige activa Immateriële vaste activa Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden Hypothecaire kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Belastingen Vooruitontvangen huur Overige kortlopende schulden

10 10 Halfjaarbericht KASSTROOM OVERZICHT PER 30 JUNI 2012 Kasstroomoverzicht tot en met 30 juni 2013 (Volgens indirecte methode) Bedragen zijn afgerond op juni december 2012 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten ( ) Ongerealiseerde waardeverandering Afschrijvingen/ amortisatie Investeringen ( ) ( ) Mutatie werkkapitaal ( ) Mutatie performance fee - ( ) Kasstroom uit operationele activiteiten Opname (aflossing) leningen (78.000) ( ) Opname (aflossing) R/C- faciliteit Uitgekeerd dividend ( ) ( ) Kasstroom uit financierings activiteiten ( ) ( ) Netto kasstroom ( ) ( ) Mutatie geldmiddelen Geld middelen per 1 januari Geld middelen per einde rapportage periode Toe- (af)name geldmiddelen ( ) ( ) Geld middelen per einde rapportage periode Opnameruimte rekening-courant (FGH + ING) Beschikbare geldmiddelen op 30 juni/31 december

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011 Vastgoedfonds II Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Verslag van de beherend vennoot 3 Financieel verslag en resultaat van het fonds 13 Jaarrekening 19 Balans per 31 december 2011 21

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

t Kompas Informatiememorandum Winkelvastgoedfonds CV Een initiatief van In samenwerking met

t Kompas Informatiememorandum Winkelvastgoedfonds CV Een initiatief van In samenwerking met Een initiatief van In samenwerking met Heeneman & Theelen Vastgoed BV Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam tel. +31 (0)20-423 53 02 info@heenemantheelen.nl www.heenemantheelen.nl First Table Asset Consultants

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ActivInvestor Real Estate N.V. Van Leijenberghlaan 197-C 1082 GG Amsterdam Postbus 75322 1070 AH Amsterdam Telefoon 020-305 86 10 Fax 020-305

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12 Jaarverslag 2008 Inhoud Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder 2008 - Kerncijfers over 5 jaar 3 - Organisatie, structuur, beheersorganen 4 - Financiële agenda 5 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V.

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. FINANCIËLE Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. Productinformatie over het product Woningfonds Apeldoorn C.V. A. Korte weergave van de beleggingsinstelling Annexum Beheer B.V. is de beheerder

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie