Besluit houdende gunning van de promotiecampagne voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brusselse hoofdstedelijke gewest in 2002.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit houdende gunning van de promotiecampagne voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brusselse hoofdstedelijke gewest in 2002."

Transcriptie

1 collegebesluit nr. 02/16 24 januari 2002 Besluit houdende gunning van de promotiecampagne voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brusselse hoofdstedelijke gewest in Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994 ; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, inzonderheid artikel 3 1; Gelet op collegebesluit nr. 01/362 van 2 oktober 2001 houdende beperkte offerteaanvraag voor de promotiecampagne voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brusselse hoofdstedelijk gewest in 2002; Gelet op het advies van de advieswerkgroep Onderwijs op 18 december 2001; Gelet op de als bijlage gevoegde vergelijking van de ingediende offertes en op de toewijzingsmotivering; Na beraadslaging,

2 Besluit Artikel 1.- De opdracht voor de promotiecampagne voor het Nederlandstalig onderwijs te Brussel in 2002 wordt gegund aan de nv Field Communication, Sint-Annadreef 68 B te 1020 Brussel (Laken), voor een bedrag van maximum EUR, BTW inbegrepen. Artikel 2.- Voor de realisatie van de promotiecampagne zal de nv Field Communication onder meer de volgende media inschakelen: - affichage 20 m²; - metroaffichage; - affichage 4 m²; - affichage op flanken De Lijn; - spot op TV-Brussel en Ring TV; - dagbladadvertenties; - opdrukaffiches A3 en A4 met aanmoedigingsprijzen; - gids secundair onderwijs; - gids "Studeren in Brussel"; - website met wedstrijd en prijzen; - mailings naar - zesdejaarsleerlingen lager onderwijs Brussel en 14-jarigen in de rand - 2 ½-jarigen in Brusselse kinderdagverblijven en peutertuinen - specifieke acties - leerkrachtenevenement - contact lager onderwijs rand en secundair onderwijs Brussel. Artikel 3.- De bijzondere administratieve en technische contractuele bepalingen toepasselijk op deze opdracht zijn bepaald in het bij collegebesluit nr. 01/362 van 2 oktober 2001 gevoegde bestek. Artikel 4.- De directeur van de directie Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Artikel 5.- De uitgaven worden aangerekend op artikel 400/ van de begroting 2002 waar een krediet van EUR is uitgetrokken voor de promotie van het onderwijs. De Collegeleden,

3 Jos CHABERT Guy VANHENGEL Robert DELATHOUWER

4 PROMOTIECAMPAGNE 2002 VOOR HET NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS TOEWIJZINGSMOTIVERING Uit het proces-verbaal van de opening van de biedingen en de vergelijking van de ingediende offertes blijkt dat tien bureau's een offerte indienden. Alle offertes respecteren de maximale prijs van BEF die opgenomen was in het bijzonder bestek van de beperkte offerteaanvraag. Hierna volgt een beoordeling van de tien ingediende offertes. Op basis daarvan wordt de toewijzing gemotiveerd. 1. Beoordeling van de offertes 1.1. B AD Belgian advertising nv Deze firma laat bewust de activiteiten tot verhoging van de arbeidsvreugde van de leerkrachten buiten beschouwing. Het quasi totale budget wordt besteedt aan affichage (20 m² en De Lijn) en advertenties in tijdschriften en kranten. De doelgroep 12-jarigen wordt niet rechtstreeks benaderd. De onderwijsgidsen zijn niet opgenomen BE-One Communication bvba De ingediende concepten zijn vrij origineel maar laten niet toe dat alle studierichtingen aan bod komen. Het bureau maakt geen gewag van de onderwijsgidsen die onontbeerlijk zijn in de campagne. Het voorgestelde groen telefoonnummer moet bemand worden door de VGC, wat materieel onmogelijk is. Er is geen activiteit voor het personeel van de scholen opgenomen. Evenmin zitten de onderwijsgidsen in het voorstel Du Bosch Reclamebureau Het budget gaat grotendeels naar affichage in al haar vormen, naar krantenadvertenties en een TV-spot, ook op ROB waarvan het zendgebied op Leuven en verder van Brussel ligt. Enkel de derdejaarskleuters (307 totaal!) en de zesdejaarsleerlingen worden specifiek benaderd, zij het met een folder. De andere doelgroep vallen hier uit de boot.

5 Van de onderwijsgidsen is nergens sprake Field Communication nv Wil twee recruteringskanalen voor het secundair onderwijs aanboren: - op lange termijn: de 2 ½ -jarigen in Brussel; - op korte termijn: de 12-jarigen in Brussel en de rand, en werkt derhalve met twee beelden en slogans. Alle doelgroepen worden effectief benaderd met de onderwijsgidsen. Hoewel het onduidelijk is of alle voorgestelde acties (o.a. evenement voor leerkrachten, ontmoetingen lager rand en secundair Brussel, ) echt haalbaar zijn, zijn er andere initiatieven om de leerkrachten te motiveren en om scholieren te motiveren voor de lerarenopleiding Marketing Power De firma stelt een tweejarenplan voor rond de idee "Het Nederlandstalig onderwijs is actief bezig met de Nederlandse Taal". Deze vanzelfsprekendheid beantwoordt geenszins aan de opdracht een wervingscampagne te organiseren voor het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel. De voorgestelde dichtwedstrijd betekent meer belasting dan ondersteuning voor de leerkrachten Scholz & Friends De uitwerking van het concept "n-de" macht is vrij origineel. De enige doelgroep die echt benaderd worden zijn de leerlingen en scholieren in de Brusselse scholen, en dit via een sloganwedstrijd. De andere doelgroep, specifiek de 12- jarigen in de rand en de Brusselse leerkrachten, worden niet benaderd. Het overgrote deel van het budget gaat naar affichage en krantenadvertenties. De onderwijsgidsen zijn niet opgenomen in het voorstel Tabeoka Advertising Team Hoewel er één onderwijsgids wordt voorzien - dit impliceert de afschaffing van de gids secundair onderwijs waarmee de belangrijkste doelgroep bereikt wordt - is er nergens sprake van de verspreidings-manier van de gids. Er is een leerkrachtenevenement opgenomen naar niet gebudgetteerd. Het recruteringsgebied Halle-Vilvoorde wordt onvoldoende bestreken Texys Consulting nv De ene gids secundair onderwijs, die de algemene gids uitsluit, wordt op exemplaren aangemaakt: met dit aantal kan men alle beoogde 12-jarigen niet bereiken.

6 Het voorstel houdt geen rekening met de schoolse realiteit: geen enkele basisschool of eerste graad secundair onderwijs zal enkel informatie (affiche en folder) verstrekken over TSO en BSO. Van een leerkrachtenmotiverend initiatief is geen sprake Tractor Advertising nv Het voorstel is mede gebaseerd op gesprekken, in twee basisscholen, met leerkrachten, ouders en zesdejaarsleerlingen. De opgelegde doelgroepen worden benaderd, met dien verstande evenwel dat de verzendingskosten van de direct mail naar de 12- en 14-jarigen in de rand niet gebudgetteerd zijn. De creatie van vier gidsen (kleuter en basis, secundair, hoger en het geheel) is zeer positief. Een campagnelied en de daaruit geselecteerde radiospot zijn origineel. Te vrezen valt evenwel dat de geschonken CD's in de lade van de leerkrachten blijven waardoor het campagnelied zijn doel niet bereikt Vd Bogaert / Naert nv De opgelegde doelgroepen, vooral de 12-jarigen in de Brusselse rand, worden onvoldoende benaderd. Vermits enkel een gids secundair onderwijs voorgesteld wordt, verdwijnt de algemene onderwijsgids in dit voorstel. De bijzondere aandacht voor TSO en BSO is discriminerend ten aanzien van de leerkrachten van de richtingen ASO en KSO: een voorstelling van de campagne kan voor iedereen gebeuren. 2. Motivering van de toewijzing Vermits alleen de nv Field Communication onder meer: - ook op lange termijn recruteert voor het secundair onderwijs; - alle opgelegde doelgroepen effectief bereikt; - schoolondersteunende initiatieven ontwikkelt; - een belangrijke aandacht besteedt aan recrutering in de rand; - efficiënt een onderwijswebsite creëert. is het aangewezen de promotiecampagne 2002 te gunnen aan de nv Field Communication, Sint-Annadreef 68 B te 1020 Brussel (Laken). Julien JUNIUS Diensthoofd 04 januari 2002

7 Gezien om gevoegd te worden bij het collegebesluit nr. 02/16 van 24 januari 2002 houdende gunning van de promotiecampagne voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brusselse hoofdstedelijk gewest De Collegeleden, Jos CHABERT Guy VANHENGEL Robert DELATHOUWER PROMOTIECAMPAGNE 2002 VOOR HET NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS Vergelijking van de ingediende offertes Met collegebesluit nr. 01/362 van 2 oktober 2001 werden de bijzondere administratieve bepalingen en de technische bepalingen voor een beperkte offerteaanvraag voor de promotiecampagne voor het Nederlandstalig onderwijs vastgelegd. In deze nota worden eerst de technische bepalingen, waaraan de ingediende offertes moeten beantwoorden, weergegeven. De administratieve bepalingen, die louter van juridisch-technische aard zijn, worden hier, uitgezonderd de gunningscriteria, niet opgenomen. Nadien volgt een korte inhoud van de 10 ingediende offertes (o.a. uitgangspunten, strategie, mediamix, kostprijs, ). Tenslotte worden deze voorstellen in een tabel met mekaar vergeleken. Een belangrijke opmerking: in deze nota worden de visualiseringen bewust niet opgenomen. Vooreerst omdat een visualisering gemakkelijk(er) te hermaken is dan een strategische benadering. En ook omdat de inhoud (strategie, ) primeert op de verpakking (visualisering). 1. Technische bepalingen Doelstellingen - bijdragen tot een positief imago van het Nederlandstalig onderwijs, - rekrutering voor het secundair onderwijs, met een speciale aandacht voor TSO en BSO, - aantrekken van leerkrachten, vooral voor het basisonderwijs, - activiteiten om de arbeidsvreugde van de leerkrachten te verhogen Doelgroepen - Nederlandstalige gezinnen en gezinnen met een positieve oriëntatie voor het Nederlandstalig onderwijs, - schoolverlaters lager onderwijs en hun ouders, - laatstejaarsscholieren secundair onderwijs voor lerarenopleiding, - departementen lerarenopleiding van de (Brusselse) hogescholen, - personeel basis- en secundair onderwijs inzake motiverende activiteiten Strategie - Nederlandstalig onderwijs in Brussel is een evidentie voor Nederlandstalige gezinnen en een evenwaardige mogelijkheid voor zowel gezinnen met Nederlandstalige antecedenten als voor gezinnen met een positieve oriëntatie naar een opvoeding in

8 het Nederlands. Voor andere anderstaligen wordt een neutrale niet-aanradingspolitiek gevoerd, - speciale aandacht voor de in Brussel overstappende zesdejaarsleerlingen, - specifieke acties naar zesdejaarsleerlingen in de rand, - onderstreping van het ruime studieaanbod secundair en van de unieke kansen van Brussel, - aantrekken leerkrachten: huidige tekort, uitdaging Brussel, verantwoordelijkheid van het beroep en prima combinatie werktijd - vrije tijd Boodschap Uitsluitend in het Nederlands: Brussel biedt een brede waaier aan Nederlandstalig kwaliteitsonderwijs. De identiteit, de eigenheid en de unieke situatie moeten onderstreept worden Media Mogelijke media zijn de gids secundair onderwijs, 20m²-affichage en bussen De Lijn. 60% van de scholieren secundair onderwijs wonen buiten Brussel.

9 1.6. Gunningscriteria (gegrepen uit de administratieve bepalingen) Bij de gunning wordt rekening gehouden met: 1. de strategie 2. de mediamix 3. de kostprijs per medium 4. de visualisering (nvdr: cfr. een belangrijke opmerking hierboven) De definitieve visualisering is onderworpen aan overleg met het opdrachtgevend bestuur. 2. Kort overzicht van de ingediende offertes. 2.1 B AD Belgian Advertising nv Vermits de opdracht breed is, wil de firma zich concentreren op een gemeenschappelijke boodschap, waaraan specifieke boodschappen per doelgroep gelinkt worden. In deze context zijn de activiteiten tot verhoging van de arbeidsvreugde van de leerkrachten geen hoofdpunt. In functie van het beslissingsproces worden twee promotiegolven voorgesteld: eerst een inrijperiode (maart) en dan volop aan de slag (mei-juni). Omdat de te bestrijken regio en de doelgroepen afgebakend zijn, wordt gemikt op een selectieve mediamix: - imagovorming en algemeen ondersteunend: affichage 20m², busaffichage De Lijn (1); - specifiek naar doelgroepen: - leerlingen: tijdschriften ID, Blikopener, Reflector, VOC-gids - (potentiële) leerkrachten: Klasse - algemener, maar ook doelgroepgericht: - advertenties Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws - advertenties De Streekkrant (Halle, Asse-Dilbeek-Ternat, Vilvoorde, De Aankondiger, Brussel Deze Week) - TV Brussel met pancarte 5 seconden. Op creatief gebied worden twee pistes ontwikkeld: 1. KWA-LI-TEIT, per lettergreep gescandeerd door kleuter, leerling en scholier. Hierdoor worden het NO in Brussel en het begrip kwaliteit onlosmakelijk met mekaar verbonden. 2. NIETS DAN LOF, waarbij het NO gelinkt wordt aan een typisch Brussels kwaliteitsproduct (lof, spruitjes, kriek) en die de toeschouwer doet stilstaan en nadenken. Deze boventitels worden begeleid door de ondertitel Nederlandstalig onderwijs Brussel BE-One Communication bvba Speciaal worden de zesdejaarsleerlingen beoogd, maar met de beeldtaal wordt eveneens gecommuniceerd dat lesgeven in Brussel tof is. Er worden dan ook twee mogelijke visuele concepten voorgesteld, telkens met mogelijkheid tot vermenigvuldigen van de boodschap: 1. het symbolisch concept, waarbij jongeren ondervraagd worden over alledaagse dingen, waarbij het antwoord ligt in studierichtingen SO in Brussel; 2. het krijtbord-concept, waarbij teksten op een krijtbord alluderen op studierichtingen SO Brussel. De slagzin wordt: BRUSSELS NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS. SPREEKT VOOR ZICH. Binnen de afgebakende regio en doelgroepen, worden de volgende media aangewend: - imagovorming en algemeen ondersteunend: affichage 20m², busaffichage De Lijn, folder (3-luik) en ansichtkaarten voor openbare plaatsen en scholen, persconferentie - specifiek naar doelgroepen: - zesdejaars lager Brussel: direct mail met A4-informatiekalender, informatiewebsite, groen telefoonnummer bemand door VGC; - laatstejaars SO Brussel: direct mail met aangepaste A4-informatiekalender, affichage A1 in scholen SO, aangepaste informatiewebsite;

10 - PHO: specifieke affichage A1; - personeel scholen: direct mail met nadruk op cultuuraanbod Brussel (2). (1) hier wordt ook de postering vermeld (=vensteraffiches e.d.), maar het medium werd niet opgenomen in het budget. (2) hier worden exemplarisch vermeld: leerkrachten op speciale manier laten deelnemen aan Boterhammen en cultuurabonnementen geven, maar de initiatieven worden niet gebudgetteerd Du Bosch Reclamebureau Beschouwt, naast de opgelegde doelgroepen, ook de derdejaarskleuters in het NO als een doelgroep: behoud in het Nederlandstalig lager onderwijs (de firma vindt hier 307 gezinnen). De gebrachte boodschap moet overeenstemmen met de verwachte boodschap, die stoelt op de waarden van de doelgroepen en hun (ruime) omgeving. Gezien de verscheidenheid aan doelgroepen moet in de communicatie een gulden middenweg gevonden worden waaraan doelgroepgerichte boodschappen kunnen opgehangen worden. Binnen de afgebakende regio en doelgroepen worden de volgende media voorgesteld: - imagovorming en algemeen ondersteunend: affichage 20m², zowel vast als mobiel; flanken bussen en trams (Brussel + aantal lijnen Vlaams-Brabant); binnenrondingen trams, bussen en metro; affichage 2m² metro- en treinstations Brussel; affichage 1m² treinstations Brussel en Vlaams-Brabant - specifiek naar doelgroepen (3): - overstappende kleuters Brussel: direct mail (307 kinderen) met folder - zesdejaarsleerlingen Vlaams-Brabant: direct mail ( kinderen) met folder - algemener, maar toch doelgroepgericht: - spots 30 seconden op regionale TV s (TV Brussel, Ring TV en ROB) - advertenties (één voor leerlingen en één voor leerkrachten): - De Bond - Het Nieuwsblad, De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws In de brochure werd geen slogan opgenomen Field Communication nv Uit onder meer een cijferanalyse stelt het bureau voor ook te werven op lange termijn voor het secundair onderwijs door in Brussel te rekruteren voor het kleuteronderwijs, waarvan de groei aan het teruglopen is. En dan telkens de overstappers behouden. Rekrutering voor het secundair onderwijs met klemtonen op buiten Brussel. Daarom worden twee gelijk(w)aardige affiches ontwikkeld. Op basis van de afgebakende regio en doelgroepen, worden de volgende media voorgesteld: - imagovorming en algemeen ondersteunend: affichage 20m² (twee beelden, cfr supra), busaffichage De Lijn, metro-affichage, affichage 4m²; - specifiek naar doelgroepen: - alle doelgroepen, specifiek 12-jarigen: speciale website met wedstrijd - peuters 2 à 2,5 jaar: direct mail via peutertuinen en kinderdagverblijven; - overstappende derdejaarskleuters Brussel: A4-opdrukaffiches met boodschap voor ouders; - alle zesdejaarsleerlingen: gids secundair onderwijs; - zesdejaarsleerlingen Brussel: verspreiding gids secundair onderwijs via scholen; - zesdejaarsleerlingen rand: - direct mail met gids secundair onderwijs - direct mail directies: bezorg uw zesdejaarsleerlingen de gids - contactactiviteiten LO rand en SO Brussel - 14-jarigen rand (= na eerste graad SO): direct mail tot aanvragen gids SO - personeel scholen: - direct mail Onderwijzen in Brussel, dat voel je - opdrukaffiches

11 - jaarlijks cultureel evenement (Brusselproms met BV) - voorstelling campagne en omkadering aan directies LO en SO - studenten PHO: - overleg minister-directies PHO - jobaanbiedingen ad valvas - exclusieve geleide bezoeken in Brussel - terbeschikkingstelling cultuurwaardebons - laatstejaars uitnodigen op Brusselproms (crf supra) - laatstejaars SO: inhaken op beroepenbeurs Lions Brussel (3) voor de leerkrachten wordt een interscholenquiz georganiseerd, gevolgd door koud buffet en dansavond. Het evenement wordt niet gebudgetteerd. - algemener maar toch doelgroepgericht: - regionale TV-spot 30 seconden: - naar jongsten op TV Brussel - naar 12-jarigen op Ring TV - advertentie in Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. De slogan en de (niet in de brochure opgenomen) visualisering is opgehangen aan KLIK : - voor de kleinsten: HET KLIKT TUSSEN ONS. - voor de 12-jarigen: KLIK op keuze.be en WIN! 2.5. Marketing Power Aan de formulering van het voorstel ging een aantal individuele gesprekken vooraf met ouders (N en F) met kinderen in het NO, met leerkrachten en directies. Hieruit blijkt onder meer dat er een vrees voor kwalitietsverlies bestaat bij de Vlaamse ouders. Gezien de verscheidenheid van de doelgroepen wordt een algemene benadering voorgesteld waaraan doelgroepgerichte boodschappen kunnen gelinkt worden. Er wordt een tweejarenplan voorgesteld rond de boodschap (? slogan) Het Nederlandstalig onderwijs is actief bezig met de Nederlandse taal en het zit vol initiatieven. In de eerste golf (februari 02 tot januari 03) worden de volgende media voorgesteld: - imagovorming en algemeen ondersteunend: affichage 20 m², busflanken MIVB en De Lijn; - specifiek naar doelgroepen: - een dichtwedstrijd voor alle lagere en secundaire scholen met per graad één laureaat, in totaal dus zes (4). Er zijn mailings naar scholen, affiches, kant-en-klaar lessenpakket Met grootse prijsuitreiking in januari groots evenement met schoolteams en leerlingen rond thema Nederlandse taal - naar leerkrachten: advertentie in Klasse - naar zesdejaars secundair: advertentie in Tempo - naar TSO en BSO: advertentie in De Bond - algemener maar toch doelgroepgericht - advertentie in Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws - advertentie in tijdschriften Botsing en De Bond Met het oog hierop ontwikkelt het bureau twee creatieve pistes: 1. HET NEDERLANDS MAAKT SCHOOL IN BRUSSEL, met bekende personages, 2. dat spreekt voor zich, in zijn verschillende vormen (VANZELFSPREKEND, GENOEG BLABLA, SPRAAKMAKEND-ONBESPROKEN, ) telkens in tekstballonnnen met basislijn Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Dat spreekt voor zich 2.6. Scholz & Friends De verschillende doelgroepen en uiteenlopende doelstellingen leiden tot een federerend campagnevoorstel met een algemene boodschap rond gemeenschappelijke waarden

12 voor Brussel, de student en het Nederlandstalig onderwijs: toekomst, keuze, mogelijkheden, kwaliteit, Europa. Dit leidt tot de visie: Nederlandstalig onderwijs in Brussel is een ideale start voor een veelbelovende toekomst en een multicultureel Europa. Deze op haar visie leidt tot de boodschap WIJ SPREKEN DEZELFDE TAAL OVER JE TOEKOMST IN EUROPA, zij het als baseline bij de twee ontwikkelde creatieve concepten: 1. n-de macht, met tekstaffiches waarbij het logo NO gebruikt wordt telkens een n in een tekst voorkomt. Zie o.m. Mogelijkheden zonder grenzen. 2. eerste rij, waarbij de slogan LEER HET OP DE EERSTE RIJ gecombineerd wordt met een typisch Brussels beeld waarvoor een klassituatie voorgesteld wordt. Het mediavoorstel ziet er als volgt uit: - imagovorming en algemeen ondersteunend: affichage 20m², affichage metro en stations, MOF (affichage 36m²), abribus Decaux (2m²) - specifiek naar doelgroepen: een wedstrijd in alle scholen om op basis van de n-de macht een slogan voor 2003 te creëren - algemener maar toch doelgroepgericht: - advertenties in Het Nieuwsblad en Het Volk - leerkrachten: advertenties in Caleidoscoop en Klasse Er worden ook posters en zelfklevers opgenomen. (4) De prijzen moeten gesponsord worden en zijn niet opgenomen in het budget. (5) Dit evenement moet gesponsord worden en is niet gebudgetteerd Tabeoka Advertising Team Wegens de verscheidenheid aan doelgroepen en doelstellingen, wordt geopteerd voor een geïntegreerde communicatieaanpak: éénzelfde beeld met telkens een aan de doelgroep aangepaste boodschap. De algemene boodschap luidt: WORD WAT JE WIL IN HET NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS BRUSSEL. Voor de (toekomstige) leerkrachten: LESGEVEN, ANDERS EN BOEIEND IN HET NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS BRUSSEL. De volgende media worden in twee golven aangewend: - imagovorming en algemeen ondersteunend: affichage 20m², - specifiek naar doelgroepen: - leerlingen: - één onderwijsgids - advertentie in ID, Blikopener - recrutering leerkrachten: advertentie in Klasse, Forum, Brandpunt, Basis - schouderklopje leerkrachten: evenement (6) - algemener maar toch doelgroepgericht: - TV-spot 30 sec Ring TV en TV-Brussel - krantenadvertenties in Het Nieuwsblad, het Laatste Nieuws en Metro - advertentie in De Bond en Tram 81 - inlassing in newsletter sites Parentinfo, VT4, Mine, 6-minutes 2.8. Texys Consulting nv Dit voorstel wordt geformuleerd mede op basis van de cijferanalyse en de beperkte enquête over meertalig onderwijs. Uitgangspunt van de communicatiestrategie is de omgekeerde pyramide : hoe meer men betrokken is, hoe meer en direct men geïnformeerd moet worden, en omgekeerd. De basisvisual en -boodschap NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS IN BRUSSEL - EEN KIND VERDIENT ALLEEN HET BESTE boven en onder een potje yoghurt die staat voor vitaliteit, gezondheid, groei, bio-energie en evenwicht. Deze idee wordt omgezet in de volgende media: - imagovorming en algemeen ondersteunend: affichage 20m², bussen en trams MIVB, binnenadvertentie MIVB; - specifiek naar doelgroepen:

13 - leerlingen: affiche 60x80, folder, onderwijsgids, aanpassing website BOP - TSO en BSO: affiche 60x80, folder - PHO: affiche 60x80, folder - algemener maar toch doelgroepgericht: - spot 30 sec op TV Brussel, Ring TV en ROB - advertenties in Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en Het Volk - advertenties in Brussel Deze Week 2.9. Tractor Advertising nv Het voorstel is mede gestoeld op groepsgesprekken in twee basisscholen met zesdejaarsleerlingen, hun ouders en leerkrachten. Op basis hiervan werden de twee oorspronkelijke voorstellen (Wereldconcept en Toekomstconcept) herleid tot één beeld en slogan met hoofdlijn DE WERELD WACHT OP JOU en basislijn NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS IN BRUSSEL. JOUW PASPOORT VOOR HET LEVEN. De drie groepen schijnen zich hier goed bij te voelen. De volgende media worden voorgesteld: - imagovorming en algemeen ondersteunend: affichage 20m², flanken bussen en trams MIVB, flanken De Lijn, radiospot 30 sec (6) evenement voorgesteld maar niet gebudgetteerd - doelgroepgericht: - kleuters: gids basisonderwijs in peutertuinen en kinderdagverblijven - zesdejaarsleerlingen Brussel: gids secundair onderwijs via basisscholen - 12-jarigen rand: direct mail naar 12-jarigen met gids secundair onderwijs (7) - 14-jarigen rand: direct mail met aanbod tot vragen gids secundair onderwijs (7) - zesdejaarsscholieren Brussel: gids hoger onderwijs via scholen - alle andere geïnteresseerden (bibs, CLB s, culturele centra, ): volledige onderwijsgids (=3 vorige gebundeld) - huidige leerkrachten en lerarenopleidingen Brussel: motivatie-evenement in omgeving atomium met voorstelling campagne, een hapje en een drankje, bedeling van de gidsen en overhandiging van CD met campagnelied. - algemener maar toch doelgroepgericht: campagnelied De wereld wacht op jou, het toekomstige lijflied van al wie met het NO in Brussel te maken heeft. Te verspreiden via Contact en Contact Vd Bogaert/Naert nv De campagne moet eenheid uitstralen in diversiteit, zodat iedereen er zich in terug kan vinden. Zij moet dus ook toegankelijk zijn voor iedereen zoa ls het NO in Brussel toegankelijk is voor iedereen. Binnen deze strategie worden de volgende media aangewend: - imagovorming en algemeen ondersteunend: affichage 20m², affichage trams en bussen MIVB en De Lijn, persconferentie - doelgroepgericht: jarigen: advertentie Botsing - zesdejaars lager Brussel: direct mail: leaflet paasrapport en brief met gids secundair onderwijs (8), telkens via scholen - TSO en BSO:

14 - presentatie campagne aan directies in Huis van de Toekomst - uitnodigen scholieren tot bezoek Huis van de Toekomst - zesdejaars secundair Brussel: direct mail via scholen Gezien om gevoegd te worden bij het collegebesluit nr. 02/16 van 24 januari 2002 houdende gunning van de promotiecampagne voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brusselse hoofdstedelijk gewest De Collegeleden, Jos CHABERT Guy VANHENGEL Robert DELATHOUWER (7) verzending niet gebudgetteerd (8) gids wordt aangepast tot 25 pagina s; de oplage is niet bepaald; de prijs: BEF+20%BTW.

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/459 29 november 2001 Collegebesluit nr. 01/459 houdende overheidsopdracht bij onderhandelingsprocedure voor de organisatie van een wetenschappelijk onderzoek naar de verbrusseling

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/338 14 juli 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van het erfgoedconvenant voor de eindrealisatie van de Weik van t Brussels 2005 (tweede fase) en voorbereiding

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/416 24 oktober 2002 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst en toekenning van een subsidie voor organisatie van multimediavormingsprojecten in het onderwijs tijdens het

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/426 24 oktober 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK ONDPROM2009

BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK ONDPROM2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK ONDPROM2009 Onderwerp : 2009 - Promotiecampagne van het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest in Opdrachtgevend bestuur: Vlaamse Gemeenschapscommissie,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0727 22-06-2017 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de goedkeuring van de meerwerken nr. 2 voor de fase 2 van de renovatie van Brede School

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/155 21 april 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van de erfgoedconvenant voor de realisatie van de publieksontsluiting van het funerair erfgoed Het College,

Nadere informatie

Bijzonder bestek promotiecampagne Word leerkracht in het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK LKPROM2009

Bijzonder bestek promotiecampagne Word leerkracht in het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK LKPROM2009 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder bestek promotiecampagne Word leerkracht in het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK LKPROM2009 Onderwerp : Promotiecampagne Word

Nadere informatie

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Collegebesluit nr. 01/305 12 juli 2001 Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135,

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 03/566 18 december 2003 Besluit houdende subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2003 - Deel 11 - Het College, Gelet op de

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 686 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 26 OKTOBER 2017 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 09/202 23 april 2009 Besluit houdende wijziging van collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende organisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Collegebesluit nr. 04/201 22 april 2004 Besluit houdende subsidiëring en niet-subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2004 - Deel 4 - Het College,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/579 19 december 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/460 29 november 2001 Besluit houdende een overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de implementatie van het project Milieuzorg

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. BIJLAGE Bijlage nr. 2 Gunningsverslag 1 INLEIDING 1.1 Aanbestedende overheid Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. 1.2 Diensten De opdracht

Nadere informatie

De opdracht werd gepubliceerd op 27 oktober 2016 in het Bulletin der Aanbestedingen nr 275 publicatienummer

De opdracht werd gepubliceerd op 27 oktober 2016 in het Bulletin der Aanbestedingen nr 275 publicatienummer Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0448 22-12-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Gunningsverslag met betrekking tot de open offerteaanvraag voor de studieopdracht voor de opmaak van outputspecificaties

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 03/275 3 juli 2003 Besluit houdende subsidiëring en niet-subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2003 - Deel 6 - Het College,

Nadere informatie

Smals Bureau voor Communicatie

Smals Bureau voor Communicatie Smals Bureau voor Communicatie Communicatie die het verschil maakt Onze aanpak Communicatie begint met luisteren. Het Bureau voor Communicatie luistert naar uw behoeften en gaat samen met u op zoek naar

Nadere informatie

BESTEK nr. 1 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE REALISATIE VAN EEN VERNIEUWDE PORTAALSITE WWW.DIGITAALBRUSSEL.BE

BESTEK nr. 1 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE REALISATIE VAN EEN VERNIEUWDE PORTAALSITE WWW.DIGITAALBRUSSEL.BE Opdrachtgevend Bestuur : Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Algemene Zaken Dienst Communicatie Lombardstraat 41 1000 BRUSSEL BESTEK nr. 1 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE REALISATIE VAN

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 00/006 ---------------------------------- 27 januari Besluit houdende het sportpromotieplan. Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 02/240 20 juni 2002 Besluit houdende subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2002 - Deel 4 - Het College, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Campagneplan Mede mogelijk gemaakt door de Bijzondere Bijstand

Campagneplan Mede mogelijk gemaakt door de Bijzondere Bijstand Campagneplan Mede mogelijk gemaakt door de Bijzondere Bijstand Inleiding Na een pitch tussen verschillende reclamebureaus is Scheepens Reclame het bureau dat de opdracht heeft gekregen voor de ontwikkeling

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE. (dossier nr. 2017/279B) BESLISSING nr. 2017/032

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE. (dossier nr. 2017/279B) BESLISSING nr. 2017/032 ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE (dossier nr. 2017/279B) BESLISSING nr. 2017/032 10 juli 2017 VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 1 In

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 03/336 17 juli 2003 Besluit houdende subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2003 - Deel 7 - Het College, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Bijzonder bestek conceptuele ontwikkeling van websites voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs

Bijzonder bestek conceptuele ontwikkeling van websites voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder bestek conceptuele ontwikkeling van websites voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs OVERHEIDSOPDRACHT BIJ ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK

Nadere informatie

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Collegelidbesluit nr. 20132014-0457 30-04-2014 Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Het collegelid,

Nadere informatie

Reglement BuitenSpel. Hoofdstuk I: Doelstellingen

Reglement BuitenSpel. Hoofdstuk I: Doelstellingen Reglement BuitenSpel Een avontuurlijke, goed ingerichte speelplaats maakt het leven op school alleen maar aantrekkelijker. Uit onderzoek blijkt dat, naast de klas, ook de speelplaats een bepalende factor

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Van een magazine met een oplage van stuks is het volgende bekend:

Van een magazine met een oplage van stuks is het volgende bekend: opgave 1 Van een magazine met een oplage van 7.600 stuks is het volgende bekend: 10% van de exemplaren wordt niet verspreid. Het aantal meelezers per exemplaar bedraagt 0,6 Het magazine heeft een bereik

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegelidbesluit nr. 20152016-0028 18-09-2015 COLLEGELIDBESLUIT Collegelidbesluit houdende de subsidiëring van de Brusselse Brede Scholen 2015-2016 Het collegelid, Gelet

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0539 10-03-2017 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de erkenning en de subsidiëring van regionaal en bijzonder sociaal-cultureel werk Het College,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; collegebesluit nr. 00/515 21 december 2000 Besluit houdende de onderzoeksopdracht bij onderhandelingsprocedure voor de evaluatie van de Vlaams- Brusselse media Het College, Gelet op de artikelen 127, 128,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0313 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van

Nadere informatie

Mario Eggermont - CEO Crossmark

Mario Eggermont - CEO Crossmark missie & visie Een jong vooruitstrevend reclame & adviesbureau met een eigen karakter. Een heldere, rechtlijnige aanpak, gesteund op gedrevenheid en beroepskennis, gestuurd door vakbekwame en creatieve

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE _ Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Jongeren in Afrika DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Student Positive Awards Document voor partnerschap

Student Positive Awards Document voor partnerschap Student Positive Awards Document voor partnerschap Een innovatief project, Een manier om te veranderen, Een uitreiking die jaarlijks 40.000 studenten bereikt Een initiatief van Meneer, Mevrouw Hieronder

Nadere informatie

AANSTELLING VAN EEN CONSULTANT

AANSTELLING VAN EEN CONSULTANT EVALUATIEVERSLAG AANSTELLING VAN EEN CONSULTANT VOOR HET ADVISEREN EN BEGELEIDEN BIJ DE OPMAAK VAN EEN PERSONEELSPLAN, TRANSITIEPLAN EN REGIEPLAN IN HET KADER VAN DE HERSTRUCTURERING VAN DE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

2.2.1 Samenstelling dossier Taal Indienen van de projectvoorstellen... 4

2.2.1 Samenstelling dossier Taal Indienen van de projectvoorstellen... 4 BTC Campagnebeeld Week van de Fair Trade 2012 1.1 VOORWERP... 3 1.2 DEELNAMEVOORWAARDEN... 3 2.1 INLICHTINGEN... 4 2.2 PROJECTVOORSTEL... 4 2.2.1 Samenstelling dossier... 4 2.2.2 Taal... 4 2.2.3 Indienen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994 ;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994 ; collegebesluit nr. 01/347 2 oktober 2001 Besluit houdende de aanstelling van een studiebureau voor stabiliteit, een studiebureau voor speciale technieken en een studiebureau voor veiligheidscoördinatie

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Richtlijnen Advertising

Richtlijnen Advertising Notitie Serviceorganisatie Bezoekadres: Wijnhaven 69, Rotterdam Postadres: Postbus 1130 3000 BC Rotterdam Internet: rotterdam.nl Van: Matilde Mauricio Monteiro Telefoon: 010 267 6000 E-mail: rotterdamhuisstijl@rotterdam.nl

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Vlaamse Regering MINISTERIEEL BESLUIT TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 7, 5 EN 13, TWEEDE LID VAN HET DECREET VAN 13 APRIL 1999 MET BETREKKING TOT DE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING IN HET VLAAMSE GEWEST De

Nadere informatie

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Vlaamse Regering MINISTERIEEL BESLUIT TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 7, 5 EN 13, TWEEDE LID VAN HET DECREET VAN 13 APRIL 1999 MET BETREKKING TOT DE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING IN HET VLAAMSE GEWEST De

Nadere informatie

editie 11 // 12 3de graad so Het verhaal van een reiskoffer geschiedeniswedstrijd

editie 11 // 12 3de graad so Het verhaal van een reiskoffer geschiedeniswedstrijd editie 11 // 12 3de graad so EUSTORY Het verhaal van een reiskoffer geschiedeniswedstrijd EUSTORY Het verhaal van een reiskoffer Op zoek naar een beter of een ander leven Ken jij een migratieverhaal in

Nadere informatie

Leerlingenaantallen basis- en

Leerlingenaantallen basis- en Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs Duiding bij de beschikbare tabellen op de website onderwijsstatistieken Op basis van een aantal Excel-tabellen kan je leerlingenaantallen per school opzoeken

Nadere informatie

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Veiligheids- en gezondheidsplan - Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in toepassing van artikel 30, tweede

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Hierbij vindt u een overzicht van de belangrijke topics aangaande het dossier externe communicatie van Logeren in Vlaanderen vzw.

Hierbij vindt u een overzicht van de belangrijke topics aangaande het dossier externe communicatie van Logeren in Vlaanderen vzw. Logeren in Vlaanderen vzw Diestsevest 40 3000 Leuven 5/2/2016 Betreft: Overheidsopdracht voor het aanstellen van een dienstverlener die de externe communicatie van Logeren in Vlaanderen vzw (2016-2020)

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 09/244 28 mei 2009 Besluit houdende de subsidiëring en niet-subsidiëring van begeleidingsprogramma s voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het schooljaar 2009-2010 Het College,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegelidbesluit nr 09/042 20 mei 2009 Besluit houdende de subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het werkjaar 2009 - deel 3 Het Collegelid, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Bustoers. "promotie logistieke opleidingen. in bedrijfscontext"

Bustoers. promotie logistieke opleidingen. in bedrijfscontext Bustoers "promotie logistieke opleidingen in bedrijfscontext" 1 Leuven, 31 maart 2009 Betreft: Jaaractieplan 2009 Logistiek: Beste RTC-Partner, Ondanks de huidige economische terugval blijft logistiek

Nadere informatie

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden.

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. PANTONE 877C PANTONE 642C PANTONE 656C Beyond creativity In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. DTPH. Sinds 2010 is #grafischespoed nooit

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

07/05/2003 2e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

07/05/2003 2e leerjaar van de 2e graad A.S.O. http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13375 U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex datum laatste wijziging: Besluit van de Vlaamse 07/05/2003 Regering Besluit van

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING Verordening nr. 03/01 24 april 2003 Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voert een breed en inclusief kunstenbeleid.

Nadere informatie

Samenwerkingsvoorstel voor de selectie van

Samenwerkingsvoorstel voor de selectie van BIJLAGE Bijlage nr. 2 Samenwerkingsvoorstel voor de selectie van de mandaatfunctie van directeur Financiën en Begroting Samenwerkingsvoorstel voor de selectie van Directeur Financiën en Begroting Voor

Nadere informatie

Doelstelling 20 jaar GO!

Doelstelling 20 jaar GO! Doelstelling 20 jaar GO! Dit feestjaar wordt aangegrepen om ons net op een zichtbare en feestelijke manier onder de aandacht te brengen en tezelfdertijd te werken aan een zinvol pedagogisch/strategisch

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 02/96 28 februari 2002 Besluit houdende het vacant verklaren van de functie van logopedist en de organisatie van een vergelijkend aanwervingsexamen, de aanstelling van de examenjury

Nadere informatie

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Opdrachtgever: Uitvoerder: Bestuur Harmonie De Drie Horens Paul van Kempen (bestuurslid PR) Datum: 01 Oktober 2011 Versie: H3H.PR.2012.01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 mei 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00462 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten - Maaltijden voor diverse onderwijsinstellingen van de Stad Gent - SLS/2016/014/2901

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 10/03/2015 - BDA nummer: 2015-506042 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Reclameproject 2010. Maandag 25 januari t/m 29 januari 2010. Van 09.00 uur tot 14.00 uur. Cypressehout 100. EINDOPDRACHT RECLAMEPROJECT 2009-2010

Reclameproject 2010. Maandag 25 januari t/m 29 januari 2010. Van 09.00 uur tot 14.00 uur. Cypressehout 100. EINDOPDRACHT RECLAMEPROJECT 2009-2010 1 Pagina 1 Maandag 25 januari t/m 29 januari 2010. Van 09.00 uur tot 14.00 uur. Cypressehout 100. EINDOPDRACHT RECLAMEPROJECT 2009-2010 MBO ECONOMIE BRIEFING: Elke groep maakt een reclamecampagne voor

Nadere informatie

Trajectbegeleiding naar een diploma secundair onderwijs

Trajectbegeleiding naar een diploma secundair onderwijs Trajectbegeleiding naar een diploma secundair onderwijs Korte situering CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen Het project Samen-Scholing Te doen/ te mijden bij instellingsoverschrijdende trajectbegeleiding

Nadere informatie

WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken

WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken NAAM ORGANISATIE : AFRIKA AT HOME vzw TITEL WORKSHOP: DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost- Afrikaanse keuken DOELGROEP : Kleuter

Nadere informatie

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2010

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2010 Collegelidbesluit nr. 20092010-0065 11-03-2010 Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2010 Het collegelid,

Nadere informatie

WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL

WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL NAAM ORGANISATIE : AFRIKA AT HOME vzw TITEL WORKSHOP: HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL. Beleef de schoonheid in Afrika DOELGROEP : Kleuter / Lager Onderwijs 3

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Besluit houdende subsidiëring van extra -murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2002 - Deel 2 -

Besluit houdende subsidiëring van extra -murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2002 - Deel 2 - collegebesluit nr. 02/151 25 april 2002 Besluit houdende subsidiëring van extra -murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2002 - Deel 2 - Het College, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Inleiding. De overheidsopdrachten van de gemeente. De overheidsopdrachten van de gemeente. Inleiding

Inleiding. De overheidsopdrachten van de gemeente. De overheidsopdrachten van de gemeente. Inleiding De overheidsopdrachten De plaats van de gemeentemandataris in het beslissingsproces Yves CABUY Attaché bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Plaatselijke Besturen Inleiding

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015

HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015 HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015 1 Hoorzittingen Inschrijvingsdecreet Case Vilvoorde 1. Context: stad in superdynamiek 2. Capaciteit en impact op inschrijvingen 3. Ligging/geografie en impact

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ondersteuning internationale sportevenementen 2012

Aanvraagformulier Ondersteuning internationale sportevenementen 2012 Aanvraagformulier Ondersteuning internationale sportevenementen 2012 in te dienen voor 1 oktober 2011 Autonoom ProvincieBedrijf SPORT, tav Van Hauwaert Valerie, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem subsidies@apbsport.provant.be

Nadere informatie

STUDIEOPRACHT VOOR RENOVATIE GROTE ZAAL GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KRIEKELAAR GALLAITSTRAAT 86 TE 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK) SELECTIEVERSLAG

STUDIEOPRACHT VOOR RENOVATIE GROTE ZAAL GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KRIEKELAAR GALLAITSTRAAT 86 TE 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK) SELECTIEVERSLAG BIJLAGE Bijlage nr. 1 selectieverslag STUDIEOPRACHT VOOR RENOVATIE GROTE ZAAL GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KRIEKELAAR GALLAITSTRAAT 86 TE 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK) SELECTIEVERSLAG BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO No furniture so charming as books, verkondigde de Engelse schrijver Sydney Smith twee eeuwen geleden. Boeken hebben we in de Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie