Niveau Beschikbare Tools Beschrijving Voorbeeld bijbehorende klantvraag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niveau Beschikbare Tools Beschrijving Voorbeeld bijbehorende klantvraag"

Transcriptie

1 1. Organisational scan 1. Scan met betrekking tot de aansluiting van organisatorische en juridische structuur op missie en ondernemingsdoelstellingen 1. Past de huidige organisatiestructuur en juridische structuur nog wel bij mijn ondernemingsdoelen en toekomstvisie Focus 1 2. Financial performance scan 2. Scan van de financiële gegevens 2. Mijn onderneming draait in financieel opzicht goed maar er is altijd mogelijkheid tot verbetering; waar zitten mijn verbeterpunten? 3. Prognosis/budget scan 3. Scan met betrekking tot de kwaliteit van beschikbare prognoses; aandacht voor onder meer gehanteerde grondslagen en uitgangspunten en de betrouwbaarheid van de uitkomsten 4. Financial sensitivity scan 4. Indicatie van de gevoeligheid van het ondernemingsresultaat voor conjuncturele invloeden 3. Ik moet regelmatig vaststellen dat opgestelde prognoses en/of budgets significant afwijken van de realisatie. Zijn de gekozen uitgangspunten niet juist? Wordt de prognose niet gedragen door de betrokkenen? Waar zit de pijn? 4. Wat is de impact van conjuncturele invloeden op mijn ondernemingsresultaat? 5. Risk management maturity scan 5. Inventarisatie van de mate waarin men proactief met het benutten van kansen en het beheersen van risico s omgaat vs. wenst om te gaan 5. Waar staan wij in onze onderneming eigenlijk op het gebied van risicomanagement en risicobereidheid? Pakken we risicomanagement structureel en integraal op kunnen we nog verbeteren 6. ICT management maturity scan 6. Inventarisatie van de maturity fase waarin het ICT management van de onderneming zich bevindt 6. Mijn organisatie is (te) snel gegroeid en ICT problemen komen regelmatig voor. Ik heb het idee dat mijn ICT infrastructuur niet meer goed aansluit op mijn onderneming. Hoe kan ik dit vaststellen?

2 Focus 2 7. Asset management maturity scan 7. Inventarisatie van de mate waarin prestaties, risico s en kosten in samenhang met de functies van assets worden gemanaged en passen in de strategie en beleidsdoelstellingen van de onderneming 7. Wij hebben een afdeling voor beheer en onderhoud. Maar doen we daarmee wel aan asset management? is ons asset management wel afgestemd op de gekozen ondernemingsstrategie en beleidsdoelstellingen? Hoe breng ik beiden (beter) in lijn met elkaar? 8. Safety management maturity scan 8. Inventarisatie van de mate waarin men proactief met het beheersen van veiligheidsrisico s omgaat vs. wenst om te gaan 8. Hoe weet ik dat mijn bedrijf up to date is ten aanzien van veiligheid (mens/machine)? Worden normen en voorschriften (tijdig) geactualiseerd? Is er sprake van structureel en gedragen veiligheidsbeleid of gebeurt veiligheidsmanagement ad-hoc? 9. Business continuity management scan 9. Inventarisatie van de mate van aandacht die een onderneming heeft voor continuïteitsbedreigende risico s 9. Zijn wij als onderneming op de hoogte van de meest kritieke bedrijfsonderdelen en processen? Wat zijn de gevolgen voor de continuïteit als deze bedrijfsonderdelen of processen zouden uitvallen c.q. voor langere tijd niet beschikbaar zijn? 10. Operational performance management scan 10. Inventarisatie waarbij met name onderstaande elementen aan bod komen: - Worden prestaties gemeten? - Is er een verbeteringscyclus aanwezig? - Wordt die ook gevolgd? - Sluit deze aan bij de ontwikkelingen/wensen/eisen/normen 10. Hoe scoort mijn operationele bedrijfsvoering in termen van effectiviteit en efficiency?

3 Naar aanleiding van de binnen Profact Focus geïnventariseerde verbetergebieden worden onderstaande tools gebruikt om de verbetermogelijkheden te analyseren Analysis 1 1. SWOT-analysis 1. Analyse van het interne en externe krachtenveld 1. Waar zitten de kansen/bedreigingen en sterktes/zwaktes van mijn onderneming? Welke maatregelen moet ik nemen om kansen en sterktes optimaal te benutten resp. bedreigingen en zwaktes te mitigeren? 2. Prognoses/budget analysis 2. Analyse van de opgestelde prognoses en/of budgets, gehanteerde grondslagen en uitgangspunten en betrouwbaarheid van uitkomsten 2. Ik moet regelmatig vaststellen dat opgestelde prognoses en/of budgets significant afwijken van de realisatie. Zijn de gekozen uitgangspunten niet juist? Wordt de prognose niet gedragen door de betrokkenen? Waar zit de pijn? Waar zitten verbetermogelijkheden? 3. Financial performance Analysis 3. Analyse van de beschikbare financiële cijfers waarbij tevens een verband wordt gelegd met de onderkende sterktes en zwaktes van de onderneming 3. Mijn onderneming draait in financieel opzicht goed maar er is altijd mogelijkheid tot verbetering; waar zitten mijn verbeterpunten? En hoe implementeer ik die verbeteringen? 4. Dependability analysis 4. Analyse van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van systemen, producten en productieprocessen 4. Onze onderneming heeft verplichtingen aan derden inzake leveringszekerheid. Hoe waarborgen we de leveringszekerheid van onze productie(lijn? 5. Business continuity analysis 5. Analyse die continuïteitsbedreigende risico s voor een onderneming in kaart brengt en vervolgens zowel preventieve als correctieve maatregelen formuleert om deze risico s te mitigeren 5. Welke gebeurtenis(sen) kan/kunnen de continuïteit van mijn onderneming bedreigen en welke maatregelen kan ik hiertegen treffen?

4 Analysis 2 6. Overall Equipment Efficiency (OEE) analysis 6. Analyse van de mate van effectiviteit van inzet van bedrijfsmiddelen gerelateerd aan kosten van onderhoud en instandhouding 6. Hoe kunnen we de relatie tussen de prestaties van onze installaties/machinepark en de kosten van instandhouding en onderhoud inzichtelijk maken? Waar zitten verbetermogelijkheden? 7.1 Risk management framework 7.1 Gestructureerde vastlegging van het beleid inzake risicobeheersing (wat is actie-vereisend en wat niet) 7. Hoe kunnen wij als organisatie de veiligheid en het welzijn van zowel onze cliënten als medewerkers waarborgen/verbeteren? 7.2 Risk matrix / graphic presentation showing severity and impact 7.2 Inventarisatie van risico s t.a.v. een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld veiligheid) en uitwerking van de geïnventariseerde risico s in de vorm van een gestructureerd overzicht van ongewenste gebeurtenissen, risico inschatting en maatregelen, samengevat in een risicografiek ( bollengrafiek ) 8. HILP-analysis 8. Analyse waarbij de focus ligt op de risico s met een High Impact en Low Probability 8. Wat zijn de meest kritieke risico s voor mijn onderneming (kans van optreden weliswaar klein, maar gevolgen desastreus -> Brand als gevolg van vervuild ventilator system, langdurige productie-uitval a.g.v. niet testen back-up energievoorziening) 9. Activity based life cycle costing analysis 9. Analyse om de kosten (investering, rente, beheer en onderhoud) van een product of systeem met betrekking tot de totale levensduur inzichtelijk te maken, gebaseerd op de ABCmethodiek 9. Ik heb behoefte aan een beter inzicht in de kosten van mijn product of systeem gedurende de gehele levensduur. De traditionele kostencalculaties zijn hiervoor ontoereikend. Is er een alternatief?

5 Analysis Machine safety analysis 10. Analyse waarbij de IST situatie ten aanzien van machineveiligheid wordt geïnventariseerd en vervolgens wordt afgezet tegen de SOLL positieve (gewenste situatie, resp. norm en/of voorschriften) 10. Wij willen onze machine gaan aanpassen/moderniseren; welke maatregelen moeten we treffen om te voldoen aan alle normen/richtlijnen die op deze machine van toepassing zijn?

6 Uitwerking van de verbetermogelijkheden primair gericht op het zekerstellen van de continuïteit en de verbetering van de (interne) bedrijfsvoering door middel va Continuity IPI based continuity plan Integral Performance Improvement; methode die waarborgt dat verbetering op systematische wijze wordt ingericht en geïmplementeerd. IPI onderkent de volgende stappen: Identify, Investigate, Intervene, Implement, Institutionalise & Inspect Ik zie het belang in van een geïntegreerd verbetermanagement system voor mijn organisatie en processen en wil dit gaan toepassen; Maar hoe pak ik dit aan? Alternative prognoses/budgets based on improvement measures and/or cost savings In kaart brengen van de impact op de prognose als rekening gehouden wordt met aangepaste uitgangspunten/randvoorwaarden, voorgestelde verbetermaatregelen en/of maatregelen om kosten terug te dringen Welke maatregelen kan ik treffen om mijn ondernemingsresultaten te verbeteren op korte termijn en welke invloed hebben deze maatregelen op de performance? Extensive analysis of the financial performance incl. implementation of improvement measures Formuleren van verbetermogelijkheden en implementatietraject n.a.v. uitgebreide analyse van de financiële performance Welke maatregelen moet ik treffen om mijn financiële performance te verbeteren?

7 Uitwerking van de verbetermogelijkheden uit Profact analysis, primair gericht op het overeind houden van een onderneming. Het bewerkstelligen van een omslag op korte termijn met behulp van: Turnaround Step by step and structured Turnaround plan including imperative time schedule of necessary steps to be taken Op basis van Profact analysis dan wel naar aanleiding van een specifieke opdracht (financier of ondernemer) blijkt dat naast analyse dringend verbeteringen moeten worden gerealiseerd om op korte termijn de continuïteit van onderneming te kunnen waarborgen. (cashflow, rendement, resultaat onder druk), Op basis van de bevindingen uit Profact analysis worden concrete verbetermaatregelen geformuleerd waaraan een tijdspad c.q. indicatie wordt gekoppeld. Afhankelijk van de ernst van de situatie moet ook gedacht worden aan onderwerpen als afstoten van actieve of bedrijfsonderdelen, ontslag of outsourcing, Sale and leaseback, etc. Er is sprake van een kritieke situatie; mijn financier eist inzicht in de oorzaken van de aanhoudende tegenvallende cashflow en resultaten, de risico s van mogelijke (dis)continuïteit, te nemen verbetermaatregelen en bijbehorende tijdsplanning. Alternative prognoses/budgets based on improvement measures and/or cost savings Als onder Continuity plan waarbij echter de urgente situatie noopt tot onmiddellijke actie en een plan de campagne om per direct orde op zaken te stellen in de vorm van dwingende prioritering Welke maatregelen moet ik treffen om mijn ondernemingsresultaten per direct te verbeteren, in welke volgorde en welke invloed hebben deze maatregelen op de performance van mijn onderneming?

8

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Integraal risicomanagement Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 5 Managementsamenvatting 6 1. Onderzoeksvraag 12 1.1. De meerwaarde

Nadere informatie

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement.

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Kan risicomanagement en prestatiemanagement met elkaar verbonden worden, om tegemoet te komen aan de doelstellingen van een organisatie? Auteur :

Nadere informatie

Bewustwording van cybersecurity

Bewustwording van cybersecurity 2015 Bewustwording van cybersecurity Deze rapportage is het resultaat van een samenwerkingsverband van energie- en nutsbedrijven. De volgende personen zijn bereikbaar voor vragen: Naam Organisatie Telefoon

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer 1049

Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer 1049 Welke risico s moet een organisatie beheersen met betrekking tot haar legacy-systemen bij het realiseren van haar systeemintegratie (vernieuwings-)doelstellingen? Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Handreiking Security Management. www.vrom.nl

Handreiking Security Management. www.vrom.nl Handreiking Security Management www.vrom.nl Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan 07 1. Inleiding Security Managementsysteem 09

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel voor kwaliteit0ë

Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel voor kwaliteit0ë e07 Objectgeoriënteerde eerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel mentmodel voor kwaliteit0ë eit Peter van Nederpelt Publicatiedatum CBS-website 28 november 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

M O N T E S Q U I E U

M O N T E S Q U I E U M O N T E S Q U I E U P U B L I C A T I E Door: Angelique Paulissen, CFA - Partner Montesquieu & Voäs Brouns - Partner Panta Rhei Professioneel Riskmanagement bij Woningcorporaties Bittere Noodzaak! Het

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Verzorgingsgebied en kerngegevens Liander

Nadere informatie

Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn

Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn DEFINITIEF Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn 1 e Tussenrapportage project 1958 versie 1.0 datum 4 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 2 De situatie per Verzorgingsgebied wordt uitgedrukt in

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

Marketing Balanced Scorecard

Marketing Balanced Scorecard Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Op het gebied van informatiebeveiliging is eenzelfde

Op het gebied van informatiebeveiliging is eenzelfde Artikel Informatiebeveiliging gezien vanuit een Service Management perspectief Vincent Jentjens Service Management is het beheersen van alle aspecten die van invloed zijn op de ICT-dienstverlening op zodanige

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie