ALPHABETISCHE LIJST WALPERSONEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALPHABETISCHE LIJST WALPERSONEEL"

Transcriptie

1 Ook 'Koning Wi!lem li blies nieuw Ieven in en zoo zien wij dat de,anna LOUISE" en de,zuidpool" in r844 en het jaar daarrta van Amsterdam na:tr de verre wateren van de Stille Zuidzee vertrokken; een geheel nieuw terrein voor ons. In r85o liepen nog twee schepen uit de haven van Harlingen 'naar de kusten van Groenland, maar dit waren de laatste daadwerkelijk~ walvischvaarders waarvan gegevens zijn gepubliceerd. Alg-emeen neemt men aan dat de resultaten van dien aard waren, dat de voortzetting van het bedrijf niet verantwoord werd geacht. Maar zelfs na r85o heeft men nog - zij het dan ook vrij zwakke - pogingen aangewend om de vangsten te hervatten. In een verga dering van het Aardrijkskundig Genootschap in r875 trachtte men enthouisasme op te wekken door het publiceeren van oude cijfers. H onderd jaar geleden -zoo zeid'e de wnd. Voorzitter - we,rden de Poolzeeen bezocht door gemiddeld r8o schepen en in iets meer d'1m roo jaren bracht men 44 millioen gulden mee naar huis. De visscherij in Straat Davis bracht in 6o jaren, 14 millioen in het laatje. Twee jaren later probeerde de Maatschappij tot Bevordering van de Nijverheid om in Enkhuizen een, Noordsche Compagnie" te stichten, doch deze poging liep helaas op niets uit. De laatste snik werd gegeven door het poolscheepje,willem BARENTSZ", dat Spitsbergen in r878 bezocht en hiermede was de walvischvaart weggekwijnd. De heer Naber was pessimistisch ten aanzien van de toekotnst van de vaart en schrijft in zijn boek dat men gerust kan zeggen, dat zij tot de geschiedenis behoort. Maar de heer Naber wist toen niet dat er een oorlog gevoerd zou worden en dat het Nederlandsche volk zoo krachtig daaruit te voorschijn zou komen, dat het zelfs zulk een oud bedrijf opnieuw zou gaan entaineeren. Dat is ondernemingsgeest! w. Bijlage No. 27 ~ 23 Juli 1946 ALPHABETISCHE OPGAVE Van het JfT alpersoneel in de diverse ran[jen en RANGLIJSTEN Van het Nautisch, Technisch, C. D. Varend Personeel en Scheepsgimeesheeren Het is ons een genoegen hierbij den lezers van,de Uitlaat" de eerste Ranglijsten van ons Varend Perso neel aan te bie.den, benevens een opgave van het Walpersoneel in de diverse rangen, welke laatste alphabetisch is gerangschikt. Het samenstellen en het verzamelen van de gegevens is een tijdroovend werk geweest en wij ontveinzen ons niet, dat er hier en daar foutjes gemaakt kunr1en zijn. Daar de verbinding tusschen ons Personeel door de omstandigheden lang niet zoo goed is als v66r den oorlog, en men ons niettemin verschillende malen heeft gevra'igd, wa:tr collega,zus-en-zoo" zich bevindt, hebben wij de plaatsingen van omstreeks ro Juli 1946 achter de namen vermeld. Dat deze aanduidinlgen niet op volledigheid kunnen bogen, zult U allen we! beseffen; wij kunn,en nl. niet weten hoe de laatste keuringen in Nederland zijn uitgevallen en of er door ziekte een Wtk. met spoed van de,stagen" naar de,merak" moest worden overgeplaatst. Wij hebben daarom, wat de ranglijsten van het Varend Personeel betreft, deze gedragslijn gevolgd: a. De namen van de schepen zijn tot vier letters afgekort (noodig wegens plaatsruimte) 1 terwijl de namen van de coasters cursief zijn gedrukt. b. E. V.. beteekent niet alleen,evacuatie Verlof" of,europeesch Verlof" in Eur~a, Amerika of ralie, doch wij hebben gemeend allen, die zich voor herstel van gezondheid van hemzelf of van zijn familie, of zich met Buitenlandsch Verlof buiten Nederlandsch-Indie bev.inden, met," te moeten aanduiden. Het is zeer goed mogelijk, dat iemand, die geevacueerd is, doch inmiddels werd goedgekeurd, in Nederland dienst doet en toch voorkomt onder Cle rubriek,". c. Varend Personeel, dat tijdelijk aan den wal is geplaatst, ziek is achtergebleven, bestemming wachtend is, enz. hebben wij aangeduid met vette letters.,bat-c." kan dus beteekenen: ziek, d. d. Gezagvoerder op een L. C. T. te Tandjong-Priok, B.W., B.V., enz. d. De aanduiding,011bekend" (Onbk) hebben wij achter de namen geplaatst van hen, die zich nog in handen van de.republikeinen bevinden en alsook van anderen, die zich nog.niet h ebben kunnen melden. Bij de lijsten van het Walpersoneel hebben wij, doordat hier geen nummers bij vermeld staan, wat meer ruimte gehad, zoodat wij in enkele gevallen de plaatsingen iets uitgebreider. konden opnemen. In ]:JOofdzaken werd echter bovenvermelde gedragslijn gevolgd. Wij spreken de hoop uit, dat de distributie van deze lijsten aan de gestelde verwachtingen zal beantwoorden en verzoeken onzen lezers dringend om, indien onjuisthed~.n of fouten worden aangetroffen, deze schrijtelijlc aan de Redactie te willen opgeven, zoodat wij in Januari 1947 geheel juiste lijsten kunnen publiceeren. ALPHABETISCHE LIJST WALPERSONEEL GEVOLMACHTIGDE VAN DEN RAAD VAN BESTUUR ]'. W. B.. Everts Oost-Azie LEDEN VAN DE DIRECTIE IN NEDERLANDSGH-INDI~ Mr. W. M. Hens I R. Pronk D. H. de jong E. V.. CHEFS VAN DIENST H.K. A. F. Vas Dias H.K. Ir. H. Th. Bakker HK/ SMP. L A. Kouwenhoven HK/ PZ. ]. Quelle F. M. W. M. Bonsen Ir. Y. A. Kuipers c. ]. ]. Breman HK/ Pass ]. M. Lamens F. c. de Ruyter de Wildt J. C.t H. Grotjohan ]. van Lier L. Sonius Durban L. F. Gude HKj Cm K. L. de Lussanet de Ia ]. H. Verdonk H. Harinck HKICm Sabloniere Oost-Azie M. P. Verstelle HKj TD D.!ken ''4..E. v. ]. ]. S. Mikina H.L. de Vries Mr. W,- L.A. M. v. d. Kamp G. P. Post Dr. F. Weynen HKjMD 28

2 !I ADJUNCT CHEFS F. Bandsma ftd G. Herfst P. Beenhakker D. Heiner A. v. Bochove J. B. A. Jagt HK/ NI A. M. den Boer HK/ Pass H. C. de Knegt B. Aires F. J. Bruins Mr. D. F. de Koe J. v. 'Doggenaar M. de Kok E. V J. v. Eck Poppe HK/ NISO Mr. W. A. J. Lucas Th. W. Ferguson Ir. F. F. Mattern F. F. E. von Fuchs HK/ CI J. L. v. d. Meer-endonk Priok/SurP J. A. M. Gemke Priok;'Werkp. L. Meijer J. F. P. de Geus HK/ VRV P. M. J. Poelman S'baia H. C. Hart Dr. W. F. de Priester SOUS CHEFS A. J. B. M. ter Burg I E. van Haastert I E. G. J. Schallenberg Ir. J. A. Schepers J. Th. H. Schotel B'masin L. W. J. Stevelink Mr. G. H. Stroobach ]. Vegter A. Veldboom A. R. Vermeulen Mr. L. H. de Vos Klootwijk Lon den F. H. J. Th. Walhain J. L. van Wijhe M. S. Wytema PriokjSurD, HK/ ND HOOFDEMPLOYE 'S L. M. S. Barkelau M. J. Beekman J. Beyninck P. Boorsma A. L. v. d. Bosch J. E. Bosman Mr. L. ter Braake J. W. Brand F. H. v. d. Brug J. H. W. Bi.ickmann F. J. R. Ceuleers H. M. C. Cordesius W. Cornelisse J. H. v. Dijk J. A. Dikker F. P. M. Driessen J. F. Egberink M. Egmond A. J. von En de A. v. Esschoten J. A. C. Faber A. A. Frankenhuis J. A. Gagliardi Ir. J. A. H. Gooszen F. A. v. d. Haagen J. Haalebos N. Hartvelt W. L. L. Hees H. J. N. Hermse H. Herwig L. J. Hofland Jhr. L. J. D. v. Holthe Th. Hut B. D. de Jager PriokfWerkp HK/S Pont. Batj CEB Me dan j TD HK/ TD Batj NISHM Penang HK/ VZ :E. v. HKj Cm HKfPass Priokf BD HK/ VRV HK/TD A. C. Jansen J. A. Jansen K. Jansen G. J. de J oncheere U. M: de Jong c. v. Keulen I. M. Kievit M.P. Koning J. Kruyt W. A. v. Leeuwen Dr. C. W. Lumkeman A. Maas Mr. P. Maasland E. Meuleman W. Mijs G. D. Mitchell J. Th. Mulder P. G. J. Muller G. A. J. v. Munster H. Th. J. Mutter P. G. Muys H. E. Njio J. B. v. Oosterhout J. W. J. Oosterman Ch. J. B. Oudstein P. A. v. 't Pad M. W. Pennell C. J. F. Pereira L. W. Poppe J. R. Posthumus D. J. Pronk v. Hoogeveen J. Rietberg J. B. Robinson J. J. Roman Lon den _,)ydney Bat/kliniek. E.. v HK/ P&R S'baia S'baiaj BD HKf Cm-. B'bane PriokfSurD HK/ TD:PZ Menado K. 0. Ruygrok J. Th. Schluter R. P. Schonherr F. H. Seipgens J. B. K. Siebe ]. Ch. Smit Th. Smits W. H. Snijders M. Sonnenberg P. Sorgdrager S. J. Spurway J. Spuyman J. W. v. d. Stadt P. A. v. d. Stadt H. J. Steenbergen A. C. R. Stei,il J. Stil J. J. Stomp J. M. v. Suylekom K. F. Tuynman A. v. d. Velde L. J. Veenendaal B. P. Verheijen J. M. Versnel H. W. F. Voermans Th. H. v. Waart N. Waringa P. v. d, Weerdt W. J. Wentholt L. F. Wilkens J. J. Wilkinson G. v. d. Zaag W. H. E. Zegwaard Lon den Batj NEFIS HK/ CD Balikp S'baia;'SurD HK/ BL Priok/TD 'E. v. Bat"C HK(DV Priok/ NIHE EMPLOYE'S R. A. Abelain K. A. Abderhalden H. Abuys HK/ TD W. J. v. Amstel F. H. Apon W. J. Arnold HK, Cm A. Bakker G. Bandsma H. F. de Bas B. E. R. Bastiaans HK/~Z:WP J. D. de Bats L. M. Begeman J. L. Beijerinck C. H. Bering HK/ CI J. Bessem W. Bijlmer. A. Bijvoet J. H. A. )3iljardt H. Binnendijk F. Bland v. d. Berg E. V.. Durban L. A. J. te Boekhorst. Drs. A. de Boer J. W. A. Boerma K. Bongers HK/PZ:WP L. J. Bos HKfPZ:WP Jhr. J. W. 0. v. d. Bosch A. N. Bouvy J. C. ten Braak A. W. Breet J. de Bruin Moratai W. E. Burgemeestre Hol'dia R. Buwalda H. P. E. Buys A. Calkoen M. Carpentier Alting J. W. Caviet L. H. Clignett F. W. L. Cooke E. M. Cordesius M. Cornelissen M~. F.!e. Coultre M. C. F. J. Cozijn P. A. Cramerus L. v. Dam W. T. Davies G. Degens R. A. Dekker G. F. Del maar Ambon Durban HK/ S Mii/ D 29

3 \ \ J. W. C. Denekamp P. Denneman R. H. B. Diesel P. A. Dietze E. J. v. Dijk G. Dijkstra N. Dijns M. Dinkelman R. P. Disse Djiem Seng Hoei C. Doggenaar G. J. Ch. v. Dooremaal S. Doyer C. v. Druten J. J. Edelman P. J. Eekhout E. C. v. Eick J. C. Ekelmans A. B. Elders H. den Exter PriokfWerkp Ternate S'rang HK/ VRV Adm. B'masin E. v. Ir. J. Fasse HK!TD Ch. Fehr PriokfWerkp L. C. Baron.v. d. Feltz F. Th. Fisser W. Fontijne W. H. Geertsema HKICm H. H. Gerlings A. P. Gert v. Wijk J. C. Giezen, Ch. D. v. Ginkel HKj Cm Th. G. Gleichman ]. D. P. Goedhart Gouw Key Hong G. J. Govaars J. de Graaf ]. Grader H. Haak H. Haas. Priok/SurD Mr. A. F. J. C. Habermehl K. F. Handel D. J. D. Hanekamp v. Harinxma B. Harts HK/CD C. R. J. Hart W. F. Harterink A. Harteveld P. A. den Hartog PriokjW erkp C. 0. R. Hauber HK/ CD B. v. Heek PriokfW erkp P. J. Heesterman Priok P. A. Heinecke A. J. H. v. H e! bergen H. K. Helder F. S. L. Henneman W. F. H. Hermanus A. J. Hert;ebrugh M. K. Holthausen Bali F. H. Hordijk Ch. G. v. Houten. E. H. B. Houtkoop F. Hulshoff J. P. A. Hulshoff H. H. Hulsman H. Hummelgens HK/Cm J. H. Hut J. F. H. W. Israel F. J. Jacobs H. A. Jollie PriokfWerkp J. Jon cheer Mr. D. H. de Jong HK/VRV B. W. Jonkmans W. Ch. M. Julsing S. Jurriaans D. Kal HKf Cm M. de Kanter H. F. Karreman E. V 30 C. C. Karseboom P. W. A. Keller J. Kenter 0. S. J. Klaassen A. S. Klein J. H. Klein C. Ph. Kneefel A. H. Knoppien A. H. v. Koeveringe P. A. de Kok J. Kool bergen G. J. Koper Th. M. Koster R. M. Kranenburg C. E. Kroese E. Kuiper F. Kuitert ]. H. Lagers Mr. W. Lagers D. Lagerwerff J. C. Lalujan J. E. Landeweer R. de Lange F. A. de Lannoy K. Ch. de Lannoy H. C. M. Lap C. de Lathouder A. H. Lawa P. de Leeuw D. M. v. Leeuwen H. H. Th. v. Lennep P. v. Lenning G. Lennings C. J. Lensen H. E. v. Lingen H. E. v. Lohuizen G. P. J. Lorang P. Lorie G. J. Lubbers J. M. B. v. Luyken ]. W. Luymes R. F. W. S. v. Magius H. L. Manson ]. A. C. Manz L. Th. Marcar J. H. ter Marsch G. Mastenbroek A. z. Maul W. v. d. Meer A. M. F. Meertens J. v.d. Merwe A. C. Metzelaar Ph. M. 1\:'Ieuleman P. M. Micka S. Middelkoop M. F. v. Minde S. H. Molijn F. G. E. Moll K. H. Molleman A. A. Monti E. v. Mossel J. J. v. Mourik ]. Munning M. P. v. Musschenbroek ]. P. M. Naber J. R. G. Neesen H. ]. Nieuwenkamp P. A. P. Noe W. A. J. Noordhoek Hegt D. J. Nooy W. ]. Oomen S. W. Oost Lievense R. J. Ovezall G. J. v. 't Pad J. E. Peeters onbek. E. V. HK/ VRV HKfMagD E. V HK/VZ HKj S Menado Batf CEB HKj Cm S'rang HK/ S HK/ VZ HK/ BL :E. v. S'baia P adang / A'dam HK/Equip. Priok/ TD Prick Pont. HK/ Exp K.M. HKjMagD Durban HK/Cm HKI NI E'. V. Hol'dia Batj CEB HK/ Cl HK/ PZ:WP H. ]. L. Ia Pere F. J. Pesch M,iiD H. A. Pesch 0. Pietersz S'baia C. H. Poulus H. Prins J;... Pronk S' pore E. G. Purvis C. F. M. Rab. E. L. Rabe C. M. Raines -Th. v. d. R eep Belawan D. Reijneker HK/ VRV ]. A. v. Rhee P. Riem S' pore H. E. A. v. Rijkcevorsel P. J. Roe! M. ]. E. v. d. Roest L. G. Romswinckel A. Roes H. J. v. Rosmalen PriokjWerkp E. M. Roumimper HK/ NI M. C. Salomons G. v. d. Sande J. A.\,_v. Scheijen A. Sc ~olte K : S_cli'Qlte M. J. Schramm Priokjwerkp C. J. Schrekker G. J. Schreuder J. E. Schri:i der E, V. F. H. Th. Simon ' HK/ MagD W. C. I. Singal HK/Cm P. Slingerland H. v. Someren Greve C. P. Sorgedrager L. J. W. Spijker L. F. von Stein Priokj TD G. A. Steketee HK/Brandst. Mej. A. F. W. H. Stevelink F. v. d. Stok E.' V. ]. H. Strijbosch B. J. Surquin Priokj NIHE W. J. Suyderhoud Pem'kat F. A. Swart Prick D. Theys J. Thiebout K. T. Thoeng E. W. Timmermans G'talo W. J. A. Tjeenk Willink HK!BL E. F. Vaillant HK/ Cl W. Valstar HK/ Pass W. J. H. v. Veen P. M. v. d. Veewey ' W. J. A. H. Venema jsurd C. C. Vermaire Batj Log.geb. E. Vermeulen Th. A. v. Vliet C. J. Baron de Vos v. Steenwijk D. P. J. de Vries C. Wagener Mevr. J. M. Westerwal HKJTikk J. W. v. West HK/ VZ F. P. Wierdels Koepang M. de Wilde H. 0. Willems P. v. Willigen K. M. L G. Willinck N. W. Winter Bali H. W. de Wolff L. J. Wybenga J. H. Zandveld F. H._ Zeydel S'rinda Ch. C. y. Zijll de Jong G. A. Zijlstra PriokjMagD

4 BEAMBTEN P. J. Abel Ambon J. L. Ahrens Priok/Werkp Ang Tek Yoe PriokjMagD Mevr. C. v. Baarda-Kleist A. J. A. Bolsius Tg/Pandan Mej. B. M. Booth HK/Pass Mej. L. M.A. Bouma W. G. de Bruin Vermeer A. Buys C. F. da Costa HK/Arch F. R. C. S. Deetman Muntok L. A. v. Dongen Mevr. M. N. H.' Donleben- Landsorp G. A. v. Driem Mej. L. Engles J. A. W. Frederik Gan Liem Tjiong F. P. Gaston W. A. de Graaf W. de Grave W. A. Harne Han Boen Hien C. L. J. v. Hartrop A. Haye Priok/MagD Taro en a PriokfWerkp Donggala P. P. Heidsick HK/MagD A. H. W. Hoogenkamp R. Hoogeveen Batl Log.geb N. v. Joost Belawan D. Kandou Samarinda J. Kesauly HK/ ND D. J. Kim J. M. Klein Petamb Mej. P. C. v. d. Kolk HK C. W. Kroon Ambon Ch. J. L. Kuhr PriokjWerkp W. E. Latuperissa S'baia G. W. H. Lugten HK/ PZ:TD Mej. D. N. Macleod S dney L. J. Mangindaan HK/Cm W. F. A. H. Mangindaan F. Th. Mentel F. J. Muller lvl I. Nasoetion Onbk Njo Tjong Hoey H. Noordhoek J. T. Ong Ong Tiong Lok M. Pelger Priok/Werkp B. Pramono Onbk A. Raphet Meeng C. B. Rijkschroeff P. L. M. Roentoe F. E. Samson W. F. Scheffer F. H. Sigarlaki J. H. Sitomoel B. E. Soemolang M. odjo M. E. Specht 0. A. Swart J. Tan T. H. Tan Tan Heng Tjian Tan Kim Jan Tan Tong Diong J. Tannenbaum M. M. Thamrin The Sam Djin J. W. Ticoalu F. A. J. v. Til borg R. J. Voll Job de Vries E. J. B. Wahr G. S. Wennekes HKfTD:BA HKJPZ:WP HKj BL HK/ VZ S'baia Priok/Werkp ' HK/ PZ:WP Batj K!iniek HKiTD HK/ Brandst. HK/TD Petamb Pare Me dan GEZAGVOERDERS I. D. L. Ingelse 2. J. R. Brinkers 3 ]. v. Oudenaarde 4 J. H. W. Staal 5 J. M. v. Noorden 6. D. de Roos 7 W. B. H. Strubbe 8. J. H. M. v. d. Vliet 9 H. Agterhof 10. G. J. Rash om I r. H. J. Hoeksema I2. P. Sorgdrager I3. J. I. de Vos I4. D. J. W. v. Geest IS. W. Dijkstra I6. H. Koning 17. J. Speelman 18. W. A. E. Dopheide 19. J. J. v. d. Starre 20. A. N. P. Raap 21. G. N. s 22. K. H. Vos 23. A. v. Luin 24. H. Ellens 25. W. Vasbinder 26. H. J. Bouman 27. J. w_. Zuyderhoudt 28. J. A. Bolhuis 29. W. G. v. Zeggeren 30. Tj. Zuidema 31. L.A. v. Rijn 32. J. J. R. H. Zomer 33 P. Janssonius 34 A. L. Th. v. Zwol 25. A. Pothof NAUTISCH VAREND PERSONEEL. Mtrb 36. B. Poeder 37 E. H. Meyer 38. B. W. Valk 39 J. S. W. Raap 40. B. D. Schippers 41. K. A. Vliek 42. J. C. G. Bakkeren 43 P. S. Koppen 44 D. de Vries 45 H. Kolkrnan 46. H. A. Goslinga 47 G. v. Broekhuisen 48. H. Oeges 49 W. Koning 50. B. J. A. le Due 51. A. E. del Prado 52. S. v. Leeuwen 53 W. K. F. Meyer 54 D. A.]. v. d. Borg 55 Y. Stelma 56. J. Belger 57 R. D. Wasterval 58. J. E. Vegter 59 J. B. Stokker 6o. M. C. Valois 6r. P. A. Reukekamp 62. J. J. de Wolff 63. A. W. M. v. Koesveld 64. C. D.Caalen 65. M. L. Berveling 66. E. A. Bosman 67. L. Kranenburg 68. D. J. Koolhaas Revers 69. P. W. Ians 70. A. v. d. Palm FAms vngn Stsn Elib Bjoe Wrsp K.M ~ 7I. P. A. Steeil.dam H. Ritsema 73 J. K. Bakker 74 M. C. Motta 75 B. J. Hoen 76. L. N. H. Jungschlager 77 I. J. Klasen 78. B. B. I. Eyken 79 W. F. Kraan 8o. 1\II. F. S. v. Zeyl Sr. C. Wildeman 82. H. v. Groningen 83. W. Th. L. v. d. Berg 84. ]. F. C. Wilhelmy Damste 85. A. Millenaar 86. H. F. den Dulk 87. H. A. Corsten. 88. G. A. Ruig 89. W. H.!edema 90. W. F. Huyding 91. W. H. Frentz 92. ]. L. Jonker 93 C. A. Zewald 94 T. Luikens 95 H. J. G. Sikkes 96. H. Leeuwe 97 Th. S. E. Bollmann 98. A. Stramrood 99 M. H. Bos 100. G. N. 0. Hobma 1or. C. de Graaf 102. B. Knopper 103. D. v. Orden 104. R. J. Steen borg K. M. Tari Papo K.M. Mpwa 1ste STUURLIEDEN I. A. Witteveen 2. G. P. Bosman 3 W. J. B. v. Gruisen 4 C. 0. H. Hindriks Atjh Kpar 5 P. C. de Groot 6. J. W. Uilenberg 7 B. D. v. d. Laag 8. F. J. van Berkel K.M, 9 A. P. Blok ro. P. J. A. Buchner rr H. Klaver 12. ] J. Bakker 31

5 13. C. v. d. Berg 14 F. M. F. Neom,agus 15. L. Koster r6. A. Bik 17. Ar. de Best rs. ]. v. Onselen 19. A. v. Huissteden 20. H. Deekens 21. P. A. Keus 22 A. Dijkhuizen 23. C.]. Rarneau 24. K. Kodijk 25. H. A. R. Rodenboog 26. S. N. Scheltema 27. W. E. Sonneveldt 2S. W. A. v. Alebeek 29. A.]. Bakker 30. G. P. W. Lijbers 31. H. G. W. Snel 32. E. ]. Sommeling 33 W. Verbeek 34 H. A. Voogel 35 N. de Groot 36. W. Bakker 37 ]. D. Coumou 3S. A. H. v. d. Belt 39 ].H.]. v. Ravesteyn 40. C. Harder 4 r. G. Altona 42. D. v. Santen 43 G. Hilved~- Plcs_ B'wan. 44 H. Visser 45 W. ]. Pronk 46. P. Visser 47 H.]. Scheffer 4S. C. Sijpestijn 49' ]. ]. S. v. Alphen so. G. G. v. Onzen sr. ]. Nieuwenhuyzen 52. A. Broese v. Groenou 53 ]. ]. v. ~ossum 54 D.]. Conijn 55 ]. de Bruyn 56': C. H. Hoogland 57. L. Bieker 5S. P.]. Staal 59 P. v. Zaling ~ 6o. L. 0. v. Bretmen 6r. M. Raatsie 62. H.. Otto 63. P. Kosters 64. L. F. Egeter 65. J. H. de Schepper 66. D. v. Norden 67. G. G. Gerdingh 6S. ]. D.]. Postma 69: A. Sol 70. A. C. v. d. Kieboom 7r. C. H. C. Vierhout 72. C. le Poole 73 A. Spaans 74 W.]. Eggink n ' Ploh BatC Thd FAms 75 W. Bierenbroodspot K. M. 76. TJ. F. van Veen K. M. 77 P. v. Abkoude 7S. C. de Wolff K. M. 79- ]. den Hartog K. M.. So. L. W. Wakka S I. ]. Craamer 82. A. ]. v. d. Hurk 83. A. G. Schaeffer S4. ]. M. Koning ELib S5. I. Bink K. M. 86. W. Lotsy K. M. 87. W. C. Koving Bjoe SS. W. v. d.- Rest S9. ]. A. v. d. Broek Humphrey 90. H. Prins 91. A. A. Arps K. M. 92. P. ]. Hubregtse K. M. 93 ]. Hamerslag K. M. 94 G. Zweegman 95 E. Uit den Bogaard K. M. 96. ]. G. Dibbets 97 M. Jansen K. M. 9S. P:"'Hoogkamer 99 C. H. Gosselink roo. A. v. d. Weele ror. J. M. de Bruyn Io2. Kl. Boswijk E. \1.'. I03. D. Schipper?.de STUURLIEDEN r. W. M. Houwing 2. Ch. ]. C. Poelman 3 B. A. Wilbrink 4 G. H. ten Hoope 5 W. Vader Mzn. 6. J. Klijn 7 H. A. Pastoor S. L: Rademaker g. ]. C. v. Vulpen IO. H. Egberink II. W. Vader Dzn. I2. H. J. v. Dijk 13. F. H. Bune t4. W. Buys ts. A. Hos I6. P. ]. Balder I7- F. ]. Damen 1S. ]. H. A. Schmier 19. F.].-W.M. v. Voorthuysen 20. A.]. v. d. Heyden 21. ]. v. d. Winden 22. W. Mesker 23. H. Zeylstra 24. B. G. Bloemers 25. A. E. M. Schuurbiers 26. W. P. w. Ditmar 27. ]. M.A. Plantfeber 28. A. Blankesteyn 29. U. A. Meisenbacher 30. G. Luidenga 31. E. C. Pronk 32. D. v. d: Schilden 33 ]. v. Zanen 34 P. H. v. Dijken 35 ]. Bennink 36. H. ]. B. Hoeven 37 ]. W. Kuyk 3S. W. C. ]. G. Vorenkamp 39 W. H. E. v. Dijk Papo K.M. - Plcs K :M. 40. W. Th. Swart 4r. D. I. Bonne 42. L. Ch. Doornik 43 E. M. Drukker 44 C. de ] ong 45- H. C. Verseput 46. H. Bosch 47 A ; F. de Bruyn 4S. E. de Vries 49 C. A. Backer so. J. v. d. Zwan sr. G. Muller 52.- A. v. d. Hoeden 53 J. W. Tj. de Vries 54 W. C. L. Nuver 55 Th. G. W eemaes 56. W. de Vries 57 ]. ]. Dogger ss. L. D. A. Flothuis 59 R. E. P. le Clerq 6o. H.]. v. d. Jagt 6r. A.]. v. Ankeren 62. ]. ]. Hazelhoff 63. ]. van Dam 64. S. H. Gerritsen 65. ]. Staakman 66. F.]. Woudstra 67. ]. Steinhorst 63. ]. de Vries 69. H. A. Scheybeler 70. C. Zuidscherwoude 71. G. H. den Hoed 72. P. ]. P. Fontein 73 ]. Kuiken 74 W. ]. Pottinga 75 G. Kooger 76. A. Penny 77. ]. Plugge 7S. H. Berkhout Pneh E. M. E. v. Sbia Nhol 79 H. Meyer So. G. v. d. Kleyn Sr. A. Feberwee S2. ]. Punt S3. C. Baak S4. P. H. Zweers Ss. P. G. J. Smittenaar S6. H. W. Keesom S7. B. Broekhuizen SS. P. den Heyer S9. A. ]. ]. de Feyter 90. L. Rauch ' 91. ]. Douma 92. F. A. Moerdijk 93 P. de Roode 94 D.]. G. Reurslag 95 M. v. d. Noort 96. H. ]. Visser 97 H. N. L. Hoomans 9S. G. W. de Bruyn 99 F. R. A. Nolles 100. H. Schellart 191. M.]. de Lange 102. C. van Swoil 103. W. A. Giel 104. A. v. d. Meulen 105. ]. A. Houtman 106. G.]. H. v. d. Be_eke 107. A. Pinkster ros. ]. S. Veldman 109. B. de Blank no. ]. Jordens rr. H.]. Stok r I2. F. Fleischer 113. Th. v. d. Voort 114. J.P. v. d. Vegte ]. van Macklenberg E : V. vdb~. Tari Mpwa Atjh 32 \

6 3e STUURLIEDEN I. H. Boorsma 2. Ad. de Best 3 D. D. Minnema 4 F. W. Bismeyer 5 P. A. J. v. d. Bergh 6. J. Bloemink 7 H. G. de Feyter 8. D. J. Albrechts 9 S. J. Posthumus Io. B. Tijmstra II. G. W. Zwarts I2. D. L. To! I3. T. M. Kuipers I4. P. F. Albrecht 15. F. H. Wolff I6. P. ] ~ Marchand 17. A. W. P. Roozen 18. P. A. H. Roozen I9. ]. ]. G. Kuik 20. H. Bouwman 21. H. Polderman 22. F. L.' Diekerhoff 23. P. W. van Doorn 24. J. K. Minderhoud 25. P. Smits 26. E. Dijkstra 27. Th. ten Klooster 28. S. J. Krijt 29. J. M. Dekker 30. G. A. M. Schoenmakers 31. ]. ]. G. Jansen 32. B. H. Niesen 33 A. A. Dekker 34 W. F. H. Gerken Nhol FAms VnGn B. V. ELib 35 ]. W. G. v. Haaren 36. J. W. Lijbaart 37 ]. H. G. Mesters 38. J. Versteeg 39 G. H. Woudstra 40. H. G. v. Ginkel 41. H. P. Valk 42. C. Tjebl;>es 43 E.]. P. Vegter 44 J. P. Pool 45 S. Kamminga 46. W. B. ]. Mulder 47. C. L. de Vries 48. C. P. v. d. Mije 49 G. Potjewijd so. J. B. v. d. Blink Sr. F. Verburg 52. H. P. Steggerda 53 ]. A. v. Breemen 54 G. H. Groenhof 55 C. W. Radius 56. K. H. c. Dreyer 57 J.W.N~ Cramer 58. R. Lerou 59 ]. P. Haaze 6o. P. J. G. Verhoef 6r. W. P. Hamers 62. W. ]. Rooter 63. J. Oomkens 64. J. F. Kiepe 65. K. Klijn 66. J. H. Slok Soede 67. E. W. Esser 68. G. A. v. Bentum ]nss Smrg Crwa 69. F.]. M. Berting 70. W. Esselman 71. F. H. Roelofs Heyermans 72. H. C. Hanewinckel 73 G. Gielis 74 ]. W. Gill 75 D.]. Liebert 76. Th. J. Wagner 77 H. C. v. d. Tang 78. ]. P. v. Haeften 79 P. H. G. Rijnders 8o. G. Salemink 81. A. Dauey 82. D. Keyzer 83. J. Monteiro 84. G. F. Ophoff 85. R. S. Metzelaar 86. T. Kleve 87. A. Hopman 88. G. J. J. M. Schopmeyer 89. W. K. F. Vermey 90. W. Ch. Henkes 91. G. Hoek 92. D. W. A. Neuhuys 93 E. Spiekman 94 G. Luiting 95 H. Jedeloo 96. F. de Beer 97 ].H. Small 98. A.J.J. Honcoop 99 ]. ]. v. d. Eyk 100. H. H. Vader Kpng Siam K. M. 4e STUURLIEDEN I. D. Brouwer 2. J. Poppe K. M. 3 J. H. W. Voig t 4 D.]. Smit.. 5 M.A. Nederkoorn 6. ]. Elshout 7 F. Baay 8. W. A. Sijlaart 9 H.,A. Koen IO. J. Rustige I r. J. C. Schouw 12. J. Bollen 13. Th. A.]. Ziedses des Plantes I4. J. Dolman 15. F. de Koning Tkan 16. W. D. Kruyer I7.J,A.J.Piet 18. G; J. Baarschers Amst 19. G. H. Bade 20. J. Ch. Beynon 21. L. J. Willen1s 22..Th. C. v. d. Vegt 23. W. Janssen 24. E. G. A. Filarski 25. J. A. Gesterkamp 26. W. A. Breebaart FAms 27. P. H ulleman 28. J. Maan 29. E. Berdin 30. I. J. Visser 31. H. R. v. d. Sluis Mkan 32. H. M. v. Haften 33 P. A. de Vries 34 H. M. Lissone Popo 35 H. v. d. Worp 36. H. Cleveringa 37 R.L. Storm v. 's.gravesande 38. W. Geraerds Thesingh 39. M, G. E. Zindel Rrist 40. P. C. Cordia 41. M. Hage 42. J. Meylink 43 J. H. Runia Ploh 44 W. C. Mulder 45 ]. G. Jansen 46. T. H. Koeslag ELib 47 Ch. E. Fransz 48. M. W. de Smid 49 ]. Noe 50. ]. B. A, Staat 51. ]. C. Pameyer 52. W. F. Boddeus 53 J. C. H. Korff 54 A. C. Tol 55 F. L. van Ingen Schenau 56. J. Rauwendaal 57 ]. Schaap 58. H. Stada 59 C. H. J. Entzinger 6o. ]. W. Gulden 61. H. A. v. d. Reyden 62. H. N. van Duyn 63. H. N. Schepman 64. A. F. Tollenaar 65. A. Mulder 66. S. W. G. Gisius 67. ]. Grin 68. F. Janssen 69. P. A. Greidanus 70. E. v. d. Poll 71. R. Jungeling Tari vngn. STUURMANSLEERLINGEN I. A. P. Erich 2. Lie Goan Djoe 3 J. E. v. d. Sluis 4 H. Brox 5 J. Hamar de la Bretoniere 6. N. G. Bakker 7 W. F. Wijsman 8. Th. C. Vermeulen FAins 9 L.A. Grabielse 10. H. A. Alderwereld 11. W. G. Voogd 12. K. Keller I3. R. B. Meyer 14. E. G. de Boer 15. W. Puyt 16. A. Waalewijn 17. A.]. v. Wagtendonk 18. E. Noll 19. R. Boukamp 20. F. v. d. Kuip 21. ]. H. Neesen 22; C. Winkel 23. A. van Liere 24. J. Schellart 33 \

7 \ \ \ 25. C. F. Herman de Groot 26. H. R. Werker 27. D. v. Hekken 28. A. N. Kloots 29. D. Kuiken 30. ]. R. v. Willegenburg 31. K. A. Czech 32. W. ]. }. Hoogendoorn J3 P. J. Millaard 34 A. v. Bentum 35 H. Feirabend 36. G. Molenkamp 37 H. Ch. Leferink 38. B. Dirks 39 Tj. v. d..i olen 40. ]. C. Pronker v.out.!\1rak 41. P. v. Heeren 42. B. R. de Jong 43 J. Keulen.44 H. Boeree 45 ]. L. de Jong 46. W. N. Koelman 47 W. J. Bos 48. G. J. v. d. Meulen 49 J.D. Jelijs so. G. J. Spijker 51. W. H. Schroder 52. J. J onkman 53 J. L. Kalff 54 F. A. Roozekrans 55 H. Hissink 56. P. Fokkema ziek Mpwa 57 G.]. W. Bremer 58. G. F. Schreuder 59 T. Zuidema 6o. F. Vreede 61. P. ]. }. Maas 62. F.]. Bolung 63. M. H. ]. V!aming 64. C. F. Schluter 65. B. Kanis 66. H. Muys 67. R. A.M. Hooydonk 68. J. Th. Lemaire 69. J. Klereko per 70. H. H. A. Symons 71. M. Spaander 72. W. de Graaf STUURLIEDEN LOeAAL VAART 1. N. Dengah 2. D.P. A. Siegers 3 H. Pattiselano 4 E. Runtulalo 5 J. D. Sendouw 6. ]. Latuihamalo 7 Alibasah 8. B. Leepel 9 D. Haumahu IO. J. S. Lumanauw II. T. T. Lie I2. E. Mongi IJ. A. B. Najoan Kpar Tori Hate I4 F. Suria IS. G. J. ] ohannes I6. E. W. Ticoalu I 7. J. Tumanken I8. M.. Luntungan Ig. T. Gaulstaun 20. H. Sigarlaki 21. A. Rompas 22. A. Lahema 23. C. J. Mantiri 24. R. Moningka 25. A. H. Pattinama 26. H. Dumais Crwa Roan Bjoe Ploh Mpwa Pneh Msar 27. E. Runtupalit z8. E. B. Pangemanan 29. M. Ch. Mogot 30. J. Saerang 31. L. D. Hebengadil 32. H. F. Supusepa 33 A. R. Saroinsong 34 J. W. Karwur 35 E. Dumais 36. J. Latuperissa 37 A. P. Maliangkaij 38. J. L. Nender 39 H. W. Pondaii.ga e-pol Msar Mros Pbng Ambn Popo LADINGKLERKEN I. S. S. Tan 2. G. F. Hahyary 3 A. Taihutu 4 P. Marcus 5 A. E. Manus 6. T. Pondaii.g 7 A. H. Mandey 8. R. Patty 9 A.M. Soemenda IO. H. M. Mamusung I 1. S. da Lima I2. A. A. Rotti IJ. I4 IS r6. I7. I8. I F. Risamasu M. Pattinasarane J. L. Lan tang D. W. Sumual P. Th. Lalopua P. W.]. Lalopua ~- Turangan R. Pika! 21. D. Areros 22. Siahsale 23. L D. Polhaupessij 24. A. P. Mandagi 25. J. Tamaela 26. A. Kastanja 27. J. S. souhuwat 28. W. Wongkar 29. Kandou 30. H. i'iuwae 31. S. W. Tabalessij 32. H. Wattimurij 33 E. J. Abrahamsz 34 Ernest Tiwa 35 J. N. K. W. Kandou. 36. D. Apetule 37 A. Taulu 38. M. L. Masengi 39 J.P. Bais 40. E. A. Manuputty Vtijn M'tai Hdia. Ambn Hdia ELib Ambn Kpar Madi Jns-s Atjh Vtijn. ELib BDii 41. F. N. Mamesah 42. J. B. de Queljoe 43 H. Oppier 44 J. Souhoka 45 Elm Tiwa 46. F. Dededaka 47 D. Lumi 48. W. J. Rundunuwu 49 J. Ch. Mamesah 50. W. Rumengan 51. H. Ticoalu 52. J. Kalangiet 53 H. H. Sanger 54 A. Gandaria. 55 S. Ntoma 56. W. Tatuil 57 I. H. Westplat 58. B. Papilaja 59 A. Pelaporij 6o. S. P. Nelwan 61. B. Lesawengan 62. W. Santie Sasiang 64. W. Makahekoeng 65. R. Ticoalu 66. D. Tindangen 67. A. Laloan 68. H. H. Karuntu 69. H. W. Ranti. 70. T. W. ]. Ka!e'saran 71. P. L. Kale 72. R. Pangemanan 73 M. Wattimena 74 A. Evers 75 L. Langelo 76. ]. P. Dumais 77 C. Ulaan 78. }. A. Tuhuteru 79 J. E. Manus 8o. H. D.. W. Saerp.ng Hdia Hdia Hdia Lond Trna Vr.sp Swhr. Mtai -;-ftl' Plcs Crwa FAms. 8r. K. A. Suak 82. W. J. F. Makahekoeng 83. Sie Pok Thoe 84. W. M. Makaii.mpoh 85. F. S. Likumahwa 86. H; P. Kaunang 87. L. M. Mamusung 88. ]. F. Ticoalu 89. H. Pontoh 90. F. Ch. Sanger 91. Ketoet Loentja 92. F. Setligt 93 M. M. Palandeng 94 A. S. Ch. Pandelaki 95 Ie -Tiong Ho 96. D. S. Mokalu ]. Ngion 98. A. H. Tumewu 99 C. S. T. Pantow IOO. M. S. Supith IOI. G.]. Wulur I02. Z. M. Kaunang IOJ. A. R. Rompas IQ4. J. E. Rimper IOS. G. Luntungan ro6. A. B. Mandagi I07. A. Rondonuwu Io8. J. Sisambessy I09. A. Wallani no. P. Lontoh III. J. E. Lezar II2. J. Loho II3. J. B. Westplant I!4 F. L. Pande-Iroot II5. A. Wasli n6. J. W. Mewengkang II7. Yo. Soen Tjoan u8. H. G. J. Pattymahu I I9. J. Gumalag I20. Ch. F. P. Sinjal P_Ics Tnds Plpg? Tori

8 12!. J. 0. Leitemia I33 A. Hehakaja 145 M.S. Bakarbessy 122. D. Tatuil 134. K. N. Karundeng 146. A. R. Runtuwene 123- Lie Sioe Kie 135. Th. 'fulong Hdia 147 F. J. Patty 124- F. Kairupan 136. A. H. Waworuntu 148. W. N. Laoh 125- Tjia Joe Hoeat I37 A. Latukolan 149 F. E. B. Taihutu I26. G. W. Panamboenan I38. Lim Tek Seen 150. D. Pelupessy I27- S. Doehengoh I39 A.M. K. Samalo Hdia ISI. Ho Hong Tjoen I28. J. Estefanus I40. R.N. Pelenkahu 152. J. Pattiapon I29- A. Sirah I4L Ho I Tje IS3 H. Ch. Hattu I30. M. Singal I42. W. G. Burong IS4 L. F. J. Bolung I3I. J. E. Tampi vngn I43 L. Punu Bjoe ISS J.H. Borger 132. C. S. Mamoedi Bndg 144 P. ]. Dumais Atjh Plcs 'LEERLING LADINGKLERKEN I. M. R. Pesuwar.issa Msar 7 S. A. Siahaija I3. Oei Peng Tjit 2. Go Siong Tjwan Pope 8. D. J. Gigar I4. Que Sian Tjoen 3 J. Tahapary 9 A. A. Lontoh BatG IS. J. A. Sigarlaki 4 I. A. Mandagi Io. P. A. Louhanapessy I6. J. Gerrits S J. M. Awondatu r I. A. Manoarfa I7. J. La tumahina 6. B. Laloan Hdia I2. A. Laija Mpwa I8. K. Halatu Msar TECHNISCH VAREND PERSONEEL HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN 1. W. J. Vosman 2. L. H. Men~e 3 H. Hennink. 4 J.J. S.W. Clee 5- V. Jolink 6. D. Reije.nga 7 J. van Heuven 8. F. H. Versnel 9 J.P. Baljeu IO. R. J. Wynia I r. C. A. Liethoff 12. H. Mulder I3. D. Prins 14 R. Th. Sandt IS- J. H. Winters I6. C. J. Dekker I7- H. van Lent r8. H. van der Wal I9- W. Blijenberg 20. Th. C. Genemans 21. J. Weber 2;. J. Kleijn 23. J. van der Ploeg 24. A. J. Eiff 25. J. de Wijze 26. F. N. 0. Satoor de Rootas 27. L.A. P. Markmann 28. M. J. Schutte 29. L. J. ten Haaf 30. T. van Pelt 31. J. Sipkes 32. J. E. G. A. v. d. Schaaf 33 L. Ophof 34 A. A. J. v. Stiphout 35 L. Meinsma 36. P. J. Ruiter.37 T. Helder 38. J. A. A. Veer 39 A. J. Kernen 40. P. C. J. van Beers Spre 41. B. Schoegje 42. J. L. dehoog 43 L. Roggeveen 44 W. Th. Eijsink 45 H. Th. G. Serree 46. M. Saman 47. A. P. Adriaansen 48. 'J. de Nobel 49 F. Kersten 50. H. van Zutphel'! 51. P. C. van Driem 52. S. J.P. Leijte 53 J. van Klaveren 54 G. C. den Blanken 55 W. Kerkhof 56. J. van Baaren 57 C. K. Brandt 58. D A. Rouw 59 K. Larrimerse 6o. W. F. 0. Korinth 6r. W. Pijpe 62. H. W. van Doorn 63. Ch. v. Oversteeg 64. A. A. Hollanders 65. P. H. de Munk 66. B. L. Kerkmeijer 67. P. H. J. Hellinx 68. C. A. Barkeii H. Delwel 70. W. P.M. Waitz 71. J. W. Mensingh 72. A. J. Gorissen 73 F. P. van der Laan 74 C. Maaskant 75 H. Blok 76. W. Hoekstra. 77 J. Alt 78. ]. A. Keelewijn 79 G. W. Smidt :3 So. J. Dekker Bjoe v.out. Pope ELib. 8 I. L. Ploeger 82. A. de Kleijn 83. A. H. Kuling 84. L. de Roes 85. J. P. G. Nouwens 86. E. Jurg 87. H. van Veen 88. P. Wes~els 89. A. A. Kroon berg 90. H. Esman 91. E. Nauta 92. Ch. F. Renaud 93 G. Ch. F. Gabeler 94 H. H. Kho 95 J. de Vries 96. C. van Rijs 97 G. van Vuren 98. J. de Wolf 99 H. L. Schwab Ioo. H. L. van Emmerik ror. G. J. Zeegers I02. G. Klaren I03. W: Hartman I04. A. F. F. Janssel) Io5. A. van der Maa\ ro6. J. van den Berg I07; G. Puinbroek ro8. A. Bos 109. D. G. van der Wolf I Io. J. Lakema I I I. F. M. Sengers I IZ. G. J. Bernhard 113. W. Purmer II4. G. J. Verkaart us. A. Hylarides u6. D. Wortel II7. H. Tuynman us. H. J. Paulus Verburg II g. J. Slot boom I20. C. H. Abelskamp E : V. Tari E.V.. FAms Kpar ze WERKTUIGKUNDIGEN o. M. H. Oosterbaan 2. M. van Beest 3 C. T. van Rosma.len 4 L. J.P. Jaspers Mros Atjh. 5 F. A. Meertens 6. J. A. Walrave 7 G. Remijn 8. P. P. A. Groenewegen Mpw 9 D. H. van der Bunt IO. A. J. Lemmens I r. C. H. Boenrieester i:z.. A.M. Hilgartner TelB E. V Ruy 35

9 13. F.. H. de Bas 14. C. A. D. von Biela 15. ]. ]. Tentoea 16. L. van der Zee 17. ]. R. Wintraaken 18. L. F. Baljeu 19. B. ]. de Ruijter 20. ]. H. van Woerkom 2r'. P. ]. Joosse 22. H. M. Freeze 23. H. Sybrandy 24. C. J. Tettelaar 25. H. Koning 26. J. Leenderts 27. P. J. van den Berg 28.. C. Looijsen 29. F. Massee 30. R. Klinkert JI. H. W. Hase!'lbos 32. ].. B. Kalsbeek 33 J. L. van Leeuwen 34 G. E. Bos 35 C. M. den Hond 36. R. W. A. Maagdenberg 37 F. H. van Kesteren 38. F. Geul 39 N. Heithuis 40. C. Hondsmerk 41. G. A. C. Belling 42. W. H. Ch. de Wit 43 J. Vis 44 B. van Dijk 45 J.. Sal verda 46. H. Douna 47 A. Starreveld VnGn. Mndo Atist Spre Shwt Ploh 3e WERKTUIGKUNDIGEN I. P. J. M. van den Berg 2. A. H. P. N. Boom 3 D. Hartman 4 M. Berrevoets 5 J. Trouw 6. C. G. L. Pillen 7 H. J. Huijsmans 8. F. A. Resner 9 B. ]. Wessendorp 10. A. F. Conijn II. G. W. Spruijt 12. F. Nak 13. R. Keizer 14. R. de Wit IS. G. ]. "Starn I6. W. Agerbeek I7. G. L. de Zwart 18. P. G. A. van Eeden I9. H.]. Riko 20. W. H. ]. L. Ch. Kok 21. A. Dijkstra 22. N. ]. de Troije 23. G. G. Groenewout 24. ]. A. ]. Peters 25. C.]. P. van Lieshout 26. K. L. Fransz 27. J. ]. A. Kneefel 28. S. L. Tan 29. ]. C. L. Utrecht 30. A. ]. 'van Leersum 31. W. F. Dank 32. J. Ph. Muller 33 R. van Bergen 34 P.]. M. B. v. Wieringen 35. J. van den Berg 36. G. Bosveld 37 D. de Puit 36 Tari Bs;n 48. A. Anker 49 J. F. Hasz so. G. van Dijk sr. G. H. Uitzinger 52. ]. van Lil 53 T. S. Kwee 54 W. G. de Jong 55 C. J. van den Heuvel 56. H. Th. Pipper 57 H. G. Geijsen 58. A. G. Schieffelers 59 J. Joha 6o. W. de Vries 6r. H. L. Oei 62. W. Th. P. Mierop 63. F. Mantiri 64. F. G. Siliakus 65. J. L. Jans 66. T. Hooghuis 67. ]. H. Woldringh 68. H. Deen 69. W. Schneider 70. J. G. L. Heijnneman 7 r. J. van Doorn 72. P. H. van Hell 73 ]. P. Kuipers 74 J. Goosen 75 G. Ch. Hamaker 76. A. Marcus 77 C. Gorter 78. L. Timp 79 F. H. Begemann 8o. F. A. A. Schmid 8r. E. W. de Haas 88. ]. F.. de Vries vngn Elib B atc Mkan 38. C. van Lien 39 D. C. Karmiggelt 40. J. Nagdhout FAms 41. F. J. M: ;Mattaar 42. P. B. L. J. Beertsen 43 T. J. W. H. Kaijzer K. M. 44 W. D. Bergstein K. M. 45 A. de Vries K. M. 46. ]. T. Scholte Atjh 47- L. ]. H. Teijgeler Mros 48. ]. Leeuwe 49 L. van Hulst so. 0. W. Brauer E. V sr. H..A. A. Schneider NHd. sz. ]. M. von Glahn! 53 A. Roelink K. M. 54 ]. c,le Graaf 55 W. Matthil!ssen Batte 56. L. Willems vngn 57 A. L. v. Raemdonck K. M. 58. F. H. de Bakker K. M. 59 L. S. van der Meulen K. M. 6o. T. Sastroatmodj'a 6r. F. A. D. van Aken 62. G.. Hoogendoorn vdlri 63. v: W. Orth 64. J. Adels K. M. 65. M. F. Hamar delabrethoniere 66. Ch. ~oke M. Kayadoe 68. K. S. Eckhardt Mauk 69. G. E. Thijssen 70. L.-E. van den Worm 71. H. Hillebrandt 72. H. T. Koa 73 I. Douw 74 ]. L. Kluit 83. K. E. Mouthaan 84. T. A. Langedijk B.s. E. C. C. Barnaart 86. B. Engelken 87' A. H. va.n der Sloot 88. A. Klijn 89. B. ]. Huigsloot 90. W. Starreveld 9I. M. Zander 92. ]. ]. Tazelaar 93 H. C. A. Evelaar 94 J. Hage 95 ]. Dikstaal 96..C. L. van Dijk 97 A. Augusteijn 98. ].P. H. Heule 99 W. M. Wuthrich Ioo. ]. Traas IOI. H. W. Bakhoven ' IoW. F. W. Muller I03. A. C. de Roy v. Zuydewijn 104. M. L. van der Hoff Ia5. ]. G. P. Scheltens Io6. ]. R. Zwerver I07. B. van der Zwaan Io8. F. Kleian I09. ]. M. R. Tumbelaka IIO. ] ]. H. A. Zindel III. A. Sok I I2. ]. Nicolai. I I3. G. Vischer I I4. R. Keiser IIS. C. ], W. Smeeman I I6. A. van der Wal Bjoe. E.tv. Popo Mtrb E. V, Mndo 75 B. Sjouw 76. ]. C. Pluijmers 77 J.P. vander Endt 78. W. Lorijnen 79 B. F. van Buuren 8o. A. N. Lap 8r. H. W. Runia 82. R. L. Raak 83. ]. de Reus 84. H. Lyklema 85. R. Pagels Bs.vn 86. R. Huardy 87. A. van Riemsdijk. 88. Th. B: Kers 89. ]. K. Nijdam K. M. 90. ]. M. Visser 91. F. L. Visser K. M. 92. M. Schaafsma 93 J. A. Versteegh 94 P. K. W. Haack v.d. Goes 95 E. Engelberts 96. P. Kopmels K. M. 97 C. Th. Berlage 98. C. W. Jeremiasse 99 J. M. Blommers xoo; F. L.A. de Calonne IOI. ]. Weelinc Ioz. K. Platteel K. M ]. ]. M. Nijsse Io4. A. Niel K. M. I05. A. F. G. Smeets xo6. A. A. Egas I07. M. de Groot Io8. P. ]. van Gameren I09. A. den Hartog I IO. L. van Dijk K. M. III. ]. van Boven

10 4e WERKTUIGKUNDIGEN r. A. L. Goossens 2. E. de Wolff 3 M. Aboebakar 4 D. C. Claus 5 0. G. Loth 6. R. Th. Nijvenheim 7 H.]. Wijtenberg 8. J, Polderman 9 L. W. Bense ro. B. B. Liem I r. L. F. Noll r2. N. T. Hellinga 13. D. Snip 14. G. Boot r5. A. Nierberg r6. J. Balje 17. H.]. Romunde r8. C. Slijkhuis 19. H.]. Geerlings 20. C. den Hartoog 2I. G.]. Dooves 22. J. M. Stoopman 23. D. Hendriks 24. P. S. Kalfsbeek 25. J. J. Teutscher 26. C. van Huizen 27. W. ]. Dam 28. Ch. Noteboom 29. A.M. Kleijn 30. M. Oord J I. H. H. W. Groot 32. H.]. van Reenen 33 ]. Koke Elib 34 J. Assink 35 G. R. Hommes 36. H. B. Gerritsen 37 Ch. P. Verhaar 38. A. C. Boelaars 39 ]. de Haas 40. Th. Kuiken 41. J. F. de Bakker 42. H. F. Huzink 43 C. Schavemaker 44 H. Ph. Kuijp 45 P. F. W. Berting 46. T. van den Dool 47 H. J. Kroon 48. J. Offers 49 D. M.A. ]. v.d. Gugten 50. B. K rag t 51. G. Teeuwsen 52. ]. Pronk 53 R. J. de Vries 54 ]. A. Konings 55 P. A. de Vlieger 56. J. Schuilling 57 W. M. F. Landheer 58. P. Pannekoek 59 H. J. M. Moeskops 6o. ]. A. Grotegoed 6r. ]. ]. Torn 6z. ]. Th. Hesselberg 63. P. Smit 64. H. P rent 65. J. W. Houniet 66. V. Sayers Janns. Popo vou t K. M. Mros 67. J. Esssenstam 68. ]. Hommes 69. H. Spruit 70. D. Berends 71. K. Versluis yz. ]. B. ]ens 73 W. H. Mostert 74 G. Jansen 75 N. Esteie 76. A. Bakker 77 F. H. Nii'!l 78. P. J. den Das 79 ]. P etersen 8'0. ]. Stoop Sr. H.]. A. van Zeil 82. A. Haack van der Goes 83. J. B. G. Bakker 8 4. ]. C. Roos 85. Ch. 0. Faulhaber 86. A. D. Vos 87. N. van den Broek 8 8. S. Dam 89. ]. F. D. Mooiweer go. B. Claasz Coockson 91. ]. B. van Oudheusden 93 H. Th. L. Veldkamp 93 J. de Groot 94 C. Schalkoort 95 F. Timmerman 96. F. A. Kramer 97 E. Marree 98. K. van Di.fk K. M. s e WERKTUIGKUNDIGEN I. M. C. van Vugt 2. J. van Leeuwen 3 Ch. M.A. Post 4 R. C. Berends 5 J. J. van Leeuwen 6. M. J. de Vries 7. J. Bogaard 8. ]. de Jong 9 H. J. Ekkelboom IO. H. R. E. Hofkamp I r. J. C. S. v. Bysterveld r2. S.M. Mica I3. G. H. Edixhoven 14. P. Oost I5. H. W. van Tuijl I6. P. Severijn 17. H. R. Welfing I 8. J. Pol dervaart 19. S. Hoekstra 20. ]. Coers 2I. N. Stijve 22. R. J. Sprang 23. H. Emans 24. C. Earthen 25. C. Reichwein 26. Th. Velthuisen 27. D. Roeterdink 28. J. W. Rijpkema 29. L. Spruijt 30. W. F. Dissevelt 3r. L. Mulder 32. B. van de Wall 33 N. Siraa 34 J. Baart 35 ]. W. Weggelaar 36. J. Beekman FAms njoe 37 ]. ]. Grootegoed 38. C. van der W erf 39 ]. ]. Metselaa r 40. ]. L. R einen 41. W. Mossel 42. H. J. Reuijl 43 J. ]. Sprink 44 J. H. Keller 45 R. Jonker 46. G. ]. Barendreg t 47 P. van der Ent 48. G. E. Couperus 49 W. J. van Dijk 50. H. G. Stolk 51. G. J. Visser 52. N. Bartels 53 T. H. van der Wildt 54 G. H. Menses 55 J.D. Dijkstra 56. W. C. S. de Ridder 57. Sj. Hai tsma 58. A. Burghgraef 59 J. Meintser 6o. L. A. Schriek 6r. F. J. Sijtsma 62. M. G. Beunder 63. G. Bons 64. P. Bossen 65. N. Roeland 66. A. T. IJsembrant 67. ]. G. Hendriks 68. J. Greutink 69. R. H. v.d. Meulen 70. A. van der Veen 71. K. Schotanus 72. P. W. van Holten K. M. B ate Athj Kpar 73 H. J. Borkent 74 H. W. L. Leupen 75 P. ]es 76. C. Bakker 77 A. P. Th. M. Brogtrop 78. I. Leenhouts 79 H. W eevers So. C. U. J. Huber 8 r. ]. Blaauwbroek 82. A. Kros 83. I. P. van Dijke 84. F. Vermeulen 85. R. W. M. Duyzings 86. A. G. van den Berg 87. M.A.]. Ripperda 88. M.A. Salemink 89. W. W. Pieneman 90. S. Leenstra 91. P. de Frenne 92. R. Stade 93 A. C. de ' Ridder 94.T. A. Giel tjes 95 H. de Vries 96. G. J. Th. Bekkenute 97. J. Ponstein 98. F. M. H. Beckers 99 T. M. van Erkel roo. C. Swaneveld IOI. H. Hartman 102. G. J. Boom 103. D. van Couwclaar 104. J.P. Klienbannink 005. C. P. Sijtsma Io6. S. C. v. d. Kolff I07. W. Stegeman rob. J. C, Schagen B ate Elib Mpwa vc!ln Bmst'l. VGns Msai B 'ate 37

11 I09. M.A. Herlaar vhrz uo. D. Kok II. H. van de Riet rr2. D. van Haarlem BatC rr3. W. K. Pieters I I4. Raden Toepah Wiradiredja I I5. Soediran Bat C oo6. P. de Krey I 17. C. van Kooten rr8. H. J. Nahuysen. II9. J. W. Konings I20, I. Wardekker 121. G. F. Maas I22. J. G. v. d. Heyden I 3 I. van Aartsen I24. ]. van den Berge I25. H. J. A. Boelhouwers 126. H. van den Heuvel I27. F. F. Weiss I28. A. J. Zwiers 129. C. C. de Leau 130. K. F. Koene 131. P. J. Nassenstein 03. S. H. Tan 133. R. J. van der Zee I34 J. J. Serne Smrg Plcs Bjoe Maes. I35 J. Bakker I36. P. D. Petersen I37- H. J. Hunink i38. H. W. Huiskamp I39 A. Geurts 140. H. Broekhuis 14r. P. Goedhart 142, K. van den Haak I43 H.- de Jong 144 H. M. Meinen 145 G. J. C. Bevelander 146. C. J. Romeyn Smrg FAms Popo ELECTRICIENS 1. H. A. Aartsen 2. P. Maas E. v. 'I 3 J. J. van Mulbregt 4 W. J. M. Seheermeijer 5 J. Spanjaard ELECTROMONTEURS I. G. Ch. F. Timmerman 2. Ch. A. Soentken 3 Tjia Tek Pha 4 A. Hoogendoorn 5 Poeij Seng Koan M'ksr 6. Soedarsono 7. J. A. Winterkamp 8. S. Latupapua 9 P. H. Ong IO. A. Soetardi B ate Plcs Nhol or. H. Craanen 12. Poli-i 13. F. C. Mondt I4. Z. ]. Pea IS. P. P. Amahorseja MACHINE-/MOTORDRIJVERS r. A. Abas 2. R. Tarore 3 Ardjo 4 G. A. Karauwan 5 J. M. Palar 6. J. J. Manusama- 7. L. Balzouman 8. F. J. Kalen 9 K. P. W. A. Wuisan IO. A. J. W. Piris I r. H. A. Tarore Bgka: on bk Tjhi I2. F. Wutulo 13. A. Lumatauw q.. C. Ilat I5. A. Jansen I6. J. Sumual I7. A.M. Bromm I8. S. K. Sie 19. P. A. R. Davies 20.. E. Sumual 21. M. von Liitzow 22. R. A. Montanus Mndo Mros 23. V. Crain 24. S. Renjaan 25, M. Sapulette 26. A. J. Rorek 27.. S. Maoeleki 28. G. Karoendeng 29. R. Junginger 30. F. E. Eichenberger 3!. Adimoeljo 32. M. Hanafiah Tad Blwn Plbg Ploh BatC MACHINEDRIJVERS r. J. Joeom 2. P. Soealang 3 P. Lantang 4 D. Pattiasina - 5 R. Soetatmo 6. J. Pantouw 7 Th. Nieuwenboom 8. M. E. Weenas 9. M. Asikin IO. P. Salmon II. J. Lalopua r2. R. G. Loen I3. G. Sumuel I4- S. Saimima B ate Ambn Blwn Bgka I5. R. M. Toorop I6. H. W. Tweedy I7. S. Baeas I8. H. Supith I9. W. Rimper 20. P. Sahetapy 21. R. A. Pelealu 22. A. F. Zijmers 23. S. H. Laurens 24. A. J. Panghij 25. E. Heumassy 26. R. Soeparto 27. Hasan Oemoer 28. Ch. Modonsa Mksr Mkan B.Ind Mieh vngn B.Ind 29. S. Boerhanoedin Mekkawie Mpwa 30. M. Waani 31. W.]. Pietersz 32. S. Soebroto 33 M. Soemarsono 34 W. Hitijahubessy 35 W. ' Gonggrijp v.d. Sanden BatC 36. ]. Karauan Smrg 37 G. Piring 38. Soelaiman Bgka 39 Elias 40. H. M. Pattiheawean 4I. J. J. C. Tahitu Crwa MOTORDRIJVERS r. F. E. Filet 2. W. van Berk 3 s. Effendi 4 J. Pangkeij 5 T. E. Tieoalu 6. LE. Ibrahim 7 J.A.M. de Voet 8. L. F. Leander 9 ]. A. Muller IO. M. H. Siregar rr. C. N. Isakh 3a Mpwo Mk.in Mkan Kpar Pneh I2. Ch. M. J. R. Huffenreuter BatC I3. W. Karundeng BatC 14. M. F. Bacas Mksr 05. L. Goldbach I6. H. Janis 17. R. Haumahu Ambn I8. J. Paraeng I9- M. Maehfoed 20. F. W. Tehupuring 21. D._ D. Louhenapessy 22. M. Sariman 23. R. J. Kraaij 24. R. Soedarsono 25. Datiman 26. P. Latupeirissa 27. Khoe Tjoeng Hauw 28. M. Lumentut 29. F. J. van Garling 30. R. Sumual 3 I. P. Soeloeng 32. Saidoen Ploh Crwa Pneh \ \

12 J- LEERLING-/MAeHINE-/MOTORDRIJVERS I. F. A. Lucardie Bjoe I I8., K. Volkers Mnila 35 ]. Sapulete 2. M. A. Telehala I9. L. S. Soedira Tari 36. Moesa 3 Z. Abidin 20: W. D. Bergmann 37- B. P. B. den Dekker 4 Th. Venekamp 2r. Oeba 38. A. A. Vel berg 5. E. Ch. Abrahamsz 22. D. Krafft 39 R. Pijmari 6. N. F. Leander Mkan 23. -s. Rikumahu 40. D. Siahaija 7 H. F. C. Hultman 24. G. A. A. Loen 4I. A.M. H. Barkeij 8. Slamet 25. Djoekro 42. D. Ma tulessy 9 P. Siregar 26. A. ]. Silano 4 3 Ch. Soedira Io. I. H. L. Toroean 27. A. Latupeirissa 44 V. C. van Nyenhoff II. Soemardjo 28. A. S. Siregar 45 A. van der Heijde I2. H. H. Pattinasarany Kpar 29. ]. ]. F. Talakua 4'6. W. Doodoh I3. A. Mochtar 30 H. W. Lasut 47 P. A. aelis I4 Alwin 3!. ]. J. Lewarissa 48. S. Wohon I5. R. Eno 32 E. Runtupalit 49 ]. Sihasale I6. P. ]. Pattiwael 33 F. Lengkeij 50. Ch. Johannes I7. Ramli 34 A.]. E. Kaminski Rust Pneh Mkan Mkan CIVIELE DIENST PERSONEEL ADMINISTRATE URS r. ]. ]. Edelman 2. ]. A. van der Vliet 3, ].].Mulder 4 A. G. van Leenhoff 5 ]. C. van Voorst 6. P. van Vliet 7 ]. Molenkamp ADJ.-ADMINISTRA TEURS r. P. C. Schoute Holl I 2. G. ]. van der Tang R~ys I IC HOFMEESTERS r. N.J. Toorens 2. P.]. van der Veer 3 G. W. Ch. Agelink 4 W. F. Scheeawe 5 ]. Dirkse 6. ]. H.W. v. d. Vel de 7 ]. Alink 8. J. Huizinga Bruins 9 I:'. ]. Sinke 10. A. Jonker II. E. Dillon 2e HOFMEESTERS r. A. C.]. Smit I 2. A. F. Teuscher I ASS. HOFMEESTERS r. ]. D. Pigeaud 2. A. C. Wamsteker ELib 3 B. Vriesman 4 R. ]. Glas CHEFKOKS r. F. L. M. G. Koenen 2. F. W. van Halter en 3 ]. C. F.]. Zeewu,ster 4 H. Velthuis 5 ]. Ch. M. de Bree 6. P. Raa 7. A. Bolt KOK I. W. F. Jeelof INDISCJIE HOFMEESTERS r. C. Malonda 2. N. W. H. Paseki Swhr 3 C. R. von Liebenstein 4 P. H. Kairupan PROVIANDKLERK~N Ie KLASSE r. H. Camerling 2. F. Thenu 3 A. Kakalo 4 A. S. V. Limpele 5. P. A: Tendean 6. ]. P. Haulussy 7 A. W. Kandouw 8. L. Mangoendap 9 D. Najoan IO. D. van Unnik II. ]. A. Wauran 12. ]. Sundah 13. W. A. Tupan 14. E. Dengah Ruy-". Ambon 15. E. K. Mandagie r6. L. P. Tompodung _I 7. A. ]. Loho 18. W. E. Turang i9. J. R. Makatita 20. M. Olii 21. W. A. Wilson

13 22. J. J. Oentoe BatC 44 P. W. Sepang 66. 1: v. d. Heuve1 23. ]. }. Lasut Vtijn 45 A. Sumual 67. M. L. Laoh 24. K. R. Wondal 46. Ajoeb Rachman 68. S. Th. Hitipeuw Popo 25. J. Runtukahu 47. A. Dumais 6o. K. E. Burong 26. A. Laloan 48. Oei Tjeng Hian 7e. Qu~ Giok Lien, 27. Th. S. Luntungan 49 E. Karundeng BatC 7I. H. Durandt 28. W. F. Laurens. so. }. D. A. Lumanauw 72. W. Adam 29. S. J. Siahaja 5r. H. W. Manoppo 73 G. A. Rondonuwu ' 30. D. Malawau 52. J. M. Pattinama 74 A. F. Palandeng 31. P. A. Tanod 53 Liem Tjeng Kie 75 A. Souisa Tori 32. J. A. Wowor 54 Abdoel Hair vngn 76. F. Siahaja 33 F. E. Kaurow 55 W. F. Kairupan 77 A. Bacas 34 A.M. Djaafara 56. A. R. H. Lapian 78. Kaluku Nini Moehamed G'talo 35 Ph. Steinfirt 57 A. F. Sembel 79 Tjie Tjien Lam 36. K. A. Runtuwene 58. N. H. Panambunan 8e. J. I. Korompis 37 Tjia Van Lee Bjoe 59 S.C. Tumbel 8I. S.M. T. Hoetagaloeng 38.A. Mapaliey 6o. P.M. W. Pangemanan Bomb 82. H. A. Ch. Blom 39,B. Riupassa 61. E. B. Sigar 83. Lauw Tjing In 40. A. Kan-dou 62. J. H. Daud Ziek 84. P. A. F. Wilkmse 4 I. J. Tuilan 63. W. A. F. Pelenkahu FAms 85. Rachman Ka :tawidjaja Fl:'lS 42. M. Usmany 64. P. A. Tatont0s. 86. R. Sell Ruy.o 43 F. W. Kapojos 65. Tjan Kek Beng PROVIANDKLERKEN 2e KLASSE I. C. 1 Veenstra I 3 Siman Raden Serna die 5 R. Soejitno 2: Ong Goe Hien 4 W. J. Huwae 6. Jo Hong Seng ELib LEERLING PROVIANDKLERKEN I. P. S. La tumanisse SeHRIJVER I. M. Moningka KOK I. J. W. Wynans SCHEEPSGENEESHEEREN, ETC. (Door verschillende omstandigheden konden wij nog niet over alle gegevens betreffende de scheepsartsen en verplegers beschikken. Daarom Iaten wij de ons bekende nam:!n in alphabetische volgorde hieronder volgen). seheepsgeneesheeren Dr C. A. Adamse Dr J. Ph. v. Leent DrW. J. v. d. Berg Dr G. H. Stoltz VERPLEGERS I. Djalimoen J. Manduapessy NHel A. E. Titiheruw I. Hoeta Oerpek ]. Manolang E. Warouw K. Luhukay A. M. P. Naiggolan 4 ):

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Prijswinnaars en klassementsoverzichten

Prijswinnaars en klassementsoverzichten Prijswinnaars en klassementsoverzichten Algemeen Kampioen: Zwartwang grijs 94 punten, A. Diepstra Mooiste stam: Witborst grijs 377 punten, K. Colaris Mooiste stel: Grijs pop 190 punten, Jeroen Kroone Punten

Nadere informatie

C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf

C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf 7 biggelaar weduwe antonie 4 weiland 11 50 biggelaar

Nadere informatie

Bezoek Schermermolen met de familie Schipper

Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Rechts Jos Schipper Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Bezoek

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Gewest Noord-Holland Utrecht Gewestelijke Pupillen A Utrecht 7 maart 2015

Gewest Noord-Holland Utrecht Gewestelijke Pupillen A Utrecht 7 maart 2015 2014 2015 Gewest Noord-Holland Utrecht Gewestelijke Pupillen A Utrecht 7 maart 2015 Gewestelijke Technische Commissie Langebaan - Kortebaan 2014 2015 Wedstrijdorganisatie Gewestelijke Technische Commissie

Nadere informatie

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen dtb10-7 Aris Hooijberg Geertje Beets dtb13-1 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb14-7 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb13-2 Cornelis Hooijberg Guurtje Jacobs Roothart dtb14-4

Nadere informatie

Van familiehuis tot ziekenhuis

Van familiehuis tot ziekenhuis Van familiehuis tot ziekenhuis Foto 1 : Jl Kebalen Wetan, Malang, familiehuis, gebouwd door Han Khoen Ho Een paar jaar geleden was ik bezig om foto's in te scannen die toebehoorden aan de nalatenschap

Nadere informatie

Afhangbord Bardienstplanner

Afhangbord Bardienstplanner dinsdag 5 januari 2016 20:00-23:59 Normaal Astrid de Groot woensdag 27 januari 2016 19:00-23:00 Normaal Eline Scheringa dinsdag 16 februari 2016 20:00-23:59 Normaal Nick Bakker woensdag 6 januari 2016

Nadere informatie

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen!

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen! Racelez Naam: Uitleg racelez Lees de wdjes van je leesblad snel én goed. Iedere dag 1 muut lez. Laat iemand meelez om de tijd de score bij te houd én om te luister of je de wdjes goed leest. Zet e stp

Nadere informatie

INDELING PLOEGEN ALGEMEEN WERK SEIZOEN 2015.

INDELING PLOEGEN ALGEMEEN WERK SEIZOEN 2015. INDELING PLOEGEN ALGEMEEN WERK SEIZOEN 2015. PLOEG A PLOEG B PLOEG C PLOEG D PLOEG E PLOEG F zelfst. Werkzaamheden J.W. v.d. Bork M.Vreeswijk N. Dekker R. Heering W.N.M. Hoogland Tuincommissie P.J.Asman

Nadere informatie

Training voor jongens onder 18 (trainers onder voorbehoud)

Training voor jongens onder 18 (trainers onder voorbehoud) Training voor jongens onder 18 (trainers onder voorbehoud) Dinsdag 3 juni 3 19.00-20.15 Gijs&Martijn Donderdag 5 juni mei 3 19.00-20.15 Gijs&Martijn Dinsdag 10 juni 3 19.00-20.15 Gijs&Martijn Donderdag

Nadere informatie

Teamindeling Jeugd seizoen

Teamindeling Jeugd seizoen Teamindeling Jeugd seizoen 2016-2017 Beste spelers, ouders en verzorgers, Hierbij de teamindeling van de jeugd voor het seizoen 2016-2017. Let op, indelingen zijn bij GOMOS ALTIJD voorlopig! De trainers

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

RPL Vlg SPL NAAM PLAATS VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN RAYPNT POULES BEDRAG

RPL Vlg SPL NAAM PLAATS VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN RAYPNT POULES BEDRAG 1 A. Zuidhof Roosendaal 1955.0639 2-1724095 18/1 1 290,823 13.08.20 1171,097 1000,0 2 16 1 K. Leyten Klundert 1932.0950 3-3317004 20/13 1 306,503 13.21.44 1171,049 998,5 1----hs-s- 5,70 3 166 T. Zopfi

Nadere informatie

Op de terugweg liep de O 16 ten zuidwesten van het eiland Tioman,O-Malakka, in een mijnenveld.

Op de terugweg liep de O 16 ten zuidwesten van het eiland Tioman,O-Malakka, in een mijnenveld. Hr Ms O 16 Hr Ms O 16 Cdt. Ltz 1 Bussemaker, A. J Drager van de MWO 4e klasse Op 12 december 1941 bracht de O 16 in de Golf van Siam bij Patani vier Japanse troepentransport- schepen tot zinken. Op de

Nadere informatie

Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow Nummer: Naam: Datum: Score: Gem: 1 Brett Sutcliffe ,50 2 Jan de Goede

Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow Nummer: Naam: Datum: Score: Gem: 1 Brett Sutcliffe ,50 2 Jan de Goede Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow 1 Brett Sutcliffe 09-12-15 255 8,50 2 Jan de Goede 23-03-14 239 7,97 3 Edmee Boerrigter 24-10-15 223 7,43 4 Jan van der Meulen 22-04-12 216 7,20 5 Roy Faas

Nadere informatie

Blok 1 Vraag 1. In welke volgorde staan de getallen op de onderste regel. Blok 1 Vraag 2

Blok 1 Vraag 1. In welke volgorde staan de getallen op de onderste regel. Blok 1 Vraag 2 Vraag 1 In welke volgorde staan de getallen op de onderste regel Vraag 2 Zwart is aan zet en geeft mat in 2 zetten. Welk stuk zet de witte koning mat? Vraag 3 Wit begint en wint in twee zetten. Hoeveel

Nadere informatie

Sportdag-groepsleider - groep 1/2 E.R. Sluiter-Helmers M. Regterschot E.M.J Schilt G.J.C. van der Molen J.H. Kruiger

Sportdag-groepsleider - groep 1/2 E.R. Sluiter-Helmers M. Regterschot E.M.J Schilt G.J.C. van der Molen J.H. Kruiger Sportdag-groepsleider - groep 1/2 E.R. Sluiter-Helmers M. Regterschot E.M.J Schilt G.J.C. van der Molen J.H. Kruiger Sportdag-groepsleider - groep 2 C. Borgmeier M.A. Visscher R.E. Eikenaar J.H. Los J.W.A

Nadere informatie

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Advocatenkantoor Oudegracht Mevr. mr. G.A.M. van Dijk Dhr. mr. W.A. Swildens Oudegracht 90 Postbus 3092 1801 GB ALKMAAR tel.: 072-512 22 13 fax:

Nadere informatie

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Peronne MET 3140 DUIVEN OP 19/05/07 OM 08.15 UUR AA-M01-BLAD 1

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Peronne MET 3140 DUIVEN OP 19/05/07 OM 08.15 UUR AA-M01-BLAD 1 UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Peronne MET 3140 DUIVEN OP 19/05/07 OM 08.15 UUR AA-M01-BLAD 1 1 1 P. Beers Alkmaar 1302 326.863 22/11 03 5.1225745 11.28.36 1688.346 1000.0... 2 2 P. Beers Alkmaar 1302 02

Nadere informatie

50 jaar. Biljartvereniging "Vrije Tijds Besteding"

50 jaar. Biljartvereniging Vrije Tijds Besteding 50 jaar Biljartvereniging "Vrije Tijds Besteding" 1959-2009 Onze vereniging is in 1959 opgericht door Piet Kleijn, de eigenaar van Café Lekzicht, het huidige Café Sluis. Zoals de naam al een beetje aangeeft

Nadere informatie

Commissie en medewerkers grote middagoptocht

Commissie en medewerkers grote middagoptocht 1 van 6 Vrijwilligers, meld u aan als actief lid in een commissie of als activiteitenbegeleider. U kunt bellen met de voorzitter van de vereniging 072 5112525. Meer informatie via info@8october.nl Commissie

Nadere informatie

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel 1 Elmer Bijma 1 : 49.47 2 : 47.89 3 : 46.52 4 : 47.65 5 : 47.15 6 : 42.67 7 : 40.51 8 : 47.86 9 : 49.13 10 : 46.19 11 : 48.02 12 : 48.83 13 : 51.49 14 : 49.90 15 : 46.42 16 : 44.63 17 : 45.30 18 : 46.28

Nadere informatie

Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl

Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl cvanderwild@tiscali.nl; huub.elzerman@planet.nl; l.pronk96@upcmail.nl; ronabram@hetnet.nl; Ydens@zeelandnet.nl; Raad voor de journalistiek

Nadere informatie

Inventaris van de collectie namenklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Rijswijk, 1560-1812

Inventaris van de collectie namenklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Rijswijk, 1560-1812 Nummer archiefinventaris: 3.04.18.04 Inventaris van de collectie namenklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Rijswijk, 1560-1812 Auteur: J.J. Bink et al. Nationaal Archief, Den Haag 1962 Copyright:

Nadere informatie

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832 Index van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels OAT s behorende bij de minuutplans op www.watwaswaar.nl, gemaakt door Joop Sluis uit Mutzig (Frankrijk).

Nadere informatie

Fondclub de Marathonvliegers

Fondclub de Marathonvliegers Fondclub de Marathonvliegers Uitslag van de Overnacht fond vlucht uit BORDEAUX 2011 Coördinaten: +441021.00 +003921.00 D.D. 300612 in verenigingsconcours : 460 duiven. De duiven werden op 300612 om 07.00.00

Nadere informatie

Kampioenschappen 2013

Kampioenschappen 2013 Kampioenschappen 2013 Vitesse 1 totaal OA: 1 Gebr Bonte, 2 H. Kulik, 3 T. van de Hoogen, 4 W.A. de Bruijn, 5 D Boelhouwer Jr, Vitesse 1 totaal A: 1 W.A. de Bruijn, 2 H. Kulik, 3 Gebr Epping, 4 J. Jansen

Nadere informatie

SGA Seizoen

SGA Seizoen SGA Seizoen 2008 2009 Klasse 1B Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR 1. Caissa 4 7 10 35 x 5½ 3 5 3½ 4½ 7 6½ 1887 1876 K 2. Almere 2 7 10 35 2½ x 6 3½ 5 6 6½ 5½ 1871 1902 3. Tal/DCG 3 7 9 28 5 2 x 4½ 4½ 4 3½

Nadere informatie

Lijst van projecten. Nr Opdrachtgever Plaats Soort project Jaar/aant. 1) A.M.W. N.Holl. - Kantoor A.M.W blad

Lijst van projecten. Nr Opdrachtgever Plaats Soort project Jaar/aant. 1) A.M.W. N.Holl. - Kantoor A.M.W blad Lijst van projecten Nr Opdrachtgever Plaats Soort project Jaar/aant. ) A.M.W. N.Holl. - Kantoor A.M.W. 97 blad ) Aalders fam. Ilpendam woonhuis 96-967 0 ) Aalders fam. Ilpendam boerderij Boyl 97 ) Aalders

Nadere informatie

Uitslagen Kids Challenge 2006

Uitslagen Kids Challenge 2006 Jongste groep (6,7 8 jaar), 1 ronde Sven Meinders Monster 7 0:10:26 Sjors Kouwenhoven De Lier 8 0:12:44 Mark Jochems Den Haag 8 0:12:48 Alexander van Vugt s Gravenzande 7 0:14:34 Leon de Caluwe Ter Heijde

Nadere informatie

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Duffel MET 4051 DUIVEN OP 16/04/11 OM UUR AA-V15-BLAD 1

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Duffel MET 4051 DUIVEN OP 16/04/11 OM UUR AA-V15-BLAD 1 UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Duffel MET 4051 DUIVEN OP 16/04/11 OM 10.00 UUR AA-V15-BLAD 1 1 1 Comb Bleeker St. Pancras 1322 176.093 31/19 17 0.1553705 11.58.37 1484.561 1000.0... 2 1 Lex Udo Heiloo 1317

Nadere informatie

Bijlage 1 bij 'Medemblik en het Volkspetionnement van 1878'

Bijlage 1 bij 'Medemblik en het Volkspetionnement van 1878' Bijlage 1 bij 'Medemblik en het Volkspetionnement van 1878' Uitleg Links staan de namen van de Medemblikkers die hun naam onder het Volkspetionnement hebben gezet, in volgorde van ondertekening. Hun religieuze

Nadere informatie

Golden Regio 4 Race. Jonge duiven editie Nieuwsflits Tiel, 1 juni Beste sportvrienden en sportvriendinnen,

Golden Regio 4 Race. Jonge duiven editie Nieuwsflits Tiel, 1 juni Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Golden Regio 4 Race Jonge duiven editie 2013 Nieuwsflits - 8 - Tiel, 1 juni 2013 Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Na de spectaculaire laatste verkoopdag op 30 maart in Tiel alle ontvangen gelden

Nadere informatie

UITSLAG AFD 5 GROOT ROTTERDAM RAYON RECHTER MAAS OEVER J32 VANUIT PERONNE MET 1439 DUIVEN OP OM UUR.

UITSLAG AFD 5 GROOT ROTTERDAM RAYON RECHTER MAAS OEVER J32 VANUIT PERONNE MET 1439 DUIVEN OP OM UUR. 1 1 1 Comb.Romein-Klein Rotterdam 1604 4-1014266 94/33 90 251,335 12.05.04 1794,397 1000,0 1000,0 1000,0 2 2 2 Comb.Romein-Klein Rotterdam 1604 4-1007696 94/ 46 2 12.05.07 1793,757 998,1 997,2 991,2 3

Nadere informatie

REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG

REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG AFDELING 7 REGIO 3 B VANUIT Mantes la Jolie MET 973 DUIVEN OP 15/09/13 OM 09.00 UUR UF-N37-BLAD 1 1 1 1 comb van Os Lopik 21388680 10 07 404.742 13.37.02 1460.982 1000.0 1000.0 1000.0 2 2 1 N.H. de Lang

Nadere informatie

JURY KOPPEN SEIZOEN 2015 2016 OFFICIAL COMMISSIE ZEELAND

JURY KOPPEN SEIZOEN 2015 2016 OFFICIAL COMMISSIE ZEELAND Van Kerckhoven cup Zeeuwse Invitatie #1 Zeeuwse Invitatie #1 Datum: 20-09-2015 Datum: 27-09-2015 Zwembad: Sportblok Plaats: Zierikzee Datum: 27-09-2015 12.30 uur Organisatie: De Honte ZCKoewacht, Schelde,

Nadere informatie

www.compuclub.nl UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1

www.compuclub.nl UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1 UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1 1 1 3 Gebr. Homma Steggerda 0268.9126 182.226 85 49 5.1211341 10.09.54 1519.819 1000.0 1000.0 2 2 3 Bouke Junior de Boer

Nadere informatie

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Le Mans MET 894 DUIVEN OP 25/06/16 OM UUR AA-E25-BLAD 1

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Le Mans MET 894 DUIVEN OP 25/06/16 OM UUR AA-E25-BLAD 1 UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Le Mans MET 894 DUIVEN OP 25/06/16 OM 07.30 UUR AA-E25-BLAD 1 RPL VPL NAAM PLAATS VER. AFSTAND AD/PR GET RINGNUMM. V ZUIV.TYD MET./MIN RAYPNT POELES BEDRAG 1 1 Comb Schell

Nadere informatie

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Nivelles-Nijvel MET 3570 DUIVEN OP 30/04/11 OM UUR AA-V17-BLAD 1

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Nivelles-Nijvel MET 3570 DUIVEN OP 30/04/11 OM UUR AA-V17-BLAD 1 UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Nivelles-Nijvel MET 3570 DUIVEN OP 30/04/11 OM 08.00 UUR AA-V17-BLAD 1 1 1 Lex Udo Heiloo 1317 225.742 28/23 01 9.1048275 10.53.30 1301.108 1000.0... 2 2 Lex Udo Heiloo 1317

Nadere informatie

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig nr. 606 (769): Hendricus van Doveren - land, 4 lopense 2 roeden, matig nr. 607 (770-771): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos,

Nadere informatie

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Meer A MET 2299 DUIVEN OP 13/08/11 OM UUR AA-N32-BLAD 1

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Meer A MET 2299 DUIVEN OP 13/08/11 OM UUR AA-N32-BLAD 1 UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Meer A MET 2299 DUIVEN OP 13/08/11 OM 09.25 UUR AA-N32-BLAD 1 RPL VPL NAAM PLAATS VER. AFSTAND AD/PR GET RINGNUMM. ZUIV.TYD MET./MIN RAYPNT POELES BEDRAG 1 1 L. Hoffman Den

Nadere informatie

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 1084 AANTAL DEELNEMERS : 61 DATUM : 22-09-12 LOSTIJD : 10:00 WIND : NOORD

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 1084 AANTAL DEELNEMERS : 61 DATUM : 22-09-12 LOSTIJD : 10:00 WIND : NOORD Uitslag Rayon t Noorden WEDVLUCHT VLUCHTCODE AANTAL DUIVEN : 1084 AANTAL DEELNEMERS : 61 DATUM : 22-09-12 : ST. TRUIDEN : N38 LOSTIJD : 10:00 WIND : NOORD Reclames schriftelijk of per e-mail indienen tot

Nadere informatie

AFD. "DE KUSTSTROOK" A24 ST. VINCENT. MET 672 DUIVEN OP LOS U. SAM.1: 242 DUIVEN, SAM.2: 136 DUIVEN, SAM.3: 294 DUIVEN.

AFD. DE KUSTSTROOK A24 ST. VINCENT. MET 672 DUIVEN OP LOS U. SAM.1: 242 DUIVEN, SAM.2: 136 DUIVEN, SAM.3: 294 DUIVEN. AFD. "DE KUSTSTROOK" A24 ST. VINCENT. MET 672 DUIVEN OP 13-06-2014 LOS 13.00 U. SAM.1: 242 DUIVEN, SAM.2: 136 DUIVEN, SAM.3: 294 DUIVEN. APL SPL VPL NAAM PLAATS -VER. RINGNUMM V AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD

Nadere informatie

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 937 AANTAL DEELNEMERS : 95 DATUM : 09-06-12 LOSTIJD : 07:00 WIND : Z*W

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 937 AANTAL DEELNEMERS : 95 DATUM : 09-06-12 LOSTIJD : 07:00 WIND : Z*W Uitslag Rayon t Noorden WEDVLUCHT VLUCHTCODE AANTAL DUIVEN : 937 AANTAL DEELNEMERS : 95 DATUM : 09-06-12 : ST. TRUIDEN : V23 LOSTIJD : 07:00 WIND : Z*W Reclames schriftelijk of per e-mail indienen tot

Nadere informatie

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103)

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103) NT00103_38 Nadere Toegang op inv. nr 38 uit het archief van het Gerechtsbestuur Houten en t Goy, 1666-1810 (103) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van inventarisnummer

Nadere informatie

WIE WAT WAAR O.V.C 85 seizoen 2014 2015

WIE WAT WAAR O.V.C 85 seizoen 2014 2015 WIE WAT WAAR O.V.C 85 seizoen 2014 2015 ALGEMEEN O.V.C 85 BBKS72G Clubgebouw Sportpark De Bilderberg Sportlaan 1,6861 AG Oosterbeek 026 3332284 Postadres OVC 85 Postbus 76,6860 AB Oosterbeek Webside www.ovc85.nl

Nadere informatie

Martin Wijtman van harte gefeliciteerd met de eerste prijs in Fondclub de Marathonvliegers

Martin Wijtman van harte gefeliciteerd met de eerste prijs in Fondclub de Marathonvliegers Fondclub de Marathonvliegers... Uitslag van de ZLU vlucht uit MARSEILLE Coördinaten: +430605.00 +055325.00 D.D. 18 juli 2014 in verenigingsconcours : 191 duiven. De duiven werden op 18 juli 2014 om 06.45.00

Nadere informatie

REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG

REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG AFDELING 7 REGIO 3 B VANUIT St. Vincent MET 346 DUIVEN OP 14/06/13 OM 13.00 UUR UF-A24-BLAD 1 REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG 1 1 1 J.A.C.

Nadere informatie

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 kad.nr. adres soort eigendom oppervlakte klasse aanslag ongebouwd aanslag gebouwd aantekening over naar art.nr. art.nr. 1 -- Cornelis

Nadere informatie

UITSLAG AFD.6 RAYON E VANUIT Strepy/Thieu MET 2630 DUIVEN OP 14/05/05 OM UUR AA-V06-BLAD 1

UITSLAG AFD.6 RAYON E VANUIT Strepy/Thieu MET 2630 DUIVEN OP 14/05/05 OM UUR AA-V06-BLAD 1 UITSLAG AFD.6 RAYON E VANUIT Strepy/Thieu MET 2630 DUIVEN OP 14/05/05 OM 07.50 UUR AA-V06-BLAD 1 1 1 JONG, A.N.D. DE AMSTERDAM 1207 215.561 14/09 12 4.1843041 11.09.35 1080.058 1000.0... 2 2 NAUTA GEBR.,

Nadere informatie

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 871 AANTAL DEELNEMERS : 91 DATUM : 23-06-12 LOSTIJD : 07:30 WIND : Z*W

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 871 AANTAL DEELNEMERS : 91 DATUM : 23-06-12 LOSTIJD : 07:30 WIND : Z*W Uitslag Rayon t Noorden WEDVLUCHT VLUCHTCODE AANTAL DUIVEN : 871 AANTAL DEELNEMERS : 91 DATUM : 23-06-12 : ST. TRUIDEN : V25 LOSTIJD : 07:30 WIND : Z*W Reclames schriftelijk of per e-mail indienen tot

Nadere informatie

De collecte tijdens de dienst is voor de CVK en de collecte bij de uitgang is voor het Kerkenwerk.

De collecte tijdens de dienst is voor de CVK en de collecte bij de uitgang is voor het Kerkenwerk. Kerkdiensten 2015 Zondag 20 december; 4e Adventszondag: 09.30 uur: Ds. C.W. Neef (Kollum) De collecte tijdens de dienst is voor de CVK en de collecte bij de uitgang is voor het Kerkenwerk. Kindernevendienst:

Nadere informatie

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar Referenties buiten Heerhugowaard Alkmaar Fam. A.D. Abrahams Priemstraat 51 1825 KG Alkmaar Fam. Alibocus Wielingenweg 308 1826 BX Alkmaar Fam. Baay Karveelstraat 99 1826 EJ Alkmaar Fam. N. Bakker Rinnewaard

Nadere informatie

Lijst der Contributabelen 1797

Lijst der Contributabelen 1797 Lijst der Contributabelen 1797 GA Ommen inv. nr.678 Naam leefijdcontributie opmerking Willem Sogen 25 2 gld 5 st J. de Grave 45 arm G. Meijerink 40 arm Jan Bosch 54 15 st. H.J. Podde 43 15 st. H:k van

Nadere informatie

SGA Seizoen

SGA Seizoen SGA Seizoen 2010 2011 Klasse 1B Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR 1. Probleem 1 7 13 36 x 4 5½ 4½ 5½ 5 5½ 6 1878 1899 K 2. Caissa 8 7 12 38½ 4 x 6 4 7 5½ 5 7 1839 1934 3. VAS 4 7 7 26½ 2½ 2 x 4 4½ 4 5½ 4

Nadere informatie

Gemeente Soest Postbus CA Soest. Belangrijke mededeling:

Gemeente Soest Postbus CA Soest. Belangrijke mededeling: Gemeente Soest Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Telefoon: (035) 6093411 Telefax: (035) 6093689 Internet: www.soest.nl Belangrijke mededeling: Soesterberg, 1 december 2011 Aan de

Nadere informatie

BESTUUR Benoemende organisatie

BESTUUR Benoemende organisatie BESTUUR Lid Benoemende organisatie J.M.A. Aerts mw. M.C. Bense ir. H. de Boon VGB A. Bruggeman CNV Vakmensen J. den Dekker Plantum NL A. Gijsberts M.F. van Ginkel VIGEF J.G. van Haarlem NFO/ D. Hylkema

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

WEEK 28: 9 juli t/m 13 juli

WEEK 28: 9 juli t/m 13 juli WEEK 28: 9 juli t/m 13 juli D. Schoustra R. Reinsma B. Ide N. Tester (8.00) J. Abma v.d. V. A. Williams R. Smeding T. Nieuwland R. Reinsma T. Veltman U. Zwaan S. Abma T. Cuperus A. Klaver K. Okkema S.

Nadere informatie

Lootings-lijst der arbeiders voor Nijmegen Opgemaakt ter voldoening aan eene aanschrijving van den Gouverneur van Drenthe 22 mei 1815

Lootings-lijst der arbeiders voor Nijmegen Opgemaakt ter voldoening aan eene aanschrijving van den Gouverneur van Drenthe 22 mei 1815 Lootings-lijst der arbeiders voor Nijmegen Opgemaakt ter voldoening aan eene aanschrijving van den Gouverneur van Drenthe 22 mei 1815 Bron: Gemeentearchief Hoogeveen Inventarisnummer: 1066 Getrokken Nummer

Nadere informatie

Indeling JEUGD SEIZOEN 2014-2015

Indeling JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Indeling JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Technische Commissie 2014-2015 TC Algemeen: Wil van Gerwen (voorz.) TC jeugd: Ronnie Maas Jan Martens Ad Vervest Walter Snellens Jeroen Stevens (secr.) Ronnie Maas (jeugd

Nadere informatie

NAAM: klas/mentor: extra tijd opmerkingen: welke vakkan Olgers, Laurens 3Ha LIB ja alle vakken in A109 Hakkers, Nikki 3Hb HOF ja alle vakken in A109

NAAM: klas/mentor: extra tijd opmerkingen: welke vakkan Olgers, Laurens 3Ha LIB ja alle vakken in A109 Hakkers, Nikki 3Hb HOF ja alle vakken in A109 NAAM: klas/mentor: extra tijd opmerkingen: welke vakkan Olgers, Laurens 3Ha LIB ja alle vakken in A109 Hakkers, Nikki 3Hb HOF ja alle vakken in A109 Hartman, Floris 3Hc FAS ja alle vakken in A109 Meulen,

Nadere informatie

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A 1 Straat/ omgeving Persoon Beroep Woonplaats Gebruik Klass e Oppervlakte nr. DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE N.V.T. CUIJK WEIDE 4 221250 ha A 1 DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Gecertificeerde projectmanagers (stand van zaken 2 juli 2014)

Gecertificeerde projectmanagers (stand van zaken 2 juli 2014) Gecertificeerde projectmanagers (stand van zaken 2 juli 2014) Nb: elk heeft een geldigheidsduur van 2 jaar! TOP 1 201102066 Drs. Ronald Nomes 201102063 Ing. Jan A.H. Mulder 201102064 Ir. Remco M. Hoeboer

Nadere informatie

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg Het Padje in 1820 Het padje is echter al veel ouder Op een document uit het jaar 1690, waarin de kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt het Padje al

Nadere informatie

Nicky de Jong, Arie Vlot, Joost van Ophoven, Patrick Akkermans Maandag en woensdag Leider Wilbert van Boxel

Nicky de Jong, Arie Vlot, Joost van Ophoven, Patrick Akkermans Maandag en woensdag Leider Wilbert van Boxel A 1997 en 1998 Trainer Maikel Gijsbrechts Maandag en donderdag Leider Johan Fijneman Arno vd Bosch 1 Bondslid Hakkel, J.P. M 2 Bondslid Pluijm, van der J.H.B. M 3 Bondslid Leeggangers, M.H.J. M 4 Bondslid

Nadere informatie

Jeugdbestuur A1 + A2

Jeugdbestuur A1 + A2 Jeugdbestuur Naam: Telefoon Mobiel Email Annie Smeding 0513-434198 r.smeding@euphony.nl Corry Hooghiemstra 0513-431225 corrie.h@hotmail.com Gerard Molenaar 0513-432077 06-11060665 G.Molenaar10@kpnplanet.nl

Nadere informatie

Hoofdklasse / A - klasse - deel 3

Hoofdklasse / A - klasse - deel 3 Hoofdklasse / A - klasse - deel 3 zv Orca Leeuwarden 21-1-2012 Deel 3 E.ON Nationale zwemcompetitie landelijk - zaterdag 21 januari 2012 om 17:00u (25 m) Aanvangstijd juryvergadering: 16:30u 1. 4x200m

Nadere informatie

PC Naam Woonplaats Totpnt V14 V15 V16 V17 V21 V23

PC Naam Woonplaats Totpnt V14 V15 V16 V17 V21 V23 EINDSTAND VITESSE 1 RAYON WEST DRECHTSTEDEN 5 V.D. 6 VLUCHTEN TELLEN V14 V15 V16 V17 V21 V23 1 D. de Jong Ridderkerk 9355.3 1858.7 1721.1 1842.1 1913.2 1900.1 1841.2 2 D. Lodder Ridderkerk 8889.8 1760.9

Nadere informatie

UITSLAG AFD.6 RAYON C VANUIT Nivelles/Nijvel MET 2903 DUIVEN OP 12/07/08 OM UUR AA-J04-BLAD 1

UITSLAG AFD.6 RAYON C VANUIT Nivelles/Nijvel MET 2903 DUIVEN OP 12/07/08 OM UUR AA-J04-BLAD 1 UITSLAG AFD.6 RAYON C VANUIT Nivelles/Nijvel MET 2903 DUIVEN OP 12/07/08 OM 12.10 UUR AA-J04-BLAD 1 1 1 T.B. Kaayk Koog aan de Za 1268 211.248 28/07 05 8.1371312 14.28.54 1520.865 1000.0... 2 1 R. van

Nadere informatie

Januari 2017 Morgen Middag Avond. Februari 2017 Morgen Middag Avond

Januari 2017 Morgen Middag Avond. Februari 2017 Morgen Middag Avond Januari 2017 1 z 1 9.00 ds. G.H. Molenaar (LvD) 13.15 ds. G. Herwig (EK) Nieuwjaarsdienst 8 z 2 9.00 ds. D.J.W. Kok (AV) 13.00 ds. G.H. Molenaar (JvW) Bevestiging ambtsdragers 10 d 20.15 Bijbelkring 15

Nadere informatie

5e Baanwedstrijd - Pupillen A t/m Masters + Open inschrijving

5e Baanwedstrijd - Pupillen A t/m Masters + Open inschrijving 1. Uitslag Pupillen A - 100 meter Pos Naam Cat Paar Baan Tijd Punten 1 22 Bonne van Avezaath DPA 3 I 12.75 2 76 Youri Janssen HPA 4 I 12.82 3 20 Tim Althuis HPA 3 O 12.87 4 72 Bram Hoekstra HPA 4 O 12.94

Nadere informatie

REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG

REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG AFDELING 7 REGIO 2B VANUIT Pt.St.Maxence MET 1145 DUIVEN OP 22/06/13 OM 09.00 UUR UC-M25-BLAD 1 REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG 1 1 1 Rikus

Nadere informatie

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard Gemeente Willige Langerak

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard Gemeente Willige Langerak Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832 Index van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels OAT s behorende bij de minuutplans op www.watwaswaar.nl, gemaakt door Joop Sluis uit Mutzig (Frankrijk).

Nadere informatie

AJT 2016 TDV - Senioren

AJT 2016 TDV - Senioren AJT 6 TDV - Senioren 4--6 7:7:5 Last 56 - Best of 5 legs Erwin Borman Xander Senger Lincy Gloudemans Wim van der Valk Max Colle Pascal Kaldenberg Jeffrey Teurentjes Thom Heuvens Alwin Huber Marco van Vliet

Nadere informatie

Ajax- Feyenoord PSV -Utrecht Keeper 1 keept, 2 schiet: 10 Penalty s: > gestopt door 1 Keeper 2 keept, 1 schiet: 10 Penalty s: > gestopt door 2

Ajax- Feyenoord PSV -Utrecht Keeper 1 keept, 2 schiet: 10 Penalty s: > gestopt door 1 Keeper 2 keept, 1 schiet: 10 Penalty s: > gestopt door 2 Competitie 1 op Veld C Team Leider Speler 1 Speler 2 Speler 3 Speler 4 Speler 5 PSV W. Schutte Tim vd Akker Wijart Aarts Tom Loomans Tim Schutte Jasper v der Zwaan AJAX J. Snijders Jamie Baars Stein Snijders

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Onderwerp : Benoeming leden welstandscommisie

Onderwerp : Benoeming leden welstandscommisie Aan de Gemeenteraad Raad Status 8 maart 2007 Besluitvormend Onderwerp Benoeming leden welstandscommisie Hûs en Hiem Punt no. 8 Korte toelichting In artikel 9.3 van de Bouwverordening is opgenomen dat de

Nadere informatie

Fondclub de Marathonvliegers... Uitslag van de vlucht uit ST VINCENT ZLU Coördinaten: +434002.00-011711.00 D.D. 080716 in verenigingsconcours : 239

Fondclub de Marathonvliegers... Uitslag van de vlucht uit ST VINCENT ZLU Coördinaten: +434002.00-011711.00 D.D. 080716 in verenigingsconcours : 239 Fondclub de Marathonvliegers... Uitslag van de vlucht uit ST VINCENT ZLU Coördinaten: +434002.00-011711.00 D.D. 080716 in verenigingsconcours : 239 duiven. De duiven werden op 080716 om 07.15.00 gelost....

Nadere informatie

Nederlandse Equipe Kampioenschappen 2006 Deventer - de Scheg 24/

Nederlandse Equipe Kampioenschappen 2006 Deventer - de Scheg 24/ Degen Dames 1 DES VILLIERS ENGELENBURG / MULDERS / TAR / TOL 2 ZAAL KARDOLUS BOONE / DIJKSTRA / FRANCK 3 ZAAL VERWIJLEN GLIMMERVEEN / HET LAM / JAHN / KUIPER 4 DOS SANTOS / HEIDINGA / MULDER / NAALDENBERG

Nadere informatie

pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt

pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt KPN Marathon Cup 0 KPN Marathon Cup 0 - Breda 5--0 Daguitslag pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt A7 Christijn Groeneveld Heerhugowaard BAM-Univé Schaatsteam 0, A5 Arjan Stroetinga Waskemeer BAM-Univé

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

The Haque Road Runners. Algemene. Leden vergadering. Bestuur. Wedstrijdsecretaris. Izaak Luteijn. Versie 21-09-2015 pagina 1

The Haque Road Runners. Algemene. Leden vergadering. Bestuur. Wedstrijdsecretaris. Izaak Luteijn. Versie 21-09-2015 pagina 1 The Haque Road Runners Algemene Leden vergadering Bestuur BCO Voorzitters commissies Voorzitter Toon de Graauw Secretaris vacature Penningmeester Gert-Jan Smit Wedstrijdsecretaris Accommodatie wnd Toon

Nadere informatie

code Psalm zelfde melodie componist opmerking blz. ritme tekst gereed jaar

code Psalm zelfde melodie componist opmerking blz. ritme tekst gereed jaar psalm 1 W.H.Zwart voorspel, koraal 3 nee n.v.t. ja 1990 psalm 1 Dinant Struik andere melodie 1 ja n.v.t. ja 1991 psalm 1 Albert v.d. Hoeven voorspel en koraal 5 ja ja ja 2008 psalm 2 J.Worp voorspel 2

Nadere informatie

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w)

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w) GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN Om onderstaande lijst ook up-to-date te kunnen houden willen wij alle werkveldraden en sectoren vragen ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

Nadere informatie

Snelste 1e getekende prijs 2 Ineke van der Rhee. Laatste prijsduif prijs 32 Comb. van Wingerden

Snelste 1e getekende prijs 2 Ineke van der Rhee. Laatste prijsduif prijs 32 Comb. van Wingerden Fondclub de Marathonvliegers Uitslag van de vlucht uit MARSEILLE ZLU Coördinaten: +430605.00 +055325.00 D.D. 150716 in verenigingsconcours : 125 duiven. De duiven werden op 150716 om 06.45.00 gelost. PRIJS

Nadere informatie

JEUGD SEIZOEN

JEUGD SEIZOEN Indeling JEUGD SEIZOEN 2013-2014 Technische Commissie 2013-2014 TC Algemeen: Wil van Gerwen (voorz.) Ad Vervest Walter Snellens Jeroen Stevens (secr.) Ronnie Maas (jeugd TC) Gertjan van Doormalen (afgv.

Nadere informatie

A.L. A.L.G. A.D.G. B.S. A.V.

A.L. A.L.G. A.D.G. B.S. A.V. 26059-00234 15-mrt-07 BT8 J.C. de Wildt H. & S. Broersma 83 82 1 90 89 3 3 73 26100-00156 26100-00161 8 15 08425-01940 22-feb-08 BT8 G. van Wijncoop-Schipper D.A. Valk 135 121 14 88 88 3 3 70 08425-01771

Nadere informatie

1 Documentcode Vervallen versie d.d. Actuele versie d.d. Vaststelling CCvD Akkoord bestuur TCVT VT nvt nvt

1 Documentcode Vervallen versie d.d. Actuele versie d.d. Vaststelling CCvD Akkoord bestuur TCVT VT nvt nvt Samenstelling Bestuur A.M.J. Beelen onafhankelijk voorzitter M.J. Kroes penningmeester Vereniging Verticaal Transport M.J.P. van der Steen secretaris Vakvereniging Het Zwarte H. Crombeen lid FNV Bouw E.

Nadere informatie

PERIODE van 21-08-2014 t/m 31-7-2015

PERIODE van 21-08-2014 t/m 31-7-2015 donderdag 21 augustus 2014 SPEELLIJST-informatie t.b.v. BEER MUZIEKTHEATER PERIODE van 21-08-2014 t/m 31-7-2015 = Vrije Voorstelling OPA, WAAROM ZIJN ER MEER VRAGEN Datum Plaats Zaal Organisator Tijd Adres

Nadere informatie

Docenten en overige medewerkers 2015-2016

Docenten en overige medewerkers 2015-2016 Docenten en overige medewerkers 2015-2016 drs. B.G.P. Averdijk geschiedenis, coördinator huiswerktoezicht, flexlessen en boekenservice ave@hetbaarnschlyceum.nl hwt@hetbaarnschlyceum.nl boekenservice@hetbaarnschlyceum.nl

Nadere informatie

Wedstrijd 1. Nr Categorie Div. Naam Vereniging. 1 Benjamin 14 5 Morris Soetekouw T.G.V. HELLAS - TIEL

Wedstrijd 1. Nr Categorie Div. Naam Vereniging. 1 Benjamin 14 5 Morris Soetekouw T.G.V. HELLAS - TIEL 1 71 7 Wedstrijd 1 1 1 Benjamin 14 Morris Soetekouw T.G.V. HELLAS - TIEL Benjamin 14 Aissar el Amrani T.G.V. HELLAS - TIEL 3 Benjamin 14 Faysall Hobé T.G.V. HELLAS - TIEL 4 Benjamin 14 Nathan Zijlstra

Nadere informatie

SAMPL ALGPL NAAM PLAATS CCG-VER RINGNUMM V MEE GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN ACG-PNT ALG-PNT ACGBEDR

SAMPL ALGPL NAAM PLAATS CCG-VER RINGNUMM V MEE GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN ACG-PNT ALG-PNT ACGBEDR UITSLAG FRIESLAND'96 SAMSP E1 VANUIT Deurne MET 2109 DUIVEN OP 16/04/16 OM 08.30 UUR FR-V15-BLAD 1 1 13 J. & S. Timmermans Donkerbroek FO-0252 41431561 V 37 01 177.861 10.11.12 1757.420 999.64 999.11 2

Nadere informatie

UITSLAG FONDCLUB DE GLAZEN STAD A27 VANUIT TARBES MET 635 DUIVEN OP 09-07-2010 LOS 10.30 UUR.

UITSLAG FONDCLUB DE GLAZEN STAD A27 VANUIT TARBES MET 635 DUIVEN OP 09-07-2010 LOS 10.30 UUR. UITSLAG FONDCLUB DE GLAZEN STAD A27 VANUIT TARBES MET 635 DUIVEN OP 09-07-2010 LOS 10.30 UUR. PLC NAAM PLAATS VER. RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN PUNTEN BEDRAG 1 A. van de Berg Spijkenisse

Nadere informatie

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7 Jonge Voetboogstraat nr 1 Klerkx, Joannes 26-10-1892, Raamsdonk seinwerker ns Olthof, Grada Hubertstr.W.,11 's-hertogenbosch 04-07-1923 06-04-1925 's-hertogenbosch Muntelplein 31 2 1 1 Muijsenberg v.den,

Nadere informatie

RANGLIJSTEN ALPHABETISCHE OPGAVE

RANGLIJSTEN ALPHABETISCHE OPGAVE Bijlage : Maart-nummer 1947 YOORLICHTINGS- EN VERBINDINGSORGAAN VOOR' H T PERSONEEl VAN DE N. v. K ONINIUIJKE t PAKET V AARTI~ MAATSCHAP'PIJ RANGLIJSTEN VBN HET NRUTISCH, TECHNISCH, C.D. V.aREND PERSONEEL

Nadere informatie

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland,

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, 1811 Het origineel is aanwezig in het gemeente-archief te Kampen (DTB 416) transcriptie: Bruno Klappe, Eindhoven versie: mei 2012 Email: bruno.klappe@schokkervereniging.nl

Nadere informatie