Jaarverslag 2011 van het bestuur van de koepelvereniging gwl terrein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 van het bestuur van de koepelvereniging gwl terrein"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 van het bestuur van de koepelvereniging gwl terrein Beste leden van de vereniging, Hierbij een beknopt overzicht van de activiteiten die het bestuur en leden van de vereniging hebben uitgevoerd en georganiseerd in het afgelopen jaar. Dit is een inhoudelijke aanvulling op de financiële verantwoording over 2011 die in de jaarrekening 2011 wordt gegeven. Bestuur In 2011 vond er een bestuurswisseling plaats: Jan Willem Kluit die sinds 2007 in het bestuur zat en sinds 2008 als voorzitter functioneerde, trad in juni uit het bestuur. Martin Hopman en Hans Bax traden toe tot het bestuur. Martin Hopman nam daarbij de taak van voorzitter op zich. Het bestuur bestond in 2011 verder uit Diego Pos, Corine Marseille, Wanda Meintser en Kees Fenenga (penningmeester). Ongeveer 1 keer in de maand komt het bestuur bijeen om lopende zaken te bespreken, initiatieven te starten en beslissingen te nemen. Het bestuur wordt bijgestaan door Edith Andriesse die elke bestuursvergadering de notulen schrijft en de stukken rondstuurt. Ledenvergaderingen Er zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden (op 26 april en op 24 november) en één technisch overleg (14 november). Zie hiervoor de betreffende notulen (ook te vinden op de website). Belangrijkste onderwerpen zijn (als altijd) het vaststellen van de begroting, het vaststellen van het jaarplan, het afleggen van verantwoording over de bestedingen en het bespreken van de actuele ontwikkelingen met de leden. Buurtbeheer Hassan Ziani was in 2011 de buurtbeheerder en hij werkte voor ons voor 24 uur per week in dienst van Dock. Dit combineerde hij met 8 uur in de week aan andere taken voor Dock in Westerpark waardoor hij 4 dagen per week aanwezig kon zijn op het GWL terrein (van 9 tot 15 uur). Hij heeft zijn taken in 2011 naar tevredenheid uitgevoerd en lijkt daarmee een prima opvolger van Ben. Het bestuur was overigens niet erg tevreden over de aansturing van de buurtbeheerder door Dock en de communicatie van Dock met de vereniging. Omdat de 1

2 taken voor het buurtbeheer in 2012 niet gingen veranderen heeft het bestuur voorgesteld Hassan ook voor 2012 als buurtbeheerder aan te stellen, voor hetzelfde aantal uren en voor een gelijk budget als in Een herbezinning op het takenpakket van de buurtbeheerder is voorzien in het verlengde van het nadenken over de toekomst van de wijk zelf middels het Masterplan voor de openbare ruimte en de vergroeningsplannen. Daarbij is een bijvoorbeeld een beheerder met meer 'groene' kennis een mogelijkheid. Leefbaarheidsoverleg Ook in 2011 is er weer 5 maal een gwl-terrein leefbaarheidsoverleg geweest, voorgezeten door een bestuurslid van de koepel. Het door het stadsdeel geïnitieerde overleg waakt over het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte op het terrein. Klachten over onderhoudszaken worden geïnventariseerd, hierbij is de jaarlijkse schouw een belangrijk hulpmiddel. Deze zaken worden via de buurtcoördinator van het stadsdeel aan de verantwoordelijke gemeentelijke instanties doorgespeeld. Ook is het de plek waar de buurtbeheerder, de koepelvereniging en de nutstuinenvereniging lopende zaken toelichten aan bewoners en het stadsdeel. Het leefbaarheidsoverleg functioneert prima maar vergt wel veel inzet van het bestuur. Zie voor de inhoud van de overleggen de notulen op de website. Door het ontbreken van een duidelijk beheerplan blijven de onderwerpen die spelen vaak terugkomen zonder dat structurele oplossingen worden gepland. Communicatie Na een aantal jaren waarin veel gebeurd is rond het thema communicatie (ontwikkelen huisstijl, nieuwe website, nieuwsbrief, factsheets, welkomstmap, wegwijzerborden) was 2011 een rustig jaar. De website werd bijgehouden, de nieuwsbrief verscheen 18 maal. Daarnaast werd en bewonersflyer gemaakt met daarop alle belangrijke informatie over het GWL en op de achterkant de plattegrond met de juiste huisnummering. Die werd in alle brievenbussen gedaan en hangt op alle prikborden in de hallen van de blokken. Deze flyer wordt jaarlijks geactualiseerd. De geconstateerde kwetsbarheid van de nieuwsbrief (één persoon maakt hem) is slechts een klein beetje opgelost. Twee bewoners hebben zich de techniek van het bijhouden van de website en nieuwsbrief eigen gemaakt, maar hebben beperkt tijd en geen redactionele 2

3 ambities. Vergroening en beheerplan openbare ruimte De GWL-brede vergroen-plannen zijn een jaar of drie geleden tot stilstand gekomen toen het Stadsdeel ging fuseren. Een klein beginnetje van de grotere plannen is in 2011 alsnog door het nieuwe Stadsdeel uitgevoerd: een haag langs De Waterval, waardoor er niet meer tegen de muur gevoetbald kan worden. Ook zijn twee bankjes weggehaald. Hiermee is het plein nog niet veel fraaier geworden, maar de overlast is sterk afgenomen. Daarnaast hebben een tweetal woonblokken in overleg met het Stadsdeel een deel van het beheer van het gras rond hun woonblok zelf ter hand genomen. Dat zijn blok 12 en blok 16. Blok 16 won hiermee ook de Betere Buurtprijs van corporatie Ymere. De koepel was niet de motor achter deze twee initiatieven, maar heeft die waar mogelijk ondersteund. Het koepelbestuur besloot in 2011 een groot deel van buurtgelden van het Stadsdeel te reserveren voor een in 2012 te maken masterplan voor het GWL. (zie het jaarplan voor 2012). Dat zou moeten resulteren in een goed beheerplan voor de openbare ruimte (een verantwoordelijkheid van het stadsdeel) en samenhang in de vergroenings-plannen voor de komende jaren. Het oorspronkelijk idee dat het leefbaarheidsoverleg van het GWL-terrein de uitvoering van het beheerplan in de gaten houdt kan hierdoor weer in ere worden hersteld. Stadsdeel West heeft enthousiast gereageerd op een presentatie van deze plannen tijdens een workshop over buurtgericht werken (oktober 2011). Direct daarop kwam de toezegging dat stadsdeelontwerper Peter Ulle weer verder mocht gaan met de Groene Vingerclub met het ontwerpen van verbeterplannen voor de wijk. Zowel de ontwerpplannen met Peter Ulle als het uitwerken van het begeleidende masterplan zijn dus in 2011 voorbereid, maar worden in 2012 verder ter hand genomen. Nuon Het koepelbestuur heeft in oktober 2011 een brief gestuurd naar de NUON waarin zij de energieleverancier in gebreke stellen vanwege het (zonder overleg) verwijderen van de Warmte Kracht Koppeling installatie, het paradepaardje van onze duurzame wijk. Het doel van deze actie is het herstel van de milieutechnische doelen van de energie-installatie voor 3

4 de wijk en het aangaan van een gesprek met de NUON om kijken naar mogelijke alternatieven die ook interessant zijn voor het GWL terrein. Directeuren van corporaties Rochdale en Ymere hebben de brief mede ondertekend, corporatie de Alliantie heeft in eerste instantie niet gereageerd op correspondentie van het bestuur hierover. Het Stadsdeel heeft een eigen brief gestuurd, ondertekend door de Stadsdeelvoorzitter om de claim van het bestuur te ondersteunen. Het bestuur heeft bij het opstellen van de brief hulp gehad van een advocaat. Op deze brief heeft de Nuon in eerste instantie gereageerd door enkele medewerkers te sturen voor een kort gesprek met het bestuur. Na aandringen van het bestuur is er een schriftelijke reactie gekomen van de Nuon vanuit een wat hoger echelon (januari 2012). Hierin worden excuses aangeboden voor het gebeurde maar geven zij te kennen niet op de hoogte te zijn van enige verplichtingen ten aanzien van het GWL-terrein of haar bewoners. Het bestuur heeft vervolgens weer een brief opgesteld met de advocaat (maart 2012) waarin deze verplichtingen worden benoemd en waarin de NUON wordt gemaand alsnog met een voorstel te komen voor een duurzame(re) energielevering van NUON aan het GWL terrein. Het is dus een zaak van lange adem waarin het goed is te merken dat de corporaties en het stadsdeel volledig achter het bestuur staan. Corporatie de Alliantie heeft ondertussen laten weten dat zij bij een volgende actie betrokken wil zijn; onduidelijk is nog tot welk niveau deze betrokkenheid gaat. Rondleidingen in 2011 In 2011 was er opnieuw veel belangstelling vanuit binnen- en buitenland voor het GWLterrein. Het bestuur ziet het als een van haar taken om deze belangstelling te beantwoorden met degelijke rondleidingen en een goed toegankelijke website. Rondleiders krijgen een kleine vergoeding in de vorm van een vvv-bon als er door de bezoekers voor de rondleidingen wordt betaald. In totaal werden er in rondleidingen verzorgd door de koepel. Het betrof onder meer (groepen) studenten, architecten, bewonersorganisaties, journalisten en onderzoekers. De groepen kwamen uit Nederland (5), Frankrijk (5), Duitsland (2), Verenigde Staten (2), Italië (2), België, Brazilië, Taiwan en Hong Kong. De journalistieke belangstelling resulteerde in reportages over het GWL-terrein in buitenlandse media. Zo wijdde de Taiwanese publieke televisie in de zomer een in april opgenomen item aan het GWL-terrein. De koepel ging zelf ook de grens over: In januari bezocht bestuurslid 4

