Milieurapport Milieurapport 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012"

Transcriptie

1 Milieurapport 2012

2 Milieurapport Milieurapport 2012

3 Inhoud Woord vooraf 3 Milieubeleidsverklaring 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND 39 Ingrijpen op OVERLAST 43 Verantwoord omgaan met AFVAL 49 Slimmer MOBIEL 53 2

4 Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur Beste lezer, Staat u me toe dat ik begin met een cliché, dat echter veel waarheid bevat: de wereld staat niet stil. En de energiewereld al helemaal niet. De evoluties in een bijzonder dynamische sector, bijvoorbeeld op technologisch en wetgevend vlak, volgen elkaar snel op. Bovendien hebben ze vaak een grote maatschappelijke impact. Als belangrijke speler in de Vlaamse energiesector evolueert Eandis mee. De onderneming reageert flexibel op de veranderingen die zich vandaag al voordoen. En ze anticipeert op de verschuivingen die er aan zitten te komen, op langere termijn. Het doet me plezier dat onze in 2012 vernieuwde visie die aangeeft waar Eandis op middellange termijn heen wil sterk getuigt van die ambitie. Ze stelt onder meer dat Eandis een kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening wil combineren met een maximale aandacht voor samenleving en milieu. Die officiële verankering geeft aan dat milieuzorg bij Eandis meer dan ooit een state of mind is, een onderdeel van ons DNA. Maar het blijft niet bij woorden. Dat bewijst dit Milieurapport, dat u een brede waaier aan realisaties voorstelt. Algemeen beschouwd overspannen die realisaties twee grote domeinen. Enerzijds neemt Eandis initiatieven die een antwoord bieden op het energievraagstuk van vandaag en vooral morgen. De Europese doelstellingen zijn ondertussen genoegzaam bekend. De Europese Unie wil tegen 2020 de uitstoot van CO 2 met 20 procent terugdringen, het energieverbruik met 20 procent doen dalen en het aandeel hernieuwbare energie tot 20 procent optrekken, ten opzichte van het niveau Met gerichte acties ondersteunt Eandis de Vlaamse overheid bij het nastreven van die doelstellingen. In dat verband behandelt dit Milieurapport een belangrijk hoofdstuk over onze slimme programma s, zoals Slimme meters en Slimme netten, die het energienetwerk van de toekomst vormgeven. Energie-efficiëntie en flexibiliteit zijn daar de codewoorden. En ook met haar deelname aan het EVAproeftuinproject (Elektrische Voertuigen in Actie) richt Eandis de blik op een duurzame energietoekomst. Het doet me erg veel plezier dat die grote projecten, na jaren van reflectie, voorbereiding en planning, almaar concreter worden. We gaan in dit Milieurapport dan ook graag in op de eerste resultaten. 3

5 Anderzijds kijkt Eandis voor milieuzorg ook in eigen boezem, van rationeel energiegebruik, afvalbeheer en minderhinder tot bodemsanering. Dit Milieurapport geeft een helder beeld van de uiteenlopende initiatieven die we nemen om onze eigen werking duurzamer te maken, en om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Ook op die vlakken kan Eandis almaar sterkere resultaten voorleggen. Het doet ons deugd dat die inspanningen worden erkend. Na een grondige analyse kende Voka ons in 2012 het Milieucharter Oost-Vlaanderen toe. Dat bewijst dat de milieu-initiatieven die we zelf opzetten, niet vrijblijvend zijn. Eandis neemt, daar waar het kan en verantwoord is, het voortouw op weg naar een duurzame toekomst. We zijn ervan overtuigd dat dit Milieurapport u daarvan zal overtuigen. Veel leesplezier, Geert Versnick Voorzitter Raad van Bestuur 4

6 De milieubeleidsverklaring van Eandis Energie en milieu Energie is een basisbehoefte voor iedereen. Wij brengen, met aandacht voor mens en omgeving, dag en nacht elektriciteit en aardgas op een betrouwbare en veilige manier tot bij elke klant in ons werkingsgebied. Zin voor verantwoordelijkheid is één van de waarden van onze onderneming, en de verantwoordelijkheid voor het milieu maakt daarvan een essentieel deel uit. Wij willen de impact van onze activiteiten op mens en milieu zo beperkt mogelijk houden. Veiligheid en milieuzorg zijn dan ook absolute prioriteiten. In al haar activiteiten gaat Eandis economisch, ecologisch en duurzaam tewerk, in het belang van de samenleving van morgen. De pijlers van ons milieubeleid Eandis rekent het tot haar maatschappelijke rol om onafgebroken haar milieuprestaties te verbeteren en permanent te streven naar een evenwicht tussen energie, economie en ecologie. Ons milieubeleid stoelt op volgende pijlers: wij willen minstens even goed doen als voorgeschreven door Europese richtlijnen, federale wetten, gewestelijke decreten en beslissingen van lokale besturen wij integreren milieuzorg in alle geledingen van onze organisatie en in al onze aankoop- en bedrijfsprocessen wij doen aan proactief milieurisicobeheer en stellen onze procedures en methodes voortdurend bij om de milieuprestaties te verbeteren wij stimuleren permanent energie-efficiëntie, niet alleen bij onze medewerkers, maar ook bij onze aandeelhouders en klanten wij voeren een open communicatie naar onze medewerkers en de samenleving, over de milieuimpact van onze activiteiten. De continue verbetering van onze milieuprestaties wordt gestuurd door duidelijke milieudoelstellingen en meetbare parameters, gebaseerd op preventieprincipes, beschikbare technische ontwikkelingen en economische haalbaarheid. Door onze voortdurende alertheid willen wij het milieubewustzijn van onze medewerkers en al wie belang heeft bij het correct functioneren van onze onderneming, op een positieve wijze stimuleren en de ecologische voetafdruk van onze organisatie verkleinen. Walter Van den Bossche CEO Eandis 5

7 6

8 Gebruik van energie optimaliseren 7

9 Gebruik van ENERGIE optimaliseren De manier waarop we vandaag op wereldvlak met milieu en energie omspringen, heeft gevolgen voor de nabije toekomst en de volgende generaties. Fossiele energiebronnen worden schaarser en duurder, en door de massale verbranding ervan versterken we de uitstoot van broeikasgassen. Gelukkig neemt de bewustwording daarover toe: meer en meer mensen, overheden en bedrijven slaan bewust een andere weg in en leveren concrete inspanningen om rationeler met energie om te springen. Ook Eandis neemt daarin haar verantwoordelijkheid. Rationeel energiegebruik - REG De beschikbare energie op een meer rationele manier gebruiken, is één van de deeloplossingen voor een duurzaam energiebeleid. Op dat gebied is er nog een ruime marge, ook in Vlaanderen: analyses over het energieverbruik komen uit op een gemiddeld besparingspotentieel van zo n 30 procent bij de verschillende klantensegmenten. Om dat rationeel energiegebruik aan te moedigen, legde de Vlaamse overheid aan de distributienetbeheerders een zogeheten openbaredienstverplichting op. Eandis coördineert alle activiteiten in dat verband voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. Sinds 2012 wordt geen resultaatsverplichting meer opgelegd aan de netbeheerders, maar zit alles vervat in actieverplichtingen. Op die manier worden dezelfde premies en acties georganiseerd in geheel Vlaanderen, ongeacht de distributienetbeheerder. Een greep uit de acties van 2012: verspreiden van informatiebrochures en individueel REG-advies voor huishoudelijke afnemers uitvoeren van huishoudelijke energiescans op verzoek: doorspelen van afnamegegevens van niet-huishoudelijke afnemers doorgedreven inspanningen en financiële ondersteuning voor bepaalde doelgroepen, zoals beschermde gebruikers samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen ondersteunen van plaatselijke besturen bij de planning en de implementatie van hun energiebeleid. 8

10 REG-premies Het aandeel van de REG-premies in de actieverplichtingen is zeer groot. De premies vormen voor alle doelgroepen een extra duw in de rug, om over te gaan tot energie- en milieusparende maatregelen en investeringen. Het principe van de REG-premies is eenvoudig: wie investeert in welbepaalde energiezuinige toepassingen, kan een REG-premie aanvragen. Eandis stimuleert en verwerkt alle aanvragen voor REG-premies. Het premieaanbod kende in 2012 een forse wijziging ten opzichte van Zo werden er minder soorten premies aangeboden en werd vooral gefocust op isolatiepremies en premies voor hernieuwbare energie, zoals zonneboiler en warmtepomp. Anderzijds werd de hoogte van de premie voor een aantal toepassingen sterk verhoogd. De premies voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten liepen in 2012 nagenoeg gelijk. Uitbetaalde REG-premies In 2012 werden er minder premies uitbetaald dan in het jaar voordien. Een aantal premies, waaronder die voor de condensatieketel, viel namelijk weg. Het uitbetaalde bedrag steeg echter wel. Uitbetaalde REG-premies Aantal REG-premies laagspanning / residentiële afnemers Aantal REG-premies hoogspanning / nietresidentiële afnemers Uitbetaalde bedragen (in EUR) De top drie van de aangevraagde premies in 2012: dakisolatie, superisolerende beglazing en muurisolatie. 9

11 Projecten voor dakisolatie In de periode realiseerde Eandis, samen met meer dan 50 sociale huisvestingsmaatschappijen, een project rond dakisolatie. Naast de gewone premie van 6 tot 8 euro/m² konden de sociale huisvestingsmaatschappijen genieten van een extra premie van 10 euro/m². Eind 2012 was ruim m² dak in sociale woningen geïsoleerd via die actie. Ook in 2013 zal de actie verder lopen. In 2012 werd ook het sociaal dakisolatieproject opgestart. Die actie heeft tot doel om dakisolatie te faciliteren in private huurwoningen en voorziet een sterk verhoogde premie van 23 euro/m² voor de dakisolatie. In het geval de huurder behoort tot de kwetsbare doelgroep, kan bovendien het volledige traject vanaf de voorbereiding t/m de uitvoering van de werken, worden begeleid door een projectpromotor, die eveneens de hele administratie op zich neemt. De actie moet in 2013 op volle toeren draaien. Energiescans De Vlaamse regering legde in 2007 aan de distributienetbeheerders een actieverplichting op om bij huishoudelijke afnemers, in samenwerking met de gemeenten, energiescans uit te voeren, in een periode van drie jaar. Vanaf 2009 werd de actie nog uitgebreid, waardoor bijkomend scans werden uitgevoerd in de periode , en vanaf 2010 bijkomend nog scans per jaar. In 2012 werd het verplichte aantal scans verminderd tot Maar elke klant uit de kwetsbare doelgroep kon hoe dan ook een scan krijgen, ongeacht of het quotum was bereikt. Een energiescan kan beduidend bijdragen tot meer inzicht in - slechte - verbruiksgewoonten en kan dus resulteren in een beter energiegedrag. De scan gaat na hoe de woning is uitgerust op het vlak van energie en op welke manier de bewoners daarmee omgaan. Na afloop van het onderzoek krijgt de bewoner een rapport met concrete tips om minder energie te verbruiken. De nadruk daarbij ligt op gedragsveranderingen, zodat zonder of slechts met een minimale investering, toch kan worden bespaard op de energiefactuur. Waar nuttig en mogelijk, installeert de energiescanner ook nog een spaarpakket met een waarde van twintig euro. Het bestaat uit gratis spaarlampen of spaardouchekop, radiatorfolie en/of buisisolatie. Naast zo n basisenergiescan bestaat sinds 2010 ook de mogelijkheid tot het vragen van een opvolgscan. Daarbij wordt de oorspronkelijke basisscan geëvalueerd en krijgt de bewoner nog bijkomende tips om zijn verbruik te doen dalen. Bovendien kan hij desgewenst begeleiding krijgen van een energiescanner, indien hij beslist om te investeren in dakisolatie of in de vervanging van zijn nog enkele beglazing. De voorbije drie jaar gebeurden er zo n 500 opvolgscans per jaar. 10

12 Uitgevoerde energiescans voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders Aantal energiescans TOTAAL De scans gebeurden voor de helft bij bewoners uit kwetsbare doelgroepen, vooral in woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen, bij beschermde afnemers en klanten met een minimale levering van aardgas. De scans leverden een aantal vaststellingen op, die het belang van een volgehouden beleid onderstrepen: 34 % van de gescande woningen beschikt nog over enkel glas 51 % heeft geen muurisolatie 24 % heeft geen dakisolatie. Uitbreiding van het aardgasaanbod Aardgas is vandaag nog altijd de milieuvriendelijkste beschikbare fossiele brandstof. Het genereert bij verbranding minder CO 2 en vormt geen roet. Dankzij het ondergrondse transport door leidingen is er ook geen transport over de weg nodig, en ook het grondwater en de bodem blijven schoon, want aardgas heeft daar geen impact op. Inzake rationeel energiegebruik verbruiken de nieuwe generatie hoogrendementsketels op aardgas, tot 40 procent minder in vergelijking met ketels van 30 jaar geleden. Bovendien is er een evolutie in ontwikkeling, waarbij biogasproducenten methaangas zullen kunnen injecteren in het aardgasnet. Bouw van bijkomende aardgasnetten De uitbreiding van het aardgasnet is dan ook een positieve milieumaatregel. De Vlaamse overheid besliste in dat raam om de dekkingsgraad van het aardgasnet in Vlaanderen verder te doen uitbreiden: tegen 2015 tot minstens 95 procent in woongebieden, met uitzondering van woongebieden met een landelijk karakter, en tegen 2020 tot 99 procent in woongebieden, met uitzondering van woongebieden met een landelijk karakter, en 95 procent in alle woongebieden. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis investeren bijgevolg fors in de uitbreiding van de aardgasnetten. De aansluitbaarheid van de afnemers en het aantal effectieve aansluitingen nemen dan ook jaarlijks toe. Zo zag 2012 een uitbreiding van 179 km middendruknetten (+ 2,36 %) en 874 km lagedruknetten (+ 2,64 %). Het aantal toegangspunten steeg verder met (+2,37 %). 11

13 Uitbreiding aardgasnetten in het werkingsgebied van Eandis - toestand op 31 december Lengte middendruknet (in km) Lengte lagedruknet (in km) Totale lengte netten (in km) Aantal toegangspunten Gerichte aardgasprospectie In het Eandis werkingsgebied is er vandaag al een hoge graad van aansluitbaarheid voor aardgas. Veel mensen zijn zich echter nog niet bewust van de voordelen van aardgas als een comfortabele, milieuvriendelijke en zuinige energiebron. Daarom onderneemt Eandis acties om die mensen te bereiken en om de aansluitingsgraad nog te verhogen. Dat doet de onderneming onder meer aan de hand van verscheidene communicatiemiddelen, zoals de inzet van Klantadviseurs, direct mailing en het callcenter De Stroomlijn. Op de website van Eandis werd het informatiedeel over aardgas uitgebreid met een terugverdiencalculator, om zo de klant toe te laten om voor zijn specifieke situatie de terugverdientijd te berekenen. Daarnaast werd eveneens een nieuwe folder Aardgas zo geklaard, nog sneller bespaard ontwikkeld, met onder meer een stappenplan voor de omschakeling naar aardgas. 12

14 Acties in 2012 Naast de traditionele deelname van Eandis aan bouwbeurzen en evenementen, en tal van artikels en informatie in de Eandismagazines, zag 2012 nog volgende specifiek gerichte acties en campagnes. Naar mogelijke nieuwe gebruikers Pilootstudie wegeniswerken: in de gebieden waar Eandis werken uitvoerde, kregen de inwoners de mogelijkheid om gratis aan te sluiten op het aardgasnetwerk. Outbound campagne: zo n klanten werden via het callcenter De Stroomlijn gecontacteerd, en klanten werden persoonlijk aangeschreven, om meer info te verschaffen en om de actie voor een gratis aansluiting bekend te maken. Oktober aardgasmaand : klanten die tijdens de maand oktober hun aardgasaansluiting aanvroegen, kregen die gratis. Naar de aardgasinstallateurs Oprichting van Partners en Intermediaires, met het oog op partnerwerking met de aardgasinstallateurs, met het doel om hen een goede basisdienstverlening bij aardgasaansluitingen en -werken aan te bieden, waardoor zij aardgas meer zullen promoten bij hun klanten. Een greep uit het basisaanbod: een vaste contactpersoon voor vragen en eventuele tussenkomsten in dossiers een snelprocedure om klanten met een defecte stookolie-installatie, binnen vijf werkdagen aan te sluiten op het aardgasnet een Partnerluik op de website van Eandis ondersteunende brochures en folders tweemaandelijkse nieuwsbrief over REG, nieuwe technieken, Eandisacties een wedstrijd voor de installateurs, om hen aan te moedigen om klanten met oudere stookinstallaties sneller te doen overschakelen op aardgas een tiental infoavonden voor de partners-installateurs, waarbij meer dan 500 ondernemingen aanwezig waren. Partners en Intermediaires kent ook een goede samenwerking met de Nationale Architecten Vereniging (NAV), met het oog op het promoten van REG en aardgasaansluitingen. De samenwerking gebeurt rond diverse evenementen en verscheidene reeksen infoavonden. Ook wordt gebruikgemaakt van de kanalen van de NAV, zoals website en nieuwsbrief, om de info tot bij de architecten te brengen. 13

15 Mee zijn met de technologische evolutie Werken aan warmte In gebieden waar restwarmte aanwezig is of groene warmte kan worden opgewekt, werkt Eandis aan warmtenetten. Een warmtenet is een ondergronds leidingensysteem waar warm water doorheen stroomt. Het koppelt plaatsen met een overschot aan thermische energie of warmte-energie (warmtebron of restwarmte) aan plaatsen met een warmtevraag voor verwarming, warm water, industrieel proces De aangesloten woningen en bedrijven hebben zo geen cv-ketel nodig, maar verkrijgen de warmte via warmtewisselaars. Met een warmtenet kan op grote schaal fossiele brandstof worden bespaard en kan de CO 2 -uitstoot drastisch worden verminderd. En door het hergebruik van energie worden de energiekosten sterk teruggedrongen. Aansluiting van CNG-tankstations CNG staat voor Compressed Natural Gas of Aardgas onder druk. Als voertuigbrandstof is CNG een milieuvriendelijk alternatief voor benzine of diesel. In verschillende Europese landen rijden voertuigen reeds geruime tijd rond op aardgas. De compressie van aardgas vraagt echter veel energie. In CNG-tankstations wordt het aardgas gecomprimeerd tot 250 bar, een stuk hoger dan de druk in het aardgasdistributienet. Om energie-efficiëntie te stimuleren, gaat Eandis na waar de onderneming zelf een steentje kan bijdragen: door een zo hoog mogelijke leveringsdruk ter beschikking te stellen voor CNGtankinstallaties, kan het benodigde compressievermogen worden beperkt en kan dus het elektriciteitsverbruik dalen. Injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet Het zogeheten biogas is een gas dat wordt gevormd uit biomassa, via anaerobe vergisting. Het wordt vandaag vooral ingezet als primaire brandstof voor de opwekking van elektriciteit en warmte, via een installatie van warmtekrachtkoppeling - WKK. Maar onder bepaalde omstandigheden kan het ook worden gebruikt voor andere doeleinden. Zo kan bijvoorbeeld de injectie van biogas in het aardgasdistributienet worden overwogen, wanneer de lokale behoefte aan (rest)warmte beperkt is. Daartoe moet het biogas eerst worden opgewaardeerd naar biomethaan. Dat heeft namelijk dezelfde kwalitatieve samenstelling als aardgas en is er dus perfect uitwisselbaar mee. Het wettelijke kader voor de injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet is in volle ontwikkeling. Eandis volgt de evolutie van de Europese richtlijnen van dichtbij en werkt actief mee aan de omzetting van die richtlijnen, op zowel federaal als regionaal niveau. De realisatie van een eerste injectie-installatie is nog niet meteen aan de orde. Intussen wenst Eandis reeds ondersteuning te bieden aan projecten, vanaf de onderzoeksfase. 14

16 Energiediensten voor lokale besturen Steden, gemeenten en provincies zijn belangrijke energieverbruikers. Vaak beheren zij grotere gebouwen zoals gemeente- en provinciehuizen, schoolgebouwen, technische werkplaatsen, zwembaden, sporthallen, ziekenhuizen Bovendien zijn ze verantwoordelijk voor een groot deel van de openbare verlichting en hebben ze een voorbeeldfunctie in het actief tegengaan van de klimaatopwarming en in het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het potentieel aan energiebesparende maatregelen bij die lokale besturen is dan ook groot. Onder de noemer Energiediensten voor lokale besturen, kortweg EDLB, biedt Eandis hen een milieubewuste totaaloplossing voor een energie- en kostensparend energiebeheer, inclusief investeringen, onderhoud en financiering. In combinatie met een snelle terugverdientermijn, biedt het ook mogelijkheden voor derdepartijfinanciering. Daarbij neemt Eandis de aanvankelijke investeringskost ten laste door prefinanciering. De kostenbesparingen die de investeringen opleveren, komen onmiddellijk toe aan de lokale besturen. Ze kunnen daarmee die prefinanciering door Eandis, over een vooraf bepaalde periode, terugbetalen. Breed aanbod Het dienstenpakket van EDLB houdt verscheidene soorten dienstverlening in, zoals: Energiebeheer in gebouwen In dat segment zitten zowel de technische en administratieve ondersteuning als de projectuitvoering voor energiebesparende acties en investeringen rond diverse energietechnieken: verwarming, koeling en ventilatie: het renoveren van stookplaatsen, het installeren en correct afstellen van regelingen, het analyseren en optimaliseren van de klimaatregeling en ventilatie, isolatie verlichting: relighting, complete vernieuwing van de verlichting gebouwschil: isolatie van dak, muur of vloer, hoogrendementsbeglazing, luchtdichtheid energiebeheer: metingen, installatie van meetsystemen, datalogging, energieboekhouding en opvolging hernieuwbare energie: photovoltaïsche cellen, warmtekrachtkoppeling, zonneboiler, aanspreekpunt met leveranciers en installateurs. Energiebeheer voor openbare verlichting Dat omvat het aanbod van: een Regio Masterplan, als een beleidsplan voor de openbare verlichting van enkele gemeenten samen een volledig Masterplan, als een totaal uitgewerkt beleids- en actieplan voor de openbare verlichting; voor die Masterplans werd een vierjarenplan opgesteld om aan de behoeften van de gemeenten te voldoen. 15

17 Sensibiliserende producten en diensten Die werden in 2012 verder uitgebouwd met: het bepalen van de ecologische voetafdruk en de koolstofvoetafdruk, het berekenen van de voetafdruk zelf, de opmaak van een reductieplan het ter beschikking stellen van demonstratiemateriaal, zoals lampenkoffers, maquettes die diverse isolatietechnieken in beeld brengen, mobiele infostands het organiseren van infosessies rond rationeel energiegebruik voor burgers en ondernemingen van de gemeente het voeren van een actieve sensibiliseringscampagne in de scholen van het Stedelijke Onderwijs Antwerpen, onder de noemer Energiecoole School (zie het kaderstuk). Energiecoole School Onder dat motto werden de leerkrachten en leerlingen van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen aangezet om bewuster om te gaan met energie in hun school. De sensibiliseringscampagne kende volgende luiken: De gebouwgebruikers werden tijdens hun dagdagelijkse bezigheden herinnerd aan het belang van zuinig omgaan met energie d.m.v. affiches, flyers, wobblers met ludieke slogans. Voor de kleuters werd de duurzame Dino gekozen als mascotte van de campagne. De leerlingen werden uitgenodigd om deel te nemen aan een onlinewedstrijd, om zelf het zuinig omgaan met energie in de verf te zetten. Zo werden er leuke slogans bedacht, sketches opgevoerd en filmpjes gemaakt. De winnaars werden beloond met leuke prijzen, o.m. een bezoek aan het C-Power offshore windpark. De campagne werd afgesloten met een slotshow in het Park Spoor Noord, waarop zo n leerlingen aanwezig waren. Maar de inspanningen gaan verder. Uit onderzoek van de verbruiksdata van de scholen blijken sterke verschillen in gebruikersgedrag tussen de schoolgebouwen onderling. Een ideaal uitgangspunt om in 2013 de beste praktijken met elkaar te delen en zo samen te bouwen aan een meer duurzame toekomst. 16

18 Succesvol samenwerken Het EDLB-aanbod kende in 2011 al een aanzienlijk succes, en die trend werd in 2012 bevestigd: eind december van dat jaar werd met 70 procent van de openbare besturen uit het werkingsgebied van Eandis samengewerkt voor een ontwerpstudie en/of een projectuitvoering. Op onderstaande kaart staan de gemeenten waarmee wordt samengewerkt voor EDLB Essen Hoogstraten Baarle-Hertog Ravels Kalmthout Wuustwezel Merksplas Rijkevorsel Blankenberge Knokke-Heist Stabroek Kapellen Brasschaat Brecht Malle Beerse TURNHOUT Oud- Turnhout Arendonk De Haan Sint-Laureins Retie ANTWERPEN Schoten Zuienkerke Damme Beveren Schilde Zoersel Lille Bredene Kasterlee Dessel Assenede Sint- Oostende BRUGGE Gillis- Wijnegem Zwijndrecht Kaprijke Stekene Waas Wommelgem Zandhoven Vorselaar Jabbeke Eeklo Mol Maldegem Borsbeek Ranst Grobbendonk Wachtebeke Moerbeke Mortsel Herentals Beernem Waarschoot SINT-NIKLAAS Kruibeke Olen Geel Edegem Balen Nieuwpoort Zedelgem Oostkamp Evergem Hove Knesselare Temse Aartselaar Herenthout Koksijde Ichtegem Zomergem Lochristi Lokeren Waasmunster Schelle Kontich Lint Lier Meerhout Berlaar De Panne Lovendegem Westerlo Bornem Boom Aalter Hamme Rumst Duffel Heist- Veurne Wingene Zele Puurs Sint- Op-Den- Nevele Ruiselede GENT Destelbergen Sint- Katelijne- Willebroek Berg Hulshout Laarne Amands Waver Putte Herselt Kortemark Lichtervelde Berlare Dendermonde Sint- MECHELEN Bonheiden Martens- Tielt Londerzeel Kapelle- Alveringem Pittem Deinze Latem Wetteren Melle Wichelen Buggenhout op-den- Keerbergen Scherpenheuvel- Lo-Reninge Ardooie De Pinte Lebbeke Bos Tremelo Zichem Boortmeerbeek Aarschot Diest Houthulst Dentergem Merelbeke Zemst Opwijk Staden Meulebeke Lede Meise Haacht Zulte Nazareth Rotselaar Oosterzele Langemark- Roeselare Oostrozebeke Sint- AALST Merchtem Grimbergen Izegem Gavere Lievens- Erpe- Vilvoorde Poelkapelle Ingelmunster Vleteren Wielsbeke Kruishoutem Zingem Houtem Mere Asse Moorslede Haaltert Affligem Wemmel Herent Machelen Waregem Zwalm Denderleeuw Kortenberg Poperinge Zonnebeke Kuurne Oudenaarde Zottegem Ternat Zaventem Wortegem- Herzele LEUVEN Liedekerke IEPER Deerlijk Petegem Dilbeek Kraainem Wevelgem Roosdaal Boutersem Anzegem Wezembeek- Bertem Horebeke Ninove Brussel Oppem Wervik KORTRIJK Bierbeek Menen Lierde Lennik Tervuren Tienen Zwevegem Maarkedal Brakel Sint- Heuvelland Avelgem Kluisbergen Geraardsbergen Pieters- Leeuw Drogenbos Huldenberg Hoegaarden Mesen Linkebeek Overijse Hoeilaart Comines- Ronse Beersel Sint- Warneton Montde-l'Enclus Rode Genesius- Spiere-Helkijn Ellezelles Halle Celles Bever Frasnes-Lez-Anvaing Inzake de concrete overeenkomsten en contracten, zag de top vijf er tegenover 2011 ietwat anders uit, met onder meer een verhoging van de stookplaatsrenovatie- en isolatieprojecten en de contracten voor het technisch onderhoud op installaties, tegenover een vermindering van contracten voor PV-installaties - Fotovoltaïsche cellen. Daarnaast werd in een zestal gemeenten een project Kerst- en sfeerverlichting met duurzame LED-verlichting gerealiseerd. Dat is een nieuw product in het aanbod van EDLB, dat nauw aansluit bij de rol die Eandis opneemt voor een milieubewuste openbare verlichting. In 2013 zal daarop verder worden gewerkt. Top vijf EDLB-projecten in % 6 % 7 % 10 % 41 % Stookplaats Isolatie PV (fotovoltaïsche cellen) New- en relighting Buitenschrijnwerk Ander 26 % 17

