Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010"

Transcriptie

1 Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar

2 Belangrijke adressen en telefoonnummers Handige informatie Dé website over maatschappelijke stages: voor alles wat u wilt weten over de maatschappelijke stage. U vindt er uitgebreide informatie, tips, goede praktijkvoorbeelden, materialen en handleidingen. Raadpleeg voor uw vragen over de specifieke werkwijze van de maatschappelijke stage de VCD, buro voor vrijwillige inzet. De VCD is de stagemakelaar in Deventer. Het digitale matchingsysteem voor Deventer, waar vraag (vanuit leerlingen) en aanbod (van u als stagebieder) bij elkaar komen. Wilt u graag een stageplaats aanbieden? Op kunt u zich aanmelden en uw stageklus plaatsen. Heeft u hulp nodig bij het aanmelden van stageklussen op de website? Of heeft u vragen over het aanbieden van maatschappelijke stageplaatsen in het algemeen? Neemt u contact op met de vrijwilligerscentrale Deventer. VCD, Buro voor vrijwillige inzet Kleine Overstraat JK Deventer

3 1: Opzet van de maatschappelijke stage 1.1 Wat is een maatschappelijke stage? Bij een maatschappelijke stage verricht de leerling een dienst, die een positieve bijdrage levert aan de samenleving en past in zijn persoonlijke ontwikkeling. De maatschappelijke stage vindt weliswaar plaats buiten de school, maar vindt wel plaats onder verantwoordelijkheid van de school en past in het leerprogramma van de leerling. 1.2 Waarom een maatschappelijke stage? Voordelen voor uw organisatie Een maatschappelijke stage legt een verband tussen de school en de samenleving. Maatschappelijke organisaties krijgen de mogelijkheid bij jongeren en hun omgeving interesse te wekken voor hun werkzaamheden en voor vrijwilligerswerk in het algemeen. Maatschappelijke organisaties komen weer in contact met jongeren; leren wat jongeren belangrijk vinden. Op deze manier kunnen zij beter aansluiten bij de behoeften van jongeren en zo de vergrijzing in hun organisatie tegengaan. Jongeren kunnen met hun verfrissende kijk op dingen een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatie. Het levert naamsbekendheid op voor de organisatie. Niet alleen bij de jongere zelf, maar ook bij zijn/haar naaste omgeving krijgt de maatschappelijke organisatie meer naamsbekendheid. Voordelen uit de samenwerking met o.a. scholen en vrijwilligerssteunpunten: De maatschappelijke organisatie doet nieuwe, blijvende contacten op. Voordelen voor jongeren Maatschappelijke stages bieden jongeren de kans om zich te profileren in de samenleving Nederlanders krijgen een beter beeld van jongeren: zij zetten zich in voor de medemens en de samenleving, en zijn niet alleen maar uit op hun eigen belang Jongeren krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving: Zij leren door zich vrijwillig in te zetten, meer rekening te houden met anderen, leren anderen aan te spreken op hun gedrag en krijgen een groter normbesef Jongeren krijgen meer respect voor de mensen die in sociale sectoren werken en vrijwilligerswerk in het algemeen. Voor de leerlingen is de maatschappelijke stage een buitenschoolse ervaring, die meer sporen achterlaat dan een binnensschoolse ervaring. Deze kan op verschillende manieren bij dragen aan de persoonlijke ontwikkeling, zoals: Begrip opbouwen voor anderen, iets voor anderen kunnen betekenen, de kans anderen te leren kennen, Inzien dat je invloed kan hebben op de maatschappij: dat je iets kan verbeteren in je eigen omgeving of in de omgeving van anderen. Het aanleren van verschillende vaardigheden, zoals samenwerken, voor jezelf opkomen, verantwoordelijkheid nemen, vergroten van het zelfvertrouwen, iets organiseren, omgaan met situaties die minder gestructureerd zijn dan op school. Ergens bij horen, trots zijn op wat je zelf hebt bereikt.

4 1.3 Criteria voor de stageplaatsen Leerlingen mogen zelf kiezen bij welke organisatie zij stagelopen. Als u een stageplaats aanbiedt, dan moet deze in ieder geval aan de volgende criteria voldoen: Een maatschappelijke stage betreft vrijwilligerswerk voor een nonprofitorganisatie of een maatschappelijk project van een bedrijf waarbij géén sprake is van winstoogmerk. Het moet gaan om een extra activiteit die niet door een betaalde kracht gedaan zal worden. Dit om te voorkomen dat een leerling een goedkope arbeidskracht is. De werkzaamheden zijn onbetaald De werkzaamheden zijn van algemeen maatschappelijk nut De werksituatie van de stagiair voldoet aan de geldende (arbo)wetgeving en regelgeving (zie bijlage 4) Op de tijdstippen dat de stagiair werkt, is er (deskundige) begeleiding aanwezig De werkzaamheden vinden in principe plaats binnen de gemeente Deventer. 1.4 Soorten stages Snuffelstage Een korte (één tot twee dagdelen) en vrij oppervlakkige vorm van stage lopen, meestal vrij passief van aard. Eventueel geschikt voor een eerste kennismaking. Actiedag(en) Een korte maar actieve kennismaking met vrijwilligersorganisaties of vrijwilligerswerk met een afgeronde klus. Voorbeeld: vrijwilligerswerk op Make A Difference Day (MADD) of een projectweek. Blokstage Een intensieve aaneengesloten periode van stage lopen. Voorbeeld: een maatschappelijke stage van drie weken bij een welzijnsorganisatie. Lintstage Een langere stage die zich kenmerkt door meerdere stagemomenten gedurende een bepaalde periode. Voorbeeld: een leerling is gedurende drie maanden elke week op woensdagochtend twee uur gymnastiekassistent op een basisschool. Estafettestage Een bijzondere vorm van blok- of lintstage waarbij de ene leerling de andere aflost, zodat een plek bij een organisatie vrijwel permanent bezet is. Voorbeeld: verschillende leerlingen van dezelfde school bemensen gedurende één jaar de wekelijkse filmmiddag in een clubhuis. Carrouselstage Een bijzondere vorm van estafettestage waarbij leerlingen (individueel of in groepen) rouleren langs verschillende stageplaatsen. Voorbeeld: een aantal schoolklassen verzorgt creatieve middagen bij meerdere zorginstellingen in de kerstperiode. De verschillende klassen en programma s rouleren langs de instellingen Vrije vorm Leerlingen bepalen zelf vorm en duur van de stage binnen kaders en kunnen dus verschillende stages elkaar laten afwisselen. Voorbeeld: knapzakmodel uit Assen, leerlingen moeten bepaald aantal uren vrijwilligerswerk doen en mogen zelf kiezen of dat op één of meerdere plaatsen en aaneengesloten of onderbroken is.

5 2: Aanwijzingen voor de kennismaking Als een leerling via de website voor uw organisatie gekozen heeft, belt de leerling u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Op school heeft de leerling hiervoor instructies gekregen. De docent heeft zijn/haar goedkeuring gegeven voor de stageplaats die de leerling zelf heeft gekozen. U kunt ervan uit gaan dat de leerling serieuze interesse heeft in uw organisatie en geschikt is voor de stagewerkzaamheden. U kunt dit in het kennismakingsgesprek nog eens toetsen. Daarnaast is het goed om in een kennismakingsgesprek een nadere toelichting op uw organisatie en de stagewerkzaamheden te geven, en afspraken met de leerling maken. 2.1 Het kennismakingsgesprek In het kennismakingsgesprek komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde: - Verwachtingen van de leerling over wat hij/zij zelf wil leren en ervaren en zijn/haar persoonlijke doelen. - De werkzaamheden die de leerling kan verrichten en de verwachtingen die u van hem/haar heeft. - Beoordeling van de geschiktheid van de leerling. We gaan ervan uit dat de leerling geschikt is voor de werkzaamheden bij uw organisatie. Wanneer u onverhoopt van mening bent dat de leerling niet geschikt is voor de stagewerkzaamheden, meld dit dan direct aan de stagecoördinator van de school. - Afspraken over: o Werkzaamheden die de leerling gaat verrichten. o De werktijden. Dag en tijdstip van de maatschappelijke stage kunt u samen met de leerling vaststellen aan de hand van wat de school vraagt. o Tijdstip van begin en einde van de stage. o Inhoud en intensiviteit van de begeleiding. o Eventuele schoolspecifieke stageopdrachten die de leerling gaat doen.. o Invulling en ondertekening van de stageovereenkomst (zie bijlage 1 en 2; de leerling neemt zelf een exemplaar mee vanuit school). Het origineel houdt u zelf, een kopie voor de stagecoördinator op school geeft u aan de leerling mee. o Het beoordelingsformulier (zie hoofdstuk 4) kunt u gebruiken wanneer de leerling niet een apart beoordelingsformulier vanuit school meeneemt. Anders hanteert u het beoordelingsformulier vanuit de school. o Het aftekenen van een urenkaart is optioneel, tenzij de school dit nadrukkelijk vraagt. Wel wordt het aangeraden om als stagebegeleider de uren bij te houden en dagelijks af te tekenen, om voor uzelf de voortgang bij te houden. Na ondertekening van de stageovereenkomst kan de stage beginnen. Tip 1: Zorg ervoor dat u de tijd heeft om de leerling te ontvangen. Neem de tijd voor een gesprekje op de eerste dag. Leid de leerling even rond langs collega s en door het gebouw. Hoe een leerling wordt ontvangen is zijn/haar eerste ervaring met uw organisatie: zorg ervoor dat dit een positieve is! Tip 2: Neem niet te snel aan dat leerlingen wel begrijpen hoe de dingen gedaan worden of wat normaal is op het werk. Vertel vooral ook zaken die voor u vanzelfsprekend zijn. Tip 3: Onderzoek hoe de leerling wil leren. Wil hij eerst meelopen en dan voorzichtig wat doen, of juist in het diepe gegooid worden? Ga niet meteen uit van wat u zelf het prettigst vindt. Tip 4: Help de jongere door met hem mee te denken, verschillende opties te geven en consequenties te verduidelijken. Maar gun hem ook een stukje verantwoording, stimuleer zijn creativiteit en ga uit van wat hij al kan. Wat houdt hem bezig, wat zou hij willen doen, maar ook, wat komt hij hier halen?

6 3: Aanwijzingen voor de stageperiode 3.1 Begeleiding van de stagiair Begeleiding door de stageorganisatie Voor een goed verloop van de stage is het belangrijk dat u de stagiair goed begeleid. Regelmatig even terugkoppelen met de leerling is daarom raadzaam. Daarnaast is het erg belangrijk dat u tijdens de werkzaamheden van de stagiair direct aanspreekbaar of in ieder geval zeer gemakkelijk oproepbaar bent. Om het aantal uren dat de stagiair bij u heeft stage gelopen bij te houden, kunt u de uren-aftekenkaart gebruiken (Bijlage 3) Begeleiding door de school Naast de begeleiding van de stagebegeleider kan de stagiair terugvallen op zijn/haar begeleider vanuit de school (bv mentor, stagecoördinator). 3.2 Afwezigheid van de stagiair Als de stagiair door ziekte of overmacht niet kan komen, meldt hij/zij dit bij u. Indien de stagiair zonder afmelding niet bij uw organisatie verschijnt, neem dan contact op met de school. Niet gemelde afwezigheid geldt namelijk als spijbelen. Indien de stagiair de afwezigheid niet voldoende compenseert en hierdoor minder dan het door de school vereiste aantal uren stage heeft gelopen, dan kan hij/zij niet slagen voor de maatschappelijke stage. Het is belangrijk dat u dit tijdig aan de stagiair en de stagecoördinator van de school laat weten. 3.3 Problemen en calamiteiten Als u samen met de stagiair eventuele moeilijkheden niet kunt oplossen of als de stagiair zijn/haar afspraken niet nakomt, neem dan contact op met de stagecoördinator van de school. Deze probeert in overleg met u en de stagiair tot een oplossing te komen. Mocht na herhaaldelijk overleg het probleem zich blijven voordoen, dan kunt u in overleg met de stagecoördinator de stage beëindigen. In het uitzonderlijke geval, dat uw organisatie niet in staat is de criteria voor de maatschappelijke stage na te leven, kan de stagecoördinator de stage vroegtijdig beëindigen. 3.4 Stageopdrachten, stagedagboek en stageverslag Stageopdrachten Sommige scholen stellen een aantal extra opdrachten tijdens de stage verplicht. Als de school deze heeft, neemt u deze bij het kennismakingsgesprek met de leerling door, zodat u beide weet wat de bedoeling is. Stagedagboek Sommige scholen stellen het bijhouden van een stagedagboek verplicht. Als een stagiair een stagedagboek goed bijhoudt, is het maken van het eindverslag een stuk makkelijker. Ook kan een stagedagboek onderwerpen aandragen die u met de stagiair kunt bespreken. Ook als een stagiair vanuit school niet verplicht is een stagedagboek bij te houden, kunt u de leerling stimuleren dit te doen. Stageverslag De meeste scholen willen dat de stagiair na afloop van de stage een stageverslag maakt. In dit verslag beschrijft de stagiair wat hij/zij tijdens de stage heeft gedaan, hoe hij/zij dit heeft ervaren en wat hij/zij van de stage heeft geleerd. Of de school het maken van een stageverslag verplicht stelt, is per school verschillend. Aan de hand van dit stageverslag en uw ervaringen met de stagiair kunt u beoordelen u of de stagiair de maatschappelijke stage naar behoren heeft uitgevoerd. 3.5 Beoordeling Om te beoordelen of de stagiair de stage naar behoren heeft doorlopen, vult u aan het eind van de stage het beoordelingsformulier in (zie voorbeeld in hoofdstuk 4 of bijlage 5). Hanteert de school een ander beoordelingsformulier, dan neemt de leerling deze mee en gebruikt u deze.

7 4: Aanwijzingen voor de afsluiting en de beoordeling Beoordelingsformulier Aan de hand van het eventuele stageverslag en uw ervaringen met de stagiair vult u het beoordelingsformulier in. Dit formulier ontvangt u van de leerling. Een voorbeeld van zo n formulier ziet u onderaan dit hoofdstuk. Het ingevulde beoordelingsformulier overhandigt u aan het einde van het eindgesprek (zie hierna) aan de stagiair. Bewaar in ieder geval ook een kopie in uw eigen administratie. Eindgesprek Op basis van het eventuele stageverslag en uw beoordeling heeft u een eindgesprek met de stagiair. In dit gesprek kunt u aan de orde laten komen in hoeverre u de zaken in het stageverslag herkent en hoe u de stage van de stagiair heeft ervaren. In dit gesprek overhandigt u het beoordelingsformulier. Verdere afhandeling Uw beoordeling van de stage is cruciaal voor de school. Op basis van uw beoordeling tekent de mentor voor akkoord en is de stagiair ook daadwerkelijk geslaagd voor de maatschappelijke stage. Mocht uw beoordeling negatief zijn, dan slaagt de stagiair niet voor de maatschappelijke stage en moet hij/zij deze over doen. Na afloop van de stageperiode neemt de stagecoördinator of het Vrijwilligerssteunpunt telefonisch of schriftelijk contact met u op voor een evaluatie. Voorbeeld beoordelingsformulier maatschappelijke stages: Vragen onvoldoende matig voldoende goed 1. Hoe is de kennismaking met de stagiair(e) verlopen? 2. Hoe is de inzet van de stagiair(e)? 3. Weet de stagiair(e) zich aan te passen binnen de instelling? 4. Hoe is het contact van de stagiair(e) met zijn/haar collega s? 5. Heeft de stagiar(e) een positieve instelling? 6. Voert de stagiair(e) de opdrachten goed uit? 7. Hoe zijn de sociale/communicatieve vaardigheden t.o.v. zijn/haar omgeving? 8. Beantwoordt de stage aan de uw verwachtingen? 9. Heeft de stagiair(e) voldaan aan uw verwachtingen? 10. Voldoen de contacten tussen uw instelling en de school? (suggesties ter verbetering graag hieronder) 11. Voldoen de contacten tussen u en de stagiair(e) voorafgaande aan de stage? (suggesties ter verbetering hieronder graag) Opmerkingen:

8 Bijlage 1 : Voorbeeld van een stageovereenkomst Stageovereenkomst Graag in tweevoud opstellen. Één exemplaar is voor de stagiair. Ondergetekenden, Naam stageorganisatie:.... Gevestigd te:.... Vertegenwoordigd door:.... In de functie van:... Telefoonnummer:.... adres:.... Hierna te noemen stageorganisatie en Naam stagiair:.... Adres:.... Woonplaats:.... Geboortedatum:.... telefoonnummer:.... adres:.... Hierna te noemen stagiair, en Naam school:.... Gevestigd te:.... Telefoonnummer:.... Naam mentor / stagecoördinator:.... adres mentor / stagecoördinator:.... Hierna te noemen school Verklaren de hierna vermelde algemene bepalingen ten aanzien van de maatschappelijke stage overeen te zijn gekomen. Stagiair en organisatie hebben kennisgenomen van de schoolspecifieke bepalingen voor de invulling van de stage, die de stagiair heeft overhandigd. De afspraken over de invulling van de stage staan op de ommezijde. Aldus overeengekomen en getekend: Plaats: Datum stageovereenkomst Z.O.Z. De stageorganisatie: De stagiair: Handtekening mentor voor gezien: Naam:... Naam: Naam: Handtekening: Handtekening: Handtekening: 1.

9 Algemene bepalingen m.b.t. maatschappelijke stage Artikel 1: Soort werkzaamheden De organisatie stelt de stagiair in de gelegenheid om in het kader van maatschappelijke stage kennis te maken met aspecten van vrijwillige inzet voor de organisatie, of de doelgroep van de organisatie. De door de stagiair uit te voeren werkzaamheden betreffen onbetaalde werkzaamheden, waarvoor ook andere bij de organisatie werkzame personen niet betaald krijgen De werkzaamheden zijn van algemeen maatschappelijk nut De stagiair bepaalt in overleg met de stageorganisatie, voorafgaand aan de stage, de inhoud van de activiteiten en eventuele afspraken over het eindresultaat. Binnen de vastgestelde taken kan de stagiair, wanneer mogelijk, eigen initiatief ontplooien. Artikel 2: Werktijden en verplichtingen De stagiair verricht het met de school overeengekomen aantal uren werkzaamheden uit voor de stageorganisatie. De stagiair voert de werkzaamheden uit op tijdstippen die hij/zij in overleg met de stageorganisatie bepaalt. Dit gebeurt altijd in overleg met de school. De stagiair neemt in het belang van orde, veiligheid en gezondheid de door de stageorganisatie gegeven gedragsregels en aanwijzingen in acht. De stagiair is verplicht tot geheimhouding van wat hem/haar gedurende zijn/haar stageperiode ter kennis is gekomen en waarvan hij /zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het van vertrouwelijke aard is. Artikel 3: Begeleiding De stageorganisatie zorgt voor (deskundige) begeleiding van de stagiair Op de tijdstippen dat de stagiair werkt, is er (deskundige) begeleiding aanwezig of in ieder geval oproepbaar De stagiair volgt bij de stageorganisatie de aanwijzingen van de stagebegeleider op. Artikel 4: Ziekte en verhindering Bij ziekte of verhindering meldt de stagiair dit bij de stageorganisatie. Indien de stagiair zonder bericht afwezig is, meldt de stageorganisatie dit direct bij de school. Indien de stagiair afwezigheid niet voldoende compenseert, dan kan hij/zij niet slagen voor de maatschappelijke stage. Artikel 5: Problemen en calamiteiten De stagiair richt zich bij problemen, waar hij/zij met de stagebegeleider niet uit komt, voor aan de mentor en/of de stagecoördinator van de school. De stageorganisatie neemt bij problemen en calamiteiten contact op met de stagecoördinator van de school. De stagebegeleider en de stagiair leggen geschillen voor aan de stagecoördinator van de school. Artikel 6: Beoordeling Aan de hand van de ervaringen met de stagiair en een eventueel stageverslag geeft de stageorganisatie een beoordeling. Dit beoordelingsformulier kan per school verschillen. Dit beoordelingsformulier heeft de stagiair aan de stageorganisatie overhandigd. Artikel 7: Schoolspecifieke bepalingen voor de invulling van de maatschappelijke stage Elke school vult de maatschappelijke stage anders in. De precieze opzet, die de school hanteert, staat in de schoolspecifieke bepalingen, die de stagiair aan de stageorganisatie heeft overhandigd. De stageorganisatie heeft kennis genomen van deze schoolspecifieke bepalingen en verklaart zich hiermee akkoord. Artikel 8: Verzekeringen De stageorganisatie draagt er zorg voor dat de werkplek en werksituatie van de stagiair voldoet aan de geldende (arbo)wetgeving en regelgeving. De school heeft een schoolongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekeringen zijn ook van kracht tijdens de werkzaamheden van de stagiair. Artikel 9: Overige zaken Over zaken waarin deze stageovereenkomst niet voorziet beslissen de stagecoördinator en de stageorganisatie in onderling overleg.

10 Bijlage 2: Maatschappelijke stage overeenkomst Etty Hillesum Lyceum, afd. Slatink- Dit formulier wordt door alle partijen voor akkoord getekend. Ondergetekenden: Instelling/organisatie: Adres: Plaats: Vertegenwoordigd door: (naam en functie) en School: Adres: Plaats: Vertegenwoordigd door: (naam en functie) en Stagiair(e): Adres: Plaats: Geboortedatum: Sofi-nummer: Opleiding/klas: Ouder/verzorger: (in geval van groepsstages van meer dan 10 personen kunt u lijst met namen toevoegen) komen het navolgende overeen, waarbij zij ervan uitgaan dat deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is in de zin van het Burgerlijk Wetboek, noch een arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. Artikel: 1. Bovengenoemde maatschappelijke stagiair(e) (hierna te noemen: leerling ) zal voor [naam organisatie] met ingang van [datum] tot [datum] activiteiten gaan verrichten als genoemd in bijlage A van deze overeenkomst. 2. De organisatie draagt zorg voor een veilige omgeving, waarbinnen de maatschappelijke stage wordt uitgevoerd. Dit is bedoeld in ruime zin, dus zowel fysiek als sociaal. 3. In voorkomende gevallen kan in goed overleg met de organisatie, c.q. de stagebegeleider door de school besloten worden tot gerichte begeleiding op maat van de leerling. 4. De leerling zal werken onder de verantwoordelijkheid van de stagebegeleider, de heer/mevrouw [naam], werkzaam als [functie] bij de organisatie. In overleg wordt de inhoud en frequentie van de begeleiding bepaald. 5. De organisatie draagt zorg voor een gericht inwerkprogramma en informatie over de organisatie (huishoudelijk reglement e.d.). De organisatie biedt de leerling voldoende ruimte en mogelijkheden, zodat de leerling zich optimaal kan ontplooien in de uitvoering van de taken in het kader van de maatschappelijke stage. 6. De leerling is via de [school / organisatie] verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid en Ongevallenrisico. 7. De leerling heeft geen recht op een stagevergoeding. De onkosten die gemaakt worden door de leerling worden wel vergoed, indien hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend, en na overleggen van de originele nota s. 8. In geval van verhindering (ziekte, bijzondere omstandigheden) zal de leerling tijdig -voor 9 uur s ochtends- de organisatie op de hoogte brengen.

11 9. De leerling is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen, voorschriften en regels die in de organisatie van toepassing zijn met betrekking tot veiligheid, orde en gezondheid. Dit is ook van toepassing voor kleding en werkhouding. 10. De leerling kan klachten en geschillen over de overeengekomen werkzaamheden en werkomstandigheden voorleggen in het werkoverleg of bij de staf. De organisatie verplicht zich deze onderwerpen c.q klachten aan de orde te stellen en zorgvuldig af te handelen. Indien beide partijen niet tot een overeenstemming kunnen komen wordt het geschil voorgelegd aan de school. 11. Met betrekking tot privacy gevoelige gegevens is de leerling gebonden aan een geheimhoudingsplicht, die zowel tijdens als na het uitoefenen van de maatschappelijke stage van toepassing is. 12. De organisatie houdt zich aan de voor de organisatie geldende ARBO- regelgeving en de regeling Arbeidsbesluit Jeugdigen. 13. Deze stageovereenkomst eindigt: aan het eind van de stageperiode; als alle partijen dit wenselijk achten; als de organisatie van mening is dat de voorschriften en/of aanwijzingen van de begeleider niet worden opgevolgd; als de organisatie niet meer haar medewerking aan de maatschappelijke stage kan verlenen indien de leerling onwenselijk gedrag vertoont. De school kan deze overeenkomst tussentijds beëindigen, indien zij van mening is dat de afspraken over het stageprogramma met de organisatie niet worden uitgevoerd zoals is overeengekomen. Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend; Datum:. Namens de instelling/organisatie: (naam).. (Handtekening) Namens de school: (naam) (Handtekening) De stagiair(e): (naam) (Handtekening) De ouder/verzorger: (naam).. (Handtekening)

12 Toelichting art. 2. Essentie van dit artikel is dat de organisatie zorg draagt voor de leerling. Bedoeld wordt dat binnen de omgeving waar de stage wordt uitgevoerd gewerkt wordt met ongevaarlijk materialen of gereedschappen en in veilige ruimtes. Is dat onvermijdelijk (denk bv. aan de bosbouw) dan alleen onder directe erkende deskundige begeleiding. Wat de sociale omgeving betreft, kan het gaan om een grote verscheidenheid van situaties. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan: Gebruik/dealen of mogelijk gebruik/dealen van illegale genotsmiddelen, dan wel crimineel gedrag op of in de directe omgeving van de stageplek, aanwezigheid van risicovolle doelgroepen van de betreffende organisatie (cliëntgroepen binnen de zorg denk hierbij aan de emotionele impact- bv. personen of doelgroepen met deviant gedrag), of aan op het zoveel mogelijk vermijden van één op één situaties van leerling(e) met volwassene of het s avonds laat, in het donker, naar huis sturen van leerlingen. Mocht hierover vóór, tijdens of ná de stageperiode onduidelijkheden of vragen bestaan, dan kan ieder van de gerechtigden of gevolmachtigden- hierop initiatief ondernemen. Toelichting art. 3. In voorkomende gevallen kan de school besluiten om voor bepaalde leerlingen maatwerk te leveren. In dat geval kan de betreffende school besluiten een extra supplement toe te voegen aan dit contract.

13 Bijlage 3: Uren-aftekenkaart Uren-aftekenkaart Als u als organisatie deze aftekenkaart gebruikt, gebruik deze kaart dan gedurende de stage van de leerling, en geef deze aan het eind van de stage samen met het beoordelingsformulier - mee aan de leerling. Houd u zelf ook een kopie. Laat deze aftekenkaart invullen door de begeleider. Naam stagiair:... School stagiair:... Organisatie:... Naam Stagebegeleider:... Datum Aantal stageuren volbracht Eventuele opmerkingen Paraaf stagebegeleider

14 Bijlage 4: Arbeidsomstandighedenwet en arbeidstijdenwet voor jongeren De arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet voor de invulling van maatschappelijke stage? Arbeidsomstandighedenwet Om jongeren te beschermen, zijn er een aantal regels opgesteld waar werkgevers, maar ook stagebiedende partijen, zich aan dienen te houden. Voor jongeren tot en met 15 jaar zijn er beperkingen. Voor jongeren boven de 15 jaar zijn er meer mogelijkheden om werkzaamheden te verrichten, hoewel ook voor hen beperkingen gelden. Toezicht en voorlichting is voor álle jongeren onder de 18 jaar noodzakelijk. Kinderen onder de 16 jaar mogen alleen werken onder strenge voorwaarden en op gezette tijden zoals buiten schooltijd en/of in vakanties. De werkzaamheden die kinderen van 15 jaar of jonger mogen verrichten zijn van lichte aard en is te beschouwen als hulparbeid. Voor jongeren vanaf 16 jaar gelden minder regels. Arbeidstijdenwet Er zijn stringente regels over de tijden waarop jongeren ingezet mogen worden als vrijwilliger en stagiair. Leerlingen van 13 en 14 jaar mogen zeer beperkt werken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schooldagen en vrije dagen. In totaal mogen leerlingen in schoolweken niet meer dan 12 uur mogen werken naast het schoolwerk. Per dag maar maximaal 2 uur. Dat mogen uitsluitend lichte werkzaamheden zijn in de sfeer van klusjes, boodschappen e.d. Dat mag op maximaal 5 dagen per week. Op de vrije dagen (zaterdagen en eventuele andere vrije dagen waarop er geen school is) mogen 13 en 14 jarigen meer soorten werk verrichten. De kinderen mogen dan hand- en spandiensten verrichten, geen zelfstandige arbeid. Op vrije dagen mogen jongeren van 13 jaar zich maximaal 6 uur inzetten. In vakantietijden is dat 7 uur. De leerlingen mogen nooit na en voor uur werken. Dit is verplichte rusttijd. Ook op zondag mogen deze jongeren niet werken. Wel mogen ze soms, onder strenge voorwaarden, aan uitvoeringen deelnemen. Daarnaast moet aan de voorwaarde zijn voldaan dat er een stageovereenkomst wordt gesloten. Deze overeenkomst moet worden getekend door de leerling, de stagebiedende organisatie, de ouders/verzorgers en de school. Regels voor 15 jarigen Voor jongeren vanaf 15 jaar gelden grotendeels dezelfde regels als voor 13 en 14-jarigen. Wel zijn er een aantal versoepelingen. Zo mogen deze leerlingen maximaal 8 uur op een niet-schooldag werken. Het totaal aantal werkuren in een schoolweek blijft gelijk (12 uur), maar in vakanties is dit 40 uur. Op zondag mag een jongere alleen werken met schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers, mits dan de zaterdag daarvoor dan een vrije dag is. Regels voor 16- en 17 jarigen In schoolweken is er een verplichte rusttijd na uur. Ook 16 en 17 jarige mogen niet meer dan 5 dagen per week werken. Op zondag mogen jongeren werken als dat voor andere werknemers ook gebruikelijk is. Zij hebben minstens 13 vrije zondagen per 52 weken. Als zij in een schoolweek op zondag werken dan is de zaterdag ervoor een verplichte vrije dag. In vakanties en op vrije dagen mogen de leerlingen wekelijks maximaal 45 uur werken.

15 Bijlage 5: Beoordelingsformulier In te vullen door de stagebegeleider, ondertekening door stagebegeleider, stagiair, mentor en/of stagecoördinator. Naam stagiair: Naam instelling: Naam begeleider: begeleider: Omschrijving stage: Duur complete stage (maanden): Werkzaamheden: Bijzonderheden: Beoordeling algemeen: Functie: Aantal gemaakte uren: De cijfers hieronder betekenen: 1= onvoldoende; 2=matig; 3=voldoende; 4= goed; 5= uitstekend 1. Taakopvatting en motivatie Is bereid zich in te zetten Is geïnteresseerd Werkt met plezier Is bereid te luisteren Stelt vragen 2. Leervermogen Begrijpt de opdracht Onthoudt de opdracht Leert iets nieuws snel aan Aanwijzingen leiden tot de gewenste verandering 3. Zelfstandigheid Kan goed alleen werken Voert opdrachten zelfstandig uit 4. Initiatief Pakt het werk aan Ziet zelf ook welk werk gedaan moet worden 5. Verantwoordelijkheid Komt op tijd Houdt zich aan de afspraken Denkt mee Maakt het werk af Toont zich verantwoordelijk voor het werk Geeft afwezigheid tijdig door (indien niet van toepassing alles open laten) 6. Tempo Werkt door Voert het werk in het gevraagde tempo uit

16 7. Nauwkeurigheid Werkt in de juiste volgorde Werkt voldoende nauwkeurig Werkt netjes 8. Veilig werken Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften Houdt zich aan de juiste voorschriften voor kleding/schoeisel Houdt zich aan de geldende regels 9. Zorg voor de werkplek Heeft zorg voor materiaal Heeft zorg voor de werkplek Ruimt gebruikte materialen weer netjes op 10. Samenwerking Houdt rekening met anderen Kan goed samenwerken Helpt, indien nodig collega s Aanvaardt (bege-)leiding Kan omgaan met kritiek 11. Stageverslag (indien van toepassing) Alle onderdelen verwerkt (Inleiding, verwachtingen, ervaringen, uitgevoerde activiteiten, stageopdrachten, conclusie Stageverslag geeft goed beeld van stage Eventuele toelichting op onderdelen: Op welk gebied moet de stagiair zich nog (verder) ontwikkelen? Op welk gebied heeft de stagiair de belangrijkste positieve ontwikkeling doorgemaakt? Eindbeoordeling: Onvoldoende - Matig - Voldoende - Goed - Uitstekend Naam stagebegeleider: Naam stagiair: Naam mentor/coördinator: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Datum:...

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010 Als je gelukkig wilt zijn voor een uur, ga dan slapen. Als je gelukkig wilt zijn voor een maand, ga dan trouwen. Als je gelukkig

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke Stage

Draaiboek Maatschappelijke Stage Draaiboek Maatschappelijke Stage M. Vermeulen Pagina 1 13-1-2012 Inhoudsopgave Visie... 3 Plan van invoering... 3 Betrokkenen... 5 Communicatie... 5 Documenten... 6 Werkwijze... 7 Leerjaar 1... 7 Leerjaar

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid XPP: Expo personal project Doel Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid Route Eigen verantwoordelijkheden Duidelijk resultaat voor leerling

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HET BETERE WERK! logboek havo-3 / vwo-3 2010-2011 Comenius College Lijstersingel 18 Naam : Klas : 1 motto: leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE

HANDREIKING VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HANDREIKING VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Inhoudsopgave 1. Inleiding....3 2. Algemene informatie over de maatschappelijke stage....4 2.1 Wat is het doel van de maatschappelijke stage?... 4 2.2 Voor wie?...

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Stage (voor elke stage een nieuwe bijlage)

Stage (voor elke stage een nieuwe bijlage) Checklist stageovereenkomst maatschappelijke stage Naam stagebieder : Vertegenwoordigd door : In de functie van : Hierna te noemen stagebieder In dit blok staan de personen/instellingen die de overeenkomst

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Maatschappelijke stage en de ARBO-wet

Maatschappelijke stage en de ARBO-wet Maatschappelijke stage en de ARBO-wet De arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Maatschappelijke stage en de ARBO-wet

Maatschappelijke stage en de ARBO-wet Maatschappelijke stage en de ARBO-wet De arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Locatie Nachtegaalplein februari 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding en Verantwoording porfolio Hoofdstuk 2 - Voorafgaand

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 4 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 7 december t/m 11 december 2015 Inhoud Tijdpad/stappenplan

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:...

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:... ALGEMEEN DIT STAGEBOEK IS VAN Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas:.. MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie: Adres: Plaats: Telefoon: E-mail:......... MIJN STAGEBEGELEIDER IS Naam:. Functie:. Telefoonnummer:...

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum :

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract De ondergetekenden, 1. Pauropus BV te..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van trajectbegeleider,

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages en WonenPlus.

Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Inhoudsopgave Inleiding en doel pag. 2 Plan van aanpak, voorbereiden en organiseren pag. 3 Plan van aanpak, uitvoeren en evalueren pag. 4 Bijlage 1. Vormen van stages

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS 1. De beroepspraktijkplaatsbiedende organisatie - Bedrijf :.... - Adres :... - Postcode :... - Woonplaats :... hier vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres Leerwerkovereenkomst De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres : : :

Nadere informatie

Leerjaar 3 Oriënterende stage

Leerjaar 3 Oriënterende stage Stages vmbo 2 Op het vmbo maken stages een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Het Kalsbeek College is steeds op zoek naar nieuwe vormen daarvan. Want inzichten over de combinatie van leren

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument Inleiding Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen die bij een dergelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2014-2015 VWO 5 en HAVO 4 Naam: Klas: Organisatie: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4 Organisatiestructuur 5 Dagverslagen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Partijen: Gemeente: Gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door Steffe Bak, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Haarlemmermeer

Nadere informatie

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage Alles wat u moet weten over MaS Maatschappelijke Stage Inhoud Algemene info Blz. Een MaS, wat is dat eigenlijk? 4 Wat leren jongeren tijdens een MaS? 4 Zien de jongeren van nu dat zitten? 4 What s in it

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs of een van haar scholen verricht, zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken?

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken? Inleiding: 1. Voorwoord Voor je ligt het experimentele stagewerkboek voor je stage. Het is een werkboek waarin een aantal aanwijzingen en regels staan waaraan je je tijdens de stage moet houden. Lees ze

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren)

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO LEERLIJNEN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING & ARBEID CED-Groep 2012 Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/ Arbeid 1.1. Verkennen

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van de in het verleden gemaakte en ontstane afspraken met vrijwilligers werden als vanzelfsprekend beschouwd en als zodanig nageleefd. De Stichting

Nadere informatie

VMBO Groen Den Bosch. Onze leerlingen op stage Informatie voor het stagebedrijf / Schooljaar 2011-2012

VMBO Groen Den Bosch. Onze leerlingen op stage Informatie voor het stagebedrijf / Schooljaar 2011-2012 VMBO Groen Den Bosch Onze leerlingen op stage Informatie voor het stagebedrijf / Schooljaar 2011-2012 Geachte heer, mevrouw, Om ervaringen op te doen in verschillende sectoren en richtingen lopen de leerlingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, verder te noemen 'de Faculteit', en -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014

LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014 LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014 Wat is L & B? L & B staat voor Loopbaan en Burgerschap en is een onderdeel van je opleiding dat zich richt op jou als mens in de maatschappij. L & B richt zich op alle

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief)

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief) 3 e klas Handel en Administratie stageboekje (administratief) Naam: Klas: stage klas 3 HA (administratief) herzien 2011 1 VOORWOORD Wanneer je net begonnen bent op een nieuwe werkplek zul je aan veel dingen

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

Bestuur Stichting De Zevensprong

Bestuur Stichting De Zevensprong Stichting De Zevensprong Stagebeleid Auteur: Document nummer: 7SD-VER-0005 Versie: 1.0 Status: definitief Document datum: 30 september 2008 Aantal pagina s: 5 Document eigenaar: Bestuur Stichting De Zevensprong

Nadere informatie

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Je kunt het contract ook digitaal invullen. Vervolgens kun je het printen om te (laten) tekenen. Partijen Leraar

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2014-2015

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje voor leerlingen HAVO 4/5 en VWO 5/6 Schooljaar 2014-2015 MaS je mee? Versie week 39 2014-2015 Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag. 5 Hoe

Nadere informatie

Wegwijzer voor organisaties Maatschappelijke Stages. Schooljaar 2012-2013. Pag 1 van 25

Wegwijzer voor organisaties Maatschappelijke Stages. Schooljaar 2012-2013. Pag 1 van 25 Wegwijzer voor organisaties Maatschappelijke Stages Schooljaar 2012-2013 Pag 1 van 25 Voorwoord Vanuit de gedachte Samen leven kun je leren heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk

Nadere informatie

Ik meld me aan als vrijwilliger bij het Leger des Heils Korps Hilversum Ik voldoe aan de algemene voorwaarden en geef me op voor:

Ik meld me aan als vrijwilliger bij het Leger des Heils Korps Hilversum Ik voldoe aan de algemene voorwaarden en geef me op voor: WIE KAN VRIJWILLIGER BIJ ONS WORDEN? In het algemeen kan iemand vrijwilliger bij ons worden die: - de doelstelling van het Leger des Heils onderschrijft - van mensen houdt - bereid is zich echt in te zetten

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Wat mogen kinderen van 12 jaar?

Wat mogen kinderen van 12 jaar? Wat mogen kinderen van 12 jaar? Kinderen van 12 jaar mogen werken in het kader van een alternatieve sanctie. Het gaat dan om niet industriële hulparbeid van lichte en opvoedkundige aard of om een leerproject.

Nadere informatie

STAGEPLAN. Datum inlevering /./ 20 Datum bespreking toetsingscie. /./ 20. Datum inleveren reflectieverslag Akkoord reflectieverslag ja nee

STAGEPLAN. Datum inlevering /./ 20 Datum bespreking toetsingscie. /./ 20. Datum inleveren reflectieverslag Akkoord reflectieverslag ja nee Het is van groot belang om een helder stageplan te maken. Het stageplan maak je voordat je op stage gaat. In dit stageplan beschrijf je je eigen verplichtingen en geeft school aan waar zij voor verantwoordelijk

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie