Documentatierapport Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten (GVC&IS) 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten (GVC&IS) 2011"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten (GVC&IS) 2011 Datum: 6 oktober 2014

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende de Statistiek Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten

3 Versiegeschiedenis Versie GVC&IS 2011V1 De gebruiker dient rekening te houden met het volgende: De koppelsleutel voor ondernemingen is de BE_ID (het bedrijfsidentificatienummer). Met deze variabele kunnen de bestanden met bijvoorbeeld de ABR (Algemeen Bedrijven Register)-bestanden gekoppeld worden. De activiteiten zijn afgeleid van de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) zoals bekend in het ABR. De SBI is geregistreerd op basis van het revisiejaar De data in het bestand is verzameld in het kader van een Europese studie naar mondiale waardeketens en internationale verplaatsingen van bedrijfsactiviteiten. In 2007 is een eerder, vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd: International Sourcing. De data is verzameld door middel van een incidentele steekproef, waarin in totaal 1370 bedrijven respondent zijn. De data hebben betrekking op de jaren 2009 tot en met Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding... 2 Versiegeschiedenis Inleiding Toelichting op de bestanden... 7 Algemene toelichting... 7 Microdatabestanden... 8 Recordbeschrijving... 8 Populatieafbakening... 9 Kwaliteit... 9 Gepubliceerde gegevens Bestandsopbouw en variabelen Bestandsopbouw van het microdatabestand Voorkomende waarden van de variabelen

6 1. Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) ter beschikking voor onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van e i r be n Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven. Zie voor de categoriale variabelen met al hun mogelijke scores en betekenis de bijlage: Voorkomende waarden bij de variabelen v n e & De vragenlijst is als bijlage beschikbaar Vragenlijst Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten

7 2. Toelichting op de bestanden Algemene toelichting Doel Inzicht verkrijgen in de mate waarin bedrijven in Nederland bedrijfsactiviteiten naar het buitenland verplaatsen. Het gaat hierbij om de totale of gedeeltelijke verplaatsing van activiteiten (hoofdactiviteit of ondersteunende activiteit), die eerst door het bedrijf in Nederland werden uitgevoerd, naar bedrijven in het buitenland. Het onderzoek maakt duidelijk welke activiteiten worden verplaatst en naar welke landen. Ook geeft het aan waarom bedrijfsactiviteiten worden verplaatst en wat de gevolgen zijn voor de binnenlandse werkgelegenheid. Doelpopulatie Bedrijven in Nederland met 100 of meer werkzame personen in de industrie, bouw, handel en niet-financiële dienstverlening. Dit betreft de volgende SBI sectoren: B Winning van delfstoffen C Industrie D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering F Bouwnijverheid G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's H Vervoer en opslag I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking J Informatie en communicatie L Verhuur van en handel in onroerend goed M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening Steekproefeenheid Bedrijfseenheid Aanvang onderzoek 5 juni 2012 Frequentie Eenmalig onderzoek, Eurostat pilot-onderzoek, uitgevoerd in 14 Europese landen. In 2007 zijn de resultaten van een eerder gehouden IS survey verzameld in het International Sourcing. Zie ook de statlinetabel: Verplaatste bedrijfsactiviteiten; landengroep en soort activiteit, 2007 Waarnemingsmethode Eurostat-enquête. Berichtgevers kunnen de gegevens zowel schriftelijk als elektronisch insturen. De data is verzameld met behulp van speciaal hiervoor samengestelde vragenlijsten. De richtlijnen hiervoor zijn opgesteld door Eurostat. In 14 andere EU landen zijn dezelfde gegevens verzameld over dezelfde periode. De enquête is vastgesteld door Eurostat. 7

8 Berichtgevers Er is een steekproef getrokken van bedrijven in de sectoren B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M en N en met meer dan 100 werkzame personen. De bedrijven in de steekproef hebben een brief ontvangen met daarbij een inlogcode om de vragenlijst elektronisch in te vullen. Bedrijven die niet respondeerden hebben maximaal 4 keer een erinnering n v ngen. Hierbij konden bedrijven kiezen tussen schriftelijk invullen of alsnog elektronisch invullen van de vragenlijst. Steekproefomvang 2182 bedrijven Controle en correctiemethoden De ingestuurde vragenlijsten worden aan een plausibiliteitcontrole onderworpen. De gevonden inconsistenties bij de elektronische vragenlijsten zijn automatisch gecorrigeerd. De vragenlijsten die per post werden ontvangen zijn handmatig gecorrigeerd. Weging De steekproef is verdeeld in strata op basis van 1/digit grootteklassen en 2/digit SBI classificaties. Voor de berekening van de publicatiecijfers wordt elk van de groepen opgehoogd naar het totaal aantal bedrijven in die groep uit de doelpopulatie uit het ABR. Dit gebeurt door het aantal responderende bedrijven per groep te vermenigvuldigen met de ratio van de totale populatie en het aantal responderende bedrijven in die groep. Microdatabestanden Een record in het microdatabestand bevat informatie over de totale of gedeeltelijke verplaatsing van activiteiten (hoofdactiviteit of ondersteunende activiteit), die eerst door het bedrijf in Nederland werden uitgevoerd, naar bedrijven in het buitenland. Het bestand bevat BE_ID als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. Er is gebruik gemaakt van een indeling in bedrijfsfuncties om de verplaatste activiteiten zo correct mogelijk te kunnen categoriseren. Deze indeling omvat de volgende categorieën. Bedrijfsactiviteiten Hoofdactiviteit Distributie en logistiek Marketing en verkoop diensten, after sales diensten, incl. help desks en telefonische (informatie)centra ICT diensten Administratieve en management diensten Research & Development, ingenieursdiensten en gerelateerde technische diensten Overige ondersteunende activiteiten Recordbeschrijving Elk record bevat alle gegevens verzameld in de GVC&IS survey 2011 van een bedrijfseenheid. 8

9 Populatieafbakening He be n bev lle BE ie gere p n eer ebben in e urvey &. De B van de eenheden vallen binnen de zogenaamde Business economy: SBI B tot en met N, plus divisie S95, exclusief K. Er zijn enkel BE eegen en ie eer n 100 personen in dienst hadden (100+ persons employed). Er is een wegingsfactor beschikbaar die de geaggregeerde resultaten ophoogt naar de totale populatie van de steekproef sample. Kwaliteit Het microdatabestand is geen publicatiebestand. Dit betekent dat voor veel variabelen door het CBS weinig of geen controles en correcties hebben plaatsgevonden. Op de variabelen die wel door het CBS zijn bekeken, zijn op grond van de beschikbare informatie correcties uitgevoerd. Deze correcties zijn als zodanig in het microdatabestand overgenomen. Omdat het geen officieel vastgesteld publicatiebestand betreft, heeft dit tot gevolg dat de bestanden niet noodzakelijk exact overeenkomen met Statline, de elektronische databank van het CBS (statline.cbs.nl). Nauwkeurigheid De respons bedroeg 1370 bedrijven. De uitkomsten van deze bedrijven zijn opgehoogd naar 4560 bedrijven. Van deze 1370 bedrijven hebben 138 bedrijven aangegeven dat ze bedrijfsactiviteiten hebben verplaatst naar het buitenland. De kwaliteit van de uitkomsten is het hoogst als ze betrekking hebben op de totale groep van 1370 bedrijven. Kwaliteitsstrategie De steekproefomvang is 2182 bedrijven. De respons bedraagt 1370 bedrijven. Dit betekent een responspercentage van 62,8 procent. Om dit resultaat te bereiken zijn de bedrijven benaderd met een aanschrijfbrief, is hen de mogelijkheid geboden om naar keuze digitaal of schriftelijk te responderen en zijn bedrijven diverse malen gerappelleerd. Gepubliceerde gegevens Verplaatsing bedrijfsactiviteiten naar buitenland; Eén op de tien grote bedrijven verplaatst activiteiten naar buitenland; Maatwerktabel: Grote bedrijven die activiteiten verplaatsen naar het buitenland,

10 3. Bestandsopbouw en variabelen Bestandsopbouw van het microdatabestand Onderstaand volgt de lijst met de variabelen van het microdatabestand. 1 RINPERSOONS A1 Soort rinpersoon 2 RINPERSOON A9 Samen met rinpersoons is dit de persoon 3 AAG_Gebdag F2 Geboortedag 1 BE_ID A8 Identificatienummer van bedrijfseenheid. 2 weight F9.2 Gewicht ten behoeve van ophoging naar totale populatie. (1) 3 AantalLegalUnits F11 Aantal juridische eenheden die bij deze bedrijfseenheid horen. (1) 4 Man_Ser A1 Deze indicator geeft aan of het productie of diensten betreft. 5 special_aggr A5 Aangeven wordt op welk niveau de technologische werkzaamheden binnen de bedrijfseenheid plaats vinden. 6 M_S A11 Indicator Productie (Manufactoring) of diensten (Services). 7 AGGR A10 Aangeven wordt op welk niveau de technologische werkzaamheden binnen de bedrijfseenheid plaats vinden volgens de SBI AGGR_2007 A8 Aangeven wordt op welk niveau de technologische werkzaamheden binnen de bedrijfseenheid plaats vinden volgens de SBI ENT_GR A7 Aangegeven wordt of de Bedrijfseenheid (BE) een onderdeel is van een OG (ondernemingengroep). 10 ENT_GR_HD_SUB A8 Aangegeven wordt of de Bedrijfseenheid sturend werkt of gestuurd wordt. 11 ENT_GR_SUB_WHERE A18 Geografische locatie van de Bedrijfseenheid die geen ultime zeggenschap heeft. 12 GR F8 Aangegeven wordt dat de Bedrijfseenheid een onderdeel is van een ondernemingengroep. 13 NOT_GR F8 Aangegeven wordt dat de Bedrijfseenheid geen onderdeel is van een Ondernemingengroep. 14 GR_SUB F8 Bedrijfseenheid is onderdeel van een Ondernemingengroep zonder ultieme zeggenschap. 15 GR_HD F8 Bedrijfseenheid is onderdeel van een Ondernemingengroep en daarin een groepshoofd. 10

11 16 GR_SUB_OWN_CTRY F8 Bedrijfeenheid, gevestigd in eigen land, is onderdeel van een Ondernemingengroep en heeft daarbinnen zelf geen ultieme zeggenschap. 17 GR_SUB_INT_EU27 F8 Bedrijfseenheid, gevestigd binnen een van de 27 EU landen, is onderdeel van een Ondernemingengroep en heeft daarbinnen zelf geen ultieme zeggenschap. 18 GR_SUB_EXT_EU27 F8 Bedrijfseenheid, gevestigd buiten een van de 27 EU landen, is onderdeel van een Ondernemingengroep en heeft daarbinnen zelf geen ultieme zeggenschap. 19 NACE_1 A1 Indeling volgens het hoofdniveau (secties) van de internationale codering (NACE). 20 NACE_B_E F8 Indeling volgens het hoofdniveau (secties) van de internationale codering (NACE) Indicator of de actviteit valt binnen SBI sectie B C D of E. 21 NACE_F_N_NOT_K F8 Indeling volgens het hoofdniveau (secties) van de internationale codering (NACE).Indicator of de actviteit valt binnen SBI sectief tot en met N, maar niet K. 22 NACE_HIT_MHT F8 Deze variabele geeft aan of het technologisch niveau van de bedrijfseenheid valt in de categorie hoog of midden intensieve technologische industrie. 23 NACE_MLT_LOT F8 Deze variabele geeft aan of het technologisch niveau van de bedrijfseenheid valt in de categorie midden of laag intensieve technologische industrie. 24 NACE_KWNMS F8 Deze variabele geeft aan of het technologisch niveau van de bedrijfseenheid valt in de categorie kennis intensieve markt diensten. 25 NACE_OTH_SERV F8 Deze variabele geeft aan of het technologisch niveau van de bedrijfseenheid valt in de categorie kennis intensieve markt diensten. 26 Concern F1 Deel van concern 27 Concern F1 Zeggenschap 28 Zeg_Land F1 Locatie van het moederbedrijf. 29 Act_Hoofd_Act_10 F1 Code voor de hoofdactiviteit van de bedrijfseenheid. 30 AantWerkPers F6 Totaal aantal werkzame personen in bedrijfseenheid. (1) 31 AantWerkPers2 F6 Aantal werkzame personen in de bedrijfseenheid dat zich bezig houdt met de hoofdactiviteit. (1) 32 NietVT3 F1 Hoofdactiviteit: aantal werkzame personen in bedrijf is niet van toepassing. 33 Weet_niet3 F1 Hoofdactiviteit: aantal werkzame personen in bedrijf is niet bekend. 11

12 34 AantWerkPers3 F6 Distributie: aantal werkzame personen. (1) 35 NietVT5 F1 Distributie: aantal werkzame personen in bedrijf is niet van toepassing. 36 Weet_niet5 F1 Distributie: aantal werkzame personen in bedrijf is niet bekend. 37 AantWerkPers4 F6 Marketing: aantal werkzame personen. (1) 38 NietVT7 F1 Marketing: aantal werkzame personen in bedrijf is niet van toepassing. 39 Weet_niet7 F2 Marketing: aantal werkzame personen in bedrijf is niet bekend. 40 AantWerkPers5 F6 ICT: aantal werkzame personen. (1) 41 NietVT9 F1 ICT: aantal werkzame personen in bedrijf is niet van toepassing. 42 Weet_niet9 F1 ICT: aantal werkzame personen in bedrijf is niet bekend. 43 AantWerkPers6 F6 Administratie: aantal werkzame personen. (1) 44 NietVT11 F1 Administratie: aantal werkzame personen in bedrijf is niet van toepassing. 45 Weet_niet11 F1 Administratie: aantal werkzame personen in bedrijf is niet bekend. 46 AantWerkPers7 F6 R&D: aantal werkzame personen. (1) 47 NietVT13 F1 R&D: aantal werkzame personen in bedrijf is niet van toepassing. 48 Weet_niet13 F1 R&D: aantal werkzame personen in bedrijf is niet bekend. 49 AantWerkPers8 F6 Overig: aantal werkzame personen. (1) 50 NietVT15 F1 Overig: aantal werkzame personen in bedrijf is niet van toepassing. 51 Weet_niet15 F1 Overig: aantal werkzame personen in bedrijf is niet bekend. 52 R2.2_SOM_ondersteunend_NL F8.2 Som van werkzame personen aan ondersteunende activiteiten binnen het bedrijf in Nederland. (1) 53 R2.2_SOM_totaal_NL F8.2 Som van alle werkzame personen binnen het bedrijf in Nederland. (1) 54 R2.2_ondersteunend_NL F8.2 Aantal werkzame personen bij ondersteunende activiteiten binnen het responderend bedrijf in Nederland. (1) 55 R2.2_totaal_NL F8.2 Aantal werkzame personen bij alle avtiviteiten binnen het responderend bedrijf in Nederland. (1) 56 WerkOntw_Act10_a F1 Totaal ontwikkeling (werkgelegenheidsniveau) bedrijf WerkOntw_Act10_c F1 Ontwikkeling van het werkgelegenheidsniveau m.b.t. de hoofdactiviteit binnen het bedrijf in de periode

13 58 WerkOntw_Act10_e F1 Ontwikkeling van het werkgelegenheidsniveau m.b.t. de distributieactiviteit binnen het bedrijf in de periode WerkOntw_Act10_f F1 Ontwikkeling van het werkgelegenheidsniveau m.b.t. de Marketingactiviteit binnen het bedrijf in de periode WerkOntw_Act10_g F1 Ontwikkeling van het werkgelegenheidsniveau m.b.t. de ICT-activiteit binnen het bedrijf in de periode WerkOntw_Act10_h F1 Ontwikkeling van het werkgelegenheidsniveau m.b.t. de Administratieve activiteit binnen het bedrijf in de periode WerkOntw_Act10_i F1 Ontwikkeling van het werkgelegenheidsniveau m.b.t. de R&D activiteit binnen het bedrijf in de periode WerkOntw_Act10_j F1 Ontwikkeling van het werkgelegenheidsniveau m.b.t. de overige activiteiten binnen het bedrijf in de periode R2.3_support_toegenomen F8 Hulpvariabele die wordt gebruikt als dummy bij wel of geen veranderingen bij support. 65 R2.3_support_geenverandering F8 Hulpvariabele die wordt gebruikt als dummy bij wel of geen veranderingen bij support. 66 R2.3_support_afgenomen F8 Hulpvariabele die wordt gebruikt als dummy bij wel of geen veranderingen bij support. 67 Verder31 F2 Indicator die aangeeft of er 1 of meerdere activiteiten naar het buitenland zijn verplaatst. 68 R3.1_Hoofd_BinNL F8.2 Hoofdactiviteit binnen Nederland verplaatst. 69 R3.1_Hoofd_BuiNL F8.2 Hoofdactiviteit naar buitenland verplaatst. 70 R3.1_Hoofd_Niet F8.2 Hoofdactiviteit niet verplaatst. 71 R3.1_Hoofd_NVT F8.2 Hoofdactiviteit verplaatst niet van toepassing. 72 R3.1_Hoofd_WeetNiet F8.2 Hoofdactiviteit verplaatst weet niet. 73 R3.1_Distributie_BinNL F8.2 Distributie-activiteit binnen Nederland verplaatst. 74 R3.1_Distributie_BuiNL F8.2 Distributie-activiteit naar buitenland verplaatst. 75 R3.1_Distributie_Niet F8.2 Distributie-activiteit niet verplaatst. 76 R3.1_Distributie_NVT F8.2 Distributie-activiteit verplaatst niet van toepassing. 77 R3.1_Distributie_WeetNiet F8.2 Distributie-activiteit verplaatst weet niet. 78 R3.1_Marketing_BinNL F8.2 Marketing-activiteit binnen Nederland verplaatst. 79 R3.1_Marketing_BuiNL F8.2 Marketing-activiteit naar buitenland verplaatst. 13

14 80 R3.1_Marketing_Niet F8.2 Marketing-activiteit niet verplaatst. 81 R3.1_Marketing_NVT F8.2 Marketing-activiteit verplaatst niet van toepassing. 82 R3.1_Marketing_WeetNiet F8.2 Marketing-activiteit verplaatst weet niet. 83 R3.1_ICT_BinNL F8.2 ICT-activiteit binnen Nederland verplaatst. 84 R3.1_ICT_BuiNL F8.2 ICT-activiteit naar buitenland verplaatst. 85 R3.1_ICT_Niet F8.2 ICT-activiteit niet verplaatst. 86 R3.1_ICT_NVT F8.2 ICT-activiteit verplaatst niet van toepassing. 87 R3.1_ICT_WeetNiet F8.2 ICT-activiteit verplaatst weet niet. 88 R3.1_Admin_BinNL F8.2 Admin-activiteit binnen Nederland verplaatst. 89 R3.1_Admin_BuiNL F8.2 Admin-activiteit naar buitenland verplaatst. 90 R3.1_Admin_Niet F8.2 Admin-activiteit niet verplaatst. 91 R3.1_Admin_NVT F8.2 Admin-activiteit verplaatst niet van toepassing. 92 R3.1_Admin_WeetNiet F8.2 Admin-activiteit verplaatst weet niet. 93 R3.1_RD_BinNL F8.2 R&D-activiteit binnen Nederland verplaatst. 94 R3.1_RD_BuiNL F8.2 R&D-activiteit naar buitenland verplaatst. 95 R3.1_RD_Niet F8.2 R&D-activiteit niet verplaatst. 96 R3.1_RD_NVT F8.2 R&D-activiteit verplaatst niet van toepassing. 97 R3.1_RD_WeetNiet F8.2 R&D-activiteit verplaatst weet niet. 98 R3.1_Overig_BinNL F8.2 Overig-activiteit binnen Nederland verplaatst. 99 R3.1_Overig_BuiNL F8.2 Overig-activiteit naar buitenland verplaatst. 100 R3.1_Overig_Niet F8.2 Overig-activiteit niet verplaatst. 101 R3.1_Overig_NVT F8.2 Overig-activiteit verplaatst niet van toepassing. 102 R3.1_Overig_WeetNiet F8.2 Overig-activiteit verplaatst weet niet. 103 R3.1_IS_ondersteunend F8.2 Ondersteunende activiteit naar buitenland verplaatst. 104 R3.1_DS_ondersteunend F8.2 Ondersteunende activiteit binnen Nederland verplaatst. 105 R3.1_IS_totaal F8.2 Activiteit naar buitenland verplaatst. 106 R3.1_DS_totaal F8.2 Activiteit binnen Nederland verplaatst 14

15 107 R3.1_Hoofd_NA_UNK F8 Indicator die aangeeft of de antwoordcategorie m.b.t. het verplaatsen van de hoofdactiviteit gevuld is. 108 R3.1_Distributie_NA_UNK F8 Indicator die aangeeft of de antwoordcategorie Weet niet of Niet van toepassing is gevuld m.b.t. het verplaatsen van de Distributieactiviteit. 109 R3.1_Marketing_NA_UNK F8 Indicator die aangeeft of de antwoordcategorie Weet niet of Niet van toepassing is gevuld mbt het verplaatsen van de Marketingactiviteit. 110 R3.1_ICT_NA_UNK F8 Indicator die aangeeft of de antwoordcategorie Weet niet of Niet van toepassing is gevuld mbt het verplaatsen van de ICT-activiteit. 111 R3.1_Admin_NA_UNK F8 Indicator die aangeeft of de antwoordcategorie Weet niet of Niet van toepassing is gevuld mbt het verplaatsen van de Administratieactiviteit. 112 R3.1_RD_NA_UNK F8 Indicator die aangeeft of de antwoordcategorie Weet niet of Niet van toepassing is gevuld mbt het verplaatsen van de R&D-activiteit. 113 R3.1_Overig_NA_UNK F8 Indicator die aangeeft of de antwoordcategorie Weet niet of Niet van toepassing is gevuld mbt het verplaatsen van de Overige activiteiten. 114 R3.1_TOTAL_NA_UNK F8 Specifieke hulpvariabele Eurostat Globalisering. Niet bedoeld voor hergebruik. 115 R3.1_TOTAL_NO F8 Specifieke hulpvariabele Eurostat Globalisering. Niet bedoeld voor hergebruik. 116 R3.1_SUP_NA_UNK F8 Specifieke hulpvariabele Eurostat Globalisering. Niet bedoeld voor hergebruik. 117 R3.1_SUP_NO F8 Specifieke hulpvariabele Eurostat Globalisering. Niet bedoeld voor hergebruik. 118 BuitBedrBIN3 F1 Hoofdactiviteit binnen concern in buitenland verplaatst. 119 BuitBedrBUI3 F1 Hoofdactiviteit buiten concern in buitenland verplaatst. 120 Weet_niet19 F1 Het is niet bekend of de hoofdactiviteit is verplaatst. 121 BuitBedrBIN7 F1 Distributie binnen concern in buitenland verplaatst. 122 BuitBedrBUI7 F1 Distributie buiten concern in buitenland verplaatst. 123 Weet_niet23 F1 Het is niet bekend of de distributie-activiteit is verplaatst. 124 BuitBedrBIN9 F1 Marketing binnen concern in buitenland verplaatst. 125 BuitBedrBUI9 F1 Marketing buiten concern in buitenland verplaatst. 126 Weet_niet25 F1 Het is niet bekend of de marketingactiviteit is verplaatst. 127 BuitBedrBIN11 F1 ICT binnen concern in buitenland verplaatst. 15

16 128 BuitBedrBUI11 F1 ICT buiten concern in buitenland verplaatst. 129 Weet_niet27 F1 Het is niet bekend of de ICT-activiteit is verplaatst. 130 BuitBedrBIN13 F1 Admin binnen concern in buitenland verplaatst. 131 BuitBedrBUI13 F1 Admin buiten concern in buitenland verplaatst. 132 Weet_niet29 F1 Het is niet bekend of de Administratie-activiteit is verplaatst. 133 BuitBedrBIN15 F1 R&D binnen concern in buitenland verplaatst. 134 BuitBedrBUI15 F1 R&D buiten concern in buitenland verplaatst. 135 Weet_niet31 F1 Het is niet bekend of de R&D-activiteit is verplaatst. 136 BuitBedrBIN17 F1 Overig binnen concern in buitenland verplaatst. 137 BuitBedrBUI17 F1 Overig buiten concern in buitenland verplaatst. 138 Weet_niet33 F1 Het is niet bekend of overige activiteiten zijn verplaatst. 139 R3.2_ondersteunend_int_insourcing F8.2 Ondersteunende activiteit binnen concern naar buitenland verplaatst. 140 R3.2_ondersteunend_int_outsourcing F8.2 Ondersteunende activiteit buiten concern naar buitenland verplaatst. 141 R3.2_totaal_int_insourcing F8.2 Activiteit binnen concern naar buitenland verplaatst. 142 R3.2_totaal_int_outsourcing F8.2 Activiteit buiten concern naar buitenland verplaatst. 143 EU153 F1 Hoofdactiviteit verplaatst naar EU EU123 F1 Hoofdactiviteit verplaatst naar EU Rusl3 F1 Hoofdactiviteit naar Rusland. 146 OvEulnd3 F1 Hoofdactiviteit naar Overig Europa. 147 China3 F1 Hoofdactiviteit naar China. 148 India3 F1 Hoofdactiviteit naar India. 149 Oceanië3 F1 Hoofdactiviteit naar Oceanië. 150 VS3 F1 Hoofdactiviteit naar Verenigde Staten. 151 Brazilië3 F1 Hoofdactiviteit naar Brazilië. 152 Rest3 F1 Hoofdactiviteit naar Rest van de wereld. 153 Weet_niet37 F1 Hoofdactiviteit naar weet niet. 154 EU157 F1 Distributie verplaatst naar EU15. 16

17 155 EU127 F1 Distributie verplaatst naar EU Rusl7 F1 Distributie naar Rusland. 157 OvEulnd7 F1 Distributie naar Overig Europa. 158 China7 F1 Distributie naar China. 159 India7 F1 Distributie naar India. 160 Oceanië7 F1 Distributie naar Oceanië. 161 VS7 F1 Distributie naar Verenigde Staten. 162 Brazilië7 F1 Distributie naar Brazilië. 163 Rest7 F1 Distributie naar Rest van de wereld. 164 Weet_niet41 F1 Distributie naar weet niet. 165 EU159 F1 Marketing naar EU EU129 F1 Marketing naar EU Rusl9 F1 Marketing naar Rusland. 168 OvEulnd9 F1 Marketing naar Overig Europa. 169 China9 F1 Marketing naar China. 170 India9 F1 Marketing naar India. 171 Oceanië9 F1 Marketing naar Oceanië. 172 VS9 F1 Marketing naar Verenigde Staten. 173 Brazilië9 F1 Marketing naar Brazilië. 174 Rest9 F1 Marketing naar Rest van de wereld. 175 Weet_niet43 F1 Marketing naar weet niet. 176 EU161 F1 ICT naar EU EU131 F1 ICT naar EU Rusl11 F1 ICT naar Rusland. 179 OvEulnd11 F1 ICT naar Overig Europa. 180 China11 F1 ICT naar China. 181 India11 F1 ICT naar India. 17

18 182 Oceanië11 F1 ICT naar Oceanië. 183 VS11 F1 ICT naar Verenigde Staten. 184 Brazilië11 F1 ICT naar Brazilië. 185 Rest11 F1 ICT naar Rest van de wereld. 186 Weet_niet45 F1 ICT naar weet niet. 187 EU163 F1 Admin naar EU EU133 F1 Admin naar EU Rusl13 F1 Admin naar Rusland. 190 OvEulnd13 F1 Admin naar Overig Europa. 191 China13 F1 Admin naar China. 192 India13 F1 Admin naar India. 193 Oceanië13 F1 Admin naar Oceanië. 194 VS13 F1 Admin naar Verenigde Staten. 195 Brazilië13 F1 Admin naar Brazilië. 196 Rest13 F1 Admin naar Rest van de wereld. 197 Weet_niet47 F1 Admin naar weet niet. 198 EU165 F1 R&D naar EU EU135 F1 R&D naar EU Rusl15 F1 R&D naar Rusland. 201 OvEulnd15 F1 R&D naar Overig Europa. 202 China15 F1 R&D naar China. 203 India15 F1 R&D naar India. 204 Oceanië15 F1 R&D naar Oceanië. 205 VS15 F1 R&D naar Verenigde Staten. 206 Brazilië15 F1 R&D naar Brazilië. 207 Rest15 F1 R&D naar Rest van de wereld. 208 Weet_niet49 F1 R&D naar weet niet. 18

19 209 EU167 F1 Overig naar EU EU137 F1 Overig naar EU Rusl17 F1 Overig naar Rusland. 212 OvEulnd17 F1 Overig naar Overig Europa. 213 China17 F1 Overig naar China. 214 India17 F1 Overig naar India. 215 Oceanië17 F1 Overig naar Oceanië. 216 VS17 F1 Overig naar Verenigde Staten. 217 Brazilië17 F1 Overig naar Brazilië. 218 Rest17 F1 Overig naar Rest van de wereld. 219 Weet_niet51 F1 Overig naar weet niet. 220 R3.3_ondersteunend_IS_eu15 F8.2 Ondersteunende activiteit verplaatst naar EU R3.3_ondersteunend_IS_eu12 F8.2 Ondersteunende activiteit naar EU12 verplaatst. 222 R3.3_ondersteunend_IS_rus F8.2 Ondersteunende activiteit naar Rusland verplaatst. 223 R3.3_ondersteunend_IS_overigeuropa F8.2 Ondersteunende activiteit naar overig Europa verplaatst. 224 R3.3_ondersteunend_IS_china F8.2 Ondersteunende activiteit naar China verplaatst. 225 R3.3_ondersteunend_IS_india F8.2 Ondersteunende activiteit naar India verplaatst. 226 R3.3_ondersteunend_IS_oceanie F8.2 Ondersteunende activiteit naar Oceanië verplaatst. 227 R3.3_ondersteunend_IS_vs F8.2 Ondersteunende activiteit naar Verenigde Staten verplaatst. 228 R3.3_ondersteunend_IS_brazilie F8.2 Ondersteunende activiteit naar Brazilië verplaatst. 229 R3.3_ondersteunend_IS_rest F8.2 Ondersteunende activiteit naar Rest van de wereld verplaatst. 230 R3.3_totaal_IS_eu15 F8.2 Activiteit naar EU15 verplaatst. 231 R3.3_totaal_IS_eu12 F8.2 Activiteit naar EU12 verplaatst. 232 R3.3_totaal_IS_rus F8.2 Activiteit naar Rusland verplaatst. 233 R3.3_totaal_IS_overigeuropa F8.2 Activiteit naar overig Europa verplaatst. 234 R3.3_totaal_IS_china F8.2 Activiteit naar China verplaatst. 235 R3.3_totaal_IS_india F8.2 Activiteit naar India verplaatst. 19

20 236 R3.3_totaal_IS_oceanie F8.2 Activiteit naar Oceanië verplaatst. 237 R3.3_totaal_IS_vs F8.2 Activiteit naar Verenigde Staten verplaatst. 238 R3.3_totaal_IS_brazilie F8.2 Activiteit naar Brazilië verplaatst. 239 R3.3_totaal_IS_rest F8.2 Activiteit naar Rest van de wereld verplaatst. 240 AantWerkPers9 F6 Totaal aantal banen verloren. (1) 241 Weet_niet53 F1 Indicator die aangeeft of het totaal aantal verloren gegane banen wel of niet bekend is. 242 AantWerkPers10 F6 Hoofdactiviteit aantal banen verloren. (1) 243 Weet_niet55 F1 Indicator die aangeeft of het aantal verloren gegane banen bij de hoofdactiviteit wel of niet bekend is. 244 AantWerkPers11 F6 Distributie aantal banen verloren. (1) 245 Weet_niet57 F1 Indicator die aangeeft of het aantal verloren gegane banen bij de distributieactiviteit wel of niet bekend is. 246 AantWerkPers12 F6 Marketing aantal banen verloren. (1) 247 Weet_niet59 F1 Indicator die aangeeft of het aantal verloren gegane banen bij de marketingactiviteit wel of niet bekend is. 248 AantWerkPers13 F6 ICT aantal banen verloren. (1) 249 Weet_niet61 F1 Indicator die aangeeft of het aantal verloren gegane banen bij de ICT-activiteit wel of niet bekend is. 250 AantWerkPers14 F6 Admin aantal banen verloren. (1) 251 Weet_niet63 F1 Indicator die aangeeft of het aantal verloren gegane banen bij de Administratiemarketingactiviteit wel of niet bekend is. 252 AantWerkPers15 F6 R&D aantal banen verloren. (1) 253 Weet_niet65 F1 Indicator die aangeeft of het aantal verloren gegane banen bij de R&D-activiteit wel of niet bekend is. 254 AantWerkPers16 F6 Overig aantal banen verloren. (1) 255 Weet_niet67 F1 Indicator die aangeeft of het aantal verloren gegane banen bij de overige activiteiten wel of niet bekend is. 256 R3.4_ondersteunend_verloren F8.2 Aantal ondersteunende banen verloren. (1) 257 R3.4_totaal_verloren F8.2 Totaal aantal banen verloren. (1) 258 Act_VERPLTS_MOT10_a F1 Motief: Besparing op de loonkosten bij verplaatsing van activiteiten naar het buitenland. 20

21 259 Act_VERPLTS_MOT10_b F1 Motief: Andere besparing dan op loonkosten. 260 Act_VERPLTS_MOT10_c F1 Motief: Toegang tot nieuwe markten. 261 Act_VERPLTS_MOT10_d F1 Motief: Tekort aan geschikt personeel. 262 Act_VERPLTS_MOT10_e F1 Motief: Toegang tot gespecialiseerde kennis of technologie. 263 Act_VERPLTS_MOT10_f F1 Motief: Verbetering van de kwaliteit of de introductie van nieuwe producten. 264 Act_VERPLTS_MOT10_g F1 Motief: Concentreren op de hoofdactivteit. 265 Act_VERPLTS_MOT10_h F1 Motief: Kortere levertijden. 266 Act_VERPLTS_MOT10_i F1 Motief: Minder regelgeving aangaande het bedrijf, bijvoorbeeld minder milieuregelgeving. 267 Act_VERPLTS_MOT10_j F1 Motief: Strategische besluiten genomen door het moederbedrijf. 268 R3.5_IMP_a F8 Besparing op de loonkosten. 269 R3.5_IMP_b F8 Andere besparing dan op loonkosten. 270 R3.5_IMP_c F8 Toegang tot nieuwe markten. 271 R3.5_IMP_d F8 Tekort aan geschikt personeel. 272 R3.5_IMP_e F8 Toegang tot gespecialiseerde kennis of technologie. 273 R3.5_IMP_f F8 Verbetering van de kwaliteit of de introductie van nieuwe producten. 274 R3.5_IMP_g F8 Concentreren op de hoofdactivteit. 275 R3.5_IMP_h F8 Kortere levertijden. 276 R3.5_IMP_i F8 Minder regelgeving aangaande het bedrijf, bijvoorbeeld minder milieuregelgeving. 277 R3.5_IMP_j F8 Strategische besluiten genomen door het moederbedrijf. 278 Act_VERPLTS_MOT30_a F1 Wettelijke of bestuurlijke belemmeringen. 279 Act_VERPLTS_MOT30_b F1 Belastingkwesties. 280 Act_VERPLTS_MOT30_c F1 Handelstarieven. 281 Act_VERPLTS_MOT30_d F1 Toegang tot financiering. 282 Act_VERPLTS_MOT30_e F1 Taalkundige of culturele belemmeringen. 283 Act_VERPLTS_MOT30_f F1 Nabijheid tot bestaande klanten is vereist. 21

22 284 Act_VERPLTS_MOT30_g F1 Problemen bij het vinden van mogelijke of geschikte leveranciers in het buitenland. 285 Act_VERPLTS_MOT30_h F1 Onzekerheid over de kwaliteit van aan te kopen goederen en/of diensten in het buitenland. 286 Act_VERPLTS_MOT30_i F1 Bezorgdheid van de werknemers (inclusief de vakbonden). 287 Act_VERPLTS_MOT30_j F1 Algemene bezorgdheid dat de kosten van de operatie hoger zullen uitvallen dan de verwachte baten. 288 Act_VERPLTS_MOT30_k F1 Gebrek aan managementcapaciteit en kennis. 289 Act_VERPLTS_MOT30_l F1 Het ontbreken van documentatie van eigen producten en processen. 290 R3.6_IMP_a F8 Imputatie wettelijke of bestuurlijke belemmeringen. 291 R3.6_IMP_b F8 Belastingkwesties. 292 R3.6_IMP_c F8 Handelstarieven. 293 R3.6_IMP_d F8 Toegang tot financiering. 294 R3.6_IMP_e F8 Taalkundige of culturele belemmeringen. 295 R3.6_IMP_f F8 Nabijheid tot bestaande klanten is vereist. 296 R3.6_IMP_g F8 Problemen bij het vinden van mogelijke of geschikte leveranciers in het buitenland. 297 R3.6_IMP_h F8 Onzekerheid over de kwaliteit van aan te kopen goederen en/of diensten in het buitenland. 298 R3.6_IMP_i F8 Bezorgdheid van de werknemers (inclusief de vakbonden). 299 R3.6_IMP_j F8 Algemene bezorgdheid dat de kosten van de operatie hoger zullen uitvallen dan de verwachte baten. 300 R3.6_IMP_k F8 Gebrek aan managementcapaciteit en kennis. 301 R3.6_IMP_l F8 Het ontbreken van documentatie van eigen producten en processen. 302 Act_VERPLTS_MOT20_a F1 Distributie in nabijheid van hoofdactiviteit. 303 Act_VERPLTS_MOT20_b F1 Marketing in nabijheid van hoofdactiviteit. 304 Act_VERPLTS_MOT20_c F1 ICT in nabijheid van hoofdactiviteit. 305 Act_VERPLTS_MOT20_d F1 Admin in nabijheid van hoofdactiviteit. 306 Act_VERPLTS_MOT20_e F1 R&D in nabijheid van hoofdactiviteit. 307 Act_VERPLTS_MOT20_f F1 Overig in nabijheid van hoofdactiviteit. 22

23 308 R3.7_IMP_a F8 Distributie in nabijheid van hoofdactiviteit. 309 R3.7_IMP_b F8 Marketing in nabijheid van hoofdactiviteit. 310 R3.7_IMP_c F8 ICT in nabijheid van hoofdactiviteit. 311 R3.7_IMP_d F8 Admin in nabijheid van hoofdactiviteit. 312 R3.7_IMP_e F8 R&D in nabijheid van hoofdactiviteit. 313 R3.7_IMP_f F8 Overig in nabijheid van hoofdactiviteit. 314 Act_VERPLTS_MOT40 F1 Terugverplaatsen eerder naar buitenland verplaatst activiteiten. 315 R3.9_Hoofd_terug_eu15 F8 Hoofdactiviteit terug naar Nederland uit EU R3.9_Hoofd_terug_eu12 F8 Hoofdactiviteit terug naar Nederland uit EU R3.9_Hoofd_terug_rus F8 Hoofdactiviteit terug naar Nederland uit Rusland. 318 R3.9_Hoofd_terug_overigeuropa F8 Hoofdactiviteit terug naar Nederland uit Overig Europa. 319 R3.9_Hoofd_terug_china F8 Hoofdactiviteit terug naar Nederland uit China. 320 R3.9_Hoofd_terug_india F8 Hoofdactiviteit terug naar Nederland uit India. 321 R3.9_Hoofd_terug_oceanie F8 Hoofdactiviteit terug naar Nederland uit Oceanië. 322 R3.9_Hoofd_terug_vs F8 Hoofdactiviteit terug naar Nederland uit Verenigde Staten 323 R3.9_Hoofd_terug_brazilie F8 Hoofdactiviteit terug naar Nederland uit Brazilië. 324 R3.9_Hoofd_terug_rest F8 Hoofdactiviteit terug naar Nederland uit Rest van de wereld. 325 R3.9_Distributie_terug_eu15 F8 Distributie terug naar Nederland uit EU R3.9_Distributie_terug_eu12 F8 Distributie terug naar Nederland uit EU R3.9_Distributie_terug_rus F8 Distributie terug naar Nederland uit Rusland. 328 R3.9_Distributie_terug_overigeuropa F8 Distributie terug naar Nederland uit Overig Europa. 329 R3.9_Distributie_terug_china F8 Distributie terug naar Nederland uit China. 330 R3.9_Distributie_terug_india F8 Distributie terug naar Nederland uit India. 331 R3.9_Distributie_terug_oceanie F8 Distributie terug naar Nederland uit Oceanië. 332 R3.9_Distributie_terug_vs F8 Distributie terug naar Nederland uit Verenigde Staten. 333 R3.9_Distributie_terug_brazilie F8 Distributie terug naar Nederland uit Brazilië. 334 R3.9_Distributie_terug_rest F8 Distributie terug naar Nederland uit Rest van de wereld. 23

24 335 R3.9_Marketing_terug_eu15 F8 Marketing terug naar Nederland uit EU R3.9_Marketing_terug_eu12 F8 Marketing terug naar Nederland uit EU R3.9_Marketing_terug_rus F8 Marketing terug naar Nederland uit Rusland. 338 R3.9_Marketing_terug_overigeuropa F8 Marketing terug naar Nederland uit Overig Europa. 339 R3.9_Marketing_terug_china F8 Marketing terug naar Nederland uit China. 340 R3.9_Marketing_terug_india F8 Marketing terug naar Nederland uit India. 341 R3.9_Marketing_terug_oceanie F8 Marketing terug naar Nederland uit Oceanië. 342 R3.9_Marketing_terug_vs F8 Marketing terug naar Nederland uit Verenigde Staten. 343 R3.9_Marketing_terug_brazilie F8 Marketing terug naar Nederland uit Brazilië. 344 R3.9_Marketing_terug_rest F8 Marketing terug naar Nederland uit Rest van de wereld. 345 R3.9_ICT_terug_eu15 F8 ICT terug naar Nederland uit EU R3.9_ICT_terug_eu12 F8 ICT terug naar Nederland uit EU R3.9_ICT_terug_rus F8 ICT terug naar Nederland uit Rusland. 348 R3.9_ICT_terug_overigeuropa F8 ICT terug naar Nederland uit Overig Europa. 349 R3.9_ICT_terug_china F8 ICT terug naar Nederland uit China. 350 R3.9_ICT_terug_india F8 ICT terug naar Nederland uit India. 351 R3.9_ICT_terug_oceanie F8 ICT terug naar Nederland uit Oceanië. 352 R3.9_ICT_terug_vs F8 ICT terug naar Nederland uit Verenigde Staten. 353 R3.9_ICT_terug_brazilie F8 ICT terug naar Nederland uit Brazilië. 354 R3.9_ICT_terug_rest F8 ICT terug naar Nederland uit Rest van de wereld. 355 R3.9_Admin_terug_eu15 F8 Admin terug naar Nederland uit EU R3.9_Admin_terug_eu12 F8 Admin terug naar Nederland uit EU R3.9_Admin_terug_rus F8 Admin terug naar Nederland uit Rusland. 358 R3.9_Admin_terug_overigeuropa F8 Admin terug naar Nederland uit Overig Europa. 359 R3.9_Admin_terug_china F8 Admin terug naar Nederland uit China. 360 R3.9_Admin_terug_india F8 Admin terug naar Nederland uit India. 361 R3.9_Admin_terug_oceanie F8 Admin terug naar Nederland uit Oceanië. 24

25 362 R3.9_Admin_terug_vs F8 Admin terug naar Nederland uit Verenigde Staten. 363 R3.9_Admin_terug_brazilie F8 Admin terug naar Nederland uit Brazilië. 364 R3.9_Admin_terug_rest F8 Admin terug naar Nederland uit Rest van de wereld. 365 R3.9_RD_terug_eu15 F8 R&D terug naar Nederland uit EU R3.9_RD_terug_eu12 F8 R&D terug naar Nederland uit EU R3.9_RD_terug_rus F8 R&D terug naar Nederland uit Rusland. 368 R3.9_RD_terug_overigeuropa F8 R&D terug naar Nederland uit Overig Europa. 369 R3.9_RD_terug_china F8 R&D terug naar Nederland uit China. 370 R3.9_RD_terug_india F8 R&D terug naar Nederland uit India. 371 R3.9_RD_terug_oceanie F8 R&D terug naar Nederland uit Oceanië. 372 R3.9_RD_terug_vs F8 R&D terug naar Nederland uit Verenigde Staten. 373 R3.9_RD_terug_brazilie F8 R&D terug naar Nederland uit Brazilië. 374 R3.9_RD_terug_rest F8 R&D terug naar Nederland uit Rest van de wereld. 375 R3.9_Overig_terug_eu15 F8 Overig terug naar Nederland uit EU R3.9_Overig_terug_eu12 F8 Overig terug naar Nederland uit EU R3.9_Overig_terug_rus F8 Overig terug naar Nederland uit Rusland. 378 R3.9_Overig_terug_overigeuropa F8 Overig terug naar Nederland uit Overig Europa. 379 R3.9_Overig_terug_china F8 Overig terug naar Nederland uit China. 380 R3.9_Overig_terug_india F8 Overig terug naar Nederland uit India. 381 R3.9_Overig_terug_oceanie F8 Overig terug naar Nederland uit Oceanië. 382 R3.9_Overig_terug_vs F8 Overig terug naar Nederland uit Verenigde Staten. 383 R3.9_Overig_terug_brazilie F8 Overig terug naar Nederland uit Brazilië. 384 R3.9_Overig_terug_rest F8 Overig terug naar Nederland uit Rest van de wereld. 385 Act_VERPLTS_MOT60_a F1 Moeilijkheden met het besturen van activiteiten in het buitenland door de fysieke afstand, taal- en cultuurverschillen. 386 Act_VERPLTS_MOT60_b F1 Onvoldoende kwaliteit van producten/diensten geleverd op de buitenlandse locatie. 387 Act_VERPLTS_MOT60_c F1 Lage arbeidsproductiviteit op buitenlandse locatie. 25

26 388 Act_VERPLTS_MOT60_d F1 Tekort aan gekwalificeerd personeel op buitenlandse locatie. 389 Act_VERPLTS_MOT60_e F1 Te lange levertijd aan klanten. 390 Act_VERPLTS_MOT60_f F1 Problemen met leverancier m.b.t. flexibiliteit en het vermogen te kunnen leveren. 391 Act_VERPLTS_MOT60_g F1 Hogere kosten dan verwacht. 392 Act_VERPLTS_MOT60_h F1 Strategische besluiten genomen door het moederbedrijf. 393 Act_VERPLTS_ F1 Verplaatsen activiteit naar Nederland. 394 R3.12_Hoofd_naarNL_eu15 F8.2 Hoofdactiviteit nieuw naar Nederland uit EU R3.12_Hoofd_naarNL_eu12 F8.2 Hoofdactiviteit nieuw naar Nederland uit EU R3.12_Hoofd_naarNL_rus F8.2 Hoofdactiviteit nieuw naar Nederland uit Rusland. 397 R3.12_Hoofd_naarNL_overigeuropa F8.2 Hoofdactiviteit nieuw naar Nederland uit Overig Europa. 398 R3.12_Hoofd_naarNL_china F8.2 Hoofdactiviteit nieuw naar Nederland uit China. 399 R3.12_Hoofd_naarNL_india F8.2 Hoofdactiviteit nieuw naar Nederland uit India. 400 R3.12_Hoofd_naarNL_oceanie F8.2 Hoofdactiviteit nieuw naar Nederland uit Oceanië. 401 R3.12_Hoofd_naarNL_vs F8.2 Hoofdactiviteit nieuw naar Nederland uit Verenigde Staten. 402 R3.12_Hoofd_naarNL_brazilie F8.2 Hoofdactiviteit nieuw naar Nederland uit Brazilië. 403 R3.12_Hoofd_naarNL_rest F8.2 Hoofdactiviteit nieuw naar Nederland uit Rest van de wereld. 404 R3.12_Distributie_naarNL_eu15 F8.2 Distributie nieuw naar Nederland uit EU R3.12_Distributie_naarNL_eu12 F8.2 Distributie nieuw naar Nederland uit EU R3.12_Distributie_naarNL_rus F8.2 Distributie nieuw naar Nederland uit Rusland. 407 R3.12_Distributie_naarNL_overigeuropa F8.2 Distributie nieuw naar Nederland uit Overig Europa. 408 R3.12_Distributie_naarNL_china F8.2 Distributie nieuw naar Nederland uit China. 409 R3.12_Distributie_naarNL_india F8.2 Distributie nieuw naar Nederland uit India. 410 R3.12_Distributie_naarNL_oceanie F8.2 Distributie nieuw naar Nederland uit Oceanië. 411 R3.12_Distributie_naarNL_vs F8.2 Distributie nieuw naar Nederland uit Verenigde Staten. 412 R3.12_Distributie_naarNL_brazilie F8.2 Distributie nieuw naar Nederland uit Brazilië. 413 R3.12_Distributie_naarNL_rest F8.2 Distributie nieuw naar Nederland uit Rest van de wereld. 414 R3.12_Marketing_naarNL_eu15 F8.2 Marketing nieuw naar Nederland uit EU15. 26

27 415 R3.12_Marketing_naarNL_eu12 F8.2 Marketing nieuw naar Nederland uit EU R3.12_Marketing_naarNL_rus F8.2 Marketing nieuw naar Nederland uit Rusland. 417 R3.12_Marketing_naarNL_overigeuropa F8.2 Marketing nieuw naar Nederland uit Overig Europa. 418 R3.12_Marketing_naarNL_china F8.2 Marketing nieuw naar Nederland uit China. 419 R3.12_Marketing_naarNL_india F8.2 Marketing nieuw naar Nederland uit India. 420 R3.12_Marketing_naarNL_oceanie F8.2 Marketing nieuw naar Nederland uit Oceanië. 421 R3.12_Marketing_naarNL_vs F8.2 Marketing nieuw naar Nederland uit Verenigde Staten. 422 R3.12_Marketing_naarNL_brazilie F8.2 Marketing nieuw naar Nederland uit Brazilië. 423 R3.12_Marketing_naarNL_rest F8.2 Marketing nieuw naar Nederland uit Rest van de wereld. 424 R3.12_ICT_naarNL_eu15 F8.2 ICT nieuw naar Nederland uit EU R3.12_ICT_naarNL_eu12 F8.2 ICT nieuw naar Nederland uit EU R3.12_ICT_naarNL_rus F8.2 ICT nieuw naar Nederland uit Rusland. 427 R3.12_ICT_naarNL_overigeuropa F8.2 ICT nieuw naar Nederland uit Overig Europa. 428 R3.12_ICT_naarNL_china F8.2 ICT nieuw naar Nederland uit China. 429 R3.12_ICT_naarNL_india F8.2 ICT nieuw naar Nederland uit India. 430 R3.12_ICT_naarNL_oceanie F8.2 ICT nieuw naar Nederland uit Oceanië. 431 R3.12_ICT_naarNL_vs F8.2 ICT nieuw naar Nederland uit Verenigde Staten. 432 R3.12_ICT_naarNL_brazilie F8.2 ICT nieuw naar Nederland uit Brazilië. 433 R3.12_ICT_naarNL_rest F8.2 ICT nieuw naar Nederland uit Rest van de wereld. 434 R3.12_Admin_naarNL_eu15 F8.2 Admin nieuw naar Nederland uit EU R3.12_Admin_naarNL_eu12 F8.2 Admin nieuw naar Nederland uit EU R3.12_Admin_naarNL_rus F8.2 Admin nieuw naar Nederland uit Rusland. 437 R3.12_Admin_naarNL_overigeuropa F8.2 Admin nieuw naar Nederland uit Overig Europa. 438 R3.12_Admin_naarNL_china F8.2 Admin nieuw naar Nederland uit China. 439 R3.12_Admin_naarNL_india F8.2 Admin nieuw naar Nederland uit India. 440 R3.12_Admin_naarNL_oceanie F8.2 Admin nieuw naar Nederland uit Oceanië. 441 R3.12_Admin_naarNL_vs F8.2 Admin nieuw naar Nederland uit Verenigde Staten. 27

28 442 R3.12_Admin_naarNL_brazilie F8.2 Admin nieuw naar Nederland uit Brazilië. 443 R3.12_Admin_naarNL_rest F8.2 Admin nieuw naar Nederland uit Rest van de wereld. 444 R3.12_RD_naarNL_eu15 F8.2 R&D nieuw naar Nederland uit EU R3.12_RD_naarNL_eu12 F8.2 R&D nieuw naar Nederland uit EU R3.12_RD_naarNL_rus F8.2 R&D nieuw naar Nederland uit Rusland. 447 R3.12_RD_naarNL_overigeuropa F8.2 R&D nieuw naar Nederland uit Overig Europa. 448 R3.12_RD_naarNL_china F8.2 R&D nieuw naar Nederland uit China. 449 R3.12_RD_naarNL_india F8.2 R&D nieuw naar Nederland uit India. 450 R3.12_RD_naarNL_oceanie F8.2 R&D nieuw naar Nederland uit Oceanië. 451 R3.12_RD_naarNL_vs F8.2 R&D nieuw naar Nederland uit Verenigde Staten. 452 R3.12_RD_naarNL_brazilie F8.2 R&D nieuw naar Nederland uit Brazilië. 453 R3.12_RD_naarNL_rest F8.2 R&D nieuw naar Nederland uit Rest van de wereld. 454 R3.12_Overig_naarNL_eu15 F8.2 Overig nieuw naar Nederland uit EU R3.12_Overig_naarNL_eu12 F8.2 Overig nieuw naar Nederland uit EU R3.12_Overig_naarNL_rus F8.2 Overig nieuw naar Nederland uit Rusland. 457 R3.12_Overig_naarNL_overigeuropa F8.2 Overig nieuw naar Nederland uit Overig Europa. 458 R3.12_Overig_naarNL_china F8.2 Overig nieuw naar Nederland uit China. 459 R3.12_Overig_naarNL_india F8.2 Overig nieuw naar Nederland uit India. 460 R3.12_Overig_naarNL_oceanie F8.2 Overig nieuw naar Nederland uit Oceanië. 461 R3.12_Overig_naarNL_vs F8.2 Overig nieuw naar Nederland uit Verenigde Staten. 462 R3.12_Overig_naarNL_brazilie F8.2 Overig nieuw naar Nederland uit Brazilië. 463 R3.12_Overig_naarNL_rest F8.2 Overig nieuw naar Nederland uit Rest van de wereld. 464 Concern F1 Zeggenschap over dochterbedrijven in buitenland. 465 R4.2_Hoofd_dochter_eu15 F8.2 Hoofdactiviteit in dochterbedrijf in EU R4.2_Hoofd_dochter_eu12 F8.2 Hoofdactiviteit in dochterbedrijf in EU R4.2_Hoofd_dochter_rus F8.2 Hoofdactiviteit in dochterbedrijf in Rusland. 468 R4.2_Hoofd_dochter_overigeuropa F8.2 Hoofdactiviteit in dochterbedrijf in Overig Europa. 28

29 469 R4.2_Hoofd_dochter_china F8.2 Hoofdactiviteit in dochterbedrijf in China. 470 R4.2_Hoofd_dochter_india F8.2 Hoofdactiviteit in dochterbedrijf in India. 471 R4.2_Hoofd_dochter_oceanie F8.2 Hoofdactiviteit in dochterbedrijf in Oceanië en overige Aziatische landen 472 R4.2_Hoofd_dochter_vs F8.2 Hoofdactiviteit in dochterbedrijf in Verenigde Staten en Canada. 473 R4.2_Hoofd_dochter_brazilie F8.2 Hoofdactiviteit in dochterbedrijf in Brazilië. 474 R4.2_Hoofd_dochter_rest F8.2 Hoofdactiviteit in dochterbedrijf in Rest van de wereld. 475 R4.2_Distributie_dochter_eu15 F8.2 Distributieactiviteit in dochterbedrijf in EU R4.2_Distributie_dochter_eu12 F8.2 Distributieactiviteit in dochterbedrijf in EU R4.2_Distributie_dochter_rus F8.2 Distributieactiviteit in dochterbedrijf in Rusland. 478 R4.2_Distributie_dochter_overigeuropa F8.2 Distributieactiviteit in dochterbedrijf in Overig Europa. 479 R4.2_Distributie_dochter_china F8.2 Distributieactiviteit in dochterbedrijf in China. 480 R4.2_Distributie_dochter_india F8.2 Distributieactiviteit in dochterbedrijf in India. 481 R4.2_Distributie_dochter_oceanie F8.2 Distributieactiviteit in dochterbedrijf in Oceanië en overige Aziatische landen 482 R4.2_Distributie_dochter_vs F8.2 Distributieactiviteit in dochterbedrijf in Verenigde Staten en Canada. 483 R4.2_Distributie_dochter_brazilie F8.2 Distributieactiviteit in dochterbedrijf in Brazilië. 484 R4.2_Distributie_dochter_rest F8.2 Distributieactiviteit in dochterbedrijf in Rest van de wereld. 485 R4.2_Marketing_dochter_eu15 F8.2 Marketingactiviteit in dochterbedrijf in EU R4.2_Marketing_dochter_eu12 F8.2 Marketingactiviteit in dochterbedrijf in EU R4.2_Marketing_dochter_rus F8.2 Marketingactiviteit in dochterbedrijf in Rusland. 488 R4.2_Marketing_dochter_overigeuropa F8.2 Marketingactiviteit in dochterbedrijf in Overig Europa. 489 R4.2_Marketing_dochter_china F8.2 Marketingactiviteit in dochterbedrijf in China. 490 R4.2_Marketing_dochter_india F8.2 Marketingactiviteit in dochterbedrijf in India. 491 R4.2_Marketing_dochter_oceanie F8.2 Marketingactiviteit in dochterbedrijf in Oceanië en overige Aziatische landen 492 R4.2_Marketing_dochter_vs F8.2 Marketingactiviteit in dochterbedrijf in Verenigde Staten en Canada. 493 R4.2_Marketing_dochter_brazilie F8.2 Marketingactiviteit in dochterbedrijf in Brazilië. 494 R4.2_Marketing_dochter_rest F8.2 Marketingactiviteit in dochterbedrijf in Rest van de wereld. 29

30 495 R4.2_ICT_dochter_eu15 F8.2 ICTactiviteit in dochterbedrijf in EU R4.2_ICT_dochter_eu12 F8.2 ICTactiviteit in dochterbedrijf in EU R4.2_ICT_dochter_rus F8.2 ICTactiviteit in dochterbedrijf in Rusland. 498 R4.2_ICT_dochter_overigeuropa F8.2 ICTactiviteit in dochterbedrijf in Overig Europa. 499 R4.2_ICT_dochter_china F8.2 ICTactiviteit in dochterbedrijf in China. 500 R4.2_ICT_dochter_india F8.2 ICTactiviteit in dochterbedrijf in India. 501 R4.2_ICT_dochter_oceanie F8.2 ICTactiviteit in dochterbedrijf in Oceanië en overige Aziatische landen 502 R4.2_ICT_dochter_vs F8.2 ICTactiviteit in dochterbedrijf in Verenigde Staten en Canada. 503 R4.2_ICT_dochter_brazilie F8.2 ICTactiviteit in dochterbedrijf in Brazilië. 504 R4.2_ICT_dochter_rest F8.2 ICTactiviteit in dochterbedrijf in Rest van de wereld. 505 R4.2_Admin_dochter_eu15 F8.2 Adminactiviteit in dochterbedrijf in EU R4.2_Admin_dochter_eu12 F8.2 Adminactiviteit in dochterbedrijf in EU R4.2_Admin_dochter_rus F8.2 Adminactiviteit in dochterbedrijf in Rusland. 508 R4.2_Admin_dochter_overigeuropa F8.2 Adminactiviteit in dochterbedrijf in Overig Europa. 509 R4.2_Admin_dochter_china F8.2 Adminactiviteit in dochterbedrijf in China. 510 R4.2_Admin_dochter_india F8.2 Adminactiviteit in dochterbedrijf in India. 511 R4.2_Admin_dochter_oceanie F8.2 Adminactiviteit in dochterbedrijf in Oceanië en overige Aziatische landen. 512 R4.2_Admin_dochter_vs F8.2 Adminactiviteit in dochterbedrijf in Verenigde Staten en Canada. 513 R4.2_Admin_dochter_brazilie F8.2 Adminactiviteit in dochterbedrijf in Brazilië. 514 R4.2_Admin_dochter_rest F8.2 Adminactiviteit in dochterbedrijf in Rest van de wereld. 515 R4.2_RD_dochter_eu15 F8.2 R&D-activiteit in dochterbedrijf in EU R4.2_RD_dochter_eu12 F8.2 R&D-activiteit in dochterbedrijf in EU R4.2_RD_dochter_rus F8.2 R&D-activiteit in dochterbedrijf in Rusland. 518 R4.2_RD_dochter_overigeuropa F8.2 R&D-activiteit in dochterbedrijf in Overig Europa. 519 R4.2_RD_dochter_china F8.2 R&D-activiteit in dochterbedrijf in China. 520 R4.2_RD_dochter_india F8.2 R&D-activiteit in dochterbedrijf in India. 521 R4.2_RD_dochter_oceanie F8.2 R&D-activiteit in dochterbedrijf in Oceanië en overige Aziatische landen 30

31 522 R4.2_RD_dochter_vs F8.2 R&D-activiteit in dochterbedrijf in Verenigde Staten en Canada. 523 R4.2_RD_dochter_brazilie F8.2 R&D-activiteit in dochterbedrijf in Brazilië. 524 R4.2_RD_dochter_rest F8.2 R&D-activiteit in dochterbedrijf in Rest van de wereld. 525 R4.2_Overig_dochter_eu15 F8.2 Overige activiteit in dochterbedrijf in EU R4.2_Overig_dochter_eu12 F8.2 Overige activiteit in dochterbedrijf in EU R4.2_Overig_dochter_rus F8.2 Overige activiteit in dochterbedrijf in Rusland. 528 R4.2_Overig_dochter_overigeuropa F8.2 Overige activiteit in dochterbedrijf in Overig Europa. 529 R4.2_Overig_dochter_china F8.2 Overige activiteit in dochterbedrijf in China. 530 R4.2_Overig_dochter_india F8.2 Overige activiteit in dochterbedrijf in India. 531 R4.2_Overig_dochter_oceanie F8.2 Overige activiteit in dochterbedrijf in Oceanië en overige Aziatische landen 532 R4.2_Overig_dochter_vs F8.2 Overige activiteit in dochterbedrijf in Verenigde Staten en Canada. 533 R4.2_Overig_dochter_brazilie F8.2 Overige activiteit in dochterbedrijf in Brazilië. 534 R4.2_Overig_dochter_rest F8.2 Overige activiteit in dochterbedrijf in Rest van de wereld. 535 R4.2_Hoofd_dochter_totaal F8.2 Hoofdactiviteit in buitenlandse dochter. 536 R4.2_Distributie_dochter_totaal F8.2 Distributie in buitenlandse dochter. 537 R4.2_Marketing_dochter_totaal F8.2 Marketing in buitenlandse dochter. 538 R4.2_ICT_dochter_totaal F8.2 ICT in buitenlandse dochter. 539 R4.2_Admin_dochter_totaal F8.2 Admin in buitenlandse dochter. 540 R4.2_RD_dochter_totaal F8.2 R&D in buitenlandse dochter. 541 R4.2_Overig_dochter_totaal F8.2 Overige activiteit in buitenlandse dochter. 542 R4.2_dochter_ondersteunend F8.2 Ondersteunende activiteit in buitenlandse dochter. 543 R4.2_dochter_buitenland_totaal F8.2 Activiteit in buitenlandse dochter. 544 R4.2_ondersteunend_dochter_eu15 F8.2 Ondersteunende activiteit in dochter in EU R4.2_ondersteunend_dochter_eu12 F8.2 Ondersteunende activiteit in dochter in EU R4.2_ondersteunend_dochter_rus F8.2 Ondersteunende activiteit in dochter in Rusland. 547 R4.2_ondersteunend_dochter_overigeuropa F8.2 Ondersteunende activiteit in dochter in Overig Europa. 548 R4.2_ondersteunend_dochter_china F8.2 Ondersteunende activiteit in dochter in China. 31

Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013

Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013 Datum:14 januari 2016 19 april 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS)

Microdataservices. Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS) Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS) Datum:23 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatierapport Internationale Handel in Goederen (IHG)

Microdata Services. Documentatierapport Internationale Handel in Goederen (IHG) Documentatierapport Internationale Handel in Goederen (IHG) Datum:7 november 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met loon; gemiddeld maandelijks bedrag aan loon van werknemers en directeur grootaandeelhouders (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS)

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Microdataservices. Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 28maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM)

Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM) Datum: 20 augustus 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS)

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand)

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) -- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) Datum:20 januari 2016

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Internationale Handel in

Documentatierapport Internationale Handel in Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Internationale Handel in goederen (IHG) Datum: 17 november 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand (GRBSTAB) Datum: 19 mei 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB)

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Datum: 28 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Datum:13 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Documentatierapport Adresrugnummer met

Documentatierapport Adresrugnummer met Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (ADRESGWBTAB) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov)

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Datum:15 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Populatie actieve bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm (ABR_PAB)

Microdata Services. Documentatie Populatie actieve bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm (ABR_PAB) Documentatie Populatie actieve bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm (ABR_PAB) Datum:18 mei 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum: 22 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum :7 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratievoorzieningen (SRGPERSOONBUS) Datum: 20 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

(GBA) (VRLGBAOVERLIJDENTAB)

(GBA) (VRLGBAOVERLIJDENTAB) Documentatie Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) (VRLGBAOVERLIJDENTAB) Datum: 12 november2018 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Bedrijven van ondernemers (revisie 2017) (INPBEIDTAB)

Microdata Services. Documentatie Bedrijven van ondernemers (revisie 2017) (INPBEIDTAB) Documentatie Bedrijven van ondernemers (revisie 2017) (INPBEIDTAB) Datum: 23 oktober 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Verzekerde Personen en Dienstverbanden Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging in Sociale verzekeringswetten,

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB)

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS)

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Datum: 26 april 2013 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

(GBASTANDBEVOLKINGTAB)

(GBASTANDBEVOLKINGTAB) Documentatierapport Gemeenteinschrijving en 4-cijferige postcode van de wettelijk vastgestelde bevolking op 1 januari van het jaar (GBASTANDBEVOLKINGTAB) Datum:21 april 2016 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:17

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens ontslag via uwv/cwi (UWVONTSLAGTAB) Datum: 24 december 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die zorg zonder

Documentatierapport Personen die zorg zonder Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf in natura hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum: 16 februari 2015 12 mei 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

(GBAVERWEDUWDENMASSABUS)

(GBAVERWEDUWDENMASSABUS) Documentatierapport Verweduwende personen die op het moment van verweduwing in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar (GBAVERWEDUWDENMASSABUS) Datum:4

Nadere informatie

3 Microdata Services. Documentatie Prodcom; verkopen; industriële producten naar productgroep (Prodcom)

3 Microdata Services. Documentatie Prodcom; verkopen; industriële producten naar productgroep (Prodcom) 3 Documentatie Prodcom; verkopen; industriële producten naar productgroep (Prodcom) Datum:15 maart 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Datum: 8 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Aanbod van arbeid (Arbeidsaanbodpanel)

Microdata Services. Documentatie Aanbod van arbeid (Arbeidsaanbodpanel) Documentatie Aanbod van arbeid (Arbeidsaanbodpanel) Datum:21 februari 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Administratie (GBA) ingeschreven personen, niet gecoördineerd.

Administratie (GBA) ingeschreven personen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Geboortegemeente van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen, niet gecoördineerd (VRLGBAGEBOORTEGEMEENTETAB) Datum:24 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Pensioenaanspraken

Microdataservices. Documentatie Pensioenaanspraken Documentatie Pensioenaanspraken Datum:29 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatierapport Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden (EBBFAMILIETAB)

Microdata Services. Documentatierapport Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden (EBBFAMILIETAB) Documentatierapport Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden (EBBFAMILIETAB) Datum:3 juni 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB)

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Datum: 1 december 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

(GBAVERBINTENISSENMASSATAB)

(GBAVERBINTENISSENMASSATAB) Documentatie Verbintenissen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de verbintenissluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven per publicatiejaar

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB)

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Datum: 8 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Datum: 17 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB)

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Pensioenaanspraken

Microdataservices. Documentatie Pensioenaanspraken Documentatie Pensioenaanspraken Datum:29 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:18 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Bedrijvendynamiek, populatie actieve bedrijven (ABR_PAB)

Documentatierapport Bedrijvendynamiek, populatie actieve bedrijven (ABR_PAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Bedrijvendynamiek, populatie actieve bedrijven (ABR_PAB) Datum: 3 juli 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum:26 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 november 2015

Nadere informatie

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB)

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Datum: 14 mei 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdata Services. Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum:19 februari 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS)

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Datum: 12 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB)

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Datum:27 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:16 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdata Services. Documentatie Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatie Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum: 27 september 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Statistiek Banen per bedrijf per gemeente (SWL-regio)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Statistiek Banen per bedrijf per gemeente (SWL-regio) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Statistiek Banen per bedrijf per gemeente (SWL-regio) Datum: 29 januari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3 oktober 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum:6 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB)

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde 1999-2005 (OBJECTWONINGTAB) Datum: 24 september 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum: 6 juli 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB)

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Datum: 5 februari 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Datum :10 augustus 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

(GBASTANDBEVOLKINGTAB)

(GBASTANDBEVOLKINGTAB) Documentatierapport Gemeenteinschrijving en 4-cijferige postcode van de wettelijk vastgestelde bevolking op 1 januari van het jaar (GBASTANDBEVOLKINGTAB) Datum:20 april 2017 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kinderopvang Datum: 26 juni 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen)

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Datum: 3 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:14 augustus 2017 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Personen met winst in de verslagmaand (SECMZLFMNDBEDRAGBUS)

Microdata Services. Documentatie Personen met winst in de verslagmaand (SECMZLFMNDBEDRAGBUS) Documentatie Personen met winst in de verslagmaand (SECMZLFMNDBEDRAGBUS) Datum: 8 januari 2019 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen, gecoördineerd (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen, gecoördineerd (GBAPERSOONTAB) Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen, gecoördineerd (GBAPERSOONTAB) Datum:4 april 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS)

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Datum: 24 april 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Maandbedragen van personen met een Ziektewetuitkering (ZWPERSOONMNDBEDRAGBUS)

Microdata Services. Documentatie Maandbedragen van personen met een Ziektewetuitkering (ZWPERSOONMNDBEDRAGBUS) Documentatie Maandbedragen van personen met een Ziektewetuitkering (ZWPERSOONMNDBEDRAGBUS) Datum:19 december 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en

Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en brandweerkazernes (NABIJHEIDVERKEERTAB) Datum: 1 december

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Datum: 9 oktober 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Personen met loon in de verslagmaand (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS)

Microdata Services. Documentatie Personen met loon in de verslagmaand (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS) Documentatie Personen met loon in de verslagmaand (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS) Datum:15 februari 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB) Datum:13 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen, nietgecoördineerd.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen, nietgecoördineerd. Documentatie Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen, niet-gecoördineerd (VRLGBAPERSOONTAB) Datum:31 januari 2018 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport mutaties in de

Documentatierapport mutaties in de Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport mutaties in de woningvoorraad (VRLOBJECTWOONMUTTAB) 1999-2011 Datum: 26 september 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum:14 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van

Nadere informatie

Documentatie Persoonskenmerken van personen die niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (NIETGBAPERSOONTAB)

Documentatie Persoonskenmerken van personen die niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (NIETGBAPERSOONTAB) Documentatie Persoonskenmerken van personen die niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (NIETGBAPERSOONTAB) Datum:16 januari 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Perioden van verbonden zijn door huwelijk of geregistreerd partnerschap van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB)

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Datum: 18 februari 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Datum:21 juni 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie