14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing."

Transcriptie

1

2 2

3 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten Milieuaspecten Sociale aspecten Economische aspecten 22 Toekomst Verwachte gang van zaken (en risico s) Preadvies Tot slot 24 Financiële informatie Toelichting Belangrijke elementen van het gevoerde beleid Resultaat 17 Overig Marketing Logistiek Financiële instrumenten 26 Geconsolideerde jaarrekening Aandelenportefeuille 13 Onderzoek en ontwikkeling Opleidingsbeleid Kwaliteitsbeheersing Interne beheersing en processen Informatie voorziening 46 Vennoot schappelijke jaarrekening 54 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 3

4 4

5 Directieverslag Voorwoord Namens de Raad van Commissarissen en directie worden hierbij de jaarstukken 2011 gepresenteerd van Energiewacht BV, hierna genoemd Energiewacht. Opgenomen zijn het jaarverslag van de directie en de jaarrekening over het boekjaar Profiel van Energiewacht Sinds 1992 is Energiewacht dé serviceorganisatie in Groningen en Drenthe voor warmte en comfort in huis. Vanaf 2006 ondernemen we ook volop in het Westen van Nederland. Sinds 1 september 2011 doen we dit onder de naam Energiewacht West Nederland, ontstaan uit een fusie van Energiewacht Van Loenen, Energiewacht Van Der Hoek en Ecotec. Gezamenlijk dragen meer dan 330 medewerkers de zorg voor bijna contracten op de particuliere en klein-zakelijke markt. In 2001 is een actief samenwerkingsverband ontstaan met vier andere servicebedrijven en Essent. Deze samenwerking heeft als doel lokaal ondernemerschap te combineren met een landelijke uitstraling en om gezamenlijke voordelen op het gebied van marketing en productontwikkeling te bewerkstelligen. Deze activiteiten worden uitgevoerd onder het label Samen met Essent. Kernactiviteiten Het beleid van Energiewacht is erop gericht om door middel van goed ondernemer- en werkgeverschap te komen tot een doelmatige en betrouwbare levering van energie- en wooncomfortgerelateerde diensten aan de particuliere en kleinzakelijke markt. De kernactiviteiten van Energiewacht zijn: Onderhoud en service van verwarmings- en warmwatertoestellen Levering van verwarmings- en warmwaterapparatuur door middel van diverse contractvormen (koop en lease) Ontwikkelen van een producten- en dienstenpakket dat gericht is op het stimuleren van een veilig, milieubewust, kostenbesparend en comfortverhogend gebruik van verwarmings- en warmwaterapparatuur Het hoofdkantoor van Energiewacht is sinds 2009 gevestigd in Assen, gelegen op een prachtige zichtlocatie aan de A28. De andere locaties zijn gevestigd in Stadskanaal en Groningen. Energiewacht West Nederland heeft een hoofdvestiging in Spijkenisse en nevenvestigingen in Alphen aan den Rijn en Den Haag. 5

6 6

7 Directieverslag Organisatiestructuur Energiebedrijf Essent en 145 installatiebedrijven participeren als aandeelhouders in Energiewacht. De groepsstructuur ziet er als volgt uit: Essent Energiewacht West Nederland Energiewacht BV 145 Installatiebedrijven EGD Energiewacht Facilities BV Energiewacht kent een Raad van Commissarissen bestaande uit zes leden, drie namens Essent en drie namens de installatiebranche: Namens Essent, Dhr. P.J. den Biesen (voorzitter) Dhr. G.J.M. de Wit (vacature) Namens de installatiebranche, Dhr. H. Boels Dhr. H.K.A. Noot Dhr. M.J. Bos EGD Energiewacht Facilities BV is werkgever van 36 oud Essentmedewerkers met een zogenaamde ENB status (CAO Plb) die vanuit EGD Energiewacht Facilities BV gedetacheerd worden aan Energiewacht BV. Binnen EGD Energiewacht Facilities BV wordt geen winst of verlies gemaakt. Gedurende het jaar 2011 zijn de heren J.P. Nieweg en P.G. van Dam afgetreden als commissaris en is de heer P.J. den Biesen toegetreden en benoemd als voorzitter. Interne structuur en personele bezetting De interne organisatiestructuur is zodanig opgebouwd dat vanuit het hoofdkantoor in Assen een aantal activiteiten ten behoeve van de organisatie in West Nederland worden uitgevoerd. Op basis van rendementsafwegingen wordt iedere keer bepaald of activiteiten ten behoeve van West Nederland beter lokaal of beter centraal in Assen kunnen worden uitgevoerd. De interne structuur is als volgt opgebouwd: Directie Energiewacht Financiën & Automatisering Personeel & Organisatie Verkoop Service Bedrijfsbureau Klantcontacten Energiewacht West Nederland 7

8 Directieverslag Personele bezetting Kerngetallen personeel Energiewacht Inclusief Energiewacht West Nederland Personeelsverloop aantal medewerkers 1 januari Instroom: 79 Ontslag 52 Fur 3 Uitstroom: december Jubilea Franklin Gilkes 12 ½ jaar Rob Kweekel 12 ½ jaar Gert Oosting 12 ½ jaar Tom Wittenaar 12 ½ jaar Hindrik Aalders 25 jaar Henk Bolt 25 jaar Henk van Duinen 25 jaar Hella Homan-Veenstra 25 jaar Klaas Heerema 25 jaar Harry Schiphof 25 jaar Gert Schuurman 25 jaar Jan Schulz 40 jaar Onderverdeling geslacht Aantal medewerkers Mannen 278 Vrouwen 54 Vervroegde uittreders Eddy Lokken Bedrijfsbureau Jurrie Kuik Bedrijfsbureau Piet de Boer Service 8

9 0-2 jaar 3-5 jaar 6-10 jaar jaar jaar jaar jaar >40 jaar Duur dienstverband Aantal medewerkers 0-2 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 6 >40 jaar 3 <20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar >60 jaar Leeftijd Aantal medewerkers < 20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 31 > 60 jaar 8 9

10 Directieverslag Belangrijke elementen van het gevoerde beleid Het jaar 2011 heeft zich voor Energiewacht gekenmerkt als een jaar van organisatorische veranderingen. Enkele nieuwe activiteiten zijn opgestart en in West Nederland heeft een fusie plaatsgevonden van de bedrijven aldaar. Ook op bestuurlijk niveau zijn enkele veranderingen ingezet die hun beslag zullen vinden in Dit heeft in het bijzonder te maken met de zeggenschap in en over de organisatie. Ten aanzien van het gevoerde beleid met betrekking tot de hoofdactiviteiten van Energiewacht, de verkoop en service/onderhoud aan verwarmings- en warmwatertoestellen, zijn geen belangrijke wijzigingen opgetreden: autonome groei en uitbreiding van activiteiten in Groningen en Drenthe en actieve acquisitie in West Nederland door overname van bedrijven. Begin 2011 merkte Energiewacht vanwege de aanhoudende crisis, net als andere bedrijven binnen de branche, een sterke druk op de verkoopprijzen. Dit heeft zich met name doorgezet op de internetverkopen, die zijn achtergebleven op de prognoses. Dankzij succesvolle verkoopcampagnes en de opstart van nieuwe activiteiten is het jaar 2011 echter weer een uitstekend jaar geworden. Mede door een goed toezicht op onze interne processen en de uitstekende verkoopresultaten, heeft Energiewacht haar doelen behaald en zal voor het eerst aan alle medewerkers van Energiewacht de maximaal te behalen Resultaatafhankelijke Beloning (RAB) van 4,5% uitgekeerd kunnen worden. Per 1 januari 2011 is het bedrijf Ecotec uit Den Haag overgenomen. De integratie van Ecotec binnen de bestaande activiteiten in West Nederland heeft in de maanden daarop plaatsgevonden. Vanwege de gebiedsuitbreiding van Zuid Holland naar West Nederland (Zuid- Holland, Noord-Holland tot aan het Noordzeekanaal en Utrecht met een grenslijn op de A27) en de omvang van de ontstane activiteiten in dat gebied, heeft er per 1 september 2011 een fusie plaatsgevonden tussen de bedrijven Energiewacht Van Loenen, Energiewacht Van Der Hoek en Ecotec tot het nieuwe bedrijf Energiewacht West Nederland BV, met circa 75 medewerkers en een omzet van een kleine 10 miljoen. Door de aanhoudende crisis is een aantal bedrijven binnen de branche in moeilijkheden geraakt. Tevens zijn er bedrijven die besluiten om, nu het nog kan, zich voor overname op de markt aan te bieden. In West Nederland betekent dit dat Energiewacht volop in gesprek is met potentiële overnamekandidaten. Deze kandidaten liggen op dit moment voor het oprapen, waardoor Energiewacht volop aandacht kan schenken aan haar te volgen overnamestrategie. Nieuwe overnames zijn op relatief korte termijn dan ook te verwachten. Vanwege de uitstekende financiële positie van Energiewacht kan financiering daarvan in principe uit eigen middelen plaatsvinden. Het in 2010 overgenomen Essent onderdeel ES&T is gedurende 2011 verder geïntegreerd binnen de organisatie in Assen onder de naam Bedrijven & Instellingen (B&I). De B&I-activiteiten betreffen Service & Onderhoud aan CV-installaties groter dan 100kW. Binnen de bestaande organisatie in Assen is een projectorganisatie ingericht, bestaande uit medewerkers uit diverse disciplines, die zich specifiek bezighouden met dit marktsegment. Energiewacht verwacht een grote groei in dit aanvullende marktsegment. Tevens zijn er stappen gezet om begin 2012 alle benodigde certificaten voor de uitvoering van werkzaamheden aan deze grote installaties in eigen huis te hebben, waaronder SCIOS. Een andere nieuwe activiteit is Ventilatiebeheer. Deze werkzaamheden worden reeds enkele jaren door Energiewacht 10

11 aangeboden, maar werden uitgevoerd door collegabedrijf Geas- Energiewacht uit Enschede. Omdat Geas besloot te stoppen met deze activiteit, heeft Energiewacht de uitvoering daarvan in eigen hand genomen. Momenteel zijn er twee speciale Ventilatiebeheer bussen operationeel die voor de komende zes jaar al voorzien zijn van werk. Uitbreiding zal dan ook snel volgen, doordat deze activiteit steeds meer in de belangstelling komt te staan en de verwachting is dat de vraag snel zal stijgen. Op bestuurlijk niveau is in samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouders volop aandacht besteed aan de organisatiestructuur op lange termijn. In 2011 is voor het eerst een melding gedaan richting het handelsregister dat Energiewacht over het jaar 2010 voldeed aan de criteria van het structuurregime. Een dergelijke melding zal in 2012 ook over het jaar 2011 plaatsvinden. De verslaglegging van de organisatie is inmiddels aangepast aan de wijze die voor een structuurregime geldt. De statuten zullen op termijn eveneens hieraan worden aangepast. Een eerste stap wordt gezet door enkele belangrijke wijzigingen aan te brengen in de aandeelhoudersstructuur en de positie van de statutair bestuurder. Voorbereidingen hiertoe zijn in 2011 getroffen en zullen begin 2012 worden geëffectueerd. Het in 2010 opgerichte installateursplatform is in 2011 een aantal malen bijeen geweest. Eén van de belangrijkste aandachtspunten was het begin 2011 opgestarte systeem van ketelverdeling, waarbij de door Energiewacht verkochte CV-ketels op een eenduidige wijze worden verdeeld over de installateur-aandeelhouders. Een tweede aandachtspunt was de systematiek van opname van installatiewerkzaamheden door verkoopadviseurs. Het jaren gebruikte zogenaamde optiemodel is hierbij vervangen door een systeem dat beter aansluit op de uit te voeren werkzaamheden. De samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de directie van Energiewacht verliep uitstekend. De Raad van Commissarissen is een waardevol orgaan die de organisatie enerzijds controleert en anderzijds met adviezen ten dienste staat. Resultaat De bedrijfsresultaten laten zien dat Energiewacht ook in 2011 weer in staat geweest is om waarde te creëren voor haar aandeelhouders. De winst- en verliesrekening over 2011 sluit af met een positief resultaat van na belasting. Voorgesteld wordt om hiervan een dividend uit te keren ten bedrage van ( 110,62 per aandeel), overeenkomend met 35% van de winst over 2011, en het restant van de winst toe te voegen aan de overige reserves. Aandelenportefeuille Aan het eind van het verslagjaar waren van de geplaatste aandelen door de vennootschap 450 aandelen ingekocht van aandeelhouders uit de installatiebranche en nog niet doorverkocht. Naar aanleiding van dit relatief hoge aantal is inmiddels besloten om niet meer dan 1,5% van het aantal geplaatste aandelen in te kopen. Zolang er dus nog een surplus bestaat aan ingekochte aandelen, zullen er geen aandelen meer worden ingekocht. De prijs van het aandeel bedraagt 1.626,00 vanaf de datum van goedkeuring van de jaarrekening

12 12

13 Directieverslag Onderzoek en Ontwikkeling Opleidingsbeleid Personeelsontwikkeling maakt integraal onderdeel uit van het totale personeelsbeleid. Investeren in de kwaliteit van het personeel is een belangrijke factor om het huidige niveau van de dienstverlening te blijven behouden, gedurende de gehele loopbaan van de medewerker. Tevens is opleiden noodzakelijk om als bedrijf in te kunnen blijven spelen op nieuwe markten en activiteiten. Om dit vorm te kunnen geven, zijn in 2010 een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd gericht op de instroom en doorstroom. In 2011 is dit verder uitgewerkt. Instroom Zo is in het kader van de instroom in 2011 meer nadruk gelegd op de interne opleidingen en de inwerkprogramma s. Inmiddels is de laatste hand gelegd aan de daarvoor bestemde draaiboeken. Tevens is het opleidingscentrum inmiddels uitgerust met een leerplek voor de niet technische functies, waardoor er veel beter invulling kan worden gegeven aan de inwerkfase. Doorstroom Naast de instroom is uitgebreid aandacht besteed aan de doorstroom. Zo zijn er een 3-tal medewerkers opgeleid en gediplomeerd voor SCIOS en hebben een aantal groepen medewerkers in de binnendienst met interne klanten een training klantgerichtheid gehad, waardoor de effectiviteit in de contactmomenten is toegenomen. Deze trainingen zullen in de toekomst standaard deel gaan uitmaken van het opleidingsplan, waardoor er vaste opleidingscycli ontstaan voor een grote groep medewerkers. Hiermee geeft Energiewacht aan veel te willen investeren in de kwaliteit van de medewerkers, waardoor medewerkers tot betere prestaties kunnen komen. Naast de interne opleidingsaangelegenheden is in 2011 een eerste verkenning opgestart om te kijken hoe de ROC s omgaan met de nieuwe kwalificatiedossiers voor de MBO opleidingen en de daarop aansluitende praktijkopleiding en begeleiding bij de bedrijven. Dit zal in 2012 vastere vormen gaan krijgen. 13

14 Directieverslag Aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Algemene aspecten Door de afname van subsidies en de terughoudende inzet op duurzaamheid van provincies, gemeenten, woningcorporaties en energieleveranciers is de verwachte groei in 2011 ten opzichte van de verwachtingen ver achtergebleven. Zo is van de uitrol van HRe ketels weinig tot niets terecht gekomen. Ondanks dat heeft Energiewacht verschillende andere activiteiten op het gebied van warme- en zongerelateerde producten ingezet. Duurzaamheid blijft ook voor de komende jaren één van de belangrijkste thema s waarmee Energiewacht zich kan blijven onderscheiden. Milieuaspecten Energiewacht beschouwt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden aan te leveren. In 2011 heeft Energiewacht het afval gescheiden in verschillende afvalstromen, zoals papier/ karton, folie, ijzer, klein chemisch afval, vertrouwelijk papier en overig bedrijfsafval. Van de gehele afvalstroom wordt een registratie bijgehouden. In 2010 is gestart met een selectieproces voor de inkoop van materialen waarbij de verpakking van het product en de geografische ligging van de producent mede bepalend zijn in de aanschaf van een product. Hierbij wordt zoveel mogelijk gekozen voor recyclebare producten. Aan het einde van de levensduur worden de producten en materialen vervolgens door een erkend afvalverwerkingsbedrijf verwerkt en/of gerecycled. In 2011 heeft dit proces een vervolg gekregen. Ook is Energiewacht is in 2011 gestart met het reviseren van oude onderdelen. Deze gereviseerde onderdelen kunnen later weer worden teruggeplaatst. Met deze werkmethode levert Energiewacht tevens een bijdrage aan het MVO, doordat gebruikte onderdelen opnieuw worden gebruikt en er uiteindelijk minder productie van nieuwe onderdelen noodzakelijk is. Tevens is in 2011 een start gemaakt met een bewustwordingsproces ten aanzien van het autogebruik. Door zorgvuldiger met de auto om te gaan en zuiniger te rijden zijn er vele voordelen te behalen, op financieel vlak maar ook voor het milieu. Door een meer bewustere rijstijl zullen onder andere het brandstofverbruik, de schades, de onderhoudskosten en het aantal boetes afnemen. 14

15 Sociale aspecten Energiewacht heeft tot doel een prettig en gezond werkklimaat te bieden aan haar werknemers. Het streven is om in het personeelsbestand een afspiegeling van de samenleving terug te zien, ook door mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt kansen te bieden. In 2011 heeft Energiewacht zijn samenwerking met een 7-tal bedrijven in Assen ( Sociaal Partnership ) voorgezet. Naast het behandelen van diverse sociale thema s zoals reïntegratie en het inzetten van medewerkers vanuit een werkloosheidssituatie, zijn er ook andere zaken opgepakt. Zo is een gezamenlijk contract afgesloten met een uitzendbureau en een reïntegratiebureau, waardoor vraag en aanbod nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd en de kwaliteit van dienstverlening toeneemt. Ook worden over en weer vacatures uitgewisseld, waardoor er kansen zijn voor medewerkers om ook eens kennis te maken met het werken bij een andere regionale organisatie. Naast samenwerking met andere bedrijven heeft Energiewacht inmiddels autonoom een goede positie op de arbeidsmarkt verworven. Vanuit alle geledingen van de samenleving wordt personeel aangetrokken, zowel uit de autochtone als de allochtone bevolkingsgroepen. Daarnaast is een aantal oudere werknemers aangenomen, die de pensioengerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt. Ook wordt ingezet op schoolverlaters. Zo worden iedere keer nieuwe mogelijkheden verkend om personeel aan te trekken. Zo zal in 2012 worden gestart met een kweekvijver voor nieuwe monteurs, die eerst alleen onderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren. Energiewacht heeft in 2011 weer constructief samengewerkt met de ondernemingsraad, die momenteel bestaat uit de volgende 9 leden: Dhr. E. de Boer voorzitter Dhr. H. Adams vice-voorzitter Dhr. E. van Wel secretaris Mevr. J.H. Edens lid Dhr. W. Lint lid Dhr. E. van Vessem lid Dhr. D. Groenboom lid Dhr. R. Meinster lid Dhr. H. Overbeek lid De ondernemingsraad voert met de directie van Energiewacht zowel een informeel overleg (met aanwezigheid van het dagelijks bestuur) als een formeel overleg (overlegvergadering met de voltallige ondernemingsraad). In 2011 heeft er 7 keer een formeel overleg plaatsgevonden en 6 keer een informeel overleg. Economische aspecten Energiewacht sponsort enerzijds uit sociaal maatschappelijk karakter en anderzijds voor het vergroten van de naamsbekendheid. Ook in 2011 heeft Energiewacht zich wederom duidelijk op de kaart gezet door sponsoring van de Energiewacht Tour, het internationale wielerevenement voor vrouwen. Deze nieuwe etappewedstrijd heeft zowel landelijk als regionaal veel media-aandacht opgeleverd, onder andere via RTL7, RTV Drenthe, RTV Noord en NOS. In 2012 zal Energiewacht wederom haar naam aan de Energiewacht Tour verbinden. De tweede editie van het evenement omvat maar liefst vijf dagen en zes etappes. In het verlengde van de Energiewacht Tour zijn ook de Junior Cycling Tour en de Lady s Day gesponsord. Op sociaal maatschappelijk gebied heeft Energiewacht in 2011 wederom zwemvereniging Flotar gesponsord. Flotar is een zwemvereniging voor mensen met een (verstandelijke) beperking. 15

16 16

17 Directieverslag Overig Marketing Net als voorgaande jaren is ook in 2011 de naambekendheid van Energiewacht gemeten in zowel Noord als West Nederland. In Groningen en Drenthe is de totale naambekendheid in 2011 vergelijkbaar met 2010, terwijl de naamsbekendheid in West Nederland (voornamelijk in de verzorgingsgebieden Spijkenisse en Alphen aan den Rijn) fors is gestegen. In de nieuwe gebieden zoals Den Haag, Noord-Holland en Utrecht is een naamsbekendheid gemeten van 14%. De productbekendheid is zowel in Groningen en Drenthe als in West Nederland flink gestegen, met name door de levering van verwarmings- en warmwatertoestellen. Voor West Nederland geldt dit ook voor Onderhoud en Service. De inzet van marketingactiviteiten betaalt zich nu uit. In 2011 zien we een lichte daling in de tevredenheid over de herkenbaarheid van servicemonteurs en de auto s alsmede de verstrekte informatie door de servicemonteur. De tevredenheid over de afhandeling van storingen is daarnaast licht gestegen, terwijl er een lichte daling zichtbaar is in de tevredenheid over het periodiek onderhoud. Het aantal tevreden klanten dat in 2011 telefonisch contact heeft gehad met Energiewacht is significant gestegen. (zoekmachine Google). Ten opzichte van 2010 zijn de leads aanmerkelijk goedkoper geworden en zijn deze ook in aantallen flink toegenomen. In 2010 heeft Energiewacht tevens voorzichtig kennis gemaakt met Social Media. Er zijn accounts aangemaakt op Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Deze kanalen zijn in 2011 gebruikt om meningen en klachten van de klant te monitoren. Ook zijn ad hoc berichten geplaatst over sponsoractiviteiten en evenementen. Naast deze nieuwe marketingtools hanteert Energiewacht nog altijd de traditionele marketingmiddelen om de producten en diensten onder de aandacht van de consument te brengen. In maart 2011 is Energiewacht één van de hoofdsponsoren geweest van de grootste woonbeurs van het Noorden, Wonen & Co. Bezoekers hebben de stand van Energiewacht in grote getale bezocht en waren, mede dankzij de ketelactie, ook actief op zoek naar Energiewacht. Dit heeft geresulteerd in een positieve merkbeleving. Ook heeft Energiewacht door middel van het organiseren van een themamiddag haar zakelijke relaties voorbereid op de ontwikkeling omtrent de samenstelling van gas. Naast het meten van onder andere de naams- en productbekendheid heeft Energiewacht in 2011 ook de ontwikkelingen op het internet nauwgezet gevolgd. In het samenwerkingsverband Samen met Essent testen de servicepartners allerlei e-marketingtools, voor onder meer Google, om gezamenlijk tot het beste resultaat te komen. Dit resultaat bestaat enerzijds uit goedkope leads (Google Adwords) en anderzijds uit de ranking van de pagina s Energiewacht is in 2011 volop in beeld geweest door sponsoring van de sportprogramma s op RTV Drenthe, RTV Noord en TV Rijnmond. Daarnaast was Energiewacht in 2011 sponsor van alle betaald voetbalclubs in Groningen en Drenthe: FC Groningen, SC Veendam en FC Emmen. 17

18 18

19 Directieverslag Logistiek In 2011 heeft het project Logistiek Beter een vervolg gekregen voor het bevoorraden van de monteurs. De bevoorrading vindt plaats op basis van het dagelijkse verbruik. De verbruikte materialen worden door de diverse groothandelaren rechtstreeks geleverd aan het hoofdmagazijn in Assen en de servicemagazijnen in Groningen, Stadskanaal, Alphen aan den Rijn, Spijkenisse en Den Haag. Hierdoor zijn de voorraden in het hoofdmagazijn verder afgenomen en zijn er in de servicemagazijnen kleine noodvoorraden aanwezig. Tevens is gestart met een pilot voor nachtlevering, waarbij het verbruikte materiaal vóór aanvang van de volgende werkdag bij de monteur wordt geleverd. Deze pilot krijgt een vervolg in Ook zijn de autovoorraden verder geactualiseerd en geoptimaliseerd. Dit om de standaard benodigde materialen voor het oplossen van een storing direct bij de hand te hebben. Eveneens is Energiewacht in 2011 verder gegaan met het aanschaffen van voorraden bij een leverancier waar de supply chain kosten (totale kosten in de keten) het laagst zijn. Hiermee worden voorraden zo voordelig mogelijk ingekocht bij een groothandel of worden bulkverpakkingen besteld. Het transport van de voorraden naar de vestigingen of de monteur wordt verzorgd door een logistiek dienstverlener. Kwaliteitsbeheersing In 2011 heeft Energiewacht zich gefocust op het auditen van het kwaliteitssysteem. Door middel van 26 interne audits is het totale kwaliteitssysteem getoetst. De hieruit voortvloeiende verbeterpunten zijn direct opgelost en geïmplementeerd in de processen. Gedurende het hele jaar is gewerkt aan het verbeteren van de processen in de kwaliteitskring en diverse Technische Forums (projectgroepen), zoals B&I, Facturatie en Garantie. Naast interne audits kende het jaar 2011 ook externe audits voor VCA, BRL 9500 en ISO-9001:2008. Al deze audits zijn succesvol verlopen, waardoor de certificaten opnieuw met een jaar zijn verlengd. Ter voorbereiding op de externe audit SCIOS in 2012 zijn de benodigde procedures opgesteld en vastgelegd. In het kader van de VCA certificering zijn er verschillende (werkplek)inspecties uitgevoerd. In een beperkt aantal gevallen was er sprake van een onveilige situatie, bijvoorbeeld een te hoge CO-concentratie of lekkende rookgassen. In alle gevallen is de onveilige situatie direct opgeheven door reparatie of afkeuren van het toestel. Interne beheersing en processen Op het gebied van interne processen en beheersing zijn in 2011 vele stappen gemaakt. Zo zijn bij de Financiële Administratie voorbereidingen getroffen voor het kunnen inscannen van inkoopfacturen. Na een inventarisatie van de ideeën is een projectplan opgesteld. In 2012 wordt het systeem getest en zal, na succesvolle tests, in datzelfde jaar de implementatie volgen. Naast bovenstaande actie heeft Energiewacht zich in 2011 ingezet op all-in projectenbegeleiding. Hiermee is dit het meest succesvolle jaar in het bestaan van het projectenbureau geweest. Het projectenbureau is tevens verantwoordelijk geworden voor de planning en organisatie van het Brandmelderproject en Ventilatiebeheer. Daarnaast is Energiewacht verder gegaan met contractmanagement, waardoor voor alle betrokkenen meer inzicht is ontstaan in de taakverdeling en verantwoordelijkheden. 19

20 20

21 Directieverslag Informatievoorziening Interne Communicatie In 2011 is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de interne communicatie. Als input hiervoor zijn de resultaten uit het MTO van 2010 gebruikt. Ter ondersteuning van het communicatieproces zijn er een 2-tal bedrijfsfilms gemaakt voor intern gebruik. Deze vorm van presenteren was nieuw en is erg goed ontvangen. Met name bij de introductie van nieuwe medewerkers leveren de films een goede bijdrage aan het inzichtelijk maken van de afdelingen en processen zoals deze bij Energiewacht zijn ingericht. Daardoor is de invulling van de introductiedag aanzienlijk verbeterd. In de maand juni van 2011 is voor het eerst invulling gegeven aan de nieuwe vorm van personeelsbijeenkomsten. In het Dolfinarium in Harderwijk is een groot feest georganiseerd voor alle medewerkers van Energiewacht. Het succes van het feest is te danken aan de inzet van een organisatiecomité vanuit alle geledingen van het personeel. De opkomst was groot: zo n 400 medewerkers en partners hebben het feest bezocht. In 2013 zal dit met veel plezier worden herhaald, wederom met betrokkenheid vanuit het personeel. Externe Communicatie Voor wat betreft de samenwerking met de overige franchisenemers en Essent is begin 2011 besloten te gaan samenwerken met een bureau dat verantwoordelijk is voor de uitingen bij de landelijke campagnes. Deze samenwerking heeft in 2011 geleid tot een tweetal grote landelijke campagnes. Tijdens de zomercampagne heeft Energiewacht samen met de andere servicepartners een ipad cadeau gedaan bij de aanschaf van een nieuwe CV-ketel. Bij alle servicepartners is dit de meest succesvolle (zomer)campagne ooit geweest. Voor Energiewacht lag de verkoop gedurende de maanden mei tot en met augustus 9% hoger dan dezelfde periode in Automatisering In 2011 heeft de afdeling Automatisering zich gefocust op een tweetal grote projecten. Enerzijds zijn er acties ondernomen voor het volledig geautomatiseerd verwerken van bestellingen. Dit heeft positieve gevolgen gehad voor de bevoorrading van de monteurs, zoals eerder genoemd in dit jaarverslag. De Technische Assistenten kunnen nu ook via een XML bestellingen plaatsen bij de leveranciers. Het vervolg, waarbij bestelde artikelen voor de klant worden voorgeboekt in de PDA van monteurs, moet nog worden gerealiseerd. Tevens is in het jaar 2011 door een projectgroep gewerkt aan de bouw van software voor de nieuwe PDA. Na inventarisatie van de wensen en eisen is begin juni gestart met de daadwerkelijke ontwikkeling van de software. Hierbij is rekening gehouden met de meest recente technieken en mogelijkheden. Halverwege augustus is een pilot gestart, waarbij een aantal monteurs is gaan werken met de nieuwe software en de PDA. Uit de pilot zijn verbeterpunten naar voren gekomen, waarna in september en oktober een definitieve versie is uitgerold. Tot op de dag van vandaag worden nog steeds verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd. Enerzijds door voortschrijdend inzicht en anderzijds door het aanbieden van nieuwe producten en/of diensten in de PDA, zoals Ventilatiebeheer. De afdeling Automatisering heeft in 2011 ook de bouw van het informatiesysteem voor zakelijke klanten afgerond. Er is een basisplatform gebouwd waar data in geplaatst kan worden, zodat dit beschikbaar is voor de zakelijke markt. Vanuit de organisatie wordt bepaald welke informatie en gegevens beschikbaar moeten komen. De fusie van de bedrijven in West Nederland heeft geleid tot een samenvoeging van de verschillende ICT-systemen naar één systeem voor Installatie. Tevens is gekozen voor centralisatie van alle systemen in Assen. Door middel van een zogenaamd extern bureaublad kunnen medewerkers in West Nederland gebruik maken van alle applicaties, zonder dat de systemen fysiek op de locatie aanwezig zijn. Deze werkwijze is snel, efficiënt en bespaart kosten. 21

22 Directieverslag Toekomst Verwachte gang van zaken (en risico s) Investeringen Op is het bedrijf Ecotec BV in Den Haag gekocht. Dit is het derde bedrijf naast Loodgietersbedrijf Van Der Hoek en Van Loenen Installaties waar Energiewacht de administratie voert. Later in het jaar is het besluit genomen om de bedrijven in Zuid Holland samen te voegen tot één bedrijf: Energiewacht West Nederland. Voor de financiële risico s heeft overleg plaatsgevonden met de financiële partners, om te kijken hoe Energiewacht haar grootste financiële risico s (rente) kan beperken. Met de Friesland Bank, huisbankier van Energiewacht, is een zogenaamde Treasury Convenant getekend. Hierin is bepaald dat Energiewacht op elk moment een financieel instrument kan aanschaffen. Renterisico s van de toekomst worden hiermee beperkt. Financiering Elke maand van 2011 is een periodeafsluiting gemaakt zodat het Managementteam, de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouders van correcte en recente informatie zijn voorzien. De uitgaven worden bewaakt middels budgetten en door de beoordeling van de behaalde resultaten ten opzichte van de afgesproken begroting. Verder zijn zowel de bedrijfsmatige als financiële risico s van Energiewacht beoordeeld. Op het bedrijfsmatige vlak is beoordeeld of het verzekeringspakket nog steeds de gevraagde dekkingen biedt en is getoetst hoe Energiewacht West Nederland daarin past. Naar aanleiding van deze beoordeling heeft Energiewacht het besluit genomen een aantal verzekeringen te beëindigen en onder te brengen binnen de Energiewacht polis. Omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en de rentabiliteit afhankelijk is Het vertrouwen van de consument in het economisch klimaat is in 2011 wederom gedaald. Het einde van de slechte conjunctuur is nog niet in zicht. De inflatie is de afgelopen twee jaar fors opgelopen, wat een verdere koopkrachtdaling veroorzaakt. Vooral vanaf de zomer van 2011 is de inflatie gestegen. Over 2011 komt de inflatie uit op een gemiddelde van 2,3%. In vergelijking met 2010 (1,3%) is dit een aanzienlijke stijging. Volgens het CBS is het de tweede keer na 2003 dat de gemiddelde inflatie over een jaar boven de 2% uitkomt. In 2011 hebben diensten als Ventilatiebeheer en Bedrijven en Instellingen (B&I) en extra marketingactiviteiten ervoor gezorgd dat het geprognosticeerde resultaat niet in gevaar is gekomen. Energiewacht onderscheidt zich op de zakelijke markt steeds 22

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN - OAT. Casus Bouw Totaal Groep (BTG)

LANDELIJK EXAMEN - OAT. Casus Bouw Totaal Groep (BTG) Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 5171 6802 ED Arnhem 026-3691075 06-53563467 LANDELIJK EXAMEN - OAT Casus Bouw Totaal Groep (BTG) Samenstellers: Redactiecommissie

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 Jaarresultaat 2012 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Stabiel resultaat Enexis in 2012 6 Regulering en financiële wereld 7 Klant en markt 8 Energienetten 10

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2012 3 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 5 Jaarrekening 20 Balans per 31 december 2012.21 Winst- en verliesrekening over 2012.23

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16

Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16 u bevindt zich hier 2014 CENTRIC JAARverslag inhoudsopgave Over Centric 3 Op tour door Centric City 4 Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16 Kerncijfers 18 Geconsolideerde

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud Source Group N.V. Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. sustainable water services

Jaarverslag 2013. sustainable water services Jaarverslag 2013 sustainable water services Colofon Uitgave van Vitens Evides International in samenwerking met de afdeling Communicatie Vitens en de afdeling Communicatie Evides Waterbedrijf. Tekst HubertNiessenVis

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie