Regionale Handreiking Advisering Bestemmingsplannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale Handreiking Advisering Bestemmingsplannen"

Transcriptie

1 Regionale Handreiking Advisering Bestemmingsplannen Versie 1.0, 8 juli 2004 Concept Hulpverleningsdienst Regio Twente Nijverheidstraat 30 Postbus 1400, 7500 BK ENSCHEDE Pagina 1 van 22 Versie

2 Autorisatie Opsteller: Gezien: J. Meerenburgh Team Risicobeheersing Versiegegevens Versie: Datum: Omschrijving: Eerste uitgave voor Team Risicobeheersing Enschede, Hulpverleningsdienst Regio Twente, 2004 Pagina 2 van 22 Versie

3 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 5 1 Bluswatervoorziening Algemeen Eisen in het kader van de bluswatervoorziening Lokale informatie Afweging Advies Basisdocument 8 2 Bereikbaarheid, brandweerzorgnorm en opstelplaatsen Algemeen Eisen Eisen in het kader van bereikbaarheid Eisen ten aanzien van opstelplaatsen Bereikbaarheidseisen voor objecten Lokale informatie Afweging Advies Basisdocumenten 11 3 Bebouwing en de openbare ruimte Algemeen Lokale informatie Afweging Advies Basisdocument 12 4 Alarmering bevolking (WAS) Algemeen Eisen Lokale informatie Afweging Advies 14 5 Transport van gevaarlijke stoffen Algemeen Eisen Lokale informatie Afweging Advies Basisdocument 17 6 Aanwezigheid van opslag/productie/verwerking van gevaarlijke stoffen 18 Pagina 3 van 22 Versie

4 6.1 Algemeen Eisen Lokale informatie Afweging Advies Basisdocument 19 7 Overige bijzondere aspecten Algemeen Bijzondere onderwerpen Basisdocumenten 21 8 Invloed op de schakels van de veiligheidsketen Algemeen Eisen/afwegingen Lokale informatie Afweging Advies Basisdocumenten 22 Pagina 4 van 22 Versie

5 Inleiding Deze notitie is een instrument voor pro-actie, voortvloeiend uit het vastgestelde regionale pro-actie en preventiebeleid. Het doel is het aanreiken van afwegingsgronden voor (lokale) brandweerrelevante aspecten ten aanzien van fysieke veiligheid met betrekking tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vanaf het niveau van een bestemmingsplan (onder andere wijziging) en lager, zoals een stedenbouwkundig ontwerp of een plan voor een nieuw flatgebouw. De werkwijze bij deze notitie is zodanig dat na het doorlopen van de verschillende afwegingsgronden en de toetsing aan de gemeentelijke wijziging (indien van toepassing), een integraal advies tot stand is gekomen, dat de brandweer kan hanteren als haar advies op de voorgenomen wijziging van een bestemmingsplan. Elk hoofdstuk bevat een afwegingsgrond. Per afwegingsgrond staat een korte algemene inleiding, met indien voorhanden een (vanuit wet- en regelgeving) te hanteren normstelling. Vervolgens is aangegeven welke lokale informatie tenminste nodig is om voor de specifieke lokale situatie het afwegingscriterium te onderbouwen. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een kaartje met effectcirkels, of in de vorm van het achterhalen van bestuursbesluiten. De afwegingsgrond maakt duidelijk op welke wijze kan worden afgewogen en met welk doel, waarna tenslotte het advies geformuleerd kan worden. Binnen het advies dient ruimte te zijn voor het benoemen van alternatieve opties, of het benoemen van randvoorwaardelijke maatregelen. Dit instrument geeft mede aan op welke wijze brandweerrelevante aspecten structureel geborgd kunnen worden in ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Zo is het in enkele gevallen raadzaam op voorhand afspraken te maken met de afdelingen milieu, verkeer en juridische zaken over de borging van brandweerrelevante aspecten in door hen opgestelde plannen. Hieronder het overzicht van de afwegingsgronden die in deze notitie aan bod komen: Afwegingsgrond Onderwerp nummer 1 Bluswatervoorziening 2 Bereikbaarheid, zorgnormering en opstelplaatsen 3 Bebouwing en openbare ruimte 4 Alarmering bevolking (WAS) 5 Transport gevaarlijke stoffen 6 Aanwezigheid van opslag/verwerking en productie van gevaarlijke stoffen 7 Overige bijzondere aspecten 8 Invloed op de veiligheidsketen Deze handreiking beoogt niet volledig te zijn. Het biedt een breed scala aan afwegingsmogelijkheden ten behoeve van de advisering van de brandweer bij fysieke veiligheid. Dit betekent dat deze handreiking als groeidocument moet worden gezien. Pagina 5 van 22 Versie

6 1 Bluswatervoorziening 1.1 Algemeen Het gemeentebestuur heeft een zorgplicht betreffende de bereikbaarheid en het beschikbaar en bereikbaar hebben van bluswater. In artikel 10 van de verordening Brandveiligheid en Hulpverlening alsmede in artikel van de Bouwverordening is deze zorgplicht beschreven. Ten aanzien van de bluswatervoorziening wordt onderscheid gemaakt in primaire, secundaire en tertiaire bluswatervoorzieningen. Dit onderscheid is van belang omdat de eisen ten aanzien van de parameters afstand, capaciteit en bereikbaarheid die aan de diverse bluswatervoorzieningen worden gesteld verschillend zijn. Primaire bluswatervoorziening: brandkranen Secundaire bluswatervoorziening: bronnen (grondwater)/ vijvers en kanalen (oppervlakte water)/ blusriool (regenwater/oppervlakte water) Tertiaire bluswatervoorziening: vijvers en kanalen (oppervlakte water) op grote afstand 1.2 Eisen in het kader van de bluswatervoorziening 1 Bluswatervoorziening Parameters Primair Secundair Tertiair Debiet (in m 3 /uur) 60 of 30 (permanent) 90 (minimaal 4 uur) 240 (permanent) Afstand tot object 40 meter 320 meter 3 kilometer Bereikbaarheid door brandweervoertuig Max. 15 meter Max. 8 meter Max. 50 meter Bluswatervoorziening BW 1 Er wordt zorggedragen voor zodanige bluswatervoorzieningen dat de brandbestrijding te allen tijde gewaarborgd is BW 2 De bluswatervoorzieningen genoemd in BW 1 bestaan tenminste uit primaire bluswatervoorzieningen BW 3 Secundaire bluswatervoorzieningen worden getroffen indien de brandweer dit noodzakelijk acht op basis van aanwezige en/of te verwachten risico s en verwacht wordt dat de primaire bluswatervoorziening onvoldoende capaciteit kan leveren BW 4 Indien het object of plangebied dusdanige risico s met zich meebrengt dat het aannemelijk is dat de primaire en secundaire bluswatervoorzieningen onvoldoende capaciteit leveren om een effectieve brandbestrijding te waarborgen, dient de brandweer tevens gebruik te kunnen maken van een tertiaire bluswatervoorziening BW 5 De richtlijnen BW 2, 3 en 4 dienen te voldoen aan de eisen gesteld t.a.v. de drie parameters capaciteit, bereikbaarheid en afstand tussen de bluswatervoorziening ten opzichte van het object vermeld in de uitwerking van de hoofdrichtlijnen 1 Bron: NVBR, Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid, 1 e druk, 2003, Arnhem Pagina 6 van 22 Versie

7 Bluswatervoorziening in het buitengebied 2 In de praktijk blijken de bovenstaande eisen voor met name het buitengebied nog wel eens moeilijk, of slechts tegen zeer hoge kosten, haalbaar. In het buitengebied zijn voorzieningen over het algemeen minder dan in het stedelijk gebied. Dit geldt ook voor drinkwaterleidingen. Het drinkwaternetwerk is in het buitengebied minder fijnmazig dan in het stedelijk gebied. Bovendien zijn de leidingen vaak klein van diameter, waardoor het debiet laag is en er geen mogelijkheid is om hierop een brandkraan aan te sluiten. In het buitengebied is het dus niet altijd mogelijk om in een toereikende openbare bluswatervoorziening te voorzien (tenzij er zeer hoge kosten worden gemaakt). De artikelen en van de Bouwverordening geven aan dat bij een ontoereikende openbare bluswatervoorziening moet worden gezorgd voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening. Aan een dergelijke particuliere bluswatervoorziening worden in beginsel dezelfde eisen gesteld als aan een openbare bluswatervoorziening. Echter de redenen waarom er geen openbare bluswatervoorziening kan worden gerealiseerd (hetgeen meestal te maken heeft met de te overbruggen afstand of met de benodigde capaciteit), spelen natuurlijk ook voor de particuliere bluswatervoorziening een rol. Bepaalde bluswatervoorzieningen die als niet-openbare (particuliere) bluswatervoorziening kunnen worden gebruikt zijn wellicht mogelijk. Hierbij wordt gedacht aan geboorde putten, bluswaterriolen of blusvijvers. Dergelijke voorzieningen kunnen, afhankelijk van de uitvoering, worden gebruikt als primaire of secundaire bluswatervoorziening. Het aanleggen van geboorde putten stuit mogelijk op bezwaren omdat deze kunnen leiden tot verontreiniging van het grondwater. Middels de bouwvergunning kunnen particulieren worden verplicht om te voorzien in een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening. Hierbij moet een redelijkheidstoets plaatsvinden. De te verwachten kosten van een niet-openbare bluswatervoorziening moeten in verhouding staan tot de voordelen die te verwachten zijn indien er daadwerkelijk brand is. Hierbij moet door de overheid gekeken worden naar effecten die te verwachten zijn, binnen of buiten de terreingrens van het brandobject. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kans op overslag naar andere gebouwen of doorslag naar andere brandcompartimenten. Van de eigenaar van een gebouw wordt uiteraard een bepaalde mate van verantwoordelijkheid verwacht. Het moet de eigenaar duidelijk zijn dat het nemen van preventieve maatregelen (rook- of brandmelders, bluswatervoorzieningen) bijdraagt aan het voorkomen en beperken van brand en het verminderen van de kans op schade en ongevallen als gevolg van brand. Het kan voor de eigenaar van een gebouw zeer de moeite waard zijn om meer voorzieningen te treffen dan dat vanuit de regelgeving noodzakelijk zijn. Het moet ook voor de eigenaar en/of gebruiker van een gebouw in het buitengebied duidelijk zijn dat de bluswatervoorziening niet altijd optimaal is. De brandweer zal, in geval van brand, alles in het werk zal stellen om de schade zo beperkt mogelijk te houden. De eigenaar/gebruiker is verplicht om de benodigde preventieve maatregelen te treffen. Deze maatregelen dragen bij aan het voorkomen en beperken van brand en het verminderen van de kans op schade en ongevallen als gevolg van brand. Door het nemen van extra, vrijwillige maatregelen (maatregelen die niet wettelijk verplicht zijn) is het wellicht mogelijk om de schade die als gevolg van brand optreedt te verminderen. 2 Brandweer Hengelo, advies aan het college van burgemeester en wethouders, onderwerp bluswatervoorziening en bereikbaarheid, 23 juni 2004 Pagina 7 van 22 Versie

8 1.3 Lokale informatie Wat is de kwaliteit van het bluswater in verband met mogelijke schade aan de bluspomp? Kan worden voorzien in een waterlevering die te allen tijde voldoende en direct opvraagbaar is? Is er aandacht voor de fysieke ruimte op de locatie in verband met bereikbaarheid en inrichting ten behoeve van bluswerkzaamheden? (Vb: voor een tertiaire bluswatervoorziening moeten lokaal opstelplaatsen worden vastgesteld en de infrastructuur worden aangepast op de ruimte die nodig is voor de containerbak en het deponeren van een pomp in het water) Zijn er bijzondere objecten in de omgeving die meer dan de normale hoeveelheid water vragen waar het gaat om bluswater? Is de locatie voldoende geschikt voor onttrekking van benodigde hoeveelheid bluswater (opstelplaats, waterdiepte, tijd van het jaar, bv. droogte)? Is de locatie vanuit milieutechnisch oogpunt voldoende geschikt voor onttrekking en het laten weglopen van bluswater (bluswateropvang)? Zijn er afspraken met het waterschap gewenst? Zijn er (aanvullende) afspraken met de drinkwatermaatschappij voor onttrekking van bluswater gewenst? Zijn er c.q. worden er relevante ontwikkelingen verwacht ten aanzien van renovatie van het waterleidingnet (e.e.a. in verband met de druk op het leidingennet)? Is er aandacht voor mogelijke uitval van bluswatervoorzieningen (bv. grootschalig watertransport)? 1.4 Afweging Beantwoorden van de vraag of bluswater een probleem is ten aanzien van de voorgenomen wijziging, gebaseerd op de criteria en de lokale informatie; Op plaatsen waar geen primaire, secundaire of tertiaire openbare bluswatervoorziening conform de eisen uit de handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid de afweging maken of dit te realiseren valt om afwegingen ten aanzien van het toestaan van een risicovolle activiteit te legitimeren. 1.5 Advies Aangeven of er problemen te voorzien zijn ten aanzien van bluswater, incl. geven van mogelijke alternatieve opties (blusvijver, bluswaterriool, sprinklervoorzieningen, bovengrondse tank met bluswater te realiseren als centrale voorziening op een bedrijventerrein). 1.6 Basisdocument NVBR, Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid, 1 e druk, 1 e oplage, September 2003 Pagina 8 van 22 Versie

9 2 Bereikbaarheid, brandweerzorgnorm en opstelplaatsen 2.1 Algemeen Goede en dus snelle bereikbaarheid van branden en ongevallen heeft een belangrijke invloed op de doelmatigheid en effectiviteit van het brandweeroptreden en daarmee op de veiligheid van de burgers. Onder een goede bereikbaarheid wordt verstaan dat gebouwen, binnen de hiervoor gestelde opkomsttijden (brandweerzorgnormen) 3, te bereiken zijn via twee onafhankelijke wegen. 2.2 Eisen Eisen in het kader van bereikbaarheid Beoordeel de bereikbaarheidseisen in relatie tot de lokale situatie aan de hand van de NVBR handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid. Er dient tenminste aandacht te zijn voor: BBH 1 Een weg kan alleen dan door de brandweer gebruikt worden indien deze recht doet aan de specifieke dimensies van brandweervoertuigen. In verband met de afmetingen van de voertuigen eist de Brandweer overal een vrije doorrijbreedte van 3,50 meter en een vrije doorrijhoogte van 4,20 meter. Extra aandacht wordt gevraagd voor de luifels ed. Rijlopers en opstelplaatsen moeten zodanig zijn aangelegd, dat zij geschikt zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 KN (NEN 1008: klasse 30). BBH 2 Verkeersaders en HOV-banen 4 bieden aan de hulpverleningsdiensten een onbelemmerde doorgang. BBH 3 BBH 4 BBH 5 BBH 6 Verkeersaders en verblijfsgebieden kennen een zodanige samenhang dat een willekeurig adres in een verblijfsgebied binnen maximaal één minuut (gerekend vanaf het verlaten van de verkeersader) bereikbaar is. Naast de route bedoeld onder BBH 3 moet een willekeurig adres binnen een verblijfsgebied in principe via een tweede onafhankelijke route bereikbaar zijn. (Gelet op het risico van een tijdelijke blokkering van een weg moeten gebouwen vanuit twee richtingen te benaderen zijn, tenzij de beschikbare rijbreedte tenminste 5,50 meter is) Indien de toegang tot een gebouw of bouwwerk, mede bestemd voor het toegang verlenen aan hulpverleners in het geval van brand of (technisch) ongeval, meer dan veertig meter van de openbare weg is gelegen, dienen op het terrein één of meerdere opstelplaatsen voor blusvoertuigen aanwezig te zijn. Deze opstelplaatsen dienen strategisch te zijn gelegen. De hoofdingang van een gebouw moet door een brandweervoertuig tot op 15 meter te benaderen zijn. Een eengezinswoning (niet gestapeld) moet tot op minimaal 40 meter van de hoofdingang door een brandweervoertuig kunnen worden benaderd. Niet tot bewoning bestemde gebouwen zijn voor blusvoertuigen bereikbaar door middel van een obstakelvrije rijloper met een breedte van tenminste 3,50 meter. BBH 7 Een gebouw met een verblijfsruimte waarvan de vloerhoogte zich meer dan 6 meter ten opzichte van het aansluitend terrein bevindt en dat niet voldoet aan het bouwbesluit eerste 3 Handleiding brandweerzorg, Ministerie van Binnenlandse Zaken, HOV-banen: Rijbanen geschikt gemaakt voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Pagina 9 van 22 Versie

10 fase moet bereikbaar zijn voor het redvoertuig. BBH 8 Een opstelplaats voor brandweervoertuigen moet direct bereikbaar zijn vanaf de openbare weg via een onafhankelijke rijroute die rijtechnisch geschikt is voor het zwaarste c.q. grootste te verwachten brandweervoertuig Eisen ten aanzien van opstelplaatsen Er is géén wettelijke regeling voor de afstand die er moet zijn tussen een opstelplaats van de brandweer en de brandhaard. Wel kan de gemeente in de Bouwverordening opnemen hoe dicht de TAS bij een bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, moet kunnen komen. In Twente is hiervoor de NVBR Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid vastgesteld. Beoordeel de lokale situatie aan de hand van de NVBR Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid. Er dient tenminste aandacht te zijn voor: OSP 1 OSP 2 OSP 3 Ten behoeve van de tankautospuit dient gereserveerd te worden een vrije goed aanrijdbare locatie breedte van 4 meter, lengte van 10 meter en hoogte van 4,2 meter, bestand tegen een aslast van 10 ton, en een totaalgewicht van 15 ton. Ten behoeve vaan een haakarmvoertuig met combibak dient gereserveerd te worden een goed aanrijdbare locatie: breedte van 4 meter, lengte van 30 meter, hoogte van 4,2 meter, bestand tegen een aslast van 10 ton, en een totaalgewicht van 15 ton. Ten behoeve van een redvoertuig dient gerserveerd te worden een goed aanrijdbare locatie: breedte van 5 meter, lengte van 10 meter, hoogte 4,2 meter, bestand tegen een aslast van 10 ton, een totaalgewicht van 25 ton, en een stempeldruk van 100 ton/m² Bereikbaarheidseisen voor objecten Beoordeel voor de lokale situatie de relatie tussen aanrijtijden en bereikbaarheid van objecten aan de hand van de eisen zoals gesteld in de Handleiding brandweerzorg. Er dient tenminste aandacht te zijn voor: Bepaling van het soort gebouw; Bepaling van de risicoklasse voor de aanwezige personen (a.d.h.v. Prevap categorieën); Vergelijking met de standaardlijst met opkomsttijden per soort gebouw. 2.3 Lokale informatie (hoofd)uitrukwegen en routes inclusief de eisen (geen verkeersbelemmerende factoren zoals drempels, rotondes e.d., en de eindroutes naar de panden/objecten (verkeersbelemmerende maatregelen wel toegestaan); Rekenmodel al dan niet overschrijding brandweerzorgnorm bij nieuwe situatie, waar noodzakelijk bekeken ten aanzien van de dag- en nachtsituaties; Rekening houden met Uitruk op maat ; operationele grenzen buurgemeenten; Rekening houden met de korpsbezetting; vrijwillig/beroeps. 2.4 Afweging Zijn de wegen voldoende geschikt om tijdig ter plaatse te komen? Is de infrastructuur geschikt voor de eisen met betrekking tot de opstelplaatsen? Wordt de brandweerzorgnorm overschreden? Pagina 10 van 22 Versie

11 2.5 Advies Aan de hand van de conclusie bij de afweging die gebaseerd is op de lokale informatie en de geldende criteria al dan niet positief adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de bereikbaarheid en de haalbaarheid van zorgnormering, incl. het schetsen van mogelijke alternatieven 2.6 Basisdocumenten NVBR, Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid, 1 e druk, 1 e oplage, Arnhem, september 2003 Hulpverleningsdienst Regio Twente, Database zorgnormering, Team Operationele Voorbereiding Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Handleiding brandweerzorg, 1992 Pagina 11 van 22 Versie

12 3 Bebouwing en de openbare ruimte 3.1 Algemeen Het gaat hierbij om bouwtechnische uitgangspunten die consequenties kunnen hebben voor de snelle inzet van hulpverleners. Daarnaast zijn er aspecten binnen de openbare ruimte waar rekening mee gehouden moet worden bij de afweging. a. Bebouwing Afwegingen zijn noodzakelijk inzake: De bebouwingshoogte in relatie tot de inzetmogelijkheden van een redvoertuig; De bebouwingsafstanden in verband met de bereikbaarheid hulpverleningsdiensten op percelen (zie ook afwegingsgrond 2); De bebouwingsintensiteit in relatie tot de bereikbaarheid en inzetmogelijkheden voor de hulpverleningsdiensten (zie ook afwegingsgrond 2). b. Openbare Ruimte Bereikbaarheid in relatie tot: Straatmeubilair; Wegafsluitingen m.b.v. wegneembare palen; Groen.! Let met name in een latere fase van de planvorming op dat straatnamen en huisnummers op een logische wijze toegekend en verwerkt worden in de planvorming en in operationele databases. 3.2 Lokale informatie Een overzicht van de bebouwingsafstand en de bebouwingsintensiteit gerelateerd aan de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Vergunningen die zijn verleend op basis van de APV en die, om een goede inzet van hulpverleners te kunnen borgen in de nieuwe situatie, mogelijk moeten worden ingetrokken. 3.3 Afweging Natuurlijk dient afweging van dit punt mede te worden gedaan in het licht van de overige afwegingsgronden 3.4 Advies Met name in samenspraak met preventie en bouwen bekijken van de inrichting van de ruimte, de naamgeving en huisnummering en de wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de inzet van hulpverleners. 3.5 Basisdocument - Pagina 12 van 22 Versie

13 4 Alarmering bevolking (WAS) 4.1 Algemeen Pro-actie is met name van belang voor nieuw te ontwikkelen gebieden. Tijdens ruimtelijke planvorming worden aan gronden verschillende functies toegedicht op basis waarvan criteria worden opgesteld. Als op basis van de wettelijke eisen/geldende criteria blijkt dat een WAS-sirene in het nieuw te ontwikkelen gebied vereist is, moet ook een locatie voor een WAS-sirene worden aangewezen. Bij voorkeur vindt deze aanwijzing plaats in de planvormingfase omdat dan nog voldoende rekening gehouden kan worden met de gestelde criteria. De rol van de brandweer wordt steeds prominenter in de planvormingfase en het is van groot belang deze pro-actieve rol efficiënt te gebruiken. Echter gebleken is dat de criteria voor het al dan niet benodigd zijn van een WAS-sirene niet duidelijk en hard zijn gesteld, terwijl hier duidelijk behoefte aan is in de pro-actieve fase. De regionale brandweren vragen de plaatsing van WAS-sirenes aan bij BZK; de besluitvorming over het al dan niet plaatsen van sirenes geschiedt door BZK in overleg met de betreffende regionale brandweer. De besluitvorming is afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen en het beschikbare budget, maar ook hiervoor zijn geen harde criteria opgesteld en jaarlijks krijgt een aandachtsgebied voorrang (bv. in 2003 de Vinexlocaties); overigens is gebleken dat de besluitvorming politiek beïnvloedbaar is door burgemeesters of commandanten. De uiteindelijke plaatsing vindt plaats door Siemens Nederland N.V. onder verantwoordelijkheid van BZK. Overigens kan het nodig zijn WAS-sirenes te plaatsen in een al ingericht gebied. Dit valt eigenlijk buiten pro-actie omdat het meer een kwestie is van het vinden van de meest geschikte locatie aan de hand van de inrichting van het dekkingsgebied. 4.2 Eisen Doel van deze afweging is het signaleren van een dekkingsprobleem. Dat betekent dat de eerste afweging gevestigd is op een kaartje met een overzicht van het bereik van de al aanwezige sirenes. Indien dit onvoldoende is zijn onderstaande eisen van belang. Daarbij wordt aangetekend dat de gemeente kan signaleren dat zij in verband met de waarschuwing van de bevolking bijplaatsing van sirenes noodzakelijk acht, maar het BZK is die uiteindelijk het besluit neemt om sirenes daadwerkelijk bij te plaatsen. In samenwerking tussen BZK en de Hulpverleningsdienst Regio Twente is een sirenedekkingsplan opgesteld op basis van de theoretische inzichten ten aanzien van geluidsverspreiding, de dekkingsnormen en de praktische mogelijkheden tot plaatsing van sirenes. Het dekkingsplan is gebaseerd op de beschikbare criteria voor het plaatsen van sirenes: In woonkernen vanaf 1000 inwoners; In woonkernen met verhoogd risico vanaf 300 inwoners. Voor verhoogd risico zijn geen harde criteria opgesteld; als verhoogd risico gelden in elk geval: Gebieden in de nabijheid van een kerncentrale; De aanwezigheid van BRZO-bedrijven 5 ; 5 Bedrijven die op grond van het Besluit Rampen en Zware Ongevallen 1999 verplicht zijn een veiligheidsbeheerssysteem te hebben en i.g.v. de zware categorie een veiligheidsrapport op te stellen én voorbereid moeten zijn om in samenwerking met hulpverleningsdiensten op te treden bij rampen en zware ongevallen. Pagina 13 van 22 Versie

14 Hoofdtransportroutes gevaarlijke stoffen over weg, rail en water. Voor industrie- en recreatiegebieden worden dezelfde criteria gehanteerd met de overweging of permanent of tijdelijk in het gebied wordt verbleven én of het mogelijk is de aanwezige populatie het basisscenario te laten uitvoeren (m.a.w. of er voldoende ruimte is om de aanwezige personen te laten schuilen). Daarnaast is rekening gehouden met factoren die van invloed zijn op de hoorbaarheid van het geluid: De attentiewaarde van het alarmeringssignaal 6 ; Het geluidsniveau van het signaal t.o.v. het normale achtergrondlawaai; Verliezen in geluidsniveau als gevolg van de uitbreiding van het signaal vanaf de geluidsbron; Verliezen in geluidsniveau als gevolg van de demping van het signaal door alles wat zich tussen de geluidsbron en het waarnemingspunt bevindt. Het daadwerkelijk op een plaats en bepaald moment waarneembare geluid is totaal afhankelijk van omgevingsfactoren, weersomstandigheden en zelfs van de waarnemer. De belangrijkste criteria voor sirenelocaties zijn: Bij voorkeur gemeentelijke grond en op of bij een openbaar gebouw (voor de plaatsing van de sirene is geen bouwvergunning of melding nodig); Sirene minstens 3 meter boven gemiddelde bebouwing met vrije geluidsvoortplanting en locatie niet hoger dan meter; Aansluiting voor 220 V; Beschikbaar oppervlak voor het plaatsen van de sirene is 3 x 3 m. 4.3 Lokale informatie Kaartje met overzicht van de geplaatste sirenes inclusief hun dekkingsgebied 4.4 Afweging aantonen of de wijziging effect heeft ten aanzien van het bereik van de alarmering door de sirenes; afwegingen ten aanzien van mogelijke evacuatie van personen in het gebied; verbinden van een conclusie aan het effect. 4.5 Advies Zijn er problemen te verwachten inzake het alarmeren van de bevolking en in hoeverre zijn er alternatieve opties om die problemen het hoofd te bieden? Wat is de impact van het eventueel ontruimen/evacueren van de bevolking. 6 Momenteel wordt gebruik gemaakt een omnidirectionele sirene met een geluidssterkte van 120 db(a); dit is de sirene met 3 zgn. schalen. Voorheen werden ook sirenes met 1 of 2 schalen gebruikt met een geluidssterkte van respectievelijk 108 en 114 db(a). Pagina 14 van 22 Versie

15 5 Transport van gevaarlijke stoffen 5.1 Algemeen Is er sprake van de aanwezigheid van transport van gevaarlijke stoffen: Over de weg (is er routering?); Over het spoor; In de lucht; Ondergronds (buisleidingen). waarbij rekening gehouden moet worden met effectafstanden, risicocontouren en grootschalige inzet van hulpverleners? Dan dient pro actief te worden nagedacht over de wijziging in relatie tot de gevolgen van routering cq. het transport. Wat is nu precies routering en welke maatregelen zijn daaraan verbonden? Het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg brengt externe veiligheids (omgevingsrisico s)- en milieurisico s met zich mee. Routering is een van de mogelijkheden om deze risico s te beperken en te beheersen. Achterliggend doel is het voorkomen en beheersen van de risico s die dit transport met zich mee kunnen brengen, met in achtneming van zowel de vervoersbelangen als de ruimtelijke ordeningsbelangen. In het kader van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Tweede Kamer, 1996) moeten overheden de risico's rond het vervoer van gevaarlijke stoffen in kaart brengen en laten doorwerken in de ruimtelijke ordening. Dit kan bijvoorbeeld door het aangeven van routes of door geen kwetsbare bestemmingen te geven aan gebieden waar risicovol transport plaatsvindt. Juridische basis Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) en in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). Aan de basis van deze wetten staat de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het ADR. Dit grijpt terug naar de Europese richtlijn 94/95 Het vastleggen van een route is een zelfstandig besluit van de gemeenteraad in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, rechtstreeks gebaseerd op de Wvgs. Omdat routering een uitwerking is van landelijke wetgeving dient dit te worden vastgelegd in een expliciet raadsbesluit. Bepalingen over transport van routeplichtige stoffen horen derhalve niet thuis in een Algemene Plaatselijke Verordening. Definitie Routering houdt in dat het, behoudens ontheffing, verboden is gevaarlijke routeplichtige stoffen over andere dan de daarvoor aangewezen wegen te vervoeren. In Nederland zijn de meeste rijks- en provinciale wegen beschikbaar gesteld voor de route die gemeenten mogen aanwijzen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Indien de gemeente een route heeft aangewezen dan is dit te herkennen aan de oranje borden met een stip en een pijl. Rijk en Provincie Rijk en Provincie hebben de wettelijke verplichting om hun wegennetten door te lichten en aan te geven welke rijks- en provinciale wegen het meest geschikt zijn voor transporten met gevaarlijke routeplichtige stoffen. Zij hebben echter niet de bevoegdheid om routes aan te wijzen voor routering. Dit is een exclusieve autonome bevoegdheid van de gemeenten. Routeren de gemeenten, dan houdt dit in dat zij, buiten de wegen die in haar eigendom zijn, alleen de vrijgegeven rijks- en provinciewegen op kunnen nemen in de aanwijzing tot routering. Gemeente Een gemeente is echter niet verplicht om te routeren. Zonder routering geldt de algemene regel dat vervoer Pagina 15 van 22 Versie

16 van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk de bebouwde kom dient te vermijden, tenzij er redelijkerwijs geen route buiten de bebouwde kom beschikbaar is, of ter plaatse geladen of gelost moet worden. Gemeenten kunnen besluiten niet te routeren. Het gevolg daarvan is dat dan alle wegen, ook de wegen die de Provincie en het Rijk niet hebben vrijgegeven, vrij te gebruiken zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, mits de bebouwde kom zoveel mogelijk wordt vermeden. Heeft een gemeenteraad wel een routeringsregeling vastgesteld, dan mag hier niet van afgeweken worden tenzij er een ontheffing wordt verleend. Tevens is het noodzakelijk om deze routering af te stemmen met buurgemeenten. Niettemin blijft ook tijdens een situatie van routering de algemene regel over het vermijden van de bebouwde kom overeind. De gemeente kan de route wijzigen door een nieuw besluit te nemen als daar om bepaalde redenen (bijv. nieuwe wegen, nieuwe bebouwing) noodzaak toe is. 5.2 Eisen De effectwijzer van het Minister van BZK geeft effectafstanden voor wegtransport van gevaarlijke stoffen. Het is een snelle en relatief eenvoudige manier om een inschatting te maken van de gevolgen van calamiteiten op de omgeving. Naast deze methode, zijn er diverse andere methoden voorhanden die op meer gedetailleerde wijze de werkelijkheid benaderen. Denk bijvoorbeeld aan het vervaardigen van QRA s. De belangrijkste over de weg vervoerde gevaarlijke stoffen zijn: Gevaarlijke stof Aard effecten Effectstraal (m) Brandbaar gas (vooral LPG) Brand/explosie 300 Giftig gas (zoals ammoniak) Vergiftiging 1500 Brandbare vloeistof (zoals Brand/explosie 100 benzine) Giftige vloeistof Vergiftiging 500 Zeer giftige vloeistof Vergiftiging 1000 De belangrijkste per pijpleiding vervoerde gevaarlijke stoffen zijn: Gevaarlijke stof Aard effecten Effectstraal (m) Brandbaar gas (vooral propeen, Brand/explosie 1000 ethyleen) Brandbaar gas (aardgas, mn Brand/explosie 200 hoofdleidingtransportnet) Giftig gas (zoals ammoniak) Vergiftiging 3000 Zeer giftig gas Vergiftiging Brandbare vloeistof (kerosine) Brand/explosie Lokale informatie Kaartje met overzicht van mogelijke aanwezigheid van routering van gevaarlijke stoffen, inclusief overzicht van de contouren en effectafstanden; Ruimte voor opstelplaatsen en de afwegingsgronden 1, 2, 3 en 4 van dit document. 5.4 Afweging Is de huidige externe veiligheidssituatie ook na de bestemmingsplanwijziging nog aanvaardbaar? En, is de repressieve organisatie voldoende toegerust om een eventuele mogelijke calamiteit aan te kunnen? Pagina 16 van 22 Versie

17 (combineer met afwegingsgrond 8 van dit document) In de afweging dienen argumenten uit verschillende invalshoeken te worden meegewogen: verkeer, ruimtelijke ordening, milieu, brandweer en rampenbestrijding. Een afweging ten behoeve van externe veiligheid is voorbehouden aan het bevoegd gezag Wet Milieubeheer. Daarom is hierin advisering van de afdeling Milieu van de gemeente (of provincie) leidend. 5.5 Advies Aangeven of inderdaad de effectafstanden en contouren invloed hebben binnen de bestemmingsplanwijziging, inclusief het noemen van alternatieve opties om tegemoet te komen aan de aanvaardbaarheid van het aanwezige risico. 5.6 Basisdocument Invoer in Risico Register Gevaarlijke Stoffen, zichtbaar op de risicokaart van de provincie Overijssel, Besluit Externe veiligheid Inrichtingen (BEVI); Handreiking verantwoording groepsrisico, verwacht: oktober 2004; Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Effectwijzer, inzicht in de gevolgen van calamiteiten, Den Haag, mei Pagina 17 van 22 Versie

18 6 Aanwezigheid van opslag/productie/verwerking van gevaarlijke stoffen 6.1 Algemeen Is er sprake van de (nabije) aanwezigheid van inrichtingen met productie en/ of opslag en/ of verwerking van gevaarlijke stoffen (brandbare vloeistoffen en gassen, brandbare vaste stoffen, oxiderende/brandbevorderende stoffen, giftige stoffen, radioactieve stoffen, bijtende stoffen, stoffen met een gevaarlijke reactie met water)? Waarbij rekening gehouden moet worden met effectafstanden, risicocontouren en (grootschalige) inzet van hulpverleners? Definities Met externe veiligheid wordt bedoeld de kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een gemiddeld persoon onbeschermd op een bepaalde geografische plaats in de omgeving van een inrichting overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen in die inrichting. De kans dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval in een inrichting waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, wordt het groepsrisico genoemd. 6.2 Eisen Op voorhand dient gezegd te worden dat de beoordeling van de externe veiligheid van een situatie vooral een taak is die weggelegd is voor de gemeentelijke afdeling milieu of de provincie Overijssel, indien het inrichtingen betreft waar de provincie het bevoegd gezag inzake de Wet Milieubeheer is. De brandweer kan om adviesgevraagd worden en in sommige gelegenheden moet zij zelfs in de gelegenheid gesteld worde om advies uit te brengen. Externe veiligheidsbeoordelingen vallen formeel onder het bevoegd gezag Wet Milieubeheer. Om snel een indicatie te kunnen geven van de grootte van een ongeval met gevaarlijke stoffen binnen de gemeente en een uitspraak op hoofdlijnen te kunnen doen over de aanvaardbaarheid daarvan kan gebruik gemaakt worden van de Effectwijzer. Beoordeel aan de hand van de effectwijzer per inrichting met productie, en opslag van gevaarlijke stoffen de effectstraal en combineer dit met de (voorgenomen) bebouwingsdichtheid. Om een nader oordeel te kunnen geven over de aanvaardbaarheid kan een beroep gedaan worden op het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). De regionale brandweer heeft hierin een adviesrol. Zij adviseert met name ten aanzien van de inzetmogelijkheden voor de hulpverlenende diensten: het risico voor de omgeving in relatie tot de repressieve inzet. Beoordeel, indien noodzakelijk, met de afdeling Milieu aan de hand van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) ter voorbereiding op een mogelijke oprichtingsvergunning (art. 8.1, lid 1 sub a) de vanuit externe veiligheid aanvaardbare grenswaarde. Artikel 6 tot en met 11 van het BEVI geeft deze grenswaarde; Beoordeel, indien noodzakelijk, met de afdeling Milieu aan de hand van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) het aanvaardbare plaatsgebonden risico en de verantwoording van het aanvaardbare groepsrisico. Artikel 12 tot en met 22 van het BEVI geeft deze overwegingen en waarden; Pagina 18 van 22 Versie

19 Beoordeel de doorvertaling naar de planvormingslasten met behulp van de criteria uit het project criteria Planvorming Twente; Invoer in Register vanuit Milieu betekent aanvalsplan, invoer hulpdienstrelevante bedrijven betekent bereikbaarheidskaart, zie ook afwegingsgrond Lokale informatie Kaartje met overzicht van mogelijke aanwezigheid van met name de afwegingsgronden 1,2 en 4 van dit document. Inclusief overzicht van de contouren en effectafstanden; Overzicht van in de omgeving gelegen kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten; Overzicht van inrichtingen die afhankelijk van het seizoen opslag van gevaarlijke stoffen hebben, bijvoorbeeld vuurwerkhandel; Ruimte voor opstelplaatsen en afwegingsgrond 1, 2, 3 en Afweging Is de huidige externe veiligheidssituatie ook na de bestemmingsplanwijziging nog aanvaardbaar vanuit brandweeroptiek (inzet materieel en hulpverleners)? 6.5 Advies Advies geven of de effectafstanden en contouren invloed hebben op de bron- en effectbestrijding door de brandweer in de bestemmingsplanwijziging, inclusief het noemen van alternatieve opties om tegemoet te komen aan de aanvaardbaarheid. Zoals eerder genoemd: de beoordeling van de externe veiligheidssituatie is formeel een taak van de gemeentelijke afdeling milieu. De brandweer heeft hierin voornamelijk een signaleringsfunctie! 6.6 Basisdocument Invoer in Risico Register Gevaarlijke Stoffen, zichtbaar op de risicokaart van de provincie Overijssel, ; Besluit Externe veiligheid Inrichtingen (BEVI) (doel is om de risico s waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld tot een aanvaardbaar minimum te beperken); Handreiking verantwoording groepsrisico, verwacht: oktober 2004; Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties, Effectwijzer, inzicht in de gevolgen van calamiteiten, Den Haag, mei Pagina 19 van 22 Versie

20 7 Overige bijzondere aspecten 7.1 Algemeen Om te controleren of bij een bestemmingsplan aan alle mogelijke risicobronnen is gedacht, is deze afwegingsgrond over bijzondere aspecten toegevoegd. Vanuit veiligheidsoogpunt zijn er risicovolle activiteiten die nadere aandacht behoeven. Zij kunnen zich bijvoorbeeld in de directe omgeving bevinden van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. 7.2 Bijzondere onderwerpen Aspecten die vanwege de risico s op effecten op de omgeving, het voorkomen of beheersbaar houden daarvan bijzondere aandacht verdienen zijn: Spoorwegemplacementen waar gevaarlijke stoffen worden gerangeerd, maar ook verlaadstations en railservicecentra; Opstelterreinen voor vrachtwagens, trailers en containers (informatie te verkrijgen bij transporteurs, distributiebedrijven en gemeente); Hogedruk aardgasleidingen; Aanvliegroutes; Hoogspanningsmasten; Overige risicoveroorzakende activiteiten en objecten, zoals gasreduceerstations, olie- en gasboringen, zoutwinning, militaire (oefen-)terreinen, munitieopslagdepots bij de politiebureau s, bedrijven waar stofexplosies mogelijk zijn, zones waar schepen ontgast worden. Maar ook Special coverage locaties ten behoeve van de binnenhuisdekking van C2000. Hoogspanningsmasten Het verrichten van werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningsmasten, -lijnen en kabels kan gevaar met zich meebrengen. Volg de veiligheidsvoorschriften uit NEN 1060: aanduiding gevarenzone bovengrondse hoogspanningsleidingen Toelichting: NEN1060 kent normen zoals: Overige bijzondere aspecten: hoogspanning: OBA 1 OBA 2 OBA 3 Er mag niet gebouwd worden binnen 25 m links en rechts haaks uit het hart van de mast. (NEN 1060) Bouwwerken in de gevarenzone van een hoogspanningsmast mogen niet worden opgetrokken uit brandgevaarlijk materiaal. Het energiebedrijf meldt de toelaatbare hoogte van dit bouwwerk in de aan haar gevraagde toestemming. Dit is afhankelijk van de hoogte van de geleiders. In de gevarenzone van een hoogspanningsmast mag geen opslag van brand of explosiegevaarlijke materialen plaatsvinden (in geen geval mag opslag plaatsvinden binnen het vierkant gevormd door de zijden op 5 meter van de poeren van de fundatie en binnen de strook onder de traversen (zijarmen van de mast) waarvan de breedte wordt bepaald door een grens op 2 meter ter weerszijden van de hartlijn van de verticale projectie van de traversen) Mechanische werktuigen of onderdelen daarvan mogen de draden van 110 KV hoogspanningsleidingen niet dichter benaderen dan 3 meter (vooraf overleg met het Pagina 20 van 22 Versie

PVE bluswatervoorziening en bereikbaarheid

PVE bluswatervoorziening en bereikbaarheid PVE bluswatervoorziening en bereikbaarheid voor Reinaldapark Haarlem Brandweer Haarlem Afdeling Proactie & Preventie Auteur: Annelies Schnitger Checklist Bluswatervoorziening en bereikbaarheid Reinaldapark

Nadere informatie

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n.

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n. BRANDWEER Regio Groningen Afdeling Risicobeheersing B E Z O E K A D R E S Sontweg 10 Gemeente Oldambt Afdeling Ruimte en Economie Mevrouw J. De Kleine Postbus 175 9670 AD WINSCHOTEN W E B S I T E brandweer.groningen.nl

Nadere informatie

Gelderland-Zuid Nijnnegen. reg.nr.: BM/JJ^} procesverantw.:^^ 2 2 AUG 2013. clnr.;'>.iii'.: afycuaan: Onderwerp Bestemmingspian Stadsbrug -1 -

Gelderland-Zuid Nijnnegen. reg.nr.: BM/JJ^} procesverantw.:^^ 2 2 AUG 2013. clnr.;'>.iii'.: afycuaan: Onderwerp Bestemmingspian Stadsbrug -1 - Nijnnegen reg.nr.: BM/JJ^} procesverantw.:^^ Gemeente Afdeling Stadsontwikkeling T.a.v. dhr. MuntjeweriT PB9105 6500 HG NIJMEGEN clnr.;'>.iii'.: afycuaan: )MEN 2 2 AUG 2013 NIJME:GEN Prof. Bellefroidstraat

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

reg.nr.: /5-, 900e/5-.69 procesverantw.: o - 9 MAART 2015 Gerv,n class.nr.: afgedaan:

reg.nr.: /5-, 900e/5-.69 procesverantw.: o - 9 MAART 2015 Gerv,n class.nr.: afgedaan: BRANDWEER 4,) Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling T.a.v. dhr. Doove PB 9105 6500 HG NIJMEGEN reg.nr.: /5-, 900e/5-.69 procesverantw.: o - 9 MAART 2015 Gerv,n class.nr.: afgedaan:

Nadere informatie

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Welke informatie is noodzakelijk bij beoordeling: Inventariseren

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

datum 17 maart 2015 project Aviko Steenderen brandveiligheid vestiging Arnhem uw kenmerk - versie 001

datum 17 maart 2015 project Aviko Steenderen brandveiligheid vestiging Arnhem uw kenmerk - versie 001 datum 17 maart 2015 project Aviko Steenderen brandveiligheid vestiging Arnhem betreft uw kenmerk - verwerkt door OL BR ons kenmerk F.2014.0682.03.N001 versie 001 contactpersoon ing. P.A. (Patries) Robijn

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) Op de voordracht

Nadere informatie

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID Plan nieuwbouw school Plein Gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen Gemeente Kerkrade 13 juli 2009 versie 2 Beoordeling Externe Veiligheid bestemmingsplan school Plein

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer tot vaststelling van een regeling

PROVINCIAAL BLAD. Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer tot vaststelling van een regeling PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 4165 19 juli 2016 Beleidsregels omgevingsveiligheid provincie Gelderland Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer 2014-015978

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Maart 2015 Nummer 6773 Onderwerp Beleidsregel groepsrisicoverantwoording in inpassingsplannen 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Warmond. aanleveren. Wij adviseren u de aanvraag te laten aanpassen en deze opnieuw ter beoordeling aan Brandweer Hollands Midden aan te bieden

Warmond. aanleveren. Wij adviseren u de aanvraag te laten aanpassen en deze opnieuw ter beoordeling aan Brandweer Hollands Midden aan te bieden Gemeente Teylingen Mevrouw J. Braam Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT Postadres Postbus 1123 2302 BC Leiden Telefoon (088) 246 5000 Fax (088) 246 5001 info@brandweer.vrhm.nl www.brandweer.nl/hollandsmidden

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening Raadsbesluit nummer : Rb2009/05 Onderwerp : Verordening Brandveiligheid en hulpverlening De raad der gemeente Hulst gelet op; 1. artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, 2. artikel

Nadere informatie

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven.

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven. Notitie 2015.245.02-01: Beperkte verantwoording tijdelijk asielzoekerscentrum Jachthuisweg te Hardenberg Berg en Terblijt, 6 oktober 2015 1. Inleiding Men is voornemens een asielzoekerscentrum te vestigen

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Auteur: J.M Timmerman Datum: 13 oktober 2011 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 2. Doelstelling...3 3.

Nadere informatie

0 MANGSTBEVESMING VERZONDEN. reg.nr.: t C) 41 0 procesverantw.: pg 70 INGEKOMEN. ciass.nr.: I afgbdrien:

0 MANGSTBEVESMING VERZONDEN. reg.nr.: t C) 41 0 procesverantw.: pg 70 INGEKOMEN. ciass.nr.: I afgbdrien: BLAHL Ihir E E R Gelderland-Zuid 0 MANGSTBEVESMING VERZONDEN Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling t.a.v. M. Muntjewerff Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum: Betreft:

Nadere informatie

Afwijken van dit advies? Kunt u het aan ons doorgeven als u besluit af te wijken van dit advies? Alvast hartelijk dank hiervoor.

Afwijken van dit advies? Kunt u het aan ons doorgeven als u besluit af te wijken van dit advies? Alvast hartelijk dank hiervoor. Gemeente Teylingen Afdeling Ruimte, Team Ruimtelijke Ontwikkelingen Mevrouw N. van Beek Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT Postadres Postbus 1123 2302 BC Leiden Telefoon (088) 246 5000 Fax (088) 246 5001 info@brandweer.vrhm.nl

Nadere informatie

Reactie vooroverleg Provincie Gelderland

Reactie vooroverleg Provincie Gelderland Reactie vooroverleg Provincie Gelderland Reactie vooroverleg Waterschap De Veluwe Reactie vooroverleg regionale brandweer Reactie vooroverleg lokale brandweer Memo Datum: 28 januari 2010 Onderwerp:

Nadere informatie

eilieheidsreeio *^Gelderlancl-Zuid'^

eilieheidsreeio *^Gelderlancl-Zuid'^ BRANDWEER Gelderland-Zuid rea.ni. iu.ooo6bt 0 p

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00 Dorado Beach Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe veiligheid... 6 2.1 Het begrip risico...

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren

Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren Op grond van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (crnvgs), moet het groepsrisico worden betrokken in

Nadere informatie

Ons kenmerk 2012/2842/IdU

Ons kenmerk 2012/2842/IdU MPGD32012111613070453 GD3 16.11.2012 0453 veiligheids lllillillill : ^ IA/V (**, U-v W Directeur Stadsontwikkeling Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Uw kenmerk - Ons kenmerk 2012/2842/IdU Datum 12 november 2012

Nadere informatie

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO HEIDELAAN A ERMELO GEMEENTE ERMELO 6 februari 2007 Defintief 141223.000504 Beperkte bijwerking d.d. 28 maart 2008 d.d. 4 augustus 2008. Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Bijlage 3 Externe veiligheid

Bijlage 3 Externe veiligheid Bijlage 3 Externe veiligheid Buitengebied Oostflakkee 117 Notitie Aan : Van : ing. M.M.H.M. Braun Datum : 9 juli 2012 Kopie : Onze referentie : 9X0652C0/N00001/903870/Rott HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE

Nadere informatie

Midden- en West-Bra. ingekomen

Midden- en West-Bra. ingekomen Midden- en West-Bra mui mi ii mi ii mui 12-0003374 Gemeente Waalwijk ingekomen Concern Brandweertaken Gemeente Waalwijk College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10150 5140 GB Waalwijk Afdeling Risicobeheersing

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen

Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen Notitie Aan : BVR Projectontwikkeling B.V. en Langendijk B.V. Van : ir. S. Valk en ir. drs. D. Lobregt (Royal Haskoning) Datum : 29 november 2011 Kopie : L.J.A. Rombouts MSc, ing. E.M. Reurslag en J.J.H.

Nadere informatie

Externe veiligheid. Algemeen

Externe veiligheid. Algemeen Externe veiligheid Algemeen Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport

Nadere informatie

Advies Regionale Brandweer

Advies Regionale Brandweer Bijlage 1: Advies Regionale Brandweer Midden-en West-Brabant 111 IIMMII 1111 11 Programma Risicobeheersing 113-019858 Reg datum: 11/07/2013 wyt Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 Gemeente Bergen op

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk RAPPORT betreffende een quickscan externe veiligheid Zuiddijk (ong.) te Graft-De Rijp Datum : 5 juli 2011 Kenmerk : 1105D234/DBI/rap5 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Auteur : Ing. J.P. Goossen Vrijgave

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Gemeente Borne t.a.v. mevrouw S. Swart-Beekhuis Rheineplein 1 7622 DG Borne. m.vastert@brandweertwente.nl

Gemeente Borne t.a.v. mevrouw S. Swart-Beekhuis Rheineplein 1 7622 DG Borne. m.vastert@brandweertwente.nl adres Lansinkesweg 59 Hengelo Postbus 1400, 7500 BK Enschede postadres Postbus 1400 7500 BK Enschede telefoon 088 256 7000 Gemeente Borne t.a.v. mevrouw S. Swart-Beekhuis Rheineplein 1 7622 DG Borne Website

Nadere informatie

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam, t.a.v. Bas Hovens Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei 2015 21933243 L.C. Luijendijk Onderwerp Externe veiligheid Harga Midden Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid projectnr. 161911 Auteur Drs. M. de Jonge Opdrachtgever Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water Projectbureau Zwakke Schakels Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving goedkeuring

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Externe veiligheid Opdrachtgever : Kroon Group Kenmerk : R037339abA1.mhr Datum : 5 februari 2010 Auteur : mw. M.I. Huizer MSc dhr. ing. I.T.G.M. Martens Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Maasboulevard.

Notitie verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Maasboulevard. Notitie verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Maasboulevard. 1. Inleiding Aan een bestemmingsplan dient een goede ruimtelijke onderbouwing ten grondslag te liggen. Dit betekent onder meer dat het

Nadere informatie

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard EV rapportage N983 - Rondweg Aduard Opdrachtgever: J. Snijders Provincie Groningen Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: april 2012 1 Inleiding Steunpunt externe

Nadere informatie

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid.

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid. Notitie 20130395-03 Bouwplan Taalstraat 88 te Vught Externe veiligheid Datum Referentie Behandeld door 14 maart 2013 20130395-03 R. Schoonbrood/LSC 1 Inleiding Ten noordoosten van het Vughts Historisch

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Sector Brandweer Prof. Bellefroidstraat 11 6525 AG Nijmegen

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus HG NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus HG NIJMEGEN Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Sector Brandweer Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen Postbus

Nadere informatie

Advies: 1. In te stemmen met RIB 15R en deze verzenden aan de raad. NEE. wethouder de Weger. Van: B. Wouda Tel nr: 8621 Nummer: 15A.

Advies: 1. In te stemmen met RIB 15R en deze verzenden aan de raad. NEE. wethouder de Weger. Van: B. Wouda Tel nr: 8621 Nummer: 15A. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & Raadsinformatiebrief Van: B. Wouda Tel nr: 8621 Nummer: 15A.01378 Datum: 14 december 2015 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid

Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid Hoe eerder hoe beter Externe veiligheid is voor velen een abstract en technisch begrip. Met deze samenvatting wordt op een toegankelijke wijze inzicht

Nadere informatie

Toekomst Bluswaterbeleid. Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater

Toekomst Bluswaterbeleid. Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater Toekomst Bluswaterbeleid Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater Toekomst Bluswaterbeleid Toegelicht volgens de nieuwe handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid Nieuwe Handreiking: Bluswatervoorziening

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Notitie Project Projectnummer : 15-056 EV Betreft : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Behandeld door : Linda Gelissen 1 Inleiding Aan de Beatrixlaan te Weert wordt een Kennis en Expertise

Nadere informatie

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving ADVIES Aan : Carla Beekhuizen Behandeld door : jag / specialist Externe Veiligheid Datum : 31 oktober 2011 Ons kenmerk : 2011u00820 Onderwerp : Advies externe veiligheid plan kom Winterswijk Bijlagen :

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Externe Veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Opdrachtgever: Aldi Roermond BV Dhr. O. Lebon Postbus 1335 6040 KH Roermond Betreft: Projectnummer: Externe veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Nadere informatie

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C Memo Ter attentie van Volker Wessels Vastgoed Datum 21 mei 2012 Distributie Projectnummer 12.0305 Onderwerp Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C VolkerWessels is voornemens ongeveer 140 woningen

Nadere informatie

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling

Nadere informatie

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Opdrachtgever: Gemeente Bedum Dhr. S. Bergsma Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn

Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 18 februari 2009 Kenmerk N003-4615698RTG-srb-V01-NL Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn 1 Inleiding In opdracht van BAM Woningbouw heeft Tauw

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 196747 revisie 00 december 2010 Opdrachtgever Gemeente Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave December 2010 Menno de

Nadere informatie

Rapportage advies externe veiligheid

Rapportage advies externe veiligheid Rapportage advies externe veiligheid Ontwerp bestemmingsplan Gochsedijk Siebengewald Gemeente Bergen Adviesaanvrager: Gemeente Bergen Datum: 14 april 2016 Status: Opgesteld door: Collegiaal getoetst door:

Nadere informatie

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Referentie 20122015-04 Rapporttitel Herstructurering Biedermeier Mariaberg

Nadere informatie

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid Memo memonummer 1 datum 26 februari 2015 aan ProRail van J. Eskens kopie M. Mutsaers project Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr. 268405 betreft Notitie Externe veiligheid Wettelijk kader Externe

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid N240

Quickscan Externe Veiligheid N240 Quickscan Externe Veiligheid N240 projectnr. 194453 revisie 0.1 februari 2009 Auteur M. Beterams MSc. Opdrachtgever Gemeente Wieringermeer Postbus 1 1770 AA Wieringerwerf datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

Verantwoording GroepsRisico oostelijke rondweg Boskoop module 3

Verantwoording GroepsRisico oostelijke rondweg Boskoop module 3 Verantwoording GroepsRisico oostelijke rondweg Boskoop module 3 Datum: 16 maart 2010 Opgesteld door: Wietske Romijn, gemeente Boskoop Rogier Wegerif, Milieudienst Midden-Holland Inhoud 1 Aanleiding 3 2

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond)

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer B. Visscher Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

Onderzoek Externe Veiligheid Corridor te Breukelen

Onderzoek Externe Veiligheid Corridor te Breukelen Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2006-A-R0091/B

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Beleidskader

Memo. Inleiding. Beleidskader Memo datum 13 maart 2013 aan Hester van Griensven Croonen Adviseurs van Roel Kouwen Antea Group kopie Jeroen Eskens Antea Group project Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Labouréstraat, Beek projectnummer

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze verantwoording groepsrisico heeft betrekking op het bestemmingsplan Landgoed Ottermeer.

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

IIll IIll1 III llii II lli llhi I I

IIll IIll1 III llii II lli llhi I I Provinciehuis Westerbrink i, Assen Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen 7,drenthe.n1 T (0592) 36 55 55 s (0592) 36 57 77 provincie C 1 Aan: Gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN iiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiilutiiiiiiiiii

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor

Nadere informatie

Project Routering. Transport gevaarlijke stoffen over de weg. Marcel Reefhuis Team Risicobeheersing Hulpverleningsdienst Regio Twente

Project Routering. Transport gevaarlijke stoffen over de weg. Marcel Reefhuis Team Risicobeheersing Hulpverleningsdienst Regio Twente Project Routering Transport gevaarlijke stoffen over de weg Marcel Reefhuis Team Risicobeheersing Hulpverleningsdienst Regio Twente Inhoud Wet- en regelgeving Routering Routeplichtige stoffen Project routering

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW Memo Datum : 20 juli 2016 Bestemd voor : BuroGkracht Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW Projectnummer : 20160303 Betreft : Verantwoording groepsrisico Esschebaan 6 te Esch 1.1 Inleiding 1.1.1 Beleidskader

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond

Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond Onderzoek naar de externe veiligheid hoge druk aardgasleidingen

Nadere informatie

PZH dd Artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening

PZH dd Artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND VAN 16 DECEMBER 2014, PZH- PZH- 2014-485413763, HOUDENDE EEN BELEIDSREGEL WAARIN INVULLING WORDT GEGEVEN AAN HET INZETTEN VAN BEVOEGDHEDEN OP BASIS VAN

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid bestemmingsplan IJsselzone (Loswal) te Wijhe

Quickscan externe veiligheid bestemmingsplan IJsselzone (Loswal) te Wijhe Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 25 februari 2010 Kenmerk N003-4688832MTU-kmn-V02-NL Quickscan externe veiligheid bestemmingsplan IJsselzone (Loswal) te Wijhe In opdracht van de gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie