2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453."

Transcriptie

1 Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van uur tot uur in de Statenzaal van het provinciehuis te Groningen. Aanwezige leden commissie Bestuur en Financiën: dhr. H. Staghouwer (ChristenUnie, voorzitter), mw. W.J. Mansveld (PvdA), dhr. T.J. Zanen (PvhN), dhr. P.H.R. Brouns (CDA), dhr. P.M. de Bruijne (PvdA), dhr. M.J. Jager (CDA), dhr. H.J. Kruithof (VVD), mw. W.J. Mansveld (PvdA), dhr. W.J. Moorlag (PvdA), dhr. R. Sangers (SP), dhr. R. Stevens (ChristenUnie), dhr. C. Swagerman (SP), mw. M.R. Schalij (PvdA). Aanwezige leden commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid: mw. S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie), dhr. J. Hilverts (ChristenUnie), dhr. S.J. Krajenbrink (CDA), mw. F. Mete (PvdA), mw. K.R. Schraagen (VVD), mw. J. Siersema-Venema (GroenLinks), dhr. H.J.B. Spoeltman (PvdA), mw. F. Stavast (GroenLinks), dhr. J.D. de Vries (D66), mw. A.C.M. de Winter-Wijffels (CDA). Niet aanwezig: dhr. M. J. van den Berg (CdK, voorzitter GS), dhr. P.G. de Vey Mestdagh (D66), mw. O.G. Hartman-Togtema (VVD), mw. A.A.H. Hazekamp (PvdD), dhr. E.J. Luitjens (VVD), mw. L. Veenstra (voorzitter Cie WCS), dhr. W. van der Ploeg (GroenLinks), dhr. H.J. Flokstra (SP). Voorts aanwezig: dhr. M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr. H. Bleker (gedeputeerde), mw. C.A.M. Mulder (gedeputeerde), dhr. R.A.C. Slager (gedeputeerde), mw. J. Huisman (ambtelijke bijstand), dhr. J.M.C.A. Berkhout, mw. M. Bosma (waarnemend secretaris), mw. N. Gerritsen (ambtelijke bijstand), dhr. Th. Poggemeier en mw. H. Baartman (Verslagbureau Groningen). 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze gecombineerde vergadering van de commissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid. Aan de orde is het rapport in zake de financiële situatie bij jeugdzorg. 2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr Dhr. Moorlag (PvdA) stelt vast dat GS een rapport aan de Staten hebben voorgelegd waarin staat dat jeugdzorg een high risk beleidsterrein is. Dat onderschrijft hij zelf ook. De PvdA heeft de afgelopen jaren een beleid gevoerd die berust op drie pijlers. In de eerste plaats zorg voor voldoende financiële middelen die gelijke tred houden met de zorgvraag. Daarbij wel de kanttekening dat er financiering van het Rijk moet komen. Het recht op zorg zoals dat bij de wet door de Rijksoverheid is vastgelegd, moet gepaard gaan met een doeluitkering die daarmee gelijke tred houdt. De inspanningen om die middelen van het Rijk los te krijgen, moeten voorgezet worden. Dat is altijd de lijn van de PvdA geweest. De tweede lijn van de PvdA is dat het eigen huis en de keten op orde moeten zijn. Er moet voldoende sturing en regie zijn. Dat moet uitmonden in een cyclus van beleidsvoering, planning, controle en bijsturing. De PvdA is er voorstander van geweest dat het ambtelijk apparaat versterkt werd en heeft de inzet van middelen voor een procesmanager gesteund. De derde pijler is: zorg voor betere preventie zonder in het domein van de gemeente te stappen. Wel afspraken tussen gemeenten en jeugdzorginstellingen en inzet van middelen voor projecten die de preventie versterken, maar niet de taak van de gemeenten overnemen. Vanavond gaat het over de tweede pijler: de regie en sturingsfunctie. De cyclus van beleid, planning en bijsturing. Op basis van het rapport van GS kunnen er een aantal conclusies getrokken worden. Op de eerste plaats dat er onder het gezag van de interim-manager bij Bureau Jeugdzorg ongeautoriseerde uitgaven zijn gedaan in strijd met de subsidiebeschikking van de provincie. Op de tweede plaats dat het binnen Bureau Jeugdzorg heeft ontbroken aan checks and balances die hadden kunnen verhinderen dat dit is geschiedt. Het toezicht binnen Bureau Jeugdzorg heeft te wensen overgelaten en het heeft aan deugdelijke AO-procedures ontbroken. 1

2 In de derde plaats stelt hij dat het toezicht in dit huis, zowel ambtelijk als bestuurlijk, te wensen heeft over gelaten. Er is niet alert en adequaat gereageerd op signalen dat Bureau Jeugdzorg out of control raakte en financieel langs de rand van de afgrond is gescheerd. Dat alles verdient geen lof. Wat wel lof verdient is de wijze waarop GS intern onderzoek hebben laten verrichten. Het onderzoek is gedegen: man en paard worden genoemd. Toch geeft het geen gedegen beeld van de financiële situatie. Er worden diverse bedragen genoemd in het rapport, maar het is niet altijd even duidelijk wat precies onder welke bedragen moet worden geschaard. Het beeld is daar niet scherp en compleet genoeg. Dat kan ook niet omdat de situatie, zoals hij het heeft begrepen, bij jeugdzorg ook van week tot week wisselt, omdat er nog een aantal maatregelen plaatsvinden om het forse tekort dat voor het eind van het jaar is geprognosticeerd, terug te brengen. De Partij van de Arbeid wil daarom de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg pas beoordelen als de jaarrekening klaar is. Vorig jaar was deze begin maart al binnen bij de provincie. 1) De vraag aan het College is of het College bij Jeugdzorg wil bepleiten dat de afrekening van dit jaar, dat nog maar twaalf dagen duurt, met spoed gereed wordt gemaakt en met de accountantsverklaring aan de provincie wordt aangeleverd. Over de jaarrekening 2006 heeft hij een vraag. Deze is al in maart 2007 aangeleverd. Toch is deze niet vastgesteld door het College. 2) Wat is hiervan de reden? In die jaarrekening 2006 staat onder de rubriek niet onder de balans blijkende verplichtingen dat de huisvestingslasten met euro toenemen. In het begrotingsoverleg op 28 september 2006 is gesteld dat de extra huisvestingskosten, dat is bijna zes maanden daarvoor, alleen worden gehonoreerd als het Rijk de claim voor extra geld honoreert. 3) Is deze tegenstrijdigheid niet opgemerkt? De PvdA wil de controlerende taak beperken tot de wijze waarop processen zijn bestuurd en beheerd. Het rapport geeft antwoord op vele vragen, maar een aantal vragen is nog onbeantwoord. Die legt hij graag aan het College voor. 4) De eerste knellende vraag, na lezing van het rapport, is wat de manager ad interim van Bureau Jeugdzorg heeft bezield en gedreven om ongeautoriseerd uitgaven te doen? Wat is daarvoor het motief geweest? 5) Welke verklaring heeft dhr. Van Hofwegen hiervoor gegeven? 6) Hoe moet de passage op pagina zeven in dit verband worden verstaan? Daar staat namelijk dat Bureau Jeugdzorg en de provincie in gezamenlijkheid veel vertrouwen hadden in het feit dat de Rijksfinanciering wel rond zou komen. Op pagina 30 van het rapport staat dat de directeur ad interim in maart 2007 aan de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg heeft gemeld dat de dekking met enige mate van zekerheid wordt verwacht en dat die analyse door de provincie wordt gedeeld. Dat roept de vraag op of er van provinciezijde het beeld of de verwachting is opgeroepen dat het wel goed zou komen met de financiering. 7) Is dat zo? Of gaat het nog een stap verder en is impliciet door het College ingestemd met het besteden van middelen die onder voorbehoud waren beschikt? 8) De PvdA-fractie vraagt zich verder af wat de rol van de procesmanager van de provincie in dit geheel is geweest. Er wordt hier weinig aandacht aan besteed in het rapport. Op de lijst van geïnterviewde personen komt de procesmanager niet voor. 9) Hoe verhoudt zich dat tot de taak en opdracht van de procesmanager? 2

3 In het plan van aanpak procesmanagement staat bij het deelproject 1 dat de regierol van de provincie moet worden versterkt. Verder dat de informatievoorziening van Bureau Jeugdzorg essentieel is voor een goede plannings- en control cyclus. 10) Hoe is dit door de procesmanager opgepakt? 11) Hoe kan het dat de procesmanager blijkbaar niets heeft gemerkt van het out of control raken van Bureau Jeugdzorg? 12) Hoe moet de rapportage van de procesmanager en de 1-meting worden verstaan? Daar wordt gerept van een onderzoek dat is uitgemond in een rapport met de titel succesvol sturen. 13) Is in dat onderzoek niets geconstateerd van de tekortkomingen in de financiële cyclus? Uit het rapport van het College blijkt dat er vanaf augustus steeds indringender signalen kwamen dat er ongeautoriseerd geld werd uitgegeven en dat jeugdzorg diep de rode cijfers in ging. 14) Hoe kan het dat deze signalen niet zijn opgevangen of op juiste waarde zijn ingeschat? 15) Zijn de kwartaalrapportages wel gelezen zijn door de ambtenaren en/of de gedeputeerde? In dit verband is de passage op pagina 36 ook relevant. Daar staat dat de kwartaalrapportages rechtstreeks zijn doorgestuurd naar de commissie. 16) Hoe moet die passage worden verstaan? De kwartaalrapportages zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk niet beoordeeld, althans dat staat in het rapport op pagina ) Betekent dat dan ook dat die rapportages helemaal niet gelezen zijn? Als dat zo is, rijst de vraag wat voor zin het heeft om kwartaalrapportages te vragen aan Bureau Jeugdzorg als deze niet worden gelezen en beoordeeld. 18) Dhr. Moorlag vraagt voorts hoe hij de relatie moet leggen tussen het niet beoordelen van de rapportages en de antwoorden van het College op schriftelijke vragen van GroenLinks? Die antwoorden zijn van 26 oktober Op de vraag hoe de organisatie van Bureau Jeugdzorg in control komt, luidt het antwoord dat het College middels kwartaalrapportages door Bureau Jeugdzorg wordt geïnformeerd. Dat wordt gevolgd door de passage: wij hebben zodoende goed zicht op de activiteiten van Bureau Jeugdzorg. Dat is de beantwoording van 26 oktober Tussen de eerste signalen dat Bureau Jeugdzorg ongeautoriseerde uitgaven deed en de eerste actie van het College zit een tijdsverloop van enkele maanden. De eerste signalen stonden al in de eerste kwartaalrapportage die op 30 mei is ontvangen. Vanaf 20 augustus worden de problemen manifest zichtbaar uit brieven en uit de tweede kwartaalrapportage. Die is op 30 augustus ontvangen. 19) Waarom zijn de signalen uit de brieven niet opgevangen? 20) Waarom is er niet adequaat gereageerd? 21) Waarom is pas na zes weken voor het eerst zichtbaar actie ondernomen? Vervolgens formuleert dhr. Moorlag een aantal vragen over het sterrensysteem. Hij stelt dat het duidelijk is dat door de toepassing van een hardheidsclausule het juiste controlleregime niet is toegepast. 22) Welke afdeling en welke gedeputeerde is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van dat controlesysteem, van het sterrensysteem? 23) Hoe is geborgd dat door GS het juiste regime worden toegepast? 3

4 Er loopt op dit moment nog een bezwaarschrift tegen het besluit van VWS om 1,2 miljoen niet beschikbaar te stellen. De vragen van de PvdA-fractie zijn: 24) Wat is de stand van zaken in de bezwaarprocedure? 25) Wanneer wordt de beslissing op het bezwaar verwacht? Ten slotte geeft dhr. Moorlag aan dat er in het rapport een groot aantal aanbevelingen worden gedaan. De Partij van de Arbeid onderschrijft deze volmondig en volledig. Een groot deel van de aanbevelingen betreffen de organisatie van Bureau Jeugdzorg en de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg. 26) Hoe denkt het College deze aanbevelingen daar gerealiseerd te krijgen? 27) Wil de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg zich daar op committeren? 28) Hebben GS doorzettingsmacht om dit gerealiseerd te krijgen? Tot zover de eerste termijn van dhr. Moorlag. Dhr. Sangers (SP) heeft een vraag voor dhr. Moorlag. Hij onderschrijft de lijst met vragen die deze stelde. Teruggaande naar het begin van zijn betoog waar hij de drie pijlers aangaf van zijn beleid met betrekking tot de jeugdzorg, met name de eerste pijler: de zorg voor voldoende middelen. Daar zegt hij tussen haakjes achteraan: wel onder voorbehoud van voldoende financiering door het Rijk. Betekent het dat dit een verantwoordelijkheid is die de PvdA voert onder voorbehoud? Dhr. Moorlag (PvdA) antwoordt dat dit is ingegeven door de overweging waarbij hij het niet juist acht dat in een wet die het recht op zorg garandeert, er een plafond zit in de financiering. Hij vindt ten principale dat als de rijksoverheid bij wet regelt dat er een recht op zorg is, dat dan ook de middelen toereikend moeten zijn om het recht op zorg te waarborgen. Hij heeft ergens anders al wel eens gezegd dat het in dit land niet zo zou moeten zijn dat het recht op jeugdzorg afhankelijk is van de toevallige hoogte van de dividenduitkeringen van de energiebedrijven. Dat in de ene provincie die veel dividend ontvangt daar wel goede zorg gerealiseerd kan worden en in de andere provincies waar de financiële situatie slechter is, er dan geen jeugdzorg wordt verleend. Ten principale vindt de PvdA dat het Rijk voldoende middelen ter beschikking moet stellen. Daar maakt het College zich ook hard voor. Daarover is de PvdA uitermate tevreden. Dhr. Sangers(SP) geeft aan dat hij het daar mee eens is. Hij vraagt of in de opvatting van de PvdA de verantwoordelijkheid dan ophoudt waar de middelen ophouden. Dhr. Moorlag (PvdA) antwoordt dat hij dat zo niet kan zeggen. De wetgever heeft een verantwoordelijkheid in de wet neergelegd voor de provincie. Daar zit wel een spanning tussen. Die spanning moet er worden uitgehaald. Daar moet men zich zelfs de vraag gaan stellen of men als provincie, wanneer men niet de mogelijkheden en de middelen heeft om dat recht waar te maken of men dan nog wel de ambitie moet hebben om die taak te vervullen. Er zijn vele geluiden in het land om het bij andere overheden te gaan beleggen. Wat bij hem voorop staat is dat het niet primair bij de provincie wordt gedaan, maar dat er goede jeugdzorg wordt geregeld. Dat is de overweging daarbij. Dhr. Brouns (CDA) stelt dat het het College siert dat zij op deze wijze rapporteert en kritisch gekeken heeft naar het eigen functioneren in zake het onderwerp dat ter discussie staat. In de rapportage staan een aantal opmerkingen over Bureau Jeugdzorg die zeker aanleiding geven om daar te zijner tijd verder over van gedachten te wisselen. Hij denkt dat het voor deze commissievergadering niet aan de orde is. Dr. Brouns probeert zich behoudens enkele verduidelijkende vragen te beperken tot de provinciale rol en de kritische blik die het College daarop geworpen heeft. Het zal de collega van Bestuur en Financiën niet verbazen dat hij een heel aantal vragen heeft. Die zal hij stellen in willekeurige volgorde. 1) Is het tekort feitelijk niet euro lager aangezien de provincie met de onttrekking de reserve ten behoeve van het uitvoeren van het plan van aanpak heeft ingestemd? 4

5 Of is het een onbewuste instelling geweest van het feit dat de gevolgen destijds niet inzichtelijk waren? 2) Hadden GS feitelijk in juni reeds informatie ter beschikking waar het dreigende tekort inzichtelijk werd? 3) Wat is er met de voortgangsrapportages en de brieven van Bureau Jeugdzorg in augustus in het provinciehuis gebeurd? Aansluitend bij de opmerking van de PvdA: 4) Waarom zijn de kwartaalrapportages niet in het College besproken? Hoe worden deze intern in de provincie beoordeeld? Of gebeurt het helemaal niet? 5) Deze vraag naar paginanummer 10: daar staat een tekort van 1,009 miljoen. Dat was 1,2 miljoen. Het College spreekt in de aanbevelingsbrief van Hoe wordt dat verschil verklaard? 6) Is er na de derde kwartaalrapportage die betrokken is bij het onderzoek nog aanvullende informatie ter beschikking gekomen die men hier niet op tafel heeft? Waar bestaan de extra inkomsten die genoemd worden ter hoogte van uit? 7) Waarom heeft de directie of de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg het College niet gewezen op de managementletter en de gesignaleerde gevaren daarin? Beschikte het College of de provincie over deze managementletter? 8) Weet het College wanneer de Raad van Toezicht kennis heeft kunnen nemen van de kwartaalrapportages? 9) Wat heeft het College gedaan met de brief van Bureau Jeugdzorg van 20 augustus 2008 zoals die in de rapportage wordt genoemd? 10) Klopt het dat er tussen 30 augustus en 4 oktober 2007 nog dertien Eigen Kracht Conferenties (EKC s) zijn gestart? De interim-directeur heeft toch in juli/augustus alle EKC s stopgezet en het College daar op 30 augustus van op de hoogte gesteld? De Raad van Toezicht is hier op 20 september van op de hoogte gesteld. 11) Zijn de activiteiten toch hervat mede naar aanleiding van opmerkingen van de gedeputeerde inzake het belang dat zij hecht aan de EKC s en mogelijk de financiering vanuit de provincie? Weer aansluitend bij een vraag van de PvdA: 12) Waarom is de jaarrekening van 2006 nog niet vastgesteld? 13) Hoe verhoudt zich dat tot de opmerkingen die in het kader van de professionele subsidierelaties in de rapportages zijn aangegeven? 14) Wat is de oorzaak van de stijging van de personeelskosten? De directe kosten lijken een onderscheiding te vertonen. Kennelijk stijgen de indirecte kosten. 15) Wat zijn dan die indirecte kosten? De PvdA wees er ook al op dat op bladzijde 7 staat dat er in gezamenlijkheid vertrouwen bestond dat rijksfinanciering rond zou komen. 16) Wie is in gezamenlijkheid? Waar was en is dat vertrouwen op gebaseerd? Zowel op de afdeling Cultuur en Welzijn als bij de afdeling Financiën, lees professionele subsidierelaties, wordt kennelijk niet gereageerd op afgegeven signalen. 17) Is hier een protocol voor aanwezig? Wie informeert wie? 5

6 18) Is het niet opleggen van maatregelen in het kader van professionalisering in subsidierelaties met betrekking tot 2004 en 2005 een onderbouwde en bewuste keuze van het College geweest? Er wordt veelvuldig gesproken over financiering onder voorbehoud. De SP interrumpeerde daar al over in een ander verband. 19) Zijn er dan afspraken gemaakt over wie het finale besluit neemt en dat communiceert voordat de activiteiten worden ontplooid? 20) Hoe verhoudt de aangekondigde analyse van de afdeling Cultuur en Welzijn, het naar voren halen van, zegt het College zelf in een aanbevelingsbrief, zich met de opmerkingen over functioneren en de 1-meting? Heeft er bij de 1-meting hier ook een analyse aan ten grondslag gelegen? Dhr. Brouns neemt aan van wel, aangezien er ook kwalificaties in die 1-meting over dat functioneren naar voren worden gebracht. 20) Gaan we zoals het College dat nu verwoordt, in een high risk omgeving, een nieuwe analyse uitvoeren? 21) Is het advies bij de 1-meting omtrent de nodige competenties en de consequenties daarvan voor de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting er al? Bij de 1-meting is aangekondigd dat die er eind 2007 zal zijn. 22) Hoe is dit advies meegenomen in de aanbevelingen die behandeld worden naar aanleiding van het rapport van vandaag? Dat zijn de vragen van het CDA in de eerste termijn over de voorliggende rapportage. Dhr. Sangers (SP) sluit zich allereerst aan bij de complimenten die gegeven zijn als het gaat om het onderzoek dat is uitgevoerd en voor de snelheid waarmee het is gebeurd en, na eerste lezing, ook voor de gedegenheid. Er zijn nog veel vragen te stellen. Die zijn ook al voor een groot deel gesteld. Er zijn een aantal heel belangrijke vragen, zoals die door de commissie Welzijn naar voren zijn gebracht, in het onderzoek meegenomen. Hij constateert dat als het gaat om het beantwoorden van die vragen, niemand gespaard is. Daarvoor dank! Gekeken naar de kern van wat het onderzoek heeft opgeleverd, dan zou men dat als volgt kunnen samenvatten - dhr. Moorlag heeft dat voor een gedeelte ook al gedaan -: enerzijds onvoldoende planning en controle bij Bureau Jeugdzorg, anderzijds een falend toezicht bij het College en als derde een soort verwevenheid van wederzijdse ambities en verwachtingen en ontoereikende middelen. Dat is wat dhr. Sangers betreft het grof geschetste beeld dat uit het onderzoek naar voren komt. Zijn vraag luidt: wat is er nieuw aan dit beeld? Gekeken naar de kern van de resultaten stonden die ook al vermeld in de vertrouwelijke brief die men op 23 oktober gekregen heeft. Hoewel het onderzoek nu een completer beeld weergeeft, levert het wat hem betreft geen nieuw materiaal op. Dit leidt tot de volgende vraag. 1) Wat zijn nu die nieuwe feiten genoemd in de brief van het College van 4 december die de aanleiding vormde om de oorspronkelijk geplande behandeling in de commissie Welzijn van 12 december uit te stellen tot vandaag? Daarbij is uitdrukkelijk sprake van nieuwe feiten die aanleiding zouden geven tot nader onderzoek. Daar wil hij graag toelichting op. Dhr. Sangers stelt nogmaals dat hij het gedane onderzoek een goed onderzoek vindt. Hij is het ook eens met de maatregelen die daar zijn voorgesteld. Tot zover sluit hij aan bij de lijn die het CDA en de PvdA gevolgd hebben. Vervolgens zal hij er nu van afwijken. Hij neemt een wat andere insteek in de discussie. Hij wil vooral kijken naar hoe men deze discussie wil plaatsen in het geheel van de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. Dan komt hij in een meer politiek-inhoudelijke en beleidsmatige waardering van dit onderzoek. Hij legt de focus op de rol van de provincie en met name het College, de gedeputeerde in dit verhaal. Er staan bij hem twee vragen centraal. 6

7 2) Is mede naar aanleiding van dit actuele gegeven, maar ook teruggekeken op het verleden, de bestuurlijke verantwoordelijkheid op dit dossier voldoende is ingevuld? 3) Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de toekomst? Op basis van het langs lopen van die vragen zal dhr. Sangers komen tot een voorlopige standpuntbepaling. Hij wil daarin de reactie van het College meenemen voordat hij tot een definitief standpunt zal komen. Dan weet men in ieder geval in welke richting hij denkt. Eerst wordt gekeken naar het historisch perspectief. Daaruit zal hij een aantal hoogtepunten nemen, gestart bij die van 1 januari 2005: het inwerking treden van de Wet op de Jeugdzorg en de verantwoordelijkheid sindsdien van de provincie. Dhr. Sangers constateert dat er binnen het geheel van de jeugdzorg, dan heeft hij het niet alleen over Bureau Jeugdzorg, maar over het hele beleidsterrein van de jeugdzorg, van het begin af aan sprake is geweest van een hoop problemen. Niet alleen in bestuurlijke zin, maar ook in de zin van de kwaliteit van de hulpverlening. Die signalen zijn voor de SP al aan het begin aanleiding geweest om initiatief te nemen tot de meldweek voor de jeugdzorg. Hij wil dit nog graag even noemen. Een tweede belangrijk punt in de historie is het rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Dat is in de vorige Statenperiode uitgebracht. Daarbij zijn heel helder een aantal kritiekpunten geformuleerd ten aanzien van het gevoerde beleid. In herinnering: brengt hij termen als gebrek aan visie, sturing en regie. Het College heeft de kritiek van de Noordelijke Rekenkamer toen ter harte genomen. Dat heeft geleid tot de nota Samen Sterk en van daaruit het Plan van Aanpak Procesmanagement. Dat heeft de SP-fractie gesteund. Toch kan men nu concluderen dat het vooralsnog niet heeft opgeleverd wat men er van mocht verwachten. Dhr. Sangers herinnert aan de woorden van dhr. Moorlag die al refereerde aan de 1-meting van de monitor procesmanagement en met name aan de kritiek die daar commissiebreed op is geleverd. Er is de SP-fractie van vele kanten kritiek bereikt op het feitelijk functioneren van het procesmanagement en de proces-manager. Naar zijn idee wordt dat ook bevestigd in de wijzigingen die het College heeft aangebracht in het procesmanagement. Oorspronkelijk was er namelijk sprake van een driejarige periode en nu ligt het wellicht bij de afdeling. Dan is er de problematiek van de wachtlijsten. Vervolgens het huidige onderzoek, de situatie waarbij er sprake is van falend toezicht en het niet naleven van de interne regels zoals vastgelegd in het protocol Professionalisering Subsidierelaties. Ingezoomd op het onderzoek haalt dhr. Sangers twee aspecten naar voren: enerzijds, en dat slaat ook aan bij de opmerkingen van dhr. Moorlag, de alarmbellen, de signalen. Het onderzoeksrapport geeft aan dat er voldoende informatie was om alarm te slaan. Wat hij daarin nog miste is het plan van aanpak van Bureau Jeugdzorg zelf, waarin de tekortkomingen van Bureau Jeugdzorg breed werden uitgemeten. Hij heeft dat indertijd aan de orde gesteld in de commissie. Daarbij werd van de kant van het College enigszins sussende woorden gesproken en opgemerkt dat het niet ongebruikelijk is om dat in zo n proces stevig te markeren. De signalen waren er echter niet minder om. Een ander punt is de verantwoordelijkheid met betrekking tot de tekorten van Bureau Jeugdzorg. In het rapport worden die nu formeel bij Bureau Jeugdzorg neergelegd. Bureau Jeugdzorg wordt in het rapport ook verweten zich niet zakelijk genoeg te hebben opgesteld richting de provincie als het gaat om die beschikking onder voorbehoud. Hij vindt dat een curieuze opmerking die men zou kunnen vertalen als dat de een de ander verwijt dat hij/zij hem/haar niet op zijn/haar eigen fouten heeft gewezen. Tegelijkertijd vindt hij het goed om te zeggen dat het rapport in ieder geval de indruk wekte een geheel te zijn van gezamenlijke verwachtingen en ambities. Gesymboliseerd in de beschikking onder voorbehoud. Verder geeft het onderzoek aan, en men dat ook in andere stukken terugvinden, dat er bij een aantal kosten die door Bureau Jeugdzorg zijn gemaakt en die niet gedekt waren door financiering vanuit het Rijk, voor een deel sprake was van onherroepelijke kosten. Bijvoorbeeld: frictiekosten huisvesting. Er waren kosten die deels voortvloeien uit de wettelijke verplichtingen van Bureau Jeugdzorg. Denk aan de extra kosten voor het casemanagement. Ook kosten die nadrukkelijk gewenst werden door het College. Denk aan de Eigen Kracht Conferenties. Ergens in het onderzoek werd gerefereerd aan een opmerking van de gedeputeerde in het FO waarin zij aangaf dat die nadrukkelijk door moesten gaan. Recent heeft men een brief gekregen waarin het College aangeeft in 2008 de Eigen kracht Conferenties te willen financieren en daarmee tegemoet wil komen aan het verzoek dat ook de SP nadrukkelijk gesteld heeft. Dat geeft wel aan met wat voor inzet en ambitie daar naar gekeken is. Dhr. Sangers constateert ook dat er bij het College begrip is geweest voor het dilemma waarin Bureau Jeugdzorg zat. Men kan zich ook de vraag stellen wat er gebeurd zou zijn als Bureau Jeugdzorg de 7

8 formeel juiste weg had gekozen en er wel uiteindelijk positief beschikt was en daarna pas was begonnen. Dan had men waarschijnlijk toch met elkaar gezegd dat het een weinig proactieve houding was van Bureau Jeugdzorg. Dhr. Sangers legt hiermee de volgende vraag op tafel waaruit volgens hem ook de richting afgeleid kan worden waarin de SP denkt, en waarop hij een antwoord van het College verwacht: 4) Bestaat er in dit geheel misschien niet een formele, maar dan toch wel een morele verantwoordelijkheid van het College voor het ontstaan van deze tekorten en voor het meehelpen aan de mogelijke oplossing daarvan? Teruggekeken naar het historisch en het huidig perspectief en de huidige situatie moet men naar zijn idee vaststellen dat waar het dossier Bureau Jeugdzorg tot nog toe een hoofdpijndossier was, men nu misschien moet spreken van een migrainedossier. Het is een constant aandachtspunt in de commissie Welzijn. Het is een opeenstapeling van grote ambities, het vasthouden aan de eigen provinciale verantwoordelijkheid, de afbakening daarvan richting de gemeenten, maar ook met telkens terugkerende kracht bijna een gebrek aan visie, sturing en toezicht. Kortom, een somber beeld. Men is nu drie jaar bezig en de boel is nog steeds op fundamentele punten niet op orde. In deze context wil dhr. Sangers nog eens benadrukken dat de gemeenten geen kritiek past inzake het niet op orde hebben van de voorliggende voorzieningen. Wat dat betreft vindt hij dat men moet concluderen dat de bestuurlijke verantwoordelijkheden in dezen tot nog toe onvoldoende zijn ingevuld. Vanuit dat gegeven gekeken naar de toekomst is de vraag relevant of men nog vertrouwen heeft in de toekomst en dan zijn er een aantal zaken van belang. Ten eerste, dat geeft het College zelf ook aan: blijft er nog onduidelijkheid bestaan over de toekomstige financieringssystematiek, de zogenoemde p-maal-q-systematiek. Dat betekent, en daarbij volgt hij nog steeds het College, zie het Uitvoeringsbeleid Jeugdzorg, dat Bureau Jeugdzorg de komende tijd 60% betaald krijgt van de 100% die ze zou moeten krijgen. Naar zijn idee betekent dat of dat Bureau Jeugdzorg binnen korte tijd failliet gaat of dat de tering naar de nering gezet moet worden. Zo doorgaan kan niet. Het rapport geeft ook aan dat afstemming moet plaats vinden van ambities en de beschikbare middelen. Verder is het van belang om te constateren dat er de afgelopen tijd bij Bureau Jeugdzorg veel nieuw personeel is aangetreden. Vanuit Bureau Jeugdzorg wordt aangegeven dat er een inwerktijd nodig is voordat die nieuwe personeelsleden 100% productie kunnen leveren. Ook is aangegeven dat Bureau Jeugdzorg denkt nog enkele jaren nodig te hebben om alle gewenste veranderingen, bijvoorbeeld cultuurveranderingen, door te voeren. Het beeld naar de toekomst is daarmee niet bepaald rooskleurig. Er zal nog veel gebouwd en gesleuteld moeten worden. Het risico is volop aanwezig dat de wachtlijsten weer zullen toenemen. Uiteindelijk - en daar gaat het om - dreigen de jongeren en hun omgeving daarvan de dupe te worden. Dat is voor de SP een onaanvaardbaar perspectief. Om dat te voorkomen is er, afgezien van de financiering van het Rijk, een actieve inzet en, wat de SP betreft, ook in financiële zin, nodig van de provincie. Een duidelijke visie, een duidelijke regie en een duidelijk toezicht. Daarbij stelt dhr. Sangers met nadruk ook een stevige inzet op de samenwerking en vooral de ondersteuning van de gemeenten bij de realisering van de Centra voor Jeugd en Gezin. Ook vraagt hij om het loslaten van het starre verantwoordelijkheidsdenken. Kortom, om ingrediënten die zijn fractie tot nog toe bij het College en de gedeputeerde gemist heeft. De SP-fractie heeft ernstige twijfels over het feit of het dossier Jeugdzorg op dit moment in goede handen is. De vraag aan het College is om daar zelf ook kritisch op te reflecteren en de opvatting daarover weer terug te geven aan de commissie. Dan zal de SP-fractie en de commissie een definitief standpunt bepalen. Dhr. Sangers stelt tot slot dat men uit zijn woorden kan proeven welke kant het denken van de SPfractie opgaat. Het antwoord zal behoorlijk goed moeten zijn, wil hij niet het vertrouwen opzeggen in de wijze waarop de portefeuille nu belegd is. Mw. Schraagen (VVD) stelt vast dat de VVD-fractie het onderzoek een goed en gedegen onderzoek is. Het geeft een duidelijk inzicht in de financiële situatie bij Bureau Jeugdzorg. Er zijn al heel veel vragen gesteld. Daar wil zij zich graag bij aansluiten. Het lijkt haar weinig zinvol om nog allerlei extra vragen voor te leggen. Wellicht dat de beantwoording in de tweede termijn nog vragen zullen oproepen. Zoals gezegd vindt de VVD-fractie het rapport goed en gedegen. Maar er staat ook dat het een deelonderzoek is. Uit dit deelonderzoek blijkt dat het niet duidelijk is of het tekort van die 1,2 miljoen ook realistisch is en of dat het tekort misschien nog hoger is. 8

9 De VVD-fractie heeft er al eerder op aangedrongen dat alle financiële risico s in beeld worden gebracht. Daarom vindt zij dat er een volledig en integraal onderzoek komen bij Bureau Jeugdzorg door een externe partij. Het is een zorgwekkende situatie dat er verschillende signalen zijn geweest, maar dat er niet is ingegrepen. Het kan toch niet zo zijn dat er allerhande middelen worden uitgegeven waar geen dekking voor is. Natuurlijk is het belangrijk dat de wachtlijsten worden weggewerkt. Er is hard aan gewerkt om dat te realiseren. Zoveel aandacht voor beleid kan er niet in resulteren dat er onvoldoende toezicht op de middelen is. Eén van haar fractiegenoten heeft zich al eerder afgevraagd of de provincie en/of de Raad van Toezicht heeft zitten slapen gedurende de afgelopen maanden. Deze situatie mag niet langer doorgaan. Er moeten maatregelen komen. Dhr. Stevens (ChristenUnie) sluit zich ook aan bij de positieve woorden over het rapport en de zelfkritiek die niet geschuwd wordt. Hij waardeert ook dat het College volmondig de conclusie, de bevindingen en de beoordelingen daarvan onderschrijft. Wat fout is wordt fout genoemd en er worden de nodige maatregelen aangekondigd. Met betrekking tot de procedure heeft hij nog een opmerking: die gaat over de wijze waarop de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid werd geïnformeerd over de verdere vervolgprocedure. Het College had met de commissie afgesproken dat laatstgenoemde nog op dinsdagavond stukken zou ontvangen. Later is er op een ander moment afgesproken in het seniorenconvent dat de behandeling anders zou plaatsvinden. Daar is op een nog weer later moment via de fractievoorzitters over gecommuniceerd. Het ware beter geweest dat de commissie Bestuur en Financiën door het College daarover was geïnformeerd met de redenen waarom de wijze van behandeling is veranderd. Over de inhoud van het rapport. Er wordt gezegd dat de centrale probleemstelling de oorzaak van de budgetoverschrijding is en de beschrijving en beoordeling van de wijze van toezicht van de provincie daarop. Dhr. Stevens wil het breder zien. Ook met betrekking tot de vragen die hij straks zal stellen. Niet alleen de oorzaken van de budgetoverschrijding, maar ook de gevolgen daarvan dienen onder ogen te worden gezien. Niet alleen de vraag of de provincie alleen in dit geval wel of niet voldoende toezicht heeft gehouden, maar ook hoe dat zit bij andere subsidierelaties. Om uiteindelijk tot een goede beoordeling van deze zaak te komen, stelt hij een aantal vragen. De eerste vraag, die al is gesteld, luidt: 1) Hoe groot is dat tekort nu precies? In de brief van het College van 23 oktober staat 1,2 miljoen, in het rapport Financiële situatie Bureau Jeugdzorg staat vermeld dat de financiële administratie van Bureau Jeugdzorg tot 1 oktober een tekort meldt van 1 miljoen, de aanbiedingsbrief gaat uit van Terwijl eerder is gemeld dat de aangekondigde maatregelen niet zullen leiden tot vermindering van het te verwachten tekort. 2) Wanneer was het College op de hoogte van de ernst van deze situatie? In de rapportage van december 2006 Samen Sterk, bladzijde 32, meldt het College: de provincie heeft bindende afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg over de organisatie-verbeteringen. Deze afspraken moet Bureau Jeugdzorg vastleggen in een meerjarig actie-programma. De provincie moet de voortgang vervolgens goed bewaken. Was het College al in 2006 doordrongen van de ernst van de situatie volgens haar eigen teksten? Hiervoor is al gemeld en gevraagd over dat er uit de notulen van de Raad van Toezicht blijkt dat de interim-directeur meldt dat de dekking met enige mate van zekerheid wordt verwacht. Nadat de accountant nogmaals zijn grote zorgen had uitgesproken over het ontbreken van de dekking. Er wordt aangegeven dat de analyse is gedeeld met de provincie. 3) Hoe en met wie is die analyse gedeeld? Ook de vraag dat er vertrouwen bestond dat er wel extra Rijksmiddelen zouden worden verkregen. 5) Hoe is dat vertrouwen ontstaan? Waar is dat op gebaseerd? Had ook de gedeputeerde dit vertrouwen? Heeft zij dit ook overgebracht aan de Raad van Bestuur? 9

10 6) Waarom houdt de provincie zich niet aan haar eigen regels zoals ze zijn vastgesteld in het rapport Professionalisering Subsidierelaties? Het rapport geeft een verbazingwekkend beeld van toepassing van het sterrensysteem bij Bureau Jeugdzorg, met name van het achterwege blijven van de bijbehorende acties. Zo werd er jarenlang afgezien van de eenvoudige verplichting om een risicoparagraaf in de begrotingen op te nemen. Dit komt over als het afzetten van bepaalde instrumenten in een vliegtuig die wel aan boord zijn. Verder werden dit soort beslissingen slechts impliciet door het College, maar expliciet door ambtenaren genomen. 7) Als het sterrensysteem niet goed wordt toegepast bij Bureau Jeugdzorg, hoe zit het dan bij andere subsidierelaties? Bij de integrale bijstelling wordt er summier aandacht gegeven aan dit sterrensysteem waarbij er veel ruimte is voor uitleg van het systeem. De fractie van de ChristenUnie heeft daar bij de behandeling bij de commissie Bestuur en Financiën al eerder aandacht voor gevraagd. 8) Is het College bereid om separaat te rapporteren over de afwijkingen in het toepassen van het sterrensysteem bij andere subsidierelaties? Dan een vraag over de toezichthouder en de benoeming daarvan. Deze maatregel wordt door dhr. Stevens ondersteund. Dat blijkt ook nodig. 9) Is dit nu een maatregel die hoort bij de viersterrenkwalificatie die inmiddels aan Bureau Jeugdzorg wordt gegeven of is men al in de vijfsterrenkwalificatie beland? Dat kreeg hij niet helder uit het rapport. 10) Ontstaat er op dit punt niet een diffuse situatie tussen het viersterren en het vijfsterren niveau? 11) Wat zijn de gevolgen voor het beleid van 2008? Wat heeft de extra uitgave van 1,2 miljoen opgeleverd? Er wordt gezegd dat het geld goed besteed is. Wat zijn de gevolgen voor het beleid van 2008? Is de prijs die men in 2008 moet betalen hoger dan de winst van 2007? Het is bijzonder wrang dat inhoudelijke projecten als de inzet van de Eigen Kracht Conferenties en het protocol Kindermishandeling wordt stopgezet en dat huisvestingskosten met per jaar toenemen. Hij had liever gezien dat er bezuinigd werd op stenen. 12) Waren er geen mogelijkheden om de EKC s te ontzien bij een begrotingsomvang van meer dan 30 miljoen? Dhr. Stevens is blij met de brief van het College over de EKC s en de financiering van de 60 plekken en dat de EKC s weer deel gaan uitmaken van een breder pakket van afspraken. 13) Wat vindt het College van de volgende suggestie: de kwartaalrapportages net als vroeger met advies van GS naar de commissies sturen? 14) Kunnen de kwartaalrapportages van Bureau Jeugdzorg niet alleen in de commissie Welzijn, maar ook in de commissie Bestuur en Financiën worden besproken? Tot zover de eerste termijn van dhr. Stevens. Mw. Siersema (GroenLinks) geeft aan blij te zijn dat er zo snel een rapportage is gekomen. Hoewel zij daarin toch een aantal tegenspraken ziet. Er staat bijvoorbeeld in het tijdsoverzicht dat op 20 september de Raad van Toezicht aan de gedeputeerde heeft aangegeven dat er een financieel probleem was. Op 8 oktober is er een gesprek geweest. Die tijdsmarge vond de GroenLinks-fractie al wat ruim gezien de financiële problemen. Maar op pagina 25 leest zij: op 8 oktober wordt tijdens een 10

11 gesprek aangegeven dat er een financieel probleem is. Naar haar gevoel klopt die rapportage niet helemaal. De GroenLinks-fractie is blij dat deze rapportage er is gekomen en heeft de colgende vragen. 1) Is er een directiestatuut voor de interim-directeur. Is daar in aangegeven tot hoe ver hij kon gaan met het besteden van geld aan bepaalde onderdelen? 2) In hoeverre houdt de Toezichthouder zicht op de activiteiten van de directie op financieel gebied? Is er een minimum gesteld van wanneer de directie teruggefloten wordt? Tot welk bedrag mogen ze iets doen? Zoals de PvdA al meldde, heeft de GroenLinks-fractie al een tijd geleden vragen gesteld over Bureau Jeugdzorg, ook over de personele kwestie. Er werd aangegeven dat de bedrijfsvoering niet een zaak van het College of van de provincie is. Mw. Siersema ziet evenwel een relatie tussen de bedrijfsvoering en deze tekorten. De GroenLinks-fractie heeft al eerder gezien dat daar een aantal problemen ontstond en vraagt zich af: 3) Hoe het mogelijk is dat het College deze problemen niet heeft kunnen constateren. Mw. Siersema wil ook graag weten: 4) Wanneer de informatie is binnengekomen dat er een probleem was en op welk moment is gedacht dat men moest ingrijpen? Op pagina 16 wordt gezegd dat er een eerste melding wordt gemaakt aan de Raad van Toezicht op 13 maart dat er financiële problemen zijn in combinatie met de huisvesting. Even later is er een positief resultaat, maar de Raad van Toezicht heeft het, voor zover zij het heeft kunnen lezen, niet doorgespeeld aan de provincie. I 5) Is dat een communicatieprobleem of is dat een onderschattingsprobleem geweest van de Raad van Toezicht? De GroenLinks-fractie is het eens met het voorstel van de VVD en wil graag een integraal onderzoek naar Bureau Jeugdzorg, extern uitgevoerd, en daarvan de rapportage ontvangen. Dhr. Bleker (gedeputeerde) vraagt om verduidelijking. Mw. Siersema (GroenLinks) geeft aan dat zij instemt met het voorstel dat door de VVD werd gedaan: een integraal onderzoek naar Bureau Jeugdzorg, uitgevoerd door externen. De slotvraag is: 6) Vanaf welke kwartaalrapportage zal alles weer in orde zijn waardoor deze kwartaal-rapportage weer beoordeeld kunnen worden? Er zijn op een gegeven moment berichten ontvangen over het feit dat de toen voorliggende kwartaalrapportage niet in orde was en dat men die naast zich neer kon leggen. Dus vanaf welke kwartaalrapportage is alles weer op orde? Dhr. Zanen (PvhN) stelt vast dat er geen beleidsterrein is waar zoveel tijd en energie van de provincie aan is besteed als aan Bureau Jeugdzorg. Dat begon al aan het begin van de vorige periode. Toen is er uitstel geweest van de start van Bureau Jeugdzorg. Daar was iedereen toen ongelukkig over. Men wilde van start gaan. Er zijn vele activiteiten geweest, ook door de Staten. De rondetafelgesprekken, de belweek, het instrument Noordelijke Rekenkamer is in het geweer geweest. Verder is er meerdere malen met de gedeputeerde in de commissie over bijvoorbeeld de rapportage gediscussieerd. Ook over hoe men daar als Staten grip op kan krijgen. Daar is toen een verschuiving gekomen van alleen maar nuchter die cijfers bekijken naar een analyse daarvan. Dan praat men over de inhoud van het werk. Dat heeft in de discussies voorop gestaan. Toch heeft men een aantal keren de financiële punten gezien en aangevoeld. Daarbij herinnert dhr. Zanen zich de discussie die bij de vorige nota plaatsvond, heel levendig. Hij las in de stukken dat er sprake was van een tekort. Daarbij was hij van mening dat het een ongehoorde situatie was. Hij heeft toen overwogen om een amendement in te 11

12 dienen. Dat had een andere achtergrond dan Bureau Jeugdzorg. Hij geeft aan zeer verbaasd te zijn geweest over de reactie van de gedeputeerde toen, omdat er gezegd werd dat er weliswaar een gevecht met het Rijk was waardoor er structureel onvoldoende middelen zijn, maar dat het op termijn wel weer goed zou komen. Dat heeft dhr. Zanen toen geaccepteerd. Het bleek wel dat die financiële problematiek naar zijn idee dicht tegen Bureau Jeugdzorg aan zat. Er is ook onlangs bij de EKC gezien dat de invalshoek inhoudelijk is geweest in de zin van dat werk niet omwille van het conflict met het Rijk daaronder moet lijden. De jongeren moeten juist mee kunnen profiteren van die methode die daar is ontwikkeld. Dat heeft men als Staten gezegd. Wel beseffend dat daar een financiële kant aan zit. Hij kiest een algemene benadering. Hij denkt dat het goed is dat de zaak uitgespit is in het rapport. Ook vindt hij dat het niet goed is daarmee te volstaan zoals al eerder gesuggereerd. Wellicht moet men ook van buiten nog een keer kijken, voordat men de zaken op scherp zet. Tot zover in eerste instantie. Dhr. De Vries (D66) brengt om te beginnen ook zijn complimenten uit voor dit rapport. Dit rapport was helaas noodzakelijk. Het afgelopen jaar en naar zijn idee nog wel langer is er eigenlijk geen enkele commissievergadering geweest zonder dat de jeugdzorg op de een of andere manier ter sprake kwam. Dit geeft aan dat men als Staten de jeugdzorg heel erg belangrijk vindt. Het geeft ook aan dat dit dossier in feite niet goed loopt. Als het goed loopt, hoeft het niet elke keer ter sprake worden gebracht en de rapportage of andere zaken te behandelen. De melding in oktober dat er een tekort was van ruim 1 miljoen viel de D66-fractie rauw op het dak. Achteraf kan gezegd worden, gezien het feit dat er elke maand over gesproken moest worden en er zo veel aandacht aan moest worden besteed, dat men met elkaar dat signaal misschien al had moeten zien. D66 is desalniettemin van mening dat dit een onbestaanbaar iets is, als men met elkaar aangeeft dat dit zo belangrijk is, dat dit dan zomaar naar voren kan komen. In feite kan men zeggen dat, en dat staat ook in het rapport, bij Bureau Jeugdzorg de sterrenstructuur zoals die bij de Professionalisering Subsidierelaties is ingevoerd niet is ingevuld door de provincie. In het rapport staat dat de administratieve organisatie bij Bureau Jeugdzorg niet goed was ingevuld, maar eigenlijk kan men zich afvragen of de administratieve organisatie bij de provincie wel goed is ingevuld. Hij wil graag weten: 1) Wie van het College is verantwoordelijk voor de controle van de sterrenstructuur. Wie heeft bepaald dat ondanks het feit dat er sprake is geweest van drie of vier sterren, niet de volledige controle is uitgevoerd? Is dat de gedeputeerde van Welzijn, de gedeputeerde van Financiën? Verder vindt de D66-fractie het zeer kwalijk dat er een begroting is goedgekeurd. Of dat de provincie of de Raad van Toezicht is geweest, kan hij niet zo snel uitmaken. Daar zaten een heel aantal financiën in die niet gedekt waren. In feite is op dat moment de controle in ieder geval vanuit dit huis niet goed geweest. 2) Heeft de provincie zitten slapen? Of is dit iets dat helemaal buiten de provincie omgaat, terwijl zij wel de volledige subsidie verstrekt? Dhr. De Vries heeft altijd gezegd dat de provincie een rol bij de jeugdzorg moet nemen. De provincie heeft de regie. Dat heeft zij wettelijk als taak gekregen. D66 vond dat het te weinig gebeurde. Dat is heel vaak gezegd. Uit het rapport blijkt dat de provincie nog steeds niet die rol op zich neemt. Dat baart grote zorgen. Er zijn al veel vragen gesteld, daarom zal hij het wat korter houden dan hij eerst van plan was. Dhr. De Vries heeft een opmerking over het opbouwen van het eigen kapitaal bij Bureau Jeugdzorg op pagina 10. In feite kan men zeggen: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hij neemt aan dat ook het College deze uitspraak kan onderschrijven. Tegelijkertijd wordt er in het rapport gezegd dat om het eigen kapitaal weer te versterken er een... Hij citeert pag. 10: dit zal ertoe leiden dat Bureau Jeugdzorg en hun ambities en beschikbare middelen nog beter op elkaar moeten afstemmen. Maar ook dat het komende jaar afgesloten moet worden met een positief rekening resultaat Naar het idee van dhr. De Vries kan dat maar op een manier gelezen worden: de subsidie die men krijgt zal niet geheel aan jeugdzorg besteed moeten worden, maar dient om het eigen kapitaal mede te versterken. Wat D66 betreft is dat iets dat absoluut niet kan. De jeugd moet het geld krijgen en Bureau Jeugdzorg moet op een andere manier het kapitaal verzorgen of goed aanvullen. Dat mag volgens de D66 niet ten koste van de jeugd gaan. 12

13 De voorzitter stelt hiermee de eerste termijn vast. Hij heeft begrepen dat het College even de tijd nodig heeft om een aantal zaken te formuleren. Er zijn een groot aantal vragen gesteld. Daar wil hij even de ruimte voor geven. Hij besluit na ieders instemming om de vergadering te schorsen tot uur. Schorsing. De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan het College voor de beantwoording. Dhr. Bleker (gedeputeerde) geeft aan een werkwijze voor ogen te hebben die er als volgt uitziet: hij zal in het kort ingaan op enkele opmerkingen die betrekking hebben op het karakter van het onder de verantwoordelijkheid van GS gevoerde onderzoek. Daarna zal Jeanette Huisman, de concern controller, die het onderzoek heeft uitgevoerd, op veel vragen ingaan die door de commissie zijn gesteld en die betrekking hebben op de informatie, niet op de beoordeling, maar de informatie die in het rapport staat. Onduidelijkheden die er mogelijkerwijs zijn aangetroffen, verduidelijkingen die men graag naar aanleiding van het rapport wenst. Daarna zal de gedeputeerde Mulder ingaan op het dossier zelf en de opmerkingen die daarover zijn gemaakt. Ook zal zij ingaan op de aanbevelingen en de suggesties die zijn gedaan. Ten slotte zal gedeputeerde Calon enkele vragen beantwoorden die betrekking hebben op de werking van met name het sterrensysteem zoals dat in de Staten destijds is afgesproken. Over het onderzoek. Er is een reeks van vragen gesteld die allemaal vallen onder de categorie: wat zijn de motieven geweest van de actoren, de instanties, waar het onderzoek zich op heeft gericht om tot een bepaalde handelswijze te komen? Vanuit het onderzoek geredeneerd zullen GS de antwoorden op die vragen niet geven. Er is bewust voor gekozen om het onderzoek te richten op het feitenrelaas: wat is wanneer gepasseerd? Door wie? Op basis van correspondentie, op basis van verslagen of overleggen en op basis van interviews. Er is een feitenrelaas geschetst van de gang van zaken gedurende een bepaalde periode. Er is geen onderzoek gedaan naar het waarom en de motieven om het een of het ander te doen. GS hebben daar geen behoefte aan om met dergelijke motievenonderzoek te doen. Daarom kunnen die vragen niet worden beantwoord. Dhr. Swagerman (SP) vraagt zich af hoe hij dat moet begrijpen. Er wordt een vraag gesteld, dat laat men onderzoeken, daar zijn motieven voor. Vervolgens is er een uitkomst die een zeker motief geeft om ermee verder te gaan. Hij begrijpt niet waarom ervoor gekozen wordt niet over die motieven te praten. Hij kan zich niet voorstellen dat daar geen weerslag van is. Iets wordt onderzocht, daar komt iets uit, dan wordt bepaald linksaf of rechtsaf te gaan, dat kan niet zonder daar een motief voor te hebben. Hij schat het College toch hoger in. Dhr. Bleker (gedeputeerde) geeft aan dat het volstrekt vrij staat om het College te vragen waarom het in bepaalde perioden zus of zo hebben gehandeld. Het College heeft alleen geen onderzoek gedaan dat gaat over de vraag waarom heeft de Raad van Toezicht dit, of waarom heeft de afdeling Welzijn en Cultuur zus, of waarom heeft de gedeputeerde toen dit of dat, of waarom heeft de interim-directeur toen dit of dat. Zij heeft gekeken naar de feiten van wat er gebeurd is, welke procedures en voorschriften er rond dat gebeuren van toepassing waren en in welke mate zijn die procedures en voorschriften gevolgd dan wel niet gevolgd. Dat is in beeld gebracht. Wat de motieven van derden dan ook allemaal mogen zijn geweest, GS zijn verantwoordelijk voor de feiten zoals die nu hier voorliggen. Er is maar een orgaan dat verantwoordelijk is voor hoe het is gegaan, dat is het College van GS. In dat verband is het niet interessant om te weten of de interim-directeur of de Raad van Toezicht of wie dan ook, wat voor motieven die in het geheel heeft gehad. Dat is de reden waarom GS het zo doen. Het vergt ook een geheel andere opzet van het onderzoek: men komt in de recherchesituatie terecht. Wat zouden de motieven kunnen zijn geweest, dan komt men ook nog in de situatie van: hoe moet men die motieven beoordelen. GS hebben op dit moment geen reden om in die situatie terecht te komen. GS nemen de verantwoordelijkheid voor de feiten zoals die gepasseerd zijn, los van welke motieven, partijen en individuen in dat proces ook hebben gehad. Dhr. Sangers (SP) spitst de vraag nog wat toe. In zijn bijdrage vroeg hij in hoeverre er afgezien van allerlei formaliteiten toch gesproken zou kunnen worden van morele verantwoordelijkheid ten aanzien van de ontstane situatie bij Bureau Jeugdzorg. En in hoeverre daar ook verwekte verwachtingen een rol spelen. Hij wil even naar de reikwijdte van het begrip 13

14 Dhr. Bleker (gedeputeerde) onderbreekt door te stellen dat die vragen later beantwoord zullen worden. In de tweede plaats is er een vraag gesteld over het uitstel van het uitbrengen van de rapportage aan de Staten. De heren Sangers en Stevens spraken daarover. GS gaven in de brief van 4 december aan dat er nieuwe feiten bleken waardoor zij het onderzoek nog even voort lieten gaan. Er zijn inderdaad twee redenen geweest die ten grondslag liggen aan de brief van 4 december waarin staat dat GS op een later tijdstip dan eerder aangekondigd de rapportage aan de commissieleden zouden kunnen uitbrengen. Er bleken in die periode enige nieuwe feiten, ook mondelinge informatie rond de brieven van 20 augustus. Die informatie hebben de onderzoekers nader willen bezien en daar andere informatie over willen verwerven. In de tweede plaats hebben GS de onderzoekers gevraagd om bij de afronding van het onderzoek hoor en wederhoor te plegen. Ook in dit geval de voorzitter van de Raad van Toezicht inzage te geven in het eindrapport alvorens het eindrapport door de onderzoekers naar buiten zou worden gebracht. Hoor en wederhoor heeft enige dagen met zich meegebracht, inclusief het nader vergaren en beoordelen van de informatie door de onderzoekers inzake de brieven van 20 augustus. Dat zijn de redenen voor dat uitstel geweest zoals verwoord in de brief met de excuses waar het gaat om dhr. Stevens, het inlichten van de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid die in een andere verwachting leefde. Dhr. Sangers (SP) stelt vast dat er enerzijds gezegd wordt: nieuwe feiten geënt op de brief van 20 augustus. Anderzijds het principe van hoor en wederhoor dat op zich geen nieuw feit is, maar meer een vergroting van de zorgvuldigheid van het onderzoek. Het onderzoek kost meer tijd. Dat onderscheid moet er gemaakt worden. Hij vraagt wat dan die nieuwe feiten waren. In de vergelijking tussen het rapport dat er nu ligt en de brief van 23 oktober? Dhr. Bleker (gedeputeerde) geeft aan dat het begrip nieuwe feiten wat zwaar is. Het was meer: nadere en aanvullende informatie omtrent de brieven van 20 augustus. Dhr. Sangers (SP) concludeert dat die informatie rond 23 oktober al bekend was. Dhr. Bleker (gedeputeerde) antwoordt ontkennend. Rond die periode is nadere informatie, nadere gegevens, gebleken. Dhr. Sangers (SP) vraagt of de gedeputeerde kan specificeren wat die nadere gegevens dan waren. Dhr. Bleker (gedeputeerde) reageert ontkennend. Hij geeft aan dat de onderzoekers de behoefte hadden om zich daaromtrent nader te beraden. Op dat punt hebben GS gezegd dat de onderzoekers die gelegenheid moeten hebben. Hetzelfde geldt voor hoor en wederhoor. De onderzoekers wensen heel nadrukkelijk het College niet anders te behandelen waar het gaat om hoor en wederhoor dan de externe partij: de Raad van Toezicht en de voorzitter daarvan. GS hebben dat gerespecteerd. Daar heeft hij geen seconde spijt van gehad. Daar wil hij zich inzake de vragen over de opzet van het onderzoek toe willen beperken. Dan zal mw. Jeanette Huisman op een heleboel vragen rond gegevens in het onderzoek willen ingaan. Mw. Huisman (concern controller) begint met de vraag inzake de toezichthouder. Er is een vraag gesteld bij hoeveel sterren de toezichthouder zou kunnen worden ingezet. Het rapport geeft aan dat het bij een vier-of vijfsterrenkwalificatie aan de orde kan zijn. De positie van de toezichthouder is geen formele positie. Die zit niet op de stoel van de directeur of de Raad van Toezicht. Het enige waar hij zich mee bezig houdt is te zorgen dat er een plan van aanpak wordt opgesteld. Dat daar keurig over wordt gerapporteerd en hij beoordeelt dat soort documenten en rapporteert daarover aan het College van GS. De cijfers en de tekorten die in de rapportage zijn vermeld. Op het moment dat Bureau Jeugdzorg de mededeling deed aan het College bedroeg het verwachte tekort over ,2 miljoen. Er is in november een tussenstand opgesteld. Die kan men ook in het rapport lezen. Daarbij bedraagt het ruim 1 miljoen. Onlangs is deze verwachting weer bijgesteld. Men denkt nu uit te komen op een bedrag van negatief. Daarvan maakt het bedrag van Plan van Aanpak, dat een bewuste keuze is geweest van Bureau Jeugdzorg en waarvoor instemming van de provincie is verkregen, onderdeel van uit. Uiteraard zal straks bij de jaarrekening blijken wat het daadwerkelijke tekort zal zijn. 14

15 Het gezamenlijk vertrouwen en dat het wel goed zou komen met de Rijksmiddelen. Die passage moet eigenlijk gelezen worden in relatie tot beschikken onder voorbehoud. De onderzoekers zijn van mening dat als men onder voorbehoud beschikt dat men daar op zijn minst op zou moeten kunnen vertouwen, anders loopt men risico, bij voorbaat al. Het is wel zo dat er geen feitelijke aanwijzingen zijn aangetroffen dat de provincie ook ingestemd heeft met het uitgeven van middelen, zonder dat de inkomsten daadwerkelijk beschikbaar waren. Dat is zowel bij de begroting 2006 aangegeven, maar ook in het bestuurlijke overleg tussen GS en Bureau Jeugdzorg. Dhr. Sangers (SP) vraagt om verheldering. Die gezamenlijke verwachting waarover gesproken is, kan men terug vinden in het systeem van beschikken onder voorbehoud. Wordt er met een beschikking onder voorbehoud aangegeven dat die verwachting er dus is en dat daarmee een signaal naar de ontvangende partij wordt gegeven dat die binnen die verwachting kan opereren? Mw. Huisman (concern controller) verduidelijkt dat de mening van de onderzoekers is dat men er vertrouwen in heeft dat het wel goed komt met het geld. Managementletter die bij de jaarrekening 2006 is opgesteld. Die managementletter is niet bij de provincie binnengekomen. De Raad van Toezicht heeft de provincie daar ook niet zelf over geïnformeerd. Hoever mag de interim-directeur gaan? Daarvan is geconstateerd dat alleen in statuten is vastgelegd wanneer de interim-directeur de Raad van Toezicht moet inlichten. Dat kan men ook in het rapport lezen. Dat is vrij algemeen van aard. Onderliggende mandateringen, budgetreglementen zijn niet aangetroffen. Drempelbedragen zoals velen dat kennen, d.w.z. tot welk bedrag men verplichtingen zou mogen aangaan, zijn niet geregeld. Stijgen van de directe en indirecte personeelskosten. Daarop moet mw. Huisman voorlopig nog het antwoord schuldig blijven. Zij moet nog nazoeken wat daar precies de reden van is geweest. De risicoparagraaf. Die is niet aangeleverd door Bureau Jeugdzorg bij de begroting. Dat heeft alles te maken met het niet opleggen van de maatregel die hoort bij de sterrenkwalificatie. Bij twee sterren is een risicoparagraaf eigenlijk al aan de orde. Er is in het eerste jaar 2004 bewust gekozen, een jaar later niet bewust, voor het afzien van het opleggen van de maatregel. Daar is de risicoparagraaf een onderdeel van. Dhr. Kruithof (VVD) stelt dat er gezegd wordt dat er afgezien is van het opleggen van de maatregel die bij die tweesterren of driesterren variant horen. Door wie? Mw. Huisman (ambtelijke bijstand) geeft aan dat het in 2004 bij de jaarrekening, waar de sterren worden vastgesteld, hebben GS, ook gelet op de fusie met een instelling die veel gezonder was dan Bureau Jeugdzorg, afgezien van een maatregelenpakket. In 2005 is dat minder expliciet gebeurd. De lijn is doorgetrokken, maar er is niet expliciet een besluit genomen door GS om de maatregelen niet op te leggen. Dhr. Brouns (CDA) concludeert: 2004 bewust, voor 2005 werden verschillende termen gebruikt. Eerst niet bewust, daarna werd het woord minder expliciet gebruikt. Uitgaande van niet bewust stelt hij aan het College de vraag: Is het aan de aandacht ontsnapt of heeft daar iets anders gespeeld? Mw. Huisman (concern controller) geeft aan deze vraag wel te kunnen beantwoorden. Het College heeft het niet gezien en heeft de wetenschap niet gehad om daar bewust van af te zien in Mw. Mulder (gedeputeerde) stelt dat er een aantal aanbevelingen zijn gedaan vanuit de commissie. Die zitten ook al in het rapport. Daarvan hebben GS gezegd die integraal over te nemen. Daar gaat men hard mee aan het werk. Er zijn wat opmerkingen gemaakt waar zij een reactie op wil geven. Jaarrekening Die komt zo snel mogelijk. Februari, maart zal men de goedgekeurde jaarrekening ontvangen. De aanbevelingen met betrekking tot de doorzettingsmacht Bureau Jeugdzorg. GS hebben doorzettingsmacht om de aanbevelingen op te leggen en dat in verband te brengen met subsidiebeschikkingen. Kwaliteit en kwantiteit van de bezetting van de afdeling in eigen huis. Daar liep een traject. Dat loopt nog. Het voorstel is, want er komt een audit bij, dat er voor 1 mei 2008 een helder plaatje over komt. 15

16 Het externe onderzoek bij Bureau Jeugdzorg. Het lijkt het College niet goed om dat nu al toe te zeggen. Het College vindt het ordentelijk om eerst in overleg te gaan met Bureau Jeugdzorg, conform de brief. Dhr. Kruithof (VVD) stelt vast dat het de verantwoordelijkheid van het College is om het hele financiële reilen en zeilen van Bureau Jeugdzorg boven water te krijgen. In het rapport staat nadrukkelijk dat er geen oordeel gegeven kan worden op basis van het onderzoek over het hele financiële gebeuren binnen Bureau Jeugdzorg. Nu zegt de gedeputeerde geen behoefte te hebben om nader onderzoek in te stellen naar het hele financiële reilen en zeilen binnen Bureau Jeugdzorg. Die behoefte heeft de VVD-fractie nadrukkelijk wel. Mw. Mulder (gedeputeerde) begrijpt die behoefte. GS vinden het ordentelijk om eerst overleg te hebben. De jaarrekening 2007 moet ook eerst vastgesteld worden. Dan kunnen GS kijken wat de passende maatregelen zijn als men het heeft over eventueel financieel onderzoek. Dhr. Kruithof (VVD) meldt hierop in zijn tweede termijn terug te komen. Mw. Mulder (gedeputeerde) vervolgt. Kwartaalrapportages. De vraag van de ChristenUnie was of die kwartaalrapportages niet eerst voordat ze naar de Staten gaan, beoordeeld moeten worden door GS, dan door de Cie Bestuur en Financiën en de commissie Welzijn en Cultuur. GS willen dit voorstel meenemen. Dat betekent dat GS er eerst naar kijken en dat de rapportages daarna naar beide commissies gaan. Gevolgen voor de EKC s. De vraag was of die niet doorgezet kunnen worden. Als het goed is heeft men vandaag een brief gehad dat gaat over de overbrugging van EKC s in Dhr. Sangers (SP) geeft aan dat die brief bekend is. Die heeft hij ook in zijn bijdrage genoemd. Hij heeft het teruggekoppeld naar de EKC s Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat mee te nemen. Ze gaat nu in op de volgende vragen. Eigen Kracht Conferenties. Zijn die ingezet en hoe verhoudt zich dat tot de opmerking dat een aantal EKC s weer ingezet zouden worden? In zijn totaliteit is er ingezet op EKC s, maar uiteindelijk was daar ook in de beschikking geen geld voor. Dat was het deel dat onder voorbehoud was. Die zijn wel uitgevoerd. Op een gegeven moment heeft men 1 miljoen gekregen in juli om weer een aanvalsplan in te zetten op hulp voor kinderen. Dat was een eenmalig incidenteel bedrag dat de provincie van het Rijk kreeg. Dat bedrag hebben GS ingezet op dat aanvalsplan voor vergoeding van EKC s die al gedaan zijn. Dhr. Sangers (SP) vraagt zich af dat als dat zo is en aannemende dat het zo is, hoe het dan kan zijn dat de EKC s en de kosten daarvan nu wel gepresenteerd worden als onderdeel van het tekort? Of heeft men het nu over twee verschillende dingen? Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat zij de bedragen niet zo bij de hand heeft. Ze kan het antwoord wel geven. Eerst zijn er EKC s gehouden, daar zijn kosten voor gemaakt. In het aanvalsplan, de extra bijdrage van het Rijk om op zorg in te zetten, hebben GS een aantal EKC s beschikt richting Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg hadden ze al gegeven, daarom hoort nu een klein aantal EKC s bij het tekort. Dhr. Sangers (SP) vraagt of dat tot uiting komt in de lagere bedragen die mw. Huisman heeft genoemd ten opzichte van de eerder situatie. Wordt het daarin doorvertaald? Mw. Mulder (gedeputeerde) stelt voor dat mee te nemen in de tweede termijn. De gang van zaken is zoals geschetst. Dhr. Brouns (CDA) wil het beeld voor de tweede termijn helemaal compleet krijgen. Hoeveel EKC s zijn er dan nu daadwerkelijk gehouden? Mw. Mulder (gedeputeerde) vervolgt. Jaarrekening Waarom is die niet vastgesteld? De jaarrekening is op een gegeven moment binnengekomen. In oktober hebben GS een aantal vragen gesteld voor aanvullende informatie van Bureau Jeugdzorg. Eigenlijk kan men stellen, net als bij de alarmbellen die eigenlijk in 16

17 een bepaalde periode niet zijn gaan rinkelen, dat men in het provinciehuis zeer gefocust was op een aantal beleidsmaatregelen: het uitzetten van het aanvalsplan dat zij al eerder noemde en nog wat taken, dat het is wat blijven liggen. In oktober hebben GS wel gezegd, met de jaarrekening ter goedkeuring, dat de jaarrekening werd aangehouden om goed te kijken naar hoe de jaarrekening zich verhoudt tot het hele verhaal van wat nu boven tafel komt. GS verwachten dat de jaarrekening 1 maart 2008 wordt vastgesteld. Dhr. Kruithof (VVD) stelt vast dat de gedeputeerde in oktober vragen heeft gesteld over de jaarrekening Wanneer heeft zij die jaarrekening binnen gekregen? Mw. Mulder (gedeputeerde) verduidelijkt dat die vragen er al eerder waren, maar dat er ook weer wisseling is geweest rondom die vragen. Dhr. Brouns (CDA) vraagt wie heeft die vragen gesteld? De afdeling Welzijn of de afdeling Financiën? Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat het gedaan is vanuit de afdeling Welzijn. Dhr. Swagerman (SP) is geïntrigeerd door de uitspraak: de jaarrekening is wat blijven liggen. Dat wordt gekoppeld aan het feit dat er zo gefocust was op beleid. Hebben de beleidsmakers helemaal niet te maken met een jaarverslag, ofwel met een financiële afhandeling? Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat er nog informatie moest komen van Bureau Jeugdzorg. Dat is blijven hangen. Dat is ook niet allemaal binnengekomen. Dat is door de drukte van de dingen blijven hangen. Er waren meer zaken die ook financieel geregeld moesten worden. Alle aandacht voor alle regelingen die bij de voordeur gedaan moesten worden, het uitzetten van het nieuwe aanbod, maakt dat het is blijven liggen. Dhr. Swagerman (SP) concludeert dat het antwoord op zijn vraag dan bevestigend is. Men is doorgegaan met de uitvoering, maar het financiële plaatje was even buiten beeld. Daar is dus geen voorziening voor. Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat het is blijven liggen met alle focus op andere zaken. De voorzitter concludeert dat het antwoord is gegeven. Mw. Mulder (gedeputeerde) vervolgt. Procesmanagement. De opdracht daaraan was dat het met name gaat over inhoudelijke beleidsstromen en informatie. Dat kan men ook terugvinden in Samen Sterk. Dat ging niet over de financiële kant van de zaken in het kader van de relatie die zij als subsidiegever met het procesmanagement hebben, en volgens de regeling die daarvoor is. Dhr. Moorlag (PvdA) stelt vast dat hij in het plan van aanpak van het procesmanagement heeft gezien dat daar in staat dat de informatievoorzieningen moeten worden versterkt. In den brede, zo verstaat hij dat. De financiële informatievoorziening valt daar dan niet onder? Mw. Mulder (gedeputeerde) bevestigt dat. Het is bedoeld als beleidsinformatie. Ze zal er niet heel erg diep op in gaan, maar ze stelt dat er kwartaalrapportages zijn, dat is een afspraak met IPO en VWS. Dat is met name gericht op beleidsinformatie om inhoudelijk te kunnen sturen. Dat moest uitbreiding hebben. Naast de afspraak die er was binnen de genoemde organisaties. Dhr. Sangers (SP) geeft aan dat hij gevraagd heeft naar en ook een beoordeling heeft gegeven wat het functioneren van het procesmanagement betreft. Hij wil de bevestiging dat het toch oorspronkelijk de bedoeling was om een procesmanager aan te stellen voor de duur van drie jaar. Punt twee is, dat lopende die periode, die opzet is veranderd. Is dat dan impliciet een waardering van het College met betrekking tot het procesmanagement dan wel de procesmanager? Mw. Mulder (gedeputeerde) legt uit dat hier aan de orde is of het procesmanagement een opdracht had met betrekking tot de financiële informatie. 17

18 Dhr. Sangers (SP) geeft aan dat hij dat antwoord begrijpt. Hij benadrukt nog een andere vraag over het procesmanagement gesteld te hebben waarop hij nog geen antwoord heeft gekregen. Mw. Mulder (gedeputeerde) antwoordt dat zij eerst haar lijst met vragen af werkt. Mocht dhr. Sangers dan nog geen antwoord op zijn vraag hebben gekregen dan hoort zij dat nog. Kwartaalrapportages en brieven. Daar is het rapport duidelijk over. Maar zij denkt ook dat GS de reden waarom wel moeten aangeven. Die rapportages en de brieven met name in juni en in september. Waar ze dan ook mogen binnenkomen, als er een stempel op zit dan is het van GS. Die rapportages zijn niet beoordeeld door GS. Gezien het feit dat er een afspraak was dat ze rechtstreeks naar PS zouden gaan, zijn ze daar dan tijdig gekomen. Dat is ook een van de verbeterpunten. Eerst beoordelen GS, dan gaat het naar PS. Dhr. Moorlag (PvdA) begrijpt dat ze niet zijn beoordeeld door GS. Hij heeft echter feitelijk gevraagd of ze wel gelezen zijn. Hij vraagt of er wel zaken zijn gesignaleerd, ambtelijk of bestuurlijk. Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat ze niet door haar zijn gelezen of beoordeeld. Dhr. Sangers (SP) stelt dat daarmee er toch een drang is om naar de motieven te vragen, ook al heeft dhr. Bleker aangegeven dat daar een taboe op bestaat. Zijn vraag is: waarom zijn ze niet gelezen? Dhr. Brouns (CDA) sluit zich hierbij aan door te stellen dat hij die vraag ook al in de eerste termijn had gesteld. Mw. Mulder (gedeputeerde) reageert door te stellen dat de vraag is of zij die nu op hun bureau krijgen of via een andere weg... Zij zouden ook actief opgehaald kunnen worden. Men was zo gefocust op andere zaken, dat er te weinig aandacht voor was. Mw. Mulder verklaart de stukken niet op haar bureau te hebben gehad en niet gelezen te hebben. Dhr. Sangers (SP) vraagt toch nog om nadere helderheid. De voorzitter stelt vast dat de vraag niet aan de orde is. Dhr. Swagerman (SP) protesteert hiertegen. De voorzitter kwalificeert de vraag als niet aan de orde. Als een vraag die wel is gesteld, niet is beantwoord door de gedeputeerde dan vindt hij dat men het recht heeft dat antwoord alsnog te vragen. En daar een feitelijk antwoord op te krijgen en niet vermoedens en motieven. De voorzitter stelt vast dat hij heeft gehoord dat de gedeputeerde een antwoord heeft gegeven. Dat heeft men kunnen horen. Dhr. Sangers (SP) geeft aan dat het antwoord niet afdoende was. De voorzitter stelt voor dat hij daar in de tweede termijn op terug kan komen. Dhr. Stevens (ChristenUnie) heeft toch nog een vraag over de rapporten die niet gelezen zijn door de gedeputeerde en ook niet door het College. Hoe hebben die rapporten de commissie dan bereikt? Mw. Mulder (gedeputeerde) antwoordt dat die rapporten hen rechtstreeks hebben bereikt via de griffie naar PS. Plan van aanpak als alarmbel voor hetgeen dat vanaf juni speelt. Alarmbellen hadden kunnen gaan, maar met name bij het plan van aanpak, toen dat besproken is, is nooit het financiële aan de orde geweest. In het overleg niet, bij het bespreken van het plan van aanpak. In juni is daarover contact geweest met de interim-directeur. In die gesprekken is nooit het financiële probleem aan de orde geweest. Dhr. Sangers (SP) geeft aan dat er in ieder geval in dit verband door hem bij de behandeling van het plan van aanpak, volgens hem ook in juni, dit punt wel nadrukkelijk aan de orde is gesteld. Hij begrijpt niet waarom dat niet bij de gedeputeerde aan de orde is geweest. 18

19 Mw. Mulder (gedeputeerde) verduidelijkt dat het enige dat zij wist bij het plan van aanpak Bureau Jeugdzorg, dat heeft zij intern gesteld: hoe is de reserve en hoe zit het met het bedrag van Op basis daarvan is gezegd dat het op een verantwoorde manier door GS vastgesteld konden worden. Dhr. Sangers (SP) stelt dat er in de behandeling in de commissie er door hem nadrukkelijk het punt aan de orde is gesteld van hoever de verantwoordelijkheid van Bureau Jeugdzorg in dezen strekt. Is dan die een realistische inbreng van Bureau Jeugdzorg zelf? Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat zij daar net een antwoord op heeft gegeven. Stand van zaken Bezwaarschrift naar het Rijk. Het Rijk heeft hoorzittingen opgeschort. In januari is de hoorzitting. Dan hoort men verder. Huisvesting. Was de druk zo groot? Was het onontkoombaar? Bureau Jeugdzorg heeft geanticipeerd op de komst van het personeel. Dat had alles te maken met de LVG-sector, de Licht Verstandelijk Gehandicaptenzorg. Die zou per overgenomen worden, maar het Rijk heeft laat in het jaar aangegeven dat zij nu gaat koersen op Andere invulling procesmanagement, de vraag van dhr. Sangers. Dat is een bewuste keuze geweest. Dat is ook in de 1-meting aangegeven met de redenen waarom, omdat een andere richting is ingaan wat betreft de sturing vanuit dit huis in het traject Samen Sterk. Dhr. Sangers (SP) vraagt of de gedeputeerde het met hem eens is dat als het een bewuste keuze was om het anders in te vullen, dat het een andere invulling was dan oorspronkelijk in het plan van aanpak was voorzien? Mw. Mulder (gedeputeerde) antwoordt dat het ook is aangegeven. Het was een bewuste keuze en dat had alles te maken met de fase waarin het traject Samen Sterk terecht is gekomen na fase 1. Het sterrensysteem. Dat is al behandeld door mw. Huisman. 60% en 100%. Gezegd is dat 100% financieren zou moeten, maar er is maar geld voor 60%. Mw. Mulder denkt dat het rapport en de aanbevelingen daaruit een aantal zaken aangeven waarmee GS al hard aan de slag zijn. Dat betekent dat GS de tering naar de nering moeten zetten en dat zij duidelijker keuzes gaan maken met betrekking tot de taken en de uitvoering van Bureau Jeugdzorg. Dat gebeurt in gezamenlijkheid. In die zin dat ieder in zijn rol blijft, maar dat men wel goed van elkaar weet wat de keuzes worden voor 2008, gezien de hoeveelheid geld die daarvoor van het Rijk wordt verkregen. Tot slot. Er is uit het rapport als conclusie gekomen dat de alarmbellen bij GS eerder hadden moeten gaan rinkelen. Het is fout dat het niet is gebeurd. GS kunnen wel zeggen dat het heel erg druk was, gezien alle trajecten die daarnaast nog liepen. GS hebben zich vooral gericht op het inhoudelijke en het beleidsmatige meer dan op de eigenlijke financiële zaken. Daarvoor nemen GS verantwoordelijkheid. Dat zullen GS in de toekomst heel goed in de gaten moeten houden en GA zullen de maatregelen met de aanvullende punten die net zijn genoemd, serieus moeten gaan inzetten. Met sommige zaken zijn GS al bezig. Zoals het nu is gegaan kan en mag niet meer voor komen. Dhr. Sangers (SP) vraagt of de gedeputeerde met haar laatste concluderende formulering zijn eigen conclusie bevestigt ten aanzien van het verleden dat als het om dit dossier gaat, om dit College en deze gedeputeerde, dat zij de bestuurlijke verantwoordelijkheid onvoldoende heeft ingevuld? Mw. Mulder (gedeputeerde) stelt vast dat dit een politieke vraag is van dhr. Sangers. Daar wil zij nu niet op ingaan. Men zit nog midden in de discussie. Dhr. Calon (gedeputeerde) gaat in op het sterrensysteem. Er is geen protocol bij het sterrensysteem. Het beleidsdocument voor dit systeem is bij elke ambtenaar in het provinciehuis uitgezet. Elke ambtenaar heeft daar ook een cursus voor gehad over hoe dat gevolgd moet worden. Wie is verantwoordelijk voor het bewaken van dat sterrensysteem? De vakdepartementen, de vakinhoudelijke medewerkers en de vakgedeputeerde. Wie controleert of het sterrensysteem adequaat wordt toegepast? Dat doet Financiën bij de Jaarrekening en bij de IB. Waarom is dat in 2004 niet gebeurd? Dat is bewust gebeurd vanwege de fusie. In 2005 niet gemeld aan het College, is onbewust gebeurd. 19

20 Bereidheid om elk afwijken van het sterrensysteem te melden, een vraag van dhr. Stevens. Het antwoord is ja. Dat staat ook al in de aanbevelingen. Die nemen GS over. Hoe zit het met andere subsidierelaties. Ook een vraag van dhr. Stevens. Dhr. Calon acht het antwoord risicovol. Als hij zou antwoorden dat dit wel goed zit en men vindt één voorbeeld waarbij het niet goed is, dan zou hij de waarheid geweld aan doen. Als men de stukken en de verslagen van de commissievergadering van 2004 nog eens leest en de reden waarom GS de controle vanuit de afdelingen hebben weggehaald en gecentraliseerd hebben en het sterrensysteem hebben ingevoerd en de vraag stelt of dat nu gaat werken, dan hoort hij dhr. Jaspers zeggen dat 97% van die subsidie weggaat naar Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid. Dan kan men eigenlijk zeggen dat het aantal instellingen dat in de problemen zit, verminderd is. De vraag is dan of dat gekomen is doordat het sterrensysteem is ingevoerd. Het zou erg aanmatigend zijn om dat te beamen. GS zien wel bij museum Het Hoogeland, en het Groninger museum dat er sneller aangeslagen wordt. In die zin heeft hij de overtuiging dat het wel breed werkt. Het werkt niet overal goed. Dat bewijs is hier geleverd. Vandaar dat men ook een aantal aanbevelingen ziet staan die GS overnemen. Dhr. Stevens (ChristenUnie) stelt dat de gedeputeerde aangeeft elke afwijking te melden. Aan de andere kant zegt de gedeputeerde dat hij niet weet of het bij alle subsidierelaties wel het geval is. Dat is volgens dhr. Stevens nu precies het punt. Dat wat bij Bureau Jeugdzorg heeft kunnen gebeuren, kan wellicht ook bij andere subsidierelaties gebeuren. De vraag is of de provincie zodanig in control is dat ze kan zeggen: dit is bij Bureau Jeugdzorg gebeurd, dat is in eerste instantie impliciet, later heeft dat expliciet een vervolg gekregen, maar dat is niet gebeurd bij de andere subsidierelaties. Of kunnen dit soort processen ook bij andere subsidierelaties gebeurd zijn? Als daar geen goed zicht op is, dan is zijn suggestie om daar onderzoek naar te doen en daarover te rapporteren. Dhr. Calon (gedeputeerde) wil die suggestie nog niet overnemen. Hij vertaalt de vraag van dhr. Stevens anders. Is het beeld gerechtvaardigd dat dit bij meerdere subsidierelaties aan de orde is? Dat beeld heeft hij zelf niet. Er is er nu één waarbij men dat ziet. Er staat ook in de aanbevelingen dat GS de financiële expertise bij de afdeling Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid willen versterken. Het is een keer fout gegaan. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen, ook aan hem is niets bekend, aan GS ook niet, dat het ergens anders ook fout is. Moet men daar nou een onderzoek naar instellen? Hij denkt het niet. Bij de jaar-rekeningen van die instellingen wordt het allemaal gecontroleerd. Dan wordt het toch wel zichtbaar. Hij denkt dat ze moeten volstaan met de aanbevelingen die gedaan worden, namelijk de financiële expertise daar te versterken. Scherper zijn. Gevraagd naar zijn mening over hoe hij denkt dat het loopt, is zijn gevoel dat de scherpte op dit dossier op dat moment niet voldoende was. Dat is niet een kwestie van structuur, het is een kwestie van cultuur. Dhr. Stevens (ChristenUnie) geeft aan dat het hem niet zozeer de bedoeling was om de suggestie te wekken dat het bij andere subsidierelaties mis zou zijn. Zijn punt, dat hij ook al in de commissievergadering van Bestuur en Financiën had gemaakt bij de behandeling van de integrale bijstelling, is dat als men kijkt naar de manier waarop het College zich verantwoord ten aanzien van het toezicht op die subsidies, bestaat 80% daarvan uit de uitleg van het sterrensysteem. Er wordt maar heel weinig verantwoording afgelegd over wat het resultaat is geweest van het toezicht op dat punt en de resultaten van het toepassen van de systematiek. Hij zou graag willen dat er op een wat betere manier verantwoording afgelegd wordt over de manier waarop het sterrensysteem wordt toegepast. Dhr. Calon (gedeputeerde) meent dat die vraag ook in de commissievergadering Bestuur en Financiën gesteld is. Hij meent ook dat hij toen heeft toegezegd dat hij dat zou doen. Dhr. Stevens (ChristenUnie) meent dat dhr. Calon daar toen niet op in is gegaan. Dhr. Calon (gedeputeerde) geeft aan dat niet meer precies te weten, maar dat de intentie is dat te gaan doen. De voorzitter concludeert dat dit bij dezen een toezegging is. Dhr. Sangers (SP) borduurt nog even voort op de vraag van dhr. Stevens. Dat het een aanbeveling is om van nu af aan halfjaarlijks de werking van het sterrensysteem volledig te monitoren. Zijn vraag is of het daarbij ook wenselijk is om een 0-meting te hebben van de stand tot nog toe. Op basis daarvan kan men de halfjaarlijkse metingen en rapportages kunt zien wat de effectiviteit daarvan is. 20

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Provinciale Staten Noord-Brabant

Provinciale Staten Noord-Brabant Provinciale Staten Noord-Brabant Standpunten in de periode maart 2007 t/m maart 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Pagina Hoofdstuk 1 Bestuur 6 Rapport onderzoekscommissie aanbesteding concessie in het 7 stads-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie