Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Gekke-koeienziekte (BSE) Nr. 88 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 februari 2003 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de brief van de minister van 7 januari 2003 inzake het vernietigen van dieren waaraan geen verhoogd BSE-risico is verbonden (kamerstuk , nr. 86). De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 11 februari Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. De fungerend voorzitter van commissie, Meijer De griffier van de commissie, Van Leiden 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Van Heemst (PvdA), Vos (GL), Meijer (CDA), fng. voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), Atsma (CDA), Buijs (CDA), Oplaat (VVD), Geluk (VVD), Verbeet (PvdA), Ormel (CDA), Van den Brand (GL), Van den Brink (LPF), Koopmans (CDA), Tichelaar (PvdA), Van Velzen (SP), Van der Ham (D66), Van Heteren (PvdA), Vacature (CDA), Vacature (PvdA), Vacature (PvdA), Vacature (PvdA), Vacature (LPF), Vacature (VVD), Vacature (VVD), Vacature (VVD) en Vacature (SP). Plv. leden: Vacature (ChristenUnie), De Vries (PvdA), Vacature (GroenLinks), Mosterd (CDA), Van Lith (CDA), Vacature (CDA), Spies (CDA), De Vries (VVD), Cornielje (VVD), Duivesteijn (PvdA), Vacature (CDA), Duyvendak (GL), Herben (LPF), Mastwijk (CDA), Albayrak (PvdA), Vergeer-Mudde (SP), Vacature (D66), Koenders (PvdA), Jager (CDA), Vacature (PvdA), Vacature (PvdA), Vacature (PvdA), Eerdmans (LPF), Vacature (VVD), Vacature (VVD), Vacature (VVD) en Vacature (SP). KST66626 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2003 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 88 1

2 1 Kan de regering garanderen dat in het nieuwe systeem van ruimen, de getroffen boer niet op problemen zal stuiten bij het afleveren van zijn of haar producten? De afzet van dieren en producten en het verstrekken van garanties hieromtrent zijn primair een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Het gaat hier om een normale economische activiteit die plaatsvindt in een zeer internationaal georiënteerd en concurrerend kader. In dat perspectief kan ik niet alle eventuele problemen bij de afzet van producten voorkomen of oplossen. Ik span mij in om de export ten algemene te faciliteren en om exportbelemmeringen van overheden uit andere landen op te heffen of te verminderen. Tegen de achtergrond van die inspanningen en de inmiddels bereikte resultaten heeft het bedrijfsleven mij toegezegd dat de individuele veehouder geen belemmeringen bij de afzet van zijn producten zal ondervinden. Ik heb geen reden om aan te nemen dat het bedrijfsleven de toezegging niet zal nakomen. 2 Hoe ziet de procedure eruit die bepaalt of, naast het met BSE besmette dier, dieren op het bedrijf tot de risicogroep behoren? Indien een rund op basis van klinische symptomen of op basis van de uitslag van de snelle test van een besmetting met BSE wordt verdacht, geeft de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees het levensnummer van het verdachte dier door aan de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De GD bepaalt met behulp van het I&R-systeem welke dieren tot één van de risicogroepen behoren en waar deze dieren verblijven. Voor de omschrijving van de risicogroepen verwijs ik u naar mijn antwoord op vraag Bent u van mening dat het niet zo kan zijn dat de boer uiteindelijk slachtoffer wordt van de keus om partieel te ruimen? Om te voorkomen dat de veehouder met een niet te exploiteren deel van de veestapel zou achterblijven, is hem toen het ruimen van de gehele veestapel niet langer verplicht was de keuze geboden om de nietrisicodieren privaatrechtelijk te laten overnemen. Echter, ook aan deze keuze kleven bezwaren. In de praktijk van elke dag zag de individuele veehouder zich genoodzaakt alle dieren te laten afvoeren. Diverse veehouders hebben mij direct dan wel via vertegenwoordigers van hun belangenorganisaties, gemeentebesturen, kerken, etc. hun ongenoegen over deze gang van zaken laten blijken. Het leegruimen van het gehele bedrijf, het verlies aan zorgvuldig opgebouwd fokmateriaal, het vernietigen van voor consumptie geschikte dieren wekten hun boosheid en frustratie op. Het besluit om te stoppen met het overnemen van de niet-risico-dieren heb ik genomen om tegemoet te komen aan de wens van veehouders en van maatschappelijke organisaties om het vernietigen van de nietrisicodieren te beëindigen en nadat het bedrijfsleven mij de toezegging deed de producten van deze dieren af te zullen nemen. Het is thans aan het bedrijfsleven zelf de afspraken na te komen en daarmee individuele problemen te voorkomen. 4 Ondervindt een bedrijf dat BSE-stalgenoten niet heeft laten ruimen daar op dit moment hinder van? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 88 2

3 Op dit moment zijn er twee bedrijven die voor partieel ruimen hebben gekozen. Het bedrijfsleven heeft toegezegd de melk van deze bedrijven vanaf 1 maart af te zullen nemen. Hierop vooruitlopend wordt de melk van deze bedrijven nu ook reeds door de zuivelbedrijven opgehaald. Voorts wil ik u erop wijzen dat betrokken veehouders tot en met 28 februari de keuze hebben de achtergebleven dieren alsnog te laten overnemen. 5 In hoeverre is er duidelijkheid over de vraag wie tot 1 maart 2003 de extra kosten van het apart verwerken van de melk van de getroffen bedrijven moet betalen? Deze kosten worden door het bedrijfsleven gedragen. 6 Kan de minister van LNV zijn invloed aanwenden om volledige helderheid te verschaffen over het BSE-ruimingsbeleid bij partieel ruimen inclusief alle consequenties daarvan? Zoals ik heb geschetst in mijn antwoord op vraag 1, opereert de Nederlandse agrarische sector in een sterk internationaal concurrerend en dynamisch veld. In ieder geval na 1 maart zal het bedrijfsleven te maken hebben met een gewijzigde situatie. Het Nederlandse agrarische bedrijfsleven zal ongetwijfeld zijn creativiteit en concurrentiekracht aanwenden om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Ik zie in dat perspectief geen mogelijkheden alle consequenties ter zake van het BSE-ruimingsbeleid te schetsen. 7 Verwacht de regering na 1 maart nog steeds onduidelijkheid over de vraag hoe het bedrijfsleven om zal gaan met bedrijven die bij BSE kiezen voor partieel ruimen? Zo ja, wat kan de regering hieraan doen? De nu nog bestaande keuzemogelijkheid tussen het geheel of gedeeltelijk laten ruimen en overnemen van de veestapel vervalt per 1 maart. Voorts verwijs ik u voor het antwoord op deze vraag naar mijn antwoord op de vraag 1. 8 Is de regering bereid de datum van 1 maart 2003 uit te stellen als blijkt dat producten niet naar bepaalde landen mogen worden uitgevoerd? In het overleg met het bedrijfsleven is 1 maart als uiterste datum bepaald. Hierbij is nadrukkelijk overeengekomen dat deze datum niet zal worden verschoven. Omdat het zeer waarschijnlijk is dat er altijd bepaalde landen zullen blijven die de producten niet zullen accepteren, staat het verschuiven van de datum van ingang naar een tijdstip waarop geen enkel land nog een bezwaar maakt, gelijk aan het continueren van de huidige situatie. Dat acht ik niet opportuun. 9 Welke landen hebben geweigerd om producten van BSE-stalgenoten te importeren? Bij de invoer van dieren en producten van dierlijke oorsprong vragen derde landen garanties ten aanzien van risico s met betrekking tot de volksgezondheid en de insleep van besmettelijke dierziekten. Deze garanties worden gegeven in de vorm van een veterinair certificaat. Bepaalde Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 88 3

4 landen vragen daarin bijvoorbeeld expliciet de garantie dat op de herkomstbedrijven van de dieren die de producten hebben geleverd in het verleden nooit BSE is geconstateerd. De lijst van landen die dit soort garanties vragen, is veranderlijk omdat enerzijds de invoereisen aan verandering onderhevig zijn, anderzijds de behoefte van het land aan invoer van bepaalde producten kan variëren. Als resultante kan ook de behoefte van het Nederlandse bedrijfsleven voor de export naar een bepaald land sterk variëren. Tot de landen, die weigerden producten te importeren en tevens van belang zijn voor de export van Nederlandse bedrijven behoren Argentinië, Uruguay, Algerije, Jordanië, Oman en Rusland. 10 Welke partijen zijn, naast het ministerie, betrokken geweest bij de besprekingen rondom deze beleidswijziging? De partijen waarmee ik overleg heb gevoerd zijn: LTO, PZ, NZO, PVE, COV, en Veepro. NMV en NAJK hebben hun mening over het al of niet volledig ruimen van veestapels schriftelijk aan mijn ministerie medegedeeld. 11 Welke partijen heeft de regering betrokken bij de besluitvorming als het gaat om de datum van 1 maart 2003 (of eerder)? Bij het overleg op 16 december 2002 waarin de datum van 1 maart werd bepaald waren aanwezig: LTO, PZ, NZO, PVE, COV, en Veepro. 12 Met welke landen heeft de minister van LNV overleg gevoerd? Naar aanleiding van de constatering, dat bij eerder genoemde landen exportbelemmeringen als gevolg van partiële ruiming zouden ontstaan is vorig jaar contact opgenomen met Argentinië, Algerije, Oman en Rusland. Voor Uruguay en Jordanië konden mogelijke problemen zonder bilateraal overleg worden opgelost. 13 Naar welke landen exporteert Nederland runderen, runderproducten en zuivelproducten? De totale waarde van de export van runderen en runderproducten naar EU-lidstaten en derde landen was in het jaar 2000 circa 4,5 miljard. De waarde van de export naar (derde) landen, die aanvankelijk bij invoering van het partieel ruimen in het geding zou komen, wordt begroot op circa 2% van deze totale export. Het gaat daarbij met name om zuivel (Algerije 31 miljoen, Oman 23 miljoen, Jordanië 10 miljoen) en vlees (Rusland 13 miljoen). Het aantal landen buiten de EU dat weer levende runderen uit Nederland toelaat, neemt weer geleidelijk toe. 14 Welke bezwaren (exportproblemen) waren er tegen het exporteren van niet-risicodieren, en welke bezwaren zijn er nog? Er zijn geen wetenschappelijke bezwaren tegen het exporteren van de niet-risicodieren. Dat deze dieren (toevalligerwijze) op hetzelfde bedrijf verblijven als waarop het getroffen dier verbleef, houdt niet in dat er een epidemiologisch verband met het getroffen dier bestaat. Voor deze dieren is er geen sprake van een toegenomen risico om zelf besmet te zijn. Zij zijn op dit Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 88 4

5 punt vergelijkbaar met een willekeurig ander rund. Dit neemt niet weg dat er landen zijn die toch bezwaar maken tegen de import van deze dieren. 15 Kan nader worden geconcretiseerd dat bestaande exportproblemen inmiddels in belangrijke mate zijn weggenomen? Ongeveer 98% van de export van vlees(producten) en zuivel naar EU en derde landen vindt plaats met op EU-regelgeving gebaseerde verklaringen. Voor de overige export vragen de importerende landen om verdergaande verklaringen. Van dit deel van de export gaat 90% van het vlees naar Rusland. De toezegging van Rusland het Nederlandse vlees te accepteren, nam een belangrijk deel van de exportbelemmeringen weg. Voor zuivel zijn verklaringen overeengekomen met onder andere Argentinië, Uruguay, en Jordanië. De besprekingen met het voor de export van melkproducten interessante Oman zijn nog niet afgerond. 16 Waar bestaat de vooruitgang in het overleg met exportlanden en bedrijfsleven precies uit? Aan de hand van een in overleg met het bedrijfsleven opgestelde lijst van knelpunten worden de betrokken exportlanden benaderd en wordt door onderhandeling getracht de knelpunten weg te nemen. Dit is een continu proces waarbij de volgorde waarin punten worden opgepakt, is gebaseerd op het belang van de zaak en de kans op succes. In sommige gevallen konden langs andere wegen oplossingen worden gevonden waardoor landen van de lijst konden worden afgevoerd. Zo kunnen bij de export van kalfsvlees naar Egypte problemen worden voorkomen door de dieren te houden op bedrijven waar geen oudere runderen aanwezig zijn. Op die manier wordt de kans dat zich op hetzelfde bedrijf een geval van BSE voordoet, geminimaliseerd. 17 Welke afspraken zijn er in het overleg met exportlanden en bedrijfsleven gemaakt? Tijdens overleg met het bedrijfsleven is afgesproken met de bovengenoemde «probleemlanden» overleg te voeren teneinde de bewuste garanties te vervangen door garanties die ook voor partieel geruimde bedrijven afgegeven kunnen worden. Zodoende zou een scheiding van productstromen voor de melk en zuivel niet meer nodig zijn en het exportprobleem rond partieel ruimen zou opgelost zijn. In bilateraal overleg met onder andere Argentinië, Algerije en Rusland heeft dit tot acceptatie van de alternatieve verklaringen geleid. 18 Hoe zit het met het afgeven van exportcertificaten voor vee en vlees in andere lidstaten, wordt daar op uniforme wijze mee om gegaan? De voorwaarden voor uitvoer van dieren en dierlijke producten naar derde landen zijn niet geharmoniseerd. De EU-lidstaten maken daarover bilateraal afspraken. 19 Hoe wordt voorkomen dat boeren tussen wal en schip terecht komen (overheid koopt niet meer op, producten blijken toch onverkoopbaar of voor een veel te lage prijs)? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 88 5

6 Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar mijn antwoorden op de vragen 1 en Per 1 maart 2003 worden uitsluitend dieren geruimd waaraan een verhoogd BSE-risico is verbonden. Om welke dieren gaat het dan uiteindelijk? De risicogroepen zijn: het geboortecohort, het voedercohort en de nakomelingen die zijn geboren in de laatste 2 jaren voordat of in de periode nadat de eerste klinische verschijnselen van BSE zijn vastgesteld. Het geboortecohort omvat de runderen geboren op hetzelfde bedrijf als het besmette rund in de periode van 12 maanden voor of na de geboorte van het besmette rund. Het voedercohort omvat de runderen die gedurende hun eerste levensjaar tegelijkertijd verbleven op een bedrijf waar het besmette rund gedurende zijn eerste levensjaar verbleef; indien het besmette rund ouder is dan 5 jaar wordt de periode van 1 jaar verlengd met het aantal dagen dat het rund ouder is dan 5 jaar. 21 Gaan andere lidstaten, bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland anders om met partieel ruimen dan Nederland? Zo ja, welke afspraken gelden dan precies in die lidstaten? In Frankrijk laat men de niet-risicodieren in leven die werden geboren na 1 januari In Duitsland laat men alle niet-risicodieren in leven. Ook in België werden onlangs na de vaststelling van een geval van BSE, de runderen op het bedrijf waar het besmette dier sinds vijf maanden verbleef, niet geruimd. De dieren van het bedrijf waar het dier daarvoor had verbleven, werden wel geruimd. 22 Hoe ziet de problematiek rondom Oman er exact uit en waarom is niet zeker dat deze problemen vóór 1 maart 2003 worden opgelost? In het najaar van 2002 is schriftelijk contact opgenomen met Oman omtrent de gevraagde BSE-garantie. Na uitleg van de Nederlandse systematiek met betrekking tot partieel ruimen en de veiligheid van producten afkomstig van partieel geruimde bedrijven is een alternatieve BSE-garantie voorgesteld voor het zuivelcertificaat. Hierop is begin dit jaar een negatief antwoord ontvangen. Vervolgens is besloten dat de Nederlandse Chief Veterinary Officer (CVO) een bezoek brengt aan Oman, om de zaak aldaar persoonlijk te bespreken. Dit bezoek is gepland voor eind februari. Gezien het feit dat Oman al een keer negatief heeft gereageerd en de instemming van Oman met het Nederlandse voorstel niet kan worden afgedwongen, bestaat de kans dat Oman niet van positie verandert. 23 Op welke termijn kan een antwoord van Oman worden verwacht en welke stappen zullen worden ondernomen als een positief antwoord uitblijft? Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar mijn antwoord op vraag 8. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 88 6

7 24 Welke zijn de consequenties als Oman niet akkoord gaat met de door de minister van LNV voorgestelde aanpassing van de tekst van het exportcertificaat? In dat geval kunnen uitsluitend producten van dieren die niet hebben verbleven op een bedrijf waar zich een geval van BSE voordeed naar Oman worden geëxporteerd. Onder verwijzing naar mijn antwoord op vraag 1, is het aan het bedrijfsleven een keuze te maken tussen het staken van de export naar Oman, dan wel voorzieningen te treffen waardoor aan de wensen van Oman wordt voldaan. 25 Staat de overeenstemming over de afname en afzet van producten van partieel geruimde bedrijven, en daarmee over het beëindigen van de overname van de niet-risicodieren, op papier? Zo ja, kan de Kamer die overeenstemming ontvangen? Zo neen, waarom niet? Er is geen door partijen ondertekend document waarin de overeenstemming is vastgelegd. 26 Heeft het Productschap Zuivel een rol gespeeld in de onderhandelingen over de overeenstemming? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet? Ja, zoals het Productschap Zuivel betrokken was bij het besluit de veehouder de keuze te geven tussen het geheel of gedeeltelijk laten ruimen van zijn veestapel, was het ook nu betrokken in de besprekingen over het partieel ruimen. Het Productschap Zuivel betaalt uiteindelijk de kosten van het ruimen van de runderen van een BSE-bedrijf. 27 Heeft iedere veehouder de volledige zekerheid, dat, ingeval zich op zijn of haar bedrijf vanaf 1 maart 2003 een geval van BSE voordoet: 1. de overheid alle risicodieren overneemt; 2. de niet-risicodieren en de producten daarvan zonder enige belemmering en/of negatieve financiële consequenties op de nationale en internationale markt kunnen worden afgezet? Ad 1. Op basis van de Europese TSE-Verordening rust op de overheid de verplichting alle risicodieren te vernietigen en de veehouder in de daardoor ontstane schade tegemoet te komen. De overheid zal deze verplichting nakomen. Ad 2. Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar mijn antwoord op vraag Heeft het gezamenlijke bedrijfsleven toezeggingen gedaan aan de minister van LNV ingeval een veehouder in de periode tot 1 maart 2003 kiest voor partieel ruimen? Voor de periode tot aan 1 maart zijn er door het bedrijfsleven geen toezeggingen gedaan. 29 Speelt het Productschap Zuivel een rol bij de verantwoordelijkheid van het gezamenlijke bedrijfsleven? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 88 7

8 Ja, de taak van bedrijfslichamen is omschreven als: «een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen.» 30 Zijn er inmiddels initiatieven gekomen vanuit het bedrijfsleven met het in leven laten van niet-risicodieren in de periode tot de beleidswijziging tot 1 maart 2003? Het bedrijfsleven neemt de melk van de twee bedrijven die inmiddels voor partieel ruimen kozen, af. 31 Voorziet de regering op dit moment problemen wat betreft de exportpositie? Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar mijn antwoord op vragen 1,8en9. 32 Welke landen maken nog steeds bezwaar tegen het invoeren van levende niet-risicodieren en welke argumenten liggen aan deze bezwaren ten grondslag? Uit een inventarisatie van het bedrijfsleven uit het najaar 2002 blijkt dat er uiteindelijk ongeveer 9 landen zijn, waarvoor export van levende runderen mogelijk is en waarbij specifiek eisen worden gesteld, die dieren van partieel geruimde bedrijven uitsluiten voor de export. Dit probleem is echter van een andere orde dan bijvoorbeeld bij zuivel en rundvlees, omdat de scheiding van dieren afkomstig van partieel geruimde bedrijven en de overige bedrijven op basis van de identificatiegegevens van de runderen relatief eenvoudig te realiseren is. De export van levende runderen vanuit Nederland naar deze landen komt daarbij dus niet in gevaar. 33 Hoe wordt de export, indien landen bezwaar blijven houden tegen het invoeren van niet-risicodieren, vormgegeven? Hoe worden deze dieren buiten de export gehouden? Om te voorkomen dat de dieren worden uitgevoerd naar een land dat deze dieren niet wil ontvangen worden de levensnummers van deze dieren opgenomen in een speciaal bestand in het I&R-systeem. Indien voor de dieren waarvan het nummer in het speciale bestand is opgenomen een paspoort wordt aangevraagd zal daarin een teken worden aangebracht. Aan de hand hiervan kan de exporteur deze dieren buiten de exportgroepen houden. 34 Wat zullen de gevolgen zijn voor de getroffen agrariërs wanneer tegemoet wordt gekomen aan de wensen van landen die bezwaar maken tegen de invoer van niet-risicodieren? Kan er sprake zijn van inkomstenderving als de dieren buiten de export naar die landen worden gehouden? In het uitzonderlijke geval dat het dier voor export naar één van de landen in aanmerking komt en tevens in het speciale bestand is opgenomen, kan niet worden uitgesloten dat dit een effect op de waarde van het dier kan hebben. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 88 8

9 Gelet op het aantal gevallen van BSE en op de op deze bedrijven aanwezige rundveestapels zal het aantal dieren dat voor levende export naar één van de bewuste landen wordt geselecteerd en in het speciale bestand is opgenomen zeer gering zijn. Waarschijnlijk gaat het hoogstens om enkele dieren. 35 Hoe wordt de database, waarvan sprake is, opgezet? Het speciale bestand wordt opgebouwd in het I&R-systeem. Dit speciale bestand is niet openbaar. Alleen bij afgifte van runderpaspoorten wordt via een code vermeld dat het dier op een partieel geruimd bedrijf verbleef. 36 Wie gaat de database onderhouden? Het onderhoud wordt opgenomen in het algemene onderhoud van het I&R-systeem. 37 Wie is er verantwoordelijk voor de genoemde database? De verantwoordelijkheid voor het speciale bestand berust bij het bureau I&R van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 38 Welke gegevens worden er in de database verwerkt? De levensnummers van de niet-risicodieren die in leven worden gelaten worden in het bestand opgenomen. 39 Wie heeft er toegang tot de database? Uitsluitend de RVV heeft toegang tot het bestand. Daarnaast zal, indien voor een dier waarvan het levensnummer in het bestand is opgenomen, een paspoort wordt aangevraagd, een speciaal teken op dit paspoort worden vermeld, opdat de exporteur kan zien dat hij het dier buiten de export naar één van de bewuste landen kan houden. 40 Hoe kan de regering een BSE-uitbraak nog steeds niet uitsluiten, ondanks alle maatregelen die genomen zijn sinds eind jaren 80? BSE wordt veroorzaakt door een bijzonder eiwit, een prion. De besmetting van runderen met dit prion vindt plaats wanneer runderen voer waarin BSE-prionen aanwezig zijn, eten. Nadat de prionen zijn opgenomen, vermeerderen zij zich en verspreiden zich via zenuwbanen door het lichaam. Jaren later leiden zij tot beschadiging van de hersenen en daarmee tot het ontstaan van de gekke koeienziekte. De BSE-prionen konden in het verleden in het voer komen, doordat er bij de productie van het voer gebruik werd gemaakt van diermeel dat was geproduceerd uit met BSE-besmette runderen. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om aan deze wijze van verspreiding een halt toe te roepen. Enkele van de belangrijkste maatregelen zijn: de verwijdering en vernietiging van alle risicomaterialen (1997), de gescheiden productie van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 88 9

10 voeders voor verschillende diersoorten (1999), de verplichte vernietiging van alle kadavers (2000) en het totale verbod op het verwerken van dierlijke eiwitten in voeders voor herkauwers (2001). Vanwege de jarenlange tijd tussen oorspronkelijke besmetting en het daadwerkelijk ziek worden, zijn er onder de Nederlandse runderen dieren die reeds voor het van kracht worden van alle maatregelen besmet zijn geraakt, die nu nog niet ziek zijn geworden en die vanwege het ontbreken van een test waarmee de besmetting bij het levende dier kan worden opgespoord ook nog niet zijn ontdekt. Deze dieren zullen in de loop van de komende jaren ontdekt worden. Vermoedelijk zal het aantal gevallen van BSE in de jaren 2005 tot 2010 gaan verminderen. 41 Welke maatregelen worden er getroffen om BSE-uitbraken te voorkomen? Omdat de besmetting van runderen met BSE-prionen plaatsvindt door opname van besmet voer, kan de verspreiding van BSE worden gestopt door te voorkomen dat prionen in het voer terechtkomen. Om dat te bereiken, zijn er verschillende maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden in de eerste plaats overeengekomen en vastgesteld in overleg met de overige lidstaten van de Europese Gemeenschap. Daarnaast vindt er overleg plaats met het Office internationale des épizooties en verschillende belangenorganisaties. De belangrijkste maatregelen kunnen als volgt worden samengevat: Er wordt actief gezocht naar runderen die besmet zijn. Indien een rund op de boerderij verschijnselen van BSE vertoont, dan dient de veehouder of de door hem geconsulteerde dierenarts dit te melden aan de RVV. Deskundigen van de RVV en van de GD bezoeken de boerderij en onderzoeken het rund. Indien de deskundigen van mening zijn dat BSE niet kan worden uitgesloten, wordt het dier naar het nationaal referentielaboratorium van het Centraal Instituut voor DierziekteControle (CIDC) te Lelystad vervoerd, en daar gedood en onderzocht. Ook worden alle gezonde slachtrunderen die ouder dan 30 maanden zijn, met een snelle test op BSE gecontroleerd. Kadavers van runderen worden, indien het dier ouder dan 24 maanden was, met de snelle test onderzocht. Van de runderen die negatief zijn en voor consumptie in aanmerking komen, worden alle delen waarin, als het dier besmet zou zijn geweest, prionen zich ophopen, verwijderd en vernietigd. Indien de uitslag van de snelle test positief of niet duidelijk is, wordt hersenmateriaal van het dier nader onderzocht in de laboratoria van het CIDC. Indien er in de laboratoria een geval van BSE wordt vastgesteld, dan wordt het besmette dier volledig vernietigd. Verder wordt nagegaan welke dieren, epidemiologisch gezien, een relatie met het besmette dier hebben. Deze dieren, de in mijn antwoord op vraag 20 omschreven risicodieren, worden opgespoord, afgevoerd, gedood op BSE onderzocht en vernietigd. Verder wordt met een algemeen verbod op het verwerken van dierlijke eiwitten in voer voor herkauwers voorkomen dat met BSE-prionen besmet diermeel in het rundervoer terechtkomt. Om te voorkomen dat rundervoer tijdens productie met diermeel wordt vervuild, moet het op aparte productielijnen worden geproduceerd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 F Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 967 Wijziging van de landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 622 Mond- en Klauwzeer Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2001 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 038 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling (Wijziging

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5289 6 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 115877, houdende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 november 2003 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit OVERZICHT van stemmingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 910 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 602 Besluit van 14 november 1997, houdende regelen betreffende de identificatie en registratie van dieren (Besluit identificatie en registratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 286 Dierenwelzijn Nr. 37 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 oktober 2006 De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben?

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Juni 2014 01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Het is een Europese verplichting, dat alle eenhoevigen ( paard, pony, ezel of zebra) een paspoort moeten hebben waarmee zij te identificeren zijn.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 Nr. 82 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 021 Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegnet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 147 Besluit van 3 maart 2005, houdende wijziging van het Besluit biotechnologie bij dieren (Handelingen met betrekking tot dieren waar geen vergunning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 284 Wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen betreffende invoering van een verbod op xenotransplantatie Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 403 Besluit van 16 juli 2001, houdende een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Destructiebesluit 1996 (sluitend maken van het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10 september 2008 08-LNV-107

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) O VERSLAG

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.04.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer naar van runderen

Nadere informatie

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant 15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen afkomstig uit België naar Marokko

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen afkomstig uit België naar Marokko I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.05.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 643 EU-voorstellen: Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264, 260, 262, 265, 267 en 327 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 110 Wet van 6 maart 2003 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 19 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 367 Voorstel van wet van het lid Atsma tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met wijziging van het kortingeninstrument

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza) Nr. 40 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Cornielje (VVD), Meijer (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 januari 2010 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter), Cornielje (VVD), Meijer (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 503 Wijziging van de Wet op de dierproeven Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 6 november 2002 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende:

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende: Grondslag Gelet op de artikelen 2.2, tiende lid, onderdelen d, e, f, g, i, j, l, onder 1 en 4º, m, n, p, 2.8, vierde lid, onderdelen a en b, 7.1, 7.2, tweede lid, 7.8, eerste lid, van de Wet dieren; Artikelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 Nr. 65 LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 200 20 3 45 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 950 Dementerenden en de Wet BOPZ Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), ondervoorzitter, Crone (PvdA), Rouvoet (CU),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 973 Wijziging van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging samenstellingseisen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-02 Algemene Raad 21 501-16 Landbouwraad Nr. 257 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Ter Veer (D66), Van Middelkoop (GPV), Voûte-Droste

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008 Health check ten aanzien van melkquotum Oosterwolde, 3 december 2008 In het akkoord, dat op 20 november 2008 is gesloten door de Landbouw- en Visserijraad in het kader van de Health check zijn diverse

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 936 Luchtvaartnota D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 augustus 2014 Ordening 1 hebben kennis genomen van het voorgehangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 226 Oprichting door de Staat der Nederlanden van een vereniging naar Nederlands recht ter ondersteuning van het internationale collectief «Initiative

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 70 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 200 20 32 37 JBZ-Raad AI VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 april 20 De vaste commissie voor de JBZ-Raad heeft in haar vergadering van 5 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2004 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 495 Uitvoering destructiewetgeving Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Symposium GKZ & Hygieia - Import, o.d.z. Better safe than sorry. Dierziektebestrijding bij het invoeren van (volgens de GWWD ) besmette dieren

Symposium GKZ & Hygieia - Import, o.d.z. Better safe than sorry. Dierziektebestrijding bij het invoeren van (volgens de GWWD ) besmette dieren Symposium GKZ & Hygieia - Import, o.d.z. Better safe than sorry Dierziektebestrijding bij het invoeren van (volgens de GWWD ) besmette dieren Mauro De Rosa Inleiding Doel presentatie Dierziektebestrijding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 19 826 Rioleringen Nr. 25 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), Van Heemst (PvdA), Verbugt (VVD), Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), Crone

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 991 Voedselveiligheid Nr. 424 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 25 074 Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nr. 61 BRIEF VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Van Heemst (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 529 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 68 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Concept. Draaiboek Imkersbond ABTB. Verdenking AMERIKAANS VUILBROED

Concept. Draaiboek Imkersbond ABTB. Verdenking AMERIKAANS VUILBROED Concept Draaiboek Imkersbond ABTB Verdenking AMERIKAANS VUILBROED Handleiding: A) Te verrichten werkzaamheden zonder dreiging. 1) Maak een inventarisatie van standplaatsen van bijenvolken. 2) Teken deze

Nadere informatie

1 Kent u het bericht Politiek: Euthanasie asieldieren voorkomen? 1)

1 Kent u het bericht Politiek: Euthanasie asieldieren voorkomen? 1) Directie Landbouw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 30 augustus 2007 2060724210 DL. 2007/2615 16 oktober

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST.

MEDIATIONOVEREENKOMST. MEDIATIONOVEREENKOMST. De ondergetekenden: Lamers Echtscheidingsbemiddeling en advies, de heer J.P.H. Lamers, hierna te noemen Lamers Scheidingsadvies, kantoorhoudende te 6021MS Budel aan het Zustershof

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 404 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de samenstelling van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 478 Besluit van 22 september 1997, houdende wijziging van het Kalverenbesluit Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 Nr. 34 VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 november 2004

VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 november 2004 040930Staatsbosbeheer 1 29659 Evaluatie Staatsbosbeheer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 november 2004 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 30 september

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 589 Rijkswet van 10 november 2004, houdende wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

MKZ-crisis maart 2001: naar de toekomst. drs E.B. Visser

MKZ-crisis maart 2001: naar de toekomst. drs E.B. Visser MKZ-crisis maart 2001: Evaluatie en maatregelen naar de toekomst drs E.B. Visser Even voorstellen: Edwin Visser. Dierenarts in maatschap te Etten-Leur (1994). Nu 6 jaar bestuurslid KNMvD. Vakgroep Gezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 396 Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR 27 487 Behoeftestelling Link 16 tactische datalink Nr. 43 1 Samenstelling: Leden: Klaas de Vries

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 27 120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 574 Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 239 Besluit van 25 mei 2004 tot wijziging van het Besluit geslachtsnaamswijziging Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3

24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3 24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3 VERORDENING (EG) Nr. 1492/2004 VAN DE COMMISSIE van 23 augustus 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit Nr. 364 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie