Workshop: Positief opvoeden en werken met vragenlijsten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop: Positief opvoeden en werken met vragenlijsten."

Transcriptie

1 Workshop: Positief opvoeden en werken met vragenlijsten. Ridder de Vries (procesmanager CJG) Maria Kooi (coordinator CJG) Dries Roosma (Pionn) Herma Hemmen ( projectmanager Sedna) 1

2 Inhoud workshop. Maatschappelijke opdracht: Wat verwachten ouders en jeugdigen van ons: Maatschappelijke opdracht en ambitie. Wat meten we ketenbreed? Benutten op micro niveau. (voorbeeld) Benutten op mesoen macro niveau. (voorbeeld) Wat is hiervoor nodig? Welke uitdagingen zijn er nog te nemen. snelde juistehulp als het nodig is; effectievehulp bij opgroeien opvoedproblemen; maar ook niet langer dan nodig; 2

3 Wat willen we bereiken? : een meetbaar verschil Positief Opvoeden Drenthe: de ketensystematiek Van: Nu meer dan 5% Nu ruim 10% Nu minder dan 85% ~5% ~10%? ~85% van kinderen Te laat en vaak niet de juiste hulp? Vaak langer dan nodig, en geregeld korter dan wenselijk Opgroei en opvoedverwarring en onzekerheid bij veel ouders en kinderen? Naar: Circa Circa 7% Circa 90% ~ ~7% ~90% van kinderen Tijdig de juiste hulp CJG opgroei en opvoed info, hulp een steun voor alle ouders en kinderen Niet langer dan nodig Interventieniveau Positief Opvoeden Drenthe Niveau 1 Positief Opvoeden Universeel Niveau 2 Positief Opvoeden Selectief Niveau 3 Positief Opvoeden Basiszorg Doelgroep Alle ouders Ouders met vragen over opvoeding Sommige ouders met milde opvoedproblemen Uitvoerders (in Drenthe) Massamediale voorlichting vanuit elk Drents CJG CJG professionals, (JGZ 0 19, SMW, AMW) CJG professionals (JGZ 0 19, SMW, AMW) Snelle en goede verwijzing/ indicatiestelling door BJZ of (JGZ)arts/ huisarts Niveau 4 Positief Opvoeden Standaard of Groep; Niveau 5 Positief Opvoeden Plus Enkele ouders met kinderen met ernstige opvoedproblemen Enkele gezinnen met meervoudige opgroei en opvoedproblemen en Multi problem gezinnen Professionals van Yorneo: PMTOlicht/Triple P licht PMTOgroep/Triple P groep Professionals van Yorneo: PMTO IOG 3

4 watmeten we? Samenhangend Instrumentengebruik in de Drentse jeugd(zorg)keten: Effect (aard en ernst problemen bij aanvang en afsluiting) Doelrealisatie Cliënt Tevredenheid Reguliere beëindiging van geboden hulp Type voorgaande hulp en vervolghulp Koppeling van doeltreffendheid hulp aan doelmatigheid hulp: Gemiddelde doorlooptijd (bij reguliere beëindiging hulp) Gemiddelde kostprijs (van regulier beëindigde hulp Opgroeien ontwikkelingsproblemen Opvoed Problemen Vroegsignalering ASQSE Of SDQ (evaluatie) vrij toegankelijke opvoeden opgroeihulp ASQSE Of SDQ Indicatie traject BJZ ASQSE Of CBCL Of SDQ OBVL OBVL NOSI Of OBVL (evaluatie) geïndiceerde jeugdzorg en jeugd GGZ ASQSE Of CBCL NOSI ASQSE = Agesand StagesSocialEmotional(3mnd 4 jr) 7 versies: 6, 12, 18, 24,30,36, 48 maanden SDQ = Strengs and Difficulties Questionaire(418 jr) versie voor: ouders, jongeren (1118), leerkrachten CBCL = Child Behaviour Checklist (1,55 en 518jr) versie voor: ouders, jongeren (1118), leerkrachten OBVL = Opvoedingsbelasting Vragenlijsten (018jr) NOSI = Nijmeegse Opvoeding Stress Index (018jr ) (evaluatie) vrij toegankelijke vervolghulp ASQSE Of SDQ OBVL 4

5 Schematisch overzicht Instrumentengebruik en Werken met Vragenlijsten binnen Positief opvoeden Drenthe door Sedna AMW en SMW Aanmelding SMW/AMW Afsluiting SMW/AMW Voordelen samenhangend instrumentengebruik ASQSE/OBVL SDQ/OBVL Doelen? Bij inzetten van Positief opvoeden Drenthe niveau 2 of 3: PoDniveau 2 Adviesgesprek PoDniveau 2 Lezing (groep) PoDniveau 3 4 trainingssessies Gesprek 1 BBS Alle deelnemers aan eind van de bijeenkomst: BBS Sessie 1; OPS BBS Gesprek 2: BBS Sessie 2 BBS Sessie 3 BBS Sessie 4: OPS BBS OPS = Opvoedingspraktijkschaal(7 vragen met 10 puntsschaal) BBS = Bijeenkomst beoordelingsschaal (4 vragen met 10 puntsschaal) ASQSE/OBVL SDQ/OBVL Doelrealisatie? Tevredenheid? Cliënten worden sneller en beter geholpen Betere samenwerking cliënten en zorgverleners Betere beslissingen Minder informatieverlies Betere overdracht Effecten worden zichtbaar gemaakt 5

6 Benutting op microniveau: door hulpverlener en de cliënt oplossingsgericht werken met vragenlijsten Benutting op micro niveau: De kracht zit in het feedback gesprek van de hulpverlener met de cliënt (ouder(s), jongere e/o leerkracht) op goed gekozen momenten in de hulpverleningscyclus: als algemeen werkzame factor van effectief hulpverlenen moment Aanmelding en aanvang Tussenevaluatie Eindevaluatie en afsluiting doel Samen met cliënt de aard en ernst van de problemen in kaart brengen en bepalen met welke doelen welke hulp ingezet gaat worden. Samen met cliënt evalueren van bereikte resultaten, beoordelen of deze goed genoeg zijn en bepalen waar komende periode nog aan gewerkt moet worden. Samen met cliënt evalueren van bereikte resultaten en beoordelen of deze goed genoeg zijn. Indien wenselijk samen bepalen met welke doelen welke vervolghulp ingezet gaat worden. 6

7 Stramien voor een oplossingsgericht feedback gesprek: SDQprofiel(aanvang) Activiteit Herkennen Begrijpen Waarderen Handelen Vraag Zijn de resultaten te plaatsen? Uit de lijst komt naar voren dat. herkent u dat? (bij evaluatie verschillen 1 e en 2 e meting bepalen: herkent u vooruitgang/achteruitgang?) Kunnen we ze verklaren? Erkenning geven (hoe heeft u dat zolang kunnen volhouden?) Doorvragen naar situaties (wanneer/hoe, uitzonderingen en hulpbronnen & krachten) Bij evaluatie verschillen 1 e en 2 e meting bepalen: wat gaat er nu anders? Vinden we ze goed genoeg? Wat betekenen deze resultaten voor u en uw kind? Schaalvragen stellen (op een schaal van 010, waar zit u nu?) Zijn er verbeteracties nodig? Zo ja: Doelen stellen. Wondervragen stellen (stel dat er een wonder is gebeurd en problemen zijn verdwenen, waar zou u dat aan merken? Wat zou uw kind anders doen, wat zou u anders doen?) 7

8 Benutting op meso en macro niveau: door team/afdeling Stel u voor: Alle hulpverleners in het CJG Emmen vinden dit zinvol En Gebruiken dit bij al hun cliënten En Verzamelen deze informatie in een onderzoeksdatabase. Wat zouden de verschillende teams/ afdelingen/ directies/ beleid& financiers daaraan kunnen hebben voor verbetering en verantwoording? De werkzamefactor voorverbeterenen verantwoorden op team/instellings/beleidsniveau: Eris eeneffectrapportageover eeninterventie(afdeling/ instelling, etc.) Erkomteendialoogop gang tussen management en professionals; directie en overheid/ financiers die aanzettot handelen: Verbeteracties? Of tot meerkennis: Ander zichtop/meerbegripvan 8

9 Inhoud jaarrapport Kwaliteit&Effectiviteit: Basisinformatie: instroom,. planmatig vertrek, gemiddelde duur, uitstroom: benutting gegevens uit clientregistratiesysteem; Sociaal Demografische Informatie(SDI): leeftijd, geslacht, etniciteit, leefsituatie instroom/uitstroom; dagbesteding instroom/uitstroom;sectortype aanmelder; voorgaande hulp; vervolghulp: benutting gegevens uit clientregistratiesysteem; Aard en ernst O&O problemen bij aanvang en afsluiting: vragenlijsten: benutting gegevens uit BergOp; Cliënttevredenheid bij afsluiting: exitvragenlijst: benutting gegevens uit BergOp; Doelrealisatie: benutting gegevens uit clientregistratiesysteem. Zie ook: prestatieindicatoren in de Jeugdzorg (www.ipo.nl) Leeftijd Geslacht Jongen Meisje Sedna AMW en SMW 2009 Basis en SDI informatie (1) AMW (totaal = 148) % 20% 14% 39% 25% 3 67% SMW (totaal = 673) % 3 6% 1% 42% 55% 9

10 Totaal kinderen in de basisschool leeftijd van 413 jaar in de gemeente Emmen in 2009 = (bron CBS) Indicatie door: BJZ/CIZ/ (Huis)artsen 100%= kinderen Primaire preventie: CJG Emmen en Basisscholen Positief Opvoeden 1: en mediastrategie, gericht op alle ouders en kinderen ~5% ~10% ~85% van kinderen = %=591 kinderen Tertiaire preventie: (specialistische jeugdzorg / jeugd GGZ/ jeugdlvg: Yorneo, Accare, GGZ Drenthe, Dreei, Promens Care, VNN ) Positief Opvoeden 4 en 5 (Yorneo) 10%=1182 kinderen Secundaire preventie: (CJG Emmen: GGD Drenthe: JGZ 4 13, Sedna: SMW, AMW) Positief Opvoeden 2 en 3 SMW: 401 ki AMW: 30 ki Totaal SEDNA: 431 ki Percentage van theoretisch hulpvragers (413 jaar) (= 1182) wat in 2009 bereikt is door: Sedna AMW (30= ) en SMW (401= 34%) en Totaal Sedna: 431=37% Initiatief aanmelding: ouder/kind zelf huisarts school/zat smw(cjg intern) amw(cjg intern) jgz(cjgintern) jeugdzorg ggz overig onbekend Sedna AMW en SMW 2009 Basis en SDI informatie (2) AMW % 16% 8% 7% 5% 5% 8% 7% SMW % 62% 1% 1% 10

11 Sedna AMW en SMW 2009 Basis en SDI informatie (3) Sedna AMW en SMW 2009 Basis en SDI informatie (4) Aanmeldings problematiek: Gedrag school/thuis Psycho soc probl Echtscheiding Financiën Verwerkingsprobl Opvoeding Huisvesting/ werk (huiselijk) geweld Identiteit Multi problem Overig Onbekend AMW % 7% 17% 7% 11% 9% 5% 5% 2% 7% 4% SMW Geen registratie item bij SMW Geen registratie item bij SMW Geen registratie item bij SMW 140 * 35% 18% 14% 4% 4% 2% 19% * ) onder overig vallen: relatie met familie (32); assertiviteit (24); pesten (22); school (18); gezondheid (17) en overig (27) Wijze van beeindiging: Casus afgerond Afgerond + nazorg Voortijdig stoppen (initiatief client) Voortijdig stoppen (initiafiefhulpverlener) Overig AMW Gemiddelde begeleidingsduur 1 5 maanden 3 1% 17% 49% SMW ,7 maanden 7 4% 7% 2% 14% 11

12 Vragenlijsten T1 = aanmelding T2 = afsluiting SDQ ouders T1 SDQ ouders T2 OBVL T1 Sedna AMW en SMW 2009 Respons op vragenlijsten (periode 15 mei t/m 31 dec) AMW T1 totaal = 84 ouders / 64 jongeren T2 totaal = 78 ouders/ 63 jongeren % 8% SMW T1 totaal = 313 ouders/ 124 jongeren T2 totaal = 289 ouders/ 83 jongeren % 2% 2 Aard en ernst door ouders ervaren gedragsproblemen (SDQ) bij aanmelding (Sedna SMW 2009) emotionele probl gedragsprobl totaal probleemgedrag hyper/aandachtsprobl antisociaaal gedrag probl met leeftijdsgenoten OBVL T2 3 1% SDQ jongere T % SDQ jongere T2 3 4% SDQ leerkr T1 SDQ leerkrt2 7 8% % geen matig ernstig 12

13 Aard en ernst door ouders ervaren opvoedingsbelasting(obvl) bij aanmelding (Sedna SMW 2009) ouderdomein totale belasting kinddomein opvoeden pers relationeel gedragsregulatie emotie regulatie geen matig ernstig Aard en ernst door jongerenervaren gedragsproblemen(sdq) bij aanmelding (Sedna SMW 2009) gedragsprobl emotionele probl totaal probleemgedrag probl met leeftijdsgenoten hyper/aandachtsprobl antisociaaal gedrag geen matig ernstig

14 Wat heeft uw organisatie hiervoor nodig? (randvoorwaarden) Welke uitdagingen zijn er. Goed werkend clientregistratiesysteem Goed werkende onderzoeksdatabase (www.bergop.info), Goede training en ondersteuning zorgverleners bij oplossingsgericht werken met vragenlijsten op microniveau, Goede ondersteuning door onderzoeker(s) (www.sejn.nl), Goed gebruik jaarrapporten op mesoen macro niveau, Verankering van deze randvoorwaarden in kostprijs van de zorg (kosten: circa 0,5% van instellingsbudget per jaar). Koers houden!!! Invoering gaat stap voor stap!! Implementatie methodiek bij ketenpartners CJG Koppeling tussen registratiesystemen en database BergOp 1 registratiesysteem binnen het CJG Blijven trainen Blijvende aandacht/sturing van leidinggevenden 14

15 Afsluiting. Vragen op flap beantwoorden. Vragen uit de zaal? Verzoek om vragenlijst in te vullen. Bedankt voor uw aandacht. 15

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond

Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond Verdiepend onderzoek naar ontwikkeling zorggebruik, problematiek, stapeling van zorg en verwijzingen Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond Verdiepend

Nadere informatie

Ambulante hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en gezin. Methodiekbeschrijving CJG4kracht. www.cjgapeldoorn.nl

Ambulante hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en gezin. Methodiekbeschrijving CJG4kracht. www.cjgapeldoorn.nl Ambulante hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en gezin Methodiekbeschrijving CJG4kracht www.cjgapeldoorn.nl Voorwoord Colofon Uitgave Gemeente Apeldoorn, Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn Auteurs drs.

Nadere informatie

MKBA Proeftuin Jeugd en opvoedhulp om de hoek. drs. H. Chara, Gemeente Capelle aan den IJssel drs. W. de Jong, De Jeugdzaak

MKBA Proeftuin Jeugd en opvoedhulp om de hoek. drs. H. Chara, Gemeente Capelle aan den IJssel drs. W. de Jong, De Jeugdzaak MKBA Proeftuin Jeugd en opvoedhulp om de hoek drs. H. Chara, Gemeente Capelle aan den IJssel drs. W. de Jong, De Jeugdzaak Inleiding In 2015 worden veel taken op het gebied van de jeugdzorg gedecentraliseerd

Nadere informatie

Vroegsignalering, toeleiding en preventie in de kinderopvang in Amsterdam

Vroegsignalering, toeleiding en preventie in de kinderopvang in Amsterdam GGD Amsterdam Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering Vroegsignalering, toeleiding en preventie in de kinderopvang in Amsterdam GGD Amsterdam Oktober 2011 Menno Segeren Arlette Hesselink

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Eindverslag van het project Zicht op Effectiviteit Practice-Based Evidence Evidence- Based Practice 2008 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht/ Praktikon, Nijmegen

Nadere informatie

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Gewikt en gewogen Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Dr. Eric Hermans Drs. Rianne Gijzen Postbus 8228, 3503 RE

Nadere informatie

Het fundament van Triple P

Het fundament van Triple P foto: Wiesje Peels Theoretische onderbouwing en onderzoek Het fundament van Triple P Door Paula Speetjens, Ireen de Graaf en Geraldien Blokland 6 Triple P wordt in Nederland steeds vaker ingezet om ouders

Nadere informatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

HANDLEIDING Werkblad beschrijving interventie

HANDLEIDING Werkblad beschrijving interventie HANDLEIDING Werkblad beschrijving interventie Handleiding, versie mei 2015 Deze handleiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Inhoud Vooraf... 3 Waarom het Werkblad Beschrijving Interventie?...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding: opstoppingen en ongelukken voorkomen 4 1.1 Kinderen ongehinderd laten

Nadere informatie

Bouwstenen vervolg CJG

Bouwstenen vervolg CJG Rapportage Bouwstenen vervolg CJG + Samen op weg naar doorbraken in de jeugdhulpverlening Project Doorbraak Jeugdhulpverlening in CJG Beijum, Vinkhuizen, Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk Groningen 17 april 2013

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld Adressen Centraal bureau Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk Postbus 71, 5430 AB Cuijk Bereikbaar van 9.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur t: (0485) 31 62 04

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Transitie jeugdzorg (gericht

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli 2003 1 februari 2005

Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli 2003 1 februari 2005 Een andere aanpak van kindermishandeling Tussenverslag Regio s Raak Periode 1 juli 2003 1 februari 2005 Jo Hermanns Myra ter Meulen Woerden/Amsterdam, 29 maart 2005 Inhoud 1. De Regio s Raak: voorgeschiedenis

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 Colofon Uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Wat is de situatie in onze gemeente?

Wat is de situatie in onze gemeente? Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je

Nadere informatie

Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten. Handleiding. voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals

Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten. Handleiding. voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten Handleiding voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals Versie december 2014 Samen1Plan.nl Handleiding voor hulpverleners, leidinggevenden,

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie