Inspectierapport Dolfijn Plein (BSO) Graetheidelaan GH Urmond Registratienummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport Dolfijn Plein (BSO) Graetheidelaan GH Urmond Registratienummer"

Transcriptie

1 Inspectierapport Dolfijn Plein (BSO) Graetheidelaan GH Urmond Registratienummer Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Stein Datum inspectie: Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief Datum vaststelling inspectierapport:

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Het onderzoek... 3 Observaties en bevindingen... 6 Overzicht getoetste inspectie-items Gegevens voorziening Gegevens toezicht Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum van 21

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de weten regelgeving van de Wet Kinderopvang naleven. De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en verantwoorde kinderopvang. In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht. Dat betekent: meer toezicht waar nodig; minder toezicht waar het kan. Tijdens dit onderzoek is de nadruk gelegd op voorwaarden die het meest bijdragen aan de kwaliteit van de opvang: het pedagogisch beleid; het aantal beroepskrachten op de groepen; diploma s, verklaringen omtrent het gedrag en koppeling personenregister kinderopvang; het beleid veiligheid en gezondheid en de toepassing. Dit is aangevuld met: administratie; accommodatie; informatie; klachten en geschillen. De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. Beschouwing Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij buitenschoolse opvang Dolfijn Plein. Na de feiten over de buitenschoolse opvang volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. Kinderopvang Dolfijn is een zelfstandige onderneming gelegen in Urmond. De opvang die Kinderopvang Dolfijn biedt, bestaat uit: dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar; buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar; combinatiegroep voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar. De houder is in 2016 gestart met een pilot combinatiegroep met kinderen in de leeftijd van 2½ t/m 13 jaar. De opvang vindt plaats in het gemeenschapshuis 'Pater Kolbe', dat direct naast het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang Dolfijn ligt. De combinatiegroep heeft de beschikking over één groepsruimte, een keuken en een aangrenzende buitenspeelruimte. Daarnaast kan men gebruik maken van de speelkelder van de naastgelegen kinderopvang. Kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen voor het buitenspelen gebruik maken van de aangrenzende buitenruimte en van een speelveldje in de directe nabijheid van de buitenschoolse opvang. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat deze locatie geregistreerd onder twee opvangvormen, te weten: kinderdagverblijf met 9 kindplaatsen buitenschoolse opvang met 10 kindplaatsen Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar in één samengestelde groep. Op dit moment maken in totaal 11 kinderen in de leeftijd van 3 tot met 6 jaar gebruik van de combinatiegroep. De locatie is enkel op dinsdag geopend van 7:00 tot 19:00 uur. Op deze locatie wordt een team van twee vaste pedagogisch medewerkers aangestuurd door de houder die tevens beroepskracht is. 3 van 21

4 Inspectiegeschiedenis Soort onderzoek Datum Bevindingen Onderzoek voor registratie Positief advies opname Landelijk Register Kinderopvang. Onderzoek na registratie Geen tekortkomingen geconstateerd. Jaarlijks onderzoek geen tekortkomingen geconstateerd. Huidige onderzoek Op dinsdagmiddag 12 juni 2018 heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij buitenschoolse opvang. Op locatie bleek dat ten tijde van de inspectie geen kinderen worden opgevangen bij Dolfijn Plein maar dat de jongste kinderen samengevoegd zijn met de kinderen van het kinderdagverblijf en de oudste kinderen samengevoegd zijn met de kinderen van BSO Dolfijn. De toezichthouder heeft de locatie bekeken en beoordeeld. Op locatie Dolfijn is een gesprek met de houder en de pedagogisch medewerker geweest en zijn enkele documenten doorgenomen. Daarnaast heeft de houder documenten binnen de afgesproken termijn na het bezoek digitaal toegezonden. De beoordeling van de pedagogische praktijk is meegenomen bij de observatie van de praktijk bij buitenschoolse opvang Dolfijn (zie inspectierapport BSO Dolfijn d.d ). De beroepskrachten en houder stellen zich gedurende het onderzoek meegaand en betrokken op. Uit het gesprek met de houder blijkt dat de opvang in de combinatiegroep minimaal plaats vindt. Enkel op de dinsdag is de combinatiegroep geopend. Op dit moment, wanneer het binnen de beroepskracht-kindratio past, worden de kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar opgevangen in de naastgelegen buitenschoolse opvang Dolfijn. De houder geeft aan dat ze de groep / ruimte nog wil aanhouden voor de dinsdag en voor peuteractiviteiten. Uit de vragenlijst van de oudercommissie zijn geen aandachtspunten naar voren gekomen. Bevindingen van het huidige onderzoek Bij dit onderzoek zijn de volgende punten niet beoordeeld aangezien er geen kinderen op locatie zijn ten tijde van de inspectie: de pedagogische praktijk de beroepskracht-kindratio Uit het personeel- en kindrooster blijkt dat er vaste en voldoende beroepskrachten ingeroosterd worden. Er maken in totaal 8 kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar gebruik van de combinatiegroep. De op locatie werkzame beroepskrachten zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag en zijn ingeschreven in het personenregister en gekoppeld aan de locatie. De beroepskrachten beschikken tevens over een passend diploma en zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Bij buitenschoolse opvang Dolfijn Plein wordt gewerkt met mentorschappen. Alle kinderen zijn gekoppeld aan een mentor. De mentor is verantwoordelijk voor het afnemen van het kindvolgsysteem, het invullen van observatieformulieren en het voeren van oudergesprekken. Alle ouders zijn geïnformeerd. Buitenschoolse opvang Dolfijn Plein heeft een pedagogisch beleidsplan dat bestaat uit twee documenten. Ten tijde van de inspectie voldeed dit beleidsplan niet aan alle voorwaarden. Buitenschoolse opvang Dolfijn heeft een veiligheid- en gezondheidsbeleid voor de hele organisatie opgesteld. Na het inspectiebezoek heeft overleg en overreding plaatsgevonden tussen de toezichthouder en de houder met betrekking tot een tekortkoming bij: Het pedagogisch beleid Het beleid veiligheid & gezondheid Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. Conclusie: Tijdens het huidig onderzoek en na overleg en overreding is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang. 4 van 21

5 Advies aan College van B&W Geen handhaving. 5 van 21

6 Observaties en bevindingen Registratie, wijzigingen en administratie Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein Registratie, wijzigingen en administratie. Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: Administratie De praktijk wordt beoordeeld op basis van de wettelijke criteria. Administratie Kinderopvang vindt plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van het kindercentrum en de ouder. Op basis van een steekproef is gebleken dat de administratie van het kindercentrum voldoet aan de wettelijke eisen. Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke LRKP Diploma beroepskracht Verklaringen omtrent het gedrag Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleid KDV / BSO Combi Visie) Plaatsingscontract Personenregister kinderopvang Pedagogisch Beleid Informatie opvang Beleid veiligheid & gezondheid 6 van 21

7 Pedagogisch klimaat Dit hoofdstuk belicht de bevindingen met betrekking tot het domein Pedagogisch klimaat. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: Pedagogisch beleid Verantwoorde dagopvang Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk, versie december Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. Pedagogisch beleid De organisatie Dolfijn kinderopvang waartoe deze locatie behoort, hanteert de volgende documenten: Pedagogisch Beleid Informatie opvang Pedagogisch Beleid KDV / BSO Combi Visie Kind Volg Systeem Deze documenten bevatten informatie over: De pedagogische uitgangspunten van de combinatiegroep; Het signaleren van en de omgang met bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen, het doorverwijzen en ondersteuning aan ouders; Mentorschap; Werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de combinatiegroep; Wenbeleid; Medewerkers op de groep en afwijking beroepskracht-kindratio; Activiteiten buiten de stamgroep; Het gebruikmaken van extra dagdelen; Taken van beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers. Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens teamvergaderingen en casusbesprekingen besproken. De volgende punten ontbreken in het pedagogische beleidsplannen: een concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten. een concrete beschrijving van de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. Na het inspectiebezoek heeft overleg en overreding plaatsgevonden tussen de toezichthouder en de houder met betrekking tot deze tekortkomingen. Volgens afspraak kreeg de houder een week de tijd om dit te herstellen. De houder heeft hier gebruik van gemaakt en het aangepaste document binnen de afgesproken termijn naar de toezichthouder opgestuurd. Dit document is meegenomen in de beoordeling. Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat zodat de voorwaarden als voldoende zijn beoordeeld. Onderstaande voorwaarden zijn niet van toepassing op deze locatie en daarom niet beoordeeld: Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven. Conclusie: 7 van 21

8 Het pedagogisch beleid voldoet, na overleg en overreding, aan de wettelijke eisen. Verantwoorde buitenschoolse opvang Ten tijde van de inspectie worden de kinderen boven de 4 jaar (7) opgevangen in de naastgelegen buitenschoolse opvang Dolfijn. De beoordeling van de pedagogische praktijk is meegenomen bij het onderzoek van buitenschoolse opvang Dolfijn (zie inspectierapport BSO Dolfijn d.d ). Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke Observaties Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleid KDV / BSO Combi Visie) Pedagogisch Beleid Informatie opvang Kind Volg Systeem Werkinstructies BSO Stagemap 8 van 21

9 Personeel en groepen Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein Personeel en groepen. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: Verklaringen Omtrent het Gedrag en personenregister kinderopvang Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen Aantal beroepskrachten Stabiliteit van de opvang voor kinderen Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang Bij dit onderzoek zijn de Verklaringen Omtrent het Gedrag van de vaste beroepskrachten van de combinatiegroep beoordeeld. Daarnaast is beoordeeld of zij zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld zijn door de houder aan de organisatie. Beide personen beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag, zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de organisatie. Conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor Verklaringen Omtrent het Gedrag en personenregister kinderopvang. Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de vaste beroepskrachten die ingezet worden beoordeeld. Er worden geen beroepskrachten in opleiding ingezet. Conclusie: Uit dit onderzoek blijkt dat de beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. Aantal beroepskrachten Ten tijde van de inspectie worden de kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar opgevangen in de naastgelegen buitenschoolse opvang. Hierdoor is de beroepskracht-kind-ratio en de punten met betrekking tot het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio niet beoordeeld kunnen worden. Stabiliteit van de opvang voor kinderen De combinatiegroep is op dit moment enkel op de dinsdag geopend. Indien kinderen opgevangen worden op de overige dagen, gebeurd dat in het naastgelegen kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang van dezelfde houder. De opvang vindt plaats in één samengestelde groep van: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-8 jaar; maximaal 19 kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar. Kinderen uit de combinatiegroep worden, indien de beroepskracht-kindratio dit toelaat, samengevoegd met de kinderen van de naastgelegen buitenschoolse Dolfijn. Ouders hebben voor de opvang in een tweede basisgroep voor een bepaalde periode schriftelijke toestemming gegeven. 9 van 21

10 De houder informeert de ouders en de kinderen in welke basisgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. Beroepskrachten worden ingezet volgens een vast werkrooster. Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Ouders zijn middels een nieuwsbrief over het mentorschap geïnformeerd. Daarnaast heeft elke ouder het document 'Achtergrondinformatie bestaande informatie' moeten invullen. Hierop is tevens ingevuld wie de mentor van het kind is. Conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke Interview (beroepskrachten) Observaties Toestemmingsformulieren Verklaringen omtrent het gedrag Diploma's beroepskrachten Presentielijsten Personeelsrooster Personenregister kinderopvang Nieuwsbrief Document 'Achtergrondinformatie bestaande informatie'. 10 van 21

11 Veiligheid en gezondheid Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein Veiligheid en gezondheid. Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: Veiligheids- en gezondheidsbeleid Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. Veiligheids- en gezondheidsbeleid De houder heeft voor het hele kindercentrum een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. De houder beschrijft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid: - de voornaamste risico s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. De houder beargumenteert d.m.v. het schriftelijk beleid en het hieruit voortvloeiend plan van aanpak de gemaakte keuzes. De houder evalueert de effectiviteit van de genomen maatregelen. De focus ligt vooral op de praktijksituatie. De houder heeft maatregelen genomen om het risico op grensoverschrijdend gedrag te beperken en hanteert hierbij de meldcode kindermishandeling en een vierogenbeleid. Risico's worden ondervangen in werkafspraken, huisregels en protocollen. Op grond van gesprekken met de beroepskrachten en de observatie in de groep, is geconcludeerd dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste wijze in praktijk brengen. Houder heeft geregeld dat een andere volwassene aanwezig of telefonisch bereikbaar is volgens de geldende regels als slechts één beroepskracht op de locatie aanwezig is. De houder draagt er zorg voor dat wanneer afgeweken wordt van de beroepskracht-kindratio één andere volwassene aanwezig is in het kindercentrum, ter ondersteuning van de beroepskracht. In het beleid veiligheid en gezondheid ontbreekt: een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers en ouders. Na het inspectiebezoek heeft overleg en overreding plaatsgevonden tussen de toezichthouder en de houder met betrekking tot deze tekortkoming. Volgens afspraak kreeg de houder een week de tijd om dit te herstellen. De houder heeft hier gebruik van gemaakt en het aangepaste document binnen de afgesproken termijn naar de toezichthouder opgestuurd. Dit document is meegenomen in de beoordeling. Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat zodat de voorwaarde als voldoende is beoordeeld. Gedurende de opvang is te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig met een geldig kinder- EHBO-diploma. 11 van 21

12 Conclusie: Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet na overleg en overreding aan de gestelde eisen. Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke Interview (beroepskrachten) Observaties Huisregels/groepsregels Beleid veiligheid & gezondheid, kdv en bso van 21

13 Accommodatie Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie. Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: Eisen aan de ruimtes Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. Eisen aan ruimtes De buitenspeelruimte is beoordeeld op basis van observatie en de aangeleverde gegevens van de houder. De buitenspeelruimte omvat 142,50 m2 vierkante meters. De buitenspeelruimte is aangrenzend en toegankelijk voor de kinderen. De buitenspeelruimte is vast beschikbaar. De buitenruimte is geheel betegeld. Er is een kleine zandbak en (buiten)spelmateriaal is aanwezig. De kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen ook gebruik maken van een speelveldje in de nabijheid van het kindcentrum. De buitenruimte oogt niet onderhouden. Er staat veel onkruid. Conclusie: Kinderopvang Dolfijn Plein beschikt over een aangrenzende, vast beschikbare buitenruimte. Het aantal vierkante meters is voldoende voor de opvang van in totaal 19 kinderen. Gebruikte bronnen: Observaties Plattegrond 13 van 21

14 Ouderrecht Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: Informatie Klachten en geschillen Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. Informatie De houder informeert de ouders over de tijden waarop wordt afgeweken van de beroepskrachtkind-ratio middels een nieuwsbrief, bij het intakegesprek en het pedagogisch beleid. Conclusie: De houder voldoet voor de getoetste voorwaarde aan de wettelijke eisen op het gebied van informatie aan de ouders. Klachten en geschillen Kinderopvangorganisatie Dolfijn heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie. De houder heeft een jaarverslag klachten opgesteld. Hierin wordt beschreven dat er geen interne en externe klachten zijn ingediend. De toezichthouder heeft het jaarverslag klachten op 7 juni 2018 ingezien. De interne klachtenregeling en het jaarverslag klachten worden onder de aandacht van de ouders gebracht middels de website, het intakegesprek en het pedagogische beleidsplan. Conclusie: De houder voldoet voor de getoetste voorwaarden aan de wettelijke eisen van klachten en geschillen. Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke Reglement oudercommissie Informatiemateriaal voor ouders Website ( Nieuwsbrieven Klachtenregeling (2017) 14 van 21

15 Overzicht getoetste inspectie-items Registratie, wijzigingen en administratie Administratie Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een kindercentrum en de ouder. (art 1.52 Wet kinderopvang) De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De administratie bevat de volgende gegevens: - een overzicht van alle bij dat kindercentrum werkzame beroepskrachten, vermeldende in ieder geval naam, geboortedatum, en de behaalde diploma s en getuigschriften; - afschriften van alle afgegeven verklaringen omtrent het gedrag van bij het kindercentrum werkzame personen, tot personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder van het kindercentrum; - een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit kwaliteit kinderopvang; - een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 van de Wet; - een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de Wet; - een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. (art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en art 17d lid 2 Regeling Wet kinderopvang) Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleid Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. (art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 15 van 21

16 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen; e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder dan twee maanden. Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli (art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief hemzelf. (art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn werkzaamheden aanvangen. (art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 16 van 21

17 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding. Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) voor talen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 Regeling Wet kinderopvang) Stabiliteit van de opvang voor kinderen Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: - indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten; - indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep. De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) Veiligheid en gezondheid Veiligheids- en gezondheidsbeleid De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. (art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. (art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico s die de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: - de voornaamste risico s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. (art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico s zich verwezenlijken. (art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 17 van 21

18 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag. (art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. (art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. (art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. (art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling Wet kinderopvang) Accommodatie Eisen aan ruimtes Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) Ouderrecht Informatie De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) Klachten en geschillen De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. (art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder: - de klacht zorgvuldig onderzoekt; - de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; - de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; - de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; - de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; - in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. (art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 18 van 21

19 De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze klachtenregeling. (art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) De houder draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten minste opgenomen: - een beknopte beschrijving van de klachtenregeling: - informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; - het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; - de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; - het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende ouders of de oudercommissie. Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van de houder die een natuurlijke persoon is. (art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende wijze onder de aandacht van de ouders. (art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 19 van 21

20 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : Dolfijn Plein Website : Vestigingsnummer KvK : Aantal kindplaatsen : 10 Gegevens houder Naam houder : Miranda Maria Cornelia Willems Website : KvK nummer : Aansluiting geschillencommissie : Ja Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : GGD Zuid Limburg Adres : Postbus 33 Postcode en plaats : 6400AA Heerlen Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : I.C.M Reijntjens- van den Kroonenberg Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente : Stein Adres : Postbus 15 Postcode en plaats : 6170AA STEIN LB Planning Datum inspectie : Opstellen concept inspectierapport : Zienswijze houder : Niet van toepassing Vaststelling inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder : Verzenden inspectierapport naar : gemeente Openbaar maken inspectierapport : van 21

21 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 21 van 21

Inspectierapport Dolfijn Plein (KDV) Graetheidelaan GH Urmond Registratienummer

Inspectierapport Dolfijn Plein (KDV) Graetheidelaan GH Urmond Registratienummer Inspectierapport Dolfijn Plein (KDV) Graetheidelaan 60 6129GH Urmond Registratienummer 237772656 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Stein Datum inspectie: 12-06-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport 't Zonnetje (KDV) Imstenrade PL Heerlen Registratienummer

Inspectierapport 't Zonnetje (KDV) Imstenrade PL Heerlen Registratienummer Inspectierapport 't Zonnetje (KDV) Imstenrade 6 6419PL Heerlen Registratienummer 621310062 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 07-06-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Kuukske (KDV) Graetheide 1c 6135KP Sittard Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Kuukske (KDV) Graetheide 1c 6135KP Sittard Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Kuukske (KDV) Graetheide 1c 6135KP Sittard Registratienummer 122865169 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie: 31-05-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Handj in Handj (BSO) Sint Catharinaplantsoen BC Grevenbicht Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Handj in Handj (BSO) Sint Catharinaplantsoen BC Grevenbicht Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Handj in Handj (BSO) Sint Catharinaplantsoen 2 6127 BC Grevenbicht Registratienummer 267725243 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kreukelz BSO Lava (BSO) Lavadijk KZ Roosendaal

Inspectierapport Kreukelz BSO Lava (BSO) Lavadijk KZ Roosendaal Inspectierapport Kreukelz BSO Lava (BSO) Lavadijk 185 4706KZ Roosendaal Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Roosendaal Datum inspectie: 12-12-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Hoogholtje (BSO) Mernaweg 55A 9964AR Wehe-den Hoorn

Inspectierapport BSO Hoogholtje (BSO) Mernaweg 55A 9964AR Wehe-den Hoorn Inspectierapport BSO Hoogholtje (BSO) Mernaweg 55A 9964AR Wehe-den Hoorn Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: De Marne Datum inspectie: 06-12-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Het Erf (BSO) Hoogeveenseweg 43a 7933PE Pesse Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Het Erf (BSO) Hoogeveenseweg 43a 7933PE Pesse Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Het Erf (BSO) Hoogeveenseweg 43a 7933PE Pesse Registratienummer 228357123 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Hoogeveen Datum inspectie: 15-03-2018 Type

Nadere informatie

Inspectierapport de Vlinderboom Hillegom (BSO) Abellalaan TZ Hillegom

Inspectierapport de Vlinderboom Hillegom (BSO) Abellalaan TZ Hillegom Inspectierapport de Vlinderboom Hillegom (BSO) Abellalaan 74 2182TZ Hillegom Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Hillegom Datum inspectie: 05-07-2018 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 6135ED Sittard Registratienummer

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 6135ED Sittard Registratienummer Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 6135ED Sittard Registratienummer 648441660 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Speelgroep Stampertje (KDV) Nassaulaan CW Etten-Leur Registratienummer

Inspectierapport Speelgroep Stampertje (KDV) Nassaulaan CW Etten-Leur Registratienummer Inspectierapport Speelgroep Stampertje (KDV) Nassaulaan 4 4872CW Etten-Leur Registratienummer 138752825 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 16-05-2018

Nadere informatie

Inspectierapport SportBSO in de Roos (BSO) Commandobaan CL Roosendaal

Inspectierapport SportBSO in de Roos (BSO) Commandobaan CL Roosendaal Inspectierapport SportBSO in de Roos (BSO) Commandobaan 6 4706CL Roosendaal Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Roosendaal Datum inspectie: 05-11-2018 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Bekkersstee (BSO) Straat Soenda AN Veendam

Inspectierapport BSO Bekkersstee (BSO) Straat Soenda AN Veendam Inspectierapport BSO Bekkersstee (BSO) Straat Soenda 8 9642AN Veendam Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Veendam Datum inspectie: 21-08-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Dolletje Fijn B.V., Dolletje Fijn (KDV) Stephensonstraat RR IJmuiden Registratienummer

Inspectierapport Dolletje Fijn B.V., Dolletje Fijn (KDV) Stephensonstraat RR IJmuiden Registratienummer Inspectierapport Dolletje Fijn B.V., Dolletje Fijn (KDV) Stephensonstraat 20 1972RR IJmuiden Registratienummer 208164716 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Velsen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport t Kasteeltje (BSO) Schaesbergerweg AK Heerlen Registratienummer

Inspectierapport t Kasteeltje (BSO) Schaesbergerweg AK Heerlen Registratienummer Inspectierapport t Kasteeltje (BSO) Schaesbergerweg 134 6415 AK Heerlen Registratienummer 466072272 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 02-11-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Pure-Kids (BSO) Reest HH Assen Registratienummer

Inspectierapport Pure-Kids (BSO) Reest HH Assen Registratienummer Inspectierapport Pure-Kids (BSO) Reest 2 9406HH Assen Registratienummer 179754051 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 30-08-2018 Type onderzoek : Nader onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport de Hilbillies (KDV) Biezenstraat SM Roosendaal Registratienummer

Inspectierapport de Hilbillies (KDV) Biezenstraat SM Roosendaal Registratienummer Inspectierapport de Hilbillies (KDV) Biezenstraat 7 4703SM Roosendaal Registratienummer 182247958 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Roosendaal Datum inspectie: 02-10-2018 Type

Nadere informatie

Inspectierapport BSO IKC het Startblok (BSO) Klapstraat CH Westervoort Registratienummer

Inspectierapport BSO IKC het Startblok (BSO) Klapstraat CH Westervoort Registratienummer Inspectierapport BSO IKC het Startblok (BSO) Klapstraat 205 6931CH Westervoort Registratienummer 263677771 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Westervoort

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Sleutel (BSO) Groningenhof CA Helmond Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang de Sleutel (BSO) Groningenhof CA Helmond Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang de Sleutel (BSO) Groningenhof 4 5709CA Helmond Registratienummer 130158525 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Helmond Datum inspectie: 01-10-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Pino (KDV) Laurierstraat RR Heerlen Registratienummer

Inspectierapport Pino (KDV) Laurierstraat RR Heerlen Registratienummer Inspectierapport Pino (KDV) Laurierstraat 72 6413RR Heerlen Registratienummer 205559803 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 23-10-2018 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Breed (BSO) Urksteeg LL Zwolle

Inspectierapport Kinderopvang Breed (BSO) Urksteeg LL Zwolle Inspectierapport Kinderopvang Breed (BSO) Urksteeg 1 8031LL Zwolle Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 06-02-2018 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Silvester (KDV) Dudokpad CW Leiden

Inspectierapport Kinderdagverblijf Silvester (KDV) Dudokpad CW Leiden Inspectierapport Kinderdagverblijf Silvester (KDV) Dudokpad 1 2321CW Leiden Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie: 11-12-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kumari (BSO) Kruis 21a 5591LA Heeze Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kumari (BSO) Kruis 21a 5591LA Heeze Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Kumari (BSO) Kruis 21a 5591LA Heeze Registratienummer 116910215 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Heeze-Leende Datum 13-11-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BieNeeke (BSO) Geneind NG Beek Registratienummer

Inspectierapport BieNeeke (BSO) Geneind NG Beek Registratienummer Inspectierapport BieNeeke (BSO) Geneind 2 6191NG Beek Registratienummer 190140677 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Beek Datum inspectie: 28-06-2018 Type onderzoek : Incidenteel

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang 't Bengeltje Ransdaal (KDV) Ransdalerstraat 64A 6312AJ Ransdaal Registratienummer

Inspectierapport Peuteropvang 't Bengeltje Ransdaal (KDV) Ransdalerstraat 64A 6312AJ Ransdaal Registratienummer Inspectierapport Peuteropvang 't Bengeltje Ransdaal (KDV) Ransdalerstraat 64A 6312AJ Ransdaal Registratienummer 325628531 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Voerendaal Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kids2Ellens (BSO) Eemstraat RD Haarlem Registratienummer

Inspectierapport Kids2Ellens (BSO) Eemstraat RD Haarlem Registratienummer Inspectierapport Kids2Ellens (BSO) Eemstraat 15 2025RD Haarlem Registratienummer 821481095 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlem Datum inspectie: 08-11-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Erasmusheem (BSO) Erasmuslaan PE Haren Gn

Inspectierapport BSO Erasmusheem (BSO) Erasmuslaan PE Haren Gn Inspectierapport BSO Erasmusheem (BSO) Erasmuslaan 23 9752PE Haren Gn Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Haren Datum inspectie: 31-07-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Bijtjes (KDV) Prinsenstraat GJ Hoensbroek

Inspectierapport Bijtjes (KDV) Prinsenstraat GJ Hoensbroek Inspectierapport Bijtjes (KDV) Prinsenstraat 12 6433GJ Hoensbroek Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 07-03-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Kids Loods (BSO) Walmolenstraat BZ Almere Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum De Kids Loods (BSO) Walmolenstraat BZ Almere Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum De Kids Loods (BSO) Walmolenstraat 3 1333BZ Almere Registratienummer 220028825 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 17-04-2018

Nadere informatie

Inspectierapport 't Zonnetje (KDV) Imstenrade PL Heerlen

Inspectierapport 't Zonnetje (KDV) Imstenrade PL Heerlen Inspectierapport 't Zonnetje (KDV) Imstenrade 6 6419PL Heerlen Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 23-01-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Christelijke peuterspeelzaal Margriet (KDV) Kruizemunthof EX Wierden Registratienummer

Inspectierapport Stichting Christelijke peuterspeelzaal Margriet (KDV) Kruizemunthof EX Wierden Registratienummer Inspectierapport Stichting Christelijke peuterspeelzaal Margriet (KDV) Kruizemunthof 8 7641EX Wierden Registratienummer 105470168 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Wierden Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Libelle (KDV) Verschoorstraat BH Deventer Registratienummer

Inspectierapport KDV De Libelle (KDV) Verschoorstraat BH Deventer Registratienummer Inspectierapport KDV De Libelle (KDV) Verschoorstraat 11 7425BH Deventer Registratienummer 168144542 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 05-06-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV peutermeespeelgroep Heilig Hartschool (KDV) Prinses Margrietstraat BM Lemelerveld Registratienummer

Inspectierapport KDV peutermeespeelgroep Heilig Hartschool (KDV) Prinses Margrietstraat BM Lemelerveld Registratienummer Inspectierapport KDV peutermeespeelgroep Heilig Hartschool (KDV) Prinses Margrietstraat 6 8152BM Lemelerveld Registratienummer 251942442 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Dalfsen

Nadere informatie

Inspectierapport Kweenie (KDV) Trix Terwindtstraat GW Leiden Registratienummer

Inspectierapport Kweenie (KDV) Trix Terwindtstraat GW Leiden Registratienummer Inspectierapport Kweenie (KDV) Trix Terwindtstraat 4 2331GW Leiden Registratienummer 182837051 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie: 07-09-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Kindercentrum Le Garage (KDV) Ravelstraat XD Bergen op Zoom Registratienummer

Inspectierapport KDV Kindercentrum Le Garage (KDV) Ravelstraat XD Bergen op Zoom Registratienummer Inspectierapport KDV Kindercentrum Le Garage (KDV) Ravelstraat 10 4614XD Bergen op Zoom Registratienummer 961886523 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen op Zoom Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Apenrots (BSO) Twenthe-plein GZ Almelo Registratienummer

Inspectierapport De Apenrots (BSO) Twenthe-plein GZ Almelo Registratienummer Inspectierapport De Apenrots (BSO) Twenthe-plein 3 7607GZ Almelo Registratienummer 151151519 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Almelo Datum inspectie: 26-04-2019 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

Inspectierapport Villa Spoor-Straat (BSO) Spoorstraat TN Schoonhoven

Inspectierapport Villa Spoor-Straat (BSO) Spoorstraat TN Schoonhoven Inspectierapport Villa Spoor-Straat (BSO) Spoorstraat 9 2871TN Schoonhoven Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Krimpenerwaard Datum inspectie: 14-09-2018 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Okido Kinderdagverblijf B.V. (BSO) Obrechtstraat AT Oss Registratienummer

Inspectierapport Okido Kinderdagverblijf B.V. (BSO) Obrechtstraat AT Oss Registratienummer Inspectierapport Okido Kinderdagverblijf B.V. (BSO) Obrechtstraat 1 5344AT Oss Registratienummer 290913603 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Oss Datum inspectie: 14-08-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Spetter (BSO) Aviolandalaan RM Hoogerheide Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Spetter (BSO) Aviolandalaan RM Hoogerheide Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse opvang Spetter (BSO) Aviolandalaan 20 4631RM Hoogerheide Registratienummer 220440712 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Littlepeople (BSO) Wildheuvel CD Best

Inspectierapport Kinderopvang Littlepeople (BSO) Wildheuvel CD Best Inspectierapport Kinderopvang Littlepeople (BSO) Wildheuvel 15 5685CD Best Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Best Datum inspectie: 03-09-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Pukkio (KDV) De Gasperistraat JJ Brunssum

Inspectierapport KDV Pukkio (KDV) De Gasperistraat JJ Brunssum Inspectierapport KDV Pukkio (KDV) De Gasperistraat 5 6441 JJ Brunssum Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Brunssum Datum inspectie: 09-07-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Klein Duimpje (KDV) Emmastraat 27a 6431CS Hoensbroek Registratienummer

Inspectierapport Klein Duimpje (KDV) Emmastraat 27a 6431CS Hoensbroek Registratienummer Inspectierapport Klein Duimpje (KDV) Emmastraat 27a 6431CS Hoensbroek Registratienummer 145329100 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 23-07-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport de Peutertuin (KDV) Van Eversdijckstraat MA Rotterdam Registratienummer

Inspectierapport de Peutertuin (KDV) Van Eversdijckstraat MA Rotterdam Registratienummer Inspectierapport de Peutertuin (KDV) Van Eversdijckstraat 31 3083MA Rotterdam Registratienummer 293736285 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 06-09-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijn buitenschoolse opvang (BSO) Graetheidelaan 58a 6129GH Urmond Registratienummer

Inspectierapport Dolfijn buitenschoolse opvang (BSO) Graetheidelaan 58a 6129GH Urmond Registratienummer Inspectierapport Dolfijn buitenschoolse opvang (BSO) Graetheidelaan 58a 6129GH Urmond Registratienummer 228467433 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Stein Datum inspectie: 12-06-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Teddy Kids Lorentzkade BSO (BSO) Lorentzkade 15A 2313GB Leiden

Inspectierapport Teddy Kids Lorentzkade BSO (BSO) Lorentzkade 15A 2313GB Leiden Inspectierapport Teddy Kids Lorentzkade BSO (BSO) Lorentzkade 15A 2313GB Leiden Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie: 31-07-2018 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kresj BV (KDV) Rondostraat CX Maastricht Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kresj BV (KDV) Rondostraat CX Maastricht Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kresj BV (KDV) Rondostraat 37 6217CX Maastricht Registratienummer 163024649 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Maastricht Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Wijde Wereld Kinderopvang (KDV) Hoofdstraat CB Terheijden Registratienummer

Inspectierapport De Wijde Wereld Kinderopvang (KDV) Hoofdstraat CB Terheijden Registratienummer Inspectierapport De Wijde Wereld Kinderopvang (KDV) Hoofdstraat 41 4844CB Terheijden Registratienummer 798342626 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Drimmelen Datum inspectie: 25-10-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Pip (KDV) Caeciliastraat GM Heerlen Registratienummer

Inspectierapport Pip (KDV) Caeciliastraat GM Heerlen Registratienummer Inspectierapport Pip (KDV) Caeciliastraat 17 6413GM Heerlen Registratienummer 844809743 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 23-10-2018 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

Inspectierapport Little World (KDV) Taco Mesdagplein KE Groningen Registratienummer

Inspectierapport Little World (KDV) Taco Mesdagplein KE Groningen Registratienummer Inspectierapport Little World (KDV) Taco Mesdagplein 5 9718KE Groningen Registratienummer 119000829 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 06-06-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO 't Woudlopertje (BSO) IJweg 1690a 2151MN Nieuw-Vennep Registratienummer

Inspectierapport BSO 't Woudlopertje (BSO) IJweg 1690a 2151MN Nieuw-Vennep Registratienummer Inspectierapport BSO 't Woudlopertje (BSO) IJweg 1690a 2151MN Nieuw-Vennep Registratienummer 755785289 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 17-01-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Landstede Kinderopvang KDV Nijntje (KDV) Buckhorstlaan RL Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Landstede Kinderopvang KDV Nijntje (KDV) Buckhorstlaan RL Zwolle Registratienummer Inspectierapport Landstede Kinderopvang KDV Nijntje (KDV) Buckhorstlaan 50 8043RL Zwolle Registratienummer 261293096 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 30-06-2017

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Kinderboom (BSO) Vecht BS Kaatsheuvel Registratienummer

Inspectierapport BSO de Kinderboom (BSO) Vecht BS Kaatsheuvel Registratienummer Inspectierapport BSO de Kinderboom (BSO) Vecht 15 5172BS Kaatsheuvel Registratienummer 107642384 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Loon op Zand Datum inspectie: 28-02-2019

Nadere informatie

Inspectierapport Sam & Co (BSO) Emmalaan AR Dodewaard Registratienummer

Inspectierapport Sam & Co (BSO) Emmalaan AR Dodewaard Registratienummer Inspectierapport Sam & Co (BSO) Emmalaan 2 6669AR Dodewaard Registratienummer 194983274 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Neder-Betuwe Datum inspectie: 18-09-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan PD Groningen Registratienummer

Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan PD Groningen Registratienummer Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan 195 9715PD Groningen Registratienummer 232227068 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 08-05-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Club van Belle Fleur Sonate (BSO) Hobodreef XB Etten-Leur

Inspectierapport Club van Belle Fleur Sonate (BSO) Hobodreef XB Etten-Leur Inspectierapport Club van Belle Fleur Sonate (BSO) Hobodreef 5 4876XB Etten-Leur Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 30-07-2018 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Morgenster (BSO) Akelei KA Kampen Registratienummer

Inspectierapport BSO Morgenster (BSO) Akelei KA Kampen Registratienummer Inspectierapport BSO Morgenster (BSO) Akelei 3 8265KA Kampen Registratienummer 161196147 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Kampen Datum inspectie: 20-11-2018 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport BSO "De Zonnestraal" (BSO) Kerkstraat JA Voerendaal Registratienummer

Inspectierapport BSO De Zonnestraal (BSO) Kerkstraat JA Voerendaal Registratienummer Inspectierapport BSO "De Zonnestraal" (BSO) Kerkstraat 21 6367JA Voerendaal Registratienummer 505630503 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Voerendaal Datum inspectie: 14-01-2019

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Bamba Westerschool (BSO) Groen van Prinstererlaan AJ Wildervank

Inspectierapport BSO Bamba Westerschool (BSO) Groen van Prinstererlaan AJ Wildervank Inspectierapport BSO Bamba Westerschool (BSO) Groen van Prinstererlaan 24 9648AJ Wildervank Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Veendam Datum inspectie: 08-01-2019 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf MamiNet (KDV) Hoofdstraat AL Uithuizermeeden

Inspectierapport Kinderdagverblijf MamiNet (KDV) Hoofdstraat AL Uithuizermeeden Inspectierapport Kinderdagverblijf MamiNet (KDV) Hoofdstraat 224 9982AL Uithuizermeeden Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Eemsmond Datum inspectie: 23-08-2018 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SNO Barneveld (BSO) Wethouder Rebellaan KA Barneveld Registratienummer

Inspectierapport SNO Barneveld (BSO) Wethouder Rebellaan KA Barneveld Registratienummer Inspectierapport SNO Barneveld (BSO) Wethouder Rebellaan 140 3771KA Barneveld Registratienummer 127832968 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Barneveld

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Kloostertuin (BSO) Aletta Jacobsweg AM Assen

Inspectierapport Kindcentrum de Kloostertuin (BSO) Aletta Jacobsweg AM Assen Inspectierapport Kindcentrum de Kloostertuin (BSO) Aletta Jacobsweg 80 9408AM Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 14-01-2019 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Melodie (KDV) Hambroeklaan ZZ Breda Registratienummer

Inspectierapport Melodie (KDV) Hambroeklaan ZZ Breda Registratienummer Inspectierapport Melodie (KDV) Hambroeklaan 1 4822ZZ Breda Registratienummer 157043071 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 05-07-2018 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat LK Limbricht Registratienummer

Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat LK Limbricht Registratienummer Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat 2 6141LK Limbricht Registratienummer 289329346 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie: 25-02-2019 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum 't Rovertje locatie Kerkplein (BSO) Kerkplein BA Beesel Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum 't Rovertje locatie Kerkplein (BSO) Kerkplein BA Beesel Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum 't Rovertje locatie Kerkplein (BSO) Kerkplein 3 5954BA Beesel Registratienummer 463923091 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Beesel Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Vlietkinderen De Fontein (BSO) Heeswijkstraat EE Voorburg Registratienummer

Inspectierapport Vlietkinderen De Fontein (BSO) Heeswijkstraat EE Voorburg Registratienummer Inspectierapport Vlietkinderen De Fontein (BSO) Heeswijkstraat 2 2275 EE Voorburg Registratienummer 336589694 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Het Talent (KDV) Paganinistraat EG Zevenaar Registratienummer

Inspectierapport KDV Het Talent (KDV) Paganinistraat EG Zevenaar Registratienummer Inspectierapport KDV Het Talent (KDV) Paganinistraat 1 6904EG Zevenaar Registratienummer 144491825 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Zevenaar

Nadere informatie

Inspectierapport Femke Dak Mgr. Bekkerslaan (BSO) Mgr Bekkerslaan 613b 2286 CZ Rijswijk Registratienummer

Inspectierapport Femke Dak Mgr. Bekkerslaan (BSO) Mgr Bekkerslaan 613b 2286 CZ Rijswijk Registratienummer Inspectierapport Femke Dak Mgr. Bekkerslaan (BSO) Mgr Bekkerslaan 613b 2286 CZ Rijswijk Registratienummer 218204280 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Rijswijk Datum inspectie: 25-05-2018

Nadere informatie

Inspectierapport BSO 't Kienderbenkske (BSO) Langstraat 6a 5851BE Afferden L Registratienummer

Inspectierapport BSO 't Kienderbenkske (BSO) Langstraat 6a 5851BE Afferden L Registratienummer Inspectierapport BSO 't Kienderbenkske (BSO) Langstraat 6a 5851BE Afferden L Registratienummer 292001083 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Bergen (L) Datum inspectie: 13-11-2018

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Het Talent (BSO) Paganinistraat EG Zevenaar Registratienummer

Inspectierapport BSO Het Talent (BSO) Paganinistraat EG Zevenaar Registratienummer Inspectierapport BSO Het Talent (BSO) Paganinistraat 1 6904EG Zevenaar Registratienummer 228681510 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Zevenaar

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Natureluur De Vlindertuin (BSO) Sint Antoniusstraat GB Heythuysen Registratienummer

Inspectierapport BSO Natureluur De Vlindertuin (BSO) Sint Antoniusstraat GB Heythuysen Registratienummer Inspectierapport BSO Natureluur De Vlindertuin (BSO) Sint Antoniusstraat 45 6093GB Heythuysen Registratienummer 866682764 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Leudal Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Bieenkorf (BSO) de Lange Slagen DP Wijhe

Inspectierapport Kindercentrum De Bieenkorf (BSO) de Lange Slagen DP Wijhe Inspectierapport Kindercentrum De Bieenkorf (BSO) de Lange Slagen 29 8131DP Wijhe Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Olst-Wijhe Datum inspectie: 13-11-2018 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (BSO) van der Kest Wittensstr XD 's-gravenzande Registratienummer

Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (BSO) van der Kest Wittensstr XD 's-gravenzande Registratienummer Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (BSO) van der Kest Wittensstr 3 2691 XD 's-gravenzande Registratienummer 808167686 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Westland Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Berenboot (BSO) Deken Dr. Dirckxweg AB Bavel Registratienummer

Inspectierapport BSO de Berenboot (BSO) Deken Dr. Dirckxweg AB Bavel Registratienummer Inspectierapport BSO de Berenboot (BSO) Deken Dr. Dirckxweg 4 4854AB Bavel Registratienummer 509835612 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 11-09-2018 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Sleutel (KDV) Groningenhof CA Helmond Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang de Sleutel (KDV) Groningenhof CA Helmond Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang de Sleutel (KDV) Groningenhof 4 5709CA Helmond Registratienummer 231268889 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Helmond Datum inspectie: 01-10-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (BSO) Hoefstraat TA Zegge Registratienummer

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (BSO) Hoefstraat TA Zegge Registratienummer Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (BSO) Hoefstraat 13 4735TA Zegge Registratienummer 189943841 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Rucphen Datum inspectie: 15-10-2018

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sinne De Sprong Techum (BSO) Molkenkelder 4c 8941 AJ Leeuwarden Registratienummer

Inspectierapport BSO Sinne De Sprong Techum (BSO) Molkenkelder 4c 8941 AJ Leeuwarden Registratienummer Inspectierapport BSO Sinne De Sprong Techum (BSO) Molkenkelder 4c 8941 AJ Leeuwarden Registratienummer 119418861 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 08-10-2018

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Lycurgus (BSO) Zilverlaan RK Groningen

Inspectierapport SKSG Lycurgus (BSO) Zilverlaan RK Groningen Inspectierapport SKSG Lycurgus (BSO) Zilverlaan 10 2 9743RK Groningen Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 22-10-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Thuiz bij BSO (BSO) Dammerweg GM Nederhorst den Berg Registratienummer

Inspectierapport Thuiz bij BSO (BSO) Dammerweg GM Nederhorst den Berg Registratienummer Inspectierapport Thuiz bij BSO (BSO) Dammerweg 7 1394GM Nederhorst den Berg Registratienummer 173729496 Toezichthouder: GGD Gooi & Vechtstreek In opdracht van gemeente: Wijdemeren Datum inspectie: 03-12-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Jaribabo (KDV) Bovenweg 56A 9861GJ Grootegast

Inspectierapport Jaribabo (KDV) Bovenweg 56A 9861GJ Grootegast Inspectierapport Jaribabo (KDV) Bovenweg 56A 9861GJ Grootegast Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Grootegast Datum inspectie: 05-12-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Het Hogeland (KDV) Regnerus Praediniusstraat 13a 9951CA Winsum

Inspectierapport Kinderopvang Het Hogeland (KDV) Regnerus Praediniusstraat 13a 9951CA Winsum Inspectierapport Kinderopvang Het Hogeland (KDV) Regnerus Praediniusstraat 13a 9951CA Winsum Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Winsum Datum inspectie: 06-08-2018 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport Best 4 Kids - De Hoeve (KDV) Douvenrader Allee 1C 6411RZ Heerlen Registratienummer

Inspectierapport Best 4 Kids - De Hoeve (KDV) Douvenrader Allee 1C 6411RZ Heerlen Registratienummer Inspectierapport Best 4 Kids - De Hoeve (KDV) Douvenrader Allee 1C 6411RZ Heerlen Registratienummer 935797233 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 19-12-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - locatie Rode Schouw (BSO) Rode Schouw VE Halsteren Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - locatie Rode Schouw (BSO) Rode Schouw VE Halsteren Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - locatie Rode Schouw (BSO) Rode Schouw 87 4661VE Halsteren Registratienummer 162935249 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen op Zoom Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Sinne Het Hop (BSO) Het Hop BA Leeuwarden Registratienummer

Inspectierapport Sinne Het Hop (BSO) Het Hop BA Leeuwarden Registratienummer Inspectierapport Sinne Het Hop (BSO) Het Hop 2 8939 BA Leeuwarden Registratienummer 772515189 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 09-01-2019 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Pure-Kids (BSO) Reest HH Assen Registratienummer

Inspectierapport Pure-Kids (BSO) Reest HH Assen Registratienummer Inspectierapport Pure-Kids (BSO) Reest 2 9406HH Assen Registratienummer 179754051 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 30-10-2018 Type onderzoek : Nader onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Pittelo (BSO) Amstelstraat 14B 9406 TH Assen

Inspectierapport Kindcentrum Pittelo (BSO) Amstelstraat 14B 9406 TH Assen Inspectierapport Kindcentrum Pittelo (BSO) Amstelstraat 14B 9406 TH Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 26-03-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Het Berebootje (KDV) Burg Serrarislaan LH Breda Registratienummer

Inspectierapport Het Berebootje (KDV) Burg Serrarislaan LH Breda Registratienummer Inspectierapport Het Berebootje (KDV) Burg Serrarislaan 32 4835LH Breda Registratienummer 125517026 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 27-06-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Kinderopvang (KDV) Van Duivenvoordestraat 5A 4901VT Oosterhout Registratienummer

Inspectierapport De Kinderopvang (KDV) Van Duivenvoordestraat 5A 4901VT Oosterhout Registratienummer Inspectierapport De Kinderopvang (KDV) Van Duivenvoordestraat 5A 4901VT Oosterhout Registratienummer 123539961 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Oosterhout Datum inspectie: 12-09-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Het Bzzzondere Boshuisje (KDV) Bosstraat AN Nieuw-Vennep Registratienummer

Inspectierapport Het Bzzzondere Boshuisje (KDV) Bosstraat AN Nieuw-Vennep Registratienummer Inspectierapport Het Bzzzondere Boshuisje (KDV) Bosstraat 30 2153AN Nieuw-Vennep Registratienummer 203038162 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 03-07-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderkade B.V. (KDV) Muiden

Inspectierapport Kinderkade B.V. (KDV) Muiden Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgv.nl Inspectierapport Kinderkade B.V. (KDV) Muiden Inspectierapport Kinderkade

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - locatie Brede School de Krabbenkooi (BSO) Coehoornstraat KS Bergen op Zoom Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - locatie Brede School de Krabbenkooi (BSO) Coehoornstraat KS Bergen op Zoom Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Mamaloe - locatie Brede School de Krabbenkooi (BSO) Coehoornstraat 28 4611KS Bergen op Zoom Registratienummer 152232400 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Paddington (BSO) Kapelstraat GK Bedum Registratienummer

Inspectierapport BSO Paddington (BSO) Kapelstraat GK Bedum Registratienummer Inspectierapport BSO Paddington (BSO) Kapelstraat 2 9781GK Bedum Registratienummer 505156441 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Bedum Datum inspectie: 08-05-2018 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Wee-Play Ursulinenhof (BSO) Harlindestraat DS Echt Registratienummer

Inspectierapport Wee-Play Ursulinenhof (BSO) Harlindestraat DS Echt Registratienummer Inspectierapport Wee-Play Ursulinenhof (BSO) Harlindestraat 10 6101DS Echt Registratienummer 292250630 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Echt-Susteren Datum inspectie: 26-09-2018

Nadere informatie

Inspectierapport KDV 't Sprengetje (KDV) Beethovenstraat 20a 6961 BE Eerbeek Registratienummer

Inspectierapport KDV 't Sprengetje (KDV) Beethovenstraat 20a 6961 BE Eerbeek Registratienummer Inspectierapport KDV 't Sprengetje (KDV) Beethovenstraat 20a 6961 BE Eerbeek Registratienummer 187523022 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Brummen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (BSO) van der Kest Wittensstr XD 's-gravenzande Registratienummer

Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (BSO) van der Kest Wittensstr XD 's-gravenzande Registratienummer Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (BSO) van der Kest Wittensstr 3 2691 XD 's-gravenzande Registratienummer 808167686 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Westland Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport KinderCentrum Mergelland B.V. (KDV) Groenstraat 17a 6267 EM Cadier en Keer Registratienummer

Inspectierapport KinderCentrum Mergelland B.V. (KDV) Groenstraat 17a 6267 EM Cadier en Keer Registratienummer Inspectierapport KinderCentrum Mergelland B.V. (KDV) Groenstraat 17a 6267 EM Cadier en Keer Registratienummer 155825070 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Eijsden-Margraten Datum

Nadere informatie

Inspectierapport BieNeeke kinderopvang en bso (BSO) Pastoor Lippertsplein NZ Beek

Inspectierapport BieNeeke kinderopvang en bso (BSO) Pastoor Lippertsplein NZ Beek Inspectierapport BieNeeke kinderopvang en bso (BSO) Pastoor Lippertsplein 1 6191NZ Beek Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Beek Datum inspectie: 18-02-2019 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pi, locatie Hanzeland (KDV) Zuiderzeelaan JV Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pi, locatie Hanzeland (KDV) Zuiderzeelaan JV Zwolle Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Pi, locatie Hanzeland (KDV) Zuiderzeelaan 15 8017JV Zwolle Registratienummer 202507713 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kidstuin Rotterdam (BSO) Van Eversdijckstraat MA Rotterdam

Inspectierapport BSO Kidstuin Rotterdam (BSO) Van Eversdijckstraat MA Rotterdam Inspectierapport BSO Kidstuin Rotterdam (BSO) Van Eversdijckstraat 31 3083MA Rotterdam Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 11-12-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 6135ED Sittard Registratienummer

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 6135ED Sittard Registratienummer Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 6135ED Sittard Registratienummer 648441660 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV "de Seizoentjes" (KDV) Aprilstraat BL Almere Registratienummer

Inspectierapport KDV de Seizoentjes (KDV) Aprilstraat BL Almere Registratienummer Inspectierapport KDV "de Seizoentjes" (KDV) Aprilstraat 107 1335BL Almere Registratienummer 191260150 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 04-09-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (KDV) Hoefstraat TA Zegge Registratienummer

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (KDV) Hoefstraat TA Zegge Registratienummer Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (KDV) Hoefstraat 13 4735TA Zegge Registratienummer 186154094 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Rucphen Datum inspectie: 15-10-2018

Nadere informatie