IN NEDERLANDSCH-INDIË

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN NEDERLANDSCH-INDIË"

Transcriptie

1 e inrichting van Uw ORATORIUM zijn wij U gaarne met Zoowel op het gebied ~riente~rd. i CHEMISCH JAARBOEKJE EERSTE DRUK DER NEDERLANDSCHE CHEMISCHE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH-II'~IDIË offertes en verdere inlichtingen van dienst, van instrumenten cn glaswerk als in fijnc of technische chemicalië n zijn wij volledig ge-

2 CHEMICALIËNHANDEL STAAT aan de spits. N. V. Chem handel RATHKAMP ~ Co. BATAV I A-C. CHEMISCH JAARBOEKJE DER NEDERLANDSCHE CHEMISCHE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH-INDIË REDACTIE-CODIIVIISSIE DEEL PERSONALIA 1941 '?1 e ~~~s 6 '~~ :r Dr. J. E. QUINTUS BOSZ, voorzitter Soe~abaia Ur. C. J. V.AN HULSSEN, se<n~etri~ i Buitenzorg i Pr. H. J. HARDON Buitenzorg Ir. F. J. H. DAVIS Batavia-C. ALS OUDSTE NED. INDISCHE Door ons inkoopkantoor in New-York en ons rechtstreeksch contact met de grootste fabrieken zijn wij steeds op de hoogte van de nieuwste producten en hebben hierdoor tevens een directe contróle op d~ snelle uitvoering van in het buitenland geplaatste orders.

3 VOORBERICHT. Toen de samenstelling van een chemisch jaarboekje door het bestuur ter sprake werd gebracht, was men algemeen van ine~ening, dat in de eerste plaats éen lijs± van de in Ned.-Ir_dië aanwezige chemische tijdschriften daarin een plaats moest vinden. Door het gz-ringe contact, dat tengevolge van de groote afstanden hier te lande tusschen de chemici en de verschillende instellingen bestaat, is neen veelal niet op de hoogte, waar de tudschriften, die men noodig heeft, kunnzn worden geleend. De thans samengestelde lijst, die nog allerinínst op volledigheid kan bogen, zal ongetwijfeld in een door velen gevoelde behoefte voorzien. De ledenlijst telt thans de namen van 16 eereleden en 190 leden. Tengevolge van de vele overplaatsingen, waarvan geen bericht werd ontvangen, zullen, ondanks de groote zorg waarmede deze list is samengesteld, foutieve adressen zijn vermeld. Ik zal het ten zeerste op prijs stellen, indien men deze mocht aantreffen, hiervan mededeeling te ontvangen. Ook wordt men verzocht alle veranderingen op te geven, die de vermelding van titel, beroep en/of adres in de toekomst mocht ondergaan. Men make daartoe bij voorkeur gebruik van het zich achterin bevindende formulier. Een lijst van de instellingen, waar hier te lande chemici werkzaam zijn kon door t~dgebrek niet meer worden opgenomen. In een tweede - jaarboekje, dat het volgende jaar zal worden uitgegeven, zal deze plaatsing vinden. Tenslotte zullen suggesties voor den inhouà van dit tweede jaarboekje dankbaar worden aanvaard. Buitenzorg, September H. J. HAADON.

4 INGENIEURS- & HANDELSBUREAU H. J. BURGERS r~ BERLAGEW ECc 8 B A N D O E N G TE[.EFooN 2685 Reeds méér dan 12 jaar IMPORTEURS en LEVERANCIERS van Laboratoriumbenoodigdheden, als: `~' Glaswerk, ook Glasbuis en -staven. ~ Porcelein, Platina, Rubberwaren, Thermometers, Fíltreerpapier, Reagentia, e.a. chemicaliën, Vacu~unpompen, Destilleertoestellen, Aerogeen-installaties, Verwarmingsapparaten, Verbrandingsovens, Centrifuges, etc., etc. SAMENSTELLING VAN BESTUUR, Wetenschappelijke apparaten en -instrumenten: ~ Microscopen, Spectrografen, Polarimeters, Epidiascopen, COMMISSIES, ENZ. e a. optische apparaten, Colorimeters, Calorimeters, POLARO- GRAFEN, Analytische balansen, Galvanometers, Viscosi- op 1 September ~94~ meters, Beproevingsapparaten voor alle materialen, Microchemische apparatuur, ph-meters, etc., etc. Wij leveren aan ALLE Overheidslaboratoria, part. laboratoria, ziekenhuizen en hospitalen. Wij richtten complete laboratoria in, alsmede, via de 1CA, f.~~ o.a. een complete operatiezaal voorde BAKKA TINWINNING. ` EIGEN inkoopkantoor in de U. S. A. sedert 1938, waardoor concurreerende inkoopen en kortst mogelijke levertijden. Referenties van H. H. Professoren, Hoofden van Laboratoria en bedrijven.

5 6 7 Bestuur Redactie-Commissie van het Chemisch Jaarboekje *Dr. Ir. P. HoxiG, Buitenzorg... voorzitter. Dr. J. E. QuiNTus Bosz,,Soerabaia... voorzitter *Dr. H. J. HAR.DON, Buitenzorg... secr. pennanq~m. Dr. C. J. VAN HULSSEN, Buitenzorg... secretartis *Dr. D. R. KooLHnas, Buitenzorg... onde7 -voorzitter. Dr. H. J. HAADOrr, Buitenzorg... (als secretaris der vereentiginq) Dr. G. M. KttnAra, Buitenzorg. i Ir. F. J. H. Dnv~s, Batavia-C. Dr. K. PosTaunZu5, Bandoeng., DT. A, G. VAN VEEN, BatáVlá-C. Ir. W. JAMES, Soengei Gerong (Palembang) (tijdelijk New York). COritritiS5le VOOr Octrooibelangen 1VIT. O. VAN REES, Soerabaia ~aangew~ezen door N.I. Ondernemersbond). Soerabain: Dr. J. H. N. vax nex Buxc.... secretarie (voorl.) Redactie-Commissie van de afdeeling Chemie en Technologie" van De Ingenieur in Ned.-Indië" ~ -~*.. Ir. E. D. G. FxaxM, Buitenzorg. (tijdel~k Soerabaia). Ir. F. J. H. Dnvrs, Batavia-C. De leden, aangeduid door "`, vormen het Dagelijksch Bestuur. ~~ Dr. H. R. Exanx, voorzitter Dr. Ir. P. Hoxic, Euitenzorg plv. voorzitter Het secretariaat is gevestigd: Laboratorium voor ~~ Ir. E. D. G. FxnxM, Buitenzorg (tijdelijk Soerabaia)... sec~ etaris Onderzoek, Handelstraat No. 5, Buitenzorg, telefoon 275. Dr. G. M. Kxnnia, I Ir. P. H. WraTNrarr, ~ Ir. F. H. PuGx, Soérabaia. Chemische kringen i van advies 'inzake het Batavia: Dr. A. G. vary VEEx. voorzitter IT. C..... SBCT'0taT15 DT. A. G. VAN VEEN, voorzitter ~ Dr. W. B. DEiJs, Buitenzorg secretards Dr. D. R. Koor.Hnns. voorzitter Dr. H. J. Haxnox, Dr. W. B~. DEias. secx etaris Dr. K. Douvs~s DExx~t, Ir. C. F. METS, Bandoeng. Malan 9~ IT. E. J. G. ~ voorzitter Prof. Dr. Ir. C. P. Mont, Bandoeng. Dr. Ir. K. L. vax. secretaris IT. JAP KIE TJOAN,... ~ ~... ALTHUISIUS Buitenzo~ g: SCHERMERHORN ScxouwExsuxc commissaris Batavia-C...: Buitenzorg. Pasoeroean. Commissie analyst-examen Batavia-C Buitenzorg. Pasoeroean. Scheikundig

6 N.V. OLIEFABRIEKEN OLVADO FABRIEKEN te: GROOTE Hoofdkantoor te SOERABAIA. SORTEERING Blitar, Karanganjar, Karanggandoel (Poerwokerto) Tjiamis, Tjilatjap, Toeloengagoeng en Soerabaia. Cocosolie Kapokpittenolie Ricinusolie in bulk, blikken en drums. Veekoeken. Gemalen Boengkils voor bemesting. TECHNISCHE CHEMICALIEN voor elk bedrijf Sam BATAVIA SOERABAIA MEDAN FIJN CHEMICALIEN

7 Alleenvertegenwoordigers van Glasco Products Co. werk. laboratoriumglas- Adam Hilger Ltd. refractometers, spectrometers, colorimeters, polarimeters enz. Hoskins electr, ovens, pyrometers. Kimble Glass Co. laboratoriumglaswerk. Nit. Techn. Laborat. Beckman ph-meters. Tailor &Comp. colorimeters, comparatoren. LEDENLIJST op 1 September 1941 ~ ~o~ ~~,1 Reeve Angel filtreerpapier.

8 to Eereleden BJ~RxUM (Prof. NIELS) K benhavn. CoaErr (P'rof. Dr. EaxsT), Utrecht. DEaiJE (Prof. Dr. P.), U.S.A.? DONNAN (Prof. F. G.), London W.C. 1. GoMBEAG (Prof. MOSES), Ann. Arbor. Michigan (U.S.A.). HOLLEMAN (P'rof. Dr. A. F.), Bloemendaal. TCRISSEN ~DY'.. W. P.~, Leiden. KxuYT (Prof. Dr. H. R.), Utrecht. MAarMA (Prof. Rixo), Osaka (Japan). 1VIEERBURG (Dr. P'. A.) ~ BLiSSUri1. RUTTEN (Ir. Jnrr), den Haag. SABATIER (Prof. PAUL), TOUIOU50. ScxooxL (Prof. Dr. N..), Utrecht. SLINGERVOET RAMONDT (Ir. A), den Helder. SwaitTs (Prof. F.), Gent (België). VOERMAN (Dr. G. L..), den Haag. 1i Leden ALEWIJN, Jhr. W. F. Nederland. ALTHUISIUS, Ir. F. P'roefstation v/d AVROS, Kampong Baroe bij Medan. ALTxutstus, Ir. C. Opiumfabriek, Salemba 13, Batavia-C. Ar.Trvcax, Dr. R. F. A. Daendelsweg 1, Buitenzorg. ANGR2MOND, Dr. 1~. n' Proefstation v/d AVROS, Kampon Baroe bij Medan. ATEN, Drs. ALB. Kistlaan 12, Bandoeng. BAARS, Dr. J. K. Pasoeroeanweg 10, Batavia-C. B~1R, Dr. Ir. A. L. S. N. H. Mij Kenzantren", Tegal. BASTILE, Dr. G. L. C. LA Oud Gondangdia 7, Batavia-C. BENNINGA, Dr. N. Jan Steenlaan 3, Bandoeng. BERENSCHOT, Ir. G. H. Rochussenweg 18, Bandoeng. BEVERVOORD-DEERNS, Mevr. Ir. W. M. ENGELBERT VAN Dagoweg 171, Bandoeng. BIE, Ir. G. J. van nex Daendelsweg 5, Buitenzorg. Bi,atvxEN, Ir. P. L. B.P.M., Pladjoe. BLEKKINGH, Dr. J. J. A. Heerenstraat 39, Pasoeroean. BLOMBERG DY'S. B. I. H2OT8riStY'aat HS, Pasoeroean. BLOMMENDAAL, Ir. H. N. Logeplantsoen 2, Batavia-C. $oexesteix, Dr. P. T. Neder 1 a n d. BoEx, Ir. P. J. ne Oranjeboulevard 63A, Batavia-C. BOGTSTRA, Ir. J. F. Proefstation voor de Javasuikerindustrie te Pasoeroean. BONTENBAL, Ir. J. Soerabaiáweg 56z Batavia-C. BOONE, Ir. P. C.O. Bendoredjo", Halte Kras. Bosz, Dr. J. E. QUrNTus FIotel Bristol, Soerabaia. Bouxicius, Ir. R. J. Speelmanstraat 27, Soerabaia. BouT, Ir. M. T. VAN DEN B.P.M., Tjepoe. BRAAK, Dr. H. R. Lembangweg 10, Batavia-C. BRABER; Drs. P' Kentjong", Paree K.S.M. BUxCK, Ir. W. J. Grisseeweg 47, Batavia-C. BUxcK, Ir. J. W. J. Centraal Bureau voor Technische Onderzoekingen te Batavia. BURG, Dr. J. H. N. van DER Embong Tandjoeng 15, Soerabaia. BUSSEMAKER, Ir. 0. K. F. Serdang, Post Galang, Klein Soengei Karang.

9 12 CAMPIONI, Ir. E. C. N.K.P.M., Soergei Gerong, Palembang. - COERMAN, Ir. J. G. Centraal Bureau voor Technische Onderzoekingen, Batavia. COLTHOFF, Ir. P. J. G. B.P.M., Pladjoe. COOLHAAS, Dr. Ir. C. Lowokwaroe 36, Malang. CoSTEx, Dr. Ir. CH. Van Imhoffweg 20, Buitenzorg. DALFSEN~ Ir. J. W. van v. Heutszweg 16, Buitenzorg. Davis, Ir. F. J. H. Salembaplein 17, Batavia-C. DEIN~mrA, Ir. J. Woeng'kal 12, Semarang. DExxEx, Ir. G. I3. W. DouwEs P'yrotechn. Werkpl., Bandoeng. DEKKER, Dr. K. DouWEs Heerenstraat 63, Pasoeroean. DEIJS, Dr. W. B. Idenburgweg 2, Buitenzorg. DILLEN, Ir.L. R. vnn Proefstation voor de A.V.R.O.S., Kampong Baroe bij Medan. DULFER, Ir. M. s.f. Kaliwoengoe, Kaliwoengoe. EnIE, Ir. P. v. Heutszweg 4, Buitenzorg. EGETER~ Ir. H. fa. Tiedeman &Van Kerchem, Soerabaia. ENDE, Ir. R. Vax nex Marine-Etablissement, Soerabaia- Oedjoeng. ENGELBERTS, Ir. R. -~ Balikpapan. ENSINK, Ir. A. J. Baudstraat 10, Soerabaia. ENT, Ir. J. M. vax ner Woenkalweg 15, Semarang. FORCH, Ir. J. H. p/a Kon. Emmaschool, Soerabaia. FRAHM, Ir. E. D. G. Hotel Bristol, Soerabaia. 1+'REIJBURG, Ir. Cx. G. G. vox s.f. W~ono-Aseh", Probolinggo. FR~LKE, Ir. J. H. A. M. Dolok Ilir, Serbelawan, S.O.K. GELDERS Mej. Ir. C. A. ne Coenboulevard 114, Soerabaia. GILS, Dr. G. E. van Parkweg 52, Buitenzorg. GOEDKOOP, Dr. Dipl. Ing. M. L. GRooT, Ir. J. E. ne GOUDS WAARD-KNIPSCHEER, Mevr. S. A. T. H. HALFWIJN, Ir. E. K. E. HARDON, Dr. H. J. HAVER, Ir. J. M. HEESTERMAN, Ir. F. HELLEMANS, Ir. R. HEIJN, Dr. A. N. J. 13 s.f. Modjo-Agoeng". Laan Fock 6, Buitenzorg. Potgieterweg 32, Bandoeng. J. P, Goenweg 21, Buitenzorg. Schenck de Jongweg 9, Buitenzorg. Gombel 7, Semarang. Suriname. Letjes (reg. P'robolinggo). Centraal Bur. v. Techn. Onderz., Batavia. HESSELS, Ir. J. H. E. Neder 1 a n d. HOEKSTRA KLEIN, Dr. Ing. J. W. Van Heutszweg 7, Bandoeng. HoLLEív~nrt, Dr. L. W. J. Boeboelak 8, Buitenzorg. HOMAtvs, Mej. Ir. L. N. S. Tjilendekweg 40, Buitenzorg. HONIG, Dr. Ir. P. Van Heutszweg 2, Buitenzorg. HOIIwENINGE, Ir. J. VAN c/o Toeren", Hpk. Toeren bij Malang. HUESE, Ir. J. P. F. Van Dieinenstraat 1, Soerabaia. HULSSEw, Dr. C. J. van Villa Diëng, Bantar Peteh 3, Buiter- ZOTg. RIJMAN, Mej. Ir. A. J. Cheribonweg 10, Batavia-C. ITERsarr, Ii. J. A. RoEe- SINGH VnN Soengei Gerong, Palembang. JAxoss, Dr. H. Panaragan 30, Buitenzorg. JAMES, Ir. W. Soengei Gerong, Palembang. JANSEN, Ir. H. C. Dubbsweg 124, Balikpapan. JANSEN -TER KUILE, Mevr. Dr. J. I. Kebon Sirih 92, Batavia-C. JnrxoxGJnuw, Ir. I~. T. Cass. oud. Krebet", hpk. Boeloelavwang bij Malang. KADT, Ir. P1~. J. ve p/a BOTSUInlj, Batavia. KARREMAN, Ir. T. P. W. Neder 1 a n d.

10 KELDER, Ir. H. P. Kir, Ir. G. J. KOOLHAAS, Dr. D. R. KOOPAL, Dr. S. A. KOSTERMANS, Dr. D. G. F. R. KRAAIJ, Dr. G. M. KRAMERS, Ir. C. A. KRANENBURG, Ir. J. J. $KIJGSMAN, Ir. H. LAMOEN, Ir. F. L. J. vnx LANDMETER, W. N. J. ne LEENT, F. T. VAN LEEuw Jr., Ir. A. J. ne LEEUW-SLOEP, Mevr. Dr Ir. A. C. ne LEEUWEN, Ir. A. J. vpn LELYVELD., ir. E. LIEM, Dr. H. T. LIGYEN, Ir. J. W. L. vaty LIGTENBERG, Ir. H. L. LINDEIJER, Dr. E. W. Los, Dr. G. 14 Soengei Gerong, Palembang. c/o Pan~goonredja, Kepandjen. Tjibeuningstraat 8 pay., Bandoeng. Tjikeumeuhweg 102, Buitenzorg. Nederland. Pasoeroeanweg 2, Batavia-C. J. P. Coenweg 16, Buitenzorg. Nijlandweg 82, Bandoeng. Riouwstraat 47, Bandoeng. Soepgei Gerong, Palembang. C.O. Toeren", hpk. Toeren bij Malang. N.K.P.M., Soepgei Gerong. Djamboelaan 56A, Batavia-C. de Bazelweg 7 pav., Bandoeng. Hotel Mataram, Malioboro, Jogjakarta. Gouvernements Cruttapercha onde~rneming Tjipetir" bij Tjibadak. Gouverneinents Guttapercha onderneining Tjipetir" bij Tjibadak. s.f. Minggiran" SS/OL. Laan Fock 4, Buitenworg. Gouvernements Guttapercha onderneming Tjipeiir" bij Tjibadak. Cass. ond. Krebet", Boeloelawang bij Malang. Penoemping, Solo. Kenarielaan 20, Semarang. Off. kampement E I, B~atoedjadjar. Dagoweg 121, Bandoeng. Soepgei Gerong, Palembang. 15 MaRxUs, Ir. B. v. Limburg Stirumweg 17, pav.~ Buitenzorg. MAURENBRECHER, Dr. A. D. Westerpark 3, Biatavia-C. Max, Drs. H.J. N. s.f. N~eritjan", Kediri. METS, Ir. C. F. Bandastraat 2, Bandoeng. M'EliLEN~ Ir, C. W. J. VAN DEA s.f. Tasil~madoe, ís010. MEYER, Jhr. Ir. A. Dierentuinlaan 8. Batavia-C. MEIJER, Dr. Tx. M. Soekasarie 8, Buitenzorg. M:oM, Prof, Dr. Ir. C. P. Wenckebachstraat 10, Bandoeng. NEEs, Ir. A. P. Papierfabriek te Padalarang. NIENHUIS, Ir. J. D. s.f. Semboro", hpk. Tanggoel. NiEuwENxuYs, Drs. R. Carpentierstraat 91, Soerabaia. NOTENBOOM, Ir. A. W. Klandasan 94, Balikpapan. NIJHOLT, Ir. J. A. Sirnagalih, Megamendoeng, Buiten-,zorg. POLDERMANS, Ir. P. J. POLVLIET, Drs. A. C. PRINS, Ir, A. Poeloe Samboe Huis 112, Pladjoe bij Palembang. Gouvts. Lyceum en A.M.S., Malang. Park Hotel, Rijswijk 1, Batavia. C. s.f. Padokan", Jogjakarta. Van Linschotenlaan 17, Medan. Tjikini 18b,. Batavia-C. Soerabaiaweg 4, Batavia-C. Hoogeschoolweg 8, Bandoeng. Deterding Boulevard, Tjepoe. s.f. Ketegan", Halte Sepandjang SS/OL. B.P.M. Handelszaken, Soerabaia. MnxGOExxoESo~rv1o, Ir. D. Embong Trenggoeli 20, Soerabaia. MAREL~ Dr. fi. W. vnx nit. Bah Djambi, Pematang Siantar QUANT, Mej. Dr. Ir. J. Cx. S.O.K. DE -- Alataslaan 1 r, Batavia-C. MUINCK KEIZER, Ir. A. W; ne Zwavelzuurfab. Sepandjang", bij Soerabaia. MULLER, Dr. H. J. Paramaribo. OOSTEBHOFF, IY. J Paxias, Dr. A. H. POL. DY'S. A. VAN DE Poxs, Dr. L. POSTEMA, Ir. W. FosTxunzus, Dr. K. PRIL, Ir. J. n~ Pucx, Ir. F. H KHAINOVSKY, Dr. V. LANZING, Mej. Ur. J. C. LECxIE, Dr. A. J. LENIGER, Il. H. A. Li~M, Ir. G. D.

11 16 REE5, J. W. N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouw Mij., Manggar, Billiton. RxEE, Ir. P. van Centraal Bureau voor Technische Onderzoekingen, Batavia. RHIJN, Ir. B. van werkz. Best, b/d A.I. Bandoeng. RIJ, Ir. J. vax C.O. Toeren", hpk. Toeren bij Malang. SANDER, Ir. J. C. s.o. Garoem", Garoem. SANT, Drs. G. Adres? SAUBERT, Ir. G. Proefstation v/d AV'ROS, Medan. SCHAEFER, Ir. G. s.f. Tjepiring", Kendal. SCHAEFFER, Dr. C. O. Tjibeuningp]antsoen 10A, Bandoeng. ScxEErExs, Ir. C. A. Gouvts. Lyceum, Malang. SCHERMERHORN, Ir. E. J. G. Proefsbation voor de Javasuikerindustrie te Malang. ScxoENMAxER, Ir. W. H, Soengei Gerong K II, Palembang. SCHQLTEN, Ir. G. H B.P.M., Pladjoe. SCHOONEVELDT-VAN DER KLOEs, Mevr. Ir. C. J. vax Waterlooplein West 9, Batavia-C. ScxduwENsuxc, Dr. Ir. K. ' L. vnn Lawoestraat 14, Malang. SexxEiNEnzacxExs, Dr. H. H. Hotel Pension Wijnands, Generaal van Daalen 3, Makassar. SCHRIEKE, Ir. O. B. Proefstation v/d AVROS, Medan. SirxEs, Ir. H. C.O. Toeren", bpk. Toeren, bij Malang. SMIT, Ir. J. G. Cult. Mij. Amsterdam", Poelau Radja (S.O.K.). SNEPVANGERS, Mej. Ir. L. W. Soeinbinglaan 22, Jogjakarta. SOERACHMAN, Ir. R. M. PnNnai. Kebon Sirih 8, Batavia. STADELMAN VON ESCHOLZ- MALT, Drs. J. H. Nijlandweg 3QA Bandoeng. STExFExT, Drs. J. H. Dolok Sinoembah, Pk. Perlana~n, S.O.K. ísteuekwald, Ir. L. G. LaxGGUTx Adres? STUURMAN, Dr. Ir. J. Lembangweg 7, Bandoeng. Sw~r, Ir. W. R. Mangkoenegaran 6, Semarang. Tax Six Houw, Ir TERSTEEGE~ H. M. TaoMrsox, W. TONGEREN, Dr. W. VAN TURPITN, W. CH. Vex, Dr. A. G. vnrr ~%RIES, G. H. DE' VRIJBURG, Dipl. Ing. R wicherlink, IT. E. D. H. WIESEBRON, Dr. Ir. J. A. WIJBRANS, Ir. F. W. R. WIJNANS, Ir. H. M. J. WIJTMAN, Ir. P. H. ZOtvNENBERG, Dr. G. J, O. 17 Centraal Bur. v. Techn. Onderz., Batavia. Merdika Lio 8, Bandoeng. Nederland. Heerenstraat 55, Pasoeroean. s.f. Krebet", hpk. Boeloelawang bij Malang. Kembang Djepoen 74, Soerabaia. Tjitaroem~veg 13, Batavia-C. Geologisch Laboratorium b/d dienst v/d Mijnbouw, Bandoeng. Papierfabriek te Padalaráng. s.f. Tjomal", Pakalongan. J. P. Coenweg 3, Buitenzorg. s.f. Manishardjo", postagentschap Pedan bij Solo. Tjitaroemstraat 32, Bandoeng. Vezelonderneming Djenkol", postk. Kediri. s.f. Koenir", halte Ngoenoet SS/OL. Mampangweg 20, Batavia-C. Heerenstraat 61, Pasoeroean. Loinbokweg 73, Batavia-C. M,erapilaan 10, Jogjakarta. Centraal Bur. v. Techn. Onderz., Batavia. s.f. Semboro", Tanggoel SS/OL. Garoetweg 1, Batavia-C. Tjilendek 70, Buïtenzorg. s.o. P'oerwodadi", Halte Barat SS/ OL. H.V.A., Medan. s,f. Redjo-Agoeng", Madioen. Tosariweg 56, Batavia-C. TAN, Drs. K. B. TAN, Ir. T. B. THATE, Dr. H. THUNG, Ir. S. H. TJOA SIE LIAN, ToLL~xaaR, Ir. L. H. TROMP, Ir. T. VAL, Ir. R. VERBRUGH~ Dr. A. J VERDONK, Ir. G. VERHAAR, Drs. G. VERTREGT, Ir. J. A. WINTER, Ir. J. E.

12 MAINTZ' PRODUCTEN HAI~TD EL, N. V. GEVESTIGD TE BaTaVIA MARGARINE bevat alle voedende b~standde%n vooryen qezona~ esa sterk lidraam...p us actieve V i ta m íne n en

13 20 Afschrift. Batavia-Centrum, 19 Augustus De Commissie, bedoeld in artikel 46 van de Verordening' Rechtsverkeer in Oorlogstijd" (Staatsblad 1940 No. 135), zooals deze nader is aangevuld en gewijzigd; Gelet op de betrzkkelijke artikelen van genoemde verordening; ter voorziening in het bestuur van de Nederlandsche Chemische Vereeniging, gevestigd te 's-gravenhage, dit bestuur, gerekend van 14 NDei 1940, yoorzoover het werd uitgeoefend door het Algemeen Bestuur, op te dragen aan roet den titel van Lid van het Bestuur, terwijl Dr. D. R, KooLxAns en Dr. H. J. Hnxnox voornoemd respectievelijk als Voorzitter en Secretaris-Penningmeester zullen optreàen. UITTREKSEL dezes verleend aan belanghebbende tot inlichting en naricht. Voor eensluidend uittreksel: De Voorzitter van de Commissie voor het Rechtsverkeer in Oorlogstijd, De Directeur van Economische Zaken, 21 Uittreksel uit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement Statuten.. II. Van de leden en donateurs. Art. 5. De leden der Vereeniging worden onderscheiden in eere-, gewone-, buitengewone- en geassocieerde leden. Ee.~ eleden zijn zij, die zich ten opzichte van de Chemie of van de Nederlandsche Chemische Vereeniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die door de Algemeene Vergadering op voorstel van het Algemeen $estuur als zoodanig zijn benoemd. Gewone leden kunnen worden zij, die aan een Universiteit of Hoogeschool een studie hebben volbracht, die in het algemeen leidt tot een positie, waarvan de werkzaamheden geheel of grootendeels van chemischen aard zijn. Zij, die zoodanige studie niet hebben volbracht, kunnen slechts tot het gewone lidmaatschap worden toegelaten, indien zij voldoen aan een of meer der in het Huishoudelijk Reglement nader te omschrijven eischen. Buitenge~urone leden kunnen worden zij, die een studie, als. bedoeld in het tweede lid, aangevangen, maar nog niet volbracht hebben. Biuitengew~one leden, die de vereischten voor het gewone lidmaatschap hebben verworven, worden met ingang van het eerstvolgende vereeniging~sjaar als gewone leden ingeschreven. Geassociee~ de leden kunnen worden zij, die lid zijn van een Nederlandsche Vereeniging, welke op overeenkomstige wijze als de Nederlandsche Chemische Vereeniging in hoofdzaak de bevordering van een of meer takken van zuivere of toegepaste wetenschap nastreeft, daarbij aan het gewone lidmaatschap soortgelijke voorwaarden verbindt als de Ned. Chem. Ver. en krachtens besluit van de Algemeene Vergadering is toegelaten tot het aanáaan met de Nederlandsche Chemische Vereeniging van een op wederkeerigheid gebaseerde overeenkomst ter zake. Bij deze overeenkomst zal wederzijds worden vastgelegd, welke categorieën van leden voor deze associatie in aanmerking komen. Om gewoon, buitengewoon of geassocïëerd lid te worden, moet men door 2 gewone leden worden voorgedragen. De voordracht wordt aan den Secretaris toegezonden. De naam van het candidaat-lid wordt aan alle leden bekend gemaakt; binnen twee maanden na deze bekendmaking kunnen bezwaren tegen de toelating aan den Secretaris worden toegezonden. Worden binnen den genoemden tijd geen bezwaren ingebracht, dan is de voorgedragene als lid toegelaten. Worden wèl bezwaren ingebracht, dan beslist het Algemeen Bestuur, waarbij tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen voor toelating vereischt worden. Gewone en buitengewone leden worden op hun aan den Secretaris gericht verzoek zonder verdere formaliteiten met ingang van het Art. 6. BESLUIT VAN DE COMMISSIE VOOR HET RECHTSVERKEER IN OORLOGSTIJD. Heeft besloten: 1. Dr. D. R. KooLaans, te Biuitenzorg, 2. Dr. H. J. H~tnox, te Buitenzorg, 3. Ir. L. R. VAN DILLEN, te Mledan, 4. Dr. Ir. P. Hortrc, te Pasoeroean, 5. Dr. K. PoSTxun2us, te Bandoeng, 6. Dr. A. G. vnty V'EEx, te Batavia, W.g. H. J. VAN Moox. No. 3485/C.R.O.

14 22 Art. 9. Huishoudelijk Reglement. II. Van de leden en donateurs. Artikel 1. Zij, die een studie, als bedoeld in art. 6, 2de lid der Statuten, niet hebben volbracht, kunnen als gewoon lid der Vereeniging worden toegelaten: b. indien zij een ambt bekleeden of een beroep uitoefenen, dat leiding wordt verveld; wetenschappelijke opleiding werkzaam zijn. 23 het vereenigingsjaar, al naar gelang de datum van toelating vóór 1 Art. 4. Art. 5. Art. 6. Juli of na 30 Juni valt. Opzegging van het lidmaatschap of het donateurschap moet schriftelijk geschieden aan het adres van den Secretaris, die hiervan bericht van ontvangst zendt. De opzegging wordt van kracht met ingang van het eerstvolgende vereenigingsjaar, indien zij vóór 1 November van het loopende jaar is geschied, anders met ingang van het daarop volgende vereenigingsjaar. Eereleden zijn geen contributie verschuldigd. De contributie der gewone leden bedraagt,f 15, jaarlijks of,f 300, ineens, die der buitengewone leden,f 10, jaarlijks, die der geassocieerde leden wordt onder goedkeuring van de Algemeene Vergadering vastgesteld op een door het Algemeen Bestuur in overleg met iedere V'ereeniging, als, bedoeld in art. 6 der Statuten, te bepalen bedrag. In afwijking van het in de vorige alinea, bepaalde, bedraagt de contributie van leden, die deel uitmaken van een gezin, waarvan een der leden gewoon lid der Vereeniging is en die volgens. schriftelijke mededeeling aan den Secretaris afstand doen van het ontvangen der publicaties,,f 5,. De leden, wier lidmaatschap geacht wordt op 1 Juli te zijn ingegaan, betalen over het desbetreffende vereenigingsjaar de helft der voor een vol jaar verschuldigde contributie. De minimum-bijdrage van donateurs bedraagt f 50, jaarlijks of f 500, ineens. De Alg. Verg. kan de jaarlijksche contributie van bepaalde categorieën van leden tijdelijk op een lager bedrag vaststellen dan in het tweede lid genoemd; het Algemeen Bestuur heeft dezelfde bevoegdheid ten aanzien van de jaarlijksche bijdragen van bepaalde donateurs. De bovengenoemde jaarlijksche contributies en donaties zijn in-~ vorderbaar van 1 Januari af ; voor wat betreft de leden en donateurs, die in den loop van het vereenigingsjaar zijn toegetreden, van den datum af, waarop zij de kennisgeving, bedoeld in art. 3, hebben ontvangen. De contributies en donaties kunnen worden verhoogd met de innïngskosten, waarvan het bedrag door het Algemeen Bestuur wor:~t vastgesteld. Contributies, die op 31 December van het jaar, waarop zij betrekking hebben, nog niet zijn voldaan, kunnen door het Algemeen Bestuur voor dat jaar, behalve met de in de vorige zinsnede bedoelde inningskosten, bovendien met 10 % worden verhoogd. Indien een lid of donateur na herhaalde aanmaning, laatstelijk bij aangeteekend schrijven, binnen een door het Algemeen Bestuur te bepalen tijd niet aan zijn financieele verplichtingen voldoet, kan de eerstvolgende vereenigingsjaar als geassocieerde leden overgeschreven, indien zij als zoodanig aan de gestelde eischen voldoen. Art. 7. Als donateurs kunnen worden toegelaten alle natuurlijke of recht~personen, die, tot steun van het doel der Vereeniging, jaarlijks of ineens, een door hén zelf te bepalen bedrag, waarvan het minimum bij Huishoudelijk Réglement wordt vastgesteld, in de kas der Vereeniging storten. Zij geven daartoe het verlangen te kennen aan het x11- gemeen Bestuur, dat over de toelating beslist. Donateurs kunnen tevens lid der Vereeniging zijn. Art. 8. Leden en donateurs hqbben het recht de Algemeene Vergadering bij te wonen. De gewone- en de eereleden hebben aldaar een geldige stem. Het lidmaatschap en het donateurschap eindigen door schriftelijke opzegging, overlijdën of uitzetting door de Algemeene Vergadering, overeenkomstig hét Huishoudelijk Reglement. Onverminderd het bepaalde in art. 6 eindigt het lidmaatschap der buitengewone leden ook aan het einde van het vereenigingsjaar, waarin zij een studie, als bedoeld in dat artikel hebben afgebroken en dat der geassocieerde leden aan het einde van het vereenigingsjaar, waarin zij ophouden lid te zijn van een Vereeniging, als in áit artikel bedoeld. a. indien zij aan een Universiteit of Hoogeschool een studie hebben volbracht, waarvan de chemie een onderdeel vormt; in den regel door scheikundigen met een wetenschappelijke op- c. indien onder hun leiding een of meer scheikundigen roet een Art. 3. De Secretaris geeft aan hen, die als gewoon, buitengewoon of geassocieerd lid of als donateur zijn toegelaten, daarvan schriftelijk kennis; aan hen, die_ tot eerelid zijn benoemd, wordt een door den Voorzitter en den Secretaris onderteekend diploma uitgereikt. Het lidmaatschap van gewone, buitengewone en geassocieerde leden wordt geacht te zijn ingegaan op 1 Januari of op 1 Juli van

15 voor Reagentia en fijne chemicaliën.s Alleenvertegenwoordigers van J. T. BAKER CHEMICAL CO. chemicaliën pro analyse, fijne laborat. chemicaliën. COLEMAN &BELL chemicaliën pro analyse, kleurstoffen. DIFCO LABORATORIES gestandaard. voedingsbodems en grondstoffen daarvoor. EASTMAN KODAK chemicaliën pro analyse, byz. organisché verbindingen. NAT. ANILINE & CHEM. CO. kleurstoffen en andere vooraanstaande fabrieken Batavia -Centrum CHEMISCH JAARBOEKJE DER NEDERLANDSCHE CHEMISCHE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH-INDIË DEEL II TIJDSCHRIFTENLIJST. le DRUK het aangewezen adres. N.V. Chem. handel ~AÍNK~MP &~o.

16 VOORBERICHT. In de tijdschriftenlijst zijn ongeveer 850 titels verwerkt, welke alphabetisch zijn gerangschikt naar net eerste in den titel voorkomende woord, waarbij het lidwoord niet werd medegerekend. Chemical Abstracts b.v. staat onder Che~~xical en niet onder Abstracts, Agricultural. Bulletin onder Agricultu~~c~l enz. De afkortingen, welke gebruikt z}jn om de bibliotheken aan te geven, waar. de tijdschriften zich bevinden, zijn opgenomen in een afzonderlijk lijst op pag. 28. Van de in de bibliotheken aanwezige tijdschriften zijn de nummers en/of de jaartallen van den voorraad aangegeven. ti`tordt de serie tot op heden voortgezet, dan is alleen het beginpunt aangegeven gevolgd door het teeken. Bij een onvolledige verzameling is de aanduiding niet compleet" toegevoegd. Bij het samenstellen van de tijdschriftenlijst werd aan de verschillende bibliotheken verzocht opgaven te verstrekken van d~ aldaar aanwezige' tijdschriften op chemische en aanverwante gebieden. De beoordeelirg of een tijdschrift van belang voor een chemicas zal zijn is dus overgelaten aan den betreffenden bibliothecaris, zoodat het zeer goed mogelijk is, dat vooral op landbouwkundig gebied een te veel of te weinig aan tijdschriften is opgegeven. Om een zoo volledig mogelijke lijst te verkrijgen zijn de gegevens getoetst aan het Chemisch Jaarboekje van 1937 en aan de centrale catalogus van den Natuàrwetenschappelijken Raad van Ned.-Indië te Batavia. Tenslotte roept ondergeteekende de hulp in van alle gebruikers van de tijdschriftenlijst om eventueele correcties of aanvullingen te zijner kennis te brengen; gemakshalve is hiertoe aan de beheerders van bibliotheken een met wit doorschoten exemplaar gezonden. C. 7. VAN HULSSEN

17 zs p,w, Pyrotechnische Werkplaats, Kiara-Tjondong te Bandoeng. p,w:j. Proefstation West-Java, Kedoeng Halang te Buitenzorg. S.L.B. Scheikundig Laboratorium, Noorder Magazijnstraat 31 te Bandoeng. T.H. Technische Hoogeschool ie B~andoeng. V.Inst. Veeartsenijkundig Instituut, T'jikeumeuh te Buitenzorg. V.S. Veeartsenschool, v. Imhoffplein, Kedoeng Halang te Buitenzorg. 28 Afkortingen. A.V.Ii..O.S. Algemeen Proefstation der A.V.R..O.S. te Medan. B.E.Z.* Bibliotheek van het Departement van Economische Zaken, Groote Postweg 20 te Buitenzorg. B.I. ~` bodemkundig Instituut, Aandelstraat 42, te Buitenzorg. B.P. Besoekisch Proefstation te Djember. C.B.T.O.* Centraal Bureau voor Technische Onderzoekingen, Drossaersweg (Karanganjer) te Batavia. D.P. Deli Proefstation, Manggalaan 30 te Medan. D.v.O. Departement van Oorlog, Borneostraat te Bandoeng. EYKM. Eykman-Instituut, Oranje-boulevard 69 te Batavia-C. G.H. Creneeskundige Hoogeschool, Salemba 6 te Batavia-C. G.L. Gouvernements Landbouwbedrijven, Koningsplein West te Batavia-Centrum. G.L.S. Gewestelijk Laboratorium, Karangmendjangan 88 te Soerabaia. G.L.M. Gewestelijk Laboratorium Midden-Java, Bergottaweg te Semarang. Inst. Pl.* Instituut voor Plantenziektén, Landbouwweg 2 te Buitenzorg. Klat. Chemisch-technische Dienst der N.V. Klattensche Cultuur M}j., Dr Yapboulevard 1, Jogjakarta. L.M.O. Laboratorium voor Materiaal Onderzoek, Hoogeschoolweg te Bandoeng. L.S.O.* Laboratorium voor Scheikundig Onderzoek, Handels=.straat 5, te Buitenzorg. Mil. H. Militair Hospitaal, Hospitaalweg te Batavia-Centrum. NIAS Nederlandsch Indische Artsenschool, Viaductstraat 47 te Soerabaia. N.K.P.M. Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij te ~Soengei Gerong, Palembang. P.B.a` Bosch~bouw Proefstation, Goenoeng Batoe te Buitenzorg. P.J.S. Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, Heerenstraat 49 te Pasoeroean. P.M.O. Proefstation voor NJ;idden- en Oos~Java, Lowokwaroe 36 te Malang. P.V.T. Proefstation voor de Vorstenlandsche Tabak, Spoorlaan te Klaten. Boeken aan te vragen bij de Biblitheek van het Departement van Economische Zaken.

18 Agricultural News Letter, Wilmington. P.W.J. Vol. 3-4 en Vol. 6, , Agricultural Research Institute, Pusa. D.P. Bull. 147=196 niet compleet. Agriculture Senese, Rome. D.P. No Agriculture et Elevage au Congo Belge. P.W.J. Année 1-9, niet compleet. 31 Agriculture and Lifestock in India, Delhi (voortgezet als Indian Farming). D.P. V'ol 1-7, 8 en 9 niet compleet. B.E.Z. Vol 1, Agriculture Expt. Station (Central) Tikkurilla Finland. D.P niet co mplee~t. Agronomie Coloniale (L'). A.V.R.O.S ; P.W.J. Anné~ 8, 1923 ; B.E.Z. Année 1, Algemeen Landbouw Weekblad. A.V.R.O.S. Jrg. 1, 1916 ; D.P. Jrg. 1, 1916 ; P.W.J. Jrg R.1\'.V. Jrg P.M.O. Jrg P.J.S. Jrg B.E.Z. Jrg. 1, Algemeen Proefstation op Java (Cultuurgids). D.P. Jrg Allgemeine Oel- and Fett-Zeitung. A.V.R.O.S American Chemical Journal. (na 1913 opgnomen in The Journal of the American Chemical Society). P.J.S. Vol. 2938, American Journal of Botany, Burlington. D.P. Jrg. 1, American Journal of Sciences, (The). B.I , niet compleet. American Nlineralogist, (The) B.I American Society for Testing Materials. L.M.O Amsterdam. Koloniaal Instituut, zie verslagen. Amsterdam. Ikoninkluke Academie van Wetenschappeiz (Verslagen). Amsterdam. Universiteit. Mededeelingen van het Laboratorium voor Physiologische Chemie, zie mededeelingen. Amsterdam. Universiteit. Physiologisch Laboratorium; zie bijdragen tot de Biologie. Analyst, De gediplomeerde. P.V.T. 1939, 1940; P.M.O. 1938, No No. 9; L No. 1, 3, 7-12 en 1940; D.P , niet compleet. 30 LIJST V1~N TIJDSCHRIFTEN MET OPGAAF VAN BIBLIOTHE- I{EN, WAARIN ZIJ AANR'EZIG ZIJN. A Abstracts of bacteriology (opgenomen in Biological Abstracts). P.V.T. Vol. 1, ; EYKM. Vol. 1, ; G.L.S Abstracts Biological, zie Biological Abstracts. Abstracts British Chemical, zie British Chemical Abstracts. Abstracts Chemical, zie Chemical Abstracts. Abstracts of Chemical Papers (voortgezet als Britisch Chemical Abstracts). EIKM. Vol. 126, Abstracts physiological, zie Physiological Abstracts. Acta brevia Neerlandica de Physiologia, Pharmacologia, Microbiologia e.a. G.A. Vol Acta Helvetica Ghimica, zie Helvetica Chimica Acta. Acta Phytochimica, Tokyo. L.S.O. Vol Administration Report of the Agricultural Department of Mysore. P.W.J , ontbr., Administration Report of the Department of Agriculture Ceylon. P.W.J ; S.E.Z Administration Report of the Director of Agriculture, Trinidad. P.W.J. 1928, 1331, 1938; B.E.Z Aáricultural Bulletin of the Federated Malay States, Kuala Lumpur, voortgezet.als The Malayan Agr. Journal. P.M.O. Vol. 1-9; ; P.W.J. Vol. 1-9, ; B.E.Z. Vol. 1-9, Agricultural Bulletin of the Straits, Knala Lumpur. D.P niet compleet. Agricultural Bulletin of the Straits and Federated Malay States. P.W.J. Vol. 1-10, New Series. Agricultural Engineering. B.I niet compleet; B.E.Z. no Agricultural Gazette, Sydney. D.P. Jrg , 32 niet compleet. Agricultural Journal of India voortgezet als Indian Journal of Agricultural Science)., P.R'.J. Vol , niet compleet; EYKM. Vol. 15, 1922 P.M.O. Vol = P.J.S. Vol. 1, 1906-

19 33 Annales des sciences agronomique. P.J.S Annals of Botany (London). B.E.Z. Vol. 1-, P.V.T. Vol P.J.S. Vol. 20-, Annals of the Royal Botanic Gardens, Peradeniya, Ceylon (zie ook Ceylon Journal of Science). P.W.J , Vol. 7 No. 1-2 ontbreken. Annual Administration Report, U.P.A.S.I. Tea Scientific Department. P.W.J Annual Report of the Agricultural and Horticultural Research Station, Long Ashton, Bristol. P.W.J Annual Report of the Agricultural Census. Nairobi, Kenya Colony. P.W.J. 1929; B.E.Z. No. 8-, Annual Report of the Amani African Agricultural Research Station, East London. P.W.J ; B.E.Z Annual Report of the Coffee Research and experimental Station Layamungu, Moshi. P.W.J Annual Report of the Department of Agx iculture, Enteble, Uganda. P.W.J Annual Report of the Department of Agriculture, Jamaica. P.W.J Annual Report of the Department of Agriculture, Nyasaland. P.W.J , ontbreken. Annual Report of the Department of Agriculture, Sierra Leone. P.W.J Annual Report of the Department of Agriculture, State of North Borneo, Sandakan, B. N. Borneo. P.W.T Annual Report of the Department of Agriculture, Tanganyika Territory. P.W.J Annual Report of the East Malling Research Station, Kent. P.W.J (II suppl.), 1933; , Annual Report of the Imperial Bureau of Soil Beans. P.W.J: 1938, Annual Report, Indian Tea Association, Tocklay Experimental Station Agricultural Branch. P.W.J ,Chemical, Mycological, Botanical and Bacteriological Branches: Annual Report (in nieuwen vorm, alle branches overkappend: ). ' 32 Analyst, The. L.S.O. Vol. 40-, 1915-, 1924 en 1928 ontbreken; A.V.R.O.S. Vol en 1919 niet compleet; D.P. Vol. 35-, Angewandte Botanik. P.M.O Annalen der Chemie and P~harmazie (Wtihler, Liebig, Kopp). S.L.B. Bd ; ; Mil. H. Bd , , , ; Annalen der Chemie (Justus Liebig's) L.S.O ,niet compleet; EYKM ; P.J.S ; NIAS Annalen der Physik and Chemie (Poggendorff), voortgezet als Annalen der chemie en Annalen der Physik. K.N.V , ( Bd. 1); S.L.B ; K.M.M.O , niet compleet. Annalen der Physik (voortzetting van Annalen der Physik and chemie). K.N.V. Folge 4 Bd. 1-51, ; T.H. Folge 4 Bd. 82-, NIAS Folge 4 Bd. 58-, G.L. Folge 4 Bd. 1-, ; K.M.M.O. Folge 4 Bd. 1-73, Annalen der Physik and physikalischen chemie. K.N.V. Bd. 1-1&, 1819=1924. Annales de chimie et de Physique, voortgezet als Annales de chiinie. S.L.B Annales de chimie (voortzetting van Annales de chimie et de Physique). K.N.V. Serie 9, Tome 1-20, , Serie 10, Tome 1-, NIAS Serie 9, Tome , Serie 10, Tome Annales de chimie analytique et de chimie appliquée. L.S.O. Tome 20-28, Annales des falsifications et des Fraudes. L.S.O. 192Ó=- EYKM Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg. P.M.O , supplemnt: ; D.P. Jrg. 1-48; P.W.J. Vol en Val. 38-, 18 i , 1928-, 1e, 2e en 3e suppl. (1897, 1898, 1910); K.N.V. Vol. 1-30, , P.J.S. Serie 1: Vol. 1-15, , Serie 2: Vol. 1-15, , Suppl. No. 1-4, , Vol. 30-, B.E.Z. Vol. 1-, Annales du Musée Colonial de Marseille. B.E.Z. Ann. 3. Vol. 2, Annales de physique (voortzetting van Annales des chimie et de physique). K.N.V. Serie 9, Tome 1-20, , Serie 10, Tome 1-, NIAS. Serie 9, Toine 1-20, , Serie 10, Tome 1-,

20 35 Archief voor de Koffiecultuur. P.M.O. dl. 1, 1925 ; A.V'.R.O.S. dl. 3, 1927 ; P.W.J. dl. 1, 192'5 P.J.S. dl. 1, 1925 Inst. P. dl. 1, 1925 K.N.V. dl. 1, B.E.Z. Dl. 1, Archief Nederlandsch Kruidkundig, zie Kruidkundig Archief. Archief voor de Rubbercultuur in Nederlancisch-Indië. C.B.T.O. Jrg. 1-18, , 1925 ontbreekt; L.S.O. Jrg. 2-9, ; P.M.O. Jrg. 1, 1917 ; A.V.R:O.S. Jrg. 1 ; 191'7 ; P.W.J. Jrg. 1, 191.7; P.J.S. Jrg. 1, 1917 ; Inst. P. Jrg. 1, 1917 ; K.N.V. Jrg. 1, 1917 ; B.E.Z. Jrg. 1, Archief voor de Suikerindustrie in Nederland en in Nederlandsch- Indië. A.v.R.O.S Archief voor Suikerindustrie in Ned.-Indië. K.N.V. Jrg. 17, 1909 P.J.S. Jr~ T.H. Jrg C.B.T.O. Jrg P.M.O. Jrg. 30' 1923 A.V.R.O.S. Jrg , ; P.~~.J. Jrg , Archief voor de Theecultuur. P.M.O. Jrg. 1, 1927 ; P.V.T. Jrg. 1, ; A.V.R.O.S. Jrg. 1, 1927 P.W.J. Jrg. 1, 1927 K.N.V. Jrg P.B. Jrg Inst. P. Jrg. 1, 1927 B.E.Z. Jrg. 1, Archiv der Pharmazie and Berichte der deutschen Parmazeutischen Gesellschaft L.S.O ; B.P ; S.L.B. 1859,niet compleet. Archives de Biologie. EYKM. Tome 30, 1920 ; K.N.V. Tome 6, Archives de 1'Institute de Botanique, Univ. de Liège. D.P. Jrg B.E.Z. Vol. I III, Archives de PIuistitut Pasteur d'algerie. EYKM V.S. Toine V. Inst. Tome 10, 1932=. Archives des Instiíuts Pasteur d'indochine. EYKM. Tome 1, ; P.W.3. Tome 1-28, niet compleet; G.H. Toine 1, 1925 ;Mil. A. Tome 1, Archives internationales de Pharmacodynamie et de Therapie. G.H. Vol. 36, Archives internationales de physiologie. G.H. Vol. 30, Archives Italianes de Biologie. EYKM Archives de médicine et de pharmacie militaires. S.L.B niet compleet; Mil. H Annual Report of the International Rubber Research and Propaganda. P.W.J Annual Report of the Research Institute cf Malaya. P.W.J Annual Report of the Rubber Research Scheme, Ceylon. P.W.J '32. Annual Report of the Smithsonian Institution (Washington). EYKM Annual Report on the Agricultural Department, Nigeria. P.W.J Annual Report on the Agricultural Department, Zanzibar. P.W.J. 1924, Annual Report an the Departments of r~griculture, Malaya. P.W.J Annual Reports on the Progress of Rubber Technology, I.R.I. P.W.J Annual Reports of the Bureau of Science (Philippine Islands). EYKM. 1909, 1911, , Annual Reports of the Society of Chemical Industry on the Progx ess of Applied Chemistry. P.W.J. Vol. 1-10, 12, , 1933; P.J.S. Vol. 2, 1917 ; L.M.O. Vol , x. Annual Reports, Rockefeller foundation. EYKM , niet compleet. Annual Review of Biochemistry. L.S.O ; A.V.R.O.S ; P.l3'.J. 1938,Vol. 7. Antonie van Leeuwenhoek (voortzetting van: Ned. Tijdschrift v. Hyg. Micrabiologie en Serologie). EYKM. 1934, No Apotheker Zeitung. S.L.B Applied Cheiniatry Reports. L.M.O Arbeiten aus dem Ka.iserlichen Ges.undheitsamte, voortgezet als Ai - beiten aus dein Reichsgesundheitsamte. L.S.O. 1900`1913. Archief voor Cacao e.a. P.M.O. ~dl. 1-3, ; P.W.J. dl. 1-3, 192~r-1928; Inst. P. dl. 1-3, Archief voor de Java Suikerindustrie Bijblad. P.V.T , Archief voor de Java-suiker-industrie in Ned.-Indië, voortgezet als Archief voor de Suikerindustrie in Ned.-Indië. K.N.V. Jrg. 1-16, Q8; P.J.S. Jrg. 1-16, $; T.H. Jrg. 1-16, ; C.B.T.O. Jrg. 1-16,

21 J7 B. Baumaterialenkunde. L.M.O. Vol. 1-11, Bautenschutz, Der. L.M.O Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek, Groningen. D.P Sehringswerk Mitteilungen. S.L.B. 1924, 1925, Beibl~tter zu den Annalen der Physik and Chemie. K.N.V. Bd. 1-40, ; G.L. Bd. 1-40, ; Ii.M.M,O. Bd. 1-26, Beitr~ge zur Allgemeinen Botanik, Berlin. D.P No. 1 en 192'1; B.E.Z. Bnd. I en II, 1916 en Beitr2~ge zur Biologie der Pflanzen, Breslau. D.Y. Jrg niet compleet; B.E.Z. Bnd. 1-18, Bergcultures, De. L.S.O P.M.O B.I niet compleet; A.V.R.O.S D.P P.W.J. 19'26 P.J K.M.iVI.O Berichte. L.M.O Berichte der deutschen botanisc~hen Gesellschaft. D.P. Jrg. 3750; P.W.J. Bid , ; P.J.S. Bd. 1, ; B.E.Z. Jrg. 1, Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. L.S.O B.P ; EYKM. 1882,niet compleet; S.L.B ; P.V.T ; P.J.S. Vol , ' No. 4; K.N.V Berichte der deutschen pharmazeutischen Gesellschaft. L.S.O , niet compleet. Berichte Physikalische, zie Physikalische Berichte. Berichte der Sohimmel & Co. L.S.O. 1892,niet compleet; S.L.B. 1903,niet compleet. Berichten van de Afdeeling Handelsmuseum van de Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut. L.S.O. 1, 192Q ; P.W.J. 1, 1920 ; K.N.V , 16, Berichte ober die gesamte Biologie. EYKM Berichte caber die gesainte Physiologic and Exp. Pharmakologie. EYKM. Bd. 1, 1920 ; G.H. Bd. 1, Beton and Eisen. G.L. Jrg. 4, 1905 D.V.O. Jrg. 1-15, ; T.H_ Jrg. 4-16, 19, G Archives du Musee Teyler, Haarlem. D.P. Jrg niet compleet; K.N.V. Serie 2 Vol. 1-12, , Serie 3 Vol. 6, ; P.J.S. Serie 3 Vol G.L. Serie 2 Vol. 3-12, Serie 3, Vol. 1=, S.E.Z. Serie 1, Vol. 1-5, Serie 2, Vol. 1-12, Serie 3, Vol. 1-19, Archives néerlandaises de Physiologie de 1'Homme et des Animaux. EYKM. Toine 1, 1917 G.A. Toine 1, 1917 T.H. Tome V.S. Toine P.J.S. Tome 1-15, '0; NIAS. Toine Archives d.e physiologic (Genève). K.N.V. Tome 1, Archiv fur experimentelle Pathologie and Pharmakologie. G.H , niet compleet. Archiv fur Hygiene and Bakteriologie. EYKM. Bnd. 46, 1903 ; G.L.M. Bnd. 91, Archiv fur Kriminologie. S.L.B. Bd Archie fur P~hysiologie (Pfliiger). EYKM , niet compleet. Archie fur Technisches Messen. L.M.O ; Klat Archie fur W~rinewirtschaft and Dampfkesselwesen. Klat Arkiv fór Botanik, Stockholm. D.P. Jrg , 29 No B.E.L. Bnd. 1, Arkiv fix Keini, mineralogie och geolcgi, Stockholm. K.N.V. Bd. 1, Arquivos de Instituto Bacteriologico, Camera Pestana. EYKM , Nos Asphalt and Teerindustrie. L.M.O Asphalt en Teer. T.H. Jrg. 29, 1929 L.M.O. Jrg. 20, Atti e IVIemo rie (Accademia d'agricoltura etc. Verona). K.M.NI.O. Vol. 76, Autogene Metallbearbeitung. L.M.O Avhandlingar Norsk Videnskaps Akademie i Oslo. K.N.V. 1, Azetylen in Wissenschaft and Industrié. L.M.O Azetylen. L.M.O. Jrg. 23, 1924.

22 I 1 i 38 Bibliographia Chiinica (bijdrage van Chemiker Zeitung, voortgezet onder Chemisches Zentralblatt). P.J.S. Jrg. 1-5, niet cmnpleet; P.W.J. 1-2, ; B.E.Z. dl. I-II, Bibliograp,hia Genetica, den Haag, D.P. dl. 1-9, 192:5-1933; P.J.S. dl. 1, 1925 ; B.E.Z. dl. 1, Biedermann's Zentralblatt fur Agrikulturchemie and rationellen Landwix tschafts-betrieb. Klat ; B.P ; D.P. Jrg. 33-6~5; P.W.J. Abt. A Neue Folge: Bd. 3~--6; P.V.T Bijdragen iot de Biologie. Physiologisch Laboratorium der Universiteit Amsterdam. EYKM Biochemical Bulletin. G.H , niet compleet. Biochemical Journal (The). EYKM. Vol. 1, 1906, Vol. 13 (1318) ontbreekt. Biochenlisohes Centr~lblatt, voortgezet als Berichte fiber die ges. Phys. tmd exp. Pharmak. EYKM Biochemische Zeitung. G.L.S. Bd niet compleet; G.L.M. Bd Biochemisch Zeitschrift. L.S.O. Bd. 1, 1906 ; G.H. 1930=1931; B.P. 1'912; EYKM. Bd. 1, 1906 ; P.V.T , 1929; D.P , 1912 (Bd. 46)-1922; P.J.S. Bd. 1-25'5, ; NIAS. Bd. 100, 1919, Biological Absíracts. P.M.O EYKM ; A.V.R.O.S ; P.W.J. Vol. 1-6, Biologische Reiahsanstalt fur Land and Fortwirtschaft. D.P. Bibliographic der Pflanzenschutz-literatur: niet compleet.- Biol. Flugblatt: No niet compleet. Biologisches Centralblatt. D.P. Jrg Bitumen. L.M.O Bladen Wetenschappelijke, zie Wetenschappelijke Bladen. Bodenkundliche Forschungen. (Beiheft zu den Mitteilungen der Internationalen BodenkLmdlichen Gesellschaft). B.I , 1938 niet compleet. Botanical Abstracts, Baltimore (voortgezet aïs Biological Abstracts). D.P. Jrg. 1-15; P.W.J. Vol. 3-1b, , Vol. 4 ontbreekt; P.V.T ; P.J.S. Vol. 1-15, Botanical Gazette (The), Chicago. D.P. Jrg ; P.W.J. Vol , Botanical Review (The), Lancaster. D.P. Jrg. 6, No. 1-5; P.W.J. Vol. 1-6, Botanisches Zentralblatt, Jena. P.W.J. Bd. ].1G-136, 141, , 1922; Neue Folge: Bd. 1-6, 27-38, '6, ; K.N.V. Bd , 19x2-19L5; D.P. Jrg , P.V.T Botanische Geitung, Leipzig. D.P. Jrg Bouwstoffen. L.M.O. Jrg. 5, 1920 ; T.H. Jrg. 6, 1921 G.L. Jrg. 2, Boyce Thompson Institute for Plant Research Contribution. P.V.T D.P. Contributions: Jrg Prof. papers: N o inc. Souvenir booklet, Braunkohle. L.B.'P Brennstoffchemie. G.L British Chemical Abstracts, voortzetting van Abstracts of Chemical Papers, Index van sections A. Pure Chemistry en B. Applied Cheinistry. P.W.J. Sect. A Collective Index EYKM British Chemical &Physiological Abstracts. P.W.J. B. Applied Chemistry , British Rubber Publicity Association. First Report of. the Board af the B.R.P.A. P.W.J Brooklyn Botanic Garden, Brooklyn. D.P. Jrg. I III. Brown Bowery &Mitt. L.M.O Bulletin Agricole du Coilgo Belge. P.W.J. Vol. 8--, 1917, 1935 No. 1, 3 en 4 ontbreken; B.E.Z. Vol. 1, 191G P.M.O. Vol. 1, Bulletin Agrieole de PInstitut Scier~tifique de Saigon. P.W.J. Tome 1-3, ; B.E.Z. Tome 1-3, ; P.J.S. Tome 1-3, Bulletin de la Fédération Internationale Pharmaceutique. S.L.B niet compleet. Bulletin de la Maison Rooie Bertrand Fils. S.L.B , 1908 ontbreekt. Bulletin de la Société de Chimie Biologique. S.L.B

23 41 Bulletin mensuel des renseignements agricoles et des maladies des Plantes. P.V.T. 1929; P.W.J. Année X13, niet compleet; P.J.S. Année 5-13, Bulletin des Sciences Pharmaeologiques. Klat Bulletin du Service géologique de 1'Indochine. B.I. 1925, niet compleet. Bulletin du Syndicat des Planteurs de Caoutchouc de PIndochine. A.V.R.O.S. 1909`1938 niet compleet; P.W.J niet compleet; B.E.Z. Nouvelle serie No. 124-, Bulletin of the Agricultural Experiment Station, College of Agricult. West-Virginia University. P.W.J. No niet compleet. Bulletin of the Agricultural Research Institute, Pusa. P.W.J. No , niet compleet. Bulletin of the Bureau of Soils. B.I , niet compleet. Bulletin of the colonial institute of Amsterdam. L.S.O Bulletin of the Cornell University-, Agricult. Experiment Station Ithaca, New York. P.W.J. No , 1923-,niet compleet. Bulletin van het Deli Proefstation. P.R'.J. No. 1-, ; B E Z. No. 1-, ; K.iVI.M.O. No. 1-, P.V.T. No. ].--, Bulletin of the Department of Agriculture of $ombay. B.E.Z. No , Bulletin of the Department of Agriculture, Ceylon. P.W.J. No. 1-94, , niet compleet; P.M.O. No. 1-75, ; B:E.Z. No. 3-82, , ; P.J.S. No. 3-, Bulletin Departemení de i'agriculture aux Indes Néerlandaises. K.N.V. no. 1-47, 1~06~-1911; P.M.O. no , ; P.V.T, na. 1-47, ; P.J.S. no. 1-47, ; P.W.J. no. 1-47, Bulletin of the Department of Agriculture of Kenya. B.I , niet compleet. Bulletin of the Department of Agriculture, Mysore State, Bangalore, General Series. P.W.J , 192~J Bulletin of the Department of Agriculture. Nyassaland, New Series. P.W.J niet compleet. 40 Bulletin de la Société Chimique de France. P.M.O. Documentations: Memoires: ; B.P. Tome 17-30; EYKM. Documentations: 1937-, Memoires: ; P.J.S. Tome 41-48, Bulletin de 1'Association des Chimistes. P.J.S. Tome 12-22, niet compleei. Tome 23-, Bulletin Iles Caoutchouc de PInstitut Colonial de Marseille. P.W.J ; B.E.Z Bulletin dé 1'Tnstitut Boíanique de Buitenzorg, voortgezet als letin Bul- ~du Jardin Botanique. P.W.J. No, 1-22, ; P.J.S. No. 1-22, K.N.V ; No. 1-22, ; L.S.O. No. 1-21, niet compleet. Bulletin de 1'Institut international du Froid, voortzetting letin van Bul- ~nensuel des renseignements fi igorifiques. C.B.T.O ; T.A. Tome , G.H. Tome ; K.N.V. Tome 7-, ; B.E.Z. Tome 1-, Bulletin de 1'Institut Pasteur (Paris). EYKM , No. sl/7; G.A. Tome 13-16, , = V. Inst. Tome 11-, Bulletin de PInstitut du Pin. G.L Bixlletin des Matières Grasses (de 1'Institut Colonial de C.B.T.O Marseille). A.V.R.O.S niet compleet; D.p, P.~~V.J P.J.S Bulletin de la Société de C,himie Industrielle. C.B.T.p ; P.W.J ~ Bulletin du Departement de 1'Agriculture aux Indes B.I. Neérlandaises. 190:6-1911, niet compleet; S.L.B. 4, 7, 14~, 15, ~ t/m 36, t/m 32, 38 t/m 46; P.~i~.J. No. 1-47, , ontbreekt. No. 46 ~ Bulletin économique de PIndochine.! A.V.R.O.S. Serie A (nouvelle serie) ; Serie (Renseignements) B ; P.W.J. { année rie: Nouvelle Se- Compte Ren3u des w trawaux: Année Renseignements : R Bulletin du Jardin Botanique, Bruxelles. ~. B.E.Z. Vol. 1-, Bulletin du Jardin Botanique, Buitenzorg. ', P.M.O: EYKM S.L.B ; A.V.R.O.S ;D.P ; P.W.J.~No II Serie: No III. Serie : No. ~ III. 1~3. Serie: Suppl ; L.S.O. II Serie No niet III Serie compleet, V'ol. I-VIII niet compleet. Bulletin du Jardin Colonial (1'Agriculture des Pays D.P. Chauds). Jrg

24 43 Bulletin of the State Department of Agriculture. Sacramento, California. P.W.J. Vol. 9-, 1920-,Vol. 13 ontbreekt. Bulletin of the Tea Research Institute of Ceylon. P.W.J. no. 1-, B.E.Z. no. 5-, Bulletin Technological Museum, Sydney. B.E.Z. no. 13-, ; B P. 1923E-1929 niet compleet. Bulletin of the Tropical Plant Research Foundation, Washington. P.W.J niet compleet. Bulletin of the University of Kansas. P.V.T , 1934, 1937 en 1939 ontbreken. Bulletin United States Department of Agriculture, Washington. P.W.J. diverse nummers ; P.J.S. no. 17- K.N.V. no. 1-50, niet compleet; B.E.Z. no. 74-, 1913-, niet compleet. Bulletin U.P.A.S.I., Tea Scientific Department. P.W.J. no. 6-19, C. Calendar of the Mysore Agriculture, Bangalore. P.W.J , ; P.V.T. 1915, 1916, 1919; P.J.S Canada Department of Mines. B.I Caoutchouc (Le) et la Gutta-Percha. P.W.J. année 12-24, 32-35, , , 1939 Jan./Aug.; P.M.O. Vol. 9-23, 1912'-1926; B.E.Z. Vol. 1-13, Cellulose-Chemie, Bijblad van Der Papierfabrikant. C.B.T.O ; P.J.S. Jrg. 11-, Centralblatt fur Mineralogie, Geologie and Pal ontologie. B.I. 1920=1931. Cereal Chemistry. C.B.T.O Ceylon Agricultural Society, Colombo. D.P, Yearbooks, , 1916 ontbreekt. Ceylon Journal of Science. D.P. 19' niet compleet. Chemical Abstracts. L.S.O Klat. 19&5- P.M.O N.K.P.M ; EYKM ; S.L.B ; P.V.T. 1937, ;. L.M.O ; A.V.R.Q.S ,niet compleet; D.P , 1939 No. 5 ontbreekt;. P.J.S ; P.W.J , 1927 niet compleet. 42 Bulletin of the Department of Agriculture, Straits Settlements and Federated Malay States. P.W.J. no. 1-, Scientific Series: 1930-, no~. 1-, Series: General 1930-, (oude serie): no. 1-31, B.E.Z ); no. 1-38, niet compleet; P.M.O. no. 1-30, Bulletin van het Departement van Landbouw in Suriname. P.W.J ,niet compleet; B.E.Z, no , P.J.S ; no. 15-, ; P.M.O. no , Bulletin Exp. Station Hawaiian Sugar Planters Association. Y.T.S. Agr. and chem. series no. 1-, ; B.E.Z. Agr. them. and series na. 1-49; niet compleet. Bulletin of the Imperial Institute. C.B.T.O. Vol. 6-, niet compleet; A.V.R.O.S P.W.J. Vol. 10--, ; Y.M.O. Vol. 24=, Bulletin van het Instituut voor Plantenziekten. P.W.J. No , ; Inst. P. No. 16- ; B.E.Z. 16- ; No. K.N.V. No. 16, 18-. Bulletin van het Koloniaal Instituut te Amsterdam. P.W.J. Vol. 1-3, (van 1939 allen No. 1). Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. S.L.B. No. 5-28, 30-52; K.N.V. No. ~5-28, 30-52; B.E.Z. No. 3-52, niet compleet. Bulletin of the 112inistr3~ of Agriculture and Fisheries, London. B.I. 1931, ].9<34 niet compleet. Bulletin of the Mysore Coffee Experiment Station, Bangalore. P.W.J Bulletin van het Proefstation voor Cacao. P.W.J. 19G1, 1903 niet compleet; P.J.S , No. 10; S.E.Z. 1-8, No. 1-1U, niet compleet. Bulletin of Rubber Grower's Association. P.M.O. Vol A.V.R.O.S. Vol ; P.W.J. Vol. 1-, Bulletin of the Ruuber Research Institute of Malaya. P.W.J. Vol. 1-5, Bulletin of the Rubber Research Scheme, Ceylon. Y.W.J niet compleet. Bulletin of the School of Agriculture and Forestry, Taihoku rial Impe- University, Nippon. P.W.J No. 1.. Bulletins de la Société Chimique de Belgique. S.L.B ,niet compleet. Bulletin Société d'engouragement. L.M.O Bulletin of the Southern California Academy of Sciences. P.V.T

25 ti t, 44 Chemical Markets. L.S.O Chemical and Metallurgical Engineering. C.B.T.O ; N.K.P.M Chemie der Erde. &.I , 1938 niet compleet. Chemie and Ende. G.L. Bd. 1-, 1919=. Chemie &Industrie (Bijblad van het Chemisch Weekblad). L.S.O. 1923, 1927, ; EYKM ; 192' P.W.J. Chemie der Zelle uni Gewebe, vervolg van Zeitschrift fur B.E.Z. techn. Bd. Biol , 1920-].936 niet compleet; 18- EYKM Bd. Chemiker Kalender (von Dr Biederm~ann). EYKM , niet compleet. Chemiker Zeitung. C.B.T.O. 1894=, niet compleet; Klat ; E,YKM. S.L.B ; niet compleet; P.V.T , 1927; B.E.Z , ; L.M.O ; 10-, P.J.S. Jr~ ,niet con7pléet; p.w.j , Chemiker Zeitun~, Fortschrittberichte der (b). C.B.T.O ; EYKNI Chemiker Zeitung, Naturwissenschaftliche Umschau der (c). C.B.T.O ; EYKM ; P.V.T. P.W.J ; 1915, 1916, 1920, Chemiker Zeitung, Repertorium. P.W.J: Jrg , 44-46, , 192' Chemische Apparatur. C.B.T.O Klat ; B.I (II)- G.L A.V.R.O.S. 193'7-. Chemische Courant. Klat P.J.S Chernisc~he Fabrik, Die C.B.T.O ; Klat. 1928= ; P.W ; L.M:O , ontbreekt; P.J.S Chemische Industrie, Die C.B.TO. Jrg Klat L.M.O. 1935; 19~21- P.J.S. Jrg. 46-, ; P.W. Jrg , Chemische Novit~ten. G.H niet compleet; P.W.J No. 5-8, 1939, No. 1. Chem,isches Zentralblatt. L.S.O niet compleet; B.P ; niet EYKM. compleet; S.U.B , niet P.V.T. compleet; 189'7-1915; D.P. Jrg ; P.J.S. Jrg K.N.V ' Chemisch Jaarboekje voar Nederland, België en Ned.-Indië. P.J.S. Jrg. 5-13, 1904/5-1915/6, 1906/7 ontbreken. 45 Chemisch Jaarboekje der Nederlandsche.Chemische Vereeniging. P.V.T. 1927, 1930, 1932, 1934; P.J.S ,niet compleet. Chemisch Technischer Repertorium. B.P. 19OG-1915; S.L.B ; P.V.T Y920. Chemisch-technische itbersicht (a) Beilage Ghemiker Zeitung. C.B.T.O EYKM Chemisch Weekblad. L.S.O , 1938 No. 6 ontbreekt; G.H: , niet compleet; Klat ; P.M.O ; B.P. 190b-1917, EYKM L.B P.V.T. 193'0- ; P.W , 1927 No, 42 ontbreekt; L.M.O ontbreekt; 2~.V.R.O.S , 1938 ontbreekt; D.P ; P.J.S ; P.W.J ; K.N.V. Jrg. 4-10, Chemist &Druggist, The. G.H. Vol: , niet compleet; B.E.Z. 1906, 19D7, Chemistry &Industry. C.B.T.O , 1912' ontbreekt.; P.V.T'. 1931; P.W ; A.V.R.O.S ; P.J.S. Vol. 18-, ; P.W.J. Vol. 1-, Chimie et Industrie. C.B.T.O ; L.M.O ; P.J.S. Vol. 1-, Chronica Botanica. L.S.O ; P.V.T , ; P.W.J. Vol. 1-,_ Cinchona. C.B.T.O. 1924,-1931; EYKM ; G.L ; A.V.R.O.S ; P.W.J. Jrg. 1-G, ; P.M.O. Jrg. 1-6, ; P.B. Jrg. 1-, ; B.E.Z. Jrg. Y-, K.N.V. Jrg. 1-, L.S.O. Jrg. 1-3, 192' Circulars of the Agricultural Experiment Station. College of Agriculture, West-Virginia University. p.w.j niet compleet. Collegium. C.B.T.O ; L.M.O Comptes Rendus. B.P Comptes rendus de PAca~lémie des Sciences (Paris). P.V.T Comptes rendus Académie des Sciences de 1'U.R.S.S. B.E.Z ; K.N.V Comptes rendus de 1'Association Internationale de la Science du Sol. P.W.J niet compleet.

26 47 E. fast Afx ican Agricultural Journal of Kenya, Tanganyika, Uganda Zanzibar. p.~.v.j. Vol. 3-6, 1937 Cumulation index, Nairobi Vol. 1-5, 1940, B.P Vol Economic Geology B.I , niet compleet. Economisch-statistische Berichten. C.B.T.O Economisch Weekblad. C.B.T.O_ 1932 L.S.O Y.M.O L.M.O A.V.R.O.S Edgar Allen News. L.M.O Electroschweissung. L.M.O Enzyinologia. EYKM ; P.W J. Vol. 1, Er~ebnisse der angewandten physikalischen Chemie. B.E.Z ~rgebuiase der P~hysiologie. A.V.R.O.S. 1938; G.H. Bd. 14, 1914 ; EYd~M. Bd. 12, 13. Ern~hrung dei Pflanze, Die. ~.V.R.O.S. Klat ; B.I P.V.T. 1924, 1826 D.Y. Jrg niet. compleet; P.W.J. Jrg. 10, 22, 1914, 1926 P.V.T. Jrg. 19, Experiment Station Record, Washington. D.P. Jrg , niet compleet; P.W.J. Vol. 44, 51 ontbr., ontbr.; B.E.Z. Vol U P.J.S. Vol. 4, Farbe and Lack. L.M.O F. Farben Zeitung. L.M.O. Jrg P.J.S. Jx g. 42, 1937,niet compleet. Faserforschung. C.B.T.O. B d. 1, 1921 A.V.R.O.S. 1_924. Faserstoffe and Spinnfasern. C.B.T.O Feininechanik and Pr~zision. Klat I'erinentforschung. G.A. Bd 12, ; EYKM /1931. Compte Rendu du XIme Congrès International de Pharmacie. P.W.J. 1913, 2 deelen. 46 Compte Rendu des séances Société de Physique et turelle. d'histoire Na- K.N.V. Vol. 28, Comptes rendus hebdoinadaires des séances (Paris). K.N.V. Tome B.E.Z. Tome 102, niet 1886 compleet; T.H. 1921, 1923^-- G.L. Tome 1, Comptes rendus des travaux Laboratoire Carlsberg. B.E.Z. Vol. 11, Coton et culture cotonnière. B.E.Z. Vol. 5, Council for Scientific and Industrial. P.V.T , 1936, 1938, Cultuurgids, De (Voortzetting van De Nieuwe Gids en De gids). Koffie- P.W.J. Jrg. 5-13, ; B.E.Z. Jrg , niet , compleet; P.J.S. Jrg. 5-13; ; P.M.O. Jrg. 5-13, D. Dechema Werkstoffbl~tter. Klat Dept, de PAgriculture aux Indes Néerlandaises. D.P. Bull. no. 1-47, niet compleet. Dept. of Agriculture, Ceylon, Colombo. D.P. Adm. Reports; ; Bulletins No niet co~mpleet; Leaflets No niet compleet; Yearbooks Department of Agriculture in India Memoirs. P.V.T. 1906, Dept. of Agriculture State of North Borneo, Sandakan. D.P Dept. of Agriculture Territory of New Guinea. D.P. Agr. Gazette Vol. I, II niet compleet; Reports ; Bulletins 6d, Leaflets niet compleet. Deutsche Landwirtsehafts-gesellschaft, Berlin.. D.P. Arbeiten H niet compleet; Jahrbucher ; Vlugschrift 16. Digest of Comments on the Pharmacopoea of the United States of America. S.L.B , niet compleet. Doelfray's Schilderblad. L.M.O Draeger Hefte. P.W

27 49 Gesetze and Verordnungen sowie Gerichtsents~heidungen betreffende Lebensmittel. L.S.O Government Research Institute, Taihol:u. D.P. Reports, No niet compleet. Government Sugar Expt. Station, Formosa. D.P. No. 2-8, 6 ontbr. Grenier's Rubber News. P.~~.J. Vol. 2-9 en 11, , Gummi Zeitung. P.W.J. Jrg. 27, 1913 ; B.E.Z niet compleet; P.M.O. Jrg. 2'5, H. Handbush der Biocheniischen Arbeitsi~lethoden, Berlin. D.P. Band I VI. Handbush der Chemisch-technischen Apparate. L.M.O , Handbush der praktischen uni wissenschaftlichen Pharmacie. P.W.J niet compleet. Handelingen van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch Indië. P.W.J. 1896, 1899, 1900, 1901, Handelingen van het Nederlandsch-Indisch Natuurwetenschappelijk Congres. P.V.T , niet compleet; P.W.J , niet compleet. Heil- and Gewnrzpflanzen. L.S.O Lieferung 1, 2. Helfenberger Annalen. S.L.B Helvetica Chimica Acta. L.S.O. Vol. 1, 1918 ; EYKM. Vol. 13, Herba. B.E.Z Histologie fur Jedermann. Klat Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie. EYKM ; B.E.Z Hormoon, Het. S.L.B I.B.T. Locale Techniek. L.M.a I. 4~ Fette and Seifen. C.B.T.O ; A.V.R.O.S. 1918, 1920 en pleet niet coin- Feuerun~gstechnik. Klat , 1939 (No. 12 ontbr.). Food Investigation. Department of Scientific and (Special Industrial Report). Research EYKM. 1919/1920,niet compleet. Forschungen auf dem Gebiete der Agrikultur-Physilc. B.I Forschungsdienst, Berlin. D.P niet compleet. Fortschritte der Botanik. P.W.J. Bd. 1-8, Fortschritte der Landwirtschaft. P.~~.J. Jrg. 1-7, Fortschritte der Mineralogie, Kristallographie and B.I. Petrographie , 1938 niet compleet; G.L. 1913, 1914, , Fortschritte -der Physik, Die. S.L.B G7; K.N.V. Jrg , Fosforzuur en Kalk. B.I. 1938,niet compleet; D.P. No Gas (Het). T.A , Gas~aske, Die. P.W Gas- un~d Luftschutz. P.W G.H. Jrg. 9--, Gas- and Wasserfach. C.B.T.O. Jrg. 63, Gaz de Combat. P.W Gazette, The Botanical, zie (The) Botanical Gazette. Gelatine, Leim and Klebstoffe. L.M.O Geologie en Mijnbouw. B.~ , Nieuwe Serie 1939,niet compleet. Geologisches Centralblatt. B.I Geologische Rundschsu. B.I. 1910,niet compleet. G.

28 J1 Industx ial and Engineering Cheinistx y (News Ed.). C.B.T.O , 1940; Iilat P.M.O en 1940 ontbr.; EYIiD G.L L.M.O ; A.V.R.O.S , ontbr.; D.P. Vol. 12, No. 1-13; P.J.S. V'ol. 1-, 1923-, ontbr.; P.W.J. Vol. 1-18; 1J23-. Industrieele Eigendom. C.B.T.O ; A.V.R.O.S. 19' ; P.W.J. Jig. 13-, Tndustrieele Eigendom (Bijblad). C.B.T.O ; A.V.R.O.S P.W.J , No Industrie (L') textile. B.E.Z Ingenieur, De. C.B.T.O , 1932 ontbr.; EYKM ; P.W.J. Jrg , ; L.1VI.0. Jrg G.L. Jrg. 1-, ; T.H. Jrg. 1-, ; K.N.V. Jx g. 7-, Ingenieur in Nederlandsch-Indië, De. L.S.O ; P.M.O ; B.I niet compleet; EYKNI ; L.M.O A.V.R.O_S No , 1941 No. 2; P.W.J no. 9-12; K.N.V. Jrg. 1-, Institut Agron. 1'Etat à Geinbloux. D.P. Vol. 3 No. 4, 4-8. Institute for Plant Industry, Leningrad. D.P. Jrg. 27 No. 3-4, Ser. II No. 1-11, Ser. III 1-G, 8, 10, 11, 14, 15 Ser. A. No. 1, 2, 4-10, Ser. XI No. 1 en 2, Suppl. 54 en 81. International Critical Tables. L.S.O Internationale. Mitteilungen fiir Bodenkunde. B.I J. Jaarboek van het Departement van Landbouw te Buitenzorg. L.S.O ; B ; P.W.J ; P.M.O ; P.J.S: ; K.N.V. 190E Jaarboek van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. L.S.O ; B.I ; G.L ; P.J.S. 1916, 1920; K.M.M.O Jaarboek van het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën. B.I , 1925 ontbr.; K.N.V. Jrg. 1, 6, 10, 12-, 1913, 1918, 1922, P.J.S. Jrg. 1-, Il Giornale di Risicoltux a. C.B.T.O Imperial Bureau of Plant Breeding and Genetics Cambridge. D.P. Vol. VII-XI niet compleet. Imperial Bureau of Soil Science. P.M.O ; D.P ,niet compleet. Imperial Council of Agric. Research, Delhi. D.P. Misc. Bull. No. 1-5, Scient. Mon niet compleet, Ann. Reports , niet compleet. Imperial University, Taihoku. D.P. Contrib. No, 31, 51, 52, 53, Memoirs: Entom,ol. No. 1-L0, Phytotechníek No~. 1-4, Zoology No Index to the Literature of Food Investigation Dept. of Scientific and Industrial Research (Lon don). I~7YKM Indian Journal of Agric. Science. D.P. Jrg niet compleet; K.N.V. Vol. 1-, ; P.J.S. Vol. IV India Rubber Journal. P.M.O G.L niet compleet, A.V.R.O.S , Vol. 7G, 85, 100 niet compleet, P.W.J. Vol , Ann. Intern. Number 1924, 1926, 1928/3.0, Anniversary Tssue India Rubber Trade's Diary India Rubber &Tire Review. P.W.J. Vol , , V'ol. 30 No. 12 en Vol. 31 No. 10 ontbreken. India Rubber World. P.M.O G.L niet compleet; A.~.R.O.S ,niet compleet; P.W.J. Vol. 46 en 48-10'3, Indische Culturen (Teysinannia). P.W.J.. Jrg , Indische Mercuur. C.B.T.O. 1912=1934; A.V.R.O.S ; D.P. Jrg , 63 No. 1/19; P.W.J. Jrg , Industrial and Engineering Chemistry, An. Ed. L.S.O Klat P.M.O ontbr.; N.B.P.M EYKM G.L L.M.O A.V.R.O.S $7 ontbr.; D.P. Vol. 1-10, 12; P.J.S. Vol. 1-, ; P.W.J. Vol. 1-12, Industrial and Engineering Chemistry (Ind. Ed.). C.B.T.O Klat P.M.O ontbleekt; N.K.P.M EYKM G.L ; L.M.O A.V.R.O.S niet compleet; D.P. Vol. 1-12; P.J.S. Vol. 2=, ; P.W.J. Vol ,

29 : Jaarboek Kon. Akademie van Wetenschappen Amsterdam. Jahresbericht der Pharmazie. K.N.V ; 19x0-1907; S.L.B , P.J.S ; K.M.M.O L.S.O ; EYKIVI. compleet; P.R'.J. Jrg , Jaarboek van het Mijnwezen niet in Nederlandsch Oost-Indië. B.I K.N.V. Jrg P.J.S. Jrg. 1-59, Jahresbericht ober die gesamte Physiologie u. Exp. Pharmakologie ; G.L. Jrg. 1-, 1872-; B.P, Jrg EYKM. Bd. 1-, , K.M.M.O. Jrg. 1-3, 36-, , gewandte Botanik. JahresbPe~eh~t a9r03v Jaarverslag Afd. Handelsmuseum van het Koloniaal f Instituut. 1918, P.W.J , 1928 ontbr. Jamaica Dept. of Science and Agriculture. Jaarverslag van het Bestuur der Ver. en Rubberproefstation Centraal West-Java D.P. Entomological Cir. 14, Entomological bull. 5, 6; Microb. Rubber Station Buitenzorg. bull. 1, Bull. New Ser. 3, 5, Bull. Dept. of Agr. Vol. V, Part. 1, P.W.J ~ Ann. Rept , History etc. 1908, 1932, Yown etc. 19'07. Jaarverslag der Internationale Ver. voor Rwbber e.a. Cultures in Japanese journal of chemistry. Nederlandsch-Indië. B.E.Z. Vol. 1-3, P.W.J , Japanese journal of medical Sciences. Jaarverslag van het Koloniaal Instituut. G.H P.W.J , Journal of Agric. Research, Washington. Jaarverslag der Ned.-Indische Ver. voor den Rubberhandel. D.P ; P.WJ. Vol , 1926 Vol (50 en 51) P.W.J niet compleet. ontbr., 1929, 1935; B.P. Vol. 1-, 1913/1914- P.J.S. Vol. Jaarverslag van het 1-, P.M.O. Vol. 11-, B.E.Z. Vol. 1-, P~hysiologie Fonds. P.W.J Jaarverslag van de Journal of Agric. Science. Technische Afd. der Internationale Vei. voor D.P. Jrg. 3~0 No. 1-4; K.N.V. Gol. 1-8, ; P.J.S. de Rubber- e.a. Cultures in Ned.-Indië. P.W.J. 1923, Vol. 1-, ; B.E.Z. Vol. 1-, , Jahrbuch der Chemie. Journal of the American Chemical Society. C.B.T.O. Vol. 40-, ; EYKM. Vol. 43-, 1921-, P.J.S. Jrg , Jahrbuch fur Mineralogie, 37 J Geologie and Petrefaktenkunde. ggg- 1 P.W.J.~Vol. 29L Vo ,7190 -S B.I ; K.N.V. Jrg. 1-3, ; P.J.S Journal of the American Leather Chemists Association. Jahrbuch der Organisehen Chemie. C ~ T.O EYKM ; P.W.J. Jrg. I-V, Journal of the American Pharmaceutical Association. Jahresbericht fur Agricultur-Chemie, Berlin, vervolg berichte van ober Jahres- S.L.B. 1925, 1926, die Fortschritte der Agricultur-chemie. Genève. D.P. Statuten 1913, Russum: Journal of the American Soc. of Agronomy, Testing of Rubber; P.J.S. Part V; ll.p. Jrg. 1-32, 33 No. 1. Folge 4 Bd. 1-8, Jahresbericht liber die Fortschritte der Journal of Applied Physics. als Agricultur-chemie, Jahresbericht voortgezet fur Agricultur-chemie, L.M.O Berlin. S.L.B G9. Journal of the Association of Official Agricultural Chemis s. Jahresberieht liber die Fortschiitte der Chen7ie. L.S.O ; P.J.S. Vol. 1-, S.L.B ; G.L. Jrg. 26-, Journal of Bacteriology, Baltimore. Jahresbericht ober die Fortschritte der chemischen Technologie. D.P. Jrg. I-XII; V. Inst. Vol. 7-, 1921-; EYKM G.L. Jrg. 1-, Journal of Biological Chemistry (The). Jahresbericht ober N~hrungs- and Genussmittel. EYKM. Vol. 1-, 1505/6- ; P.J.S. Vol. 81-, L.S.O niet compleet. Journal of the Chemical Society. Jahresbericht ober die Fortschritte der and Pharmacognosie, Toxicologie. Pharmacie L.S.O ,niet compleet; EYKM. Vol. 119-, 1921-, ontbr., Transactions: 1 - S.L.B ; P WJ- Abstracts: 1772-,1930 M.H. Neue Folge Bd I & II ontbr.; NIAS Vol. 115-, , , 1917 I en

30 54 Journal College of Agriculture, Tokyo. S.E.Z. Vol. 1-, Journal of Highway Research, A. L.M.O Journal of the Imperial Agricultural Experiment Station. P.W.J niet compleet. Journal of the Indian Chemical Society (Calcutta). EFKM. Vol. 5-, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, zie Industrial and Engineering Chemistry. Journal 'of the. Institute of 1VTetals, The. L.M.O Journal of the Institution of Pe~roleuin Technologists. N.K.P.ïVI Journal of the iron &steel Institute, The. L.M.O. Vol. 85-, Journal of Nutrition. EYKM Journal of the Oil &Colour Chemists Association. L.M.O. Vol. 8-, Journal of Organic Chemistry. EYKM Journal de Pharmacie de Belgique. S.L.B Journal de Pharmacie F. T. de eheinie. Flat Journal de Pharmacie et de Chimie. L.S.O G.H. 19.Oó-19Q7; EYKM S.L.S , niet comrpleet; P.V.T Journal, The pharmaceutical, zie (The Pharmaceutical Journal). Journal,. The Philippine - of Agriculture (zie The Philippine Journal of Agriculture). Journal of Physical Chemistry, The. P.J.S. Vol. 34-, Journal fur Praktische Chemie. EYKM. Bd. 152-, S.L.B Journal o Research. L.M.O Journal of Research of the National Bureau of Standards. P.W.J. Vol. 16-, Journal of Rheology. L.M.O Journal of Rubber Research. A.V.R:O.S Journal of the Rubber Research Institute of Malaya. A.V.R,O.S P.`i'.J. Vol. i Journal o Rubber Research, Summary of Current Literature (of the Research 1lssociation of British Rubber Manufacturers). P.~~.J. Vol. 6-9 Journal 1937, Journal, of the Society of Chemical Industry. C.B.T.O F.W P.W.J. Vol. 35-, ; P.J.S. Vol. 1~--, Journal of the Society of Chemical Industry Review. P.jv.J. Vol , Journal of the Society of Rubber Industry of Japan. P.W.J. Vol 9-11, Journal of the Society of Tropical Agriculture, Japan. P.W.J. Vol. 1-, B.E.Z. Vol. 1-, Journal of tropical agriculture. P.J.S. 1930'- Justus Liebigs Annalen der Chemie, zie Annalen dei Chemie. I~. Kansas State College of Agriculture and_ Applied Science. D.P. Techn. Bull.: niet compleet. Circulars: 101, Kautschuk. A.V.IZ.O.S. 1J , 1926 niet compleet; P.W.J. Jrg , 1928 en 1940 niet compleet. Keramische Rundschau. C.B.T.O. 1920=1933. Koeltechniek. C.B.T.O Koffie Gids, voortgezet als Nieuwe Gids. P.W.J. Jrg. 1, 2, ; P.J.S. Jrg. 1, 2, ; P.M.O. Jrg. 1, 2, ; B.E.Z. Jrg. 1, 2, Kolloid-chemische Beihefte. C.B.T.O. Jrg , G.I ; B.P ; B.I '; A.V.R.O.S ; P.J.S. Bnd. 1=51, niet compleet; P.W.J. Bnd Bnd , , Kolloid Geitschrift. C.B.~.O G.H. Bd r, 192á-19 1, 193 r-í33s; I3.P ; B_I ; L.D1.0. Sd. `LG-, ; A.V.R.O.S P.J.S. Bnd. 1-90, P.W.J. Bnd Bná , , Koloniaal Instituut, Amsterdam. D.P. Literatuur: Ber. Afd. Handelsmuseum.: No , , Med. idem: No. 2, 3, 5-20, Jaarversl. idem: niet compleet. Verslagen , , Jaarverslagen , Beschrijving over bouwplannen, Med. Trop. Hygiëne, No. 2-12, 14, 15. Bull. I, II, III, No. 1.

31 57 L. Lait (Le). G.H. T. 19, 1939 Landbouw. C.B.T.O. Jrg. 1, 1925 ; L.S.O. Jrg. 1, 1925 ; P.M.O. Jrg. 1, 1925 A.V.R.O.S_ Jrg. 1, 1925 D.Y. Jrg. 1, 1925 P.W.J. Jrg. 1, 1925 Inst. P. Jrg. 1, 1925 ; P.J.S. Jrg. 1, ; P.V.T. Jrg. 1, 1925 ; P.M.O. Jrg. 1, 19'25. Landbouw en Mijnwezen in Ned. Oost-Indië. P.W.J Landbouwkundig Tijdschrift. A.V.R..O.S D.P. Jrg ; P.W.J._ Jrg , Landwirtschaftliche Jahrbncher, Berlin. D.P. Jrg No. 1-4; P.W.J. Bnd. G roet Erg~nzungsband I, II en III. Leaflet of the Department of Agriculture, Ceylon. P.W.J niet compleet; B.E.Z. zoo goed als compleet; P.J.S. No. 4-7, 10. Leaflet U. S. Department of Agriculture. P.`V.J. 1928,niet compleet, B.E.Z. No. 1, 3, 5-10, 1`L, Leaflet of the Ne~v Guinea Department of Agx iculture. P.W.J. No. 1-64, ; B.E.Z. I~To. 1-21, 32-37, Leather Manufacturer. C.B.T.O Leidsche Geologische 1Vlededeelingen. &.I Light Metals. L.M.O Lingnan Science Journal P.W.J. Vol. 3-14, List of publications relating to Soils and Fertilisers of the Imperial Bureau of Soil Science. P.W.J , niet compleet. Local Reports of the Rubber Grower's Association. P.W.J niet compleet. Lubrication. L.M.O M. Maandblad tegen de vervalsching van levensmiddelen. S.L.B ; EYl{M. Jrg. 7-- ; G.I..S. Jrg Koloniaal Museum, Haarlem. D.P. Bulletins, Jrg. 1 á2. Koninkl}jke Academie van Wetenschappen, Amsterdam. D.P. Verslag gewone vergadering Jrg niet compleet, Verhandelingen, deel niet compleet, Proceedings Vol niet compleet. Korrosion (a). C.B.T.O Korrosion and Metallschiitz. L.M.O. Jrg G.L. Jrg Jrg. 4-8, P.J.S. Korte Berichten van Laadbouw, Nijvex heid en Handel. C.B.T.O ; B.E.Z. Jrg. 1 1sia~li P.M.O. Jrg. 2 ; P.W.J. Jrg. 1 ; P.J.S. Jrg. 1 ; K.N.V. niet conipleet. Korte Mededeelingen van de Afdeeling Landbouw. B.I niet compleet. Korte Mededeelingen van het Algemeen Proefstation voor den Landbouw. B..I ; A.V.R.O.S , No. 4 en G ontbr.; P.W.J Korte Mededeelináen van het Boschbouw Proefstation. A.V.R.O.S Korte Mededeelingen van den Landbouwvoorlichtingsdienst. B.I niet compleet. Korte Mededeelingen van het Instituut voor Plantenziekten, Biiitenzorg. P.W.J. No. 1-24, Korte Mededeelingen van het Proefstation voor Cacao. P.W.J. No. 2-13, Korte Mededeelingen van het. Rijkslandbouwproefstation te Groningen. E.I niet compleet; P.W.J. No niet compleet. Korte Mededeelingen van het Theeproefstation. P.W.J. No , Kort verslab van den Dienst van den Mijnbouw iii N.O.I. B.I l~ruidkundig Archief, Nedei~landsch. K.N.V , niet com7leet; 1920 ; P.V".T J27; P.T.S Y.~V_J , 1925, Kruppsche Monatshefte. L.M.O Kunststoffe. C.B.T.O ; P.W.J. Jx g. 28, 193E.

32 58 Malayan Agricultural Journal (The). P.M.O ; P.W.J. Vo.l. 10~, ; B.E.Z. Vol. 10-, 1922-, S.I , niet com~pleei; D.P. Jrg. 7 No. 3. Malayan Reports of the Rubber Grower's Association. P.W.J niet compleet. Malayan Tin and Rubber Journal. P.W.J. Vol. 7-21, Materialpriifungen der Teehnik, Die. L.M.O Mechanical Engineering. Klat Mededeelinger~ van de Afdeeling Gheribon van het Proefstatioiz voor de Java Suikerindustrie., P.V.T , , Mededeelingen van de Afd. Handelsmuseum van het Koloniaal In- Instituut. P.W.J. no. 1-20~, Mededeelingen van de Afdeeling Landbouw. S.I niet compleet; P.V6'.J. No. 6-, ; P.J.S. No. 6-, B.E.Z. No. 6-, Mededeelingen vang de Afdeeling Nijverheid van het Departei~zent van Landbouw, Nijverheid en Handel. P.W.J. No. 1-10y ; S.E.Z. No Mededeelingen van het Agricultuurchemisch Laboratorium. L.S.O ; B.I niet compleet; P.V.T ;P.W.J. No. 1-19, Mededeelingen van het Algemeen Landbouw Syndicaat. P.W.J Mededeelingen van het Algemeen Proefstation der A.V.R.O.S. B.I niet compleet; P.~'.T. Rubber Serie; 1917-, A1genleene Serie: ; A.V.R.O.S. Alg. Serie: , Rubber Serie: 1917-, Circulaire: 1916-, Vlugschrift ; D.P. Rubber Serie: niet compleet, Alg. Serie: niet compleet, Vlugschrift: No. 39, Circulaire: No. 156, Ser. General: No. 10; P.W.J. No. 1=58,No Alg. Serie: , Rubber Serie: Vlugschrift: ; B.E.Z. Alg. Serie: No. i-5, 7-, ;Rubber Serie: No. 1-, ; K.N.V. Aig. Serie: No. 1-, ;Rubber Serie: No. 1-, Mededeelingen van het Algemeen Proefstation voor den Landbouw. L.S.O B:I A.V.R.O.S D.P. No. 1-46; P.W.J. No. 1-, K.N.V. No ; EYK10'I. No. 1-, ; K.M.M.O. No. 1-, Mededeelingen van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Groningen. P.W.J. N. 5-8, ~J Mededeelingen van het Besoekisch Proefstation. S.I niet compleet; P.V.T. Algemeene Serie: Rubber Serie: ; A.V.R.O.S. Alg. Serie: 1911-, No. 6, 42 ontbr., Rubber Serie: No. 16, 20 ontbr.; P.W.J. No P.V.T. Rubber Serie: 1913=. Mededeelingen van het Centraal Rubberproefstation. P.W.J. No. 1-54, Mededeelingen uit den Cultuurtuin. S.I ; P.W.J. No. 1-12, '18; K.N.V. No. 1-12, ; P.M.O. No. 1-10, 19' Mededeelingen van Deli Proefstation. S.I niet compleet; P.V.T. 1906; A.V.R.O.S. 1e Serie: , 2e Serie: , 3e Serie: 1938-, Bulletin: ,Vlugschrift: 192~U-, No. 36 ontbr.; P.W.J. 1e Serie: Jrg. 1-10, , 2e Serie Jrg , , 3e Serie: Jrg. 1-10, 1938-, Vlugschrift: , 1936, 1940; P.E.Z. Jrg. 1-10, 1906/7-1916/17, Serie 2 No. 1-, ; K.N.V. Jrg. 1-10, 1906/7-1916/7, Serie 2 No. 5, 16-22, tot Mededeelingen uitgaande van het Departement van Landbouw. L.S.O niet compleet; B.I , niet compleet; S.L.B. 4 t/in 17, niet compleet; K.N.V. No. 1-18, ; P.J.S. No. 1-18, ; P.Y.T Mededeelingen van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. P.W.J. No. 1-18, niet compleet; K.N.Y. n~o. 1-18, niet compleet; P.J.S. No. 1-18, Mededeelingen van het Departéinent van Landbouw in Suriname. P.W.J. No. 1-S, ; B_E.Z. 19L ; P.J.S. No. 1-, Me3edeelingen van den Dienst voor den Landbouw. B.I niet compleet; P.W.J No. 21. Mededeelingen van den Dienst voor Landbouw en Visscherij. P.W.J No. 20. Mededeelingen van den Dienst der Volksgezondheid in Ned.-Indië. P.W.J. Jrg. 26-, ; S.L.B , Mededeelingen van de Handelsvereeniging Medan. P.W.J. Jrg. 3-, Mededeelingen van het Instituut voor Phytopathologie, Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek. P.W.J ,niet compleet. Mededeelingen van het Instituut voor Plantenziekten, voortgezet onder de naam Mede3eelingen van het Algemeen Proefstation voor den Landbouw. P.W.J. No. 1-89, ; B.E.Z. No. 1-89, ; Fï.N.V. No. 38-,, ; Inst. P. No. 38-,

33 60 Mededeelingen van het Kina-Proefstation. P.V.T , niet compleet. Mededeelingen van het Laboratorium voor Agrogeologie en grondonderzoek. B.I ; P.V.T' , niet compleet; P.W.J. No. 1-6, ; K.N.V. No. 1-5, ; P.M.O. No. 1-6, ; B.E.Z. No. 1-6, ; P.V.T. No. 1-6, Mededeelingen van het Laboratoxiuin voor í~hysiologische.chemie, Amsterdam. G.H. H. 1- ; Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen. B.I ; P.V.T ; D.P. Jrg Jaarboek 1-20 Program van het onderwijs ; P.W.J. deel 1-43, Mededeelingen van 's Lands Plantentuin. L.S.O niet compleet; B.I niet compleet, S.L.B niet con7pleet, D.P niet compleet, Verslagen 1882/1886, 1890' Contribution 1, 4; P.W.J. No. 1-75, , No. 66 ontbr.; K.N.V. No. 1-75, ; P.V.T C4; B.E.Z. No. 1-, Mededeelingen van het Landbou~~kundig Bureau der Staatsmijnen in Limburg. MEKOG". P.W.J. Na. 15-, Mededeelingen van den Landbouwvoorlichtingsdienst. B.I niet compleet. Mededeelingen inzake Meststoffen voor het Jubileum Interpatio. P.W.J. No. 1-, Mededeeling van het Ned. Indisch Natuurwetenschappelijk Congres. P.V.T. 1918, 1922, 1924, Mededeelingen van het Ned. Natuur- en Geneeskundig Congres, Handelingen. P.V.T , niet compleet. Mededeelingen van het Phytupathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten". P.W.J niet compleet; P.J.S. No. 1-10, ; B.E.Z niet. compleet; P.M.O. No Mededeeling en van het Proefstation van het Boschwezen. S.I ; L.M.O Mededeelingen van het Proefstation voor de Java Suikerindustrie. B.I niet compleet; P.V.T ; A.V.R.O.S. Jaarverslagen Techn. Af~l. 1909, 1910, , Verslagen Onderafd. Cheribon 1916; 1917, 1919, , , Verslagen Chein. Af-d.: 1920', 1921, 1915, Versl. v/h Proefstaton: , Versl. der Vereeniging: 1911, 1927-, Med. v/h Proefst. (opgenomen i/h Archief v/d suikerindustrie) , 196- Y.W.J , G1 Mededeelingen vin het Proefstation Malang. P.V.T , ontbr.; P.W.J. No. 1-81, ; B.E.Z. No. 1-82, niet compleet; P.M.O. No. 1-, Mededeelingen van het Proefstation Midden-Java. B.I. 1912, 1917 niet compleet; P.V.T niet coulpleet; P.W.J. No. 1-44, Mededeelingen van het Proefstation van Midden- en Oost-Java. A.V.R.O.S. 1933, Mededeelingen van het Proefstation voor rijst. A.N.V. no. 1-3~, ; B.E.Z. no. 1-3, ; P.W.J. no. 1-3, ; P.J.S. no. 1-3, Mededeelingen van het Proefstation voor Rubber. P.W.J. No. 1-4, Mededeelingen van het Proefstation Salatiga. P.W.J. No IIe Serie: , No. 2-7 IIIe Serie, 1911; P.V.T ; B.E.Z. Serie 2 No niet compleet, P.M.O. No Mededeelimgen van het Proefstation voor Tabak. P.W.J. No. 1-7, ; B.E.Z. No. 1-7, ; I.N.V. No. 1-7, ; P.J.S. No. 1-7, Mededeelingen van het Proefstation voor Thee. B.I. 19' , niet compleet; P.V.T ; P.W.J. No , 19Q8-1927; K.N.V. No , 190$-1928; B.E.Z. No , 19~0~8-1928; P.J.S. No , Mededeelingen van het Proefstation voor Vorstenlandsche Tabak. L.SA ,niet compleet; B.I ,niet compleet; P.V.T ; A.V.R.O.S ; P.W.J. No. 1-, ; K.N.V. No. 1-, ; P.J.S. No. 1-, Mededeelin~en van het Proefstation West-Java. A.V.R.O.S. Jaarverslag: 1933, Viermaandelijksch verslag: No. 13, 1938, No. 1-2, 1939, No. 1-2, 1940., No Mededeeling~en van het Rijks Instituut van Pharmacotherapeutisch Onderzoek. L.S.O. 192' , niet compleet; G.H ; B.P ; EÍKM ; S.L.B. 1-30, 32, G.L.S. No Mededeelingen van de Rubber Stichting, Amsterdam. P.W.J. No. 1-, Mededeelingen over Rubber (Uitgave Dept. v. Landbouw, Nijverheid en Handel. P.W.J. No. 1-4, ; P.J.S. No.. 1-4, ; P.V.T. No. 1-4, ; P.M.O. No. 1-4, ; K.N.V. No. 1-4, , S.E.Z. No. 1-4, Mededeelingen van de Vereeniging Rubberproefstation West-Java. P.W.J. No. 1-18, Medisch-Pharmaceutische Revue. EYKM

34 62 Memoirs of the Agricultural Research Institute Pusa. P.W.J. Botanical Serie: niet compleet, chemical Serie: niet compleet, Entomological Serie: 190' niet compleet; K.N.V. Chen7. Serie.: Vod. 1, 1906/11, Bot. Serie: Vol. 1, 1915, Bact. Serie: Vol. 1, 1925 ; P.J.S. Chem. Serie: Vol /11., Bot. Serie: Vol. 1, 1915, Bact. Serie: Vol. 1, 1925 ; B.I niet compleet. Memoirs- of the Cornell University Agricult. Experiment Station, Ithaca., New York. P.W.J , 1939 ; B.E.Z. No. 1-58, GO-6~5, 67, 1913 ; P.J.S. No. 28. Men7oirs of the Imperial College of Tropical Agriculture. P.W.J. Economic Serie: 1929 No. 1, Mycological Serie: 1939 Na. 1-3, Sugar Technology Serie 1929, No Memoirs of the University of Cambridge Dept. of Agriculture. P.W.J. no. 2-6, Memoranda on Planting Topics of the Rubber Research Scheme Ceylon. P.W.J. Alle. Meinoiandum Indian Tea Association, Tocklai Experimental Station. P.W.J. No. 1, Mémorial de 1'Artillerie Francaise. P.W Mémorial des Poudres et des Salpêtres. P.W. 1890=1914, Memorias Institute Oswaldo, Cruz. EYKM Merck's Jahresbericht liber Neuerungen auf den Gek~ieten der Pharmakotherapie u. Pharm. EYKM ï937, niet compleet; S.L.B , niet compleet. Metaalbewerking. L.M.O Metall and Erz. G.L. Jrg. 16, 195. Metallurgical Abstracts. L.M.O Mijningenieur, De. B.I ; L.M.u ; T.H. Jrg. 10, 1929 ; H.N.V. Jrg. 1, Mikrochenlie. L.S.O. Bd. 5, 1927 ; EYKM ; A.V.R.O.S. 193& ;. P.W.J. Jrg. 1-6, Mikrochemie, Beiheft zu. L.S.O '8; ~YKM Mikrosmos. Klat G3 Milchwirtschaftliches Zentralblatt. L.S.O , niet compleet. Mitteilungen liber die Arbeiten der Moorversuchstation in Bremen. S.I. 1913, niet compleet. Mitteilungen der K. Bayr. Moorkulturan~talt. B.I ; P.J.S. H. 1-5, Mitteilungen der delitschen Materialpriifungsanstalt, vervolg van M'itteilung en aus dem K~ni~lichen Materialpi-ufungsamt. L.M:O ; T.H Mitteilungen cler internatio-nalen Bodenkun,dlichen Gesellschaft. B.I. 192;5-197, 1938 niet compleet; L.M.O ; P.W.J. Bnd. 1-2, Mitteilungen aus ~eln K~niglichen Materialpriifungsamt, voortgezet als Mítt. der deutschen Materialpriifungsanstalt. L.S.O , niet compleet. Mitteilungen a.d. Laboratorium d. Preussischen Geologischen Landesanstalt. B.I niet compleet. Mitteilungen Lebensinitteluntersuchung and Hygiëne. L.S.O , 1933 ; EYKM ; S.L.S Mitteilungen Gesellschaft fur Erdkunde. K.N.V. 1911, 1912, Monatshefte fur Chémi~ and verwandte Theile an3erer Wissenschaften. S.Q.Z. Bd. 41, Monografiën van het Rijks Instituut voor Pharmacotherapeutisch Onderzaek. S.L.B Monthly Catalogue. L.M.O Monthly Letter of the Imperial Bureau of Soil Science, Harpenden. P.W.J No N. Nachrichten izber Sch~dlungsbel~~inpfung. P.`V.J. Jrg. 1-13, ;. P.V.T. Jrg. 2, 1927 ; P.J.S. Jrg. 1, 1926 B.E.Z. Jrg. 1, Nature. C.E.T.O ; B.E.Z T.H. 192Q K.N.V niét compleet; K.M.M.O. Vol , ; G.H. Vol. 121, Naturwissenschaftliche Rundschau. P.V.T

35 ss~ New Guinea Agricultural Gazette. P.R'.J. Vol. 1, Nickel Berichte. P.W Nieuw Tijdschrift voor de Pharmacie in Nederland. S.L.B N.I.W.V. Publicatie. L.M.O Normalisatie. P.W.J. Jrg Normalisatieraad (Korte Medeáeelingen van den ). L.S.O ; B.I. 1939, niet compleet; A.V.R.O.S. 1y33 ; P.R'.J Nutrition, Abstracts &Reviews. G.A ~. Octrooi en merk. A.V.ft.O.S. 19?8, 1928 niet compleet. Oil, Paint and Drug reporter. C.B.T.O. Vol , ; G.L Oliën, vetten en oliezaden. C.B.T.O A.V.R.O.S Onderzoekingen gedaan in het Laboratorium voor Physiologische Chemie der Rijksuniversiteit te Utrecht. G.H ; EYKIVI. 19`L Onderzoekingen gedaan in het Laboratorium voor Physiologische Scheikunde der Universiteit te Utrecht. EYKM Onderzoekingen Physiologisch Laboratorium der Universiteit (Leiden). EYKD'I Onderzoekingen Physiologisch Laboratorium der Universiteit (Utrecht). EYKM , niet compleet. Organic Syntheses. P.W.J. Vol. 1-20~, 1921 ; L.S.O. Vol , ~sterreichische Chemiker Zeitung. L.S.O P. Paper Industry and Paper World. G.L Paper Trade Journal. G.L G4 Naturwisschenschaften, Die. G.H. Jrg. 16, 1928 B.E.Z. Jrg. 1, 1913 P.V.T. Jrg. 15, 1927 ; T.H. Jrg. 10, National Research Council of Japan, Tokyo. D.P. Reports Natuurkundig Tijdschrift. S.L.B ; B.I Natuur- en Geneeskundig Archief voor Nederlandsch-Indië. K.N.V. Jrg. 1-4, ; Mil. H. Jrg. 1-4, ; P.J.S. Jrg. 1-4, Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. P.M.O , ; S.L.B ; P.V.T , 1925 U.P. Jrg ; P.W.J. deel 77-86, deel 89-95, , Natuurwetenschappelijk Congres (Ned.-Indisch) Batavia. D.P. Handelingen 1-8. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. L.S.O. 1941; Kiat. 1941; P.M.O. 1941; EYKM ; P.V.T. 1941; A.V.R.O.S ; 1909 ontbr.; D.P. 1941; P.W.J Nederlandsch Frabikaat. C.B.T.O P.W.J. Jrg N.K.P.M. Jrg. 2, Nederlandsch Fabrikaat voor Oost- en West-Indië. C.B.T.O Nederlan~dsch-Indië Oud en Nieuw. C.B.T.O Nederlandsch-Indisch Fabrikaat. L.S.O ; C.B.T.O ; L.M.O ; ~1.V.R.O.S Nederlandsch-Indisch Rubber- en Theetijdschrift. P.W.J. Jrg. 7-9, Nederlandsch-Indisch Rubbertijdschrift. P.W.J. Jrg. 1-6, Nederlandsch Kruidkundig Archief, Groningen. P.W.J niet compleet; P.J.S P.V.T ; K.N.V niet coanpleet; 1914 ; B.E.Z Ned. Tijdschrift v. Hyg. Microbiologie en Serologie (Na 1933 zie. Antonie van Leeuwenhoek). EYKM. 19' Nederlanc3sch Tijdschrift voor Natuurkunde. P.V.T. 1938; L.M.O Nederlandsch Tijdschrift voor Pharmacie, Chemie en Toxicologie. S.L.B. Jrg , ; Q.E.Z. Jrg. 7-13, Neues Reportorium fur Pharmacie. S.L.B

36 s7 (The) Philippine Agriculturist, Laguna. D.P. Vol. VII XXTX niet compleet. S.E.Z. Vol 1, 1911=. Philippine Journal of Agriculture, The. B.E.Z. V'ol. 1, 1930 ; P.V.T. Vol. 1, 193'0, D.P. Jrg No Philippine Journal of Science, The. C.B.T.O , 1931 (II) ontbr.; B.I. 19D6, 1908, 1913 niet compleet; EYKM. Voi. 1, ; S.L.E A.V.R.O.S. 1917,niet compleet; D.P. Vol. 6E-71, 73 No. 3, 4; K.N.V. Vol , '3, 1924 P.J.S. Vol. 5, 19~1d. Philips Technisch Tijdschrift. L.M.O ; F.W.J Phosphate et les Engrais Chiiniques. P.W.J. Année 39-42, Rhosphorsaiire, Die. B.I A.V.R.O D.P. Bd. 1-8 No. 1, 8-9 No. 3--4; P.W.J. Bd. 1, 1931 ; B.E.Z. Bd. 1, Photographie and Fcrschung. P.W.J. No. 1, Physica. P.W ; L.M.O. Jrg. 1, 1921 ; K.N.V. Jrg. 1--, 1921 T.H. Jrg. 1, 1921 NIAS. Jrg. 1, Physik, Die L.M.O Physikalische Zeitsclu ift. T.A. Jrg. 21, 1920 ; B.M.M.O. Jrg. 2, Fhysiologische Chemie. G.H C4. Plant en Bodeen. B.I ; D.P. Jrg Planting Manuals of the Rubber Research Institute of Malaya. P.W.J. No. 1, Plant physiology. P.V.T. 1931; P.W.J. Vol. 7-13, 15, , 1940'. Plant Science Literature, Selected References Compiled by the Bureau of Plant Industry. P.W.J. Vol. 8, Plastics. U.M.O Pólytechnical Journal. S.L.B Polytechnisch Weekblad. C.B.T.O ; L.M.O. 1936, 66 Papierfabrikant, Der (zie Cellulose chemie). C.B.T.O ; P.J.S. Jrg. 28, 1930,niet compleet. B.E.Z Papier-Zeitung. C.B.T.O Parfumerie Moderne, La. C.B.T.O. Année 15-18, niet compleet. Parfums de France, Les. C.B.T.O Patents for Inventions. Abridgments of Specifications- Class 70- Indiarubber & Guttapercha Period A.D. P.W.J , (1928 en 1933). Patents for Inventions. Abridgments of Specifications- Group V, Cements Indiarubber, Moulding, non-metallic. Starch. P.W.J Perfumery and Essential Oil Record. C.B.T.O Petroleum. L.M.O. Jrg. 17, 1921 ; G.L. Jrg. 1-12, 15, , Pharmaceutica Acta Helvetica. S.L.B Pharmaceutical Abstracts. S.L.B Pharmaceutical Journal, London. P.W.J niet compleet. Phax in. Tijdschrift (Vlaamsch). S.L.B Pharnlaceutisch Tijdschrift voor Ne3erlandsc;~-Indië. C.B.T.O ; L.S.O ; G.H. 1924, 1924 niet coinpleet; P.M.O ; B.P ; EYKM S.L.B P.V.T A.V.R.O.S P.P ; P.J.S. 1, 1924 P.VV.J. No. 1, Pharnlaceutische Rundschau. S.L.B Pharmaceutische Zeitschrift fui Russland. S.L.B Pharnlazeutische Zeitung. S.L.B ; Y.V.T Pharmaceutisches Centralblatt. S.L.B ; Mi1.H. Jrg , Pharmaceutisch `V"eekbla~ voor Nederland. L.S.O B.P ; EYKM ; S.L.B D.P ; P.W.J. Jrg. 39, Pharmaceutische Zentralhalle fur Deutschland. EYKM ; S.L.B ; P.V.T

37 68 Proceedings of the Air.erican Chemical Society. P.J.S. Vol /55, 1916, Proceedings of the Annual Conference, Indian Tea Association, Tocklai Experimental Station. P.W.J Proceedings of the Chemical Society London. L.S.O.. Vol. 2~-30, P.V.T ; K.N.V. Vol. 1, Proceedings of the Indian Academy of Sciences. P.V.T K.N.V. Vol. 1, Proceedings International Congress of Soil Science. P.W.J. Vol: I V, Proceedings National Academy of Science U.S.A. K.N.V. Vol. 1-53, niet compleet, Vol. 53, 1901 G.L ,5; B.Q.Z. 1892,niet compleet. Proefstation voor de Java-Suikerindustrie. Verslag Chemische A~deelinb. P.V.T , niet compleet. Proceedings of the Royal Society of London. ~YKlkI. Serie A (Mat. & Phys.-char.) 1920=1923, Serie B (Biological Science) 1920 KN.~I. Old. Series: Vol. 7-52, , Serie A: Vol , , Serie B: Vol. 7~6-92, ; B.E.Z. Serie A: Vol , Seiie B: Vol. 76, Proceedings Rubber Research Scheme Ceylon. P.W.J Proceedings of the. Rubber Technology Conference, London. P.W.J ~r. P.W plasma. A.V.R.O.S. 1938; P.J.S. Bd. 5-17, eaties van het Ned. Ind. Landbouwsyndicaat. B.I niet compleet; P.V.T ; Y.W.J. 19x cations de 1'Institut National pour 1'Etude Agronoinique du ngo Belge. P.W.J. Serie Scientifique: 1935,niet compleet, Serie Technique: 1935,niet compleet. cations in Pharmacology. G.H and Paper of Canada. P.J.S.. Voi. 32, Culture Stwdy of Bacteria. P.W.J. Vol. 7, Quarterly Circulars of the Rubber Research Scheme, Ceylon. P.W.J. Vol. 1, 192'4 A.V.R.O.S Q Quarterly Journal Nyassaland Tea Association. P.`V.J_ Vol. 1, Quarterly Journal of the Indian Tea Association. P.W.J index. Quarterly Tea Research Institute of Ceylon. A.V.R.O.S ; P.W.J. V'ol. 1, 1928 ; B.E.Z. Vol. 4, R. Recent Development in Soil Analysis of the Imperial Bureau of Soil Science. P.W..F. No. 2-7, No , , Record af Chemical Progress. P.V.T Recueil des Travaux Botaniques Néerlandais, Amsterdam. D.P. Jrg. 1-3C~; P.W.3. Vol. 1-5, 9-30, niet coinpleet; P.J.S. Vol. 1, 1904 ; K.N.V. Vol. 1, Recueil des Tiavaux chiil7iques des Pays-Bas. L.S.O , 1935 No. 1-8; G.H. 192Q-1933, niet compleet; P.M.O ; B.P. 19Oí5-1933; S.L.B ; P.V.T. 192Q-1934;. Y'.VV ; L.M.O A.V.R.O.S ontbreekt; P.J.S. Tome ; P.W.J. Tome 27-51, Tome 56, , 1937 ; I.N.V. Tome 1-12, 14=, , Refiner and Natural Gasoline Manufacturer, The. N.K.P.M Report on colloid chemistry. EYKIVI. No. 1-5, ; B.E.Z. No. 1-5, Report by the consulting chemist in London of the Rubber Growers' Association. P.W.J. Vol. 4-11, Report of the council of the Rubber Growers' Association. P.W.J. No. 6, no. 8, 1914, Report of the Crude Rubber Committee, Semi-Annual Meeting of the American Chemical Society Abridged Summary of Report of the Cru~3e Rubber Committee, reprinted fro~in Rubber Chemistry and Technology. P.W.J (oct.). Repart of the Food Investigation Board London. EYKM Report of the Indian Tea Cess Commitee. P.W.J

38 ~o Report on the production of Tea in India. P.W.J Report of the Rothainsted Experimental Station. P.W.J Report.of the Standardization Committee of the Rubber Growers' Association. P.VV.J Report of the Work of the Rubber Research Board. P.W.J Reports of the Bureau of Plant Industry, U.S. Dept. of Agriculture. P.W.J , 1919 ontbreekt. Research Association of British Rubber Manufacturers, Summary of Current Literature. P.W.J. Vol. 5-9, Vol. 15, Vol. 18, 192.7, 'niet compleet. Review of Scientific Instruments, The. L.M.O Revue de Botanique applique &agriculture Coloniale, Paris. D.P. Jrg. III IX. Revue Génerale du Caoutchouc. A.V.R.O.S. Sept. 1925, 1938, 1939 niet compleet; P.W.J Revue Internationale d'agriculture, Rome. D.P. Jrg. 1-4, , Jrg P.J.S. Ann. 18., 1927 ; T.A. Nouv. Serie, Ann. 21, 1930` B.E.Z. Nouv. Serie Ann Revue Internationale,des Produits coloniaux. P.W.J Rice Journal. C.~.T.O. 1930, 1931 ontbreekt. Riet en Biet. Klat ; P.J.S. Jrg. 1-9, Rij ksvoorlichtings~dienst ten behoeve van den Rubberhandel en de Rubbernijverheid te Delft: Verslagen der werkzaamheden. P.W.J , 1930 ontbreekt. Rubber. A.V.R.O.S No. 6 ontbr.; P.W.T. Jrg Rubber, een overzicht van de rrlarkt met statistieken (Joosten & Janssen). P.W.J. 1932, 1933 en 1936 ontbreekt. Rubber Age (London). A.V.R.O.S. 1921, 1938, 1939 niet compleet; P.W.J. Vol. 1, 1920 P.M.O. Vol. 1, 1920/1. Rubber Age. (New York). A.V.R.O.S , 1935, 1935 No. 1 ontbreekt; P.R'.J. Vol. 4, ~i Rubber and Agriculture Series Bulletin. P.W.J. No. 1, Rubber Chemicals Bulletin. P.W.J Report 1-16, 1940 Report Rubber Chemistry and Technology: A.V.R.O.S. 1928, 1928 No. 1 ontbreekt; P.W.J. Vol. 1-4, Vol. 12, , Rubber Red Book, Published by the Rubber Age, New York. P.W.J. 1937, Rubber Research Institute of Malaya. P.M.O. Annual I~,eport: 1928,Planting Manuel: 1928, Journal: 1926, Planters' Bulletin: 1929 D.P. Journal: Vol. 1-5, 7-9, 10, Comm. 2~5 252, Annual Report: niet compleet, Planters' Bulletin: 1-11, 13, Planting Manual: 6 (2 ed.), 7, S, Circ.: Rubber Research Scheme of Ceylon. P.M.O. Bulletin: 1921,Circular: 1924,Report: Rubberstatistieken, Batavia. P.R'.J S.A.E. Journal. N.K.P.M S. Sammlung von Vergiftungsf~llen unter Mitwirkung der Deutschen Pharmakologischen Gesellschaft. EYKM Scheikunde en Chemie, Amsterdam. D.P. deel 1-6. Schrift, Die. S.L.B Schweizerische Apotheker Zeitung. S.L.S Science. G.H niet compleet; P.V.T niet compleet; K.N.V. Vol. 1-11, ;. B.E.Z. Vol. 51, Scientific American. C.B.T.O Scientific Papers of the Institute of physical and chemical Research. G.H niet compleet. Scientific Publications of the Indian Tea Association. P.W.J niet compleet. Seifensieder Zeitung. C.B.T.O. 1919

39 Soap. Klat ; P.J.S , Sugar, voor 1914: The American Suáar Industry. Klat Sugar Publishing Corporation. 7ilat Sulzer. L.M.O Summary of current literature. Information Bureau of the Research Association of British Rubber Manufacturers. P.W.J. Vol. 5-9, Vol. 15, Vol. 18, 1927,niet compleet. Superphosphate. B.I. 1929, 1930, 1931, 1939 niet compleet; P.W.J. Vol. 13, 1939 No. 7, 8. Technische Mitteilungen Krupp. L.M.O Tea &Coffee Trade Journal. P.W.J. Vol. 46, T. Tea Quarterly, Tea Research Institute of Ceylon, zie Quarterly etc. Tea Quarterly Tea Research Institute of Ceylon. A:V.R.O.S ; P.W.J. Vol. 1, 1928 ; B.E.Z. Vol. 4, Technical Bulletin, U.S. Department of Agriculture, Washington. P.W.J. 1927,niet compleet. Tectona. L.M.O ; P.W.J. Jrg. 9, 1916 ; S.E.Z. Jrg. 1, 1908 B.P. Jrg. 1, 1908 P.M.O. Jrg. 1, 1908 ; P.V.T. Jrg. 6, Tennesse Univ. A.E.S., Knoxville. D.P. Bulletin: niet compleet, Circular: 1, 2, 13, 23. Teysmánnia, voortgezet als De Indische, Cultures. S.L.B ; D.P. Jrg niet compleet; P.W.J. Jrg. 2-33, ; K.N.V. dl. 1-33, 189íe-1922; P.J.S ; P.V.T ; B.E.Z. compleet. T.G. Bouwstoffen. L.M.O. 192'0=. Thai Science Bulletin. EYKM. 192'7. Technical Communication of the Imperial Bureau of Horticulture and Plantation Crope. P.W.J. No. 2, Technical Communication of the Imperial Bureau of Soil Science. P.W.J niet compleet. Technical Reports of the Department of agriculture, Ceylon. P.W.J Thee, De, Voortgezet als Archief voor de théecultuur. P.W.J. Jrg. 1-7, ; B.E.Z. Jrg. 1-7, ; P.J.S. Jrg. 1-7, ; P.M.O. Jrg. 1-7, Siemens Zeitschrift. C.B.T.O T.H. Jrg. 1, 1921 P.J.S. Jrg. 1, 1921 G.L. Jrg. 1, L.S.O No. 3/12 ; A.V.R.O.S. 1932,niet compleet. Société Belge d'etudes & d'expansion. Bulletin Periadique. P.W.J. No. 104, Soil Conservation. B.I niet compleet; A.V.R.O.S niet compleet. Soil Research. A.V.R.O.S P.W.J. Bnd P.M.O. Bd. 1, 192'8 / 9. Soil Science. B.I niet compleet; A.V.R.O.S D.P. 'Jrg. 1-48, 49 No. 1-5; P.`V.J. 1916,niet compleet; P.V.T. Vol. 1, 1916 P.J.S. Vol. 1, Sprokkelingen. L.M.O Sprokkelingen op Landbouwgebied. P.W.J. Jrg. 1-10, ; P.V:P. Jrg. 1-10, Sprokkelingen van Lindeteves Stokvis. C.B.T:O Stahl and Eeisen. L.M.O ; P.J.S. Jrg. 15, 1895 T.H. Jrg , Staín Technology. A Journal of Microtechnic. P.W.J. Val. 14, Statistical Bulletin of the Intern. Rubber Reg. Committee. A.V.R.O.S Sucrerie Belge. P.J..S Vol. 8-11, Sugar Bulletin. P.J.S Sugar, Facts about. Klat ; P.J.S Sugar journal, The international. Klat P:J.S Suikerindustrie. Vooruitgang van de Techniek en Chemie der (Tijdschrift der Alg. Techn. Vereeniging v. Beetw. suikerfabr. en raff.).

40 Therapeutische Monatshefte. G.H Tijdschrift van Chet Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, Afd. Nederlandsch-Indië. S.L.B ; T.H. 19x9-1914; I~.M.M.O ; K.N.V , niet compleet. Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Ned.-Indië. P.W.J. deel No. 1, 2, ; KN.V. deel 7-94, ; B.E.Z. deel 7-94, Tijdschrift voor toegepaste scheikunde en hygiëne. S.L.B ; D.1'. Jrg. 1-6; Mil. H. dl. 2-6, ; P.J.S. dl. 2-6, ; B.E.Z. dl. 2-6, Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie. S.L.B ; Mil. A Tonindustrie Zeitung. L.M.O. 190'8. Tin and Rubber Journal. P.M.Q. Vol. 7-14, ; P.W.J. Vol. 7, Transactions. L.M.O Transactions R Communications of the Journal of the Society of Chemical Industry. P.W.J. Vol , Transactions of the Faraday Society. P.W.J. Vol. 36, 1940 Part Transactions of the Institution of the Rubber Industry. A.V.R.O.S P.W.J. Vol Transvaal Agricultural Journal, Pretoria. D.P. Jrg. I IX. Transvaal Agriculture, Trinidad. D.P. Jrg niet compleet. Transvaal Dept. of Agriculture, Pretoria. D.P. Annual Report Transvaal Plant Research Foundation, Washington. D.P. Bulletin: No niet corrlpleet; Scientific contribution: No niet compleet. Travaux du Laboratoire de i7iatière inédicale. L.S.O Treubia ('s Lands Plantentuin). EYKM ; D.P. Jrg. 1/17, No. 1~5; P.W.J. Vol. 1, 1919, Suppl , 1928, Tropenpflanzer. C.B.T.O B.I. 19Q niet compleet; P.W.J. Jrg , , Beiheft , ; P.M.O. Jrg. 1, Tropical Agriculture. P.W.J. Vol. 2, 1925 P.M.O. Vol. 1, 1924 Vol. 1, 1924 ; P.J.S. V"ol. 1, B.E.Z. Tropical Agriculturist, The Ceylon. D.P. Jrg ; P.W.J. Vol Suppl ; P.M.O. Vol. 20, 1897 B.E.Z. Vol. 1, U. Uitgaven van het Rijksinstituut voor Pharinaco-Therapeutisch Onderzoek, Leiden. EYKM Utah Agric. College E. Station Logan. D.P. Bulletin: niet compleet, Circular niet compleet, Annual Report: No. 16. V. Vakblad voor Biologen. P.M.O. Jrg P.J.S. Jrg. 1-14, ; EYKM. Jrg. 1, Vancoram Review. L.M.O Vereins deutseher Portland-Zement-Fabrikanten. L.M.O Verf en Kunst. L.S.O. C.D.E.F.G.; L.M.O. C.D.E.F.G.H. Verfkroniek. C.B.T.O ; L.M.O ; P.J.S. Jrg. 10, Verhandelingen der Natuurkundige Vereenigingen in Ned. Indië. S.L.S Veróffentlichungen ReichsminisCerium Ern~hrung and Landwirtschaft Deutschland. EYKM , Verslag A.V.R.O.S. P.W.J. 1910, en ontbreekt. Verslagen der Afdeeling Natuurkunde, Amsterdam. P.W.J niet compleet. Verslagen der Ver. van Chemisch Technisch en Landbouwkundig Adviseur. P.V.T Verslagen der Vereeniging van chemisch-technisch en landbouwkundig adviseurs bij de Java-suikerindustrie. P.W.J

41 7G Verslagen en Mededeelingen betreffènde Indische Delfstoffen en hare toepassingen. B , 1917 (2) ontbreekt. Vex slagen en Mededeelingen v/d Plantenziektenkun~digen Dienst te Wageningen. P.W.J. 1916,niet compleet. Verslag Natuurwetenschappelijke Raad voor Ned.-Indië. K.N.V. no B.E.Z. no. 1, Verslagen v/d werkzaamhe3en van den Rijksvoorlichtingsdienst t.b.v. den Rubberhandel en -nijverheid te Delft. P.W.J , 1930 ontbreekt. Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen der Rijkslan~3bouwproefstations. L.S.O niet compleet; B.I. 1907,niet compleet; P.W.J. No Verslag Internationaal Rubbercongres. P.W.J Officieel verslag (2'03 blz.) ook in het Fngelsch en beknopt verslag van de Handelingen. Verslag Proefstation Mi3den- en Oost-Java. P.W.J Verslag 's Lands Plantentuin. P.W.J Verslag van de Cheil2ische Afdeeling van het Proefstation voor de.java-suikerin3ustrie, Pasoeroean. P.W.J , 1920, Verslag van de Commissie van advies inz. de bevordering van de cultuur van I3andelsgewassen. P.W.J L.S.O. compleet. Verslag van den Keuringsdienst van warén in het Keuringsgebied Enschede. P.W.J Verslag van de Rubber Stichting. P.V4T.J Verslag van de Vereeniging Rubberpx oefstation West-Java,. P.V.T Verslag van de Ver. voor Lan3bouw, Mijnbouw en Industrie Suinatra's Westkust. P.W.J Verslag van de vergadering van de V ereeniging van Proefstationpersoneel. L.S.O ; B.I , 1928, ; P.W.J Verslag van het Bodemkundig Instituut, Graningen. P.W.J Verslag van het Centraal Laboratorium van de Volksgezondheid. S.L.B niet compleet. 77 Verslag van het Proefstation Midden-Java. P.W.J Verslag van het Rijkslan~ibouwproefstation. P.V.T. Wageningen , Maastricht , Goes Verslag van het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht. P.W.J Verslag van 's Lands Caoutchoucbedrijf. P.W.J , Vitamine, Pie (Ergebnisse der neuesten Vitarninforschung). EYKM Nos. 1-5; L.S.O. Bnd 1, 2; 1938, Voeding (Maandblad v/d Stichting tot Wetenschappelijke Voorlichting op voedingsgebied). EYKM Voedinn en Hygiëne. EYKIVL Volkscreáietwezen. C.B.T.O Voordrachten Koninklijke Natuurkundige Vereei7iging in Nederlandsch-Indië. S.L.B w. W~,rn1e, Die. G.L P.J.S Warmte Techniek. L.14~I.v T.H. Jrg. 1, Wasser and Abwasser. C.B.T.O ; G.L.S. Jrg. 24, Water en Gas. C.B.T.O. 191$-1932; T.H. Jrg. 7, Waterstaats Ingenieur, De. L.M.O ; K.N.V. Jrg. 7, ; T.H. Jrg ; B.E.Z. Jrg. 1-10, Weekblad voor Pharmacie. S.L.B Werkstatts Techniek. L.M.O Wetenschappelijke Bladen. T.H ; G.L P.J.S Wetenschappelijke Mededeelingen van Glen Dienst van den Mijnbouw in N.I. B.I , Wood Preserving News. L.M.O. Vol. 1, 1924.

42 78 Yearbook Academy of Natural Sciences. of U.S.A. K.N.V B.E.Z , Yearbook,of the.institution of the Rubber Industry. P.W.J. 1921, 1923, Yearly report of the journal-of the Indian Chemical Sociei;y. EYKM Yearly Reviews (Rockefeller F.). EYKM ,,niet compleet. Zeiss Nachrichten. B.M.O M Z. Geitschrift d. Vereins deutscher Ing.enieure. Beiheft: Verfahrenstechnik. Klat Zeitschrift der Wirtschaftsgruppe Zuckerindustx ie, vroeger: Ztschr. des Vereins d. Deutschen Zucker Industrie; daarvoor Ztschr. d. Vereins f.d. Riibenzucker Industrie. Klat Zeitschrift fur Vereins deutscher Ingenieure. L.M.O Zeitschrift fur Analytische Chemie. L.S.O Klat ; S.P ; EYKM S.L.B ; P.V.T , ; L.M.O D.d'. Jrg , No. 1-10; P.J.S. 1-, P.~~V..I. Jrg. 1, 1862, 1872-, (Jrg. 7, 8, 11- ). Zeitschrift fur angewan3te Chemie. C.B.TA ; Klat , 1897 en 18y8 ontbr.; EYKM P.W No. 9 ~ntbr.; L.M.O. 191Q- ; A.V.ft.O.S , ontbr.; P.J.S. Jrg. 15-, ceitschrift fur Anorganische Chemie Leipzig. D.P. Jrg ; P.J.S. Bnd , Zeitschrift fur Anorganische and Allgemeine Chemie. L.M.O P.J.S ; G.L Leitschrift fur Bollenkunde and Pflanzenern~hrung. L.S.O ,niet cmnpleet; B.I P.V.T. Teil A: ;Teil B: ; A.V.R.O.S , Teil A No. 3 Bd. 5 en Teil B, No. 8 Bd. 6 ontbr.; D.P. Bd. 1-61, 50, 54, 55 ontbr.; P.W.J Zeitschi~ift fur Botanik. P:R~I.O. Bd D.P. Jrg No. 1-4; P.W.J. Jrg. 1-, 190'9-, No. 1, 2, 5-7; B.E.Z. Bd. 1-, 1~J~9- ; P.J.S. Bd. 1-, Zeitschrift fur Chemie and Industrie der Kolloide, voortgezet ais Kolloid Geitschrift. P.J.S. Bd Zeitschriftenschau fur das gesamte Bauingenieurwesen. L.M.O Zeitschrift fur das. Gesamte Schieszund Sprengstofwezen, Das. P.W Zeitschrift f.d. physikalischen u. chemischen Unterricht. G.H NIAS Jrg. 34-, Geitschrift f.d. Zuckezindustrie der Tsjecho-Slovakischen Republik. Klat Geitschrift fur Kristallcgraphie, Kristallgeoinetrie, Kristallphysik, Kristallcheinie. ~.I ,niet carnpleet. Zeitschrift fur Metallkunde. L.M.O Zeitschrift fur Metallographie. L.M.O Zeitschrift fur Pflanzenern~hrung, Diingung and Boclenkunde. B.I. Teil A: ; Teil B: ; P.W.J. Bnd Teil A: , Bnd. 1-13; Teil B: ; L.S.O ,niet compleet. Zeitschrift fur PFlanzenkrankheiten and Pflanzenschutz. P.W.J. Jrg. 3C-41, Zeitschrift fur Elektrochemie and angewandte physikalische chemie. G.H. Bd , ,4; P.J.S. Bd , Geitschrift fur technische Biologie, voortzetting van Zeitschrift fur g~rungsphys., voortgezet als chemie der Zelle and Gewebe. EYKM ; B.E.Z Zeitschrift fur Physikalische Chemie, Leipzig. D.P. Jrg ; P.J.S. Bd. 70-1&5, Bd. 1-10, Abt. A: 191Q- Abt. B: '; L.S.O. Bnd. 55- Abt. A, 190G- Bnd. 1- Abt. B, Zeitschrift fur physikalische Chemie StSchiometrie and Verwandschaftslehre. B.E.Z. 19C6-1916, , Afid. A: , Afd. B: ; K.N.Q. Bd. 1-84, 86-91, , , 1916, ~eitschrift fur Physiologische Chemie (Hoppe Seyler). Klat ; B.P ; EYKM. Bd. 26-, ; L.S.O. Bd. 1-96, 98, 109-, Zeitschrift fur Spiritus industrie. C.B.T.O Zeitschrift fur Technische Physik. L.M.O G.H. Jrg T.H. Jrg. 1-, ; P.J.S. Jrg. 1-,

43 80 Zeitschrift fur Untersuchung der Lebensmittel, vervolg van Zeitschrifi fur Un~ersuchung der N~hrungs- and Genussmittel. L.S.O ; EYKM ; P.J.S Zeitschrift fur Vitaminforschung. G.H. Bd. 1, 1932 ; EYKM Zeitschrift fur Angewandte Botanik. P.M.O. Bd. 1, 1919 ; B.E.Z. Bd. 1-13, Zeitschrift fur wissenschaftliche Microscopie and fur Mikroskopische Technik. EYKM Zell Stimulations Forschungen. P.V.T. 1925, 1927, 1930; P.W.J (Band II, H. 4, III); B.E.Z. Bil. 1-3', Zellstoff and Papier. U.M.O Zeinent. L.NI.O. 1915, Zentral.blatt fur Bakteriologie, Parasitenkun~de and Infectionskrankheiten. P.M.O ; D.P: Jrg No Zachter, Der P.W.J. Jrg. I IV, Zuckerindustrie, Die Deutsche. Klat Dit boekje is gereed gemaakt op de werkplaatsen van de ARCHIPEL DRUKKERIJ BLiITENZORG Op deze drukkerij worden wetenschappelijke publicaties verzorgd, terwijl de volgende tijdschriften regelmatig de persen verlaten. Tectona, Landbouw, Veeartsenijkundige bladen, Treubia, Bulletin of the Botanic Gardens, Buitenzorg, Annals of the Botanic Gardens, Buitenzorg, Archief voor d~ Theecultuur, Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, Nederl.-Indische Geografische Mededeelingen, Maandblad van de Vereeniging van Huisvrouwen, Maandblad voor de Protestantsche gemeente Sz. Aantreden (V.O.C. en Stadswacht), Buitenzorg Post.

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK GEVESTIGD TE LEIDEN OPGERICHT 23 SEPTEMBER 1908 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK Artikel 1. De Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag van den eersten secretaris over 1926.

Jaarverslag van den eersten secretaris over 1926. Jaarverslag van den eersten secretaris over 1926. Hoewel het afgeloopen jaar geen bijzondere gebeurtenissen in het leven der Nederlandsche Botanische Vereeniging met zich bracht, mag het toch gekenmerkt

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

VASTSTELLING STATUTEN. Heden, de éénentwintigste maart negentienhonderd negentig, verschenen voor mij, Mr. Ernst Olof Faber, notaris te Amsterdam:

VASTSTELLING STATUTEN. Heden, de éénentwintigste maart negentienhonderd negentig, verschenen voor mij, Mr. Ernst Olof Faber, notaris te Amsterdam: - 1 blad - VASTSTELLING STATUTEN Heden, de éénentwintigste maart negentienhonderd negentig, verschenen voor mij, Mr. Ernst Olof Faber, notaris te Amsterdam: 1. de heer Dr. San Tjiang Boen, geboren te Batavia

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel: Artikel De vereniging is genaamd: Volleybal Club Oegstgeest V.C.O.. 2. Zij is gevestigd te Oegstgeest.

STATUTEN Naam en Zetel: Artikel De vereniging is genaamd: Volleybal Club Oegstgeest V.C.O.. 2. Zij is gevestigd te Oegstgeest. STATUTEN Naam en Zetel: Artikel 1. 1. De vereniging is genaamd: Volleybal Club Oegstgeest V.C.O.. 2. Zij is gevestigd te Oegstgeest. Duur: Artikel 2. 1. De vereniging is opgericht te OEGSTGEEST op 1 september

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde. Vastgesteld 5 april 2018

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde. Vastgesteld 5 april 2018 Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Vastgesteld 5 april 2018 Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Contributie Artikel

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo.

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN Naam Artikel 1 De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. Artikel 2 Het verenigingsjaar, tevens boekjaar begint op de eerste

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Statuten Vogelwacht Utrecht

Statuten Vogelwacht Utrecht Naam en zetel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam VOGELWACHT UTRECHT. Zij is gevestigd te Utrecht. Doel. Artikel 2. Het doel van de vereniging is de bescherming en verbetering van de levensvoorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

/KM HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de: Katholieke vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken St. Nicolaas, gevestigd te Valkenswaard

/KM HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de: Katholieke vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken St. Nicolaas, gevestigd te Valkenswaard 2000188401/KM - 8 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de: Katholieke vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken St. Nicolaas, gevestigd te Valkenswaard Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag-Soeren, gemeente Rheden. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde

Nadere informatie

STATUTEN UVV HONK- & SOFTBAL

STATUTEN UVV HONK- & SOFTBAL STATUTEN UVV HONK- & SOFTBAL Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Honk- & Softbalvereniging Uvv. Zij is gevestigd te Utrecht. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Utrecht op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S. Naam. Referentie. Dossiers/ Subd. Naam/ Documenttype. Vervaldatum. Aant. Pag's

A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S. Naam. Referentie. Dossiers/ Subd. Naam/ Documenttype. Vervaldatum. Aant. Pag's A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S Aanvraag Debiteur Naam Referentie nummer nummer 14087 Dossiers/ Subd Naam/ Documenttype Boek jaar Registr. datum Vervaldatum Aant. Pag's 28095495 r=>.

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging Schoonmaak Research Reitseplein 1, Postbus 4076, 5004 JB Tilburg Telefoon: +31 135944346 / Fax: +31 135944740 E-mail: info@vsr-org.nl Internet: www.vsr-org.nl HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen

Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen Inhoud: Artikel 1 Leden 2 Artikel 2 Geldmiddelen 2 Artikel 3 Bestuur 2 Artikel 4 Voorzitter 2 Artikel 5 Secretaris 2 Artikel 6 Penningmeester 3 Artikel 7

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

PROBUS Eindhoven 85 ASSOCIATION OF RETIRED PROFESSIONAL AND BUSINESS MEN OPGERICHT 10 JANUARI 1985 TE EINDHOVEN STATUTEN NAAM EN ZETEL.

PROBUS Eindhoven 85 ASSOCIATION OF RETIRED PROFESSIONAL AND BUSINESS MEN OPGERICHT 10 JANUARI 1985 TE EINDHOVEN STATUTEN NAAM EN ZETEL. PROBUS Eindhoven 85 ASSOCIATION OF RETIRED PROFESSIONAL AND BUSINESS MEN OPGERICHT 10 JANUARI 1985 TE EINDHOVEN STATUTEN NAAM EN ZETEL. Artikel 1 De club is een vereniging in de zin van Boek 2 van het

Nadere informatie

ledenvergadering gehouden te Utrecht op twaalf december tweeduizend-

ledenvergadering gehouden te Utrecht op twaalf december tweeduizend- Statuten 50Plus 2015 De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in een algemene ledenvergadering gehouden te Utrecht op twaalf december tweeduizend- vijftien besloten de statuten van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

VERENIGING DORPSBELANGEN S-HEERENBROEK STATUTEN. NAAM, ZETEL EN DUUR.

VERENIGING DORPSBELANGEN S-HEERENBROEK STATUTEN. NAAM, ZETEL EN DUUR. VERENIGING DORPSBELANGEN S-HEERENBROEK STATUTEN. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING DORPSBELANGEN S-HEERENBROEK. 2. De vereniging is gevestigd te s-heerenbroek.

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1 II.

Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1 II. Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No. 17 1967 STATUTEN van de CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam van Curaçaosche Atletiek Bond,

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

STATUTEN. van de HELLEVOETSLUIS

STATUTEN. van de HELLEVOETSLUIS STATUTEN van de HELLEVOETSLUIS Statuten muziekvereniging Sempre Crescendo Hellevoetsluis 1 / 6 Statuten van de muziekvereniging Sempre-Crescendo te Hellevoetsluis Naam en zetel Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016) AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement is vastgesteld met inachtneming van het in

Nadere informatie

STATUTEN. Naam en zetel Art. 1. De vereniging draagt de naam Bridgeclub Uitgeest. Zij heeft haar zetel in de gemeente Uitgeest.

STATUTEN. Naam en zetel Art. 1. De vereniging draagt de naam Bridgeclub Uitgeest. Zij heeft haar zetel in de gemeente Uitgeest. BRIDGECLUB UITGEEST. STATUTEN Naam en zetel Art. 1. De vereniging draagt de naam Bridgeclub Uitgeest. Zij heeft haar zetel in de gemeente Uitgeest. Doel Art. 2. De vereniging heeft ten doel de beoefening

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105 Pagina 1 V E R E N I G I N G: Kampeervereniging "De Golfbreker", te Koog aan de Zaan. Naam, plaats van vestiging en duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Kampeervereniging,,De Golfbreker", en is

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

STATUTEN WATERSPORTVERENIGING ONDERDENDAM

STATUTEN WATERSPORTVERENIGING ONDERDENDAM STATUTEN WATERSPORTVERENIGING ONDERDENDAM Algemene bepalingen: Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder de vereniging: Watersportvereniging Onderdendam. de statuten: de Statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: 1 Statutenwijziging Machiavelli ER/LCK/36795/1 Heden * tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: * De comparant gaf te kennen: - door de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Statuten Bestuurdersvereniging ChristenUnie Ingaande 4 juli 2013

Statuten Bestuurdersvereniging ChristenUnie Ingaande 4 juli 2013 ChristenUnie Ingaande 4 juli 2013 NAAM EN ZETEL. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam Bestuurdersvereniging ChristenUnie. 2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. 3. In deze statuten

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Statuten NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL VERENIGINGSJAAR LIDMAATSCHAP

Statuten NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL VERENIGINGSJAAR LIDMAATSCHAP Statuten NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde Onderwijs en is gevestigd te Utrecht. 2. De vereniging is aangegaan

Nadere informatie

b. Het bestuur is gerechtigd tijdelijk meer dan een functie aan een bestuurslid toe te vertrouwen, met uitzondering van de functie van voorzitter.

b. Het bestuur is gerechtigd tijdelijk meer dan een functie aan een bestuurslid toe te vertrouwen, met uitzondering van de functie van voorzitter. Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 22 oktober 1948 en gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 17 februari 1951, op 23 oktober 1971, op 27 oktober 1973, op 22

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Historische Vereniging Den Dolder

Historische Vereniging Den Dolder Historische Vereniging Den Dolder HUISHOUDELIJK REGLEMENT HISTORISCHE VERENIGING DEN DOLDER HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Naam en Plaats van Vestiging. Art. 1: De Historische Vereniging Den Dolder is opgericht

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur op 5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 /

Nadere informatie

S T A T U T E N Naam Artikel 1 Artikel 2 DOEL EN MIDDELEN Artikel 3 Artikel 4 LEDEN Artikel 5

S T A T U T E N Naam Artikel 1 Artikel 2 DOEL EN MIDDELEN Artikel 3 Artikel 4 LEDEN Artikel 5 S T A T U T E N Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars, bij afkorting genaamd: Po & Po. De vereniging is gevestigd te Amsterdam.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT NAAM EN ZETEL De vereniging draagt de naam : Rotterdamse Christelijke Sport Vereniging ZESTIENHOVEN. Zij is gevestigd te Rotterdam. Artikel 2 TENUE De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERNEMERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERNEMERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERNEMERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD Lidmaatschap Artikel 1 1.1 Een ieder die lid wenst te worden kan daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur, dat in beginsel

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING Voorwaarden 1.1. Tot gewoon lid van de Vereniging worden toegelaten advocaten, die voldoen aan de in artikel 6 van de

Nadere informatie

Artikel 3 Alle leden kunnen op het huishoudelijk reglement inzien.

Artikel 3 Alle leden kunnen op   het huishoudelijk reglement inzien. Huishoudelijk Reglement ONZE PERSONEELSVERENIGING ALGEMEEN Artikel 1 Onze Personeelsvereniging, is opgericht op 1 november 2006 en is gevestigd te Velp, gemeente Arnhem. Artikel 2 De vereniging heeft ten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (november 2015)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (november 2015) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (november 2015) Leden. Artikel 1. Een ieder die lid van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol (VGS) wil worden dient voor dit doel gebruik te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede

Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede Naam, zetel, duur Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Aziatische Sporten Arashi, en is gevestigd te Enschede. 2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd door de ALV 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd door de ALV 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd door de ALV 2012 HOOFDSTUK 1 Plichten van de leden Artikel 1. De leden zijn verplicht: Hun jaarlijkse contributie vóór 1 maart van het lopende verenigingsjaar

Nadere informatie

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op STATUTEN VMH Artikel 1: Begripsbepalingen In deze statuten wordt verstaan onder: a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op www.overheid.nl/bwbr00005682);

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de wil worden, moet minimaal over MBO 4(+) denk- en werkniveau beschikken. Het lidmaatschap wordt

Nadere informatie

DOEL Artikel 3 De verenging stelt zich ten doel door middel van het beoefenen van de budosport het lichamelijk en geestelijk niveau te bevorderen.

DOEL Artikel 3 De verenging stelt zich ten doel door middel van het beoefenen van de budosport het lichamelijk en geestelijk niveau te bevorderen. STATUTEN BUDO VERENIGING ASAHI NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam en is gevestigd te Assen. DUUR Artikel 2 De vereniging is opgericht op negen september negentienhonderd tweeënzestig

Nadere informatie

RSI-VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RSI-VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT RSI-VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT RSI-vereniging Stationsstraat 6b 3862 CG NIJKERK Pagina 1 van 5 Het lidmaatschap en het donateurschap Artikel 1. 1 Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door

Nadere informatie

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1907) No. 1 TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Verdrag tot oprichting van een Internationaal

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

door de NVF gebruikt kan worden voor de communicatie met leden.

door de NVF gebruikt kan worden voor de communicatie met leden. Dit Huishoudelijk reglement is opgesteld krachtens artikel 10 van de statuten. Indien en voor zover vereist voor een goed begrip van dit Huishoudelijk Reglement, dient een verwijzing naar een enkelvoud

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

Inhoud. Versie september

Inhoud. Versie september Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Lidmaatschap... 3 3. Contributie... 5 4. Het bestuur... 5 5. Ledenvergaderingen... 6 6. Stemmen... 6 7. Boetes en straffen... 7 8. Aansprakelijkheid en verzekering... 8 9. Overige...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe

Huishoudelijk reglement van de Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe Huishoudelijk reglement van de Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe 1- Het bestuur. 2- De donateur en buitengewoon begunstiger. 3- Het periodiek, de redactie en de publicaties. 4- Vertegenwoordiging.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Statuten Volleybalvereniging HLB Van Daal/DS

Statuten Volleybalvereniging HLB Van Daal/DS Statuten Volleybalvereniging HLB Van Daal/DS I. Algemene bepalingen Artikel 1: Naam, zetel en duur De vereniging draagt de naam HLB Van Daal/DS, verder te noemen HLB Van Daal/DS, zij is gevestigd te Den

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VHL

Huishoudelijk reglement VHL Huishoudelijk reglement VHL Artikel 1 De "Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek" zal in dit reglement verder worden aangeduid als VHL. Zij houdt adres bij de secretaris van haar bestuur. Structurele

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 A: Naam Artikel l De vereniging draagt de naam van: 'Werkgroep voor

Nadere informatie

Dossiernummer Statutenwijziging. Heden, de veertiende januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Leendert Stanley van der MEIJ, notaris

Dossiernummer Statutenwijziging. Heden, de veertiende januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Leendert Stanley van der MEIJ, notaris Dossiernummer 5629. Statutenwijziging. Heden, de veertiende januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Leendert Stanley van der MEIJ, notaris met plaats van vestiging (Grijpskerk), gemeente Zuidhorn:--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

De "SCHEIDSRECHTERSVERENIGING IJMOND is opgericht een en twintig augustus

De SCHEIDSRECHTERSVERENIGING IJMOND is opgericht een en twintig augustus HUISHOUDELIJK REGLEMENT (gewijzigd vastgesteld 19 april 2006). Artikel 1 De "SCHEIDSRECHTERSVERENIGING IJMOND is opgericht een en twintig augustus negentienhonderd twee en zeventig. De vereniging is gewoon

Nadere informatie

Versie : 0.3 Datum : 16 maart 2017 Status : Definitief. Huishoudelijk Reglement

Versie : 0.3 Datum : 16 maart 2017 Status : Definitief. Huishoudelijk Reglement Versie : 0.3 Datum : 16 maart 2017 Status : Definitief Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave Lidmaatschap... 2 Artikel 1: Leden... 2 Artikel 2: Aanmelding... 2 Artikel 3: Opzegging... 2 Artikel 4: Contributie...

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

A. de Gier Mr K. H. Pentinga Mr. J.T. Anema

A. de Gier Mr K. H. Pentinga Mr. J.T. Anema A. de Gier Mr K. H. Pentinga Mr. J.T. Anema Notarissen te Utrecht Afschrift Van de akte van oprichting en statuten van de Nederlandse vereniging van springmeesters Akte dd. 10 juli 1987 AKTE VAN OPRICHTING

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Reglement van Toelating NVZA

Reglement van Toelating NVZA Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet toelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Leden De vereniging kent: a. ereleden; b. gewone

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie