JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA"

Transcriptie

1 JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA 1. INLEIDING Social media hebben de wereld inmiddels veroverd. Wat begon als een hype bleek een onomkeerbare ontwikkeling in de wijze waarop mensen met elkaar communiceren. De cijfers liegen er niet om. Facebook spant de kroon met meer dan een miljard gebruikers wereldwijd oftewel zo n 14% van de wereldbevolking met een dienst die is vertaald naar ruim 70 talen. Het Chinese Tencent QQ telt bijna 800 miljoen leden, opgevolgd door Google+ met ongeveer 500 miljoen leden waarvan de helft actief is. En ook zo n 500 miljoen mensensturen korte berichtjes via Twitter. LinkedIn heeft ruim 200 miljoen gebruikers en was het eerste sociale netwerk dat een beursgang beleefde. En hoewel het op Nederland gerichte Hyves wellicht over zijn top heen is, trekt deze website per maand nog steeds zo n 2,7 miljoen unieke bezoekers. 1 Door Web 2.0 is de gebruiker van louter informatieconsument veranderd naar een informatieproducent. Met social media werd deze ontwikkeling naar nieuwe hoogten gestuwd. Nu er zoveel mensen intensief gebruik maken van social media, is het niet verwonderlijk dat de eerste rechtszaken over dit onderwerp al gevoerd zijn. Hoe verhoudt het recht zich tot social media? In dit artikel, dat eerder op het blog van ZENN verscheen, zal een overzicht worden gegeven van enkele opvallende juridische complicaties uit de praktijk, opgedeeld naar onderwerp. 1 Definitie Hoewel de hierboven genoemde voorbeelden van social media wel bekend zijn bij de meeste lezers, is het goed om even stil te staan bij de defnitie van social media. Het is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Ook is er sprake van interactie en dialoog tussen gebruikers onderling. De Engelse term social media is ook in het Nederlandse taalgebied gangbaar (april 2013). 2 (juni 2013).

2 Gevaar Het gevaar van social media ligt voornamelijk in het feit dat mensen zelf, zonder tussenkomst, acteren op een wereldwijd podium. Het bereik van een eenvoudig geplaatste opmerking, tekst of foto is op internet nagenoeg grenzeloos, permanent én vindbaar. Het is immers de praktijk dat berichten worden gedeeld, worden doorgezonden of via andere digitale wijzen beschikbaar of raadpleegbaar worden gemaakt. Dit wordt al lang niet meer gedaan enkel vanaf de computer, maar ook in een handomdraai vanaf mobiele apparaten zoals smartphones. De user generated content of de user submitted content kan daarbij inbreuk maken op de wet of rechten van anderen. De schade hieruit kan enorm zijn. Niet alleen kan de gebruiker hiervoor aansprakelijk worden gehouden, maar in sommige gevallen ook de beheerder van de social media. 2. VRIJHEID VAN MENINGSUITING In principe staat het iedereen vrij om zijn of haar mening te uiten. Dit grondrecht is verankerd in artikel 7 Grondwet en artikel 10 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). 3 Natuurlijk zijn er wel grenzen aan de vrije meningsuiting, want het zonder voorafgaand verlof uiten van een mening is behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Het Wetboek van Strafrecht (Sr) verbiedt bijvoorbeeld smaad, laster, bedreiging en bedrog. Maar ook bijvoorbeeld de Auteurswet (Aw) of de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarover hierna meer, stellen wettelijke grenzen waarbinnen de meningsuiting moet blijven. 2 In lid 2 van artikel 10 EVRM wordt de begrenzing mooi verwoord: Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen. 3 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Verdrag van 4 november 1950, Trb. 1951, 154 (Rectificatie Trb. 1961, 8 en 1979, 150), laatstelijk gewijzigd 11 mei 1994, Trb. 1994, 165.

3 De vrijheid van meningsuiting voorbij Het bovenstaande geldt onverkort ook voor social media en daar is in de praktijk al jurisprudentie over ontstaan. De Hoge Raad bevestigde recentelijk het oordeel van het hof, dat het via Hyves beschikbaar maken van een dagboek waarin de verdachte haar ex partner beschuldigde van seksueel misbruikgekwalificeerd wordt als smaad in de zin van artikel 261 Sr. 4 In een arrest van Hof Den Bosch wordt echter een verdachte vrijgesproken van smaad op MSN, omdat niet wordt voldaan aan het bestanddeel met het kennelijke doel daaraan ruchtbaarheid te geven. 5 De verzender van de tweet aan het adres van Geert Wilders met de tekst Rijkelijke beloning voor diegene die Wilders z n keel doorsnijdt. Liefst van rechts naar links, maar van links naar rechts is ook ok! werd beloond met een werkstraf van 130 uur voor bedreiging ex artikel 285 Sr. 6 Het Hof bevestigde in hoger beroep de strafbaarheid. 7 In een andere zaak, een paar maanden daarvoor, kwamen andere Twitteraars ook niet onder hun straf uit, ondanks een beroep op satire, met soortgelijke levensbedreigende uitingen. 8 Hetzelfde gold voor iemand die de koningin en een burgemeester via Twitter bedreigde. 9 Als men iets kritisch op social media zet waarbij men te denigrerend is en/of de beschuldigingen onvoldoende onderbouwt, dan is dat ook onrechtmatig. Een hondenfokker denigrerend broodfokker noemen werd door de kantonrechter in Breda ook onrechtmatig geacht, mede omdat de plaatser van de berichten slechts op basis van vermoedens leek te handelen. Ook het beschuldigen van een advertentiebedrijf van het op malafide wijze ronselen van advertenties, zonder dat dit is gebaseerd op eigen ervaringen, ging de Almelose rechter te ver. 3 Rectificatie Een onrechtmatige uiting kan ook leiden tot de verplichting om de uiting te rectificeren. In een vonnis van de Amsterdamse voorzieningenrechter werd de Telegraaf veroordeeld tot rectificatie via social media Facebook en Twitter, aangezien Telegraaf onzorgvuldig schadelijke berichten had geplaatst via diverse ingangen op het internet over telecommunicatiebedrijf Pretium. 10 De vordering van Pretium tot wijziging van alle links naar de onrechtmatige artikelen werd, ondanks de olievlekwerking van het internet, vanwege de verstrekkendheid niet toegewezen. In hoger beroep werd de Telegraaf echter onder meer veroordeeld tot het geplaatst houden van de rectificaties op haar websites voor een periode 4 Hoge Raad 5 juli 2011, LJN BQ Hof Den Bosch 22 april 2011, NJFS 2011, 151, LJN BQ Rb. Den Haag, 9 juni 2011, LJN BQ Hof Den Haag 6 juni 2012, LJN BW Rb. Rotterdam 19 april 2011, LJN BQ Rb. Den Haag 9 december 2011, LJN BU Vzr. Rb. Amsterdam 23 juni 2011, LJN BR2126, B

4 van minimaal één jaar en het verzoeken om het bestreden artikel uit de cache van zoekmachines te halen. 11 De Almelose voorzieningenrechter oordeelde in 2012 dat een blogger en Twitteraar zijn ongefundeerde berichten moest verwijderen én een rectificatie moest plaatsen op zijn homepages en Twitter op straffe van een dwangsom. 12 In een andere zaak beval de voorzieningenrechter te Breda dat een anonieme blogger zijn identiteit in de rectificatie moest prijsgeven PRIVACY Een andere begrenzing van het toelaatbare op social media is het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van anderen. De grondrechten uit onze grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) zijn voor persoongegevens nader uitgewerkt in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op grond van artikel 8 Wbp mag men persoonsgegevens enkel gebruik als daarvoor ondubbelzinnig toestemming is verleend of als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. In het geval van foto s is het ook mogelijk voor gefotografeerden om zich op grond van het portretrecht (artikel 21 Auteurswet) bij een redelijk belang te verzetten tegen publicatie van foto s waarop zij herkenbaar staan afgebeeld. Toch is het de alledaagse praktijk dat gebruikers van social media, zonder voorafgaande toestemming of noodzaak, foto s en dergelijke met anderen daarop wereldwijd openbaar maken. Dit leidde al eens tot een rechtszaak bij Rechtbank Almelo, waarbij de ex man foto s van de ex vrouw en hun kind op Hyves had gezet. 14 De rechter maakte daarbij een onderscheid tussen welke zaken op het afgescheiden gedeelte stonden (enkel raadpleegbaar door Hyves vrienden; geen inbreuk op privacy) en op het openbare gedeelte (door iedereen raadpleegbaar; inbreuk op privacy). In de literatuur wordt wel de vraag gesteld of de beslotenheid van een niet openbaar gedeelte niet betrekkelijk is, omdat het uiteraard niet ondenkbeeldig is dat via Hyves vriendjes alsnog de foto s in omloop komen buiten Hyves. 15 Echter, ook op Curaçao werd begin 2011 een bericht, dat enkel toegankelijk was voor Facebookvrienden, niet beschouwd als een publicatie Ook een man die, zelfs na een eerste kort geding, doorging met profielen op social media aanmaken om daarmee beledigende teksten over zijn ex te publiceren, pleegde inbreuk op de privacy van zijn ex en diens kinderen. Hem werd door de Amsterdamse voorzieningenrechter eind 2012 daarom verboden om 11 Hof Amsterdam 2 augustus 2011, LJN BT Vrz. Rb. Almelo 18 april 2012, LJN BW Rb. Zeeland West Brabant 5 maart 2013, IEF Vrz. Rb. Almelo 15 oktober 2009, LJN BK N.M. Wisman, Publicatie van foto s op Hyves: uitspraak Rechtbank Almelo 15 oktober 2009, P&I 2009, Gerecht van eerste aanleg van Curaçao 28 februari 2011, LJN BQ0620.

5 voor een periode van één jaar profielen aan te maken op social media. 17 Hoewel de man aangaf dat de teksten alleen op privé profielen zichtbaar waren, kon zijn ex aantonen dat deze gewoon via Google vindbaar waren en dus openbaar. Veel gebruikers van social media lijken zich daarentegen totaal niet bewust te zijn van de impact van hun gebruik van social media op hun eigen privéleven en dat van derden. 18 Meer in het algemeen loopt de ontwikkeling van het recht wellicht wat achter bij nieuwe, nog niet uitgekristalliseerde sociale conventies. Vooral jongeren lijken weinig besef te hebben van hun handelen op internet en de mogelijke consequenties voor hun persoonlijke levenssfeer. Er is echter een nieuwe Europese privacyverordening in de maak, die voor iedere Europeaan zal gelden en mede ten doel heeft om aan kinderen extra privacybescherming te verlenen INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT Auteursrecht Doorgaans kan inbreng op social media wel gezien worden als werken in de zin van de Auteurswet, als deze getuigt van een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker draagt en dus een creatieve schepping van de geest is. 20 Dat geldt niet voor inbreng die te banaal of triviaal is. 21 Over het algemeen wordt bescherming door het auteursrecht snel aangenomen. Zelfs een simpele portretfoto kan al auteursrechtelijk beschermd zijn. Bij het openbaar maken van teksten, beeld en geluid is het dus steeds van belang om hierbij niet inbreuk te maken op de auteursrechten van derden. Ofwel dient men eigen, originele inbreng te leveren, dan wel moet men toestemming van de auteursrechthebbende hebben om diens werken openbaar te mogen maken of te mogen verveelvoudigen. 5 Andersom geredeneerd, als de gebruiker zijn werken via social media publiceert, lonkt het gevaar ook. Behalve het weggeven van privégegevens in ruil voor een gratis social mediadiensten, kunnen de voorwaarden van social mediadienstverleners wellicht ook bepalingen bevatten waarmee de 17 Vrz. Rb. Amsterdam 2 augustus 2012, LJN BY9146 en Vrz. Rb. Amsterdam 4 december 2012, LJN BY P. van Eecke & M. Truyens, Privacy en sociale netwerken, Computerrecht 2010, Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming), COM(2012) 11 def, Brussel, 25 januari HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn) en HvJ 16 juli 2009, C 5/08 (Infopaq International A/S tegen Danske Dagblades Forening). 21 HR 30 mei 2008, IER 2008, 58 (Endstra tapes).

6 intellectuele eigendomsrechten op de inbreng van de gebruiker ernstig worden uitgehold. Het verdient dus aandacht om de voorwaarden bij elke social mediadienst voor gebruik goed na te lezen. Dit leidde buiten Nederland al tot een zaak tussen fotograaf Daniel Morel en AFP. 22 Morel tweette als een van de eersten foto s van de ramp op Haïti, welk bericht met foto veelvuldig werd geretweet. Echter, persburo AFP verkocht deze foto s, die zij op Twitter vond, door en Morel spande een zaak aan. De Amerikaanse rechter oordeelde in een tussenvonnis dat AFP geen beroep kon doen op de algemene voorwaarden van Twitter. Echter, Twitter zelf kan op basis van haar voorwaarden wel onbeperkt gebruik maken van alle inbreng die door gebruikers wordt getweet, al dan niet door het te verkopen of anderszins te exploiteren: You retain your rights to any Content you submit, post or display on or through the Services. By submitting, posting or displaying Content on or through the Services, you grant us a worldwide, non exclusive, royalty free license (with the right to sublicense) to use, copy, reproduce, process, adapt, modify, publish, transmit, display and distribute such Content in any and all media or distribution methods (now known or later developed). Merken 6 Ook het merkenrecht is erg belangrijk op social media. Steeds meer bedrijven profileren hun merken op online platformen. Hoe meer de advertising verschuift naar de online wereld, hoe groter ook risico s op online merkinbreuk worden. Een merkhouder zal willen optreden tegen onrechtmatig merkgebruik door concurrenten, dubieuze wederverkopers of beheerders van zogenaamde suck sites, waarbij anti reclame voor het merk wordt gemaakt. De reden dat hierover nog weinig rechtspraak is te vinden, is vanwege het feit dat de meeste beheerders van social media op basis van hun eigen voorwaarden adequate klachtprocedures hebben ingericht. De kortste weg naar het doen staken van een merkinbreuk is dus niet meer via de rechter. Een zaak waarbij het zijdelings voor de rechter kwam werd verloren door eiseres Koninklijke Talens B.V. Dit omdat de gedaagde bona fide refererend merkgebruik hanteerde met zijn domeinnaam Talensshop.nl en daarom werden uitingen daarover op social media niet verboden. 23 Handelsnamen In de sferen van het Nederlandse handelsnaamrecht heeft de Amsterdamse voorzieningenrechter al eens bepaald dat het volgen van volgers van een concurrent via Twitter niet onrechtmatig is. Gezien het 22 of decision in afp v morel the twitpic case.html (juni 2013). 23 Vrz. Rb. Den Haag 2 juli 2012, B

7 feit dat gedaagde een andere handelsnaam gebruikte was het moeilijk voor te stellen dat eiser klanten verloor aan gedaagde via Twitter OP DE WERKVLOER Bedrijven investeren in de opbouw van een goede reputatie, zodat hun producten of diensten nog meer aftrek zullen vinden. Bij social media ligt het gevaar echter op de loer dat werknemers soms per ongeluk enkele ontactische uitlatingen de wereld inslingeren waar het betreffende bedrijf ernstige reputatieschade door kan leiden. Dit gebeurde in Amerika in 2009 met twee medewerkers van Domino s Pizza, die als grap op YouTube een filmpje plaatsten waarin zij voorafgaand aan het uitserveren van het eten enkele ingrediënten in hun neus en onderbroek hadden gestopt. De uitkomst van een marktonderzoek wees op aanzienlijke reputatieschade voor het merk van Domino s Pizza, die op haar beurt weer Twitter en YouTube gebruikte om zich te verontschuldigen aan het publiek. 25 Gedurende het dienstverband In Nederland kwam de toenmalige districtchef van de politie Zuidwest Drenthe, Gerda Dijksman, in opspraak door enkele ontactische tweets te plaatsen over Geert Wilders en later over een gezin in Meppel, dat dood werd aangetroffen. 26 Dit soort acties van werknemers heeft ervoor gezorgd dat ook op het terrein van arbeidsrecht inmiddels jurisprudentie is ontstaan. 7 Van 19 maart 2012 is de uitspraak van de Arnhemse kantonrechter, die de arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en Blokker om een dringende reden ontbond. 27 De betreffende werknemer liet zich meermalen in zeer negatieve zin uit over zijn werkgever en leidinggevende en overschreed hiermee de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Het risico dat een dergelijk bericht door retweeten een potentieel zeer groot bereik heeft, woog ook mee. De norm die van toepassing was betrof die van goed werknemerschap van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt: De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. 24 Vzr. Rb. Amsterdam 15 juni 2011, KG ZA , B (juni 2013) (juni 2013). 27 Ktr. Rb. Arnhem 19 maart 2012, JAR 2012, 97, LJN BV9483.

8 Deze algemene norm is een leidraad voor vele arbeidsrechtzaken. Dat deze norm soms volledig uit het oog wordt verloren, blijkt wel uit een Haagse (ongepubliceerde) zaak. De rechter achtte het plaatsen van zes filmpjes op Youtube van een verpleegkundige, waaronder een filmpje van een cliënte in een weerloze en afhankelijke positie op het toilet, als een ernstige schending van de privacy én van het aanzien en vertrouwen in de ouderenzorg. Naast mogelijke reputatieschade, bestaat ook het risico dat werknemers bedrijfsinformatie onthullen met berichtjes of foto s. Gedacht kan worden aan de indeling van het pand, hoe de werkdag eruit ziet, welke zakelijke contacten het bedrijf heeft, de persoonsgegevens van collega s en klanten en misschien zelfs koersgevoelige informatie. Het is voor werkgevers van belang om de werknemers bewust te maken van de gevaren, omdat zij die soms misschien niet eens zien. Sollicitatiefase Ook in de sollicitatiefase kunnen social media een rol spelen. In een zaak bij het Hof Den Bosch, waarbij een werkneemster zich via LinkedIn onterecht had voorgedaan als afgestudeerd jurist én als advocaat, had de werkgever de werkneemster eerst moeten sommeren deze informatie aan te passen en was een ontslag op staande voet niet op zijn plaats. 28 Nu is er in de juridische literatuur discussie over in hoeverre de werkgever in de sollicitatiefase de social media van de kandidaat mag bekijken, omdat het privacybelang van de kandidaat moet worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de werkgever. Zo zal het bekijken van het LinkedIn profiel over het algemeen minder snel tot privacyschending leiden, dan het uitkammen van iemands Facebook profiel. Het gerechtvaardigd belang van de werkgever kan bovendien ook toenemen als het gaat om een meer belangrijke functie die moet worden vervuld. Het is dus een glijdende schaal, waar de jurisprudentie nog geen aanknopingspunten voor heeft gegeven. Verstandig is om als werkgever eerst toestemming van de kandidaat te vragen. 8 Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Inmiddels is er ook jurisprudentie ontstaan over social media in de fase na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en met name over de toepasselijkheid van concurrentiebedingen of relatiebedingen. De Arnhemse voorzieningenrechter was in maart 2011 streng en veroordeelde de gedaagde tot een contractuele boete van ,= euro voor het leggen van een contact met een relatie van zijn voormalige werkgever via LinkedIn. 29 Hierbij speelde ook een rol dat gedaagde zelf akkoord was 28 Hof Den Bosch 4 januari 2011, JAR 2011, Vzr. Rb. Arnhem 8 maart 2011, JAR 2011, 127, LJN BP8592.

9 gegaan met een zeer streng relatiebeding tussen partijen. De bewoording van het relatiebeding speelt altijd een centrale rol. Zo ook bij een latere uitspraak van de Arnhemse rechter eind 2011, waarbij de exwerknemer een boete verbeurde van 5.000,= voor het benaderen van relaties via Twitter. 30 Het louter plaatsen van een tweet door een ex werknemer werd door het Hof Den Haag in 2012 overigens beschouwd als een soort advertentie en niet als het onderhouden van zakelijke contacten. Vervolgens werd het volgen van de Twitter account van de ex werknemer door klanten van de ex werkgever evenmin beschouwd als het onderhouden van zakelijke relaties, omdat er daarbij geen acceptatie is vereist zoals bij Facebook of LinkedIn. 31 In dezelfde lijn oordeelde in 2008 het Hof Amsterdam dat het actief benaderen via LinkedIn en Hyves werd gezien als actief werven in de zin van het relatiebeding, dit in tegenstelling tot het plaatsen van advertenties. 32 Meer zijdelings kwam een geheimhoudingsbeding aan bod, toen Holland Casino er in 2011 via Facebook achter kwam dat een ex werknemer letterlijk een boekje open wilde doen over het bedrijf. Dit ondanks dat het geheimhoudingsbeding dit verbood. Het geheimhoudingsbeding kon echter niet zover gaan dat het preventief de vrijheid van meningsuiting van de ex werknemer kon aantasten. De vorderingen van Holland Casino, om inzage in het manuscript te krijgen en een preventief publicatieverbod op te leggen, werden in eerste aanleg en in hoger beroep afgewezen. 33 Instrumenten van de werkgever 9 Gelukkig biedt het recht de werkgever enkele juridische gereedschappen om de werknemers hierin dwingend te sturen en mogelijke ellende te voorkomen. Contractueel kunnen geheimhoudingsbedingen en relatiebedingen worden afgesproken, maar daarnaast is er altijd nog het instructierecht van de werkgever (artikel 7:660 BW) en het vangnet van het goed werknemerschap (artikel 7:611 BW). Het instructierecht van de werkgever opent de mogelijkheid voor een protocol. Inspiratie daarvoor kan bijvoorbeeld worden ontleend aan de richtlijnen van Charles Huijskens, of aan de vele policies die al online staan. 34 De gemene deler is steeds het gebruik van het gezonde verstand. 30 Rb. Arnhem 24 november 2011, JAR 2012, 64, LJN BU Hof Den Haag 21 februari 2012, JAR 2012, 129, LJN BW Hof Amsterdam 24 juli 2008, JAR 2008, 313, LJN BG Hof Den Haag 15 november 2011, JAR 2012, 10, LJN BU C. Huijskens, Code sociale media, Bertram en de Leeuw 2010 en (juni 2013).

10 6. SPAM Nu het gebruik van social media steeds meer toeneemt, wordt er ook een toename aan ongevraagde berichten (spam) op de social media waargenomen. Spammers kunnen bij social media handig inspelen op het persoonlijke en publiekelijke karakter van de berichten. Het vertrouwen dat social mediagebruikers kan gemakkelijk worden misbruikt, zodra ze denken dat een bepaald bericht afkomstig is van een vriend. Hoewel het telecommunicatierecht voornamelijk regels formuleert voor de relatie tussen (openbare) elektronische communicatiediensten en abonnee s, is het spamverbod van artikel 11.7 Telecommunicatiewet al toegepast op social media. Begin 2009 werd aangekondigd dat handhaver OPTA (de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) zich ook ging richten op nieuwe verschijningsvormen van spam en op 10 december 2009 heeft de OPTA iemand een boete opgelegd van ,= voor het plaatsen van ongevraagde krabbels op Hyves met reclame voor een maffiaspel. 35 Hoewel sommige rechtsgeleerden vonden dat de reikwijdte van de Telecommunicatiewet wellicht te veel werd opgerekt door deze handhaving van de OPTA, is medio 2012 de wet veranderd opdat naast abonnees ook gebruikers worden beschermd tegen spam. De OPTA beschouwde dit soort ongewenste communicatie daarvoor ook reeds als spam in de zin van de Telecommunicatiewet. De Rotterdamse rechtbank achtte in maart 2013, in een zaak over de oude regels, het onderscheid tussen abonnees en gebruikers daarentegen wél relevant. 36 Maar, zeker na de uitbreiding van de Telecommunicatiewet, dient men dus voorzichtig te zijn met het zenden van ongevraagde berichten. 10 Klachten over spam kunnen bij de OPTA worden ingediend via Uit haarjaarverslag 2012 blijkt dat de OPTA in 2012 slechts 26 klachten over spam op social media zijn ontvangen. Het ligt ook voor de hand dat gebruikers van social media zich eerst wenden tot de social mediabeheerder, al blijken deze in de praktijk verschillende definities van spamte hanteren. In de Nederlandse rechtspraak komt Gay Group naar voren als een strenge handhaver van haar anti spamregels, die tevens een boetebeding bevatten, en gelden voor haar forum en chatdienst. In 2010 werd een spammer van de social media van Gay Group veroordeeld tot betaling van 5.000,= boete. 37 In 2012 werd de organisator 35 Eerste boete voor versturen spam via Hyves/ (juni 2013) 36 Rb. Rotterdam 21 maart 2013, LJN BZ Rb. Utrecht 8 december 2010, zaaknummer AC EXPL LH 464.

11 van feesten, Pizarro, ook door Gay Group voor de rechter gesleept met als gevolg dat hij eveneens 5.000,= aan boetes moest betalen vanwege het schenden van het geldende spamverbod AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEHEERDER In de voorgaande delen is vooral aandacht besteed aan het recht in verhouding tot de gebruiker. In dit deel wordt de positie van de beheerder van het platform van social media bekeken, want ook daarover is inmiddels rechtspraak ontstaan. Over het algemeen geldt dat er twee soorten van aansprakelijkheden zijn, net als voor de gebruiker, namelijk de strafrechtelijke en de burgerlijke aansprakelijkheid. Er bestaat ook een duidelijke link tussen die twee: Begaat de beheerder namelijk een overtreding of een misdrijf, dan leidt dat automatisch ook tot civiele aansprakelijkheid op grond van het leerstuk van de onrechtmatige daad (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek) en dient de beheerder in beginsel de ontstane schade te vergoeden. Dit is niet anders dan voor de individuele gebruikers. Wat wel anders is, is dat de aansprakelijkheid van de beheerder zich misschien uitstrekt over het handelen van de gebruikers van zijn platform. Met andere woorden, soms kan de beheerder aansprakelijk zijn voor het handelen van zijn gebruikers. 11 Strafrechtelijke aansprakelijkheid In Nederland kwam de strafrechtelijke aansprakelijkheid aan de orde in de zaak over de Anti Wilders hyve. Hoewel de beheerder van de Hyve als gedragsregel had ingevoerd dat men Wilders niet mocht bedreigen op de website én hij de mogelijkheid om krabbels (opmerkingen) achter te laten op de homepage had uitgeschakeld, bleek er toch nog een maas in het net te zijn. Enkele leden van de hyve konden via het door de beheerder geplaatste logo alsnog bedreigingen plaatsen aan het adres van Wilders. Volgens de beheerder was hij vergeten om ook bij die foto de mogelijkheid van krabbelen uit te schakelen. Nadat enkele leden van de hyve waren veroordeeld voor bedreiging, lag de vraag voor of de beheerder niet als medepleger of medeplichtige aan de bedreigingen kon worden veroordeeld. Rechtbank Amsterdam achtte dat uit het oprichten van de bewuste hyve en uit het nalatig zijn in het verwijderen van de bedreigingen geen opzet op de bedreigingen en op het samenwerken aan bedreigingen volgt, dus werd de beheerder vrijgesproken Ktr. Rb. Rotterdam 2 november 2012, zaaknr CV EXPL Rb. Amsterdam 27 augustus 2012, LJN BX5755.

12 Civielrechtelijke aansprakelijkheid De civiele aansprakelijkheid is in de praktijk vaker aan de orde, nu benadeelden via deze route een schadevergoeding kunnen claimen. Op basis van een Europese richtlijn is de aansprakelijkheid voor dienstverleners van diensten van de informatiemaatschappij uitgesloten als het gaat om 1) mere conduit (oftewel voor de gevallen waarin de dienstverlener slechts een doorgeefluik van informatie is en geen inmenging heeft), 2) voor caching (een dienst voor tijdelijke opslag voor een sneller dataverkeer) en voor 3) hosting van informatie van de klant. 40 In Nederland zijn deze beperkingen in artikel 6:196c Burgerlijk Wetboek opgenomen. In een civiele zaak bij de Rechtbank Den Haag begin 2013 werd de beheerder van hetbrandweerforum.nl aansprakelijk geacht toen foto s werden geplaatst op het forum, die auteursrechtinbreuk opleverden. 41 Ondanks het feit dat de beheerder deze foto s niet zelf had geplaatst, werd hij er uiteindelijk wel verantwoordelijk voor gehouden. Een beroep op de uitzondering van aansprakelijkheid van artikel 6:196c Burgerlijk Wetboek (voor hosting) ging niet op, omdat de beheerder een actieve rol had en feitelijk bepaalde wat wel en niet op het forum werd geplaatst. De beheerder was herhaaldijk verzocht de inbreukmakende foto s te verwijderen, maar was daar nalatig in. Overigens is het nog maar de vraag of een snel verwijderen nog wel iets verandert aan de aansprakelijkheid, aangezien deze al ontstaat op het moment van plaatsing. 12 Enigszins in lijn hiermee besliste een aantal jaren eerder, in 2007, de voorzieningenrechter te Amsterdam dat de beheerder van het forum van Stichting Martijn aansprakelijk was voor plaatsing van onrechtmatige content (foto s van de Nederlandse prinsesjes) door leden. 42 De rechter overwoog in dat geval dat, vanwege het bijzondere karakter van het forum (dat ruimte bood aan discussies over pedofilie), de beheerder aansprakelijk was omdat deze had nagelaten om vooraf maatregelen te treffen om misbruik te voorkomen. Het actief toepassen van censuur op voorhand staat echter wel op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting. Beperking van de aansprakelijkheid Om de aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken kan de beheerder dus niet zonder meer vertrouwen op de wettelijke uitzonderingen op aansprakelijkheden voor dienstverleners van diensten in 40 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische handel"). 41 Rb. Den Haag 16 januari 2013, zaaknr. C/09/ / HA ZA , IEF Vrz. Rb. Amsterdam 1 november 2011, CR 2008, 8, LJN BB6926.

Vrijheid blijheid op Social Media of grenzen?

Vrijheid blijheid op Social Media of grenzen? Vrijheid blijheid op Social Media of grenzen? 16 juni 2015 Wilma van de Meerakker Het Juristencollectief Leidraad Bedrijfsaccounts aandachtspunten / voorbeelden verantwoordelijkheden / beleid Persoonlijke

Nadere informatie

Dhr. mr. R.M. (Raymond) Poublon

Dhr. mr. R.M. (Raymond) Poublon Social Media Dhr. mr. R.M. (Raymond) Poublon Social Media in het arbeidsrecht Hoe om te gaan met Social Media? 3 Social Media 4 Vandaag voornamelijk LinkedIn Twitter Facebook Youtube 5 Social Media, een

Nadere informatie

DijkmansBergJeths A D V O C A T E N WELKOM. Frank Rooijakkers, advocaat

DijkmansBergJeths A D V O C A T E N WELKOM. Frank Rooijakkers, advocaat WELKOM Frank Rooijakkers, advocaat 1 Inhoud Inleiding Toename gebruik internet, e-mail en social media, eenvoudig toegankelijk, privé? Hoe verhoudt zich dat met het arbeidsrecht? 3 momenten: voor, tijdens

Nadere informatie

Internet en het juridisch aspect. Mr. Yvonne Schipper

Internet en het juridisch aspect. Mr. Yvonne Schipper Internet en het juridisch aspect Mr. Yvonne Schipper COOKIEWETGEVING Cookiewetgeving Wat is een cookie Soorten cookies - First party - Third party Toestemming OPT-regeling Cookiewetgeving Bescherming voor

Nadere informatie

Social Media. mr. Hayat Barrahmun mr. Anja van Dijck 26 juni 2012

Social Media. mr. Hayat Barrahmun mr. Anja van Dijck 26 juni 2012 Social Media mr. Hayat Barrahmun mr. Anja van Dijck 26 juni 2012 1 2 3 De praktijk Mag een werkgever Social Media gebruiken om informatie te verzamelen over (aankomende) werknemers? Wanneer is ge- of misbruik

Nadere informatie

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Auteur: Jack Damen en Gerrit Jan Mulder Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

Wie niet?! Social media. Social media: hoe ver kun je gaan? icafe. 23 januari 2014. Social media

Wie niet?! Social media. Social media: hoe ver kun je gaan? icafe. 23 januari 2014. Social media Social media: hoe ver kun je gaan? icafe 23 januari 2014 Social media Wie niet?! Social media Commercieel kansrijk Risico s (bij sollicitatie, reputatieschade, overtreding geheimhouding) Vrijheid werknemer

Nadere informatie

Datalekken: preventie & privacy

Datalekken: preventie & privacy Datalekken: preventie & privacy Platform voor Informatiebeveiliging 25 april 2013 Mirjam Elferink Onderwerpen 1. Inleiding 2. Casus datalek 3. Huidige en toekomstige wetgeving datalek meldplichten 4. Casus

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Netrebel gelooft in de rechten van vrijheid van informatie uitwisseling, vrije meningsuiting en het recht op privacy. Echter, netrebel wil geen vrijhaven zijn voor klanten die daar

Nadere informatie

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus)

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Vertaling C-291/13-1 Zaak C-291/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 27 mei 2013 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie. Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl

Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie. Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl 1 Gegevensbescherming en geo-informatie Trend: geo-informatie wordt steeds meer gebruikt om mensen te volgen

Nadere informatie

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE Vraag 1 Bij deze vraag dient u aan te geven wie de verzoeker is van deze melding. Eventuele correspondentie over de melding zal naar deze persoon worden verstuurd.

Nadere informatie

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: 10 september 2013 2 Protocol social media Groenhorst Inhoudsopgave

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

31 mei 2012 z2012-00245

31 mei 2012 z2012-00245 De Staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 31 mei 2012 26 maart 2012 Adviesaanvraag inzake openbaarheid WOZwaarde Geachte, Bij brief van 22 maart 2012 verzoekt u, mede namens de Minister

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA. Hoe je online je stem kunt laten horen en een <uw organisatie>-ambassadeur kunt zijn

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA. Hoe je online je stem kunt laten horen en een <uw organisatie>-ambassadeur kunt zijn RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een -ambassadeur kunt zijn Versie: 1.0 Datum: 21 maart 2011 richtlijnen voor het

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een De Lichtenvoorde ambassadeur kunt zijn Versie: 1.0 Datum: 18 mei 2011 Richtlijn gebruik social media De Lichtenvoorde,

Nadere informatie

Sociale media en recht. Een studie van recente rechtspraak

Sociale media en recht. Een studie van recente rechtspraak Sociale media en recht Een studie van recente rechtspraak Arbeidsrecht (1) Het bewijs dat door de werkgever ter rechtvaardiging van een dringende reden voorgelegd wordt, is rechtmatig in het geval waarin

Nadere informatie

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement.

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement. Forumreglement DCN Reglement voor het gebruik van de forums op de website van de Dehler Club Nederland (verder te noemen het Reglement ) Door deel te nemen aan de forums op de website van de Dehler Club

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Toezicht op de werkvloer

Toezicht op de werkvloer Toezicht op de werkvloer Wat mag (of moet) de werkgever? Henriëtte Dekker en Peter de Waal 23 september 2010 Toezicht: ja Toe maar: nee Op het programma 1. Wettelijk kader, doel en vormen werkgeverstoezicht

Nadere informatie

Legaal bloggen: Aansprakelijkheid bij reacties

Legaal bloggen: Aansprakelijkheid bij reacties Legaal bloggen: Aansprakelijkheid bij reacties door Arnoud Engelfriet - 05-30-2011 http://www.itpedia.nl/2011/05/30/legaal-bloggen-aansprakelijkheid-bij-reacties/ Een blogger kan aansprakelijk gesteld

Nadere informatie

Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG. dr. Jan Holvast

Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG. dr. Jan Holvast Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG dr. Jan Holvast 1 Overzicht presentatie Even voorstellen Kort overzicht ontwikkeling Nederland Gemeenschappelijke kenmerken AVG: van verwachting naar

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Social Mediaprotocol

Social Mediaprotocol Social Mediaprotocol Versie: februari 2014 Voorgenomen besluit : maart 2014 Behandeld in MR : juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Social media... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Inzet social media op het

Nadere informatie

SCHOTELANTENNES. Wettelijk kader

SCHOTELANTENNES. Wettelijk kader SCHOTELANTENNES Ondanks de technologische ontwikkelingen met betrekking tot de ontvangst van televisiesignalen blijven schotelantennes populair om televisie mee te kijken. Ook VvE s worden geconfronteerd

Nadere informatie

HET NON-CONCURRENTIE BEDING

HET NON-CONCURRENTIE BEDING HET NON-CONCURRENTIE BEDING Algemeen Het non-concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn recht om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn op een wijze die hij zelf heeft gekozen. Daarmee

Nadere informatie

Concurrentiebeding - werkgevers

Concurrentiebeding - werkgevers Concurrentiebeding - werkgevers Waarom een concurrentiebeding opnemen? Met een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze

Nadere informatie

Datum 19 december 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het strafbaar stellen van wraakporno

Datum 19 december 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het strafbaar stellen van wraakporno 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Hoe staat het ervoor met je eigen digitale identiteit?

Hoe staat het ervoor met je eigen digitale identiteit? Hoe staat het ervoor met je eigen digitale identiteit? Als je een eigen onderneming wil starten is het Internet een uitstekend medium om je toekomstige bedrijf of activiteit(en) te promoten. Maar ook om

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33 INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v VOORWOORD...vii HOOFDSTUK 1. DE GRONDSLAG... 1 1. De grondslag: het persoonlijkheidsrecht op afbeelding... 1 2. Invloed van de mensenrechten... 3 A. Art. 22 G.W.... 4 B. Art.

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website Gebruiksvoorwaarden websites ViopTo ViopTo exploiteert diverse internet fora waar Bezoekers een schat aan informatie kunnen vinden en kunnen delen. Om de gebruikservaring van ViopTo websites zo optimaal

Nadere informatie

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN (SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN VBM ontwikkelt (Social) Media Richtlijnen voor haar leden Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk en kunnen bijdrage aan een

Nadere informatie

Social Media Protocol VPCO De Viermaster

Social Media Protocol VPCO De Viermaster Social Media Protocol VPCO De Viermaster Versie 1.0 Totstandkoming en evaluatie Social Media Protocol Datum Behandeld in directieoverleg 4 maart 2014 Advies/instemming GMR Vastgesteld Bestuur Publicatie

Nadere informatie

Concurrentiebeding - werknemers

Concurrentiebeding - werknemers Concurrentiebeding - werknemers Wat is een concurrentiebeding? Een werkgever kan er groot belang bij hebben dat bepaalde werknemers niet bij een (directe) concurrent of als zelfstandige gaan werken. Dit

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

Camera-toezicht op de werkplek

Camera-toezicht op de werkplek Camera-toezicht op de werkplek december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld

Nadere informatie

Auteursrecht. Reader. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman. Auteursrecht welmanstudio

Auteursrecht. Reader. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman. Auteursrecht welmanstudio Mr. J.J. Jorna en Rien Welman Reader welmanstudio cursussen en workshops fotografie, photoshop en fotoreizen www.welmanstudio.nl Een foto is een kunstwerk in de zin van de Auteurswet. Iedereen die zich

Nadere informatie

Sociale Media reglement

Sociale Media reglement Sociale Media reglement Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Vastgesteld door het College van Bestuur: 19 november 2013 Instemming GMR Primair Onderwijs 25 november 2013 Instemming GMR Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Spam en het eigendom van netwerken Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Assurancetourix Zijn er grenzen aan de spambestrijding? 1. Anti-spam wetgeving Europa

Nadere informatie

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Oost-Nederland, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Oost-Nederland, rechtdoende in kort geding, in de zaak van: LJN: BY8479, Rechtbank Almelo, C/08/133443 / KG ZA 12-248 Datum uitspraak: 15-01-2013 Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-01-2013 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Valt op internet

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat zijn sociale media? 3 Uitgangspunten 4 De gedragscode 5 Voor de leerlingen 5 Voor de medewerkers 5 Voor de ouders/verzorgers 6 Gevolgen en sancties voor medewerkers

Nadere informatie

geïnformeerd over de kosten alsmede zodanig misleid dat de indruk wordt gewekt dat het hier om een dating dienst gaat.

geïnformeerd over de kosten alsmede zodanig misleid dat de indruk wordt gewekt dat het hier om een dating dienst gaat. COMMISSIE HANDHAVING MOBIELE DIENSTEN Beslissing van 23 augustus 2013 op het verzoek van het Loket zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Gedragscode SMS Dienstverlening van 1 maart 2012 (hierna het Loket)

Nadere informatie

Privacy: Commercieel gebruik van persoonsgegevens & Inzagerecht

Privacy: Commercieel gebruik van persoonsgegevens & Inzagerecht Privacy: Commercieel gebruik van persoonsgegevens & Inzagerecht Richard van Schaik Senior Associate Intellectuele Eigendom & Technologie Patrick van Eecke Partner Intellectuele Eigendom & Technologie -

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Klokkenluiders. Wat als uw werknemer een kloon wordt van WikiLeaks?

Klokkenluiders. Wat als uw werknemer een kloon wordt van WikiLeaks? 1 van 7 Klokkenluiders Wat als uw werknemer een kloon wordt van WikiLeaks? Nog niet zo lang geleden werden klokkenluiders verguisd. Dat is tegenwoordig wel anders. Julian Assange van WikiLeaks is verworden

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

CSG Calvijn. Protocol Social Media

CSG Calvijn. Protocol Social Media CSG Calvijn Protocol Social Media Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Badminton Club Roermond

Badminton Club Roermond Social Media Protocol Badminton Club Roermond 1 Ingangsdatum social media protocol Dit protocol gaat in op 18 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media

Nadere informatie

Beleid Social Media Januari 2016

Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Tabijn januari 2016 Ten einde verantwoord om te gaan met Social Media op de Tabijn scholen hanteren we het volgende beleid: Alle scholen hanteren het

Nadere informatie

Natuurlijk betrokken!

Natuurlijk betrokken! Natuurlijk betrokken! Natuurlijk betrokken! in social media De Zorggroep Postbus 694 5900 AR VENLO www.dezorggroep.nl Handvatten voor het gebruik van social media als Zorggroepmedewerker Inhoud Handvatten

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

Nieuwe technologie & 21 mei 2014 Rens Jan Kramer en Nicole Niessen

Nieuwe technologie & 21 mei 2014 Rens Jan Kramer en Nicole Niessen Nieuwe technologie & 21 mei 2014 Rens Jan Kramer en Nicole Niessen 1 Eigentijds onderwijs De VO-raad wil dat er haast wordt gemaakt met het gebruiken van tablets en smartphones in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

Protocol digitale agressie gemeente Almere

Protocol digitale agressie gemeente Almere Pagina 1 Om het Protocol digitale agressie gemeente Almere leesbaar en begrijpelijk te maken is er een publieksversie van gemaakt. Deze treft u hier aan. Dit is niet de juridische versie. Inhoud 1 Waarom

Nadere informatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Privacytoezicht in de praktijk Aramis Jean Pierre Functionaris gegevensbescherming (FG) DUO/OCW Aramis.jeanpierre@duo.nl Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Nadere informatie

Googlende verzekeraars en privacybescherming. Hester de Vries PIV jaarcongres 28 maart 2014

Googlende verzekeraars en privacybescherming. Hester de Vries PIV jaarcongres 28 maart 2014 Googlende verzekeraars en privacybescherming Hester de Vries PIV jaarcongres 28 maart 2014 1 Googlen: inbreuk op privacy? Gegevens zijn openbaar gemaakt? Op eigen initiatief. of door anderen. Slide met

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Auteursrecht voor Wikipedianen WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Internationale regelingen Nederlandse boekverkopers miljoenen verdienen omdat de Fransen vlug van geest zijn (Voltaire)

Nadere informatie

MARTISZ CHECKLIST SOMMATIEBRIEF

MARTISZ CHECKLIST SOMMATIEBRIEF MARTISZ CHECKLIST SOMMATIEBRIEF Martisz Checklist Sommatiebrief Copyright 2015 Martisz Alle rechten voorbehouden 1 e versie, 2015-06-09 Geachte heer, mevrouw, Adres: KvK nr: BTW nr: IBAN: BIC: Rekening

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

LETTERLIJKE TEKST GRONDWET

LETTERLIJKE TEKST GRONDWET In Nederland mag je andermans brieven niet openen behalve als de wet dat toestaat. Telefoons mag je niet afluisteren behalve als de wet dat toestaat of als de rechter er toestemming voor geeft. LETTERLIJKE

Nadere informatie

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016 Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Inleiding Voorbeelden recente datalekken - Medische gegevens online door fout scanbedrijf (Bron: R. van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Het Concurrentiebeding

Het Concurrentiebeding meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni 2013 Rapportnummer: 2013/073 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een consulent van de sociale dienst van de gemeente Weert hem heeft

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Protocol Contactpersoon P. van de

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJDEREN VAN HET INTERNET

INFORMATIE VERWIJDEREN VAN HET INTERNET INFORMATIE VERWIJDEREN VAN HET INTERNET https://www.facebook.com/mijnonlinei https://www.facebook.com/mijnonlineidentiteit dentiteit https://www.facebook.com/mijnonlineidentiteit De instructie bestaat

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 5 juni 2012. Rapportnummer: 2012/0094

Rapport. Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 5 juni 2012. Rapportnummer: 2012/0094 Rapport Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam Datum: 5 juni 2012 Rapportnummer: 2012/0094 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat een arbeidsdeskundige

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

Protocol Digitale Media 2012

Protocol Digitale Media 2012 Protocol Digitale Media 2012 1 Inleiding Het CCNV wil samen met alle betrokkenen, optimaal gebruik maken van digitale media en heeft daarom dit protocol ontwikkeld. Onder digitale media verstaan we in

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

Social media protocol. Versie: oktober 2015 Maaike van Adrichem

Social media protocol. Versie: oktober 2015 Maaike van Adrichem Social protocol Versie: oktober 2015 Auteur: Maaike van Adrichem Inhoud Inleiding...2 Toepassingen van...3 Toepassing bij profilering...3 Toepassing in onderwijs...3 Toepassing in communicatie...3 Richtlijnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014 Algemene Voorwaarden Eindgebruikers Versie: 25-02-2014 In dit document zijn de algemene voorwaarden van Makkie beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit

Nadere informatie