Heupdysplasie gewricht) n voor de leeftijd v an 50.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heupdysplasie gewricht) n voor de leeftijd v an 50."

Transcriptie

1 HEUPDYSPLASIE BIJ ADOLESCENTENN EN JONGG VOLWASSENEN 1 PATHOGENESE Wanneer heupdysplasie niet werd vastgesteldd tijdens de vroege kinderjarenn kunnen er zich op latere leeftijd klachten voordoen. Deze klachten uiten zich vaak vrij plots en onverwacht als pijn en hinderr rond de heupregio, zowel langs de bil als de lies en soms zelfs ter hoogte van dee rug. Vaak zijn deze klachten aanwezig bij bijvoorbeeld traag stappen, slenteren of bij draaibewegingen. Alhoewel de heupgewrichten aanvankelijk zeer soepel zijnn zal zich stilaan meer en meer stijfheid ontwikkelen door het ontstaan van v vroegtijdige artrose. De diagnose van heupdysplasie komt dan meestal ook zeerr onverwacht Ontstaan van Artrose bijj heupdysplasie: Krijgt iedereen met heupdysplasie artrose? Heupdysplasie zonder subluxatie (de heupkopp bevindt zich nog mooi in het gewricht) * Je hebt % kans dat je artrose zal ontwikkeleno n voor de leeftijd v an 50. * 50% van deze mensen hebben een kunstheup voor de leeftijd van 60 * Is de dysplasie matig tot ernstig dan zal het zekerr leiden tott belangrijk artrose. Heupdysplasie met subluxatie (de heupkop verplaatst naar boven toe uit de heupkom) * Hier zal zich altijd artrose ontwikkelen vanaf zelfs het 20e tot 30e levensjaar Hoe ontstaan de klachten en waardoor ontwikkelt de artrose zich? Heupdysplasie is gekenmerkt door: een onvoldoende overdekking van de heupkop door d een te klein acetabulum. Hierdoor ontstaat er een hoge druk op het dak van het acetabulum. Het dak van het acetabulum is slecht georiënteerd en verloopt te steil. Er ontstaat een instabiliteit waardoor de heupkop naar boven verplaatst. Hierdoor verhoogt de druk niet enkel op het h kraakbeen van de bovenstee buitenrand van het acetabulum er zal tevens een belangrijke wrijvingskracht ontstaan. Deze laatstee is nog nadeliger voor kraakbeen dan de verhoogdee druk. Door deze druk en wrijving zullen er scheurtjes en defecten ontstaan in het kraakbeen. Indien deze te groot worden zal het ontstaan van artrose onafwendbaar zijn.

2 Het labrum (zie hoofdstuk Anatomie) zal aanvankelijk verdikken en verbreden in een poging van het lichaam om de overdekkingo g van de heupkop te vergroten. Uiteindelijk zal dit ook niet aan de d druk en de instabiliteit van de heupkop kunnen weerstaan en vaak zal er hier een scheur ontstaan wat vaak de aanzet tot klachten is. 2 BEHANDELING 2..1 Wat is het doel van de behandeling? Het doel van de behandeling is het natuurlijk verloop, met name de ontwikkeling naar artrose te verhinderen. Meestal zal het volstaan om enkel een correctie door te voeren ter hoogte van de heupkom(bekkenosteotomie). In uitzonderlijkee gevallen, wanneer er ookk een dysplasie aanwezig is ter hoogte van de femur, dient nog een bijkomende femorale osteotomie te gebeuren. Doel van de operatie aan de heupkom * Verbeteren van de overdekking van de heupkop door dee heupkom * Door het meer horizontaal brengen van deze d steunoppervlaktee zodat de wrijvingskrachten van de kop op de kom zullen verdwijnen Hoe kan de overdekkingg van de heupkom verbeterd worden? * Vergroten van de steunoppervlakte * Veranderenn en verbeteren van de ruimtelijke oriëntering en positie van de heupkom (kanteloperatie van de heupkom) We kunnen dus 2 types operaties onderscheidenn ter hoogtee van de heupkom - Operaties die enkel dee steunoppervlakte vann de heupkom vergroten - Kanteloperaties die dee positie en oriëntering van de heupkom veranderen 2..2 Operaties die de steunoppervlakte van de heupkom vergroten Door de steunoppervlaktee te vergroten zal de heupkom verminderen. druk op het kraakbeen van de Deze operaties kunnen dee pijn gedurende jaren verminderen. Deze operaties moeten toch gezien worden als reddingsoperaties voor het geval een kanteloperatie niet meer mogelijk is en men m tijd wil winnen en nog niet dadelijk naar het plaatsen van een kunstheup over will gaan. Dit kan zijn wanneer de kop te misvormd is en het gewricht niet meerr congruentt, wanneer dus de kop niett meer als een goede bol in de komt past.

3 2.2.1 Chiari Osteotomie Bij deze operatie wordt het bekken vlak boven de heupkop doorgenomen en wordt de onderste helft naar binnen verschoven. Door de overhang van dee bovenste vergroot. bekkenhelft wordt dann de steunoppervlaktee Bij deze ingreep bestaat de bedekking uit kraakbeen maar zit het gewrichtskapsel tussen dee overhang van het bekken en de heupkop. Nadeel van deze ingreep is dat kracht van de abductorenn vaak vermindert wat kan leiden tot een neiging tot mankende gang. Verder V is naa deze ingreep door de versmalling van de binnendiameter van het bekken een normale bevalling niet meer mogelijk. Lange termijn resultaten r zijn redelijk; 40-60% van de patiënten zijn na 15 tot 20 jaar nog pijnvrij.

4 Shelf-operatie of Pandakplastie Bij deze operatie wordt er bot uit de bekkenkam genomenn en dit wordt als een shelf, een dak, boven op het heupkapsel geplaatst. Zoals bij de Chiari-operatie, bevindt er zich hier ook geen kraakbeen tussen het nieuwe beenderigee dak en de kop. Tussen beiden bevindt zich het heupkapsel. Daarenboven is de overdekking enkel bovenaann en niet vooraan of achteraan. Lange termijn resultaten van deze ingreep zijn eveneenss redelijk te t noemen. 25% van de patiënten ontwikkelen artrose na 100 jaar Heroriëntatieoperaties Deze operaties veranderen de oriëntatie van heupkom. het gewrichtsoppervlak van de De zone van onvoldoendee overdekking wordt gecorrigeerd. Een grotere oppervlakte zone voor belastingsoverdracht wordt gecreëerd. Ze behouden of herstellenn de stabiliteit van het gewricht. g Verschillende procedures werden beschreven: Enkelvoudige osteotomie Dubbele osteotomie Drievoudige osteotomie Sferischee osteotomiee peri-acetabulaire osteotomie

5 Enkelvoudige osteotomie: Salter osteotomie De bekendste eenvoudigee osteotomie is de Salter Osteotomie. Deze ingreep is enkel mogelijk bij lichte dysplasie. Door de stijfheid van de symfysis is bij volwassenen enkel een zeer gelimiteerde correctie mogelijk. Dit maakt dat dezee ingreep enkel verricht wordt bij kinderen. k Daarenboven ontstaat er een zekere vorm vann retroversie en lateralisatie wat een nadelige invloed heeftt op de biomechanica van v het gewricht Dubbele en drievoudige Tönnis (triple) bekkenosteotomies: Sutherland, Carlioz, Steel,

6 Deze verschillende osteotomies onderscheidenn zich van elkaar naargelang de positie van de osteotomies ten opzichte van de sacrospinale en sacrotubereuzee ligamenten. Door deze ligamenten is slechts een e beperkte correctie mogelijk. Hoe dichter de osteotomie door het ischium bij b het gewricht is, des te meer correctie kan err worden doorgevoerd. Door deze ingrepen wordtt het bekken ook versmald, en daardoor is een vaginale bevalling niet meer mogelijk. Bovenal creëren ze een discontinuïteit in het bekken, de bekkenring wordt doorbroken en daardoor iss toch een belangrijke inwendige i fixatie noodzakelijk De sferische off rotationelee osteotomie (dial-osteotomy) Door de sferische of rotationele osteotomies is een goedee laterale (naar buiten) en anterieure (naar voor) correctie mogelijk, maar medialisatie (naar binnenn brengen) van het acetabulum is moeilijk. De osteotomie loopt uit intra-articulair want de teardrop (anatomische landmark op rx bekken) blijft ter plaatse. De bloedvoorziening van het acetabulum hangt af van dee acetabulaire tak van het arteria obturatoria maar ook voor een groot deel van de vaten in het kapsel. Hierdoor is het onmogelijk om een capsulotomie (openen van het kapsel) te verrichten om eventuele bijkomende intra-articulaire letsels zoals een labrumscheur te herstellen Ganz Peri-acetabulaire osteotomie ( P.A.O. ) Gebaseerd op mechanische en biologischee argumenten evenals op de beperkingen van de vorige technieken werd door Professor Reinhold Ganz te Bern in Zwitserland de techniek voor de peri-acetabulaire osteotomie ontwikkeld. Professor Reinhold Ganz G De peri-acetabulaire Ganz osteotomie is een juxta-articulaire ( vlakbij het gewricht) en polygonale (verschillende osteotomies in verschillende hoeken) die kan worden gedaan door één enkele incisie. Er gebeurt een gedeeltelijke osteotomie doorheen het ischium (1), vervolgens een osteotomie doorheen de pubis (2), dan een osteotomie boven het acetabulum doorheen het ilium (3) en tenslotte een osteotomie achter het acetabulum (4) en deze osteotomie komt dan weer uit in dee eerste osteotomie. Belangrijk hierbij is dat de posterieure kolomm van hett bekken intact i blijft, waardoor de nervus ischiadicus beschermd wordt. Misschien nog belangrijker is dat door het intact zijn van de posterieure kolom ook de bekkenring behouden blijft waardoor het bekken stabiel blijft en slechts minimale inwendige fixatie nodig is.

7 Door deze ingreep is eenn zeer uitgebreide heroriëntering een correctie van de versiee en mediolaterale verplaatsing. mogelijk evenals ook De afmetingenn van het inwendige bekken blijven behouden en dus is ook postoperatief nog een vaginale bevalling mogelijk.

8 Belangrijke en zijn: behouden Doordat de bloedvoorziening voor het fragment behoudenn blijft, is het mogelijk om een anterieure capsulotomie te verrichten en e kunnen intra-articulaire letselss zoals een labrum scheur of een cam-laesie behandeld worden. bloedvaten die het acetabulairea e fragmenten voorzien Superior gluteale arterie met de acetabulaire en supra-acetabulaire rami Inferieuree gluteale arterie met de acetabulaire rami Acetabulaire tak vann de arteria obturatoria

9 Indicatiestelling Indicatiestelling kan in de praktijk soms wel een moeilijk onderwerp zijn. Het is gemakkelijk in dee ideale casus maarr het kan zeer moeilijk zijn bij randindicaties. De typische patiënt is een jonge dame (+/- 30 jaar), zonder heupproblemen tijdens haar kinderjaren of jeugd. Er is stilaann een toename van pijnklachten n opgetreden. Vaak is er zelfs een plotse verergering van de klachten. Deze laatste zijn dan ook vaak de redenn om een arts te raadplegen. Soms is er het gevoel van een klik of door de heup te gaan. Dit laatste kan te t wijten zijn aan het ontstaan vann een labrumscheur. Voorbeeld van een 36j. dame met plotse toename van klachten aan de linker heup. Er kan een labrumscheurr met tevens een begeleidend botfragmentje vermoed worden.

10 DE INDICATIES voor een Ganz Peri-acetabulaire Een goed beweeglijk heupgewricht osteotomie ( P.A.O.) ) zijn: Acetabulaire dysplasie Gesloten Y-kraakbeen Een goede gewrichtsruimte Pijn Acetabulaire dysplasie Acetabulaire dysplasie wordt best bepaald door een verminderde Lateral Center Edge hoek (LCE-hoek) gemeten op een RX bekken face. Om voor een peri-acetab ulaire osteotomie in aanmerking a te komen moet dezee hoek minder dan 20 zijn. Belangrijk is ook dat dezee hoek gemeten wordtt op een RXX Bekken face en niet op een RX van de heup alleen. Naast een LCE-hoek van minder dan 20 moet er e ook een schuin acetabulumdak zijn. Dit wordt gemeten met dee Acetabulaire Indexx hoek en deze hoek moet meer dan 12 zijn. Dysplasie met een kort horizontaal dak (AI-hoekk < 12 ) is geen indicatie voor een peri-acetabulaire osteotomie.

11 Daarenboven uit acetabulaire dysplasie zich ookk anterieur (vooraan). Anterieure dysplasie en ook anterieure migratie van de kopp wordt gemeten door middel van de Anterior Center Edge hoek. Bij dysplasie is deze hoek minder dan Gesloten Y-kraakbeen Daar de osteotomie doorheen het Y-kraakbeen (groeikraakbeen van de bekkenbeenderen) gaat, moet deze gesloten zijn. Met andere woorden de patiëntt moet volgroeid zijn.

12 Een goede gewrichtsruimte Zie verder artrose Een goed beweeglijk gewricht Een goede rotatie en correctie van het fragment rond de heupkop moet mogelijk zijn, met andere woorden het gewricht moet congruent zijn. Dit wordt objectief in het licht gesteld met de RX abductie-opname. Op deze opname zullen we ook kunnen zien hoe de situatie postoperatief zal zijn Pijn Tenslotte is het ook belangrijk dat de patiënt pijn heeft. Het is belangrijk dat de patiënt zelf ook de noodzaak van een chirurgische correctiee aanvoelt Artrose Een belangrijke factor iss ook dat de patiënt op zijn minst een gedurende een periode van 10 jaar kan verwachten. verbetering Het is dan ook belangrijk dat eventuele aanwezige artrose mede in acht genomen wordt. Tönnis classificatie voor artrose - graad 0 : geen tekens van artrose - graad 1: toegenomen sclerose, lichte vernauwing vann de gewrichtsruimte, geen of licht verlies van de sfericiteit van de heupkop. - graad 2: Kleine cysten, matige vernauwingg van de gewrichtsruimte, matig verlies van de sfericiteit van de heupkop. - graad 3: Grote cysten, belangrijke vernauwing vann de gewrichtsruimte, misvorming van de heupkop De beste indicaties voor een peri-acetabulairee osteotomie zijn patiënten met Tönnis graad 0 en Tönnis graad 1. Belangrijkste artroseteken n echter, dat de prognose gaat beïnvloeden, is de eventuele vernauwing vann de gewrichtsruimte.

13 Velee potentiële kandidatenn voor een peri-acetabulaire osteotomie hebben tekens van artrose. Soms zien we graag een kleine cyste, daar net zoals bij een labrum hypertrofie, het een teken is i dat de zone onder druk staat en e dat de situatie bestt veranderdd wordt. Indien al het voorgaande in aanschouw genomen g wordt kunnen we 3 mogelijke patiënten onderscheiden: 1) de ideale kandidaat normaal gewricht minimale artrose tekens congruent gewricht normale heupkop goede congruentie bij abductie-opname licht vernauwde gewrichtsruimte goed congruentie enn gewrichtsruimte bij abductie-opname 3) de mogelijkee kandidaat 2) de waarschijnlijke kandidaat vernauwde gewrichtsruimte Verbeterde congruentie en gewrichtsruimtee bij abductie-opname Leeftijd De indicatie varieert met de leeftijd. Onder 30 zullen we toch agressiever zijn en het indicatiegebied verruimen. Boven 45 is de indicatiestelling eerder twijfelachtig. Natuurlijk dient dit alles zeer uitgebreid met de patiënt besproken worden. Obesitas Obesitas is een probleem en zelfs bij lichte obesitas is het best datt de patiëntt gewicht verliestt preoperatief. Contra-indicaties voor dee ingreep. Open Y-kraakbeen: de patiënt is niet volgroeid. Volledige luxatie mett hoge positie van de heupkop. h Secundair acetabulum met fibrocartilago. (Artrose met Tönnis graad > 1) Hoe dringend is deze ingreep? Normaal kan deze ingreepp worden uitgevoerd binnen een periode van 2 jaar. Anderzijds wordt wel aangeraden om na diagnose best de e operatie te verrichten binnen de 6 maanden. Dit kan natuurlijk individueel variëren en soms kan het toch dringenderr zijn.

14 Bilateralee ingreep in 1 tijd? Er bestaat geen indicatie voor een bilaterale peri-acetabulaire osteotomie, omwille van het gevaar om de voorste bekkenringg te scheiden van de achterste bekkenringg in geval van een peroperatieve fractuur Proximale femurosteotomie. In uitzonderlijkee gevallen dienst naast een correctieve osteotomie ter hoogte van het bekken ook een osteotomie te gebeuren ter hoogte h van de proximale femur. Meestal is er dan een tee steile nek met belangrijke valgusstand en staat dezee daarenboven ook nog te veel naar voor gedraaid met andere woorden er is ook een te uitgesproken anteversie. Zo nodig kan dan een varisatie- of derotatieosteotomie of een combinatie van beiden worden uitgevoerd. De ingreep is geïndiceerd d bij uitgesproken heupdysplasie met tevens een coxa valga wanneer na een peri-acetabulaire osteotomie er nog steeds een persisterende instabiliteit en/of incongruentie aanwezig is.. Een varisatie van volstaat meestal. Zo de varisatie meer dann 20 is, moet een bijkomende trochanter distalisatie worden doorgevoerd. Door de varisatie ontstaat steeds een verkorting van het been. Zo nodig dient achteraf een ophoging te worden gedragen. 3 CONCLUSIE De Ganz peri-acetabulairee osteotomiee is een mooie en effectieve operatie. Het is een moeilijke operatie met een steile learning curve. Om deze reden wens ikk hierbij mijn mentor en vriend,, Minne Heeg in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen, Nederland, tee bedanken. Hij was bereid me dezee techniek aan te leren en is ook steeds bereid alle casussen met mij te bespreken. Dr. Jaak Roos

de heup van jong tot oud

de heup van jong tot oud de heup van jong tot oud Dit boek is gerealiseerd met steun van msd, producent van onder andere Arcoxia de heup Van jong tot oud Auteurs: Dr. B.W. Schreurs Dr. J.W.M. Gardeniers Dr. A.J.F. Hosman Dr.

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Schouder uit de kom SUCCES!!!

Schouder uit de kom SUCCES!!! Schouder uit de kom Schouder uit de kom Deze folder is bedoeld voor mensen bij wie de schouder regelmatig uit de kom schiet. In feite is het de kop van de bovenarm die naar voren of naar achteren uit de

Nadere informatie

De totale heupprothese

De totale heupprothese De totale heupprothese Bekken Heupkom Heupkop Heuphals Bovenbeen Figuur 1: De heup, vooraanzicht De heupprothese Als u een versleten heup heeft, kan dat erg pijnlijk zijn. In veel gevallen is pijn de voornaamste

Nadere informatie

Arm uit de kom / schouderluxatie

Arm uit de kom / schouderluxatie Arm uit de kom / schouderluxatie Orthopedie Beter voor elkaar Arm uit de kom Schouderluxatie is het uit de kom gaan van de bovenarm. Dat betekent dat het bovenarmdeel van het schoudergewricht niet meer

Nadere informatie

Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE. Pagina 1 van 47

Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE. Pagina 1 van 47 Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE Pagina 1 van 47 Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING RICHTLIJN BEHANDELING VAN DE PROXIMALE FEMURFRACTUUR BIJ DE OUDERE MENS...

Nadere informatie

Het Fenomeen van Raynaud

Het Fenomeen van Raynaud Het Fenomeen van Raynaud Wat is het Fenomeen van Raynaud? Wij spreken van het Fenomeen van Raynaud bij het plotseling optreden van verkleuringen van vingers en/of tenen bij blootstelling aan kou of bij

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Wat staat er in mijn genen geschreven? erfelijkheid in de kijker informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Inleiding 3 Wat moeten we weten over ons erfelijk materiaal? 4 Autosomaal

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Borstkanker. hoe moet het nu verder?

Borstkanker. hoe moet het nu verder? Borstkanker hoe moet het nu verder? Deze brochure bevat zeker niet alle gedetailleerde informatie over borstkanker. We geven u vooral de belangrijkste en juiste informatie mee over borstkanker. 2 We proberen

Nadere informatie

Is een klas een veilige omgeving?

Is een klas een veilige omgeving? Is een klas een veilige omgeving? De klas als een vreemde sociale structuur Binnen de discussie dat een school een sociaal veilige omgeving en klimaat voor leerlingen moet bieden, zouden we eerst de vraag

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Kinderen met een stoma

Kinderen met een stoma Kinderen met een stoma Nederlandse Stomavereniging Colofon Eerste druk 2005 Oplage 2500 Teksten: Arnoud Kluiters Eindredactie: Rietje Krijnen Ontwerp en lay-out: Van den Oever Vormgeving, Deil Inhoudelijke

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Wat u moet weten. over Mirena. al 15 jaar betrouwbaar

Wat u moet weten. over Mirena. al 15 jaar betrouwbaar Wat u moet weten over Mirena al 15 jaar betrouwbaar Inhoud 1. Algemeen 3 1.1 Wat is Mirena? 3 1.2 Hoe ziet Mirena eruit? 3 1.3 Waar wordt Mirena voor gebruikt? 4 1.4 Hoe werkt Mirena? 4 1.5 Mirena als

Nadere informatie

Decubitus hoe te voorkomen

Decubitus hoe te voorkomen Decubitus hoe te voorkomen Hoe belangrijk is deze informatie Ziek-zijn of het hebben van een (rolstoelgebonden) handicap kan op het dagelijks leven invloed hebben. Krijgt u daarnaast een complicatie of

Nadere informatie

HOMO SEDENS (de zittende mens) ZITTEND WERK-FYSIEKE BELASTING-PROBLEEMOPLOSSINGEN

HOMO SEDENS (de zittende mens) ZITTEND WERK-FYSIEKE BELASTING-PROBLEEMOPLOSSINGEN HOMO SEDENS (de zittende mens) ZITTEND WERK-FYSIEKE BELASTING-PROBLEEMOPLOSSINGEN Als fysiotherapeut word ik zeer frequent geconfronteerd met lage rugklachten. In 1988 heeft dat geleid tot het oprichten

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie