FRANCISKAANTJE APRIL MEI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FRANCISKAANTJE APRIL MEI"

Transcriptie

1 FRANCISKAANTJE APRIL MEI Ditboekjeiseigendomvan.

2 2 Kapoenenleiding+ SophieVanGucht TenHove Buggenhout MatthiasVanGucht TenHove Buggenhout ChaniWouters Hoogweg Buggenhout LisaCardoen TenHove Buggenhout ChristopheHuynen Kerkstraat6 9255Buggenhout Welpenleiding+ + JonathanVanDooren Vierbundertsraat Buggenhout LindeDeBruyne Scheldestraat Buggenhout JamesRobberechts Statiestraat Zwijndrecht HelenaRobert Kasteelstraat Buggenhout KwintenWitters Ravenstraat Buggenhout Jonggiverleiding+ + BramDeRidder Hoogweg Buggenhout StéphanieHuynen Kerkstraat6 9255Buggenhout JeroenUyttersprot Stenenstraat Buggenhout AndyHeymans Hoogweg Buggenhout Giverleiding+ + AnneliesVanDaele Schoolstraat Buggenhout SvenDeKerpel Processieweg Buggenhout SimonRijsselaere Kalkenstraat Buggenhout Jinleiding+ KobeBaeck Zittingsweg Buggenhout LukasDeRuysscher Brandreef3 9255Buggenhout Groepsleiding:++ CONTACTGEGEVENS

3 Bestescouts,gidsenouder, Met dit laatste franciskaantje loopt jammer genoeg alweer een fantastisch scoutsjaaropzijneinde.wehopendatjullieerallemaalalmetvolleteugenvan genoten hebben en er deze laatste activiteiten van het jaar nog eens volledig voor willen gaan. Zo kunnen we allemaal samen aan dit scoutsjaar een spetterend einde breien! Beginnen doen we zoals gewoonlijk met de gezamenlijkeagenda: Zondag+6+april+2014:+ Vandaagishetjammergenoeggeen+scouts.Deleidingisdrukindeweermet dekampvoorbereidingen!eno,wathebbenwijalzinindiefijnetijdinjuli!wil jemeerwetenoverhetkamp?neemdanzekereenseenkijkjeoppagina5. Zaterdag+12+april+2014:+PAASBLOEMENVERKOOP:10ub13u Opgelet, vandaag spreken we af op zaterdagvoormiddag! Naar jaarlijkse gewoontebrengenwevandaagweerpaasbloemetjesaandeman.metdewinst vandezeverkoopkunnenweeenheeljaarlangleukedingendoenenkopenwe materiaal aan voor het kamp. Iedereen dus op post om 10u! Om 13u mogen jullie allemaal terug naar huis en misschien brengt de paashaas ook wel wat lekkers.jonggivers,giversenjinsmoetenookzekermetdefietskomen! Vrijdag+18+april+2014:SCOUTSQUIZ (Vorigfranciskaantjestonderverkeerdelijk26april,waarvooronzeexcuses) INFO DezesdeeditievanonzeSCOUTSQUIZgaatdoorop(alweer)eennieuwelocatie enbeloofteenwaarspektakelteworden.dezeavondvolweetjesenkennisgaat door in de refter van de lagere school te Opdorp (Veldstraat 1, 9255 Buggenhout) en start om 20 uur. Zin om mee te doen? (maar natuurlijk!) Ploegjes van vier personen kunnen zich inschrijven door te mailen naar gegevens van een contactpersoon. Deelnemen kost 10 euro per ploeg. Gelieve dit over te schrijven op BE met vermelding van de ploegnaam.inschrijvenkantotenmetdinsdag15april. 3

4 Zaterdag+19+april+2014:LUCKYNIGHTmetKINDERFUIF (Vorigfranciskaantjestonderverkeerdelijk27april,waarvooronzeexcuses) Uleesthetgoed!DitjaarzijnookdekleinstenwelkominJeugdhuis 'tjoc(klaverveld2,9255buggenhout)voordeeersteeditievanonzekinderfuif! Komduszekervan18utot20u30hetbestegevenopdekidstop100!! DaarnaTijdvooralweereenknaleditievanonzejaarlijkse(dezevendeal!) LuckyNightfuif!Iedereeniswelkomvanaf21uurinjeugdhuis'tJocom een#danceke#te#placeren! Zaterdag+26+april+2014:KLUSJESDAG INFO Vandaag is het weer tijd voor de jaarlijkse klusjesdag van de VZW. Naar goede gewoonte moeten er weer heel wat klusjes gebeuren. Daarvoor kunnen we bet wel wat hulp gebruiken.hebjezelfgroenevingers?ofisjepapadebesteloodgieteruitbuggenhouten omstreken? Kan je mama schilderen als geen ander? Kom dan zeker allemaal een handje toestekenoponzeklusjesdag!afsprekendoenweom9uuropdescouts.wiljeonsdiedag wat helpen? Stuur dan gewoon een mailtje naar 4

5 Nog een paar maandjes wachten en dan is het weer tijd voor het hoogtepunt van het scoutsjaar, ons jaarlijkse scoutskamp! Eind juni of beginjuliorganiseertdeleidingeenkampvoorstelling.ditkunnenzedoen dooreenhuisbezoekjeofmisschienorganiserenzewelietsanders.hierop delen ze jullie al de laatste informatie mee, krijgen jullie het enige echte kampiskaantjeenschrijvenzejullieofficieelinvoorhetkamp.tochwillen wehieralgraagdebelangrijksteinfoopeenrijtjezetten:! Dekapoenenvertrekkenop25juliom10uuropdescouts.! Welpenenjonggiversvertrekkenop21julimetdebusom10uuropde scouts.! Giversenjinsvertrekkenmetdefietsop19juli! WewordenallemaalsamenteruginBuggenhoutopdescoutsverwachtop 30juliom14u30. KAMP Wie al eens wil kijken hoe onze toekomstige kampplaats eruit ziet kan snel even surfen naar:http://www.jeugdorganisaties.be/organisatie/buikberghoeve "Nogvragenofonduidelijkheden?Aarzeldanzekernietomiemandvandeleidingsploeg aan te spreken of stuur een mailtje naar Veelscoutsplezier, deleiding 5

6 De+JINS+ Dejins,delaatstetakvooreenscoutslidleiderofleidsterwordt,delaatstekansomals jongerebijdescoutstekomen,delaatstekansomtevoelenwathetisomalspelendjedoel tebereiken,delaatstekansomtesamenmetanderendewereldteontdekken.maarhetis bovenaldekansomjeleeftijdgenotenenjezelfvanheeldichtbijtelerenkennen,want daarvoorstaandejins:jijikeennoodzaak. Dejinsisdescoutstakvoorjongerenvan17tot18jaar.Hetisdekleinstetakvandehele scouts,envormtdeovergangvanlidnaarleider/leidster.datjaarstaatvollediginhetteken vandejinszelf,zebedenkenhuneigenactiviteiten.buitenenkelevasteelementenzoals stage,waarinjinsenkelevergaderingenmeeinleidingstaan,endbdayvullendejinszelfhun jaarin.daardraaithetbijdejinsom:zelfstandigheid,zelfbepalenhoedevergaderingen maarookhoehunkampeningevuldworden. Hethoogtepuntvanhetjinjaarishetbuitenlandskamp.Indewekenvoorhetbinnenlands kampgaandejinsapartopkampinhetbuitenland.doorheenhetjaarverdienenzevia "huureenseenjin"endebefaamdejincafészelfhetgeld.vorigjaargingenlisa,caroline, Tinneke,Kwinten,Robert,AndyenChristophemeteenvollerugzakrichtingKroatië.Op4 julivertrokkenzevanopdeparkingopdenbrielnaardeluchthaven.naeenvluchtvan4 uurlanddenzeopdeluchthavenvansplit.naeennachtjeslapenwerderkoersgezetnaar hetnationaleparkom3dagenrondtetrekken.dehetezonendegurewindkondenniet verhinderendatdedapperejinsnaeendagdemistigetopopmeerdan1700meter bereikten. Nadievermoeiende3bdaagsevolgendeereenminibcitytripnaarDubrovnik,dehistorische DalmatischestadenwerdereendaguitgerustopheteilandMljet.Delaatsteuitdagingvoor dejinsbestonderuitheteilandkorculatedoorkruisen.ondanksdeverzengendehitte brakendejinsnietenmeteenfijneavondinvelalukawerdhetbuitenlandskamp afgesloten.devolgendedagkeerdendejinsvermoeidhuiswaarts,terugdenkendaanhet bestescoutskamp,maartoenmoesthetbinnenlandskampnogbeginnen... 6

7 + VZW+zegt+u?+ De scoutsgroep van den Briel wordt materieel ondersteund door een+ vriendenkring, een vzw die de gebouwen van de scoutsgroep beheert, tenten en scoutsmateriaal aankoopt en initiatievenneemtomwerkenaandelokalentebekostigenenuittevoeren.debekendste activiteitvandevzwisongetwijfelddeorganisatievande+jaarlijkse+scoutsgbarbecue.+ De vriendenkring bestaat uit leiding van Scouts en Gidsen Buggenhout, oud leiding en ouders.minsternséénmaalperjaarhoudtdevzween"algemene+vergadering"waarvan alle leden deel uitmaken. De leden van het kernbestuur komen meerdere keren per jaar samen.zijstellendeprioriteitenvastenvolgendepraktischezakendoorheenhetjaarop. Zin in wat scoutsgengagement? Wil je je mee inzetten voor de ondersteuning van de scoutswerkingvanjouwzoon(s)ofdochter(s)? Alslidvandealgemenevergadering? Alshelpendehandbijdeorganisatievandebarbecue? Alsdeman/vrouwdiewezoekenomteklussenaandegebouwen? Op+zaterdag+26+april+organiseert+onze+VZW+een+klusjesdag+(zie+pagina+4).+Zin+om+een+ handje+toe+te+steken?+vele+handen+maken+licht+werk.+ 7

8 8

9 DE SCOUTS ONLINE! DE SCOUTSSITE Uhoorthetgoed,deScoutsvanBuggenhout hebbeneensite!webmastervandienstissteve Lievens,depapavanWardenWout.Opdeze sitekunnenjullieinfo,foto senookeendigitale versievanhetfranciskaantjeterugvinden. Surfnaar: Alvastbedanktvoorjehardewerk,Steve! INFO FACEBOOK JulliekunnenonsookvolgenopFacebook!Wehebbeneen Facebookpaginadiejulliekunnen Liken,zoblijvenjullieop dehoogtevandelaatstenieuwtjes,foto sevenementen, 9

10 10

11 Heeeee#daar#Kapoenen!# Wezijnalweereentijdjeterugvanhetgeweldigegroepsweekend!Hopelijk vondenjulliehetsuperleukenzijnjullienueenbeetjevoorbereidophet kamp!maarhoodaarzijnwenoglangniet:eerstmoetenernogeenaantal zottescoutsdagenpasseren!wezettenzehieropeenrijtjevoorjullie. Zondag6april:geen+scouts Opgelet! Deleidingiseenweekendjewegomjullie toekomstigekampplaatstegaanbezoeken. Geenzorgen,volgendeweekzijnweerweer! Zaterdag12april:10u 13u Zetvandaagjullieallerliefstesnoetjesmaarop,wantwijgaanpaasbloemen verkopen! Oefen alvast een keer voor de spiegel om dat perfecte verkooppraatje onder de knie te krijgen! We spreken deze keer af op zaterdag,om10uopdescouts! Zaterdag19april:FUIF Feestje! Feestje! Feestje! Lucky Night fuif in tjoc Buggenhout mét kinderfuif vooraf: schud die beentjesalmaarlos! Kapoenenwelkomvanaf18ub20u30,oudersmogen blijventotindevroegeuurtjes!allenkomen! Zondag20april Oooooohalweergeenscouts!Jammer!Deleidingisdrukindeweergeweest metdescoutsquizben fuifenruimenvandaagallesop.totvolgendeweek! Zondag27april Kilo s meel en balletjes rollen? Wat kan je daar nu toch mee aanvangen? Wel,doejullievuilsteklerenaanenhaaljebestewerpkunstenbovenwant wijgaanmeelballengevechtdoen! Zaterdag3mei De meest speciale kapoenenscoutsdag uit de geschiedenis Mega Mindy, Samson en Gert, Kabouter Plop, ROX, en nog zoveel meer Wij gaan naar PLOPSALAND! Hou alvast deze hele zaterdag vrij. Voor de ouders: meer informatie volgt nog dus hou zeker jullie mailboxindegaten! KAPOENEN 11

12 Zondag11mei Meisjes en jongens Warm die benen maar op, strek de spieren eens goed, maar haal ook al het creatieve naar boven! Lopen, springen, rollen,verven,plakken:zetjullieschrapvooreentoffeestafette/crea vergadering! Zondag18mei afspraak+aan+kerk+buggenhout+centrum+om+14u+ Vandaagspelenwehetsupercooledorpspel!Wespelenuiteraardvééélspelletjes,maarwe zorgen er ook voor dat jullie een paar goede daden gaan uitvoeren! Rarara wat zou dat kunnenzijn Enjulliekomeneindelijktewetenwaarvoorjullieknutselwerkjevanvorige weekdient!zekerkomenisdusdeboodschap! Vrijdag23mei Jullieleidingheeftbinnenkortjammergenoegweergrotetoetsen,endaarvoormoetenwij heel hard leren. Maaaaar! Omdat wij jullie zo tof, leuk, cool en stoer vinden, geven wij op vrijdagnogeenseenvergadering!hetfantastischecasinowaarjulliezolangopgewacht hebben! Weverwachtenjullievan19ut.e.m.20u30opdescouts. Totdanknaapjes! High% %five%van%de%leiding!% Flo,%Mario,%Broes,%Jackie,%May%en%Flash%(groetjes%uit%Peru%van%haar!)% 12

13 WELPEN! Spijtiggenoegzijnwealaandelaatsteeditievanhet Franciskaantjegekomenvoorditjaar.Maarditiszeker geenredentottreuren,wantdekersopdetaartmoet nogkomen,namelijkhetonvergetelijke10bdagen durendekamp!!! Hierhebbenjulliealvasteenoverzichtwaterte gebeurenstaatdekomendeweken: Elkezondagishetvan14tot17uur,tenzijanders vermeld. Zondag+6+april:+ Helaasliefstewelpen,vandaagisdeleidingnogop kampverkenning!alsjeonstochteveelmist,kanjeons altijdeenbriefsturennatuurlijk! Zaterdag!+12+april:+ Paasbloemenverkoopvan10u+tot+13u.Zetjulliebeste beentjevooromallepalettenleegtekrijgen,zodatwe zekergenoegplezanteactiviteitenkunnendoenop kamp Zaterdag!+19+april:+ Feestje!Feestje!Feestje!LuckyNightfuifintJOC Buggenhoutmétkinderfuifvooraf:schuddiebeentjes almaarlos!julliezijnwelkomvanaf18u+g20u30, oudersmogenblijventotindevroegeuurtjes!allen komen! Zondag+20+april:+ Geenscouts. WELPEN 13

14 Zondag+4+mei+:+ Hetgrotemaffiaspel.DonCorleoneiserniets tegen! Zondag+11+mei+:+ Vandaagsprekenweafom13u30+opdescouts, wantwegaansamenmetdejonggiversnaarrollerlandinaalst! Brengzeker3euromeeenvraageensaanjullieoudersofzesamen metonsjullieernaartoewillenbrengen. Zondag+18+mei:+ Alshetweerhetzaltoelaten,doenwevandaagietsmetwater!Als hettochwattekoudis,blijfdanzekernietthuiswantdanvoorzien weeenanderezotteactiviteitalsafsluitervanonsjaar! 14

15 Jooooo+jonggivers+ + Hierzijnweweermetalweerhetlaatstefranciskaantje (ouuuuuuuuuuuu),maaaaarnietgetreurdwantbinnenenkelemaanden gaanweopkamp,waarwezelfgaankoken,intentenslapenennog megabangelijkeactiviteitengaandoen. Maarvoorditkamphebbenwenatuurlijknogeenaantalwekenwaarwe superzottedingengaandoen.wezettendedataeventjesopeenrij,kijk altijdgoednaardeplaats,tijdstipendagwantsommigevergaderingen zijnweopverplaatsing. Zondag+6/04+ Jammergenoegstartenwijditfranciskaantjealmetgeenvergaderingwant deleidingisopkampverkenningenwijzijnookaldrukindeweermetde voorbereidingenvoorhetkamp(ajahoegaatandersdatmegesuperbeestig kampinelkaargestokenworden ) Zaterdag+12/04+van+10uur+tot+13+uur+ Zetjullieschattigsteblikop,oefenthuisdewoorden:Dagmeneerwijzijnvan descoutsvanbuggenhoutenwijverkopenpaasbloemen,bentu geïnteresseerdomeenpaasbloemtekopen? Hetisduspaasbloemenverkoop,gelieveookallemaalmetdefietstekomen eneenbakopjulliefietstezetten. Zondag+20/04+ Aangeziendeleidingnogdrukindeweerismethetopruimenvande scoutsfuifiservandaaggeenscoutsvoorjullie. Julliezijnwelallemaaluitgenodigdvooronzekinderfuifdieplaatsvindt zaterdag19/04van18uurtot20u30. Vrijdag+G+zondag+25/ /04+ Wegaanopweekendyesyesyes.Delocatieisnatuurlijknogeengeheim maarikkanjulliewelalverzekerendatheteenweekendgaatwordendat jullienooitoftenimmergaanvergeten. Verdereinfovolgtnogviamail. Zondag+4/05+ Zetdelettersindejuistevolgorde:PbIbNbDbPbObGbRb DebeginletterisD+ Tipdoestevigestapschoenenaan JONGGIVERS 15

16 Zondag+11+mei+van+13u u++ Voordezeactiviteitmoetenjulliezekeromhalf+2aanwezigzijn.Gelieveook3+euromeete brengenentevragenaandemamaofdepapaofzeeenswillenrijden.naarwaarwegaanis nogeenverrassingmaarhetiseenplaatswaarallesvlotvooruitgaat(denkhiermaareens overnawatditzoukunnenzijn ) Zaterdag+17/05+van+20u+tot+23u++ Wespeleneenspelvanavond!Zorgdatjulliewarmekledingaanhebben(probeerook donkereklerentedragen)eneenzaklampmeetehebbenwantwegaaneennachtspel speleninbuggenhoutbos. Afspraakom20+uur+aan+de+nieuwe+parking+in+Buggenhout+bos. Ditwasdelaatstevergaderingvanditfranciskaantje. Wijwensenjullieallemaalveelsuccesmetjullieexamensenwijhopenmeeopeenpositieve uitslag. Eind+juni+G+begin+Juli+zullen+wij+langskomen+voor+het+kamp. Velegroetjes Stepandy,bramhanie,brandy,jeram 16

17 McGivers!!+ + + Zondag+6+april Leidingweekend,jammermaarhelaasgeenscoutsdezeweek Zaterdag+12+april+10uG13u+ Leesnogvlugeencursusdeuraandeurverkoopstechniekenwanthetis Paasbloemenverkoop! Meetebrengen:Fiets,snelbinder,bakengoedhumeur(standaard) 18G19+april+ Inschrijvenvooronzequizgaatviafacebook! Enallemaalverplichtaanwezigopdefuifvooreenconsumptieeneen dansje(voordanslesgelievetommoerenhouttecontacteren) zondag+27+april+ Om2uuraandeparkingvanonsgroenoerwoudverzamelen(ietsje vroegermagaltijdvoortesocializenmetjullieteerbemindeleiding) Zondag+4+mei+ Vandaaggaanweelkaarsstatussharen,statussenliken,onbekenden porren(endaarnaheelhardweglopen)enelkaartaggenopdefoto'sdie wezullenmaken.misschienhadjehetaleenbeetjekunnenradenmaarwe gaaninderdaadhetgrotefacebookspelspelen GIVERS 17

18 Zondag+11+mei++ Failingmeansyerplayin!(oudschotsgezegde) Berenenberinnen,laatdeschotsehooglandspelenbeginnen!(rijmenendichtenzonder onsgatoptelichten) BijhetvertrekkenvandezevergaderingtevensuwteergeliefdeleiderSimonaleen gelukkigeverjaardagwensenvoordevolgendedag!(ikzougraagvoormijnverjaardag enthousiasmevanjulliehebben) Zaterdag+17+mei+ Om19uurverzamelenweaanonzelokalenvooronzelaatstespetterendevergadering,ons eigengalabal,meerinfovolgtnog! Groetjesvanjulliesuperenthousiasteleiding! Mang Simon Sven 18

19 AlohaJins, Algemenevastedata:! 29maart:Dday! 12april:Paasbloemenverkoop(10utot13u)! 18b19april:Quizbfuif! 18mei:Eindevanhetprachtigescoutsjaar2013b2014 Erkomennogveleandereactiviteitenen huureenseenjin opdrachten aandusstaytunedviafbensms. Grtz LeiderLukasenKobe JINS 19

20 20

21 GROEPSWEEKEND SCOUTS EN GIDSEN BUGGENHOUT 55 JAAR GELEDEN ENKELE KIEKJES! 21

22 BUGGENHOUT 22

FRANCISKAANTJE JANUARI MAART

FRANCISKAANTJE JANUARI MAART FRANCISKAANTJE JANUARI MAART Ditboekjeiseigendomvan. 2 Kapoenenleiding SophieVanGucht TenHove11 9255Buggenhout van.gucht.sophie@gmail.com MatthiasVanGucht TenHove11 9255Buggenhout ChaniWouters Hoogweg39

Nadere informatie

kajogijinneke %@=5@/;;/0=3983 '1=CBA +3AB;/::3 A3>B3;03@ =9B=03@ <=D3;03@ *) :/7@3 *3@03@19 @7393<2@334 -=3@A3:

kajogijinneke %@=5@/;;/0=3983 '1=CBA +3AB;/::3 A3>B3;03@ =9B=03@ <=D3;03@ *) :/7@3 *3@03@19 @7393<2@334 -=3@A3: kajogijinneke Woordje van de groepsleiding Nieuwe regeling Belangrijke data Informatie groepsweekend Het uniform Kapoenenleiding Wouterleiding Jonggiverleiding Giverleiding Jinleiding Jins Programma

Nadere informatie

Z!P SEPTEMBER- OKTOBER 2017

Z!P SEPTEMBER- OKTOBER 2017 Z!P SEPTEMBER- OKTOBER 2017 Beste (toekomstige) scoutsvrienden, De volgende tekst is vooral bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de werking van onze scoutsgroep en misschien in de toekomst

Nadere informatie

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!!

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!! Liefste leden en ouders, Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur. Wellicht is er enorm genoten van een verlof met temperatuurstijgingen en -dalingen, maar de leden hebben vooral genoten van het fantastische

Nadere informatie

Eikeltje mei 2016. Een stevige linker, De groepsleiding

Eikeltje mei 2016. Een stevige linker, De groepsleiding Eikeltje mei 2016 De voorlaatste maand van het scoutsjaar is alweer aangebroken, de leiding is er weer helemaal klaar voor om nog 2 maanden alles te geven na een zeer ontspannend ontspanningsweekend! Op

Nadere informatie

't jefke. scouts & gidsen 71ste st-jozef gooreind. februari - april

't jefke. scouts & gidsen 71ste st-jozef gooreind. februari - april 't jefke scouts & gidsen 71ste st-jozef gooreind februari - april Groepsleidingsintro Liefste leden, beste ouders 2015 is weeral van start gegaan. Wij willen jullie uiteraard allemaal het beste toewensen

Nadere informatie

Jaargang 60 DEN TOTEM. Ons programmaboekje van de maand. April Scouting Wijnegem

Jaargang 60 DEN TOTEM. Ons programmaboekje van de maand. April Scouting Wijnegem Jaargang 60 DEN TOTEM Ons programmaboekje van de maand. April 2016 Scouting Wijnegem Inhoud [VOORWOORD]... 3 [rubriekje groepskamp]... 6 Kapoenen... 8 Welpen... 10 [JokaZZ]... 13!JOGIVERS!... 15 Givers...

Nadere informatie

C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE

C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE A C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE Omdat het bijna vakantie is, hier alvast een leuke woordzoeker voor jullie! Kunnen jullie hierin Wally vinden? :D Omdat we bijna gaan zwemmen, hier

Nadere informatie

De Kapoenen seintoren 1

De Kapoenen seintoren 1 De Kapoenen seintoren 1 Liefste kapoenen en beste ouders, De vakantie is weer voorbij. Het school is weer begonnen. Het is dus hoog tijd voor weer eens wat ontspanning in het weekend. Dit jaar moeten we

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Nu de eerste twee maanden van het scoutsjaar voorbij zijn, naderen we de winter! Dit is uiteraard geen excuus om lekker warm binnen te zitten. Nee nee, als echte scouts geven we

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 39 nummer 5 Lekker op kamp Verzamelactie flapjes Sparen voor Joyvalle EN Appelsientje Het is weer zover! We kunnen opnieuw deelnemen aan de spaaractie

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. Mei & juni 15

TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. Mei & juni 15 TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL Mei & juni 15 Voorwoordje Beste leden en ouders Hier zijn we dan weer, de laatste snuffel van het jaar. De examens staan voor de deur

Nadere informatie

Hallo allemaal. Dit was het voor de maand februari, groetjes van de groepsleiding! Kobe, Antoon, Charlotte en Lotte

Hallo allemaal. Dit was het voor de maand februari, groetjes van de groepsleiding! Kobe, Antoon, Charlotte en Lotte Februari 2016 Hallo allemaal De eerste maand van het nieuwe jaar is voorbijgevlogen. Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van het uitslapen op zondag want vanaf februari zij het terug zondagvergaderingen!

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert

Hopduveltjes Meldert Hopduveltjes Meldert Scouts en gidsen vlaanderen Jaargang 35 nummer 1 V.U. Uitgever: Gijsbrecht Raes Voorwoord Drie, twee, één START! Hopla, bij deze zijn we weer vertrokken, een nieuw scoutsjaar is aangebroken!

Nadere informatie

Sint-Janske. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T:

Sint-Janske. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T: Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp Groepsnummer: 03306G T: 0470 41 92 60 0471 10 64 19 E: robinpiessens@hotmail.com bryssinck.larissa@hotmail.com Sint-Janske Juni 2017 Voorwoord juni De maand mei was

Nadere informatie

jaargang september

jaargang september Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 1 SPARTIKIJN jaargang 2017-2018 september www.scoutsnijlen.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Kapoenen Zondag 3 september Helaas

Nadere informatie

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober Belangrijke data: 20 september: OVERGANG September-oktober Xaverius-St.Rita A21/46G Dag beste ouders, leden en sypathisanten, September 2015 De zomervakantie is weer bijna voorbij, september staat voor

Nadere informatie

Franciskaantje Januari maart

Franciskaantje Januari maart Franciskaantje Januari maart Dit boekje is eigendom van. Contactgegevens Kapoenenleiding Chani Wouters Hoogweg 39 0498/11.72.26 chani.wouters@telenet.be Lynn De Man Vaartweg 8 0499/72.44.54 Matthias Van

Nadere informatie

Vele knuffels van Chico, Toto, Pablo, Pico, Kerrie en Kobi! Vrijdag 4 april

Vele knuffels van Chico, Toto, Pablo, Pico, Kerrie en Kobi! Vrijdag 4 april APRIL Vrijdag 4 april Om alvast even te wennen tegen het kamp mogen jullie blijven slapen in ons kapoenen lokaal. Jullie worden om 19.00 u aan het lokaal verwacht met een slaapzak, een matje/veldbed, toiletgrief

Nadere informatie

Zwemmen met alle takken Zaterdag 21 mei Kijk goed in het skoeteke waar jullie kind verwacht wordt!

Zwemmen met alle takken Zaterdag 21 mei Kijk goed in het skoeteke waar jullie kind verwacht wordt! Mega-Speldag Zondag 15 mei Info volgt nog via mail Zwemmen met alle takken Zaterdag 21 mei Kijk goed in het skoeteke waar jullie kind verwacht wordt! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel

Nadere informatie

Wij hebben er alvast suuuuuuper veel zin in! Nu trommelgeroffel voor jullie nieuwe leiding!

Wij hebben er alvast suuuuuuper veel zin in! Nu trommelgeroffel voor jullie nieuwe leiding! SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER- OKTOBER Het is weer zo ver! Het nieuwe scoutsjaar begint weer! WOEHOEEW!! Een nieuw jaar met veel spelen, vuil worden en veel vriendjes. Wij hebben er alvast

Nadere informatie

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI. V.U. Ward Sels

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI. V.U. Ward Sels Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI V.U. Ward Sels Voorwoord Hallo allemaal Het einde van het scoutsjaar is weer in zicht, nog twee maanden te gaan. Zoals

Nadere informatie

Neem ook eens een kijkje op: www.scoutsbolderberg.be

Neem ook eens een kijkje op: www.scoutsbolderberg.be Inhoud Voorwoord Kapoenen Welpen Jonggivers Givers Jin AD VALVAS Leidingsploeg Hopper Wat staat er deze keer in de woeps? Een woordje van de groepsleiding Programma februari-maart Programma welpen februari-maart

Nadere informatie

Voorwoord. Als nieuwe leiding verwelkomen we graag Wim, Aster, Bo, Flore, Victor, Klara, Julie en

Voorwoord. Als nieuwe leiding verwelkomen we graag Wim, Aster, Bo, Flore, Victor, Klara, Julie en Voorwoord Als een pijl uit een boog zijn wij uit onze startblokken geschoten. De zon doet haar uiterste best om de zondagen op Puytvoet nog leuker te maken terwijl de kapoenen citroencitroen spelen, de

Nadere informatie

De Galliërs KAMPISCAANTJE. Dit$boekje$is$eigendom$van$.$

De Galliërs KAMPISCAANTJE. Dit$boekje$is$eigendom$van$.$ KAMPISCAANTJE D Galliërs Oblix!DScoutsvan Buggnhoutvrtrkkn binnnkortopkamp!ikhb ghoorddatz10dagnals chtgalliërsgaanlvn. Misschinmotnwdaar nslangsgaan? JhbtglijkAstrix!Wzulln daarinoudnaardnsgaan kijkn.mtwatchancwilln

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en leden, De maand november is alweer voorbij gevlogen! Tijd om de leukste momenten op een rijtje te zetten. De kapoenen trokken op ontdekkingstocht doorheen Brussel

Nadere informatie

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL December 11 Beste ouders, December loert om de hoek, de langste nacht van het jaar. En tegelijk ook de laatste van dit

Nadere informatie

DE MASTWORP Jaargang nr. 3

DE MASTWORP Jaargang nr. 3 Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn DE MASTWORP Jaargang 32 2013-2014 nr. 3 In deze mastworp vind je: Allerlei De groepsleiders Takgedeelte De weekends De kampen Streekbierenavond Meer info: Kapoenen

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Nu de eerste twee maanden van het scoutsjaar voorbij zijn, naderen we de winter! Dit is uiteraard geen excuus om lekker warm binnen te zitten. Nee nee, als echte scouts geven we

Nadere informatie

STM in een notendop 2011-2012. V.U. Michiel Peeters, Stw. Op Hoogstraten 63 2330 Merksplas

STM in een notendop 2011-2012. V.U. Michiel Peeters, Stw. Op Hoogstraten 63 2330 Merksplas STM in een notendop 2011-2012 V.U. Michiel Peeters, Stw. Op Hoogstraten 63 2330 Merksplas www.scouts-sint-michiel.be Kapoenenleiding kapoenen@scouts-sint-michiel.be Joke Delsard 01/03/1987 6de jaar leiding

Nadere informatie

jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem Juni 2015

jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem Juni 2015 jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem Juni 2015 VASAS stelt u voor... VASASreis 2015 10 en 11 oktober Richtprijs 160 SCHRIJF JE NU IN! Stort vóór 1 juli 25 euro per persoon naar de rekening van

Nadere informatie

Een zalige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar!!!

Een zalige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar!!! Liefste scouts en gidsen, Beste ouders, In de warme sfeer van de kerstdagen en gezellige familiefeesten sluiten we een prachtig 2016 af, om aan een nog veel mooier 2017 te beginnen. Het wordt een jaar

Nadere informatie

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober Belangrijke data: 20 september: OVERGANG September-oktober Xaverius-St.Rita A21/46G Dag beste ouders, leden en sypathisanten, September 2015 De zomervakantie is weer bijna voorbij, september staat voor

Nadere informatie

Kapoenen@77Ste.be. Jonggivers@77ste.be

Kapoenen@77Ste.be. Jonggivers@77ste.be Contact 2 Hebt u vragen voor de leiding van je zoon of dochter? U mag hen altijd mailen op volgende adressen: Kapoenen@77Ste.be Welkas@77Ste.be Jonggivers@77ste.be Givers@77ste.be Voorwoordje 3 Yes! Het

Nadere informatie

Kapoenen. Zondag 14 mei: Nog 2 zondag vergaderingen te gaan, deze zal niet te missen zijn. WKom dan zeker naar de lokalen in Beisem van 14u tot 17u.

Kapoenen. Zondag 14 mei: Nog 2 zondag vergaderingen te gaan, deze zal niet te missen zijn. WKom dan zeker naar de lokalen in Beisem van 14u tot 17u. ACTIVO Mei - Juni Kapoenen Zondag 7 mei: Kom allemaal van 14u tot 17u naar de lokalen. Zondag 14 mei: Nog 2 zondag vergaderingen te gaan, deze zal niet te missen zijn. WKom dan zeker naar de lokalen in

Nadere informatie

Februari-Maart-April 2013-2014

Februari-Maart-April 2013-2014 Februari-Maart-April 2013-2014 GROEPSLEIDING We zijn al halverwege het scoutsjaar, we hebben allen leuk gefeest tijdens de feestdagen en onze buikjes rondgegeten. Nu komt het 2 de deel van het jaar, en

Nadere informatie

Scouts & Gidsen Temse & hun groepscomité NODIGEN UIT. in samenwerking met: De Vleeshoeve Bakkerij Bolsens Ijs Van De Walle Drankenhandel Hinderdael

Scouts & Gidsen Temse & hun groepscomité NODIGEN UIT. in samenwerking met: De Vleeshoeve Bakkerij Bolsens Ijs Van De Walle Drankenhandel Hinderdael Scouts & Gidsen Temse & hun groepscomité NODIGEN UIT in samenwerking met: De Vleeshoeve Bakkerij Bolsens Ijs Van De Walle Drankenhandel Hinderdael Overgang & Barbecue Aperitief - BBQ met keuze uit 9 stukken

Nadere informatie

Hieronder krijgt u nogmaals een overzicht met alle data voor het komende scoutsjaar. Zo kan u zich al inplannen voor de komende maanden.

Hieronder krijgt u nogmaals een overzicht met alle data voor het komende scoutsjaar. Zo kan u zich al inplannen voor de komende maanden. Voorwoord december Beste ouders, leden en sympathisanten, December is traditiegetrouw een speciale maand in het scoutsjaar. Om de leiding wat te ontlasten met deze drukke blokperiode en omdat de opkomst

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert

Hopduveltjes Meldert Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 37 nummer 2 V.U.: Pieter-Jan Morlion Voorwoord Beste ouders en leden, Ons eerste programma van dit scoutsjaar zit er alweer op, de tijd gaat snel

Nadere informatie

OPENING 42ste SCOUTSJAAR

OPENING 42ste SCOUTSJAAR Scouts De Geuzen Ternat Presenteert: OPENING 42ste SCOUTSJAAR 2017-2018 Heb jij zin om op zondag de tijd van je leven te beleven? Je bent niet bang voor avontuur en wil graag nieuwe vrienden maken? Dan

Nadere informatie

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Tijdschrift van Gidsen Tervuren Nr 3 MAART - ARPIL 2013 V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Aandacht! Aandacht! Aandacht! o Ouders voor ouders Als jullie uniformen hebben liggen die te klein

Nadere informatie

Februari maart - april 2015-2016

Februari maart - april 2015-2016 Februari maart - april 2015-2016 INLEIDING Liefste ouders, begeleiders, familie, vrienden en kenissen! We hebben het jaar geweldig kunnen inzetten, bedankt aan allen die aanwezig waren op onze nieuwjaarsdrink!

Nadere informatie

Welkom bij Scouts Akabe Neerpelt!

Welkom bij Scouts Akabe Neerpelt! Welkom bij Scouts Akabe Neerpelt! Onthaalbrochure nieuwe leden Inhoud 1. Akawatte?!... 3 2. Voor wie?... 3 3. Takken... 3 3.1 Okapi s... 3 3.2 Jariboes... 3 3.3 Tapirs... 4 4. Activiteiten... 4 4.1 Wat?...

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

Scouts & Gidsen Wommelgem Reclame

Scouts & Gidsen Wommelgem Reclame Februari 2016 Scouts & Gidsen Wommelgem Reclame 2 Datum: zaterdag 29 maart Deuren hun quiz! 19u30, start 20u. Plaats: feestzaal Fort II, Wommelgem Ploegen van 4 tot 6 deelnemers Prijs: 20 VASAS, het ondersteunend

Nadere informatie

54 SCOUTS VALAAR. September

54 SCOUTS VALAAR. September 54 SCOUTS VALAAR September 2015 CONTACT Kapoenen kapoenen@scoutsvalaar.be Dries Steenssens 0470 50 48 48 Emma Claassens 0471 11 06 94 Jelle Fret 0484 66 87 56 Seppe Mortier De Borger 0494 43 70 55 Welpen

Nadere informatie

Eikeltje november. Voorwoord

Eikeltje november. Voorwoord Beste ouders, beste leden, Eikeltje november Voorwoord Allereerst willen we jullie als ouders bedanken voor jullie inspanningen omtrent het uniform. Scouts Tereken kleurt weer zwart en wit! ( met een groen

Nadere informatie

Belangrijke data: 14 juni: Familievergadering 21 juni: Tocht naar zee. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs.

Belangrijke data: 14 juni: Familievergadering 21 juni: Tocht naar zee. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. Belangrijke data: 14 juni: Familievergadering 21 juni: Tocht naar zee Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs Juni Xaverius-St.Rita A21/46G Juni 2015 Beste ouders, leden, vrienden

Nadere informatie

DE MASTWORP. Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn. Haelewijn. Jaargang 34 2015-2016 nr. 2

DE MASTWORP. Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn. Haelewijn. Jaargang 34 2015-2016 nr. 2 DE MASTWORP Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn Haelewijn Jaargang 34 2015-2016 nr. 2 In deze mastworp vind je: Allerlei De groepsleiders Takgedeelte Scouts online Data kamp Info Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Wie jullie leiding zal zijn volgend scoutsjaar ligt nog niet vast. Wel kunnen we al enkele belangrijke data meegeven voor september.

Wie jullie leiding zal zijn volgend scoutsjaar ligt nog niet vast. Wel kunnen we al enkele belangrijke data meegeven voor september. Voorwoord In mei hebben we kunnen genieten van de olmenfeesten. We hopen dat ook jullie er van genoten hebben.het was wederom een succesvolle editie en dit was ons zeker niet gelukt zonder de inzet en

Nadere informatie

Scouts & Gidsen P. Benedictus Wezemaal t Skoeteke Algemeen Deel Mei - Juni Mei-Juni

Scouts & Gidsen P. Benedictus Wezemaal t Skoeteke Algemeen Deel Mei - Juni Mei-Juni Mei-Juni Belangrijke Data: We zetten nog even de belangrijke data op een rijtje: Vrijdag 5 Mei: Scoutalicious Zondag 14 Mei: Spaghettidag Jins Zondag 21 Mei: Kamp infomoment + oudercafé Vrijdag 2 juni:

Nadere informatie

Sint-Janske. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T:

Sint-Janske. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T: Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp Groepsnummer: 03306G T: 0470 41 92 60 0471 10 64 19 E: robinpiessens@hotmail.com bryssinck.larissa@hotmail.com Sint-Janske Oktober 2016 Voorwoord Dag iedereen, We

Nadere informatie

TINAMOE. jaargang September akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748

TINAMOE. jaargang September akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748 2 Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 8 TINAMOE jaargang 2016-2017 September akabetinamoe.scoutsgroep.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Belangrijke info! Beste ouder,

Nadere informatie

Woordje van de groepsleiding

Woordje van de groepsleiding Woordje van de groepsleiding Nog even een kleine herinnering: een nieuw scoutsjaar? Wat moet je allemaal weten? - Elk lid moet zich inschrijven. Dit doe je door dit formulier in te vullen en te verzenden.

Nadere informatie

Eikeltje Maart zaterdag 12 maart 12 uur Grote Markt 17 uur (Puytvoet, ingang puytvoetstraat) 20 maart

Eikeltje Maart zaterdag 12 maart 12 uur Grote Markt 17 uur (Puytvoet, ingang puytvoetstraat) 20 maart Eikeltje Maart Maart is zoals steeds een zeer drukke maand op de scoutskalender. Dat is ook nu niet anders. Vooral het eetfestijn springt hierbij in het oog. Hieronder kan u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Inschrijvingen

Inschrijvingen Inschrijvingen 2015-2016 Beste leden en ouders, Welkom bij de Scouts en Gidsen van Beerse. Via deze brief laten wij u weten hoe u uw kind correct inschrijft in onze scoutsgroep. Gelieve de onderstaande

Nadere informatie

Beste ouders, leden en sympathisanten,

Beste ouders, leden en sympathisanten, Beste ouders, leden en sympathisanten, Het leek wel gisteren dat we met z n allen op de overgang stonden te dansen op het de tonen Be Prepared, het themalied van dit scoutsjaar. Toch is dat alweer enkele

Nadere informatie

Franciskaantje September - november 2015

Franciskaantje September - november 2015 Franciskaantje September - november 2015 Dit boekje is eigendom van. Contactgegevens Kapoenenleiding Linde De Bruyne Eline Rombauts Nijs De Ridder Scheldestraat 11 Vekenstraat 28 Stationsstraat 121 9255

Nadere informatie

Hoera! We kunnen er weer invliegen!!!

Hoera! We kunnen er weer invliegen!!! Hoera! We kunnen er weer invliegen!!! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: september 2015 Nummer: 1 P409906 Zaterdag 3 oktober: Pecho Party @ de Waai Afzendadres en VU Elien Verbiest

Nadere informatie

De Kapoenen seintoren 2

De Kapoenen seintoren 2 De Kapoenen seintoren 2 Lieve kapoenen en beste ouders, Het eerste semester is alweer voorbij. Wij hopen dat jullie het al heel leuk vonden. Wij in ieder geval wel. Wat vliegt de tijd toch hé? Maar niet

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 38 nummer 3 Voorwoord Een tijdje geleden lanceerde Scouts & Gidsen Vlaanderen een enquête waarin ze aan ongeveer 2000 actieve medewerkers vroegen

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste scouts, sympathisanten, kortom mensen allemaal, We zijn aangekomen aan de laatste maand van ons scoutsjaar en hopelijk wordt dat ook de beste maand van

Nadere informatie

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten,

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten, Groepspraatje Dag ouders en sympathisanten, Het scoutsjaar is nu wel echt begonnen, november is al de derde maand. Dit wil zeggen dan de leiding helemaal gerodeerd is, zowat alle leden ingeschreven zijn,

Nadere informatie

Maart. Clorisse. Belangrijke data: 4 6 maart: Groepsweekend 12 maart: 6 de OPBaloe Quiz 13 maart & 19 maart: Paaseislag wouters

Maart. Clorisse. Belangrijke data: 4 6 maart: Groepsweekend 12 maart: 6 de OPBaloe Quiz 13 maart & 19 maart: Paaseislag wouters Belangrijke data: 4 6 maart: Groepsweekend 12 maart: 6 de OPBaloe Quiz 13 maart & 19 maart: Paaseislag wouters Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs Maart Xaverius-St.Rita A21/46G

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het is nu bijna een maand geleden sinds de laatste dag van het scoutskamp te Neerpelt. W817? Een maand? Wil dat niet zeggen dat het nieuwe scoutsjaar dan begint? INDERDAAD! We heten

Nadere informatie

Scouts en Gidsen Sint Michiel Keerbergen KAMP 2017

Scouts en Gidsen Sint Michiel Keerbergen KAMP 2017 Scouts en Gidsen Sint Michiel Keerbergen KAMP 17 Beste ouders, Hier is hem dan, de kampbrief! Komende maand is het weer zover, het kamp komt eraan en de leiding is er al volop mee bezig. Om het u wat gemakkelijker

Nadere informatie

September Oktober

September Oktober September Oktober 2016-2017 INLEIDING Liefste Akabe Toetertoe-fans, Met veel plezier kunnen wij jullie welkom heten in alweer een nieuw scoutsjaar. Het kamp is nog maar net achter de rug, en toch beginnen

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en sympathisanten, Groepspraatje Lise Stijn Twee maanden zijn er al voorbij in dit scoutsjaar, wat vliegt de tijd toch voorbij als je je amuseert. De herfst is gearriveerd en het wordt voelbaar

Nadere informatie

AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN

AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN 09 15 AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN 10 15 Woordje vooraf Beste ouders, leden en sympathisanten Het is weer zover, het nieuwe scoutsjaar staat klaar om volledig los te barsten, met als grote begin natuurlijk

Nadere informatie

Voorwoord groepsleiding

Voorwoord groepsleiding TARSIVAT December Voorwoord groepsleiding Van 13 tot 15 november lag de volledige Tarsi-vloot aangemeerd op Linkeroever. Met 110 waren we, verkleed als woeste zeerovers, piraten, matroosjes en papegaaien.

Nadere informatie

Voorwoord Mei. Nog even dit:

Voorwoord Mei. Nog even dit: Voorwoord Mei De maand april is weer vooruit gevlogen! April doet mij meteen denken aan paasweekends voor de kapoenen en welpen. Hopelijk hebben jullie hierdoor nog meer goesting gekregen in het zomerkamp

Nadere informatie

Beste ouders, Beste leden

Beste ouders, Beste leden Beste ouders, Beste leden Jammer genoeg zijn we gekomen aan het laatste skoeteke van dit scoutsjaar. Maar niet getreurd het kamp zal een geweldige afsluiter worden van dit scoutsjaar. Na dit skoeteke verschijnt

Nadere informatie

De vriendschapsband Naam: Nel de Graaff

De vriendschapsband Naam: Nel de Graaff Prikbord De vriendschapsband Naam: Nel de Graaff Totemnaam: Ondeugende Eekhoorn Geboortedatum: 31 juli 1995 Studierichting/werk: communicatiewetenschappen... Huidige tak: Kapeloenen... Aantal jaren in

Nadere informatie

STM in een notendop 2012-2013

STM in een notendop 2012-2013 STM in een notendop 2012-2013 Kapoenenleiding kapoenen@scouts-sint-michiel.be Maarten Peeters 01/02/1990 2de jaar in leiding (1j kapoenen) Totem: Vindingrijke Kauw Studies: Burgerlijk Ingenieur-Architectuur

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

Totem. http://www.reynaert-beatrijs.be/

Totem. http://www.reynaert-beatrijs.be/ Totem Afgiftekantoor: Oudergem Verschijnt maandelijks: oktober 2007 Uitgezonderd juli en augustus Verantwoordelijke uitg.: Eline en Anneleen De Vooght G. Merjaylaan 32 1160 Oudergem VVKS REYNAERT B12/12S

Nadere informatie

Voorwoord Groepsleiding - Juni 2016

Voorwoord Groepsleiding - Juni 2016 Voorwoord Groepsleiding - Juni 2016 Na het pinksterweekend kwamen heel wat (ex-)tarsi s moe maar voldaan terug van de TARSENIOR-tweedaagse. Gekneusde ribben en stijve kuiten waren het verdict na een middagje

Nadere informatie

1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070

1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070 V.U. : Carmen De Zutter website: www.scoetevanroi.be Brusselsesteenweg 21 e-mail: info@scoetevanroi.be 1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070 Algemeen Nieuws De examens van

Nadere informatie

P608595 Afgiftekantoor 2300 Turnhout V.U. Reinanke Dupont Steenweg op Oosthoven 278 2300 Turnhout. jaargang 30 nummer 1 September 2015

P608595 Afgiftekantoor 2300 Turnhout V.U. Reinanke Dupont Steenweg op Oosthoven 278 2300 Turnhout. jaargang 30 nummer 1 September 2015 P608595 Afgiftekantoor 2300 Turnhout V.U. Reinanke Dupont Steenweg op Oosthoven 278 2300 Turnhout jaargang 30 nummer 1 September 2015 Allerliefst Akaberen, Voor dit gloednieuwe scoutsjaar staat er na de

Nadere informatie

Scouts en Gidsen Sint Michiel Keerbergen KAMP 2016

Scouts en Gidsen Sint Michiel Keerbergen KAMP 2016 Scouts en Gidsen Sint Michiel Keerbergen KAMP 2016 Beste ouders, Naar jaarlijkse gewoonte bezorgen wij u met veel enthousiasme: de kampbrief! Komende julimaand is het weer zover, het kamp waar we al heel

Nadere informatie

september - november jaargang 21 Editie 1. t Kapoentje

september - november jaargang 21 Editie 1. t Kapoentje 2016-2017 september - november jaargang 21 Editie 1 t Kapoentje 2 3 Voorwoord Hallo kapoenen en ouders van kapoenen, Het scoutsjaar is weer supersnel voorbij gevlogen en het was een jaar vol plezier en

Nadere informatie

APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be

APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be Beste iedereen, De maand april is aangebroken, daar kunnen we niet omheen. Het belooft een zeer drukke maand

Nadere informatie

Neem ook eens een kijkje op: www.scoutsbolderberg.be

Neem ook eens een kijkje op: www.scoutsbolderberg.be Inhoud Voorwoord Kapoenen Welpen Jonggivers Givers Jin AD VALVAS Leidingsploeg Hopper Wat staat er deze keer in de woeps? Een woordje van de groepsleiding Programma december-januari Programma welpen december-januari

Nadere informatie

November, December en Januari 2015-2016

November, December en Januari 2015-2016 November, December en Januari 2015-2016 INLEIDING Groepiewoordje Dag lieve ouders, Ons Bal zit er op, maar van feest krijgen wij niet genoeg. Het volgende op ons programma is ons jaarlijks feest, want

Nadere informatie

Februari 2015 MASTWORP

Februari 2015 MASTWORP Februari 2015 MASTWORP Groepsleiding Voorwoord: Hallo iedereen Wat is januari toch weer voorbij gevlogen. Het scoutsjaar is bijna over halfweg dus we komen steeds dichter bij de kampen. Maar eerst natuurlijk

Nadere informatie

Belangrijke data: 25 september: Overgang 2 oktober: Infomoment ouders 4, 5 en 6 november: Jogiweekend. September-Oktober

Belangrijke data: 25 september: Overgang 2 oktober: Infomoment ouders 4, 5 en 6 november: Jogiweekend. September-Oktober Belangrijke data: 25 september: Overgang 2 oktober: Infomoment ouders 4, 5 en 6 november: Jogiweekend September-Oktober Xaverius-St.Rita A21/46G Dag beste ouders, leden en sypathisanten, September 2016

Nadere informatie

Kajogi Kabouters SEPTEMBER

Kajogi Kabouters SEPTEMBER Kajogi Kabouters SEPTEMBER Beste Vincies, ouders en sympathisanten, Na te bekomen van schitterende kampen waar groot en klein van konden genieten, zijn we met een nieuwe leidingsploeg klaar om aan het

Nadere informatie

Sint-Janske. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T:

Sint-Janske. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T: Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp Groepsnummer: 03306G T: 0470 41 92 60 0471 10 64 19 E: robinpiessens@hotmail.com bryssinck.larissa@hotmail.com Sint-Janske Mei 2017 Voorwoord mei Dag iedereen! De

Nadere informatie

Liefste leden, ouders en vzw ers

Liefste leden, ouders en vzw ers JUNI KABOUTERS Liefste leden, ouders en vzw ers Nu de zomer wel heel dichtbij komt, kunnen we al beginnen dromen over die zalige vakantie en ons (buitenlands) scoutskamp. Wij kijken er alvast enorm naar

Nadere informatie

Scouts & Gidsen P. Benedictus Wezemaal t Skoeteke Algemeen Deel November December 2014

Scouts & Gidsen P. Benedictus Wezemaal t Skoeteke Algemeen Deel November December 2014 Beste leden en ouders, Zie hier het tweede skoeteke van ons nieuwe scoutsjaar. Nu alle takken goed gestart zijn en iedereen op zondag weer in het scoutsritme zit, vliegen we er de komende maanden nog eens

Nadere informatie

scouts zaterdag spelen scoutshemd das kapoenen kabouters welpen jonggidsen

scouts zaterdag spelen scoutshemd das kapoenen kabouters welpen jonggidsen September scouts zaterdag spelen scoutshemd das kapoenen kabouters welpen jonggidsen jongverkenners gidsen verkenners jin overgang tent kennismaking kamp plezier In september start het nieuwe scoutsjaar

Nadere informatie

Plandingske maart - april 2015

Plandingske maart - april 2015 Plandingske maart - april 2015 V.U: Daan Vandepitte Langestraat 2 - - 0494/45 70 52 Stef Roelandt Kapellestraat 189 9473 Welle 0494/42 74 71 Agenda! - Zondag 15 maart: Kapoenendag (info volgt) - Vrijdag

Nadere informatie

Het scoutsblad Januari 1

Het scoutsblad Januari 1 Het scoutsblad Januari 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Belangrijke info... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Speelhoekje... 6 Maandbrief kapoenen... 10 Maandbrief welpen... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 36 nummer 5 Voorwoord Alwéér een nieuw programma! De tijd vliegt voorbij en onze zondagen vliegen erdoor aan een razendsnel tempo. De krokusvakantie

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 39 Nummer 2 Voorwoord Het nieuwe scoutsjaar is ondertussen volop aan de gang en dat is duidelijk te merken aan de spelende kinderen die zondag

Nadere informatie

Het is weer zo ver! Het einde van de vakantie en de start van het nieuwe scoutsjaar!! WOEHOEEEW!!!

Het is weer zo ver! Het einde van de vakantie en de start van het nieuwe scoutsjaar!! WOEHOEEEW!!! SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER-- OKTOBER Het is weer zo ver! Het einde van de vakantie en de start van het nieuwe scoutsjaar!! WOEHOEEEW!!! Een nieuw jaar vol toffe spelen, leuke activiteiten

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Na een zomer vol heerlijke kampen, breekt het nieuwe scoutsjaar weer aan. Tijd om vol spanning de huisbezoeken van de nieuwe leiding af te wachten, je uniform weer vanonder het stof

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste leden, ouders, sympathisanten De eerst maand van het jaar is weeral voorbijgevlogen, januari was weer een topmaand weer enkele extra leden voor de jongste

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 35 nummer 6 www.hopduveltjesmeldert.be V.U. : Gijsbrecht Raes Voorwoord Het is alweer zover, het allerlaatste programma van dit werk- en feestjaar

Nadere informatie