Milieurapport Milieurapport 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012"

Transcriptie

1 Milieurapport 2012

2 Milieurapport Milieurapport 2012

3 Inhoud Woord vooraf 3 Milieubeleidsverklaring 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND 39 Ingrijpen op OVERLAST 43 Verantwoord omgaan met AFVAL 49 Slimmer MOBIEL 53 2

4 Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur Beste lezer, Staat u me toe dat ik begin met een cliché, dat echter veel waarheid bevat: de wereld staat niet stil. En de energiewereld al helemaal niet. De evoluties in een bijzonder dynamische sector, bijvoorbeeld op technologisch en wetgevend vlak, volgen elkaar snel op. Bovendien hebben ze vaak een grote maatschappelijke impact. Als belangrijke speler in de Vlaamse energiesector evolueert Eandis mee. De onderneming reageert flexibel op de veranderingen die zich vandaag al voordoen. En ze anticipeert op de verschuivingen die er aan zitten te komen, op langere termijn. Het doet me plezier dat onze in 2012 vernieuwde visie die aangeeft waar Eandis op middellange termijn heen wil sterk getuigt van die ambitie. Ze stelt onder meer dat Eandis een kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening wil combineren met een maximale aandacht voor samenleving en milieu. Die officiële verankering geeft aan dat milieuzorg bij Eandis meer dan ooit een state of mind is, een onderdeel van ons DNA. Maar het blijft niet bij woorden. Dat bewijst dit Milieurapport, dat u een brede waaier aan realisaties voorstelt. Algemeen beschouwd overspannen die realisaties twee grote domeinen. Enerzijds neemt Eandis initiatieven die een antwoord bieden op het energievraagstuk van vandaag en vooral morgen. De Europese doelstellingen zijn ondertussen genoegzaam bekend. De Europese Unie wil tegen 2020 de uitstoot van CO 2 met 20 procent terugdringen, het energieverbruik met 20 procent doen dalen en het aandeel hernieuwbare energie tot 20 procent optrekken, ten opzichte van het niveau Met gerichte acties ondersteunt Eandis de Vlaamse overheid bij het nastreven van die doelstellingen. In dat verband behandelt dit Milieurapport een belangrijk hoofdstuk over onze slimme programma s, zoals Slimme meters en Slimme netten, die het energienetwerk van de toekomst vormgeven. Energie-efficiëntie en flexibiliteit zijn daar de codewoorden. En ook met haar deelname aan het EVAproeftuinproject (Elektrische Voertuigen in Actie) richt Eandis de blik op een duurzame energietoekomst. Het doet me erg veel plezier dat die grote projecten, na jaren van reflectie, voorbereiding en planning, almaar concreter worden. We gaan in dit Milieurapport dan ook graag in op de eerste resultaten. 3

5 Anderzijds kijkt Eandis voor milieuzorg ook in eigen boezem, van rationeel energiegebruik, afvalbeheer en minderhinder tot bodemsanering. Dit Milieurapport geeft een helder beeld van de uiteenlopende initiatieven die we nemen om onze eigen werking duurzamer te maken, en om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Ook op die vlakken kan Eandis almaar sterkere resultaten voorleggen. Het doet ons deugd dat die inspanningen worden erkend. Na een grondige analyse kende Voka ons in 2012 het Milieucharter Oost-Vlaanderen toe. Dat bewijst dat de milieu-initiatieven die we zelf opzetten, niet vrijblijvend zijn. Eandis neemt, daar waar het kan en verantwoord is, het voortouw op weg naar een duurzame toekomst. We zijn ervan overtuigd dat dit Milieurapport u daarvan zal overtuigen. Veel leesplezier, Geert Versnick Voorzitter Raad van Bestuur 4

6 De milieubeleidsverklaring van Eandis Energie en milieu Energie is een basisbehoefte voor iedereen. Wij brengen, met aandacht voor mens en omgeving, dag en nacht elektriciteit en aardgas op een betrouwbare en veilige manier tot bij elke klant in ons werkingsgebied. Zin voor verantwoordelijkheid is één van de waarden van onze onderneming, en de verantwoordelijkheid voor het milieu maakt daarvan een essentieel deel uit. Wij willen de impact van onze activiteiten op mens en milieu zo beperkt mogelijk houden. Veiligheid en milieuzorg zijn dan ook absolute prioriteiten. In al haar activiteiten gaat Eandis economisch, ecologisch en duurzaam tewerk, in het belang van de samenleving van morgen. De pijlers van ons milieubeleid Eandis rekent het tot haar maatschappelijke rol om onafgebroken haar milieuprestaties te verbeteren en permanent te streven naar een evenwicht tussen energie, economie en ecologie. Ons milieubeleid stoelt op volgende pijlers: wij willen minstens even goed doen als voorgeschreven door Europese richtlijnen, federale wetten, gewestelijke decreten en beslissingen van lokale besturen wij integreren milieuzorg in alle geledingen van onze organisatie en in al onze aankoop- en bedrijfsprocessen wij doen aan proactief milieurisicobeheer en stellen onze procedures en methodes voortdurend bij om de milieuprestaties te verbeteren wij stimuleren permanent energie-efficiëntie, niet alleen bij onze medewerkers, maar ook bij onze aandeelhouders en klanten wij voeren een open communicatie naar onze medewerkers en de samenleving, over de milieuimpact van onze activiteiten. De continue verbetering van onze milieuprestaties wordt gestuurd door duidelijke milieudoelstellingen en meetbare parameters, gebaseerd op preventieprincipes, beschikbare technische ontwikkelingen en economische haalbaarheid. Door onze voortdurende alertheid willen wij het milieubewustzijn van onze medewerkers en al wie belang heeft bij het correct functioneren van onze onderneming, op een positieve wijze stimuleren en de ecologische voetafdruk van onze organisatie verkleinen. Walter Van den Bossche CEO Eandis 5

7 6

8 Gebruik van energie optimaliseren 7

9 Gebruik van ENERGIE optimaliseren De manier waarop we vandaag op wereldvlak met milieu en energie omspringen, heeft gevolgen voor de nabije toekomst en de volgende generaties. Fossiele energiebronnen worden schaarser en duurder, en door de massale verbranding ervan versterken we de uitstoot van broeikasgassen. Gelukkig neemt de bewustwording daarover toe: meer en meer mensen, overheden en bedrijven slaan bewust een andere weg in en leveren concrete inspanningen om rationeler met energie om te springen. Ook Eandis neemt daarin haar verantwoordelijkheid. Rationeel energiegebruik - REG De beschikbare energie op een meer rationele manier gebruiken, is één van de deeloplossingen voor een duurzaam energiebeleid. Op dat gebied is er nog een ruime marge, ook in Vlaanderen: analyses over het energieverbruik komen uit op een gemiddeld besparingspotentieel van zo n 30 procent bij de verschillende klantensegmenten. Om dat rationeel energiegebruik aan te moedigen, legde de Vlaamse overheid aan de distributienetbeheerders een zogeheten openbaredienstverplichting op. Eandis coördineert alle activiteiten in dat verband voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. Sinds 2012 wordt geen resultaatsverplichting meer opgelegd aan de netbeheerders, maar zit alles vervat in actieverplichtingen. Op die manier worden dezelfde premies en acties georganiseerd in geheel Vlaanderen, ongeacht de distributienetbeheerder. Een greep uit de acties van 2012: verspreiden van informatiebrochures en individueel REG-advies voor huishoudelijke afnemers uitvoeren van huishoudelijke energiescans op verzoek: doorspelen van afnamegegevens van niet-huishoudelijke afnemers doorgedreven inspanningen en financiële ondersteuning voor bepaalde doelgroepen, zoals beschermde gebruikers samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen ondersteunen van plaatselijke besturen bij de planning en de implementatie van hun energiebeleid. 8

10 REG-premies Het aandeel van de REG-premies in de actieverplichtingen is zeer groot. De premies vormen voor alle doelgroepen een extra duw in de rug, om over te gaan tot energie- en milieusparende maatregelen en investeringen. Het principe van de REG-premies is eenvoudig: wie investeert in welbepaalde energiezuinige toepassingen, kan een REG-premie aanvragen. Eandis stimuleert en verwerkt alle aanvragen voor REG-premies. Het premieaanbod kende in 2012 een forse wijziging ten opzichte van Zo werden er minder soorten premies aangeboden en werd vooral gefocust op isolatiepremies en premies voor hernieuwbare energie, zoals zonneboiler en warmtepomp. Anderzijds werd de hoogte van de premie voor een aantal toepassingen sterk verhoogd. De premies voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten liepen in 2012 nagenoeg gelijk. Uitbetaalde REG-premies In 2012 werden er minder premies uitbetaald dan in het jaar voordien. Een aantal premies, waaronder die voor de condensatieketel, viel namelijk weg. Het uitbetaalde bedrag steeg echter wel. Uitbetaalde REG-premies Aantal REG-premies laagspanning / residentiële afnemers Aantal REG-premies hoogspanning / nietresidentiële afnemers Uitbetaalde bedragen (in EUR) De top drie van de aangevraagde premies in 2012: dakisolatie, superisolerende beglazing en muurisolatie. 9

11 Projecten voor dakisolatie In de periode realiseerde Eandis, samen met meer dan 50 sociale huisvestingsmaatschappijen, een project rond dakisolatie. Naast de gewone premie van 6 tot 8 euro/m² konden de sociale huisvestingsmaatschappijen genieten van een extra premie van 10 euro/m². Eind 2012 was ruim m² dak in sociale woningen geïsoleerd via die actie. Ook in 2013 zal de actie verder lopen. In 2012 werd ook het sociaal dakisolatieproject opgestart. Die actie heeft tot doel om dakisolatie te faciliteren in private huurwoningen en voorziet een sterk verhoogde premie van 23 euro/m² voor de dakisolatie. In het geval de huurder behoort tot de kwetsbare doelgroep, kan bovendien het volledige traject vanaf de voorbereiding t/m de uitvoering van de werken, worden begeleid door een projectpromotor, die eveneens de hele administratie op zich neemt. De actie moet in 2013 op volle toeren draaien. Energiescans De Vlaamse regering legde in 2007 aan de distributienetbeheerders een actieverplichting op om bij huishoudelijke afnemers, in samenwerking met de gemeenten, energiescans uit te voeren, in een periode van drie jaar. Vanaf 2009 werd de actie nog uitgebreid, waardoor bijkomend scans werden uitgevoerd in de periode , en vanaf 2010 bijkomend nog scans per jaar. In 2012 werd het verplichte aantal scans verminderd tot Maar elke klant uit de kwetsbare doelgroep kon hoe dan ook een scan krijgen, ongeacht of het quotum was bereikt. Een energiescan kan beduidend bijdragen tot meer inzicht in - slechte - verbruiksgewoonten en kan dus resulteren in een beter energiegedrag. De scan gaat na hoe de woning is uitgerust op het vlak van energie en op welke manier de bewoners daarmee omgaan. Na afloop van het onderzoek krijgt de bewoner een rapport met concrete tips om minder energie te verbruiken. De nadruk daarbij ligt op gedragsveranderingen, zodat zonder of slechts met een minimale investering, toch kan worden bespaard op de energiefactuur. Waar nuttig en mogelijk, installeert de energiescanner ook nog een spaarpakket met een waarde van twintig euro. Het bestaat uit gratis spaarlampen of spaardouchekop, radiatorfolie en/of buisisolatie. Naast zo n basisenergiescan bestaat sinds 2010 ook de mogelijkheid tot het vragen van een opvolgscan. Daarbij wordt de oorspronkelijke basisscan geëvalueerd en krijgt de bewoner nog bijkomende tips om zijn verbruik te doen dalen. Bovendien kan hij desgewenst begeleiding krijgen van een energiescanner, indien hij beslist om te investeren in dakisolatie of in de vervanging van zijn nog enkele beglazing. De voorbije drie jaar gebeurden er zo n 500 opvolgscans per jaar. 10

12 Uitgevoerde energiescans voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders Aantal energiescans TOTAAL De scans gebeurden voor de helft bij bewoners uit kwetsbare doelgroepen, vooral in woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen, bij beschermde afnemers en klanten met een minimale levering van aardgas. De scans leverden een aantal vaststellingen op, die het belang van een volgehouden beleid onderstrepen: 34 % van de gescande woningen beschikt nog over enkel glas 51 % heeft geen muurisolatie 24 % heeft geen dakisolatie. Uitbreiding van het aardgasaanbod Aardgas is vandaag nog altijd de milieuvriendelijkste beschikbare fossiele brandstof. Het genereert bij verbranding minder CO 2 en vormt geen roet. Dankzij het ondergrondse transport door leidingen is er ook geen transport over de weg nodig, en ook het grondwater en de bodem blijven schoon, want aardgas heeft daar geen impact op. Inzake rationeel energiegebruik verbruiken de nieuwe generatie hoogrendementsketels op aardgas, tot 40 procent minder in vergelijking met ketels van 30 jaar geleden. Bovendien is er een evolutie in ontwikkeling, waarbij biogasproducenten methaangas zullen kunnen injecteren in het aardgasnet. Bouw van bijkomende aardgasnetten De uitbreiding van het aardgasnet is dan ook een positieve milieumaatregel. De Vlaamse overheid besliste in dat raam om de dekkingsgraad van het aardgasnet in Vlaanderen verder te doen uitbreiden: tegen 2015 tot minstens 95 procent in woongebieden, met uitzondering van woongebieden met een landelijk karakter, en tegen 2020 tot 99 procent in woongebieden, met uitzondering van woongebieden met een landelijk karakter, en 95 procent in alle woongebieden. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis investeren bijgevolg fors in de uitbreiding van de aardgasnetten. De aansluitbaarheid van de afnemers en het aantal effectieve aansluitingen nemen dan ook jaarlijks toe. Zo zag 2012 een uitbreiding van 179 km middendruknetten (+ 2,36 %) en 874 km lagedruknetten (+ 2,64 %). Het aantal toegangspunten steeg verder met (+2,37 %). 11

13 Uitbreiding aardgasnetten in het werkingsgebied van Eandis - toestand op 31 december Lengte middendruknet (in km) Lengte lagedruknet (in km) Totale lengte netten (in km) Aantal toegangspunten Gerichte aardgasprospectie In het Eandis werkingsgebied is er vandaag al een hoge graad van aansluitbaarheid voor aardgas. Veel mensen zijn zich echter nog niet bewust van de voordelen van aardgas als een comfortabele, milieuvriendelijke en zuinige energiebron. Daarom onderneemt Eandis acties om die mensen te bereiken en om de aansluitingsgraad nog te verhogen. Dat doet de onderneming onder meer aan de hand van verscheidene communicatiemiddelen, zoals de inzet van Klantadviseurs, direct mailing en het callcenter De Stroomlijn. Op de website van Eandis werd het informatiedeel over aardgas uitgebreid met een terugverdiencalculator, om zo de klant toe te laten om voor zijn specifieke situatie de terugverdientijd te berekenen. Daarnaast werd eveneens een nieuwe folder Aardgas zo geklaard, nog sneller bespaard ontwikkeld, met onder meer een stappenplan voor de omschakeling naar aardgas. 12

14 Acties in 2012 Naast de traditionele deelname van Eandis aan bouwbeurzen en evenementen, en tal van artikels en informatie in de Eandismagazines, zag 2012 nog volgende specifiek gerichte acties en campagnes. Naar mogelijke nieuwe gebruikers Pilootstudie wegeniswerken: in de gebieden waar Eandis werken uitvoerde, kregen de inwoners de mogelijkheid om gratis aan te sluiten op het aardgasnetwerk. Outbound campagne: zo n klanten werden via het callcenter De Stroomlijn gecontacteerd, en klanten werden persoonlijk aangeschreven, om meer info te verschaffen en om de actie voor een gratis aansluiting bekend te maken. Oktober aardgasmaand : klanten die tijdens de maand oktober hun aardgasaansluiting aanvroegen, kregen die gratis. Naar de aardgasinstallateurs Oprichting van Partners en Intermediaires, met het oog op partnerwerking met de aardgasinstallateurs, met het doel om hen een goede basisdienstverlening bij aardgasaansluitingen en -werken aan te bieden, waardoor zij aardgas meer zullen promoten bij hun klanten. Een greep uit het basisaanbod: een vaste contactpersoon voor vragen en eventuele tussenkomsten in dossiers een snelprocedure om klanten met een defecte stookolie-installatie, binnen vijf werkdagen aan te sluiten op het aardgasnet een Partnerluik op de website van Eandis ondersteunende brochures en folders tweemaandelijkse nieuwsbrief over REG, nieuwe technieken, Eandisacties een wedstrijd voor de installateurs, om hen aan te moedigen om klanten met oudere stookinstallaties sneller te doen overschakelen op aardgas een tiental infoavonden voor de partners-installateurs, waarbij meer dan 500 ondernemingen aanwezig waren. Partners en Intermediaires kent ook een goede samenwerking met de Nationale Architecten Vereniging (NAV), met het oog op het promoten van REG en aardgasaansluitingen. De samenwerking gebeurt rond diverse evenementen en verscheidene reeksen infoavonden. Ook wordt gebruikgemaakt van de kanalen van de NAV, zoals website en nieuwsbrief, om de info tot bij de architecten te brengen. 13

15 Mee zijn met de technologische evolutie Werken aan warmte In gebieden waar restwarmte aanwezig is of groene warmte kan worden opgewekt, werkt Eandis aan warmtenetten. Een warmtenet is een ondergronds leidingensysteem waar warm water doorheen stroomt. Het koppelt plaatsen met een overschot aan thermische energie of warmte-energie (warmtebron of restwarmte) aan plaatsen met een warmtevraag voor verwarming, warm water, industrieel proces De aangesloten woningen en bedrijven hebben zo geen cv-ketel nodig, maar verkrijgen de warmte via warmtewisselaars. Met een warmtenet kan op grote schaal fossiele brandstof worden bespaard en kan de CO 2 -uitstoot drastisch worden verminderd. En door het hergebruik van energie worden de energiekosten sterk teruggedrongen. Aansluiting van CNG-tankstations CNG staat voor Compressed Natural Gas of Aardgas onder druk. Als voertuigbrandstof is CNG een milieuvriendelijk alternatief voor benzine of diesel. In verschillende Europese landen rijden voertuigen reeds geruime tijd rond op aardgas. De compressie van aardgas vraagt echter veel energie. In CNG-tankstations wordt het aardgas gecomprimeerd tot 250 bar, een stuk hoger dan de druk in het aardgasdistributienet. Om energie-efficiëntie te stimuleren, gaat Eandis na waar de onderneming zelf een steentje kan bijdragen: door een zo hoog mogelijke leveringsdruk ter beschikking te stellen voor CNGtankinstallaties, kan het benodigde compressievermogen worden beperkt en kan dus het elektriciteitsverbruik dalen. Injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet Het zogeheten biogas is een gas dat wordt gevormd uit biomassa, via anaerobe vergisting. Het wordt vandaag vooral ingezet als primaire brandstof voor de opwekking van elektriciteit en warmte, via een installatie van warmtekrachtkoppeling - WKK. Maar onder bepaalde omstandigheden kan het ook worden gebruikt voor andere doeleinden. Zo kan bijvoorbeeld de injectie van biogas in het aardgasdistributienet worden overwogen, wanneer de lokale behoefte aan (rest)warmte beperkt is. Daartoe moet het biogas eerst worden opgewaardeerd naar biomethaan. Dat heeft namelijk dezelfde kwalitatieve samenstelling als aardgas en is er dus perfect uitwisselbaar mee. Het wettelijke kader voor de injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet is in volle ontwikkeling. Eandis volgt de evolutie van de Europese richtlijnen van dichtbij en werkt actief mee aan de omzetting van die richtlijnen, op zowel federaal als regionaal niveau. De realisatie van een eerste injectie-installatie is nog niet meteen aan de orde. Intussen wenst Eandis reeds ondersteuning te bieden aan projecten, vanaf de onderzoeksfase. 14

16 Energiediensten voor lokale besturen Steden, gemeenten en provincies zijn belangrijke energieverbruikers. Vaak beheren zij grotere gebouwen zoals gemeente- en provinciehuizen, schoolgebouwen, technische werkplaatsen, zwembaden, sporthallen, ziekenhuizen Bovendien zijn ze verantwoordelijk voor een groot deel van de openbare verlichting en hebben ze een voorbeeldfunctie in het actief tegengaan van de klimaatopwarming en in het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het potentieel aan energiebesparende maatregelen bij die lokale besturen is dan ook groot. Onder de noemer Energiediensten voor lokale besturen, kortweg EDLB, biedt Eandis hen een milieubewuste totaaloplossing voor een energie- en kostensparend energiebeheer, inclusief investeringen, onderhoud en financiering. In combinatie met een snelle terugverdientermijn, biedt het ook mogelijkheden voor derdepartijfinanciering. Daarbij neemt Eandis de aanvankelijke investeringskost ten laste door prefinanciering. De kostenbesparingen die de investeringen opleveren, komen onmiddellijk toe aan de lokale besturen. Ze kunnen daarmee die prefinanciering door Eandis, over een vooraf bepaalde periode, terugbetalen. Breed aanbod Het dienstenpakket van EDLB houdt verscheidene soorten dienstverlening in, zoals: Energiebeheer in gebouwen In dat segment zitten zowel de technische en administratieve ondersteuning als de projectuitvoering voor energiebesparende acties en investeringen rond diverse energietechnieken: verwarming, koeling en ventilatie: het renoveren van stookplaatsen, het installeren en correct afstellen van regelingen, het analyseren en optimaliseren van de klimaatregeling en ventilatie, isolatie verlichting: relighting, complete vernieuwing van de verlichting gebouwschil: isolatie van dak, muur of vloer, hoogrendementsbeglazing, luchtdichtheid energiebeheer: metingen, installatie van meetsystemen, datalogging, energieboekhouding en opvolging hernieuwbare energie: photovoltaïsche cellen, warmtekrachtkoppeling, zonneboiler, aanspreekpunt met leveranciers en installateurs. Energiebeheer voor openbare verlichting Dat omvat het aanbod van: een Regio Masterplan, als een beleidsplan voor de openbare verlichting van enkele gemeenten samen een volledig Masterplan, als een totaal uitgewerkt beleids- en actieplan voor de openbare verlichting; voor die Masterplans werd een vierjarenplan opgesteld om aan de behoeften van de gemeenten te voldoen. 15

17 Sensibiliserende producten en diensten Die werden in 2012 verder uitgebouwd met: het bepalen van de ecologische voetafdruk en de koolstofvoetafdruk, het berekenen van de voetafdruk zelf, de opmaak van een reductieplan het ter beschikking stellen van demonstratiemateriaal, zoals lampenkoffers, maquettes die diverse isolatietechnieken in beeld brengen, mobiele infostands het organiseren van infosessies rond rationeel energiegebruik voor burgers en ondernemingen van de gemeente het voeren van een actieve sensibiliseringscampagne in de scholen van het Stedelijke Onderwijs Antwerpen, onder de noemer Energiecoole School (zie het kaderstuk). Energiecoole School Onder dat motto werden de leerkrachten en leerlingen van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen aangezet om bewuster om te gaan met energie in hun school. De sensibiliseringscampagne kende volgende luiken: De gebouwgebruikers werden tijdens hun dagdagelijkse bezigheden herinnerd aan het belang van zuinig omgaan met energie d.m.v. affiches, flyers, wobblers met ludieke slogans. Voor de kleuters werd de duurzame Dino gekozen als mascotte van de campagne. De leerlingen werden uitgenodigd om deel te nemen aan een onlinewedstrijd, om zelf het zuinig omgaan met energie in de verf te zetten. Zo werden er leuke slogans bedacht, sketches opgevoerd en filmpjes gemaakt. De winnaars werden beloond met leuke prijzen, o.m. een bezoek aan het C-Power offshore windpark. De campagne werd afgesloten met een slotshow in het Park Spoor Noord, waarop zo n leerlingen aanwezig waren. Maar de inspanningen gaan verder. Uit onderzoek van de verbruiksdata van de scholen blijken sterke verschillen in gebruikersgedrag tussen de schoolgebouwen onderling. Een ideaal uitgangspunt om in 2013 de beste praktijken met elkaar te delen en zo samen te bouwen aan een meer duurzame toekomst. 16

18 Succesvol samenwerken Het EDLB-aanbod kende in 2011 al een aanzienlijk succes, en die trend werd in 2012 bevestigd: eind december van dat jaar werd met 70 procent van de openbare besturen uit het werkingsgebied van Eandis samengewerkt voor een ontwerpstudie en/of een projectuitvoering. Op onderstaande kaart staan de gemeenten waarmee wordt samengewerkt voor EDLB Essen Hoogstraten Baarle-Hertog Ravels Kalmthout Wuustwezel Merksplas Rijkevorsel Blankenberge Knokke-Heist Stabroek Kapellen Brasschaat Brecht Malle Beerse TURNHOUT Oud- Turnhout Arendonk De Haan Sint-Laureins Retie ANTWERPEN Schoten Zuienkerke Damme Beveren Schilde Zoersel Lille Bredene Kasterlee Dessel Assenede Sint- Oostende BRUGGE Gillis- Wijnegem Zwijndrecht Kaprijke Stekene Waas Wommelgem Zandhoven Vorselaar Jabbeke Eeklo Mol Maldegem Borsbeek Ranst Grobbendonk Wachtebeke Moerbeke Mortsel Herentals Beernem Waarschoot SINT-NIKLAAS Kruibeke Olen Geel Edegem Balen Nieuwpoort Zedelgem Oostkamp Evergem Hove Knesselare Temse Aartselaar Herenthout Koksijde Ichtegem Zomergem Lochristi Lokeren Waasmunster Schelle Kontich Lint Lier Meerhout Berlaar De Panne Lovendegem Westerlo Bornem Boom Aalter Hamme Rumst Duffel Heist- Veurne Wingene Zele Puurs Sint- Op-Den- Nevele Ruiselede GENT Destelbergen Sint- Katelijne- Willebroek Berg Hulshout Laarne Amands Waver Putte Herselt Kortemark Lichtervelde Berlare Dendermonde Sint- MECHELEN Bonheiden Martens- Tielt Londerzeel Kapelle- Alveringem Pittem Deinze Latem Wetteren Melle Wichelen Buggenhout op-den- Keerbergen Scherpenheuvel- Lo-Reninge Ardooie De Pinte Lebbeke Bos Tremelo Zichem Boortmeerbeek Aarschot Diest Houthulst Dentergem Merelbeke Zemst Opwijk Staden Meulebeke Lede Meise Haacht Zulte Nazareth Rotselaar Oosterzele Langemark- Roeselare Oostrozebeke Sint- AALST Merchtem Grimbergen Izegem Gavere Lievens- Erpe- Vilvoorde Poelkapelle Ingelmunster Vleteren Wielsbeke Kruishoutem Zingem Houtem Mere Asse Moorslede Haaltert Affligem Wemmel Herent Machelen Waregem Zwalm Denderleeuw Kortenberg Poperinge Zonnebeke Kuurne Oudenaarde Zottegem Ternat Zaventem Wortegem- Herzele LEUVEN Liedekerke IEPER Deerlijk Petegem Dilbeek Kraainem Wevelgem Roosdaal Boutersem Anzegem Wezembeek- Bertem Horebeke Ninove Brussel Oppem Wervik KORTRIJK Bierbeek Menen Lierde Lennik Tervuren Tienen Zwevegem Maarkedal Brakel Sint- Heuvelland Avelgem Kluisbergen Geraardsbergen Pieters- Leeuw Drogenbos Huldenberg Hoegaarden Mesen Linkebeek Overijse Hoeilaart Comines- Ronse Beersel Sint- Warneton Montde-l'Enclus Rode Genesius- Spiere-Helkijn Ellezelles Halle Celles Bever Frasnes-Lez-Anvaing Inzake de concrete overeenkomsten en contracten, zag de top vijf er tegenover 2011 ietwat anders uit, met onder meer een verhoging van de stookplaatsrenovatie- en isolatieprojecten en de contracten voor het technisch onderhoud op installaties, tegenover een vermindering van contracten voor PV-installaties - Fotovoltaïsche cellen. Daarnaast werd in een zestal gemeenten een project Kerst- en sfeerverlichting met duurzame LED-verlichting gerealiseerd. Dat is een nieuw product in het aanbod van EDLB, dat nauw aansluit bij de rol die Eandis opneemt voor een milieubewuste openbare verlichting. In 2013 zal daarop verder worden gewerkt. Top vijf EDLB-projecten in % 6 % 7 % 10 % 41 % Stookplaats Isolatie PV (fotovoltaïsche cellen) New- en relighting Buitenschrijnwerk Ander 26 % 17

19 Energiezorgplan gebouwen AGSO-Antwerpen In 2012 maakte Eandis een energiezorgplan op voor het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs - AGSO - Antwerpen. Daardoor werkten beide samen aan een groene en energiezuinige toekomst. AGSO-Antwerpen beheert zo n 140 eigen schoolgebouwen, waarvan 130 in het Eandis werkingsgebied. Op het vlak van energiebeleid stelt AGSO-Antwerpen volgende drie doelstellingen voorop: 20 procent besparing op elektriciteit en brandstof tegen 2020, ten opzichte van procent reductie van CO 2 -uitstoot tegen 2020, ten opzichte van procent van zijn scholen doen behoren tot de 20 procent energiezuinigste van Vlaanderen. Het uitgewerkte energiezorgplan zal daartoe een sterke bijdrage kunnen leveren. Eandis meent dat zeker de gewenste besparing op het energieverbruik, alsook de beoogde CO 2 -reductie haalbaar zijn. De derde doelstelling ligt moeilijker, aangezien bestaande scholen daartoe vervangen zouden moeten worden door nieuwbouwscholen. Een plan op maat Voor het uitwerken van het energiezorgplan moesten in een eerste fase de verbruiken, evenals de bouwkundige en technische aspecten van alle gebouwen in kaart worden gebracht. Eandis zorgde daarvoor, door voor elke school eerst een energierapport op te maken aan de hand van een gebouwscan, waarin ook de verbruiksgegevens telkens werden vergeleken met hun benchmark. Op die manier kon worden ingeschat of de school een grote dan wel een kleine verbruiker was. 18

20 Eandis onderzocht vervolgens systematisch alle mogelijkheden op het vlak van het isoleren van de daken, het vervangen van het buitenschrijnwerk, de renovatie van de stookplaats en de verlichting, alsook het verminderen van de infiltratieverliezen. De verbruiksgegevens en de energiebesparende maatregelen uit elk energierapport werden vervolgens gebundeld, als basis voor het concrete energiezorgplan voor de gebouwen. Op het einde van elk energierapport werd dan ook een overzicht gegeven van mogelijke energiebesparende maatregelen. Eandis heeft voor AGSO-Antwerpen dan ook een meerjarenplan en/of maatregelpakketten uitgewerkt die rekening houden met de maatregelen die het meest dringend zijn. Elk energiezorgplan heeft dus een forse aanzet om de maatregelen die energiebesparend en budgetmatig het meest interessant zijn, eerst uit te voeren. In totaal stelde Eandis voor de 130 betrokken schoolgebouwen, zo n 555 maatregelen voorop. Daaruit blijkt dat het isoleren van de daken en de renovatie van de stookplaats sterk naar voor komen als vooropgestelde maatregelen. Volgens de berekeningen van Eandis zou 30 procent aardgas of zo n 57 miljoen kwh kunnen worden bespaard, indien alle vooropgestelde maatregelen worden uitgevoerd. Die besparing in energie gaat uiteraard gepaard met een vermindering van de CO 2 -uitstoot. De berekende besparing daarvan bedraagt ton, ook zo n 30 procent minder in vergelijking met de huidige CO 2 -uitstoot. Maar op het vlak van het elektriciteitsverbruik bleek dat relighting een minder interessante piste is. Met als gevolg dat er minder bespaard kan worden op het elektriciteitsverbruik. 19

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015 Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten Stand van zaken 30 juni 2015 Volgnummer Naam Gemeente Gemeente / Stad 1 Tremelo gemeente 2 Bever Gemeente 3 Zaventem Gemeente 4 Sint-Pieters-Leeuw Gemeente

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) p60 gemeenten inwoners in 2015 per gemeente totaal inwoners per regio Aalst Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 Erpe-Mere 19 768 Haaltert 17 962 Lede 18

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Beleidsdomein: Kernopdracht: Functie: Juridische vorm: Interorganisatorische vorm: Vertegenwoordiging: Actoren in het

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019)

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) POSTCODE GEMEENTE bedrag in 9300 AALST 23 552 9880 AALTER 2 589 3200 AARSCHOT 5 263 2630 AARTSELAAR 2 038 1790 AFFLIGEM 1 410 3570 ALKEN 1 859 8690

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau AALST 2 AALTER 2 AARSCHOT 1 AARTSELAAR AFFLIGEM 1 ALKEN 2 ALVERINGEM ANTWERPEN 2 ANZEGEM 1 ARDOOIE 1 ARENDONK AS 2 ASSE 2 ASSENEDE 2 AVELGEM 2 BAARLE-HERTOG 1 BALEN 2 BEERNEM 1 BEERSE 2 BEERSEL 1 BEGIJNENDIJK

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) zorgregio kleine stad gemeenten inwoners in 2015 per gemeente Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 totaal inwoners per regio 25% van de inwoners 50 % van

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Deze brochure legt uit hoe je als persoon met een spraak- en/of gehoorstoornis aan de distributienetbeheerders Gaselwest,

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Deel 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder in het Vlaamse Gewest 2003 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder

Nadere informatie

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , *

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , * MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Bekendmaking van de gegevens per gemeente zoals bepaald in artikel 9 van het besluit van 20 december 1995 tot uitvoering van artikelen 33 en 34 van het decreet van

Nadere informatie

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten.

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1412 van TINE SOENS datum: 26 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Aanbod jeugdverblijven - Hiaten De

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten. door doven en slechthorenden

Melden van gasreuk of defecten. door doven en slechthorenden Melden van gasreuk of defecten door doven en slechthorenden Melden van gasreuk of defecten door doven en slechthorenden Deze brochure legt uit hoe je als dove of slechthorende aan de distributienetbeheerders

Nadere informatie

VRIND-classificatie. Meer info:

VRIND-classificatie. Meer info: VRIND-classificatie VRIND-classificatie: ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Meer info: http://www.ruimtelijkeordening.be niscode gemeente RSV8 11001 Aartselaar

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie dinsdag 28 april 2015 Provincie Antwerpen 71 partners Centrum Kauwenberg - vzw Cirkant - vzw SPK vzw - Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht

Nadere informatie

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02)

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Toegezegde bedragen Bibliotheekportaal Aalst 776 135,94 14 263,84 Aalter 166 259,90 4

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL Bijlage Tabel 1 aantal verzonden PAS brieven per kleurcode tav een actuele habitat per gemeente ACTUELE HABITAT GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL AALST 81 1 1 2 85 AALTER 207 13 16 236 AARSCHOT 39

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

Gemeenten raadsleden schepenen

Gemeenten raadsleden schepenen Д1Х Lijst van de gemeenten op basis van artikel, м, en artikel, м 2, van het Gemeentedecreet: aantal gemeenteraadsleden en maximumaantal schepenen op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente Gemeenten

Nadere informatie

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016)

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) De bron van deze gegevens is Fedasil. Het betreft de capaciteit op 31 oktober 2016, die bedroeg voor Vlaanderen en Brussel op dat moment

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys Gemeente 9880 Aalter Farys Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) RioP 2630 Aartselaar

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven.

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven. Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal leerlingen in het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Niet inbegrepen: Om

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2010-2011 en 2011-2012 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 20-7-2012 Afdeling Studietoelagen

Nadere informatie

eandismagazine bewaarnummer Win deze energiezuinige koelkast! De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen W e G W I j s I N e N e r G I e

eandismagazine bewaarnummer Win deze energiezuinige koelkast! De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen W e G W I j s I N e N e r G I e eandismagazine W e G W I j s I N e N e r G I e België-Belgique P.B. - P.P. B - 546 Mei 007 02 bewaarnummer De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen Win deze energiezuinige koelkast! Woord

Nadere informatie

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk is een privaat initiatief (in tegenstelling tot een OCMW) dat volgens het decreet van 19 december 1997 betreffende het Algemeen

Nadere informatie

OVERZICHT GASSOORT (HOOG- OF LAAGCALORISCH) versie 27 september 2004

OVERZICHT GASSOORT (HOOG- OF LAAGCALORISCH) versie 27 september 2004 OVERZICHT GASSOORT (HOOG- OF LAAGCALORISCH) versie 27 september 2004 GEMEENTE POSTNR DEELGEMEENTE DISTRIBUTIENETBEHEERDER AARDGASSOORT Aalst 9300 Aalst Intergem Hoogcalorisch Aalst 9310 Baardegem Intergem

Nadere informatie

België: een mega-agglomeratie en veel kleinere

België: een mega-agglomeratie en veel kleinere BERICHT België: een mega-agglomeratie en veel kleinere Op 1 januari 2011, de referentiedatum van de Census in België, bedroeg het totale aantal agglomeraties 20.768. Een "agglomeratie", ook "lokaliteit"

Nadere informatie

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 57722 BELGISCH STAATSBLAD 26.10.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2006 4313 [C 2006/36544] 1 SEPTEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van het aantal particuliere

Nadere informatie

Feestdag Vlaamse Gemeenschap - Gemeentelijke vrijstelling betaald parkeren

Feestdag Vlaamse Gemeenschap - Gemeentelijke vrijstelling betaald parkeren SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 268 van CHRIS JANSSENS datum: 21 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Elke persoon (vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar) die een woning, gelegen in een gemeente die beschikt over een goedgekeurd

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Cultuurcentrum

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Cultuurcentrum Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Cultuurcentrum Gegevens cultuurcentrum beschikbaar vanaf VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 Cultuurcentrum Brussel 2014 AALST OPENBARE

Nadere informatie

Recapitulatif type de gaz naturel (Haute- ou Basse calorie) version 28 mars 2013 Commune Code Postal Section de commune Gestionnaire de reseau de distribution Type de gaz naturel Aalst 9300 Aalst INTERGEM

Nadere informatie

4Tabellen. en Grafieken

4Tabellen. en Grafieken 4Tabellen en Grafieken 4.1 LOKAAL CULTUURBELEID 4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D TABEL 1 Lokaal cultuurbeleid Samenvattende tabel subsidies 2005 LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

BBC en planlastvermindering Ben Gilot, VVSG

BBC en planlastvermindering Ben Gilot, VVSG BBC en planlastvermindering Ben Gilot, VVSG Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking VVSG, 22 november 2012 Inhoud Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van

Nadere informatie

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken Publicatie : 2013-11-14 VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken 4 NOVEMBER 2013. - Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van de compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer

Nadere informatie

DATUM: TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V. Gemeentebesturen

DATUM: TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V. Gemeentebesturen DATUM: 30.09.2009 TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V Gemeentebesturen 1)Aalst 2)Aalter 3)Aarschot 4)Aartselaar 5)Affligem 6)Alken 7)Alveringem 8)Anzegem 9)Arendonk 10)Asse 11)Assenede 12)Avelgem 13)Baarle-Hertog

Nadere informatie

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be Grondgebied Lokale Entiteit (LE) Verantwoordelijke Telefoon/Email West-Vlaanderen Anzegem, OCMW Kortrijk Team Energie 056244901 Avelgem, Deerlijk, energie@ocmwkortrijk.be Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede,

Nadere informatie

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland:

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Cijfers & achtergrondinformatie Dienst welzijn & gezondheid 1-3/06/2015 Inhoud Armoede (op het platteland)? Uitdagingen voor de leadergebieden? Ondersteuning

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie vrijdag 8 juli 2016 Provincie Antwerpen 73 partners Cirkant - vzw SPK vzw - Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht Gemeente/stad Essen Gemeente/stad

Nadere informatie

Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit

Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit Technische voorschriften voor eindgebruiker en installateur Inhoud Inleiding... 3 Wie doet

Nadere informatie

Vlaanderen is energie

Vlaanderen is energie Vlaanderen is energie Energielening tot 10.000 euro voor energiebesparende investeringen Renovatie en nieuwbouw VLAAMS www.energiesparen.be ENERGIEAGENTSCHAP Een vraagje voor de Vlaamse overheid? Bel 1700

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS CRKLO-schooldossiers, 2 BESCHRIJVING PER DOOS Provincie Antwerpen 1. Aartselaar. 1-7. Antwerpen. 8-11. Antwerpen

Nadere informatie

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten 2013-2014 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten Toelichting: In deze tabellen wordt het aantal actieve

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2013-2014 Afdeling Studietoelagen PP/SDV 3-12-2014 Afdeling Studietoelagen PP/SDV

Nadere informatie

Vervoergebied Antwerpen

Vervoergebied Antwerpen GEWEST Vervoergebied Antwerpen AARTSELAAR Aartselaar Gemeentehuis ANTWERPEN Antwerpen station Antwerpen-Centraal Berchem station Antwerpen Berchem BERLAAR Berlaar Dorp BEVEREN Beveren Markt BOECHOUT Boechout

Nadere informatie

Uitleenbaar demomateriaal 2013

Uitleenbaar demomateriaal 2013 Energiediensten voor Lokale Besturen Uitleenbaar demomateriaal 2013 Inhoud Uitleenmodaliteiten... 3 Soorten uitleenbaar demomateriaal... 4 Infoborden... 5 Info roll-ups... 6 Demo-modules... 10 Doe-modules...

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod?

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 670 van ANNICK DE RIDDER datum: 9 februari 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN De Lijn Antwerpen - Aanbod

Nadere informatie

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Provincie Jaar Naam van de veldslag Stad/ Gemeente Periode Oorlog0 Antwerpen 1007 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen 1057 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen

Nadere informatie

Welkom. Energiediensten voor lokale besturen : Gerealiseerde energieprojecten Energiedag VVSG Antwerpen

Welkom. Energiediensten voor lokale besturen : Gerealiseerde energieprojecten Energiedag VVSG Antwerpen Welkom Energiediensten voor lokale besturen : Gerealiseerde energieprojecten Energiedag VVSG Antwerpen Aanbod Energiediensten voor Lokale Besturen Wat zijn EnergieDiensten voor Lokale Besturen? Energie

Nadere informatie

Het stijgende aanbod van winkels, een constant bestedingsvolume, de opmars van de e- commerce en de kleine koopvlucht zorgen voor deze leegstand.

Het stijgende aanbod van winkels, een constant bestedingsvolume, de opmars van de e- commerce en de kleine koopvlucht zorgen voor deze leegstand. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 355 van LYDIA PEETERS datum: 12 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Leegstand winkelruimtes en leegstandsbelasting - Stand

Nadere informatie

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling?

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling? Waar is uw constructie gelegen volgens het PRUP of gewestplan? Woongebied (woongebied of landelijk woongebied volgens gewestplan of BPA, zone voor kleinschalig wonen en verblijven volgens het PRUP, niet-vervallen

Nadere informatie

Milieurapport 2010 1 Milieurapport 2010

Milieurapport 2010 1 Milieurapport 2010 Milieurapport 2010 1 Milieurapport 2010 Inhoud Woord vooraf 3 Milieubeleidsverklaring 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND 31 Ingrijpen op OVERLAST 37 Verantwoord omgaan met

Nadere informatie

Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES. De sterkste media voor talent in eigen streek

Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES. De sterkste media voor talent in eigen streek Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES De sterkste media voor talent in eigen streek PRAKTISCHE INFORMATIE 1. Hoe formaat en prijs berekenen? Formaat = hoogte (in mm) x breedte (in kolommen) x eenheidsprijs

Nadere informatie

t e b i e r, Vlaams minister van We l z i j n, G e zondheid en Gelijke Kansen red.) Vraag nr. 192 van 16 mei 2003 van mevrouw SONJA BECQ

t e b i e r, Vlaams minister van We l z i j n, G e zondheid en Gelijke Kansen red.) Vraag nr. 192 van 16 mei 2003 van mevrouw SONJA BECQ Vraag nr. 192 van 16 mei 2003 van mevrouw SONJA BECQ Kinderopvang Opvanggezinnen Op geregelde tijdstippen wordt gesteld dat de erkende en gesubsidieerde diensten voor (DVO) kampen met een tekort aan opvango

Nadere informatie

Overzichtstabel gemeente-referentiepunten (intranet)

Overzichtstabel gemeente-referentiepunten (intranet) GEMEENTE REFERENTIEPUNTEN hardheid 1ste ref.punt hardheid 2de ref.punt hardheid 3de ref.punt F D F D F D Aartselaar Rumst (AWW + collector) 16,2 9,1 Arendonk Oud-Turnhout 15,5 8,7 Balen Olmen - Mol 11,3

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

OVERZICHT GASSOORT (HOOG- OF LAAGCALORISCH) versie 20 oktober 2015

OVERZICHT GASSOORT (HOOG- OF LAAGCALORISCH) versie 20 oktober 2015 OVERZICHT GASSOORT (HOOG- OF LAAGCALORISCH) versie 20 oktober 2015 Gemeente Postcode Deelgemeente Aardgassoort Aalst 9300 Aalst Hoogcalorisch Aalst 9308 Gijzegem Hoogcalorisch Aalst 9308 Hofstade Hoogcalorisch

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

B Gemeente: Beersel Erosiecoördinator: Katleen Gillijns Dienstverlener: Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Waterlopen

B Gemeente: Beersel Erosiecoördinator: Katleen Gillijns Dienstverlener: Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Waterlopen Selecteer de beginletter van de gemeente die u zoekt. A - B - D - E - G - H - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V W - Z A Gemeente: Anzegem Gemeente: Ardooie Gemeente: Asse B Gemeente: Beersel Gemeente:

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1 Aartselaar 69 60 129 Aartselaar 69 60 129 Antwerpen 80 121 2.375 2.576 Albertdok 6 372 378 Antwerpen Kern-Oude Stad 238 238 Berchem 163 163 Borgerhout 1 104 105 Charlottalei 79 79 Deurne 79 161 240 Ekeren

Nadere informatie

Provinciaal participatiebeleid van ouderen

Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen 5 pijlers : 1. Organiseren van inspraak en participatie bij het provinciaal ouderenbeleid 2. Subsidiebeleid : ouderenverenigingen,

Nadere informatie

Regionale woningmarkten West-Vlaanderen SumResearch Urban Consultancy

Regionale woningmarkten West-Vlaanderen SumResearch Urban Consultancy 23.11.2012 6164 Studie-opzet Gemeentelijk woonbeleid Regiefunctie via Vlaamse Wooncode Taakstelling via Structuurplanning Woondynamiek op de schaal van woningmarkten 6164 Kwantitatief luik Actualisatie

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2010

Activiteitenverslag 2010 Activiteitenverslag 2010 1 Jaarverslag 8 ste boekjaar 1 januari 2010-31 december 2010 Inhoud Jaarverslag 2010 Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 Eandis in een oogopslag 7 Activiteitenverslag

Nadere informatie

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Deze

Nadere informatie

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011.

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011. Gazet van Antwerpen Promo Nieuwe BMW 3 Reeks Berline vanaf 285*/maand Word GvA-correspondent! Solliciteer nu! Bezorg ons uw leukste foto's van jonge antwerpen > mol Griezelbuiten wint Culturele Publieksprijs

Nadere informatie

Milieurapport 2011 1 Milieurapport 2011

Milieurapport 2011 1 Milieurapport 2011 Milieurapport 2011 1 Milieurapport 2011 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 De milieubeleidsverklaring van Eandis 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND

Nadere informatie

Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken

Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken Een mantelzorgpremie in elke gemeente Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken 2012 Bezoek ons op het internet: www.ziekenzorg.be Colofon Deze brochure is een uitgave van Ziekenzorg CM en van de Christelijke

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 1 Jaarverslag 7 de boekjaar 1 januari 2009-31 december 2009 Inhoud Jaarverslag 2009 Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 Eandis in een oogopslag 7 Voorstelling

Nadere informatie

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Analyses, conclusies en aanbevelingen 29 mei 2013 Inhoud

Nadere informatie

KB 474 jaar 2011: toegekende VTE en bezette coëfficiënten per bestuur

KB 474 jaar 2011: toegekende VTE en bezette coëfficiënten per bestuur KB 474 jaar 2011: toegekende VTE en bezette coëfficiënten per bestuur BESTUUR: AGB Dienstenbedrijf Ninove AGB Fluctus Schelle AGB Turnhout AGB Vauban Ieper APB Cultuurcentrum De Warande Turnhout Autonome

Nadere informatie

Defecte straatlampen melden in wintermaanden

Defecte straatlampen melden in wintermaanden 26 september 2011 Defecte straatlampen melden in wintermaanden In de periode september-december 2011 voert Eandis, namens distributienetbeheerder Intergem, een aantal grote werken uit voor de aanleg of

Nadere informatie

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025 Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid 1 Kleuren of krimpen. Bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025

Nadere informatie

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 1 Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders elektriciteit 2 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders aardgas 3 Ondersteuning DNB: overzicht DNB

Nadere informatie

Woonzorg. Identificatiegegevens. 1 [Q0001]Organisatienaam. 2 [Q0002]Straat + nummer. 3 [Q0003]Postcode. 4 [Q0004]Gemeente. 5 [Q0005]Naam invuller

Woonzorg. Identificatiegegevens. 1 [Q0001]Organisatienaam. 2 [Q0002]Straat + nummer. 3 [Q0003]Postcode. 4 [Q0004]Gemeente. 5 [Q0005]Naam invuller nput signalen - Woonzorg 1 van 11 23/05/2014 15:08 Woonzorg Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen is op dit ogenblik bezig met vervolgwerk op het provinciaal onderzoek rond woonzorgnetwerken en woonzorgzones

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

Antwerpen. De financiële resultaten volgden niet altijd dat succes..

Antwerpen. De financiële resultaten volgden niet altijd dat succes.. Antwerpen We kijken tevreden terug op de resultaten van de campagne in 2012. Met Sing for the Climate, het filmpje met Bart Cannaerts, de vele acties van onze vrijwilligers, was de campagne erg zichtbaar.

Nadere informatie