5 Diego Pos een internationale conferentie over duurzame stedenbouw in Parijs, waar hij een presentatie heeft gegeven over onze wijk. En er waren weer diverse verzoeken om medewerking aan onderzoek (onder meer vanuit de Universiteit van Texas) en aan publicaties. Voor zover mogelijk werd hier medewerking aan verleend. Activiteiten voor en door bewoners (in chronologische volgorde) Nieuwjaarsborrel (16 januari). Voor het eerst hield de koepel in 2011 haar jaarlijkse Nieuwjaars borrel in Café Amsterdam. Dit bleek een groot succes, ook omdat deze locatie veel nieuwe bewoners trok. Opschoon dag (16 april). Tegelijk met de plantjes-uitgeef-dag van de nutstuinvereniging vond er op een zonnige zaterdagmiddag in april een opschoonactie plaats. Kinderen en volwassenen maakten samen de omgeving en de Waterleliegracht schoon. Uit de gracht werden enkele manden vol troep en twee fietsen opgevist. De jeu de boulebaan werd ontdaan van onkruid. GWL-voetbaltoernooi (11 juni-16 juli). In juni en juli vond weer het jaarlijkse straatvoetbaltoernooi plaats, waaraan dit jaar 20 teams mee deden (4 minder dan in 2010), verdeeld over 3 leeftijdsklassen (t/m 11 jaar, 12 t/m 14 jaar, 15 jaar en ouder). Jan Willem Kluit, de trekker en organisator van het toernooi, heeft aangegeven dat hij zich na het toernooi terugtrekt als organisator. Op dit moment is nog niet bekend of het toernooi opnieuw georganiseerd wordt in Wijkfeest (16 juli). Na afloop van de finales van het GWL-toernooi was er traditiegetrouw het wijkfeest, dit jaar weer op het Watertorenplein: het was een groot succes. De kookploeg zorgde voor een heerlijk wijkdiner in Mediterrane stijl en zo n 200 wijkbewoners aten mee. Er moest dit jaar wel geschuild worden voor de regen, die s avonds met bakken naar beneden kwam. Gelukkig hadden we een aantal grote tenten tot onze beschikking, die geleend werden van buurtbeheer. De muziekoptredens s avonds vielen door het slechte weer wel min of meer in het water. Het feest is door Jan Willem Kluit georganiseerd en hij heeft ook 5

6 een goede evaluatie geschreven die als basis kan dienen voor de volgende editie. Een kort citaat: De kosten voor de Koepelvereniging vallen dit jaar mee. Begroot was een bedrag van ,-. Dit wordt uiteindelijk 702,50. Dankzij de vooraf geïnde bewonersbijdrage voor het eten, de goede drankomzet en de beperkte kosten voor de optredens, is de schade voor de Koepelvereniging dit jaar beperkt gebleven. De organisatie van het buurtfeest werd dit jaar door één persoon gecoördineerd. Dit is niet ideaal, maar het kan als zekerheid bestaat dat een aantal essentiële onderdelen door anderen worden gedaan (kookploeg, geluidstechniek, tenten en podium professioneel uitbesteden). Verder is een gelukkig zekerheidje dat op de dag zelf zeker buurtbewoners bereid zijn een uurtje te tappen, groente te snijden of tenten op te bouwen en af te breken. Zonder die zekerheid kan een buurtfeest op deze manier niet georganiseerd worden. Appelplukdag. In september organiseerde de fruitbomenwerkgroep een appelplukdag. Kinderen en volwassenen plukten samen appels en (stoof)peren, waar vrijwilligers vervolgens appeltaarten van bakten. Aan het eind van de middag konden buurtbewoners elkaars appeltaarten in het buurtbeheerhuisje komen proeven. Kerstsamenzang. De woongroep van blok 5 (seniorenblok) hield op 24 december weer een kerstsamenzang voor alle buurtbewoners. 6

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering Koepelvereniging GWL-terrein van 22 mei 2014 1

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering Koepelvereniging GWL-terrein van 22 mei 2014 1 Concept VERSLAG Concept Verslag Algemene Ledenvergadering Koepelvereniging GWL-terrein van 22 mei 14 1 Vergadering Algemene Ledenvergadering Koepelvereniging GWL-terrein Datum 22 mei 14 Aanwezig Hans Bax

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Het dak van de Fablohal waar op in 2015 de zonnecentrale zal worden geïnstalleerd.

Het dak van de Fablohal waar op in 2015 de zonnecentrale zal worden geïnstalleerd. JAARVERSLAG 2014 Het dak van de Fablohal waar op in 2015 de zonnecentrale zal worden geïnstalleerd. Haarlem, mei 2014 Jaarverslag stichting DE Ramplaan/JS/BH/ juni2015/versie 0.2 1 Inleiding 2014 was een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in 2014... 6 Bijeenkomsten... 7 Clubs... 11 (Social) Media & communicatie...

Nadere informatie

vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld

vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld Uitgave van het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen. Verschijnt vier maal per jaar. Reacties, inzendingen en aan/afmeldingen voor ontvangst graag naar post@wswonen.nl Nieuwsbrief Bemiddelaar vergoedt

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan.

Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan. Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan. Inrichtingen. Ook in Assendorp. Voordat werd gewerkt met een centrale antenne, had iedere bewoner in ons land, dus ook in Zwolle, een eigen sprietantenne op het dak

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie