Plan van aanpak. Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen 9 december 2009

2 Aanleiding voor het plan van aanpak Na de INK-1-meting van 2007 heeft de Concernstaf procesmanagement 1 (in het vervolg van dit stuk management van processen genoemd) weer geagendeerd nadat in 2005/2006 daar aandacht aan is besteed vanuit het project rechtmatigheid 2. Dit project heeft geleid tot een continue aandacht voor de beheersing (toetsing en verbetering) in relatie tot de financiele rechtmatigheid van een aantal kritische bedrijfsprocessen, gebaseerd op de zogenaamde, financiële, 1% norm. De relevantie van de genoemde agendering door de Concernstaf is concreet het feit dat het DT de behoefte heeft geuit om de alle kritische processen in beeld te krijgen. Dit mede naar aanleiding van het incident tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen van Maar ook als vervolg op de 1% norm bijvoorbeeld en meer recent de kritische bedrijfsprocessen in relatie tot integriteit. Een strategische overweging om management van processen (expliciet) door te ontwikkelen is de verdere uitvoering van het organisatieontwikkelingsproces Anders en met Anderen. Daarin is de ambitie uitgesproken om als organisatie door te groeien van een besturing op basis van hiërarchische coördinatie naar een besturing op basis van horizontale coördinatie, gestoeld op een procesgerichte werkwijze. Waarbij de uitvoering van taken vormgegeven, beheerst en verbeterd/vernieuwd worden vanuit een gebalanceerde oriëntatie op de verschillende belanghebbenden (burger/samenleving, bestuur en medewerkers).vanuit het gedeelde kader van het INK managementmodel is dit te formuleren als de ambitie om in 2010 een systeemgerichte organisatie te zijn. Op basis van het aangepaste INK managementmodel (2008) kan dat genuanceerder benaderd worden met de vraag tot in hoeverre (en waar) de 4 dimensies activiteit, proces, organisatie en keten vormgegeven dienen te worden. Vanuit het traject stroomlijning administraties 3 is in 2006 het een ander aangegeven over de AO/IC rol binnen de organisatie. Het te vormen AO/IC cluster staat inmiddels in de steigers en is op zoek naar een nadere invulling van hun rol in het geheel van management van processen. Het voorliggende stuk en de acties daar uitvoortvloeiende zal daar een leidraad voor zijn. Uiteindelijk gaat het er om dat de bedrijfsprocessen effectief en efficiënt zijn en blijven. Dat wil zeggen klantgericht, vertaald vanuit de missie/visie, en met zo min mogelijk kosten. Er zijn steeds meer initiatieven in dit licht, die elkaar steeds sneller opvolgen, zowel qua dienstverlening en beleidsvorming als landelijke ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving en technologische hulpmiddelen. In de toekomst zal ten aanzien van dienstverleningsprocessen steeds meer vereenvoudigd, gedereguleerd en gestandaardiseerd worden, met toenemende ketenintegratie en verschuiving van rollen daarbinnen. Steeds meer digitaal maar met minder verschillende systemen die zorgen voor coördinatie en sturing. De procesbeschrijvingen zullen in die gevallen meer opgaan in de systemen zelf (dwingender). Aan de andere kant zullen beleidsprocessen in toenemende mate interactiever worden en steeds meer in netwerk en ketenverbanden (met coördinatie d.m.v. programmatische sturing naast projectmatige sturing plaatsvinden). Informatiestromen zijn in beide bedrijfsprocessen de levensaders, en ook de basis voor doorontwikkeling en beheersing. 1 Om te voorkomen dit hier een uitgebreide definiëring volgt van procesmanagement c.q. management van Processen wordt in eerste instantie verwezen naar de Informatieset analyse en vastlegging bedrijfsprocessen uit Ook wordt verwezen naar de diverse literatuur in relatie tot het INK gedachte goed (waaronder Management van processen van T.W. Hardjono en R.J.M. Bakker). 2 Zie bijlage I waarin chronogische een aantal acties en resultaten op een rij zijn gezet. Het project heeft mede geleid tot de intranetsite procesmanagement waar veel te vinden is over dit onderwerp. 3 Door F Veerman is iets aangegeven over de rol van AO/IC. In bijlage II is de passage opgenomen die onderdeel uitmaakt van het definitieve rapport van F. Veerman.

3 De opdracht De opdracht voor de Concernstaf was om een plan van aanpak op te stellen voor het directieteam ten behoeve van de doorontwikkeling van management van processen, met aandacht voor de volgende aspecten op dat gebied: het doel een inventarisatie van afspraken overzicht wat beschreven zou moeten worden in relatie tot de ambities de organisatie (het hoe), wie doet wat de control en de vertaling naar dagelijks handelen ervan Het doel en de afspraken In de aanleiding is al iets gezegd over het doel in relatie tot risicobeheersing (kritische processen) en organisatieontwikkeling (Anders en met anderen). Met andere woorden, de gemeentelijke organisatie zal samen met anderen de wat-vraag moeten beantwoorden door het raadsprogramma, collegeprogramma, strategienota en de programmabegroting te vertalen, waarin de vraag van de burger en samenleving wordt verwoord. Daarbij zal tevens de hoevraag beantwoord moeten worden door de gemeentelijke organisatie (ook deels weer samen met anderen), vanuit de geformuleerde missie/visie, besturingsfilosofie en leidende principes. Denkend vanuit het INK gedachtegoed is management van processen het zogenaamde koppelpunt waarin de wat-vraag en hoe-vraag elkaar feitelijk tegenkomen, binnen een context van externe ontwikkelingen ten aanzien van de Emmense samenleving (betrokkenheid en transparatie), technologische ontwikkelingen (o.a. ICT) en algemeen maatschappelijke ontwikkelingen (wet- en regelgeving, deregulering). Vervolgens is het de vraag wat kan management van processen concreet bijdragen in het inrichtings- en instandhoudingsvraagstuk van de organisatie om de verbinding te leggen tussen richten (visie/strategie) en verrichten (daadwerkelijk uitvoeren c.q. doen)? Dit plan van aanpak wil daarmee een bijdrage aan leveren aan het inrichtingsvraagstuk. In de aanleiding is ook al verwezen naar de afspraken. In essentie gaat het om afspraken in relatie tot: Het vervolg op het project rechtmatigheid en de verder identificatie van de kritische bedrijfsprocessen De visie, strategie en het beleid De missie en Anders en met Anderen. Daar vanuit zijn vervolgens nog de afgeleide afspraken in de dienst- en afdelingsplannen te onderscheiden. Wat is er nu feitelijk (gerealiseerd)? Het doel en de afspraken zijn in essentie in beeld, maar wat is de huidige stand van zaken precies als het gaat om het management van processen uitgaande van de sporen vernieuwen & ontwikkelen en beheersen & verbeteren? Er is een rondje gemaakt langs de velden waarbij is gesproken met enkele medewerkers en leidinggevenden In bijlage III zijn de meer concrete bevindingen uit de gesprekken verwoord. Het beeld dat daaruit naar voren is gekomen is als volgt kort te duiden. Er wordt op verschillende manieren op verschillende plekken vanuit verschillende invalshoeken gewerkt aan bedrijfsprocessen. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, zolang de diverse activiteiten en ontwikkelingen op elkaar afgestemd worden en bijdragen aan de beoogde (integrale) doelstellingen.

4 Problemen ontstaan wanneer afspraken niet helder zijn, benaderingen conflicteren, afstemming niet of onvoldoende plaatsvindt, informatie niet voor iedere betrokkene gemakkelijk beschikbaar is of onduidelijkheid bestaat over regie en aansturing op onderdelen. De samenhang in aanpak is t.a.v. de financiële rechtmatigheidaudits wel aanwezig, maar vanuit andere optieken is een eenduidige aanpak niet of nauwelijks aanwezig. Het is helder geworden dat het een vraagstuk is dat er niet zomaar bijgedaan kan worden. Het betreft een onderwerp dat specifieke kennis en vaardigheden vraagt en voortdurend onderhoud behoeft. Het is meer dan het beschrijven en toetsen van bedrijfsprocessen. Sturing en regie op die sturing speelt hierbij een rol, maar ook de concrete invulling PDCA en IMWR 4, gedeelde criteria voor wel/niet beschrijven, de methodiek van beschrijven en de hulpmiddelen voor het beschrijven (allen van belang om uiteindelijk van een organisatiebreed samenhangend systeem te kunnen spreken). Het heeft de voorkeur dit onderwerp gestructureerd op te pakken en door een vaste aandachtsfunctionaris c.q. regievoerder te laten begeleiden. Het bovenstaande geeft het inzicht dat een aantal zaken nog verder verdiept moet worden, in de zin dat helder is wat exact te doen staat, zeker als dat plan van aanpak moet leiden tot daadwerkelijk (gevoelde) toegevoegde waarde voor de leidinggevenden en de medewerkers. Concluderend kan het volgende gesteld worden: 1. Er zijn en worden veel verschillende (goede) initiatieven ondernomen rondom management van processen. Aan de samenhang en verbinding daarin, op organisatieniveau, is echter tot op heden nog onvoldoende handen en voeten gegeven (ondanks eerder pogingen daartoe met en successen als het project rechtmatigheid). Een gedeeld beeld op het wat (welke kritische bedrijfsprocessen en welk raamwerk), wie (rollen) en hoe (heldere definitie van kritische bedrijfsprocessen, heldere criteria voor toepassing en afstemming van methodieken, hulpmiddelen, op welke wijze en wanneer). Het is van belang hier beter zicht op te krijgen en te houden. 2. Management van processen is meer dan het beschrijven en toetsen van bedrijfsprocessen. Geconstateerd wordt dat het een complex vraagstuk is, dat gestructureerd opgepakt dient te worden. Bij voorkeur door het oppakken en verder uitwerken van dit Plan van Aanpak door een vaste aandachtsfunctionaris. Wat staat de organisatie te doen, wat kan de aanpak zijn? De aanpak (de doorontwikkeling) van management van processen op hoofdlijnen is uitgewerkt op twee aspecten met expliciet aandacht voor onwikkeling en beheersing: A. de acties (op hoofdlijnen); B. de (wijze van) organisatie daarvan. A. De acties: 1. identificeren welke bedrijfsprocessen allemaal zijn beschreven, welke status die hebben 5 en met welk doel ze zijn beschreven; 2. identificering van alle bedrijfsprocessen van de organisatie, met onderscheid in primaire processen, ondersteunende processen en besturende processen; 3. bepalen van de criteria voor wat kritisch is 6, om vervolgens deze criteria langs alle bedrijfsprocessen te leggen; 4. identificeren, beschrijven en verbinden van instrumenten, methoden en technieken die gebruikt worden in het kader van ontwikkelingen en beheersen van bedrijfsprocessen 7 ; 4 IMWR staat voor inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren (gedachtegoed aangepaste INK management model). 5 In bijlage IV is een overzicht op genomen van de beschreven bedrijfsprocessen die te vinden zijn op het Intranet (nog up-to-date overigens). 6 Bijvoorbeeld i.r.t. klant behoefte (product/proces), bestuurlijke afbreuk, geld, wet-& regelgeving, integriteit.

5 5. uitwerken en bepalen van de voorwaarden voor het ontwikkelen c.q. vormgeven van bedrijfsprocessen (gebruikmakend van geïdentificeerde instrumenten, methoden en technieken) 8 ; 6. bepalen van voorwaarden voor het beheersen van alle kritische bedrijfsprocessen (gebruikmakend van geïdentificeerde instrumenten, methoden en technieken); 7. identificeren en verbinden van alle initiatieven in relatie tot management van processen 9 ; 8. bepalen (vormgeven) van een raamwerk op basis de acties 1 t/m 7 wat richtinggevend is voor het verdere proces van doorontwikkeling van management van processen; 9. bepalen, implementeren en borgen van een opzet van beheersing per bedrijfsproces, op basis van de criteria, gebruikmakend van relevante instrumenten, methoden en technieken, met een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit laatste in relatie tot de lijn, de dienst Ondersteuning (c.q. het cluster AO/IC), de Concernstaf en Concerncontrol. B. De organisatorische randvoorwaarden: 1. Geef vorm en inhoud aan een regierol voor het verder doorontwikkelen van management van processen. Benoem daarvoor een procesmanager die in staat is om verbindingen te leggen tussen alle initiatieven en deze consistent weet te geleiden, gericht op de afspraken over het wat en hoe. En wijs een intern aanspreektpunt aan binnen de Concernstaf t.b.v. de interne coördinatie en ondersteuning van het proces. 2. Beleg het opdrachtgeverschap voor de regierol bij de Concernstaf, idealiter losgekoppeld van het programma e-overheid, dit t.b.v. een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een juiste focus. Beleg derhalve het opdrachtgeverschap bij het hoofd Concernstaf. 3. Huur de procesmanager tijdelijk in. Dit in verband met de benodigde specifieke ervaring en expertise met betrekking tot het organiseren van een proces waarbij samenhang tussen trajecten, projecten en bedrijfsprocessen gezocht wordt en waarbij onderscheid, maar ook samenhang, gezocht wordt tussen ontwikkelen en beheersen 10 van bedrijfsprocessen. Daarbij dienen de prioriteiten en de wijze van betrekken van relevante belanghebbenden helder te worden. Vraag de procesmanager derhalve: De inventariserende acties (1, 2 en deels 4) te coördineren, in samenwerking met het cluster AO/IC en relevante belanghebbenden in de organisatie 11 ). Een procesontwerp voor het management van processen te formuleren, mede op basis van de bij A. ondernomen acties, en dat proces te besturen. 4. Stel een klankbord groep samen bestaande uit het hoofd concernstaf, procesmanager, intern coördinator, (concern)controller, afdelingshoofd B&O, directeur Ondersteuning, P&O adviseur Concernstaf en het afdelingshoofd Vergunningen Betrek de relevante belanghebbenden in de organisatie bij het opstellen van het procesontwerp. 6. Wijs de hoofden bedrijfsbureau s of bedrijfskudigen aan als aanspreekpunt binnen de diensten. 7 Bijvoorbeeld gebruik Protos en VSM-methodiek (Value Stream Mapping), monitoring/prestatie-indicatoren, applicaties t.b.v. kenniskaarten/zaakgerichtwerken, wijze van beschrijven (vergunningen/toezicht, dimpact, GBA, e.d.), verbeterteams (teamgericht verbeteren/gestructureerd verbeteren). 8 Bijvoorbeeld hoe om te gaan met standarisatie, helder beeld van toepassen vereiste wet- en regelgeving, wijze van toepassing/vertaling van het wat en hoe. 9 Bijvoorbeeld acties i.r.t. e-overheid c.q. dimpact, digitalisering documentenstroom, wabo, projectmatig werken, Informatiebeveiliging, verbeterteams. 10 Dit zou gezien kunnen worden als programmatische wijze van sturing door het vormgeven van horizontale coördinatie op de verschillende initiatieven. Daarmee blijft de verantwoordelijkheid van het realiseren van resultaten bij de lijn en projecten (c.q. leidinggevenden, opdrachtgevers en projectleiders). 11 Bijvoorbeeld de relevante leidinggevenden, I&O adviseurs, GBA beveiligingsbeheerder en de AO/ICgerelateerde functionarissen binnen de diensten. 12 De klantbordgroep zal 3 á 4 keer per jaar bijeenkomen. De keuze voor het afdelingshoofd Vergunningen is gelegen in het feit dat het proces van de afdeling Vergunningen veel relaties heeft met ander processen.

6 Voorstel Het voorstel is om de volgende stappen te zetten om tot uitvoering van dit plan te komen: 1. Het BO het DT te adviseren akkoord te gaan met het plan van aanpak en de daarin opgenomen organisatorische randvoorwaarden. Het BO daarbij een keuze te laten maken of de BO-leden (c.q. hoofden bedrijfsbureau) danwel de bedrijfskundigen het aanspreekpunt binnen de dienst moeten zijn voor de doorontwikkeling van management van processen. 2. Het DT akkoord te laten gaan met het plan van aanpak, in het bijzonder de organisatorische randvoorwaarden, om daarmee de actiepunten in het plan van aanpak in gang te zetten. 3. De procesmanager zoals in het plan van aanpak genoemd tijdelijk in te huren. 4. Het DT (en het BO) het procesontwerp voor doorontwikkeling van management van processen vóór 1 april laten vaststellen.

7 Bijlage I Overzicht (vastgestelde) documenten Op basis van inventarisatie T. Ploeg, d.d. 22 mei 2006.

8 Na 2005 kunnen nog de volgende punten toegevoegd worden: - Op 4 juni 2007 is het collegevoorstel m.b.t. realatisatie baten imop conform voorstel vastgesteld. Daarin wordt een koppeling gemaakt tussen efficiencywinst en bekostiging digitalisering dienstverlening, administratieve lastenverlichting, deregulering en verbetering dienstverlening. - In 2009 is een voorstel in het MT Publiek geweest in relatie tot het gebruik van vastleggingsmiddelen. Hiervoor is overleg is geweest met de concerncontroller. De volgende dienstbesluiten zijn genomen: - Besluiten om binnen de Dienst Publiek de procesbeschrijvingen (in ieder geval van de afdeling Vergunningen en de afdeling Toezicht) alleen globaal in PROTOS vast te leggen (t.b.v. beheersing kritische processen en toets rechtmatigheid) en deze aan te vullen middels Word-georiënteerde procesbeschrijvingen daar waar verdere beschrijving en detaillering noodzakelijk is (punt 3).

9 - Besluiten om het structurele onderhoud en continue verbetering van de gedetailleerde Word-procesbeschrijvingen binnen de dienst Publiek door Afdeling Vergunningen en Afdeling Toezicht zelf uit te voeren en hiervoor extra capaciteit beschikbaar te stellen. Het structurele onderhoud van PROTOS-beschrijvingen blijft bij het Bedrijfsbureau (punt 2). - Besluiten om verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het (structureel) verbeteren van processen binnen de dienst Publiek vast te leggen en te borgen, conform bijgaand processchema (punt 4) en een gedetailleerde beschrijving hiervoor uit te laten werken door het Bedrijfsbureau in samenwerking met de afdeling Vergunningen, inclusief P en F consequenties. - Het beheer van de applicatie Protos is begin 2009 belegd bij de AO/IC-functie binnen het bedrijfsbureau van de dienst Ondersteuning.

10 Bijlage II Passage uit rapport stroomlijning administraties Interne controle en administratieve organisatie De interne controle is nog onvoldoende. Dit is onder meer geconstateerd door de accountant. De constatering geldt voor de interne controle in de lijn en bij het huidige AKT. Ze geldt op onderdelen ook voor de interne controle vanuit bijvoorbeeld bedrijfsbureau s. Verbijzonderde interne controle gebeurt ook te weinig. Onder verbijzonderde interne controle hier te verstaan: steekproefsgewijze controle of gewerkt wordt volgens de voorschriften en of de interne controle daarop plaats vindt. Mutatis mutandis geldt e.e.a. ook voor de administratieve organisatie. In het kader van het project rechtmatigheid worden/zijn de belangrijkste processen beschreven. Het is nu zaak de beschrijvingen te voltooien en up-to-date te houden. Tevens is het belangrijk de vastlegging van de processen zodanig toegankelijk en gebruikersvriendelijk te doen dat deze beschrijvingen meer worden dan een map in de kast. Mede hiertoe adviseren wij om de huidige formatie capaciteit bij de dienst Ondersteuning, bij de dienst Publiek en bij Concern/B&O voor AO/IC te gebruiken voor de vorming van een AO/ICexpertisecentrum met de competenties om diensten te helpen bij het beschrijven/verbeteren van procedures, om de procedures in Protos te zetten, om een goed AO-handboek te onderhouden en om te ondersteunen bij IC. Dit expertisecentrum positioneren bij het bedrijfsbureau van de dienst Ondersteuning. De formatie van dit team geven we in het eindrapport aan. Diensten met een beperkt aantal te beschrijven procedures en onvoldoende capaciteit hiertoe zouden hiervoor dit expertisecentrum kunnen inschakelen. Wij bepleiten om concernbreed een systeem van interne controle in te voeren, gekoppeld aan een concernbreed systeem van administratieve organisatie. De projectgroep adviseert de volgende benadering: interne controle en procedurebeschrijvingen vinden zoveel mogelijk in de lijn plaats, nabij het betreffende werkproces; de verbijzonderde interne controle binnen een dienst gebeurt door het bedrijfsbureau. Een bedrijfsbureau kan een beroep doen op het nieuw te vormen team AO/IC bij de dienst Ondersteuning. Het streven is om aan de bron zo zuiver mogelijk te werken, opdat een zo beperkt mogelijke verbijzonderde interne controle nodig is; de verbijzonderde interne controle op het AKT gebeurt door het bedrijfsbureau van de dienst Ondersteuning; de ambtelijke eindverantwoordelijkheid (onverlet de generieke eindverantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris) voor AO/IC ligt bij CCC. Deze beheert en ontwikkelt de concernbrede systematiek van AO/IC en monitoort de kwaliteit van de uitvoering. Hiertoe heeft CCC een functionele relatie met de hoofden bedrijfsbureau en het nieuw te vormen team AO/IC. Advies 2: Maak CCC eindverantwoordelijk voor het systeem van AO/IC en de kwaliteit van de uitvoering daarvan. Organiseer de AO/IC verder als boven omschreven.

11 Bijlage III Weerslag rondje langs de velden Het beeld dat is aangetroffen vanuit de gesprekken is op hoofdlijnen als volgt te kenschetsen: Er zijn verschillende initiatieven binnen de organisatie met betrekking tot procesmanagement. Het gaat dan ondermeer om het vormgeven van processen, het beschrijven van processen en het meten/toetsen van processen, bijvoorbeeld financiële rechtmatigheid, fysieke veiligheid en WABO, digitale dienstverlening, corsa/digitale documentenstroom, projectmatig werken binnen de diensten Beleid en Gebied, e.d. Gegeven het vorige punt geeft procesmanagement (lees management van processen) wel een verkokerd beeld; vaak ontbreekt de regie, organisatieonderdelen pakken het onderwerp afzonderlijk van elkaar op (uitgezonderd de rechtmatigheidsaudits) wat ten koste gaat van afdeling en dienstoverstijgende afstemming/stroomlijning (zie ook conclusies IRON met betrekking tot informatiemanagement binnen het vraagstuk informatiebeveiliging). Er ligt een duidelijk uitdaging in het sturingsvraagstuk met betrekking tot de vormgeving en verbetering van processen; de prioritering en voortgang van initiatieven vergt aandacht om voldoende basis te hebben om daadwerkelijk met procesmanagement aan de slag te kunnen. Dit speelt vooral bij de digitalisering van de dienstverlening. Het verkokerde beeld in combinatie met strubbelingen in de prioritering en voortgang geeft bij de ondersteuners (medewerkers binnen bedrijfsbureau s en binnen lijnafdelingen die zich bezighouden met AO en/of IC taken op dit moment) vaak het gevoel dat zij het onderwerp moeten trekken. Er zijn verschillende beelden aangetroffen wat procesmanagement precies is; de een meer vanuit de beheersingskant gericht op AO/IC en de ander meer vanuit de drive om efficiënter te willen werken waarbij juist AO/IC van ondergeschikt belang is. Naar aanleiding van het project Stroomlijning wordt een cluster AO/IC ingesteld binnen het bedrijfsbureau van de dienst Ondersteuning. In bijlage II is aangegeven welke rol dit cluster zou moeten hebben. Toch is er behoefte om nader te bepalen welke rol precies ingevuld moet worden door dit cluster. In dit kader speelt ook de vraag hoe de kaderstelling met betrekking tot procesmanagement bij de Concernstaf, na overheveling van de formatie naar het cluster AO/IC, opgevuld moet worden. Vooralsnog ligt die rol bij Concerncontrol (zie advies 2 in bijlage II), maar gezien de kerntaken van de Concernstaf en Concerncontrol lijkt dit op dit moment niet een logische keuze. De digitalisering van de werkprocessen kent op dit moment twee concrete lijnen waarlangs gewerkt wordt, dimpact en digitalisering documentenstroom. De afstemming tussen beide lijnen kan inhoudelijk en procesmatig verbeterd worden. VSM is een methodiek die gebruikt wordt in het kader van dimpact om de processen zo efficient mogelijk te laten verlopen. Het zaakgerichtwerken in relatiet tot digitalisering documentenstroom vergt om een bewustwording in de organisatie. Dit moet nog verder vormgegeven worden. In dit licht is ondermeer beoogd een cursus te verzorgen i.r.t. procesmanagement ten behoeve van de eerder genoemde ondersteuners. De organisatie is op operationeel niveau nog onvoldoende betrokken bij de twee digitaliseringslijnen. Ten aanzien van de aansturing is er de nodige onduidelijkheid. Er zijn verschillende trajecten/projecten die een bepaalde mate van urgentie kennen en die behoefte hebben aan enkele richtinggevende uitspraken. De WABO heeft bijvoorbeeld steeds meer behoefte aan dienstoverschrijdende commitment om processen vorm te geven en vast te leggen. Voor de verdere digitalisering van de documentenstroom geldt het zelfde, maar raakt verder feitelijk alle processen en daarmee vormgegeven van processen (o.a. invulling geven aan de kenniskaarten). Bij dit laatste is training gewenst voor in ieder geval de ondersteuners. Het huidige Protos als vastleggingsmethodiek wordt vaak niet als echt hulpmiddel gezien, maar veeleer als een must, die eerder tegenwerkt dan meewerkt aan het nutgevoel van procesbeschrijvingen.

12 Protos als applicatie blijft in zijn huidige vorm de komende periode bruikbaar, maar wordt niet meer verder ontwikkeld. Dit laatste onderstreept de relevantie om dit hulpmiddel nader te analyseren qua beoogde functie en praktische werking. Afspraken uit het verleden zijn onvoldoende helder. Zo is er wel een informatieset procesmanagement, maar deze is niet formeel vastgesteld. In de gesprekken is projectmanagement benoemd als proces. De invulling van dit begrip wordt nog onvoldoende gemeentebreed opgepakt. Uit de gesprekken zijn achteraf gezien vooral beelden gekomen die procesmanagement beschrijven in relatie tot standaard processen, gericht op min of meer standaard diensten en producten (waarbij projectmatig werken op het grensvlak ligt).

13 Bijlage IV Beschreven bedrijfsprocessen op intranet Zie overzicht volgende pagina.

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO Opgesteld door: A. Franken Datum: 23 december 2015 Overleg gepleegd met:

Nadere informatie

FUWASYS Algemene Karakteristieken

FUWASYS Algemene Karakteristieken Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden:

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden: Op het vlak van informatie uitwisseling tussen bedrijven valt veel te verbeteren. Veel van die verbeteringen vinden hun oorzaak in het niet goed op elkaar aansluiten van de verschillende softwaretoepassingen

Nadere informatie

Tool VeiligHeidsHuizen. Gemeentelijke regie

Tool VeiligHeidsHuizen. Gemeentelijke regie Tool VeiligHeidsHuizen Gemeentelijke regie Tool gemeentelijke regie 1 : Inleiding Regie is een bijzondere vorm van sturen en is gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen tot een min

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Concept. Datum raadsvergadering : 29 juni 2006 Agenda nr. : Portefeuillehoud(st)er : BGM Registratiecode : Griffie 2006

Concept. Datum raadsvergadering : 29 juni 2006 Agenda nr. : Portefeuillehoud(st)er : BGM Registratiecode : Griffie 2006 Concept Datum raadsvergadering : 29 juni 2006 Agenda nr. : Portefeuillehoud(st)er : BGM Registratiecode : Griffie 2006 Onderwerp : Vaststelling missie gemeente Roosendaal Aan de raad van de gemeente Roosendaal.

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Leeswijzer functieboek Dienst Dommelvallei Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Inhoud leeswijzer 1. Algemeen... 3 1.1 Werkwijze... 3 1.2 Doel en inhoud leeswijzer... 3 2. Generiek (algemeen)

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend 1. VOORAF In deze notitie wordt de hoofdlijn van de besturingsfilosofie van het samenwerkingsmodel

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Bestuurlijke ambitie, veranderopgave en invoeringsstrategie Omgevingswet. Praktijkbijeenkomst Implementatie Omgevingswet 24 januari 2017

Bestuurlijke ambitie, veranderopgave en invoeringsstrategie Omgevingswet. Praktijkbijeenkomst Implementatie Omgevingswet 24 januari 2017 Bestuurlijke ambitie, veranderopgave en invoeringsstrategie Omgevingswet Praktijkbijeenkomst Implementatie Omgevingswet 24 januari 2017 Verbeterdoelen Omgevingswet Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

PROCESGERICHT WERKEN ALS

PROCESGERICHT WERKEN ALS PROCESGERICHT WERKEN ALS LEIDRAAD TE BEGINNEN BIJ DE AANSTURING: LUCHT, RUIMTE EN VERBINDING Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe Project: Procesgericht werken Rapport: Aansturing Datum: 29 januari

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Veelomvattend vraagstuk

Veelomvattend vraagstuk Bezint eer gij Veelomvattend vraagstuk Kaderstellen controle Informatisering Politiekbestuurlijk Omgevingsvisie Organisatorisch Juridisch Samenwerking Participatie Dienstverlening Procesmatig Kortom: Andere

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

2.1 FUNCTIEPROFIEL COÖRDINATOR AGRESSIE EN GEWELD

2.1 FUNCTIEPROFIEL COÖRDINATOR AGRESSIE EN GEWELD 2.1 FUNCTIEPROFIEL COÖRDINATOR AGRESSIE EN GEWELD Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud P&O, gemeentesecretaris, coördinator agressie en geweld, OR Instrument

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Inleiding en doelstelling Plan van Aanpak Interne controle Rechtmatigheid De visie en missie van de organisatie is : Bestuurders

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Zaankanteling : kwaliteitsvraagstuk. ( heden) Inleiding NMKG 21 februari dr. C. Hoogervorst

Zaankanteling : kwaliteitsvraagstuk. ( heden) Inleiding NMKG 21 februari dr. C. Hoogervorst Zaankanteling : kwaliteitsvraagstuk (1998 - heden) Inleiding NMKG 21 februari 2003 - dr. C. Hoogervorst Dienst Stadsontwikkeling, Milieu & Beheer Gemeenteraad Raadscommissies Gemeensch. regelingen College

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de artikelen 103, tweede lid en 160, eerste lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet; besluit vast te stellen: het Organisatiestatuut

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein 15 september 2016 Programma Voorstellen en verwachtingen Interne beheersing en interne controle Relatie met de externe accountant Belangrijkste

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Vincent Hovinga 14 april 2016 v.hovinga@vechtstromen.nl Even voorstellen: Vincent Hovinga 39 jaar, van huis uit historicus, sinds

Nadere informatie

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD)

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2015.99 RIS 280748 VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gezien: - de ambities in het coalitieakkoord

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK NABIJ BESTUREN

PLAN VAN AANPAK NABIJ BESTUREN PLAN VAN AANPAK NABIJ BESTUREN Opdrachtgever: - Hugo de Jong, secretaris gemeente Franekeradeel Werkgroep Nabij Besturen: - Roland Dijkstra - Werna Jonkman - Lize Cnossen - Oene Krist Datum: 21-01-2015

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

KWETSBARE HANDELINGEN BINNEN HET WATERSCHAP. Handreiking

KWETSBARE HANDELINGEN BINNEN HET WATERSCHAP. Handreiking KWETSBARE HANDELINGEN BINNEN HET WATERSCHAP Handreiking Versie maart 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding/leeswijzer... 3 2. Criteria: wat maakt een handeling kwetsbaar... 4 2.1 Definities en integriteitscriteria...

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554)

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Rechtmatigheid Portefeuillehouder: J.Kuper Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Organisatie-ontwikkeling door integrale kwaliteitszorg Presentatie NMKG / 22-11-2001 Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. Afgeleide van het INK-model

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie