ALPHABETISCHE LIJST WALPERSONEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALPHABETISCHE LIJST WALPERSONEEL"

Transcriptie

1 Ook 'Koning Wi!lem li blies nieuw Ieven in en zoo zien wij dat de,anna LOUISE" en de,zuidpool" in r844 en het jaar daarrta van Amsterdam na:tr de verre wateren van de Stille Zuidzee vertrokken; een geheel nieuw terrein voor ons. In r85o liepen nog twee schepen uit de haven van Harlingen 'naar de kusten van Groenland, maar dit waren de laatste daadwerkelijk~ walvischvaarders waarvan gegevens zijn gepubliceerd. Alg-emeen neemt men aan dat de resultaten van dien aard waren, dat de voortzetting van het bedrijf niet verantwoord werd geacht. Maar zelfs na r85o heeft men nog - zij het dan ook vrij zwakke - pogingen aangewend om de vangsten te hervatten. In een verga dering van het Aardrijkskundig Genootschap in r875 trachtte men enthouisasme op te wekken door het publiceeren van oude cijfers. H onderd jaar geleden -zoo zeid'e de wnd. Voorzitter - we,rden de Poolzeeen bezocht door gemiddeld r8o schepen en in iets meer d'1m roo jaren bracht men 44 millioen gulden mee naar huis. De visscherij in Straat Davis bracht in 6o jaren, 14 millioen in het laatje. Twee jaren later probeerde de Maatschappij tot Bevordering van de Nijverheid om in Enkhuizen een, Noordsche Compagnie" te stichten, doch deze poging liep helaas op niets uit. De laatste snik werd gegeven door het poolscheepje,willem BARENTSZ", dat Spitsbergen in r878 bezocht en hiermede was de walvischvaart weggekwijnd. De heer Naber was pessimistisch ten aanzien van de toekotnst van de vaart en schrijft in zijn boek dat men gerust kan zeggen, dat zij tot de geschiedenis behoort. Maar de heer Naber wist toen niet dat er een oorlog gevoerd zou worden en dat het Nederlandsche volk zoo krachtig daaruit te voorschijn zou komen, dat het zelfs zulk een oud bedrijf opnieuw zou gaan entaineeren. Dat is ondernemingsgeest! w. Bijlage No. 27 ~ 23 Juli 1946 ALPHABETISCHE OPGAVE Van het JfT alpersoneel in de diverse ran[jen en RANGLIJSTEN Van het Nautisch, Technisch, C. D. Varend Personeel en Scheepsgimeesheeren Het is ons een genoegen hierbij den lezers van,de Uitlaat" de eerste Ranglijsten van ons Varend Perso neel aan te bie.den, benevens een opgave van het Walpersoneel in de diverse rangen, welke laatste alphabetisch is gerangschikt. Het samenstellen en het verzamelen van de gegevens is een tijdroovend werk geweest en wij ontveinzen ons niet, dat er hier en daar foutjes gemaakt kunr1en zijn. Daar de verbinding tusschen ons Personeel door de omstandigheden lang niet zoo goed is als v66r den oorlog, en men ons niettemin verschillende malen heeft gevra'igd, wa:tr collega,zus-en-zoo" zich bevindt, hebben wij de plaatsingen van omstreeks ro Juli 1946 achter de namen vermeld. Dat deze aanduidinlgen niet op volledigheid kunnen bogen, zult U allen we! beseffen; wij kunn,en nl. niet weten hoe de laatste keuringen in Nederland zijn uitgevallen en of er door ziekte een Wtk. met spoed van de,stagen" naar de,merak" moest worden overgeplaatst. Wij hebben daarom, wat de ranglijsten van het Varend Personeel betreft, deze gedragslijn gevolgd: a. De namen van de schepen zijn tot vier letters afgekort (noodig wegens plaatsruimte) 1 terwijl de namen van de coasters cursief zijn gedrukt. b. E. V.. beteekent niet alleen,evacuatie Verlof" of,europeesch Verlof" in Eur~a, Amerika of ralie, doch wij hebben gemeend allen, die zich voor herstel van gezondheid van hemzelf of van zijn familie, of zich met Buitenlandsch Verlof buiten Nederlandsch-Indie bev.inden, met," te moeten aanduiden. Het is zeer goed mogelijk, dat iemand, die geevacueerd is, doch inmiddels werd goedgekeurd, in Nederland dienst doet en toch voorkomt onder Cle rubriek,". c. Varend Personeel, dat tijdelijk aan den wal is geplaatst, ziek is achtergebleven, bestemming wachtend is, enz. hebben wij aangeduid met vette letters.,bat-c." kan dus beteekenen: ziek, d. d. Gezagvoerder op een L. C. T. te Tandjong-Priok, B.W., B.V., enz. d. De aanduiding,011bekend" (Onbk) hebben wij achter de namen geplaatst van hen, die zich nog in handen van de.republikeinen bevinden en alsook van anderen, die zich nog.niet h ebben kunnen melden. Bij de lijsten van het Walpersoneel hebben wij, doordat hier geen nummers bij vermeld staan, wat meer ruimte gehad, zoodat wij in enkele gevallen de plaatsingen iets uitgebreider. konden opnemen. In ]:JOofdzaken werd echter bovenvermelde gedragslijn gevolgd. Wij spreken de hoop uit, dat de distributie van deze lijsten aan de gestelde verwachtingen zal beantwoorden en verzoeken onzen lezers dringend om, indien onjuisthed~.n of fouten worden aangetroffen, deze schrijtelijlc aan de Redactie te willen opgeven, zoodat wij in Januari 1947 geheel juiste lijsten kunnen publiceeren. ALPHABETISCHE LIJST WALPERSONEEL GEVOLMACHTIGDE VAN DEN RAAD VAN BESTUUR ]'. W. B.. Everts Oost-Azie LEDEN VAN DE DIRECTIE IN NEDERLANDSGH-INDI~ Mr. W. M. Hens I R. Pronk D. H. de jong E. V.. CHEFS VAN DIENST H.K. A. F. Vas Dias H.K. Ir. H. Th. Bakker HK/ SMP. L A. Kouwenhoven HK/ PZ. ]. Quelle F. M. W. M. Bonsen Ir. Y. A. Kuipers c. ]. ]. Breman HK/ Pass ]. M. Lamens F. c. de Ruyter de Wildt J. C.t H. Grotjohan ]. van Lier L. Sonius Durban L. F. Gude HKj Cm K. L. de Lussanet de Ia ]. H. Verdonk H. Harinck HKICm Sabloniere Oost-Azie M. P. Verstelle HKj TD D.!ken ''4..E. v. ]. ]. S. Mikina H.L. de Vries Mr. W,- L.A. M. v. d. Kamp G. P. Post Dr. F. Weynen HKjMD 28

2 !I ADJUNCT CHEFS F. Bandsma ftd G. Herfst P. Beenhakker D. Heiner A. v. Bochove J. B. A. Jagt HK/ NI A. M. den Boer HK/ Pass H. C. de Knegt B. Aires F. J. Bruins Mr. D. F. de Koe J. v. 'Doggenaar M. de Kok E. V J. v. Eck Poppe HK/ NISO Mr. W. A. J. Lucas Th. W. Ferguson Ir. F. F. Mattern F. F. E. von Fuchs HK/ CI J. L. v. d. Meer-endonk Priok/SurP J. A. M. Gemke Priok;'Werkp. L. Meijer J. F. P. de Geus HK/ VRV P. M. J. Poelman S'baia H. C. Hart Dr. W. F. de Priester SOUS CHEFS A. J. B. M. ter Burg I E. van Haastert I E. G. J. Schallenberg Ir. J. A. Schepers J. Th. H. Schotel B'masin L. W. J. Stevelink Mr. G. H. Stroobach ]. Vegter A. Veldboom A. R. Vermeulen Mr. L. H. de Vos Klootwijk Lon den F. H. J. Th. Walhain J. L. van Wijhe M. S. Wytema PriokjSurD, HK/ ND HOOFDEMPLOYE 'S L. M. S. Barkelau M. J. Beekman J. Beyninck P. Boorsma A. L. v. d. Bosch J. E. Bosman Mr. L. ter Braake J. W. Brand F. H. v. d. Brug J. H. W. Bi.ickmann F. J. R. Ceuleers H. M. C. Cordesius W. Cornelisse J. H. v. Dijk J. A. Dikker F. P. M. Driessen J. F. Egberink M. Egmond A. J. von En de A. v. Esschoten J. A. C. Faber A. A. Frankenhuis J. A. Gagliardi Ir. J. A. H. Gooszen F. A. v. d. Haagen J. Haalebos N. Hartvelt W. L. L. Hees H. J. N. Hermse H. Herwig L. J. Hofland Jhr. L. J. D. v. Holthe Th. Hut B. D. de Jager PriokfWerkp HK/S Pont. Batj CEB Me dan j TD HK/ TD Batj NISHM Penang HK/ VZ :E. v. HKj Cm HKfPass Priokf BD HK/ VRV HK/TD A. C. Jansen J. A. Jansen K. Jansen G. J. de J oncheere U. M: de Jong c. v. Keulen I. M. Kievit M.P. Koning J. Kruyt W. A. v. Leeuwen Dr. C. W. Lumkeman A. Maas Mr. P. Maasland E. Meuleman W. Mijs G. D. Mitchell J. Th. Mulder P. G. J. Muller G. A. J. v. Munster H. Th. J. Mutter P. G. Muys H. E. Njio J. B. v. Oosterhout J. W. J. Oosterman Ch. J. B. Oudstein P. A. v. 't Pad M. W. Pennell C. J. F. Pereira L. W. Poppe J. R. Posthumus D. J. Pronk v. Hoogeveen J. Rietberg J. B. Robinson J. J. Roman Lon den _,)ydney Bat/kliniek. E.. v HK/ P&R S'baia S'baiaj BD HKf Cm-. B'bane PriokfSurD HK/ TD:PZ Menado K. 0. Ruygrok J. Th. Schluter R. P. Schonherr F. H. Seipgens J. B. K. Siebe ]. Ch. Smit Th. Smits W. H. Snijders M. Sonnenberg P. Sorgdrager S. J. Spurway J. Spuyman J. W. v. d. Stadt P. A. v. d. Stadt H. J. Steenbergen A. C. R. Stei,il J. Stil J. J. Stomp J. M. v. Suylekom K. F. Tuynman A. v. d. Velde L. J. Veenendaal B. P. Verheijen J. M. Versnel H. W. F. Voermans Th. H. v. Waart N. Waringa P. v. d, Weerdt W. J. Wentholt L. F. Wilkens J. J. Wilkinson G. v. d. Zaag W. H. E. Zegwaard Lon den Batj NEFIS HK/ CD Balikp S'baia;'SurD HK/ BL Priok/TD 'E. v. Bat"C HK(DV Priok/ NIHE EMPLOYE'S R. A. Abelain K. A. Abderhalden H. Abuys HK/ TD W. J. v. Amstel F. H. Apon W. J. Arnold HK, Cm A. Bakker G. Bandsma H. F. de Bas B. E. R. Bastiaans HK/~Z:WP J. D. de Bats L. M. Begeman J. L. Beijerinck C. H. Bering HK/ CI J. Bessem W. Bijlmer. A. Bijvoet J. H. A. )3iljardt H. Binnendijk F. Bland v. d. Berg E. V.. Durban L. A. J. te Boekhorst. Drs. A. de Boer J. W. A. Boerma K. Bongers HK/PZ:WP L. J. Bos HKfPZ:WP Jhr. J. W. 0. v. d. Bosch A. N. Bouvy J. C. ten Braak A. W. Breet J. de Bruin Moratai W. E. Burgemeestre Hol'dia R. Buwalda H. P. E. Buys A. Calkoen M. Carpentier Alting J. W. Caviet L. H. Clignett F. W. L. Cooke E. M. Cordesius M. Cornelissen M~. F.!e. Coultre M. C. F. J. Cozijn P. A. Cramerus L. v. Dam W. T. Davies G. Degens R. A. Dekker G. F. Del maar Ambon Durban HK/ S Mii/ D 29

3 \ \ J. W. C. Denekamp P. Denneman R. H. B. Diesel P. A. Dietze E. J. v. Dijk G. Dijkstra N. Dijns M. Dinkelman R. P. Disse Djiem Seng Hoei C. Doggenaar G. J. Ch. v. Dooremaal S. Doyer C. v. Druten J. J. Edelman P. J. Eekhout E. C. v. Eick J. C. Ekelmans A. B. Elders H. den Exter PriokfWerkp Ternate S'rang HK/ VRV Adm. B'masin E. v. Ir. J. Fasse HK!TD Ch. Fehr PriokfWerkp L. C. Baron.v. d. Feltz F. Th. Fisser W. Fontijne W. H. Geertsema HKICm H. H. Gerlings A. P. Gert v. Wijk J. C. Giezen, Ch. D. v. Ginkel HKj Cm Th. G. Gleichman ]. D. P. Goedhart Gouw Key Hong G. J. Govaars J. de Graaf ]. Grader H. Haak H. Haas. Priok/SurD Mr. A. F. J. C. Habermehl K. F. Handel D. J. D. Hanekamp v. Harinxma B. Harts HK/CD C. R. J. Hart W. F. Harterink A. Harteveld P. A. den Hartog PriokjW erkp C. 0. R. Hauber HK/ CD B. v. Heek PriokfW erkp P. J. Heesterman Priok P. A. Heinecke A. J. H. v. H e! bergen H. K. Helder F. S. L. Henneman W. F. H. Hermanus A. J. Hert;ebrugh M. K. Holthausen Bali F. H. Hordijk Ch. G. v. Houten. E. H. B. Houtkoop F. Hulshoff J. P. A. Hulshoff H. H. Hulsman H. Hummelgens HK/Cm J. H. Hut J. F. H. W. Israel F. J. Jacobs H. A. Jollie PriokfWerkp J. Jon cheer Mr. D. H. de Jong HK/VRV B. W. Jonkmans W. Ch. M. Julsing S. Jurriaans D. Kal HKf Cm M. de Kanter H. F. Karreman E. V 30 C. C. Karseboom P. W. A. Keller J. Kenter 0. S. J. Klaassen A. S. Klein J. H. Klein C. Ph. Kneefel A. H. Knoppien A. H. v. Koeveringe P. A. de Kok J. Kool bergen G. J. Koper Th. M. Koster R. M. Kranenburg C. E. Kroese E. Kuiper F. Kuitert ]. H. Lagers Mr. W. Lagers D. Lagerwerff J. C. Lalujan J. E. Landeweer R. de Lange F. A. de Lannoy K. Ch. de Lannoy H. C. M. Lap C. de Lathouder A. H. Lawa P. de Leeuw D. M. v. Leeuwen H. H. Th. v. Lennep P. v. Lenning G. Lennings C. J. Lensen H. E. v. Lingen H. E. v. Lohuizen G. P. J. Lorang P. Lorie G. J. Lubbers J. M. B. v. Luyken ]. W. Luymes R. F. W. S. v. Magius H. L. Manson ]. A. C. Manz L. Th. Marcar J. H. ter Marsch G. Mastenbroek A. z. Maul W. v. d. Meer A. M. F. Meertens J. v.d. Merwe A. C. Metzelaar Ph. M. 1\:'Ieuleman P. M. Micka S. Middelkoop M. F. v. Minde S. H. Molijn F. G. E. Moll K. H. Molleman A. A. Monti E. v. Mossel J. J. v. Mourik ]. Munning M. P. v. Musschenbroek ]. P. M. Naber J. R. G. Neesen H. ]. Nieuwenkamp P. A. P. Noe W. A. J. Noordhoek Hegt D. J. Nooy W. ]. Oomen S. W. Oost Lievense R. J. Ovezall G. J. v. 't Pad J. E. Peeters onbek. E. V. HK/ VRV HKfMagD E. V HK/VZ HKj S Menado Batf CEB HKj Cm S'rang HK/ S HK/ VZ HK/ BL :E. v. S'baia P adang / A'dam HK/Equip. Priok/ TD Prick Pont. HK/ Exp K.M. HKjMagD Durban HK/Cm HKI NI E'. V. Hol'dia Batj CEB HK/ Cl HK/ PZ:WP H. ]. L. Ia Pere F. J. Pesch M,iiD H. A. Pesch 0. Pietersz S'baia C. H. Poulus H. Prins J;... Pronk S' pore E. G. Purvis C. F. M. Rab. E. L. Rabe C. M. Raines -Th. v. d. R eep Belawan D. Reijneker HK/ VRV ]. A. v. Rhee P. Riem S' pore H. E. A. v. Rijkcevorsel P. J. Roe! M. ]. E. v. d. Roest L. G. Romswinckel A. Roes H. J. v. Rosmalen PriokjWerkp E. M. Roumimper HK/ NI M. C. Salomons G. v. d. Sande J. A.\,_v. Scheijen A. Sc ~olte K : S_cli'Qlte M. J. Schramm Priokjwerkp C. J. Schrekker G. J. Schreuder J. E. Schri:i der E, V. F. H. Th. Simon ' HK/ MagD W. C. I. Singal HK/Cm P. Slingerland H. v. Someren Greve C. P. Sorgedrager L. J. W. Spijker L. F. von Stein Priokj TD G. A. Steketee HK/Brandst. Mej. A. F. W. H. Stevelink F. v. d. Stok E.' V. ]. H. Strijbosch B. J. Surquin Priokj NIHE W. J. Suyderhoud Pem'kat F. A. Swart Prick D. Theys J. Thiebout K. T. Thoeng E. W. Timmermans G'talo W. J. A. Tjeenk Willink HK!BL E. F. Vaillant HK/ Cl W. Valstar HK/ Pass W. J. H. v. Veen P. M. v. d. Veewey ' W. J. A. H. Venema jsurd C. C. Vermaire Batj Log.geb. E. Vermeulen Th. A. v. Vliet C. J. Baron de Vos v. Steenwijk D. P. J. de Vries C. Wagener Mevr. J. M. Westerwal HKJTikk J. W. v. West HK/ VZ F. P. Wierdels Koepang M. de Wilde H. 0. Willems P. v. Willigen K. M. L G. Willinck N. W. Winter Bali H. W. de Wolff L. J. Wybenga J. H. Zandveld F. H._ Zeydel S'rinda Ch. C. y. Zijll de Jong G. A. Zijlstra PriokjMagD

4 BEAMBTEN P. J. Abel Ambon J. L. Ahrens Priok/Werkp Ang Tek Yoe PriokjMagD Mevr. C. v. Baarda-Kleist A. J. A. Bolsius Tg/Pandan Mej. B. M. Booth HK/Pass Mej. L. M.A. Bouma W. G. de Bruin Vermeer A. Buys C. F. da Costa HK/Arch F. R. C. S. Deetman Muntok L. A. v. Dongen Mevr. M. N. H.' Donleben- Landsorp G. A. v. Driem Mej. L. Engles J. A. W. Frederik Gan Liem Tjiong F. P. Gaston W. A. de Graaf W. de Grave W. A. Harne Han Boen Hien C. L. J. v. Hartrop A. Haye Priok/MagD Taro en a PriokfWerkp Donggala P. P. Heidsick HK/MagD A. H. W. Hoogenkamp R. Hoogeveen Batl Log.geb N. v. Joost Belawan D. Kandou Samarinda J. Kesauly HK/ ND D. J. Kim J. M. Klein Petamb Mej. P. C. v. d. Kolk HK C. W. Kroon Ambon Ch. J. L. Kuhr PriokjWerkp W. E. Latuperissa S'baia G. W. H. Lugten HK/ PZ:TD Mej. D. N. Macleod S dney L. J. Mangindaan HK/Cm W. F. A. H. Mangindaan F. Th. Mentel F. J. Muller lvl I. Nasoetion Onbk Njo Tjong Hoey H. Noordhoek J. T. Ong Ong Tiong Lok M. Pelger Priok/Werkp B. Pramono Onbk A. Raphet Meeng C. B. Rijkschroeff P. L. M. Roentoe F. E. Samson W. F. Scheffer F. H. Sigarlaki J. H. Sitomoel B. E. Soemolang M. odjo M. E. Specht 0. A. Swart J. Tan T. H. Tan Tan Heng Tjian Tan Kim Jan Tan Tong Diong J. Tannenbaum M. M. Thamrin The Sam Djin J. W. Ticoalu F. A. J. v. Til borg R. J. Voll Job de Vries E. J. B. Wahr G. S. Wennekes HKfTD:BA HKJPZ:WP HKj BL HK/ VZ S'baia Priok/Werkp ' HK/ PZ:WP Batj K!iniek HKiTD HK/ Brandst. HK/TD Petamb Pare Me dan GEZAGVOERDERS I. D. L. Ingelse 2. J. R. Brinkers 3 ]. v. Oudenaarde 4 J. H. W. Staal 5 J. M. v. Noorden 6. D. de Roos 7 W. B. H. Strubbe 8. J. H. M. v. d. Vliet 9 H. Agterhof 10. G. J. Rash om I r. H. J. Hoeksema I2. P. Sorgdrager I3. J. I. de Vos I4. D. J. W. v. Geest IS. W. Dijkstra I6. H. Koning 17. J. Speelman 18. W. A. E. Dopheide 19. J. J. v. d. Starre 20. A. N. P. Raap 21. G. N. s 22. K. H. Vos 23. A. v. Luin 24. H. Ellens 25. W. Vasbinder 26. H. J. Bouman 27. J. w_. Zuyderhoudt 28. J. A. Bolhuis 29. W. G. v. Zeggeren 30. Tj. Zuidema 31. L.A. v. Rijn 32. J. J. R. H. Zomer 33 P. Janssonius 34 A. L. Th. v. Zwol 25. A. Pothof NAUTISCH VAREND PERSONEEL. Mtrb 36. B. Poeder 37 E. H. Meyer 38. B. W. Valk 39 J. S. W. Raap 40. B. D. Schippers 41. K. A. Vliek 42. J. C. G. Bakkeren 43 P. S. Koppen 44 D. de Vries 45 H. Kolkrnan 46. H. A. Goslinga 47 G. v. Broekhuisen 48. H. Oeges 49 W. Koning 50. B. J. A. le Due 51. A. E. del Prado 52. S. v. Leeuwen 53 W. K. F. Meyer 54 D. A.]. v. d. Borg 55 Y. Stelma 56. J. Belger 57 R. D. Wasterval 58. J. E. Vegter 59 J. B. Stokker 6o. M. C. Valois 6r. P. A. Reukekamp 62. J. J. de Wolff 63. A. W. M. v. Koesveld 64. C. D.Caalen 65. M. L. Berveling 66. E. A. Bosman 67. L. Kranenburg 68. D. J. Koolhaas Revers 69. P. W. Ians 70. A. v. d. Palm FAms vngn Stsn Elib Bjoe Wrsp K.M ~ 7I. P. A. Steeil.dam H. Ritsema 73 J. K. Bakker 74 M. C. Motta 75 B. J. Hoen 76. L. N. H. Jungschlager 77 I. J. Klasen 78. B. B. I. Eyken 79 W. F. Kraan 8o. 1\II. F. S. v. Zeyl Sr. C. Wildeman 82. H. v. Groningen 83. W. Th. L. v. d. Berg 84. ]. F. C. Wilhelmy Damste 85. A. Millenaar 86. H. F. den Dulk 87. H. A. Corsten. 88. G. A. Ruig 89. W. H.!edema 90. W. F. Huyding 91. W. H. Frentz 92. ]. L. Jonker 93 C. A. Zewald 94 T. Luikens 95 H. J. G. Sikkes 96. H. Leeuwe 97 Th. S. E. Bollmann 98. A. Stramrood 99 M. H. Bos 100. G. N. 0. Hobma 1or. C. de Graaf 102. B. Knopper 103. D. v. Orden 104. R. J. Steen borg K. M. Tari Papo K.M. Mpwa 1ste STUURLIEDEN I. A. Witteveen 2. G. P. Bosman 3 W. J. B. v. Gruisen 4 C. 0. H. Hindriks Atjh Kpar 5 P. C. de Groot 6. J. W. Uilenberg 7 B. D. v. d. Laag 8. F. J. van Berkel K.M, 9 A. P. Blok ro. P. J. A. Buchner rr H. Klaver 12. ] J. Bakker 31

5 13. C. v. d. Berg 14 F. M. F. Neom,agus 15. L. Koster r6. A. Bik 17. Ar. de Best rs. ]. v. Onselen 19. A. v. Huissteden 20. H. Deekens 21. P. A. Keus 22 A. Dijkhuizen 23. C.]. Rarneau 24. K. Kodijk 25. H. A. R. Rodenboog 26. S. N. Scheltema 27. W. E. Sonneveldt 2S. W. A. v. Alebeek 29. A.]. Bakker 30. G. P. W. Lijbers 31. H. G. W. Snel 32. E. ]. Sommeling 33 W. Verbeek 34 H. A. Voogel 35 N. de Groot 36. W. Bakker 37 ]. D. Coumou 3S. A. H. v. d. Belt 39 ].H.]. v. Ravesteyn 40. C. Harder 4 r. G. Altona 42. D. v. Santen 43 G. Hilved~- Plcs_ B'wan. 44 H. Visser 45 W. ]. Pronk 46. P. Visser 47 H.]. Scheffer 4S. C. Sijpestijn 49' ]. ]. S. v. Alphen so. G. G. v. Onzen sr. ]. Nieuwenhuyzen 52. A. Broese v. Groenou 53 ]. ]. v. ~ossum 54 D.]. Conijn 55 ]. de Bruyn 56': C. H. Hoogland 57. L. Bieker 5S. P.]. Staal 59 P. v. Zaling ~ 6o. L. 0. v. Bretmen 6r. M. Raatsie 62. H.. Otto 63. P. Kosters 64. L. F. Egeter 65. J. H. de Schepper 66. D. v. Norden 67. G. G. Gerdingh 6S. ]. D.]. Postma 69: A. Sol 70. A. C. v. d. Kieboom 7r. C. H. C. Vierhout 72. C. le Poole 73 A. Spaans 74 W.]. Eggink n ' Ploh BatC Thd FAms 75 W. Bierenbroodspot K. M. 76. TJ. F. van Veen K. M. 77 P. v. Abkoude 7S. C. de Wolff K. M. 79- ]. den Hartog K. M.. So. L. W. Wakka S I. ]. Craamer 82. A. ]. v. d. Hurk 83. A. G. Schaeffer S4. ]. M. Koning ELib S5. I. Bink K. M. 86. W. Lotsy K. M. 87. W. C. Koving Bjoe SS. W. v. d.- Rest S9. ]. A. v. d. Broek Humphrey 90. H. Prins 91. A. A. Arps K. M. 92. P. ]. Hubregtse K. M. 93 ]. Hamerslag K. M. 94 G. Zweegman 95 E. Uit den Bogaard K. M. 96. ]. G. Dibbets 97 M. Jansen K. M. 9S. P:"'Hoogkamer 99 C. H. Gosselink roo. A. v. d. Weele ror. J. M. de Bruyn Io2. Kl. Boswijk E. \1.'. I03. D. Schipper?.de STUURLIEDEN r. W. M. Houwing 2. Ch. ]. C. Poelman 3 B. A. Wilbrink 4 G. H. ten Hoope 5 W. Vader Mzn. 6. J. Klijn 7 H. A. Pastoor S. L: Rademaker g. ]. C. v. Vulpen IO. H. Egberink II. W. Vader Dzn. I2. H. J. v. Dijk 13. F. H. Bune t4. W. Buys ts. A. Hos I6. P. ]. Balder I7- F. ]. Damen 1S. ]. H. A. Schmier 19. F.].-W.M. v. Voorthuysen 20. A.]. v. d. Heyden 21. ]. v. d. Winden 22. W. Mesker 23. H. Zeylstra 24. B. G. Bloemers 25. A. E. M. Schuurbiers 26. W. P. w. Ditmar 27. ]. M.A. Plantfeber 28. A. Blankesteyn 29. U. A. Meisenbacher 30. G. Luidenga 31. E. C. Pronk 32. D. v. d: Schilden 33 ]. v. Zanen 34 P. H. v. Dijken 35 ]. Bennink 36. H. ]. B. Hoeven 37 ]. W. Kuyk 3S. W. C. ]. G. Vorenkamp 39 W. H. E. v. Dijk Papo K.M. - Plcs K :M. 40. W. Th. Swart 4r. D. I. Bonne 42. L. Ch. Doornik 43 E. M. Drukker 44 C. de ] ong 45- H. C. Verseput 46. H. Bosch 47 A ; F. de Bruyn 4S. E. de Vries 49 C. A. Backer so. J. v. d. Zwan sr. G. Muller 52.- A. v. d. Hoeden 53 J. W. Tj. de Vries 54 W. C. L. Nuver 55 Th. G. W eemaes 56. W. de Vries 57 ]. ]. Dogger ss. L. D. A. Flothuis 59 R. E. P. le Clerq 6o. H.]. v. d. Jagt 6r. A.]. v. Ankeren 62. ]. ]. Hazelhoff 63. ]. van Dam 64. S. H. Gerritsen 65. ]. Staakman 66. F.]. Woudstra 67. ]. Steinhorst 63. ]. de Vries 69. H. A. Scheybeler 70. C. Zuidscherwoude 71. G. H. den Hoed 72. P. ]. P. Fontein 73 ]. Kuiken 74 W. ]. Pottinga 75 G. Kooger 76. A. Penny 77. ]. Plugge 7S. H. Berkhout Pneh E. M. E. v. Sbia Nhol 79 H. Meyer So. G. v. d. Kleyn Sr. A. Feberwee S2. ]. Punt S3. C. Baak S4. P. H. Zweers Ss. P. G. J. Smittenaar S6. H. W. Keesom S7. B. Broekhuizen SS. P. den Heyer S9. A. ]. ]. de Feyter 90. L. Rauch ' 91. ]. Douma 92. F. A. Moerdijk 93 P. de Roode 94 D.]. G. Reurslag 95 M. v. d. Noort 96. H. ]. Visser 97 H. N. L. Hoomans 9S. G. W. de Bruyn 99 F. R. A. Nolles 100. H. Schellart 191. M.]. de Lange 102. C. van Swoil 103. W. A. Giel 104. A. v. d. Meulen 105. ]. A. Houtman 106. G.]. H. v. d. Be_eke 107. A. Pinkster ros. ]. S. Veldman 109. B. de Blank no. ]. Jordens rr. H.]. Stok r I2. F. Fleischer 113. Th. v. d. Voort 114. J.P. v. d. Vegte ]. van Macklenberg E : V. vdb~. Tari Mpwa Atjh 32 \

6 3e STUURLIEDEN I. H. Boorsma 2. Ad. de Best 3 D. D. Minnema 4 F. W. Bismeyer 5 P. A. J. v. d. Bergh 6. J. Bloemink 7 H. G. de Feyter 8. D. J. Albrechts 9 S. J. Posthumus Io. B. Tijmstra II. G. W. Zwarts I2. D. L. To! I3. T. M. Kuipers I4. P. F. Albrecht 15. F. H. Wolff I6. P. ] ~ Marchand 17. A. W. P. Roozen 18. P. A. H. Roozen I9. ]. ]. G. Kuik 20. H. Bouwman 21. H. Polderman 22. F. L.' Diekerhoff 23. P. W. van Doorn 24. J. K. Minderhoud 25. P. Smits 26. E. Dijkstra 27. Th. ten Klooster 28. S. J. Krijt 29. J. M. Dekker 30. G. A. M. Schoenmakers 31. ]. ]. G. Jansen 32. B. H. Niesen 33 A. A. Dekker 34 W. F. H. Gerken Nhol FAms VnGn B. V. ELib 35 ]. W. G. v. Haaren 36. J. W. Lijbaart 37 ]. H. G. Mesters 38. J. Versteeg 39 G. H. Woudstra 40. H. G. v. Ginkel 41. H. P. Valk 42. C. Tjebl;>es 43 E.]. P. Vegter 44 J. P. Pool 45 S. Kamminga 46. W. B. ]. Mulder 47. C. L. de Vries 48. C. P. v. d. Mije 49 G. Potjewijd so. J. B. v. d. Blink Sr. F. Verburg 52. H. P. Steggerda 53 ]. A. v. Breemen 54 G. H. Groenhof 55 C. W. Radius 56. K. H. c. Dreyer 57 J.W.N~ Cramer 58. R. Lerou 59 ]. P. Haaze 6o. P. J. G. Verhoef 6r. W. P. Hamers 62. W. ]. Rooter 63. J. Oomkens 64. J. F. Kiepe 65. K. Klijn 66. J. H. Slok Soede 67. E. W. Esser 68. G. A. v. Bentum ]nss Smrg Crwa 69. F.]. M. Berting 70. W. Esselman 71. F. H. Roelofs Heyermans 72. H. C. Hanewinckel 73 G. Gielis 74 ]. W. Gill 75 D.]. Liebert 76. Th. J. Wagner 77 H. C. v. d. Tang 78. ]. P. v. Haeften 79 P. H. G. Rijnders 8o. G. Salemink 81. A. Dauey 82. D. Keyzer 83. J. Monteiro 84. G. F. Ophoff 85. R. S. Metzelaar 86. T. Kleve 87. A. Hopman 88. G. J. J. M. Schopmeyer 89. W. K. F. Vermey 90. W. Ch. Henkes 91. G. Hoek 92. D. W. A. Neuhuys 93 E. Spiekman 94 G. Luiting 95 H. Jedeloo 96. F. de Beer 97 ].H. Small 98. A.J.J. Honcoop 99 ]. ]. v. d. Eyk 100. H. H. Vader Kpng Siam K. M. 4e STUURLIEDEN I. D. Brouwer 2. J. Poppe K. M. 3 J. H. W. Voig t 4 D.]. Smit.. 5 M.A. Nederkoorn 6. ]. Elshout 7 F. Baay 8. W. A. Sijlaart 9 H.,A. Koen IO. J. Rustige I r. J. C. Schouw 12. J. Bollen 13. Th. A.]. Ziedses des Plantes I4. J. Dolman 15. F. de Koning Tkan 16. W. D. Kruyer I7.J,A.J.Piet 18. G; J. Baarschers Amst 19. G. H. Bade 20. J. Ch. Beynon 21. L. J. Willen1s 22..Th. C. v. d. Vegt 23. W. Janssen 24. E. G. A. Filarski 25. J. A. Gesterkamp 26. W. A. Breebaart FAms 27. P. H ulleman 28. J. Maan 29. E. Berdin 30. I. J. Visser 31. H. R. v. d. Sluis Mkan 32. H. M. v. Haften 33 P. A. de Vries 34 H. M. Lissone Popo 35 H. v. d. Worp 36. H. Cleveringa 37 R.L. Storm v. 's.gravesande 38. W. Geraerds Thesingh 39. M, G. E. Zindel Rrist 40. P. C. Cordia 41. M. Hage 42. J. Meylink 43 J. H. Runia Ploh 44 W. C. Mulder 45 ]. G. Jansen 46. T. H. Koeslag ELib 47 Ch. E. Fransz 48. M. W. de Smid 49 ]. Noe 50. ]. B. A, Staat 51. ]. C. Pameyer 52. W. F. Boddeus 53 J. C. H. Korff 54 A. C. Tol 55 F. L. van Ingen Schenau 56. J. Rauwendaal 57 ]. Schaap 58. H. Stada 59 C. H. J. Entzinger 6o. ]. W. Gulden 61. H. A. v. d. Reyden 62. H. N. van Duyn 63. H. N. Schepman 64. A. F. Tollenaar 65. A. Mulder 66. S. W. G. Gisius 67. ]. Grin 68. F. Janssen 69. P. A. Greidanus 70. E. v. d. Poll 71. R. Jungeling Tari vngn. STUURMANSLEERLINGEN I. A. P. Erich 2. Lie Goan Djoe 3 J. E. v. d. Sluis 4 H. Brox 5 J. Hamar de la Bretoniere 6. N. G. Bakker 7 W. F. Wijsman 8. Th. C. Vermeulen FAins 9 L.A. Grabielse 10. H. A. Alderwereld 11. W. G. Voogd 12. K. Keller I3. R. B. Meyer 14. E. G. de Boer 15. W. Puyt 16. A. Waalewijn 17. A.]. v. Wagtendonk 18. E. Noll 19. R. Boukamp 20. F. v. d. Kuip 21. ]. H. Neesen 22; C. Winkel 23. A. van Liere 24. J. Schellart 33 \

7 \ \ \ 25. C. F. Herman de Groot 26. H. R. Werker 27. D. v. Hekken 28. A. N. Kloots 29. D. Kuiken 30. ]. R. v. Willegenburg 31. K. A. Czech 32. W. ]. }. Hoogendoorn J3 P. J. Millaard 34 A. v. Bentum 35 H. Feirabend 36. G. Molenkamp 37 H. Ch. Leferink 38. B. Dirks 39 Tj. v. d..i olen 40. ]. C. Pronker v.out.!\1rak 41. P. v. Heeren 42. B. R. de Jong 43 J. Keulen.44 H. Boeree 45 ]. L. de Jong 46. W. N. Koelman 47 W. J. Bos 48. G. J. v. d. Meulen 49 J.D. Jelijs so. G. J. Spijker 51. W. H. Schroder 52. J. J onkman 53 J. L. Kalff 54 F. A. Roozekrans 55 H. Hissink 56. P. Fokkema ziek Mpwa 57 G.]. W. Bremer 58. G. F. Schreuder 59 T. Zuidema 6o. F. Vreede 61. P. ]. }. Maas 62. F.]. Bolung 63. M. H. ]. V!aming 64. C. F. Schluter 65. B. Kanis 66. H. Muys 67. R. A.M. Hooydonk 68. J. Th. Lemaire 69. J. Klereko per 70. H. H. A. Symons 71. M. Spaander 72. W. de Graaf STUURLIEDEN LOeAAL VAART 1. N. Dengah 2. D.P. A. Siegers 3 H. Pattiselano 4 E. Runtulalo 5 J. D. Sendouw 6. ]. Latuihamalo 7 Alibasah 8. B. Leepel 9 D. Haumahu IO. J. S. Lumanauw II. T. T. Lie I2. E. Mongi IJ. A. B. Najoan Kpar Tori Hate I4 F. Suria IS. G. J. ] ohannes I6. E. W. Ticoalu I 7. J. Tumanken I8. M.. Luntungan Ig. T. Gaulstaun 20. H. Sigarlaki 21. A. Rompas 22. A. Lahema 23. C. J. Mantiri 24. R. Moningka 25. A. H. Pattinama 26. H. Dumais Crwa Roan Bjoe Ploh Mpwa Pneh Msar 27. E. Runtupalit z8. E. B. Pangemanan 29. M. Ch. Mogot 30. J. Saerang 31. L. D. Hebengadil 32. H. F. Supusepa 33 A. R. Saroinsong 34 J. W. Karwur 35 E. Dumais 36. J. Latuperissa 37 A. P. Maliangkaij 38. J. L. Nender 39 H. W. Pondaii.ga e-pol Msar Mros Pbng Ambn Popo LADINGKLERKEN I. S. S. Tan 2. G. F. Hahyary 3 A. Taihutu 4 P. Marcus 5 A. E. Manus 6. T. Pondaii.g 7 A. H. Mandey 8. R. Patty 9 A.M. Soemenda IO. H. M. Mamusung I 1. S. da Lima I2. A. A. Rotti IJ. I4 IS r6. I7. I8. I F. Risamasu M. Pattinasarane J. L. Lan tang D. W. Sumual P. Th. Lalopua P. W.]. Lalopua ~- Turangan R. Pika! 21. D. Areros 22. Siahsale 23. L D. Polhaupessij 24. A. P. Mandagi 25. J. Tamaela 26. A. Kastanja 27. J. S. souhuwat 28. W. Wongkar 29. Kandou 30. H. i'iuwae 31. S. W. Tabalessij 32. H. Wattimurij 33 E. J. Abrahamsz 34 Ernest Tiwa 35 J. N. K. W. Kandou. 36. D. Apetule 37 A. Taulu 38. M. L. Masengi 39 J.P. Bais 40. E. A. Manuputty Vtijn M'tai Hdia. Ambn Hdia ELib Ambn Kpar Madi Jns-s Atjh Vtijn. ELib BDii 41. F. N. Mamesah 42. J. B. de Queljoe 43 H. Oppier 44 J. Souhoka 45 Elm Tiwa 46. F. Dededaka 47 D. Lumi 48. W. J. Rundunuwu 49 J. Ch. Mamesah 50. W. Rumengan 51. H. Ticoalu 52. J. Kalangiet 53 H. H. Sanger 54 A. Gandaria. 55 S. Ntoma 56. W. Tatuil 57 I. H. Westplat 58. B. Papilaja 59 A. Pelaporij 6o. S. P. Nelwan 61. B. Lesawengan 62. W. Santie Sasiang 64. W. Makahekoeng 65. R. Ticoalu 66. D. Tindangen 67. A. Laloan 68. H. H. Karuntu 69. H. W. Ranti. 70. T. W. ]. Ka!e'saran 71. P. L. Kale 72. R. Pangemanan 73 M. Wattimena 74 A. Evers 75 L. Langelo 76. ]. P. Dumais 77 C. Ulaan 78. }. A. Tuhuteru 79 J. E. Manus 8o. H. D.. W. Saerp.ng Hdia Hdia Hdia Lond Trna Vr.sp Swhr. Mtai -;-ftl' Plcs Crwa FAms. 8r. K. A. Suak 82. W. J. F. Makahekoeng 83. Sie Pok Thoe 84. W. M. Makaii.mpoh 85. F. S. Likumahwa 86. H; P. Kaunang 87. L. M. Mamusung 88. ]. F. Ticoalu 89. H. Pontoh 90. F. Ch. Sanger 91. Ketoet Loentja 92. F. Setligt 93 M. M. Palandeng 94 A. S. Ch. Pandelaki 95 Ie -Tiong Ho 96. D. S. Mokalu ]. Ngion 98. A. H. Tumewu 99 C. S. T. Pantow IOO. M. S. Supith IOI. G.]. Wulur I02. Z. M. Kaunang IOJ. A. R. Rompas IQ4. J. E. Rimper IOS. G. Luntungan ro6. A. B. Mandagi I07. A. Rondonuwu Io8. J. Sisambessy I09. A. Wallani no. P. Lontoh III. J. E. Lezar II2. J. Loho II3. J. B. Westplant I!4 F. L. Pande-Iroot II5. A. Wasli n6. J. W. Mewengkang II7. Yo. Soen Tjoan u8. H. G. J. Pattymahu I I9. J. Gumalag I20. Ch. F. P. Sinjal P_Ics Tnds Plpg? Tori

8 12!. J. 0. Leitemia I33 A. Hehakaja 145 M.S. Bakarbessy 122. D. Tatuil 134. K. N. Karundeng 146. A. R. Runtuwene 123- Lie Sioe Kie 135. Th. 'fulong Hdia 147 F. J. Patty 124- F. Kairupan 136. A. H. Waworuntu 148. W. N. Laoh 125- Tjia Joe Hoeat I37 A. Latukolan 149 F. E. B. Taihutu I26. G. W. Panamboenan I38. Lim Tek Seen 150. D. Pelupessy I27- S. Doehengoh I39 A.M. K. Samalo Hdia ISI. Ho Hong Tjoen I28. J. Estefanus I40. R.N. Pelenkahu 152. J. Pattiapon I29- A. Sirah I4L Ho I Tje IS3 H. Ch. Hattu I30. M. Singal I42. W. G. Burong IS4 L. F. J. Bolung I3I. J. E. Tampi vngn I43 L. Punu Bjoe ISS J.H. Borger 132. C. S. Mamoedi Bndg 144 P. ]. Dumais Atjh Plcs 'LEERLING LADINGKLERKEN I. M. R. Pesuwar.issa Msar 7 S. A. Siahaija I3. Oei Peng Tjit 2. Go Siong Tjwan Pope 8. D. J. Gigar I4. Que Sian Tjoen 3 J. Tahapary 9 A. A. Lontoh BatG IS. J. A. Sigarlaki 4 I. A. Mandagi Io. P. A. Louhanapessy I6. J. Gerrits S J. M. Awondatu r I. A. Manoarfa I7. J. La tumahina 6. B. Laloan Hdia I2. A. Laija Mpwa I8. K. Halatu Msar TECHNISCH VAREND PERSONEEL HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN 1. W. J. Vosman 2. L. H. Men~e 3 H. Hennink. 4 J.J. S.W. Clee 5- V. Jolink 6. D. Reije.nga 7 J. van Heuven 8. F. H. Versnel 9 J.P. Baljeu IO. R. J. Wynia I r. C. A. Liethoff 12. H. Mulder I3. D. Prins 14 R. Th. Sandt IS- J. H. Winters I6. C. J. Dekker I7- H. van Lent r8. H. van der Wal I9- W. Blijenberg 20. Th. C. Genemans 21. J. Weber 2;. J. Kleijn 23. J. van der Ploeg 24. A. J. Eiff 25. J. de Wijze 26. F. N. 0. Satoor de Rootas 27. L.A. P. Markmann 28. M. J. Schutte 29. L. J. ten Haaf 30. T. van Pelt 31. J. Sipkes 32. J. E. G. A. v. d. Schaaf 33 L. Ophof 34 A. A. J. v. Stiphout 35 L. Meinsma 36. P. J. Ruiter.37 T. Helder 38. J. A. A. Veer 39 A. J. Kernen 40. P. C. J. van Beers Spre 41. B. Schoegje 42. J. L. dehoog 43 L. Roggeveen 44 W. Th. Eijsink 45 H. Th. G. Serree 46. M. Saman 47. A. P. Adriaansen 48. 'J. de Nobel 49 F. Kersten 50. H. van Zutphel'! 51. P. C. van Driem 52. S. J.P. Leijte 53 J. van Klaveren 54 G. C. den Blanken 55 W. Kerkhof 56. J. van Baaren 57 C. K. Brandt 58. D A. Rouw 59 K. Larrimerse 6o. W. F. 0. Korinth 6r. W. Pijpe 62. H. W. van Doorn 63. Ch. v. Oversteeg 64. A. A. Hollanders 65. P. H. de Munk 66. B. L. Kerkmeijer 67. P. H. J. Hellinx 68. C. A. Barkeii H. Delwel 70. W. P.M. Waitz 71. J. W. Mensingh 72. A. J. Gorissen 73 F. P. van der Laan 74 C. Maaskant 75 H. Blok 76. W. Hoekstra. 77 J. Alt 78. ]. A. Keelewijn 79 G. W. Smidt :3 So. J. Dekker Bjoe v.out. Pope ELib. 8 I. L. Ploeger 82. A. de Kleijn 83. A. H. Kuling 84. L. de Roes 85. J. P. G. Nouwens 86. E. Jurg 87. H. van Veen 88. P. Wes~els 89. A. A. Kroon berg 90. H. Esman 91. E. Nauta 92. Ch. F. Renaud 93 G. Ch. F. Gabeler 94 H. H. Kho 95 J. de Vries 96. C. van Rijs 97 G. van Vuren 98. J. de Wolf 99 H. L. Schwab Ioo. H. L. van Emmerik ror. G. J. Zeegers I02. G. Klaren I03. W: Hartman I04. A. F. F. Janssel) Io5. A. van der Maa\ ro6. J. van den Berg I07; G. Puinbroek ro8. A. Bos 109. D. G. van der Wolf I Io. J. Lakema I I I. F. M. Sengers I IZ. G. J. Bernhard 113. W. Purmer II4. G. J. Verkaart us. A. Hylarides u6. D. Wortel II7. H. Tuynman us. H. J. Paulus Verburg II g. J. Slot boom I20. C. H. Abelskamp E : V. Tari E.V.. FAms Kpar ze WERKTUIGKUNDIGEN o. M. H. Oosterbaan 2. M. van Beest 3 C. T. van Rosma.len 4 L. J.P. Jaspers Mros Atjh. 5 F. A. Meertens 6. J. A. Walrave 7 G. Remijn 8. P. P. A. Groenewegen Mpw 9 D. H. van der Bunt IO. A. J. Lemmens I r. C. H. Boenrieester i:z.. A.M. Hilgartner TelB E. V Ruy 35

9 13. F.. H. de Bas 14. C. A. D. von Biela 15. ]. ]. Tentoea 16. L. van der Zee 17. ]. R. Wintraaken 18. L. F. Baljeu 19. B. ]. de Ruijter 20. ]. H. van Woerkom 2r'. P. ]. Joosse 22. H. M. Freeze 23. H. Sybrandy 24. C. J. Tettelaar 25. H. Koning 26. J. Leenderts 27. P. J. van den Berg 28.. C. Looijsen 29. F. Massee 30. R. Klinkert JI. H. W. Hase!'lbos 32. ].. B. Kalsbeek 33 J. L. van Leeuwen 34 G. E. Bos 35 C. M. den Hond 36. R. W. A. Maagdenberg 37 F. H. van Kesteren 38. F. Geul 39 N. Heithuis 40. C. Hondsmerk 41. G. A. C. Belling 42. W. H. Ch. de Wit 43 J. Vis 44 B. van Dijk 45 J.. Sal verda 46. H. Douna 47 A. Starreveld VnGn. Mndo Atist Spre Shwt Ploh 3e WERKTUIGKUNDIGEN I. P. J. M. van den Berg 2. A. H. P. N. Boom 3 D. Hartman 4 M. Berrevoets 5 J. Trouw 6. C. G. L. Pillen 7 H. J. Huijsmans 8. F. A. Resner 9 B. ]. Wessendorp 10. A. F. Conijn II. G. W. Spruijt 12. F. Nak 13. R. Keizer 14. R. de Wit IS. G. ]. "Starn I6. W. Agerbeek I7. G. L. de Zwart 18. P. G. A. van Eeden I9. H.]. Riko 20. W. H. ]. L. Ch. Kok 21. A. Dijkstra 22. N. ]. de Troije 23. G. G. Groenewout 24. ]. A. ]. Peters 25. C.]. P. van Lieshout 26. K. L. Fransz 27. J. ]. A. Kneefel 28. S. L. Tan 29. ]. C. L. Utrecht 30. A. ]. 'van Leersum 31. W. F. Dank 32. J. Ph. Muller 33 R. van Bergen 34 P.]. M. B. v. Wieringen 35. J. van den Berg 36. G. Bosveld 37 D. de Puit 36 Tari Bs;n 48. A. Anker 49 J. F. Hasz so. G. van Dijk sr. G. H. Uitzinger 52. ]. van Lil 53 T. S. Kwee 54 W. G. de Jong 55 C. J. van den Heuvel 56. H. Th. Pipper 57 H. G. Geijsen 58. A. G. Schieffelers 59 J. Joha 6o. W. de Vries 6r. H. L. Oei 62. W. Th. P. Mierop 63. F. Mantiri 64. F. G. Siliakus 65. J. L. Jans 66. T. Hooghuis 67. ]. H. Woldringh 68. H. Deen 69. W. Schneider 70. J. G. L. Heijnneman 7 r. J. van Doorn 72. P. H. van Hell 73 ]. P. Kuipers 74 J. Goosen 75 G. Ch. Hamaker 76. A. Marcus 77 C. Gorter 78. L. Timp 79 F. H. Begemann 8o. F. A. A. Schmid 8r. E. W. de Haas 88. ]. F.. de Vries vngn Elib B atc Mkan 38. C. van Lien 39 D. C. Karmiggelt 40. J. Nagdhout FAms 41. F. J. M: ;Mattaar 42. P. B. L. J. Beertsen 43 T. J. W. H. Kaijzer K. M. 44 W. D. Bergstein K. M. 45 A. de Vries K. M. 46. ]. T. Scholte Atjh 47- L. ]. H. Teijgeler Mros 48. ]. Leeuwe 49 L. van Hulst so. 0. W. Brauer E. V sr. H..A. A. Schneider NHd. sz. ]. M. von Glahn! 53 A. Roelink K. M. 54 ]. c,le Graaf 55 W. Matthil!ssen Batte 56. L. Willems vngn 57 A. L. v. Raemdonck K. M. 58. F. H. de Bakker K. M. 59 L. S. van der Meulen K. M. 6o. T. Sastroatmodj'a 6r. F. A. D. van Aken 62. G.. Hoogendoorn vdlri 63. v: W. Orth 64. J. Adels K. M. 65. M. F. Hamar delabrethoniere 66. Ch. ~oke M. Kayadoe 68. K. S. Eckhardt Mauk 69. G. E. Thijssen 70. L.-E. van den Worm 71. H. Hillebrandt 72. H. T. Koa 73 I. Douw 74 ]. L. Kluit 83. K. E. Mouthaan 84. T. A. Langedijk B.s. E. C. C. Barnaart 86. B. Engelken 87' A. H. va.n der Sloot 88. A. Klijn 89. B. ]. Huigsloot 90. W. Starreveld 9I. M. Zander 92. ]. ]. Tazelaar 93 H. C. A. Evelaar 94 J. Hage 95 ]. Dikstaal 96..C. L. van Dijk 97 A. Augusteijn 98. ].P. H. Heule 99 W. M. Wuthrich Ioo. ]. Traas IOI. H. W. Bakhoven ' IoW. F. W. Muller I03. A. C. de Roy v. Zuydewijn 104. M. L. van der Hoff Ia5. ]. G. P. Scheltens Io6. ]. R. Zwerver I07. B. van der Zwaan Io8. F. Kleian I09. ]. M. R. Tumbelaka IIO. ] ]. H. A. Zindel III. A. Sok I I2. ]. Nicolai. I I3. G. Vischer I I4. R. Keiser IIS. C. ], W. Smeeman I I6. A. van der Wal Bjoe. E.tv. Popo Mtrb E. V, Mndo 75 B. Sjouw 76. ]. C. Pluijmers 77 J.P. vander Endt 78. W. Lorijnen 79 B. F. van Buuren 8o. A. N. Lap 8r. H. W. Runia 82. R. L. Raak 83. ]. de Reus 84. H. Lyklema 85. R. Pagels Bs.vn 86. R. Huardy 87. A. van Riemsdijk. 88. Th. B: Kers 89. ]. K. Nijdam K. M. 90. ]. M. Visser 91. F. L. Visser K. M. 92. M. Schaafsma 93 J. A. Versteegh 94 P. K. W. Haack v.d. Goes 95 E. Engelberts 96. P. Kopmels K. M. 97 C. Th. Berlage 98. C. W. Jeremiasse 99 J. M. Blommers xoo; F. L.A. de Calonne IOI. ]. Weelinc Ioz. K. Platteel K. M ]. ]. M. Nijsse Io4. A. Niel K. M. I05. A. F. G. Smeets xo6. A. A. Egas I07. M. de Groot Io8. P. ]. van Gameren I09. A. den Hartog I IO. L. van Dijk K. M. III. ]. van Boven

10 4e WERKTUIGKUNDIGEN r. A. L. Goossens 2. E. de Wolff 3 M. Aboebakar 4 D. C. Claus 5 0. G. Loth 6. R. Th. Nijvenheim 7 H.]. Wijtenberg 8. J, Polderman 9 L. W. Bense ro. B. B. Liem I r. L. F. Noll r2. N. T. Hellinga 13. D. Snip 14. G. Boot r5. A. Nierberg r6. J. Balje 17. H.]. Romunde r8. C. Slijkhuis 19. H.]. Geerlings 20. C. den Hartoog 2I. G.]. Dooves 22. J. M. Stoopman 23. D. Hendriks 24. P. S. Kalfsbeek 25. J. J. Teutscher 26. C. van Huizen 27. W. ]. Dam 28. Ch. Noteboom 29. A.M. Kleijn 30. M. Oord J I. H. H. W. Groot 32. H.]. van Reenen 33 ]. Koke Elib 34 J. Assink 35 G. R. Hommes 36. H. B. Gerritsen 37 Ch. P. Verhaar 38. A. C. Boelaars 39 ]. de Haas 40. Th. Kuiken 41. J. F. de Bakker 42. H. F. Huzink 43 C. Schavemaker 44 H. Ph. Kuijp 45 P. F. W. Berting 46. T. van den Dool 47 H. J. Kroon 48. J. Offers 49 D. M.A. ]. v.d. Gugten 50. B. K rag t 51. G. Teeuwsen 52. ]. Pronk 53 R. J. de Vries 54 ]. A. Konings 55 P. A. de Vlieger 56. J. Schuilling 57 W. M. F. Landheer 58. P. Pannekoek 59 H. J. M. Moeskops 6o. ]. A. Grotegoed 6r. ]. ]. Torn 6z. ]. Th. Hesselberg 63. P. Smit 64. H. P rent 65. J. W. Houniet 66. V. Sayers Janns. Popo vou t K. M. Mros 67. J. Esssenstam 68. ]. Hommes 69. H. Spruit 70. D. Berends 71. K. Versluis yz. ]. B. ]ens 73 W. H. Mostert 74 G. Jansen 75 N. Esteie 76. A. Bakker 77 F. H. Nii'!l 78. P. J. den Das 79 ]. P etersen 8'0. ]. Stoop Sr. H.]. A. van Zeil 82. A. Haack van der Goes 83. J. B. G. Bakker 8 4. ]. C. Roos 85. Ch. 0. Faulhaber 86. A. D. Vos 87. N. van den Broek 8 8. S. Dam 89. ]. F. D. Mooiweer go. B. Claasz Coockson 91. ]. B. van Oudheusden 93 H. Th. L. Veldkamp 93 J. de Groot 94 C. Schalkoort 95 F. Timmerman 96. F. A. Kramer 97 E. Marree 98. K. van Di.fk K. M. s e WERKTUIGKUNDIGEN I. M. C. van Vugt 2. J. van Leeuwen 3 Ch. M.A. Post 4 R. C. Berends 5 J. J. van Leeuwen 6. M. J. de Vries 7. J. Bogaard 8. ]. de Jong 9 H. J. Ekkelboom IO. H. R. E. Hofkamp I r. J. C. S. v. Bysterveld r2. S.M. Mica I3. G. H. Edixhoven 14. P. Oost I5. H. W. van Tuijl I6. P. Severijn 17. H. R. Welfing I 8. J. Pol dervaart 19. S. Hoekstra 20. ]. Coers 2I. N. Stijve 22. R. J. Sprang 23. H. Emans 24. C. Earthen 25. C. Reichwein 26. Th. Velthuisen 27. D. Roeterdink 28. J. W. Rijpkema 29. L. Spruijt 30. W. F. Dissevelt 3r. L. Mulder 32. B. van de Wall 33 N. Siraa 34 J. Baart 35 ]. W. Weggelaar 36. J. Beekman FAms njoe 37 ]. ]. Grootegoed 38. C. van der W erf 39 ]. ]. Metselaa r 40. ]. L. R einen 41. W. Mossel 42. H. J. Reuijl 43 J. ]. Sprink 44 J. H. Keller 45 R. Jonker 46. G. ]. Barendreg t 47 P. van der Ent 48. G. E. Couperus 49 W. J. van Dijk 50. H. G. Stolk 51. G. J. Visser 52. N. Bartels 53 T. H. van der Wildt 54 G. H. Menses 55 J.D. Dijkstra 56. W. C. S. de Ridder 57. Sj. Hai tsma 58. A. Burghgraef 59 J. Meintser 6o. L. A. Schriek 6r. F. J. Sijtsma 62. M. G. Beunder 63. G. Bons 64. P. Bossen 65. N. Roeland 66. A. T. IJsembrant 67. ]. G. Hendriks 68. J. Greutink 69. R. H. v.d. Meulen 70. A. van der Veen 71. K. Schotanus 72. P. W. van Holten K. M. B ate Athj Kpar 73 H. J. Borkent 74 H. W. L. Leupen 75 P. ]es 76. C. Bakker 77 A. P. Th. M. Brogtrop 78. I. Leenhouts 79 H. W eevers So. C. U. J. Huber 8 r. ]. Blaauwbroek 82. A. Kros 83. I. P. van Dijke 84. F. Vermeulen 85. R. W. M. Duyzings 86. A. G. van den Berg 87. M.A.]. Ripperda 88. M.A. Salemink 89. W. W. Pieneman 90. S. Leenstra 91. P. de Frenne 92. R. Stade 93 A. C. de ' Ridder 94.T. A. Giel tjes 95 H. de Vries 96. G. J. Th. Bekkenute 97. J. Ponstein 98. F. M. H. Beckers 99 T. M. van Erkel roo. C. Swaneveld IOI. H. Hartman 102. G. J. Boom 103. D. van Couwclaar 104. J.P. Klienbannink 005. C. P. Sijtsma Io6. S. C. v. d. Kolff I07. W. Stegeman rob. J. C, Schagen B ate Elib Mpwa vc!ln Bmst'l. VGns Msai B 'ate 37

11 I09. M.A. Herlaar vhrz uo. D. Kok II. H. van de Riet rr2. D. van Haarlem BatC rr3. W. K. Pieters I I4. Raden Toepah Wiradiredja I I5. Soediran Bat C oo6. P. de Krey I 17. C. van Kooten rr8. H. J. Nahuysen. II9. J. W. Konings I20, I. Wardekker 121. G. F. Maas I22. J. G. v. d. Heyden I 3 I. van Aartsen I24. ]. van den Berge I25. H. J. A. Boelhouwers 126. H. van den Heuvel I27. F. F. Weiss I28. A. J. Zwiers 129. C. C. de Leau 130. K. F. Koene 131. P. J. Nassenstein 03. S. H. Tan 133. R. J. van der Zee I34 J. J. Serne Smrg Plcs Bjoe Maes. I35 J. Bakker I36. P. D. Petersen I37- H. J. Hunink i38. H. W. Huiskamp I39 A. Geurts 140. H. Broekhuis 14r. P. Goedhart 142, K. van den Haak I43 H.- de Jong 144 H. M. Meinen 145 G. J. C. Bevelander 146. C. J. Romeyn Smrg FAms Popo ELECTRICIENS 1. H. A. Aartsen 2. P. Maas E. v. 'I 3 J. J. van Mulbregt 4 W. J. M. Seheermeijer 5 J. Spanjaard ELECTROMONTEURS I. G. Ch. F. Timmerman 2. Ch. A. Soentken 3 Tjia Tek Pha 4 A. Hoogendoorn 5 Poeij Seng Koan M'ksr 6. Soedarsono 7. J. A. Winterkamp 8. S. Latupapua 9 P. H. Ong IO. A. Soetardi B ate Plcs Nhol or. H. Craanen 12. Poli-i 13. F. C. Mondt I4. Z. ]. Pea IS. P. P. Amahorseja MACHINE-/MOTORDRIJVERS r. A. Abas 2. R. Tarore 3 Ardjo 4 G. A. Karauwan 5 J. M. Palar 6. J. J. Manusama- 7. L. Balzouman 8. F. J. Kalen 9 K. P. W. A. Wuisan IO. A. J. W. Piris I r. H. A. Tarore Bgka: on bk Tjhi I2. F. Wutulo 13. A. Lumatauw q.. C. Ilat I5. A. Jansen I6. J. Sumual I7. A.M. Bromm I8. S. K. Sie 19. P. A. R. Davies 20.. E. Sumual 21. M. von Liitzow 22. R. A. Montanus Mndo Mros 23. V. Crain 24. S. Renjaan 25, M. Sapulette 26. A. J. Rorek 27.. S. Maoeleki 28. G. Karoendeng 29. R. Junginger 30. F. E. Eichenberger 3!. Adimoeljo 32. M. Hanafiah Tad Blwn Plbg Ploh BatC MACHINEDRIJVERS r. J. Joeom 2. P. Soealang 3 P. Lantang 4 D. Pattiasina - 5 R. Soetatmo 6. J. Pantouw 7 Th. Nieuwenboom 8. M. E. Weenas 9. M. Asikin IO. P. Salmon II. J. Lalopua r2. R. G. Loen I3. G. Sumuel I4- S. Saimima B ate Ambn Blwn Bgka I5. R. M. Toorop I6. H. W. Tweedy I7. S. Baeas I8. H. Supith I9. W. Rimper 20. P. Sahetapy 21. R. A. Pelealu 22. A. F. Zijmers 23. S. H. Laurens 24. A. J. Panghij 25. E. Heumassy 26. R. Soeparto 27. Hasan Oemoer 28. Ch. Modonsa Mksr Mkan B.Ind Mieh vngn B.Ind 29. S. Boerhanoedin Mekkawie Mpwa 30. M. Waani 31. W.]. Pietersz 32. S. Soebroto 33 M. Soemarsono 34 W. Hitijahubessy 35 W. ' Gonggrijp v.d. Sanden BatC 36. ]. Karauan Smrg 37 G. Piring 38. Soelaiman Bgka 39 Elias 40. H. M. Pattiheawean 4I. J. J. C. Tahitu Crwa MOTORDRIJVERS r. F. E. Filet 2. W. van Berk 3 s. Effendi 4 J. Pangkeij 5 T. E. Tieoalu 6. LE. Ibrahim 7 J.A.M. de Voet 8. L. F. Leander 9 ]. A. Muller IO. M. H. Siregar rr. C. N. Isakh 3a Mpwo Mk.in Mkan Kpar Pneh I2. Ch. M. J. R. Huffenreuter BatC I3. W. Karundeng BatC 14. M. F. Bacas Mksr 05. L. Goldbach I6. H. Janis 17. R. Haumahu Ambn I8. J. Paraeng I9- M. Maehfoed 20. F. W. Tehupuring 21. D._ D. Louhenapessy 22. M. Sariman 23. R. J. Kraaij 24. R. Soedarsono 25. Datiman 26. P. Latupeirissa 27. Khoe Tjoeng Hauw 28. M. Lumentut 29. F. J. van Garling 30. R. Sumual 3 I. P. Soeloeng 32. Saidoen Ploh Crwa Pneh \ \

12 J- LEERLING-/MAeHINE-/MOTORDRIJVERS I. F. A. Lucardie Bjoe I I8., K. Volkers Mnila 35 ]. Sapulete 2. M. A. Telehala I9. L. S. Soedira Tari 36. Moesa 3 Z. Abidin 20: W. D. Bergmann 37- B. P. B. den Dekker 4 Th. Venekamp 2r. Oeba 38. A. A. Vel berg 5. E. Ch. Abrahamsz 22. D. Krafft 39 R. Pijmari 6. N. F. Leander Mkan 23. -s. Rikumahu 40. D. Siahaija 7 H. F. C. Hultman 24. G. A. A. Loen 4I. A.M. H. Barkeij 8. Slamet 25. Djoekro 42. D. Ma tulessy 9 P. Siregar 26. A. ]. Silano 4 3 Ch. Soedira Io. I. H. L. Toroean 27. A. Latupeirissa 44 V. C. van Nyenhoff II. Soemardjo 28. A. S. Siregar 45 A. van der Heijde I2. H. H. Pattinasarany Kpar 29. ]. ]. F. Talakua 4'6. W. Doodoh I3. A. Mochtar 30 H. W. Lasut 47 P. A. aelis I4 Alwin 3!. ]. J. Lewarissa 48. S. Wohon I5. R. Eno 32 E. Runtupalit 49 ]. Sihasale I6. P. ]. Pattiwael 33 F. Lengkeij 50. Ch. Johannes I7. Ramli 34 A.]. E. Kaminski Rust Pneh Mkan Mkan CIVIELE DIENST PERSONEEL ADMINISTRATE URS r. ]. ]. Edelman 2. ]. A. van der Vliet 3, ].].Mulder 4 A. G. van Leenhoff 5 ]. C. van Voorst 6. P. van Vliet 7 ]. Molenkamp ADJ.-ADMINISTRA TEURS r. P. C. Schoute Holl I 2. G. ]. van der Tang R~ys I IC HOFMEESTERS r. N.J. Toorens 2. P.]. van der Veer 3 G. W. Ch. Agelink 4 W. F. Scheeawe 5 ]. Dirkse 6. ]. H.W. v. d. Vel de 7 ]. Alink 8. J. Huizinga Bruins 9 I:'. ]. Sinke 10. A. Jonker II. E. Dillon 2e HOFMEESTERS r. A. C.]. Smit I 2. A. F. Teuscher I ASS. HOFMEESTERS r. ]. D. Pigeaud 2. A. C. Wamsteker ELib 3 B. Vriesman 4 R. ]. Glas CHEFKOKS r. F. L. M. G. Koenen 2. F. W. van Halter en 3 ]. C. F.]. Zeewu,ster 4 H. Velthuis 5 ]. Ch. M. de Bree 6. P. Raa 7. A. Bolt KOK I. W. F. Jeelof INDISCJIE HOFMEESTERS r. C. Malonda 2. N. W. H. Paseki Swhr 3 C. R. von Liebenstein 4 P. H. Kairupan PROVIANDKLERK~N Ie KLASSE r. H. Camerling 2. F. Thenu 3 A. Kakalo 4 A. S. V. Limpele 5. P. A: Tendean 6. ]. P. Haulussy 7 A. W. Kandouw 8. L. Mangoendap 9 D. Najoan IO. D. van Unnik II. ]. A. Wauran 12. ]. Sundah 13. W. A. Tupan 14. E. Dengah Ruy-". Ambon 15. E. K. Mandagie r6. L. P. Tompodung _I 7. A. ]. Loho 18. W. E. Turang i9. J. R. Makatita 20. M. Olii 21. W. A. Wilson

13 22. J. J. Oentoe BatC 44 P. W. Sepang 66. 1: v. d. Heuve1 23. ]. }. Lasut Vtijn 45 A. Sumual 67. M. L. Laoh 24. K. R. Wondal 46. Ajoeb Rachman 68. S. Th. Hitipeuw Popo 25. J. Runtukahu 47. A. Dumais 6o. K. E. Burong 26. A. Laloan 48. Oei Tjeng Hian 7e. Qu~ Giok Lien, 27. Th. S. Luntungan 49 E. Karundeng BatC 7I. H. Durandt 28. W. F. Laurens. so. }. D. A. Lumanauw 72. W. Adam 29. S. J. Siahaja 5r. H. W. Manoppo 73 G. A. Rondonuwu ' 30. D. Malawau 52. J. M. Pattinama 74 A. F. Palandeng 31. P. A. Tanod 53 Liem Tjeng Kie 75 A. Souisa Tori 32. J. A. Wowor 54 Abdoel Hair vngn 76. F. Siahaja 33 F. E. Kaurow 55 W. F. Kairupan 77 A. Bacas 34 A.M. Djaafara 56. A. R. H. Lapian 78. Kaluku Nini Moehamed G'talo 35 Ph. Steinfirt 57 A. F. Sembel 79 Tjie Tjien Lam 36. K. A. Runtuwene 58. N. H. Panambunan 8e. J. I. Korompis 37 Tjia Van Lee Bjoe 59 S.C. Tumbel 8I. S.M. T. Hoetagaloeng 38.A. Mapaliey 6o. P.M. W. Pangemanan Bomb 82. H. A. Ch. Blom 39,B. Riupassa 61. E. B. Sigar 83. Lauw Tjing In 40. A. Kan-dou 62. J. H. Daud Ziek 84. P. A. F. Wilkmse 4 I. J. Tuilan 63. W. A. F. Pelenkahu FAms 85. Rachman Ka :tawidjaja Fl:'lS 42. M. Usmany 64. P. A. Tatont0s. 86. R. Sell Ruy.o 43 F. W. Kapojos 65. Tjan Kek Beng PROVIANDKLERKEN 2e KLASSE I. C. 1 Veenstra I 3 Siman Raden Serna die 5 R. Soejitno 2: Ong Goe Hien 4 W. J. Huwae 6. Jo Hong Seng ELib LEERLING PROVIANDKLERKEN I. P. S. La tumanisse SeHRIJVER I. M. Moningka KOK I. J. W. Wynans SCHEEPSGENEESHEEREN, ETC. (Door verschillende omstandigheden konden wij nog niet over alle gegevens betreffende de scheepsartsen en verplegers beschikken. Daarom Iaten wij de ons bekende nam:!n in alphabetische volgorde hieronder volgen). seheepsgeneesheeren Dr C. A. Adamse Dr J. Ph. v. Leent DrW. J. v. d. Berg Dr G. H. Stoltz VERPLEGERS I. Djalimoen J. Manduapessy NHel A. E. Titiheruw I. Hoeta Oerpek ]. Manolang E. Warouw K. Luhukay A. M. P. Naiggolan 4 ):

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

In dit nummer o.a. NR. 8 2013. m Uitslagen Zomerkeuring PH-Obj m Uitslagen Najaarskeuring PH-Obj

In dit nummer o.a. NR. 8 2013. m Uitslagen Zomerkeuring PH-Obj m Uitslagen Najaarskeuring PH-Obj NR. 8 2013 Officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging In dit nummer o.a. m Uitslagen Zomerkeuring PH-Obj m Uitslagen Najaarskeuring PH-Obj Partner van de KNPV Sponsoren KNPV

Nadere informatie

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 samengesteld door Marijke Donkersloot-de Vrij Utrecht, 2003 aanvullingen en correcties naar peter@vanderkrogt.net http://www.maphist.nl/repertorium_van_nederlandse_kaartmakers.pdf

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

Geen zee te hoog. De weerschepen en het KNMI

Geen zee te hoog. De weerschepen en het KNMI Geen zee te hoog De weerschepen en het KNMI 2 Geen zee te hoog - De weerschapen en het KNMI Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 Geschiedenis van de weerschepen 8 Onder Nederlandse vlag 13 De vijftiger jaren

Nadere informatie

Vel 219. 839 Eerste Kamer,

Vel 219. 839 Eerste Kamer, Vel 219. 839 Eerste Kamer, 43sto V E E G A D E E I N G. 19 J U N I 1929. Ingekomen stukken. Interpellatie van den heer Colijn met betrekking tot du gebeurtenissen op Curacao. 43 ste VERGADERING. VERGADERING

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

Vel 7 23 Tweede Kamer

Vel 7 23 Tweede Kamer Vel 7 23 Tweede Kamer Ingekomen stukken 3 DE VERGADERING VERGADERING VAN DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1948 (Bijeenroepingsuur 1 namiddag) Ingekomen stukken. Toespraak van de tijdelijke Voorzitter. Regeringsverklaring

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van prov nciale staten

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van prov nciale staten Model P - Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van prov nciale staten Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de

Nadere informatie

informatieblad voor ouders

informatieblad voor ouders informatieblad voor ouders 1e jaargang, nummer 3: maart 2010 Colofon Eindredactie: Medewerkers: Realisatie: H. Zwart W. Bruinink A.R. Dekker A. Dijkman E. Grit-Van Bentum A.M. Hendrikse-Van den Hoogen

Nadere informatie

We laten er geen gras over groeien

We laten er geen gras over groeien We laten er geen gras over groeien 1926-2013 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 Ver terug in de tijd... 8 Generatie 0 10 Arie de Ridder en korenmolen De Hoop 10 Generatie 1 16 Jan de Ridder, de oprichter van

Nadere informatie

Hoe hoort het eigenlijk?

Hoe hoort het eigenlijk? Hoe hoort het eigenlijk? Amy Groskamp-Ten Have bron. H.J.W. Becht, Amsterdam 1940 (vierde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/gros006hoeh01_01/colofon.htm 2008 dbnl / erven Amy Groskamp-Ten

Nadere informatie

Verhalen die we niet mogen vergeten. Over oorlog én vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Verhalen die we niet mogen vergeten. Over oorlog én vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend Verhalen die we niet mogen vergeten Over oorlog én vrijheid Vrijheid is niet vanzelfsprekend Woonzorg Flevoland Voorwoord Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod

Nadere informatie

TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN

TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN DR. M. B. ME N DES DA COSTA TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN DER DE REEKS MET PORTRETTEN IIAATSO IAPPfQ VOOR GQEDE EN GO D O OPE LECTUUR - AMSTERDAM TOONEEL- HERINNERINGEN DERDE REEKS DR. M. B. MENDES

Nadere informatie

Beste Polar vrienden. Het jaar 2013 is al bijna weer verstreken en als Polarclub hebben we een uitstekend vakantie jaar gehad.

Beste Polar vrienden. Het jaar 2013 is al bijna weer verstreken en als Polarclub hebben we een uitstekend vakantie jaar gehad. Bestuur per 11 november 2010. POLARCIRKEL December 2013 nummer 115 Voorzitter/ Henk van Wijhe Penningmeester: Leeuweriklaan 31 2289 EE RIJSWIJK (ZH) hvwijhe@ziggo.nl 070 399 67 94 ING bank 4441285 t.n.v.

Nadere informatie

Herinrichting N340 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Herinrichting N340 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Herinrichting N340 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 23 april 2009 / rapportnummer 2008-139 1. OORDEEL OVER HET MER Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel willen

Nadere informatie

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil Moet je horen! Piet Heil bron. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heil001moet01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Piet Heil 4 VOOR HANSJE MULDER 7 Versje

Nadere informatie

Zomerfeest bij het kinderdagverblijf De Hele Mik Mak

Zomerfeest bij het kinderdagverblijf De Hele Mik Mak nr. 2094 66e jaargang 24 augustus 2011 Zonnebloemen normaal 1,00 p/stuk nu 5 voor 2,50 Een uitgave van de Lierse Ondernemersvereniging Samenwerking Hoofdstraat 19 2678 CE Tel.: 0174-515813 www.decarlton.com

Nadere informatie

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw!

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Inleiding Dit is de papieren versie van de website die u kunt vinden op: http://proto.thinkquest.nl/~klb013/startpagina.htm Een gezin uit de Gouden Eeuw

Nadere informatie

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties 2013 Leidraad voor juridische auteurs LEIDRAAD voor juridische auteurs Voetnoten,

Nadere informatie

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken. De man met de koffer. Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken. De man met de koffer. Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 26e jaargang nummer 2 februari 2008 De man met de koffer Hij was amper twintig, studeerde in Maastricht en verlangde

Nadere informatie

Nieuwe wandelingen door Nederland

Nieuwe wandelingen door Nederland Nieuwe wandelingen door Nederland Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus bron. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem 1888 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/craa001nieu01_01/colofon.htm 2009 dbnl

Nadere informatie

Eerst het bordje van een ander. leeg eten

Eerst het bordje van een ander. leeg eten Eerst het bordje van een ander 1 leeg eten J a a r g a n g 7 7 n u m m e r 2 Van de vrouw met de hamer Begin maart hebben we helaas afscheid moeten nemen van Joop van Nimwegen. Niet alleen erelid van het

Nadere informatie

HERINNERINGEN AAN SITEBUORREN 48 ONDER GROU. door Anne Peenstra Oktober 2007

HERINNERINGEN AAN SITEBUORREN 48 ONDER GROU. door Anne Peenstra Oktober 2007 HERINNERINGEN AAN SITEBUORREN 48 ONDER GROU door Anne Peenstra Oktober 2007 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 0 INLEIDING...3 1 LIGGING SITEBUORREN...4 2 BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN SITEBUORREN...9 3 VERBINDINGEN

Nadere informatie

Ministerie van Algemene Zaken. Per email toegestuurd aan. Alle Politieke partijen in het parlement Onderstaande organisaties media

Ministerie van Algemene Zaken. Per email toegestuurd aan. Alle Politieke partijen in het parlement Onderstaande organisaties media Desiree Stokkel, donkerelaan 39, 2061 jk bloemendaal-nh, nederland +31 23 8887862 d.e.stokkel@ziggo.nl www.desireestokkel.nl www.hollandsrechtenhuis.info www.newlegalframe.com youtube 24april2015 ICC,

Nadere informatie

De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur

De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur Opgedragen aan: Tjaard de Haan (1919-1983), Rins Hartman (1931-1998), Gertrud Faber-Hornstra (* 1911) en aan alle andere mensen die in dit

Nadere informatie

Projectontwikkeling door Marjolijn Pouw

Projectontwikkeling door Marjolijn Pouw Projectontwikkeling Brandslangendroogtoren Van der Klauwtoren, Garenmarkt, (Oud) bewoners vertellen: Peter van Zonneveld Ledenvergadering Kunst Gedenkplaat, Muurgedichten Dieren in de wijk Bosuil, De Turkse

Nadere informatie