19 Energiezorgplan gebouwen AGSO-Antwerpen In 2012 maakte Eandis een energiezorgplan op voor het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs - AGSO - Antwerpen. Daardoor werkten beide samen aan een groene en energiezuinige toekomst. AGSO-Antwerpen beheert zo n 140 eigen schoolgebouwen, waarvan 130 in het Eandis werkingsgebied. Op het vlak van energiebeleid stelt AGSO-Antwerpen volgende drie doelstellingen voorop: 20 procent besparing op elektriciteit en brandstof tegen 2020, ten opzichte van procent reductie van CO 2 -uitstoot tegen 2020, ten opzichte van procent van zijn scholen doen behoren tot de 20 procent energiezuinigste van Vlaanderen. Het uitgewerkte energiezorgplan zal daartoe een sterke bijdrage kunnen leveren. Eandis meent dat zeker de gewenste besparing op het energieverbruik, alsook de beoogde CO 2 -reductie haalbaar zijn. De derde doelstelling ligt moeilijker, aangezien bestaande scholen daartoe vervangen zouden moeten worden door nieuwbouwscholen. Een plan op maat Voor het uitwerken van het energiezorgplan moesten in een eerste fase de verbruiken, evenals de bouwkundige en technische aspecten van alle gebouwen in kaart worden gebracht. Eandis zorgde daarvoor, door voor elke school eerst een energierapport op te maken aan de hand van een gebouwscan, waarin ook de verbruiksgegevens telkens werden vergeleken met hun benchmark. Op die manier kon worden ingeschat of de school een grote dan wel een kleine verbruiker was. 18

20 Eandis onderzocht vervolgens systematisch alle mogelijkheden op het vlak van het isoleren van de daken, het vervangen van het buitenschrijnwerk, de renovatie van de stookplaats en de verlichting, alsook het verminderen van de infiltratieverliezen. De verbruiksgegevens en de energiebesparende maatregelen uit elk energierapport werden vervolgens gebundeld, als basis voor het concrete energiezorgplan voor de gebouwen. Op het einde van elk energierapport werd dan ook een overzicht gegeven van mogelijke energiebesparende maatregelen. Eandis heeft voor AGSO-Antwerpen dan ook een meerjarenplan en/of maatregelpakketten uitgewerkt die rekening houden met de maatregelen die het meest dringend zijn. Elk energiezorgplan heeft dus een forse aanzet om de maatregelen die energiebesparend en budgetmatig het meest interessant zijn, eerst uit te voeren. In totaal stelde Eandis voor de 130 betrokken schoolgebouwen, zo n 555 maatregelen voorop. Daaruit blijkt dat het isoleren van de daken en de renovatie van de stookplaats sterk naar voor komen als vooropgestelde maatregelen. Volgens de berekeningen van Eandis zou 30 procent aardgas of zo n 57 miljoen kwh kunnen worden bespaard, indien alle vooropgestelde maatregelen worden uitgevoerd. Die besparing in energie gaat uiteraard gepaard met een vermindering van de CO 2 -uitstoot. De berekende besparing daarvan bedraagt ton, ook zo n 30 procent minder in vergelijking met de huidige CO 2 -uitstoot. Maar op het vlak van het elektriciteitsverbruik bleek dat relighting een minder interessante piste is. Met als gevolg dat er minder bespaard kan worden op het elektriciteitsverbruik. 19

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 Premies van uw netbeheerder in 2006 Inleiding Energiebesparing is de laatste maanden een belangrijk thema geworden, voornamelijk vanwege

Nadere informatie

Van productie tot stopcontact

Van productie tot stopcontact Van productie tot stopcontact De levering van elektriciteit in Vlaanderen Inhoud Inleiding... 4 Algemeen... 4 Huidige situatie bij de verdeling van elektriciteit... 7 Federaal... 7 Vlaams gewest... 7 Praktische

Nadere informatie

Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit

Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit Technische voorschriften voor eindgebruiker en installateur Inhoud Inleiding... 3 Wie doet

Nadere informatie

Geld en energie sparen

Geld en energie sparen Geld en energie sparen Goedkope leningen voor energiebesparende investeringen 2011 www.energiesparen.be VEA Je dak isoleren, ramen vervangen, de oude verwarmingsketel vervangen Je huis renoveren kost veel

Nadere informatie

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE?

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? ANTWERPEN HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? Wouter Van Vooren EXTRA BIJLAGE DONDERDAG 22 JANUARI 2009 www.nieuwsblad.be/vastgoed UW PRIJZENGIDS IN VASTGOEDLAND Beste lezer, Met gepaste trots mag ik u

Nadere informatie

Alles over energiepremies. Terugverdientijd. en opbrengst installaties. Federale attesten

Alles over energiepremies. Terugverdientijd. en opbrengst installaties. Federale attesten Alles over energiepremies Terugverdientijd en opbrengst installaties Federale attesten 2008 Inhoudstafel 1. Energiepremies 2008 Federaal Vlaams gewest Waals gewest Brussels gewest 2. Energiepremies, terugverdientijd

Nadere informatie

INSPIRATIEBOEKJE voor steden en gemeenten

INSPIRATIEBOEKJE voor steden en gemeenten INSPIRATIEBOEKJE voor steden en gemeenten 04 OCT sponsored by Een bruisende shopdag! De partners: Met dit document willen we alle steden en gemeenten motiveren om leuke activiteiten te organiseren naar

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 GASELWEST ACTIVITEITENVERSLAG 2009 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging 2009 Vijfendertigste boekjaar Activiteitenverslag

Nadere informatie

Proof of concept Slimme meters

Proof of concept Slimme meters april/november 2010 Proof of concept Slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoud 0. Inleiding... 4 1. Context onderzoekproject slimme meters... 5 1.1 Europese regelgeving... 5 1.2 Technische uitdaging

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

eandismagazine Spouwmuren na-isoleren, een makkelijke besparing Een blik in de toekomst van verwarming Renovatie: nieuwe eisen energie

eandismagazine Spouwmuren na-isoleren, een makkelijke besparing Een blik in de toekomst van verwarming Renovatie: nieuwe eisen energie eandismagazine wegwijs in energie september Spouwmuren na-isoleren, een makkelijke besparing België-Belgique P.B. - P.P. B - 5469 2014 27 Renovatie: nieuwe eisen energie Een blik in de toekomst van verwarming

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

eandismagazine Is uw huis klaar voor de winter? Prachtige prijzen te winnen Dossier vloer- en muurisolatie Overschakelen op aardgas

eandismagazine Is uw huis klaar voor de winter? Prachtige prijzen te winnen Dossier vloer- en muurisolatie Overschakelen op aardgas eandismagazine wegwijs in energie september België-Belgique P.B. - P.P. B - 5469 2011 Nieuwe premieregeling voor 2012 gratis energiepakket op maat 18 Is uw huis klaar voor de winter? win uw gratis toegangskaart!

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie