Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2011-2012"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling in de kleuterbouw Vakgebieden en methodes Speciale activiteiten Internationalisering Een gezonde en veilige school Het team De teamsamenstelling De groepsverdeling Scholing van het team De leerlingen Aanname nieuwe leerlingen Leerlingenzorg WSNS Leerlingvolgsysteem (LVS) Rapporten Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Dyslexie en leesproblemen Excellente leerlingen De leerlinggebonden financiering (de rugzak) Schorsing en verwijdering De kinderklankbordgroep Groep 8 en het voortgezet onderwijs Resultaten van het onderwijs De ouders Samenwerking met de ouders Oudervereniging Medezeggenschapsraad (MR) De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De klankbordgroep Klachtenregeling De tussenschoolse opvang (overblijven) Verlof De buitenschoolse opvang (BSO) Verzekering Informatie aan ouders Vragen over onderwijs Ontwikkelingen Schoolplan en jaarplan Evaluatie van de plannen van vorig schooljaar Plannen voor dit schooljaar Contacten met derden 2

3 Schoolmaatschappelijk werk Jeugdtandverzorging Jeugdgezondheidszorg Externe ondersteuning Organisatie Schooltijden Vakanties en vrije dagen Gymtijden Goed om te weten Ziek- of afmelden Halen en brengen Eten en drinken Gymkleding Met de fiets naar school Speelgoed meebrengen Hoofdluis Medicijnen Verjaardagen Gevonden voorwerpen Schoolfotograaf Adressen en andere gegevens Alfabetische woordenlijst 3

4 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Elk jaar kijken wij kritisch naar de inhoud van deze schoolgids. Ook dit jaar is de gids inhoudelijk op enkele punten aangepast, om u nog beter te informeren. De schoolgids is bestemd voor alle ouders/verzorgers van (toekomstige) leerlingen van onze school. We geven u hiermee een indruk van allerlei zaken die met school en daarmee met uw kind te maken hebben. Niet alleen hoe we zaken praktisch organiseren, maar vooral ook hoe wij het onderwijs vorm geven op onze school en waar we voor staan. Wij verwijzen u ook naar de vernieuwde website van de school voor aanvullende informatie: Wij wensen iedereen een leerzaam en fijn schooljaar toe. Namens het team van t Palet Mary-Ann van Hoof Uw bijdragen, suggesties en wensen voor verbetering van de schoolgids, maar vooral ook voor verbetering van onze school, zijn altijd van harte welkom! 4

5 De school Het schoollied Intro couplet refrein 1. Kleuren meng je op een bord, kijken maar wat daarvan wordt. Een palet, dat hoort erbij voor een kleurrijk schilderij. Refrein: Hé, hé, kleur maar mee, reuzegoed idee!! Kind ren opgelet: onze school is t Palet! 2. Grijze ogen, groen of blauw: ons Palet kijkt niet zo nauw. Ben je bruin of ben je rood: t Palet voor klein en groot. 3. Hij is blond en zij is zwart, ieder kind is weer apart. Samen gaan we door één deur, want wij houden wel van kleur. 4. Kinderen spelen met elkaar Leren samen elk jaar Van groep 1 tot aan groep 8 Wordt er aan elkaar gedacht. 5. Jongen, meisje, juf, meneer, eig lijk komt het hier op neer: Dinthers basisschool t Palet, leerrijk, kleurrijk en veel pret! 5

6 Het bestuur De SKPO Novum telt 6 basisscholen. Dit zijn St. Albertus in Loosbroek, De Beekgraaf en t Maxend in Nistelrode, Op Weg in Vorstenbosch en Het Mozaïek in Heeswijk en t Palet in Dinther. De stichting heeft een toezichthoudend bestuur en een directie bestaande uit een algemeen directeur en een directeur op elke school. Het bestuur bestaat uit (voormalige) ouders van leerlingen van de stichting SKPO Novum en kent de volgende leden: - de heer R. Burgers, voorzitter - de heer R. Roefs - mevrouw A. Eeftink - de heer W. Tolboom - de heer C. Geenen - de heer G. v. Bergen, algemeen directeur Het contact tussen de school en het bestuur wordt onderhouden door de directeur van de school. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de beleidsuitvoering. Uiteraard staat het bestuur open voor reacties en vragen van ouders en leerkrachten. Het bestuur is te bereiken via het secretariaat. Contactgegevens vindt u achter in deze gids. De SKPO Novum heeft als missie Vanuit relatie naar prestatie Ontwikkeling gebeurt duurzaam en succesvol van binnenuit, dag na dag in de interactie tussen mensen 1) kinderen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Dan kunnen zij zich kennis en vaardigheden eigen maken die recht doen aan hun mogelijkheden en talenten en hen toerusten en voorbereiden op een actieve rol in een veranderende maatschappij. 2) kinderen ruimte en vertrouwen geven bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling tot trotse kinderen die zich verantwoordelijk tonen voor en actief willen bijdragen aan een duurzame maatschappij. 3) kinderen kernwaarden bijbrengen vanuit de katholieke traditie als hoop, optimisme en er willen zijn voor de ander voorleven en laten ervaren. De visie van de SKPO Novum op..het kind Ieder kind heeft de behoefte te laten zien wat het kan. Ieder kind moet groeien in het nemen van verantwoordelijkheid om zich te ontwikkelen en de eigen talenten tot ontplooiing te laten komen. Voorwaarde daarbij is een veilige en uitnodigende omgeving en een vertrouwensvolle relatie en verbondenheid met hen die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en opvoeding...ontwikkeling en leren Ontwikkelen en leren gebeurt vooral samen met anderen. In hoeverre dit succesvol verloopt, is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de relatie. Dit vraagt een open en authentieke benadering die gericht is op het stimuleren, faciliteren en begeleiden van de ontwikkelbehoeften van kinderen. Niet vrijblijvend maar vragend om het nemen van verantwoordelijkheid...leiderschap Welke kwestie ook aan de orde is, steeds geldt het belang van het kind als uitgangspunt. Bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs vervult de leraar als professional een centrale rol. Leraren handelen naar de ontwikkelbehoeften van kinderen. Zij maken dit zichtbaar in hun dagelijkse contact met de kinderen en zijn in staat hun keuzes te verantwoorden. Leidinggevenden stimuleren, ondersteunen en faciliteren hen hierbij. Zij hebben de opdracht te laten zien waar het in de school om gaat...onderwijs 6

7 Goed onderwijs vereist een uitnodigende en ontwikkelingsgerichte (leer)omgeving, waarin kinderen zich uitgedaagd weten en die aansluit bij hun belevingswereld. Een omgeving die ook de veiligheid biedt voor het nemen van initiatieven en verwachtingsvol is ten aanzien van het nemen van verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en resultaten. Waar staan we voor? Op t Palet komen alle kinderen uit de verf! t Palet is een basisschool, die kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar door eigentijds kwalitatief goed onderwijs (aansluitend bij de huidige kennismaatschappij) een stevige basis wil meegeven voor het verdere leven. t Palet streeft naar optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind. Binnen de mogelijkheden van de school zijn wij gericht op het zo optimaal mogelijk begeleiden van alle kinderen. In onze pedagogische visie werken we vanuit drie pijlers: Pedagogisch Welbevinden Welbevinden is een basisvoorwaarde om kinderen tot leren te krijgen. Wij streven naar een veilig, inspirerend en stimulerend schoolklimaat, waarin de capaciteiten van de kinderen zo volledig mogelijk benut worden. Wij begeleiden kinderen in hun groei naar positief kritische, zelfstandige en samenwerkende mensen. Hierbij richten we ons op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel, creatief en lichamelijk gebied. Het welbevinden en de ononderbroken ontwikkeling van het hele kind staan daarbij voorop. Zelfvertrouwen is onontbeerlijk voor het welbevinden van het kind. Hierdoor leert hij of zij goed omgaan met emoties, blijft nieuwsgierig en gaat uitdagingen aan. We gaan uit van de drie basisbehoeften voor het welbevinden van kinderen: relatie, autonomie en competentie. Onder de basisbehoefte 'relatie' wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, erbij horen, het gevoel hebben welkom te zijn, zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte 'competentie' wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte 'autonomie' wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Verbondenheid Kinderen voelen zich verbonden met de wereld om zich heen. De school is erop gericht om kinderen tot het besef te laten komen dat ze deel uitmaken van een groter geheel. We gaan op zoek naar de verbinding vanuit het kind met de klas, de school, de omgeving en de maatschappij. Betrokkenheid Het is belangrijk dat kinderen evenwichtig opgroeien tot betrokken mensen in een snel veranderende, multiculturele samenleving. We leren kinderen anderen te respecteren, ongeacht hun afkomst, geslacht, ontwikkelingsaspecten en culturele of maatschappelijke achtergrond. Hierbij streven we ernaar om samen met de kinderen naar oplossingen en/of verbeteringen te zoeken. We betrekken kinderen bij de leerstof door zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij het niveau, het tempo, de interesses en de sociale ontwikkeling van het kind. Naast de betrokkenheid van de kinderen stimuleren we de betrokkenheid van ouders bij de school, om de onderwijskansen van het kind te verbeteren. Ouders zien we als partners. Wij vinden het samenwerken met alle betrokkenen (zowel intern als extern) belangrijk, om te komen tot een zo optimaal mogelijke begeleiding voor de leerling. 7

8 De wet op het basisonderwijs geeft in kerndoelen de kaders aan van wat een kind op de basisschool moet leren en welke vakken aan de orde moeten komen. We vinden het van belang dat de kinderen op t Palet op elk vakgebied een goede basis meekrijgen. Er is bewust voor gekozen om te werken in een jaarklassensysteem. Binnen de groepen worden mogelijkheden tot verschillende groepssamenstellingen benut. Instructie wordt op verschillende niveaus gegeven; in een grote groep als het kan en in een kleinere groep of individueel als het moet. Op deze manier geven we invulling aan de individuele leerbehoeften van ieder kind. Didactisch Op t Palet hanteren we de volgende didactische uitgangspunten: Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Van nature is elk kind nieuwsgierig en wil zich ontwikkelen; ieder op een eigen manier, in een eigen tempo en met eigen interesses. Kinderen worden betrokken bij hun eigen leerproces. Wij stimuleren dat kinderen eigen keuzes kunnen maken binnen de kaders en zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Leerkrachten creëren een sfeer van openheid in de groep, waarin het mogelijk is om zaken die kinderen bezig houden te bespreken. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en voldoende succeservaringen opdoen binnen een passende ontwikkelingsruimte. Kinderen hebben verschillende talenten. De talenten van de kinderen worden benut, zodat iedereen van en met elkaar kan leren. Leerkrachten volgen systematisch de brede ontwikkeling van de kinderen en passen hun aanpak hierop aan. Naast het aanleren van feitelijke kennis zijn ook de sociale, creatieve en sportieve vaardigheden heel belangrijk. Leerkrachten hanteren verschillende leerstrategieën, passend bij de individuele leervragen van de kinderen. Op t Palet mogen kinderen verschillen van elkaar, kinderen mogen anders zijn. We sluiten ons onderwijs zoveel mogelijk hierop aan. Kinderen zijn zelfstandig en ondernemend. Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen de onderwijsinhouden als betekenisvol ervaren en het geleerde ook toe kunnen passen in nieuwe situaties. De leerkracht is degene die begeleidt en de kinderen helpt om op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. De inbreng van kinderen wordt serieus genomen en er wordt respectvol met elkaar omgegaan. Zorg en begeleiding We willen als school kwalitatief goed onderwijs bieden. Kwalitatief goed onderwijs betekent maximale resultaten behalen, door je onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We vinden het als team heel belangrijk, dat wij op een systematische wijze de ontwikkeling van leerlingen volgen en tijdig hun eventuele stagnaties in dit ontwikkelingsproces signaleren. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor een planmatige aanpak van de zorg voor de leerling in de groep. De intern begeleider heeft daarin een coördinerende, inhoudelijke, ondersteunende en coachende taak. De organisatie in de groep en de leerstof staan in dienst van de leerbehoefte van de leerlingen. Hierdoor willen we optimaal tegemoet komen aan zorg op maat. Kinderen werken zoveel mogelijk in de eigen groep, onder begeleiding van de groepsleerkracht. De groepsleerkracht kan met hulpvragen terecht bij de IB-er. Het accent van de begeleiding van zorgkinderen ligt op de begeleiding binnen de groep (niveau 1 en 2). Binnen het groepsgebeuren zijn werkvormen gecreëerd, waardoor dit mogelijk is (klassenmanagement, weektaak, gedifferentieerde instructie, kleine kring). In principe volgen kinderen zo lang mogelijk de reguliere stof van de desbetreffende groep. Indien nodig, wordt er gewerkt met individuele leerlijnen. Het streven is om zo veel mogelijk de instructie te volgen. 8

9 Wij wensen uw kind bij ons dan ook een fijne tijd toe, waar met plezier op kan worden teruggezien. De basisschooltijd is een belangrijke periode, zowel voor de kinderen als voor u. Een katholieke identiteit t Palet is een basisschool met een katholieke identiteit. Vanuit deze katholieke identiteit leren wij kinderen normen en waarden. Daarbij bieden wij ruimte aan mensen met andere levensbeschouwelijke achtergronden. In een multiculturele samenleving is het belangrijk dat kinderen leren om respect te hebben voor andere (godsdienstige en levensbeschouwelijke) opvattingen. Wij streven ernaar om kinderen op te voeden tot sociale mensen. Wij geloven ín elkaar en mét elkaar. Kinderen op onze school leren respect te hebben voor het unieke van iedere mens. Daarnaast leren ze respectvol omgaan met de wereld om hen heen. Kinderen leren om voor zichzelf op te komen en een eigen mening te vormen. En ze leren om samen te werken en rekening te houden met anderen. Het schoolgebouw Onze school is gelegen aan de rand van Dinther, in een rustige groene omgeving, buiten verkeersdrukte, nabij de Dintherse sportvelden en sporthal de Zaert. De school heeft na de recente verbouwing 13 lokalen op de benedenverdieping en 5 lokalen op de eerste verdieping. Het gebouw is dusdanig ingedeeld dat er rust en ruimte is voor allerlei werkvormen. Voor onze kleuters hebben we een speelzaal, die van de multifunctionele ruimte gescheiden is door een schuifwand. Deze ruimte is het middelpunt van de school en wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. Kortom, een plaats waar men elkaar kan ontmoeten. De kleuters en de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben ieder een eigen speelplaats met een speeltoestel,waar zij rustig kunnen spelen. De groepen Onze school telt ruim 430 leerlingen. Deze kinderen zijn dit schooljaar verdeeld over 18 groepen: vijf kleutergroepen 0-1-2, drie groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. De plattegrond 9

10 Het onderwijs Het team van t Palet heeft er bewust voor gekozen om te werken met groepen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Binnen deze groepen werken de kinderen in verschillende groepssamenstellingen. Bij sommige activiteiten wordt de hele groep betrokken. Op andere momenten gaan de kinderen in kleinere groepen of individueel aan de slag. Beide aspecten vinden wij zeer belangrijk. Kinderen leren op deze manier van elkaar, komen samen tot een oplossing en helpen elkaar. De leerkracht is degene die daarin begeleidt en samen met de kinderen op zoek gaat naar mogelijke oplossingen. Dit coöperatief leren heeft binnen t Palet veel aandacht. Als de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, geeft dat de leerkracht extra gelegenheid om hen individueel aandacht te geven. Het ene kind leert nu eenmaal anders dan het andere. Naast het aanleren van feitelijke kennis zijn ook de sociale, creatieve en sportieve vaardigheden belangrijk. Het respect voor elkaar, het praten met elkaar in de kringgesprekken en het samenwerken dragen er toe bij, dat de kinderen zich op school thuis voelen. Basisontwikkeling in de kleuterbouw Kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. In de periode daarvoor hebben zij al een belangrijke ontwikkeling achter de rug; thuis, op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. In de kleutergroepen ligt het accent op het opdoen van (leer)ervaring. De eigen belevingswereld is daarbij het uitgangspunt. We 10

11 werken vooral aan de hand van thema s. Bij het zelfstandig werken in de groep maken we gebruik van het planbord. Dat geeft kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Op onze school werken wij in de kleutergroepen volgens het principe van basisontwikkeling. Dit houdt in dat de leerkrachten bij de thema s en de daarbij behorende activiteiten rekening houden met 4 aspecten, de 4 B's: Betekenisvol Het thema of de activiteit moet dicht bij het kind staan; het moet voor het kind betekenis hebben. Zo kunnen de kinderen binnen het thema hun eigen inbreng hebben, het thema verkennen en hun kennis verdiepen. Een voorbeeld van een betekenisvol thema is: ziek zijn - de dokter. Betrokkenheid en initiatief Het thema of de activiteit sluit aan bij de ontwikkeling van het kind. Het kind wordt hierdoor uitgedaagd. Binnen het thema kan het kind zelf kiezen/bedenken wat het bijvoorbeeld wil gaan doen of maken. De eigen inbreng van de kinderen wordt gewaardeerd en meegenomen in het programma. Brede bedoelingen Het thema of de activiteit is gericht op meerdere ontwikkelingsgebieden. Binnen het thema is het van belang dat verschillende aspecten van de ontwikkeling aan bod komen. Hierbij kunt u denken aan samen spelen (in de huishoek), taal (in de lees-schrijfhoek), vormgeven (knutselen, schilderen, kleien, tekenen), werken met ontwikkelingsmateriaal. De verschillende hoeken in de kleuterklas en de activiteiten van de kleuters, worden alle gekoppeld aan het desbetreffende thema. Bemiddelende leerkracht De leerkracht daagt de kinderen uit tot eigen initiatieven en helpt deze tot stand te brengen. Bovendien legt zij verbanden tussen de verschillende activiteiten in de klas. Zo kan een kind bijvoorbeeld in de leesschrijfhoek opschrijven wat het gebouwd heeft en deze woordstrook bij het bouwwerk neerleggen. Een ander (bijvoorbeeld de ouder) kan lezen wat het kind gemaakt heeft. Om alle activiteiten in de kleuterklas zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, maken de leerkrachten gebruik van een ontwerpschema waarin verschillende aspecten aan bod kunnen komen: taal- en schrijfactiviteiten zoals: tekenen, krabbelen, schrijven, de verteltafel behorend bij een prentenboek, typen op de computer, de boekenhoek. Reken-wiskunde activiteiten zoals: tellen, vergelijken, begrippen leren, meten, wegen. Gespreks- en andere kringactiviteiten zoals: voorlezen, vertellen, versjes leren, liedjes zingen. Onderzoeksactiviteiten zoals: uitstapjes maken die binnen het thema passen. Constructieve en beeldende activiteiten zoals: bouwen, knutselen en tekenen met verschillend materiaal. Spelactiviteiten zoals: beweging; buiten en in de speelzaal, rollenspel; in de huishoek en dramatiseren. Wij merken dat door deze manier van werken de inbreng van kinderen groot is. Ze zijn enthousiast en gemotiveerd met hun activiteiten bezig. Door hen op deze manier een rijke leeromgeving te bieden, leren ze spelenderwijs. Vakgebieden en methodes Nederlandse taal In groep 1 en 2 zijn er dagelijks taalactiviteiten in de kring zoals voorlezen, vertellen en poppenkast. Tevens werken de kleuters veel aan taal m.b.v. de methode Schatkist. De taalactiviteiten worden in groep 3 voortgezet. Taal en lezen zijn in groep 3 erg met elkaar verweven in de methode Veilig leren lezen. De methode biedt op een gevarieerde manier veel mogelijkheden tot zelfstandig werken en differentiëren. 11

12 Na groep 3 werken alle groepen met de methode Taal op Maat. Deze nieuwe methode biedt aan de hand van thema s op een gestructureerde manier differentiatie aan. Kinderen kunnen na de basisstof werken aan maatwerk, meerwerk en meesterwerk. Spelling is een onderdeel van de taalmethode. Lezen Beginnende geletterdheid In de groepen 1 en 2 maken de kinderen al kennis met het werken met letters en woorden. Kinderen geven zelf aan, wanneer zij hier aan toe zijn. Er wordt gewerkt aan de basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren lezen. Aanvankelijk lezen In groep 3 wordt de kinderen, via de methode Veilig Leren Lezen, het lezen aangeleerd. De methode biedt veel mogelijkheden tot differentiëren. Tevens wordt het leren lezen ondersteund door allerlei spelletjes en een computerprogramma. Kinderen die al kunnen lezen, gaan op hun eigen niveau met de leesmethode werken. Voortgezet technisch lezen Voor de groepen 4 t/m 8 hebben we voor het technisch lezen de methode Leesparade. Het accent van deze methode ligt op leesbeleving; kinderen mogen lezen vanuit eigen voorkeur, zoals stripverhalen, informatieve boeken, jeugdbladen etc. Minder leesvaardige kinderen worden extra begeleid in een instructiegroepje. Begrijpend lezen We werken met de methode: Tussen de regels. Deze methode is voor de groepen 4 t/m 8. De methode sluit aan bij de leesmethode Veilig Leren Lezen. De leerlingen worden met behulp van tekst- en denkvragen bewust gemaakt van een leesroute. Deze leesroute is een stappenplan om de teksten beter te kunnen begrijpen. In alle groepen maken de leerlingen ook kennis met opzoekvaardigheden. Schrijven We maken gebruik van de schrijfmethode Schrijven in de basisschool. In de groepen 1 en 2 ontwikkelen de kinderen hun grove en fijne motoriek. Met gericht tekenwerk en schrijfpatronen zetten ze de eerste stappen op weg naar het schrijven van letters. In groep 3 oefenen de kinderen schrijfvoorwaarden en schrijfpatronen, kleine letters en verbindingen. In groep 4 zijn de hoofdletters aan de beurt. De kinderen oefenen verbindingen van hoofdletters met kleine letters en er wordt een begin gemaakt met de automatisering van het verbonden schrift. De lessen in groep 5 krijgt het automatiseren van de aangeleerde vaardigheden alle aandacht. In groep 6 komt het temposchrijven aan de orde; in groep 7 en 8 wordt het temposchrijven gecombineerd met de ontwikkeling van het persoonlijk handschrift. Rekenen In alle groepen wordt gewerkt met de nieuwe rekenmethode Pluspunt. De groepen 1-2 werken aan de hand van thema s uit de voorloper van Pluspunt en maken daarnaast gebruik van Schatkist rekenen. Pluspunt is een methode die kinderen stap voor stap leert rekenen, via een zorgvuldige opbouw van de lesstof. Er is hierbij veel aandacht voor oefeningen en herhalingen. Zo komen de kinderen op een vertrouwde manier steeds verder, waardoor ze een stevige rekenbasis krijgen. In de methode Pluspunt worden mogelijkheden geboden voor zelfstandig werken en differentiatie. Wereldoriëntatie In de methode Topondernemers komen geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs op een nieuwe en verfrissende manier aan bod. Ook onderwerpen uit andere leergebieden, zoals techniek, worden betrokken bij de oriëntatie op jezelf en de wereld. Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. De kinderen worden uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Ze bouwen zelfvertrouwen op in het zelfstandig vinden van antwoorden op eigen leervragen. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht. De kinderen leren ook hoe ze op verschillende manieren de informatie moeten verwerken. Zij worden ondersteund bij het houden van presentaties, het maken van een muurkrant, collages, grafieken en verslagen, of het houden van een 12

13 interview. Dit schooljaar zijn er 6 thema s ingepland waaraan we gaan werken. De planning ziet er als volgt uit: 1. Van A tot Z opening: 5 september 2011 afsluiting: 20 oktober Multi media opening: 7 november 2011 afsluiting: 22 december Water, aarde, lucht en vuur opening: 16 januari 2012 afsluiting: 1 maart Vlinders in de buik opening: 12 maart 2012 afsluiting: 19 april Ik, jij, wij opening: 14 mei 2012 afsluiting: 28 juni 2012 Verkeersonderwijs We werken met de verkeersmethode Wegwijs. De verkeerstheorie is direct gekoppeld aan het eigen gedrag van de kinderen en de dagelijkse situaties waarin zij verkeren. Kinderen moeten zich kunnen inleven in verkeerssituaties en bewust worden van hun eigen gedrag en dat van anderen. Ook zullen de kinderen de theorie direct leren toepassen in de praktijk: binnen, op het schoolplein of in de omgeving van de school. De kinderen van groep 7 nemen deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. t Palet heeft het Brabants Veiligheidslabel. Door deelname aan het Brabants Veiligheidslabel dragen we als school bij aan een stukje veiliger Brabant voor jeugdige verkeersdeelnemers. Levensbeschouwing Op school geven we lessen levensbeschouwing, die via projecten van de methode Regenboog worden aangeboden. In deze lessen wordt aandacht besteed aan allerlei aspecten van het rooms-katholieke geloof. We brengen kinderen respect bij voor mensen uit andere culturen en met andere geloofsovertuigingen. Op school wordt aandacht besteed aan de vieringen van de christelijke feestdagen zoals Kerstmis en Pasen. Tevens werkt de school samen met de werkgroepen van ouders en de parochie in de voorbereiding op de communie en het vormsel. Hierin worden we begeleid door een identiteitsbegeleider van SOL. Sociaal-emotionele ontwikkeling Op onze school werken we met een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling Kinderen en hun sociale talenten. Een kind is sociaal vaardig als het zowel rekening houdt met zijn eigen belangen als die van een ander, binnen de maatschappij waarin het leeft. De sociale omgeving van kinderen is ingewikkelder geworden. Kinderen hebben met een grotere culturele verscheidenheid te maken en ze leren al heel jong zelf keuzes te maken in waarden en omgangsnormen. Om dat te kunnen, hebben leerlingen sociale kennis, houding en vaardigheden nodig. Het onderwijs sluit daarbij aan, door de kinderen te leren meer zelfverantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en dat van hun groep. Wij informeren ouders over de onderwerpen waarmee de kinderen bezig zijn, zodat ook in de thuissituatie hieraan aandacht kan worden besteed. Expressie activiteiten Handvaardigheid en tekenen Alle groepen werken met de methode: Moet je doen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verschillende technieken en materialen. Muzikale vorming 13

14 In alle groepen wordt de muziekmethode Moet je doen gebruikt. Met behulp van deze methode komen alle aspecten van muzikale vorming aan bod: zingen, luisteren naar muziek, noten lezen, bewegen op muziek, kennis over muziek. Dramatische vorming De kleuters doen veel spelletjes waarbij ze zich leren uiten. Ze spelen toneelstukjes, poppenkast en rollenspel en worden uitgenodigd te zingen en te bewegen op muziek. Daarnaast hebben de kleuters ook het onderdeel Drama en Dans uit de methode Moet je doen. In de groepen 3 t/m 8 wordt aan dramatische vorming gedaan in combinatie met de taalmethode. Vanuit de taalmethode komen tips en opdrachten, om met de kinderen aan de gang te gaan. In groep 8 voeren de kinderen een musical op. Bewegingsonderwijs De groepen 1-2 krijgen spel in de speelzaal. De groepen 1 krijgen één keer per week gymles in sporthal De Zaert, alle andere groepen twee keer in de week. In de ene les krijgen de kinderen sport en spel en in de andere krijgen ze oefeningen en toestellen. Het doel is om de kinderen zo veel mogelijk te laten bewegen. Daarom wordt er ook met meerdere groepjes tegelijk gewerkt tijdens de gymlessen. Voor de groepen 5 t/m 8 is er de jaarlijkse sportdag met scholen uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek. ICT Het goed kunnen omgaan met computers is een belangrijke vaardigheid in het dagelijks leven. Daarom leren wij kinderen goed en verantwoord omgaan met de computer. Onze twee ICT-ers zorgen ervoor dat het team op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en zij zetten zich in om op 't Palet de digitale leeromgeving optimaal in te richten. Wij maken op onze school gebruik van digitale schoolborden. De leerlingen werken met diverse educatieve software. Deze programma's zijn gerelateerd aan de methodes die we op onze school gebruiken. De kinderen leren al in de onderbouw hoe ze om moeten gaan met een computer. In de bovenbouw krijgen de kinderen cursussen in Words, PowerPoint en Excel aangeboden. Zij worden op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van internet en leren daar verstandig mee omgaan. Dat noemen we Mediawijsheid. "Topondernemers" leent zich uitstekend om de kinderen te leren met internet om te gaan. Vaardigheden die de kinderen hebben opgedaan via korte cursussen worden geoefend. Cultuureducatie Elke leerling komt gedurende 8 jaar basisonderwijs op onze school minimaal tweemaal in contact met de volgende disciplines: drama, muziek, foto/film/video, beeldende kunstenaars, dans, literatuur en cultureel erfgoed. We maken hiervoor, onder andere, gebruik van het aanbod van BISK. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat kinderen kennis nemen van het culturele erfgoed in onze regio. Dat kan bijvoorbeeld resulteren in een bezoek aan het kasteel, de museumboerderij of de kunstcamping. Ook plaatselijke kunstenaars kunnen betrokken worden in een project. Onze methode Moet je doen geeft suggesties in die richting en besteedt aandacht aan kunstbeschouwing. In 2010 hebben we als school de Kilsdonkse molen geadopteerd. Deze adoptie houdt in dat de kinderen kennis nemen van de historie en werking van deze molen, maar er ook actief bij betrokken zijn. Huiswerk Het doel van het huiswerk is om kinderen te leren in een thuissituatie zelfstandig werk te plannen, te maken of te leren. Het vraagt van kinderen een bepaalde werkhouding en discipline om hiermee om te gaan. Het huiswerk dat wordt meegegeven bestaat uit zinvolle taken en kan gericht zijn op de beheersing of automatisering van de leerstof. Van ouders wordt verwacht dat zij hun kinderen alleen ondersteunen als dat nodig is. Het huiswerk wordt in de groep besproken. Niet alleen de resultaten komen daarbij aan bod, maar ook hoe kinderen ermee zijn omgegaan. Op de website van de school staat per groep een planning van het huiswerk voor een bepaalde periode. In groep 8 wordt aandacht besteed aan het omgaan met een agenda. Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, leren we kinderen hoe zij deze moeten gebruiken. De agenda wordt door de school aangeschaft. In de schoolloopbaan van het kind bouwen we het huiswerk op in hoeveelheid, frequentie en moeilijkheidsgraad: Groepen 1 t/m 5: geen huiswerk 14

15 Groep 6: Groep 7: Groep 8: inoefenen van topografie presentatie oefenen voor Topondernemers een boekpresentatie voorbereiden Engels inoefenen van topografie en leren voor toetsen van Topondernemers verkeersborden leren voor het verkeersexamen leesvoordracht voorbereiden maakopdracht voor taal en rekenen om de week leeropdracht voor Engels en topografie om de week EHBO, gedurende een periode van 12 weken, elke week een maak- en leeropdracht In bepaalde situaties kan het voorkomen dat er met kinderen incidenteel en individueel afspraken worden gemaakt over het maken van werk thuis. Als dit het geval is, dan wordt het met de ouders besproken. Als u vragen hebt over het huiswerk kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Speciale activiteiten De ontwikkeling van onze kinderen wordt niet alleen bepaald door de leervorderingen, de zogenaamde cognitieve ontwikkeling. Ook de sociaal/emotionele ontwikkeling speelt een grote rol. In de wereld van vandaag hebben we vooral te maken met een cultuur die gericht is op het individu. Daarom hechten we extra belang aan een aantal gezamenlijke activiteiten: Opstart en afsluiting van de projecten van Topondernemers Herfstwandeling Sinterklaasviering Gezamenlijke advents- en kerstviering Kerstmarkt Nationaal voorleesontbijt Voorleeswedstrijd Carnaval Voetbaltoernooi voor de bovenbouw Sportdag voor de midden- en bovenbouw, tezamen met andere scholen Spelletjesdag voor de onderbouw Musical uitgevoerd door groep 8 Excursies Schoolreis Schoolkamp Actie Adoptie Bibliotheekbezoek EHBO De kinderen van groep 8 nemen deel aan een EHBO-cursus (theorie + praktijk) en doen mee aan het examen jeugd-ehbo A. Ook een stukje brandpreventie komt aan de orde. Internationalisering Onze school kijkt graag over grenzen. Door het samenwerken met andere landen vergroot je de kennis over de geschiedenis van Europa, de wereld, maar ook van je eigen land en de samenwerking tussen landen onderling. Door samen te werken laat je kinderen ervaren dat je iets kunt betekenen voor een betere wereld. Daarom zijn we aangesloten bij het Europees Platform voor het Nederlands Onderwijs. Dit Platform subsidieert en stimuleert het onderwijs om te komen tot een betere internationale samenwerking. De afgelopen drie jaar is het ons niet gelukt om subsidie te verkrijgen voor het opzetten van een internationaal project. We hopen dit jaar mee te kunnen doen. Een gezonde en veilige school Een veilig schoolklimaat 15

16 Als team vinden wij het belangrijk om samen met kinderen en ouders te werken aan een veilig schoolklimaat. Dat doen we door te werken aan een fijne sfeer waarin iedereen zich veilig voelt om te zijn wie hij of zij is. kinderen te accepteren zoals ze zijn. kinderen te leren medeverantwoordelijk te zijn. kinderen te leren respect te tonen voor anderen en de omgeving. verschillen te zien als meerwaarde. duidelijke regels en afspraken. goede communicatie. hoge verwachtingen van kinderen te hebben. kinderen te benaderen vanuit een positieve basishouding. te werken vanuit de principes van adaptief onderwijs: competentie, autonomie en relatie. kinderen bewust te maken van hun eigen mogelijkheden. Pestprotocol We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Daarom hebben we een pestprotocol opgesteld. We besteden in elke groep aandacht aan het voorkomen van pestgedrag en stimuleren kinderen om elkaar aan te spreken op hun gedrag. Dit biedt geen garantie dat pesten nooit voorkomt. Leerkrachten doen hun best om pestgedrag zo snel mogelijk te signaleren. Maar ook ouders hebben hierin een heel belangrijke rol. Als u iets merkt aan uw kind, aarzel dan niet en maak het bespreekbaar op school. Samen kunnen we er wat aan doen om het pestgedrag zo snel mogelijk te stoppen. Schoolreglement Goed omgaan met elkaar vinden we belangrijk. Daarvoor zijn afspraken beschreven in het schoolreglement; die gelden voor iedereen die met t Palet te maken heeft. Het schoolreglement is te vinden op onze website. BHV (bedrijfshulpverlening) Enkele personeelsleden zijn in het bezit van het diploma bedrijfshulpverlener. Zij zien toe op de veiligheid en zijn geschoold op het gebied van EHBO. Er is een calamiteitenplan opgesteld en er worden regelmatig ontruimingsoefeningen gehouden. Project t Palet werkt van 2008 tot 2012 samen met de GGD aan het project De gezonde en veilige school. In dit project streven we ernaar om de gezondheid en veiligheid van uw kinderen te bevorderen. De inbreng van ouders is leidraad geweest voor het plan van aanpak. Het afgelopen jaar hebben we aandacht besteed aan pesten en het pestprotocol van onze school. In de eerste week van het schooljaar wordt in elke groep aandacht besteed aan gezonde voeding. Dagelijks wordt in de onderbouw vóór de pauze voorgelezen, terwijl de kinderen eten en drinken in de klas. Op deze manier kunnen ze het hele speelkwartier spelen en heeft de leerkracht zicht op het eten en drinken van de kinderen. De werkgroep besteedt in iedere Paletter aandacht aan gezonde voeding. Dit is een vaste rubriek. Hierin geven we informatie en/of leuke tips en suggesties over gezonde voeding. Het komende jaar zullen we de nadruk leggen op de volgende zaak: Psychosociale gezondheid: Voor jezelf opkomen (weerbaarheid) en omgaan met elkaar. Het team De teamsamenstelling Het managementteam Het managementteam bestaat uit de directeur, Mary-Ann van Hoof en twee bouwcoördinatoren: voor de onderbouw Maaike Klomp en voor de bovenbouw Ruth van der Pol. 16

17 Interne begeleiding t Palet heeft twee intern begeleiders (IB-ers), Marjo van Kessel (onderbouw) en Tineke van Schijndel (bovenbouw), specialisten die de leerkrachten begeleiden, coachen en ondersteunen bij de interne leerlingenzorg. Zij vormen samen met de directeur en de bouwcoördinatoren het zorgteam van de school. De groepsleerkrachten De groepsleerkrachten zorgen alleen, of met een duocollega, voor goed onderwijs in een groep. De kwaliteit van de school hangt sterk af van de mensen die er werken. Op t Palet werken we met een gemotiveerd, betrokken en goed gekwalificeerd team. De ICT-ers De ICT-ers, Laura de Groot en Ed van Uden, zijn leerkrachten die zich bezig houden met de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie binnen de school. Zij ondersteunen collega s, zorgen dat de programma s draaien op de computer en houden zich op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Onderwijsassistenten t Palet heeft twee onderwijsassistenten, Karin Verboort en Gerda Geene, die kinderen begeleiden met een leerlinggebonden financiering, de zogenaamde rugzak. Administratief medewerksters Jeanne van Rozendaal en Lynn Kézèr, administratief medewerksters, ondersteunen het managementteam met administratieve taken. Conciërges De school kent twee conciërges, Hans Smulders en Leo van Nistelrooij, die op school allerlei ondersteunende werkzaamheden verrichten. Het huishoudelijk personeel Het huishoudelijk personeel, bestaande uit Anja van de Ven, Heidi Broeren en Henriëtte Vos zorgt voor de dagelijkse schoonmaak van de school. Studenten In een omgeving waar leren centraal staat, bieden wij graag de mogelijkheden aan studenten en het team om van en met elkaar te leren. We hebben op school studenten van verschillende opleidingen, zoals de PABO, opleiding voor groepsleerkracht en het ROC, waar onderwijs- en klassenassistenten worden opgeleid. De laatste jaren hebben we ook studenten van de opleiding bewegingsonderwijs en studenten pedagogiek een plek kunnen geven. Rudy van den Enden is de stagecoördinator op t Palet. Vervangers Door ziekte of afwezigheid van de groepsleerkracht kan uw kind te maken krijgen met een vervangende leerkracht. Wij streven ernaar de voortgang van het onderwijs en de rust in de groep zoveel mogelijk te waarborgen. Indien mogelijk zullen we in eerste instantie een beroep doen op de parttimers binnen ons team. Lukt dat niet, dan maken we gebruik van de vervangingspool, een enthousiaste groep leerkrachten die we als invallers kunnen inzetten. Indien er geen vervanging te krijgen is, zullen we de groep verdelen over andere groepen in de school. Pas als er echt geen andere oplossing te vinden is, zijn we genoodzaakt de kinderen van de betreffende groep naar huis te sturen. U wordt hierover van tevoren op de hoogte gesteld. 17

18 De groepsverdeling Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Groep 1/2a Gemma Gemma Gemma Els Els Groep 1/2b Marion Marion Marion Marion Groep 1/2c Madelon Madelon Madelon Madelon Madelon Groep 1/2d Astrid Astrid Astrid Astrid Groep 1/2e Nellie Nellie Elfi Elfi Elfi Groep 3a Lieke Lieke Lieke Lieke Lieke Groep 3b Ria Ria Ria Ria Ruth Groep 3c Erna Erna Erna Erna Maaike Groep 4a Corry Corry Corry/Maartje Maartje Maartje Groep 4b René René René René René Groep 5a Ad Ad Mien Ad Ad Groep 5b Mieke Mieke Anneke Anneke Anneke Groep 6a Leanne Leanne Leanne Leanne Leanne Groep 6b Gerard Gerard Gerard Gerard Mien Groep 7a Ankie Ankie Ankie / Jacqueline Jacqueline Jacqueline Groep 7b Ed Ed Ed Ed/Silvia Silvia Groep 8a Laura Laura Laura/Noortje Noortje Noortje Groep 8b Rudy/Carmen Rudy/Carmen Rudy Rudy Rudy Scholing van het team De maatschappij en het onderwijs zijn voortdurend in beweging. Dat vraagt om een dynamisch team dat zich blijft ontwikkelen. Alle leerkrachten werken aan hun ontwikkeling. Dat doen zij individueel of in een groter verband. Elk jaar zijn er studiedagen voor het team, waarop we ons bezig houden met de deskundigheidsbevordering. 18

19 De leerlingen Aanname nieuwe leerlingen Ouders kunnen hun kind aanmelden op school vóór het bereiken van de vierjarige leeftijd of tussentijds in de loop van een schoolloopbaan. De scholen van de SKPO Novum plaatsen in principe de kinderen die aangemeld worden en proberen hen de begeleiding te bieden die zij nodig hebben; dus ook kinderen die extra zorg nodig hebben, waaronder kinderen met een handicap. Om deze zorg voor alle kinderen te kunnen blijven garanderen, is het van wezenlijk belang dat iedere school haar grenzen kan aangeven. Dat is niet alleen een kwestie van geld, maar ook van deskundigheid en van goede voorbereiding. Het bestuur heeft de aanname van kinderen vastgelegd in een beleidsdocument. Dit document beschrijft de uitgangspunten en de te volgen procedure(s) voor de aanname van kinderen. In deze schoolgids beperken wij ons tot de beschrijving van de aanname van de vierjarigen. Ouders kunnen ook tussentijds hun kind aanmelden. Dit kunnen zij doen om verschillende redenen, zoals: verhuizing of verhuisplannen; onvrede over de ervaringen op een andere school; de extra zorg die hun kind nodig heeft. Voor de te volgen procedure(s) bij de aanname van kinderen die tussentijds worden aangemeld, verwijzen wij naar het hierboven genoemde beleidsdocument, dat op school ter inzage ligt. Aanname van vierjarigen Voor wat betreft de aanname van vierjarigen hanteren wij de volgende procedure: De ouders worden door middel van een door het directeurenberaad Bernheze opgestelde aanmeldingsadvertentie uitgenodigd, hun kind aan te melden op de school van hun keuze tijdens de vastgestelde inschrijfdagen (medio maart). Ouders zijn echter vrij om ook op andere tijden aan te melden. Bij de aanmelding wordt door de ouders een formulier ingevuld. Tevens geven ouders eventuele specifieke zorg van hun kind door. De school bepaalt, binnen een vooraf aangegeven termijn, of een kind al dan niet geplaatst kan worden en bepaalt ook de plaatsing van de leerling in de groep. De school bericht de ouders of het kind is toegelaten en informeert hen over de dag waarop het kind voor het eerst naar school mag komen. Doordat kinderen op verschillende momenten 4 jaar worden, zal de toelating verspreid over het jaar plaatsvinden. Voor wat betreft de start van vierjarigen op de basisschool zijn door de directies van de basisscholen in Bernheze de volgende afspraken gemaakt met de directies van de peuterspeelzalen: De kinderen zijn welkom op de basisschool vanaf de eerste schooldag na hun vierde verjaardag. De kinderen die binnen drie weken na de zomervakantie 4 jaar worden, mogen meteen de eerste schooldag naar de basisschool. De kinderen die binnen drie weken voor de kerstvakantie 4 jaar worden, komen op de eerste schooldag na de kerstvakantie naar de basisschool. De kinderen die binnen drie weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, adviseren wij te starten met ingang van het nieuwe schooljaar. De instroomdagen zijn op 5 woensdagen. Kinderen die met ingang van het nieuwe schooljaar beginnen, worden uitgenodigd om 1 keer te komen kennismaken. Dit is meestal in één van de laatste schoolweken. Als een kind niet wordt geplaatst kunnen de ouders in beroep gaan bij het bestuur. Vlak voor de leerling instroomt, verifieert de school de gegevens op het aanmeldingsformulier. 19

20 Toelating van leerlingen jonger dan 4 jaar Leerlingen die naar de basisschool gaan, moeten de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Jongere kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen volgens de WPO artikel 39, worden toegelaten gedurende ten hoogste 5 dagen tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar. Deze kinderen zijn geen leerlingen in de zin van de wet. Leerlingenzorg Basisschool t Palet streeft naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind. Kinderen moeten op professioneel verantwoorde wijze onderwijs krijgen binnen het reguliere onderwijs. Binnen de mogelijkheden van de school zijn wij gericht op het zo optimaal mogelijk begeleiden van alle kinderen. We besteden bewust aandacht aan de ontplooiing van elk kind op alle gebieden. We maken de kinderen bewust van hun eigen mogelijkheden en begeleiden hen in hun groei naar positief kritische, zelfstandige en samenwerkende mensen. De groepsleerkracht is de persoon die de uitvoering van de zorg voor de specifieke leerling ter hand neemt. De intern begeleider heeft een coördinerende, inhoudelijke, ondersteunende en coachende taak. Door middel van observaties, gesprekken en toetsen signaleert de leerkracht of de ontwikkeling bij kinderen naar verwachting verloopt. Als dat niet het geval is, zal er extra zorg geboden moeten worden. De zorg op onze school is onderverdeeld in 5 niveaus: De 5 zorgniveaus zorgniveau 1 : Reguliere zorg in de groep Wij streven naar zorg op maat voor alle leerlingen van groep 1 tot en met 8. De leerkracht is verantwoordelijk voor de algemene zorg in de groep. De activiteiten van de leerkracht binnen de groep bestaan uit het zodanig inrichten van het onderwijs, dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Instructie en werkvormen worden voldoende aangepast aan de behoeften van de leerlingen. De leerkracht signaleert d.m.v. observaties, methodegebonden toetsen, onafhankelijke toetsen, gemaakt werk in de groep en vanuit signalen van ouders en collega s. zorgniveau 2: Reguliere zorg met extra ondersteuning van de leerkracht Soms hebben kinderen niet voldoende aan de reguliere zorg in de groep. Vanuit verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen kan het nodig zijn dat de leerkracht extra ondersteuning moet bieden om bij deze onderwijsbehoeften aan te sluiten. Deze ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld extra instructie, aanvullende materialen, extra tijd, extra uitdaging bieden. zorgniveau 3: Extra zorg met behulp van de IB-er Als de extra ondersteuning van de leerkracht niet toereikend blijkt, wordt dat met de IB-er doorgesproken. Voor dit kind wordt een groepsplan (voor meerdere kinderen) of handelingsplan (voor een individueel kind) opgesteld. In dit plan wordt de specifieke behoefte van het betreffende kind omschreven. Bijvoorbeeld meer werk, aangepast hoger niveau, minder werk, aangepast lager niveau of ondersteuning op sociaal/emotioneel gebied. Het groeps- en handelingsplan wordt uitgevoerd in de groep. Ouders worden op de hoogte gesteld als er een handelingsplan voor hun kind wordt gemaakt. Zij tekenen dit plan voor gezien en zijn betrokken bij de evaluatie. zorgniveau 4: Extra zorg met behulp van externen Heeft al deze zorg niet het gewenste resultaat, dan neemt de IB-er contact op met externe deskundigen voor advies en eventueel verder onderzoek. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met ouders. zorgniveau 5: Verwijzing Speciaal(Basis)Onderwijs Als uit adviezen en onderzoek blijkt dat het kind zich binnen het gewone onderwijs niet voldoende kan ontwikkelen, kan een verwijzing naar het Speciaal(Basis)Onderwijs volgen. Daarbij zullen we goed voor ogen houden wat het beste is voor het kind. Hebt u vragen over de ontwikkeling van uw kind of over de zorg op school dan vragen wij u om contact op te nemen met de leerkracht of de intern begeleider. 20

21 WSNS Samen leren: een gedeelde zorg Basisschool t Palet is aangesloten bij het samenwerkingsverband (SWV) Veghel e.o. De visie en missie van het SWV Veghel worden beschreven vanuit 3 aspecten: - de kernopdracht De kernopdracht luidt: de zorgleerlingen zo lang mogelijk in hun natuurlijke omgeving onderwijs bieden. De zorg naar het kind en niet het kind naar de zorg. De kernopdracht (oftewel, de missie) van het SWV Veghel luidt; het realiseren van een dekkende zorgstructuur binnen het gebied van het SWV Veghel en het creëren van een vangnet voor kinderen die niet op de eigen reguliere basisschool kunnen blijven. - de kernwaarden Deze kernwaarden geven aan waar het SWV Veghel voor staat. Tot de kernwaarden van het SWV behoren: het richten op kwaliteit en deze optimaal benutten voor zover aanwezig binnen het SWV. Vanuit de autonomie van de besturen voortdurend oog houden voor rendabele samenwerking. Openheid en transparantie. Collegialiteit, solidariteit en aandacht voor elkaar - de collectieve ambitie Het SWV is een professionele organisatie die met de participerende scholen en besturen voortdurend werkt aan kwaliteitsverbetering van het continuüm van zorg voor leerlingen Elke 4 jaar stelt het samenwerkingsverband een zorgplan op. Hierin staan alle doelstellingen en activiteiten waaraan gedurende deze periode wordt gewerkt. Jaarlijks vinden er bijstellingen plaats. De hulp en begeleiding die basisschool t Palet na signalering biedt, zijn gebaseerd op de richtlijnen in het zorgplan. Leerlingvolgsysteem (LVS) Op t Palet maken we gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Het doel van het leerlingvolgsysteem is het volgen van de kinderen in hun ontwikkeling, zodat leerkrachten in hun onderwijs optimaal kunnen aansluiten bij de individuele mogelijkheden en behoeften van leerlingen. Binnen het leerlingvolgsysteem worden instrumenten gebruikt om de ontwikkelingen en vorderingen van kinderen in kaart te brengen. Deze instrumenten bestaan uit observaties, het leerproces en de leerresultaten in de groep en methodegebonden en onafhankelijke toetsresultaten. De methodeonafhankelijke toetsen meten de vorderingen, los van de gebruikte methoden. De toetsen die we gebruiken zijn gestandaardiseerd en landelijk genormeerd. Met deze toetsen is vergelijking mogelijk t.o.v. leeftijdsgenoten. Door een opeenvolging van meetmomenten is de ontwikkeling van de betreffende leerling in de tijd te volgen. De gegevens uit de toetsen gebruiken we ook om het onderwijs te evalueren en ze zijn van belang bij schoolplanontwikkeling met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Rapporten Op onze school rapporteren we schriftelijk aan de ouders over de ontwikkeling van de kinderen. In deze rapportage kan men zien hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. De kinderen krijgen enkele keren per jaar een rapport mee naar huis. - 2 keer per jaar voor de groepen keer per jaar voor de groepen 3 t/m 7-2 keer per jaar voor groep 8 Deze schriftelijke informatie wordt drie keer per jaar gevolgd door een uitnodiging voor een gesprek tijdens een ouderavond. De kinderen van groep 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. In het midden van het schooljaar is er voor de ouders en hun kind een gesprek, waarbij het advies van de doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs ter sprake komt. Ons rapport is een losbladig systeem, verzameld in een speciale map. Elk jaar worden de rapporten van dat jaar weer bijgevoegd en zo ontstaat er een overzicht van de algehele ontwikkeling van de kinderen in 8 jaar basisschool. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 21

22 Binnen onze gemeente krijgt de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) duidelijk vorm. Het doel van vooren vroegschoolse educatie is, om eventuele taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te voorkomen, dan wel zo snel mogelijk aan te pakken. Zowel op landelijk als regionaal niveau zijn er door de VVE-regeling de afgelopen jaren veel ontwikkelingen in gang gezet om de startpositie van alle kinderen in het onderwijs te verbeteren. Hiervoor zijn verschillende programma s ontwikkeld. Bij deze programma s is veel aandacht voor de doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool. Leidsters en leerkrachten hebben kennisgemaakt met elkaars werkwijze en hebben daarbij de relatie met basisontwikkeling besproken. Het doorgeven van informatie via de Peuter Ontwikkelings Lijst (POL-lijst) waarborgt een goede overgang van de peuter naar onze basisschool. Voor onze school betekent VVE o.a. dat we materialen hebben aangeschaft om extra aandacht te kunnen geven aan een goede taalverwerving bij taalzwakke kinderen. Verder zijn er diverse vertelkisten ontwikkeld en hebben enkele leerkrachten aan de cursus VVE-sterk deelgenomen. Dyslexie en leesproblemen In Nederland heeft ongeveer 10% van de leerlingen moeite met lezen, hetgeen verstrekkende gevolgen heeft voor de gehele schoolloopbaan. Om te komen tot verbetering van het onderwijs aan kinderen met leesproblemen heeft het Procesmanagement Primair Onderwijs opdracht gegeven hiervoor beleid te formuleren, zowel voor het basis- als het voortgezet onderwijs, hetgeen is vastgelegd in het Protocol Leesproblemen en dyslexie. Dit protocol geeft de scholen handvatten om stagnaties in de leesontwikkeling vroegtijdig te signaleren en zoveel mogelijk te verhelpen. Aan de hand van een uitgewerkt stappenplan wordt gedetailleerd aangegeven: Wanneer en waarmee de ontwikkeling getoetst dient te worden. Wanneer aanvullend onderzoek nodig is. Aanwijzingen voor de leerkracht om extra ondersteuning te bieden. Daarnaast biedt dit protocol ook een leerlingenrapport waarin de leesontwikkeling van de leerling wordt bijgehouden tijdens de totale basisschoolperiode, zodat samen met de handelingsplannen een compleet ontwikkelingsbeeld ontstaat. Afstemming met het voortgezet onderwijs: Om hierover een goede afstemming te krijgen tussen basisschool en voortgezet onderwijs, zijn er op samenwerkingsniveau afspraken gemaakt. De basisschool dient in het onderwijskundig rapport duidelijk en goed aan te tonen welke begeleiding er afgelopen jaren aan de desbetreffende leerling is aangeboden. Aan het onderwijskundige rapport zal hiervoor een onderkennende verklaring worden toegevoegd. Hierna kan een onderzoek plaats vinden (Observatorium) en dit wordt bekostigd door het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, dus niet door de ouders of de basisschool. De basisschool hoeft derhalve een dergelijke dyslexieverklaring niet te regelen. Om in te spelen op deze ontwikkelingen is het volgende geregeld: Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie is op school aanwezig; De interne begeleiders van de basisschool hebben vanuit het landelijke document een schoolspecifiek beleid beschreven en opgenomen in de zorgstructuur van de school; Er is afgesproken dat leerkrachten de begeleiding bijhouden in een leerlingenrapport en dat zij hiervoor handelingsplannen opstellen; Op het eind van de basisschool dient men in het Onderwijskundige rapport middels dat leerlingenrapport en de handelingsplannen inzicht te verschaffen in de begeleiding. Excellente leerlingen Excellente leerlingen moeten geprikkeld worden én blijven om zich te ontwikkelen. De school maakt hiervoor op dit moment hiervoor gebruik van een hoogbegaafdheidsprotocol. Om nog beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van excellente leerlingen is t Palet pilotschool voor het project MIND. 22

23 Het samenwerkingsverband WSNS Veghel e.o. heeft vorig jaar subsidie gekregen om dit project te ontwikkelen. Samen met acht andere scholen uit de regio werken we aan een manier om excellente leerlingen beter te kunnen signaleren en screenen. Ook peuterspeelzalen en kinderdagverblijven werken mee aan dit project. Als we de kinderen goed in beeld hebben, bieden we hen passend onderwijs. Daarvoor gaan we ons onderwijsaanbod verbeteren, goed afgestemd op deze leerlingen. Ze worden dan meer uitgedaagd om goed te presteren. Daarnaast is ons team geschoold om deze kinderen nog beter te kunnen begeleiden. In 2012 wordt dit pilotproject afgerond en gaan we werken volgens het actieplan MIND. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. De leerlinggebonden financiering (de rugzak) Steeds meer ouders van kinderen met een handicap wensen dat hun kind op een gewone school onderwijs volgt. Deze wens van de ouders om hun kind te laten integreren in het reguliere basisonderwijs, is startpunt geweest van het landelijke beleid om te komen tot leerlinggebonden financiering, ook wel de rugzak genoemd. Het idee achter de rugzak, is om voor deze kinderen, mits ze aan bepaalde criteria voldoen, een leerlinggebonden budget beschikbaar te stellen. Daardoor kunnen ouders kiezen voor onderwijs op een speciale school of op een reguliere basisschool. Schorsing of verwijdering Voor het geval er sprake zal zijn van schorsing en/of verwijdering van een leerling zullen eerst de ouders schriftelijk door het bestuur worden geïnformeerd. Ouders kunnen hiertegen bezwaar indienen. In geval van verwijdering heeft het bestuur gedurende acht weken een inspanningsverplichting om een andere school te vinden. Intussen blijft het kind ingeschreven en de school moet er ook in die periode voor zorgen dat het kind zich verder ontwikkelt. Het geheel staat uitvoerig beschreven in artikel 40 en 63 in de Wet Primair Onderwijs. De kinderklankbordgroep In het kader van actief burgerschap werken we met een overlegorgaan voor kinderen, de kinderklankbordgroep. De kinderklankbordgroep komt een aantal keren per schooljaar, onder schooltijd, bij elkaar om van gedachten te wisselen over allerlei zaken die de school betreffen, onder leiding van de bovenbouwcoördinator. We vinden het belangrijk dat kinderen mee kunnen praten. Zij leren zich op deze manier een mening te vormen en ervaren dat hun inbreng ertoe doet. Notulen van deze kinderklankbordgroep vindt u op de website. Groep 8 en het voortgezet onderwijs Als school zetten wij ons in om kinderen zo veel mogelijk op hun eigen niveau te begeleiden. Het is dan ook een belangrijke taak om uw kind zorgvuldig te adviseren welke school voor voortgezet onderwijs het beste past. Dat is niet alleen een zaak voor de leerkrachten van groep 8, maar bij deze advisering zijn ook de leerkrachten van groep 7, de intern begeleider en de directeur betrokken. Wij vinden het heel belangrijk om te weten hoe het onze oud-leerlingen, na enkele jaren voortgezet onderwijs, vergaat. Daarmee krijgen we zicht op ons schooladvies. Vaak zien we, dat deze oud-leerlingen terugkomen om hun rapporten te laten zien en vertellen hoe zij het maken. Maar vooral uit de overzichten van alle rapportgegevens gedurende de middelbare schoolloopbaan en de contacten met onze collega s uit het voortgezet onderwijs blijkt, dat wij aan het einde van de basisschool de mogelijkheden van het kind, overwegend juist hebben ingeschat. We gebruiken deze gegevens ook om de kwaliteit van ons onderwijs te evalueren. Resultaten van het onderwijs De kwaliteit van het onderwijs is deels meetbaar en afhankelijk van een aantal factoren. Door de resultaten op de CITO-eindtoets en de tussenopbrengsten van de CITO-toetsen, die in alle groepen 23

24 worden afgenomen, te analyseren werken we opbrengstgericht aan het waarborgen en verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs. Specifieke zorg aan leerlingen Kinderen met een individuele leerlijn (voor één of meerdere vakken) Leerlinggebonden financiering Verwijzingen naar speciaal (basis)onderwijs Zittenblijvers Opbrengsten aan het eind van de basisschool Hieronder ziet u de behaalde scores van t Palet op de CITO-eindtoets, met daarbij aangegeven de onderen bovengrens. 24

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolgids 2 0 1 2-2 0 1 3

Schoolgids 2 0 1 2-2 0 1 3 Schoolgids 2012-2013 Inhoud Blz. Woord vooraf 5 De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2013-2014 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2014-2015 INHOUD BLZ. Woord vooraf 5 De school 6 Het schoollied 6 Het bestuur 7 Waar staan we voor? 9 Een katholieke identiteit 11 Het schoolgebouw 11 De plattegrond 12 De groepen 12 Het onderwijs

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2016-2017 Schoolgids basisschool t Palet 2016-2017 1 Inhoud Blz. Een woord vooraf 4 Het schoollied 5 1. Bestuur en directie 6 1.1. Onze scholen 7 2. Waar staan wij voor? 8 2.1. Onze identiteit

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Onze visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs Onze visie op onderwijs Wanneer je een schip wilt bouwen. Breng dan geen mensen bij elkaar om hout te slepen, het werk voor te bereiden, taken te verdelen. Maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2017-2018 Schoolgids t Palet 2017-2018 1 Inhoud Blz. Een woord vooraf 4 Het schoollied 5 1. Bestuur en directie 6 1.1. Onze scholen 7 2. Waar staan wij voor? 8 2.1. Onze identiteit 8 2.2. Onze

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

Huiswerk heeft verschillende redenen, doelstellingen binnen onze school:

Huiswerk heeft verschillende redenen, doelstellingen binnen onze school: Protocol Huiswerk OBS De Schakels 2014-2015 Binnen onze school kan huiswerk bestaan uit: leerwerk schriftelijk werk opdrachten zoals: zoek op of neem mee bereid je werkstuk/presentatie/boekbespreking/powerpoint

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven Meerwerf basisschool Prinses Margriet www.meerwerf.nl Leren voor het leven B Baken in het dorp De Prinses Margrietschool is voor vele generaties een bekende plek. Vanouds hebben we aandacht voor een ieder:

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR INHOUDSOPGAVE Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs Stap 1: Leestijd blz. 3 Kwaliteit instructiegedrag blz. 3 Klassenmanagement blz. 4 Stap 2: Juist

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

algemene informatie groep 1/2

algemene informatie groep 1/2 algemene informatie groep 1/2 algemeen De groepen 1-2A en 1-2b zijn gemengde groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar in één groep zitten. In onze kleutergroepen werken we vanuit de actuele

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep leraar Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie 1. Inleiding

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7

Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7 Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7 Even voorstellen Groep 5b/6b: Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Groep 6c/7b: Juf Inge Bos (maandag t/m vrijdag)

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Informatieavond groep 6. Even voorstellen

Informatieavond groep 6. Even voorstellen Informatieavond groep 6 Even voorstellen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag juf Gabry juf Gabry juf Danielle juf Gabry juf Gabry Taal - Woordenschat - Taal verkennen - Schrijven - Spreken en Verschillende

Nadere informatie

Het Palet: Onderwijs + Jij

Het Palet: Onderwijs + Jij Infogids Het Palet: Onderwijs + Jij Het Palet is één van de 50 basisscholen van de Almeerse Scholen Groep in Almere. Het Palet heeft als doel kinderen te helpen kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

2012-2016. Zelfstandig Leren

2012-2016. Zelfstandig Leren 2012-2016 Zelfstandig Leren 0 Inhoud Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Leerinhouden/ activiteiten... 2 Doelen voor het zelfstandig leren... 3 Definitie zelfstandig leren...

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

De kinderen op onze school

De kinderen op onze school SPEERPUNTEN De kinderen op onze school Wij willen onze kinderen voorbereiden om de stap door het kleine deurtje naar de grote wereld te kunnen maken. In samenwerking met ouders willen wij met kinderen

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015

INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015 INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015 Het accent in groep 1/2 ligt op: - welbevinden op school (is de basis!) - zelfstandigheid vergroten - zelfwerkzaamheid (ontwikkelen van een positieve speel-, werk- en

Nadere informatie

OBS De Eendragt. Een maximale leerprestatie voor ieder kind

OBS De Eendragt. Een maximale leerprestatie voor ieder kind OBS De Eendragt Een maximale leerprestatie voor ieder kind OBS De Eendragt Een maximale leerprestatie voor ieder kind Op Openbare Basisschool De Eendragt zijn alle kinderen van harte welkom. Met elke culturele

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Engelbert

Locatiewijzer van SKSG Engelbert Locatiewijzer van SKSG Engelbert Inleiding Bij SKSG Engelbert zijn alle kinderen van harte welkom. Bij ons staan de kinderen centraal. Wij helpen hen graag bij het opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie